Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Direcția Învățămînt, Tineret și Sport mun.Bălți

Liceul Teoretic „Lucian Blaga”

Probă de evaluare
la matematică
clasa I “A”

Învăţător,
Ţurcan Valeria

2018
Matrice de specificaţii

Domenii Subcompetenţe Total


cognitive
1: identificarea, citirea şi scrierea numerelor 11 puncte
Cunoaştere şi naturale 0-100 (27,5%)
înţelegere 2: compararea numerelor naturale 0-100
3: ordonarea numerelor naturale 0-100
4: efectuarea adunării şi scăderii în concentrul
0-100, fără trecere peste ordin

5: utilizarea elementelor de limbaj matematic 20 puncte (50%)


Aplicare aferent conceptului de număr natural
6,7: utilizarea elementelor de limbaj matematic
aferent conceptelor de adunare, scădere
8: aplicarea operaţiilor de adunare, scădere şi a
proprietăţilor acestora pentru aflarea unor
numere necunoscute în exerciţii
9: rezolvarea problemelor simple, explicând în
cuvinte proprii mersul rezolvării

Integrare 10: formularea problemelor simple, pornind de 9 puncte (22,5%)


la schemă
Total 10 itemi (100 %) 40 puncte (100%)

Indicaţii pentru acordarea punctajului


1 punct:
1,2,3,7,8 – pentru fiecare completare corectă a spaţiilor rezervate
4 – pentru fiecare calcul correct
5 – pentru fiecare subliniere a numărului corespunzător cerinţei indicate
6 – pentru fiecare asociere corectă
9 – pentru determinarea corectă a cuvintelor-cheie; pentru ordonarea corectă a cuvintelor-
cheie; pentru scrierea corectă în scheme a datelor numerice ale problemei; pentru scrierea
corectă în schemă a întrebării problemei; pentru alegerea corectă a operaţiei; pentru calcul
corect; pentru scrierea răspunsului corect.
10 – pentru alegerea potrivită a tematicii problemei; pentru exprimarea potrivită a fiecărei
date numerice în condiţia problemei; pentru coerenţa formulării condiţiei; pentru formularea
întrebării problemei în corespundere cu schema dată; pentru coerenţa formulării întrebării;
pentru alegerea corectă a operaţiei; pentru clacul corect; pentru scrierea răspunsului corect.
Probă de evaluare la disciplina Matematică
Numele, prenumele elevului ________________________________
Clasa I “A”

1. Adevărat sau fals ?

 Numărul şaizeci şi trei este format din 6 zeci şi 3 unităţi - A F L01

 Cinci unităţi şi şaptezeci formează numărul 57 -A F L01

2. Completează cu semnele de comparaţie corespunzătoare: (<, =, > )


a) 60 6
L012
b) 23 32

3. Scrie numerele propuse în ordine crescătoare: 77, 100, 58 L0123


___________________________________________________

4. Calculează în coloniţă:

4+42 36+63 58 – 52 67 – 24 L012

L012

5. Subliniază:
L012
a) numerele impare 16 83 54 9 70 38
L012
b) numerele de o cifră 100 40 4 44 2

6. Indică printr-o săgeată denumirea corespunzătoare:

32+57=89 76-14=62 L012

descăzut sumă scăzător L0123

termen rest

7. Completează cu numerele corespunzătoare:


L01
Măreşte
45
cu 14

Micşorează L01
87 cu 37
8. Completează cu numerele care lipsesc.
L01
27 - =3 - 54=12
L01

9. Citește problema. Scrie schema și rezolvă problema.

Dan a cumpărat un dicţionar de 70 lei şi a primit rest 30 lei. Cu ce bancnotă a


achitat cumpărătura?
Schema problemei:
L012

L012

Rezolvare : L012

L01
Răspuns:____________________________________________________________________

10. Scrie enunţul unei probleme după schema dată.

Ana … 12 b.
35 b.
Dan… ? b.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ L 0 1
_____________________________________________________________________________ L 0 1 2 3
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ L 0 1 2
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Rezolvare :

L012

Răspuns:_____________________________________________________________________ L01

Puncte acumulate ______________din totalul de 40 puncte


Semnătura părintelui _____________________
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

ITEM FOARTE BINE BINE SUFICIENT


1. Încercuieşte corect 2 afirmaţii Încercuieşte corect 1 Încercuieşte incorect
– 2 p. afirmaţie – 1 p. - 0 p.
2. Scrie semnul corespunzător la Scrie semnl corespunzător la Scrie incorect semnele
2 comparaţii - 2 p. 1 comparaţie – 1 p. de comparaţii – 0 p.
3. Scrie în ordine descrescătoare Scrie în ordine Scrie numerele fără a le
3 numere – 3 p. descrescătoare 2 numere – 2 ordona – 0 p.
p.
4. Calculează corect în coloniţă Calculează corect în coloniţă Calculează exerciţiile –
4-3 exerciţii – 3- 4 p. 2-1 exerciţiu – 2 p. 1 p.
5. Subliniează Subliniază Subliniază numere
2 numere pare – 2 p. 1 număr par – 1 p. -1p.
2 numere de două cifre – 2 p. 1 număr de două cifre – 1 p.
6. Identifică corect Identifică corect Identifică corect
5-4 elemente ale operaţiei 3-2 elemente ale operaţiei 1 element al operaţiei
matematice(adunare, scădere) matematice(adunare, matematice (adunare,
- 5-4 p. scădere) – 3 – 2 p. scădere) - 1 p.
7. Scrie corect rezultatele aunării, Scrie corect 1 rezultat al Scrie rezultatele
scăderii – 2 p. adunării sau al scăderii – 1 p. incorect (greşeli de
calcul) – 0 p.
8. Află 2 numere necunoscute – 2 Află 1 număr necunoscut – 1 Identifică operaţia
p. p. corec, face greşeli de
calcul – 0 p.
9. Rezolvă problema fără greşeli Rezolvă problema cu mici Rezolvă problema
-schema: greşeli (schema: incorect – 0 p.
cuvinte cheie- 2 p. cuvinte cheie- 1 p.
date numerice – 2 p. date numerice – 1 p.
operaţia corectă la rezolvare şi operaţia corectă la rezolvare
calculul – 2 p. şi calculul – 1 p.
scrie răspunsul corect – 1 p. scrie răspunsul corect–1 p.
total 7 p. total 4 p.
10. Scrie corect enunţul problemei Scrie cu mici greşeli enunţul Scrie enunţul problemei
-alegerea potrivită a tematicii problemei incorect
problemei – 1 p. -alegerea potrivită a – 0 p.
- exprimarea potrivită a tematicii problemei – 1 p.
fiecărei date numerice în - exprimarea potrivită a
condiţia problemei -3 p. fiecărei date numerice în
- coerenţa formularea întrebării condiţia problemei -1 p.
problemei în corespundere cu - coerenţa formularea
schema dată – 2 p. întrebării problemei în
-pentru clacul corect – 2 p. corespundere cu schema dată
-răspunsul corect scris – 1 p. – 1 p.
Total – 9 p. -pentru clacul corect – 1 p.
-răspunsul corect scris – 1 p.
Total – 5 p.