Sunteți pe pagina 1din 4

Sărbătoarea Sf. Ap.

Andrei,
Ocrotitorul României

Fiul al Galileei și frate al lui Petru, dintre pescari în soborul Apostolilor întâi ai
fost chemat, Andrei cel minunat. Iar de la mormântul tău din Patras chemi
popoarele la Dumnezeu și acum ne-ai umplut de bucurie că în România iarăși ai
venit, unde pe Hristos Domnul l-ai propovăduit.” (Condacul Sfântului)

Iubiți credincioși,

Astăzi, la 30 noiembrie, prăznuim cu multă bucurie pe Sfântul Apostol


Andrei, cel întâi chemat, Apostolul românilor, care a vestit Evanghelia lui
Hristos pe pământul țțării noastre acum aproape 2000 de ani, în Dobrogea șț i
la Gurile Dunării.

Sfântul Apostol Andrei era frate dupâ trup cu Sfântul Apostol Petru, fiii lui
Iona, din cetatea Betsaida Galileei, șț i se îndeletniceau cu pescuitul.

La început, Sfântul Andrei a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul.


Apoi, auzind de întruparea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, s-a dus în
Capernaum, unde locuia Domnul șț i L-a întrebat: „Învățătorule, unde
locuiești?” Iar Domnul i-a răspuns: „Vino și vezi! ” (Ioan 1, 38-39). Șț i a rămas
cu El în ziua aceea. Astfel, Sfântul Apostol Andrei a fost cel dintâi chemat
la vestirea Evangheliei lui Hristos.

Nu dupâ multe zile, Andrei șț i Simon-Petru se aflau într-o corabie cu tatăl


lor, Iona; voiau să plece pe mare la pescuit peșț te. Atunci Fiul lui Dumnezeu
i-a chemat pe amândoi la apostolie, zicându-le: „Veniți după Mine și vă
voi face pescari de oameni!” (Matei 4, 19).

Din clipa aceea au lăsat toate șț i au urmat lui Hristos pâna la moarte șț i
Înviere, fiind martori ai minunilor șț i Învierii Lui. Iar după înalțțarea Sa la
cer, trăgând sorțți unde să plece fiecare la vestirea Evangheliei, Sfântului
Apostol Andrei i-a căzut sorțțul să încreșț tineze mai ales țțările din jurul
Mării Negre.
1 Page

Sfânta Mănăstire Ghighiu


30 Noiembrie 2017
Sărbătoarea Sf. Ap. Andrei,
Ocrotitorul României
Deci, mai întâi a creștinat Armenia, Iviria și Scitia Mare, adică Ucraina de
astăzi, înfigând Sfânta Cruce pe locul unde este Kievul. Apoi a creștinat
Crimeea, sudul Basarabiei și, trecând pe la Gurile Dunării, a zăbovit mai
mult la Tomis, unde a botezat pe mulți din Sciția Mică, adică Dobrogea
de azi.

El a stat cu ucenicii Săi într-o peșț teră din apropiere, unde făcea Sfânta
Liturghie, de teama păgânilor închinători la idoli. Peșț tera poartă numele
Sfântului Apostol Andrei până astăzi șț i se aflșț în comuna Ion Corvin din
sud-vestul județțului Constanțța. Astăzi s-a construit acolo o mănăstire mare
cu hramul „Sfântul Apostol Andrei”.

Dupa ce a hirotonit episcopi șț i preoțți la Tomis - Constanțța de azi - Sfântul


Apostol Andrei a trecut prin Tracia - Bulgaria de azi -, prin Macedonia,
prin Grecia șț i a ajuns în Peloponez, unde a zăbovit doi ani în orașț ul Patras.
Aici a creșț tinat pe mulțți închinători la idoli, a făcut nenumărate minuni, a
dărâmat capișț tile idolilor șț i a mărturisit pe Hristos cu multă putere.

Văzând aceasta ighemonul cetățții ce se chema Egheat, l-a prins, l-a bătut
tare șț i l-a aruncat în temnițță cu unii din ucenicii săi. Apoi, văzând că mulțți
credeau în Hristos prin Sfântul Apostol Andrei, l-a condamnat la moarte
prin răstignire pe cruce în formă de X, dându-șț i sufletul în mâinile
Domnului nostru Iisus Hristos la 30 noiembrie, pe timpul împăratului
Nero.

Iubiți credincioși,

Aceasta este viațța șț i pătimirea, pe scurt, a Sfântului Apostol Andrei. El a


urmat în toate lui Hristos, Mântuitorul lumii. A vestit Evanghelia în multe
țțări, a dărâmat capișț tile idoleșț ti, a botezat nenumărațți creșț tini, a întemeiat
biserici, a hirotonit diaconi, preoțți șț i episcopi șț i a adus la credințța în
Hristos mai multe țțări, printre care șț i țțara noastră.
2 Page

Sfânta Mănăstire Ghighiu


30 Noiembrie 2017
Sărbătoarea Sf. Ap. Andrei,
Ocrotitorul României
Deci noi, românii, avem Biserica de origine apostolică, întemeiată în primul
secol, după Înălțțarea Domnului la cer. Noi nu suntem creșț tinațți ca
popoarele slave către sfârșț itul primului mileniu, pentru că noi suntem din
început aici în Carpațți șț i la Gurile Dunării, pe când ungurii au venit în
Europa în secolul IV, din Mongolia șț i s-au creșț tinat în anul 950 de Șț tefan
cel Sfânt; iar slavii au venit șț i ei prin secolele VII - VIII din nord-estul Asiei
șț i s-au creșț tinat mai târziu - bulgarii, în anul 864, sârbii, în anul 868 șț i rușț ii
in anul 988.

Așț a a rânduit pronia divină ca să primim credințța creșț tina direct de la


ucenicii lui Hristos, pentru care se cade să fim permanent recunoscători.

Iubiți credincioși,

Să dăm slavă lui Dumnezeu că ne-a rânduit pe Sfântul Apostol Andrei să


ne creșț tineze șț i să ne unească cu Hristos prin Botez șț i pocăințță. Suntem o
țțară creșț tină de origine apostolică. Să ne facem vrednici de această țțară. Să
păstrăm cu sfințțenie poruncile Domnului scrise în Sfânta Evanghelie șț i
propovăduite de Apostoli. Fără povățțuitori nu ne putem mântui șț i
fără preoțți buni rătăcim calea pocăințței. Dar dacă ascultăm de Domnul,
ascultăm șț i de Biserică.

Sfântul Apostol Andrei ne-a creștinat și a săvârșit prima Sfântă Liturghie


pe pământul României. El ne-a eliberat de demoni șț i de patimi șț i ne-a unit
cu Hristos prin jertfă șț i Liturghie. El ne-a învățțat cum să ne mântuim prin
smerenie, prin rugăciune șț i prin iubire.

Să ascultăm de Sfințții Apostoli ca de Însușț i Hristos. Să ascultăm de


episcopi șț i de preoțți ca de Apostoli, că ei vor da seama pentru sufletele
noastre. Să nu lipsim de la biserică în sărbători, că aici este Hristos cu toțți
sfințții. Aici este mântuirea noastră, bucuria noastră, viațța noastră. Să nu
ascultăm pe trimișț ii lui antihrist, care se leapădă de Biserică, de Cruce șț i de
3

toate cele sfinte.


Page

Sfânta Mănăstire Ghighiu


30 Noiembrie 2017
Sărbătoarea Sf. Ap. Andrei,
Ocrotitorul României
Apoi suntețți datori să învățțațți copiii frica Domnului. Să facețți misiune șț i
apostolat prin șț coli, prin spitale, prin casele creșț tinilor, prin milostenii șț i
cărțți sfinte ortodoxe. Dar mai ales în casele dumneavoastră.

Să trăim cu Hristos, să ajutăm la mântuirea copiilor noștri și a celor din


jur și nimic să nu facem fără episcop, fără preot, fără duhovnic. Ei sunt
apostolii noștri pe pământ. De vom face așa, vom dobândi mântuirea
sufletelor noastre, cu rugăciunile Maicii Domnului și ale Sfântului
Apostol Andrei. Amin.

4 Page

Sfânta Mănăstire Ghighiu


30 Noiembrie 2017

S-ar putea să vă placă și