Sunteți pe pagina 1din 288

___________ jJu/y!lO/ &.d.tVO/I?~/~~.

33" 1JefUa,1":t1G-fl 30 vUunU" f99irVlOREL RANOA

RAnU DOOTRIU

DE

SISTEMUL NERVOS CENTRAL SYSTEMA NBRVOSUM CENTRALE

:e::r::> I'T"' LJ R...A. ::r::> I I:>..A.. c:::. A'" I C. A ~ I F"':r!!:- I:> ..A. <::3( C> Ck I c:::..A _ R. • ..A... ~LJC.LJR.:e.~'T'I - :1 993

JSBN 973-30-2955-6

Participarea autorilor la elaborarea lucrarli este urraatoarea:

V.RANGA60%

R. DIMITRIU 40%

PREFATA

in etapa actuaUi de dezvoltare a !jtiintei, metodele pettectionete de cercetere !ji explorare a eistemutui nervos central au adus numeroase achizitii noi, cu impllcatii larg; in medicina practiea $1 bi%gia omului.

Studiul sfstemului nervos central, mai mult decit al altor capitole de anatomie, nu poate fi conceput fara 0 iconografie ampla, care sa redea adecvat structurile netvosse, atit ca unitati individuale, cit $i in rete tiite /or spatia ie $i tunc tiona/e. Acest fapt este cu atn mal imperios necesar, eu crt ina/ta specializare a ereieru/ui uman prezintii particularitarea ca, in volume restrinse ca miirime, sint cuprinse formatiuni enetomice multiple.

Sintem de opinia ca va/oarea unui Atlas de anatomfa omului cre§te calitativ si orectic, atunci ctnd el este realizat direct dupa preparate anatomice, cu imagini obtmute prin totoqretier« $; nu atit prin desene, care pot tl mai mutt sau mal putin idealizate in raport cu aspectul normal a1 tormstiunitor anatomice. De$i tehnica prin fotografiere este mai dificila, imaginea astlel obiinuta se apropie mai mult de realitate, fnifiturlnd de Ja incepu: aiterentele dintre cu/oarea conventiona/ii a desenului $i euloarea reala a preparatului. Ea faciliteazii totodatii mecanismul de asimilare a notiunilor exprimate $; permite stabilirea adecvata a relariilor de proportionalitate, precum $i raporturile dintre structurile anatomice redate in forma lor natura!a. In aeest vo/um am recurs la diagrame In capito/ul final de .Hodoloqla sistemului nervos central", care nu poate fi exprimata In altmod.

Dupa cum este bine cunoscut, in ultimele doua decenil s-au realizat progrese mari in neuroanatomie, neurofiziologie $i In cunoesteree arhitecturii chimice a sistemului nervos central -In mod deosebit in domeniul neurotransmitatorilor. Aceste date Intregesc cunofjtintele clasice despre caile nervoase $i conexiunile principale/or tormstiun: ale nevrexutui, tept pentru care, pe baza consu/tarii te zi a unui bogat material din literaturade specialitate, ele au tost introduse unitar In capito/ul de "HodoJogia ststemului nervos central"

~ ~ 4'- # * + l!1T _&. ffi.a~ at 1-\ y ,8ft! t. ~ ~*~, ~ft~t*~~~~~~~~~~. *1*J~~A~, ~~A~~~~~~a~ A. ~ i.4h ~ ~~ JI] 1 r 5.~ a~ SJfL

~*~~*~~~~, ~~-~~~~~ W~,~~~~*~, ~~~, ~*~~-+ ~~~m •• ~~~~~+~~*p~~ffi. ~~t~~~~~~~~~~~~~, ~~~

lmruct: in Scoala rom§neasc~ de anatomie se fo/ose$te Nomer. cietur« Anatomica Internationala (Nomina Anatomica), In tuctere s-, utilizat termino/ogis Internationala prezentata in Nomina Anatomic6 Histologics et Embryologics, editata de Excerpts Medica, Amstel dam, 19n,1983. In acest sens toote denumirile formatiunllor ana tomlce din legende sint exprimate in limba latina, luerarea putind I folosita pretutindeni in lume.

Avem speranta ca, prin continutul sau $tiintific,. cu un bogs material original $1 ined/f, volumul de .Anatornta sistemului nervot central" va folosi nu numai celo« care se initiaza in tainele cunoeste rii ere/eru/ui, ci ~i specialj~tilor care luereazli in domenii de vitt alE titiinte/or medtcet« ~i bi%gie; omului. Totodata, exprimam gratI tudine tuturor celor care ne vor prezenta observatii judieloase $ sugestil de 1mbunatfitire a luerarii In viitor.

Luerarea s-a realizat In timp de 4 ani 'il jumarate $i tinem s~ adueem multumlrile noastre eolectivului Catedrei de Anatomie d« la Facultatea de Mad/cina din Bucurestl, pentru sprijinu/ ecordei Multumim prof. dr. Ion Cinea - $eful Cllnictt de Neur%gie coteotina, prof. dr. Constantin Popa $i dr. Sorln Login, pentru cermtstune« de reproducere a pneumoencefalografiilor, arterlografHfor cerebrale~1 unor preparate de trunchi cerebral din coiecd« clinicii, reallzate de tehnicianul Mihal Gheorghiu. De asemenea, aducem multumiri/e noastre prof. dr. Constantin Alseni - $etul Clinicii de Neuroehirurgle din Bucure$ti ~i dr. Nicolae Simioneseu pentru tomografllJe computerizate cranioencefalice normale, efectuate fa tomogrBful clinleli ~i reproduse In lucrare. Multumim pentru a/utorul dat co/aboratorilor: Serban Cadariu, Stefan Staneseu, NioolaeJitea, Drago$ Albieru, Adrian AJexandrescu - pentru desenele efeetuate, Jenlca Feyer $i Mariana Ghinea - pentru dactilograflerea materia/ului.

Exprimam totodata calduroase mattumk! Edituri; Dldactice ~i Pedagogice din Bucuresti ~i lntreprinderii Pollgrafice din Sibiu pentru eforturile depuse In eciitarea atlasului te un nivel tehnic de foarte buna ca/itate.

Prof. dr, VIOREL RANGA Bucurestl, 1993

~~#~~ft~~~~~~~M~, ~A~~ ~a~~~M~~ft~~**o ~fA~k~ ~~.~~~#*~~~~A~~~~~~~ ~.t: 1 J Iff i. '* E9 )ijlf- ~IJ '* E9 ill ~5t , 1!I.J:t., 7t 11\ j_ * IE itt V11] iii 1~ £ f.J i! -1:7) 1; ~ a

~ in lA f-J, m ~tt -t! ~ ~I.l ~ {if; . .$.. j]_ ~ ~~ Ml av ~~~, £~-~A~#~'OO~, ~~i~ ~ 5jt 1111A #J ~ 1- ;;f~ ~Jl;- ~ @J ~i-, "*1] a~ ill -i{}, [tJ f.J tt

6

ATLAS DE ANATOMIA OMULUI

1jl1] a9 l!l J4 ,~ ~ A 7 fiX. j~ 1~ ~ fflf ~lj~lL tg 67 J1. ri~- rfu tt e £; N" ,~~ ~~i ~t .t:- ~ aJ ~ii, 1B ,~~, J4 ~. u~ ffj ~ .;t -tiilt~· fit-, fA.;fQ -7t ~~:r.( i~~} i~l ~-;. #: I&l m uJ t~J ~%A~~~~#~~~~~~~~!~D ~ Iij , 'it ;flJ Jr rJT f~ 15 ~t!t ;t- 69 4m % ~IL J£ , -#-1t ];;[:.19'] * &~~~~~~~~~, ~~~~~~m~~ J.t ij~ A 1+.~ %11 sa $); a~ ,fJ;l ..£. Jf* ,% - EJ 1 ,tf;, 0 1 t :t $. $- -15 :it Jf; - "* «t ~~ if g~ ,:f; #t a~ 1~ 41i it 1£» t ~M~*~m, R~~~~*~~~~~o

~~~~, ~~+~*, ~~~M~.~ ~~~~.~a~~t~#~!~~~~M~ a9 iA lR ~ riJ , 4t 11J ./i.:fIIl ~~ ft~ 431 7$\ Jf~ 1~ 1 4-- A ~ El -a~ lit ~ 0 it ~t. A jl ~ I, ~ 1 if 51..tm_ it ;1'0 t i8. ;;it ~ ,~ ~t _-iAk ill ~Jh't{] j!_ '* -f 4»plx, a~ 1{ ~ 1)__ ig 0 J!J Jl:t, vA El ri;j * 1; MJ j: M.t )fit 7-J ~ li:l! , ~«'f if! ~&*~~~.~Q»-*£~~~R~~~ 1 if i\II a{] W1 ~ :fo~ J-&- 0

4fJ~k~M~~~~.~.~t*m oo~~m.~~~~, ~~$--15~m~~~~ t!:: b ~1 -m: -Wi" # ft l2i ~ :;t mt tB Wi ~l. --f 1977.if- tB}f&_ ~~(jlf~lj * ,,4~){ f!j: ,M.:}Ji; *+ Jk. ~ lC ~» (Nomi .. na Anatomica i Histologica et Embryologica; Excerp-

ta Medica; Amsterdam, 1977) o .. *- ~ it - ft iff, ~~~~~~~~-#m~T~~~~~, ~ ;fQ *- -15 it ;(3:. ~ 1f- ~ J~ i! m 0

~ 1f1-;tfl~ ~*,-« t i([;it!3:. #. iic. M~11 tYf» ~{Jt. ft- ~ ~9 fl ~,2t __:f. 'i ,1* # -fo jfiJf iY! av if jft , ~ 1~ *:11 Jt ~ ~~ ~_t.. i~ ..j_ 1A -iJt A ~ k Rit jl:{;& u{] A {fl, ~~:11~~~~.#~~A~~~~~~~~

_If_. J.J.. :f hJf1[. .r..1t <J{] ~ ~ '# ::r·1f1 0 Fl at, ~ 11'1 ~~~~~~~~~M~~, *~~~~~ *- - ~ 7t~;t.'t tE: Jt iSl #- :f~~o

.$- -45 u7 7t A ~ m "1 e7 -+ -f av at )~l 0 ji_ Jt , m~~~~~.#~~~~~~~~ •• ~ -i--1f- A M tf:;- + .1X 1f1 U? k 11 _t ~t ~ -iF ~ iAt 0 ~ ~~*#~*~~~~ft#~~~~#·. .n~~, ~R.~~T·~~~~~~~ {t-· '9 ii-i~ ~ %, b-1e..1f1 a~ tlJ·jlfJr, ~ {fl 1l iM~ft#~.~~~~V~X,»M~~ mt >4 ;tv ~it -T ;f;f- $- , ,,_ 1+ J:.1t ~ til:it _:f:_ m **·4~~~A~o ~m~~~ID~~~~ if $£ PI' it ~ ~?t f:t *- j: ;'fr ):£1 T • f<'1 ~ L r~:.tt4:t ~~k*~·.*-.~~4~~, ~m«~ ~~~~~~~~*~~~X~.£~~~

·.M~~~~~£~~*~~~.~~mo

~*~~~·f~m.~#~·~#~ 4- ,ft. * M--· 8 -# Jf,>1, ~:i_i3i~ 1t • f.s1 ~ 11]P , it :£_ * · f.'1 .911 it. *-1t 11 _,~ 4-, ~ 11'1 ~;k "1 ~ 00 -t- u{] .r..1t , #- itt ~~ *-' f · # Jf~ ~ ;fo l~ fill .·~fl~~~-15+~~~~«t~~M~ jt vAiM-;t 0

~at, ~~~~~# •• ~ •• ~~~ ~~~~*~, *~~~~~4_:f:_~~~~ ~~M~m.~~~~~.~~~Mra~ ~ a~ ~iMo

~~ iiJ. -l-!tJ! m · ::1Jo -iLi\ .. JL-+ 1" Af jJQ ~.Jtlf .#

FOREWORD

In step with the present-daysclentiflc progress, tne improved methods of research and exploration of the central nervous system have resulted, in their turn, in new gains, highly consequential for practical medicine and human biology.

The study of the central nervous system, more-than any other chapter in anatomy, is unconceivable without an extensive iconography, able to adequately feature the nervous structures, considered both as Individual units and in their spatial and functional relationships. The high relevance of this matter is also dictated by the particular t~ait of the human brain, which, in spite of ils small size, stores multiple anatomical formations.

In our opinion,. the value of an Atlas of human anatom qualitatively and practically enhanced by an illustrative matE based on photographs of anatomical structures rather than drawings, which are liable to ideallze to some extent the nor aspect of anatomical tunctions. For all the difficulties of photographic process, the images thus obtained are close reality, eliminating from the very beginning the differences tween the conventional colours of drawings and those of d tom/cal structures. Besides, it helps the reader to be understand the notions defined, to totm a correct mentel tnu of proportions and of relationships between anatomical Stl

PREFATA

tures in their natural form. In the present volume, diagrams have been used exclusively in the final chapter on the "Hodology of the Central Nervous System ", which cannot be otberwtse expressed.

The last two decades have, as everybody knows, witnessed great progress in neuroanatomy. neurophysiology and in the knowfedge of the chemlcaf architecture of the central nervous system, especially in the field of neurotransmitters. These data come to complete the classical knowledge of the nervous tract and the connections of the principal formations of the neuraxis; therefore, after having consulted a rich and updated documentary material we have brought these data together in the chapter on the "Hodo/ogy of the Central Nervous System" ..

As the Romanian School of Anatomy makes current use of the International Anatomic Nomenclature (Nomina Ana-tomica), the present Atlas is based on the international terminology as mentioned in Nomina Anatomica, Histologica et Embryologica, published by Excerpta Medica, Amsterdam, 1977, 1983. Therefore, all terms in the captions are rendered in Latin to broaden the worldwide use of the work.

We hope that through its scientific content and original material, the present volume, The Anatomy of the Central Nervous System, will be instrumental not only to readers wishing to unravel the secrets of the human .brain, but also to experts in peak branches of medical sciences and human biology. We hereby express our gratitude to all those who would kindly make judicious observations and suggestions aimed at improving this work.

For the completion of this Atlas - the fruit of our tour-end-ehalf-year work - we should like to express our gratitude tor their kind assistance to the members of the Anatomy Chair of the Bucharest School of Medicine, We' also address our special thanks to Prof. Dr. Ion Cinca (Head of the Colentina Neorology Clinic), Professor Dr. Constantin Popa and Dr. Sorin Login for their permission to reproduce the pneomoencephalographies, cerebral arteriographies and several brainstem preparations, belonging to the clinic and prepared by technician Mihai Gheorghiu. Likewise, we extend our gratitude to Prof. Dr. Constantin Arseni (Head of the Bucharest Neurosurgery Clinic), and Dr. Nicolae Simkmescu for his computer-assisted normal encephalic tomographies, originally made in the clinic and reproduced in the present work. We are also most thankful to our contributors - Serban Cedsrtu, Stefan Stanescu, Nicolae Jitea, Drago~ Albieru, Adrian .AJexandrescu- for their drawings as well as to Jenica Feyer and Mariana Ghinea for having typed the manuscript.

We extend our heart-felt thanks to the Bucharest Didactic and Pedagogic Publishing House and the Sibiu Presses for their efforts to have this worked published at exquisite high-tech standards.

Prof. Dr. VIOREL RANGA Bucharest, 1993

AVANT - PROPOS

Dans l'aeWelle etape de developpement de la science, les methodes perlectlonnees de recherche et d'exploration du systeme neNeux central ont apporte de noweaux acquis, aux importantes cons$quences dans la meaecme pratique et dans la bi%gie humaine.

Plus que d'autres chapitres d'anatomie, I'etude au systeme neNeux central ne peut etre cont;ue sans une ample iconographie qui rende, d'une maniere adequate, les structures nerveuses, en tant qu'unltss lndivldualles, alns; que dans leurs relations spatia/es et fonctionnelles ..

Cefait estd'autant plus imperieusement necessaire que la haute specialisation du cetveeu humain presente la particularite que des multiples formatipns anatomiques pewenletre comprises dans des volumes restreints.

Notre opinion est que te valeur d'un Atlas de I'anatomie de I'homme s'accroit point de vue qua/ite et pratique s'll est realise d'apres des prepares anatomiques avec des images photographiques et non pas par des dessins, qui pewentetre plus ou molns Idealises, par rapport a I'aspect normal des formations anatamlques. Quoique la techmque de la prise dB§ photos soit ptus individuelle, I'image obtanue s~e1J .rapPt,octle ~~a~up de /a realits, en ecanant des Ie r!ebut Ies 'difference,s lW.1f-ft la couteur conventionnel/e du dessin at tecooteur reelle (jes preParations. Elle facilite a la fois Ie mecanisme d'assimilation des notions exprimees et permer I'etablissement adequat des relations de proportionnallte, sins! que les rapports entre les structures anatomiques rendues dans leur forme natllrel/e.

Dans cetouvrage nous avons fait recours a des diagrammes dans Ie chapitre final de «Hodo/ogie du systeme nerveux central», qui ne {Jeut etre exprimee aulrement.

Comme on Ie sait bien, les deux dernieres decennies, on a

realise de grands progres dans la neuroanatomle, la neurophysiologie et dans fa connaissance de rerchitecture chimique du systeme nerveux central - particulierement dans Ie domaine des neurotransmetteurs. Ces donnees complelent les connaissances classlques sur les voles nerveuses et sur les connexions des prlncipales formations du neuraxe, fait pour /equal el/es ont ete Introduites d'une maniere un/talre dans Ie chapitre ",Hodo/ogie du systeme nelVeux central .. , en se basant sur /a consultaliona jour d'un ticbe materiel de la /itterature de speciallte.

Comme rEcole roumaine d'anatomie utilise te Nomenclature Anatomique Interna.tionale (Nomina Anatomlca), on a utilise dans I'owrage la termlnologie internatlonale presentee dans «Nomina Anatomica, Histologlca et Embrio/oglca,., ed/tee par Excerpta medica, Amsterdam, 1977,1983. En ce sens, toutes les denominations des formations anatomiques des legendes sont exprimees en latin, l'owrage pow ant etre utilise penou: dans Ie monde.

Nous esperons que, grace a son comenu scientifique, avec un riche materiel, original st inedit, Ie volume de «I'Anatomie au systeme nerveux central» sera utilise aussi bien par ceux qui s'inltient aux secrets de la connaissance du cerveau, que par tee special/stes qui travail/ent dans des hauts domaines des sciences medicates et de la biologie numeme.

. Nous exprimons, a te tots, notre gratitude a tous ceux qui nous apporterons des observations judiciauses et des suggestions pour amender I'ouvrage pour la procha/ne edition.

L 'ouvrage a ete elabore pendant 4 annees et demie, et nous remerc/ons chaleureusement au col/ectif de la Chaire d'Anatomie de la Faculte de Medec/ne de Suc8rest, pour Ie concours eccoeae.

Nous remercions au prof. dr. Ion Cine§. - chef de la Cliniq.ue de Neur%gie Colentina, au prof. dr. Constantin Popaet au dr. Sorin

Login, pour fa permission de. reproduire des pneumoencephalo-

8

ATLAS DE ANATOMIA OMULUI

graphies, des arteriographies cerebrales et de quelques preper«. tlons de tronc cerebral appartenant a la collection de la clinkiue, realises par Ie technicien Mihai Gheorghiu.

Nous remercions, aussi, au prof. dr. Constantin Ar:sani - Ie chef de /a Cllnique de Neurochirurgie de Bucarest et au dr. Nico/ae Simionescu pour les tomographies computer/ses cranioencepha/iques normeles, teites au tomographe essiste par ordineteur de la clin/que et reproduites dans I'ouvrage.

Nous remercions toujours, pour leur concurs, aux collebor. teurs: Serban Cadariu, Stefan StanescLJ, Nicotee Jidea, Drage Albieru, Adrian Alexandrescu - pour les dessins executes, Jenic Feyer et Mariana Ghinea - pour te dacly/ographie dLJ materiel.

Nous adressons, totnetois, une cha/eureuse gratitude a la ME son d'Edilion Didactique et Pedagogique de Bucsrest et a l'Entr prise Polygraphique de Sibiu pour la peine qu'ils se sont donne pour editer J'atlas a LJn niveeu technique de haute qualite.

Prof. dr. VIOREL RANG Bucarest, 1 ~

VORWORT

In der heutigen Entwicklungsphase der Wissenschaft haben die vervollkommneten Methoden zur Erforschung des zentra/en Nervensystems neue Erkenntnisse erzielt, die zur Erweiterung der praktischen Med/zin und der Bi%gie des Menschen fUhren.

Die Untersuchung des lentra/en Nervensystems kann, mehr a/s in anderen Kapite/n der Anatomie,. nicht ausgefiihrt werden ohne eine umfassende Ikonographie, die einen adaquaten Oberblick iiber die Nervenstrukturen sowohl a/s individuelle Einheit a/s auch in fhren raLJmlichen und funktionellen Beziehungen bietet. Dieser Vorgang 1st umso wichtiger, als die hohe Spezialisierung des menschlichen Gehirns die Eigenan besitzt, in kleinem Volumen vieffache anatomische Einheiten zu umfassen.

Wir sind der Meinung, daB der Wert eines At/asses der menschlichen Anatomie qualitativ und praktisch zunimmt, wenn die Abbildungen Fotografien von anatomischen Praparaten sind, und nicht Zeichnungen, die im VerMltnis zum norma/en Aspekt der anatomischen Einhelten mehr oder weniger kieslisien werden. Obwohl die fotografische Technik schwieriger tst, kommtdes dadurch entstandene Bild der Realitiit naher, de. der Kontrast lWischen der konventlonel/en Farbe der Z,eichnung und der realen Farbe des Praparates von Anfang an ausgeschaltet wird: Sie erleichtert gleichzeitig den Mechanismus zur Aneignung der dargestellten Begriffe und gestatterdie adaquate Feststelfung derProportionalltatsbeziehungen wie auch des Verhaltnisses zwischen den in ihrer naWrlichen Form dargestellten anatomischen Strukturen. /m letzten Kapitel dieses Bande,s iioer "Die Had%gie des zentra/en Nervenystems" haben wir auch Diagramme herangezogen, weil dieser Aspekt in keiner anderen Weise gezeigt werden kann.

Bekanntfich wurden in den letzten zwei Jahrzehnten auf dem Gebiet der Neuroanatomie und Neurophysiologie sowle in der Erkenntnis des chemischen Aufbaus des zentra/en Nervensystems groJ3e Fortschritte gemacht, besonders im Bereich der Neurotrans mittoren. Die neuen Daten bereichern die hergebra.chten Kenntnlsse abeT die Nervenubertragung und die Konnexion der Hauptformationen des Nevrax, weshalb sie nach Einsicht in ein reiches Quellenmateria/ aus der Fachliteratur neuesten Standes tn einem einheit/ichan Kapitel ober; Die Hod%gie des zentraJen Nervensystems" hinzugefUgt wurden.

Da die rumanische Anatomieschule sich an die intemationa anatomische Nomenkleiur halt, wird in dies em Werk die intema.th na/e Termin%gle, festgesetzt in ,.Nomlna Anatomica, Histologic et Embryologica", gedruckt von Excerpta Medica 1977,1983,·Ar sterdam, verwendet. Demzufolge sind aile Namen von ana torr schen Formetionen sus der Legende In latein/scher Spracf gegeben und der Atlas ksnn iiberall in der Welt benutzt werden.

Wir hoffen, daB durch seinen wissenschaftlichen Inha/r n einem reichen neuen, noch unbekannten Stoff dieser Band "Anat, mle des zemrelen Nervensystems" nicht nurden Studenten hi/ft, d erst in die Geheimnisse des meschlichen Hirns elndringen, so dern auch den Fachleuten, die auf Spitzengeb/eten der medizir schen Wiss~nschaft arbeiten, und denlen/gen, die sich mit, d BI%gie des Menschen befassen. GJeichzeitig sind wlr allen dan bar, die uns einsch/iigige Bemerkungen und Anregungen fur eit zukCmftige Auf/age zukommen lassen.

Die Arbeit an diesem At/as hat slch iiber eine Zeitspanne v( viereinhalb Jahren erstreckt. Hiermit sprechen wir dem Kollektiv de Lehrstuh/s fUr Anatomie an der Medizinischen Fakultat Bukarest f den geleisteten Beistand unseren Dank sus. Wir danken Prof. [ Ion Cinca - Leiter der Klinik fur Neur%gie Colen tina, Prof. [ Constantin Papa und Dr. Sorin Login tar die Erlaubnis zur Repr duktion der Pneumoenzephalographien, tier zerebra/en Arter; graphien und einiger vom Techniker Mihai Gheorghiu hergestelltc Praparate vom zerebralen Stamm aus der Sammlung der Klln. Ebenso gilt unser Dank Prof. Dr. Constantin Arsen; - Leiter der Klir fUr Neurochirurgie in Bukare'St, und Dr. Nicolae Simionescu fUr 0 computergesteuerten normalen kranioenzephalischen Tom graphlen, die mit Hilte des Tomographen der Klinik hergetE wurden und in dem Werk reproduziert sind. Wir danken den Mite beitern Serban Cadarlu, Stefan Stiinescu, Nicolae Jitea, Drag! Alblew, Adrian Alexandrescu fUr die hergestellten Zeichnunge Jenica Feyer und Mariana Ghinea fur die Dakly/ographie des M teriais.

Unseren herzl/chen Dank dem Didaktischen und Padago! schen Verlag aus Bukarest und dem Polygraphischen Untemenm. aus Hermannstadt fUr die Bemiihungen um die Herausgabe d. At/asses auf sehr hohem technischem Niveau.

Professor VIOREl RANG A, M.

B ukarest, 1 9

PREFATA

nPE,[(McnOBI1E

Ha COepeMeHnOM 9mq,ne pa3eUmUJI, nay,.u, yCQeepiuencmeoeaunue MemOabl, UCCAeOOeaHUH U paa8eObl,8anUJI !feHmpa./.t.l>Hoit Hep8Hoit CUCmeMb~ IIneCAU MnOeO uoeoeo 6 MeoU,+Ultc"Y1O npa1l,7lt,UT>Y U 6 uaY'lleHue 6UOA08UU 'leAQ«B"a.

II pu uay'llenuu q,enmpa,ll,bnOU uepeuoii CUCmeMbI, 60Aee 'Il.e.\t (Jopyeux paaaeAax auamOMuu, ne.abaJl, o6oitmucb 6e3 o6w,upnou UT>OH08Pa.{/jUU, xomopon 6b1 Jl,CHo" eocnpoueeoinina nepenUB cmpY1f,mypbl" x;a1f, 1f,a:>reaylO e omOMbHocmu mall: u e ux npiJcmpancmeenHOM U !PYHT>quoHa.ttbHOM 83auMOOmnmueltUu. 9mo ocotieuuo ne06XOOUMO, nOC1f,OAbT>Y ebf;COT>aJl, cneq,lla,ll,U3aq,un 'IleAOeB'IleCT>Oeo M08ea »apaxmepna meAt,. sono e eeo OepaHU1/,enltOM 06 'heMe Cooep:HCamcs MH080- 06pa8HbZe anamouuuecxue ¢opMaq,uu.

Mu Cfiumae.#, 'tmo xasecmeennoe U npa,.mu'Iec."oe ana'lleRUe «(Am.aaca af~amOMUU sesoeena» YlleAU'IlUeaemCJI moeba, 1I)0eoa ou 8b1nOAneH uenocpedcmeenuo no anamOMU'IleC1f,UM npenapamaM C u806pa:>reenUR.M,U, nOAyttenHblMU Ma6ltllZM 06pa80M npu nOMoUfu· (/Jomoeparfiuu, a ue pucyltX;08, xomopsu: Moeym 6Mmb 60,ll,ee UAU seeuee uoeaAU3Upo, eaHbt no cpaeHenulO C nopMaAbnbl,M 8UOOM aHamOMUtteC1i:UX fPopMalfuii. Heeuomp» na mo, 'lmo meauuxa (/Jomoepaiflu-

'p08anUJl, naMlt080 mpyonee, nO,ll,y'tennoe maJi,UM 06paaOM uao6pameenue 6JtU:HCe II: peassuacmu, ycmpanHemCH c caMoeo nattaAa paaHUq,y Me:;HCay 06YCAoe.aenHbMf, qeemo.K pucyHx:a U peaJtbnOf,M, npenapomosc, OonOepeMenRO ona enoc06cmBfJyem npolJeccy accUItf,UJl,.JUfUU ebtpQ:}lCeff,Hbl,X nonRmuiJ u noeeasnem. npaeusuuo ycmaHoeumb nponopuuonassnoenu; 83aUMOOmHOw,enuu, a maxxee eaaUMoomnOUleUUJI, Me:HCOy anamOMU'leCX:U.4fifJ, cmpynmypaMU, eaCnpQUa6eOeHHMMU e UX ecmecmeenuoti rjiopMe. B amOM »ce moue, e aa1:Jt1O'IUmeJtbHoiJ esaee «Xoao.n,oeuJI, q,eHmpaAbHoii nepeuou cucmeMu» 6WAU UcnOAb8'08anbZ a uaep a.KMM, m.s: eopyeoM eude ona He .ACo:HCem 6umb el/l,pa:>reena.

Rax: ueeeemno , aa nocAe8nue oea8qamb .4em 8ocmuenymbt 60.n.bUtue ycnexu II aeitpoaH8TOMHH, Heipoiflu3aoJIOrHH U 6 uay"eHuu XUMUfleCII:OU cmpy1f,mypu q,eHmpaAbnou Rep8nou CUCmeA£bZ, U ocotienua, e otisaemu nepenaroxBLlX ne:il:poHOB. 9mu oaHHue Oono.rmRlOm 1i:.n.aCCU'lecxue 8nanUJl, 0 Uep6Hl/l,X nymRx U 0 8aaU.ACOC6R8U e.4a6HUX rjiopMalfuu aespaxca, UCXOOJl, U8 "ceo, na oeuoee 60eamoeo Mamepuaoa anamOMU1leCll:OU .tiumepamypbZ, OHU see 6b1,Jtu exAJO'1efl.bl. e 8Jta8Y «XoooAOeUJI, q,enmpaJtbHou nepeuot; cucmeA£bJ» ••

llOC'l£OJtbl;,y PYMunC1OaJl, aff,amOM,U'IeCll:aR, utXOAa ucmMbayem Me:HCaYHapooHYIO anamoMUtteC1OYKJ mepMunoAoeulO

(Nomina Anatomica), e pa60me ucnOJtbsyemCJl, M«HC0YHapOf. ua« mep.MUUOAOeuR, npeocmaeAeuJtaJl, e Nomina Anasomicr Histologies es Embryologica, ony6AU1f,OeanuaJl, e Excerp1

Medica, AMCmep8a.K, 1977, 1983 200. B 9moM CMUC,lJe 81 auamouusecsue naaealtUJi e 06'bJl,CHeltUJl,x ~ uAAIOCmpaUUJi, oan& na JtamUHC1WM Jl,8.bl1f,e U AmAacMoJICem 6wmb llano.!! I soean B ,Il,106oii cmpaue uu pa.

HaOeeMM, xmo ceOUM Hay'lUbMf, cooejY.HCauueM, 61 eambtM U opueunaJt'bnbZM MamepuaAoM «namOMUR q,ell mpa.n,bHou uepenot: CaCmeMM» nOMO:HCem ue mO,ll,blM mes xmo uay'llaem maiuu» Moaea, no U cnequaAUCmaM, pa6f malOUfu.w. e OCHOen&X otisacmx» Mea Uq,UHCII:O'il naYII:u 6uOAoeuu tte.aoeell:a. Otinoepeueuna, BMpa:HCaeM nauty 6A~ eoiiapnoem» BceM meM, xmo npeacmaeum uaM eeou 0601 noeaunu« 8aMe'Y,aHUR U npeaAO:HCenUR OJtR y.ttY1lwenu nasuet: pa60mbt 11 6yOYUfeM.

Patioma Hao AmJl:aCOM npooo.n:»CaAacb "embtpe c nas« 8UltOU eoiia. Bbtp(JJICaeM uaUlY 6Aaeooapnocmb lii:0.uex;mU6 lI:a¢eoprx- Auamouuu Buaapecmcxoeo Meou,+uHClii:080 (/Ja~YAI mema aa o~a3anHylO naM nOMoUfb. Tax::;ree 6.n.aeoOapUM npt ¢eccopa, oor;,mopa HOHa fJunlUJ, aUlleOYlO'U,fe80 RJtunulii:o ueepOAoeuu npu 6o,ll,bHuqe «Haseumuna»; npo(/Jeccopa, aOA mopa Houcmaumuua Ilona U Bosmopa COPUHU JIO():HCUU6 xomopue paapeutu.ltu ony6,1l,uII.o6amb e nauteit pa60m penpooyx:1,fUU nHeeM08ltqefjja,ll,oepa¢uit, apmepuoepa.{/ju .Moaea, a ma1WK:e Ho.omopMx npenapamoe lJepe6paAlJHbJ cmpoenuii ua x:oJtAer;,quu I'OAUnUKU, 06pa6omaHHbltx me3 UUII:O.M Muxae.M Teopeuq .. T'asoee 6.n,aeooapuM nporjieccopa oOICmopa Houcmanmuna Apeenu , 8aeeaYlOUfeeo Byxapecm CIf,oii K,Il,UnUICOU neiipoxupypeuu, U Bosmopa HU100Jta CUMUOHeCIf,Y sa U380m06,1l,enUe 6 It,ll,unU1Oe nOp.KaJtbuN KpanU09nq,e(/JaJtu ... ecI;,UX KOMnblOmepHWX mO.M08pa.{/jUU, eot npouseeoenuaa: 6 nameii pa6ome. BAaeooapUM sa Olii:aaall HylO HaM nOMoUfb compyoHUlwe: Ill ep6a'ka R aoapu~ Illmefiaua Cmsnecr;,y, HUK,OAaJl, )/(umH, f{paeoUla AA6uep~ Aitpuaua AAeK,CaHOpeCK,Y ea pucyuII,u e Am.n,ace, a ma~ 6,1l,a800apUM )J{eHUlf,y <Peuep u MapuaHY FUHJl, aa MafUll

fwnUCb. ,

OOHO«PeA£eHHO 8Mpa:HCae.M Hamy 6AaeooapHocmb Ile oue08U'teC1WMY HaoameAbcmey 'eopob« Byxapecma U llo.au epa(/JU'Y,eC1i,OMY npednpusmtuo eopoiia Cu6uy sa uaoa'HJl; AmAaca Ita 6U~0r;,OM mexHuttecJi,oM YPQ6He.

Ilpodieecop , ~OKTOp BHOPEJI PAHri

Byxapecm. 1989 eoo.

PROLOGO

En la etapa actusl de desarrollo de la cienc/a, los metodos perfeccionados de investigaci6n y exploraci6n del sistema nervioso central han traldo numemsas nuevas adquisiciones,. can ampllas Implicaciones en la med/cina practica y te bl%gla humana.

EI estudio del sistema netvioso centra', mas que de otros cap/tulas de snatomls, no puede ser concebido sin una amplia

c 2 - Alias de anatom'a omului

iconografla, la cual describa adecuadamente las estructuras naNia-sas, tanto como unkJades individuales, como rambien en sus relaclones espacia/es y tuncioneles. Este hecho es tanto mas imperiosamente necesario, cuanto la alta especializaci6n del cerebro tusneno presentii. /a particularkJad que, en voIumenes restringidos como tamafio, son contenidas formaciones anat6micas multiples.

10

ATLAS DE ANATOMIA OMULUI

Tenamos la oplni6n de Que 81 va/or de un Atlas deanatomla humana erece cualitat/va y prActicameme, cueoao esta real/zado dfrectamente, utjl/zando lmagenes obtenidas fotografiando preparados anat6mlco.sy no tanto por dibujos,q.ue pueden ser mas 0 menDS ideallz.sdas respecto II aspecto nOli mal de las formaciones anat6micas. Au.nque fa tecmc« mediante fotograffas es mas ditfcil, /a Imagen obtenida de esta maners se acerca mas a la realidad, evilando desde eJ com/enzo las diferencias entre et color convencional del dibujo y el color real de/' preparado. Ella. facilita tambien el mecanismo de asimilanion de las nociones expuestas y permite establecer '8decuadamente las' relaciones de proporcienafidad, y a81mismo las razones entre IRS estructuras anat6micas presentadas en su forma natural. En es/e /Ibm bemos utllizado diagramas en el caplWlo final ,de "Hadologfa del sistema naMoso central", la cual no puede ser representada de otra manera.

Tal como ss bien conoeido, en los ultlmos dos deeenios se han realizado grandes progrssos en neuroanatomfa, neurofisioJogla y en sl conoc/miente de Ie arquitectura qulmlea de/sistema nervioso centrBI- sobre toaoene: dominio de los neurotransmlsores. Estos datos completan los conocimientos alas/cos respecto a las vlas nerviosas y las conexiones de las principeles formacIones del neuroeje,hecho por el cuei;« base' del chequeo (examen) al dfa de un rico material de la documentaci6i1 de especialidad) han sido inttoducidos un/tariamente en 81 capItulo "Had%gla del sistema nerviosQ centra!".

Teniendo en cuenta que Is Escue/a rumana de anatomla utilize la Nomenclatura Anat6mica Internac/onal (Nomina Anatomica), en a/ trabajo se he emp.laado la terminologla intsmaclonal presentada en "Nomina Anatomics, Histologies et Embryologica ", ,edici6n Excerpta Medics, Amsterdam 1977, 1983. En este sentido lodes las denominaciones de las formaciones anat6mJcas en las figuras

son presentadas en latin, el trabajo pudiendoser utilizadodon

quiera en el mundo. .

Esperamos que, por su contenido cientlfico, prasentando t~ bien un amp/io matarial original, a/ volumen "La anatomla sistema new/oso central" va a ser atll nos610 a los que se Inlc en los mister/os del conocimiento del cerebra, sino ramblen a especialistas que trabajan en dominios avanzadosde las cier« medica/es y de la bi%gla humana. AI mismo tiempo, presentan la gratitud a todos los que nos van a enviar observaciones I tinentesy sugerencias para el mejoramiento del trabaJo en e/futl

EI trabaja se ha real/zado durante 4 snos y medlo y queren agradacer al co/eet/va de la Catedra de Anatom/a de fa Facultaa Mad/cina de Bucarest el apoyo recibido. Agradecemos aJ Prof. Ion C/nca - el jete de la Clfnica de Neuf%gla Co/entina,. Prot. Constantin Popa y Dr. Sorin Login, la permisi6n de reprodl1cir pneumoencefa/ograffas, ./8S aneriograffas cerebra/es y alguJ preparados del tronco cerebral peneneciendoa Is colecci6n d, cllnica,. reallzados par sl tecnico Mihai Gheorghiu. AsimiSI traemas nuestros agradecimientos a/Prof. Dr. Constarttin Arsel el jefe de /8 Cilnica de Neuroquirurgla de Bucarest yal Dr. Nice S/mionescu, por las tomograflas Gomputerizadas creneo-en fa/icas normales, reaUzadas can el tom6grafo de /a cllnica y re~ due/das en el trabajo. Expresamos gratitOO,. por el apoyo brlooa a los colaboradores: Serban Cadariu, Stefan Stanescu, NiCD Jitea, Dragol Alb/eru, Adrian Alexandrescu;' damos las graCias, I los dibujos realizados, a Jenica Feyery a Mariana Ghinea - po mecanograffa del material.

Dirigimos,. tambien,. calurosos agradecim;entos a la Edna Didactica y Pedag6gica de Bucaresty a la Empresa Poligrafica Sibiu por sus esfuerzos para la edici6n del atlas a un nlve! toon de muy'buena cualidad.

Prof. Dr.. VIOREL RAN Buca.rast, 1!

11

CUPRINS

MORPHOGENESIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALES

(Dezvoltarea sistemuJui nervos central) fig. 1 - 4 . . . . . .. . . . . . .. .. 15

SYSTEMA NERVOSUM CENTRALE (Alcatuirea sistemului nervos

central) : " 37

Encephalon (Eneefalul) 39

Cavitas cranil (Cavltatea craniana) fig. 43 - 48 39

Topografla encepha/i (Topoqrafla generala a encefalului) fig. 49-

,66 45

Meninges encephali (Meningele encefalice) fig. 67 - 72 63

Gyri et sulci cerebri (Configuratia extenoara a emisferelor cere-

brale) fig. 73 - 78 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 66 Ventriculi encephali (Ventriculii encefalulul) fig. 79 - 92 . . . . . . . . .. 71 Sectiones encephaJi (Structura encefalului) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 71 Sect/ones frontales (Sectiunl frantale prln encefal) fig. 93 -109 .. 78 Sect/ones horizontales (Sectiuni orizontale prin encefa!)

fig. 110 -122 78

Sectiones sagittales (Sectiunl sagitale prin encefal) fig. 123 - 129.. 98

Systerna limbicum (Sistemul .limbic) fig. 130 - 133 102

Diencephalon, nuclei basales et glandula pituitarla (hypophysis)

(Diencefalul, nucleii bazall ~i glanda hipoflza) fig. 134 -146 106

Truncus encephalic us (Trunchiul cerebral) fig. 147 - 150 . . . . . . . . 117

Cerebellum (Cerebelul) fig. 151 -158 121,

Sectiones trunci encephalici (Structura trunchiului cerebral) 126

Sectiones horizonta/es trunci encephalic; (Sectiuni orizontale prin

lrunchiul cerebral) fig. 160 - 177 127

Sectiones (sagitta/es) trunci encephalici, diencephaU et cerebelli (Sectiuni sagitale prin trunchlul cerebral, diencefal ~I cerebel) fig.

178 - 189 145

Vasa encephali (Vasele encefalului) fig. 190 - 212 ~ 157

Sectipnes capitis (Topografia encefalului pe sectlunl seriate ale

capulul) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. 177

Sectiones frontales capitis et tomographiae frontales capitis (Sectluni frontale ale capului $i tomografii computerizate frontale crania

-encefalice) fig. 213 - 230 177

Sectlones capitiS horizontales (Sect1unl orizontale ale capului) fig.

231 - .244 195

Tomograph/ae axiales capitis (Tomografli computerizate axiale cranioencefalice) fig. 245 - 255 . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Sectiones sagitta/es capitis et tomographiae sagitta/es capitis (Sectiuni sagitale ale capului ~i tomografii computerizate sagitale cranioencefalice) fig. 256- 269. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 215

Medulla spinalis (Mlduva spinlrii) 229

Topographla medullae spinalis (Topografia mMuvel spinsrii) fig.

270 - 276 229

Sect/ones medullae spinalis (Structura maduvei splnarli) fig. 277 -

280 234

Vasa medullae spinalis (Vasele msduvei spinarii) fig. 281 236

12

ATLAS DE ANATOMIA OMULUI

HODOLOGIA SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS (Hodologia sistemului nervos central. cane nervoase $i conexiunile principalelor

formatiuni ale nevraxului) , ..

- Areae comets cerebri Brodmann

- Facies superolataralis hemispharii cerebralis (Arii/a corticale

Brodmann - fata supero/atera/4 a em/stere; cerebrale) fig. 282 ... - Facies medialis et inferior hemispheril cerebralis (Arii/e conicale Brodmann - tata medial4 $i inferioara a emistere; cerebra/e)

fig. 283 .

- Topographia substantiae griseae at albae medullae spinalis - pars cervicB'fis (Topogratia substantei cenu$ii $i albe a maduvei

carvicale) fig. 284 " . , .

- Topographia substantiae grlseae et albae medullae spinalispars lumbalis (Topografla substantei cenu$ii $/ a/be a maduvei

lombare) fig. 285 : .

- Apparatus refJexus medullae spinalis (Arcuri/e ref/exe ale madu-

vei spiniirii) fig. 286 .

- Arcus reflexus autonomic us sympathicus (Arc.ul reflex visceral

slmpatic) fig. 287 .

- Viae sensibilitatis thermcalgesicae et tactllls protopathicae: tractus spinothalamicae, spinotectales atque spinoreticulares (caile sensibUM.til termlcs, dureroase Si tactile protopatice - tracturile spinotalamice. spinotectale $1 spinoreticulare) fig. 288 .. , ... - Viae tactilis epicrjticae sensibilitatis atque kinaesthesicae trunci at membrorum (Call,e sensibilitatii tactile epicrltice. discriminative

Si kinestezice ale trunchiului sl membrelor) fig. 289 , .

- Tracti spinocerabellares - mechanisma regulare muscularis toni (Tracturile spinocerebeloase - Calea de control a tonusulul

muscular) fig. 2.90 .. , , . , , .. , .. , ,

- Viae sensibilitatis thermoalgesicae et tactilis protopathicae faciei (Gaile sensibiliUltli termice. dureroase $i tactile protopatice ale

fel.ei) fig. 291 , , , , ..

- Via sensibilitatis taetllls epicriticae faciai (Calea sensibilitalii epi-

critice, discriminative a fetel) fig. 292 .

- Via sensibilitatis kinestesicae capitis (Calea sensibilitatii kineste-

zice a capulul) fig. 293 .. , , .

- Via gustoria (Calea gustativa) fig. 294 : .

- Via vestibularis et tractus vestibulospinalis (Calea vesttbulara ~i

tracturile vestibulospinale) fig .. 295 , , .

- Via cochlearis (Cal.ea cochleare) fig. 296 .

- Via visualis (Calea optica) fig. 297 , .

- Pupillares reflexus - via photomotoria (Calea reflexului pupilar la

lumina - fotomotor) fig. 298 , .

- Via accomodationis reflex a (Calea reflexului de acomodare) fig.

299 .

- Afferentes fibrae cerebelll sine spinocerebeUaribus atque vestibulocerebellaribus tractibus (Aferentele cerebelulul- fara caile spi-

nocerebeloasa $1 vestibulocerebeloasii) fig. 300 .

- Efferentes fibrae cerebelli et tractus rubrospinalis (Eferentele ce-

rebelului $1 tractul rubrospinal) fig. 301 .

- Fasciculus longitudinalis medialis (Fasciculul longitudinal me-

dial) fig. 302 , , .

237

239

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249 250

251 252 253

254

255

256

257

258

13

- Tractus corticospinalis (pyramidalis) (Calea corticosplnala - pira-

midala) fig. 303 ' .

- Tractus corticonuclearis (Calea cortlconuclsara) fig. 304 .

- Connexiones caudati nuclei atque putaminis neostriati (Cone-

xiunile neostriatului - nucleul caudat $i putamen) fig. 305 .

- Connexiones globl pallidi - paleostriatum (Conexiunilepaleostri-

atulul - globus paUidus) fig. 306 .

- Heverberant'es circuitus extrapyramidales (Circuite reverberante

extrapiramidale) fig. 307 .

- Viae extrapyramidales systematos (Caile lungi extrapiramidale)

'fig. 308 .

- Formado reticularis - atferentes fibrae (Forma/ia reticulatii. -

fibre aferente) fig. 309 .

- Formatio reticularis - efferentes fibrae (Eferentele formatiei re-

ticulate a trunchiului cerebral) fig. 310 .

- Activatorium ascendens retlculare systema (Sistemul Reticular

Ascendent Activator) fig. 311 , .

- Hippocampus - atferentes fibrae (Hipocampul - aft:;rente) fig.

312 .

- Hippocampus - efferentes fibrae (Hipocampul- eferente) fig.

313 " " .

- Corpus amygda/oideum - afferenres tibree (Corpu/ amigda/oid -

aferente) fig. 314 ' .

- Corpus amygda/oideum - efferentes fibrae (Corpul amlgdaloid -

eterente) fig. 315 ' .

- Via olfactoria (Calea ol,factiva - sistemul olfactiv) fig. 316 ' .

- Neurqfibrae associationes hemispherii cerebralis (Neurofibrele

de asoclatle ale emisferei cerebral e) fig. 317 _ _ .

- Neurofibrae projectiones capsulae internae (Neurofibrele de

prolectta ale capsulei interne) fig. 318 _ _ __ .

- Systemata dopaminergica: mesotimbicum et mesocorticalis (Cir-

cuite dopaminergice: mezolimbic ~i mezocortical) fig. 319 .

- Systema dopaminergicum nigrostriatale (Cil'cuitul dopaminergic

nigrostriat) fig. 320 _ _ _ .

- Systemata noradrenergica (Circuite noradrenergice) fig. 321 .

- Systemata noradrenergica (Circuite noradrenergice) fig. 322 .

- Via serotoninergica (Calea serotoninergidi) fig. 323 .

-Index __ " _ .. " _ " . . . . . .. 281

259 260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271 272

273

274

275

276 277 278 279

14

ATLAS DE ANATOMIA OMULUI

ABREVATIONES (PRESGURTARI)

a.: A. = arteria (artera)

aa.; Aa. = arteriae (artere - plural) C.I ... C. VII = vertebrae cervicales

(vertebre cervicale 1- 7) dec.; Dec. = decussatio (incruci~re) fig. = figurs

H.E. = Hematoxilin - eosin

LI ... LV. = vertebrae lumbales

(vertebre lombare 1 - 5) m .. ; M. = musculus (mU$chi)

mm.; Mm. = musculi (mu$chi - plural) n.; N. = narvus (nerv)

nn.; Nn. = (nervi - Plural)

nuc.; Nuc. = nucleus (nuclei) - hudeu (nude I) - sg. $i plural

nuc. mot. = nucleus motorius (nudeul motor)

nue. meso = nucleus mesencephalicus trigemini (nucleul mezencefalic al trigamenului)

r.;R.. = ramus (ramurs)

rr .. ; Rr. = rami (ramuri - plural)

5.1 ... S.V = vertebrae sacrales (vertebre sacrale 1 - 5)

T.I ... T. XII = vertebrae thoracicae (vertebra

toraclce 1 - 12) .

v.; V. = vena (vena)

W.; Vv. = venae (vene - plural.)

* (asterisc) = term~1 neomologatl ih Nomin;a Anatomica .

MORPHOGENESIS SISTEMATIS NERVOSI CENTRALIS

15

MORPHOGENESIS SISTEMATIS NERVOSI CENTRALIS (DEZVOLTAREA SISTEMULUI NERVOS CENTRAL)

3-,~~;".J'

5

1. Amnion primar.ium (sectum)

2. Unea primitiva et sulcus primitivus

3. Ectoderma embryonicum

4. Nodus primitivus

5. Notochorda

Fig. 1.

Homo: Discusembryonicus (Periodus disci ambryonici) (Stadiul de disc embrionar)

1. Amnion (sectum)

2. Unea primitiva et sulcus prirnitivus

3. Nodus primitivus 4.SomiU

5. Sulcus neuralis

6. Ectoderma embryonlcum

7. Crista neuralis S. Notochorda

;

Fig. 2.

H'omo: Perloclus prior 8ulcl. nauralle

( Stadiul de isRl neural)

1. Ectoderma embryonicum

2. Lamina neuralis

3. Sulcus neuralls

4. Nodus primitivus

5. Uno at sulcus pri"mitlvus

6. Amnion (sectum)

7. NOtochorda

Fig.3.

Homo: Period us sulci neuralis malun et somitorum immalurorum (3 somiti) (Perioada ",",ului neural- stadiul de 3 somite)

16

ATLAS DE ANATOMIA OMULUI

4
3
5
2
4
6

.3
7
6
8

7
9 jJ-..,;::...;:.....Il--lI---- 10 ~~~~--------- 11

12

13 9

10
12
15
14 11 Fig. 4.

Period us lubi neuralis (8 so.miti)

(Perioada tubulul neural - stadiul de 8 somite) 1.4. Plica ne~ralis

2. Neuroporus caudal is

3. Neuroporus rostralis 5, Prominentia cardiaea 6. Somiti

7, Plica lateralis cor'poris .

8. Amnion (sectum)

9. Sulcus neuralis

10. Nodyg, prirnitivus

11, Unea pri rnitiva et sulcu s prirnitivus

12. Ectoderma embryonieum

13. Crista neuralis

14. Notochorda

15. Tubus neuralis

Fig. 5. . ...

Period us tubi neurahs (17 som)tl)

(Perioadatubului neura.1 - stadiul de 1J somite)

1 . Rhombencephalon

2. Mesencephalon

3. Prosencephalon

4. Neuroporus rostralis

5. Prominentia cardiaca

6. Somiti

7. Amnion (seetum)

8. Neuroporus caudalis

9. Gangl1a spinalia (sensorialia)

10. GangHonspinale (sensoria.le) (sectum)

11. Notochorda

12. Tubus neuralis

MORPHOGENESIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS

1. Lamina terminatis

2. Telencephalon ~ hemispherium cerebralis

3. Ventriculus lateralis

4. Diencephalon

5. Ventriculus tertius

6. Mesencephalon

7. Aqueductus mesencephali (cerebri)

8. Cerebellum

9. Met.encepha.lon (pons)

10. Ventriculus quartus

1 t. Myelencephalon (bulbus, medulla oblongata)

12. Medulla spinalis

13. Canalis centralis

~---------------2

------'In-------3

,---------------8

----------9

I--------~----- 10

_________________ 12

~---~-------------------13

Structura encephali (schema) (Structura encefalului - schema)

4

1. Medulla spinalis

2. Fovea otica

3. Rhombomeri

4. Rhombencephalon

5. Mesencephalon

6. Vesicula optica

7. Prosencephalon

8. Prorninentia cardiaca

9. Arcus branchialis prirnus (I)

10. Arcus branchialis secundus (II)

11. Aexura mesencephalica

12. N. trigeminus M

13. N. tacialie (VU)

14. N. glossopharyng.eus (IX)

15. N. vagus (Xl

Fig.6.

Homo Embryo (septimana 4) (Embrion uman - siptimina a 4-8)

C 3- Atlas de analomia omulul

17

18

ATLAS DE ANATOMIA OMULUI

Fig. 7.

Homo Embryo (septimana 5) (Embrion urnan - siptimina a s-a)

Fig. 8.

Homo Embryo 7,5 mm vertex-coccyx (septimana 5); sectio horizontalis et obliqua

Embrion uman 7,5 mm vertex-coccis - siptamina a 5-8; sectiune transversal! oblici) H.E.

1. Nn. cervicales 9. N. trigeminus M

2. Medulla spinalis 10. N. facialis (VII)

3. Radices spinales (pars spinalis) nervi 11. Vesicula otica

accessorii . 12. N. glossopharyngeus (IX)

4. Rhombencephalon 13. N. vagus (X)

5. Mesen<lephalon 14. N. accessorius (XI)

6. Diencephalon 15. N. hypoglossus (XII)

7. Vesicula optica 16. N. trochlearis (IV)

8. Telencephalon. 17. N. oculomotorius (III)

1. Ganglion spinale 7. Mesencephalon

2. Vena precardinalis 8. Rhombencephalon

3. Ganglion vagale* 9. Vesicula otica

4. Ganglion acusticovestibulare 10. Canalis centralis

5. Ganglion trigeminale 11. Medulla spinalis (chorda

6. Prosencephalon spinalis)

Fig. 9.

Homo Embryo 7,5 mm vertex-coccyx (septimana 5); (Embrion uman 7,5 rnm vertex-coccis- siptin:'ina a 5-8)

a) Medulla spinalis ~ pars fig. 8 (Ml!J.duva spinfUii - detaliu din fig. B):

1. Lamina ventralis

2. Radix ventralis (motoria)

3. Radix dorsalis (sensoria) et ganglion

spinale (sensorius]

4. Stratum ependymale

5. Strahim marginale

6. Stratum paUiale

7. Lamina dorsalis

8. Medulla spinalis (chorda spinalis)

9. Lamina dorsotateralis

10. Sulcus limitans

11. Canalis centralis .

12. Lamina ventrolateralis

b) Medulla spinalis - pars fig. 8 (Ml!J.dwB spinfUii ~ detaliu din fig. B) 1. Canalis central is

2. Lamina dorsalis

3. Lamina dorsolateralis

c) Medulla spina/is - pars fig. 8

(Ml!J.duva spinfUii - detaJiu din fig. 8)

1. lamina ventr a .•

2. Canalis centraus

3. Lamina. ventrolateral is

4. Radix ventralis (motoria)

~ ~

MORPHOGENESIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRAUS

19

3

Fig. 10.

Homo Embryo 9 mm vertex·coccyx (septimana 5); sectio horizontaliS et o.bliqua

(Embrion uman 9 mm vertex-coccis -saptsmina 8 5-8; seetlune transversals oblica) H.E.

t. Medulla spinalis (chorda spinalis)

2. Mesencephalon

3. Prosencephalon

4. Rhombencephalon

5. V:esicula onea

Fig. 12.

Homo Embryo 12 mm vertex-coccyx (septimana 6); sectio horizontalis et obliqua

(Embrion uman 12 mm vertex-coccis - siptimina a S-a; se~iune orizontali obli~)

1. Ganglion spinale (senscrialel

2. V. precardinaHs

3. Cartilago parachordalis

4. Ganglion trigeminale

5. Ventriculus tertius

6. Mesencephalon

7. Dienceph'alon

B. Gemma neuJohypophysialis

9. Cartilago hypophysialis

10. Notochorda

11. Medulla spinalis (chorda spinalis}

Fig. 11.

Medulla spinalis - pars fig .. 10 (Miiduva spinirii - detaliu din fig. 10)

1. Medulla spinalis (chorda spinalis)

2. Ganglia spinalia

3. Canalis centralis

4. Stratum palliale

5. Vesicula otiea

6. Stratum marginale

7. Stratum epsndymale

20

ATLAS DE ANATOMIA OMULUI

5 6

4 7

8

9 10

11

Fig. 13.

Homo Embryo (septimana 7) (Embrion uman - saptimina a 7-a) (Pupa Streeter - modifica.t)

1. Medulla spinalis

2. Nucleus nervi hypoglossi (nuc.

hypoglossal is)

3. Nucleus ambiguus

4. Rhombencephalon

5. Nucleus solitarius

6. Nucleus spinalis {inferior)ne.rvi trigemini

7. Nucleus pontinus nervi trigemini

8. Nucleus nervi trochlearis (nuc. trochlearis)

9. Nucleus nervi ocutomotorii (nuc.

oculomotorius)

10. Nucleus oculomotorius accessorius

11. Mesenceph-alon

12. Diencephalon

13. Telencephalon

14. Nucleus nervi abducentis (nuc. abducens)

15. Nucleus nervi facialis (nuc. faclalis)

16. Nucleus motorius nervi trigemini 1'7. Nervus trigeminus M

18. Ganglion trigeminale

19. Nervus hypoglossus (XlI)

20. likrvus accessorius (XI)

2.1. Nervus vagus (X) - ganglion superius et ganglion inferius

22. Nucleus dorsalis nervi vagi

23. Nervus glossopharyngeus (IX) - ganglion superius et ganglion inferius

24. Ganglion geniculi (geniculatum)

25. Nervus faeialis (VII)

Fig. 14.

Homo Embryo 15 mm vertex-coccyx (sel umana 7); sectio horizontalis

(Embrion uman 15 mm vertex-coccis saptimina a 7-8 secUune orizontala)Hemalaun Mayer

1. Myelencephalon (medulla oblongata)

2. Ventriculus quartus

3. Neurohypophysis

4. Endomeninx - reticulum arachnoideum

5. Pars striata hemispherii

6. Foramen interventriculare

7. Pars suprastriata hemispherii

8. Ectomeninx

9. Ventriculus lateral is

10. Hemispherium cerebralis

11. Vestigium striatum laterale

. 12. Vestigium striatum mediale

13. Ventriculus tertius

14. Diencephalon

15. Labium rhombencephalicum

16. Metencephalon

17. Tela choroidea ventriculi quarti

Fig. 15.

Homo Embryo 17 mm vertex-coccyx (septimana 7); seetlo horizontalis et obliqua

(Embrion uman 17 mm vertex-coccis - sipt8mina a 7-a; sectiune orizontall oblici) Hemalaun Mayer

1. Medulla spinalis

2. Ventriculus quartus

3. Metencephalon

4. Thalamus

5. Ventriculus tertius

6. Diencephalon

7. Labium rhombecephalicum

8. Tela choroidea ventriculi quarti

9. Myelencephalon (med.ulla oblongata)

5 6

7 8 9

.-.:....-

- - - - -- - - - --

~ ~

MORPHOGENESIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS

21

Fig. 16.

Homo Embryo 19 mm vertex-coccyx (septimana 7); sectio frontalis

(Embrion uman 19 mm vertex-coccis - siptimina a 7-8;. ~une frontali)Hemalaun Mayer

1. Canalis centralls

2. Ganglion spinale (sensorius)

3. Corpus vertebrae et notochorda

4. Cartilago branchialis - arcus primus (I),

pars ventralis (Meckel"')

5 Processus palatinus lateralis

6. Cupula optica

7. Lens

8. Mesenchyma camerae vitreae

9. Cavitas nasi

10. Septum nasi

11. Bulbus olfactorius

12. Ventriculus lateralis

13. Hemispherium cerebralis

14. Epithelium olfactorium

15. Epithelium respiratorium

16. Prominentia maxillaris

17. Stomatodeum

18. Ungua

19. Prominentia mandibularis

20. Esophagus

21. Medulla spinalis

Fig. 17.

Homo Embryo (septimana 8) (Embrion uman - siptimina a 8-8) (Oupi Hochstetter - modificat)

1. Medulla spinalis

2. Myelencephalon

3. Rexura pontina

4 .. Primordium cerebellare

5. Labium rhombencephalicum

6. N. trochlearis (IV)

7. Isthmus rhombencephali

8. Metencephalon

9. Mesencephalon

10. N. oculomotorius (III)

11. Hemispherium cerebralis

12. Diencephalon

13. Infundibulum

14. Bulbus olfactorius

15. N. hypoglossus (XII)

16. N. accessorius (XI)

17. N. vagus (Xl

18. N. glossopharyngeus (IX)

19. N. vestibulocochlearis (VIII)

20. N. facialis (VII)

21. N. abducens (VI)

22·. N. trigeminus M et ganglion trigeminale 23. N. opticus (II)

11 10 9 8

7 6

5

4

-----14 L-----15

'"""-_--16 17

-----18

19

20

21

2

15

16 17

23

19 20

22

22

ATLAS DE ANATOMIA OMULUI

r:F:J\ ~W

17

20

18

19

16 21
22
15

23
24
14 25

13 26
12 27


.28 Fig. 18.

Homo Embryo 22,S mm vertex-coccyx (septimana 8); sectio sag ita lis

(Embrion uman 22,5 mm vertex-coccis - siptimina a 8-8; sectiune sagitall) H.E.

4

3

2

1. Glandula suprarenalis

2. Mesonephros

3. Crista gonadalis

4. Gemma pancreatica dorsalis

5. Cor

6. Cartilago branchialis - arcus primus (I}.

pars ventralis (Meckel*) •

7. Stomatodeum

8. Palatum premaxillare

9. Cavitas nasi

10. Chiasma opticum

11. Cavitas rhinencephalica

12. Pars striata hemispherii

13. Pars suprastriata hemispherii

14. Plexus choroideus ventriculi lateralis

15. Ventriculus lateralis

16. Hemispherium cerebralis

17. Recessus infundibuli

18. Ventriculus. tertius

19. Hypothalamus

20. Diencephalon

21. Aqueductus mesencephali (cerebri)

22. Mesencephalon

23. Cerebellum

24. Metencephalon

25. Ventriculus quartus

26. Tela choroidea ventriculi quarti

27. Myelencephalon (medulla oblongata)

28. Labyrinthuscartilaginosus et labyrinth us

me m branaceus

29. Cavitas thoracis

30. Pulmo

31. Diaphragma

32. Hepar

33. Ventriculus (gaster)

34. Duodenum

35. Metanephros

MORPHOGENESIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS

2:

Fig. 19.

Homo Embryo 25 mm vertex-coccyx (septimana 8); sectio sagittalis

(Embrion umao 25 mm vertex-coccis - siptimina a 8-a; sectiunesagitali) Weigert

1. Pars descendens aortae

2. Diaphragma

3. Pulmo

4. Atrium sinister

5. Trachea

6. Ventriculus sinister

7. Cavltas thoracis

8. Cartilago cncoidea

9. Cartilago arytenoidea

10. Epiglottis

11. Myelencephalon (medulla oblongata)

12. Flexura pontina

13. Ventriculus quartus

14. Tela choroidea ventriculi quarti

15. Metencephalon'

16. Cerebellum

17. Mesencephalon

18. Hemispherium cerebralis

19. Ventriculus lateralis

20. Plexus choroideus ventriculi lateralis

21. Pars striata hemispherii

22. Diencephalon

23. Cavitas nasi .24. Ungua

25. Septum nasi

26. Gemma glandulae submandibularis

27. Stomatodeum

28. Palatum premaxillare

29. Cartilago branchial is - arcus primus (I), pars

ventralis (Meckel*)

30. Manus (sectum)

31. Pericardium fibrosum

32. Hepar

33. Ventriculus (gaster)

34. Glandula suprarenalis

35. Medulla spinalis (chorda spinalis)

17 18
19

16 20
21
15
22
14 23

13 24

12

11 25

26
10
27
9 28
29
8 30

31
7


6


5

4
32
3
332 34 35

24

ATlAS DE ANATOMIA OMULUI

20 b

11

12

13

14

10
9 16


8 17


7

6 18

5

19


4
20
3
21 Fig. 20.

Homo Embryo 25 mm vertex-coccyx (septimana 8);. sectiones sagitales

(Embrion urnan 25 mm vertex-coccis siptimina a 8-a; seetlunl sag ita Ie)

a) Cerebellum - pars fig. 19

(Cerebe/u/- detaliu din fig. 19)

1. Cerebellum (pars intraventricularisj

2. Ventriculus quartus

3. Tela chorcidea ventriculi quarti

b) Nervi lumba/es ad exitumex oenei; vertebreli - pars fig. 19 (Nervii lomberi la testree din cana/ul vertebral- detaliu din fig. 19)

c) Nervi cetviceles et arteria vertebralis - pars fig. 19 (Nervi! cervicali Iji artera vertebrala - detaliu din fig. 19)

1. Arcus vertebrae (processus transversus - sectus)

2. No. cervicales

3. A. vert.ebralis (,in foramina transversaria sectis)

4. Corpus vertebrae

Fig. 21.

Homo Embryo 26 mm vertex-coccyx (septimana 8); sectio sagittalis

(Embrion uman 26 mm vertex-coccis - siptimina a 8-a; seetlune sagitala) H.E.

i' Ansae intestinaies"

2. Gemma pancreatlca dorsalis

3. Trachea

4. Esophagus

5. Canalis central is

6. Medulla spina.lis (chorda spinalis)

7. Myelencephalon (medulla oblongata)

8. Plexus choroideus ventriculi quarti

9. Ventriculus quartus

10. Cerebellum

11. Metencephalon

12. Mesencephalon

13. Diencephalon

14. Plexus choroideus ventriculi lateralis

15. Ventriculus lateralis

16. Pars striata hemispherii

17. Pars suprastriata hemispherii

18. Cavitas oris

19. Manus 2D.Cor

21. Hepar

22. Hernia umbilicalis"

MORPHOGENESIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS

25

7

Fig. 22.

Homo Embryo 26 mm vertex-coccyx (septimana 8); seclio sagittalis

(Embrion uman 26 mm vertex-coccis saplimina a 8-a; sectlune sagitall) H.E.

6

1 -, Pulmo

2. labyrinthus cartilaginosus

3, Myelencepnalon (medulla oblongata)

4. Ventriculus quartus

5. Tela choroidea ventriculi quarti

6. Cerebellum

7. Metencephalon

8. Ventriculus lateralis

9. Pars suprastriata hemispherii 1 D. Pars striata hemispherii

11. Radix sensoria (n. trigemini)et ganglion trigeminale

12. Bulbus oculi

13. Mesenchyma camerae vitrae

14. Lens

15. Cartilago branchialis - arcus primus (I), pars

ventralis (Meckel*)

16. Mandibula

17. Manus (secta) lB. Cor

19. Hepar

20. Hernia urnbilicalis=

21. Pes

5 4 3

2

Fig. 23.

Homo Embryo 27 mm vertex-coccyx (septimana 8); sectio frontalis

(Embrion uman 27 mm vertex-coccis - siptiiminl. a 8-1; seC1iune frontalA) H.E.

5

1. Stomatodeum

2. Septum nasi

3. Processus rnaxlllaris

4. Cavitas nasi

5. Plexus choroideus ventriculi lateralis 6 .. Ectameninx

7. Pars suprastriata hemispherii

8. Hippocampus primitivus

9. Pars striata hemispherii

10. Endomeninx

11. Concha nasalis superior

12. Concha nasalis media

13. Bulbus oculi

14. Concha nasalis inferior

4 3

2

, ""'- •. """,y'"

CT 4 - Atlas de anatomia omului

26

ATLAS DE ANATOMIA OMULUI

r:£. ~

2

a

b

13

14 15

16

, 11

12

Fig. 24.

Homo Embryo 27 mm vertex-coccyx (septimana 8); pars fig. 23

(Embrion uman 27 mm vertex-coccis - siptimina a 8-a; detaliu din fig. 23)

a) 1. Pars suprastriata hemlspherii - neocortex 2. Vas capilare

b) Pars striata hemispherii

1. Esophagus

2. Cartllago hypophysialis

3. Cartilag.o occipitalis

4. Medulla spinalis

5. Myelencephalon (medulla oblongata)

6. Ventriculus quartus

7. Tela choroidea ventriculi quarti

8. Plexus choroideus ventriculi quarti

9. Cerebellum

10. Metencephalon

11. Mesencephalon - lamina tecti

12. Tegmentum mesencephali

13. Ventriculus tertius

14. Epithalamus

15. Thalamus

16. Hippocampus primitivus

17. Pars suprastriata hemispherii

18. Ventriculus lateralis

19. Plexus choroideus ventricu~ lateralis

20. Pars striata hemispherii

21. Hypothalamus

22. Bulbus olfactorius

23. Hypophysis

24. Cavitas nasi

25. Concha nasalis media

26. Concha nasalis inferior

27. Palatum proprium

28. Cavitas oris 29.Ungua

30. Cartilago branchialis - arcus primus (1),

pars ventralis (Meckel*)

31. Corpu s ve rtebrae (vertebrale)

32. Trachea

33. Larynx

34. Epiglottis

Fig. 25.

Homo Fetus 45 mm vertex-coccyx (septimana 10); sectio sagittalis

(Embrion uman 45 mm vertex-coccis - saptamina a 10-a; seetlune 58gitali) H.E.

MORPHOGENESIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRAUS

2i

1, Corpus pineale (epiphysis cerebri)

2. Commissura habenularum (habenulae)

3. Trigonum habenulae (habenularis)

4. Stria medullaris thaJami

5. Thalamus

6. Lamina terminalis

7. Ventriculus lateralis - cornu frontale (anterius)

8. Caput (nuclei caudati)

9. Capsula interna

10. Nucleus lentiformis

11. Cauda (nuclei caudati)

12. Corpus amygdaloideum

13. Stria terminalis

14. Hemispherium cerebralis (paries medialis"')

15. ~rebellum

Homo Fetus (mensis 3)

Hemispherium cerebrates: sectio horizontalis

(Fit uman de 3 luni: sactiune orizontali in emisferele cerebrale) (dupi Kollmann, modificat)

a) Pars striata hemispherii; pars fig. 25

(Partea striata a emisierei; detaliu din fig. 25)

1. Nucleus caudatus

2. Crus anterius capsulae internae

3. Putamen

4. Ventriculus lateralis

b) Pars suprastriata hemispherii - neocortex; pars fig.25 (Partea suprastriatll ~ emisferei - neocortex;

deta/iu din fig. 25)

Fig. 26.

Homo Fetus 45 mm vertex-coccyx (septimana 10); sectiones sagittales

(Fit uman 45 mm vertex-coccis, siptimina 810-8);

sec1iuni, sag ita Ie H.E.

1. Stratum marginale

2. Cortex primitivus*

3. Stratum intermedlum* 4 .. Stratum ependymale* 5. Area periventricularis'"

28

ATLAS DE ANATOMrA OMULUI

Fig. 27.

Homo Fetus 47 mm vertex-coccyx (septima~a 10); sectio horizontalis

(Fit uman 47 rnm vertex-coccis, siptirTiina a 10-8; sectiune orizontala) H.E.

1. Plexus choroideus ventriculi quarti

2. Hemispherium cerebraus

3. Endomeninx- reticulum arachnoideum

4. Ectomeninx

5. Mesencephalon

6. Aqueductus mesencephali (cerebri)

7. Cerebellum (pars intraventricuJaris*)

8. Ventriculus quartus

9. Tela chornidea ventriculi quarti

10. MYelencephalon (medulla oblongata)

1. Cartilago branchialis - arcus primus (I),

pars ventralis (Meckel*)

2. Ungua

3. Sulcus labiogingivalis

4. Concha nasalis inferior

5. Concha nasalis media

6. Bulbus olfactorius

7. Hippocampus primitivus

8. Pars suprastriata hemispherii

9. Pars striata hemispherii - neocortex

10. Endomeninx

11. Ectomeninx

12. Ventriculus lateralis

13. Plexuschor,oideus ventriculi lateralis

14. Bulbus oculi

15. Musculi bulbi

16. Septum nasi

17. Cavitas nasi

18. Cavitas oris

Fig. 28.

Homo Fetus 47 mm vertex-coccyx (septimana 10); pars fig 27

(Fat urnan 47 mm vertex-coccis, siptamina a 1 O-a; detalil din fig. 27)

Pars suprastriata hemispherii - neocortex

1. Area periventricularis*

2. Stratum intermedium*

3. Stratum ependymale

4. Cortex primitivus*

5. Stratum marginale

11

8-~~""=;~"'" 7---.",

4

Fig. 29.

Homo Fetus 47 mrn vertex-coccyx (septimana 10); sectio frontalis

(Fat urnan 47 mrn, vertex-coccis, siptirnina a 10-a; sectiune frontals) H.E.

MORPHOGENESIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS

29

10
1. Canalis centralis
2. Medulla spinalis
3. Myelencephalon (medulla oblongata) 11
4. Tela choroidea ventriculi quarti
5. Ventriculus quartus 9
6. Cerebellum 12
7. Metencephalon
B. Hypothalamus
9. Thalamus
10. Pars suprastriata hemispherii - neocortex
11. Ventriculus lateralrs plexus choroldeus ven-
triculi lateralis 8
12. Pars striata hemispherii
13. Chiasma opticum ettractus opticus 13
14. Fossa hypophysialis et hypophysis 7
15. Cartilago occipitalis 14
16. Cavitas nasi. 15
17. Palatum proprium 6
18. Cavitas oris 16
19. Ungua 5 17
20. larynx 4 18
19
3 Fig.30.

Homo Fetus 50 mm vertex-coccyx (septimana 10); sectio sagittalis

(Fit uman 50 mm, vertex-coccis, saptimina a 10-a; sectiune sagitali) H.E.

5

1. Bulbus olfactorius

2. Lamina terminalis

3. Commissura rostralis (an~rior)

4. Corpus callosum

5. Stria terminalis

6. Ventriculus lateralis

7. Hssura choroidea

8. Gyrus hippocampi (parahippocampalis)

9. Thalamus

10. Hypothalamus'

3-----\:---::.:_:__---'...\Jit'l 2--------~-----------~\

6 7

-;:-- __ __:. 8

-t~tJ~-------------g

Homo fetus (mens is 3); hemispherium cerebralis - facies medialis

(Fat uman, luna a 3-a; fata mediala aemisferei cerebrale)

30

ATLAS DE ANATOMIA OMULUI

1. Cartila.go a.rytenoidea.

2. Pharynx

3. Tuba audltiva

4. La.byrinthus cartilaginosus et rnerntxanacei,

5. Auricuta

6 .. Ventriculus lateral is - cornu temporale (intel 7. Endomeninx

a. Hippocampus primitivus

9. Ventriculus tertius

10. Pars striata hemispherii

11 .. Plexus choroideus ventriculi lateralis

12. Falx cerebri

13. Ectomeninx.

14. Desmochranium

15. Hemispherium cerebralis - pars suprastrtata

hemispherii

16. Diencephal'on

17. Thalamus

1 a. Hypothalamus

19. Recessus infundibuli

20. Canales semicirculares

21. Meatus acusticus externus

22. Saccus cochlearis

23. Glandula parotis

24. Cartilago occipitalis

25. Aditus laryngis

26. Cartilago thyroidea

Fig. 31.

Homo Fetus 56 mm vertex-coccyx (~ timana 11); sectio frontalis

(Fit uman 56 mm verrex-ecc: dptimlna a 11-a; sectiune frontali) I

1. Vasa sanguinea

2. Endomeninl(

3. Neocortex

4. Pars suprastriata hemisl

Fig. 32.

Homo Fetus 56 mm vertex-coccyx (SE mana 11), pars fig.31

(Fit uman 56 mm vertex-coccis, saptan a 11-a; detaliu din fig. 31)

· MORPHOGENESIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS

14
13

12
1. Cartilag.o thyroidea
2. Cartilago arytenoidea
3. Aditus laryngis 15
4. Tuba auditiva 11
5. Pharynx 10 16
6. Cartilago sP.penoidalis
7. Chiasma opticum 9 17
8. Hippocampus prirnmvus 8 18
9. Plexus choroideus ventriculi lateralis
10. Ventriculus lateralis 19
11. Pars suprastriata hemispherii - neocortex
12. Fissura longitudinalis cerebri 20
13. Endomeninx
14. Ectomeniflx 21
15. Nucleus caudatus
16. Pars striata hemispherii 7 22
17. Crus anterius capsulae internae 6
18. Putamen
19. Capsula externa
20. Ventriculus tertius
21. Recessus opticus 5
22. N. opficus (II) 4
23. Cartilago branchial is - arcus prim us (I), pars
ventralis (Meckel*) 24
24. Mandibula
25. Glandula parotis
3

2 Fig.33.

Homo Fetus 57 mm vertex-coccyx (septimana. 11); sectio frontal,is' (Fit uman 57 mm vertex-coccis, saptimina all-a; seetiune frontali)

1. Area perlventricularts=

2. Stratum ependymale

3. Stratum intermedium"

4. Cortex prirnitivuse

5. Stratum marginale

6. Pars suprastriata hemispherii-neoeortex

Fig. 34.

Homo Fetus 57 mm vertex-coccyx (septimana 11); pars fig.33

(Fit uman 57 mm vertex-coccis, saptimina all-a; detaliu din figura 33)

32

ATLAS DE ANATOMIA OMULUI

~3
9

2

8 10
7
4
6
5

4
5 14
3
6 15 2

Homo Fetus (mensis 3) Rhombencephalon - facies dorsalis (Fit uman, luna a 3-a; fata' dorsali a rombencefalului)

Homo Fetus mensis 3;sectio sa.gitalis (aspectus interior) - diencephalon

(Fit uman luna a 3-a; sectlune sagitala; aspectul interior al dience· lalului) (dupa Kollmann, modifica.t)

1. Ventriculus quartus

2. Cerebellum

3. Mesencephalon

4. Labium rhombencephalicum

5. Obex

6. Medulla oblongata

1. Glandula hypophysis

2. Chiasma opticum

3. Hypothalamus

4. Lamina terminalis

5. Commissura rostralls (anterior)

6. Thalamus

7. Septum pellucidum

8. Corpus callosum

9. Hemispherium cerebralis

10. Commissura.habenularum (habenu-

laris)

11. Corpus pineale

12. Commissura epithalamica (posterior) 13, Mesencephalon

14. Aqueductus mesencephali (cerebri)

15. Isthmus

1.Medulla oblongata (myelencephalon)

2. Metencephalon

3. Cerebellum

4. Mesencephalon

5. Hemispheriumcerebralis

6. Lobus insularis primordium

7. Polus frontalis

8. Diencephalon

9. Bulbus olfactorius

10. N. opficus (II) et chiasma opticum

Fig.35.

Homo Fetus (septimana 14); encephalon - facies lateralis (Fit uman, sapamina a 14-8; fata laterala a encefalului)

MORPHOGENESIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRAUS

33

Fig.36.

Homo Fetus (mensis 5); encephalon - facies lateralis

(F't urnan, runa a 5-8; ·fata laterali a encefalului)

1. Medulla oblongata (bulbus; myelencephalon)

2. Cerebellum

3. Pedunculus cerebn (cerebralis)

4. Gyrus semilunaris*

5. Gyrusamblens*

6. Gyrus diagonaJis*

7. Gyrus olfactorius medius*

8. lobus insularis (insula)

9. Bulbus oltaetorlus

10. Gyrus olfactorius medialis

11. Gyrus olfactorius lateralis

12. Pons

13. Oliva

1. Hemlspherium cerebralis

2. Polus frontalis

3. Fossa lateralis cerebri

4. Polus temporal is

5. Diencephalon

6. Pons

7. Cerebellum

8. Medulla oblongata (myelencephalon)

9. Polus ,occipitalis

c 5 - Alias de anatomla omulul

Homo Fetus (mensis 4); encephalon - aspedUs anterior et inferior (Fit urnan, luna a 4-8; fata antero-inferioari) (dupi Kollmann)

34

ATLAS DE ANATOMIA OMULUI

6

5

B

3--~--------------~ 2--~--------------~

6
5
4 9

3

7 10
B 2
9 11
12 Homo fetus (mensis 5); hemispherium cerebralis - facies medialis

(Fit uman, luna a 5--8)'la18 medials a emis-

ferei cerebrale) I

Homo fetus (mensis 5); cerebellum, pons et medulla oblongata - aspectus posterior (Fi.t uman, luna I. 5-a; cerebelul, puntea $i bulbul - tata posterioara) (dupi Kollmann, mocUficat)

1. Bulbus olfactorius

2. Lamina terminalis

3. Commissura rostral is (anterior)

4. Septum pellucidum

5. Corpus callosum

6. Fornix

7. Thalamus

8. Hypotalamus

9. Gyrus hippocampi (parahippocampalis)

10. Sulcus rhinalis

1. Tuberculum cuneatum

2. Recessus lateralis ventriculi quarti

3. Flocculus

4. Fissura dorsolateralis (posterolateralis)

5. Fissura prima

6. Vermis cerebelli

7. Hemispherium cerebelli B. Colliculus facialis

9. Sulcus median us

10. Taenia (tenia) ventriculi quarti

11. Tuberculum gracile

12. Tuberculum trigeminale (tuber cinereum)

7

8

5

1. Medulla oblongata (bulbus)

2. Hemispherium cerebelli

3. Polus temporal is

4. Sulcus lateralis

5. Polus occipitalis

6. Hemispherium cerebralis

7. Operculum frontoparietale

8. Operculum trontale

g. Lobus insularis (primordium)

10. Polus frontalis

11. Operculum temporale

"

3--~-------- ___

Fig. 37.

Homo Fetus (mensis 6); encephalon - facies la.teralis (Fit umsn, luna a 6-8.; fata laterals a encefalului)

MORPHOGENESIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS

35

1. Medulla oblongata (bulbus)

2. Pons

3. Hemispherium cerebelli

4. Polus occipitalis

5. Sulcus parietoccipitalis

6. Sulcus centralis

7. Sulcus lateralis

8. Lobus insularis (primordium)

9. Polus frontalis

10. Polus tempora.lis

9 --~T---------------~-10

Fig.38.

Homo Fetus (mensis 7); encephalon - facies latera lis (Fit uman, luna a 7-8; fa~ latera Ii a encefalului)

6

3---+-----.::.-=--......:::;==--

2 ----.--------------- __ ~

/ .

. '

5

4

1. Hypothalamus

2. Lamina terminalis

3. Area septalis'"

4. Commissura rostralis (anterior)

5. Septum pellucidum

6. Foramen interventriculare

7. Fornix

3. Stria terminalis

[
..;,. \.
\
\
I
,
~ r/ ---_

Homo Fetus (mensis 7); hemispherium cerebralis - facies medialiS (Fit uman, luna a 7-8; fa~ media Ie a emisferei cerebrale)

36

ATLAS DE ANATOMIA OMULUI

3

1. Lobus frontalis

2. Lobus parletalis

3. Lobus OCCipitalis

4. Lobus temporalis

5. Hemispherium cerebelli

6. Medulla oblongata (myelencephalo

7. Sulcus temporalls inferior

8. Sulcus temporalis superior

9. Sulcus lateralis

10. Sulcus centralis

Fig. 39.

Homo Fetus (mensis 8); enc phalon - facies latera lis

(Fit uman, luna a 8-8; fa18 latl rali a encefarului)

1. Lobus frontalis

2. Lobus parietalis

3. Lobus occipitalis

4. Lobustemporalis

5. Cerebellum

6. Sulcus lateral is

7. Sulcus postcentralis

8. Sulcus centralls

9. Sulcus precentral is

Fig. 40.

Homo Fetus (mensis 9); encephalon - facies lateralis

(Fit uman, iuna a 9--8; tats laterail a. encefalului)

SYSTEMA NERVOSUM CENTRALE

3i

'_

SYSTEMA NERVOSUM CENTRALE (ALCATUIREA SISTEMULUI NERVOS CENTRAL)

SYSTEMA NERVOSUM CENTRALE

- MEDULA Sf'INAUS

- ENCEPHALON:

TRUNCUS ENCEPHALIC US } .

- Medulla oblongata

( bulbus; myelencephalon)

- Pons }

_ Cerebellum metencephalon

- Mesencephalon

MESENCEPHALON

RHOMBENCEPHALON

DIENCEPHALON - Epithalamus

- Thalamus dorsalis

- Metathalamus

- Thalamus ventralis

- Hypothalamus

Neu rohypophysis

PROSENCEPHALON

CEREBRUM (telencephalon) - Hernlspherlum cerebral is

1. T elenoephalon - hemispherium cere-

bralis

2. Diencephalon

3. Mesencephalon

4. Metencephalon (pons)

5. Myelencephalon (medulla oblongata,

bulbus)

6. Medulla spinalis

7. Pars csrvlcalls

8. Intumescentia cervicalis

9. Pars thoracica

10. Truncus sympathicus

11. Inrumescentia lumbosacralis

12. Pars sacralis

13. Pars coccygea

14. Cauda equina

15. Filum terminals

Nervi spinales: Ci, T" L1, S1

. Fig. 41.

Systema nervosum centrale, nervi spinales et truncus sympathicus; neo-natus)

(Sistemul nervos central, nervii spinali ,i trunchiul sirnpatic laterovertebralla nou-nlscut)

38

ATLAS DE ANATOMIA OMULUI

Fig. 42.

Encephalon et medulla spinalis - pars cervicalis. Sectio sagittalis capitis et colli (Encefalul 'Ii miduvaspinarii cervicali. Secliune sagitali prin cap $i gft)

1 . Canalis vertebralis

2. Dura mater spinalis

3. Medulla spinalis - pars cervicalis

4. Axis - dens

5. Medulla oblongata

6. Cerebellum

7. Falx cerebri

8. Pons

9. Tentorium cerebelli

10. Mesencephalon

, 1. Sinus transversus 12. Lamina tecti

13. Diencephalon

14. Corpus callosum

15. Cranium

16. Pericranium

17. Sinus sagittalis superior

18. Dura mater encephali

19,. Hemispherium cerebralis 20. Sinus frontalis

21 .. Cavitas nasi

22. Hypophysis (glandula pituitaria)

23. Sinus sphenoidalis

24. Palatum durum

25. Pharynx - pars nasalis

26. Cavitas oris

27. Palatum molle (velum palatinum) 28.Ungua

29. Atlas, - arcus anterior

30. Pharynx - pars oralis

31. Mandibula

32. Larynx

33. Pharynx - pars laryngea

34. Discus intervertebralis

35. Trachea

36. Esophagus

·

.. --

CAVITAS CRANIl

3

ENCEPHALON· (ENCEFALUL) CAVITAS CRANII (CAVITATEA CRANIANA)

Fig. 43.

Caput et collum - aspectus latera Us. Cavitas cranii (Capul $i gitul - vedere laterala. Cavitatea craniani)

1,3. A vertebralis

2. A carotis interna

4. Proces transversus vertebrae cervicalis

5. Calvaria

6. Cavitas cranii

7. Regio frontalis

8. Nasus externus

9. Regio orbitalis

10. Rima oris

11. Regio mentalis

6

4

ATLAS DE ANATOMIA OMULUI

Fig. 44 ..

Cavitas cranii et dura mater encephali - sectio mediana

(Cavitatea craniani $i dura mater encefalici - sectiune mediosagitall prin cap)

1. Canalis vertebralis .2. Pharynx

3. Vertebrae cervi cales

4. Foramen magnum

5. Fossa cranial is posterior

6. Tentorium cerebelli

7. bura mater encephali

8. Sella tu rcica - fossa hypophysialis

9. Cranium

10. Pericranium

11. Sinus frontalis

12. Sinus sphenoidalis

13. Septum nasi

14. Septum sinuum sphenoidalium

15. Clivus

16. Cavitas oris propria

'-A!~~ .

CAVITAS CRANII

41

Fig .. 45.

Cranium et dura mater encephali (Craniul ,i dura mater encelalid)

1. Incisura tentorii

2. Falx cerebri .

3. Dura mater encephali

4. Sutura sagittal is

5. Sutura coronalis

6. Crista galli

7. Fossa cranialis anterior

8. Margo superior partis petrosae osSjs temporalis

9. N. opticus (II)

10. Arcus zygomaticus

11. Fossa hypophysial is 1.2. N. oculomotortus (III)

13. Tentorium cerebelli

14. Fossa cranialis media

6 - Alias de anatomia omulul

42

Al LAS DE ANATOMIA OMULUI

Fig. 46.

Bas.i$ cranii et dura mat.er encephali (Baza craniului cu dura mater)

1. Sinus sagitta.lis superior

2. Sinus transversus

3. Incisura tentorii

4. Sinus petrosus superior

5. A basilaris et a. vertebratis

6. Fossa cranialis media

7. N. oculomotorius (JII)

8. A carotis interna

9. Infundibulum

10. N. opticus (II)

11. Fossa cranialis anterior

12. Sinus frontalis

13. Chiasma opticum (secta)

14. Tentorium cerebelli

15. Falx cerebri (sectum)

• •• H .. " •• - __ ........... -0.' ..• --- ..... ,~,__..-.------------

CAVITAS CRANII

43

Fig. 47.

Basis cranii interna, dura mater encephau (tentorium cerebelli ablatum) et situs intracranial.is nervorum cranialium

(Baza craniului,. dura mater - cernn cerebelului ridicat - ,i nervii cranieni)

1. Fossa cranial is posterior

2. Tentorium cerebelli (sectum)

3. Medulla oblongata

4. N. vestibulocochlearis (VIII) et n. facialis (VII)

5. N. trigeminus M; radix sensoria et radix

motoria

6. N. trochlearis (IV)

7. N. oculomotorius (III)

8. Fossa cranialis media

9. Diaphragma sellae

10. A. carotis interna

11. N. opticus (II)

12, 16. Fossa cranialis anterior

13. Crista galli

14. Sinus frontalis

15. Infundibulum

17. N. abducens (VI)

18. N. hypoglossus (XII)

19. N. glossopharyngeus (IX), n. vagus (X), n. aceesorius (XI)

20. A. vertebralis

21. Sinus rectus

15

'I' V' -).

...-

~ 11----_,~~~~~~~~-;~~~~~

;l. ~. ,,.,,,* .10----vt~~71~~~-;;---~iljtb.~l:

'I

,__..+----18 ,_;...;--t----t9 iii" - - ,l!,!t

~=+--- 20 '" v e kb

44

ATLAS DE ANATOMIA OMULUI

'Fig. 48.

Basis cranii interna (Endobaza)

1. Sulcus sagittalis

2. Foramen magnum

3. Fossa cerebellaris

4 .. Sulcus sinus sigmoidei

5. Foramen jugulare

6. Sulcus sinus petrosi superioris

7. Pars petrosa ossis ternporalls

8. Hiatus canalis nervi petros! majoris 9 .. Sulcus nervi petrosi majoris

10. Impressio trigemini

11. Foramen spinosum

12. Foramen ovale

13. Ala major ossis sphenoidalis 14, Ala minor ossis sphenoidalis

15. Sulcus caroticus

16. Clivus

17. Pars orbitalis ossis frontalis

18. Dorsum sellae

19. Sulcus prechiasmatis

20. Fossa cranialis anterior

21. Foramen caecum

22. Crista galli

23 Lamina cribrosa

24. Jugum sphenoidale

25. Fossa. hypophysialis

26. Processus clinoideus medius

27. Processus clinoideus anterior

28. Processus clinoideus posterior

29. Foramen lacerum

30. Sulcus sinus petrosi inferioris

31. Sulcus arteriae temporalis mediae

32. Fossa cranialis media

33. Hiatus canalis et sulcus nervi petrosi minoris

34. Eminentia arcuata

35. Tegmen tympani

36. Tuberculum jugulare

37. Fossa cranial is posterior

38. Sulcus sinus transversi

39. Crista occipitalis interna

40. Protuberantia occipitalis interna

41. Squama occipitalis

TOPOGRAPH1A ENCEPHALl

45

TOPOGRAPHIA ENCEPHALI (TOPOGRAFIA GENERALA. A ENCEFAlUlUl)

Fig. 49.

Cranium et dura mater encephali - aspectus latera lis (Craniul cu dura mater si encefalul- vederelater,ala.)

1. Larynx

2. M. styloglossus

3. M. digastricus - venter posterior

4. M. stylohyoideus

5. Processus mastoideus

6. Polus occipitalis

7. Meatus acusticus externus

8. Cranium

9. Sinus sigmoideus

10. Sutur.a lambdoidea

11. Arcus zygomaticus

12. Polus temporal is

13. Rami arteriae meningeae mediae

14. Dura mater encephall

15. Sutura coronal is

16. Fossa temporalis

17. Polus frontalis , 8. Aditus orbitae

19. M. constrictor pharyngis superior

20. Maxilla

21. M. buccinator

22. M. orbicularis oris

23. Mandibula

24. Trachea

15

46

ATLAS DE ANATOMIA OMULUI

Fig. 50.

Dura mater encephali - aspectus superior (Dura mater encefalica - vedere superioari)

1. Cranium

2. Dura mater encephali

TOPOGRAPHIA ENCEPHALI

47

Fig. 51.

Cranium et dura mater encephali - aspectus anterior

(Craniul $i dura mater encefalica dupa ridicarea masivului facial - vedere antenoara)

1. Truncus brachiocephalicus

2. Atlas - arcus anterior

3. N. caroticus internus

4. Processus mastoideus

5. Polus temporal is

6. Dura mater encephali

7. N. opticus (11)

8. Polus frontalis

9. Cranium

10. N. frontalis

11. Sinus cavernosus

12. Dura mater encephali (pars apta clivi)

13. Ganglion cervicale superius

14. A. carotis interna sinistra

15. A. carotis externa

16. M. longus colli

17. Epiglottis

18. Os hyoideum

19. A. carotis communis sinistra

20. Arcus aortae

iI!~riI!~~____:~t_--- 11

~~f-~--;'-~~~------------12

.-------------------14

~~------------------15

r---------------16

48

ATLAS DE ANATOMIA OMULUI

Fig. 52.

Cranium et dura mater encephali - aspectus posterior (Craniul ~i dura mater encefalica - vedere pcstertoara)

1. Esophagus

2. M. stylopharyngeus

3. M. digastricus - venter posterior

4. Cerebellum

5. Sinus transversus

6. Sinus sagittalis superior

7. Cranium

8. Sutura lambdoidea

9. Confluens sinuum

10. Dura mater encephali

11. Sinus occipitalis

12. Foramen magnum

13. Processus mastoideus

14. Condylus occipitalis

15. Tunica muscularis pharyngis

16. Mandibula

17. Trachea

~ ~1li'

TOPOGRAPHIA ENCEPHALI

49

Fig. 53.

Cranium et dura mater encephali - aspectus latera lis sinister

(Craniul $i dura mater encefalici dupi ridicarea masivului facial- vedere laterali stingi)

1. Arcus aortae

2. A veitebralis sinistra (cum origine in arcu aortae)

3. A. carotis communis

4. Glandula thyroidea

5. A. thyroidea superior

6. Larynx - cartilago thyroidea

7. as hyoideum

8. Epiglottis

9 .. A. maxillaris

10·, A. menlngea media

11. Dura mater encephali (pars basalis*)

12. Polus ternporajis

13. N. opticus (II) dexter

14. Polus frontalis

15. Cranium

16. Processus mastaideus

17. A. OCCipitalis

18. A. carotisexterna

19. A. carotis interna - pars cervicalis

20. A. subclavia

21. N. vagus (Xl

c 7 - Alias de anatomia omului

50

Al LAS DE ANATOMIA OMULUI

Fig. 54.

Crani.um et dura mater encephali - aspectut lateralls dexter

(Craniul $i dura mater encefalica dupa ridicarea masivului facial - vedere laterala dreapta)

1, 3. A.subclavia

2. Plexus brachial is - pars supraclavicularis

4. A. thyroidea superior

5. A. carotis intern a - pars cervicalis

6. A. carotis externa

7. Processus mastoideus

8. Cranium

9. N. frontalis dexter

10. Polus frontalis

11. N. optlcus (II) dexter

12. Polus temporalis

13. N. rnandlbularls dexter

14. A. meningea media

15. A. maxillaris

16. A. occipitalis

17. Epiglottis

18. Os hyoideum .

19. Larynx - cartilago thyroidea

20. Glandula thyroidea

21. A. carotis communis

22. N. vagus (X)

23. N. laryngeus recurrens

24. Truncus brachiocephalicus

25. Trachea

6------------------------~~~

S--------------------------~~

g------------------~~~------------------~~.

8----------------~----

~----------------------20

3---------------------T~~ 2-----------------------+~~~~~

~~~~1_~~~--------------------21

t;------------------------22

~----~~~~------------------ __ ------23

TOPOGRAPHIA ENCEPHALI

~--------------12

~------------~----~13

Fig. 55.

Cranium, encephalon et dura mater - aspectus anterior (Craniul, eneetalulsl dura mater encefalica - vedere antenoara)

1, 14. M. orbicularis oris

2. Aditus orbitae

3. Cranium

4. Dura maier encephali

5. Sinus sagittalis superior

6. Os trontale

7. Hemispherium cerebralis

8. Polus frontalis

9. Glabella

10. Fissura orbitalis superior

11. Fissura orbital is inferior

12. Apertura piriformis

13. Rima oris 15. Mandibula

52

A1LAS DE ANATOMIA OMULUI

1. Integumentum capitis

2. Cranium

3. Polus frontalis

4. Gyrus frontalis medius .5. Gyrus frontalis superior

6. Sutura ceronalla

7. Dura mater encephall

8. Gyrus precentralis

9. Sulcus eentralis

10. Hemispherium cerebral Is

11. Gyrus postcentraiis

12. Sulcus postcentralls

13. Sulcus intraparietalis

,14. lobulus parietalis. superior

Fig.5S.

Caput et hemispherium cerebralis sinister - aspectus superior (Capul $i emisfera cerebrali stings - vedere' superloara)

TOPOGRAPHIA ENCEPHALI

Fig. 57.

Cranium, hemispherium cerebralis dexter et dura mater encephali - aspectus superior (Craniul, emisfera cerebralii dreapta $i dura mater encefalici - vedere superioara)

1. Lobulus parietalis superior

2. Sulcus postcentralis

3. Gyrus postcentral is

4. Gyrus precentralis

5. Sulcus centralis

6. Sutura sagfttalis

7. Sutura eoronafls

8. Sulcus frontalis superior

9. Gyrus frontalis medius 1 D. Lobus frontalis

11. Hemispherium cerebralis

12. Cranium

13. Dura mater encephali

14. Gyrus frontalis superior

15. A. meningea media - rami parletales

16. Sulcus precentralis

__ -- 13

10--------------~~

9------------,------:

8----------~~-= 7---------~~~,

3------------~~~. 2------------~~;

54

ATLAS DE ANATOMIA OMULUI

Fig. 58.

Cranium at encephalon- aspectus lateralis (Craniul $oi encefalul - vedere laterala)

1. Mandlbula

2. Porus acusticus extemus

3. Arcus zygomaticus

4. Fossa temporaJis

5. Glabella

6. Sutura squamosa

7. Lobus frontalis

8. Sutura coronal is '9. Cranium

10. Lobus parietalis

11. Globus temporal is

12. Sutura lambdoidee

13. Lobus occipitalis

14. Tentorium cerebelli

15. Cerebellum

16. Sinus sigrnoideua

17. Processus mastoideus

____ ~~-- 12

.-~-----------13 ~~~~--~~~---~~L_----------14

16

~~~~~~-------------------17

TOPOGRAPHIA ENCEPHALI

5

15

16

18

22

23

24

17

19

20

21

Fig. 59.

Topographia craniocerebralis - aspectus lateralis sinister (Topografia craniocerebrala - vede e laterala stinga)

1. Lobulus auriculae

2. Sinus sigmoideus

3. Tentorium cerebelli

4. Gyrus temporalis inferior

5. Sinus transversus

6. Sutura squamosa

7. Sutura lambdoldea

8. Lobus occipitalis

9. Gyrus temporalis superior - operculum

temporale

10. Sulcus lateral is - ramus posterior

11. Lobulus parietal is inferior

12. Pericranium

13. Cranium

14. Lobulus parietal is superior

15. Sulcus postcentralis

16. Gyrus postcentral is

17. Operculum frontoparietale

18. Gyrus precentral is

19. Sutura. coronalis

20. Sulcus 1rontalis inferior

21. Dura mater encephali

22. Sulcus frontalis superior

23. Gyrus frontalis superior

24. Lobus frontalis

~5. Gyrus frontalis medius

26. Gyrus frontalis inferior - pars opercularis

(operculum frontale)

27. Gyrus frontalis inferior - pars triangularis 2S. Gyrus frontalis inferior - pars orbitalis

29. Pterion

30. Sutura sphenoparietal is

31. Sutura sphenofrontal is

32. Sutura sphenosquamosa . 33 .. Nasus externus

34. Gyrus temporalis medius

35. Sulcus temporalis inferior

36. Processus zygomaticus

56

ATLAS DE ANATOMIA OMULUI

Fig. 60.

Topographia cranioencefalica - aspectus posterior (Topografia cranioencefalici - vedere posterioara)

1. Cerebellum

2. Sinus transversus

3. Polus occipitalis

4. Dura mater encephali

5. Gyrus angularis

6. Sulcus parietoccipitalis

7. Lobulus parietalis superior

8. Cranium

9. Pericranium

10. Sutura lambdoidea

TOPOGRAPHIA ENCEPHALI

l

1. V. jugularis intema

2. Truncus nervi spinalis

3. A. vertebralis - pars transversaria (cervi-

calis)

4. Glandula parotidea

5. Atlas

6. Lobulus auriculae

7. Processus mastoideus

8. Auricula

9. Cellulae rnastoldeae

10. Eminentia conchae

11. Helix

12. Sinus sigmo.ideus

13. Cerebellum

31

c e - Alias de anBlomia omului

Fig. 61.

Topographia fossae cranialis posterioris (Topografia fosei craniene posterioare)

14. Sinus transversus

15. Hernlsphenurn cerebralis - polus occipitalis

16. Dura mater encephali

17. Sutura sagittalis'et sutura lambdoidea

18. Sinus 88gittalis superior

19. Sinus rectus

20. Confluens sinuum

21. Lobulus semilunaris cranialis (superior)

22. Lobulus semilunaris caudalis Onferior)

23. Lobulus paramedian us Qobulus gracilis)

24. Lobulus biventer

25. TonsiUa. cerebelli

26. Valecula cerebelli

37

3534

32

33

36

21, 30. Dura mater spinalis

28. Canalis vertebralis - cavltas eplduralis

29. Cavitassubarachnoidealis

31. M. sternocleidomastoideus

32. Medulla spinalis - pars cervicalis (Beg-

menta cervicalia 1-3)

33. Fila radicular!a

34. Radix dorsalis (posterior; sensorial is)

35. Ganglion spinale (sensoriale)

36. Vertebra cervicalis (C. III)

37. Axis

38. N. accessorius (XI) - pars spinalis (radice spinales)

Nn. cervicales: C.I, C.II, C.III

17

18

15

14

11

10

9 8

7

6

4

38 30 31

3

58

ATLAS DE ANATOMIA OMULUI

Fig. 62.

Fossa cranialis posterior et truncus encephalicus-. aspectus posterior (Fosa eraniana posterioara $i fala posterioara atrunchiului cerebral)

1. Dura mater spinalis

2. Axis

3. Fila radicularia

4 .. Processus styloideus

5. Atlas - processus transversus

6. Processus mastoideus

7. N. glossopharyngeus (IX)

8. N. facial is (VII) et n. vestibulocochlearls (VIII)

9. Cellulae mastoldeae

10. Pedunculus cerebellaris cranialis (superior)

11. Colliculus caudalis (inferior)

12. Incisura tentorii

13. Dura mater encephali

14. Sutura lambdoidea

15. Sutura sagittalis

16. Os parietale

17. Cranium - os occipitale

18. Tentorium cerebelli

19. Fossa rhomboidea

20. Pedunculus cerebellaris medius (pontinus)

21 Pars petrosa ossis temporalis

22. Pedunculus cerebellaris caudal is (inferior)

23. N. vagus (X)

24. Medulla oblongata (bulbus)

25. Condylus occipitalis

26. N. accessorius (XI) - pars spinalis

(radices spinales)

27. N. cervicalis (I)

28. Medulla spinalis - pars cervicalis

.29. V. vertebralis - pars atlantis (atlantica)

30. Nn. cervioates (C. I, C. II, C. III, C. IV, C. , C. VI, C. VII), radices dorsales

~ ~~121

TOPOGRAPHIA ENCEPHALI

5

20
22
19
18 23

17 24

16
25

15
26
12
2.7

11
28

10
29

9 30


8
31
7

6 32


33
5

4
3

2 38

Fig. 63.

Topographia interna encephali - aspectus lateralis (Topografia lnternaa encefalului - vedere laterala)

1. MandibuJa (secta)

2. Lingua

3. N. lingualis

4. Arcus dental is superior

5. M. pterygoideus medialis

6. N. infraorbitalis - rami labiales superiores

7. N. auriculotemporalis

8. N. infraorbitalis - rami nasales externi

9. Sinus maxillaris

10. N. mandibularis

11. M. obliquus inferior

12. M. rectus inferior

13. N. musculi obliquus inferior"

14. Polus temporalis [seotus]

15. M. rectus lateralis

16. Bulbus oculi

17. M. rectus superior

18. Umen insulae

19. Lobus frontalis (sectus)

20. Sulcus crrcularts insulae

21. Sutura coronalis

22. Gyri breves insulae

23. Fossa lateralis cerebri

24. Dura mater encephali

25. Gyrus longus insulae

26. A. cerebri media - aa. insulares

27. Sutura lambdoidea

28. Sinus transversus

29. Gyrus temporalis interior

30. Sinus sigmoideus

31. A. carotis interna - pars petrosa

32. V. jugularis interna (secta)

33. A. carons interna - pars cervicalls

34. N. accessorius (XI)

35. M. sternocleidomastoideus

36. N. glossopharyngeus (IX)

37. N. vagus (X)

38. N. hypoglossus (XII)

39. A. meningea media

60

ATLAS DE ANATOMIA OMULUI

20

1. N. hypoglossus (XII) (sectus)

2. Mandibula

3. A. carotis intema - pars cervicalis

4. A. carotis interna - pars petrosa

5. N. mandibularis

6. Ganglion trigeminale

7. N. maxillaris

8. M. obliquus inferior

9. M. rectus inferior •

10. N. oculomotorius (III) - ramus inferior

11. Bulbus oculi .12. Ganglion ciliate

13. N. ophtalmicus

14. M. rectus superior et 11. frontalis

15. N. optlcus (II)

16. A. cerebri media (secta)

21 22 23

24

~-~-------32 Irir-----33

~-------34

~r-------35 ~~~~F_~---------------36

33. Pons

34. Medulla oblongata (bulbus)

35. Ganglion cervicale superius

36. Condylus occipitalis

37. Cisterna cerebellomedullaris

38. Articulatio atlanto-occipitalis

39. Medulla spinalis

40. Dura mater spinalis

41. Atlas - massa lateral is

42. N. glossopharyngeus (IX)

43. N. vagus (X)

44. Axis

45. N. laryngeus superior

46. N .. accessorius (XI)

47. M. rectus lateralis et n. abducens (VI)

48. M. pterygoideus lateralis

Fig. 64.

Topographia profunda eneephali (Topografia profunda a encefalului)

17. Hemispherium cerebralis - facies medialis

18. N. oculomotorius (III)

19. Tractus opticus

20. N. trochlearis (IV)

21. Corpus callosum (sectum)

22. Dura mater encephali

23. Thalamus (sectus)

24. Pedunculus cerebri (cerebralis)

25. Colliculus caudalls (interior)

26. Falx cerebri

27 .. Pedunculus cerebellaris crantalls (superior)

28. Pedunculus cerebeliaris medius (pontinus)

29. Tentorium cerebelll

30. Hemispherium cerebslli - arbor ~ cerebelU

31. Sinus transversus

32. N. trigeminus M - radix motoria et sensoria

- -

........ --

TOPOGRAPHIA ENCEPHALI

Fi~. 65.

Cranium et encephalon - sectio sagittalis (Craniul $oi encefalul - sectlune sagitaUi)

1. Palatum durum

2. Concha nasalis inferior

3. Labyrinthus ethmoidalis

4. Hypothalamus

5. Thalamus

6. Sinus frontalis

7. Septum pellucidum

8. Dura mater encephali

9. Cranium

10. Hemispherium cerebral is

11. Corpus callosum

12. Fornix

13. Falx cerebri (partim secta)

14. Splenium corporis callosl

15. Tentorium cerebelli

16. Cerebellum

17. Mesencephalon 1a.Pons

19. Medulla oblongata (bulbus)

20. Foramen magnum

21. Processus styloideus

22. M. pterygoideus lateralis

23. M. pterygoideus medialis

24. Mandibula

25. Ventriculus quartus

7--~---

6----~~ 5 ------,--4-

62

ATLAS DE ANATOMIA OMULUI

Fig. 66.

Cranium cerebrum - sectio frontalis; aspectus posterior vertebrarum cervicalium.

(Craniul ,i emisferele cerebra Ie pe seenunea frontala; vedere posterioara a vert.ebrelor cervicale)

1. Axis

2. Atlas

3. Processus mastoideus

4. Condylus occipitalis

5. Canalis carctlcus

6. Fossa temporalls 7, Sinus sphenoidalis

8, A carotis interna - pars petrosa 9,. Ventriculus tertius

10. Sulcus lateralis 11, Corpus striatum

12. Ventriculus lateralis- cornu frontale (ante. nus)

13, Hemispherium cerebralis

14, Cavltas subarachnoidealis

15. Sinus sagitta.lis superior

16. Rssura longitudinalis cerebrl 17, Falx cerebri

18, Corpus callosum 19, Septum pellucidum 20. Tractus optlcus

21, Dura mater encephati 22, Lobus temporalis

23. Septum sinuum sphenoidalium

24. Sinus cavernosus

25, Os temporale - pars petrosa 26, Processus styloideus

27. A vertebralis

13
13
12 19

11

10
9
20

21
22
8
7
23

6

24

25
5


4 26

3

3
2
4

2
27 MENINGES ENCEPHALI

MENINGES ENCEPHALI (MENINGELE ENCEFALlCE)

1. Polus temporalis

2. Polus frontalis

3. A. meningea media

4. Sulcus lateralis

5. Lobus frontalis

6. Polus occipitalis

7. Sinus transversus

8. Sinus sigmoideus

9. Hemispherium cerebelli

10. Lobus temporalis

Fig. 67.

Encephalon et dura mater encephali - aspectus latera lis

(Encefalul invelit in dura mater - vedere laterala)

6

7

8 9

2

1. Polus frontalis

2. Polus occipitalis

3. Rami a. meningeae mediae

Fig. 68.

Encephalon et dura mater encephali - aspectus superior

(Encefalul invem in dura mater - vedere superioari)

64

ATLAS DE ANATOMIA OMULUI

Fig. 69.

Encephalon et dura mater encephali - as pectus superior

(Encefalul cu meningele - vedere superioara)

3 4

1. Sinus sagittalis superior

2. Dura mater encephali

3. Pia mater encephali

4. Arachnoidea (mater) encephali

5. Hemispherium cerebralis dextru

Fig. 70.

Encephalon, endomeninges venae superficiales - aspeeu latera lis

(Encefalul, endomeningele venele superficiale - vedere la1 raUi)

5

3

1. Medulla oblongata (m

lencephalon, bulbus)

2. Cerebellum

3. Lobus occipitalis

4. Lobus pariental iset w. cen superiores

5. Lobus frontalis

6. Sulcus lateralis at v .. cen media superficialis

7 .. Lobus temporalis

8. Pons

6

8

7

MENINGES ENCEPHALI

65

3

Fig. 72.

Encephalon, endomeninges et venae superficiales - aspectus bfIsalis

(Encefalul cuendomeningele $i venele superficiale - vedere bazali)

2

Fig. 71.

Encep.halon, endomeninges et venae super - ficiales - 8.spectus posterior

(Encefalul, endomeningele $.i venele superficiale - vedere posterioara)

1. Medulla oblongata (bulbus)

2. Hemispherium cerebelli

3. Fissura longitudinal,is cerebri

4. Polus occipitalis

1. Lobus frontalis

2. Bulbus olfactorius

3. Tractus olfactorius

4. Sulcus lateralis

5. Substanti a perlorata rostralis (anterior)

6. Lobus temporalis

7. Pedunculus cerebri (cerebral is)

8. Fossa interpeduncularis

9. Pons

10. Hemispherium cerebelli

11. Medulla oblongata (bulbus)

11

c 9 - Atlas de anatomia omului

\TI A.S DE ANATOMIA OMULUI

GYRI ET SULCI CEREBRI

(CONFIGURATIA EXTERIOARA A EMISFERELOR CEREBRALE)

12--------~C-~--~--~~~--~r_~~ 11----~?-~~~~;-~-=

27

j"l~

36 .~f\ ~Y\~-

t,t~·

Fig .. 73.

Facies superolateralis hemispherii cerebralis (Fa~ superolaterali a emisferei cerebrale)

1. Polus temporalis

2 .. Operculum temporale

3. Margo inferior (inferolateralis)

4. Pars orbitalis .

5. Pars opercularis (operculum frontale)

6. Pars triangularis .

7. 'Polus frontalis

8. Sulcus fr,ontalis inferior

9. Gyrus frontalis inferior" 10, 12. Gyrus precentralis 11. G.yrus frontaiis medil,ls

13. Gyrus frontalis superior

14. Sulcus frontalis superior

'5. Margo superior (superomedialis) 16. SulC1Js precentralis

1.7. Sulcus central is

18. GyruS:postcentralis

19. Sulcus postcentral is

20. Lobulus parietalis superior

21 .. lobulus parietalis inferior

22. Gyrus angularis

23. Sulcus lateralis - ramus ascendens

24. Sulus lateraljs - ramus posterior

25. Sulcus lateralis - ramus anterior

26. Gyrl.lS supramarginalis

27. Gyri oCCiPit(lles *

28. Polus occipitalis

29·. Incisura preoccipitalis

30, 36. Gyrus temporalis inferior 31. H'emispherium cerebelti

32, 35. Sulcus temporalis inferior

33. Medulla oblongata (bulbus)

34. Gyrus temporalis medius

37. Sulcus temporalis superior

38. Gyrus temporalis superior

39. Operculum frontoparietale

40. Sulcus .intraparietalis

GYRI ET SULCI CEHEBRI

67

Fig. 74.

Fa.cles superolateralis hemispherli cerebra lis et lobus insularis, opercula ablata

(Fats superolaterali a emisfereicer:ebrale cu lobul insulei, dupi ridicarea operculilor)

6

1. Lobus insularis (insula)

2. Sulcus circularis insulae

3. Sulcus lateralis

4. Umen insulae

5. Gyri breves insulae

6. Gyrus precentralis

7. Gyrus postcentral is

8. Sulcus central is insulae

9. Gyrus longus insulae

10. Sulcus occipitalis transversus.

11. Gyrus temporal is. medius

12. Sulcus lunatus

13. Hemispherium cerebelli

14. Medulla oblongata (bulbus)

5

8

9 10

3

10

Fig. 75.

Encephalon - aspectus superior (Encefalul - vedere superioari)

1. Lobus occipitalis

.2. Sulcus parietoccipitalis

3. Lobulus parietal is superior

4. Sulcus postcentralis

5. Gyrus postcentralis

6. Sulcus centralis

7. Gyrus precentralis

8. Sulcus precentral is

9. Margo superior (superomedialis)

10. Fissura longitudinalis cerebri

11. Gyrus fronta,lis medius

12. Gyrus frontalis superior

13. Sulcus. frontal is superior 14 .. Cerebellum

68

ATLAS DE ANATOMIA OMULUI

16

17

18 19

23

20 21 22

c.Jl/v
24


25 p._jJ26
15
27

14

"" /I,. 28
,r 12
11
29
10
30
~t

7 31

32

33

34

35

Fig. 76.

Encephalon - aspectus medialis (Encefalul- vedere medials)

1. Cerebellum

2. Gyrus IIngualis

3. Sulcus calcarinus

4. Cuneus

5 .. Sulcus parietoccipitalis

6. 'Isthmus gyri cinguli (cingulatus) 7, 10. Precuneus

8. Splenium corporis callosi

9. Sulcus subparietalis

11. Thalamus

12. Fornix

13. Foramen interventriculare

14. Lobulus paracentralis

15. Sulcus centralis

16. Sulcus cinguli

17. Gyrus cinguli (cingulatusJ

18. Corpus callosum

19. Truncus corporis callosi

20. Sulcus corporis callosi

21. Margo superior (superomedialis)

22. Septum pellucidum

23. Gyrus frontalis medialis

24. Genu corporis callosi

25. Rostrum corporis callosi

26. Area subcallosa

27. Gyrus paraterminalis

28. Commissura rostralis (anterior)

29. Chiasrna-opticum

30. Corpus mamillare

31. Pedunculus cerebri (cerebraJis)

32. Pons

33. Lamina tacti

34. Ventriculus quartus

35. Medulla oblongata (bulbus)

GYRI ET SULCI CEREBRI

6

_'

2

49

47

46

Fig. 77.

Encephalon et bulbi oculi - aspect us basalis (Encefalul $i globii oculari -vedere bazala)

1. N. accessorius (XI.)

2. Oliva

3. N. glossopharyngeus (IX) et n. vagus (Xl 4, 9. N. vestibulocoohlearis (VIII)

5. N. faoialis (VII)

6. Lobulus semilunaris caudalis (inferior) 7, Fissura horizontalis

8. Lobulus semilunaris oranialis (superior)

10. N. abduoens (VI)

11. N. trigeminus M - radix sensoria et motoria

12. Sulcus collateralis

13. Gyrus oooipitotemporalis medialis

14. Sulcus oCCipitotemporalis

15. Gyrus occipitotemporalis lateralis

16. N. troohlearis (IV)

17. N. ooulomotorius (IIQ

48

18. Pedunoulus cerebri (cerebralis)

19. Tractus optlous

20. Substantia perforata rostralis (anterior)

21. Stria offactoria lateralis .

22. Tractus olfactorlus

23. Gyrus rectus

24. Bulbus olfactorius

25. Bulbus oculi

26. Gyri orbitales

27. N. optious (II)

28. Fossa lat~ralis

29. Chiasma eptiourn

30. Polus ternporalls

31. Tuber cinereum

32. Corpus mamillare

33. Substantia perforata interpeduncularis (posterior)

34. Gyrus parahip.pocampatis (hippocampi)

35. Fossa interpeduncularis

36. Pons

37. Sulcus basilaris

38. Pedrmculus cr'rebellaris medius (pontinus)

39. Sulcus bulbopontinus

40. Flocculus

41. Pyramis (medullae oblongatae)

42. Hemispherium cerebelll

43. N. hypoglossus (XII)

44. Lobulus paramedlanus (gracilis)

45. Lobulus biventer

46. Tonsillacerebelli

47. Sulcus ventrolateralis (anterolateralis)

48. Fissura mediana ventralis (anterior)

49. Vallecula cerebelli

SO. Fissura longitudinalis cerebri

70

A 1 LAS DE ,-.. \]ATOMIA OMU UI

Fig. 78.

Hemispheriae cerebrales - aspectus inferior (Fa18 inferioarl a emisferelor cerebrale)

1 . Gyrus lingualis

2. Sulcus caJcarinus

3. Sulcus occIpitotemporaJis

4. Isthmus gyri cinguli

5. Gyrus occipitotemporalis medialis

6. Corpus mamillare

7. Gyrus pa.r8hippocampalis (hippocampi)

8. Tuber cinereum

9. Uncus

10. Infundibulum

11. Sulcus rhinal is

12. Chiasma opticilm

13. Trigonum olfactotlum

14. Stria oifactoria medialis

15. Stria olfactoria lateralis

16. Sulci orbitales

17. Tractus olfactorius

18. ~Ibus olfactorius 19.·Sulcus olfactorius

20. Fissura longitu,ainalls- cerebri

21. Gyri orbitales

22. Gyrus rectus

23. N. opticus ~II)

24. Substantia perforata rostralis (anterior)

25. Tractus opticus

26. Sulcus hippOcampi (hippocampal is)

27. Sulcus collateralis

28. Gyrus,occipitotemporaUs lateralis

29. Commissura habenularum (habenularis)

30. Corpus pineale

31. Splenium corporis callosi

15

10 9 8 7

6

30

VENTRICULI ENCEPHALI

71

Fig. BO. 7
Vel1lriculi laterales 9
- aspectus superior

(Ventriculii laterali 8
vedere luperi08ri) 6
7

6 VENTRICULI ENCEPHALI (VENTRICULI I ENCEFALULUI)

Fig. 79.

Plastica ventriculorum encephali (Mulajul vemriculilor encefalului)

1, canalis centralis

2. Apertura lateralis ventriculi quarti (luschka *) 3" Ventriculus quartus

4, Ventriculus lateralis - cornu temporala (infe-

rius)

5. Aqueductus mesencephali (cerebri) 6, Recessus infundibularis

7, Chiasma opticum

8, Recessus opticus

9, Commissura rostralls (anterior)

10, Foramen interventriculare (Monro*)

11, Ventriculus lateralis-cornu frontale (anterius) 12, Ventriculus lateralis

13, Ventriculuslateralis - pars centralis 14, Ventriculus tertius

15, Adhesio interthalamica

16. Recessus suprapinealis

17. Recessus pinealis

18, Ventriculus lateralis - cornu oecipitale (posterius) 19, Apertura mediana ventriculi quar1i (Magendie*)

1. Fissura longitudinalis eerebri

2. Sulcus calcarinus

3. Calcar avis

4. Ventriculus lateraljs - cornu occipitale, (pes-

teri!J$)

5., Bulbus comus occipitalis (posterioris)

6. Thalamus

7. Corpus nuclei caudati (sectum)

8. Ventriculus lateralis - pars cantralis

9. Foramen interventriculare

10. Truncus corporis callosi (sectum)

11. Ventriculus lateralis - cornu frontale (ante-

rius)

12:eaput nuclei caudati

13. Plexus choroldeus ventriculi lateralis

14. Ventriculus lateralis - cornu temporale Onterius)

3

2

2

ATLAS DE ANATOMIA OMULUI

9

8

7

~kC~----------~----_j13 ~~~~~--~------~-L14

6 5

4

3

2

9 10 11

10

Fig. 81.

Ventriculi laterales -aspectus superior (Ventriculi latera Ii

- vedere superioari)

11

12

15

1. Fissura longitudinalis cerebri

2. Ventriculus lateralis - cornu occipitale (paSo

terius) 3: Tapetum

4. Commissura fornicis

5. Thalamus (faciesdorsalis*)

6. Plexus choroideus ventriculi lateralis

7. Stria terminalis

8. Ventriculus lateralis - pars central is

9. Genu corporis callosi

10. Ventriculus lateralis - cornu frontale (ante-

rius)

11. Caput nuclei caudatl

12. Sulcus thalamostrlatus*

13. Septum pellucidum

14. V. thalamostrlata superior (v. terminalis)

15. Crus fornicis

16. Ventriculus lateralis - cornu temporale (inferius)

6

3

16

Fig. 82.

Ventriculus lateralis - aspectus lateralis

(Ventriculul lateral - vedere laterals de ansamblu)

1. Eminentia collateral is

2. Hippocampus

3. Pes hippocampi

4. Corpus mamillare

5. Columna ternlcis

6. Foramen mterventriculare

7. Corpus fornicis

8. Rostrum corporis callosi

9. Genu corporis callosi

10. Cornu frontale (anterius) (ex hemispheric

opposito post elevationem septe pellucidi)

11. Caput nuclei caudati

12. Truncus corporis callosi (sectum) 13 Ventriculus lateralis - pars central is

14. Thalamus

15. Ventriculus tertius

16. Crus fornicis

17. Ventricul'tls laterafis - cornu occipitale (pas

terius)

18. Calcar avis

19. Cerebellum

20. Trigonum collaterale

21. Ventriculus lateralis - cornu temporale (in1e rius)

~ ~

VENTRICUU ENCEPHALI

73

Fig. 83.

Ventriculus tertius et ventriculus quartus (Ventriculii 3 $i 4)

1. Ventrioulus quartus

2. Velum medullare oraniale (superius, ante-

rius)

3. Aqueduotus mesencephali (oerebri)

4. Lamina. teoti

5. Commissura epithalamioa (posterior)

6. Corpus pineale

7. Recessus pinealis

8. Habenula

9. Pulvinar thalami

10. Stria medullaris thalami

11. Thalamus

12. Adhesio intertha.lamioa

13. Sulous hypothalamious

14. Septum pelluoidum

15. Corpus callosum

16. Foramen lnterventriculare

17. Lamina terminalis

18. Columna fornio!s

19. Commissura rostralis (anterior)

20. Corpus mamillare 2 L Recessus optious

22. Chiasrna optioum

23. Recessus infundibuli (infundibular!s)

24. Pons

25. Pedunoulus cerebri (oerebralis)

26. Medulla oblongata (bulbus)

c 10 - Atlas de enetcmte omulu:

74

ATLAS DE ANATOMIA OMULUI

Fig .. 84.

Ventriculus tertius, ventriculi laterates et fossa rhomboidea - aspectus superior (Ventriculul al 3-lea. ventriculii laterali $i planseul ventriculului 4 - vedere supenoara)

1. Area vestibularis

2. Striae medullares (ventriculi quarti)

3. Pedunculus cerebellaris cranialis (superior)

4. Colliculus caudalis (inferior)

5. Colliculus cranialis (superior)

6. Pulvinar thalami

7. Trigonum habenulae (habenularis)

8. Ventriculus tertius

9. Adhesio interthalamica

10. Corpus nuclei caudati

11. Ventriculus lateralis - pars centralis

12. Ventriculus lateralis - cornu frontale (anterius)

13. Genu corporis callosi

14. Fissura longitudinalis cerebri

15. Rostrum corporis callosi

16. Caput nuclei caudati

17. Foramen interventriculare

18. Vena thalamostriata superior

19. Thalamus

20. Habenula

21. Commissura habenularum (habenularis)

22. Corpus pineale

23. Velum medullare craniale (superlus. ante-

rius)

24. Pedunculus cerebellaris medius (pontinus)

25. Recessus lateralis

26. Colliculus facial is

27. Sulcus median us

28. Pedunculus cerebellaris caudalis (inferior)

VENTRICULI ENCEPHALI

1. Pars dorsalis pontis (tegmentum pontis]

2. Pedunculus cerebellaris medius (pontinus)

3. Sulcus medianus

4. Fossa rhomboidea

5. Hemispherium oerebelli

6. Vermis cerebelti

7. Velum medullare craniale (superius, anterius) B. Pedunculus cerebellaris cranial is (superior)

9. Ventriculus quartus

10. CoJliculus facialis

11. Nucleus nervi abducentis (nuc. abducens)

12. Nucleus nervi facialis (nuc. taclatis)

13. N. facialis (VII)-tibrae radiculares"

14. Pars ventralis (basilaris) pontis

Fig. 85.

Ventriculus quartus, cerebellum et pons - sectio transversalis

(Ventriculul 4, sectiunetransversali a cerebe.lului $i puntii

- substanta cenu3ie contrastanti)

Fig. 86.

Pneumoencephalographia - ventriculcr graphia - aspectus frontalis (Pneumoencefalografie prin punetie lombara- vedere frontala)

1. Ventriculus lateralis - cornu frontale (ante-

rius)

2/5/12. Orbita 3/13. Crista galli 4. Basis cranii

6. Labyrinthus ethmoidal is

7. Concha nasalis inferior

8. Meatus nasi inferior

9. Cavitas nasi

10. Sinus maxillaris

11. Septum nasi

14. Sinus frontalis

15. Ventriculus tertius

6

2 3 4 5

1 J H

1 1

6

7 8

76

ATLAS DE ANATOMIA OMULUI

2

3

2

3 4 5 6

7

8

10 9

1 Sutura lomboidea

2. Ventriculus lateralis - cornu frontale (ante-

rius)

3. Ventriculus quartus

4. Margo superior partis petrosae

5. Foramen magnum

6. Processus mastoideus

7. Ventriculus tertius

8. Ventriculus lateralis - cornu temporale (lnferius)

9. Ventriculus lateralis - cornu occipitale (posterius)

10. Ventriculus lateral.is - pars centralis

Fig. 87.

Pneumoencephalographia - ventriculographia - aspectus frontalis obliquus (Pneumoencefalografie prin punetle lombari - vedere frontala oblici)

1. Sutura lombdoidea

2. Ventriculus lateralis

3. Processus mastoideus

4. Sinus frontalis

5. Ventriculus tertius

Fig. 88.

Pneumoencefalographia - ventriculographia - aspectus lateralis

(Pneumoencefalografie prin punctle lombara - vedere laterala)

1. Sutura corcnaus

2. Ventriculus lateralsi - pars centralis

3. Ventriculus lateralis - Cornu occipitale (posterius)

4. Ventriculus lateralis - Cornu temporale (infe-

rius)

5. Dorsum sellae

6. Sella turcica 7/13. Basis cranii

8. Processus spinosus axis

9. Palatum durum

10. Cavitas nasi

11. Sinus sphenoidafis 12.0rbita

14. Sinus frontalis

15. Ventriculus lateralls - cornu frontale (anterius)

Fig.·S9.

Pneumoencephalographia - ventriculographia - aspectus posterior inferior (Pneumoencefalografie prin pUActie lombari - vedere posteroinferioari)

8 7

6 5

VENTRICUli ENCEPHALI

Fig .. 90.

Pneumoencephalographia - ventriculographia - tomegraphia mediana

(Pneumoencefalografie prin punetle lombari - tomo-" grafie mediosagital8)

1. Processus spinosus C. II

2. Ventriculus quartus

3. Aqueductus mesencephali (cerebri)

4. Ventriculus lateralis - pars central is

5. Ventriculus lateral is - cornu frontale (anterius)

6. Ventriculus tertius

7. Sella turcica et dorsum sellae

Fig. 91.

Pneumoencephalographia ventriculographia.- as-

pectus latera lis

(Pneumoencefalografie prin punClie 10m bart - vedere

latera Ii)

1. Ventriculus tertius

2 .. Aqueductus mesencephali (cerebri) 3. Processus spinosus C. II

Fig. 92.

Cavitas subarachnoidealis et liquor cerebrospinalis (Spatiul subarahnoidian $i ctrcutatla tichidului cerebrospinal - schemi)

1. Granulationes aracnnoldeates 2,11. Sinus sagitalis superior

3, 12. Cavitas subarachnoideaJis

4. Ventriculus quartus

5. Aqueductus mesencephafi (cerebrl)

6. Ventriculus tertius

7. Foramen interventriculare

8. Ventriculus lateralis

9. Pia mater encephali

10. Arachnoidea (mater encephali)

13. Dura mater encephali

14. Plexus choroideus ventriculi lateralis

15. Plexus choroideus ventriculi quarti 16 V. cerebri magna

17 Sinus rectus

18. Confluens sinuum

19. Plexus chroideus ventricuf quarti

20 .. Apertura mediana ventriculi quarti (Magendie-)

21. Cisterna cerebellornedullarts

22. Canalis central is

23. Cisterna interpeduncularis

24. Cisterna chiasmatis

13

3

2

78

ATLAS DE ANATOMIA OMULUI

SECTIONES ENCEPHALI (STRUCTURA ENCEFALULUI) SECTION.ES FRONTALES (SECTIUNI FRONTALE PRIN ENCEFAL)

SECTIONES FRONTALES

(SECTIUNI FRONTALE)

5-----------7,.~~~~-- 4------------,"'='----'--'----"' ..

Fig. 93.

Sectio frontaUs 1 (Sectiunea frontali 1)

1. Gyrus frontalis inferior

2. Gyrus frontalis medius

3. Sulcus frontal is i nferi or

4. Sulcus frontalis superior

5. Gyrus frontalis superior

6. Rssura longitudinalis cerebri

7. Gyrus frontalis medialis

8. Sulcus cinguli (cingulatus)

11

10
12
9
13
B

7

6 16

5 17

4
3
182 ~~~~~--~~----------- 7

~~~ __ B

12

9. Gyrus cinguli (cingulatus)

10. Sulcus corporis callosi

11. Genu corporis caliosi

12. Sulci orbitales

13. Gyri orbitales

14. Sulcus olfactorius

15. Gyrus rectus

16. Substantia alba

1, 2. Gyri orbitales

3. Genu corporis callosi

4. Gyrus frontalis inferior

5. A. cerebri anterior

6, 11. Fissura longitudinalis cerebri

7. Sulcus frontalis Inferior

8. Gyrus frontalis medius

9. Sulcus frontalis superior

10. Gyrus frontalis superior -12. Gyrus frontalis medialis

13. Sulcus cinguli (cingulatus)

14. Gyrus cinguli (cingulatus)

15. Substantia alba

16. Sulcus corporis callosi

17. Ventriculus lateralts - cornu frontale (anterius 1 B. Sulcus olfactorius

19. Gyrus rectus

Fig. 94.

Sectio frontalis 2 (Sectiunea frontals 2)

SECTIONES ENCEPHALI- SECTIONES FRONTALES

79

" 2. Gyri orbitales

3. Septum pellucldurri (ad insertionem super

genu corporis callosi)

4. Gyrus frontalis inferior

5. Sulcus frontalis inferior

6. A. cerebri anterior

7. Gyrus frontalis medius

8. Sulcus frontalis superior

9. Gyrus frontalis superior

10, 21. Fissura longitudinalis cerebri 1 t. Gyrus frontalis medialis

12. Sulcus cinguli (cingulatus)

13. Gyrus cinguli (cingulatus)

14. Substantia alba

15. Sulcus corporis callosi

16. Truncus corporis callosi

17. Ventriculus lateralis - cornu frontale (ante-

rius)

18. Genu corporis callosl

19. Caput nuclei caudati

20. Rostrum corporis callosi

22. Sulcus olfactorius

23. Gyrus rectus

1. N. opticus (II)

2. Lobus lateralis (insula) -limen insulae 3, 23. Sulcus lateralis

4. Rostrum corporis callosi

5. Gyrus precentralis

6. Septum pellucidum et cavum septi pellucidi

7. Cavum septi pellucidi

8. Ventriculus lateralis - cornu frontale (anterius)

9. Gyrus frontaJis interior

10. Sulcus frontalis inferior

11. Gyrus frontal is medius

12. Sulcus frontalis superior

13. Gyrus frontalis superior

14. Gyrus frontalis medialis

15. Fissura longitudinalis cerebri

16. Sulcus cinguli (cingulatus)

17. Gyrus cingciii' (cingulatus)

18. Sulcus eerpcrls callosi

19. Caput nuclei caudati

20. Crus anterius capsulae internae

21. Capsula extrema

22. Putamen

24. Gyrus temporal is superior

25. Claustrum

26. Capsula externa

27. Sulcus olfactorius

28. Gyri orbitales

29. Gyrus rectus

30. Truncus corporis callosi

10

11

12

13

14

4

~ ..... _ '~---:;"'-"':;_-------~~-'5 .------~-----~~~16

~~~~--~~--~JL-17

:-~~~~~--~----~~~-18 19 --~t_~~~--~~~~~-20

21

2

23

Fig. 95.

Sectio frontalis 3 (Se~iunea frontali 3)

13

19

20 21

~~ __ ~~~~---22 ~""",,~-23 24

25

26

29

Fig. 96.

Sectio frontalis 4 (SeCliunea. frontala.4)

eo

ATLAS DE ANATOMIA OMULUI

1. Gyrus oceipitcternporalls lateralls 2, Corpus .amygdaloideum

_.'-~Ll---;~~;~",------- 23 3. Sulcus temporal is inferior 4. Globus paUidus medialis

5., Gyrus temporal is medius

6. Lamina medullaris medialis

7. Sulcus ternporalla superior 8, Capsula extrema

g, Gyrus temporal is superior

~'~J&.._::..---:~~--..!!;~__'~---~r--- 26 10. Claustrum

... 11. Sulcus lateralis - ramus posterior

=--,,-:''__--'''~---~-'::_---:-=-~,- 27 12. Capsula extern a

-----:lr-----------::-~t-,-2B 13. Lamina medullaris lateral is 29 14. Globus pallidus lateraHs 15. Putamen

30 16, Gyrus frontalis inferior

17. Crus anterius capsulae internae 31 18. Caput nuclei caudati

•• ~~""'"":i'-- 19. Gyrus frontalis medius

~!:--:,;::_---:-""".~~-:-Jr--7--;:-""''''',\ 3.2 20. Gyrus frontalis superior 21. Sulcus frontalis superior

33 22. Fissura longitudinalis cerebri

~~~::~~-~L~:"'fIl~~§__ 34 23. Gyrus frcrrtans medialis

24. Sulcus cmguli (cingulatus)

25. Gyrus cinguli (cingulatus)

26. Sulcus corporis callosi 3527. Truncus corporis callosl

36 28. Ventriculus lateralis - cornu frontale (anterius)

37 29. Tuberculum anterlus thalami

30. Columna fornicis

31. Lobus insularis (insula)

32. Commissura rostral is (anterior)

33. Ventriculus tertius

34. Tractus opticus

35. Fasciculus mamillothalamicus 36, Infundibulum

37. Hypophysis (glandula pituitaria) 38, Septum peHucid'um

39, Foramen interventriculare

14
12
15
'16
11
10 -{ 17

18
9
8 19
7 20

6
21

5
4
3

2 21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2 Fig. 98.

Sectio frontalis - aspectus anterior (Sectiunea fr,ontala. 6 - fata anteri.oari)

1, Tractus opticus

2, Chiasma opticum

3. Commissura rostralis (anterior)

4. Lobus insularis (insula)

5. Sulcus lateralis - ramus posterior 6, Columna fomlcls

7, Putamen

8, Crus anterius capsulae internae

9. Caput nuclei caudaf

10. Ventriculus lateralis - cornu frontale (ante-

rius)

11. Sulcus corporis callosi

12. Gyrus frontalis medialis

13, Fissura longitudinalis cerebri

14. Gyrus frontalis superior

15. Sulcus cinguli (cingulatus) 16, Gyrus cinguli (cingulatus) 17, Truncus corporiscallosi 18. Septum pellucidum

19, Capsula externa

20, Claustrum

21. Capsula extrema

Fig. 97

Sectio frontalis 5 (Sectiunea frontali 5)

22

18 19
1 17 20

21
16
22
23
15

24
25
14
26
13
12 27

11
28

10
9 29
8
7 30
6
5
4
3

2 SECTIONES FRONTALES

31

Fig. 99.

Sectio frontalis 6 - aspectus posterior (Sectiunea frontala 6 - fats posterioara)

1. Gyrus occipitotemporalis lateralis

2. Sulcus temporalis inferior

3. Gyrus temporaUs medius

4. Sulcus temporatis superior

5. Lobus insularis (insula)

6. Gyrus temporalis superior

7. Capsula externa

8. Sulcus lateralis

9. Tuberculum anterius thalami

10. Columna fornicis

11. Stria et vena terminalis (vena thalarnostriata superior)

12. Gyrus precentralis

13. Plexus choroideus ventriculi lateralis (in foramen i nte rventriculare)

14. Ventriculus lateralis - cornu frontale (ante-

rius)

15. Gyrus frontalis inferior

16. Gyrus frontalis medius

17. Sulcus frontalis superior

18. Gyrus frontalis superior

19. Fissura longitudinalis cerebri

20. Gyrus frontalis medialis

21. Sulcus cinguli (cingulatus)

22. Gyrus cinguli (cingulatus)

23. Sulcus corporis callosi

24. Truncus corporis callosi

25. Caput nuclei caudati

26. Crus anterius capsulae internae

27. Putamen

28. Lamina medullaria lateralis

29. Globus pallidus lateralis

30. Lamina medullaris medialis

31. Globus pallid us medialis

32. Ventriculus tertius 33,37. Tractus opticus

34. Infundibulum

35. Pedunculus infundibularis

36. Fasciculus mamillothalamicus

38. Claustrum

39. Corpus amygdaloideum

40. Capsula extrema

41. Septum pellucidum

e , 1 - Atlas de anatornla ornuhn

82

Al LAS DE ANATOMIA OMULUI

Fig. 100.

Sectio frontalis 7 - aspectus anterior (Sectiunea frontals 7 -fala anterioara)

1. Gyrus occipltotempcralls medialis

2. Gyrus occipitotemporalis lateralis

3. Sulcus hippocampi (hippocampalis)

4. Eminentia collateralis

5. Gyrus temporal is inferior

6. Ventricul.us lateraUs - cornu temporale (infe-

rius)

7. Fasciculus mamillothalamicus

8. Gyrus temporal is medius

9. Globus pallidus medialis 10, Globus pallidus lateralis 11. Capsula extrema

12: Claustrum

13. Gyru S te rnporalls supe: JOT

14. Nuclei laterales thalarr i

15. Putamen

16. Capsula extema

17. Lamina medullaris lateralis

18. Tela choroidea ventriculi tertii

19. V. thalamostriata superior (v. terminalis)

20. Columna fornicis

21. Septum pellucidum

22. Ventriculus lateralis - pars central is

23. Truncus corporis callosl

24. A. cerebri anterior

25. Fissura longitudinalis cerebri

26. Sulcus cinguli (cingulatus)

27. Gyrus cinguli (cingulatus)

28. Sulcus corporis callosi

29. Corpus nuclei caudati

30. Crus posterius capsulae internae - pars tha-

lamolenticularis

31. Lobus insularis (insula)

32. Sulcus lateral is

33. Gyri temporales transversi

34. Nucleus subthalamicus

35. Cauda nuclei caudati

36. Pes hippocampi.

37. A. cerebri posterior

38. Pedunculus cerebri (cerebralis)

39. Substantia nigra

40. Fissura choroidea

41. Ventriculus tertius

42. Tractus opticus

43. Gyrus parahippocampalis (hippocampi)

44. Sulcus collateralis

25
24
26
23
27
22
21
28
20
19 29

18 30

31
17
16 32
33
15

34
14
13
35
12
36

11
37
10
9
8

7
6 5 4 3 2 44 43 42 41 40 39 38 SECTIONES FRONTALES

13 24
12
25
11 26
10 27
9 28

8
7

6


5
4
30


3 31

32

2


33 47

45 44 43 42 41 40 39 38 37 36

34

35

46

Fig. 101.

Sectiotrontalis 7 - aspectus posterior (secuunea frontala 7 - fa!a postertoara)

1. Gyrus temporalis inferior

2. Sulcus hippocampi (hippocampalis)

3. Gyrus temporalis medius

4. Pedunculus cerebri (cerebralis)

5. Ventriculus tertius

6. Gyrus temporalis superior

7. Gyri temporales transversi

8. Sulcus lateralis

9. Lobus insularis (insula)

10. Tela choroidea ventriculi tertii

11. Fissu fa choroidea

12. Septum pellucidum

13. Ventrlculus lateralis - pars centralis

14. Fissura longitudinalis cerebri

15. Sulcus cinguli (cingulatus)

16. Gyrus cinguli (cingulatus)

17. Truncus corporis callosi

18. Sulcus corporis callosi

19. Columna fornicis

20. Nuclei anteriores (thalami)

21. Corpus nuclei caudati

22. V. thalarnostriata superior (v. terminalis)

23. Crus posterius capsulae internae

24. Putamen

25. Lamina medullaris lateralis

26. Capsula externa

27. Globus pallidus lateralis

28. Claustrum

29. Capsula extrema

30. Lamina medullaris medialis

31. Cauda nuclei caudati

32. Ventriculus lateralis - cornu temporale(inte-

rius)

33. Eminentia collateralis

34. Gyrus occipitotemporalis lateralis

35. Gyrus occipitotemporalis medialis

36. Sulcus collateralis

37. Gyrus parahippocampalis (hippocampi)

38. Pes hippocampi

39. Globus pallid us medialis

40. A. cerebri posterior

41. Substantia nig ra

42. Pars ventralis (basilarls pontis)

43. Nucleus subthalamicus

44. Sulcus basilaris

45. Nuclei ventrolaterales thalami

46. Fasciculus mamiJlothalamicus

47. Fossa interpeduncularis

84

ATLAS DE ANATOMIA OMULUI

17
16 19

15 20

21
14
13 22

23
12


11 24

25
10
26
9
27

8 28
7 29
30
6
31
5 4

3

2

39 38 37

36 35

34

33

32

Fig. 102.

Sectio frontalis 8 - aspectus anterior (Secfiunea frontala 8 - fata anterioari)

1. Gyrus parahippocampalis (hippocampi)

2. Sulcus collateralis

3. Sulcus hippocampi (hippocampal is)

4. Sulcus occipitotemporalis

5. Gyrus dentatus

6. Alveus hippocampi

7. Tractus opttcus S. Claustrum

9. Capsula extrema

10. Putamen

11. Capsula externa

12. Sulcus lateralis

13. Fissura choroidea

14. Sulcus circularis insulae

15. Truncus corporis callosi 16,19. Gyrus cinguli (cingulatus)

17. Sulcus cinguli (cingulatus)

18. Fissura longitudinalis cerebri

20. Ventriculus lateralis - pars central is

21. Corpus nuclei caudati

22. Plexus choroideus ventriculi lateratis

23. Columna forructs

24. Tela choroidea ventriculi tertii

25. Nuclei ventrolateralis (thalami)

26. Nuclei medialis (thalami)

27. Ventriculus terti us

28. Corpus geniculatum laterale

29. Cauda nuclei caudati

30. Ventriculus lateralis - comu temporale (infe-

rius)

31 .. Emint'ntia coHateralis

32. Fimbria hippocampi

33. A cerebri posterior

34. Basis pedunculi cerebral is

35. Substantia nigra.

36. Fibrae corticospinales

37. Nucleus ruber

38. Pars ventralis (basilaris) pont is 39.· Crus posterius capsulae internae 40. Septum pelh.icidum

SECTIONES FRONTALES

Fig. 103.

Sectio frontalis 8 - aspectus posterior (Sectiunea frontala 8 - fats posterioars)

1. Fibrae corticospinales

2. Nucleus ruber

3. Substantia nigra

4. Basis pedunculi cerebralis

5. Gyrus dentatus

6. Alveus hippocampi

7. Eminentia collateralis

8. Ventriculus lateralis -cornu temporale (inferius)

9. Fimbria hippocampi 10,36. Cauda. nuclei caudati

11. Corpus geniculatum laterale 12 .. Nuclei ventrolaterales (thalami)

13. Nuclei mediales (thalami)

14. Tela choroidea ventriculi tertii

15. Corpus nuclei caudati

16. Ventriculus lateralis - pars eentralls

17. Truncus corporis callosi lB. Gyrus cingulj (cingulatus)

19. Fissura longitudinalis cerebri

20. Sulcus clnguli (cingulatus)

21. Septum pellucidum

22. Columna fornicis

23. Plexus choroideus ventriculi lateralis

24. Ventriculus tertius

25. Commissura epithalamica (posterior)

26. Sulcus hypothalamicus

27. Crus posterius capsulae intemae

28. Putamen

29. Claustrum

30. Capsula externa

31. Sulcus lateralis

32. Capsula extrema

33. Sulcus eircularis insulae

34. Tractus opticus

35. Fissura enoreldea

37. Plexuschoroideus ventriculi iateralis

38. Hippocampus

39. Sulcus collateral is

40. Sulcus hippocampi "(hippocampalis.)

41. Gyrus parahippocampalis (hippocampi)

42. Nervus trigeminus M

43. Pars ventralis (basilaris) pontis

44. Oliva

45. Pyramis (medullae oblongatae)

46. Fissura mediana ventralis (medullae oblongatae)

20 21 22 23 24 25
18
26
17
16 27
28
15
29
14
30
13
31
32
12
33

11 34
35
10 36
9


B

37

7
38 39

86

ATLAS DE ANATOMIA OMULUI

Fig. 104.

Sectiofrontalis 9 - aspectus anterior (sectumea frontali 9 - rata anterioara)

1. Pars ventralis (basilaris) pontis

2. Substantia grisea centralis

3. Tegmentum mesencephali

4. Hemispherium cerebelli

5. Colliculus cranialis (superior)

6. Sulcus collateralis

7. Gyrus parahippocampalis (hippocampi)

8. Commissura epithalamica (posterior)

9. Sulcus hippocampi (hippocampalis)

10. Corpus geniculatum mediale

11. Corpus geniculatum laterale

12. Radiatio optica

13. Crus posterius capsulae internae - pars

retrolenticularis

14. Tela choroidea

15. Sulcus lateralis

16. Plexus choroideus ventriculi lateralis

17. Commissura fornicis

18. Ventriculus lateralis - pars centralis

19. Fissura longitudinalis cerebri

20. Truncus corporis callosi

21. Crus fornicis

22. Pulvinar

23. Fimbria hippocampi

24. Cauda nuclei caudati

25. Alveus hippocampi

26. Hippocampus

27. Ventriculus lateralis - cornu temporale (infe-

rius)

28. Eminentia collateralis

29. Nuclei habenulae medialis et lateralis

30. Pedunculus cerebellaris medius (pontinus)

31. Commissura habenularum (habenularis)

32. Aqueductus mesencephali (cerebri)

33. Nucleus olivaris caudalis (inferior)

34. Ventriculus tertius

20

21

22
23

18
17 24

16
15 25

14
13 2.6

12 27
11 28

10
9
8
7
6 5

4

3

2

33

32 31 30

29

SECTIONES FRONT ALES

3

12
11


10
9 14
15
16
8
7 17

6 18


5
19
4
3 20

2

21 27 26 25

24

23

22

Fig. 105.

Sectio frontalis 9 - aspectus posterior (Se(:1iunea frontali 9 - fa", posterioara)

1. Pedunculus cerebellaris medius

2. Pars ventralis (basiiarts) pontis

3. Hemispherium cerebelli

4. Colliculus crantalls (superior) - sectum

5. Substantia grisea centralis

6. Radiatio optica .

7. Ventriculus lateralis - cornu temporale (inferius)

8. Crus posterius capsulae internae - pars retrolenticularis

9 Ventriculus lateralis - pars centralis

10. Sulcus lateratis - ramus anterior

11. Truncus corporis callosi

12. Fissura longitudinalis cerebri

13. Crus fornicis

14. Nuclei habenulae medialis et lateralis

15. Pulvinar

16. Corpus geniculatum mediale

17. Corpus geniculatum laterale

18. Cauda nuclei caudati

19. Alveus hippocampi

20. Hippocampus

21. Eminentia collateralis

22. Fimbria hippocampi

23. Sulcus hippocampi (hippocampal is)

24. Sulcus collateralis

25. Gyrus parahippocampalis (hippocampi)

26. Commissura habenularum (habenularis)

27. Nucleus olivaris caudalis (inferior)

28. Corpus pineale

88

ATLAS DE ANATOMIA OMULUI

19
14
13

12 20

21

11
22


23
10
24

9

25

8 26
7 27
6 28
5

4 3 2 Fig. 106.

Seetio frontalis 10 -aspectus anterior (Sec~iunea frontals 10 - tata anteri.oari)

1. Medulla oblongata (bulbus) - formatio (sub-

stantia) reticularis

2. Sulcus limitans

3_ Fovea cranialis (superior)

4. Pedunculus oerebellaris medius (ponti nus)

5. Pedunculus cerebellar is cranialis (superior)

6. Hemispherium cerebelll

7. Frenulum veli medullaris cranial is (superius)

8. Cclliculus caudalis (inferior) 9,22. Eminentia collateralis

10. Alveus hippocampi 11 Radiatio optica

12. Gyrus temporalis superior

13. Splenius corporis callosi

14. Sulcus lateralis (ramus posterior)

15. lobulus parietalis inferior

16. Rssuralongitudinalis cerebri

17. Sulcus lntraparietalis

18. lobulus parietalis superior

19. Ventriculus lateralis - pars central is

20. Bulbus comus occipitalis (posterioris)

21. Plexus choroideus ventriculi lateralis

23. Sulcus hippocampi (hippocampa.lis)

24. Gyrus parahippocampalis (hippocampi)

25. Sulcus collateralis

26. Fissura transversa cerebri

27. Eminentia medalis

28. Sulcus niedianus (ventriculi quarti)

29. Velum medullare craniale (superius, anterius)

SECTIONES FRONTALES

89

Fig. 107.

Sectio frontalis 10 - aspectus posterior (Sectiunea frontall 10 - fata posterioarl)

1. Medulla oblongata (bulbus)

2. Pedunculus cerebellaris medius (pontinus)

3. Pedunculus cerebellaris cranialis (superior)

4. Sulcus collateralis

5. Gyrus parahippocampalis (hippocampi)

6. ~minentla collateralis

7. Sulcus hippocampi (hippocampalis) B. Radiatio optica

9. Bulbus comus occipitalis (posterioris)

10. Ventriculus lateralis - cornu occipitale (posterlus]

11. Splenius corporis callosi

12. Lobulus parietal is superior

13. Fissura longitudinalis cerebri

14. Sulcus intraparietalis

15. Lobulus parietalis inferior

16. Ventriculus lateralis -pars centralia

17. Sulcus lateralis

18. Gyrus temporalls superior 19, Colliculus caudalis (inferior)

20. Fissura transversa cerebri

21. Ventriculus quartus

22. Nodulus (cerebelli)

23. Hemispheriu'm cerebelli

11

16
10
17
9
18

8


7 19
6
5 20

4
21

3
22


2
23 c 12 - Alias d .. analomla omului

90

ATLAS DE ANATOMIA OMULUI

Fig. 108.

Seetio frontalis 11- aspectus anterior (Secfiunea frontals 11 - fala anterloara)

1. Nucleus dentatus

2. Hilum nuclei dentati

3. Eminentia coltateralls

4. Ventriculus lateralis - cornu occipitale (poste-

rius)

S. Bulbus comus occipitalis (posterioris)

6. Radiatio optica

7. Sinus rectus

8. Fissura longitudinalis cerebri

9. Gyrus cinguli

10. Splenius corporis callosi

11. Isthmus gyri cinguli (cingulatus) ·1'2. Gyrus occipitotemporalis medialis

13. Hemispherium cere belli

14. Verm is cerebelli

15. Corpus medullare

SECTIONES FRONTALES

9Fig .. 109.

Sectio frontalis 11 - aspectus posterior (Sectiunea frontali 11 - fata posterloarl)

I

1. Corpus medullare

2. Hemispherium cerebelli

3. Gyrus occipitotemporalis medialis

4. Eminentia coUateralis

5. Calcar avis

6. Ventriculus lateralis - cornu occipitale (posterius)

7. Splenius corporis callcsi

8. Gyrus cinqull (cingulatusj

9. Fissura longitudinalis cerebri 1 O. Sinus rectus

11. Bulbus comus occipitalis (posterioris)

12. Radiatia optica

13. Isthmus gyri cinguli (cingulatus)

14. Hilum nuclei dentati

15. Nucleus dentatus

16. Vermis cerebelli

92

ATLAS DE ANATOMIA OMULUJ

SECTIONES HORIZONTALES (SECTIUNI ORIZONTALE PRIN ENCEFAL)

Fig.110.

Sectio horizontaJis 1 (Secliunea orizontall 1)

1. Fissura longitudinalis cerebri

2. Radiatio corporis callosi

Fig. 111. <, seese horizontalis 2 - aspectus superior (Sectiunea orizontall 2 - fata superioari)

t. Ventriculus lateral is - pars centr alis

2. Fissura longitudinalis cerebri

3. Truncus corporis callosi

Fig. 112.

Sectlo horizOn1ells 2 - aspectus inferior (Sectiunea orizontali 2 - fats inferioara)

1. caput nuclei caudati

2. Fissura longitudinalis cerebri

3. Truncus corporis callosi

4. Ventriculus lateralis - pars centralis

SECTrONES HORIZONTALES

9

Fig. 113.

Sectio horizontalis 3 - aspect us superior (Sectiunea orizontali 3 - fa1a superioara.)

1. Ventriculus lateralis - pars centralls

2. Septum pellucidum

3. Vemriculus lateralis - cornu frontale (anterius)

4. Forceps. frontalis

5. Gyrus cinguli (cingulatus)

6. Sulcus cinguli

7. Fiss.ura longitudinalis cerebri

8. Gyrus frontalis medialis

9. Sulcus corporis. callosi

10. Genu corporis callosi

11. Caput nuclei caudati

12. Truncus corporis callosi

13. Cavum septi pellucidi

Fig. 114.

Sectio horizontalis 3 - aspectus inferior (Sectiunea orizontali 3 - fata inferioari)

1. Sulcus parietqccipitalls

2. Ventriculus tateralis - pars centralis

3. Crus fornicis

4. lamina atfixa

5. V. thalamostriata superior (v. terminalis)

6. Stria terminalis

7. Caput nuclei caudal!

8. Ventriculus lateralis - cornu 1rontale (anterius)

9. Genu corporis callosi

10. Septum pellucidurn

11. Thalamus

12. Plexus choroideus ventriculi lateratis

13. V. choroidea superior

14. Fissura longitudinafis cerebri

8

7

6

5

4 3

2

ATLAS DE ANATOMIA OMULUI

14

13, 12

11

10

9 -*--,----+,.-:--~ 8-~~----:#--'-'--+

7_,'--~~~:---_

6 _1~~~~--.~l

5

4 _t;:....;_.::._----

Fig. 115.

Sectio horizontalis 4 ~ aspeetus superior (sectumea orizontali 4 - fata aupenoara)

15 14

11 10 9 8 7 6-~~ __ ~~~ __ 5-~~----~-~-----

4

3

Fig. 116.

Seetio horizontalis 4 - aspectus inferior (Seetiunea orizontali 4 - fata inferioara)

15

16

17

18

19 20 21

22 23

24

25 26

27 28

16

17

18 19 20 21 22 23

24

25 26

27

28

1, Sulcus parietoccipitalis 2. Radiatio optica

3, Tapetum

4, Cauda nuclei caudati

5. Fissura choroidea

6. Nuclei ventrolaterales (thalami)

7. Sulcus lateralis

8. Crus posterius capsulae internae - pars thalamolenticularis

9. Putamen

10. Genu capsulae internae

11. Crus anterius capsulae internse

12. Nuclei anteriores (thalami)' 13, Septum pellucidum

14. Sulcus corporis callosi

15. Fissura longitudinalis cerebri

16. Sulcus cinguli

17, Genu corporis callosi 18. Caput nuclei caudati

19, Ventriculus lateralis - cornu frontale (snterius)

20. Claustrum

21. Capsula externa

22. Capsula extrema

23. Lobus insularia (insula)

24. Columna fornicis

25, Nuclei mediales (thalami) 26. Corpus fornicis

27, Crus tormcts

28. Ventriculus lateralis - pars centralis

29. Splenium corporis callosi

1, Radiatio optica 2. Tapetum

3, Cauda nuclei caudati

4. Fissura choroidea

5. Nuclei mediales (thalami)

6, Crus posterius capsulae internae -, pars thala-

molenticularis

7. Lobus insularis (insula)

8. Nuclei ventrolaterales (thalami)

9. Nuclei anteriores (thalami) 10, Genu capsulae internae

1 t. Crus anterius capsulae internae

12. Ventriculus lateralis - cornu frontale (anterius) 13, Caput nuclei caudati

14. Sulcus corporis callosi

15, Fissura longitudinalis cerebrl

16. Sulcus cinguli (cingulatus)

17. Genu corporis cancer 18, Septum pellucidum 19, Columna tornicis

20. Putamen

21. Capsula extern a 22, Claustrum

23. Capsula extrema

24. Corpus tomlcls

25, Taenia (tenia) tornlcls 26, Crus tornicis

27. Ventriculus lateralis - pars central is 28, Splenium corporis callosi

SECTIONES HORIZONT ALES

95

12

13

1. Eminentia collateral is

2. Fissura choroidea

3. Crus fornicis

4. Ventriculus tertius

5. Thalamus

6. Crus posterius capsulae internae - pars thala-

molenticularis

7. Genu capsulae internae

8. Capsula extrema

9. Capsula externa

10. Claustrum

11. Crus anterius capsulae internae

12. Genu corporis callosi

13. Fissura longitudinalis cerebri

14. Ventriculus lateralis - cornu trontale (anterius)

15. Caput nuclei caudati

16. Septum peJlucidum

17. Putamen

is, Columna fornicis

19. Sulcus lateralis

20. Plexus chcroldeus ventriculi lateralis

21. Lobus insularis (insula)

22. Cauda nuclei caudati

23. Habenula

24. Ventriculus lateralis- cornu occipitale (posterius)

25. Splenium corporis callosi (sectum)

26. Bulbus cornu occipitalis (posterioris)

9

16

17

7

~~~-'-....,..,.,L-~e:l-18 19 20

6

21

5 4

22

3

23

26 25

Fig. 117.

Sectio orizontalis 5 - aspectus superior (Sectiunea orizontali 5 - fa18 superioara)

10

5

13

15

1. Fissura longitudinalis cerebri

2. Splenium corporis callcsi (seeturn)

3. Ventriculus lateralis - cornu occipitale (pos-

terius]

4. Plexus choroideus ventriculi lateralis

5. Ventriculus tertius

6. Lobus insularis (insula)

7. GI0bus pallidus lateralis

8. Caput nuclei caudati

9. Ventriculus [ateralis - cornu frontale (ante-

rius)

10. Genu corporis callosi

11. Septum pellucidum

12. Columna fomicis

13. Crus anterius capsulae internae '14. Genu capsulae internae

15. Putamen

16. Sulcus lateralis

17. Capsula extrema

18. Capsula externa

19. Claustrum

20. Crus posterius capsulae internae - pars tha-

lamolenticularis

21. Thalamus

22. Adhesio interthalamica

23. Habenula

24. Fissura choroidea

16

6

19

4

2 Fig. 118. Sectio orizontalis 5 - aspectus inferior (Secliunea orizontali 5 - fa1a inferioara)

24

23

96
10 11 12 13
9 r
8 ~.
7
6 ATLAS DE ANATOMIA OMULUI

~ ~

25

Fig. 119.

Sectio horizontalis 6 -aspectus superior

(Sectiunea orizontall 6 - fa1a superioari)

19 18

20 21 22

17 16 15 14 13 12 11 10

23

24

---4--~-25

------~~------ ~

~----------~~-------v

~==============~ - 29

,~------- 30

31 :;-.::-~I!ir__-- __ 32

33 ~~;-'------34 ~~7---~~----------35

Fig. 120.

Sectio horizontalis 6

(Sectiunea orizontali 6 - delalii)

1. Gyrus parahippocampalis (hippocampi)

2. Sulcus hippocampi (hippocampalis)

3. Alveus hippocampi

4. Ventriculus lateralis - cornu temporals ~nferius)

5. Plexus choroideus ventriculi lateral.is

6. Colliculus cranial is (superior)

7. Nucleus ruber

8. Lobus insularis (insula)

9. Basis pedunculi cerebralis

10. Gyrus cinguli

11. Sulcus cinguli

12. Rssura longitudinalis cerebri

13. Ventriculus lateralis - cornu frontale (anterius)

14. Caput nuclei caudatl

15. Putamen

16. Sulcus lateral is

17. Commissura rostralis (anterior)

18. Ventriculus tertius

19. Substantia nigra

20. Tegmentum mesencephali

21. Corpus geniculatum laterale

22. Corpus ge(liculatum mediale

23. Substantia ,grisea centralis

24. AqueductU$ mesencephali (c:erebri)

25. Vermis cerebeUi

1. Radiatlo optica

2. Cornu temporale (inferius)

3. Gyrus parahippocampalis

4. Hippocampus - gyrus dentatus

5. Subiculum

6. Fimbria hippocampi

7. Cauda nuclei caudati

B. Corpus geniculatum laterale

9. Corpus geniculatum mediale

10. Thalamus at pulvinar thalami

11. Claustrum

12. Capsu la extrema

13. Capsula externa

14. Columna fornicis

15. Sulcus terminal.is - stria terminaiis et v. tha

lamostriatasuperior (v. terminalis)

16. Septum pellucidum

17. Cornu frontale (anterius)

18. Caput nuclei caudati

19. Rostrum corporis callosi

20. Crus anterius capsulae internae

21. Genu capsulae internae

22. Putamen

23. Sulcus lateralis

24. Lobus insularis (insula)

25. Globus pallidus lateralis

~. Crus posterius capsulae internae 27 .. Ventricul.us tertius

2B. Commissura epithalamica (posterior)

29. Aqueductus mesencephali (cerebri)

30. Stria terminalis

31. Tapetum

32. Plexus cnoroldeus cornus temporale (ini

rius)

33. Nucleus ruber

34. Hemispherium cerebelll

35. Vermis cerebelli

SECTIONES HORIZONTALES

1. Eminentia collateral is

2. Hippocampus

3. Ventriculus lateralis - cornu temporale (infe-

rius)

4. Corpus geniculatum mediate

5. Ventriculus tertius

6. Commissura rostralls (anterior)

7. Lobulus insulans (insula)

8. Sulcus lateralis

9. Putamen

10. Caput nuclei caudatl

11. Ventriculus lateral is - cornu frontale (ante-

rius) .

12. Fissura longitudinalis cerebri

13. Sulcus cinguli (cingulatus) 1.4. Gyrus cinguli (cingulatus)

15. Nucleus ruber

16. Basis pedunculi. cerebral is

17. Substantia nigra

18. Tegmentum mesencephali

19. Corpus geniculatum laterale

20. Substantia grisea central is

21. Plexus cnorldeus ventriculi lateral is .22. Fimbria hippocampi

23. Alveus hippocampi

24. Aqueductus mesencephali (cerebri)

25. Colliculus cranialis (superior)

26. Sulcus hippocampi (hippocampalis)

27. Gyrus parahippocampalis (hippocampi)

28. Vermis cerebelli

1, 11. Fissura longitudinalis cerebri

2. Gyrus parahippocampalis (hippocampi)

3 Ventriculus lateralls - cornu temporale (infe-

rius]

4. Sulcus collateral is

5. Hippocampus

6. Chiasma opticum

7. Stria olfactoria lateralis

8. Tractus oifactorius

9. Gyrus rectus

10. Gyri orbitales

12. Sulci orbitaies

13. Infundibulum

14. Fossa lateralis cerebn

15. Arteria basilaris

16. Corpus amygdaloideum

17. Pars ventralis (basilaris) pontis

18. Fibrae pontis transversae

19. Nuclei pontis

20. Eminentia coliateralis

21. T,egmentum penns

22. Pedunculus cerebeuans cranialis (superior)

23. Fissu ra transversa cerebri

24. Hemispherium cerebelli

25. VermiS cerebelli

c , 3 - Atlas deanatomia omului

97

14

15

16

17

18 19

~~==~~~ __ ---20

~~~~~=7~--+--------21

:lttt-7--¥~r---22

23

24

25 26 27

28

Fig. 121.

Sectio horizontalis 6 - aspectus inferior (SeC1iunea orizontali 6 - fa~ inferioari)

11

ATLAS DE ANATOMIA OMULUI

SECTIONES SAGITTALES (SECTIUNI SAGITALE PRIN ENCEFAL)

Fig. 123.

Sectto sagittalis 1 (SeC1iunea sag ita Ii 1)

16

18
15
19
14
20
f3
12 1. Hemispherturn cerebelli
2. Nucleus dentatus
11 3. Sulcus ealcarinus
4. Cuneus
21 5. Sulcus parietoccipitalls
10
6. Splenium corporis callosi

9 22 7. Crus fornicis
8. Thalamus
8 9. Crus posterius capsulae internae - pars tha-
7 23 lamolenticu laris
6 10. Sulcus cinguli
11. V. et stria terminalis
5 12. Genu capsulae internae
24 13. Corpus nuclei 'caudati
14. Truncus corporis callosi
15. Sulcus central is
4 16. Gyrus frontalis medialis
17. Ventriculus lateralis
3 25 18. Caput nuclei caudati
19. Crus anterius capsulae internae
2 26 20. Globus pallidus
21. Tractus opticus
22. Pedunculus cerebri (cerebralis)
23. Pulvinar thalami
24. Pons
27 25. Oliva
26. Medulla oblongata (bulbus)
27. Medulla spinalis SECT10NES SAGITIALES

9

15
Fig. 124. 16
Sectio sagittalis 2
. (SeC1iunea sagitala 2) 17

14 18
13 19
1. Hemispherium cerebslli 12
2. Nucleus dentatus 20
a.Pons 11
4. Gyrus parahippocampalis (hippocampi) 21
5. Pedunculus cerebri (cerebralis) 10
6. Uncus 22
,7. Polus temporalis 9 23
8. Tractus opticuS
9. Globus pallidus 8
24
10. Putamen 7
11. Crus antertus capsulae internae
12. Rostrum corporis callosi 6
13. Caput nuclei caudati 25
14. Genu corporis callosl 5
15. Truncus corporis callos!
16. Sulcus centralis 4
17. Genu capsulae internae 3
1 S. Corpus nuclei caudati
19. Ventriculus lateralis
20. Crus posterius capsulae internae
21. Sulcus cinguli (cingulatus) 2 28
22. Thalamus
23. Crus fornicis
24. Splenium corporis callosi
25. Sulcus parletoccipitalis
26/27. Area striata*
28. Sulcuscalcarinus 14

4

15

13

Fig. 125.

Sectio sagittalls 3 (Sectiunea sagitali 3)

1.2

16

11

1. Hemispherium cerebelH

2. Polus occipitalis

3. Corpus medullare

4. Sulcus calcarinus

5. Sulcus parietoccipitalis

6. Fimbria hippocampi

7. Thalamus

8. ~tria terminalis

9. Radiatio optica

10. Ventriculus lateralis - cornu temporale (inferius)

11. Cauda nuclei caudatl

12. Radiatio optica

13. Substantia alba

14. Putamen

15. Globus pallidus

16. Commissura rostralis (anterior)

. 17. Corpus geniculatum laterals

18. Corpus amygdaloideum

19. Polus temporalis

20. Gyrus dentatus

21. Subiculum"

10Jii;;;;;~~_-

9~~ ~~~

8~~~~~~ __ ~ 7-,~~~~~~--------~~~- 6~~~--~~~wr--~~

5

17 18

20

21

3

100

~

-------

ATLAS DE ANATOMIA OMULUI

Fig. 126.

Sectio sagittales 4 (Sectiunea sag ita Is 4)

4

11

Fig. 127.

Sedio sagittalis 5 (Sectiunea sag ita Ii 5)

1. Hemispherium cerebelli

2. Corpus geniculatum laterale

3. Hippocampus

4. Corpus amygdaloideum

5. Polus temporalis

6. Sulcus lateralis

7. Putamen

8. Substantia alba

9. Globus pallidus (pars lateralis)

10 .. Capsula interna - radiatio acustica et optica

11. Thalamus

12. Ventriculus lateraHs - cornu temporale (inferius)

13. Gyrus dentatus

14. Sulcus perietoccipitalis

15. Sulcus calcarinus

16. Polus occipitalis

1. Sulcus calcarinus

2. Calcar avis

3. Cauda nuclei caudati

4. Lobus insularis (insula) (sectum)

5. Putamen

6. Sulcus lateralis

7. Corpus amygdaloideum

8. Ventriculus lateralis - cornu temporals (infetius)

9. Hippocampus

10. Gyrus dentatus

11. Flmbria hippocampi

SECTIONES SAGITIALES

1 . Pol us frontalis

2. Corpus amygdaloideum

3. Putamen

4. Sulcus lateralis

5. Lobus lnsularla (insula) (sectum)

6. Substantia alba

7. Sulcus calcarinus

8. Polus occipitalis

9. Hippocampus

10. Fimbria hippocampi

11. Claustrum

12. Gyrus dentatus 13 .. Alveus hippocampi

14. Ventriculus lateralis - cornu temporale (inferius)

15. Polus temporal is

6

Fig. 128.

Sectio sagittalis 6 (SeC1iunea sagitali 6)

1. Umen insulae

2. Sulcus central is insulae

3. Gyrus longus insulae

4. Ventriculus lateralis - cornu temporale (inferius)

5. Sulcus lateralis - ramus posterior

6. Sulcus postcentrahs

7. Sulcus centralis

8. Sulcus precentralis

9. Gyri breves insulae

10. Operculum frontoparietale

11. Operculum frontale

7

~~--8

3-------------4~--~~~ 2--------------~--~-.~~n

Fig. 129.

Sectio sagittalis 7 (Sectiunea sagitali 7)

S-ar putea să vă placă și