Sunteți pe pagina 1din 4

Tradiții cu iz de bârfă și cârcoteală

ZIar reaLIZat CU SPrIjInUL PrImărIeI ȘICULa l nr. 8 l IanUarIe 2018 l Se DIStrIBUIe GratUIt

Bârfa există peste tot. La fel și cârco-


tașii care adoră semiîntunericul sau
chiar întunericul smolos, dens. Șicula
nu poate face excepție, pentru că, și
acolo sunt „judecători” neîntrebați,
care, fie din invidie, fie din dorința de a
uzurpa statutul social al cuiva, plimbă
vorba cu pretenție de adevăr absolut și
imuabil. Clevetitorii, cum vom vedea,
sunt atât de înverșunați că nu au nici
sărbătoare, nici teamă de Dumnezeu.
La Șicula, obiceiurile sunt păstrate cu
sfințenie din cele mai vechi timpuri și
administrația actuală se străduiește să
le perpetueze, implicând mai ales tine-
rii în această activitate. Asta și pentru
că, este fapt constatabil, tradițiile și obi-
ceiurile sărbătorilor de iarnă, de
exemplu, s-au diminuat foarte mult. De
aceea, administrația actuală își dorește
revigorarea lor. Cum? Prin implicarea
populației în aceste bijuterii spirituale Soții Cernea, mereu alături
care se constituie în bucuria sărbători- și la mișcarea culturală din Șicula Formația care face cinste comunei Șicula: „Păstrătorii tradițiilor Șicula”
lor de iarnă.
Căminului Cultural, cât și ansamblul noastră. Personal m-am implicat îm- acest eveniment, dar am fost refuzat
Un spectacol generează «Păstrătorii tradițiilor Șicula», în preună cu instructorul Petru Cernea și tacit, ca mai apoi, voci cârcotașe să facă
discuții de partizanat frunte cu maestrul instructor Petru Cer- cu „hidideșul” Ioan Nieș în a aduna câ- fel de fel de afirmații, pe cât de neade-
În localitatea Șicula, obicei vechi este, nea, ajutat de soția dumnealui, cât și a țiva copii pentru a-i învăța dansul. La în- vărate, pe atât de neavenite pentru co-
bunăoară, călușarul, care an de an, în violonistului Ioan Nieș”, adaugă prima- ceputul perioadei pomenite mai sus, munitatea noastră. Mai menționez că
prima și a doua zi de Crăciun cutreieră rul Duțu Căprar. s-au prezentat circa 8-10 copii care au nu am fost un opozant al uneia dintre
ulițele satului, intrând în fiecare curte și început să facă pregătirea necesară în- echipe. Dimpotrivă, prin participarea cu
onorând pe fiecare gazdă cu dansul spe- Lipsă de interes sau boicot? vățării acestui dans. Și tot personal am dansul la mine acasă, de Crăciun, i-am
cific. Desigur, acești tineri, în urma dan- Bun, și unde sunt cârcotelile, bârfele stat de vorbă cu ei la aceste pregătiri ru- răsplătit, zic eu, cum se cuvine, lucru pe
sului prestat, sunt răsplătiți după veți zice. Să-l ascultăm în continuare pe gându-i să anunțe și alți tineri, colegi, care l-am făcut identic și pentru cealaltă
posibilitățile fiecărei gazde. Pe lângă că- domnul primar: prieteni să vină la aceste pregătiri. În echipă. Cu echipa a doua de călușari s-a
lușari, se mai păstrează și alte tradiții - — Ca primar, nu pot mulțumi unor prezența mea au fost sunați alți tineri participat, în prima și în a doua zi de
stelarii, colindătorii ș.a. - un obicei fiind persoane, chiar unor aleși locali, din care lipseau la timpul respectiv de la Crăciun, și în alte localități, cum ar fi
chiar și vizitele cunoscuților (a rudelor) cauza neimplicarii lor și lipsei de sprijin pregătire pe motiv că nu știau de de- Gurba, Ineu, Bocsig, Chișineu-Criș,
unii la alții. Pentru că, la urma urmei, în organizarea acestui eveniment cul- mersul nostru și am tras concluzia, la Șimand, onorând invitațiile primite pe
Crăciunul este o sărbătoare a familiei și, tural. Dar ce mă mir eu?, așa se întâm- vremea respectivă, că putem să înche- adresa Primăriei.
nu în ultimul rând, a bucuriei de a trăi plă de fiecare dată când facem ceva pen- găm o formație de călușari care să ne re- Deci, prin urmare, personal îmi do-
în suflet cu pulsul sărbătorilor de iarnă. tru localitatea și comuna noastră, mulți prezinte cu cinste și onoare la acele resc, și invit toți tinerii să vină și să par-
„Iată motivul pentru care, ca primar, se dau deoparte, n-au nicio treabă, nicio spectacole pe care urma să le onorăm ca ticipe în aceste formații de dansuri. Vor
doresc cu strictețe să fie continuate implicare. Or, acest lucru nu înseamnă răspuns la invitațiile primite din alte lo- fi oricând bine primiți și, cu siguranță,
aceste tradiții, ba mai mult, să le revi- altceva și nu miroase a altceva decât a calități. Spre surprinderea mea, după vom continua să sprijinim perpetuarea
gorăm la parametri mai înalți și aș dezbinare la nivel de comunitate, lucru trei repetiții făcute pe scena Căminului tradițiilor folclorice. Fac remarca, to-
mai dori ca în aceste evenimente tra- ce persistă și în continuare, peste care cultural cu acești tineri, ei nu s-au mai tuși, că la aceste pregătiri care vor urma
diționale să fie implicată întreaga co- nu putem trece. Legat de acest fenomen prezentat la Cămin, urmând să aflu cu trebuie să respectăm niște reguli pri-
munitate” ne asigură primarul Duțu și în urma a foarte multe voci care mă stupoare că nu mai doresc acest lucru vind disciplina care trebuie impusă, con-
Căprar. acuză că la sărbătorile de iarnă am creat (adică, înființarea formației de călușari). form dorinței noastre de a perpetua și
Și tot prin tradiție, la încheierea zilei a un vid privind obiceiul călușarilor din Poate nu lipsit de ambiția de a nu ne performanța artistică. Nu putem admite
doua a Crăciunului, la Căminul cultural Șicula, mă simt obligat a veni în fața ce- face de rușine, dar sigur cu dorința de a fiecărui membru să facă orice, după bu-
s-a ținut evenimentul dansul călușarilor, tățenilor și a le explica pura realitate. onora invitațiile și de a ne prezenta tra- nul lui plac, astfel încât activitatea cul-
plus spectacolul de Crăciun, organizat Vocile cele mai aprige mă acuză că am dițiile locale, am făcut apel la alți tineriturală să fie alterată. Accentuez încă o
de Primăria Șicula, cu sprijinul formației făcut departajare între cele două forma- - în parte, dansatorii formației „Păstră- dată că la aceste activități culturale cei
„Păstrătorii tradițiilor Șicula”, împreună ții de călușari. Pe bună dreptate, una a torii tradițiilor Șicula”, pe de altă parte care au calități și doresc sunt bineve-
cu formația de muzică populară „Frații fost susținută de către mine, iar cealaltă am apelat la doi tineri, unul din Ineu, niți. Această remarcă o fac și cu adresă
Șandru”. „Consider că a fost un specta- nu a fost obstrucționată în a-și susține și altul din Bocsig, ca în final să ne pre- pentru părinții copiilor, astfel încât să lă-
col reușit, care a mulțumit publicul desfășura programul. Punctual, eveni- zentăm cu cinste tradițiile șiculane în săm deoparte toate șicanele și bârfele
spectator prezent, chiar dacă a fost rea- mentele s-au derulat astfel. La începutul spectacolele la care am fost invitați. neavenite, pentru a putea crea un co-
lizat cu o cheltuială bănească foarte lunii noiembrie(când a început postul lectiv bun, de tineri participanți la acti-
modestă. Pe această cale, mulțumesc, Crăciunului, Primăria Șicula a primit in- Invitație la unitate vitățile tradiționale culturale”.
în calitate de primar, celor care s-au vitații pentru a ne prezenta la câteva și performanță Deci, cam asta a fost tema zilelor de
implicat în realizarea acestui eveni- spectacole în județul nostru și în alte În concluzie, precizez foarte clar că sărbătoare, la Șicula. Neînțelegere sau
ment, cum ar fi: echipa de călușari, județe cu un grup de colindători-fete și dorința mea a fost să mobilizez toți fe- înțelegere perfid distorsionată?
care a susținut întreg dansul pe scena cu dansul călușarilor (Călușul), mândria ciorii din localitate pentru a participa la Șiculanii știu cel mai bine!

Întâlnire cu emoţii
solist al trupei respective, singurul supraviețuitor al Liceului „Dimitrie Țichindeal”. „Acel moment tragic
tragicului incendiu de la Colectiv, câștigător al con- a lăsat urme adânci în sufletul și pe corpul său, dar
cursului TV, Megastar, venise la Șicula la mormântul am rămas impresionat de starea lui psihică, de mo-
De curând, fiind prin localitate, Andrei Găluț, fos- tatălui său și al bunicilor. Andrei a mărturisit că se ralul lui foarte ridicat. Suntem alături de el și-i
tul membru al trupei „Goodbye to Gravity” a fost in- consideră un șiculan și că a moștenit calitățile muzi- dorim refacere integrală”, a transmis primarul Duțu
vitat de primarul Duțu Căprar la primărie. Fostul cale de la tatăl său, în tinerețe fost baterist în trupa Căprar.
Agricultură 2

A fost modificat calendarul plății


Informația șiculană

subvențiilor pentru campania 2018


Modificarea vine la doar trei zile
de când MADR anunțase forma ini-
țială a calendarului, ulterior fă-
cându-se reveniri asupra unor date.
MADR a emis în cursul săptămânii
trecute ordinul privind stabilirea
modalității de implementare a sche-
melor de plăți directe și a ajutoarelor
naționale tranzitorii care se aplică
în agricultură, act ce stabilește ter-
mene stricte, pentru campania de
subvenții derulată prin Agenția de
Plăți și Intervenție pentru Agricul-
tură, aferentă anului 2018.
Ordinul stabilește calendarul plă-
ților subvențiilor pentru campania
2018, doar că, la doar 4 zile, minis-
terul a revenit cu o nouă informare,
referitoare la unele modificări făcute
asupra datelor anunțate inițial.
Astfel au fost devansate două ter-
mene, scopul fiind accelerarea con-
trolului administrativ și pe teren în
perioadă optimă, acordării avansu-
lui din subvenții si plăților finale.
Termenul stabilit inițial pentru efec-
tuarea controlului administrativ, in-
clusiv controlul preliminar al cererilor
unice de plată, eșantionarea acestora
și transmiterea eșantioanelor era 4
iunie - 4 iulie 2018, fiind modificat
pentru perioada 1 iunie- 1 iulie 2018.
Totodată, termenul inițial pentru După noile modificări, clusiv controlul preliminar al cere- specifice, în iarna sau primăvara
efectuarea controlului la fața locului calendarul plăților rilor unice de plată, eșantionarea anului următor.
pentru cererile unice de plată eșan- pentru viitoarea campanie acestora și transmiterea eșantioa- - 16 octombrie - 30 noiembrie
tionate la control pe teren, iar con- este următorul: nelor. 2018 - plata avansului pentru anul
trolul aferent al unor obligații - 1 martie - 15 mai 2018 - depune- - 1 iulie - 1 octombrie 2018 - efec- de cerere 2018.
specifice, în iarna sau primăvara rea cererilor unice de plată la APIA, tuarea controlului la fața locului - 1 decembrie 2018 - 31 martie 2019
anului următor a fost modificat de fără penalități pentru cererile unice de plată eșan- - plata finală ca diferență între cuan-
la 5 iulie - 1 octombrie 2018, la 1 iulie - 1 iunie - 1 iulie 2018 - efectua- tionate la control pe teren, iar con- tumul acordat în avans și cuantumul
- 1 octombrie 2018. rea controlului administrativ, in- trolul aferent al unor obligații calculat pentru anul de cerere 2018.

Proiecte eligibile pentru care se pot obţine fonduri europene în agricultură


MADR a publicat o listă că valoarea producției vân- - Înființare fermă de ovine
cu o serie de proiecte-tip, dute este în procentaj de și caprine
prin care pot fi obținute minim 20% din valoarea - Înființare fermă de tine-
subvenții, majoritatea desti- primei tranșe. ret taurin pentru îngrășare
nate fermelor de familie. Ministerul Agriculturii a - Înființare și dotare plan-
Tinerii agricultori care vor postat pe site-ul instituției o tație de zmeur prin achiziția
să-și înceapă o afacere pot serie de proiecte-tip prin de utilaje și echipamente
apela la fonduri europene în care pot fi obținute fonduri - Livadă de pomi și arbuști
agricultură. Mai exact, Mi- europene. Reprezentanți fructiferi (pe o suprafață de
nisterul Agriculturii anunță Ministerului spun că aceste maxim 5 hectare)
că pentru o perioadă de proiecte nu au nevoie să fie - Fermă de legume în
cinci ani, fiecare tânăr care însoțite de întreaga serie de câmp (pe o suprafață de
are un proiect în domeniul avize și autorizații, ci doar maxim 2 hectare)
agriculturii poate primi de avizul de vânzare a pro- - Înființare fermă de le-
până la 50.000 de euro. ducției. gume în spații protejate
Banii se vor acorda în Iată câteva dintre cele mai prin construirea de solarii și
două tranșe, prima, în va- interesante proiecte de fer- achiziționarea de echipa-
loare de 75%, se va da la în- me de familie prin care se mente și utilaje specifice
ceputul proiectului, iar cea pot obține fonduri europene: - Fermă de vaci pentru
de-a doua în maxim trei ani ția, trebuie să prezinte un Tânărul fermier trebuie să - Înființare fermă pentru producția de lapte (pentru
de la decizia de finanţare. plan de afaceri, să devină mai demonstreze, înainte să creșterea păsărilor (găini maxim 20 de capete)
Fermierul trebuie să aibă fermier activ și să nu aibă primească a doua tranșă, că ouătoare) - Înființare fermă creștere
domiciliul stabil în localita- un alt serviciu în același a îmbunătățit performan- - Înființare fermă pentru porci cu baza furajeră afe-
tea în care se află exploata- timp. tele exploataţiei agricole și creșterea puilor de carne rentă.

Ianuarie 2018
3 Actualitate Informația șiculană

„A fost un an 2017 bun,


Interviu cu Duţu Căprar, primarul comunei Șicula

dar mi-aș fi dorit să fie și mai bun”


- Domnule primar, vă propun un fel al Primăriei este și al lor să înțeleagă că
de bilanțal al anului 2017, ca să nu zic nu este așa și că pavajul existent ori de-
un fel de raport către cetățenii comu- pozitat pe domeniul public, ca și nisipul
nei Șicula, în fapt alegătorii dumnea- și balastul sunt ale Primăriei și se folosesc
voastră. strict pentru comunitate. Aceste produ-
- De acord. Aș începe spunând că a se, bunuri sunt pe inventar și se urmă-
fost un an dificil, dar a fost și bun, până rește ce se face cu ele. Deci, atenție și aviz
la urmă. Când zic dificil, nu fac o afir- amatorilor care sustrag din aceste pro-
mație gratuită, nici hazardată, din duse - dacă vor fi prinși, vor suporta ri-
simplul motiv că în primele 7-8 luni a gorile legii fără nicio rezervă.
trebuit, pe lângă cheltuielile curente, să
achităm și arieratele, care nu au fost pu- - Regrete pentru 2017?
ține - circa un milion de lei noi. În vara - Anul s-a încheiat cu destul de pu-
lui 2016, am preluat Primăria Șicula cu o ține succese. Desigur, banii nu ajung
datorie de 1.750.000 de lei, sau 17 mi- niciodată după câte ne dorim. Sunt
liarde și jumătate lei vechi. Revenind, cu atât de multe probleme de rezolvat la
toate criticile, care sunt destul de vehe- nivel de Primărie, începând cu planul
mente, la nivelul Unității Administrativ urbanistic general, cu înscrierea tutu-
Teritoriale, am reușit, totuși, în 2017, să ror proprietăților în cartea funciară
facem și investiții de peste 900.000 de Duțu Căprar, primarul Șiculei (C.F.), cu rezolvarea problemei terenu-
lei (miliarde), care au constat în rilor extravilane rezervă, cu rezolvarea
construirea de la zero a aproximativ 2,3 - Să înțeleg că veți majora impozi- mentele au fost bine chibzuite. Iată câ- pășunilor și terminând cu rezolvarea
km drumuri noi - 1,5 km în Șicula și 800 tele? teva dintre ele. 1) Începând cu anul 2018, străzilor și a drumurilor agricole, refa-
metri liniari în Chereluș. S-a reparat - Cine a spus asta? Nici vorbă de așa achiziția de autoturism pentru institu- cerea centrelor civice și a locurilor de
peste 3 km de străzi. Apoi, s-au mai ceva! Chiar dacă legea ne permite să țiile de stat se face doar cu ajutorul mi- joacă pentru copii, încât întotdeauna
construit peste un kilometru de tro- majorăm impozitele și taxele, noi, ca nisterelor implicate și cu o temeinică rămâne ceva nerezolvat și încă ceva de
tuare în Gurba, am efectuat lucrări de primărie, nu am făcut niciun fel de ma- justificare. 2) Vechea mașină era demult făcut. Totuși, eu privesc cu optimism
reparare de podețe și drumuri agricole, jorare - taxele și impozitele fiind ace- uzată, fizic și moral. 3) Diferitele depla- spre ziua de mâine și, dacă vom fi să-
unde s-au folosit peste 1.800 tone de leași, ca în 2016 și 2017. Însă, fac apel la sări, care cu siguranță vor fi tot mai nătoși, vom face multe lucruri bune în
piatră. S-a trecut la amenajarea terenu- cetățeni să înțeleagă că absolut toată multe pe rută Șicula-București implică etapele viitoare.
lui de la grădinița nouă; am achiziționat lumea trebuie să achite și taxa de salu- un autoturism bun,
circa 3500 metri pătrați de pavaj, din britate (5 lei/lună/persoană). Asta, pen- nou. 4) Primăria
care pe 1500 mp s-au și montat; am tru că acel contract între Primărie și Șicula a dispus de
achiziționat recent țeavă corugată pen- firma colectoare de deșeuri menajere această sumă în bu-
tru podețe; am mai achiziționat 60 de s-a făcut ca valoare exact după numărul get, autoturismul
stâlpi și tot atâtea lămpi pentru ilumi- populației existente la ora actuală. Deci, fiind achiziționat
natul stradal și multe altele. plata gunoiului menajer trebuie făcută cu plata integrală.
de către fiecare casă după numărul de
- Ați plătit din greu datoriile și ați persoane din familie, fără a exista vreun - V-am deturnat,
mai și investit, ceea ce nu e puțin. motiv de neachitare a acestei taxe. Mai vă rog să reveniți
- Aș fi vrut să facem mai mult pentru fac apel la cetățeni, în numele altor in- la interacțiunea
locuitorii noștri, dar asta a fost con- stituții, cum ar fi Biserica, să-și plă- cetățean-Primărie.
junctura, una nefastă. Dar e bine că Pri- tească taxele care le revin. - Da, spuneam că
măria Șicula a încheiat anul 2017 fără a doresc ca opinia
avea nici măcar un leu datorie, ba mai - Care este, în opinia dumneavoastră, publică să contri-
mult, având în cont, la 31 decembrie cea mai bună realizare în 2017? buie din plin la des-
2017, 100.000 de lei, strânși din taxe și - Cred că cea mai mare realizare făcută fășurarea și promo-
impozite. la nivel de Primărie, la care eu țin mult, varea activităților pe
este schimbarea de optică și de opinie în care dorim să le fa-
- E bine, înseamnă că aveți contri- cadrul Primăriei, creșterea disciplinei și cem la nivel de co-
buabili serioși! îmbunătățirea relațiilor interumane le- mună. Aș dori ca
- E bine și nu e bine. Este bine pentru gându-mă aici strict de relația cetățean- lucrurile serioase,
că la începutul anului 2017 restanțierii primărie. Cu siguranță, acest lucru se lucrurile de anver-
la plata impozitelor și taxelor (persoane poate îmbunătăți încă foarte mult, dar gură și adevărul să
juridice și persoane fizice) însumau 7,8 eu cred că este un imperativ realizabil. primeze în fața unor
miliarde lei vechi, iar la sfârșitul acelu- Relația cetățean-primărie se poate îm- probleme false și
iași an suma restantă era mai mică, bunătăți și prin simplul fapt ca cetățe- afirmații făcute de
anume de 6,5 miliarde de lei. Că restan- nii să vină spre cei aleși în fruntea obștii unele persoane în
țele au scăzut, e bine; că încă avem res- cu opinii și propuneri serioase, astfel detrimentul intere-
tanțieri destui, nu e bine. Așadar, drept încât calitatea vieții noastre să crească. sului comunitar. Re-
concluzie, deși situația colectării taxe- A doua realizare din 2017, de care mă cunosc că foarte
lor și impozitelor s-a îmbunătățit, nu bucur, este faptul că gestionarea buge- multă energie se
putem fi încă mulțumiți, câtă vreme tului pe care l-am avut la dispoziție s-a consumă pentru
vorbim de restanțe mari. Fac apel, pe făcut cu multă grijă, cântărind orice probleme false în
această cale, la toți concetățenii noștri, cheltuială, de orice fel. detrimentul bunu-
cât și la societățile comerciale de pe raza lui mers al lucruri-
comunei noastre, să înțeleagă că dato- - Se aude prin sat că nu ați cântărit lor. În altă ordine de
riile, impuse prin lege, către bugetul tocmai bine când ați achiziționat au- idei, fac apel ca une- Spre informarea comunității, prezentăm Ordinea de zi
local trebuie achitate și nu vom face ni- tomobilul... le persoane care a ședinței din zilele trecute a Consiliului Local Șicula,
ciun rabat, ca instituție, în colectarea - Referitor la achiziționarea unui au- încă mai practică cu precizarea că toate proiectele au fost votate favorabil,
acestor taxe. toturism nou pentru Primărie, argu- acel crez că ce este cu majoritatea necesară

Ianuarie 2018
Utile 4

Cele mai utile trucuri în gospodărie,


Informația șiculană

sfaturi pentru curățarea diverselor pete


Fiecare gospodărie este unică în pentru a șterge interiorul frigideru-
felul său, însă secretele sunt aceleași. lui, scăpând în acest fel de mirosurile
De aceea, în rândurile următoare am neplăcute. Tot lămâia poate fi utili-
strâns cele mai bune trucuri în gos- zata și pentru a oferi strălucire hai-
podărie pe care oricare dintre dum- nelor albe care s-au înecat, adică au
neavoastră ar trebui să le cunoască, prins acea tentă cenușie care le știr-
indiferent dacă este vorba despre cu- bește din frumusețe.
rățenie, reparații, amenajări, organi- l Sarea de bucătărie este un alt in-
zare sau alte probleme caracteristice gredient pe care îl puteți folosi cu
unei case. toată încrederea în diverse treburi
l Oțetul este, fără îndoială, ingre- gospodărești. De exemplu, sarea de
dientul minune al oricărei gospodă- bucătărie poate fi utilizată pentru a
rii, aliatul numărul 1 care vă va ajuta curăța grăsimea acumulată în bure-
să aveți o locuință strălucitoare și nu tele de vase. De ce să înlocuiți bure-
în ultimul rând, curată și dezinfec- tele când îl puteți spăla și în același
tată. Oțetul poate fi utilizat pentru a timp dezinfecta cu ajutorul unei cești
curăța și dezinfecta interiorul frigi- de sare de bucătărie pe care ați di-
derului, cuptorul și cuptorul cu mi- zolvat-o într-un recipient cu apă. De
crounde, suprafețele din bucătărie și asemenea, pentru îndepărtarea pete-
toaleta, gresia și faianța, vă poate lor de grăsime sau de ciocolată de pe
ajuta să scăpați de depunerile de cal- haine puteți folosi aceeași soluție.
car din baie dar și din mașina de spă- l Praful de curățat obișnuit poate
lat și vă poate ajută să îndepărtați fi înlocuit cu o soluție mult mai ief-
petele și mirosurile neplăcute din tină și mai la îndemână: bicarbona-
covor sau de pe alte suprafețe. Nu in- tul de sodiu. Bicarbonatul poate fi
vestiți prea mulți bani în produsele folosit pentru a șterge și dezinfecta de acestea. Tot ce trebuie să faceți l Doriți ca hainele dumneavoastră
de curățat din comerț când aveți la obiectele sanitare din baie, dar și pe este să ștergeți petele cu miez de să aibă un parfum proaspăt și deli-
îndemână un astfel de produs. cele din bucătarie. De asemenea, pâine proaspată iar acestea o să dis- cat? În timpul procesului de călcare,
daca ați tocat ceapă sau ați curățat para într-o clipită datorită amidonu- adaugați în recipientul pentru apă al
pește și mirosul neplăcut de pe mâini lui. fierului de călcat câteva picături din
persistă, nu trebuie decât să ameste- l Ce faceți de obicei cu cojile de ba- uleiul esențial preferat.
cați o linguriță de bicarbonat cu pu- nane după ce mâncați delicioasele l Mâncarea dumneavoastră a ieșit
țina apă și să vă frecați pe mâini iar fructe? Bineînteles, le aruncați. Co- prea sărată? Nu vă grăbiți să o arun-
mirosul o să dispară imediat. jile de banană sunt de un real ajutor cați pentru că puteți remedia situa-
l Hainele preferate se decolorează atunci când vine vorba să lustruiți în- ția dacă o veți amesteca imediat cu
după fiecare spalare? Scăpați de călțămintea și alte obiecte confecțio- un cartof fiert și curățat. Nu vă faceți
această grijă prin simpla amestecare nate din piele naturală. După ce ați probleme pentru că acesta nu îi va
a unei lingurițe de piper negru în de- șters respectivele obiecte cu coajă de schimba gustul.
tergentul pe care îl folosiți în mod banana, ștergeți-le cu o cârpă moale l Nu adăugați sare peste carnea ce
obișnuit pentru masina de spalat. În și uscată din bumbac iar acestea își urmează a fi pusă pe grătar deoarece
acest fel, hainele dumneavoastră nu vor recăpăta strălucirea și frumuse- aceasta își va pierde din proprietățile
își vor mai pierde culoarea și strălu- țea. nutritive.
cirea. l Ați vărsat cafea pe fața de masă, Acestea sunt doar câteva dintre
l Alături de oțet, și sucul de lămâie l Daca ați observat că pe pereții haine sau covor? Nicio problemă, miile de trucuri pe care sși dumnea-
poate face minuni. Nu ezitați să folo- dumneavoastră se află pete de gră- berea este ingredientul magic care vă voastră le puteți folosi în gospodărie,
siți sucul de lămâie pentru împros- sime sau altă murdărie, nu trebuie va ajuta să scoateți aceste inestetice atunci când faceți curat sau când gă-
pătarea aerului din locuință sau neapărat să zugrăviți pentru a scapa pete. tiți.

Cum să scapi de gândaci fără să utilizezi substanţe periculoase


Nu încape îndoială că gândacii sunt dez- de ei este să oprești accesul la cele trei elemente.
gustători, iar când îți apar în casă trebuie să Păstrează casa curată și igienizată pentru a pre-
iei măsuri urgent. Nu doar că sunt nesuferiți, veni apariția lor.
dar gândacii pot răspândii boli sau pot ge-
nera alergii. Bile cu borax
Această rețetă utilizează pudra de acid boric,
Problemele de sanatate considerată sigură pentru oameni și animalele
pe care le generează de casă. Acidul boric va afecta scheletul gânda-
Potrivit pestkill.org, gândacii pot răspandi peste cilor, pe care îl va deshidrata și va acționa ca o
30 de bacterii diferite, 7 agenți patogeni, E.coli, otravă. Efectele se vor vedea dupa 24-72 de ore,
salmonela, viermi parazitari. Din cauza gândaci- însă întregul proces va dura până la 3-4 săptă-
lor poți avea probleme cu diareea, difterie, ho- mâni.
lera, ciuma, febra tifoidă, lepra. Prezența Pentru a prepara acest insecticid ai nevoie
gândacilor poate genera astm, probleme gas- de: gălbenuș crud, 30-50 g de pudră de acid boric,
trointestinale, infecții ale tractului urinar, septi- mănuși din latex.
cemie. oamenilor și animalelor. Iar multe specii de gân- Mod de preparare
daci și-au dezvoltat imunitate la aceste substanțe Amestecă gălbenușul cu pudra de acid boric.
Cum să scapi de ei care devin, astfel, ineficiente. Pune-ți mănușile. Prepară din mixtură bile ro-
Îndepărtarea gândacilor folosind substanțe chi- Cum gândacii au nevoie de căldură, umiditate tunde de 1 cm diametru. Așteaptă să se usuce.
mice poate fi o soluție, însă ele fac rău totodată și și mâncare, una dintre primele idei cum să scapi După aproximativ o oră sunt gata de utilizat.

Ianuarie 2018