Sunteți pe pagina 1din 8

Capitolul 5.

Compartimentul securităţii circulaţiei, protecţiei muncii


şi a mediului ambiant
5.1 Asigurarea eficienţei profesionale a efectivului de şoferi
Angajarea conducătorilor auto şi admiterea la efectuarea transporturilor.
Persoana, care pretinde la lucrul în serviciul de exploatare al SRL „AlexCom Trans’’,
poate fi angajat în acest serviciu cu condiţia:
 dispunerii de permis de conducere cu dreptul de a conduce unitatea de transport
de categoria corespunzătoare;
 dispunerii de document care certifică susţinerea în termenul cuvenit a controlului
medical;
 corespunderii calificării, experienţei de muncă şi altor caracteristici profesionale
ale cerinţelor stabilite pentru genul concret de transport.
Stagiul conducătorilor auto:
În scopul pregătirii conducătorilor auto către lucrul de sine stătător serviciul de
exploatare al SRL „AlexCom Trans” este obligat să asigure stagiul persoanelor.
Durata stagiului, volumurile şi conţinutul sunt determinate în corespundere cu
vechimea în muncă şi termenul întreruperii în lucru, tipului unităţii de transport,
categoria rutei în corespundere cu documentele normative în vigoare.
Organizarea stagiului este asigurată cu forţele proprii ale serviciului de
exploatare al SRL „AlexCom Trans” sau prin încheierea contractului.
Menţinerea şi controlul stării sănătăţii şoferilor în procesul activităţii de muncă.
Serviciul de exploatare al SRL „AlexCom Trans” asigură trecerea de către conducătorii
auto în mod obligator a controlului medical periodic în termenul aprobat de Ministerul
Sănătăţii al Republicii Moldova.
Conducătorul serviciului de exploatare are dreptul, în caz de îndoială în starea sănătăţii
conducătorului auto, să-1 îndrepte de a trece controlul medical înainte de termenul
stabilit.

Protecţia muncii la serviciul de exploatare al SRL „AlexCom Trans” se asigură


prin conducerea procesului de transport după standardele de protecţie a muncii,
normele igienice, instrucţiuni pentru protecţia muncii.
Importanţa tot mai majoră în asigurarea protecţiei muncii o capătă conducerea
după sistemul de securitate a muncii. Cu problemele de protecţie a muncii este legată
şi organizarea ştiinţifică a muncii, care ia în consideraţie crearea condiţiilor bune de
lucru şi folosirea îmbrăcămintei speciale.

Mod. Coala N.Document Semnat Data PD.2051.04.25.41.TMP.


Efectuat Gurzun V. Asigurarea realizării în termen a Lit. Coala Coli
Verificat Cabcelea I. prestaţiilor contractate la transportarea
Consultant fructelor şi legumelor cu mijoacele de
Contr.norm. Antoni Nina transport auto specializate ale SRL CTC gr. TMP 113 c
,,AlexCom Trans’’ din Chişinău.
Aprobat
Metodele de protecţie a muncii sunt compuse din cercetarea condiţiilor de lucru
în acelaşi timp şi a procesului de transport, a utilajului, a încăperii de protecţie,
analiza accidentelor rutiere şi a bolilor profesionale.
Măsurile legate de crearea condiţiilor de protecţie în procesul muncii la serviciul
de exploatare al SRL „AlexCom Trans” se efectuează în mod planificat. Ele sunt
concretizate în urma semnării contractului colectiv dintre administraţie şi comitetul
sindical local. Aceste măsuri conţin următoarele:
măsuri pentru prevenirea bolilor profesionale;
măsuri pentru prevenirea accidentelor rutiere;
măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;

5.2 Cerinţe generale de protecţie a muncii

Coala
PD.2051.04.25.41.TMP.
Mod Coala N. Document Semnat Data
Cerinţele generale de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala
care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati
din economia nationala in conditii de securitate a muncii.
Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva agentii economici de
raspundere pentru prevederea si asigurarea oricaror alte masuri de securitate a
muncii, adecvate conditiilor concrete de desfasurare a activitatilor respective.
Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr- un sistem unitar de
reglementari privind asigurarea sanatatii si securitatii in munca, sistem compus din:
- Norme generale de protectie a muncii care cuprind prevederile de securitate a
muncii si de igiena muncii, general valabile pentru orice activitate;
- Norme specifice de securitate a muncii care cuprind prevederile de securitate a
muncii, specifice unor anumite activitati sau grupe de activitati, detaliind prin aceasta
prevederile normelor generale de protectie a muncii.
Prevederile tuturor acestor norme specifice de securitate a muncii se aplica cumulativ
si cu valabilitate nationala, indiferent de forma de organizare sau proprietate in care
se desfasoara activitatea pe care o reglementeaza.
Structura sistemului national de norme specifice de securitate a muncii urmareste
corelarea prevederilor normative cu pericolele specifice uneia sau mai multor
activitati si reglementarea unitara a masurilor de securitate a muncii pentru activitati
caracterizate prin pericole comune.
Structura fiecarei norme specifice de securitate a muncii are la baza abordarea
sistemica a aspectelor de securitate a muncii, practicata in cadrul Normelor generale
de protectie a muncii.
Conform acestei abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem complex
structurat, compus din urmatoarele elemente care interactioneaza reciproc:
- Executantul: omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca;
- Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul
mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului
procesului de munca;
- Mijloace de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini,
aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.)
care se utilizeaza in procesul de munca);
- Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihologice in
care, unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.
Reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul Normelor specifice de
securitate a muncii, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati, in

Coala
PD.2051.04.25.41.TMP.
Mod Coala N. Document Semnat Data
conditii de securitate a muncii, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de
asigurare a securitatii muncii la nivelul fiecarui element al sistemului executant-
sarcina de munca- mijloace de productie- mediu de munca propriu proceselor de
munca din cadrul activitatilor care fac obiect de reglementare.
Prevederile sistemului national de reglementari normative pentru asigurarea
securitatii muncii constituie, alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la
sanatatea si securitatea in munca, baza pentru:
- activitatea de conceptie a echipamentelor de munca si a tehnologiilor;
- autorizarea functionarii unitatilor;
- instruirea salariatilor cu privire la securitatea muncii;
- cercetarea accidentelor de munca si stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor.
Normele specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere cuprind prevederi
de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca in activitatile de
exploatare a autovehiculelor
Scopul prezentelor norme este eliminarea sau diminuarea pericolelor de accidentare
existente in cadrul acestor activitati, proprii celor patru componente ale sistemului de
munca (executant- sarcina de munca- mijloace de productie- mediu de munca)
Conducerea autovehiculelor este permisa conducatorilor auto numai in conditiile
prevazute de Regulamentul privind circulatia pe drumurile publice si instructiunile si
dispozitiile in vigoare emise de Ministerul Transporturilor.
Conducatorilor auto carora li s- au suspendat permisele de conducere pentru abateri
de la regulamentul privind circulatia pe drumurile publice nu li se va permite sa
conduca autobuze sau autocamioane care transporta persoane sau marfuri in trafic
interurban decat dupa efectuarea unui stagiu de conducere (stabilit prin
reglementarile in vigoare) pe alte tipuri de autovehicule, in transportul intern de
marfuri, stagiu care se va incheia cu o testare asupra cunostintelor profesionale.
Testarea va fi efectuata de seful formatiei de lucru.
Persoanele desemnate (sefii formatiei de lucru) vor lua masuri pentru informarea
conducatorilor auto asupra particularitatilor de conducere a autovehiculelor in caz de
polei, mazga, ceata etc.
Persoanele fizice sau juridice care utilizeaza in activitatea lor mijloace auto trebuie:
a) sa stabileasca traseele de acces la/de la drumurile publice precum si traseele
interioare;
b) sa asigure conditiile de parcare a autovehiculelor;
c) sa asigure conditiile de efectuare a lucrarilor de intretinere si exploatare auto;

Coala
PD.2051.04.25.41.TMP.
Mod Coala N. Document Semnat Data
d) sa asigure amenajarea si intretinerea in stare de circulatie a drumurilor de acces, a
rampelor, a cheiurilor fixe si a locurilor de incarcare- descarcare a autovehiculelor;
e) sa asigure descongestionarea drumurilor de acces si a spatiului de manevra pentru
intrarea si iesirea la rampele sau la locurile de incarcare- descarcare a
autovehiculelor;
f) sa asigure marcarea si semnalizarea locurilor sau a zonelor periculoase in care se
limiteaza viteza de circulatie a mijloacelor de transport ;
g) sa asigure iluminatul pe timp de noapte a cailor de acces, a spatiilor pentru
incarcarea- descarcarea si manevrarea autovehiculelor si a altor puncte de lucru
periculoase;
h) sa asigure instruirea persoanelor care piloteaza autovehicule.
.

5.3 Impactul transportului auto asupra mediului ambiant

Coala
PD.2051.04.25.41.TMP.
Mod Coala N. Document Semnat Data
În condiţiile reale nu este posibilă organizarea procesului de ardere a
combustibilului în aşa fel ca să excludă formarea produselor arderii incomplete şi, în
consecinţă, degajarea substanţelor toxice. În gazele de eşapament au fost depistate
circa 200 componente, majoritatea cărora sînt toxice. Deosebit de toxice sînt oxidul
de carbon, oxizii azotului, hidrocarburile (de la cele mai simple pînă la cele mai
complexe), de exemplu cele aromatice (pirena, benzpirena etc), substanţe organice
care conţin oxigen (formaldehida, acroliena, fenoli etc), compuşi sulfuroşi sub formă
de oxizi şi acizi, hidrogenul sulfurat etc.
Cantitatea de substanţe toxice degajate ale combustibilului variază împreună cu
gazele de ardere a combustibilului în limite considerabile. Conţinutul lor depinde în
mare măsură de regimul funcţionării motoarelor, suprasolicitările provoacă, de
regulă, nu numai un consum sporit de combustibil, dar şi înrăutăţesc procesul de
ardere şi, ca urmare, creşte concentraţia de substanţe toxice.
Utilizarea pentru automobile a benzinelor etilate duce la degajarea în atmosferă a
compuşilor foarte toxici ai plumbului. Cantitatea acestora depinde de regimul
funcţionării motoarelor. Compuşii plumbului se acumulează în organismele vii, în
vegetăţile şi sol. Fiecare om consumă zilnic circa 20m3 de aer. Împreună cu aerul
poluant pătrund în căile respiratorii, iar apoi în sînge cantităţi considerabile de
compuşi toxici. Intensitatea acţiunii lor depinde de varietatea şi contracţia în aer a
substanţei poluante, frecvenţa şi durata acţiunii, vîrstă, starea sănătăţii şi
particularităţile individuale ale omului şi numeroşi alţi factori.
Concentraţia limită admisibilă (CLA) este o asemenea concentraţie a substanţei în
aer, care nu exercită direct sau indirect o acţiune dăunătoare, neplăcută asupra
organismelor vii, nu reduce transparenţa atmosferei, nu micşorează intensitatea
radiaţiei ultraviolete şi nu provoacă vătămarea planetelor.

Coala
PD.2051.04.25.41.TMP.
Mod Coala N. Document Semnat Data
Coala
PD.2051.04.25.41.TMP.
Mod Coala N. Document Semnat Data
Coala
PD.2051.04.25.41.TMP.
Mod Coala N. Document Semnat Data