Sunteți pe pagina 1din 12

Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale

“Elementele şi
caracteristica atribuţiilor
Biroului Naţional de
Statistică”
Cuprins:

1. Referinţe istorice
2. Noţiunea şi misiunea BNS
3. Principii şi funcţii de bază ale BNS
4. Drepturile fundamentale ale BNS
5. Atribuţiile BNS
6. Cadrul Legal
Referinţe istorice
Noţiunea şi misiunea BNS:
 Biroul Național de Statistică (abr. BNS) este autoritatea administrativă centrală care
conduce și coordonează activitatea în domeniul statisticii din Republica Moldova. În
activitatea sa, Biroul se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, Legea cu privire
la statistica oficială, alte acte legislative, hotărîrile Parlamentului, decretele
Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului,
tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi de prevederile
prezentului Regulament.
 Misiunea Biroului:
Biroul Naţional de Statistică are misiunea de a elabora politicile în domeniul statisticii şi
asigură autorităţile publice centrale şi locale, mediul de afaceri, cercetarea ştiinţifică, mediul
academic universitar, mass-media, publicul în sens larg, şi alte categorii de utilizatori, inclusiv
organizaţiile şi organismele internaţionale după caz, cu date şi informaţii statistice de calitate şi la
timp, cu privire la situaţia socială şi economică a ţării.
În organizarea şi coordonarea statisticii oficiale a Republicii Moldova, în exercitarea funcţiilor şi
atribuţiilor sale, Biroul se orientează şi se conduce după criteriile de bază privind adecvarea
resurselor financiare, umane şi materiale la dimensiunea programelor lucrărilor statistice,
asigurarea calităţii statistice, a obiectivităţii şi transparenţei procesului statistic, stabilitatea
metodologică şi tehnică, utilizarea de proceduri, standarde şi norme de natură să asigure eficienţa
sub raportul cost/calitate a informaţiei statistice.
Funcţii de bază:
•elaborează şi implementează strategii de dezvoltare a Sistemului statistic naţional,
a programelor statistice anuale şi multianuale;
•elaborează cadrul normativ şi instituţional necesar realizării obiectivelor strategice
în domeniul său de activitate, precum şi mecanismele transpunerii lor în practică;
•efectuează managementul şi controlul asupra realizării, în condiţii de calitate, a
programelor şi planurilor adoptate în plan statistic la nivel central şi teritorial;
•armonizează, compatibilizează şi aliniază indicatorii statistici, metodologiile,
metodele şi tehnicile aplicate pe plan naţional cu reglementările şi standardele
internaţionale;
•promovează cultura statistică în societate
Principii:
Drepturile fundamentale ale BNS:

 să primească gratuit, în scopuri statistice, de la toate persoanele fizice şi juridice care cad sub incidenţa Legii cu
privire la statistica oficială, date statistice şi administrative veridice, complete şi în termenele prevăzute, inclusiv
explicaţiile aferente;
 să verifice autenticitatea datelor statistice, inclusiv, după caz, nemijlocit în încăperile de serviciu, de producţie,
pe terenurile persoanelor juridice, filialelor, reprezentanţelor, subdiviziunilor acestora, ale persoanelor fizice,
care practică activitate de întreprinzător, conform legislaţiei în vigoare;
 să obţină, în mod gratuit, de la toate autorităţile publice centrale şi locale informaţii din sursele administrative de
date, în scopul utilizării eficiente a mijloacelor bugetare şi reducerii sarcinii informaţionale asupra persoanelor
juridice şi fizice;
 să solicite şi să obţină de la autorităţile publice, deţinătoare de date administrative, date şi informaţii, inclusiv
explicaţii pertinente asupra sursei, modului de determinare, clasificările şi nomenclatoarele folosite, termenele la
care datele şi informaţiile sînt disponibile, caracterul deschis sau confidenţial;
 să înainteze Guvernului propuneri privind fondarea întreprinderilor de stat, să efectueze restructurarea,
reorganizarea sau lichidarea întreprinderilor de stat, în limitele legii, să aibă în subordine organe administrative
şi să exercite funcţiile de fondator în administrarea acestora;
 să facă propuneri cu privire la modificarea sau abrogarea actelor normative ale autorităţilor administrative
centrale, ce contravin legislaţiei în vigoare, în probleme ce ţin de desfăşurarea activităţii statistice;
 să elaboreze şi să aprobe, de sine stătător sau în comun cu organele abilitate, standarde, conform prevederilor
legislaţiei, clasificări statistice naţionale şi regulamente de aplicare a lor;
 să editeze şi să difuzeze clasificatoarele şi nomenclatoarele elaborate;
 să colaboreze şi să încheie, în modul prevăzut de legislaţia naţională, acorduri de colaborare cu
organe similare din alte ţări şi cu organizaţii statistice internaţionale, pentru alinierea statisticii
naţionale la standardele internaţionale, însuşirea practicii avansate a altor ţări, asigurarea
comparabilităţii internaţionale a datelor statistice şi promovarea imaginii Republicii Moldova
peste hotarele ţării;
 să constituie grupuri de experţi cu participarea reprezentanţilor autorităţilor administrative
centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor de cercetări ştiinţifice, celor de
învăţămînt superior etc., în scopul soluţionării problemelor importante în domeniul organizării
cercetărilor statistice, elaborării metodologiilor de calcul al indicatorilor etc.;
 să organizeze cercetări ştiinţifice în vederea perfecţionării metodologiei şi cercetărilor statistice;
 să angajeze agenţi statistici pentru culegerea de date statistice;
 să acorde respondenţilor recompense pentru participare la cercetările statistice;
 să efectueze, în bază de contract, cercetări statistice neprevăzute în Programul lucrărilor statistice,
aprobat anual de către Guvern, alte lucrări şi servicii;
 să constate, conform Codului contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie
2008, cazurile de contravenţii administrative, să întocmească procese-verbale, care ulterior se
remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.
Atribuţiile BNS:

 urmăreşte prin demersuri, mijloace şi acţiuni concrete de monitorizare, respectarea de către toţi
factorii implicaţi în procesul statistic a reglementărilor legale şi operaţionale în domeniul
statisticii oficiale
 elaborează şi implementează cadrul normativ şi instituţional necesar realizării obiectivelor
stabilite pentru domeniul său de activitate;
 colaborează cu ministere şi alte instituţii centrale, în vederea realizării unor obiective de interes
comun;
 prospectează şi identifică necesităţile de informaţii statistice ale tuturor categoriilor de utilizatori
de date statistice;
 reprezentă statistica oficială a Republicii Moldova;
 aplică metode, tehnologii şi tehnici specifice de obţinere, procesare şi diseminare a datelor şi se
preocupă de modernizarea acestora;
 creează şi administrează registrele şi bazele de date statistice;
 elaborează de sine stătător sau, în comun cu alte autorităţi administrative centrale, aprobă
formularele rapoartelor şi anchetelor statistice, instrucţiunile de completare a acestora, stabileşte
termenele şi modul de prezentare a datelor statistice de către persoanele juridice şi fizice
 studiază, analizează si realizează lucrări statistice, în comun cu: Ministerul Finanţelor şi
Banca Naţională a Moldovei, pentru stabilirea valorilor investiţiilor străine, creditelor şi
datoriei externe, precum şi pentru determinarea altor indicatori macroeconomici;
Ministerul Sănătăţii, pentru indicatorii din domeniul ocrotirii sănătăţii; Ministerul
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, pentru caracterizarea stării şi evoluţiei pieţei
forţei de muncă, precum şi pentru informaţiile şi datele statistice privind protecţia
socială a populaţiei; Ministerul Mediului, pentru indicatorii cu privire la protecţia
mediului; Ministerul Afacerilor Interne, pentru date şi informaţii în domeniul
infracţionalităţii; Banca Naţională a Moldovei, pentru balanţa de plăţi externe şi alţi
indicatori financiari-monetari etc.
 asigură elaborarea balanţelor producţiei, repartiţiei şi utilizării produselor (lucrărilor,
serviciilor) în economia naţională, conform Sistemului conturilor naţionale, mijloacelor
fixe, resurselor energetice etc.;
 asigură elaborarea şi editarea publicaţiilor statistice (anuare, culegeri de date, buletine
statistice şi informative etc.);
 exercită funcţiile de fondator al întreprinderilor de stat;
 asigură atragerea în sistemul statistic a surselor administrative de date, în scopul
reducerii costului informaţiei statistice şi adaptează la nevoile statisticii oficiale datele
şi informaţiile obţinute din surse administrative;
 administrează bunurile şi gestionează bugetele şi fondurile alocate;
 îndeplineşte alte atribuţii din însărcinarea Guvernului, în limita şi în funcţie
de încadrare a acestora în prevederile Legii cu privire la statistica oficială.
Cadrul Legal:
Biroul Naţional de Statistică reprezintă organul central de statistică, în subordinea Guvernului Republicii
Moldova, care conduce şi coordonează întreaga activitate în domeniul statisticii oficiale din ţară. Acest proces se
desfăşoară în conformitate cu prevederile legale şi normative în vigoare privind organizarea şi funcţionarea
statisticii oficiale în
Republica Moldova. Principalele documente în domeniu sînt:
Acte legislative
 Lege cu privire la statistica oficială (Nr. 93 din 26.05.2017)
 Legea cu privire la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2014 (Nr.90 din
26.04.2012)
 Convenţia privind statistica muncii nr 160
 Legea contabilităţii (nr 113 din 27.04.2007)
 Acte normative
 Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică,
structurii, componenţei nominale a Colegiului şi efectivului-limită al acestuia (Nr. 1034 din 29.12.2011)
 Hotărîre cu privire la Consiliul pentru Statistică (Nr. 532 din 15.05.2007)
 Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului pentru statistică (Nr. 905 din 09.08.2007)
 Acte normative interne
 Regulament intern privind informarea, consultarea, şi participarea publicului, în procesul de elaborare şi
adoptare a deciziilor în domeniul statistic
 Principii de diseminare a informaţiei statistice a BNS
 Şablonul de solicitare a informaţiei.
Bibliografie:

1. http://www.statistica.md

2. lex.justice.md

3. https://unstats.un.org/unsd/wsd/docs/Moldova_
wsd.pdf
Au efectuat:

1. Bojoreanu Ana
2. Cioban Cristina
3. Danuţa Daniel
4. Grecu Adriana
5. Gurzun Cristina
6. Lvovschii Tatiana
7. Panfili Tatiana
8. Petrila Sandu