Sunteți pe pagina 1din 8

Etapele Timp/ Activitatea Activitatea elevului Strategii Forma de Evaluare

lecţiei Obiective profesorului didactice organizare


Obiective

Moment 3' Voi verifica Elevul de serviciu va anunţa elevii Discuţia Frontal
organizatoric componenţa clasei şi absenţi.
voi nota absenţii. Elevii îşi vor pregăti materialele de Conversaţia
Voi pregăti materialul lucru pentru începerea lecţiei.
didactic pentru
lecţie.Împart fişele de
activitate
independentă.

Verificarea 5' Voi verifica tema şi Elevii vor prezenta caietele spre Conversaţia Frontal Elevii a
cunostinţelor voi solicita elevilor verificare şi vor oferi informaţiile euristica căror
anterioare informaţii legate de solicitate despre lecţia anterioară. răspunsuri
lecţia anterioară. Dialogul au fost
elev- corecte şi
profesor bine
argumentate
vor primi
puncte în
plus la nota
finală.
Anunţarea 5' Anunţ titlul Elevii noatează titlul lecţiei Conversaţia Frontal
subiectului lecţiei,scriu subiectul euristică
lecţiei si a O1 pe tablă:
obiectivelor Predicatul Discuţia
urmărite verbal;acordul
subiectului cu Elevii scriu titlu lecţiei în caiete
predicatul verbal. ,primesc fişele de lucru şi deschid Elevii care
cărţile la noua lecţie. se remarcă
Întreb elevii care este Aceştia spun definiţia predicatului cu
definiţia predicatului şi tipurile de predicat învăţate. raspunsuri
şi de câte tipuri poate corecte vor
fi acesta. fi notaţi.
Pentru captarea
atenţiei voi da
fiecarui elev câte o
fişă de lucru
individual cu care
vom lucru în paralel
cu desfăşurarea
lecţiei.
Pentru a le capta
atenţia pe tot
parcursul orei,elevii
vor primi o fisă în
care vor nota în
Captarea câteva cuvinte starea
atenţiei: de spirit pe care
aceştia o au pe
parcursul orei.
Dirijarea 30' După ce elevii au Elevii notează definiţia în caiet. Discuţia Frontal
învăţării răspuns la întrebarea euristică Individual
legată de definiţia Elevii noateză informaţiile oferite
predicatului aceştia de profesor.
acum vor fi rugaţi să
noteze definiţia în Elevii reyolvă cerinţa dată de
caiet.Urmează profesor şi răspund la solicitarea
dictarea definiţiei. acestuia. Lucru
Predicatul verbal individual
arată ce face
subiectul,îi atribuie
acestia o însuşire şi La punctul a) primul predicat este
este exprimat prin exprimat prin verb activ
verbe la moduri pronominal şi cel de al doilea prin
personale. verb la diateza pasivă. Sunt notaţi
elevii activi.
La punctul b) este exprimat prin
O2 Le voi cere sa verb reflexiv,iar al doilea prin vb.a
sublinieze din fişa de fi predicativ,la punctul c)este
lucru predicatele expimat verb impersonal ca
verbale în mod sens,iar cel de al doilea verb este
individual.Apoi voi verb impersonal ca sens si
numi aleatoriu elevi unipersonal ca formă.
pentru a răspunde
prin ce părţi de La punctul d) este verb la diateza
vorbire sunt pasivă,la punctul e) vb.a fi
exprimate predicatele impersonal,iar cel de al doilea este
verbale din exerciţiu. vb.predicativ.

La punctul f)este exprimat prin


locuţiune verbală,la punctul
g)loc.adverbială predicativă,iar cel În timp ce
de al doilea este verb predicatv.La exerciţiul
punctul h) este adverb este rezolvat
predicativ,plus verb predicativ iar la tablă,mă
la punctul i) predicatul este voi plimba
exprimat prin interjecţie. printre bănci
Odată cu oferirea pentru a
răspunsurilor eu oserva dacă
notez raspunsurile elevii
acestora pe tablă. lucrează în
mod
individual.

O2 După terminarea
exerciţiului,elevii vor
fi atenţi la tablă si vor
nota ceea ce am notat
eu pentru a vedea
prin ce poate fi După rezolvarea fişei de lucru
exprimat predicatul aceştia notează răspunsurile în
verbal. caiete.

O5 Sunt rugaţi să
analizeze la rândul lor
propoziţii cu diferite
părţi de vorbire ce au
funcţia sintactică de
predicat verbal.
Cel de-al doilea punct Doi elevi vor ieşi la tablă,iar Lucru la Frontal Sunt notaţi
O3 al exerciţiului din fişă ceilalţi vor reyolva cerinţa în caiet tablă Individual cei doi elevi
conţine un fragment în mod individual,aducând Lucru care au iesit
din Emil completări elevilor de la tablă sau individual la tablă.
Gârleanu.Elevii sunt corectându-se,după caz. Discuţia
rugaţi să sublinieze Primul predicat verbal este venise- euristică
predicatele verbale. predicat vb exprimat prin verb
predicativ,personal,intranzitiv
O4 Primele două Conj.a IV a,diatza
predicate verbale vor activă,indicativ,timp
fi analizate m.m.c.p,persoana a III a,afirmativ.
morfologic si nu-şi dădea seama-predicat verbal
sintactic la tablă de exprimat prin locuţiune
către doi elevi . verbală,,intranzitiv,
Verific analiza celor conj.I,diateza
doi elevi în timp ce reflexivă,indicativ,imperfect,pers. Frontal Elevii vor fi
merg printre bănci a III a,sg,afirmativ. Lucrul cu Lucrul pe apreciaţi
pentru a verifica şi s-a trezit-predicat verbal exprimat manualul grupe(elevii verbal
activitatea celor din prin verb Discutia se sfătuiesc pentru
clasă. predicativ,personal,tranzitiv,conj.a euristică care sunt răspunsurile
IVa,diateza,reflexivă,indicativ,perf. cele mai date
O6 Elevii sunt rugaţi să compus,persoana a III a,sg, reuşite
citească exerciţiul 2 afirmativ. exemple în
de la pagina 79 şi cu era-predicat verbal exprimat prin vederea
ajutorul meu vor verb predicativ, personal, rezolvării
rezolva oral cerinţa. intranzitiv, conj.a IV a,diateza exerciţiului)
activă,indicativ,imperfect,persoana
a III a,sg,afirmativ.
O7 Elevii sunt rugaţi să
rezolve exerciţiul nr.2
de la pagina 78 din Elevii vor scrie în caiete doar acele
manual în vederea exemple la care au întâmpinat
trecerii la următorul dificultăţi în a le rezolva.
moment.Exerciţiul
cere ca o serie de
verbe din propoziţii
să fie acordate corect
cu părţile de vorbire
prin care se exprimă
subiectul.
organizatoric.

O8 După ce au răspuns
oral la exerciţiu
aceştia sunt rugaţi să
scrie definiţia
acordului dintre
subiect şi predicat.
Dictez cele două
tipuri de acord.
Acordul prin atracţie
şi acordul după
înţeles.
Evaluare 5' Voi realiza un joc Aceştia trebuie sa participe la noua Jocul Frontal Sunt
formativă O8 didactic în vederea activitate,ridicând mâna pentru a didactic observaţi
asigurării transferului corecta textul citit de către Conversaţia elevii activi
de noi informaţii.Îi profesor.
rog să inchidă cărţile
şi încep să citesc
exerciţiul 3 de la
pagina 79.Îi rog sa
ma întrerupă de
fiecare dată atunci
cand consideră că
greşesc.
O4
În timpul rămas elevii
sunt rugaţi să citească
primul fragment de la
exerciţiul 1 de la
pagina 79 şi să
analizeze oral
morfologic şi
sintactic primele
predicate verbale.
Asigurarea 2' Sunt apreciaţi elevii Elevii îşi vor nota tema în caiete. Conversaţia Frontal Se observaţi
transferului care au fost activi pe cu scopul de dacă toţi
şi a retenţiei: parcursul lecţiei,sunt a motiva elevii işi
încurajaţi cei care au elevii pe notează
ezitat în oferirea parcursul tema în
răspunsurilor. orelor caiete.
Ca temă au de viitoare.
rezolvat restul
exercitiului 1 de la
pagina 79.
Îi întreb dacă au
nelămuriri În legătură
cu ceea ce s-a
discutat în clasă sau
în legătură cu tema
dată.

S-ar putea să vă placă și