Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ GALAŢI


Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Galați

Cod Fiscal: 18642828, Str. Portului Nr.55 B, Galaţi,


Tel: 0236 / 311158 fax: 0236 / 411021, email: cjrae.galati@gmail.com

ANALIZA MEDIULUI EDUCAŢIONAL


La începutul Anului Școlar 2017-2018 (învă țători și dirigin ți)
tel / fax: 0236 / 311158, email: cjrae.galati@gmail.com
Pentru a putea furniza servicii educaționale și de asistență psihopedagogică eficiente (prevenire / intervenţie / diagnoză /
prognoză), vă rugăm completați datele specifice clasei pe care o coordonați.
Mulţumim pentru colaborare!
ŞCOALA: ........................................................………………………………
CADRU DIDACTIC: ............................................………………………….
CLASA: …………………………………

1. Situaţia elevilor care au absentat în anul şcolar 2016-2017 - peste 40 de absenţe nemotivate în sem. II inclusiv şi care au
primit preaviz de exmatriculare.
Nr.crt Elev / Nume și Prenume Nr. absenţe nemotivate
1.
2.
3.
4.
5.

2. Situaţia elevilor care au abandonat cursurile în anul şcolar 2016-2017.


Nr.crt. Elev / Nume și Prenume Motivul abandonului şcolar
1.
2.
3.
4.
5.

3. Elevi cu dificultăți de învățare (nedatorate unei deficiențe) / în risc de eșec școlar. *


Nr.crt. Elev / Nume și prenume Observații

1.
2.
3.
4.
5.
* care necesită programe de educație remedială

4. Situaţia elevilor care nu au promovat anul şcolar 2016-2017 (centralizare pe clase şi materii)
Nr.crt. Elev Disciplina Motivul nepromovării
1.
2
3.
4.
5.

5. Situaţia elevilor care provin din medii sociale dezavantajate


a. Elevii care au o situaţie financiară precară (părinţii şomeri / ajutor social; mulţi copii în familie)
Nr. Elev Părinţii şomeri Părinţi care beneficiază de Mai mult de 3 copii în familie
crt. (ajutor şomaj) venitul minim garantat (Specificaţi nr. membrilor
familiei)
1.

1
2.
3.
4.
5.

b. Elevii care au o situaţie familială deosebită (părinţi divorţaţi, copii aflaţi în plasament)
Nr.crt. Elev Părinţi divorţaţi/ Un părinte plecat Ambii părinţi Copii aflaţi în Copii aflați în
recăsătoriţi în străinătate plecaţi în plasament grija
(Specificaţi varianta) străinătate bunicilor/alte
rude
1.
2.
3.
4.
5.

c. Copii de vârstă şcolară neşcolarizaţi (6-9 ani) – se va completa după analizarea situaţiei recensământului
Nr.crt. Elev Motivul neşcolarizării
1.
2.
3.
4.
5.

d. Elevi care au finalizat clasa a VIII-a


Nr.crt. Nr. total elevi / clasă Nr. elevi care își continuă studiile
1.

e. Elevi care nu și-au continuat studiile


Nr.crt. Nume și prenume elevi care nu își Motivul
continuă studiile
1.
2.
3.
4.
5.

6. Situaţia elevilor cu dificultăţi:

Nr. Problema Elev Sancțiuni aplicate (dacă este cazul)


crt.
a. Elevi cu probleme de indisciplină (agresivitate, 1
delicvenţă juvenilă) 2
3
4
b. Elevii cu dificultăţi emoţionale (excesiv de 1
retraşi, pasivi, necomunicativi, timizi, anxioşi 2
etc.)
3
4
c. 1

2
Alte tipuri de dificultăţi sociale / de relaționare / 2
comunicare pe criterii cu potențial 3
discriminator
4

7. Apreciați măsura în care se manifestă următoarele tipuri de relații interpersonale la nivelul clasei de elevi pe care o
coordonați :

Nr. Tipuri de relații niciodată rareori uneori deseori întotdeauna


Crt.
1 Armonioase
2 De intercunoaștere
3 De cooperare
4 De confruntare
5 Constructive
6 Conflictuale

8. Elevi cu cerinţe educative speciale; cu certificat OSP:

Nr. crt. Tipul dizabilităţii Elev


1. Deficiente senzoriale vizuale
2. Deficiente senzoriale auditive
3. Deficiente mintale (intelectuale – evaluate psihologic)
4. Deficienţe de limbaj
5. Deficienţe fizice (inclusiv neuromotorii)
6. Deficienţe asociate
7. Autism
8. ADHD
9. Tulburare de conduită
10. Tulburare afectiv comportamentală
11. Epilepsie
12. Sindrom Down
13. Boli somatice cronice (inclusiv HIV / SIDA)