Sunteți pe pagina 1din 4

Anexa nr.

3
Sancțiuni emise de BNR instituțiilor de credit, în anii 2017 și 2018

Anul Ordinul Persoana fizică/ Sancțiunea Tipul și natura încălcării săvârșite


instituția de credit aplicată
căreia i se aplică
sancțiunea
2018 Ordinul Prim- BRD - Groupe Avertisment Nerespectarea unei măsuri dispuse de Banca Națională a României prin Ordinul
viceguvernatorului Societe Generale scris Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.97/27.12.2017
Băncii Naționale a S.A.
României nr.
25/24.04.2018
2017 Ordinul Prim- Persoana fizică din Avertisment - încălcarea dispoziţiilor prevederilor art.169 alin.1 din Regulamentul Băncii
viceguvernatorului cadrul Libra scris Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de
Băncii Naționale a Internet Bank S.A. credit, cu modificările și completările ulterioare, întrucât organul de conducere
României nr. în funcţia sa de supraveghere, nu s-a asigurat că politicile şi practicile de
76/17.11.2017 remunerare a personalului instituţiei de credit corespund culturii instituţiei,
obiectivelor şi strategiei pe termen lung, precum şi mediului de control al
acesteia, având în vedere că în urma evaluării efectuate, au fost identificate
componente ale sistemului de bonusare care favorizează expunerea băncii la
riscuri semnificative (bonusuri acordate pe baza unor indicatori prestabiliți care
vizează doar aspecte cantitative referitoare la volume de vânzări, fără a se lua în
considerare și elemente de risc, respectiv bonusuri acordate personalului din
cadrul unităţilor teritoriale care sunt condiţionate de viteza cu care sunt efectuate
anumite operaţiuni precum depunerile şi retragerile de numerar și “viteza în
creditare”);
- încălcarea dispoziţiilor art.5 alin.2 din Regulamentul Băncii Naționale a
României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu
modificările și completările ulterioare, având în vedere neadaptarea cadrului de
desfăşurare a activităţii în funcţie de natura activităţilor desfăşurate, la nivelul
instituţiei de credit existând o pondere semnificativă a procedurilor nerevizuite
în raport cu planul anual de revizuire al băncii;
2017 Ordinul Prim- Persoana fizică din Avertisment Neîndeplinirea de către Banca Comercială Feroviara S.A. a unora din măsurile
viceguvernatorului cadrul Băncii scris dispuse prin Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naţionale a României
Băncii Naționale a Comerciale nr.29/13.06.2016 referitoare la riscul de credit şi riscul de credit al
României nr. Feroviara S.A. contrapartidei, riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier, riscul de
10/27.02.2017 lichiditate şi de finanţare, precum şi la procesul intern de evaluare a adecvării
capitalului la riscuri.
2017 Ordinul Prim- Persoana fizică din Avertisment Neîndeplinirea obligațiilor ce au fost impuse conform art.2 din Ordinul Prim-
viceguvernatorului cadrul Băncii scris viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr.29/13.06.2016, în ceea ce
Băncii Naționale a Comerciale privește asumarea ca responsabilitate deplină/finală a organului de conducere,
României nr. Feroviara S.A. potrivit cerințelor și principiilor Regulamentului Băncii Naţionale a României
9/27.02.2017 nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu completările
ulterioare, a întregului proces de aducere la îndeplinire a măsurilor stabilite la
art.1 din ordinul menționat, având în vedere nerespectarea de către Banca
Comercială Feroviara S.A. a unora din măsurile dispuse prin Ordinul Prim-
viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr.29/13.06.2016 referitoare la
riscul de credit şi riscul de credit al contrapartidei, riscul asociat folosirii
excesive a efectului de levier, riscul de lichiditate şi de finanţare, precum şi la
procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri.
2017 Ordinul Prim- Persoana fizică din Avertisment - încălcarea dispoziţiilor prevederilor art.169 alin.1 din Regulamentul Băncii
viceguvernatorului cadrul Libra scris Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de
Băncii Naționale a Internet Bank S.A. credit, cu modificările și completările ulterioare, întrucât organul de conducere
României nr. în funcţia sa de supraveghere, nu s-a asigurat că politicile şi practicile de
77/17.11.2017 remunerare a personalului instituţiei de credit corespund culturii instituţiei,
obiectivelor şi strategiei pe termen lung, precum şi mediului de control al
acesteia, având în vedere că în urma evaluării efectuate, au fost identificate
componente ale sistemului de bonusare care favorizează expunerea băncii la
riscuri semnificative (bonusuri acordate pe baza unor indicatori prestabiliți care
vizează doar aspecte cantitative referitoare la volume de vânzări, fără a se lua în
considerare și elemente de risc, respectiv bonusuri acordate personalului din
cadrul unităţilor teritoriale care sunt condiţionate de viteza cu care sunt efectuate
anumite operaţiuni precum depunerile şi retragerile de numerar și “viteza în
creditare”);
- încălcarea dispoziţiilor art.5 alin.2 din Regulamentul Băncii Naționale a
României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu
modificările și completările ulterioare, având în vedere neadaptarea cadrului de
desfăşurare a activităţii în funcţie de natura activităţilor desfăşurate, la nivelul
instituţiei de credit existând o pondere semnificativă a procedurilor nerevizuite
în raport cu planul anual de revizuire al băncii;
2017 Ordinul Prim- Garanti Bank S.A. Avertisment Nerespectarea de către Garanti Bank S.A. a prevederilor din Ordinul Prim-
viceguvernatorului scris viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr.33/14.06.2016 privind
Băncii Naționale a dispunerea unor măsuri Garanti Bank S.A., prin nerealizarea Planului de măsuri,
României respectiv neimplementarea unui model de clasificare în funcție de tipul de
nr.51/06.09.2017 produs/clientelă, ca parte a procesului de selecție, evaluare, monitorizare a
riscului de credit.
2017 Ordinul Prim- ProCredit Bank Avertisment încălcări ale art.101 din O.U.G. nr.99/2006 coroborat cu cele ale art.3 alin.(1)
viceguvernatorului S.A. scris lit.a) și art.5 alin.(1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.6/2008
Băncii Naționale a privind începerea activității și modificările în situația instituțiilor de credit,
României persoane juridice române, și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit
nr.47/16.08.2017 din state terțe, cu modificările și completările ulterioare, raportat la cerințele
art.18 alin.(1) lit.r) din O.U.G. nr.99/2006, având în vedere efectuarea de către
ProCredit Bank S.A. România de servicii pentru ProCredit Bank A.G. Germania,
fără a fi autorizată să desfășoare astfel de operațiuni, conform obiectului de
activitate aprobat de Banca Națională a României.
2017 Ordinul Prim- Credit Europe Bank Amendă în - lipsa unei politici privind selectarea, monitorizarea şi planificarea succedării
viceguvernatorului (România) S.A. sumă de membrilor Consiliului de administrație, aspect care nu asigură respectarea
Băncii Naționale a 20.000 lei prevederilor art.15 alin.4 din Regulamentul Băncii Naționale a României
României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările
nr.43/02.08.2017 şi completările ulterioare;
- lipsa unei politici de promovare a diversității în cadrul organului de conducere,
aspect care nu asigură respectarea prevederilor art.19 din Regulamentul Băncii
Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de
credit, cu modificările şi completările ulterioare;
2017 Ordinul Prim- Patria Bank S.A. Avertisment nerespectarea măsurii dispusă la art.1 lit.o) din Ordinul Prim-viceguvernatorului
viceguvernatorului scris Băncii Naţionale a României nr.91 din 03.10.2016 privind deţinerea permanentă
Băncii Naționale a a unui nivel de fonduri proprii adecvat profilului de risc al băncii, astfel încât să
României se asigure menţinerea ratei fondurilor proprii totale la minim 15,14%, a ratei
nr.42/01.08.2017 fondurilor proprii de nivel 1 la minim 11,35% și a ratei fondurilor proprii de
nivel 1 de bază la minim 8,48%;
nedefinirea, în perioada 31.08.2015 – 31.08.2016, a unor mecanisme de control
adecvate care să asigure raportarea pe o bază continuă a riscului de conformitate
identificat de alte structuri organizatorice, nestabilirea unei metodologii pentru
elaborarea planului de testare a conformităţii şi nedefinirea unor controale
corespunzătoare pentru identificarea situaţiilor de conflict de interese generat de
alte activităţi în care poate fi implicat personalul instituţiei de credit, ceea ce a
condus la nerespectarea prevederilor art.49 din Regulamentul Băncii Naţionale a
României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu
modificările şi completările ulterioare;
2017 Ordinul Prim- Bancpost S.A. Amenda in - încălcarea prevederilor art.101 alin.2 și art.1172 din Ordonanţa de urgenţă a
viceguvernatorului suma de Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului,
Băncii Naționale a 25.000 lei aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi
României completările ulterioare, ca urmare a implementării unui proces defectuos de
nr.21/07.06.2017 rambursare automată a ratelor de credit, prin efectuarea unor tranzacții prin care
au fost percepute penalităţi care au condus la înregistrarea de venituri
necuvenite, decurgând din operațiunile de creditare cu clienții, fără ca acestea să
fie stipulate în contract;
încălcarea prevederilor art.11 alin.2 lit.a) din Regulamentul Băncii Naţionale a
României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit cu
modificările şi completările ulterioare, prin neexercitarea în mod adecvat a
responsabilităţilor definite la art.84 alin.1 și la art.153 din regulamentul
menţionat, prin aprobarea de către Comitetul de Reglementări Interne a unor
norme care erau de competența organului de conducere, întrucât în cadrul
acestora erau reglementate activităţi care generează risc semnificativ pentru
bancă (Norma privind identificarea expunerilor neperformante și clasificarea
expunerilor restructurate rezultate în urma operațiunilor de înlocuire/19.01.2016,
modificată în 05.04.2016; Norma de creditare Persoane fizice/05.02.2016;
Procedura de aprobare și acordare credite ipotecare/imobiliare și de
consum/21.04.2016; Normă privind indicatorii cheie de risc
operațional/16.06.2016, Procedura de raportare a evenimentelor de risc
operațional/V5).
Sursa: http://www.bnr.ro/Sanc%C8%9Biuni-emise-de-BNR-12553.aspx#peloc

S-ar putea să vă placă și