Sunteți pe pagina 1din 3

INTRODUCERE

La etapa actuală, băncile joacă un rol primordial în dezvoltarea economico- financiară a


țării. Din aceste considerente, studiul investigat se bazează pe analiza structurii organizaționale, a
modului de funcționare și desigur al capacităților băncii alese prin prisma indicatorilor de
profitabilitate bancară. În ultimul deceniu, tot mai multe țări fundamentează sisteme bancare
puternice, nu doar pe teritoriul țării, dar și extinse teritorial în întreaga lume, prin crearea unor
relații reciproc avantajoase și fondarea unui sistem bancar capabil să facă față riscurilor
imprevizibile.
În procesul de dezvoltare al său, sistemul bancar trebuie să asigure mai întîi o dezvoltare
solidă a fiecărui element component în parte, adică a fiecărei bănci componente a sistemului
bancar. Am ales tema investigației efectuate bazîndu-ne pe impactul pe care îl au performanțele
bancare asupra sectorului bancar și al fiecărui client în parte, deasemenea asupra economiei
autohtone și lărgirea canalelor financiare peste hotarele Republicii Moldova, la fel este important
de stabilit normele prin care guvernarea băncii își menține stabilitatea financiară și performanțele
la nivelul cuvenit.
Actualitatea temei. În perioada actuală, o activitate sănătoasă al sistemului bancar este de
neperceput fără promovarea unor strategii și metode de diminuare a riscului bancar, respectiv de
menținere a indicatorilor de profitabilitate la un nivel favorabil. Iată de ce băncile din Republica
Moldova trebuie să fie la curent cu legislația în vigoare precum și să emplementeze strategii
legale pentru o dezvoltare durabilă și asigurarea stabilității financiare pentru bancă.
Problema investigației. În procesul de analiză a sistemului bancar și abăncii alese ca
mostră pentru cercetare, problema de baz este la capitolul performaței bancare, adică modul în
care se dezvoltă indicatorii de profitabilitate nu este tocmai cel mai binevenit. Problema
investigației deci se axează pe impactul negativ al riscurilor bancare și dificultatea de diminuare
al acestora în condițiile de instabilitate financiară pe piața bancară.
Scopul lucrării presupune analiza structurii organizaționale abăncii și a funcțiilor fiecărui
organ component, a evaluării perfoemanțelor bancare prin prisma indicatorilor de profitabilitate.
Deasemenea un element important al scopului lucrării este reprezentat de efectuarea unor
prognoze a indicatorilor analizați anterior pri diminuarea riscurilor imitente.
Obiectivele pronunțate în cadrul acestei investigații sunt:
- Definirea și analiza structurii organizaționale a băncii, prin studierea funcțiilor fiecărui
organ de conducere ;
- Prezentarea datelor cu privire la performanțele bancare;
- Depistarea și analiza factorilor ce influențează performanța bancară;
- Analiza intervențiilor băncii în diminuarea riscurilor ce afectează indicatorii de
performanță a băncii;
- Implementarea unui studiu propriu al lacunelor la nivel de performanță bancară
- Propunerea unor soluții și recomandări pentru majorarea indicatorilor de performanță
bancară prin argumentare .
Ipotezele cercetării. În cadrul analizei eectuate am depistat legitatea cauzăă efect a
acțiunilor, astfel diminuarea calității activelor fiind cauza iar efectul este diminuarea indicatorilor
de performanță
Baza conceptuală a cercetării. Fiind o temă actuală, am considerat necesar și acceptabil
de a utiliza referințe moderne de studiu astfel, am găsit o abordare deosebită a temei alese, la
autori ca: Grigoriță C, care structurează foarte accesibil informația necesară, și descrie activitatea
bancară ca un sistem compus din mai multe elemente ce se suprapun dînd efect financiar, și o
altă referință se bazează pe informația autorului Dedu V. „Gestiunea bancară”
La fel am studiat ;i lucr[rile aurorilor Cuhal R, Hoanță N., Nițu I. ș.a.
Metodologia și metodele de cercetare pe care le-am accesat, ne-au permis crearea unei
imagini clare a performanței bancare. În procesul de investigare am folosit și metode calitative și
cantiative de analiză, din care am dedus modul în care influențează anumiți factori asupra
performanțelor bancare, ca exemplu putem menționa impactul riscului de credit asupra
rentabilități activelor ș.a.
Importanța lucrării se bazează pe conoașterea nivelului de performanțe bancare, precum
și de depistare a principalilor factori de influență reprezentați de riscurile bancare. Prin
importanța acestei investigații distingem modalitățile de diminuare a riscului și optimizarea
indicatorilor de profitabilitate precum și propunerea unor recomandări pentru reducerea cauzată a
riscurilor.
Termeni cheie: sistem bancar, performanță, indicatori, profitabilitate, risc, diminuare,
organizare, structură, rezultate, norme, neperformant, active, calitate.
Structura tezei. Teza de licență este compusă din introducere, trei capitole, concluzii și
recomandări ale problematicii abordate, referințe bibliografice și anexele utilizate.
Primul capitol, întitulat ,, Noțiuni generale privind particularitățile organizaționale ale
instituțiilor bancare” presupune definirea noțiunii de bancă la del descrierea succintă a
organigramei băncii, și a principiilor de otganizare a băncilor în Republica Moldova. În cest
capitol am enumerat și am descris funcțiile fiecărei componentă a organigramei instituțiilor
bancare, precum și organele supreme, cărora acestea se supun în procesul derulării
activității.Capitolul 2 ,, Analiza evoluției indicatorilor de performanță bancară ( în baza
materialelor BC ,,Moldindconbank” SA) ’’presupune analiza principalilor indicatori de
performanță bancară urmată de compararea acestora cu limitele stabilite de către BNM. La fel
am încercat să efectuăm o analiză în dinamică a acestor indicatori ți să depistăm cauzele
fluctuațiilor inficatorilor dați și modul în care banca intervine cu soluții pentru menținerea
aceștor indicatori la nivelul corespunzător și încercările de ridicare a valorilor acestora.

Capitolul 3 ,,Îmbunătățirea performanțelor bancare prin diminuarea riscurilor bancare’’


conține o analiză proprie a impactului riscului bancar asupra valorilor indicatorilor de
performanță. La fel ne-am propus să intervenim cu recomandări și sugestii proprii pentru a
majora indicatorii de performanță bancară bazate pe un studiu practic prezentat în investigația
efectuată, în cadrul căruia am stabilit că un tip de risc afectează o parte a indicatorilor de
performanță.
Concluziile și recomandările sunt bazate pe prognozele proprii efectuate în cadrul acestui
studiu. În acest compartiment am comasat ideile de bază cu soluții ale problematicii propuse
precum și am descris cît de eficient se implică banca pentru a menține un nivel înalt al
profitabilității bancare prin implementarea normelor și strategiilor durabile.
Așadar, în procesul de analiză a structurii organizaționale și a indicatorilor de
performanță a BC ,,Moldindconbank” SA am stabilit ca aceasta este una dintre băncile cheie ale
sistemului bancar din Republica Moldova. Bazată pe acordarea de servicii calitative și rapide
clienților săi și a măririi capitalului său acționar pe termen lung. La fel banca promovează
politici de vînzare a serviciilor bancare orientate eficiență, durabilitate și încredere a clienților
săi.