Sunteți pe pagina 1din 4

CUPRINS

Cuvânt-înainte ............................................................................................ 9

Capitolul 1. Noţiuni introductive............................................................... 11


1.1. Funcţiile, obiectivele şi etapele analizei economico-financiare............. 12
1.2. Criterii de clasificare a analizei economico-financiare.......................... 15
1.3. Factorii care influenţează rezultatele economice................................... 16
1.4. Metode utilizate în analiza economico-financiară................................. 18
1.4.1. Metode ale analizei calitative......................................................... 19
1.4.2. Metode ale analizei cantitative....................................................... 21
1.4.2.1. Metoda balanţieră.................................................................... 22
1.4.2.2. Metoda substituirilor în lanţ.................................................... 23
1.4.2.3. Metoda ratelor......................................................................... 26
1.4.2.4. Metoda grilelor de evaluare.................................................... 27
1.4.2.5. Metoda calculului marginal..................................................... 28
1.4.2.6. Metoda analizei regresionale................................................... 29
1.5. Test de verificare a cunoştinţelor........................................................... 31

Capitolul 2. Analiza producţiei şi desfacerii............................................. 33


2.1. Analiza producţiei.................................................................................. 34
2.1.1. Indicatori valorici........................................................................... 34
2.1.2. Producţia fizică .............................................................................. 35
2.1.2.1. Analiza realizării programului de fabricaţie........................... 36
2.1.2.2. Analiza structurii producţiei.................................................... 37
2.1.2.3. Analiza ritmicităţii producţiei................................................. 39
2.2. Analiza valorii adăugate......................................................................... 40
2.2.1. Concept, metode de calcul.............................................................. 41
2.2.2. Analiza dinamicii şi structurii valorii adăugate.............................. 43
2.2.3. Analiza factorială a valorii adăugate.............................................. 44
2.3. Analiza cifrei de afaceri......................................................................... 50
2.3.1. Concept, cota de piaţă, indicatori operaţionali............................... 50
2.3.2. Analiza dinamicii cifrei de afaceri.................................................. 52
2.3.3. Analiza structurii cifrei de afaceri.................................................. 54
2.3.4. Analiza ritmicităţii vânzărilor......................................................... 55
2.3.5. Analiza factorială a cifrei de afaceri............................................... 55
6 Analiză economico-financiară

2.4. Analiza rapoartelor dintre indicatorii valorici........................................ 64


2.4.1. Analiza rapoartelor statice.............................................................. 64
2.4.2. Analiza rapoartelor dinamice.......................................................... 66
2.5. Analiza calităţii produselor.................................................................... 68
2.5.1. Analiza calităţii la nivel de produs................................................. 69
2.5.2. Analiza calităţii la nivel de întreprindere........................................ 72
2.5.3. Efectele modificării calităţii........................................................... 73
2.6. Test de verificare a cunoştinţelor........................................................... 74

Capitolul 3. Analiza resurselor materiale şi umane................................. 77


3.1. Analiza mijloacelor fixe......................................................................... 78
3.1.1. Analiza dinamicii, structurii şi calităţii mijloacelor fixe….……... 79
3.1.2. Analiza utilizării mijloacelor fixe……………………….……….. 81
3.1.3. Eficienţa utilizării mijloacelor fixe……………..…..…….……… 83
3.2. Analiza stocurilor................................................................................... 84
3.2.1. Analiza stocurilor de materii prime şi materiale............................. 85
3.2.2. Analiza stocurilor de mărfuri.......................................................... 87
3.3. Analiza asigurării necesarului de forţă de muncă.................................. 90
3.3.1. Analiza cantitativă, structurală şi în dinamică…………….……... 90
3.3.2. Analiza mobilităţii şi stabilităţii personalului………….……….... 91
3.3.3. Analiza calitativă a forţei de muncă……………………………... 93
3.4. Analiza utilizării extensive a forţei de muncă........................................ 94
3.4.1. Indicatorii structurii timpului de muncă......................................... 94
3.4.2. Indicatorii utilizării timpului de muncă.......................................... 96
3.4.3. Efectele modificării timpului de muncă......................................... 96
3.5. Analiza utilizării intensive a forţei de muncă....................................... 97
3.5.1. Indicatorii productivităţii medii a muncii....................................... 98
3.5.2. Analiza factorială a productivităţii medii a muncii........................ 99
3.5.3. Analiza corelaţiei dintre productivitatea marginală şi
productivitatea medie a muncii....................................................... 103
3.5.4. Efectele modificării productivităţii muncii..................................... 104
3.5.5. Analiza factorială a profitului pe salariat........................................ 106
3.6. Test de verificare a cunoştinţelor........................................................... 115

Capitolul 4. Analiza cheltuielilor şi a costului unitar............................... 119


4.1. Tipologia cheltuielilor la nivelul firmei................................................. 120
4.2. Analiza cheltuielilor aferente veniturilor totale..................................... 123
4.2.1. Tipologia veniturilor realizate la nivelul firmei.............................. 123
4.2.2. Rata de eficienţă a cheltuielilor totale............................................ 126
4.3. Analiza cheltuielilor aferente cifrei de afaceri....................................... 128
4.3.1. Analiza cheltuielilor la 1.000 lei cifră de afaceri............................ 129
Cuprins 7

4.3.2. Analiza cheltuielilor variabile la 1.000 lei cifră de afaceri............. 132


4.3.3. Analiza cheltuielilor fixe la 1.000 lei cifră de afaceri.................... 134
4.4. Analiza cheltuielilor materiale............................................................... 135
4.4.1. Analiza cheltuielilor cu materialele la 1.000 lei cifră de afaceri.... 135
4.4.2. Analiza cheltuielilor cu amortizarea la 1.000 lei cifră de afaceri... 138
4.5. Analiza cheltuielilor cu personalul......................................................... 143
4.5.1. Analiza dinamicii şi structurii cheltuielilor cu personalul….......... 144
4.5.2. Analiza factorială a cheltuielilor cu salariile.................................. 145
4.5.3. Analiza eficienţei cheltuielilor cu personalul................................. 149
4.6. Analiza costului unitar........................................................................... 153
4.6.1. Analiza cheltuielilor directe pe produs........................................... 154
4.6.2. Analiza cheltuielilor indirecte pe produs........................................ 155
4.6.3. Efectele modificării costului unitar................................................ 156
4.7. Test de verificare a cunoştinţelor........................................................... 157

Capitolul 5. Analiza rezultatelor................................................................ 161


5.1. Rezultatul global……………................................................................ 162
5.2. Contul de profit şi pierdere.................................................................... 163
5.3. Analiza structurală a rezultatelor........................................................... 167
5.3.1. Analiza structurală a rezultatului brut al exerciţiului
după natura cheltuielilor şi veniturilor............................................ 167
5.3.2. Analiza soldurilor intermediare de gestiune................................... 169
5.3.3. Analiza structurală a rezultatului brut al exerciţiului
după destinaţia cheltuielilor............................................................ 174
5.4. Analiza factorială a profitului la nivel de întreprindere......................... 175
5.4.1. Analiza factorială a rezultatului brut al exerciţiului....................... 176
5.4.2. Analiza factorială a rezultatului exploatării.................................... 179
5.4.3. Analiza profitului aferent cifrei de afaceri...................................... 183
5.5. Analiza factorială a profitului pe produs................................................ 191
5.6. Test de verificare a cunoştinţelor........................................................... 193

Capitolul 6. Analiza rentabilităţii.............................................................. 195


6.1. Analiza ratei rentabilităţii comerciale.................................................... 196
6.2. Analiza ratei rentabilităţii resurselor consumate.................................... 200
6.3. Analiza ratei rentabilităţii economice.................................................... 203
6.4. Analiza ratei rentabilităţii financiare...................................................... 208
6.4.1. Analiza ratei rentabilităţii financiare a capitalurilor proprii........... 208
6.4.2. Analiza ratei rentabilităţii financiare a capitalului permanent........ 213
6.5. Analiza ratelor de rentabilitate pe produs.............................................. 215
6.6. Analiza rentabilităţii pe baza punctului critic........................................ 216
6.7. Utilizarea punctului critic în analiza riscului economic......................... 218
8 Analiză economico-financiară

6.8. Test de verificare a cunoştinţelor........................................................... 221

Capitolul 7. Sistemul de rate utilizat în analiza poziţiei financiare........ 225


7.1. Bilanţul – imagine a situaţiei patrimoniale............................................ 226
7.2. Analiza principalelor rate ale structurii activului................................... 230
7.2.1. Ratele activelor imobilizate............................................................ 230
7.2.2. Ratele activelor circulante.............................................................. 233
7.3. Analiza principalelor rate ale structurii pasivului.................................. 238
7.4. Analiza ratelor de lichiditate.................................................................. 241
7.5. Analiza ratelor de solvabilitate............................................................... 245
7.6. Test de verificare a cunoştinţelor........................................................... 247

Capitolul 8. Analiza echilibrului financiar şi a riscului........................... 249


8.1. Reclasificarea elementelor bilanţului contabil ...................................... 250
8.2. Patrimoniul net....................................................................................... 251
8.3. Principalii indicatori utilizaţi în analiza echilibrului financiar.............. 252
8.3.1. Indicatori calculaţi pe baza bilanţului financiar.............................. 253
8.3.2. Indicatori calculaţi pe baza bilanţului funcţional............................ 256
8.4. Analiza ratelor echilibrului financiar..................................................... 260
8.5. Analiza riscului de faliment................................................................... 264
8.6. Test de verificare a cunoştinţelor........................................................... 268

Bibliografie................................................................................................... 269

Anexe............................................................................................................ 273