Sunteți pe pagina 1din 8

Primăriţa Petri Dorel Căprar:

Sânpetru German

Direct Arad
se joacă are reţea de
nuwww.livea- „Administraţia
de-a investiţiile apă, dar va avea... Falcă e ZERO
în comuna fântână arteziană la capitolul
Zădăreni fonduri europene
și în 2018 și în 2018”
P.2 P.5 P.6

www.livearad.ro
Anul 5 | Nr. 93 | 28 februarie 2018
Se distribuie gratuit

Actualitate
Societățile Primăriei
Arad sunt pe butuci.
ZERO lei
Un liberal de frunte
se pregătește să preia
din dividende în 2018
P.3
șefia Aeroportului Arad P.3

Sport

UTA e de mâna a doua!


Roș-albii, bătuţi de Clinceni
P.7

Start în reabilitarea Bazinului


Delfinul și Sălii Polivalente
P.8
2 28 februarie 2018 Direct Arad ACTUALITATE

Primărița Petri se joacă de-a investițiile


www.livearad.ro

în comuna Zădăreni și în 2018


Primărița comunei Zădăreni, Doina școlii. Anul trecut spunea că aceste
Petri, a propus Consiliului Local pentru investiții vor începe la 1 ianuarie 2017 și
2018 cam aceleași investiții pe care le-a se vor finaliza în decembrie 2017. Acum
avut și în 2017. Deși a avut la dispoziție vine și spune că vor începe lucrările în
sumele necesare, anul trecut, Primăria ianuarie 2018 (deși suntem în februarie
Zădăreni nu a realizat o serie de investiții, și nu vedem nicio mișcare) și se vor fina-
care au fost trecute în buget, iar primărița liza în decembrie 2018. Practic, cu acest
s-a lăudat public că le va face. buget și acest plan de achiziții, Doina
Acum, o dată cu prezentarea bugetu- Petri își bate joc de consilierii locali și de
lui în Consiliul Local Zădăreni, primări- cetățenii acestei comune, care așteaptă
ța Petri a propus o listă de investiții de mai bine de un an investițiile mult
aproape identică cu cea din 2017, după promise. Anul trecut a promis și că va
cum bine se poate vedea din documen- introduce rețeaua de gaz în cartierul
tele atașate la acest articol. „Consilierii nou, s-a ales praful și de această investi-
PSD nu au votat acest buget, fiindcă am ție, datorită orgoliilor personale ale
considerat că suntem mințiți, ca și anul doamnei primar, care vrea să-i pedep-
trecut, iar cifrele și proiectele prezentate sească pe cei care nu sunt în aceeași
de doamna primar nu au nicio legătură tabără cu ea”, spune Adela Todor, consi-
cu ceea ce se va întâmpla în 2018. După lier PSD.
cum vedeți din planul de achiziții pe Deși bugetul comunei pe anul 2018
2017 și 2018, primărița ne propune ace- depășește un milion de euro, investițiile
leași lucruri pe care nu le-a realizat anul reprezintă mai puțin de un sfert din acești
trecut: noua grădiniță din Zădăreni, bani, adică puțin peste un milion de lei.
renovarea căminului cultural, lucrări de Nu este posibil ca dintr-un milion de euro Investițiile promise în 2017 (aproape identice cu 2018)
apă, lucrări de canalizare, finalizarea tu să ai investiții de doar 25 la sută. Iar res-
tul din ceea ce spui că se va face în comu- pe străzi, sub pretextul de a nu distruge
nă să fie bani de la guvern, pe care an de asfaltul. Și atunci, ce ați făcut cu acești
an nu reușești să-i cheltui. Multă lume se bani, doamnelor și domnilor din primă-
întreabă ce face primărița Petri cu restul rie?
de 3,8 milioane de lei pe care-i are la dis- Să trecem mai departe, la alte cheltu-
poziție. Haideți că vă spunem noi ce face: ieli. Doamna primar, vicele și alți colegi
alocă 45.000 de lei pentru materiale elec- de-ai lor vor vorbi în acest an la telefon
trice și articole sanitare; pentru propagan- de 30.000 de lei, iar pentru studii și pro-
dă, mai cheltuie 20.000 de lei; pentru piese iecte care nu vor fi niciodată duse la
auto și service, va cheltui nu mai puțin de îndeplinire se mai duc pe apa Sâmbetei
50.000 de lei, de parcă am avea un parc 100.000 de lei. Primăria Zădăreni mai
auto cu zeci de mașini, iar în plus mai cheltuie încă 100.000 de lei pentru repa-
cumpără și o Dacia Duster nou-nouță, că rația sălii de ședință a Consiliului local.
nu avem altceva de făcut cu 25.000 de lei, Fiindcă și firmele de spații verzi trebuie
cât e probabil avansul pentru această să trăiască, în 2018, Primăria va cumpă-
mașină. Alți 15.000 de lei ar trebui să ra arbori, arbuști și flori în valoare de
meargă pentru deszăpezire, dar după cum 22.600 de lei. Alte 50.000 de lei vor
vedem în aceste zile, utilajele au lipsit de merge pe avocați, 30.000 de lei se chel-
pe străzile comunei, iar primăria vine cu tuie pe combaterea țânțarilor, iar cu
scuza penibilă că stratul de zăpadă este 50.000 de lei se va cumpăra o scenă pen-
mult prea subţire pentru a putea fi înde- tru evenimente, de parcă asta nelipsea.
părtat cu lama atasată tractorului din Vorba aia: „Ce-i trebuie chelului?
Investițiile promise în 2018 (aproape identice cu 2017) dotare. Și nici sare prea multă nu s-a pus Tichie de mărgăritar”.

Primăria Arad cheltuie pe deplasări mai mult decât pe bazele sportive Primarul Zăbraniului
Când vine vorba de cheltuieli, în spe- Aradul s-au gândit că nu e rău să dea mai lei merg pe pregătirea profesională a a câștigat definitiv
cial pentru conducere, la Primăria Arad
punga e larg deschisă. Doar e de unde, cu
multe fonduri pentru plimbări. Astfel că,
în bugetul municipiului Arad, pentru
angajaților, adică vacanțe la munte sau la
mare pentru funcționari, plătite de la
procesul cu ANI
un excedent bugetar de peste 200 de anul 2018, s-au alocat nu mai puțin de 1,2 buget, sub pretextul că se fac tot felul de Marian Toader, primarul comu-
milioane de lei. Dacă tot nu au ce face cu milioane de lei pentru deplasări interne și cursuri. nei Zăbrani, a câștigat definitiv, la
banii, nu mai e nevoie de nicio investiție externe, la care se adaugă alte 32 de mii Ca să vă faceți o imagine despre priori- Înalta Curte de Casație și Justiție,
în municipiu, cei care administrează de lei, pentru diurnă. Alte 520 de mii de tățile conducerii Primăriei Arad, trebuie să procesul cu Agenția Națională de
spunem că în timp ce pe deplasări se chel- Integritate. Primarul Marian
tuie 1,2 milioane de lei, pentru întreținerea Toader a fost acuzat, în aprilie
bazelor sportive, de exemplu, s-au alocat 2016, de către Agenția Națională de
778 de mii de lei. Canalizarea orașului ne Integritate, că s-a aflat în stare de
costă cu ceva mai mult decât deplasările, incompatibilitate în perioada 02
adică 1,3 milioane lei, în timp ce alte activi- decembrie 2011 – 08 aprilie 2014,
tăți de întreținere a orașului, cum sunt întrucât a deținut simultan funcții-
administrare zone industriale (400 de mii le de primar și titular al Întreprin-
de lei), dezinsecție, dezinfecție, deratizare derii Individuale Toader Marian
(500 de mii de lei), alimentări cu apă (270 „First”, încălcând, astfel, dispozi-
de mii de lei) sunt la jumătate sau chiar un țiile art. 87, alin. (1), lit. g) din
sfert din valoarea plimbărilor prin țară și Legea nr. 161/2003.
străinătate. În cele din urmă, instanța i-a dat
Dacă tot vor circula atât de mult în 2018 dreptate primarului Marian Toader
cei din Primăria Arad, n-ar fi rău să facă un și a anulat Raportul de evaluare
popas în drumețiile lor pe la alte primării nr.16660/G/II/14.04.2016 emis de
din țară, de exemplu Oradea, să vadă cum ANI, ținând cont și de faptul că acea
reușesc să atragă fonduri europene, cum se intreprindere individuală nu a func-
poate construi un CET nou, cum se reabili- ționat niciodată. Mai mult, instanța a
tează spitalele cu bani de la UE sau cum se admis și cererea de sesizare a Curţii
Constituţionale cu excepţia de
renovează clădirile din centrul orașului.
neconstituţionalitate a dispoziţiilor
Măcar să nu dăm banii degeaba pe aceste
87 alin.(1) lit.g) din Legea nr.161/
plimbări, să ne alegem și noi, contribuabi- 2003, formulată de primarul Marian
lii, cu ceva în urma deplasărilor celor din Toader.
Banii pentru Stadionul Motorul s-au dus pe deplasări primărie.
3 28 februarie 2018 Direct Arad ACTUALITATE

Aradul, de la festivalul gunoaielor


www.livearad.ro

la capitala gunoiului
Nu mai este niciun secret pentru de gunoaie şi resturi menajere. Aşa cum o
nimeni că administrației locale îi pasă de demonstrează şi imaginile pe care vi le
la puțin spre deloc de felul în care arăde- prezint, pe această stradă s-au format
nii sunt obligați să facă, zilnic, slalom depozite de deşeuri, resturi menajere şi
printre gunoaie indiferent de direcția în altele, care pun în grav pericol sănătatea
care i-ar purta pașii. arădenilor. Pentru că la numeroasele mele
Ceea ce părea la început a fi doar un atenţionări Primăria nu a găsit de cuviinţă
festival al gunoaielor aflat în desfășurare să reacţioneze, am sesizat astăzi Instituţia
pentru o scurtă perioadă de timp, odată cu Prefectului Judeţului Arad despre situaţia
trecerea vremii s-a dovedit a fi o stare de de netolerat de pe strada Căpitan Ignat
fapt, o „normalitate” în care arădenii sunt din Arad, solicitând ca în virtutea prero-
obligați să trăiască. gativelor legale şi a atribuţiilor prefectu-
Astăzi, vorbim despre strada Căpitan lui, aşa cum sunt ele stabilite de Legea nr.
Ignat, devenită un adevărat focar de infec- 340/2004, Republicată, privind prefectul şi
ție datorită depozitelor de gunoi. Situația instituţia prefectului, să sesizeze autori-
a fost semnalată în diferite rânduri, însă tăţile şi serviciile publice competente
cum aceasta a rămas fără vreun răspuns, pentru remedierea situaţiei.
consilierul local Ilie Cheșa a ales să facă o Aradul este al nostru, al tuturor, al celor
sesizare către Instituţia Prefectului Ju- care ne plătim taxele şi impozitele locale şi
deţului Arad, subliniind că situația de pe avem pretenţia ca în schimb, administraţia
această stradă este una „de netolerat”, cu să ne asigure un mediu curat şi sănătos.
atât mai mult cu cât ea constituie un grav Pentru că îmi pasă, pentru că reprezint
pericol pentru sănătatea arădenilor. cetăţenii Aradului în Consiliul Local
„Pentru că mie îmi pasă de arădeni şi Municipal şi pentru că s-a dovedit că aceia
pentru că îmi doresc să trăim într-un oraş care conduc oraşul nu sunt sensibili la ade-
curat, nu într-o adevărată «Capitală a văratele probleme ale arădenilor, mă
gunoiului”, cum din păcate a ajuns astăzi implic şi voi continua să trag semnale de
Aradul, am decis să apelez la toate pâr- alarmă acolo unde va fi cazul. Şi mai ales,
ghiile legale pentru a rezolva o problemă voi căuta soluţii pentru rezolvarea proble-
pe care din păcate Primăria o neglijează melor pe care le constat şi care îi privesc pe
de ani de zile. Strada Căpitan Ignat a arădeni”, a scris pe pagina sa de socializa-

Societățile Primăriei Arad sunt pe butuci.


devenit un adevărat deponeu neautorizat Așa arată strada Căpitan Ignat re consilierul local Ilie Cheșa.

Un liberal de frunte
se pregătește să preia
șefia Aeroportului Arad
ZERO lei din dividende în 2018
Primarul Gheorghe Falcă a reușit, în cei aproape 14
După multe căutări fără succes, conducerea ani de când conduce municipiul Arad, să pună pe butuci
Consiliului Județean Arad pare să fi găsit soluția ideală societățile subordonate CLM. Două dintre societățile pe
pentru funcția de director general al Aeroportului care Primăria le avea în subordine în 2004, atunci când
Arad. Conform surselor noastre demne de încredere Gheorghe Falcă a preluat administrarea orașului, sunt
din CJA, președintele Iustin Cionca, sfătuit de tătucul deja istorie, fiind falimentate. Este vorba despre
Gheorghe Falcă (ca să nu zicem altfel), a ajuns la o con- Salubritate SA, care a trebuit să facă loc firmelor de salu-
cluzie neașteptată: cel mai bun și cel mai bun pentru britate agreate de partid, și de Regia de Drumuri
postul de director general al Aeroportului Arad este Municipale, care a fost desființată din același motiv, fiin-
nimeni altul decât liberalul Ovidiu Moșneag, fost direc- dcă încurca firmele de casă care se ocupau cu asfaltări.
tor comercial al societății, astăzi consilier de marketing, Societățile CLM care au supraviețuit tentativelor de
tot la aeroport. falimentare din partea administrației portocalii nu se
De altfel, spun sursele noastre de la Aeroportul simt nici ele prea bine, ba din contră, unele acumulează
Arad, Ovidiu Moșneag și-a luat deja funcția în serios, an de an datorii la buget, cum este cazul CET. Starea
plecând în mai multe rânduri de la sediul societății cu societăților Primăriei este oglindită și de valoarea divi-
autoturismul aflat în dotarea directorului general. dendelor preconizate a fi vărsate la bugetul Aradului de
Faptul că viitorul director nu are cunoștințe în către aceste firme. Cu excepția Companiei de Apă, unde
domeniul aviației ar putea crea probleme Aeroportului Primăria Arad deține doar trei la sută din acțiuni, socie-
Arad. Nu foarte mari, având în vedere situația catas- tate care va da dividende de 4000 de lei municipiului
trofală în care se află societatea. Nu vă faceți griji, însă. Arad, nicio altă societate CLM nu dă dividende în 2018.
Cei de la CJA s-au gândit la toate. După ce-l instalează Probabil, nici Compania de Apă n-ar fi avut profit, dacă
pe Moșneag director, urmează să mai organizeze un CLM ar fi fost acționar majoritar, iar Gheorghe Falcă ar fi
concurs, pentru funcția de director operațional. Funcție dictat politica firmei.
care, se aude prin aeroport, între două avioane care trec Recons, Compania de Transport Public, Târguri,
pe deasupra fără aterizeze, urmează să fie ocupată de Oboare și Piețe SA, CET și Gospodărirea Comunală vor
un fost angajat de la Carpatair. Și uite așa, echipa e acorda dividende ZERO, în 2018. Semn că în municipiul
completă, avem și director cu greutate la partid, mai Arad, la nivelul societăților CLM există o practică unita-
avem și un director cu experiență în domeniu, așa că de ră, iar managementul e la fel de performant la fiecare Administrația Falcă a închis două firme,
societate.

CJA plătește 329.000 de lei pentru „concediile”


la primăvară ne așteptăm să curgă cu oferte de zboruri iar altele trag să moară
de pe aeroport.
P.S.: Sperăm ca domnul Cionca să cumpere o mași-

angajaților și consilierilor
nă și pentru directorul operațional, să nu avem conflic-
te de muncă între șefii instituției.

Angajații Consiliului Județean nalul contractual din cadrul CJA, dar ror celor implicați în bunul mers al
Arad și consilierii județeni pot sta și pentru consilierii județeni, a fost instituției, activitatea CJA să explo-
liniștiți: conducerea instituției le va alocat nu mai puțin de 329.000 de lei. deze, să avem o sumă record atrasă
plăti și în acest an micile concedii la În traducere, angajații CJA și consi- din fonduri europene, drumuri
mare sau la munte, finanțate sub pre- lierii județeni vor face cursuri de o impecabile prin tot județul și curse
textul unor cursuri de perfecționare. săptămână, la mare sau la munte, în fără număr pe Aeroportul Arad. La
Conform planului de achiziții al CJA funcție de opțiunea fiecăruia, pe așa angajați perfecționați, județul
pentru 2018, pentru servicii de for- banii Consiliului Județean Arad. Arad ar trebui să fie în față, cum le
mare și perfecționare profesională Ne așteptăm ca după o astfel de place să spună celor de la PNL
Aeroportul Arad va avea un nou director pentru funcționarii publici și perso- operațiune de perfecționare a tutu- Arad.
4 28 februarie 2018 Direct Arad SECUSIGIU

„Marile investiții din comuna


www.livearad.ro

Secusigiu se vor realiza cu bani


de la Guvernul României”
Interviu cu ing. Gheorghe Grad, consilier local al comunei Secusigiu
- Domnule inginer Gheorghe Grad, în Dezvoltare Locală II, comuna Secusigiu a
luna februarie, Consiliul local a aprobat primit suma de 6,5 milioane de lei, cu spri-
bugetul comunei pentru anul 2018. jinul parlamentarilor PSD Arad, cărora le
Reprezentanții PNL, atât la nivel jude- mulțumim și pe această cale. Din acești
țean, cât și la nivel local, se plângeau că bani, 1.176.261,22 lei merg către proiectul
vor primi mai puțini bani. Care este „Reabilitare grădiniță cu program normal
situația la Secusigiu? în localitatea Sânpetru German şi grădini-
- Comuna Secusigiu are din nou un ța cu program normal în localitatea Satu
buget foarte mare, în comparație cu reali- Mare”, iar 5.335.733,81 de lei merg către
zările administrației locale, care sunt proiectul „Reabilitare școală generală cla-
aproape de ZERO. Și în acest an, marea sele I-VIII în localitatea Sânpetru German
parte a bugetului local este asigurat din și școala generală clasele I-VIII în localita-
fonduri primite de la București, sumele de tea Secusigiu”. Aceste sume sunt la dispo-
la bugetul de stat fiind mai mari față de ziția primarului Ilie Cheșa încă de anul
anul trecut. Dacă aveți curiozitatea să stu- trecut, dar din motive pe care așteptăm să
diați bugetul comunei pe anul 2018, veți le comunice locuitorilor din Secusigiu,
vedea că atât la capitolul funcționare, cât Munar, Sânpetru German și Satu Mare,
și la capitolul investiții sumele importante nici acum nu au demarat lucrările la aces-
sunt alocate de Guvernul României, prin te obiective extrem de importante pentru
Ministerul Finanțelor sau Ministerul comuna noastră.
Dezvoltării. Din păcate, în ciuda faptului
că în ultimii doi ani, de când avem guver- - Starea drumurilor din comună
nele PSD, s-au alocat sume enorme de la reprezintă o problemă care trebuia
bugetul de stat, comuna noastră nu are în rezolvată de ani de zile. Ce speranțe ar
continuare apă, canalizare, drumuri asfal- trebui să-și facă cetățenii comunei pen-
tate, gaz, școli și grădinițe moderne și așa tru 2018?
mai departe. Sperăm ca în 2018, primarul - Nici la capitolul drumuri situația nu e
Ilie Cheșa să se apuce de treabă și să reali- mai bună, față de alte investiții. Avem un
zeze investițiile pe care noi le-am aprobat excedent de 15 miliarde de lei vechi, din
în buget, să nu rămână din nou pe hârtie, care am fi dorit să asfaltăm câteva străzi
așa cum s-a întâmplat în 2017. Cât despre din comună, doar că primarul Ilie Cheșa a
acuzele liberalilor, noi suntem obișnuiți cu decis că e mai bine ca jumătate din aceas-
propaganda PDL/PNL Arad, care în lipsa tă sumă să meargă pe pietruiri. Adică, la
rezultatelor nu face altceva decât să arun- firmele de casă. Așadar, dacă ne ajută
ce vina pe guvern, pe partidele adverse și Dumnezeu, în 2018 probabil Ilie Cheșa ne
așa mai departe. Uitați că la Secusigiu, de va asfalta prima stradă din Secusigiu, ceea
exemplu, guvernul a alocat foarte multe ce e mult prea puțin pentru o comună cu
fonduri, în schimb Consiliul Județean un buget atât de mare. Bineînțeles, din
Arad, condus de PNL, a dat o mare palmă nou ne-a promis marea cu sarea, din nou
administrației locale. Dacă anul trecut pri- ne-a spus în ședință că va depune proiec- Inginer Gheorghe Grad
meam de la CJA 600 de mii de lei, în acest te, ba chiar ne-a arătat pe hartă, pozând în
an am primit mai puțin de jumătate, adică mare specialist, pe unde va trece mașina a fost de 15 miliarde de lei vechi, deci exis- primarului Ilie Cheșa ne costă, în 2018,
250 de mii de lei, dar cu toate acestea nu cu asfalt. Dacă ar fi fost un primar compe- tau bani pentru a duce lucrările la bun 42.000 de lei (aproape 10.000 de euro),
am văzut ca primarul liberal al comunei să tent, astăzi comuna Secusigiu ar fi avut sfârșit. Doar că din nou Ilie Cheșa rosto- bani care se duc pe avocați, pentru nenu-
ia atitudine în public, semn că partidul e zeci de străzi asfaltate, cu fonduri guver- golește sumele de la un an la altul, pentru măratele procese în care e implicată
mai important decât interesele cetățenilor. namentale, și avem exemplul de la Felnac, a finaliza investițiile în campania electora- Primăria Secusigiu. Sunt sume importan-
unde un primar nou a reușit să asfalteze lă. Exemple avem nenumărate: extinderea te care merg, din nou, pe studii și proiec-
- Spuneți că avem din nou un buget aproape toate străzile din comună, în ulti- iluminatului public, o investiție pe care nu te, care am văzut că nu au nicio finalitate,
mare la Secusigiu. Ce investiții se vor mii doi ani. Se vede că se apropie campa- o facem cu fonduri guvernamentale, așa fiindcă sunt făcute pe genunchi de firme-
face în 2018, din fondurile avute la dis- nia electorală, iar primarul a ieșit la vână- cum se întâmplă în comunele din jur; le de casă ale PNL. Alte 40.000 de lei (400
poziție? toare de voturi. E greu, totuși, să mai amenajarea pieței din Secusigiu și a parcu- de milioane de lei vechi) merg către firme
- Trebuie să precizăm din capul locului păcălești cetățenii, după ce în ultimii doi lui de joacă; amenajarea pieței și parcului de consultanță. Sunt sume importante
că marile investiții din comună sunt reali- ani nu ai pus un metru de asfalt pe străzi, de joacă din Sânpetru German; reabilita- care se cheltuie pentru propagandă, pen-
zate din banii veniți de la guvern. Și aici deși în martie 2016 promiteai că vor fi rea clădirii primăriei și a parcării, unde tru imaginea primarului Ilie Cheșa, care
mă refer la proiectul de introducere a rețe- asfaltați, până la sfârșitul anului, 16 kilo- suma a crescut la 3,3 miliarde de lei vechi; dacă tot nu face nimic în comună, dă bani
lei de apă, care este finanțat de Ministerul metri de străzi. N-am văzut niciun kilo- grădinița cu program normal; alimentare grei pe publicitate. Se mai dau 200.000 de
Dezvoltării, prin Programul Național de metri din cei 16, așa cum cetățenii nu au cu apă potabilă în comună. Toate aceste lei (2 miliarde de lei vechi!!!), pentru
Dezvoltare Locală I. Pentru acest proiect, văzut nicio investiție din cele pe care Ilie investiții, cu un primar competent la con- Căminul Cultural din Secusigiu, care
așa cum bine se știe, au venit fonduri doar Cheșa le promite la fiecare început de an, ducerea comunei, trebuiau finalizate în cred că poate fi considerat cel mai scump
pe vremea Guvernului Ponta și în ultimii din 2016 și până acum. acești doi ani de mandat. cămin cultural din județul Arad, la câți
doi ani, în timp ce în perioada Cioloș s-au bani a cheltuit primăria cu acea investiție.
atras ZERO lei. Și la acest proiect, lucruri- - Dați-ne câteva exemple de astfel de - Totuși, la o sumă atât de mare, sunt Iar lista ar putea continua, pentru că sunt
le puteau merge mult mai repede, dar din investiții... cam puține investiții. Unde se duc restul foarte multe sume cheltuite fără grijă de
cauza proceselor și dosarelor penale ale - Toate investițiile pe care Ilie Cheșa banilor? actuala administrație, care aruncă cu bani
primarului Ilie Cheșa, lucrările au stagnat promitea să le facă în 2016 și în 2017 le - Asta ne întrebăm cu toții, pentru că pe fereastră, cum se spune, dar nu se
ani de zile. Tot cu bani de la Ministerul regăsim și astăzi în buget, în condițiile în la aproape 100 de miliarde de lei vechi preocupă de adevăratele nevoi ale cetățe-
Dezvoltării, prin Programul Național de care în ultimii doi ani excedentul bugetar buget, cu alte 100 de miliarde de lei vechi nilor. Iar un exemplu și în acest an este
alocate pentru apă, cu alte 65 de miliarde Căminul Cultural din Sânpetru German,
de lei vechi primite pentru școli, de la care a fost demolat și pentru care din nou
Ministerul Dezvoltării, comuna Secu- nu s-au alocat fonduri. Probabil, prima-
sigiu ar trebui să aibă o cu totul altă față, rul Ilie Cheșa vrea să-i pedepsească pe cei
nu să fie printre cele mai vitregite din din Sânpetru German, pentru că nu l-au
județ, în ceea ce privește infrastructura. votat la alegerile din 2016. Un mod josnic
Sigur, există și foarte multe cheltuieli de a face politică, nedemn pentru un pri-
nejustificate, sume importante din care se mar al unei comune atât de importante
Guvernul a alocat 6,5 milioane de lei pentru școli și grădinițe în comuna Secusigiu înfruptă firmele de casă. Incompetența cum este Secusigiu.
5 28 februarie 2018 Direct Arad SECUSIGIU

Primăria Secusigiu obligă crescătorii


www.livearad.ro

de animale să curețe
gropile de gunoi din comună
Reprezentanții Primăriei Secusigiu au
început un adevărat război împotriva
crescătorilor de animale din comună, care
sunt scoși țapi ispășitori pentru faptul că
pășunile sunt pline de gunoaie. Confrun-
tată în ultimii ani cu mai multe acțiuni ale
Gărzii de Mediu, în urma cărora Primăria
Secusigiu a fost amendată, pentru că nu a
oprit deversarea gunoaielor pe pășune,
acum administrația locală s-a trezit că de
vină pentru situația pășunilor sunt crescă-
torii de animale, în special ciobanii. De
parcă ei au permis să se deschidă noi
gropi de gunoi pe raza comunei, de-a lun-
gul anilor, și nu cei din primărie, care
aveau obligația să închidă toate gropile de
gunoi.
Am stat de vorbă cu mai mulți ciobani
din comuna Secusigiu, care se plâng de
modul în care îi tratează administrația
locală, care nu se preocupă de starea pășu-
nilor, dar știu să dea amenzi sau să-i tragă
la răspundere pe crescătorii de animale,
deși aceștia din urmă sunt nevinovați.
„Am ajuns la limita răbdării și cred
că am să mă duc într-o zi cu oile la pri-
mar la poartă, la primărie, să protestez
împotriva nedreptăților. Nu se poate în
ce situație s-a ajuns, să ne dăm în cap Pășunea e plină de gunoaie
pentru pășune. Eu am un proces cu un
agricultor, pentru că ne-am dat în cap, Ovidiu Prodan, proprietarul unei turme Ciobanii, amendaţi pășune, dar noi nu avem acte de
după ce a intrat pe terenul meu. Cei din de oi, la Secusigiu. de Primăria Secusigiu administrare a terenului respectiv.
primărie bine că își măresc salariile, dar Fermierul se plânge de faptul că Situația de la Secusigiu se regăsește în Pășunile sunt date la asociația crescă-
n-au timp de pășune. Nici măcar nu e Primăria Secusigiu nu sprijină cu nimic toată comuna. Crescători de animale spun torilor de animale, eventual ei ar tre-
intabulată pășunea, să știm fiecare unde proprietarii de animale din comună, ba că și pășunile din Satu Mare, Munar sau bui să le întrețină, în niciun caz noi.
e limita. Toți agricultorii care au teren în din contră, s-ar putea spune că le bagă Sânpetru German sunt în aceeași situație, Există subvenții de la APIA pentru
marginea pășunii intră și ară și pe tere- bețe-n roate, situația pășunilor fiind una pline de gunoaie și cu o situație juridică întreținerea pășunilor, să se uite dom-
nul de pășunat, dar cei din primărie nu neclară. „Eu am cumpărat o clădire pe neclară. Nici asociația care teoretic are în nii de la primărie să vadă cine înca-
iau nicio măsură și așa ajungem să ne pășune, am plătit pe ea cât pe o casă în sat, administrare acele terenuri nu prea poate sează banii ăia și să-i tragă la răspun-
batem între noi. și m-am intabulat cu terenul de sub clădi- interveni, pentru că nu se știe până unde dere pentru că nu curăță gunoiul. Cine
Bine că vin să ne tragă pe noi la răs- re. Dar nu pot să-mi desfășor activitatea se întind pășunile respective și nici ale cui primește bani de la APIA trebuie să
pundere pentru gunoaiele de pe pășu- numai cu terenul de sub saivan, așa că am sunt. Unii ciobani se plâng că sunt hărțuiți facă lucrările de întreținere. Dar pri-
ne. Le-am spus de nu știu câte ori, că a cerut să mi se dea un hectar în jur, să am efectiv de reprezentanții Primăriei Secu- măria se ia de noi și ne amendează,
venit cutare cu remorca, că a aruncat unde ține oile, să pot să lucrez, să am acces sigiu și sunt trași la răspundere pentru pentru că n-am votat cu Ilie Cheșa,
unul gunoi, cei din primărie știu ce se la proprietate. Am făcut cerere la primărie gunoaiele de pe pășuni, deși ei nu au în alte motive nu văd să fie, din punct de
întâmplă, dar nu fac nimic. Acum vin și consilierii locali mi-au aprobat concesiu- administrare acele terenuri. Mai mult, vedere legal. Sper ca cineva să ia
să facem noi curat, să se ocupe asocia- nea. Numai că de atunci nu s-a mai întâm- conform unor crescători de animale, unii măsuri, pentru că așa nu se mai poate.
ția, dar nici ea nu e în posesia terenu- plat nimic, nu m-a chemat nimeni să-mi dintre ei sunt tratați și în funcție de prefe- Să ne dea nouă subvenția de la APIA
lui. Ce treabă avem noi cu groapa de spună ce e de făcut, nu am încheiat niciun rințele politice, în sensul că cei care nu au și atunci o să ne ocupăm să arate
gunoi, am ajuns să curățăm gunoaiele contract. Cei din primărie nici nu știu ce susținut candidatura primarului Ilie îngrijit pășunile. Dar până atunci, ar
de pe pășuni, după ce au lăsat ani de pășuni există în comună, e un haos total. Cheșa au de suferit. trebui să se ocupe primăria sau aso-
zile să arunce acolo lumea tot ce au Bine că știu să ceară să le curățăm gunoa- „Suntem efectiv hărțuiți de cei de ciația. În primul rând să nu se mai
vrut ? De ce nu se iau măsuri în primul iele. Cât de curând o să chem televiziunile, la primărie, mai ales dacă nu suntem arunce gunoaie, fiindcă se aruncă cu
rând să nu se mai arunce, fiindcă se să vadă lumea ce se întâmplă în comuna din gașca primarului Cheșa. Vin să ne voia celor din primărie”, spune un cres-
știe cine duce gunoi acolo”, spune Secusigiu”, amenință Ovidiu Prodan. amendeze pentru gunoaiele de pe cător de animale din comuna Secusigiu.

Sânpetru German nu are reţea de apă, dar va avea... fântână arteziană


Una dintre puținele comune „Nu ne-a venit să credem când am panseluțe și pomișori sau pentru o
din județul Arad care nu benefi- văzut ce investiție vrea să facă pri- nouă parcare în fața primăriei,
ciază de rețea de apă potabilă va marul Ilie Cheșa, în satul Sânpetru deși noi aveam multe alte proble-
avea o fântână arteziană. Ilie German. Noi n-avem apă, n-avem me mult mai urgente de rezolvat
Cheșa, primarul comunei Secu- canalizare în niciunul dintre sate, în comună. De exemplu, dacă tot
sigiu, căci despre această comu- școlile și grădinițele sunt într-o avem fonduri la dispoziție, chiar
nă este vorba, s-a gândit că n-ar stare deplorabilă, nu avem nicio la Sânpetru German, se puteau
fi rău să investească din banii stradă cu asfalt în cele patru sate aloca bani pentru căminul cultu-
localnicilor în construirea unei ale comunei, iar primarului Ilie ral. Fosta clădire a căminului a
fântâni arteziene în satul Sân- Cheșa îi arde de fântâni arteziene. fost demolată, cu promisiunea că
petru German, fântână care nu Probabil, a găsit vreo firmă de se va ridica alta, dar de atunci am
se știe cum va funcționa, având casă a PNL Arad care vrea să auzit numai povești, nimic con-
în vedere că localitatea nu este scape de stocul de fântâni, altfel cret. Oamenii nu au unde să orga-
racordată la rețeaua de apă. nu se explică de ce a introdus în nizeze o nuntă, un botez, sunt
În ciuda infrastructurii preca- buget această investiție. Oamenii nevoiți să meargă în alte comune,
re din comună, nefiind nici apă, sunt obișnuiți ca prioritățile lor să serbările școlii se țin pe unde se
nici canalizare în niciunul dintre nu coincidă cu cele ale administra- găsesc oameni cu suflet care să-i
cele patru sate, primarul Cheșa ției locale din Secusigiu, la fel găzduiască pe copii, iar unora le
s-a gândit că n-ar fi rău să aloce întâmplându-se și anul trecut, arde de fântâni arteziene”, decla-
bani în bugetul local pe anul când primarul Cheșa a alocat sute ră Gheorghe Grad, unul dintre Primarul Cheșa vrea să construiască
2018 pentru o fântână arteziană. de milioane de lei vechi pentru consilierii locali ai comunei. o fântână arteziană în Sânpetru German
6 28 februarie 2018 Direct Arad ACTUALITATE

Dorel Căprar: „Administrația


www.livearad.ro

Falcă e ZERO la capitolul


fonduri europene și în 2018”
Administrația PNL a reușit „performanța” de a duce administrația condusă de Gheorghe Falcă și-a arătat
Aradul pe ultimele locuri în ceea ce privește sumele atra- limitele, nefiind în stare de aproape trei ani de zile să
se de la Uniunea Europeană, în ultimii ani. Nici 2018 nu realizeze investițiile finanțate de acest program.
face excepție, iar așa cum se poate vedea în bugetul Administrația PNL condusă de Gheorghe Falcă și-a
municipiului, și în acest an vom avea un mare ZERO, în demonstrat incompetența și atunci când a pierdut pro-
dreptul fondurilor europene atrase. iectul de reabilitare a Teatrului de Stat «Ioan Slavici» cu
„Administrația PNL condusă de Gheorghe Falcă ne- fonduri europene sau când a ales să împrumute Aradul
a obișnuit în ultimii ani cu politica sa falimentară, de a cu zeci de milioane de euro pentru proiectul de regene-
îngropa Aradul în datorii, în loc să apeleze la fonduri rare urbană, deși avea la dispoziție programe finanțate
europene nerambursabile. de Uniunea Europeană. Aceeași administrație PNL se
Din păcate, nici 2018 nu face excepție, iar cei care au dovedește incompetentă acumulând un excedent de 44
avut curiozitatea să răsfoiască bugetul municipiului pentru de milioane de euro. Cu această sumă, s-ar fi putut rea-
acest an vor vedea că avem un mare ZERO în dreptul fon- liza o serie de investiții necesare ridicării nivelului de
durilor europene. Dacă e vorba de Fondul European de confort al cetățenilor din municipiul Arad.
Dezvoltare Regională, avem ZERO atât în dreptul plăților Gheorghe Falcă și ceilalți pedeliști vopsiți în libe-
ce urmează a fi efectuate în anul curent, cât și în dreptul rali sunt specialiști doar la gargara politică, știu doar să
plăților aferente anilor anteriori. Că e vorba de Fondul dea vina pe alții pentru nereușitele lor, să arunce pe
Social European, din nou ZERO, atât pentru 2017, cât și piață minciuni de genul poveștii cu cele 16 milioane de
pentru 2018. Aceeași situație în cazul programelor comuni- euro furate de guvern. La atât se pricepe Gheorghe
tare finanțate în perioada 2007-2013 și a celorlalte programe Falcă și gașca din jurul său. E destul pentru a conduce
care în prezent se află la dispoziția administrațiilor locale. un oraș de talia Aradului ? Noi spunem că nu, ba chiar
Singurul proiect serios pe fonduri nerambursabile din contră, ultimii 14 ani ne-au demonstrat că o astfel
externe este cel de cooperare româno-elvețian, însă de administrație nu poate fi altceva decât o frână în
acesta este derulat de Ministerul Dezvoltării, Primăria calea dezvoltării Aradului”, declară președintele PSD

Florin Tripa: „PNL disprețuiește Adrian Todor: „Aradul riscă


Arad fiind doar beneficiar. Chiar și în acest proiect, Arad, deputatul Dorel Căprar. Dorel Căprar, președintele PSD Arad

sutele de mii de arădeni care să rămână fără monumentul


circulă pe drumurile județene” Marii Uniri” Ministerul Culturii și Identității Națio- Arad, prin care cere măsuri urgente pen-
Consilierii județeni PSD au identificat nale a transmis o adresă Primăriei Arad și tru instalarea monumentului. În această
soluții pentru ca drumurile județene să Consiliului Local Municipal Arad, în care adresă, care a fost ascunsă de Gheorghe
poată fi reparate, iar arădenii să nu mai fie solicită demararea de urgență a lucrărilor Falcă, consilierii municipali nefiind
nevoiți să facă slalom printre gropile pe de amplasare a monumentului Marii informați despre acest subiect, se specifi-
care le întâlnim la tot pasul. Reprezen- Uniri. În caz contrar, Ministerul Culturii că clar faptul că Aradul are la dispoziție
tanții PSD au propus ca drumurile județe- amenință că va amplasa acel monument 60 de zile pentru a face pași concreți pen-
ne să fie aduse într-o stare de normalitate într-o altă localitate. tru amplasarea monumentului Marii
cu fonduri din excedentul bugetar pe care „Aradul se află în fața unei situații Uniri, în caz contrar, Ministerul Culturii
CJA îl are la dispoziție, numai că cei de la fără precedent, riscând să pierdem luând în calcul opțiunea de a schimba
PNL s-au opus categoric acestei soluții. monumentul Marii Unirii, din cauza beneficiarul final al monumentului, cu o
„În ultimii doi ani, reprezentanții intereselor personale ale primarului altă localitate de pe teritoriul României.
PSD Arad au militat în permanență pen- Gheorghe Falcă. În loc să amplaseze Din cele 60 de zile s-au scurs deja
tru reabilitarea drumurilor județene, fie monumentul în locația stabilită printr-o jumătate, iar dinspre Primăria Arad nu
că vorbim de consilieri locali, județeni hotărâre a Consiliului Local, anume pe am văzut niciun semn că ar fi cineva
sau de parlamentari. De când suntem la lacul de la Pădurice, primarul Gheorghe preocupat de această situație. Tragem, pe
guvernare, ne-am zbătut ca Aradul să Falcă încearcă să se folosească de acest această cale, un semnal de alarmă și
primească fonduri substanțiale pentru monument și să demoleze Piața Cated- cerem public primarului Gheorghe Falcă
reabilitarea drumurilor și am reușit să ralei, unde ar urma să fie ridicat un și celorlalți responsabili din Primăria
aducem finanțări pentru mai multe pro- supermarket. Culmea, este vorba despre Arad să ia măsuri urgente pentru ca
iecte, prin programe coordonate de același supermarket de pe urma căruia Aradul să nu piardă monumentul Marii
Ministerul Dezvoltării. Așa cum am mai firma primarului Falcă a mai câștigat Uniri. Ar fi o nouă dovadă de dispreț la
arătat și cu alte ocazii, trei drumuri jude- bani frumoși. adresa cetățenilor acestui oraș, din partea
țene de maximă importanță sunt finanța- Toată această joacă a primarului primarului Falcă și acoliților săi, dacă
te prin PNDL, program guvernamental. Gheorghe Falcă ar putea lăsa Aradul fără Aradul ar întâmpina Centenarul Marii
Este vorba de drumurile Nădab – Seleuș monumentul Marii Uniri. La sfârșitul Uniri fără acest monument atât de dorit
Sânmartin – Caporal Alexa și Bârsa – lunii ianuarie, Ministerul Culturii a de către arădeni”, a declarat deputatul
Moneasa – limită Bihor. Alte două dru- transmis o adresă Primăriei Arad și CLM PSD Arad Adrian Todor.
muri importante, Arad - Șiria – Buteni și
Sânpetru German – limită Timiș sunt Florin Tripa, deputat PSD Arad
finanțate prin Programul Operațional
Regional, gestionat tot de către Ministe- – Nădlac, Beliu – Archiș, Beliu – Hășmaș,
rul Dezvoltării. Apateu – Mișca, Nădlac – Peregu Mare,
Din păcate, Guvernul României nu Fântânele – Lipova, Târnova – Tauț etc.
poate face întreaga muncă a administra- Din păcate, disprețul pe care repre-
ției locale, iar nici fondurile europene zentanții PNL îl au față de sutele de mii
avute la dispoziție nu acoperă necesarul de arădeni care circulă pe aceste drumuri
de reabilitări de drumuri în județul și-a făcut și acum simțit prezența, iar
Arad. Astfel că, e nevoie și de un efort al majoritatea din CJA s-a împotrivit pro-
administrației locale, pentru ca drumuri- punerii noastre. Probabil, PNL Arad
le județene să arate cât de cât decent. speră să câștige mai multe voturi dând
Tocmai de aceea, din excedentul pe care vina pe PSD pentru felul în care arată
Consiliul Județean Arad îl are la dispo- drumurile județene, astfel încât preferă
ziție, am propus să fie finanțată reabili- să nu-și facă datoria față de cetățeni și să
tarea mai multor drumuri județene, care lase aceste drumuri în paragină, în timp
necesită intervenții rapide. Ca să dau ce banii pentru investiții sunt ținuți la
doar câteva exemple, cu acești bani s-ar pușculiță”, declară deputatul PSD Arad
putea reabilita drumurile Semlac - Șeitin Florin Tripa. Ministerul Culturii a dat un ultimatum Primăriei Arad
7 Direct Arad
UTA e de mâna a doua!
28 februarie 2018 SPORT
www.livearad.ro

Roș-albii, bătuți de Clinceni


UTA a debutat dezamăgitor în noul an, și Curtuiuș, blocat in extremis de porta-
1-3 la Șiria cu Academica Clinceni! A fost rul advers, au dat falsa impresie a reveni-
primul meci în 2018, în Liga a II-a, iar rii. Asta pentru că a venit minutul 68,
suporterii arădeni trăiesc vremuri de coș- apărarea arădeană cedând iar: nou intra-
mar, culmea și departe de Arad, unde tul Blejdea a pătruns nestingherit pe stân-
lucrările la stadion bat pasul pe loc. ga și din 10 metri a tras necruțător la col-
Bătrâna Doamnă a început, totuși, bine țul lung, 1-2! Dacă Poenaru a fost inspirat
meciul de pe arena Otto Greffner și după cu schimbările, Todea a făcut prima
ce Tănase și Curtuiuș au pus la încercare mutare abia cu un sfert de oră înaintea
apărarea adversă, Darius Buia a deschis finalului, când s-a gândit să trimită pe
scorul în minutul 10, mijlocașul arădean teren și un al doilea atacant de meserie,
marcând cu latul, de la colțul scurt, în David Popa. La doar un minut de la
urma unei centrări trimise de Dinculescu. intrare, tânărul vârf revenit din Anglia a
Roș-albii au cedat apoi inițiativa, dar fără solicitat penalty la o cădere în careu, dar
să le ofere prea multe spații oaspeților. centralul prahovean i-a arătat galben
Totuși, Gliga putea egala la mijlocul pri- pentru simulare.
mei părți, șutul său din 5 metri trecând
mult peste poartă, în vreme ce Curtuiuș a Mihalcea s-a distrat
ratat o șansă bună în minutul 40, când a cu apărarea arădeană
obținut doar un corner, în loc să îi paseze UTA a presat în ultimele minute, fără
lui Iuga, singur în poziție centrală. A fost însă a mai reuși nici măcar să egaleze. Pe
1-0 la pauză, UTA controlând jocul pe contraatac, Mihalcea a scăpat singur, iar
finalul mitanului. Ilfovenii au ieșit mult Popa a marcat în cele din urmă, dar în pro-
mai hotărâți de la vestiare, iar nou intratul prie poartă, din 6 metri, scor final 1-3! Un
Mihalcea și Moldovan au avut două șanse meci ciudat, cu două reprize diametral
mari să marcheze, Bodea fiind de fiecare opuse și destule motive pentru amatorii
dată la post. de pariuri să comenteze iar pe seama
rezultatului, având în vedere mai ales des-
Au jucat doar o repriză! fășurarea jocului. Cert e că infuzia de jucă- Șuturile utiștilor nu și-au atins ținta
Portarul UTA-ei nu a mai avut ce face tori tineri o poate costa multe puncte pe
în minutul 55, atunci când Găină a mar- UTA, în acest retur, dar probabil că cei Formaţii: Popescu (88 Mihai), S. Moldovan (66
cat cu capul, de la colțul lung, după o care conduc clubul își asumă criticile și UTA: Bodea - Polgar, Manea, R.Iuga, Blejdea). Antrenor: Ilie Poenaru.
centrare a activului ex-stelist Mihalcea. parcursul ce nu se anunță prea bun în pri- Dinculescu - Petra (75 D. Popa), Tănase - Arbitri: Adrian Ilyes (Prahova) -
UTA nu s-a mai regăsit după ce a fost măvară. Roș-albii rămân în partea a doua A. Iuga (85 Toma), Buia, Hlistei - Curtuiuș. Valentin Dumitru (Gherghița –Prahova),
egalată, iar Moldovan a ratat incredibil, a clasamentului, iar în primul week-end Antrenor: Cristian Todea Doru Zamfir (Slatian – Olt). Observatori
în minutul 61, când a deviat mingea din din martie au meci greu, la Mioveni, după Clinceni: Ureche - Fl. Achim, A. Răuţă, FRF: Ștefan Szilaghi (Satu Mare), Daniel
doi metri, puțin alături, în urma unei cen- care la Șiria vine a doua clasată, FC Găină, Dobrescu - C. Gheorghe (46 Sabău (Zalău).

Victoria Felnac propune aproape o nouă echipă


trări a lui Achim. Buia, cu un șut în bară Hermannstadt. Mihalcea), Pațurcă, Bg. Barbu, Gliga - Al.

Doi puști
de la Viitorul
au ajuns
Victoria Felnac trece prin trans- Dani Șule:
formări importante în această
„Vom fi surpriza plăcută”
la Novara
pauză competițională, mai mulți
Noul antrenor al Felnacului
jucători părăsind, în iarnă, grupa-
crede că echipa sa nu va avea emo-
rea condusă de președintele - ju-
ții cu retrogradarea, iar vârful de Vești foarte bune pentru
cător Oliver Felnacichi. Ghiță,
Moisă și Brozbic au ales Curticiul, formă va fi undeva în aprilie: „Eu doi dintre băieții Viitorului
Șoltesz e la Zăbrani, Morariu la zic că ne vom îndeplini obiectivul și Arad, care au fost invitați să
Criș, Herlo a optat pentru Turnu, nu vom avea emoții în privința asta. urmeze un stagiu de pregă-
iar Vulpoi, Meszaroș și Gabor nu Chiar dacă lotul e schimbat în mare tire la una dintre cele mai
mai fac parte nici ei din lot. Într-o parte, băieții sunt talentați și dornici prestigioase academii din
situație specială e Țugulescu, care să demonstreze că au valoare. Me- Italia, Novara Calcio. Cei
dacă nu se va prezenta la pregătiri, dia de vârstă e undeva la 25-26 ani. doi jucători sunt Covaci
va fi suspendat, acesta fiind sub Mulți ne vedeau victime sigure în Cristian (2000) - mijlocaș
contract. Felnăcanii pregătesc intens returul primăvară, dar veți vedea că vom fi lateral și Posta Raul (2001) -
În schimb, „VI-FE” a transfe- surpriză plăcută. Probabil ne vom mijlocaș central defensiv,
rat pe bandă rulantă, antrenorul „VI-FE” a transferat cu Nădlacul, de acasă, Victoria va da drumul prin etapa a patra sau a ambii antrenați de Flavius
Dani Șule dorindu-și o echipă tâ- 12 jucători! mai susține în această săptămână cincea a returului, dar important e Moisa. Procesul de recrutare
nără, capabilă să crească rapid în Reunită la sfârșitul lui ianuarie, încă două amicale: miercuri, la ca jocul să placă și să aducem lumea al celor doi juniori a început
perioada următoare. Cel mai îm- Felnacul s-a pregătit pe plan local, Macea și sâmbătă, cu Zăbraniul. la stadion”, mai spune Șule. în luna septembrie când, în
bucurător e că 9 dintre compo- iar primul amical a fost cel împo- urma scoutingului organi-
nenții lotului domiciliază în Fel- triva echipei fostului antrenor Dan Nenad Maxim, A revenit la echipa de suflet! zat, talentul celor doi a fost
nac, plus alții în localități Cuedan, Unirea Sîntana. S-a ter- golgheter la revenire El s-a întors practic la echipa sa observat de agentul de jucă-
învecinate. Numele noi sunt Ne- minat 2-2, golurile „alb-roșiilor” „În principiu, nu sunt prea mulțu- de suflet, la care și-a și încheiat ca- tori de la Novara Calcio,
nad Maxim (Reimsbach, Austria), purtând semnăturile lui Maxim și mit de prima repriză cu Curticiul, când riera de jucător: „Am ales Felnacul echipă din liga a doua din
practic revenit la Felnac, Victor Bogdan. Au urmat apoi, testele cu am și fost conduși, dar probabil s-a din mai multe considerente, în pri- Italia.
Rotar (ex. Turnu), portarii Clau- Voința Macea, 1-1, gol reușit de simțit și oboseala din săptămâna în mul rând pentru stabilitatea de aici, „În urma acestui eveni-
diu Dolga și Slagean Nichici, mij- Maxim și Progresul Pecica, 1-4, care ne-am pregătit pe Gloria. E un în- din toate punctele de vedere, dar și ment, băieții noștri vor face
locașii Gherghel și Geanîm, de la reușită semnată de același Maxim. ceput pentru noi, practic s-a format o pentru seriozitatea proiectului și un pas important pentru
Săvârșin, fundașul Iercan, de la Tot Nenad Maxim a punctat și în echipă nouă, pentru că din vechea ceea ce se vrea în continuare. Pentru viitoarea lor carieră și vor
Păuliș, frații Trifan, Florin și Ră- amicalul cel mai recent, de sâm- gardă mai avem doar doi jucători. Am mine e clar, e o provocare și un pas avea oportunitatea de a-și
ducu, ambii de la Șiria, fundașul bătă, scor 1-1 acasă cu Curticiul. făcut foarte multe transferuri, iar pen- înainte, pentru că vin din Liga a 5-a, perfecționa tactica de joc.
Vidican, adus de la Aluniș, junio- Dani Șule a început jocul în for- tru a ne lega relațiile de joc avem ne- dar nici nu am putut uita că mi-am Le dorim mult succes și
rul Romeo Onețiu, atacant din ge- mula: Dolga - Rotar, Vidican, Sa- voie de ceva timp. L-am reactivat și pe încheiat cariera aici. A fost ultima sperăm ca această experien-
nerația 97-98 a lui Man, Petre sau bău, Iercan, Onețiu, Baroti, Trifan Petcuț, care sper să ne ajute cu expe- mea echipă, am și antrenat și pro- ță să le aducă o carieră stră-
David Popa, care și-a încercat Florin, Adam, Geanîm, Maxim. riența lui. De asemenea, e important movat cu «VI-FE», iar atmosfera din lucită în fotbal!”, se mențio-
șansa și la Cermei în această iarnă Au mai jucat: Nichici - Felnacichi, că avem o serie de jucători tineri, de cadrul clubului mi-a plăcut dintot- nează într-un comunicat al
și atacantul George Petcuț, care Bogdan și Kassai, ultimul junior valoare, care zic eu că vor crește, iar deauna”, conchide Dani Șule, che- celor de la Viitorul Arad.
revine și el la Victoria după o sosit de la Mailat. Până la primul Maxim poate strânge nucleul în jurul mat să readucă Felnacul în prim- Pagină realizată de Sorin Haut
pauză de doi ani. meci pe puncte din acest an, cel său”, ne-a declarat Dani Șule. planul fotbalului județean.
8 28 februarie 2018 Direct Arad SPORT

Start în reabilitarea
www.livearad.ro
PE SCURT

Bazinului Delfinul
și Sălii Polivalente
Toți copiii au fost răsplătiți cu diplome Directorul Direcției Jude- sistem hidranți interior, dotare
cu autograf de la Monica Brosovszky-Boriga
țene pentru Sport și Tineret cu instalare sistem incendii, to-
„Minunea blondă a baschetului Arad, Cristian Gavra, a trimis
spre Compania Națională de
tul pentru a respecta normele
ISU, reabilitare acoperiș, te-
arădean” printre „mămăruţe” Investiții actele necesare pro- rase, schimbarea structurii de
iectelor de reabilitare pentru lemn, lucrări la instalația de
O nouă acțiune din cadrul proiectului național bazinul acoperit de înot „Del- lumină, la cuva bazinului, la
„Campionii României în școală, liceu și universita- finul” și Sala Sporturilor „Vic- tribune, vestiare și grupuri sa-
te” s-a derulat în 16 februarie, de data aceasta la
toria”. „Într-adevăr, am depus nitare, practic vorbim de o rea-
Grădinița PP23 „Mămăruța”, invitată fiind baschet- bilitare aproape totală și până
balista Monica Brosovszky-Boriga, multiplă cam- toată documentația necesară
la CNI. Suntem în termen, pen- la urmă de o modernizare. La
pioană naţională şi fost căpitan al naționalei de
baschet feminin, alături de directorul adjunct al tru că exact asta ne-am pro- sală vrem, de asemenea, să fie
DJST Arad Cuedan Dan și expert superior Nica pus, să avem trimise deja toate respectate normele ISU după
Liliana, din cadrul aceleași instituții. actele la București. Suntem în ultimele cerințe, reabilitare
A fost o întâlnire „altfel”, o lecție despre sport și prima fază a proiectelor, aș- acoperiș, terase, anveloparea
sănătate, despre baschet, predată din suflet copii- teptăm acum răspunsul Com- exterioară a sălii, anvelopare
lor care așteptau nerăbdători să arunce la coș paniei Naționale de Investiții, termică, dotare cu sistem in-
sau să învețe să bată mingea. dar important e că s-a făcut stalații de climatizare în in-
La întâlnire au participat și copii de la grupa deja primul pas pentru reabili- cinta sălii, lucrări la vestiare,
mică, aceștia fiind cei mai activi și nerăbdători să tarea și modernizarea celor birouri, grupuri sanitare, rea-
„învețe” baschet. La sfârșitul acțiunii, toți copiii au două baze sportive”, ne-a bilitarea instalației electrice,
fost răsplătiți cu diplome cu autograf de la Monica declarat Cristian Gavra. sistem de securitate a clădirii,
Brosovszky-Boriga. Cristian Gavra are planuri mari cu Polivalenta și Bazinul Delfinul tabelă multisport, fileu pentru
Gavra: „Două obiective volei, porți noi pentru handbal,
la standarde
Un arădean lansează ne punem speranța că arăde- să dotăm cele două obiective fileu tenis, plasă protecție și
internaţionale” nii vor beneficia în curând de la standarde internaționale, aparate de gimnastică, sala
un nou sport în România Urmează, acum, faza a o sală și un bazin la standarde
doua, care va consta în eva- internaționale, de ultimă ge-
pentru a putea găzdui pe viitor
competiții majore. La bazin ce-
dispunând de elemente la sol,
pentru fixarea acestor apa-
Naționala de canoe polo a Marii Britanii, condu- luarea costurilor, astfel încât nerație: „Vrem să reabilităm și rem reabilitare uși de incendiu, rate”, mai spune Cristi Gavra.

ICIM a ratat și Cupa: umilință cu CSM Satu Mare


să de selecționerul arădean Adrian Budurean, fost
antrenor de succes al echipelor de baschet West
Petrom și ICIM, a susținut recent, timp de patru
zile, un cantonament în România, la complexul
olimpic „Sydney 2000” din lzvorani. Cu ocazia FCC ICIM pleca cu gânduri mari neverosimil 91-62 (20-17, 23-13, 26-20,
acestui stagiu de pregătire, Federația Română de spre turneul final al Cupei României la 22-12), controlând autoritar jocul de la
Kaiac-Canoe a lansat oficial, în România, acest
baschet, de la Sfântu Gheorghe, unde un capăt la altul.
nou sport, care combină elemente din polo și
spera să spele rușinea din campionat,
kaiac-canoe. De asemenea, s-au organizat și
două amicale între Marea Britanie, reprezentativă cu ratarea incredibilă a primei grupe De la extaz la agonie,
cu rezultate foarte bune la nivel mondial și valorice și figurația din Liga Europei în doar o zi!
România, aflată practic la primele meciuri! În Centrale. Iar începutul din cocheta De această dată, absența lui Tavic a
cadrul primei competiții internaționale organizate Sepsi Arena a fost de bun augur, cu o contat mult, în vreme ce Hadzovic și Co-
de țara noastră, selecționata tricoloră a fost for- victorie în sferturi, împotriva Alexan- ker au fost doar umbrele jucătoarelor care
mată din jucători de la două cluburi autohtone, driei, scor 61-55. Poole a fost MVP-ul altădată contribuiau decisiv la victorii.
Shark Constanţa şi Club Sportiv Nautic Titanii din meciului, cu 19 puncte marcate și 9 re- Doar aceeași Poole, cu 19 puncte (3×3), și-
Bucureşti. „A fost un cantonament foarte reu- cuperări, secondată de o altă ameri- a respectat cartea de vizită, dar cu o sin-
șit, am fost primiți extraordinar în România. cancă, Monique Coker, autoare a unui gură jucătoare în zi bună nu se face pri-
Delegația noastră s-a simțit minunat, am avut „double-double”, cu 11 puncte înscrise măvară. Pentru galben-albastre au mai
condiții de pregătire ideale și chiar ținem să le și 14 recuperări. Pe lista marcatoarelor
punctat: Nagy 12, Coker 9, Ferenczi 8
mulțumim celor din Federație pentru primire și și-au mai trecut numele Ferenczi 11,
(2×3), Wingate 8, Hadzovic 4 și Ciotir 2.
organizare. Am făcut șase antrenamente, plus Nagy 10, Wingate 6 și Mercea 4. Premi-
jocuri cu România, căreia îi dorim multă baftă sele erau foarte bune pentru semifinala Au mai jucat: Mercea și Zidaru. Fără prea
în continuare. Mă bucur că am contribuit, ală- cu CSM Satu Mare, „galben-albastrele” multe soluții pe bancă, ICIM avea să fie
turi de naționala Marii Britanii, la lansarea având ocazia de a se revanșa după în- victimă sigură în fața unei echipe CSM
acestui frumos sport în țara noastră”, ne-a frângerile din campionat și de a spera la care a prins o zi excelentă pe faza de atac,
declarat Adi Budurean. trofeu, în finală. Calculele nu au coincis cu șapte reușite de trei puncte. Arădeanca
însă cu realitatea din teren, ICIM fiind Mandache și americanca Harrison au fost
Pagină realizată de Sorin Haut
pur și simplu spulberată, la capătul cele mai active jucătoare de la Satu Mare,
unui meci în care nu s-a regăsit absolut ambele cu 17 puncte, dar per total s-a
deloc. Sătmărencele s-au impus cu un evidențiat echipa și jocul colectiv. Coker, blocată de adversare

Sonia Ichim a urcat pe podium, la Budapesta


Gimnastele secției de ritmică de la cițiu notat cu 13.700, ea mai obținând și clasamentul sportivelor categoriei 2005
CSM Arad s-au întors cu rezultate bune un loc 5 în finala de la cerc, tot în con- A - 16 sportive la start, cu un total de
de la Budapesta, unde s-a desfășurat cursul FIG al senioarelor (14.033). Într- 21,233 puncte (9,233 panglică și 12,000
„FIG XVI International Gracia Fair un clasament la individual compus, la măciuci); Andra Crainic, locul 8 la
Cup”, primul concurs oficial internațio- totalizând toate exercițiile, Sonia s-a categoria 2008 A - 13 gimnaste la start,
nal din 2018. La startul puternicei com- clasat pe locul 14, din 41 de gimnaste cu un total de 16,867 puncte (8,633 cerc
Publicitate: 0722-293769 petiții din Ungaria s-au aliniat sportive prezente la start, cu un total de 52,700 și 8,233 coardă), Carina Crainic - locul 9
redactia@livearad.ro. din 27 de țări, printre protagoniste puncte. la aceeași categorie, cu un total de
Tiparul executat la numărându-se și fetele pregătite de 16,733 puncte (9,033 cerc și 7,700 coar-
S.C. TIPOMEDIA PROD S.R.L. Daniela Chiriac și Tatiana Novikova. Rezultate bune dă); Karina Kuncz, locul 5 la categoria
Performera delegației arădene a fost în capitala Ungariei 2005 B - 22 sportive la start, cu un total
Sonia Ichim, aflată în primul an de La concursul din capitala Ungariei de 17,967 puncte (8,833 și 9,133 la cerc);
seniorat, componenta lotului național au mai participat și alte gimnaste de la Teodora Brădean - locul 3 la categoria
DTP
Azbest Publishing Editură și tipografie
Telekom: 0787-822469, trecându-și în cont prima ei medalie CSM Arad, care au obținut următoarele 2010 A - 20 de gimnaste la start, cu un
edituraazbest@gmail.com internațională ca și senioară! Sonia a rezultate: Alenia Biringer - componentă total de 16,300 puncte (9,800 și 6,500
fb: Azbest Publishing cucerit bronzul la măciuci, cu un exer- a lotului national de junioare, locul 4 în cerc).