Sunteți pe pagina 1din 55

MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA

TIMIŞOARA SINMARTIN - 0,75 km


NR. PROIECT: 118/ 2017 Pag. 1

MODERNIZARE STRAZI IN
LOCALITATEA SINMARTIN - 0,75 km
PROIECT NR. 118 / 2017

PTh + CS + DE

SEPTEMBRIE 2017
MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA
TIMIŞOARA SINMARTIN - 0,75 km
NR. PROIECT: 118/ 2017 Pag. 2

FOAIE DE CAPĂT

DENUMIREA
OBIECTIVULUI „MODERNIZARE STRAZI IN
LOCALITATEA SINMARTIN - 0,75 km”
DE INVESTIŢII:

JUDEŢUL ARAD, comuna MACEA, sat Sinmartin


AMPLASAMENTUL

TITULARUL COMUNA MACEA


INVESTIŢIEI:

BENEFICIARUL COMUNA MACEA

INVESTIŢIEI:

ELABORATORUL
S.C. LONGHERSIN S.R.L. TIMIŞOARA
PROIECTULUI:

FAZA: PTh+CS+De
MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA
TIMIŞOARA SINMARTIN - 0,75 km
NR. PROIECT: 118/ 2017 Pag. 3

COLECTIV DE ELABORARE

ŞEF PROIECT: dr. ing. Cristian HERMAN

PROIECTANT: dr. ing. Cristian HERMAN

ing. Atilla PENZES


MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA
TIMIŞOARA SINMARTIN - 0,75 km
NR. PROIECT: 118/ 2017 Pag. 4

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

S.C. LONGHERSIN S.R.L. TIMIŞOARA cu sediul în Timişoara str. Timiş nr.


14, Bl. 36, sc. A, ap. 6 declarăm că:
Proiectul 118/2017 „MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA SINMARTIN -
0,75”, la care se referă această declaraţie este în conformitate cu:
• Ordinul 863/2008 pentru aprobarea ”Instrucţiuni de aplicare a unor
prevederi din HG nr.28/2008”, privind conţinutul cadru al documentaţiei
tehnico - economice;
• ORDIN nr. 50/27 .01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale;
• H.G. 363/14.04.2010 privind aprobarea Standardelor de cost pentru
obiective de investiții finanțate din fonduri publice;
• SR 4032-1-2001 Lucrări de drumuri. Terminologie;
• STAS 863-85 Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale
traseelor. Prescripţii de proiectare;
• STAS 2914-84 Lucrări drumuri. Terasamente.
Condiții tehnice generale;
• STAS 6400-84 Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de
fundaţie. Condiţii tehnice generale de calitate;
• STAS 1598/1-89 Lucrări de drumuri. Încadrarea îmbrăcăminţilor
la lucrări de construcţii noi şi modernizări de
drumuri. Prescripţii generale de proiectare şi de
execuţie;
• STAS 1598/2-89 Lucrări de drumuri. Încadrarea îmbrăcăminţilor
la ranforsarea sistemelor rutiere existente.
Prescripţii generale de proiectare şi de execuţie
• SR EN 13043:2003 Agregate pentru amestecuri bituminoase şi
pentru finisarea suprafeţelor, utilizate la
construcţia şoselelor, a aeroporturilor şi a altor
zone cu trafic;
• SR EN 13242:2013 Agregate din materiale nelegate sau legate
hidraulic pentru utilizare în lucrări de inginerie
civilă şi în construcţia de drumuri;
• SR EN 13043:2003 Agregate pentru amestecuri bituminoase şi
pentru finisarea suprafeţelor, utilizate la
construcţia şoselelor, a aeroporturilor şi a altor
zone cu trafic;
MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA
TIMIŞOARA SINMARTIN - 0,75 km
NR. PROIECT: 118/ 2017 Pag. 5

• SR EN 12620:2013 Agregate pentru beton;


• SR EN 13108-1:2006/AC:2008 Mixturi asfaltice. Specificaţii
pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice;
• SR EN 13108-2:2006/AC:2008 Mixturi asfaltice. Specificaţii
pentru materiale. Partea 2: Betoane asfaltice
pentru straturi foarte subţiri;
• SR EN 13108-3:2006/AC:2008 Mixturi asfaltice. Specificaţii
pentru materiale.
Partea 3: Betoane asfaltice suple;
• SR EN 13108-20:2006/AC:2009 Mixturi asfaltice. Specificaţii
pentru materiale. Partea 20: Procedură pentru
încercarea de tip;
• SR EN 13108-21:2006/AC:2009 Mixturi asfaltice. Specificaţii
pentru materiale. Partea 21: Controlul producţiei
în fabrică

PROIECTANT
S.C. LONGHERSIN S.R.L.
TIMIŞOARA
MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA
TIMIŞOARA SINMARTIN - 0,75 km
NR. PROIECT: 118/ 2017 Pag. 6

BORDEROU
LUCRĂRI RUTIERE
Volumul 1- Piese scrise

Foaie de capăt
Colectiv de elaborare
Declaraţie de conformitate
Borderou
Cap. 1 Date generale
Cap. 2 Descriere generală
Cap. 2a Amplasamentul
Cap. 2b Topografia
Cap. 2c Clima și fenomenele naturale specifice zonei
Cap. 2d Geologia și seismicitatea
Cap. 2e Hidrologia
Memoriu tehnico-economic
Cap. 2e1 Prezentarea proiectului
Cap. 2e2 Organizarea execuției
Cap. 2e3 Măsuri de protecţie a muncii şi paza contra incendiilor
Cap. 2e4 Măsuri ecologice și de protecție a mediului
Cap. 2e5 Controlul cantității lucrărilor
Cap. 2e6 Concluzii
Cap. 2f Deviere şi protejare de utilităţi afectate
Cap. 2g Sursele de apă, energie electrică, căile de comunicaţii şi altele
Cap. 2h Căile de acces permanente
Cap. 2i Trasarea lucrărilor
Cap. 2j Calculul cantităţilor de lucrări rutiere
Cap. 3a Caiet de sarcini privind execuţia lucrărilor
Cap. 3b Caiet de sarcini generale
Cap. 4 Programul de control al calității lucrărilor proiectate și în curs
de execuție
Cap. 5 Graficul de execuţie al investiţiei
MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA
TIMIŞOARA SINMARTIN - 0,75 km
NR. PROIECT: 118/ 2017 Pag. 7

CALCUL SI LISTE DE CANTITATI

Piese desenate
Plan de încadrare în zonă Planşa PIZ
Plan de situaţie Sinmartin strada 3 Planşa PS S STR3
Plan de situaţie Sinmartin strada 11 Planşa PS S STR11
Plan de situaţie Sinmartin strada 12 Planşa PS S STR12
Profil longitudinal Sinmartin strada 3 Planşa PL S STR3
Profil longitudinal Sinmartin strada 11 Planşa PL S STR11
Profil longitudinal Sinmartin strada 12 Planşa PL S STR12
Profiluri transversale curente Sinmartin strada 3 Planşa PTC S STR3
Profiluri transversale curente Sinmartin strada 11 Planşa PTC S STR11
Profiluri transversale curente Sinmartin strada 13 Planşa PTC S STR13
Profil transversale tip –detaliu structură rutieră Planşa PTT

VOLUMUL 2 CAIETE DE SARCINI PE CATEGORII DE LUCRĂRI:

Nr. 1 - LUCRĂRI DE TERASAMENTE


Nr. 2 – FUNDAŢII DE BALAST ŞI/SAU DE BALAST STABILIZAT
Nr. 3 - PIATRĂ SPARTĂ ŞI/SAU PIATRĂ SPARTĂ AMESTEC OPTIMAL
Nr. 4 – ÎMBRĂCĂMINȚI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD
Nr. 5 – MARCAJE RUTIERE
Nr. 6 – SEMNALIZARE RUTIERĂ

ÎNTOCMIT
ing. Cristian HERMAN
MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA
TIMIŞOARA SINMARTIN - 0,75 km
NR. PROIECT: 118/ 2017 Pag. 8

Cap. 1 DATE GENERALE:

Prezenta documentaţie în faza PTh+CS+DE (proiect tehnic, caiete de sarcini şi


detalii de execuţie) tratează lucrările rutiere aferente proiectului „MODERNIZARE
STRAZI IN LOCALITATEA SINMARTIN - 0,75”.
La baza elaborării documentaţiei, au stat următoarele:
• Comanda (tema de proiectare);
• Studiul geotehnic, executat de S.C. CENCONSTRUCT S.R.L. Timișoara
(Proiect 2882/2017);
• Ridicarea topografică, a fost pusă la dispoziția proiectantului de
beneficiarul lucrărilor în format electronic și a fost folosită ca strat suport.

Cap. 2. DESCRIERE GENERALĂ


a). AMPLASAMENTUL
Comuna Macea este situat în Câmpia Crişurilor, la distanţă egală de râurile
Mureş şi Crişul Alb, la doar 25 km faţă de municipiul Arad.
Potrivit recensământului din 2002, comuna are o populaţie de 6169 locuitori.
Dintre aceştia 85,6% sunt români, 8,3% romi, 3,3% maghiari, 2,2% germani şi 0,6%
alţii.
Comuna este atestat documentar pentru prima dată în anul 1380. A făcut parte
din teritoriul vestic al fostului comitat al Zărandului şi mai târziu, în perioada ocupaţiei
otomane, din sangeacul Zărand
Strada propusă a fi modernizata face parte din trama stradală a localității Macea.

b). TOPOGRAFIA
Ridicarea topografică, a fost pusă la dispoziția proiectantului de beneficiarul
lucrărilor în format electronic și a fost folosită ca strat suport.

c). CLIMA ȘI FENOMENELE NATURALE SPECIFICE ZONEI


Particularităţile morfoclimatice sunt determinate de poziţia sa geografică pe
continentul european, căreia îi este specifică o anumită circulaţie a maselor de aer de
diverse tipuri, circulaţie imprimată fie de centrii de acţiune de origine dinamică, fie de
centrii de acţiune termică şi sezonieri.
Situat la interferenţa maselor de aer cu caracter continental, de origine vestică,
care de cele mai multe ori ajunge aici cu un grad mai ridicat de continentalizare şi a
MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA
TIMIŞOARA SINMARTIN - 0,75 km
NR. PROIECT: 118/ 2017 Pag. 9

celor cu caracter continental, de origine estică, suferind în plus de invazia unor mase de
aer cald, sudice, ce traversează Marea Mediterană.
Clima este influenţată de circulaţia generală vestică, cu amprente evidente în
toţi parametrii climatici. Activitatea umană semnalată prin defrişări, drenări de
mlaştini şi bălţi, regularizări de cursuri de apă, activitate industrială etc. duce la
diferenţieri topoclimatice.
Clima este temperat continentală, temperatura medie pe anotimpuri este
următoarea:
- primăvara: +10,8 ºC
- vara: +21,8 ºC
- toamna: +11,8 ºC
- iarna: - 0,6 ºC.
a. Temperatura aerului :
- media lunară maximă : (+21…+22) °C – în lunile iulie- august
- media lunară minimă : -1 °C – în luna ianuarie
- maxima absolută : + 40,1 °C la 18.08.1952
- minima absolută : - 26,8°C .
b. Precipitaţii :
- media anuală : 600…700 mm
d. Valoarea maximă a indicelui de îngheţ este I30max = 550, valoarea medie
pentru cele mai aspre trei ierni este I3/30 max = 475, iar pentru cele mai aspre cinci ierni
I5/30
dintr-o perioadă de 30 ani este max = 375, conform STAS 1709/1 – 90, prin hărţile
prezentate în fig. 3…5.
e. Hidrologia :
Condiţiile hidrologice ale amplasamentului se consideră DEFAVORABILE
conform pct. 3.4 din STAS 1709/2-90

d). GEOLOGIA, SEISMICITATEA


Amplasamentele cercetate se află în comuna Macea, situată în Câmpia
Aradului, fiind formată din convergenţa glaciaţiunilor subcolinare, constituite la bază
din nisipuri şi argile, peste care se suprapun pietrişuri şi nisipuri, iar la suprafaţă apar
argile şi argile prăfoase sub forma depozitelor aluvial-lenticulare.
Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentele cercetate se găsesc într-o
zonă de câmpie joasă cu suprafaţa plană.
MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA
TIMIŞOARA SINMARTIN - 0,75 km
NR. PROIECT: 118/ 2017 Pag. 10

Din punct de vedere geologic, zona aparţine Bazinului Panonic, coloana


litologică a acestui areal cuprinzând un etaj inferior afectat tectonic şi o cuvertură
posttectonică.
Depozitele cuaternare sunt cele care constituie terenurile de fundare în această
zonă. Ele sunt reprezentate, în general, prin trei tipuri genetice de formaţiuni
sedimentare:
• aluvionare - aluviuni vechi şi noi ale râurilor care străbat
regiunea şi intră în constituţia teraselor şi luncilor acestora;
• gravitaţionale - reprezentate prin alunecări de teren şi deluvii de
pantă, ce se dezvolta în zona de ,,ramă" a depresiunii;
• cu geneză mixtă (eoliană, deluvial-proluvială) - reprezentate
prin argile cu concreţiuni fero-manganoase şi depozite de
piemont.
Conform Cod de proiectare seismică P 100-2006, acceleraţia terenului pentru
proiectare (pentru componenta orizontală a mişcării terenului) este ag = 0,12 g, iar
perioada de colţ este Tc = 0,70 sec.
MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA
TIMIŞOARA SINMARTIN - 0,75 km
NR. PROIECT: 118/ 2017 Pag. 11

e). PREZENTAREA PROIECTULUI


Situaţia existentă

Străzile care fac obiectul prezentei documentaţii, sunt amplasate pe raza


comunei Macea, respectiv a localității aparținătoare Sânmartin , pe traseul existent al
străzilor pietruite.
Lungimea totală a străzilor este de 742.65 m.

Nr. crt. Strada in Sinmartin Lungime [m]


1 Strada 3 203.63
2 Strada 11 381.91
3 Strada 12 157.11
Lungime total [m] 742.65

Pietruirea existentă a străzilor are o lăţime variabilă cuprinsă între 3,00…4,50


m, platforma drumului fiind cuprinsă între 6…8 m iar distanța dintre fronturile condtruite
este cuprinsă între 12,00 și 19,00 m.
Din punct de vedere al stării tehnice, străzile prezintă degradări specifice
drumurilor pietruite (gropi, denivelări, tasări, etc.), degradări care afectează siguranţa şi
confortul circulaţiei.
Starea de degradare este accentuată pe unele sectoare, explicabilă şi prin
neamenajarea scurgerii apelor de suprafaţă.
Evacuarea apelor pluviale din zona strazilor nu este asigurată, datorită lipsei
șanțurilor care lipsesc pe majoritatea sectoarelor sau unde existentă acestea sunt
colmatate și nu au continuitate.
Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie sunt necesare amenajări ale
elementelor geometrice ale traseului.
Lipsesc în totalitate elementele de siguranţă rutieră.
Aceste sectoare de străzi sunt amplasate pe domeniul public, entitatea
responsabilă cu implementarea proiectului este Comuna Macea, județul Arad, strada
Principală nr. 262, telefon 0257-536101,
Situaţia proiectată
Străzile proiectate, din punct de vedere al intensităţii circulaţiei, se încadrează în
clasa de trafic redus, fiind străzi principale și secundare, viteza de proiectare fiind de 30
Km/oră.
Conform ordinului 50/1998 emis de Ministerul Transporturilor „Normelor tehnice
privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile rurale” străzile proiectare sunt
străzi principale și secundare.
În conformitate cu H.G. 766/1997 sectoare de străzi proiectate fac parte din
categoria de importanţă „D – REDUSA” La întocmirea proiectului s-a respectat
legislaţia în vigoare în domeniu, cu privire la proiectarea şi construirea drumurilor
publice şi anume:
MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA
TIMIŞOARA SINMARTIN - 0,75 km
NR. PROIECT: 118/ 2017 Pag. 12

În plan
Axa proiectată urmăreşte înscrierea pe axa pietruirii existente, pe majoritatea
traseului, neimpunându-se corectări ale traseului în plan a pietruirii existente.

Profilul longitudinal
La stabilirea liniei roşii a traseului s-au luat în considerare următoarele criterii:
- asigurarea unui pas minim de proiectare şi a vitezei de proiectare;
- respectarea punctelor de cote obligate

Profilul transversal tip 2


În traseu curent, strada 12 se caracterizează prin următoarele elemente
geometrice ale profilului transversal :

- lăţimea părţii carosabile (una banda de circulaţie) : 3,50 m;


- lăţimea acostamentelor din piatră spartă: 2 x 0,50 m;
- lăţimea platformei : 4,50 m;
- panta transversală a părţii carosabile (unic) : 2.5%;
- panta transversală a acostamentelor : 4,0%;
În traseu curent, strada 3 și strada 14 se caracterizează prin următoarele
elemente geometrice ale profilului transversal :

- lăţimea părţii carosabile (două benzi de circulaţie) : 5,50 m;


- lăţimea acostamentelor din piatră spartă: 2 x 0,75 m;
- lăţimea platformei : 7,00 m;
- panta transversală a părţii carosabile (în acoperiș) : 2.5%;
- panta transversală a acostamentelor : 4,0%;

Structura rutieră
Peste pietruirea existentă:
- 4 cm strat de uzura din BA 16;
- 5 cm strat de legătură BAD 20;
- scarificarea, reprofilarea și completare 15 cm piatră spartă a pietruirii existente.

În casete pentru lărgire carosabil


- 4 cm strat de uzura din BA16;
- 5 cm strat de legătură BAD20;
- 15 cm piatră spartă;
- 25 cm balast.

Evacuarea apelor
a.) Șanțuri de pamânt
Evacuarea apelor meteorice de pe partea carosabilă se realizează prin
intermediul pantelor transversale spre șanţurile de pământ existente cu sectiunea
MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA
TIMIŞOARA SINMARTIN - 0,75 km
NR. PROIECT: 118/ 2017 Pag. 13

trapezoidala a vând lațimea la bază de 0,50 m și adâncimea de 0,50 m. Trasarea axei


șanurilor față de axa străzilor poate suferi modificări funcție de rețelele existente,
plantații, etc. Descarcarea șanțurilor se va face in rețeaua de șanțuri existente.

Semnalizarea circulaţiei
În plan orizontal, se vor executa marcaje rutiere, cu vopsea, pe suprafaţa
carosabilă.
Semnalizarea verticală corespunzătoare se va realiza prin montarea în intersectii
de indicatoare rutiere CEDEAZA TRACEREA și TRECERE PIETONI .
Semnalizarea în plan vertical şi orizontal se va realiza conform SR 1848/1-11,
SR 1848/7-04.

Străzile laterale
În zona intersecțiilor cu străzile laterale, acestea se vor amenaja pe lungimea
razelor de racordare cu aceiasi structură rutieră ca şi cea a străzii proiectate.

Zone vezi
La terminarea lucrărilor se vor reface zonele vezi afectate prin inierbare.

Instalaţii afectate
Lucrările proiectate, urmărind toate cele menţionate, nu afectează reţelele
subterane sau supraterane.

Materiale utilizate
La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform
reglementarilor naţionale în vigoare precum şi legislaţiei şi standardelor naţionale
armonizate cu legislaţia U.E.
La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform
reglementarilor naţionale în vigoare precum şi legislaţiei şi standardelor naţionale
armonizate cu legislaţia U.E

ORGANIZAREA EXECUŢIEI
Organizarea de şantier se va limita la rulote pentru scule şi vestiar muncitori.
Rulotele se vor parca în zona adiacentă - afară din carosabil ,fără a perturba circulaţia,
asigurându-se în permanenţă accesul autovehiculelor de aprovizionare şi de intervenţie
(pompieri, salvare, poliţie ,etc.) în zonă.
Materialele necesare se vor aduce pe şantier numai pe măsura punerii lor în
operă .
Materialele rezultate din scarificare şi săpături vor fi imediat evacuate din zonă.
MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA
TIMIŞOARA SINMARTIN - 0,75 km
NR. PROIECT: 118/ 2017 Pag. 14

În cadrul lucrărilor de organizare a punctelor de lucru se vor lua măsuri privind


siguranţa circulaţiei, semnalizarea pe timp de noapte şi de zi a punctelor periculoase şi
de dirijare a traficului.
Semnalizarea punctelor de lucru se va executa conform normelor în vigoare.

MĂSURI DE PROTECŢIE A MUNCII ŞI PAZA CONTRA INCENDIILOR


Constructorul va respecta toate normele legale de protecția muncii, siguranța
circulației și PSI, acordând o atenție deosebită „Măsurilor și indicaţiilor generale de
protecţia muncii, siguranţa circulaţiei şi prevenirea incendiilor (PSI)” pe tot timpul
execuţiei şi exploatării lucrărilor proiectate.
Nu se va începe nici o activitate pe şantier până nu sunt verificate toate condiţiile
de respectare a normelor de tehnica securităţii muncii.
În vederea executării lucrărilor se va face instruirea întregului personal, a
muncitorilor, a tuturor persoanelor care au acces la punctul de lucru, pentru respectarea
strictă a normelor şi instrucţiunilor de protecţia muncii prevăzute în următoarele acte
normative:
HG 300/02.03.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
şantierele temporare sau mobile;
Legea nr. 90/1996, cu privire la protecţia muncii şi normele
metodologice de aplicare;
“Norme metodologice de protecţia muncii”, ediţia 1996;
“Primul ajutor la locul accidentului”, ediţia 1999;
Instrucţiuni proprii A.N.D. Ordin 116/1999;
“Norme specifice de protecţia muncii pentru exploatarea şi întreţinerea
drumurilor şi podurilor” cod 79/1998, cap. 2.3., 2.6. şi 2.7.;
“Norme de prevenire şi stingere a incendiilor şi de dotare cu mijloace
P.S.I.”, aprobate cu Ordinul nr. 12/1980 M.T. art. 16, 17 cap. V şi “Dispoziţii
generale P.S.I. - 001” publicate în Monitorul Oficial nr. 78 din 22.02.2000;
“Norme specifice de protecţia muncii pentru manipularea prin purtare şi cu
mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor”. nr. 57/1998;
“Norme specifice de securitatea muncii pentru transporturi rutiere”, nr. 23
aprobate cu Ordinul nr. 355 din data de 24.10.1995 al M. M. P. S.
Toate actele normative privind protecţia muncii care apar la data execuţiei
lucrărilor.

MĂSURI ECOLOGICE ŞI DE PROTECŢIE A MEDIULUI


Realizarea obiectivului investițional nu presupune intervenţii semnificative asupra
mediului. Lucrările de modernizare se vor executa fără schimbări majore a
amplasamentului iar tehnologiile de execuţie specificate în caietele de sarcini, iar cele
alese de constructor să minimalizeze efectele pe perioada realizării investiţiei asupra
circulaţiei, populaţiei şi mediului.
MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA
TIMIŞOARA SINMARTIN - 0,75 km
NR. PROIECT: 118/ 2017 Pag. 15

În perioada de construcţie, sursele de poluare a mediului sunt reprezentate prin


următoarele activităţi:
- activitatea utilajelor de construcţie
- activitatea mijloacelor de transport
Pe parcursul desfășurării lucrărilor nu se individualizează surse de poluare a
apelor, deoarece în procesul tehnologic, substanțele utilizate nu se deversează pe
terenurile agricole din zonă.
În procesul tehnologic specific execuției lucrărilor menționate anterior, nu există
surse deosebite de poluare a aerului.
Vor apărea emisii în atmosferă în timpul funcționării utilajelor care folosesc
motoare cu ardere internă, dar nivelul acestor emisii este controlat de factorii în drept
prin reviziile tehnice periodice.
Constructorul este obligat să asigure măsuri și dotări speciale pentru izolarea și
protecția fonică a surselor generatoare de zgomot și vibrații, astfel încât să nu conducă,
prin funcționarea acestora, la depășirea nivelurilor limită a zgomotului ambiental.
Măsuri pentru diminuarea impactului în perioada de construcţie
Protecţia calităţii apelor
Din lucrările proiectate nu vor rezultă surse de poluanţi pentru ape.
Se vor respecta normele NTPA 001/2002, 002/2002 şi STAS 4706/1998 –
Calitatea apelor de suprafaţă.
Protecţia aerului
Din lucrările proiectate nu se produc surse de poluare a aerului. Sistemul rutier
ales va reduce producerea prafului în urma circulaţiei rutiere.
Protecţia împotriva radiaţilor
Lucrările proiectate nu prevăd existenţa unor surse de radiaţii.
Protecţia solului şi subsolului
Sistemul rutier proiectat împiedică pătrunderea în sol a diferitelor substanţe
chimice care pot afecta compoziţia lui.
Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice
Nu este cazul.
Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public
Lucrările proiectate prevăd modernizarea drumului din zonă, acest lucru se va
face respectând aşezămintele umane actuale, şi sporind astfel legăturile între punctele
de interes public şi local.
Gospodărirea deşeurilor
Beneficiarul obiectivului de investiţie va concesiona lucrările de întreţinere şi
reparare a carosabilului, precum şi strângerea deşeurilor ce vor rezulta pe parcursul
perioadei de exploatare a obiectivului unei societăţii specializate pe acest segment.
Deşeurile provenite din desfăşurarea activităţii (pământul rezultat din săpătura
necesară realizării casetei drumului) vor fi transportate şi depozitate prin grija
constructorului în locurile stabilite de către beneficiar.
MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA
TIMIŞOARA SINMARTIN - 0,75 km
NR. PROIECT: 118/ 2017 Pag. 16

Gospodărirea substanţelor periculoase şi toxice


Nu se vor utiliza sau stoca substanţe toxice sau periculoase
Lucrări de reconstrucţie ecologica
Lucrările preconizate nu deranjează echilibrul ecologic în zonă şi nu creează
surse de poluare a mediului.

CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR


Controlul calităţii lucrărilor se va face conform standardelor, normelor şi
normativelor în vigoare la data execuţiei, concluziile fiind consemnate în procese
verbale conform programului de control.

CONCLUZII
Prezenta documentaţie cuprinde toate piesele scrise, desenate şi economice,
necesare execuţiei lucrărilor rutiere la obiectivul „MODERNIZARE STRAZI IN
LOCALITATEA SINMARTIN - 0,75”.
Înaintea începerii lucrărilor constructorul va organiza o corelare cu toţi deţinătorii
de reţele din zonă.
Lucrările proiectate vor duce la sistematizarea și organizarea circulației din zona
studiată, și la creșterea confortului locuitorilor din zonă.

f). DEVIERE ŞI PROTEJARE DE UTILITĂŢI AFECTATE


Executarea lucrărilor propuse nu necesită consum şi/sau protejare de utilităţi în /
din zonă.

g). SURSELE DE APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, CĂILE DE COMUNICAŢII ŞI


ALTELE
Executarea lucrărilor propuse nu necesită consum şi/sau protejare de utilităţi
în/din zonă pentru partea de lucrări rutiere.

h). CĂILE DE ACCES PERMANENTE, CĂILE DE COMUNICAŢII ŞI ALTELE


Pe timpul execuţiei lucrărilor se vor utiliza căile de comunicaţii existente, nu sunt
necesare amenajări de căi de comunicaţii suplimentare pentru deservirea lucrărilor
propuse.

i). TRASAREA LUCRĂRILOR


Pentru trasarea lucrărilor se vor utiliza următoarele tabele de trasare aferente
fiecărei străzi în parte (VEZI TABELE TRASARE PE PLANURILE DE SITUAȚIE).
Punctele de sprijin pentru trasare și nivelment vor fi obţinute de la executantul
lucrării de ridicare topografică.
MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA
TIMIŞOARA SINMARTIN - 0,75 km
NR. PROIECT: 118/ 2017 Pag. 17

j). CALCULUL CANTITĂŢILOR DE LUCRĂRI RUTIERE


Calculul cantităţilor de lucrări specifice s-a făcut pe baza planurilor de situaţie,
prin măsurători lungimi şi suprafeţe cu ajutorul computerului, prin programele AutoCad
şi ZwCad și aplicații specifice. Listele de cantităţi de lucrări s-au întocmit pe baza
indicatoarelor de norme de deviz şi a cantităţilor de lucrări calculate în modul de mai
sus. (VEZI CALCULE SI LISTE DE CANTITATI).

Cap. 3. CAIET DE SARCINI

a). CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUŢIA LUCRĂRILOR


Prezentul caiet de sarcini privind execuţia lucrărilor are în vedere execuţia
propriu-zisă a lucrărilor rutiere aferente modernizării unui numar de 9 străzi situate pe
raza comunei Macea.
Anterior demarării lucrărilor, vor fi convocaţi la faţa locului, toţi delegaţii
deţinătorilor de reţele subterane existente în zonă (apă, canal, gaze, cabluri electrice şi
de telefonie), întocmindu-se un proces verbal care să constate poziţia exactă în plan şi
adâncime a reţelelor, în scopul evitării deteriorării acestora în timpul execuţiei.
Un rol deosebit trebuie să îl aibă semnalizarea corespunzătoare a punctelor de
lucru şi a celor periculoase, pe timp de zi cât şi de noapte. Se va demara limita
săpăturilor prin folie reflectorizantă şi stâlpi pentru dirijarea circulaţiei, măsuri
completate de iluminare pe timpul nopţii. Din dotarea executantului, se vor amplasa
bariere metalice sau din lemn, iar circulaţia rutieră va fi dirijată prin indicatoare
caracteristice : alte pericole, lucrări, drum cu denivelări, limitare de viteză, etc.
Trasarea elementelor geometrice ale intersecţiei se va face prin jalonări, alinieri,
măsurări distante cu ruleta, cât şi cu teodolitul prin măsurări de unghiuri şi orientări
rezultate din coordonatele planimetrice ale punctelor existente şi proiectate.
Punctele caracteristice vor fi materializate prin bare metalice, ţăruşi de lemn sau
marcare cu vopsea pe suprafaţa carosabilă şi vor fi reperate faţă de cel puţin două
puncte fixe, situate în afara zonei de lucru (stâlpi, pomi, garduri, etc.). Cotele de nivel
vor fi transmise pe balize amplasate în exteriorul zonei afectate.
Lucrările proiectate încep cu scarificarea, reprofilarea, nivelarea pietruirii
existente și aducerea la cotă a căminelor existente, săpăturii casetei necesare
asigutării prospectului stradal nou proiectat şi evacuarea excesului de material.
După pregătirea patului drumului in zona casetelor se vor aşterne în straturi
succesive fundaţia din balast de 25 cm grosime respectiv piatră spartă de 15 cm în
casete cilindrate corespunzător.
După curăţirea mecanică a stratului fundație din piatră spartă şi amorsarea
acesteia cu emulsie cationică cu rupere rapidă, se va executa stratul de legătură de 5
cm din BAD 20, respectiv stratul de uzură de 4 cm din BA 16 .
Se vor realiza acostamentele din deșeuri de carieră. Concomitent cu realizarea
infrastructurii se vor realiza reprofilarea șanțurilor existente.
MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA
TIMIŞOARA SINMARTIN - 0,75 km
NR. PROIECT: 118/ 2017 Pag. 18

Pentru a asigura o bună scurgere a apelor pluviale spre şanţurile existente,


pantele prevăzute în proiect vor fi de 2,50 % pentru partea carosabilă şi de 4,00 %
pentru acostamente.

b). CAIETE DE SARCINI GENERALE


La execuţia lucrărilor se va ţine seama de caietele de sarcini generale din
VOLUMUL II
Pentru fiecare fază din lucrare se vor întocmi procese verbale, conform
"Programului de control".

ÎNTOCMIT
dr.ing. Cristian HERMAN
MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA
TIMIŞOARA SINMARTIN - 0,75 km
NR. PROIECT: 118/ 2017 Pag. 19

PROGRAMUL DE CONTROL AL CALITĂŢII LUCRĂRILOR PROIECTATE ŞI ÎN


CURS DE EXECUŢIE

Investiţia: „MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA


SINMARTIN - 0,75”
Obiectul supus controlului: LUCRĂRI RUTIERE
Beneficiar: COMUNA MACEA, județul Arad
Proiectant S.C. LONGHERSIN S.R.L. TIMIŞOARA
de specialitate:
Executant: ............................................
În conformitate cu:
1. Legea nr. 10/1995 - "Legea privind calitatea în construcţii";
2. C56-85 - Normativ privind verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi
instalaţii aferente;
3. HG 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare şi expertiza
tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei construcţiilor, completate cu
îndrumătorul de aplicare MLPAT nr. 77/N/1996;
4. HG 272/1994 referitor la Regulamentul privind controlul de stat în construcţii;
5. HG 766/1997 pentru aprobarea Regulamentului privind conducerea şi
asigurarea calităţii în construcţii - Regulamentul privind stabilirea
categoriei de importanţă a construcţiilor;
6. HG 273/1994 privind Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi
instalaţii aferente;
OG nr. 63/2001 privind înfiinţarea inspectoratului de Stat în
Construcţii;
HG 766/1997 referitor la Hotărârea pentru aprobarea unor regulamente
privind calitatea în construcţii;
7. HG 278/1994 - Regulamentul privind certificarea calităţii produselor
folosite în construcţii;
8. Reg. UE nr.305/2011 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă
a maşinilor industriale;

se stabilesc următoarele faze de lucrări supuse controlului:


MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA
TIMIŞOARA SINMARTIN - 0,75 km
NR. PROIECT: 118/ 2017 Pag. 20

Nr. Faza din lucrare supusă obligatoriu Participă Documentele de


crt. controlului la control atestare a controlului
P.V.R
1 INFRASTRUCTURA Predare - primire amplasament B,E,P
măsurători
P.V.
2 Trasare B,E,P
măsurători

Recepţie terasamente P.V.R


3 B,E,G,P
natură teren fundare observare

P.V.L.A.
4 Pregătire pat B,E
măsurători
FUNDAŢII

P.V.F.
5 Fundaţie de balast B,E,P
măsurători
P.V.F.
6 Fundație din piatră spartă B,E,P
măsurători
Verificare strat de fundaţie P.V.R.
7 B,E,P,I
premergătoare aşternerii măsurători, buletin analize
ÎMBRĂCĂMINTE

P.V.R.
8 Așternere strat de bază B,E,P,I
măsurători, buletin analize
P.V.R.
9 Așternere strat de uzură B,E,P,I
măsurători, buletin analize
P.V.R.
10 Recepţia la terminarea lucrărilor B,E,P
observare
PLUVIALE

P.V.L.A.
APE

11 Execuţie reprofilare șanțuri B,E


măsurători

ACCE P.V.R.
12 SORII Acostamente, siguranța circulației B,E
observare
P.V.R.
13 Recepţie finală lucrări rutiere B,E,P,I
observare

NOTAŢII
B - beneficiar
E - executant
P - proiectant
I - I.S.C. ARAD
P.V. - proces verbal;
P.V.R. - proces verbal de recepţie
P.V.L.A. - proces verbal de recepţie lucrări ascunse
P.V.F.D. - proces verbal de recepţie fază determinantă
MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA
TIMIŞOARA SINMARTIN - 0,75 km
NR. PROIECT: 118/ 2017 Pag. 21

NOTĂ:
Conform reglementărilor în vigoare, executantul şi beneficiarul are obligaţia de a
anunţa, cu cel puţin 10 zile înaintea fazei determinante pe cei care trebuie să participe
la realizarea controlului şi întocmirea actelor.
Beneficiarul va lua toate măsurile pentru aducerea la îndeplinire a obligaţiilor
ce-i revin conform Legii 10-1995.
Un exemplar din prezentul program şi actele mai sus menţionate, precum şi proiectul,
se vor anexa la Cartea tehnică a construcţiei.

BENEFICIAR, PROIECTANT, CONSTRUCTOR,

PRIMĂRIA COMUNEI MACEA S.C. LONGHERSIN S.R.L.


MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA
TIMIŞOARA SINMARTIN - 0,75 km
NR. PROIECT: 118/ 2017 Pag. 22

GRAFICUL DE EŞALONAREA EXECUŢIEI

LUNI
Denumirea lucrărilor
1 2 3 4 5 6
Consultanță
Astenţă tehnică din partea proiectantului
Asigurarea supraveghierii prin inspectori de şantier
Amenajarea organizarii de şantier
Modernizare strazi in localitatea Sinmartin
TERASEMENTE
INFRASTRUCTURA
SUPRASTRUCTURA
ACOSTAMENTE
ȘANȚURI
MARCAJE ȘI INDICATOARE RUTIERE
LUCRĂRI DE RECONSTRUCȚIE ECOLOGICĂ
MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA
TIMIŞOARA SINMARTIN - 0,75 km
NR. PROIECT: 118/ 2017 Pag. 23

CALCUL
DE CANTITAȚI
MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA
TIMIŞOARA SINMARTIN - 0,75 km
NR. PROIECT: 118/ 2017 Pag. 24

Calculul cantităţilor de lucrări rutiere

Lungime sector proiectat


Strada 3 203.63 m
Strada 11 381.91 m
Strada 12 157.11 m
742.65 m
Latime carosabil pietruit existent 3.0 / 4.0 m
Latime carosabil proiectat 3.50/5.50 m
Latime acostamente proiectate 0.50/0.75 m
Suprafaţă carosabil nou
2
Strada 3 1,285.00 m
2
Strada 11 2,404.00 m
2
Strada 12 690.00 m
2
4,379.00 m
Acostamente ( stanga + deapta)
Strada 3 430.00 m
Strada 11 800.00 m
Strada 12 350.00 m
1,580.00 m
Santuri existente (stanga +dreapta)
Strada 3 410.00 m
Strada 11 770.00 m
Strada 12 330.00 m
1,510.00 m
DESFACERI - TERASAMENTE
Taiere rost cu discul racord la carosabil existent 42.00 m
Aducere la cota camine de vizitare 4 buc
Scarificare reprofilare pietruire existenta
2
157.11 m x 3.00 m + 585.54 m x 4.00 m = 2,814.00 m
Săpătură casetă structură rutieră largire carosabil
3
Conf tabel tersamente 1,099.40 m
INFRASTRUCTURĂ
2
Pregatire suprafata fundatie = 6115.41 m
Straturi fundaţie carosabil:
Piatra sparta = 15 cm
Balast(in casete) = 25 cm
Balast
3 3
Conf tabel tersamente = 754.20 m x 5% spor 792.00 m
Piatră spartă
3
( 1285.00 + 2,404.00 + 690.00 ) m x 5% spor x 0.15
3
689.69 m
MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA
TIMIŞOARA SINMARTIN - 0,75 km
NR. PROIECT: 118/ 2017 Pag. 25

SUPRASTRUCTURĂ
Amenajare carosabil nou
Straturi mixturi:
Strat de uzura BA 16 = 4 cm
Strat de baza BAD 20 = 5 cm
Cantitati mixturi:
2
Strat de uzura BA 16 4,379.00 m
Strat de baza BAD 20
2 3
4,379.00 m x 0.05 x 2.37 t/m = 518.91
518.91 t
ACOSTAMENTE
Umplutură pe acostamente
3 3
Conf tabel tersamente 126.00 m (deseuri de cariera)
= 126.00 m
3 3
= 508.00 m (pamant) 508.00 m
INDIICATOARE ŞI MARCAJE RUTIERE
Indicatoare rutiere:
Stop 3 buc
Cedeaza tracerea 8 buc
Trecere pietoni 16 buc
24 buc
Stâlpi pentru indicatoare: 11 buc
Marcaje rutiere :
2
4,379.00 m2 x 0.03 = 131.37 m
EVACUAREA APELOR PLUVIALE
Santuri
Decolmatare reprofilare santuri (existente)
3 2
1,510.00 m x 0.25 m /m = 378.00 m
Pag 1
OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA
SINMARTIN - 0,75 km
Beneficiar: Comuna Macea
Proiectant: SC LONGHERSIN SRL
Executant: ________________________________________

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ Valoarea


Din care:
subcap. cheltuielilor pe
Denumirea capitolelor de cheltuieli obiect C+M
deviz general
(exclusiv TVA)
lei lei
1 2 3 4
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
2 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului
3.5 Proiectare
3.5.1 Tema de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
4 Investitia de baza
4.1.1 [0118.1] Lucrari rutiere
5.1 Organizare de santier
6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)


TVA 19 %
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

Beneficiar, Proiectant,

1 euro = lei, curs la data de


Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
Pag 1
OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA
SINMARTIN - 0,75 km
Beneficiar: Comuna Macea
Proiectant: SC LONGHERSIN SRL
Executant: ________________________________________

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. Valoare
cap./subcap. (exclusiv TVA)
Cheltuieli pe categoria de lucrari
deviz general lei

1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
4.1.1 [0118.1] Lucrari rutiere
4.1.1.1 [0118.1.1] DESFACERI, TERASAMENTE
4.1.1.2 [0118.1.2] INFRA+SUPRASTRUCTURA
4.1.1.3 [0118.1.3] MARCAJE, INDICATOARE
4.1.1.4 [0118.1.4] SANTURI
TOTAL I
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTAL II
III. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL III
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):


TVA 19%:
TOTAL VALOARE:

Beneficiar, Proiectant,

1 euro = lei, curs la data de


Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
Pag 1
OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA
SINMARTIN - 0,75 km
Beneficiar: Comuna Macea
Proiectant: SC LONGHERSIN SRL
Executant: ________________________________________

LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari


- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Lucrari rutiere
STADIUL FIZIC: DESFACERI, TERASAMENTE
1 DC04B1 Taierea cu masina cu discuri diamantate a m 47.00
rosturilor de contractie si dilatatie in material:
betonul de uzura la : drumuri; manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 1.8812
manopera ore 13.82
2 DA04A1 Scarificare mecanizata a platformei 100 28.20
drumului executata cu autogreder,pe mc material:
adancimea necesara,insa cel putin 5 cm in manopera:
impietruiri, fara adunarea materialului;
utilaj:
transport:
3 DG06A1 Spargerea si desfacerea betonului de mc 4.00
ciment pe suprafete limitate, pentru material:
pozarea cablurilor, conductelor, podetelor manopera:
si gurilor de scurgere etc, executate in
utilaj:
imbracamintea carosabila;
transport:
manopera ore 16.92
4 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 8.80
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si mc material:
comanda hidraulica,in :...pamant cu manopera:
umiditate naturala,descarcare in
utilaj:
autovehicule teren catg 3
transport:
5 TSA01D1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 220.00
inchise la deblee,in canale deschise,in material:
gropi de imprumut la indepartarea stratului manopera:
vegetal de 10-30 cm grosime etc....in
utilaj:
pamant cu umiditate natuala aruncarea in
transport:
depozit sau vehicul la H<0.6 teren foarte
tare
manopera ore 506.00
6 TSC35B3 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 2.30
distante de :...incarcare in autovehicul cu mc material:
incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 manopera:
mc,pamant din teren categoria 2 la distanta
utilaj:
< 10 m
transport:
Pag 2
STADIUL FIZIC: DESFACERI, TERASAMENTE
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Lucrari rutiere
STADIUL FIZIC: DESFACERI, TERASAMENTE
7 TRA01A05 Transportul rutier tona 1,988.60
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 5 km. manopera:
utilaj:
transport:
8 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 11.00
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material:
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera:
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm
utilaj:
transport:
9 RPAB01C1 Ridicare la nivel a capacelor (i=20cm) buc 4.00
caminelor de vizitare...pina la 100kg pe material:
placa pref beton armat manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 1.5920
manopera ore 6.68
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: Recapitulatie 2014 <
CAS
Sanatate
Somaj
Fond de garantare
Concedii si
indemnizatii
Asigurare accidente
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Profit:
OBIECTUL: Lucrari rutiere
STADIUL FIZIC: INFRA+SUPRASTRUCTURA
1 TSE06B1 Pregatirea platformei de pamant in vederea 100 61.20
asternerii unui strat izolator sau de mp material:
reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manopera:
manuala si compactarea cu rulou
utilaj:
compresor static autopropulsat,de 10-12
transport:
t,in:...pamant coeziv
greutate materiale tone 61.2000
manopera ore 552.64
2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 713.00
(balast), avand functia de rezidenta filtranta, material:
izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu manopera:
asternere mecanica;
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 1,754.4791
manopera ore 263.81
Pag 3
STADIUL FIZIC: INFRA+SUPRASTRUCTURA
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Lucrari rutiere
STADIUL FIZIC: INFRA+SUPRASTRUCTURA
3 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 79.20
(balast), avand functia de rezidenta filtranta, material:
izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu manopera:
asternere manuala;
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 194.8874
manopera ore 91.87
4 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 620.70
sparta pentru drumuri, cu asternere material:
mecanica executate cu impanare fara manopera:
innoroire;
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 1,417.0581
manopera ore 372.42
5 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 136.00
sparta pentru drumuri, cu asternere material:
manuala executate cu impanare fara manopera:
innoroire;
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 310.4880
manopera ore 224.40
6 DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 4,380.00
imbracamintilor sau tratamentelor material:
bituminoase a straturilor suport alcatuite manopera:
din : macadam sau pavaj de piatra,
utilaj:
nebitumat, executata cu perie mecanica;
transport:
greutate materiale tone 21.9000
7 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza 100 88.00
sau a imbracamintilor existente in mp material:
vvederea aplicarii unui strat de uzura din manopera:
mixtura asfaltica, executata cu: emulsie
utilaj:
cationica cu rupere rapida
transport:
greutate materiale tone 7.9640
manopera ore 176.00
8 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 519.00
executata la cald cu asternere mecanica material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 520.6167
manopera ore 212.79
8.L 20018325 Mixtura asfaltica BAD 20 tona 520.56
9 DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 57.60
executata la cald cu asternere manuala material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 57.7794
manopera ore 60.48
9.L 20018325 Mixtura asfaltica BAD 20 tona 57.77
Pag 4
STADIUL FIZIC: INFRA+SUPRASTRUCTURA
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Lucrari rutiere
STADIUL FIZIC: INFRA+SUPRASTRUCTURA
10 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 3,941.10
marunte executata la cald, in grosime de : material:
4,0 cm cu asternere mecanica manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 370.5068
manopera ore 204.94
10.L 20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 370.46
11 DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 437.90
marunte executata la cald, in grosime de : material:
4,0 cm cu asternere manuala manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 41.1674
manopera ore 50.80
11.L 20018325 Mixtura asfaltica BAD 20 tona 41.16
12 TRA01A24 Transportul rutier tona 1,742.40
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 24 km. manopera:
utilaj:
transport:
13 TRA01A44 Transportul rutier tona 1,614.00
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 44 km. manopera:
utilaj:
transport:
14 TRA01A50 Transportul rutier tona 930.70
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
15 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate tona 4.00
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) material:
pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Pag 5
STADIUL FIZIC: INFRA+SUPRASTRUCTURA
0 1 2 3 4 5=3x4
Recapitulatia: Recapitulatie 2014 <
CAS
Sanatate
Somaj
Fond de garantare
Concedii si
indemnizatii
Asigurare accidente
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Profit:
OBIECTUL: Lucrari rutiere
STADIUL FIZIC: MARCAJE, INDICATOARE
1 DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 438.00
imbracamintilor sau tratamentelor material:
bituminoase a straturilor suport alcatuite manopera:
din : macadam sau pavaj de piatra,
utilaj:
nebitumat, executata cu perie mecanica;
transport:
greutate materiale tone 2.1900
2 DF17A1 Marcaje longitudinale, transversale si mp 131.40
diverse executate mecanizat, cu vopsea de material:
pe suprafete carosabile. manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0.1569
manopera ore 63.07
3 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 11.00
circulatie rutiera din : metal, confectionati material:
industrial ; manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0.1650
manopera ore 11.98
3.L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 11.00
4 CZ0104C1 Beton marca B 100 cu balast, cu granulatia mc 0.90
pâna la 31 mm, preparat cu ciment F 25 în material:
instalatii necentralizate, manual; manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 2.3619
manopera ore 3.15
5 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circulatia buc 24.00
rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : material:
un stalp gata plantat; manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 2.1235
manopera ore 10.56
5.L 7100328 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = buc 192.00
700mm f34 s1848
Pag 6
STADIUL FIZIC: MARCAJE, INDICATOARE
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Lucrari rutiere
STADIUL FIZIC: MARCAJE, INDICATOARE
5.L 7101073 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. patrat L = 600 buc 384.00
mm f105 s1848
6 TRA02A50 Transportul rutier al tona 0.50
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...50 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: Recapitulatie 2014 <
CAS
Sanatate
Somaj
Fond de garantare
Concedii si
indemnizatii
Asigurare accidente
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Profit:
OBIECTUL: Lucrari rutiere
STADIUL FIZIC: SANTURI
1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 3.78
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si mc material:
comanda hidraulica,in :...pamant cu manopera:
umiditate naturala,descarcare in
utilaj:
autovehicule teren catg 3
transport:
2 TSE03B1 Finisarea manuala a taluzurilor,in t....teren 100 29.40
mijlociu mp material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 296.65
3 TRA01A05 Transportul rutier tona 681.00
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 5 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Pag 7
STADIUL FIZIC: SANTURI
0 1 2 3 4 5=3x4
Recapitulatia: Recapitulatie 2014 <
CAS
Sanatate
Somaj
Fond de garantare
Concedii si
indemnizatii
Asigurare accidente
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Profit:

Cheltuieli directe:
Recapitulatie:
TOTAL GENERAL (faraTVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

Beneficiar, Proiectant,

1 euro = lei, curs la data de


Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
Pag 1
OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA
SINMARTIN - 0,75 km
Beneficiar: Comuna Macea
Proiectant: SC LONGHERSIN SRL
Executant: ________________________________________

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale


cumulat pe proiect

Nr. Consumul Pret unitar Valoarea Greu-


crt. Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (exclusiv TVA) (exclusiv TVA) Furnizorul tatea
oferta -lei- -lei- -tone-
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
1 6202806 Apa industriala pentru mc 388.43 Pret de referinta 388.4254
lucr.drumuri-terasamente in
cisterne
2 6202818 Apa industriala pentru mc 0.15 Pret de referinta 0.1530
mortare si betoane de la retea
3 2200408 Balast sortat nespalat mc 1.08 Pret de referinta 1.8437
de rau 0-30 mm
4 2200379 Balast sortat spalat de mc 1,038.57 Pret de referinta 1,765.5761
mal 0-70 mm
5 2300648 Caramida arsa plina M buc 88.00 Pret de referinta 0.2640
50 calitatea A, C1 240x115x63
mm, s 457
6 2100385 Ciment de furnal cu kg 183.60 Pret de referinta 0.1854
adaosuri f 25 saci s 1500
7 6109418 Diluant ptr produse de kg 45.99 Pret de referinta 0.0460
marcare d009-3 ni 1708-61 a9
8 6002737 Disc armat cu buc 0.16 Pret de referinta 0.0012
segm.diamant crest.larg.D =
400mm 1a 1-r 55
9 6108804 Email alb ii kg 95.92 Pret de referinta 0.0959
e.109-5 ni 1707-61
10 2600323 Emulsie de bitum kg 4,004.00 Pret de referinta 4.0040
cationica cu rupere rapida
s8877
11 7101073 Indicator buc 384.00 Pret de referinta 1.6320
circul.tbl.ol+fol.r. patrat L = 600
mm f105 s1848
12 7100328 Indicator buc 192.00 Pret de referinta 0.4800
circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L =
700mm f34 s1848
13 20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 370.46 Pret de referinta 370.4634
14 20018325 Mixtura asfaltica BAD tona 619.49 Pret de referinta 619.4924
20
15 2101145 Mortar de zidarie M 100 mc 0.06 Pret de referinta 0.1356
nisip s 1030
16 2200642 Nisip sortat spalat de mc 0.13 Pret de referinta 0.1798
riu si lacuri 3,0-7,0 mm
17 3421097 Otel patrat lam.cald s kg 48.17 Pret de referinta 0.0482
334 OL 37-1N lT = 30
18 3421358 Otel patrat lam.cald s kg 66.31 Pret de referinta 0.0663
334 OL 37-1N lT = 36
19 2201658 Piatra sparta pentru mc 153.61 Pret de referinta 230.4151
drumuri r.magmatice 15-25
mm.
Pag 2
LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
20 2201672 Piatra sparta pentru mc 922.42 Pret de referinta 1,383.6260
drumuri r.magmatice 40-63
mm.
21 6420771 Piesa B.A. b250 suport buc 4.00 Pret de referinta 1.1924
capac s. 2448-73 p.3.3.3
22 5840405 Piulita hexagonala buc 96.00 Pret de referinta 0.0010
grosolana A M 6 gr. 5 s 922
23 5840766 Piulita hexagonala buc 48.00 Pret de referinta 0.0005
grosolana B M 8 gr. 5 s 922
24 6621727 Placa teh.cauciuc gar.f kg 14.98 Pret de referinta 0.0150
ins.text.rez.pet tip.pa 5 mm
25 5882142 Saiba prec.plata pentru kg 0.48 Pret de referinta 0.0005
met A M 8 OL 34 s 5200
26 5882489 Saiba prec.plata pentru kg 0.96 Pret de referinta 0.0010
met B M 6 OL 34 s 5200
27 6301793 Stilp metalic buc 11.00 Pret de referinta 0.1650
confectionat industrial
28 5800376 Surub cap hexagonal buc 96.00 Pret de referinta 0.0077
precis M 6 x 25 gr. 5.8 s4272
29 5817446 Surub cap hexagonal buc 48.00 Pret de referinta 0.0010
semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s
6220
Valoare directa lei
Recapitulatie lei
lei 4,768.5174
TOTAL
euro

Beneficiar, Proiectant,

1 euro = lei, curs la data de


Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
Pag 1
OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA
SINMARTIN - 0,75 km
Beneficiar: Comuna Macea
Proiectant: SC LONGHERSIN SRL
Executant: ________________________________________

LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru


cumulat pe proiect

Nr. Consumul cu Tariful mediu Valoarea


crt. Denumirea meseriei manopera - lei/ora - (exclusiv TVA) Procentul
- (om/ore) - - lei -
0 1 2 3 4=2x3 5
1 10151 Asfaltator 705.00
2 10221 Betonist 20.60
3 10821 Dulgher poduri 5.28
4 11321 Finisor terasamente 629.57
5 19911 Muncitor deservire c-tii.montaj 49.43
6 19931 Muncitor deservire constructii montaj 93.02
7 19921 Muncitor deservire constructii-montaj 158.26
8 12821 Pavator 952.50
9 19621 Sapator 506.00
10 13421 Zidar 6.68
11 13351 Zugrav vopsitor 12.61
Total ore manopera: 3,138.97
Valoare directa lei
Recapitulatie lei
lei
TOTAL
euro

Beneficiar, Proiectant,

1 euro = lei, curs la data de


Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
Pag 1
OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA
SINMARTIN - 0,75 km
Beneficiar: Comuna Macea
Proiectant: SC LONGHERSIN SRL
Executant: ________________________________________

LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii


cumulat pe proiect

Nr. Ore de Tariful unitar Valoarea


crt. Denumirea utilajului de constructii functionare (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
- lei / ora - - lei -
0 1 2 3 4=2x3
1 5603 Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t 31.76
2 5603 Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t 14.04
3 3546 Autogreder pina la 175cp 60.29
4 3546 Autogreder pina la 175cp 59.50
5 4047 Autogudronator 3500-3600l 4.66
6 3553 Buldozar pe senile 65-80cp 11.99
7 2801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg 3.20
8 4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf 85.68
9 4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 372.35
14tf
10 4008 Compactor static autoproppe pneuri10,1-16tf 43.72
11 3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 22.88
0,40-0,70mc
12 3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 9.83
0,40-0,70mc
13 7406 Incarcator frontal pe pn-uri pina la 2,6-3,9 3.31
14 4058 Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20kw 13.82
15 4062 Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere 6.31
interna 40-45cp
16 2509 Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min 3.20
17 4026 Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp 2.89
18 4046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara 43.72
palpator 92cp
Valoare directa lei
Recapitulatie lei
lei
TOTAL
euro

Beneficiar, Proiectant,

1 euro = lei, curs la data de


Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
Pag 1
OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA
SINMARTIN - 0,75 km
Beneficiar: Comuna Macea
Proiectant: SC LONGHERSIN SRL
Executant: ________________________________________

LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile


cumulat pe proiect

Nr. Tone Km Ore de Tariful unitar Valoarea


crt. Tipul de transport tran- par- functio- (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
sportate cursi nare
- lei/tona/km - - lei -
0 1 2 3 4 5 6=2x3x5
Transport rutier
1 TRA05A50 Transport rutier 4.00 50.00 1.00
materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist
de 50
2 TRA02A50 Transportul rutier al 0.50 50.00 1.00
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe
dist.= ...50 km.
3 TRA01A05 Transportul rutier 2,669.60 5.00 0.10
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 5 km.
4 TRA01A24 Transportul rutier 1,742.40 24.00 0.48
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 24 km.
5 TRA01A44 Transportul rutier 1,614.00 44.00 0.88
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 44 km.
6 TRA01A50 Transportul rutier 930.70 50.00 1.00
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.
Total fara spor lei
Sporuri deviz lei
Valoare directa lei
Recapitulatie lei
lei
TOTAL
euro

Beneficiar, Proiectant,

1 euro = lei, curs la data de


Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
DJ 709B
STRADA 12
ZONA STUDIATA

STRAD
A 11

STRADA 3
9B
70
DJ
VERIFICATOR dr. ing. Bancea Cornel A4,B2, D

NUME SEMN TUR CERIN A REFERAT NR. / DATA

Proiectant : Beneficiar :
Nr.
proiect
0356-437715, e-mail longhersin_tm@yahoo.com
118/2017
J 35/88/14.02.1995 RO 7008680
NUME SEMN TUR Titlu lucrare:
SCARA
dr.ing. Silaghi Remus MODERNIZARE STRAZI IN Faza:
Aprobat:
................ LOCALITATEA SINMARTIN - 0,75 km
ef proiect: dr. ing. Herman C.
Verificat: dr.ing. Silaghi Remus Titlu Plan :
dr. ing. Herman C. DATA PIZ 1
Proiectat: PLAN DE INCADRARE IN ZONA
09 / 2017 118/2017
Desenat: ing. Penzes Atilla
Nr.353
Nr.502

Nr.354-355
NCEPUT SECTOR PROIECTAT
strada

Nr.352
0,75m 5,50m STRADA 3
strada 3

Nr.351
0,75m

strada 10
trotuar

m
,00

0,75m
12.83

R9

0,75m
2 3 47.00 4 27.00

5,50m
0 94,4119g 1 38.00 42.00

5,50m
22.00

Ds1242

0,75m
10.76

drum pietruit

0,75m
trotuar trotuar
R9 trotuar
,00
m
Nr.501

Nr.25
trotuar

Nr.24
Nr.26
Nr.27
Nr.28
NCEPUT SECTOR PROIECTAT
STRADA 3

DJ 709B

nr. 359
trotuar
Nr.354-355

Macea
Spre
strada 3

DJ 709B
km 26+620
SFARSIT SECTOR PROIECTAT
STRADA 3

R9
trotuar

,00
m
trotuar

0,75m
0,75m

4 5 27.63 6

5,50m
47.00 27.00
5,50m

DJ 709B
Spre

0
Ds1242 m
,00

0,75m
0,75m

R3 R6
drum pietruit ,00
m
DN 79A
trotuar

nr. 18
Nr.24

strada 11
VERIFICATOR dr. ing. Bancea Cornel A4,B2, D

NUME SEMN TUR CERIN A REFERAT NR. / DATA


LEGENDA: Proiectant : Beneficiar :
Nr.
CAROSABIL
proiect
0356-437715, e-mail longhersin_tm@yahoo.com
ACOSTAMENT 118/2017
J 35/88/14.02.1995 RO 7008680
NUME SEMN TUR Titlu lucrare:
SCARA
dr.ing. Silaghi Remus MODERNIZARE STRAZI IN Faza:
Aprobat:
1:500 LOCALITATEA SINMARTIN - 0,75 km
ef proiect: dr. ing. Herman C.
Verificat: dr.ing. Silaghi Remus Titlu Plan :
dr. ing. Herman C. DATA PS S STR3
Proiectat: PLAN DE SITUATIE SINMARTIN
09 / 2017 118/2017
Desenat: ing. Penzes Atilla STRADA 3
1 0 0
L=2

D J 709 B
nr. 18
NCEPUT SECTOR PROIECTAT

DN 79A
nr. 20 nr. 44
STRADA 11 nr. 19 nr. 45
nr. 46

Spre
trotuar
strada 11

0m
trotuar

,0
strada
R6

0,75m

0,75m
DJ 709+B620
km 26 0 39.00 1 39.00 2 34.00 3 4

5,50m
40.00 49.69

5,50m
6
DJ 709B
Spre DS1165

0,75m

0,75m
m
,0 0
R3 Drum pietruit
Macea trotuar trotuar
0m
,0
R9

27.63

trotuar

0,75m
nr. 21 nr. 42
5,50m
nr. 43
0,75m
nr. 23 nr. 22
Ds84ietruit

trotuar
7
p
r

Nr.149
trotua

Drum

SE RACORDEAZA LA EXISTENT
8
nr. 46 0,75m 7 nr. 14
nr. 12
r
trotua

5,50m 6
nr. 12
0,75m
R6
m
,00

,00
m
R9

trotuar
strada 11 trotuar Ds1057
strada 11
0,75m

0,75m

0,75m
drum pietruit
49.69 81,4818g 5118,5182g 30.00 6 33.00 7 8 9
5,50m

38.00 34.00 32.00

5,50m

5,50m
0,75m

0,75m
R6

0,75m
,00
m

m
,00
R9

0,75m

0965 0963
4

0,75m 5,50m 0964 d. 30 d. 30


nr.ca nr.ca 3004
63
d. 30 d.
strada

a
r

c nr.ca
r . Nr.147
trotua

Ds11ietruit

n
nr. 47 Nr.146
99
p
Drum

trotuar
trotuar

Nr.149
SFARSIT SECTOR PROIECTAT
0,75m STRADA 11
5,50m
0,75m
R9
,00
strada 5

strada 11
0,75m

94,4119g
LEGENDA: VERIFICATOR dr. ing. Bancea Cornel A4,B2, D
CERIN A
9 32.00 10 13.22 11 NUME SEMN TUR REFERAT NR. / DATA
5,50m

CAROSABIL
Proiectant : Beneficiar :
Nr.457 ACOSTAMENT
Nr.
proiect
0,75m

0356-437715, e-mail longhersin_tm@yahoo.com


118/2017
m

J 35/88/14.02.1995 RO 7008680
,00
R9

NUME SEMN TUR Titlu lucrare:


SCARA
0,75m Faza:
5,50m Aprobat: dr.ing. Silaghi Remus MODERNIZARE STRAZI IN
0,75m 1:500 LOCALITATEA SINMARTIN - 0,75 km
ef proiect: dr. ing. Herman C.
ietruit
Ds942

dr.ing. Silaghi Remus


Nr.146 Verificat: Titlu Plan :
drum p

dr. ing. Herman C. DATA PS S STR11


Proiectat: PLAN DE SITUATIE SINMARTIN
09 / 2017 118/2017
Desenat: ing. Penzes Atilla STRADA 11
rotuar
DN 79A
NCEPUT SECTOR PROIECTAT
STRADA 12
Spre
drum asfalt

3,50m 0,50m
Ds824

nr. 8 0,50m
nr. 57 nr. 58

strada 4
R9
,00

strada 12 m

94,4119g
nr. 9

11.72m
0m

trotuar
,0
R9

DJ 709B

0,50m
km 26+855 trotuar

2 33.00 3 7.33 4
0 1

3,50m

D m pietruit
24.12 41.00 36.00
15.66

DS847
9.93m
DJ 709B

DS1078
Ti1 Te1

0,50m
B1 Drum pietruit m

ru
,00
R9
,00 R9
m
nr. 56 0,50m
0,50m 3,50m
SFARSIT SECTOR PROIECTAT
A1079 A1077 STRADA 12
Macea

nr. 10
trotuar
Spre

nr. 365
trotuar

LEGENDA: VERIFICATOR dr. ing. Bancea Cornel A4,B2, D

NUME SEMN TUR CERIN A REFERAT NR. / DATA


CAROSABIL
Proiectant : Beneficiar :
Nr.
ACOSTAMENT
proiect
0356-437715, e-mail longhersin_tm@yahoo.com
118/2017
J 35/88/14.02.1995 RO 7008680
NUME SEMN TUR Titlu lucrare:
SCARA
dr.ing. Silaghi Remus MODERNIZARE STRAZI IN Faza:
Aprobat:
1:500 LOCALITATEA SINMARTIN - 0,75 km
ef proiect: dr. ing. Herman C.
Verificat: dr.ing. Silaghi Remus Titlu Plan :
dr. ing. Herman C. DATA PS S STR12
Proiectat: PLAN DE SITUATIE SINMARTIN
09 / 2017 118/2017
Desenat: ing. Penzes Atilla STRADA 12
PROFIL TRANSVERSAL TIP 1
se aplica pe strazile 3 si 11
7.00
0.75 5.50 0.75
2.75 2.75
AC AC
carosabil
2.5% 2.5%
4.0% 4.0%

2:3
2:3 2.00...4.00
material granular existent

DETALIU A

PROFIL TRANSVERSAL TIP 2


se aplica pe strada 12

4.50
0.50 0.50
3.50 ac
ac carosabil
4.0% 2.5% 4.0%

2:3
2:3
2.00...4.00
material granular existent

DETALIU A
DETALIU A
carosabil acostament
49 cm deseuri de cariera

2:3
1:
1

VERIFICATOR dr. ing. Bancea Cornel A4,B2, D


4 cm beton asfaltic BA16 4 cm beton asfaltic BA16 NUME SEMN TUR CERIN A REFERAT NR. / DATA
5 cm beton asfaltic deschis BAD20 5 cm beton asfaltic deschis BAD20
15 cm piatra sparta amestec optimal 15 cm piatra sparta amestec optimal Proiectant : Beneficiar :
Nr.
scarificare, reprofilare 25 cm balast
15...40 cm material granular existent teren de fundare proiect
0356-437715, e-mail longhersin_tm@yahoo.com
118/2017
J 35/88/14.02.1995 RO 7008680
NUME SEMN TUR Titlu lucrare:
SCARA
dr.ing. Silaghi Remus MODERNIZARE STRAZI IN Faza:
Aprobat: 1:100
dr. ing. Herman C. 1:20 LOCALITATEA SINMARTIN - 0,75 km
ef proiect:
Verificat: dr.ing. Silaghi Remus Titlu Plan :
dr. ing. Herman C. DATA PTT_DE
Proiectat: PROFILURI TRANSVERSALE TIP, DETALIU
09 / 2017 118/2017
Desenat: ing. Penzes Atilla
0.75 5.50 0.75
2.75 2.75
AC AC
carosabil

7.93 2.78
Profil: 0; km 0+000.00 Profil: 1; km 0+039.00 2.5% 2.5%
4.0% 4.0%

2:3
Sdrum = 0.54 m2 2:3
Sdrum = 5.25 m2
Ubalast drum = 1.01 m2
Ubalast drum = 2.68 m2 1.84 1.20
Uacostament = 0.91 m2
Uacostament = 0.00 m2

Scara= 1:100 Scara= 1:100


99.00 99.00
Nivel referinta Nivel referinta

101.45

101.48

101.16 101.55

101.48

101.45
101.80 101.77

101.84 101.84

101.65 101.77
Cote proiectate Cote proiectate

101.12

101.11

101.15

101.14
Cote existente Cote existente

Distante partiale 7.93 2.78 Distante partiale 2.02 2.48 3.12 1.29

0.00

3.12

4.41
-4.50

-2.48
0.00

2.78
-7.93

Distante cumulate Distante cumulate

0.75 5.50
carosabil 0.75
0.75 5.50 0.75 2.75 2.75
AC
2.75 2.75 AC
AC AC
carosabil 2.5% 2.5%
4.0% 4.0%

Profil: 2; km 0+078.00 Profil: 3; km 0+112.00 2:3


2:3
2.5% 2.5%
4.0% 4.0%

Sdrum = 1.03 m2 2:3 2.14 1.91


2:3 Sdrum = 1.16 m2
Ubalast drum = 0.74 m2
Ubalast drum = 0.52 m2
Uacostament = 0.99 m2 2.19 1.65 Uacostament = 0.97 m2

Scara= 1:100 Scara= 1:100


99.00 98.00
Nivel referinta Nivel referinta
101.31

101.34

101.11 101.41

101.04 101.34

101.31

101.28

101.31

101.12 101.38

101.31

101.28
Cote proiectate Cote proiectate
101.14

101.09

101.00

101.12

101.11

101.00
Cote existente Cote existente
Distante partiale 2.24 2.13 2.67 4.51 Distante partiale 2.02 2.18 2.41 4.41
-4.37

-2.13

0.00

2.67

-4.20

-2.18

0.00

2.41

6.82
Distante cumulate Distante cumulate

0.75 5.50 0.75


2.75 2.75
AC AC
carosabil

2.5% 2.5%
4.0% 4.0%

Profil: 4; km 0+152.00 2:3


2:3

2.53
Sdrum = 0.94 m2 1.71
Ubalast drum = 0.70 m2
Uacostament = 0.92 m2

Scara= 1:100
98.00
Nivel referinta VERIFICATOR dr. ing. Bancea Cornel A4,B2, D
101.21

101.24

101.04 101.31

100.98 101.24

101.21

NUME SEMN TUR CERIN A REFERAT NR. / DATA


Cote proiectate Proiectant : Beneficiar :
Nr.
100.89

101.01

100.88

proiect
Cote existente 0356-437715, e-mail longhersin_tm@yahoo.com
118/2017
J 35/88/14.02.1995 RO 7008680
Distante partiale 2.16 1.79 2.61 2.74 NUME SEMN TUR SCARA
Titlu lucrare:
-3.95

-1.79

0.00

2.61

5.35

dr.ing. Silaghi Remus MODERNIZARE STRAZI IN Faza:


Distante cumulate Aprobat:
1:100 LOCALITATEA SINMARTIN - 0,75 km
ef proiect: dr. ing. Herman C.
Verificat: dr.ing. Silaghi Remus Titlu Plan :
dr. ing. Herman C. DATA
Proiectat: PROFILURI TRANSVERSALE CURENTE PTC-A S STR11
09 / 2017 118/2017
Desenat: ing. Penzes Atilla SINMARTIN STRADA 11
0.75 5.50 0.75
2.75 2.75
AC AC
carosabil
Sdrum = 1.53 m2 0.75 0.75
Ubalast drum = 0.26 m2 6.50 6.43
AC AC
Uacostament = 1.23 m2 carosabil 2.5% 2.5%
4.0% 4.0%
Profil: 5; km 0+201.69 Profil: 6; km 0+231.69 2:3
2:3
4.0% 4.0%

2:3
2:3 Sdrum = 0.12 m2 2.55 1.36
Ubalast drum = 1.61 m2
1.57 1.57 Uacostament = 0.85 m2

Scara= 1:100 Scara= 1:100


99.00 98.00
Nivel referinta 101.09 101.13
Nivel referinta

101.02 101.26

101.02 101.13

101.09

101.12

100.72 101.19

101.12

101.09
Cote proiectate Cote proiectate

100.58

100.68

100.69

100.49
Cote existente Cote existente
Distante partiale 6.50 6.43 Distante partiale 2.42 1.77 2.34 2.52

0.00

6.43
-6.50

-4.19

-1.77

0.00

2.34

4.86
Distante cumulate Distante cumulate

0.75 5.50 0.75 5.50


2.75 2.75 0.75 0.75
AC AC
2.75 2.75
carosabil AC AC
carosabil

2.5% 2.5%
4.0% 4.0% 2.5% 2.5%
4.0% 4.0%
Profil: 7; km 0+264.69 2:3 Profil: 8; km 0+302.69
2:3 2:3
2:3

Sdrum = 0.87 m 2
2.78 1.77 Sdrum = 1.38 m2 2.03 2.49
Ubalast drum = 1.31 m2 Ubalast drum = 0.64 m2
Uacostament = 0.95 m2 Uacostament = 0.98 m2

Scara= 1:100 Scara= 1:100


98.00 98.00
Nivel referinta Nivel referinta
101.02

101.05

100.70 101.12

101.05

101.02

100.94

100.97

100.80 101.04

100.97

100.94
Cote proiectate Cote proiectate
100.91

100.71

100.68

100.47

100.70

100.81

100.76

100.69
Cote existente Cote existente

Distante partiale 3.12 1.54 2.55 2.56 Distante partiale 2.76 2.29 1.83 2.29
-4.66

-1.54

0.00

2.55

5.11

0.00

1.83

4.12
-5.05

-2.29
Distante cumulate Distante cumulate

0.75 5.50 0.75


2.75 2.75
AC AC
carosabil

2.5% 2.5%
4.0% 4.0%
Profil: 9; km 0+336.69
2:3
2:3
Sdrum = 1.18 m2
Ubalast drum = 0.63 m2 1.20 3.00
Uacostament = 0.97 m2 VERIFICATOR dr. ing. Bancea Cornel A4,B2, D

NUME SEMN TUR CERIN A REFERAT NR. / DATA


Scara= 1:100 Proiectant : Beneficiar :
98.00
Nivel referinta Nr.
proiect
100.82

100.85

100.65 100.92

100.85

100.82

0356-437715, e-mail longhersin_tm@yahoo.com


Cote proiectate 118/2017
J 35/88/14.02.1995 RO 7008680
Titlu lucrare:
100.51

100.60

100.67

100.61

NUME SEMN TUR SCARA


Cote existente dr.ing. Silaghi Remus MODERNIZARE STRAZI IN Faza:
Aprobat:
1:100 LOCALITATEA SINMARTIN - 0,75 km
Distante partiale 2.40 3.12 1.32 2.46 ef proiect: dr. ing. Herman C.
Verificat: dr.ing. Silaghi Remus
-5.52

-3.12

0.00

1.32

3.78

Titlu Plan :
Distante cumulate dr. ing. Herman C. DATA
Proiectat: PROFILURI TRANSVERSALE CURENTE PTC-B S STR11
09 / 2017 118/2017
Desenat: ing. Penzes Atilla SINMARTIN STRADA 11
0.75 5.50 0.75
2.75 2.75
AC AC carosabil
carosabil
6.50 7.45
2.5% 2.5% Profil: 11; km 0+381.91
Profil: 10; km 0+368.69 4.0% 4.0%

2:3
2:3 Sdrum = 2.40 m2
Sdrum = 1.57 m2 Ubalast drum = 3.48 m2
Ubalast drum = 0.45 m2 0.99 2.79 Uacostament = 0.00 m2
Uacostament = 1.02 m2
Scara= 1:100
Scara= 1:100 98.00
98.00 Nivel referinta
Nivel referinta

100.66

100.69

100.52 100.76

100.69

100.66
100.62 100.71
100.74

100.64 100.81

100.74
100.50 100.71
Cote proiectate
Cote proiectate

100.48

100.43
100.60

100.56

100.38
Cote existente
Cote existente
Distante partiale 6.50 7.45
Distante partiale 2.48 3.33 1.53 1.80 0.94

-6.50

0.00

7.45
0.00

1.53

3.33

4.27
-5.81

-3.33

Distante cumulate
Distante cumulate

VERIFICATOR dr. ing. Bancea Cornel A4,B2, D

NUME SEMN TUR CERIN A REFERAT NR. / DATA

Proiectant : Beneficiar :
Nr.
proiect
0356-437715, e-mail longhersin_tm@yahoo.com
118/2017
J 35/88/14.02.1995 RO 7008680
NUME SEMN TUR Titlu lucrare:
SCARA
dr.ing. Silaghi Remus MODERNIZARE STRAZI IN Faza:
Aprobat:
1:100 LOCALITATEA SINMARTIN - 0,75 km
ef proiect: dr. ing. Herman C.
Verificat: dr.ing. Silaghi Remus Titlu Plan :
dr. ing. Herman C. DATA
Proiectat: PROFILURI TRANSVERSALE CURENTE PTC-C S STR11
09 / 2017 118/2017
Desenat: ing. Penzes Atilla SINMARTIN STRADA 11
7.93 2.78 0.50 0.50
Profil: 0; km 0+000.00 3.50 ac
ac carosabil
Profil: Ti1; km 0+024.12 2.5% 4.0%
4.0%

Sdrum = 5.25 m 2 2:3


2:3
Ubalast drum = 2.68 m2 Sdrum = 1.03 m2
Uacostament = 0.00 m2 Ubalast drum = 0.28 m2
Uacostament = 0.79 m2
1.24 1.69
Scara= 1:100
99.00 Scara= 1:100
Nivel referinta 99.00
Nivel referinta

101.56 101.56

101.56 101.56

101.55 101.55

101.42 101.58
101.52

101.40 101.54

101.62

101.60
Cote proiectate
Cote proiectate

101.37

101.08

101.40

101.32
Cote existente
Cote existente
Distante partiale 7.93 2.78
Distante partiale 1.30 0.99 1.83 1.63 2.22
-7.93

0.00

2.78

0.00

1.63

3.85
-4.12

-2.82

-1.83
Distante cumulate
Distante cumulate

0.50 0.50
3.50 0.50 0.50 0.50 0.50
ac carosabil ac 3.50 ac 3.50 ac
2.5% 4.0% ac carosabil ac carosabil
4.0%
4.0% 2.5% 4.0% 4.0% 2.5% 4.0%
2:3
2:3 2:3 2:3
Profil: Te1; km 0+039.78 Profil: 1; km 0+080.78 2:3 Profil: 1; km 0+080.78 2:3

1.51 1.71
2.11 1.31 2.11 1.31
Sdrum = 0.80 m2 Sdrum = 0.58 m2 Sdrum = 0.58 m2
Ubalast drum = 0.35 m2 Ubalast drum = 0.92 m2 Ubalast drum = 0.92 m2
Uacostament = 0.78 m2 Uacostament = 0.79 m2 Uacostament = 0.79 m2

Scara= 1:100 Scara= 1:100 Scara= 1:100


98.00 98.00 98.00
Nivel referinta Nivel referinta Nivel referinta

101.28

101.30

100.95 101.34

100.92 101.38

101.36

101.28

101.30

100.95 101.34

100.92 101.38

101.36
101.51

101.39 101.53

101.35 101.57

101.35 101.61

101.59

Cote proiectate Cote proiectate Cote proiectate

101.22

100.96

100.89

100.68
100.75

101.22

100.96

100.89

100.68
100.75
101.38

100.98

101.34

101.29

Cote existente Cote existente Cote existente

Distante partiale 1.33 0.80 1.56 1.61 1.42 Distante partiale 4.14 0.96 2.01 1.59 Distante partiale 4.14 0.96 2.01 1.59

-5.10

-0.96

-5.10

-0.96
0.00

2.01
2.59

4.18
4.79

0.00

2.01
2.59

4.18
4.79
0.00

1.61

3.03
-4.05

-2.72

-1.92
-1.56

Distante cumulate Distante cumulate Distante cumulate

0.50 0.50
3.50 ac
ac carosabil
4.0% 2.5% 4.0%

Profil: 2; km 0+116.78 2:3


2:3

Sdrum = 0.46 m2 1.00 1.25


Ubalast drum = 0.34 m2
Uacostament = 0.77 m2 Z:\Date Longhersin\Semnaturi\Stampila Firma.gif

Scara= 1:100
98.00
Nivel referinta
101.10

101.12

100.87 101.16

101.20

101.18

Cote proiectate
100.71

100.79

100.87

100.83
100.82

100.78

Proiectant : Beneficiar :
Cote existente Nr.
proiect
0356-437715, e-mail longhersin_tm@yahoo.com
Distante partiale 1.07 0.79 2.07 2.07 1.22 118/2017
J 35/88/14.02.1995 RO 7008680
-3.93

-2.86

-2.07

0.00

2.07
2.69

3.91

NUME SEMN TUR Titlu lucrare:


Distante cumulate SCARA
dr.ing. Silaghi Remus MODERNIZARE STRAZI IN Faza:
Aprobat:
1:100 LOCALITATEA SINMARTIN - 0,75 km
ef proiect: dr. ing. Herman C.
Verificat: dr.ing. Silaghi Remus Titlu Plan :
dr. ing. Herman C. DATA
Proiectat: PROFILURI TRANSVERSALE CURENTE PTC-A S STR12
09 / 2017 118/2017
Desenat: ing. Penzes Atilla SINMARTIN STRADA 12
0.50 0.50
3.50 11.70 9.93
Profil: 3; km 0+149.78 ac carosabil ac
4.0% 2.5% 4.0%

2:3 Profil: 4; km 0+157.11


Sdrum = 1.36 m2 2:3
Ubalast drum = 0.24 m2
Uacostament = 0.96 m2 1.00 1.76 Sdrum = 8.00 m2
Ubalast drum = 5.40 m2
Scara= 1:100 Uacostament = 0.00 m2
99.00
Nivel referinta Scara= 1:100
99.00
101.29 101.38

101.40

101.28 101.44

101.48

101.26 101.46

Nivel referinta
Cote proiectate

101.26 101.26

101.27 101.51

101.29 101.29
Cote proiectate
101.25

101.30

Cote existente
Cote existente
Distante partiale 1.30 2.54 1.56 1.27
-3.84

-2.54

0.00

1.56

2.83

Distante partiale 11.720 9.93


Distante cumulate

0.00

3.80
-4.20
Distante cumulate

Z:\Date Longhersin\Semnaturi\Stampila Firma.gif

Proiectant : Beneficiar :
Nr.
proiect
0356-437715, e-mail longhersin_tm@yahoo.com
118/2017
J 35/88/14.02.1995 RO 7008680
NUME SEMN TUR Titlu lucrare:
SCARA
dr.ing. Silaghi Remus MODERNIZARE STRAZI IN Faza:
Aprobat:
1:100 LOCALITATEA SINMARTIN - 0,75 km
ef proiect: dr. ing. Herman C.
Verificat: dr.ing. Silaghi Remus Titlu Plan :
dr. ing. Herman C. DATA
Proiectat: PROFILURI TRANSVERSALE CURENTE PTC-A S STR12
09 / 2017 118/2017
Desenat: ing. Penzes Atilla SINMARTIN STRADA 12
12.83 10.76
Profil: 0; km 0+000.00 carosabil

Sdrum = 8.73 m2
Ubalast drum = 5.90 m2
Uacostament = 0.00 m2

Scara= 1:100
98.00
Nivel referinta

100.69 100.69

100.71 100.95

100.71 100.71
Cote proiectate

Cote existente

Distante partiale 12.83 10.76

0.00
-12.83

10.76
Distante cumulate

0.75 5.50 0.75


2.75 2.75
AC
carosabil
AC 0.75 5.50 0.75 0.75 5.50 0.75
2.75 2.75 2.75 2.75
AC AC AC AC
carosabil carosabil
2.5% 2.5%
4.0% 4.0%
2.5% 2.5%
Profil: 1; km 0+022.00 2:3
2:3 Profil: 2; km 0+060.00 4.0%
2.5% 2.5%
4.0% Profil: 3; km 0+102.00 4.0% 4.0%

2:3 2:3
2.03 2.58 2:3 2:3
Sdrum = 1.55 m2 Sdrum = 1.30 m2 Sdrum = 1.40 m2
Ubalast drum = 0.66 m2 Ubalast drum = 0.70 m2 3.65 Ubalast drum = 1.22 m2 1.21 3.61
Uacostament = 1.07 m2 Uacostament = 0.95 m2
1.21 Uacostament = 0.90 m2

Scara= 1:100 Scara= 1:100 Scara= 1:100


98.00 99.00 99.00
Nivel referinta Nivel referinta Nivel referinta
101.15

101.18

100.98 101.25

101.18

101.15

101.63

101.66

101.49 101.73

101.66

101.63

101.68

101.71

101.50 101.78

101.71

101.68
Cote proiectate Cote proiectate Cote proiectate
100.80

100.97

101.01

101.14

101.36

101.45

101.51

101.32

101.29

101.51

101.50

101.26
Cote existente Cote existente Cote existente

Distante partiale 2.03 2.28 1.74 2.26 Distante partiale 1.65 3.11 0.67 3.27 Distante partiale 2.22 3.11 0.71 3.42
0.00

1.74

4.00
-4.31

-2.28

-4.76

-3.11

-5.33

-3.11
0.00
0.67

3.94

0.00

0.71

4.13
Distante cumulate Distante cumulate Distante cumulate

0.75 5.50 0.75


2.75 2.75
AC AC
carosabil

2.5% 2.5%
Profil: 2; km 0+060.00 4.0% 4.0%

2:3
2:3
Sdrum = 1.30 m2
Ubalast drum = 0.70 m2 3.65
Uacostament = 0.95 m2
1.21
VERIFICATOR dr. ing. Bancea Cornel A4,B2, D

NUME SEMN TUR CERIN A REFERAT NR. / DATA


Scara= 1:100
99.00 Proiectant : Beneficiar :
Nivel referinta Nr.
101.63

101.66

101.49 101.73

101.66

101.63

proiect
Cote proiectate 0356-437715, e-mail longhersin_tm@yahoo.com
118/2017
J 35/88/14.02.1995 RO 7008680
101.36

101.45

101.51

101.32

NUME SEMN TUR Titlu lucrare:


SCARA
Cote existente Faza:
Aprobat: dr.ing. Silaghi Remus MODERNIZARE STRAZI IN
1:100 LOCALITATEA SINMARTIN - 0,75 km
Distante partiale 1.65 3.11 0.67 3.27 ef proiect: dr. ing. Herman C.
0.00
0.67

3.94
-4.76

-3.11

Verificat: dr.ing. Silaghi Remus Titlu Plan :


Distante cumulate DATA
Proiectat: dr. ing. Herman C. PROFILURI TRANSVERSALE CURENTE PTC-A S STR3
09 / 2017 118/2017
Desenat: ing. Penzes Atilla SINMARTIN STRADA 3
0.75 5.50 0.75 5.50
2.75 2.75 0.75 0.75
AC AC
2.75 2.75
carosabil AC AC
carosabil

2.5% 2.5%
Profil: 3; km 0+102.00 4.0% 4.0%
Profil: 4; km 0+149.00 4.0%
2.5% 2.5%
4.0%
2:3
2:3 2:3
2:3
Sdrum = 1.40 m2 Sdrum = 1.21 m2
Ubalast drum = 1.22 m2 1.21 3.61 Ubalast drum = 0.85 m2 2.17 2.91
Uacostament = 0.90 m2 Uacostament = 0.91 m2

Scara= 1:100 Scara= 1:100


99.00 99.00
Nivel referinta Nivel referinta

101.68

101.71

101.50 101.78

101.71

101.68

101.68

101.71

101.50 101.78

101.71

101.68
Cote proiectate Cote proiectate
101.29

101.51

101.50

101.26

101.27

101.52

101.51
Cote existente Cote existente
Distante partiale 2.22 3.11 0.71 3.42 Distante partiale 3.33 2.15 1.41 5.25
-5.33

-3.11

0.00

0.71

4.13

0.00

1.41
-5.48

-2.15
Distante cumulate Distante cumulate

0.75 5.50 0.75


2.75 2.75
AC AC
carosabil 10.66 2.86

2.5% 2.5% carosabil


Profil: 5; km 0+176.00 4.0% 4.0%
Profil: 6; km 0+203.63
2:3
2:3
Sdrum = 0.85 m2 Sdrum = 6.62 m2
Ubalast drum = 1.30 m2 3.19 1.37 Ubalast drum = 3.38 m2
Uacostament = 0.87 m2 Uacostament = 0.00 m2

Scara= 1:100 Scara= 1:100


99.00 99.00
Nivel referinta Nivel referinta
101.68

101.71

101.43 101.78

101.71

101.68

101.75 101.75

101.84 101.84

101.75 101.75
Cote proiectate Cote proiectate
101.33

101.42

101.37

101.03

Cote existente Cote existente


Distante partiale 2.97 1.13 2.95 2.09 Distante partiale 10.66 2.86
-4.10

-1.13

0.00

2.95

5.04

0.00

2.86
-10.66
Distante cumulate Distante cumulate

VERIFICATOR dr. ing. Bancea Cornel A4,B2, D

NUME SEMN TUR CERIN A REFERAT NR. / DATA

Proiectant : Beneficiar :
Nr.
proiect
0356-437715, e-mail longhersin_tm@yahoo.com
118/2017
J 35/88/14.02.1995 RO 7008680
NUME SEMN TUR Titlu lucrare:
SCARA
dr.ing. Silaghi Remus MODERNIZARE STRAZI IN Faza:
Aprobat:
1:100 LOCALITATEA SINMARTIN - 0,75 km
ef proiect: dr. ing. Herman C.
Verificat: dr.ing. Silaghi Remus Titlu Plan :
dr. ing. Herman C. DATA PTC-B S STR3
Proiectat: PROFILURI TRANSVERSALE CURENTE
09 / 2017 118/2017
Desenat: ing. Penzes Atilla SINMARTIN STRADA 3