Sunteți pe pagina 1din 2

1.a) Având în vedere complexitatea domeniului de activitate al S.C.

VICTOR
CONSTRUCT S.R.L., stabiliţi ce activităţi intră sub incidenţa “domeniului reglementat” şi
asupra cărora managementul va trebui să întreprindă măsuri speciale pentru a putea
opera înafara ţării.

Pentru a opera in afara tarii si a desface pe piata produsele sale S.C.VICTOR CONSTRUCT
SRL trebuie sa intreprinda urmatoarele activitati ce intra sub incidenta “domeniului reglementat”(
Anexa 1 a Legii 608/2001):

 sa aplice marcajul CE pe produse si/sau pe ambalajele sau documentele însoţitoare,


după cum este prevăzut.
 sa se asigure ca produsele sunt conforme cu standardele si toate cerinţele esenţiale din
directivele aplicabile;
 sa identifice directivele europene din Noua Abordare - transpuse in legislaţia naţionala
prin reglementari tehnice - care sunt aplicabile produselor sale;
 sa identifice procedura de evaluare a conformităţii care se aplica (declararea pe proprie
răspundere a conformităţii, implicarea unui organism recunoscut pentru evaluarea
încercărilor, inspecţiilor sau a sistemului de management al calităţii sau integrat);
 sa determine termenele pana la care trebuie sa întreprindă masurile necesare;
 sa determine standarde europene armonizate aplicabile produselor sale;

Reglementările tehnice naţionale se supun prevederilor Art. 28 şi 30 ale Tratatului


Comunităţii Europene, care interzic restricţiile cantitative sau măsurile cu efect echivalent.
Precedentul juridic al Curţii Europene de Justiţie, în special cazul 120/78 asigură
elementele cheie pentru recunoaşterea mutuală. Efectul acestui precedent juridic este
următorul:

- mărfurile produse legal sau comercializate într-o ţară ar trebui, în principiu, să


circule liber în interiorul Comunităţii, atunci când astfel de produse satisfac nivele echivalente de
protecţie cu cele impuse de Statul Membru exportator şi cand acestea sunt comercializate în
teritoriul ţării exportatoare.

- in lipsa măsurilor Comunităţii, Statele Membre au libertatea de a legifera pe teritoriul


lor.

- barierele în calea comerţului rezultate din diferenţele existente între legislaţiile


naţionale pot fi acceptate numai dacă măsurile naţionale :

• sunt necesare pentru a satisface cerinţe obligatorii (cum ar fi sănătatea,


securitatea, protecţia consumatorului, protecţia mediului);
• servesc un scop legitim care justifică încălcarea principiului liberei circulaţii a
mărfurilor; şi

• pot fi justificate în privinţa legitimităţii scopului şi sunt proporţionale cu obiectivele.

Există o perioadă de aşteptare în care acestea nu pot fi adoptate, dându-se astfel


posibilitatea Comisiei sau Statelor Membre să reacţioneze. În lipsa unor reacţii în perioada
iniţială de aşteptare de 3 luni, proiectele reglementărilor tehnice pot fi apoi adoptate. În
cazul în care există obiecţiuni, se impune o perioadă de aşteptare suplimentară de 3 luni.
Perioada de aşteptare este de 12 luni în cazul în care există o propunere pentru o directivă.

Restricţiile în calea liberei circulaţii a mărfurilor, care pot fi acceptate conform Art. 28 şi
30 ale Tratatului CE, pot fi evitate sau eliminate numai prin armonizare tehnică la nivelul
Comunităţii. Aceasta armonizare a fost la început destul de redusă din doua motive. Primul,
legislaţia a devenit foarte tehnică, deoarece avea obiectivul de a satisface cerinţele individuale
ale fiecărei categorii de produse. Al doilea, adoptarea directivelor privind armonizarea tehnică
se baza pe unanimitate în Consiliu.

Introducerea pe piaţa este considerată a nu avea loc atunci când un produs este:

• transferat de la producătorul dintr-o ţară terţa la reprezentantul sau autorizat în


Comunitate, pe care producătorul l-a angajat pentru a se asigura că produsul îndeplineşte
cerinţele directivelor;

• transferat la un producător pentru a fi supus în continuare unor operaţii (de ex.: asamblare,
ambalare, procesare sau etichetare);

• fără permisiune de liberă circulaţie din partea vămii, sau se afla sub incidenţa altor
proceduri vamale (de exemplu: tranzit, depozitare, sau import temporar), sau este într-o
zonă liberă;

• realizat într-un Stat Membru, cu scopul exportului într-o terţa ţară;

• expus la târguri comerciale, expoziţii sau demonstraţii;

• în stocurile producătorului sau ale reprezentantului său autorizat în

Comunitate, când produsul nu este încă disponibil, doar dacă nu există

alte specificaţii în directivele aplicabile.