Sunteți pe pagina 1din 6

Numele și prenumele __________________________

Probă de evaluare sumativă nr.2 MEM


Numerele naturale 0-1000 . Forme de relief. Nevoile de bază ale viețuitoarelor
1. Animalele s-au înscris la un concursul ” Animalele au talent” . Fiecare are un număr de
concurs. Scrie după dictare în căsuță numărul pe care îl are.

2.Scrie numerele:
a) de la exercițiul 1 , în ordine crescătoare ______ , ______, _______ , _______ , _______, _____
b) sunt numere pare ______, ________, ________,
c) au suma cifrelor 5 _______, ________
3. Scrie vecinii numerelor primite de iepure, delfin și cămilă.
______ iepure ______ , _______ delfin ________, _______cămilă ________
4. Scrie numerele :
a) opt sute şaisprezece trei sute douăzeci şi unu patru sute doi
b) cel mai mare număr natural de trei cifre diferite
c) cel mai mic număr natural de trei cifre identice
5. a) Ordonează crescător numerele: b) Ordonează descrescător:
309 232 6 45 537 120 52 130 789 232 907 25 52
_____ ___ ___ ___ ___ _____
___ ___ ___ ___ ___ ___
c) Observă regula şi adaugă încă patru numere potrivite:
115 120 125

6. Compară numerele < = > a) b) c) completează cu cifre


a) 520 143 b) 199 991 280 < 2 0

651 856 439 439 9> 59


7.Completează propoziţiile următoare cu A(adevărat) sau F(fals):
-Formele de relief sunt: câmpiile, dealurile şi munţii. (_____)
-În Delta Dunării întâlneşti urşi şi capre negre. (_____)
-La poli trăiesc animale adaptate la temperaturi scăzute . (_____)
-Nevoile de bază ale vieţuitoarelor sunt: apă, aer şi hrană. (_____)
-Câmpia este cea mai înaltă formă de relief. ( _____)
-Cămila trăiește în deșert. ( _____)

Ai terminat ! Verifică ! Mai ai timp? Cum te simți?

Rezolvă exercițiile sau dacă vrei colorează desenele !

1.Scrie:
a) predecesorul şi succesorul numărului 234 _______ ________
b) trei numere consecutive mai mari decât 564 dar mai mici decât 578
___________ ________ __________
c) un număr par având cifra sutelor 5
d) un număr impar având cifra zecilor 9
2.Rotunjeşte:
 la sute
345 ........; 589 .........; 120 ........; 881 .........;  la zeci
340 .........; 286 ..........; 344 ........; 115 .........
Probă de evaluare sumativă nr.2 MEM
Numerele naturale 0-1000 . Forme de relief. Nevoile de bază ale viețuitoarelor
Clasa: a II-a
Prof. înv. primar: Varga Ana- Maria
Disciplina: Matematica și explorarea mediului
Conținuturi evaluate:
 Numerele naturale în concentrul 0-1000
 Formele de relief
 Medii de viață
Competențe specifice:
1.1 Scrierea , citirea și formarea numerelor naturale până la 1000;
1.2 Compararea numerelor naturale în concentrul 0-1000;
1.3 Ordonarea numerelor în concentrul 0-1000, folosind poziționarea pe axa numerelor, estimări, aproximări, rotunjiri
3.1 rezolvarea de probleme în cadrul unor investigații, prin observarea și generalizarea unor modele sau regularități din
mediul apropiat;

Obiective de evaluare:
O1 -să scrie șase numere de trei cifre în căsuțe după dictare;
O2 -să scrie cele 11 numere respectând condițiile date;
O3 – să scrie vecinii a trei numere date;
O4 -să completeze cu numere potrivite cele cinci situații prezentate;
O5 –să ordoneze crescător / descrescător câte șase numere date;
-să completeze șirul dat cu patru numere;
O6 – să compare cele patru perechi de numere
-să completeze cele două relații cu numerele potrivite;
O7 -să stabilească valoarea de adevăr a celor șase enunțuri;
Descriptori de performanță:

Calificativul
C.s. Itemi
Foarte bine (FB) Bine (B) Suficient (S)
I1. Scrie după dictare în căsuță 6 situații 4-5 situații 2-3 situații
1.1 numărul pe care îl are.

scrie 10-11 numere scrie 7-9 numere scrie 2-6 numere


I2. scrie cele 11 numere respectând condițiile respectând condițiile respectând condițiile
1.1 respectând condițiile date date date date
a, b, c ab, ac, bc a sau b sau c
I3. . Scrie vecinii numerelor Stabilește corect vecinii Stabilește corect
primite de iepure, delfin și Stabilește corect vecinii
1.2 celor trei numere vecinii pentru 2
cămilă, pentru 1 număr
numere

I4. Completează cu numere Completează corect trei Completează corect Completează corect o
1.1
cerințele cerințe două cerințe cerință
I5. a)Ordonează crescător
numerele Rezolvă corect
1.3 Rezolvă corect
b) Ordonează descrescător Rezolvă corect a,b,c ab/ac/bc
3.1 a/b/c
c)Observă regula și adaugă încă
patru numere potrivite
Rezolvă corect
I6.a)b) Compară numerele Rezolvă corect
1.2 Rezolvă corect a,b,c ab/ac/bc
c) Completează cu cifre potrivite a/b/c

Stabilește corect Stabilește corect Stabilește corect


I7. Completează propozițiile cu
3.1. valoarea de adevăr valoarea de adevăr valoarea de adevăr
adevărat sau fals.
pentru 6 propoziții pentru 4-5 propoziții pentru 2-3 propoziții

Barem de apreciere:

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă integral și corect 6– 7 itemi FOARTE BINE

Rezolvă integral și corect 4 – 5 itemi;


BINE
incorect /parţial corect restul itemilor
Rezolvă integral și corect 2 –3 itemi;
SUFICIENT
incorect /parţial corect restul itemilor
Înregistrarea rezultatelor:
Nr.crt. Numele și I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 Calificativ final
prenumele
elevului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Centralizare pe calificative:

Nr. elevi
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 Cfinal
Calificativ
FB
B
S
FB –%
I
Greșeli frecvente/tipice: B –%
S –%
I –%

Măsuri ameliorative: