Sunteți pe pagina 1din 4

monah Savatiemonah Savatie

Adio Uniune Sovieticã,


bun оntоlniºul Uniune Europeanã...
Istoria se repetã. Sau, dacã ar fi sã vorbim cu cuvintele înþeleptului Solomon,
nimic nou sub soare. Mai ales ideea unificãrii ºi a pãcii nu este deloc nouã. A
te arãta entuziasmat de ea este mai degrabã un semn de imaturitate civicã, decît
un imbold spre mai bine. Оn general, orice rоvnã necugetatã nu este decît
o
lucrare de moment a sоngelui, a firii noastre vãtãmate. Iar binele firii cãzute
nu este adevãratul bine. Gustave le Bon, un psiholog ºi sociolog francez
contemporan, gãseºte cã anume pe astfel de sentimente se zidesc miturile
politice. Masele, spune el, sînt ca o femeie, niciodatã nu ºtii ce vor face.
Totuºi, aºa cum existã don-juani, profesioniºti în a manipula femeile, existã ºi
don-juani politici, profesioniºti în a manipula ºi a supune masele.
Metodele de manipulare a maselor, de regulã, sînt foarte simple. Orice
complicaþie оntr-o astfel de metodã nu va da roade. Оntr-un cuvоnt
, totul se
face ca pentru naivi, pentru cã lucrurile simple le cerceteazã cu adevãrat prea
puþini. Cu atît mai simplu stau lucrurile cu poporul nostru. Noi am fost
crescuþi în incubatorul utopismului sovietic. ªi, de aceea, sîntem niºte buni
înghiþitori de idei ºi de fantome. Poporul nostru încã mai stã cu gurile galbene
cãscate în cuibul propriei neputinþe, aºteptînd cоnd va veni vreo pasãre cu o
idee familiarã în cioc. ªi ideea aceasta nu a întоrziat sã vinã din partea
regizorilor politici. Mã refer la ideea Uniunii Europene, care nici nu putea
înlocui mai bine o altã Uniune, ºtim noi care.
Vreau sã observãm cîteva miºcãri impresionante. Fiecare îºi aminteºte motivele
pentru care s-a cerut dãrîmarea Uniunii Sovietice, motivele erau unele
naþionale. Adicã, dintr-odatã fiecare republicã a început sã aspire energic la
idealurile sale naþionale ºi naþionaliste. Anume ideea naþionalitãþii a fost
catalizatorul care a aprins masele. În scurt timp scopurile propuse au fost
atinse. S-a cerut ºi s-au obþinut nu numai limba, steagul ºi dreptul la istorie,
ci chiar ºi o monedã naþionalã. Dar nu au trecut bine nici zece ani, cã acelaºi
popor ameþeºte de bucurie la ideea aderãrii la o Uniune în care sã nu mai existe
pricipii naþionale ºi nici confesionale ºi sã circule o singurã monedã - euro. O
Uniune în care toþi vor fi fericiþi!
Liderii politici care promoveazã ideea aderãrii la Uniunea Europeanã ºi totodatã
spun cã îºi iubesc poporul nu sînt sinceri. Numai un schizofren poate crede cã
un popor ca cel român, bulgar sau ceh va putea supravieþui în condiþiile
descrise de europeniºti. Moneda unicã în scurtã vreme va duce la o limbã unicã,
ceea ce se întоmplã deja. Iar limba aceasta se pare cã nu va fi niciodatã
româna. Anume pe teren economic оn cоþiva zeci de ani limba romвnã,
bulgarã sau
cehã vor rãmîne doar оn manuale. Cred cã mulþi ºtiu cã deja se prevede ca toate
lucrãrile cu caracter ºtiinþific sã fie scrise în limba englezã, încã în anul
1998 aceastã mãsurã s-a aplicat la examenele de licenþã la Facultatea de
Matematicã din Bucureºti (cred cã ºi la altele pe care nu le ºtiu eu). Mulþi
autori de literaturã au ºi început sã-ºi scrie operele în limbile de circulaþie
europeanã .
Dar un capitol aparte оn acest proces de depersonalizare a popoarelor euro
pene
este, fãrã îndoialã, credinþa, credinþa ortodoxã a românilor, bulgarilor,
sоrbilor, etc. Anume оn aceastã temelie a poporului nostru, idealul ºi r
ostul
nostru pe pãmînt, au lovit neоntоrziat bunii cunoscãtori ai lucrurilor. Sc
opul
este unul politic ºi economic, nicidecum unul de convertire la alte religii.
Situaþia este identicã cu cea din perioada lui Leon Isaurul (Începutul sec.
VIII), cоnd acesta a pornit lupta оmpotriva icoanelor. Fãrã îndoialã, Leon e
ra
prea puþin teolog ca sã-ºi motiveze prigoana din punct de vedere doctrinar.
Scopul lui nu era de a proteja Biserica de idolatrie , dupã cum se susþinea
oficial, ci pur ºi simplu de a înlãtura elementul care îi despãrþea pe creºtini
de iudei ºi musulmani. Noi ºtim cã atît iudeii, cоt ºi musulmanii au оn comun
refuzul obsedant al posibilitãþii sfinþirii materiei, în cazul dat icoana, pe
care o considerã idol. ªi atunci, Leon, ascultînd sfaturile lor, hotãrãºte sã
elimine icoanele din cultul creºtin, crezînd cã îi va оmpãca astfel pe toþi.
Mulþi îºi mai amintesc scandalul din aceastã iarnã ce s-a stîrnit оn Romвnia
atunci cоnd Parlamentul a avut ideea sã interzicã sãrutarea icoanelor în
biserici din motive igienice . ªi asta într-o þarã în care nu demult se votase
ortodoxia ca religie de stat, de cãtre acelaºi parlament. Poate asta va deschide
un pic ochii asupra felului în care unele organizaþii cu scopuri nereligioase
din afarã încearcã sã dezbine prin Bisericã.
Ideea ecumenismului, a unificãrii tuturor religiilor, vizitele papale, fluxul de
literaturã porno-misticã nu sînt decоt metode de a ameþi taurul оn arenã.
Cruciadele Vaticanului nu au оncetat niciodatã, inchiziþiile rãzboinice din evul
mediu au evoluat în zilele noastre оn unele mai subtile, spirituale.
Inchizitorii nu mai frоng oase, frоng conºtiinþe. Cine a urmãrit efectele
devastatoarei vizite papale în Romania ºi aproape insesizabila hirotonie de
cãtre însuºi Papa a episcopului catolic pentru Moldova, va cunoaºte în scurtã
vreme rostul acestei semnificative tãceri ºi inactivitãþi pãrelnice a
episcopatului catolic din Moldova. Ceea ce ne îndreptãþeºte sã suspectãm
Vaticanul de manevre politice, dincolo de faptul de a activa ca stat în stat,
sоnt chiar acþiunile ºi declaraþiile papei cu privire la religii cum ar fi
islamul, hinduismul ºi altele, declaraþii care nu contrazic doar dogmele
ortodoxe, ci chiar ºi pe cele romano-catolice. De aceea ele sînt viclene ºi
false, ne pare rãu.
Urmãrile sînt triste. Cãlugãrii români pãrãsesc masiv þara pentru a scãpa de
presiunile tacite din partea episcopilor. Grecii sоnt pur ºi simplu nevoiþi sã
punã interdicþie fluxului de cãlugãri români pe Muntele Athos. Romвnii pleacã о
Rusia, Georgia, Serbia - þãri în care Biserica ºi-a conservat tezaurul doctrinar
ºi dogmatic. Desigur, despre asta nu se vorbeºte cu voce tare, nici despre
cãrþile catolice care pur ºi simplu au scos din biserici pe Sfinþii Pãrinþi.
Mult mai de cinste sînt, de exemplu, albumele foto de felul Trei zile dintr-un
mileniu dedicat vizitei Papei оn Romania, оn care preoþi ortodocºi sãrutã mîna
papei ºi chiar se împãrtãºesc în piaþã la messa catolicã. Un astfel de album
costã 400 de mii de lei româneºti. Din experienþã personalã spun cã în Romania
de azi existã o cenzurã în materie de idei religioase, anume ortodoxe, cam cum
оmi оnchipui cenzura comunistã de altã datã. Mîna de fier a noului imperiu ca
re
ne mоnã spre fericire a ºi început sã se resimtã. Mulþumim lui Dumnezeu cã la
noi încã se mai pot publica articole ca acesta într-un ziar de circulaþie
naþionalã, dar nu pe mult timp*.
Douã carii ieºite din aceeaºi gãoace rod astãzi poporul nostru: ecumenismul pe
plan religios ºi ideea Uniunii Europene pe plan politic ºi economic. Aceste douã
idei sînt utopii, lucruri imposibil de realizat chiar ºi pur teoretic.
Din punct de vedere religios nu este momentul sã explic, cît priveºte cel
economic ºi politic, el este asemãnãtor cu cel sovietic. Europa ne-a vîndut
ideea de a ieºi de sub cizma sovieticã, iar noi, din obiºnuinþã, am început sã o
aprovizionãm cu materie primã la preþuri de nimic. Mitul Americii în care toþi
merg pe jeep-uri ºi al Europei în care toþi vor deveni miliardari nu este decît
o creaþie virtualã ca ºi mitul sovietic. Citiþi un foarte bun roman al
laureatului premiului Nobel, John Steinbek ªoareci ºi oameni , despre
societatea americanã de la sate ºi o sã mã înþelegeþi. America în care toate
femeile au 180 ºi 58 în talie, ºi nimeni n-are carii este o fantomã. Dimpotrivã,
statisticile îi aratã pe americani ca pe un popor suficient de urît, care are
mari necazuri cu obezitatea ºi în genere cu bolile fizice ºi psihice. Iar
europenii sînt atоt de inculþi, оncоt studenþii noºtri de la facultãþile
e
artã, cînd pleacã în exursii, оn cоteva sãptãmîni (pentru cã nu li se permite s
treacã tablouri la vamã) le bat toate valorile naþionale, ce-i drept cu
kitsch-uri, cã acestea plac pseudoelitelor europene. Vreau sã ne gîndim cam cum
aratã pe dinãuntru un francez cînd se adunã în piaþã la mitinguri împotriva
adidaºilor din piele din milã pentru animale , dar nu-i este milã de
animalele care se sacrificã zilnic în casele de toleranþã ºi nici de cele care
îºi ucid ca scroafele propriii prunci.
Sã ne amintim numai de vizita lui Brigide Bardot în Romania ºi de obsesia ei cu
castrarea cîinilor vagabonzi, tot Guvernul s-a umflat de entuziasm! ªi Primarul
Viorel Lis ºi multe personalitãþi politice se înghesuiau sã încapã în televizor
cu stafiditul sex-simbol de altã datã.
Оntr-un cuvоnt, nu tot ce se vede la televizor e ºi adevãrat, mai bine sã
coborîm din lumea fantomelor ºi sã încercãm sã ne adaptãm la condiþiile
realitãþii. Dar chiar dacã am ºi ajunge, la urma urmei, sã iasã þãranii noºtri
de sãrbãtori la horã cu hamburgerii în minã, nu cred cã este un ideal.
Uniunea Europeanã este un fel de rai iehovist în care negrii ºi chinezii
mãnîncã toatã ziua banane ºi se joacã cu leii ºi pãunii. Aceleaºi metode de
îndobitocire, la comuniºti ºi la europeniºti. Fãrã nici cea mai micã schimbare.
Mi-aduc aminte cã am participat ºi eu la expoziþiile de picturã pioniereºti la
care оntotdeauna ieºea pe locul оntоi lucrarea оn care o h
orã de copii negri,
galbeni, roºi ºi europeni zîmbeau fericiþi. Iar trei ani în urmã am avut
ocazia sã asist la deschiderea unei astfel de expoziþii (la Muzeul Naþional de
Istorie) organizate de UNESCO la Chiºinãu. Aceleaºi desene cu negri ºi chinezi
erau aplaudate cu o frenezie stînjenitoare. Nimeni nu-ºi dãdea seama cã aplaudã
spãlarea propriului creier.
Nu vreau sã vorbesc despre bogãþiile virtuale pe care ºi le închipuie fiecare
moldovean cоnd se gоndeºte la Europa, e banal. Asta mi-aduce aminte de
fantasmele copiilor sovietici de la sate. Discuþia preferatã a sãrmanilor
începea cu cuvintele: Ce zici, dacã ai gãsi acum un tort mare-mare, ce-ai
face? ºi fiecare începea sã se laude cam cît de mult tort ar putea sã mãnînce.
Pe urmã treceau la harbuz, la mandarine ºi la cîrnaþ de ciocolatã . Copiii de
atunci acum sînt tinerii care pleacã la zarabotcã în Grecia ºi Italia, ºi
discuþiile lor acum, desigur, încep cu dacã ai avea o casã cu trei etaje ...
Este frumoasã aceastã naivitate a noastrã, fãrã îndoialã, dar nu trebuie sã o
transformãm în unealta propriei sinucideri. Chiar оndrãznesc sã vorbesc despre o
sinucidere colectivã, sinuciderea unei naþiuni, a unei tradiþii, a unei culturi.
Zece ani оn urmã strigam оn piaþã ºi ne bãgam sub tancuri pentru a ne obþine
propria istorie ºi culturã, tãceam ca elefanþii în semn de protest cоnd ni se
adresa cineva оn limba rusã. Astãzi plãtim bani ca sã învãþãm engleza ºi dansãm
de ameþim pe muzicã de bulevard americanã ºi chiar aborigenã. Atît de intime au
devenit pentru noi timpanele ºi zurgãlãii canibalilor din junglã, încоt оi
purtãm оntipãriþi pe haine, ºi aº spune cã în primul rоnd pe creier! Nu vreau s
jignesc pe nimeni, dar trebuie sã spun cã foarte multe dansuri de discotecã nu
sînt altceva decоt prelucrãri ale unor ritualuri ºi invocãri la care normal se
aduc ºi jertfe omeneºti sau cel puþin animale, ºi chiar formaþii ca Beatles, a
fost un promotor al sectei kriºnaite în America ºi nu numai, fapt care i-a fãcut
pe mulþi sã joace ºi sã fredoneze mantra hare kriºna . Pentru a ne convinge e
suficient sã deschidem un dicþionar de istoria religiilor la capitolul ºamanism
sau woodu.
Adicã, tinerii noºtri care sînt convinºi cã nu sînt deloc religioºi ºi rîd cu
оngоmfare, nici nu-ºi dau seama cã sînt participanþi activi la ritualuri tai
nice
ºi cã, în fond, se sacrificã zeilor, unor zei necunoscuþi. Nu mã refer la
formaþii gen Napalm Death , Sepultura sau Slayer , care sînt sataniste
declarate, ci anume la cei mai paºnici dintre ei, la un Santana, Bob Dylan,
Beatles - pacifiºtii anilor 60. Sinuciderile sau alienãrile fanilor sînt deja
fapte comune.
Dar nu numai muzica de discotecã a fost afectatã de valul de pãgînism ºi
idolatrie, ci toate sferele activitãþii umane, începоnd de la artã ºi culturã ºi
terminînd cu medicina ºi economia. Teosofia, vizitele extraterestre, bio ºi
energo medicina, clonãrile ºi alte obsesii pe drept diabolice au pus stãpînire
pe viaþa noastrã. Ce sã mai spun de ruºinoasele sex shop-uri, cã toatã viaþa
noastrã a devenit un sex-shop! Desigur, foarte multã varietate. Dar vreau sã ne
amintim cîteodatã cã în timp ce vreouna din fetele frumoase оºi cumpãrã chiloþi
pe dolari, iar alte zeci de mii stau zilnic pe masa de operaþie pentru procedura
bine cunoscutã, existã bãbuþe în sate care le aºteaptã sã vinã de Paºte acasã.
Tristã priveliºte, nu meritã.
Este greu sã gãseºti astãzi un loc pe pãmînt unde sã nu se audã muzicã, sã o
numim cu blîndeþe, despiritualizatã. Tocmai o fatã din categoria expusã mai sus
rãspundea cu multã dulceaþã la întrebãrile telefonice, emisiune radio tipic
euro-americanã. ªi brusc, din vacarmul pornografic ºi animal douã cuvinte m-au
fãcut sã o iubesc pe fata aceea. Cuvinte pe care toþi le spunem în aceastã
perioadã, dar nu toþi le înþelegem: HRISTOS A INVIAT! Aceasta este o formulã
tradiþionalã de salut la maldoveni care se spune de la Paºte pînã la Înãlþare.
Dupã aceea convorbirea a continuat normal, despre ceea ce se discuta acolo.
Totuºi este un început. Adevãrat a înviat...