Sunteți pe pagina 1din 5

SCHELE, ESAFODAJE SI CINTRE

1. GENERALITATI
Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuiesc respectate la executia lucrarilorde montaj schele,
esafodaje si cintre pe perioada lucrarilor de demolare/ desfacere si consolidare.
In functie de destinatie lucrarile provizorii se clasifica in:
•esafodaje, cintre ce suporta structuri in curs de realizare;
•schele de serviciu destinate de a suporta deplasarea personalului, sculelor si materialelor;
•dispozitive de protectie la lucru sub circulatie, impotriva caderii de materiale, scule etc.

Lucrarile provizorii se pot executa de catre antreprenor doar pe baza de proiect avizat de catre
proiectantul lucrarii definitive si aprobat de catre dirigintele de santier .

Proiectarea lucrarilor provizorii


Proiectul poate fi întocmit de către antreprenor sau de catre orice unitate de proiectare
autorizata.
Proiectul va indeplinii urmatoarele conditii::

• sa asigure securitatea lucratorilor si lucrarilor definitive;


•sa tina cont de datele impuse de lucrarea definitiva;
• sa adopte scheme statice simple, evitand pe cat posibil elementele solicitate la incovoiere,
care au deformatii mari;
• sa fie rezistente si rigide;
• sa permita montarea rapida si decofrarea lenta si sigura prin intermediul dispozitivelor de
descintrare;
•sa nu obtureze albia si sa asigure spatiile necesare sub pod;

• deformatiile lucrarilor provizorii nu trebuie sa produca defecte la betonul in curs de priza sau
intarire;
• sa cuprinda succesiunea detaliata a tuturor fazelor;
• sa cuprinda piese scrise explicative si planse de executie;

Un exemplar complet din proiect trebuie sa existe in permanenta pe santier la dispozitia


Dirigintelui de Santier.
Plansele de executie trebuie sa defineasca geometria lucrarilor provizorii ca si natura si
caracteristicile tuturor elementelor componente.
Din planse trebuie ss rezulte următoarele:

• masurile luate pentru asigurarea stabilitătii si protectiei fundatiilor;


• modul de asamblare a elementelor componente ale cintrelor, esafodajelor si schelelor;
• reazemele elementelor portante care trebuie sa fie compatibile cu propria lor stabilitate si a
elementelor pe care sprijina;
• sistemul de contravântuire ce trebuie asigurat în spatiu, după cele trei dimensiuni;

262\PT\R\CS\W\CS-006a

1/5
• dispoziţiile ce trebuie respectate in timpul manipularilor si pentru toate operatiile de reglare,
calare, descintrare, decofrare, demontare;
• contrasagetile si tolerantele de executie;
• modul de asigurare a punerii în opera a betonului, libertatea de deformare a betonului sub
efectul contractiei şi precomprimarii;
• dispozitivele de control ale deformatiilor si tasarilor.
• Din piesele scrise trebuie sa rezulte următoarele:
• specificaţia materialelor utilizate, materialele speciale, materialele provenite de la terti;
• instructiuni de montaj a lucrarilor provizorii;
• instrucţiuni cu privire la toate elementele a caror eventuala defectiune ar putea avea
consecinte grave asupra securitatii lucrarilor.

2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA


La lucrarile de schele, esafodaje se vor avea in vedere urmatoarele standarde si normative de
referinta:
• C11-1974: Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a panourilor
din placaje pentru cofraje
• C41-1986: Normativ pentru alcatuirea , executarea si folosirea cofrajelor glisante
 C162-1973 : Normativ privind alcatuirea, executarea si folosirea cofrajelor metalice
plane pentru pereti din beton monolit al cladiri

3. MATERIALE
Calitatea materialelor, materialelor de inventar si materialelor noi trebuie sa corespunda
standardelor in vigoare.
Antreprenorul are obligatia sa prezinte certificate de atestare pentru materialele destinate
lucrarilor provizorii, atat cand se folosesc produse noi, cat si cand se refolosesc produse deja
utilizate, pentru care trebuie sa se garanteze ca satisfac conditiile de rezistenta si stabilitate.
Intrebuintţarea de elemente refolosibile este autorizata atat timp cat deformatiile lor sau efectele
oboselii nu risca sa compromita securitatea executiei.
Antreprenorul are obligaţia sa scrie pe planse numarul admisibil de refolosiri.

Materialele degradate se rebutează sau se dau la reparat in ateliere de specialitate. In acest din
urma caz, antreprenorul va justifica valabilitatea reparatiei, fara ca aceasta justificare sa-i
atenueze responsabilitatea sa

Intrebuintarea de elemente refolosibile este autorizata atat timp cat deformatiile lor sau efectele
oboselii nu risca sa compromita securitatea personalului, a executiei si a calitatii.

Schelele exterioare si interioare – din orice material, folosite la lucrarile de constructii-montaj vor
fi standardizate. Daca la unele constructii, prin natura lucrarilor, se utilizeaza schele si esafodaje
nestandardizate, acestea se vor executa pe baza unor proiecte aprobate si insusite
deconducerea santierului si aprobate de conducerea unitatii respective.

262\PT\R\CS\W\CS-006a

2/5
4. EXECUTAREA LUCRARILOR PROVIZORII

Tolerantele aplicabile la lucrarile provizorii sunt stabilite in functie de tolerantele de la lucrarile


definitive.
Deformatiile lucrarilor provizorii se controleaza prin nivelmente efectuate de catre antreprenori
fata de reperele acceptate de proiectant si diriginte de santier.
Rezultatele masuratorilor se transmit Dirigintelui de Santier si Proiectantului.
Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru evitarea unor eventuale deformatii.
Antreprenorul are obligatia sa asigure intretinerea regulata a lucrarilor provizorii.

Proiectul cintrelor, esafodajelor, cat si montajul acestora in amplasament, se intocmeste pe


raspunderea antreprenorului general si se avizeaza de catre beneficiar si proiectant.
Pentru dispozitivele secundare, se admite schematizarea de principiu a acestora si prezentarea
beneficiarului/ dirigintelui de santier pentru aprobare cu cel puţin 15 zile inainte de inceperea
executiei
Suprafata de teren pe care se monteaza schelele trebuie nivelata, iar pamantul egalizasi
compactat. De asemenea, se va asigura scurgerea apelor superficiale.
La montarea schelelor se vor pune dulapi din lemn, perpendicular pe fata zidului, cugrosimea
de minimum 5 cm, aceasta pentru a asigura o repartizare uniforma a presiunii a supraterenului.
Se interzice asezarea schelelor pe caramizi, pietre, capete de scanduri (materiale rezultate din
demolari).

Pentru lucrarile de zidarie si tencuieli, latimea podinei schelelor vor fi de cel putin 2 m;iar pentru
lucrarile de finisaj (zugraveli, vopsitorii) de cel putin 1 m.

Inaltimea libera (de trecere) dintre doua podine succesive, va fi de cel putin 1,9 m.

Suprafata podinelor schelelor si esafodajelor va fi neteda. Rosturile dintre dulapii podinelor sau
ale panourilor nu vor fi mai mari de 10 mm. Imbinarea prin suprapunere este admisa numai in
lungul panourilor sau dulapilor, intr-un singur sens si se vor consolida prin cuie.Imbinarea
stalpilor prin suprapunere se va face numai cu ajutorul jugurilor cu buloane, iar lungimea
imbinarii va fi de cel putin 50 cm

Schele metalice
Este obligatoriu legarea la pamant a schelelor metalice. Acolo unde este cazul, se vor instala
paratrasnete. In timpul montarii sau demontarii, precum si in timpul exploatarii
schelelor metalice, toate firele electrice din apropierea lor vor fi indepartate sau scoase de sub
tensiune.
Pentru a preveni răsturnarea lor din cauza vântului, schelele tubulare vor fi fixate rigid de
elementele stabile sau ancorate prin cabluri.
Montarea si demontarea se vor face intr-o succesiune stricta pe nivele.

Pe santierele unde nu exista macarale turn, piesele montate si demontate vor fi ridicate sau
coborate cu ajutorul scripetelui si al cablului. Nu sunt admise greutati mai mari de 50 kg la
ridicare sau coborare.

262\PT\R\CS\W\CS-006a

3/5
Piesele marunte, necesare pentru rigidizarea nodurilor vor fi ridicate si coborate in lazispeciale.
Greutatea lazilor incarcate nu va depasi 20 kg. Se interzice aruncarea pieselor direct dela
inaltime

Schele interioare, rampe de acces


Caprele pe care se aşează podina, pentru a forma schelele interioare trebuie să fie legate prin
diagonal, in sens longitudinal. Urcarea muncitorilor pe schele interioare trebuie să se faca pe
scari (rampe) de acces. Inainte de montarea schelelor interioare, trebuie sa se controleze
starea buna a elementelor ce o compun. Scoaterea consolelor in afara, se face cu cel mult 1/3
din lungimea grinzilor. Rampele de acces pentru circulatia muncitorilor trebuie sa fie
confectionate din panouri bine legate intre ele, cu o latime de cel puţin 0,5 m, dacă se circula
intr-o directie si cel puţin 1 m daca se circula concomitent in ambele directii. La rampele de
urcare montate pe o inclinatie de cel mult 1:3, pe toata lungimea lor vor fi montate la fiecare 30-
40 cm sipci transversale cu o sectiune de 4 X 5 cm pe toata latimea caprei. Pentru evitarea
deplasarii transversale si longitudinale, rampele de acces vor fi bine fixate pe reazemele
respective. Este interzisă blocarea rampelor de acces cu materiale de construcţii sau alte
obiecte. Nu se admite innadirea intre ele a mai mult de doua scari portative, dand muncitorului
posibilitatea să lucreze stând pe o treaptă aflată la o distanţă de cel puţin 1 m de la capătul
superior al scării. Pentru ca scara sa nu alunece, capetele inferioare ale ramelor longitudinale
trebuie să aiba saboti metalici, cu capetele ascutite sau de cauciuc. In cazul cand se monteaza
piese, obiecte sau parţi de cofraje de pe scari duble, acestea trebuie sa fie prevazute la partea
superioara cu platforme imprejmuite cu balustrade, pe care sa stea muncitorul in timpul
montajului. Latura platformei nu va depasi 1/3 din deschiderea scarii .

5. CONTROLUL CALITATII

Calitatea materialului intrebuintat, verificarea partilor componente, precum si numarul


de refolosiri, vor fi controlate de conducatorul punctului de lucru pentru a corespunde prescripriil
or tehnice in vigoare.

Montarea si demontarea schelelor si esafodajelor vor fi executate conform cartii tehnice


a schelei sau esafodului, sub supravegherea si conducerea sefului punctului de lucru
sau a maistrului, cu respectarea etapelor indicate in proiect.

Schelele si esafodajele se dau in exploatare numai dupa receptia lor tehnica si consemnarea
intr-un process verbal semnat de persoanele acreditate.

Pe perioada exploatarii se vor efectua controale periodice al starii schelelor si esafodajelor.


Zilnic, inainte de inceperea lucrului, seful locului de munca va verifica starea schelelor si
esafodajelor.

Schelele metalice vor fi insotite de o fisa intocmita de fabrica sau atelierul care le-aconfectionat.
In fisa se va indica: calitatea si caracteristicile de folosire (lucrarile la care pot fifolosite, sarcini,
admisibile, inaltimea, lungimea dupa fatada).

La montarea schelelor metalice tubulare, se vor verifica cu atentie tuburile metalice, pentru a nu
se folosi cele indoite, turtite sau cu crapaturi. Stâlpii tubulari ai schelelor metalice trebuie sa se
monteze perfect vertical în sabotii de sprijin.

262\PT\R\CS\W\CS-006a

4/5
La sosirea pe santier, schelele metalice vor fi receptionate in prezenta mecanicului sef de
santier.
7. NORME DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI PREVENIREA SI STINGEREA
INCENDIILOR

Pe parcursul executarii lucrarilor de construire se vor respecta toate cerintele care decurg din:
•Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca cu modificarile si completarile
ulterioare
•HG 1425/2006 Privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii 319/2006
•HG 300/2006 Privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporale si mobile
•Norme specifice de securitate si sanatate in munca pentru toate tipurile de lucrari
•Legea 307/2006 Pentru apararea impotriva incendiilor
•Ord. 163/2007 Pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor

8. OBSERVATIE

Proiectantul isi rezerva dreptul completarii si modificarii prezentului caiet in conditiile


oferirii unor solutii din partea executantului propuse spre aprobare si insusite precum si in cazul
implementarii in timp util a altor solutii noi eficiente economic.

Intocmit,
ing. Carmen Bradaţeanu

262\PT\R\CS\W\CS-006a

5/5