Sunteți pe pagina 1din 1

CONSIDERAŢII TEORETICE

FEROFLUIDELE, UTILIZAREA LOR LA


MĂSURAREA CURENȚILOR CONTINUI INTENȘI

Ferofluidele sau lichidele magneti- ta, vectorii şi au acelaşi sens. Din Ferofluidele pe lângă comportarea curenților continui de mare intensitate
ce sunt dispersii de particule magnetice această grupă fac parte: Al, Ba, Na, Mg, lor magnetică, manifestă și proprietățile prezintă anumite particularități deoarece
subdomenice într-un lichid de bază. Ob- Ca, Ti, Yr, V, Nb, Ta, W, C, oxigen, aer şi al- lichidelor de bază. Astfel vâscozitatea în curent continuu nu se pot utiliza trans-
ţinute pentru prima dată de cercetătorii tele. unui ferofluid este ca și vâscozitatea formatoarele de măsurare.
de la NASA în perioada anilor 60, feroflu- Substanţe feromagnetice, se caracte- unei soluții coloidale magnetice dar se
idele, câştigă tot mai mult teren având rizează printr-o susceptibilitate magne- mai adaugă influența mărimii și direcției Măsurare a curenților continui
numeroase aplicaţii practice. tică foarte mare, funcție neliniară de unui câmp magnetic aplicat din exterior. intenși folosind ampermetrul cu șunt
Comportarea ferofluidelor din punct şi care variază puternic cu temperatura. Vâscozitatea ferofluidelor depinde de multiplu
de vedere: Apariţia feromagnetismului este condi- următorii parametrii: Pentru mărirea domeniului de mă-
- mecanic şi chimic: se comportă ca ţionată de existenţa electronilor cu spini -Vâscozitatea solventului, ηo surare se folosește șuntul multiplu, cum
lichidul de bază; necompensaţi. Fe, Ni, Co precum şi alia- -Inducția ferică a unei particule mo- este reprezentat în fig. 1.
- electric: păstrează proprietăţile li- je ale acestora sunt feromagnetice. Fe- nodomenice, µ0Ms Șuntul are patru borne: a’, b’ – pentru
chidului de bază; romagnetismul, care se bucură de cel -Diametrul particulei, d tensiune și a, b – pentru curent.
- magnetic: sunt materiale magnetice mai mare număr de aplicaţii, se mani- -Concentrația numerică a particule- Dacă cursorul se află pe poziția k,
moi având o comportare supermagneti- festă într-un domeniu limitat de tempe- lor, n aplicând legile lui Kirchhoff, rezultă:
că, răspund aproape instantaneu la apli- raturi, până la punctul deasupra căruia -Gradientul de viteză, γ
carea unui câmp magnetic, prin curgere. materialele feromagnetice devin para- -Intensitatea câmpului magnetic
În general, metodelele de prepara- magnetice. aplicat, H
rea ferofluidelor sunt legate de meto- Se știe, cu certitudine, că dispersi- -Temperatura absolută, T. Pe lângă avantajul măririi domeniu-
dele de obţinere a particulelor magneti- ile de particule foarte mici prezintă o lui de măsurare metoda prezintă deza-
ce subdomenice care trebuie dispersate comportare superparamagnetică în Între mărimile enumerate poate să vantaje: număr mare de calcule, se fac
într-un lichid de bază şi totodată stabili- prezența unui câmp magnetic exterior. existe o legătură de forma unele simplificări care afectează rezul-
zate, adică învelite într-un strat de sta- Magnetizația Mi a unei particule izotro- η = f(ηo, µ0Ms, n, d, k, tatele măsurătorilor, rezistența internă a
bilizant. Principalele metode utilizate la pe și izolate de volumul vi, într-un câmp ampermetrului se modifică cu tempera-
producerea ferofluidelor: metoda meca- magnetic aplicat , poate fi exprimată Metode de măsurare a curenților tura, tensiunea Uab, devine din ce în ce
nică (măcinare coloidală), metoda elec- prin ecuația lui Langevin: continui intenși. mai mare odată cu creșterea domeniu-
trocondensării, metoda descompune- unde: Experiența de fiecare zi evidențiază lui de măsurare consecința directă fiind
rii termice, metoda precipitării chimice. faptul că măsurări exacte nu pot fi efec- apariția unor pierderi importante.
Din punct de vedere al magnetizării, tuate. Întotdeauna ele sunt însoțite de un
materialele pot fi împărţite în funcţie de anumit grad de imprecizie, în funcție de Măsurarea curenților continui
susceptibilitatea şi permeabilitatea lor condițiile în care se execută măsurători- intenși cu ajutorul transformatoare-
magnetică, în trei categorii: k = constanta lui Bolzmann, le, grad de imprecizie care uneori poate lor de curent continuu
Substanţe diamagnetice, care se ca- T = temperatura absolută, masca unele fenomene conducându-ne Transformatoarele de curent con-
racterizează printr-o susceptibilitate Ms = magnetizația de saturație. la informații greșite, iar alteori poate avea tinuu folosite la măsurarea curenților
magnetică negativă a cărei valoare ab- doar o influență neglijabilă asupra nivelu- mari, sunt de fapt, amplificatoare mag-
solută este foarte mică. Vectorii şi Relația poate fi extinsă și la calcu- lui de cunoaștere. De-a lungul anilor isto- netice. Se construiesc pentru curenți de
au aceeaşi direcţie dar de sens opus. In- lul proprietăților magnetice ale unui ria științelor confirmă concluzia că odată la 500A până la 100kA, clasa de precizie
troduse într-un câmp magnetic, aceste volum de ferofluid, V0, în care sunt sus- cu perfecționarea mijloacelor de măsu- 1; 0,5; 0,2.
substanţe, sunt slab respinse de acesta. pendate particule de diferite dimensi- rare ne apropiem tot mai mult de ade- Această metodă are avantajele mă-
Din această grupă fac parte: Ag, Au, Hg, uni. Dacă particulele nu interacționează văr fără a-l putea cuprinde. Măsurarea surării unor game mari de valori ale
Si, Ge, Pb, B, Be, Cu, As, Sb, Bi, S, apa, al- atunci magnetizația parțială Mi, datorată
cool şi altele. celor ni particule de volum vi, este ega-
Substanţe paramagnetice, se carac- lă cu suma momentelor individuale ale
terizează printr-o susceptibilitate mag- particulelor împărțită la întreg volumul.
netică pozitivă a cărei valoare variază Pentru magnetizarea ferofluidului, MF se
cu temperatura după legea lui Curie. In- obține expresia:
troduse într-un câmp magnetic, aces-
te substanţe, sunt slab atrase de aces- Fig. 1. Ampermetru magnetoelectric cu șunt multiplu

26