Sunteți pe pagina 1din 4

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE – START UP/CU VECHIME

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Guvernul Programul pentru Stimularea înființării Întreprinderile înființate de • Achiziţionarea de echipamente Maxim 0% Urmatorul
României stimularea și dezvoltării către persoane fizice după tehnologice; 200.000 lei apel
înființării întreprinderilor mici intrarea în vigoare a • Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de estimat
întreprinderilor mici şi mijlocii și ordonanței de urgența nr. producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi sfarsit
și mijlocii îmbunătăţirea 10/ 2017, respectiv după comerţ; 2019-
performanţelor data de 30 ianuarie 2017 • Achiziţionarea de mijloace de transport; inceput
“Start-up Nation – economice ale • Achiziţionarea de mobilier, aparatură 2020
România” acestora, crearea de Codul CAEN pentru care birotică şi sisteme de protecţie a valorilor
noi locuri de muncă, solicită finanțare este umane şi materiale;
inserția pe piața eligibil în cadrul • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente
muncii a persoanelor Programului și autorizat specifice în scopul obţinerii unei economii
APEL NELANSAT defavorizate, pînă la momentul de energie;
șomerilor și depunerii primei cereri de • Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau
absolvenților, rambursare/plată climatizare;
creșterea investițiilor • Salariile, utilitățile și cheltuielile aferente
în tehnologii noi Solicitantul trebuie să chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de
inovative creeze cel puțin un loc de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi
muncă cu normă întreagă comerţ;
pe perioadă nedeterminată • Realizarea unei pagini web pentru
și să mențină locul de
prezentarea și promovarea activităţii
muncă ocupat cel puțin 2 solicitantului şi a produselor sau serviciilor;
ani după finalizarea
• Active necorporale referitoare la brevete de
implementării planului de
inventie, francize, etichetare ecologică;
afaceri.
• Cursuri de dezvoltare a abilităţilor
antreprenoriale;
• Taxa pe valoarea adăugată (TVA)
nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de
TVA conform Codului Fiscal;
• Consultanţă;
• Software-uri;
• Cheltuieli financiare aferente
creditelor/garanțiilor obținute pentru
creditele contractate de beneficiari în
vederea realizării planurilor de afaceri
acceptate în cadrul programului, pentru
solicitanții care utilizează credit pentru
implementarea proiectului.
Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Guvernul Programul de Întărirea capacitații Întreprinderi mici si mijlocii • achiziționarea de echipamente IT tehnica de Maxim Minim 10% Apel
României dezvoltare și operatorilor calcul; 250.000 lei nelansat
modernizare a economici de • achiziționarea de cititoare pentru cod de
activităților de promovare a bare;
comercializare a produselor si Societăți cooperative • achiziționarea de cantare electronice cu/fără
produselor și serviciilor de piața printer pentru etichetare;
serviciilor de piață • achiziționarea de aparate de marcat
Dezvoltarea si electronice fiscale; Estimare-
modernizarea care au ca obiect de • achiziționarea de echipamente tehnologice iulie-
activității activitate comercializarea mașini, utilaje si instalații de lucru-inclusiv august
APEL NELANSAT comercianților si produselor si serviciilor de software-ul aferent, aparate si instalații de 2019
prestatorilor de piața si măsurare, control si reglare necesare
servicii de piața. desfășurării activităților pentru care a solicitat
au cel puțin 1 an finanțare;
calendaristic de la • achiziționarea de electro si motostivuitoare;
înființare • investițiile in active necorporale referitoare la
brevete de invenție, mărci de produse si
servicii (etichetare ecologica, licențe),
software pentru comerțul on-line, software-uri
necesare desfășurării activităților de
comercializare a produselor si serviciilor de
piața;
• achiziționarea de bunuri prevăzute la
subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura
birotica si 3.3 sisteme de protecție a valorilor
umane si materiale;
• achiziționarea de autoutilitare, cu excepția
vehiculelor de transport rutier de mărfuri in
contul terților sau contra cost, solicitate de
întreprinderile care efectuează transport
rutier de mărfuri in contul terților sau contra
cost;
• certificarea unui sistem de management al
calității/ mediului/sănătății si securității
ocupaționale/siguranței alimentelor;
• realizarea unui site pentru prezentarea
activității solicitantului si a produselor sau
serviciilor promovate;
• achiziționarea de instalații/echipamente
specifice in scopul obținerii unei economii de
energie, etc.
Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Guvernul Sprijinirea creării și Îmbunătățirea Microintreprinderi, Construirea, extinderea spațiilor de Minimum 1 http://regi
României extinderea competitivității întreprinderi mici și mijlocii producție/servicii; milion euro și Pentru o-Apel
capacităților economice prin maximum 5 întreprinderi nelansat
adrcentru.
avansate de creșterea Dotarea cu active corporale, necorporale milioane euro mici și ro/2
producție și productivității muncii microintreprind -2-
dezvoltarea în IMM-uri în eri - minim sprijinire
serviciilor sectoarele 30% a-
competitive crearii-si-
identificate în Pentru extindere
(PROGRAMUL
Strategia Națională întreprinderi a-
OPERAȚIONAL
pentru mijlocii - minim capacitatilor
REGIONAL, AP 2,
Competitivitate 40% -
PI 2.2)
avansate
Pentru -de-
întreprinderi productie
mici și -si-
microintreprind dezvoltar
eri - minim ea-
30% serviciilo
r/
Pentru
întreprinderi
mijlocii - minim
40%
PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Guvernul Programul național Stimularea și Microîntreprinderile Se asigura participarea gratuita la conferințe - - Apel
României multianual pentru sprijinirea demarării regionale si internaționale, workshop-uri, pentru nelansat
dezvoltarea culturii și dezvoltării Persoanele fizice aplicații selectați in urma înscrierii in program.
antreprenoriale în structurilor autorizate (PFA) care
rândul femeilor economice private desfășoară activități Din bugetul alocat desfășurării activităților
manager din înființate de către economice in mod specifice programului se pot suporta următoarele:
sectorul femei, promovarea independent
întreprinderilor mici unui sistem de • cheltuielile de transport si cheltuielile de Data de la
și mijlocii informare și instruire, Întreprinderile individuale cazare pe perioada desfășurării conferințelor care este
care să faciliteze regionale si internaționale, workshop-uri activa
mobilitatea femeilor pentru aplicații selectați, speakeri, înregistrar
pe piața forței de organizatori si reprezentanții ministerului, ea on-line
muncă și dezvoltarea care au cel puțin 6 luni de precum si pentru membrii rețelei se
APEL NELANSAT aptitudinilor la înregistrarea la Registrul ambasadorilor antreprenorialului feminin din comunica
antreprenoriale ale Comerțului la data Romania, pe site-ul
acestora in scopul deschiderii aplicației de instituției
implicării lor în înscriere on-line în • cheltuielile de transport si cheltuielile de cu minim
structuri economice Program; cazare pentru participarea la evenimentele 5 zile
private Comisiei Europene dedicate înainte de
cel puțin unul dintre antreprenorialului feminin a membrilor rețelei data
asociați să fie femeie și să ambasadorilor antreprenorialului feminin din începerii
dețină cel puțin 50% din Romania, procesului
pârțile sociale ale societății de
în cazul • editare/multiplicare de broșuri, materiale de înregistrar
microîntreprinderilor promovare si prezentare, cheltuieli de e.
aplicate, sau închiriere săli, cheltuieli de protocol si alte
reprezentantul persoanei cheltuieli necesare organizării.
fizice autorizate (PFA)/
întreprinderii individuale
(II) care desfășoară
activități economice, sa fie
femeie;

codul CAEN pe care


accesează programul este
eligibil.