Sunteți pe pagina 1din 5

ROMÂNIA

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI

COLEGIUL TEHNIC
„TRAIAN VUIA” GALAŢI
Str. Anghel Saligny Nr. 117, C.P.: 800484, Oraş: Galaţi, Judeţ: Galaţi, România
Tel.: 0236.316.748 Fax: 0236.316.862 CUI: 3126535
E-mail: cttvgalati@yahoo.com Web Site: www.cttvgl.ro

REGULAMENT
privind organizarea şi desfăşurarea concursului regional
„ CHIMIA, ştiinţa vieţii”, cuprins în CAERI cu nr. 1899

Ediţia a III-a, 24-25 mai 2018

Scopul principal al concursului este de a stimula curiozitatea ştiinţifică, gândirea critică şi


creativă, înţelegerea legăturii dintre noţiunile teoretice dobândite şi viaţa de zi cu zi. Elevii vor avea
posibilitatea, prin participarea la concurs să-şi fundamenteze interesul şi poate pasiunea pentru chimie,
să acumuleze şi să transmită cunoştinţe, să abordeze un mod de viaţă ecologic şi să preţuiască natura.

GRUP ŢINTĂ: elevi din clasele a VII-a - a XII-a din oricare școală din țară.

LOCUL DESFĂŞURĂRII: Colegiul Tehnic „Traian Vuia”, Galaţi, sala de conferințe.


CALENDARUL CONCURSULUI:
Concursul se va desfăşura pe 24 și 25 mai 2018;
Mediatizare: februarie-martie 2018;
Perioada de înscriere: 17.04-19.05.2018;
Trimiterea diplomelor: 01.06-01.07.2018.

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
1. SECŢIUNI
 Concursul are trei secţiuni şi se desfăşoară cu participare directă pentru elevii din Galaţi şi
judeţele limitrofe şi participare indirectă pentru elevii din oricare judeţ al ţării. Concursul se
adresează şi elevilor cu nevoi educaţionale speciale. În cazul în care aceştia vor participa,
evaluarea lucrărilor se face separat.
A. Secţiunea 1: CHIMIA PRIN EXPERIMENTE - concurs de prezentări power point care să
surprindă desfăşurarea unui experiment realizat de către elevi din învăţământul gimnazial sau
liceal.
Prezentările power- point, de maxim 10 slide-uri:
 să conţină titlul sugestiv al experimentului, instituţia de provenienţă, numele elevului/elevilor
(maxim 2 elevi/lucrare) precum şi a profesorului coordonator;
 etapele experimentului trebuie să fie redate în imagini, însoţite de suportul scris care să
cuprindă: scopul experimentului, reactivi şi ustensile folosite, mod de lucru, observaţii şi
concluzii.
B. Secţiunea 2: CHIMIA, OMUL ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR - concurs de fotografii,
legate de importanţa chimiei ca ştiinţă care poate furniza soluţii alternative pe termen lung
privind gestionarea energiei, protecţia mediului şi protejarea planetei noastre.
Cerinţe:
 lucrările vor fi realizate individual (1 elev);
 dimensiunea fotografiei să fie A4/A5, hartie fotografică, alb-negru sau color.
 Pe faţa fotografiei, în colţul din dreapta jos, pe o etichetă se va nota titlul fotografiei iar pe vero
nume şi prenume elev, profesor coordonator şi şcoala de provenienţă.
C. Secţiunea 3: ŞTIINŢELE NATURII ÎN VIAŢA NOASTRĂ–concurs de referate, lucrări
ştiinţifice şi proiecte/miniproiecte de chimie, fizică, biologie, care să surprindă realitatea
înconjurătoare cu efectele benefice sau nocive pe care le poate avea dezvoltarea societăţii atât
asupra prezentului, cât şi asupra viitorului nostru sau noutăţi în domeniul ştiinţelor naturii.

2. ÎNSCRIEREA LA CONCURS
Se pot înscrie la concurs elevii claselor a VII-a - a XII-a, prin intermediul unui profesor îndrumător,
conform fişei de înscriere.
Indiferent de modalitatea de participare, directă sau indirectă, este obligatorie trimiterea, de
către profesorul îndrumător, a fişei de înscriere pe adresa de email
chimia_stiinta_vietii@yahoo.com până pe 19.05.2018 în vederea stabilirii programului
concursului.
Programul conursului cu participare directă din 24 mai 2018, va fi afişat pe 23 mai 2018 la intrarea
în Colegiul Tehnic „Traian Vuia”, pe www.cttvgl.ro şi va cuprinde, pe secţiuni, cele două categorii
de participanţi: elevii din clasele VII-VIII şi elevii din clasele IX-XII.
Perioada de înscriere: 17.04-19.05.2018;
nu se percepe taxă de participare;

3. CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS


A. CHIMIA PRIN EXPERIMENTE - concurs de prezentări power point
Detalii organizatorice:
- fiecare cadru didactic poate participa la această secţiune cu maxim 2 prezentări power
point;
- lucrările cu participare indirectă se vor trimite pe adresa
chimia_stiinta_vietii@yahoo.com, până la data de 19.05.2018.
- elevii care participă direct la concurs au la dispoziţie pentru prezentarea lucrării, laptop
şi videoproiector; nu este necesară trimiterea lucrării prin email.
B. CHIMIA, OMUL ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, concurs de fotografii
Detalii organizatorice:
- fiecare cadru didactic poate participa la această secţiune cu maxim 3 fotografii;
- jurizarea lucrărilor nu este condiţionată de prezenţa elevilor;
- Lucrările vor fi trimise până la data de 19.05.2018, pe numele NICOLETA CERNAT, la
adresa: Localitatea Galați, Strada Anghel Saligny nr.117, judetul Galati, cod po ștal
800484.
- participanţii din Galaţi pot aduce personal lucrările la Colegiul „Traian Vuia” sau le pot
trimite prin poştă, până pe 21 mai 2018, în vederea realizării expoziţiei.
C. ŞTIINŢELE NATURII ÎN VIAŢA NOASTRĂ – concurs de referate, lucrări ştiinţifice şi
proiecte/miniproiecte de chimie, fizică, biologie.
Cerinţe de redactare:
- Lucrările vor avea între 5 şi 10 pagini şi vor fi redactate în WORD 2003, format A4, font Times New
Roman, distanţa între rânduri 1,5, margini egale de 2 cm, aliniat stânga-dreapta (Justify);
- Se vor folosi diacritice;
- Titlul lucrării va fi scris cu Times New Roman 14 pt, bold, centrat;
- La două rânduri de titlu se va scrie numele autorului, al coordonatorului, şcoala de provenienţă,
localitatea cu Times New Roman 12 pt, aliniat dreapta;
- La sfârşit se va consemna bibliografia;
- Lucrările înscrise la această secţiune vor fi imprimate, îndosariate şi trimise la adresa NICOLETA
CERNAT, Localitatea Galaţi, Strada Anghel Saligny nr.117, judetul Galati, cod poştal 800484, până la
data de 12.05.2018, pentru participarea indirectă.
- Coperta dosarului trebuie să cuprindă date de identificare elevi, profesor coordonator, numele
lucrării, şcoala de provenienţă.
- Lucrările care nu respectă cerinţele menţionate nu vor intra în concurs.
- Elevii care participă direct au la dispoziţie pentru prezentarea lucrării, laptop şi videoproiector şi vor
aduce lucrarea personal, în ziua concursului; nu este necesară trimiterea lucrării prin email.

4. EVALUAREA LUCRĂRILOR PRIMITE


În evaluare se va avea în vedere respectarea tematicii concursului, impactul lucrării şi a ideilor
prezentate, valoarea instructiv-educativă, originalitatea şi contribuția personală. Concursul se va
desfăşura după acelaşi regulament atât pentru participarea directă cât şi pentru participarea
indirectă. Lucrările primite la participarea indirectă vor fi jurizate pe 25 mai 2018. De asemena,
în cazul participării unor elevi cu CES, lucrările vor fi evaluate separat.
Evaluarea lucrărilor se va face pe cele două cicluri: gimnazial şi liceal (elevii din clasele VII-VIII şi
elevii din clasele IX-XII).
Toţi elevii vor primi diplome de participare.

5. STABILIREA ŞI COMUNICAREA REZULTATELOR

Câştigătorii se vor stabili prin aranjarea în ordine descrescătoare a punctajelor obţinute de


concurenţi. Se vor acorda: un premiu special din partea Asociaţiei Colegiului Tehnic „Traian Vuia”
Galaţi, iar premiile: I, II, III şi menţiunile vor fi în acord cu reglementarile în vigoare astfel încât
numărul total să nu depăşească 25% din numărul concurenţilor.
Elevii şi profesorii coordonatori prezenţi la concurs vor primi diplomele în ziua concursului.
Celelalte diplome se vor trimite prin poştă în perioada 01.06-01.07.2018.
În vederea expedierii diplomelor se va trimite un plic autoadresat pe numele NICOLETA
CERNAT, la adresa: Localitatea Galați, Strada Anghel Saligny nr.117, judetul Galati, cod
poştal 800484.
Certificat de profesor coordonator se acordă cadrelor didactice care au îndrumat elevii în toate
etapele pregătirii lucrării în scopul participării la concurs. Adeverinţa de evaluator se acordă cadrelor
didactice care fac parte din comisia de evaluare.
Anexa 1

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC:


……………………………..........................................................................................................
Telefon......................................................... email........................................................................
PARTICIPARE: directă - indirectă
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ……………………………………………..........................
LOCALITATEA ................................................................, JUDEŢUL..................................

TABEL NOMINAL CUPRINZÂND ELEVII PARTICIPANŢI LA CONCURS

Nr. Numele şi Titlul lucrării Secţiunea Clasa Elev cu


crt. prenumele CES
elevului Da/Nu

Data______________

Colegiul Tehnic „Traian Vuia” ...................................................................,


Localitatea: Galați, judeţul Galați Localitatea ............... jud. ................
Str. Anghel Saligny, nr. 117 Strada ................., Nr.........
Tel. 0236316748 Tel.
Fax: 0236316862 Fax
Web: www.cttvgl.ro
E-mail: cttvgalati@yahoo.com E-mail: .................@yahoo.com
Nr............................. Nr. .................. din.........................

CONVENŢIE DE PARTENERIAT

Art. 1. Părţile
Prezenta convenţie de parteneriat se încheie între:
1. COLEGIUL TEHNIC „TRAIAN VUIA”, cu sediul în str. Anghel Saligny nr. 117, mun. Galaţi,
jud. Galaţi, tel. 0236/316748, fax 0236/316862, reprezentat prin prof. HOMNER GELU în calitate de
DIRECTOR,
şi
2...................................................................................., cu sediul în......................, str. .............. nr. ....
tel ......................., fax .................., reprezentat prin prof............................. în calitate de director şi
prof. ....................................... în calitate de coordonator elevi participanţi la concurs.

Art. 2. Obiectul şi durata convenţiei


Obiectul convenţiei îl constituie desfăşurarea de activităţi în cadrul concursului ştiinţific
regional „CHIMIA, ştiinţa vieţii”, ediția a III-a, cuprins în CAERI cu nr. 1899.

Art. 3. Obligaţiile părţilor


Obligaţiile Colegiului Tehnic „Traian Vuia” Galaţi:
 informează participanţii cu privire la calendarul concursului;
 asigură derularea efectivă a concursului;
 facilitează accesul partenerilor educaţionali pentru a sprijini desfăşurarea concursului;
 asigură logistica necesară activităţilor;
 promovează concursul în relaţia cu mass-media, partenerii şi colaboratorii.

Obligaţiile ...........................................................................................................:
 mediatizează concursul în cadrul şcolii;
 participă efectiv la acesta, conform calendarului;
 promovează concursul în relaţia cu mass-media.

Art. 4. Modificări ale convenţiei


Modificarea acestui acord va fi făcut numai cu acceptul scris al părţilor prin «Act adiţional»,
datat şi semnat de ambele părţi.

Art. 5. Rezilierea convenţiei


Această convenţie poate fi nulă şi neavenită numai cu acordul scris al părţilor.
Prezentul acord se încheie în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, intră în
vigoare la data semnării şi este valabil în anul şcolar 2016-2017, pe parcursul derulării concursului.

Colegiul Tehnic „Traian Vuia”, Galaţi .............................................................................

DIRECTOR, DIRECTOR,
Prof. Gelu HOMNER Prof. ......................................

S-ar putea să vă placă și