Sunteți pe pagina 1din 19

REGULAMENT

privind examenele de finalizare a studiilor


Specializarea Arhitectură - Studii de Licenţă şi Master comasate, 6 ani
Specializarea Conservare şi Restaurare de Arhitectură – Studii de Licenţă, 3 ani

Art. 1.
Examenele de finalizare a studiilor sunt organizate şi se desfăşoară pe baza regulamentului
aprobat de Senatul UAUIM, în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011,
Ordinul MEN 6125/2016 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei cadru de
organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, precum şi în conformitate
cu alte prevederi legale aplicabile.

Art. 2.
Studentul care are medie încheiată pe semestrul 1, anul VI (indiferent de anul universitar), în
urma promovării examenelor programate în semestrul 1 (30 credite) dar care, având credite
restante din anii de studiu anteriori, nu a acumulat numărul necesar de credite pentru a putea
susține examenele de finalizare a studiilor, este în situație de prelungire de şcolaritate în
vederea finalizării studiilor. Acesta are obligația să recupereze creditele restante pe parcursul
anilor universitari 2018-2019 şi 2019-2020. După expirarea acestui interval de timp (aferent
prelungirii de şcolaritate), studentul pierde dreptul de a mai susține examenele restante.
Lista studenților care îndeplinesc condițiile cerute pentru susținerea examenului de
finalizare a studiilor va fi făcută publică de către secretariatul facultății, pe baza situației şcolare
încheiate în urma celor două sesiuni de evaluare aferente semestrului 11, la sfârşitul lunii
februarie.
Susținerea examenului presupune înscrierea prealabilă a candidaților, cu cel puțin 15 zile
înaintea începerii examenului.

Art. 3.
Candidații la examenul de finalizare a studiilor trebuie să prezinte la înscriere un certificat de
competență lingvistică într-o limbă de largă circulație internațională, eliberat de Departamentul
de profil sau de către o instituție specializată recunoscută de catre Departamentul de profil (vezi
Anexa 3). În caz de nepromovare a examenului, certificatul de competență lingvistică îşi
păstrează valabilitatea în următoarele sesiuni, în condițiile precizate de prezentul Regulament.

Art. 4.
Pentru elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor (disertație, proiect de prediplomă, proiect de
finalizare a studiilor de licență) studenții beneficiază de îndrumare de arhitectură şi de îndrumare
de specialitate (structuri, instalații, tehnologie).
Îndrumătorul disertaţiei respectiv îndrumătorul proiectului de prediplomă şi
diplomă se aleg de către student din lista publicată de către Decanat. Se recomandă ca
disertaţia şi prediploma să fie îndrumate de acelaşi cadru didactic. Pot îndruma toate
cadrele didactice arhitecți care au cel puțin gradul didactic de lector/şef de lucări şi titlul de
doctor; un îndrumător având gradul didactic de lector/şef de lucrări poate accepta un număr de
max. 4 studenți, iar un conferențiar/profesor poate accepta un număr de max. 8 studenți.
Pe perioada elaborării lucrărilor/proiectelor în vederea susținerii Probei 1 (vezi Art.4.1.a),
îndrumătorul disertației şi îndrumătorul de prediplomă, în situația în care aceştia sunt diferiți, se
vor consulta în legătură cu dezvoltarea integrată, teoretică şi practică, a acestora.

Îndrumătorii de specialitate (structuri, instalații etc.) se aleg din listele propuse de către
Departamentul de Ştiințe Tehnice care stabileşte şi numărul maxim de studenți ce poate fi
acceptat de un îndrumător.

Art. 4.1.
Examenele de finalizare a studiilor au un conținut adaptat ciclului de studii şi specializării, după
cum urmează:

a) Studiile universitare de licență şi master comasate (Specializarea Arhitectură, 6 ani, 360


credite) se încheie cu examen de diplomă; acesta cuprinde 2 probe:

PROBA 1 - evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (10 credite) prin:

1a) susținerea unei lucrări teoretice (disertație) – 5 credite;


1b) susținerea studiului de fundamentare a proiectului de diplomă (prediplomă) – 5 credite.

Ghidul studentului 2018 - 2019 | 2


Evaluarea candidaților se face de către o comisie de specialitate; fiecare membru al comisiei
acordă note între 1 şi 10, având valori întregi sau cu o zecimală. Nota corespunzătoare fiecărei
evaluări este media notelor acordate de membrii comisiei, cu două zecimale, fără rotunjiri.
Nota minimă de promovare a Probei 1 (10 credite), calculată ca medie aritmetică, cu două
zecimale, fără rotunjire, a rezultatelor celor două evaluări (disertație şi prediplomă) este 5.00, cu
condiția obținerii notei minime 5.00 la fiecare din cele două evaluări din cadrul probei.

PROBA 2 – evaluarea proiectului de diplomă (20 credite1):


2a) susținere proiect diplomă;

Evaluarea candidaților se face de către o comisie de specialitate; fiecare membru al comisiei


acordă note între 1 şi 10, având valori întregi sau cu o zecimală. Nota finală se calculează ca ca
medie aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei şi de îndrumătorul de diplomă, cu două
zecimale, fără rotunjiri. Nota minimă de promovare a Probei 2 (20 credite) este 5.00

Media minimă de promovare a examenului de finalizare a studiilor, calculată ca medie a


valorilor corespunzătoare probelor 1 şi 2 ponderate cu numărul creditelor aferente, cu două
zecimale, fără rotunjiri, este 6.00.
Absolvenții studiilor universitare de licență şi master comasate în specializarea Arhitectură
care au acumulat 360 de credite (inclusiv examenul de finalizare a studiilor) primesc „Diploma de
Arhitect”, însoțită de Suplimentul la Diplomă, întocmit conform legislației în vigoare şi normelor
europene.
Conținutul minim al disertației, proiectului de prediplomă şi al proiectului de diplomă,
precum şi criteriile de evaluare sunt detaliate în Anexa 1.

Dreptul unui student de a susţine examenul de finalizare a studiilor, respectiv Proba 1


şi Proba 2, se obţine doar dacă acesta a îndeplinit condiţiile prevăzute la Art. 2.
Susţinerea probelor 1 şi 2 este condiţionată de Avizul scris al îndrumătorilor.

Pentru Proba 1, cu minimum 3 (trei) zile înaintea predărilor lucrărilor respective,


studenții vor obține Avizul scris pentru susținerea publică. Pe baza Avizelor şi a situației

1
18 credite pentru calitatea arhitecturală globală şi 2 credite pentru concepţia tehnică aferentă; proiectului i se acordă o
unică notă, căreia îi corespund 20 credite.
Ghidul studentului 2018 - 2019 |3
consemnate la termenul de predare, Secretariatul facultății întocmeşte şi publică lista studenților
care urmează să susțină Proba 1.
Pentru Proba 2, cu minim o săptămână înaintea predării lucrării, studenții vor prezenta
îndrumătorilor proiectul de diplomă în vederea obținerii Avizului scris pentru susținerea publică.
Avizul pentru Proba 2 va conţine nota îndrumătorului şi evidenţa corecturilor
efectuate pe parcursul elaborării lucrării pentru etapa respectivă. În cazul în care
studentul nu a participat la cel puţin 7 corecturi pentru elaborarea diplomei,
îndrumătorul nu va aviza susţinerea publică.

Testul de limbă străină se va programa cu cel puțin două săptămâni înaintea începerii
Probei 1.
Pe baza Avizelor îndrumătorilor, a rezultatelor testului de limbă şi a situației consemnate la
termenul de predare, Secretariatul facultății întocmeşte şi publică lista studenților care urmează
să susțină Proba 2.
Proba 2 se va susţine într-o limbă străină, la alegere: engleză sau franceză.

b) Studiile universitare de licență (Specializarea Conservare şi Restaurare de Arhitectură, 3


ani, 180 credite) se încheie cu examen de licență; acesta cuprinde 2 probe:
- Proba 1 - evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, prin susţinerea
unei lucrări teoretice scrise – 5 credite;
- Proba 2 - evaluarea proiectului de licenţă – 5 credite.
La fiecare probă, examinarea se încheie prin acordarea unor note între 1 şi 10, având valori
întregi sau cu o zecimală; media minimă de promovare a unei probe este 5,00; media minimă de
promovare a examenului de finalizare a studiilor este 6,00.
Absolvenții studiilor universitare de licență în Specializarea Conservare şi Restaurare de
Arhitectură care au acumulat cele 180 de credite + 10 credite aferente examenului de finalizare a
studiilor primesc „Diploma de Licență” în specializarea respectivă, însoțită de Suplimentul la
Diplomă.
Conținutul minim al lucrării teoretice, precum şi criteriile de evaluare, sunt detaliate prin
tema furnizată studenților de către Departamentul Istoria & Teoria Arhitecturii şi Conservarea
Patrimoniului în cursul semestrului 6.
La elaborarea lucrării, studenții beneficiază de îndrumare din partea Departamentului
Istoria & Teoria Arhitecturii şi Conservarea Patrimoniului.

Ghidul studentului 2018 - 2019 | 4


Proiectul de finalizare a studiilor de licență include 2 etape. Prima etapă se desfăşoară în
cursul semestrului 6 şi este îndrumată de către Departamentul Istoria & Teoria Arhitecturii şi
Conservarea Patrimoniului; conținutul proiectului şi criteriile de evaluare sunt detaliate prin tema
aferentă proiectului; nota primei etape şi creditele aferente sunt incluse în creditele necesar a fi
acumulate pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor. A doua etapă, neîndrumată,
include redactarea finală a proiectului şi susținerea lui publică.

Art. 5.
În fiecare an universitar, examenele de finalizare a studiilor se organizează în două sesiuni, în
perioadele stabilite de Senatul UAUIM pentru fiecare specializare. Pentru Specializarea Arhitectură
(6 ani) aceste sesiuni sunt programate în lunile iulie (sesiunea 1) şi martie (sesiunea 2).
Pentru Specializarea Conservare şi Restaurare de Arhitectură, cele două sesiuni sunt programate
în lunile septembrie (sesiunea 1) şi ianuarie (sesiunea 2). Datele exacte se stabilesc anual
la propunerea Decanatului, cu aprobarea Senatului şi se fac publice cu 6 luni înaintea examenului.
Pentru anul universitar 2018-2019, calendarele examenelor de finalizare a studiilor la
Specializarea Arhitectură (6 ani) şi la Specializarea Conservare şi Restaurare de Arhitectură (3
ani) sunt prezentate în Anexa 2 (vezi şi Structura anului universitar).
Programarea studenților pe zile şi comisii pentru susținerea evaluărilor din cadrul
examenelor de finalizare a studiilor se publică cu minimum 24 ore înaintea începerii probei.
Studenții sunt obligați să respecte data şi ora la care au fost programați pentru susținere; se
admit modificări/replanificări numai în cazuri de forță majoră, pe baza unor cereri depuse în timp
util la Decanat.

Art. 5.1.
Refacerea Probei 1 – Disertaţie/Prediplomă – în urma nepromovării în prima sesiune,
refacerea Probei 2 – Proiect de diplomă – în urma nepromovării în prima sesiune, refacerea
integrală a examenului de diplomă – în urma nepromovării în prima sesiune, precum şi
susţinerea examenului de diplomă într-o sesiune ulterioară primelor două sesiuni
consecutive programate în vederea susținerii examenului de diplomă implică achitarea taxei
rezultate din înmulțirea valorii unui credit stabilită în anul universitar respectiv cu numărul de
credite aferent probelor în cauză.
În cazul nepromovării examenului, probele promovate şi creditele aferente îşi păstrează
valabilitatea în următoarele sesiuni.

Ghidul studentului 2018 - 2019 |5


Absolventul care nu a promovat examenul de finalizare a studiilor poate primi, la cerere, o
adeverință de studii.

Art. 6.
Rezultatele evaluărilor se comunică prin afişare, de regulă la sfârşitul zilei de susținere, şi nu la
mai mult de 48 ore de la data susținerii.
Eventualele contestații privind vicii procedurale se depun la Secretariatul facultății /
departamentului unde s-a desfăşurat examenul în cauză, în termen de 24 de ore de la
comunicarea / afişarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de 48 de ore de la data încheierii
depunerii contestațiilor, de către o Comisie de analiză a contestațiilor; decizia Comisiei este
definitivă.

Art. 7.
Comisiile de examen se stabilesc pe specializări, prin decizia Rectorului, la propunerea
Decanatului.
Pot fi membri ai comisiilor cadre didactice UAUIM cu titlul ştiinţific de doctor şi grad
didactic de profesor, conferențiar sau lector universitar, precum şi specialişti recunoscuți din afara
universității. Secretarul comisiei de examen poate fi asistent.
Proiectele de diplomă aferente finalizării studiilor universitare de licență şi master
comasate în specializarea Arhitectură se susțin de către candidați în fața unor jurii cu componență
internațională.

Susţinerea proiectelor de diplomă va fi făcută de către student obligatoriu în


limba engleză sau franceză.

Toți membri comisiei trebuie sa cunoască limba engleză şi/sau franceză la un nivel mediu.
Preşedintele comisiei este un cadru didactic din corpul UAUIM având gradul de conferențiar /
profesor.

Art. 8.
Calendarul probelor, procedurile şi termenele de înscriere, precum şi alte elemente ce privesc
organizarea şi susținerea examenelor de finalizare a studiilor se stabilesc şi se comunică anual de

Ghidul studentului 2018 - 2019 | 6


către Decanat, prin afişare şi pe site-ul universității, cu cel puțin 6 luni înaintea începerii perioadei
de evaluare.

Art. 9.
Absolvenții din promoțiile anterioare ale specializării Arhitectură – studii universitare de lungă
durată din cadrul Facultății de Arhitectură din cadrul UAUIM, fără examen de diplomă, se pot
prezenta pentru susținerea acestuia prin înscriere în aceleaşi sesiuni planificate şi în aceleaşi
condiții ale prezentului Regulament, pentru promoția 2019, în cazul promovării examenului de
diplomă, aceştia urmând să primească o diplomă de arhitect pentru studii universitare de lungă
durată.

Art. 10.
Lucrările elaborate şi evaluate în cadrul examenelor de finalizare a studiilor (lucrări teoretice şi
proiecte) se depun la Arhiva UAUIM imediat după susținerea probelor, în varianta tipărită
originală şi în variantă digitală.

Ghidul studentului 2018 - 2019 |7


Anexa 1

Precizări privind conţinutul examenului de finalizare a studiilor


Specializarea Arhitectură - Studii de Licenţă şi Master comasate, 6 ani

1. LUCRAREA TEORETICĂ (DISERTAŢIA)

Disertația este o dezvoltare teoretică cu sensul de a argumenta dintr-o perspectivă culturală mai
largă o anumită atitudine în fața proiectului de diplomă.
Legătura dintre lucrare şi elaborarea proiectului nu se poate rezuma la chestiuni tehnice şi
normative.
Utilizarea parţială sau integrală a oricărei baze documentare (publicate sau nu),
inclusiv a documentaţiilor de urbanism şi a studiilor istorice, fără precizarea explicită a
sursei (autorul, titlul lucrării, data elaborării) reprezintă plagiat, fraudă care atrage
după sine eliminarea din examen (ADC – afară din concurs).

Disertaţia va cuprinde:

a) Titlu (şi subtitlu, dacă e cazul);


b) Cuprins (titlurile capitolelor si numărul paginii de început a fiecărui capitol);
c) Plan de idei detaliat (detaliere a cuprinsului; expunere sistematică şi explicită a ideilor
principale ale lucrării);
d) Lucrarea propriu-zisă;
e) Text – cca. 10.000 de cuvinte, la 1,5 rânduri;
f) Ilustraţii – cu explicaţii şi puse explicit în legătură cu textul;
g) Note de subsol în josul paginii (footnotes);
h) Bibliografie (include şi webografia).

Ghidul studentului 2018 - 2019 | 8


Alegerea subiectului
Subiectul de studiu se poate alege din orice domeniu teoretic care aparține arhitecturii (teoria şi
istoria arhitecturii, urbanism, conservarea patrimoniului, tehnologie arhitecturală etc.) sau are
legătură clară cu arhitectura/domeniul de studiu (sociologie, geografie urbană, antropologie
culturală, istorie, istoria artei etc.).
Alegerea trebuie astfel făcută încât studiul respectiv să vină în sprijinul proiectului de
diplomă: fundamentarea teoretică a subiectului, a temei, a atitudinii față de subiect, a modului de
proiectare ales etc.
Această motivație trebuie afirmată explicit de la începutul lucrării, iar concluziile trebuie să
reflecte sensul lucrării pentru proiect.

Bibliografia (include şi webografia)

Trebuie să fie semnificativă pentru subiectul lucrării. Din bibliografie nu trebuie să lipsească studii
recente (cărți, articole critice etc.) privitoare la subiectul/domeniul de studiu ales.
Trebuie redactată conform uzanțelor academice şi organizată critic: alfabetic, cronologic
(caz în care se ia în considerare anul primei apariţii), după tipurile de surse (cărți, articole,
studii/cercetări, dosare de arhivă etc.), după sensul în care sunt folosite diversele titluri în lucrare
(de ex., lucrări care sunt considerate de referință pentru demersul lucrării, lucrări a căror poziție
este respinsă etc.).
Se pot face foarte scurte comentarii referitoare la modul în care diversele surse
documentare consultate au fost folosite în lucrare.
Sursele documentare din internet (webografia) trebuie şi ele indicate conform regulilor în
uz. Cărțile descărcate integral de pe internet pot fi menționate la fel ca bibliografia tipărită (e ca
şi cum le-ați citit la bibliotecă).
În bibliografie se notează toate sursele consultate în legătură cu subiectul, nu numai cele
din care se dau citate în text.

Ghidul studentului 2018 - 2019 |9


Titlul

Trebuie să exprime subiectul tratat. Se poate pune un titlu mai larg sau metaforic, dar subtitlul
trebuie să expliciteze domeniul precis al studiului.

Dezvoltarea subiectului

Dezvoltarea subiectului trebuie să fie logică, coerentă, argumentată, documentată şi


convingătoare.
Prima imagine a coerenței demersului este structura lucrării (logica capitolelor şi
subcapitolelor), reflectată în planul de idei.
Sensul şi motivația lucrării trebuie afirmate clar de la început.
Din concluzii trebuie să reiasă modul în care subiectul tratat se integrează în studiul
proiectului de diplomă sau modul în care studiul proiectului se integrează preocupării teoretice
mai largi care a constituit subiectul disertaţiei.
Redactarea lucrării va respecta rigorile textelor ştiinţifice.
Recomandări pentru scriere:
- nu formulaţi fraze lungi; despărțiți-le în propoziții mai scurte şi clare;
- nu redactaţi subcapitole de o frază;
- referințele se dau în note de subsol (folosiți funcția insert footnotes din Word).

Desfăşurarea susţinerii şi evaluării disertaţiei

Lucrarea se predă cu o săptămână înaintea susținerii. Fiecare lucrare este citită de doi
referenţi/membri ai comisiei. Referenţii fac observaţii pe marginea fiecărei lucrări.
Lucrarea şi observaţiile făcute de cei doi referenți sunt prezentate comisiei înaintea fiecărei
susţineri.
Disertația se susține oral în fața comisiei de evaluare. Se compune din: prezentarea
succintă a sensului şi structurii lucrării (10 minute), discuții şi răspunsuri la observațiile/întrebările
comisiei.

Ghidul studentului 2018 - 2019 | 10


Criterii de evaluare

1. Interesul subiectului şi motivaţia lui prin prisma subiectului de diplomă.


2. Calitatea şi coerența demersului teoretic:
claritatea titlului
calitatea structurării lucrării:
- adecvarea planului de idei la subiect şi claritatea lui,
- interesul perspectivei de abordare.
3. Calitatea bibliografiei:
- interesul lucrărilor consultate în relaţie cu tema aleasă;
- modul de organizare a bibliografiei (corectitudinea scrierii bibliografiei).
4. Calitatea dezvoltării subiectului:
- coerenţa dezvoltării planului de idei din perspectiva propusă;
- claritatea şi calitatea argumentaţiei;
- referinţele folosite;
- exemplele folosite;
- semnificația concluziilor pentru lucrarea de diplomă.
5. Decenţa/corectitudinea exprimării/redactării.
6. Calitatea şi claritatea susţinerii orale.

2. STUDIU DE FUNDAMENTARE A PROIECTULUI DE DIPLOMĂ (PREDIPLOMĂ)

Proiectul de prediplomă succede proiectului de fundamentare a prediplomei desfăşurat în


semestrul I al anului VI şi precede elaborarea şi susținerea proiectului de diplomă.
Scopul prediplomei este elaborarea conceptului proiectului de diplomă şi argumentarea lui
prin interpretarea corelată a informațiilor furnizate încă din faza proiectului de fundamentare
a prediplomei, a diferitelor categorii de analize referitoare la amplasament, în relație cu
programul arhitectural avut în vedere.
Se recomandă abordarea unor teme si programe de arhitectură de actualitate, realiste ca
tip şi complexitate. De asemenea se recomandă să fie evitate amplasamentele cu suprafețe foarte
mari şi temele de prea mare anvergură, care depăşesc în complexitate atributele unui proiect de
diploma şi pe care studenții nu le pot controla în această fază. Profesorii îndrumători, împreună cu
studenții sunt responsabili pentru îndeplinirea acestor deziderate.

Ghidul studentului 2018 - 2019 |11


Utilizarea parţială sau integrală a oricărei baze documentare (publicate sau nu),
inclusiv a documentaţiilor de urbanism şi a studiilor istorice, fără precizarea explicită a
sursei (autorul, titlul lucrării, data elaborării) reprezintă plagiat, fraudă care atrage
după sine eliminarea din examen (ADC – afară din concurs).

Conţinutul minimal al prediplomei

În faza proiectului de prediplomă se vor prezenta:


- amplasamentul şi programul de arhitectură alese în faza proiectului de
fundamentare a prediplomei;
- tema proiectului (obligatoriu în limba romană şi engleză), elemente de
reglementări urbanistice şi variantele de arhitectură propuse vor fi amendate,
modificate sau dezvoltate în faza prediplomei, în funcţie de recomandările comisiei de
jurizare, astfel:

a) Analiza critică a datelor de temă rezultată în urma promovării proiectului de fundamentare a


prediplomei şi conceperea temei finale de proiect;
b) Analiza critică a concluziile semnificative pentru definirea conceptului viitorului proiect rezultate
în urma analizelor de amplasament realizate în faza proiectului de fundamentare a prediplomei;
c) Analiza critică a reglementărilor urbanistice rezultate din faza proiectului de fundamentare a
prediplomei.

Proiectul de prediplomă va aborda cel puţin o variantă propusă de intervenţie arhitecturală


care va fi detaliată prin următoarele:
1. Piese necesare înțelegerii intervenției arhitecturale care se propune (scheme conceptuale ale
intervenției arhitecturale propuse cu exprimarea grafică a ideii arhitectural-urbanistice, ca
rezultantă a analizelor efectuate, planuri, secțiuni, desfăşurări, cu eventuale variante posibile), cu
indicaţii în limbile română şi engleză, la o scară care să permită înțelegerea intențiilor
arhitecturale (1/1000, 1/500, 1/200);
2. Date tehnico-economice;
3. Macheta de sit - la o scară adecvată amplorii subiectului (1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000);
4. Alte piese care pot contribui la o cât mai bună înțelegere a demersului şi a ideii proiectului.

Ghidul studentului 2018 - 2019 | 12


Redactarea se va face pe planşe format A4 (tema de proiect obligatoriu în limba română şi în
limba engleză), A3 sau A2 legate într-o mapă. Pe copertă se va menționa numele studentului şi al
îndrumătorului. Este obligatorie predarea către secretarul comisiei de jurizare a
prediplomei sub forma unei copii în variantă electronică pe CD/DVD.
Proiectul de prediplomă face parte din proiectul de diplomă; în forma sa amendată, în
urma discuțiilor cu juriul, prediploma va fi inclusă în prezentarea finală a proiectului de diplomă.

Titlul

Trebuie să exprime subiectul tratat. Se poate pune un titlu mai larg sau metaforic. Titlul va
rămâne acelaşi de-a lungul desfăşurării întregului proiect (prediplomă şi diplomă). Titlul se poate
schimba numai în situaţia în care comisia de evaluare a prediplomei solicită explicit acest lucru.

Notă: În cazul intervenţiilor în zone protejate sau în zonele de protecţie a unor


monumente istorice, pentru orientarea corectă către sursele cele mai potrivite de
informare, se recomandă studenţilor consultarea Departamentului Istoria & Teoria
arhitecturii şi Conservarea Patrimoniului.

3. PROIECTUL DE DIPLOMĂ

Proiectul trebuie să decurgă cu claritate din conceptul conturat pe baza proiectului de prediplomă.
Se va acorda o atenție deosebită raportului între obiectul propus şi contextul său, natural
şi construit. În cadrul clădirii propuse se va urmări coerența criteriilor estetice, funcționale şi
tehnice. În particular, se vor avea în vedere criterii de sustenabilitate arhitecturală, cu referire la
impactul clădirii asupra mediului, comunității şi economiei.

Utilizarea parţială sau integrală a oricărei baze documentare (publicate sau nu),
inclusiv a documentaţiilor de urbanism şi a studiilor istorice, fără precizarea explicită a
sursei (autorul, titlul lucrării, data elaborării) reprezintă plagiat, fraudă care atrage
după sine eliminarea din examen (ADC – afară din concurs).

Ghidul studentului 2018 - 2019 |13


Conţinutul minimal al proiectului de diplomă

1. Sinteza demersului şi schemele conceptuale (din proiectul de prediplomă);


2. O "declaraţie de intenţie" (mission statement), cca 1000 cuvinte, în română şi engleză (sau
franceză), care să exprime sintetic poziția studentului față de temă şi demersul conceptual al
proiectului;
3. Prediploma (cea originală + planşele refăcute în urma recomandărilor comisiei de jurizare la
Proba 1);
4. Plan de situaţie - 1/500, 1/1000 etc.;
5. Toate planurile diferite, faţadele şi secţiunile caracteristice – sc. 1/50,1/100, 1/200 - în
funcție de mărimea proiectului;
6. Detaliu de plan (cca 200 mp) dintr-o zonă semnificativă a proiectului şi o secțiune prin
această zonă, redactată la nivel de proiect de execuție, sc. 1/50;
7. Detaliu de travee caracteristică (secțiune verticală, secțiuni orizontale diferite, elevație), sc.
1/20;
8. Detalii de arhitectură semnificative (inclusiv rezolvarea problemelor de structuri şi
instalații), sc. 1/5-1/1;
9. Două perspective la nivelul ochiului (interioară şi exterioară), redactate în tehnici
tradiționale;
10. Machetă de clădire la o scară considerată ca fiind relevantă.

Se pot adăuga alte piese considerate utile pentru o cât mai bună înțelegere a demersului şi a ideii
proiectului.
Planşele proiectului de diplomă vor conţine obligatoriu indicaţii în limbile română şi
engleză.
Conținutul proiectului şi scara pieselor desenate se stabilesc prin consultare cu îndrumătorul,
funcție de complexitatea şi mărimea intervenției.

N.B. Lipsa unor piese dintre cele care definesc conţinutul minimal al proiectului atrage
după sine respingerea proiectului.

Ghidul studentului 2018 - 2019 | 14


Redactarea şi predarea proiectului de diplomă

Suprafața desfăşurată a planşelor proiectului va fi de 8-12 mp. Planşele diplomei vor fi expuse pe
2-3 panouri (1,80 x 2,40 m) la care se adăugă un panou pe care va fi expusă prediploma.
Planşele vor avea de regulă formatul A1 (597 x 841 cm), eventual A1 modificat prin
majorarea uneia dintre dimensiuni.
Pe planşe se va scrie titlul proiectului, numele autorului, precum şi numele îndrumătorilor
(îndrumătorul principal şi îndrumătorul/îndrumătorii de specialitate).
Proiectul printat pe hârtie se predă în locul şi la termenul anunțat, într-un tub de carton de
90 cm lungime şi max. 12 cm diametru, procurat de candidat, pe care vor fi înscrise: titlul
proiectului, numele candidatului şi al îndrumătorului/îndrumătorilor, anul universitar. În plus,
studenții au obligația de a preda un DVD care să conțină toată diploma în fişiere de tip .jpg,
printabile la acelaşi format cu originalele predate, şi un text format word de prezentare a
conținutului proiectului. Predarea machetelor se face în ziua programată pentru susținere.
Procurarea tuturor materialelor necesare pentru elaborarea şi redactarea proiectului de
diplomă, precum şi printarea planşelor, cad în sarcina studenților; aceştia îşi vor lua toate
măsurile de siguranță pentru printarea planşelor în timp util pentru respectarea termenului de
predare.

Nu se admit depăşiri ale termenului de predare şi nici completarea ulterioară cu planşe


a proiectului predat.
Predarea proiectelor de diplomă la Arhiva universităţii, după susţinere, condiţionează
eliberarea Diplomei de Arhitect.

Ghidul studentului 2018 - 2019 |15


4. PROIECTUL DE PREDIPLOMĂ ŞI CEL DE DIPLOMĂ în cazul în care se prevăd
intervenţii asupra unor MONUMENTE ISTORICE (clădiri, ansambluri şi situri protejate)

Proiectul trebuie să parcurgă etapele cerute unui proiect de restaurare-reabilitare, atât în cadrul
studiului de fundamentare (prediplomă), cât şi în cadrul propunerii propriu-zise (proiectul de
diplomă).
Proiectul trebuie să fie conceput conform principiului conservării integrate, urmărindu-se atât
conservarea valorilor istorice care au determinat protecția clădirii/ansamblului/sitului şi integrarea
acestora în cadrul social contemporan prin corectarea stării de degradare şi atribuirea unei
funcțiuni compatibile, cât şi punerea în valoare prin intervenții arhitecturale contemporane
(completări, extinderi, amenajări interioare şi exterioare, noi construcții în imediata vecinătate
etc.) justificate din punct de vedere urbanistic, funcțional şi economic.

În acest caz, conținutul proiectului de diplomă se particularizează după cum urmează:

4.1 Conţinutul prediplomei, în cazul în care se prevăd intervenţii asupra unor


MONUMENTE ISTORICE (clădiri, ansambluri şi situri protejate)
1. Sinteza documentației privind obiectul studiat (documente scrise, de arhivă, iconografice,
relevee), studii de încadrare a obiectului într-o anumită tipologie etc.
2. Analiza contextului construcției/ansamblului din punctul de vedere al evoluției istorice, al
caracteristicilor funcționale, urbanistice, plastice etc.
3. Elemente de analiză şi diagnoză la nivelul construcției/ansamblului, cu precizarea
etapelor istorice, a caracteristicilor stilistice, a stării fizice, a evoluției utilizării etc.
4. Elemente de analiză pentru identificarea valorilor necesar a fi protejate din punct de
vedere urbanistic (țesut urban, cadru urban, spații urbane) şi arhitectural (plastica arhitecturală
interioară şi exterioară, compoziția spațiilor, sistem constructiv), a elementelor nocive şi a zonelor
de intervenție.
5. Propuneri privind zonele care necesită cercetări arheologice sau arhitecturale
suplimentare.
6. Elemente de analiză privind potențialul de valorificare funcțională a construcției
/ansamblului / sitului şi identificarea funcțiunilor compatibile, în concordanță cu regimul de
protecție pe care îl deține obiectul.

Ghidul studentului 2018 - 2019 | 16


7. Sinteza analizei şi diagnozei, cu precizarea restricțiilor şi a permisivităților, la nivelul
contextului în care se încadrează obiectul studiului şi din perspectiva doctrinei de restaurare
adoptate, precum şi a intervențiilor necesare pentru valorificarea contemporană a obiectului.
8. Prezentarea şi justificarea opțiunii de intervenție (propunere de principiu la nivelul
contextului, reguli de intervenție, propunere de restaurare a unei construcții/ansamblu,
propunere de integrare a unei/unor construcții noi cu eventuale variante).
Scara pieselor desenate va fi stabilită împreună cu îndrumătorul, în funcție de
caracteristicile obiectului de studiu.

4.2 Conţinutul diplomei în cazul în care se prevăd intervenţii asupra unor MONUMENTE
ISTORICE (clădiri, ansambluri şi situri protejate)
1. Sinteza analizei şi diagnozei întreprinse în cadrul studiului de fundamentare (prediplomă),
cuprinzând permisivități şi restricții de intervenție asupra ansamblului/zonei (de tip regulament) şi
al construcției, ca şi intervențiile necesare pentru valorificarea contemporană a obiectului.
2. Propunere de intervenție asupra contextului în care se află obiectul studiat: planuri,
desfăşurări, axonometrii. Scara va fi determinată de dimensiunile obiectului studiat.
3. Propunerea de intervenție asupra ansamblului/construcției (stabilită prin prediplomă)
reprezentând decizia de restaurare şi reabilitare, cu marcarea elementelor conservate, a
elementelor restaurate prin întregire, a elementelor reconstituite prin analogie, a elemente
înlăturate etc, cu indicarea rezolvărilor funcțional-spațiale, a tratării arhitecturale, a soluției de
consolidare, a detaliilor semnificative de rezolvări tehnice. În cazul propunerii unor completări ale
edificiului/ansamblului studiat cu construcții/părți de construcție noi, se va evidenția relația care
se creează între vechi şi nou din punctul de vedere al protejării valorilor istorice pe care le deține
monumentul istoric.
Studiul se va materializa în planuri, secțiuni, fațade, detalii etc. (v. conținutul minimal al
diplomei de arhitectură) redactate la o scară ce va fi precizată în funcție de dimensiunile
obiectului studiat.
4. Memoriu cuprinzând suportul de cercetare şi justificarea soluției adoptate.
5. Prezentarea proiectului de diploma de către student in fata comisiei se va face obligatoriu
în limba engleză sau franceză.

Ghidul studentului 2018 - 2019 |17


Anexa 2

Calendarul examenului de finalizare a studiilor 2018-2019


Specializarea Arhitectură - studii de Licenţă şi Master comasate , 6 ani

01 aprilie 2019 Test limbă străină

08 aprilie 2019 Afişarea listelor cu studenții care pot susține examenul de prediplomă şi disertaţie

12 aprilie 2019 Termen limită avizare a participării la examenul de disertație

15 aprilie 2019 Termen limită avizare a participării la examenul de prediplomă

15 aprilie 2019 Predare disertație

22-26 aprilie 2018 Susţinere prediplomă şi disertaţie

Termen limită de modificare a titlurilor lucrărilor de diplomă exclusiv în urma


10 mai 2019
solicitării acestui lucru de către comisia de evaluare a prediplomei
Afişarea listelor cu studenții care pot susține examenul de diplomă/finalizare a
28 iunie 2019
studiilor

03 iulie 2019 Termen limită avizare a participării la examenul de diplomă + notă îndrumător

05 iulie 2019 Predare proiect de diplomă + CD

10-11 iulie 2019 Susţinere proiect de diplomă (+machetă)

12 iulie 2019 Predare proiect de prediplomă + diplomă la Arhiva UAUIM

Notă:
 Sesiunea a 2-a de susținere a prediplomei şi disertației (Proba 1) se va programa în cursul lunii
octombrie 2019;
 Sesiunea a 2-a de susținere a diplomei (Proba 2) se va programa la sfârşitul lunii februarie 2019;
 Datele exacte, ca şi perioada în care se fac înscrierile, se vor anunța de către Decanat în urma
deciziei Consiliului de Administrație al UAUIM.

Ghidul studentului 2018 - 2019 | 18


Calendarul examenului de finalizare a studiilor 2018-2019
Specializarea Conservare şi Restaurare de Arhitectură - studii de Licenţă, 3 ani

19 septembrie 2019 Predare lucrare teoretică + proiect licență (inclusiv versiunea digitală)

19 septembrie 2019 Test limbă străină

20 septembrie 2019 Susţinere lucrare teoretică şi proiect licenţă

Notă:
 Sesiunea a 2-a de susținere a examenului de licență (Probele 1+2) se va programa în cursul lunii
octombrie 2019 şi va avea loc după afişarea rezultatelor sesiunii de restanțe din toamna anului
2019;
 Datele exacte, ca şi perioada în care se fac înscrierile, se vor anunța de către Decanat în urma
deciziei Consiliului de Administrație al UAUIM.

Ghidul studentului 2018 - 2019 |19