Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Şcoala Gimnazială Nr. 26 Galaţi


Clasa :a VI – a A
Disciplina: Educaţie tehnologică
Modulul: Economia familiei
Unitatea de invăţare: Nevoi şi dorinţe
Subiectul lecţiei:Nevoi şi dorinţe
Profesor: Baranga Gabriela
Data: 03.10.2016
Tipul lecţiei: Mixtă
Locul de desfăşurare a lecţiei: Sala de clasă
Durata: 50 min

A. COMPETENŢE SPECIFICE

 Valorificarea conceptelor economice în comunicare .


 Identificarea factorilor economici şi sociali din mediul înconjurător care
influenţează viaţa familiei.

B. COMPETENŢE DERIVATE

 C1- utilizarea termenilor specifici domeniului;


 C2- definirea nevoilor şi caracteristicilor acestora
 C3- descrierea tipurilor de nevoi
 C4- prezentarea piramidei nevoilor
 C5- definirea dorinţelor şi caracteristicilor acestora
 C6- identificarea resurselor necesare pentru satisfacerea nevoilor şi dorinţelor
 C7-asumarea responsabilităţilor specifice .
C. RESURSE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 Metode procedurale:
a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, expunerea,comunicarea, învăţarea
prin descoperire,exerciţiul.
b) Forme de organizare a instruirii:
- forma de repartizare a sarcinii: frontală
- forma de lucru a elevilor: individuală
- forma de participare a elevilor: dirijată şi individual

 Mijloace de invăţământ: manual,fişa de lucru, tablă, cretă,prezentare Power Point.


 Mediul de instruire: sala de clasă.

 Material bibliografic:
- Educaţie tehnologică – Ghidul profesorului – Editura Corint, Bucuresti 2001.
- Gabriela Lichiardopol-Viorica Stoicescu- Educaţie tehnologică- manual pentru
clasa a VI-a, Editura Aramis 2005.
- Magda Carmen Bunaciu, Valentina Capotă, Mirela Dinescu, Iuliana Marinescu -
Educaţie tehnologică- manual pentru clasa a VI-a, Editura Corint 2005.

D. DESFĂŞURAREA LECŢIEI

1. Moment organizatoric.
2. Verificarea cunoștințelor anterioare.
3. Captarea atenţiei.
4. Anunţarea titlului noii lecţii si a competenţelor urmărite.
5. Realizarea competenţelor C1 – C7. Prezentarea noilor conţinuturi şi dirijarea
învăţării.
6. Fixarea cunoştinţelor şi a deprinderilor noi.
7. Activităţi de încheiere.
8. Concluzii și anunțarea temei pentru acasă.
Evenimentele Co CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECȚIEI Durat Strategia didactică
instruirii mp. Activitatea profesorului Activitatea elevilor a Metode şi Forme de Mijloace
procedee organizare de
învățare
Momentul - salutul - salutul 2 min. -conversa - frontal
organizatoric - verificarea prezenței - dau absenții ția

Verificarea - face o verificare - răspund la întrebări. 12 -conversa -frontal -caiete


cunoștințelor frontală a lecției min. ția -individu
dobândite anterioare: euristică al
anterior -explicația

Ce este familia? Familia este un grup social


format din tata, mama,
copiii acestora precum şi
bunici, nepoţi, unchi

Care sunt funcţiile Funcţiile familiei sunt:


familiei? -biologică constă în
perpetuarea speciei umane
prin procreerea şi creşterea
copiilor
-economică o funcţie
importantă pentru multe
familii, prin care se
realizează asigurarea
materială şi protejarea
copiilor
-educativă se referă la
faptul că familia are un rol
foarte important în
transmiterea limbii, a
obiceiurilor, a modelelor de
comportament urmaşilor ei.

În întreprinderi oamenii Bunurile sunt produse


desfăşoară activităţi de obţinute prin activităţi de
producţie prin care se prelucrare a materiilor
obţin bunuri materiale şi prime.
servicii. Serviciile sunt activităţi
Cum definim bunurile. desfăşurate de unii oameni
Dar serviciile? cu scopul de a satisface
nevoile altora.

Produsele realizate în Schimbul reprezintă


întreprinderi sunt activitatea economică prin
destinate schimbului. care se distribuie bunurile
Ce înţelegem prin materiale prin procesul de
schimb? vânzare-cumpărare.
Ce este consumul ? Consumul reprezintă
Dar autoconsumul? folosirea unor bunuri şi
servicii de care oamenii au
nevoie.
Autoconsumul reprezintă
folosirea de către un
producător a produselor
realizate de el însuşi pentru
consumul propriu.

Captarea -adresează următoarele -devin atenți 2 min. -comunica -frontal


atenției întrebări: -răspund la intrebări. re
-Cum decurge o zi din
viaţa noastră?
-Ce facem în această zi?
Fiecare familie are
nevoie de hrană,
îmbrăcăminte şi o
locuinţă folosite pentru
existenţă şi dezvoltare.
Anunțarea - anunță titlul lecției - ascultă 2 min. -expune -frontal -tabla
temei și a „ Nevoi şi dorinţe” -notează titlul pe caiete rea -individu -creta
competențe- -enumeră obiectivele al -manua
lor lul

Desfășurarea Nevoile sunt - sunt atenți și notează pe 20 -expune -frontal -manua


activității necesităţi ale oamenilor, caiete min. rea lul
manifestate sub diferite -se implică în predare cu -descrie -tablă
forme; ele sunt intrebări, idei rea -creta
satisfăcute prin consum -conversa -prezenta
de bunuri materiale şi ția re Power
servicii. Point
 Tipuri de nevoi:
-Nevoi fiziologice:
hrană, apărare împotriva
factorilor de
mediu,asigurarea
sănătăţii
-Nevoi spirituale:
educaţie,cultură
-Nevoi sociale: legate de
convieţuirea acestuia în
societate
Nevoile umane au fost
ierarhizate de către
psihologul American
Abraham Maslow. Astfel
a apărut celebra
piramidă a lui Abraham
Maslow, a trebuinţelor
umane, structurată pe 5
niveluri.
Dorinţele sunt stări
sufleteşti ale oamenilor
care tind sau aspiră către
ceva.
Resursele sunt
elemente folosite pentru
satisfacerea unei nevoi;
alimente, gaze natural,
curent electric, banii
cheltuiţi pentru
procurarea lor.
Fixarea -solicită elevilor -completează fișa de lucru 10 -conversa -frontal -fișa de
cunoștințelor completarea fişei de primită. min. ția -individu lucru
lucru -explicația al
-evaluează activitatea
elevilor
-oferă lămuriri și trage
concluzii
Concluzii și - realizaţi o -își notează tema 2 min. -explicația -frontal -manua
anunțarea compunere ,,Şcoala între -individu lul
temei pentru nevoi şi dorinţe’’ al -tabla
acasă -creta
Structurarea conţinutului:

Nevoile sunt necesităţi ale oamenilor, manifestate sub diferite forme; ele sunt
satisfăcute prin consum de bunuri materiale şi servicii.

Tipuri de nevoi:

-Nevoi fiziologice: hrană, apărare împotriva factorilor de mediu,asigurarea sănătăţii

-Nevoi spirituale: educaţie,cultură

-Nevoi sociale: legate de convieţuirea acestuia în societate

Nevoile umane au fost ierarhizate de către psihologul American Abraham


Maslow. Astfel a apărut celebra piramidă a lui Abraham Maslow, a trebuinţelor umane,
structurată pe 5 niveluri.

Dorinţele sunt stări sufleteşti ale oamenilor care tind sau aspiră către ceva.

Resursele sunt elemente folosite pentru satisfacerea unei nevoi; alimente, gaze
natural, curent electric, banii cheltuiţi pentru procurarea lor.
imbracaminte apa potabila masina decapotabila
,
adapost excursie la Viena

NEVOI FIZICE
spatiu de joaca
adidasi de firma

hrana
NEVOI DORINTE
telefon mobil cu
camera foto

NEVOI sociale si NEVOI vila cu piscina


culturale Emotionale-
Protectie fata psihologice
de abuzuri
securitate
educatie
egalitate
libertatea de
sa fie ascultat
a alege
dragoste,