Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI

FACULTATEA DE ȘTIINȚE
Specializarea de masterat : Managementul strategic al afacerilor

Dilemele etice

Masterand
Danila Diana Evelina

Petroșani
2018
Dielemele etice – noțiuni

Esența problemei etice în unitatea economică constă în conflictul pemanent dintre


performanța economică a firmei măsurată prin costuri, venituri, profit, dividende și performanța
socială a acesteia, mult mai greu de evaluat și reprezentînd obligațiile față de
angajați,consumatori,creditori, furnizori.
Rezolvarea conflictului este adesea extrem de dificilă presupunînd evaluarea complexă a
balanței dintre realizarea economică și performanța socială din perspectiva corectitudinii, justeței
deciziei.
Dilemele etice pot fi definite ca situații neclare, probleme, care îi pun în încurcătură pe
cei care iau decizii, în dorința de a echilibra performanțele economice și cele sociale.
Dilemele etice reprezintă situații conflictuale, cînd conducătorul trebuie să aleagă nu
între 2 posibilități de a acționa egal din punct de vedere etic, dar trebuie să decidă să facă sau nu
ceva cu toate că este convenabil pentru el sau organizație sau pentru ambii, ceva ce se poate de
considerat neetic.
Cele mai multe dileme etice în afaceri apar în domeniile:
 Marketing- reclama, pblicitatea, amabalajul produsului.
 Aprovizionare – favoruri din partea furnizorilor.
 Producție- calitatea materiilor prime și a produselor finite, costurile.
 Resursele umane- angajare, salarizare, motivare, evaluare și promovare.
O dilemă etică se naște cînd toate alternativele posibile din cercetările efectuate au o
consecință negativă în plan social. Bunul sau răul nu poate fi precizat clar.
În primul rînd dilemele etice sunt generate de raportul dintre performanțele sociale și cele
economice, realizarea echilibrului fiind deosebit de dificil mai ales în condițiile inexistenței unei
performanțe și informații complete care să poată crea o imagine globală asupra dimensiunilor
economice a angajamentelor sociale precum și a consecințelor sociale generate de un
comportament pur economic.
Tipurile de probleme etice:
1. conflicte de interese ale angajaților-91%
2. daruri incorecte pentru personal de la nivel central-91%
3. hărțuire sexuală
4. plăți neautorizate
5. spațiul privat ala anagajatului
6. probleme de mediu
7. urmărirea stării de sănătate a angajatului
8. conflicte între etica firmei și practica de afaceri
9. securitatea evidenței contabile a firmei
10. securitatea muncii
11. conținutul reclamei
12. închiderea de fabrici/secții și reduceri de personal
13. politica de prețuri
14. salariile directorilor etc.
În scopul soluţionării dilemelor etice din unităţile economice şi luării unor decizii
manageriale, este util să se conducă de următorul model, care presupune parcurgerea anumitor
etape:
I. Se culege informaţia pentru o fundamentare multilaterală a deciziei. Dacă sunt atinse
interesele participanţilor de bază în afaceri, managerii prognozează nivelul de influenţă.
II. Se cumulează normele etice corespunzătoare de la diferite nivele. Dacă între ele apar
careva conflicte, se utilizează regula priorităţilor: domină hipernormele, apoi macronormele şi
doar, la sfârşit, micronormele. insă toate trebuie să fie expuse clar şi pe înţelesul tuturor.
III. După excluderea variantelor inacceptabile se pregătesc două variante argumentate
etic – varianta dorită şi minim acceptabilă.
IV. Se determină, dacă e posibil de modificat varianta minim acceptabilă în cea dorită.
V. Când nu este clar fundamentată decizia din punct de vedere etic este necesar de
condus de alte aspecte: economice, sociale, tehnologice
În soluționarea dilemelor etice întrebările cheie sunt:
1. Cine a cîștigat și cît de mult?
2. Cine va pierde și cît de mult?
Un cumul de reguli morale izvorîte din respectarea celor mai elementare noțiuni de
etică trebuie să conțină:
1. Respectarea angajamentelor făcute
2. Nonviolența
3. Ajutorul mutual
4. Respectulpentru persoană
1. Respectulpentru propeietate

Nu este ușor să fie găsite soluții pentru dilemele etice. Managerii trebuie să investigheze
cu multă atenție toate aspectele problemei și să adopte o decizie care să fie judecată după
consecințele sociale și mai puțin după rezultatele economice de moment.
George și Webley enumeră o serie de subiecte care constituie fregvent dileme în etice de
afaceri:
 etica personală
 drepturile angajaților
 securitatea/siguranța consumatorului
 discriminarea
 codurile de conduită.
 Practicile financiare
 Utilizarea energiei
 Negocierea în interiorul/exteriorul organizației(energia forței de muncă)
 Globalizarea afacerilor
 Responsabilitatea organizațiilor
 Relațiile cu corporațiile
 Internetul și protejarea intimității
 Protecția animalelor și cercetarea
 Spionajul industrial
 Practicile de corupție
 Salariile directorilor
 Eradicarea foametei în țările subdezvoltate.
Ca probeleme etice ale globalizării afacerilor sunt întîlnite:
- diferențele dintre culturi- principalele diferențe culturale există între culturile
occidentale și orientale. Ele se clasifică după cîteva principii: principiul filozofic,
principiul caracteristicilor manageriale, principiul relațiilor personale între angajați,
principiul organizării, recunoașterea meritelor, cultura în organizație.
- Probleme specifice de natură etică a globalizării-există probleme specifice de natură
economică în condițiile în care corporațiile internaționale acționează în țările cu economii
subdezvoltate și cu un nivel mai redus de exercitare a drepturilor omului sau chiar în
regimuri autoritare.

 O dilemă etică se naşte când toate alternativele posibile din cercetările efectuate au o
consecinţă negativă în plan social.
 Nu este uşor să fie găsite soluţiile pentru dilemele etice. Managerii trebuie să
investigheze cu multă atenţie toate aspectele problemei şi să adopte o decizie care să
fie judecată după consecinţele sociale şi mai puţin după rezultate economice de
moment. “Practicarea unui management modern, pe coordonate morale, a dovedit
că rezolvarea dilemelor manageriale este în corelaţie cu valorile personalităţilor
individuale angajate în actul decizional managerial”.
 Dilemele etice apar în lumea afacerilor atunci când există o neconcordanţă între
principiile etice şi situaţia practică, între ceea ce se doreşte şi ceea ce este de fapt,
între sistemele proprii de valori şi modul de satisfacere practică a nevoilor.
 Etica în afaceri reprezintă aplicarea standardelor morale la situaţiile concrete din
afaceri.
 “Paradoxul etic” poate fi pus sub semnul unei grave interogaţii pentru omul de
afaceri: să-şi asume responsabilitatea şi riscurile inerente acţiunii sale economice
sau să rămână la judecata morală, abstractă, lipsită de angajare responsabilă?
 Această dilemă - responsabilitate/moralitate - impune mutarea accentului
discursului asupra codului de conduită a omului de afaceri de la “moralism” la etica
responsabilităţii.