Sunteți pe pagina 1din 4

Modulul 2: Reprezentarea pieselor mecanice – clasa a IX-a P – 02.05.

2017 –ora 11,00

Titlul lecției: Fazele alcătuirii desenului la scară

Liceul Tehnologic ION I.C. BRATIANU

Modulul 2 : Reprezentarea pieselor mecanice

Clasa : IX P

PROIECT DIDACTIC

Profesor:
Data:
Clasa: IXP - scoala profesionala
Disciplina: Desen tehnic
Tema lecției : Fazele alcătuirii desenului la scară
Tipul lecției: Predare - învaţare (mixtă)

Competențe specifice:
1. Utilizarea simbolurilor grafice în reprezentări specifice domeniului tehnic
2. Analizarea modelelor şi reprezentarea lor respectând normele generale pentru întocmirea
desenelor de piese
3. Identificarea şi corectarea erorilor de reprezentare

Strategii didactice:

 Metode didactice: conversația euristică,problematizarea,algoritmizarea,explicația, învățarea prin


descoperire.
 Organizarea activității – frontal / individual
 Evaluarea performanțelor - scris - fișe de lucru.

Resurse didactice:
 Timp alocat lectiei : 50 minute
 Loc de desfăşurare a lecţiei : cabinet info
 Materiale și mijloace didactice – manual, fișe de lucru, planşe.
Scenariul didactic:
1.Organizarea clasei și captarea atenției - 2min
Profesorul verifică prezenţa și existenţa materialelor necesare desfășurării lecției( manuale, calculatoare
funcționale, caietele elevilor, formate A4, instrumente de desen tehnic).

2. Profesorul verifică aplicaţia rezolvată de elevi, ora anterioară - 3min

3. Reactualizarea cunoștintelor – 5min


Profesorul adresează întrebări elevilor / elevii răspund:
P: Ce este scara?
E: Scara de reprezentare este raportul dintre dimensiunea liniară a reprezentării unui segment al unui
obiect pe un desen original și dimensiunea liniară reală a segmentului corespunzător obiectului însuși.
P: Enumeraţi scările utilizate în desenul tehnic!
E: scări de mărire : 2:1 - desen de execuție, 5:1 - desen de detaliu, 10:1 - desen de detaliu
scări de reducere : 1:2 - desen de execuție, 1:5 - desen de ansamblu, 1:10 - desen de ansamblu,
1:20 - desen de ansamblu
scări la mărimea naturală : 1:1

4. Prezentarea noului conţinut şi a sarcinilor de învăţare - 30min.

 Profesorul va indica pe scurt activitatea pe care o va desfăşura împreună cu elevii în cadrul lecţiei.
 În procesul de producţie, realizarea unei piese se face pe baya unui desen de execuţie, care este un
desen la scară.Desenul la scară se execută după schiţă, cu instrumente de desen , la o scară
aleasă.Se execută pentru o piesă existentă (releveu)sau pentru o piesă nouă, care e concepută de
proiectant.
Etapele de executare a desenului la scară sunt:
- Alegerea scării de reprezentare,
- Alegerea formatului, trasarea chenarului și a indicatorului,
- Reprezentarea și cotarea piesei
- Reprezentarea detaliilor: dacă scara utilizată nu permite detalierea unei porțiuni a obiectului
reprezentat, porțiunea respectivă se încadrează , după caz, cu un cerc, sau un dreptunghi,apoi
se reprezintă , în vedere sau în secțiune, la o scară de mărire, față de proiecția din care
provine.
- Detaliul astfel reprezentat se limitează prin linie de ruptură și se poate cuprinde amănunte
nereprezentate în porțiunea din care provine; se admite că linia de ruptură să nu fie
reprezentată.
- Dacă sunt utilizate mai multe scări de reprezentare,scra proiecției principale trebuie să fie
înscrisă în indicator,celelalte scări , diferite de acestea, sunt înscrise lângă sau sub notarea
proiecțiilor(vedere, secțiune sau detaliu) care corespund.

 Profesorul dă elevilor ca sarcină de lucru, realizarea pe format A4, a desenului la scară pentru un
suport
 Profesorul corectează, dă indicații privind modul de întocmire a desenului elevilor
 Elevii rezolvă exerciţiul, sub îndrumarea profesorului

4. Asigurarea retenţiei şi transferului - 8min


P: Solicită elevilor spre rezolvare, proba de autoevaluare, din manual.
E: Elevii completează proba de autoevaluare, în caiete.
P: Analizează răspunsurile şi notează elevii care s-au remarcat în timpul orei.

5. Fixarea sarcinilor de lucru pentru acasă - 2min.


P: Anunţă tema de lucru pentru acasă, care constă în rezolvarea probei de evaluare, din manual.
E: Elevii notează tema în caiete.