Sunteți pe pagina 1din 1

I

I.ANALIZAPRECEDENTELOR
1.
ana
li
zapr
ece
dent
elo
rar
hit
ect
ura
les
auur
bani
st
ic
ere
lev
ant
epe
ntr
ute
mat
ică
,co
nte
xtuls
aupr
ogr
amula
lesș
ira
por
tar
eac
rit
icăa
rgume
nta
tăl
aac
est
ea

Înainteaso si
riiMi nis
teruluiSă nă t
ățiidi nRwa nda( PIH-
Rwa nda nMi nistryo fHe altha ndPa rtne rsi nHe alth),î
n dis
punere
ac onst
rucț
ii
lorî
njur
ul
cr
ear
eaunui
unorcur
țiint
e r
ioar
e,gâ
ndit
eca
anul2007, Bure rae r
aunadi ntreul t
ime ledo uădi s
trict
e lo
curiderecr
eere si
s
na
t
e
t
m
uralde c
rear
eaunor
dinț ar
ăf ărăunc entrudes ănătatefunc ționa lșifăr
ăni ci ve
ntil
ați
e c
ul
e
xt
o
e
a
r
i
r
e
oar
ede
mă carunme di c.MASSDe si
gnGr o upaf osta l
easăca c
irc
ulaț
ie

r
mădede si
g nș ipr oi
ectare,înc olabo rarec uPI H, î
n
anul2008, aj
ut ândl aproiec t
areaunuia stfeldec ent r
uî n
regi
une .Înpr oc esuldede sign,MASSDe signGr o
upș i
PIHa ur eusi
ts ăc reezeunmo de larhite cturalho li
sti
c,
construitexclusivc ua j
utor ulcomuni tățiilo cale.Din
cauzac ondiții
lo rclimatericeși,îns pe cial,aumi dit
ă ț
iiși
insuc ienteive ntil
a ț
iinatur a
le,pa ci
e nțiir i
s causăint r
eîn
contactc uinfec ț
iino cosomi al
e .Îna ces ts ens,designul
spit
a l
uluiBut aroaî ncer
c atsăr educăș ic hiarsăs topeze
ris
cult r
ans miteriiinfecț
iil
o rintra s
pita l
ic eșticătre
PLAN SI
TUAȚI
E+PLAN PARTER
pacienți,f
o l
osindc âtev
as istemes i
mpl e,pr ecum SECȚI
UNE1 fo
los
ire
ater
ase
lorcaunav
anta
j

ma teri
alele,c
re areaunui uxc ont r
ola ta lpa cienți
lorșial pent
ruevi
denț
ier
eaper
spe
cti
vel
or

personaluluișiuns ist
emi nov ativdev e ntilație
.
Surs
ăinfo:
ArchDail
y
htt
ps:
//www.a
rchda
il
y.
com/
165892/
but
aro
-ho
spi
tal
-ma
ss-
des
ign-
gro
up

ELEVAȚI
ESUD -CORP3

c
rea
reaune
iac
ope
rir
iuș
oar
e
PLAN ETAJ1 ELEVAȚI
EEST-CORP1

fo
losi
reapi
tr
eina
tur
alec
ael
eme
nt
deînc
hider
e

ELEVAȚI
ENORD -CORP3

Surs
ăfot
o:Ar
chDail
y
htt
ps:
//
www.a
rchda
il
y.
com/
165892/
but
aro
-ho
spi
tal
-ma
ss-
des
ign-
gro
up DETALI
UACOPERI
Ș ELEVAȚI
EEST-CORP4