Sunteți pe pagina 1din 20
2 - — Decizia civild nr. 1292/2 mai 2012 a Curtii de Apel Timisoara din considerentele céreia cu autoritate de lucru judecat, instanja constatd cd CNSLR nu are nicio legdturd cu patrimoniul UGSR flicdindu-se mentinea expresd cd simpla inflinfare ca persoand juridicd ca CNSLR mu are nicio importanta cé si aceasta s-a declarat fara temei succesoarea UGSR, care insd nu este o structuré decedatd , ci exist. - Inacelasi registru se inserie si decizia Inattei Curfi nr. 6005/2004 in care de data aceasta se constaté cd acordul dintre structurile sindicale nu reprezinté un drept de dobandire a drepturilar sindicale, - —— Rezolutia olografai din 03.04.1990 a primutui ministru in functie x 0 care se menjioneazd c& “orice alte decizii privind patrimoniul UGSR Ke dupa congresui sindicatelor", ¢ Vrea sti se primeased acest document intrucét fe cit cei tei “escroci” la numai trei luni mai tdrziu au frtocag! wiment peste rezalutia primuli ministru in referire la pred Sino Jn documentul pe care la procuror, exist 0 notd in care, olograf prim ministrul in fung oa sefului sindicatului sit cedece cladirea UGSR (sediul aces a Ministerului de Externe unde este si in prezent oo y cd UGSR s-ar fi desfiinjat, aceasta corespondenja ar fi fost imposibild, - Adresa Secretariatului General al Camerei Deputatilor mv. 51/3667/18.12.2008 prin care ni se precizeazit oti in Monitorul Oficial niciodatd mu a fost publicat veeun act cu privire la dizolvarea sau divizarea UGSR argument fuat in caleul de judecatd cdnd au constatat cd este una si aceeasi persoand cu cea dinainte de Revoiutie, > Mai mutt, desi acest tip de exemple pot continua, face precizarea cé define un set de acte judiciare care dovedesc pas cu pas toate afirmayiile pe care le face. 23 ¢) NISLPEANU VLADUTU ~ acesta am activat in UGSR din anul 1949 si am fost pregedintele sindicatului de la Valcea pe linie de invatimant — acesta araté cét a cotizat cred cai cel mai mult din Romdnia la miscarea sindicald si are un interes legal si actual sé se afle adevérul. Inainte de Revolutie ajunsese seful sectiel internafionale a UGSR. Referitor la documentul “proces ~ verbal din 04.07.1990" pe care procurorul i-l prezinta, fac afirmatia c& semntitura ta rubrica CALINESCU STEFAN este un fals, si cel mai probabil este a lui POROJAN. De ta acest document a inceput tot domino - ul de consecinfe in sensul. au inflinjat tot felul de federafii $i confederayii sindicale care ave arg scop distrugerea unitdfii sindicale si preluarea patrimoniului, Precizeazd cit in spatele acestui document pa fel de tithe de proprietate, niciun cadastru corect, "er care CNSLR sa fie succesorul UGSR. su & Singurul care eo sta era un congres - care nu s-a organizat niciodata. ft or s-a incurcat organizarea congresului pentru a se si de feirdmitare organicatoricé $i patrimonialé a sindicatelor, adicd acfionat intr-un mod intentionat organizat. Nu stie unde sé se fi dus banii, cea mai probabil opinie flind aceea cé si i- au insugit cei care au intocmit documentul. Raspunde in mod neechivoc faptul c&é CNSLR nu este si nici nu are cun sft (fost vreadaté succesorul de drept al UGSR. Ca sé existe asa ceva fac o comparatie din viata sociald, cé ,, pentru a avea succesiune trebuie sé ai parinfi", iar in acelasi timp ,,parinfii trebuie sé aiba averea pe care sii fi-0 transmita legal”. 24 Din stiinja sa, dupa peste 70 de ani de implicare in sindicat, poate sé fac afirmatia cai ne aflém in fata unei adevarate hofii, cand patrimoniul UGSR a fost luat fr’ temei pe baza acestui dacument / procesul ~ verbal din 04.07.1990 care mu are nicio relevanta juridica. Este convins cf activitatea de preluare ilicita a pairimoniului UGSR - a fost gandité dinainte si de aceea an aparut imediat dup& Revolutie foarte multe confederatit. Aceste afirmatii le face in mod constient $i documentat, intrucdt a fost in cadrul Organizatiei Internationale a Muncii la Geneva si a reprezentat an de an miscarea sindicald romana. 0 Spre exemplu, a adus in Constanja la Hotel Astoria pregedintele ove is Mondial al OIM. Precizeaza cai niciodata Consiliul Central al Ut 0 icin Jet de patrimoniu, pentru cd acesta a apartinut Uniuni Acronimul CGM inseamnd aos ae @ Muncti, care a fost organizatia romaneasca si 5, iar ulterior a considerat cé trebuie o Uniune a celor I. acestora an es j tn Consilinl Central . el: , acest Consiliu Central nu a avut niciodaté niciun fel de 1 Legat de documentul prezentat de procuror $i anune - tranzactia generala , ramuri incluse in miseare $i tofi presedingit ft. din 07.11.1991, precizez cd in opinia sa, semnatarii acesteia au fost ,in cdrdasie ei intre ei cu ganduri murdare faté de membrii de sindicat” care au pretins cé i-au reprezentat vreodatti, au inventat si creat 0 organizafie comercialdi de tip SRE prin care sé manipuleze si sd distrugd toatd situajia si patrimoniul sindicatelor, ceea ce se pare cd au $i refinut in parte. Tranzactia prezentata nu are niciun fundament legal intrucdt, pe de o parte fostul CC al UGSR nu arvut el insusi un patrimoniu care sé fle tranzactionat, iar