Sunteți pe pagina 1din 8

Ştiinţe Medicale 181

4. Корнилов Н.В., Грязнухин Э.Ф. Травматология rea familială, caracterul condiţiilor de lucru. Sursele
и Ортопедия. Том 3. Санкт-Петербург. DJVU, 2001: de informaţie în masă acţionează asupra subiectului,
368. atrăgând atenţia asupra neîncrederii, neprotecţiei so-
5. Гиршин С.Г. Клинические лекции по ciale, lipsei locurilor de muncă, – toate acestea creea-
неотложной травматологии. Москва. Азбука, 2004: ză condiţii pentru apariţia agresivităţii. Cultul puterii,
544. prevalarea forţei fizice, propagarea cruzimii în filme
nu sunt cele mai ideale condiţii de formare a tânărului
Rezumat ca personalitate.
Studiul dat prezintă rezultatele la distanţă ale 580 Traumatismul întodeauna a ameninţat sănătatea
de pacienţi cu fracturi maleolare, repartizaţi în două lo- omului, afectând preponderent populaţia tânără, aptă
turi conform metodelor de tratament, trataţi în cadrul de muncă şi determinând un nivel înalt de invalidi-
CNŞPMU, secţia ambulatorie de ortopedie şi traumatolo- tate şi mortalitate nu numai a acestui contingent, dar
gie nr. 1. Dintre ei, 459 pacienţi trataţi conservator, 121 şi al populaţiei în general. Deplasarea provocată de
– chirurgical. fragmentele fracturate duce la dereglări funcţionale şi
scopul tratamentului este restabilirea formei şi func-
Summary ţiei dereglate. Reabilitarea bolnavului va depinde de
The survezy results gave a target distance of 580 experienţa, dotarea tehnică a instituţiei medicale cu
pacients with malleolar fractures witch were treated in the utilajul necesar şi calificarea chirurgului în domeniul
dispensary conditions. 459 cases were treated following dat.
the conservative treatment and the rest (121) following the Reabilitarea estetică în cazul fracturilor com-
operates surgery. plexului zigomatic cu deplasare rămâne o problemă
actuală. Utilizarea metodelor clasice prin reducerea
Резюме
cu cârligul Limberg necesită incizia dermului, în con-
В ходе исследования изучены отдаленные ре-
secinţă vom avea o cicatrice postoperatorie. Evoluţia
зультаты лечения переломов лодыжек 580 больных,
plăgii postoperatorii şi reglarea regenerării în regiu-
разделенных на две группы в зависимости от основ-
nea OMF este mereu în atenţia specialiştilor. Pentru
ных методов терапии в условиях CNŞPMU и отделе-
formarea cicatricii postoperatorii estetice este foarte
ния амбулаторной ортопедии и травматологии № 1.
importantă stimularea schimbului acizilor nucleici
Из них 459 пациентам проведено консервативное лече-
şi sinteza proteică. În acest scop indicăm pacienţilor
ние, 121 – хирургические вмешательства.
acid folic şi vitamina B12 [7].
Traumatismul asociat al complexului zigomatic
cu deplasare provoacă mari dificultăţi în tratament,
îndeosebi în cel chirurgical. Sunt cunoscute mai mul-
ACCESUL CHIRURGICAL ÎN te căi de acces de reducere şi fixare a fracturilor com-
TRATAMENTUL BOLNAVULUI plexului zigomatic prin acces endobucal, exobucal
CU TRAUMATISM ASOCIAT AL sau mixt, însă acestea, datorită tehnicii de efectuare,
COMPLEXULUI ZIGOMATIC au o aplicare diferită [2, 3, 8]. Autorii pun în discu-
_______________________________________ ţie rezultatele tratamentului fracturilor complexului
D. Hâţu, D. Şcerbatiuc, V. Vlas, A. Hâţu, zigomatic cu deplasare în timpul spitalizării şi la dis-
tanţă.
M. Cebotari, S. Caldarari, L. Arbuz,
Familiarizarea cu particularităţile traumatismului
A. Crivoliubic asociat al complexului zigomatic ne oferă posibilita-
Catedra de Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială, tea să recurgem la diagnosticarea oportună a acestei
USMF „Nicolae Testemiţanu”, leziuni, să elaborăm un algoritm adecvat curativ şi să
CNŞPMU, ÎI „Hâţu Maria” efectuăm măsuri de profilaxie [1, 5, 6]. Considerând
dificultăţile de recunoaştere şi asistare a traumatisme-
Actualitatea temei. Traumatismul constituie o lor asociate şi multiple din regiunea oro-maxilo-faci-
problemă socială şi creşte odată cu dezvoltarea so- ală, am considerat că ar fi de valoare practică şi cogni-
cietăţii. Regiunea feţei este des expusă traumatismu- tivă să realizăm un studiu prin care să se propună şi să
lui, deoarece tot timpul este descoperită şi mai des se valorifice principii de clasificare, metode mai puţin
este orientată spre agentul traumatic, spre deosebire invazive şi mai eficace de tratament al complexului
de alte părţi ale organismului care sunt protejate cu zigomatic, procedee tehnice care ar permite scăderea
haine. Factorii sociali au o importanţă colosală în procentului de complicaţii şi ar asigura reabilitarea
apariţia traumei, ca exemplu: condiţiile de viaţă, sta- cât mai estetică şi mai timpurie a bolnavului [4].
182 Buletinul AŞM

Obiectivele lucrării. Scopul studiului a fost rea- zigomatic. Prin acest canal al plăgii se introduce câr-
bilitarea estetică a bolnavului cu traumatism al com- ligul de construcţie proprie.
plexului zigomatic prin utilizarea accesului chirur- Utilizând cârligul propus, e necesar de respectat
gical adecvat, după datele Clinicilor de ChOMF din anumite reguli: iniţial partea lucrătoare a instrumen-
Chişinău şi Iaşi. tului (tija) trebuie să fie paralel cu arcada zigomatică,
Materiale şi metode. Pentru atingerea scopului capătul ascuţit al instrumentului se introduce în pla-
au fost examinaţi şi li s-a acordat ajutor accidentaţi- gă prin canalul creat (atent, ca să nu traumăm ţesutul
lor cu traumatism asociat al complexului zigomatic. suplimentar ori să schimbăm direcţia), ajungem la
Ca material de studiu am folosit fişele de observaţie marginea inferioară a osului malar. Braţul instrumen-
ale bolnavilor trataţi în Clinica de Chirurgie Orală şi tului se află în mâna medicului şi e orientat spre linia
Maxilo-Facială, CMPŞMU, dintre care 15 bolnavi mediană a feţei, pe când prin metoda exobucală – este
cu fracturi ale complexului zigomatico-orbital au orientat spre pavilionul auricular. Braţul instrumen-
fost trataţi prin metoda propusă. Suplimentar a fost tului se roteşte la 900, fiind perpendicular pe arcada
folosită experienţa Clinicilor de ChOMF din Chişi- zigomatică, astfel încât vârful ascuţit să fie sub osul
nău şi Iaşi. În acest scop, am elaborat un dispozitiv zigomatic posterior de sutura zigomatico-alveolară, a
şi o metodă de reducere subzigomatică endobucală a doua curbură a instrumentului e la nivelul comisurii
complexului zigomatic. Esenţa invenţiei constă în ur- labiale. Ultima rotire încă o dată la 900, în aşa fel încât
mătoarele: dispozitivul este efectuat în formă de „T”, instrumentul să fie perpendicular pe planul cutanat.
tijă metalică cilindrică cu diametrul 0,1 cm la vârf, Reducerea fragmentelor deplasate se face cu mişcări
la bază cu diametrul de 0,6 cm, cu partea orizontală energice, dozate, opus direcţiei deplasării fragmente-
având lungimea 8 cm, iar partea verticală – 15 cm, cu lor fracturate, anterior şi superior. Se aude un zgomot
sudarea lui în centru perpendicular pe el; extremităţi- (crepitaţie osoasă) în timpul reducerii fragmentelor,
le dispozitivului sunt încovoiate şi rotungite la capete de obicei, reducerea se face cu o mică hipercorecţie.
(figura 1).

Fig. 2. Metodă de reducere a complexului zigomatic


pe cale endobucală.
Fig. 1. Dispozitiv de reducere a complexului zigo-
matic pe cale endobucală. Bonturile osoase prin suprafeţele dinţate se menţin
în poziţia anatomică în fracturile neeschiloase (figura
Dispozitivul pentru reduceria endobucală a 2). Controlul calităţii reducerii: restabilirea configura-
complexului zigomatic deplasat funcţionează în fe- ţiei feţei, dispariţia simptomelor „de treaptă” la nivelul
lul următor: iniţial se prelucrează câmpul operator cu rebordului infraorbital, arcadei zigomatice, dispariţia
soluţii antiseptice şi se izolează. Anestezia infraor- blocajului mandibular, mai apoi se restabileşte sensi-
bitală şi infiltrativă cu soluţie de lidocaină de 2%, 6 bilitatea. Instrumentul se scoate atent, ca să nu atingem
ml, şi premedicaţie. Lungimea inciziei mucoasei este osul redus, plaga se prelucrează cu soluţii antiseptice.
de 1,5-2 cm, de la molarul doi la primul premolar, Pe plagă se aplică o sutură cu catgut şi aplicăm punga
paralel cu suprafaţa ocluzală a dinţilor, pe plica de cu gheaţă. După intervenţia chirurgicală se efectuează
tranziţie sau cu 0,2 cm mai sus. examen radiologic al osului zigomatic.
Decolarea lamboului mucoperiostal cu un sin- Rezultate obţinute şi discuţii. Reducţia com-
desmotom, mai apoi, cu pensa hemostatică încovo- plexului zigomatic deplasat se poate realiza prin mai
iată, mai mult bont, deplasăm ţesuturile, creând un multe metode endobucale – pe cale sinusală şi prin
canal până ce ajungem la marginea inferioară a osului acces subzigomatic sunt rar utilizate.
Ştiinţe Medicale 183

Accesul endobucal subzigomatic de reducere Metodele de tratament utilizate în fracturile comple-


chirurgicală a complexului zigomatic în clinica noas- xului zigomatic
tră se utilizează rar. Cauzele sunt mai multe şi vom Căile de acces Anii şi sursa
încerca să le enumărăm. Intervenţia chirurgicală se 1951- 1998-
petrece „orb”, tehnica e însuşită cu greu şi nu a găsit 1995* 2002**
o largă răspândire, cu toate că ea are un mare avantaj Acces subzigomatic 66 264
după intervenţia chirurgicale de reducere a comple- (suborbital)
xului zigomatic – nu rămâne cicatrice pe faţă, fapt Osteosinteză cu fir metalic 68 14
ce are o mare importanţă, mai ales pentru doamne Osteosinteză cu miniplăcuţe 0 12
şi persoanele tinere. Instrumentele cu care se reduce Fixare extraorală (Bajanov- - 0
fractura sunt lungi, incomode, este imposibil să fixezi Jadovschi)
complexul zigomatic pentru a-l reduce. Conservativ - 67
Calea transsinusală de menţinere a fragmentelor Calea sinusală 38 9
fracturate, mai ales în cazurile eschiloase, este o inter- Intraoral (Freidel, Wieladje) - 3
venţie chirurgicală traumatică, de lungă durată. După Acces temporal 1803 8
operaţie pacientul greu suportă tubul endonazal cu Notă:* – Popescu E.; ** – Hâţu D.
mirosul de la meşa iodoformată şi conţinutul sinusal.
Înlăturarea meşei şi tubului e însoţită de dureri şi he- Repoziţionarea şi fixarea în poziţie corectă a frac-
moragie uneori, eliminările din sinus continuă câteva turilor complexului zigomatic, îndeosebi eschiloase,
zile. Edemul postoperator, excoriaţiile de la unghiul e posibilă numai în mod chirurgical. În tehnicile chi-
cavităţii bucale, prezenţa în cavitatea nazală a tubului rurgicale persistă riscul de lezare a nervului facial şi
şi meşei creează un disconfort imens bolnavului. Ca- a vaselor adiacente, iar repoziţionarea fragmentelor
lea transsinusală ocupă până la 2% din bolnavii trataţi deplasate adeseori e dificilă. Aceasta este cauza prin-
în ambele clinici nominalizate mai sus. cipală pentru care chirurgii manifestă rezervă faţă de
tratamenul chirurgical. Fixarea fragmentelor depla-
Reducţia complexului zigomatic deplasat se poate sate ale complexului zigomatic prin diferite metode
realiza şi prin acces exobucal sau mixt. Accesul chi- de osteosinteză la ambele clinici coincid în jur de
rurgical exobucal de repoziţionare e frecvent utilizat 2–4%.
în clinicile de pe ambele maluri ale Prutului şi nu nu- În privinţa termenelor de tratament a fracturilor
mai. recente, ambele clinici susţin părerea că reducerea
Clinica de Chirurgie OMF din Chişinău mai des complexului zigomatic trebuie realizată cât mai tim-
foloseşte accesul subzigomatic exobucal cu ajuto- puriu – până la 10 zile de la accident.
rul cârligului Limberg. Tehnica este uşoară, rapidă, Tratamentul chirurgical al complexului zigoma-
are loc „orb”, este frecvent utilizată (în 56% cazuri), tic, la modul ideal, trebuie efectuat cât mai complet,
unicul neajuns este prezenţa cicatricei postoperatorii. încât să refacă arhitectonica splanhnocraniului, cu re-
Este indicată în fracturile cu deplasare a complexului stabilirea structurilor osoase şi înlăturarea leziunilor
zigomatic. ţesuturilor moi, cu restabilirea formei şi funcţiei dere-
Clinica da Chirurgie OMF de la Iaşi, UMF „Gh. glate. Accesul chirurgical în tratamentul complexului
Popa”, în 70% cazuri folosesc accesul temporal. zigomatic e necesar să fie ales în aşa mod, încât să
Această metodă are un mare avantaj – cicatricea post- fie cât mai econom, mai puţin traumatizant şi printr-o
operatorie este mascată (ascunsă) de partea pieloasă a metodă cât mai simplă.
regiunii temporale. Bilanţul leziunilor izolate sau asociate, starea ge-
Există şi alte accese de repoziţionare a comple- nerală a accidentatului, instituţia medicală şi alţi fac-
xului zigomatic, dar acestea, din diferite cauze, nu au tori vor determina indicaţiile şi contraindicaţiile unui
găsit o largă utilizare. E necesar de menţionat accesul sau altui acces chirurgical al complexului zigomatic.
coronarian, care nu se foloseşte în cele 2 clinici, dar Scopul final este reabilitarea psihică, estetică şi, nu în
care nu lasă cicatrice postoperatorie. ultimul rând, morfologică şi funcţională, pentru reîn-
Datele literaturii autohtone şi ale colegilor de la toarcerea cât mai timpurie în familie, în societate şi la
UMF „Gh. Popa”, ilustrate în tabel ne permit să fa- locul de muncă, cu scurtarea timpului de tratament.
cem unele concluzii. Clinica de Chirurgie OMF Chi- Multitudinea tehnicilor chirurgicale de reducere
şinău mai des utilizează accesul subzigomatic exobu- şi fixare a fragmentelor fracturate în tratamentul chi-
cal cu cârligul Limberg, pe când colegii de la Iaşi, rurgical al complexului zigomatic diferă de la sursă
accesul temporal. la sursă literară şi depinde de posibilităţile financiare
ale instituţiei medicale şi de alţi factori. Cercetătorii
184 Buletinul AŞM

ştiinţifici şi medicii-practicieni sunt mereu în căuta- tratament medicamentos şi investigaţii în dinamică.


rea accesului şi crearea dispozitivului care, în aceeaşi Pe data de 08.02.2010 pacienta a fost supusă interven-
şedinţă, să asigure reducerea şi fixarea fragmentelor ţiei chirurgicale sub anestezie generală, cu repoziţio-
deplasate. Faţă de dispozitivul „ideal” sunt înainta- narea complexului zigomatico-orbital din stânga prin
te o mulţime de cerinţe: cât mai eficient, simplu, cât acces endobucal, osteosinteza mandibulei în regiunea
mai eftin, să fie cât mai accesibil în manipulare, cu angulară din stânga cu fir metalic prin acces endobu-
traumatizare minimă a ţesuturilor moi, să nu incomo- cal, suspendarea mandibulei de procesul alveolar al
deze bolnavul în activitatea lui fiziologică şi cu lipsa maxilarului superior. Pacienta a urmat tratament an-
sechelelor postoperatorii, ca cicatrice, deformaţie sau tiinflamator, fiind externată în stare satisfăcătoare pe
defect. data de 12.02.2010.
Datele obţinute ne permit să concluzionăm că Avantajele dispozitivului şi ale metodei de reduc-
există divergenţe între două căi de acces – calea ţie endobucală subzigomatică sunt: permite reducerea
temporală şi cea subzigomatică. Accesul temporal se complexului zigomatic prin acces endobucal, absenţa
utilizează rar în Clinica de ChOMF din R. Moldova. cicatricii dermale, mai rapid, cu mult mai puţin trau-
Cu scopul de a minimiza această discordanţă, s-a pro- matizant, durata operaţiei cu mult mai scurtă, iar dispo-
pus elaborarea unei metode de reducere endobucală zitivul propus este mai uşor şi de dimensiuni mai mici,
a complexului zigomatic. Pe parcursul anului 2010, mai operativ şi mai exact, estetic şi mai ieftin.
în Centrul Republican de Chirurgie Orală şi Maxi- Problema fracturilor complexului zigomatic
lo-Facială, CMPŞMU, au fost spitalizaţi bolnavi cu asociate rămâne actuală şi cu frecvenţă majoră, cu
fractura complexului zigomatico-orbital, fiind trataţi necesitatea perfecţionării metodelor de diagnostic şi
prin diferite metode. Reducerea fragmentelor frac- de tratament, ce ar reduce semnificativ complicaţiile
turate prin acces endobucal subzigomatic s-a aplicat legate de traumatismul regiunii date şi ar permite ela-
la 15 bolnavi cu fractura complexului zigomatic cu borarea unor măsuri profilactice de recupare a bolna-
deplasare, utilizând metoda şi dispozitivul propus vului cât mai repede.
de noi. 12 bolnavi s-au tratat în secţia de chirurgie Concluzii
oro-maxilo-facială, 12 au fost bărbaţi, dintre care 10 Clinica ChOMF din Chişinău mai des utilizează
sunt locuitori din oraşul Chişinău, fiind traumatizaţi accesul subzigomatic exobucal cu cârligul Limberg,
prin agresiune. Vârsta medie – 38 de ani. 8 bolnavi pe când Clinica ChOMF din Iaşi mai frecvent folo-
au fost implicaţi în câmpul muncii. 8 au fost transpor- seşte accesul temporal.
taţi cu ambulanţa, iar restul au fost îndreptaţi din alte Osteosinteza şi accesul transsinusal e rar utilizat
instituţii medicale ori s-au adresat de sine stătător. În în ambele clinici – aproximativ în proporţii egale.
prima zi s-au adresat după ajutor 12 pacienşi. Starea Accesul endobucal permite recuperarea estetică
de ebrietate, ca factor predispozant al traumei, a fost a bolnavului cu traumatism al complexului zigoma-
înregistrată în 4 cazuri. tico-orbital.
Fractura complexului zigomatico-orbital a fost
localizată în dreapta în 7 cazuri şi din stânga – în 8 Bibliografie
cazuri. Traumatismul craniocerebral în 100% cazuri 1. Adebayo, E. T. Analysis of the pattern of maxillo-
a fost asociat cu fractura complexului zigomatico-or- facial fractures in Kaduna, Nigeria. Br. J. Oral Maxillofac.
bital. Traumatismul complexului zigomatico-orbital Surg., 2003; 15(6): 396-400.
asociat cu leziuni ale ţesuturilor moi s-a înregistrat 2. Burlibaşa C. Chirurgie orală şi maxilofacială.
în 4 cazuri, în rest fractura de mandibulă, a oaselelor Bucureşti; 1999: 497-697.
nazale, toracelui şi fractura de mână – câte un caz. 3. Eugenia Popescu. Evaluarea metodelor de trata-
Caz clinic. Pacienta A., 56 de ani, s-a adresat la ment definitiv în fracturile oaselor feţei. Iaşi, 1999: 13-
CNPŞMU fiind transportată cu ambulanţa pe data de 14.
04.02.2010. Din istoricul dezvoltării bolii s-a con- 4. Hîţu D. Traumatismul etajului mijlociu al feţei cu
statat că bolnava e locuitoare a oraşului Chişinău, nu optimizarea diagnosticului şi tratamentului fracturilor oa-
lucrează şi trauma a căpătat-o în urma unei agresiuni selor nazale. Teză de doctor în ştiinţe medicale. Chişinău,
la ora 2200 şi s-a adresat pentru a stabili gravitatea le- 2004: 113p.
ziunilor. Bolnava a fost examinată clinico-radiologic 5. Mahmood S., D. J. W. Keith, G. E. Lello. Curent
şi a fost stabilit diagnosticul: fractura complexului zi- practice of Brithish Oral and Maxillofacial Surgeons: ad-
gomatic din stânga cu deplasare, fractura mandibulei vice regarding length of time to refrain from contact sports
bilateral (38-42:43), adentie secundară totală a maxi- after treatment of zigomatic fractures. Brithish Journal of
larului superior, comoţie cerebrală. A fost spitalizată Oral and Maxillofacial Surgery, 2002; 84(2):488-490.
în secţia de chirurgie oro-maxilo-facială, fiind indicat 6. Roger Arthur Zwahlen, Ludwig Labler, Otmar
Ştiinţe Medicale 185

Trentz, Klaus Wilhelm Gratz. Lateral impact in closed MEGASIALOLITIAZA


head injury: A substantially increased risk for diffuse axo- _______________________________________
nal injury. A preliminary study. Journal of Cranio-Maxillo-
D. Şcerbatiuc, prof. univ., dr. hab. în med.,
facial Surgery, 2007; 35(3):142-146.
7. Rusu N., Şcerbatiuc D.. Reglarea regenerării te-
Sofia Lehtman, asistent universitar
gumentare în tratamentul plăgilor regiunii maxilo-faciale Catedra de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială
prin folosirea vitaminoterapiei. Analele ştiinţifice, Chişi- “Arsenie Guţan”, Universitatea de Stat de
nău, 2007: 422-425. Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”,
8. Timoşca G. Chirurgie oro-maxilo-facială, Chişi- Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic
nău, 1992. 243–318. de Medicină Urgentă
Rezumat Introducere. Sialolitiaza reprezintă una dintre
În Clinica de Chirurgie OMF din Chişinău mai des cele mai răspândite afecţiuni ale glandelor salivare.
este utilizat accesul subzigomatic exobucal, utilizând cârli- Conform datelor literaturii, frecvenţa sialolitiazei în
gul Limberg, pe când în Clinica de Chirurgie OMF din Iaşi
populaţia adultă constituie 1.2% [1, 2]. În majoritatea
mai frecvent este folosit accesul temporal. Osteosinteza şi
cazurilor (80%) concremenţii sunt localizaţi în glan-
accesul transsinusal se utilizează rar în ambele clinici, apro-
da submandibulară, populaţia masculină fiind mai des
ximativ în proporţii egale. Reducerea fragmentelor fractu-
afectată [3]. Dimensiunile calculilor nu depăşesc 10
rate prin acces endobucal subzigomatic s-a aplicat la 15
mm, dimensiunile maxime variind între 3 şi 7 mm
bolnavi cu fractura complexului zigomatic, cu deplasare,
(88%) şi foarte rar mai mari [3]. Dimensiunile medii
utilizând metoda şi dispozitivul propus. Accesul endobucal
ale concremenţilor constituie 3.2 mm pentru glandele
şi cel temporal permit recuperarea estetică a bolnavului cu
parotide şi 4.9 pentru glanda submandibulară [4].
traumatism al complexului zigomatico-orbital.
Conform datelor literaturii „sialotiaza gigantă”,
sau „megasialolitiaza” este definită prin prezenţa cal-
Summary
culilor în glandele salivare ≥15 mm [3, 5, 6]. La mo-
OMF Surgery Chisinau under zygomatic access
mentul actual sunt descrise cazuri unice de „sialotiază
frequently used Limberg extraoral using hook when OMF
Surgery Clinic Iasi access frequently used temporal ap-
gigantă”, iar metodele de tratament sunt controversa-
proach. Fixation and access way sinus used in both clinics
te [2].
in approximately equal proportions. Restoration of the
Scopul acesului studiu a fost – aprecierea frec-
fractured fragments by the intraoral under zygomatic acces venţei sialotiazei gigante în structura generală a sialo-
was applied on 15 patients with fractures of the zygomatic litiazei şi aprecierea abordurilor raţionale de tratament
complex with the displacement, using the proposed me- al acestei patologii în contextul literaturii mondiale.
thod and device. Intraoral and temporal approach allows Material şi metodă. A fost efectuată analiza re-
aesthetic recovery of the patient with trauma of the zygo- trospectivă a bazei de date a 104 pacienţi cu sialoliti-
matico-orbital complex. ază, trataţi în Clinica de Chirurgie Oro-Maxilo-Facia-
lă, CNŞPMU, în perioada 2005-2010. Raportul B: F
Резюме a fost de 1.2:1 – 58 (55.8%) : 46 (44.2%) respectiv.
Клиники челюстно-лицевой хирургии города Pentru diagnosticarea sialolitiazei au fost utilizate
Кишинева проводят оперативные вмешательства чаще metodele imagistice: examenul radiologic (ortopanto-
через подскуловой доступ с использованием крючка grama), ultrasonografia şi tomografia computerizată.
Лимберга, тогда как в клинике челюстно-лицевой хи- A fost calculată media aritmetică (M), eroarea mediei
рургии города Яссы наиболее часто используется ви- aritmetice (m). Rezultatele obţinute au fost prelucrate
сочный доступ. Остеосинтез и доступ через сину- cu ajutorul IBM/PC şi softului statistic („Statistical
сы используется редко в обеих клиниках в пример- Package for the Social Sciences”) SPSS for Windows
но равных пропорциях. Репозиция фрагментов была 14.0 (SPSS, Chicago, IL, USA).
применена с использованием подскулового доступа у Rezultate. Megasialolitiaza a fost diagnosticată
15 пациентов со сложными переломами скуловых ко- în 8 cazuri (7.69%), conform criteriilor descrise ante-
стей со смещением, с использованием предлагаемо- rior [3, 5, 6]. Caracteristica generală a pacienţilor este
го способа и устройства. Подскуловой доступ по- prezentată în tabel 1.
зволяет осуществить эстетическую и функциональную Vârsta medie a pacienţilor a constituit 42.25 ±
реабилитацию пациента с травмой скулового - орби- 3.73 (de la 26 la 58) ani. Este important de menţionat
тального комплекса. faptul că megasialolitiaza a fost diagnosticată doar la
pacienţii de sex masculin.
186 Buletinul AŞM

În 7 din 8 (87.5%) cazuri a fost observată sialoli-


tiaza primară, şi doar un caz de sialolitiază recidivan-
tă (reziduală) după înlăturarea transorală a calculului
din ductul Wharton.

Caracteristica generală a lotului de pacienţi cu mega-


sialolitiază
Sex Vâr- Glan- Locali- Dimen- Dimen-
stă da zare siunea siunea
sali- maxi- mini- Fig. 1. Ortopantogramă: sialolitiază gigantică (cazul
vară mă a mă a #8) a glandei submandibulare stângi (←).
calcu- calcu-
lului lului
(mm) (mm)
Toţi pacienţii au beneficiat de tratament chirur-
gical: litextracţie transorală (n=2) şi sialolitadenecto-
# 1 (B.V) М 38 GSM Pa- 15 10
mie (n=6). Astfel, rata intervenţiilor organomenajante
renchim
a constituit 25% (2 din 8). Dimensiunea maximă a
# 2 (I.V.) М 47 GSM Canal 16 11
calculilor înlăturaţi a variat între 15 şi 18 mm, iar cea
salivar
distal minimă – între 12 şi 5 mm (figura 2). Este important
#3 М 54 GSM Pa- 15 8
faptul că în toate cazurile de megasialolitiază a fost
(G.A.) renchim prezent doar un singur calcul.
# 4 (R.S.) М 26 GSM Canal 15 5
salivar
distal
# 5 (C.V.) М 58 GSM Pa- 16 12
renchim
#6 М 42 GSM Pa- 15 9
(O.C.) renchim
# 7 (H.V.) М 33 GSM Pa- 18 11
renchim
# 8 (B.S.) М 40 GSM Canal 17 10
salivar
proxi-
mal
M±m 15.88 9.5 ± Fig. 2. Calcul gigant al glandei submandibulare
± 0.39 0.77 stângi.
Notă: GSM – glanda submandibulară.
Examenul histologic al glandelor salivare înlătu-
În toate cazurile (8/8, 100%) calculii giganţi erau rate în toate cazurile a demonstrat modificare sem-
localizaţi în glanda submandibulară, în majoritatea nificativă a ţesutului glandular, fapt ce mărturiseşte
cazurilor pe stânga. Tabloul clinic în toate cazurile a despre o evoluţie de durată a procesului inflamator
fost dominat de durere în regiunea submandibulară, (figura 3).
intensificată de alimentare. Într-un caz a fost semna- În toate cazurile perioada postoperatorie a decurs
lată xerostomia. Tumefierea regiunii glandei afectate fără complicaţii. Durata medie de spitalizare a consti-
a fost observată în 5 din 8 (62.5%) cazuri. La exa- tuit 5.6 ± 0.9 zile.
menul transoral, concrementul a fost palpat doar în 2 Discuţii. Sialolitiaza gigantă este atribuită cazu-
(25%) cazuri. În timpul examenului radiologic, calcu- rilor clinice rare. Conform datelor Wallace E. et al.
lul radioopac a fost depistat în 7 din 8 (87.5%) cazuri (2010), în literatură sunt descrise circa 54 de cazuri
(figura 1). de sialolitiază gigantă, dintre care 7 în clinica auto-
rilor [7]. Analiza literaturii ne permite să afirmăm că
lotul din 8 pacienţi prezentat este ceea mai mare
dintre cele publicate anterior. Revista literaturii a de-
monstrat că patologia menţionată este mai frecvent
diagnosticată la bărbaţi (n=42), comparativ cu femei-
Ştiinţe Medicale 187

le (n=12), raportul fiind de 3.5:1 [7], aceeaşi tendinţă 3. Metoda de tratament al sialolitiazei gigante a
fiind observată şi în prezentul studiu. glandelor submandibulare depinde de localizarea cal-
culilor. Astfel, în caz de localizare în partea distală a
ductului, este posibilă şi raţională extracţia transora-
lă, iar în caz de localizare parenchimatoasă şi/sau în
porţiunea proximală a ductului salivar, se recomandă
sialolitadenectomia.

Bibliografie
1. Graziani F., Vano M., Cei S., Tartaro G., Mario
G. Unusual asymptomatic giant sialolith of the subman-
dibular gland: a clinical report. J Craniofac Surg. 2006;
17(3):549-552.
2. Ledesma-Montes C., Garcés-Ortíz M., Salcido-
García J.F., Hernández-Flores F., Hernández-Guerrero J.C.
Fig. 3. Modificări sclerotice semnificative ale glan-
Giant sialolith: case report and review of the literature. J.
dei salivare submandibulare (Van Gieson x40).
Oral Maxillofac. Surg.. 2007; 65(1):128-130.
3. Bodner L. Giant salivary gland calculi: diagnostic
Vârsta medie a pacienţilor în loturile publicate
imaging and surgical management. Oral Surg. Oral Med.
anterior a constituit 51 de ani (10-75) [1-8]. Materi-
Oral Pathol. Oral Radiol. Endod., 2002; 94(3):320-323.
alul propriu prezentat şi datele literaturii demonstrea-
4. Marchal F. A combined endoscopic and external
ză că megasialolitiaza poate fi diagnosticată în toate
approach for extraction of large stones with preservati-
grupurile de vârstă. Megasialolitiaza cel mai frecvent
on of parotid and submandibular glands. Laryngoscope,
este localizată în glandele submandibulare 85%, pa-
2007; 117(2):373-377.
rotide – 9% şi sublinguale – 2% [7]. Datele literatu-
5. Raveenthiran V., Hayavadana Rao P.V. Giant cal-
rii demonstrează că megasialolitiaza este, de regulă,
culus in the submandibular salivary duct: report of the first
solitară [1-7], fapt demonstrat şi de prezentul studiu.
prepubertal patient. Pediatr. Surg. Int., 2004; 20(2):163-
Există totuşi publicaţii unice referitor la sialolitiaza
164.
gigantă multiplă, bilaterală [8]. Dimensiunea medie 6. Boffano P., Gallesio C. Surgical treatment of a gi-
a megasialolitiazei descrise în literatură a constituit ant sialolith of the Wharton duct. J. Craniofac. Surg., 2010;
31.5 mm (de la 15 la 72 mm) [7], ceea ce depăşeşte 21(1):134-135.
de două ori observaţiile noastre. 7. Wallace E., Tauzin M., Hagan J., Schaitkin B.,
Temă de discuţie rămâne metoda de tratament a Walvekar R.R. Management of giant sialoliths: review of
megasialolitiazei [7]. Litextracţia transorală este apli- the literature and preliminary experience with interventi-
cată doar calculilor palpabili transoral, cu localizare onal sialendoscopy. Laryngoscope, 2010; 120(10):1974-
în canalul Warton [7, 9]. În caz de calculi giganţi 1978.
nepalpabili (localizare intraparenchimatoasă, hiatusul 8. Huang T.C., Dalton J.B., Monsour F.N., Savage
ductal), tentativa litextracţiei transorale este asociată N.W. Multiple, large sialoliths of the submandibular gland
cu o rată semnificativă de leziune a nervului lingual, duct: a case report. Aust Dent J. 2009; 54(1):61-65.
astfel, în calitate de alternativă, sunt propuse inter- 9. Boffano P., Gallesio C. Surgical treatment of a gi-
venţiile combinate (asociate cu sialoscopia interven- ant sialolith of the Wharton duct. J. Craniofac. Surg.. 2010;
ţională) [7]. Conform datelor literaturii, în caz de me- 21(1):134-135.
gasialolitiază, intervenţiile organomenajante au fost
efectuate în 57% cazuri [1-9]. Rezumat
Astfel, megasialolitiaza, deşi rară, rămâne o pro- Sialolitiaza reprezintă una dintre cele mai răspândi-
blemă nesoluţionată, mai ales din punct de vedere al te afecţiuni ale glandelor salivare. Megasialolitiaza este
selectării metodei de tratament chirurgical. extrem de rară, în literatura de specialitate fiind descrise
Concluzii. doar cazuri clinice şi serii de cazuri clinice, iar tratamentul
1. Megasialolitiaza este o nozologie rară, con- optim este controversat. Autorii prezintă revista literaturii
stituind mai puţin de 10% din totalitatea pacienţilor la acest subiect şi experienţa Clinicii de Chirurgie Oro-Ma-
cu sialolitiază. xilo-Facială.
2. Majoritatea calculilor giganţi se întâlnesc în Summary
glanda submandibulară stângă, fiind localizaţi în pa- Sialolithiasis is the most common disease of the
renchimul glandei. salivary glands. Giant sialolithiasis is extremely rare, up to
188 Buletinul AŞM

date only case reports and case series being published, and în secţia de Chirurgie oromaxilofacială (ChOMF)
the optimal treatment option is controversial. The authors s-au tratat 198 de bolnavi cu fracturi de mandibulă,
present the literature review and their own experience with ceea ce constituie 41,34% din numărul de pacienţi cu
the management of giant sialolithiasis. traumatism facial.
Rezultatele obţinute şi analiza lor. Scopul
Резюме tratamentului fracturii de mandibulă este profilaxia
Сиалолитиаз наиболее распространенное заболе- infecţiei, restabilirea formei şi a funcţiei dereglate.
вание слюнных желез. Гигантский сиалолитиаз встре- Etapele terapiei implică: tratamentul de urgenţă, tra-
чается исключительно редко, до настоящего времени tamentul definitiv şi cel secundar. Consecutivitatea
опубликованы единичные наблюдения и оптимальное sau prioritatea în tratamentul traumatismului facial
лечение достаточно противоречиво. Авторами пред- asocat este dificil de a fi urmată: de regulă, se acordă
ставлен собственный опыт и обзор литературы по ле- primul ajutor în segmentul organului mult mai afectat
чению гигантского сиалолитиаза. şi medicul responsabil de bolnav determină etapele
tratamentului. În cadrul unor traume izolate ale feţei
problema e mai simplă, dar atunci când sunt lezate
mai multe oase, situaţia devine mai difcilă. Mandi-
TRATAMENTUL ORTOPEDIC AL bula odată repoziţionată şi imobilizată, serveşte drept
FRACTURILOR DE MANDIBULĂ criteriu de orientare pentru maxilarul superior. Plăgile
(curs teoretic) limbii se suturează înainte de a se face intervenţie pe
_______________________________________ os. Indiferent cum va fi fractura, deschisă ori închi-
să, asociată cu plăgi faciale, vom îniţia reducerea şi
Dumitru Hâţu, dr. în med., conf. univ.,
imobilizarea fracturii şi, mai apoi, suturarea plăgilor.
USMF „Nicolae Testemiţanu” Prevenirea deplasării secundare a fracturii constă în
imobilizarea temporară.
Introducere. Prezentul curs cuprinde particu-
Tratamentul de urgenţă constă în reducţia şi în
larităţile metodelor de tratament al fracturilor de
imobilizarea provizorie a fracturii, astfel se previne
mandibulă, structurate conform programului pentru
deplasarea secundară a fracturii deja existente şi înlă-
publicaţii, şi este destinat stomatologilor, chirurgilor
turarea diferitelor dereglări funcţionale, care pot pune
oromaxilofaciali, chirurgilor generalişti, traumatolo-
în pericol viaţa accidentatului (hemoragie, asfixie,
gilor, studenţilor şi rezidenţilor. Necesitatea apariţiei
şoc, dereglarea conştienţei). E necesar, de asemenea,
cursului este dictată de lipsa materialului didactic în
de menţionat că reducerea provizorie permite, pe lân-
limba română, expus de pe poziţiile contemporane ale
gă cele menţionate, transportarea bolnavului în pozi-
traumatologiei moderne a fracturilor de mandibulă şi
ţie corectă, minimizarea traumatizării suplimentare a
având drept reper viziunile Catedrei de Chirurgie
ţesuturilor din linia fracturii prin limitarea deplasării
OMF. Problema diagnosticului timpuriu şi a trata-
de fragmente, atenuarea durerii şi a hemoragiei, altfel
mentului modern în leziunile traumatice ale mandi-
spus, crearea condiţiilor necesare pentru reabilitarea
bulei este actuală pe paginile literaturii mondiale de
timpurie a accidentatului. Suplimentar la imobiliza-
specialitate, mai ales în traumatismele combinate şi
rea temporară a fracturii, se iau, în mod obligatoriu,
asociate. Dificultăţile de diagnostic în leziunile tra-
şi alte măsuri. Profilaxia suprainfectării se efectuea-
umei faciale, rata înaltă a complicaţiilor, rezultatele
ză prin administrarea antibioticelor de spectru larg,
nesatisfăcătoare ale tratamentului impun studierea
igiena cavităţii bucale etc. Tuturor accidentaţilor li se
traumatismului facial, îndeosebi în cadrul politrau-
administrează serul antitetanic. Diminuarea secreţiei
matismelor [1-10]. De aceea, diagnosticul şi mana-
salivare se obţine prin atropină, beladonă, iar comba-
gementul fracturilor de mandibulă rămâne una dintre
terea durerii – cu analgezice. Înlăturarea obstacolelor
cele mai stringente probleme ale traumatismului fa-
din căile respiratorii previne insuficienţa respiratoare
cial, iar interesul faţă de această temă nu scade de-a
acută. Tulburările de respiraţie se datorează aspiră-
lungul secolelor. Pentru tratamentul leziunilor tauma-
rii de sânge, mase vomitante, mucus, fragmente de
tice în majoritatea absolută a publicaţiilor ştiinţifice
proteze, deplasarea posterioară (fractura mandibulei
se propune o gamă largă de metode, care se comple-
mentoniere bilaterale), producându-se o închidere a
tează reciproc. În pofida progresului ştiinţific în do-
orofaringelui. Tratamentul de urgenţă constă în repo-
meniul diagnosticului şi, în special, ale tratamentului
ziţionarea fragmentului deplasat al maxilarului inferi-
leziunilor taumatice al mandibulei, rezultatele rămân
or, eliberarea oricărui obstacol anatomic sau mecanic
a fi puţin încurajatoare.
din căile respiratorii. Tratamentul provizoriu se aplică
Materiale şi metode. Pe parcursul anului 2009,
la necesitate, în condiţiile în care terapia definitivă nu

S-ar putea să vă placă și