Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE LECŢIE

Învăţător: Ţurcan V.
Data: 10.12.18
Disciplina: Ştiinţe ale naturii
Clasa a III-a
Subiectul lecţiei: Aerul
Tipul lecţiei: transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe
Durata: 45 de minute

Unităţi de competenţe:
1.3 să comunice în forme diverse observaţii şi comparaţii asupra corpurilor studiate şi ale experimentelor realizate
2.3 să deruleze experimente simple pe baza unui plan simplu;

Obiective operaţionale:
O1 să definească aerul, atmosfera şi vântul;
O2 să explice de ce aerul este indispensabil vieţii pe Pământ;
O3 să utilizeze în experimentele din cadrul lecţiei de ştiinţe obiecte-jucării confecţionate la orele de educaţie tehnologică;
O4 să argumenteze propriile predicţii sau constatări folosind în exprimare termenii: atmosferă, amestec de gaze, inodor,
incolor, inspiraţie, expiraţie, respiraţie, sursă de energie, vânt, energie eoliană, energie electrică;
O5 să precizeze care sunt proprietăţile şi întrebuinţările aerului în urma discuţiilor purtate cu clasa, a interpretării
informaţiilor din lecţie şi a observării dirijate din timpul experimentelor efectuate;
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, problematizarea, observarea dirijată, experimentul, exerciţiul, munca
independentă;
Mijloace de învăţământ:
- fişe de lucru ( schiţa lecţiei; rebusul);
- manualul;
- baloane, paie din plastic dur şi fire elastice;
- jucării create de copii: evantai, morişcă, barcă (corabie), centrală eoliană;
- imagini reprezentative pentru importanţa aerului şi pentru aerul nepoluat/ poluat;

Forme de organizare: frontal, în echipă, individual


Secvenţele Ob. Conţinuturile Strategia Evaluare
lecţiei operaţ. Act. învăţătorului Act. elevilor Metode Mijloace Forme de
act.
1. Evocarea Se pregătesc la îndemână Se pregătesc la îndemână - conversaţia - act.
materialele necesare. materialele necesare. frontală
- În capitolul anterior am
văzut că elementele me-
diului înconjurător se
transformă pe cale
naturală sau din cauza
acţiunilor omului.
2. Provocarea - Capitolul pe care-l - Mediul este tot ce ne în- - conversaţia - act. - obs.
începem azi se numeşte “ conjoară: corpuri cu viaţă - exerciţiul frontală sistematică
Omul şi mediul”. Ce este şi corpuri fără viaţă.
mediul?
- Ce legătură există între - Omul este o parte a
om şi mediu? mediului.
- Fără unele elemente ale
mediului, omul nu ar
putea trăi.
Care sunt elementele /fac- - Factorii aceştia sunt:apa,
torii de mediu necesari aerul, lumina, temperatura,
vieţuitoarelor? solul.

- Daţi exemple de situaţii - Dacă plantele nu au apă


în care vieţuitoarelor le şi căldură, ele nu încolţesc
lipsesc unii dintre aceşti şi nu cresc.
factori şi spuneţi ce se - Dacă omul nu are aer, nu
întâmplă exact? poate respira.
…..
Se expun pe o coală câte- - coală
va cuvinte şi se cere ele- - carioca
vilor să realizeze cores-
pondenţe între acestea şi
să argumenteze:
respiraţie respiraţie
aer corabie aer corabie
vânt vânt
zmeu oxigen zmeu oxigen
viaţă viaţă

- Care dintre aceste - Aerul.


cuvinte are cele mai multe
legături cu celelalte?
Anunţarea temei şi a
obiectivelor:
- Astăzi ne vom aminti
ceea ce ştim despre aer şi
vom învăţa şi lucruri noi
referitoare la însuşirile şi
la importanţa aerului.
Se notează titlul pe tablă.

3. Explorarea O2 Se expun materialele şi se Copiii se grupează - conversaţia - act. - obs.


O4 realizează experienţele şi conform indicaţiilor - explicaţia frontală sistematică
observarea dirijată. învăţătoarei şi îşi iau -
Fiecare echipă primeşte materialele. problemati-
câte o fişă cu sarcini de zarea
lucru şi indicaţii. - obsevarea
1. Se prezintă recipiente Elevii constată că unele in- dirijată - fişe cu - act. - probe
în care s-au păstrat insecte secte au murit, iar altele au -experimen- sarcini de pe grupe practice
din ziua anterioară rezistat. În grup, caută cât tul lucru
( închise ermetic sau cu mai multe răspunsuri şi le - recipiente
pânză). notează pe fişă. Ex.: nu au cu
“- Insectele au fost puse avut aer, nu au avut insecte
în vase identice, cu aer. mâncare, unele vase au
De ce au murit doar unele fost închise de tot…
dintre insecte?
2. Se dă un vas mare cu Elevii umflă baloanele, îşi - fişă cu - act. pe
apă( găleată ) şi trei expun predicţiile, apoi ve- - conversaţia sarcini de grupe
baloane. rifică şi notează consta- - explicaţia lucru - act. pe
“- Umflaţi unul dintre ba- tarea pe fişă. - - vas cu apă grupe
loane doar puţin ( cât su- problemati- - baloane
flaţi o dată), altul umflaţi-l zarea - paie de
pe jumătate, iar pe al trei- - obsevarea plastic dur
lea umflaţi-l mai mult. dirijată
Care dintre cele trei baloa- -experimen-
ne credeţi că se va scufun- tul
da? Spuneţi-vă mai întâi
părerea, apoi verificaţi şi
scrieţi pe fişă ce aţi
constatat.
3. Se prezintă miniserele Elevii constată că unele - fişă cu
( borcane răsturnate şi plante au murit, iar altele sarcini de - obs.
fixate pe suporturi) au rezistat. În grup, caută lucru sistematică
realizate de copii la ora de cât mai multe răspunsuri şi - vasele cu
educaţie tehnologică şi în le notează pe fişă. Ex.: nu plante închise - probe
care s-au păstrat plante în au avut aer, nu au avut apă, ermetic practice
ghivece (fasole). unele vase au fost închise
“- Plantele au fost puse în de tot, unele plante
vase identice, în care era s-au îmbolnăvit…
aer. De ce au murit doar
unele dintre plante?”
4. “Aveţi o lumânare (pe Elevii constată că atunci - fişe cu
un suport) şi chibrite. când au aşezat lumânarea sarcini de
Aprindeţi-o, apoi aşezaţi- în partea de jos, flacăra lucru;
o aproape de uşa întredes- acesteia s-a orientat spre lumânări,
chisă, în partea de jos. interior, iar atunci când au suporturi,
Notaţi ce aţi constatat? aşezat-o în partea de sus, chibrite,
Aşezaţi lumânarea în par- flacăra s-a orientat spre
tea de sus. Notaţi consta- exterior. De asemenea,
tarea. elevii vor constata că
Repetaţi şi fiţi atenţi dacă atunci când este aşezată
aveţi aceleaşi constatări.” chiar în deschizătura uşii,
La echipa a treia va flacăra lumânării se poate
supraveghea îndeaproape stinge.
învăţătoarea, însă fără a
influenţa constatările
copiilor.

4. Construirea O1 - De ce au murit unele - Nu au mai avut aer cele -toate - act. - obs.
sensului O2 dintre insecte? Ce cauze care au fost puse în vase materialele de frontală sistematică
O4 aţi notat pe fişă? închise de tot. Nu au avut - conversaţia la
O5 hrană. - explicaţia experimente
- Care dintre acestea - Hrana le-a lipsit tuturor, - problema-
credeţi că este cauza deci lipsa aerului, mai pre- tizarea
reală? De ce? cis a oxigenului din aer, - observarea
- Deşi era aer în recipien- este cauza morţii unor dirijată
tele unde insectele au mu- insecte.
rit, ele au consumat tot
oxigenul respirând şi nu
au mai primit altul, vasul
fiind închis.

- Ce aţi constatat în cazul -Unele plante s-au ofilit.


plantelor?
- De ce? - Acele plante au fost în-
chise de tot şi nu au mai
avut aer.
- Da, mai precis nu au mai
avut dioxid de carbon,
căci plantele respiră
folosind din aer dioxidul
de carbon şi eliberează
oxigen.

- Care dintre baloane s-a - Niciunul.


scufundat?
- De ce? - Baloanele conţin aer.
- Da. Aerul este mai uşor
decât apa şi de aceea nu
s-au scufundat baloanele.
- Ce aţi constatat în - Flacăra lor s-a înclinat - act.
legătură cu lumânările? spre interior, şi apoi spre frontală
exterior. Uneori s-a stins. - conversaţia
- De ce credeţi că s-a - Din cauza vântului. - explicaţia
înclinat flacăra? - exerciţiul
- În ce direcţie s-a înclinat - S-a înclinat spre interior, - observarea
flacăra când aţi aşezat lu- apoi spre exterior. S-a stins dirijată
mânarea jos? Dar când aţi când vântul a fost prea
aşezat-o sus? De ce puternic.
credeţi că s-a stins
lumânarea?
- Aerul se poate încălzi şi
se poate răci. Cel cald se
ridică, iar cel rece coboa-
ră. Flacăra s-a înclinat
spre exterior, căci aerul
cald a ieşit ca să se ridice
mai sus, spre tavanul co-
ridorului. Aşezată sus,
flacăra s-a înclinat spre
interior, căci aerul rece a
intrat prin partea de jos, să
ocupe locul eliberat de ae-
rul cald. Aşa, prin mişca-
rea aerului, se produce
vântul. Aerul formează în
jurul planetei noastre un
înveliş numit atmosferă
(se exersează pronunţarea
corectă). Se prezintă ima-
ginea reprezentativă.
O1 Se vor distribui fişe lacu- Vezi anexa 1. - fişe lacunare - act.
O2 nare fiecărui copil şi se frontală
O5 vor completa, evidenţi- - conversaţia
indu-se conţinutul esenţial - explicaţia
şi noţiunile ştiinţifice. Se - exerciţiul - imagini
5. Aplicarea va lucra şi la tablă. Copiii vor descrie imagi- reprezentative - act. - obs.
cunoştinţelor nile folosind cunoştinţele frontală sistematică
în viaţă O3 Se vor prezenta imagini acumulate: importanţa
reprezentând zone cu aer aerului pentru respiraţia
curat ( vegetaţie şi faună plantelor şi a animalelor, - conversaţia
neafectate) şi zone cu efectele activităţilor - explicaţia
surse de poluare a aerului. omului asupra mediului. - exerciţiul - jucării
Copiii grupaţi pe echipe create de - act. pe
vor simula, pe rând, în faţa copii: corăbii, grupe
Simularea deplasării coră- colegilor, deplasarea cora- elice, evantai
biilor şi a funcţionării cen- biei cu ajutorul vântului şi
tralei eoliene. funcţionarea centralelor - explicaţia
eoliene. - conversaţia
- toate materi-
6. Reflecţia Se vor evidenţia de către alele de la ex- - act.
critică fiecare grupă aspectele perimente frontală
O4 Învăţătoarea le cere copii- care i-au incitat cel mai
lor să exprime păreri des- mult, ceea ce este complet
pre experimentele şi con- nou pentru ei şi, eventual, - conversaţia
statările făcute în lecţie. aspectele pe care ei le şti-
au altfel.
- fişe cu
7. Feed-back Completarea rebusului rebusul - act. - probă
( anexa 2- cuvântul independentă scrisă
O1 Se distribuie fişe individu- ascuns : ATMOSFERA)) .
O5 ale cu sarcina de a com-
pleta un rebus. Se dau - explicaţia - manualele
8. Temă pentru criteriile de evaluare. Copiii îşi notează ce au de - act.
acasă De învăţat lecţia şi de rea- pregătit pentru lecţia vii- frontală
lizat la scară mărită dese- toare.
nul din manual, pag. 56:
9. Încheierea planeta noastră şi - explicaţia
activităţii atmosfera. Copiii ajută la adunarea
materialelor.
Se fac aprecieri generale
şi individuale şi se adună
materialele cu ajutorul co-
piilor.
Anexa 1 Anexa 2

Aerul Completaţi rebusul următor pentru a descoperi cuvântul ascuns pe


verticală ( ATMOSFERA)
Aerul este un amestec de gaze şi se găseşte pretutindeni în
jurul nostru. 1. Energia vântului. ( eoliană)
Formează un înveliş al planetei, numit atmosferă. 2. Mişcarea aerului se numeşte … ( vânt)
Însuşiri: 3. Aerul este un … de gaze. ( amestec)
- incolor ( transparent, fără culoare); 4. Aerul nu are culoare, adică este …( incolor)
- inodor ( fără miros); 5. Aerul se găseşte pretutindeni în jurul nostru, e necesar tuturor
- mai uşor decât apa; vieţuitoarelor, deci este …( nelipsit)
- se poate încălzi sau răci; aerul cald se ridică , iar 6. Vântul bate, adică …( suflă)
aerul rece coboară şi astfel se produce vântul. 7. Aerul este un amestec de …( gaze)
Importanţa aerului: 8. Aerul nu are miros, adică este …( inodor)
- energia vântului, adică energia eoliană, se foloseşte 9. Aer pur. ( curat)
la obţinerea energiei electrice şi pentru navigaţie;
- oxigenul şi dioxidul de carbon din aer sunt
necesare pentru respiraţia animalelor şi a plantelor.

Descriptori:
F.B B S
Completează corect Completează corect Completează corect
8-9 cuvinte. 6-7 cuvinte. 4-5 cuvinte.