Sunteți pe pagina 1din 9

Capitolul III.

Compartimentul economic

3.1. Determinarea programului de producţie.

Unitate
Nr Indicatori de Marcaj Valoare Relaţii de calcul
d/o măsură
Numărul necesar Asc
1 unităţi 5 Conform calculelor
de automobile
2 Zile tehnice zile Zc 250 Conform calendarului
Auto-zile în AZ gs AZ gs  An * Z c  5 * 250
3 zile 1250
gospodărie
Auto-zile în AZ e AZ e   e * AZ gs  0,76 * 1250
4 auto*zile 950
exploatare
Timpul în serviciu Ts
5 ore 3 Conform indicilor mijlocii
zilnic
Auto-ore în AH e AH e  Ts * AZ e  3 * 950
6 auto*ore 2850
exploatare
Kilometrajul total Lzi
7 km tot 44,94 Conform indicilor mijlocii
zilnic
8 Kilometrajul total km Lan
tot 42693 zi
Ltot  Ltot
zi
* AZ e  44,94 * 950
Cantitatea zilnica
9 tone Q zi 2,8 Conform indicilor mijlocii
de transportari
Cantitatea totala de Qtot Qan  Q zi * AZ e  2,8 * 950
10 tone 2660
transportari
Trafic zilnic
11 km Pzi 26,79 Conform indicilor mijlocii

Traficul total Pan  Pzi * AZ e 


12 t*km Ptot 25450,5
 26,79 * 950
Capacitatea Qe Qe  Ae * q n  5 * 2
13 tone 10
automobilelor
14 Productivitatea Qan 2660
automobilelor tone WQ 266 WQ  
Qe 10
a) pentru 1 tona
b) pentru 1 Pan 25450,5
t*km WP 2545,05 WP  
tone*km Qe 10

Coala

Mod Coala N. Document Semnat Data


3.2. Determinarea consumurilor şi cheltuielilor pentru
combustibil.

Unitate
Nr
d/o Indicatori de Marcaj Valoare Relaţii de calcul
măsură
Norma de bază de
1 consum de 1/100km N baza 11 Normativ uzina producătoare
combustibil
Norma la trafic
2 1/100t/km Np 1,3 Normativ

Coecifientul de
Normativ
3 rectificare - k rec 1,15

Volumul de  Lan
tot * N baz  Ptot * N p
per

combustibil pentru Vexp   
 100 
 
exploatare
Vexp * k rec 
4 litri 5781,15
 42693 * 11  25450,5 * 1,3 
 
 100 
* 1,15
Durata sezonului de Tiarnă
5 luni 4 Normativ
iarnă
Norma
suplimentului de N aux
6 % 4,2 Normativ
combustibil pentru
lunile de iarnă
Volumul auxiliar de Tiară * N aux
Vaux  Vexp 
combustibil în 12 * 100
7 litri Vaux 80,94
sezonul de iarnă 4 * 4,2
 5781,15 *
12 * 100
Norma de major. a
consumului pentru N parc
8 % 1 Normativ
deplasările în
interiorul garajului
Volumul de V parc  (Vexp  Vaux ) * 0,01 
9 combustibil litri V parc 58,62
 (5781,149  80,9361) * 0,01
consu,at în parc
Volumul Vtot  Vexp  Vaux  V parc 
10 litri Vtot 5920,71
total de combust.  5781,149  80,94  58,62
Cheltuieli pentru combustibil
Costul mediu al 1 P1l
11 lei 16,50 Date curente staţia de alimentare
litru de combustibil
Cheltuieli totale Chc  Vtot * P1l 
12 lei Chc 97691,7
pentru combustibil  5920,7 *16,50

Coala

Mod Coala N. Document Semnat Data


3.3. Determinarea consumurilor şi cheltuielilor pentru lubrifianţi.

Indicatori Unitate
Nr
d/o de Marcaj Valoare Relaţii de calcul
măsură
Consumul necesar de ulei de motor
Norma
consumului N um
1 litri 2,8 Normativ
de ulei de
motor
Consumul Vtot * N um
Vum  
uleiului de 100
2 litri Vum 165,78
motor 5920,71 * 2,8

100
Consumul necesar de ulei de transmisie şi hidraulice
Norma
consumului N ut
3 litri 0,4 Normativ
de ulei hidr.
şi trans
Consumul de Vtot * N ut
Vut  
ulei hidraulic 100
4 litri Vut 23,68
şi de trans 5920,71 * 0,4

100
Consumul necesar de ulei special
Norma cons.
5 de ulei litri N us 0,1 Normativ
special
Consumul Vtot * N us
Vus  
uleiului 100
6 litri Vus 5,92
special 5920,71 * 0,1

100
Consumul necesar de lubrifianţi plastici
Norma
consumului N lp
7 kg 0,3 Normativ
de lubr.
plastici
Consumul de Vtot * N um
Vum  
lubrifianţi 100
8 kg Vlp 17,76
plastici 5920,71 * 0,3

100
Cheltuieli necesare pentru uleiuri şi lubrifianţi
Preţul unui
9 litru de ulei lei Pum 65 Date curente de la staţia de alimentare
de motor
Preţul 1 l de
ulei de Put
10 lei 55 Date curente de la staţia de alimentare
trans.şi
hidraulic

Coala

Mod Coala N. Document Semnat Data


Preţul unui
11 litru de ulei lei Pus 45 Date curente de la staţia de alimentare
special
Preţul unui
kg de Plp
12 lei 35 Date curente de la staţia de alimentare
lubrifianţi
plastici
Cheltuieli Chum  Vum * Pum 
13 pentru ulei de lei Chum 10775,686
 165,78 * 65
motor

Cheltuieli
pentru ulei de Chut  Vut * Put 
14 lei Chut 1302,56
transmisie şi  23,68 * 55
hidraulic
Cheltuieli Chus  Vus * Pus 
15 pentru ulei lei Chus 266,43
 5,92 * 45
special
Cheltuieli
pentru Chlp  Vlp * Plp 
16 lei Chlp 621,7
lubrifianţi  17,76 * 35
plastici
Cheltuieli ChUL  Chum  Chut  Chus  Chlp 
totale pentru ChUL  10775,686  1302,56  266,43  621,7
17 lei 12966,347
uleiuri şi
lubrifianţi

3.4. Determinarea consumurilor şi cheltuielilor pentru reparatie

Indicatori Unitate
Nr
d/o
de Marcaj Valoare Relaţii de calcul
măsură
Kilometrajul total

1 km Lan
tot 42693 Conform calculelor

Norma pentru Norma orientativa a cheltuielilor


2 deservire tehnica si lei N DT RC 566,8 pentru 1000 km de parcurs
reparatie curenta Normativ

3
Cheltuieli pentru
salariu deservire Lan
tot * N DTRC
Chsal  
tehnica si reparatie Ch DT RC
24198,4 1000
lei
curenta 42693 * 566,8

1000

Coala

Mod Coala N. Document Semnat Data


3.5 Determinarea consumurilor şi cheltuielilor pentru anvelope.

Unitate
Nr
d/o Indicatorii de Marcaj Valoare Relaţii de calcul
măsură
1 Kilometrajul total km Lan
tot 42693 Conform calculelor
Kilometrajul
normativ al unui
2 pneu km N pneu 80000 Normativ

Numărul de pneuri n
3 unităţi 6 Normativ
la automobil
Ltot * n
n pneu  
Numărul necesar de N pneu
4 unităţi n pneu 3,2
pneuri
42693 * 6

80000
5 Costul unui pneu lei P1 pneu 4000 Date curente
Cheltuieli pentru Ch pneu  n pneu * P1 pneu 
6 pneuri lei Ch pneu 12000
 3 * 4000

Determinarea cheltuielilor de materiale


Total cheltuieli Chmat  ChC  ChUL  ChDT RC  Chanv
10 pentru materiale lei Chmat 146856,4 97691,66+12966,35+24198,39+
+12000

3.6. Determinarea cheltuielilor privind retribuirea muncii soferilor.

Unitate
Nr
d/o Indicatorii de Marcaj Valoare Relaţii de calcul
măsură
1 Slariul tarifar orar lei S TO 11,25 Date curente
Zile lucratoare in Zl=Zc – (Zo+Zs+Zcon) = 365 –
2 zile Zl 228
medie pe an (96+13+28)
Numarul de soferi
3 soferi nCA 5 Conform calculelor
care deserves ruta
4 Salariul de baza lei SB 38475 SB= STO*Tl*Zl*nCA =11,25* 3* 228*5
Coeficientul de
5 - kcat 0,25 Date curente
suplim.pentru cat
Suplimentul pentru
6 lei Scat 9618,75 Scat = SB * kcat = 38475 * 0.25
categorie
Coeficientul de
7 complexitate - kcompl 0,25 Date curente

Suplimentul pentru
8 lei Scompl 9618,75 Scompl = SB * kcompl=38475*0,25
complexitate
Coeficientul de
9 - Kacumcon 1,09 Date curente
acum.pentru con.
10 Contributiielede - ks 0,23 Date curente

Coala

Mod Coala N. Document Semnat Data


asig.social de stat
Contributiile de
11 - km 0,04 Date curente
asig.medic.oblig.
FTS   S B  S cat  S compl  * k acum
con
*
Fondul total de  ks  km  
12 salarizare lei FTS 79891,414
 38475  9618,75  9618,75
*1.09 *  0,23  0,04 
Salariu mediu lunar FTS 79891,414
13 lei Smedlunar 1997,29
lunar
S med  
al unui sof nl * nCA 8*5
Fondul total de Z
FTSper  FTS * t  79891,414 *
salarizare pentru 365
14 lei FTSper 54720,146
perioada planificata 250
*
365

3.7. Determinarea cheltuielilor de amortizare a automobilelor si de regie

Unitate
Nr
d/o
Indicatorii de Marcaj Valoare Relaţii de calcul
măsură

3.7.1. Determinarea cheltuielilor pentru amortizarea automobilelor


Costul rezidual al Prez Poate fi primit ca 10% din costul
1 lei 37000
unui automobil iniţial
Costul iniţial al unui Pi
2 lei 370000 Conform datelor întreprinderii
autobuz
Norma amortezării Pi  Prez
N am  * 100 
pentru recondţionarea Lna
totală Pi *
N am
1000
3 % 0,10
370000  37000
 * 100
900000
370000 *
1000
Parcursul normativ de Lna
4 km 900000 Normativ
amortizare a veh.
Cheltuielile totale per
Pi * Ltot * N am
pentru amortezare Ch amort 
MR

MR
Chamort 1000 * 100
5 lei 15796,41
370000 * 42693 * 0,10

1000 * 100
3.7.2. Determinarea cheltuielilor de regie
Determinarea cheltuielilor pentru folosirea drumurilor
Taxa pentru folosirea
drumurilor de catre Tdrum
6 Lei/an 2000 Date curente
autovehiculele
inmatriculate in RM
7 Cheltuieli pentru lei Chdrum 10000 Chdrum  Tdrum * Ae  2000 * 5
folosirea drumurilor

Coala

Mod Coala N. Document Semnat Data


Determinarea cheltuielilor pentru asigurari
Primele pentru
auto
8 asigurare obligatory lei PRCA 1008 Compania de asigurari
de raspundere civila
Cheltuielile pentru 1
Chasig 1
Chasig  PRCA * An  1008 * 5
9 lei 5040
asigurare

Unitate
Nr
d/o Indicatorii de Marcaj Valoare Relaţii de calcul
măsură
Determinarea cheltuielilor pentru testarea tehnica obligatorie
Plata pentru testarea
10 lei Ptest 350 Statia de testare
tehnica obligatorie
Cheltuieli pentru
11 testare lei Chtest 1750 Chtest  Ptest * Ae  350 * 5

Cheltuielile indirecte Chind  Chdrum  ChRCA  Chtest 


12 lei Chindx 16790
 10000  5040  1750

Cheltuieli indirecte Zl 250


13 pentru perioada lei
per
C lind 11500 per
C lind  Chind *  16790 *
planificata 365 365
Cheltuieli de am
Chind  Cham  Chind 
am
14 amortizare si lei Chind 27296,4
 15796,41  11500
indirecte
Cheltuieli generale si ChGA  10  50%    Chmat  Chss  Cha .i . 
15 lei ChGA 22887,295
administrative  0.1 * 146856,395  54720,15  27296,4

16 lei Chreg 34387,295 Chreg  Chind  ChGA  11500 


Cheltuieli de regie
22887,3

Determinarea cheltuielilor totale pentru transportare


Cheltuielile totale rută
Chtot  Chmat  Chsal
s
 Cham  Chreg
17 pentru transportare lei
rută
Chtot 251760,25 146856,4  54720,1464 
 15796,41  34387,3
3.8. Determinarea devizului de cheltuieli şi preţului de cost

Coala

Mod Coala N. Document Semnat Data


Nr Schema Preţ de
d/o Indicatori % Relaţii de calcul Relaţii de calcul
cheltuieli cost
Cheltuielile S c *100 ChCan
%  CC  
pentru ruta
Chtot Pan
1 combustibil 97691,66 38,80 3,84
97691,7 * 100 97691,66
 
251760,25 25450,5
Cheltuiei pentru S * 100 an
ChUL
%  lub ruta  CUL  
uleiuri şi Chtot Pan
2 lubrifianţi 12966,35 5,15 0,51
12966,347 * 100 12966,35
 
251760,25 25450,5
cheltuieli pentru S DT RC * 100 an
Ch DT
%  C DT RC 
RC

desrvire tehnică şi ruta
Chtot Pan
3 reparaţie curentă 24198,39 9,61 0,95
24198,4 * 100 24198,39
 
251760,25 25450,5
Cheltuieli pentru S pneu *100 an
Chanv
%  C anv  
anvelope ruta
Chtot Pan
4 12000 4,77 0,47
12000 *100 12000
 
251760,25 25450,5
Fondul total de FSLscal * 100 an
Chsal
salarizare al % ruta
 C sal  
Chtot Pan
5 conducătorilor 54720,15 21,74 2,15
54720,146 * 100 54720,15
auto cu calculări  
251760,25 25450,5
Cheltuielile S * 100 an
Chind
%  ind ruta  C ind  
indirecte Chtot Pan
6 15796,41 6,27 0,62
15796,41 * 100 15796,41
 
251760,25 25450,5
Cheltuieli gest
S per * 100 an
Ch per
generale şi % ruta
 C per  
Chtot Pan
7 administrative 34387,3 13,66 1,35
34387,3 * 100 34387,3
 
251760,25 25450,5
ruta
Chtot
CC  
Pan
8 TOTAL 251760,25 100% 9,89
251760,2

25450,5

3.9. Determinarea eficienţei tehnico-economice a proiectului


Nr. Unitatea Comform
d/o Indicatorii Marcaj La intreprindere
de masura proiectului
Coeficientul de utilizare a 
1 - 0.66 0.76
parcului
Coeficientul de utilizare a 
2 - 0.42 0.57
parcursului
Coeficientul de utilizare a 
3 - 0.61 0,7
capacităţii

Coala

Mod Coala N. Document Semnat Data


4 Cantitatea transportarilor Q Tone 1430 2660
Traficul total(parcursul) Ptot
5 Tone*km 24940 25450,5
Pretul de cost al Pcos t
6 Lei/t*km 9,99 9,89
transportarilor

Coala

Mod Coala N. Document Semnat Data