Sunteți pe pagina 1din 5

TEST DE EVALUARE

Tema : Soluţii. Solubilitatea substanţelor.

Clasa : a IX – a / Filiera : Teoretică, Specializare : Matematică – informatică

Conţinuturi vizate : soluţii (definiţii, componente, clasificare), solubilitatea substanţelor, factorii care
influenţează solubilitatea substanţelor, concentraţie procentuală, concentraţie molară, cristalohidraţi.

Termeni specifici urmăriţi : amestec, soluţie, soluţie saturată / nesaturată, solubilitate, coeficient de
solubilitate, dizolvare, soluţie concentrată / diluată, concentraţie procentuală, concentraţie molară,
cristalohidraţi.

Timp de lucru : 50 de minute.

COMPETENŢE urmarite prin proba de evaluare. Elevii trebuie sa fie capabili:


C1 : să utilizeze corect vocabularul ştiinţific şi uzual;
C2: să folosească afirmaţiile corecte referitoare la fapte ştiinţifice, relaţii, procese;
C3: să clasifice soluţiile după diferite criterii;
C4 : să discrimineze între factorii ce influenţează solubilitatea, între diferite moduri de
exprimare a tipurilor de concentraţii;
C5 : să aplice cunoştinţele dobândite în contexte noi, utilizând algoritmi pentru
rezolvarea situaţiilor problemă.

Itemii testului de evaluare au fost elaboraţi în concordanţa cu competenţele C1 - C5 prezentate mai sus.
În tabelul 1 este prezentata corelatia competenţe - itemi pentru proba de evaluare elaborată.

TABELUL 1

Competente (C)/ Itemi (I) II III IIII IIV IV IVI IVII IVIII
C1 X X X
C2 X X X X X X X X
C3 X X
C4 X X X X X X X
C5
Punctaj (+10p din oficiu) 10p 10p 10p 10p 10p 14p 6p 20p
TEST DE EVALUARE – clasa a IX – a
Tema : Soluţii. Solubilitatea substanţelor.

I. Scrie răspunsul din paranteză care completează corect fiecare afirmaţie:

1. Soluţia este un amestec…………………..format din două sau mai multe substanţe (omogen / eterogen)

2. Sifonul este o soluţie.......................(lichidă / gazoasă)


3. La dizolvarea compuşilor ionici în apă se stabilescu interacţiuni .......................... (ion – dipol / dipol -
dipol)

4. Cristalohidraţii sunt substanţe………………care includ în reţeaua lor un anumit număr de molecule de


apă (lichide / solide)

5. Concentraţia procentuală.....................exprima şi în procente de volum (se poate / nu se poate)

(10 puncte)

II. Scrie în faţa numerelor de ordine ale din coloana A, litera corespunzătoare caracteristicii din coloana
B (o litera se poate repeta o dată, de mai multe ori sau niciodată):
A B
………..1. CaCl2 . 6 H2O a). solubil în solvent polar, apă
………..2. NaCl
b).solvent lichid
………..3. oţet
c).cristalohidrat
………..4. gips
d). substanţă greu solubilă
………..5. ulei
e). substanţă practic insolubilă
f). solubil în solvent nepolar, CCl4
(10 puncte)
III. Apreciază afirmaţiile urmatoare ca adevărate sau false, bifând în căsuţa corespunzătoare.

Itemul 1. Din punct de vedere al stării de agregare, soluţiile pot fi numai lichide sau gazoase
A F
1 2. Amestecurile eterogene au mai multe faze

2 3. Zahărul se dizolvă foarte uşor în apă deoarece este solid şi prin dizolvare în apă formează
o soluţie lichidă
3
4. Substanţele higroscopice au proprietatea de a degaja vapori de apă
4 5. Soluţia decimolară are o concentraţie de 0,1M

5 (10 puncte)
IV. La următoarele întrebări alege singurul răspuns corect şi completează tabelul de mai jos:
Itemul 1 2 3 4 5
Răspuns corect

1. Solubilitatea celor mai multe substanţe solide şi lichide este influenţată de:
a. Temperatură b. Presiune c. Timp d. Densitate
2. Într - un pahar se găseşte un amestec format din 20g apă şi 180g alcool.
a. Solventul este apă c. Concentraţia este 20%
b. Solventul este alcoolul d. Solutul este alcoolul

3. Dizolvarea acidului sulfuric în apă este:


a. dependentă de presiune c. exotermă
b. dependentă de temperatură d. endotermă

4. Pentru a creste concentraţia unei soluţii se adaugă noi cantităţi de:


a. Apă b. Solvat c. Solvent d. Alcool

5. Solubilitatea substanţelor gazoase creşte dacă:


a. Scade presiunea c. Creşte temperatura
b. Creşte densitatea d. Scade temperatura
(10 puncte)
V. 1. Dioxidul de carbon serveşte la obţinerea sifonului. Enumeră factorii care
influenţează dizolvarea CO2 în apă.
2. a). Scrie denumirea substanţei cea mai solubilă precum şi denumirea
substanţei cea mai puţin solubilă, folosindu - te de informaţiile din tabel:

Formula substanţei NaCl Pb(NO3)2 NaNO3 CaSO4 CaCO3


Coeficientul de solubilitate 35,8 50 86 0,21 0,007

b). Defineşte coeficientul de solubilitate.


(10puncte)
VI. Purificarea apei se poate efectua cu o soluţie obţinută prin dizolvarea a1332g Al2(SO4)3 .
18 H2O în 316 g
apă .
1. Determină prin calcul concentraţia procentuală a soluţiei obţinută astfel.
2. Explică sensul noţiunilor: solubilitate, soluţie saturată, delicvescenţă.
(14puncte)
VII. În medicină se utilizează o soluţie 0,85 % NaCl (aq), denumită ser fiziologic. Calculaţi cantitaţile de apă
şi NaCl necesare pentru a prepara 1000 g ser.
(6puncte)
VIII. Un elev amestecă în laborator 150 g soluţie HCl 3,65 % cu 1000 mL soluţie NaOH, 0,2 M. Ce culoare
va avea turnesolul pentru soluţia obţinută prin amestecare ? Interpretează răspunsul.
(20puncte)
Se dau masele atomice: H=1; O=16; Na=23; Al = 27; S=32; Cl=35,5.
Se acorda 10 puncte din oficiu.Timp de lucru – 50 de minute.

Matricea de specificaţii prezentată mai jos, cu includerea domeniilor cognitive pentru fiecare item
propus şi a ponderii acestora în proba de evaluare - foarte importante pentru conţinuturile evaluate - ne asigură
că testul măsoară obiectivele educaţionale definite şi are o bună validitate de conţinut.

Comportamente
Total
Conţinuturi Operarea în plan
Însuşirea conştientă Aplicarea puncte
mental
Item Puncte Item Puncte Item Puncte
I.1 2 I.2 2 V.1 4
Soluţii. I.3 2 III.3 2 VIII 2
18
Dizolvarea III.1 2
III.2 2
IV.1 2 II.2 2 IV.2 2
IV.4 2 II.3 2 IV.3 2
Solubilitate 24
IV.5 2 II.4 2 V.2.a 4
V.2.b 2 II.5 2
I.5 2 III.5 2 VII 6
Concentraţia soluţiilor 28
VIII 2 VIII 16
I.4 2 II.1 2 VI.1 8
Cristalohidraţi III.4 2 20
VI.2 6
Total
13 30 9 16 8 44 90
(nr.de itemi / puncte)
Pondere 33,33 % 17,17 % 48,88 % 100 %

BAREM DE CORECTARE SI NOTARE.

TEMA : Soluţii. Solubilitatea substanţelor.


CLASA: a IX–a

PUNCT Competente (C)/ Itemi (I) II III IIII IIV IV IVI IVII IVIII
AJ: Punctaj (+10p din oficiu) 10p 10p 10p 10p 10p 14p 6p 20p

Itemul 1 2 3 4 5
Răspuns corect omogen lichidă Ion-dipol solide Se poate
I
Punctaj 2p 2p 2p 2p 2p
Răspuns corect c a a d f
II
Punctaj 2p 2p 2p 2p 2p
Răspuns corect F A F F A
III
Punctaj 2p 2p 2p 2p 2p
Răspuns corect a b c b d
IV
Punctaj 2p 2p 2p 2p 2p

V.
1. temperature, presiunea – 2 x 2p = 4p
2. a). substanţa cea mai solubilă – azotatul de sodiu – 2p,
substanţa cea mai puţin solubilă – carbonatul de calciu – 2p
b). Definiţia – 2p

VI.
1. masa molară cristalohidrat = 666g / mol – 2p;
masa sare = 684g = md – 2p;
ms = md + m apă = 1000g – 2p;
c = 8,84% - 2p
2. 3 definiţii x 2p = 6p

VII.
formula concentraţiei procentuale – 2p
md = 8,5g – 2p
m apă = ms – md = 991,5g – 2p

VIII.
Ecuaţia reacţiei chimice – 2p
Formula C % , Cm - 2p
Mase molare HCL, NaOH – 2p
Md HCl = 5,475g -2p
Moli HCl = 0,15 – 2p
Moli NaOH utilizaţi, conform reacţiei = 0,15 – 2p
Moli NaOH din Cm = 0,2 – 2p
Substanţă în exces – baza – 2p
Albastru – 2p
Exces de bază – 0,05 moli – 2p