Sunteți pe pagina 1din 6

Tema 12

Tipurile de sisteme pentru care se silicita acreditarea:

Sistem de management al calitatii


Sistem de management de mediu
Sistem de management al sanatatii si securitatii operationale
Sistem de management al sigurantei alimentelor
Sistem de management al securitatii informatiei
Sistem de management al responsabilitatii sociale

Structura minima a organigramei:

Politica organismului de certificare tinand cont de principiul impartialitatii si independentei:

- Mentinerea recunoasterii europene si internationale a acreditarilor emise de


RENAR si obtinerea recunoasterii pentru noi domenii de acreditare care vor
face obiectul acordului EA-MLA;
- Dezvoltarea continua a relatiilor de colaborare cu autoritatile;
- Dezvoltarea relatiilor de colaborare cu mediul tehnico-stiintific în vederea asigurarii
expertizei la înalt nivel;
- Identificarea si implementarea unor masuri pentru cresterea încrederii în
certificarea sistemelor de management al calitatii (ISO 9tt1);
- Mentinerea unui sistem de management performant prin îmbunatatirea
permanenta a eficacitatii acestuia.
Responsabilitatile functiilor care figureaza in organigrama:
DG – Director General – supravegheaza buna desfasurare a activitatilor din firma de acreditare
MC- Managementul Calitatii – realizeaza partea de asigurare a calitatii si certificare
CJ – Consilier Juridic – se ocupa de partea legala a activitatilor
DAL – Directia Acreditare Laboratoare – se ocupa cu acreditarea laboratoarelor
MPT – Managementul PT – se ocupa cu managementul evenimentelor
DAOCI – Directia Acreditare Organisme Certificare si Inspectie – certifica organism
DT – Directia Tehnica – are in vedere partea tehnica a organismelor ce trebuie certificate
DRI – Directia Relatii Internationale – mentine relatiile international dintre organismele de
certificare
DE – Directia Economica – se ocupa de partea financiar-economica a organismului
SRU – Serviciul Resurse Umane – angajeaza noi salariati si tine evident salariatilor existenti
SA – Serviciul Administrativ – administreaza organizatia

Structura de principiu a documentatiei de functionare (titulatura procedurilor):

Politica privind impartialitatea, independenta si integritatea


Politica privind promovarea acreditarii si extinderea domeniului de acreditare al RENAR
Politica in domeniul calitatii
Politica privind utilizarea in acreditare a testelor de competenta si a compararilor interlaboratoare
Politica privind trasabilitatea rezultatelor masurarilor
Politica de personal
Politica privind tranzitia la noi standarde internationale
Politica privind schimbarea conditiilor de acreditare
Politica privind schimbarea conditiilor de acreditare pentru laboratoarele medicale
Politica privind schimbarea conditiilor de acreditare pentru laboratoarele de etalonare
Politica financiara
Politica privind cooperarea cu organisme de acreditare si cu organisme internationale implicate
in evaluarea conformitatii
Politica privind utilizarea logo-ului RENAR
Politica privind tratarea reclamatiilor si apelurilor
Politica privind utilizarea standardelor
Politica privind acreditarea transfrontaliera
Politica privind tratarea neconformitatilor constatate la evaluarea OEC
Politica privind supravegherea si reevaluarea
Politica privind acreditarea în domeniile reglementate
Politica de tranzitie la SR EN ISO/CEI 17t21:2t11
Politica privind suspendarea si retragerea acreditarii

Conditii pentru acordarea, mentinerea, extinderea, limitarea, suspendarea, si retragerea


certificarii.
Acordare
In cazul OEC care solicită acreditarea înainte de obtinerea abilitării, poate fi acordată o
acreditare conditionată de obtinerea unor rezultate pozitive la evaluările prin asistare ulterioare
acordării acreditării sub conditionare.
Acreditarea conditionată se acordă în conditiile în care, exceptând asistările, toate
celelalte etape ale procesului de acreditare au fost finalizate si evaluate pozitiv, fiind închise si
toate eventualele neconformităti semnalate de RENAR.
Acreditarea conditionată nu se aplică în cazul OEC care au fost abilitate anterior, fără a fi
acreditate, si care au avut posibilitatea să presteze serviciile de evaluare a conformitătii în
respectivele domenii reglementate.
Acreditarea conditionată se acordă pentru o perioada de 4 ani, timp în care se pot realiza
evaluările prin asistare, după cum urmează:
- la prima evaluare de supraveghere trebuie să se poată efectua cel putin o asistare; în caz contrar
se suspendă acreditarea;
- în măsura în care OEC are clienti, trebuie să înstiinteze RENAR astfel încât pe durata unui
ciclu de acreditare acesta să poată asista la prestatiile unui esantion reprezentativ de angajati ai
OEC, pentru servicii de evaluare a conformitătii specifice diferite, grupe diferite de produse si,
dacă este cazul, pentru operatori economici diferiti. Pe cât posibil, aceste asistări ar trebui să aibă
loc în timpul supravegherilor ordinare.
După evaluarea prestatiilor OEC prin asistare la audit si dacă este cazul, prin evaluarea
dosarelor procesate de acesta în domeniul de acreditare, raportul de evaluare prin asistare va fi
înaintat Consiliului de acreditare, care va confirma sau retrage acreditarea, după caz, pentru
domeniul/ domeniile în cauză.
Aplicabilitatea acreditării conditionate si, dacă este cazul, alte precizări legate de aceasta se
stabilesc în documentul specific schemei/ subschemei respective de acreditare care precizează
cerintele de acreditare (de tip CR).
Comitetul consultativ
Pentru a sprijini demersul RENAR privind acreditarea în domeniile reglementate se va înfiinta
Comitetul consultativ pentru acreditare în domenii reglementate din care să facă parte, după caz:
- reprezentanti ai autoritătilor competente;
- reprezentanti ai producătorilor;
- reprezentanti ai organelor de supraveghere a pietii;
- reprezentanti ai RENAR;
- reprezentanti ai OEC;
- specialisti.
Alte precizări privind acreditarea
În domeniile reglementate în care evaluarea conformitătii este efectuată exclusiv de către
organisme abilitate, RENAR va dezvolta scheme/subscheme de acreditare specifice dacă:
- legislatia comunitară si/ sau legislatia natională prevăd explicit acreditarea ca o conditia
obligatorie/alternativă pentru abilitare;
- RENAR a stabilit de comun acord cu autoritatile competente cerin0ele aplicabile OEC în
legătură cu legisla0ia în cauză, după caz, precum si modul în care autoritatile competente si
RENAR convin să colaboreze în cadrul procesului de acreditare si supraveghere a organismelor
de evaluare a conformitatii din domeniul reglementat respectiv.
Suspendare
Datorita imposibilitatii temporare de desfasurare a activitatii în conditiile în care a fost
acreditat, un OEC poate solicita, pentru o perioada de maxim 6 luni, suspendarea totala sau
partiala a acreditarii, considerata suspendare voluntara,OEC solicita, în scris, suspendarea ,
precizând:
- domeniul de acreditare pentru care solicita suspendarea, locatiile ai aria geografica
aferenta
- modificarile, indisponibilitaaile care determina nesatisfacerea cerinaelor de acreditare
- data de la care intra în vigoare situatia în speta
- masurile necesare remedierii situaaiei respective
RENAR poate sa suspende o parte sau tot domeniul de acreditare al unui organism de
evaluare a conformitatii acreditat.
Un organism de evaluare a conformitatii poate fi sancaionat, pentru o perioada de maxim
6 luni, prin suspendarea acreditarii în urmatoarele situatii:
- nerezolvarea neconformittilor în raport cu criteriile de acreditare si regulile
prevazute în documentele RENAR;
- constatarea neconformittilor critice la supraveghere sau în urma cercetsrii unei
reclamasii;
- când OEC nu este de acord cu efectuarea evalusrii de
supraveghere/extraordinare/inopinate, în conformitate cu regulile stabilite de
RENAR;
- referirea incorects la statutul de organism acreditat sau utilizarea eronata a
msrcii nationale de acreditare
- neplata tarifelor conform clauzelor contractuale
- Decizia de suspendare a acreditarii se ia în Consiliul de Acreditare si intra în vigoare
imediat dupa comunicarea acesteia catre OEC.
Adresa de notificare a OEC-ului privind suspendarea, este semnats de Director General
RENAR si în adresa se specifica domeniul de acreditare suspendat, motivul suspendarii
acreditarii, precum si condisiile în care organismului i se ridica suspendarea.
- OEC poate sa faca apel la decizia de suspendare a acreditarii, conform procedurii RENAR,
„Apeluri” cod PR09.
- Din momentul in care RENAR a luat decizia de suspendare, indiferent care a fost motivul si
coroborat cu prevederile contractului de acreditare, organismul de evaluare a conformitatii nu
trebuie sa mai emits rapoarte sau certificate în regim de acreditare si nu trebuie sa mai faca
referire la statutul de organism acreditat sau sa utilizeze marca nationala de acreditare pentru
domeniul pentru care a fost suspendat.
- În perioada de suspendare a acreditarii:
a) organismul de evaluare a conformitatii datoreaza redevensele anuale, la RENAR;
b) RENAR ridica gradul de severitate al supravegherii;
c) nu este afectats data la care expirs certificatul de acreditare; în cazul în care se
aplica o suspendare parsials a domeniului de acreditare, RENAR actualizeazs pagina
WEB si marcheazs în anexa la certificatul de acreditare, domeniul suspendat;
d) rsmân în vigoare obligatiile contractuale ale OEC-ului;
e) OEC este mensinut în lista organismelor acreditate si mensionat în lista organismelor
a caror acreditare a fost suspendate temporar, pe pagina WEB a RENAR;
f) OEC trebuie sa informeze proprii clienti ca activitatile corespunzatoare nu mai sunt
acoperite de acreditare.
- Atunci când acreditarea este acordats în domeniul reglementat, RENAR comunica
autorittii de reglementare respective, decizia de suspendare / ridicare a suspendarii
acreditarii OEC-ului.
-Pentru oricare din situatiile de la punctul 3, care nu se rezolva în termenul prevazut si conform
cerintelor de acreditare, RENAR aplica retragerea acreditarii.

Retragerea

- Un OEC poate solicita retragerea totala sau partiala a acreditarii.


Atunci când OEC solicita retragerea sau restrângerea acreditarii, acesta trebuie st precizeze,
în scris :
- domeniul de acreditare pentru care solicita retragerea/restrângerea acreditarii, locatiile
ti aria geografica atenta
- modificarile, indisponibilitatile care determina nesatisfacerea cerintelor de acreditare
- data de la care intra în vigoare situatia în speta.
- RENAR poate st retragt o parte sau tot domeniul de acreditare al unui organism de evaluarea
conformitatii acreditat. Retragerea se aplica atât domeniului de competenta cât si
sediului/sediilor acestuia, dupt caz.
- Un organism de evaluare a conformitatii poate fi sanctionat cu retragerea acreditarii în
urmatoarele situatii:
- când OEC nu satisface, în mod repetat, oricare din cerintele de acreditare, asa cum sunt
precizate în contractul de acreditare,;
-daca OEC nu a putut demonstra rezolvarea orictrei situatii pentru care a fost suspendat;
- în cazul particular al unei suspendari voluntare, daca OEC nu a depus o cerere
de ridicare a suspendtrii pana la expirarea termenului de 6 luni de la decizia de suspendare sau
dact OEC nu a asigurat conditiile pentru efectuarea unei evaluari extraordinare în decurs de 1
luna de la data depunerii cererii de ridicare a suspendarii;
- în cazul în care RENAR constata ca un OEC acreditat, a savârsit un act de rea credin ta sau a
furnizat în mod intentionat informatii false, sau a înctlcat, în mod deliberat, regulile referitoare la
acreditare; în aceasta situatie, pentru organismele acreditate în domenii aflate sub MLA, RENAR
informeaza
secretariatul IAF cu privire la decizia de retragere a acreditarii si motivul
sanctiunii.
- Decizia de retragere a acreditarii se ia de catre Consiliul de Acreditare ai intra în vigoare
imediat dupa comunicarea acesteia catre OEC.
Adresa de notificare a OEC-ului privind retragerea acreditarii, este semnata de Director General
RENAR ai în adresa se specifica domeniul de acreditare retras ai motivul retragerii acreditarii.
- OEC poate sa faca apel la decizia de retragere a acreditarii, conform procedurii
RENAR, „Apeluri” cod PR09.
- Din momentul în care RENAR a luat decizia de retragere a acreditarii, indiferent care a fost
motivul ai coroborat cu prevederile contractului de acreditare, organismul de evaluare a
conformitatii nu trebuie sa mai emita rapoarte sau certificate în regim de acreditare ai nu trebuie
sa mai faca referire la statutul de organism acreditat sau sa utilizeze marca nationala de
acreditare pentru domeniul pentru care i s-a retras acreditarea.
Cuantumul taxei de acreditare si costurile totale in vederea acreditarii :
Tarif acordare acreditare : 1500 Euro
Salarizare personal : 1000 Euro
Alte cheltuieli : 500 Euro
Total : 3000 Euro