Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECTIE: Psihologie

Relaţiile interpersonale

Clasa: a Xa, profil Stiinte Sociale

Data:

Tema: Relaţiile interpersonale

Durata: 50 de min.

Obiective generale:
O.1. Dobândirea cunoştinţelor referitoare la relaţiile interpersonale;

0.2. Să stabilească raporturi între relaţiile interpersonale şi personalitate;

0.3. Îmbunătăţirea strategiilor de comunicare eficientă prin cunoaşterea mecanismelor de formare şi dezvoltare a relaţiilor interpersonale.
Obiective operationale:

a) Cognitive:
 Să definească şi să caracterizeze relaţiile interpersonale;

 Să identifice şi să explice tipurile de relaţii interpersonale;

 Să analizeze şi să identifice rolul relaţiilor interpersonale în structura personalităţii;

b) Afective:
 Să autoevalueze relatiile interersonale in cadrul clasei;
 Să analizeze si sa identifice rolul si urmarile acestor relatii .
Metode:
 conversaţia euristică

 exerciţiul

 brainstorming

 explicaţia didactică

 expunerea şi problematizarea.

Tipul lecţiei:
 lecţie mixta ;
Materiale:

a) Bibliografie:
 Psihologie. Manual clasa a Xa, Ion Dafinoiu, Minel Marcu, Tiberiu Rudica, Institutul European, Iasi, 2000.
 Psihosociologie. Teorie si aplicatii, S. Chelcea, Ed. Economica, 2006, Bucuresti.

b) Alte materiale: fişă de lucru, videoproiectorul şi calculatorul.

Momentele Obv. Conţinutul informaţional-formativ Dozare Resurse


lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor
oper.

Captarea Exerciţiul „JOCUL FIGURILOR GEOMETRICE”, Participa activ la exercitiu 7 min.


atenţiei se urmăreşte evidenţierea comunicării între
parteneri (colegi de bancă – diade). Se
finalizează cu o discuţie scurtă pe seama
eficientizării comunicării, importanţa relaţiilor
interpersonale în procesul comunicării şi
cunoaşterii şi autocunoaşterii, căutându-se să
se evidenţieze ideile ancoră privind noţiunea
de personalitate.

Comunicarea O1 Anunta titlul temei si obiectivele. 3 min. Manualul


subiectului şi a
obiectivelor
lecţiei
Prezentarea Planul temei de astăzi este: Noteaza planul de idei. 5 min. Explicaţia
materialului
stimul şi 1. Definirea şi carcaterizarea relaţiilor Discuta intre ei pentru a desprinde Manualul
interpersonale; raspunsurile la sarcinile propuse. Elevii
dirijarea Videoproiectorul
2. Tipuri de relaţii interpersonale; raspund liber, se intervine atunci cand
învăţării 3. Locul şi rolul relaţiilor interpersonale în
se considera necesar.
structura personalităţii.
4. Metodă de educare a capacităţii de
interapreciere obiectivă.
Se cere exemplificarea urmatoarei
afirmaţii avand în vedere tot ceea ce au
învăţat în lecţiile anterioare şi în special
capitolul personalitatea.

„Aşa cum s-a arătat în toate lecţiile


învăţate la psihologie, rolul mediului este
esenţial în formarea şi dezvoltarea individului
uman. Prin esenţa sa, omul este o fiinţă
socială, el este un produs al împrejurărilor
sociale şi , totodată, are capacitatea de a
influenţa şi determina împrejurările.”

Se cere identificarea a trei mari caracteristici


ale relaţiilor interpersonale .

Concluzie: Se noteaza pe caiete concluzia.

Relaţiile interpersonale conţin legături


psihologice, conştiente şi directe între oameni.
Transmiterea şi O1 - Prezintă informaţiile noi: Preiau informaţiile; participă activ la 20 min Expunerea
asimilarea secvenţa de predare prin răspunsuri la
O4 1. Caracteristici ale relaţiilor Explicaţia
noilor informaţii întrebările adresate de profesor
interpersonale:
O2 Notează în caiete schema lecţiei Problematizarea
 Caracterul psihologic
O3 Conversaţia
 Caracterul conştient euristică
Urmăresc expunerea profesorului;
 Caracterul direct intervin din proprie iniţiativă sau la Manualul
solicitarea profesorului Videproiectorul

Obţinerea O3 Solicită elevilor pe parcursul lectiei să Se implică activ în proces, răspunzând la 8 min Conversaţia de
performanţei răspundă la câteva întrebări (anexa 2) întrebările propuse de profesor. fixare

Asigurarea O3 Răspunsul elevilor la aceste întrebări (anexa 3) va indica gradul de înţelegere a noilor 5 min Cate un elev din
feed-back-ului cunoştinţe. În cazul în care vom constata anumite dificultăţi, erori sau lacune, vom reveni fiecare grupa va
cu explicaţii suplimentare pe măsura problemelor respective din lecţie prezenta
raspunsurile.

Asigurarea 03 Temă : Stabiliti cateva tipuri de relatii interpersonale existente in clasa voastra, scopul si 2
retenţiei şi urmarile pe care considerati ca le au.
transferului
ANEXA 1:
Schema lectiei ( se va expune cu ajutorul videoproiectorului)

Caracteristici ale relaţiilor interpersonale:

Caracterul psihologic arată faptul că avem de-a face cu două surse psihice, ambele înzestrate cu toată gama funcţiilor, însuşirilor, stărilor şi trăirilor
psihice, la realizarea actului participă întreaga personalitate, trăirile psihice ale persoanelor intrate în relaţie sunt îndreptate unele spre altele.
Caracterul conştient al legăturii evidenţiază faptul că pentru a putea intra în relaţie de tip interpersonal, oamenii trebuie să fie conştienţi. Se pot
identifica trei forme de conştiinţă şi anume: conştiinţa de sine, conştiinţa semenului şi conştiinţa relaţiei dintre parteneri.
Caracterul direct al legăturii indică necesitatea prezenţei „faţă în faţă” a celor doi parteneri, realizarea unui minim contact perceptiv direct între ei.

Important!!!!

Funcţionarea concretă a relaţiilor interpersonale este condiţionată de prezenţa concomitenţă a tuturor acestor trei caracteristici definitorii, lipsa
uneia dintre ele determină existenţa unei intracţiuni, a unor relaţii interumane sau interindividuale DAR NU ŞI INTERPERSONALE. Ponderea lor poate fi
diferită în funcţie de natura şi specificul relaţiei, adică una din caracteristică devine dominantă, trecând pe prim plan, iar celelalte devenind subordonate.
Exemplul relaţia profesor –elev (caracterul psihologic devine dominantă).

Alte caracteristici ale relaţiilor interpersonale:

“Aliaje”, „mixaje” între social şi psihologic – între obiectiv şi subiectiv. Sunt sociale adică obiective prin faptul că au loc şi depind de contextele
sociale în care trăiesc indivizii; sunt psihologice sau subiectice prin aceea că iniţiatorul şi purtătorul este omul cu structura psihică proprie.
Relaţiile interpersonale au un pronunţat caracteri etic, moral – prin el omul urmăreşte realizarea binelui sau răului, fie în raport cu sine, fie în raport
cu ceilalţi. Prin această caracteristică a relaţiei interpersonale omul valorizează şi este valorizat din punct de vedere social.
Relaţiile interpersonale au un pronunţat caracteri formativ – prin raportatrea şi compararea cu aţii, oamenii reuşesc bnu doar să se cunoasă prin
alţii, adică să-şi conştientizeze posibilităţile şi limitele dar să se şi perfecţioneze continuu. Această raportare la alţii, se soldează cu două categorii de
efecte: o mai bună cunoaştere şi autocunoaştere; o mai bună organizarea apropriei vieţi şi activităţi.
Tipuri de relaţii interpersonale

1. După nevoile şi trebuinţele psihologice resimţite de oameni atunci când se raportează unii la alţii:
 Relaţiile de intercunoaştere – generate de nevoia de a şti, de a cunoaşte, de a dispune de informaţii despre partener;
 Relaţii de intercomunicare – generate de nevoia de informare reciprocă, de a face schimb de informaţii şi de mesaje, nevoia de comunicare;
 Relaţiile afectiv-simpatetice – relaţiile de simpatie şi antipatie dintre oameni;
2. După latura lor procesuală, dinamică a relaţiilor interpersonale:
 Relaţiile de cooperare – bazate pe coordonarea eforturilor în vederea realizării unui obiectiv comun;
 Relaţii de competiţie – bazate pe rivalitatea partenerilor în atingerea unei ţinte individuale;
 Relaţii de conflict – ce au ca scop opoziţia raportată la un scop indivizibil;
 Relaţii de acomodare – când partenerii se obişnuiesc, se ajustează unul pe altul;
 Realţii de asimilare – când are loc o fuziune, un transfer reciproc de mentalităţi, gusturi comune etc.;
 Relaţii de stratificare – ierarhizarea partenerilor în funcţie de statutele pe care le deţin;
 Relaţia de alienare – ce presupune fuga, îndepărtarea de celălalt, ruperea relaţiilor.

Locul şi rolul relaţiilor interpersonale în structura personalităţii

Relaţiile interpersonale reprezintă cadrul, contextul de plămădire şi formare, ca şi de cristalizare treptată a însuşirilor de personalitate, care nu
sunt altceva decât relaţii interumane interiorizate.

- Relaţiile interpersonale constituie atât conţinutul personalităţii cât şi esenţa acesteia. Personalitatea devine astfel oglinda şi expresia planului
relaţional. Valoarea personalităţii este dependentă de valoarea relaţiilor;

- Relaţiile interpersonale, constituie o sursă mobilizatoare şi dinamizatoare a întregii veţi psihice a individului;

- Relaţiile interpersonale ocupă un loc central în structura personalităţii, ele constituie locul unde întreaga viaţă psihică „curge” şi se manifestă, şi
astfel, prin ele se contină dezvoltarea personalităţii individului.

Personalitatea odată cristalizată conduce la rândul ei la o influenţă reală asupra relaţiilor interpersonale. Aşa omul ajunge să selecteze anumite
relaţii, sau să evite, să respingă anumite realţii – apărând astfel persoane flexibile, sensibile la schimbări ce stabilesc uşor relaţii interpersonale, care se
adaptează rapid la situaţii noi şi persoane rigide, dogmatice, închise incapabile să stabilească realţii interpersonale, incapabili să înţeleagă sentimentele
celorlalţi, căzând într-o stare permanentă de autonemulţumire.

ANEXA 2:

Ce puteţi spune despre relaţia dintre individ-televizor?


Relaţia om-animal poate fi considerată relaţie interpersonală ţinând cont de această caracteistică?Dar aceea între mamă-sugar?

Mobilul, telefonul, scrisoarea ar putea indica relaţia interpersonală? Dar, relaţia mediată de o atreia persoană?;

Cunoscând toate aceste caracteristici şi importanţa acestora, puteţi să-mi daţi exemple de relaţii interpersonale în care una din aceste trei
caracteristici lipseşte?

ANEXA 2:

Importanţa relaţiilor interpersonale

Având în vedere toate aceste aspecte, vă rog să identificaţi aspectele de blocaj ale comunicării ce conduc la slaba intercomunicare. Lucrul în echipe
de 4 – 6 elevi, folosind brainstormingul şi lucrul în echipă – 5 minute.

1. filtrarea informaţiei;
2. blocajul;
3. bruiajul;
4. distorsiunea informaţiilor;