Sunteți pe pagina 1din 12

ANALIZA SWOT PE DOMENII

Analiza SWOT- INDUSTRIE

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


- atractivitate scazuta a zonei din punct de vedere
investitional
- resurse financiare mici existenta pe piata locala
- forta de munca potential capabila sa se
- vulnerabilitate la schimbrile de pe pia
adapteze la diferite ramuri economice
- inovatii foarte reduse sau inexistente
- contribuie intr-o masura importanta la
- instruirea personalului deficitara
realizarea PIB-ului
- motivatia infiintarii unei IMM se bazeaza in
- majoritatea intreprinzatorilor sunt persoane
primul rand pe aspectele financiare ( castiguri
cu studii superioare si exista tendinta de
personale sau familiale ) si nu pe punerea in
orientare catre mici activitati industriale
aplicare a unei idei deosebite
- elaborarea in cadrul Ministerului pentru IMM-
- majoritatea intreprinzatorilor demareaza o
uri, Comert, Turism si Profesii Liberale a
afacere intr-un alt domeniu decat cel al propriei
Strategiei guvernamentale pentru sustinerea
profesii
dezvoltarii IMM in perioada 2009-2013
- conectarea relativ redusa la internet (intranet,
- cost inca relativ redus al fortei de munca fata
comert electronic, banking on-line )
de alte state ale Uniunii Europene
- raport calitate pret ( in special in domeniul
serviciilor ) cu mult sub nivelul european
- cvasi-inexistenta unui mediu de afaceri
semnificativ la nivel comunitatilor rurale
OPORTUNITI AMENINRI
- criza economica globala care a dus la reducerea
comenzilor
- dezvoltarea unor programe coerente de - cresterea costurilor de finantare cresterea
reconversie profesionala spre industriile cele dobanzii la credite
mai cautate, uzand de adaptabilatea fortei de - norme si legislatie de mediu care impun
munca cheltuieli importante pentru intreprinderi
- introducerea noilor tehnologii si dezvoltarea - forta de munca insuficienta in unele sectoare si
ramurilor economice perfomante, bazat pe specialitati
oportunitatile multiple de finantare a IMM- - cresterea riscurilor pentru intreprinderile ce
urilor : finantari de la bugetul de stat, finantari lucreaza pentru piata externa : mobila, mecanica
din fonduri structurale, finantari din fondurile fina, industrie usoara, confectii prin
de garantare, microfinantari devalorizarea leului si scaderea volumului de
comenzi
ANALIZA SWOT- SECTORUL APA SI APA UZATA

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- Legislatia de mediu pentru sectorul apa armonizata


cu legislatia CE:
Directiva apei uzate 91/271/EEC:
- Extinderea sistemelor de colectare a apelor uzate
extinderea staiilor de epurare la
- investitii mari necesare pentru indeplinirea cerintelor
Directiva apei potabile 98/83/EC; UE;
- structuri institutionale infiintate pentru - sisteme centralizate insuficiente pentru aprovizionarea
managementul integrat al sectorului apa (calitate si cu apa si reteaua de canalizare, in special in zona
cantitate) privind bazinele hidrografice rurala;
- Operator unic la nivel judetean privind furnizarea - Braila nu are statie de epurare, toate apele uzate
de servicii de apa si canalizare. Principalele obiective sunt deversate direct in Dunare fara epurare prin 13
prevzute de Tratatul de Aderare au fost transpuse n puncte
Master Plan printr-un plan de investiii ce acoper
sectorul de ap i ap uzat; - in reteaua de canalizare nu exista deversoare pentru
surplus de debit datorat averselor de ploaie;
- existenta Strategiilor de Dezvoltare Locala prezente
sau in curs de elaborare, conditie principala pentru - cea mai mare parte din sistemul de canalizare ,
contractare proiecte de investitii ; aproximativ 42,7% este vechi, construit inainte de anul
1925.
- existenta Master Planului Judetean
- Distributie neuniforma a populatiei la nivelul judetului
- fondurile UE (FC / FEDR) alocate pentru sectorul de cu concentrare masiva la nivelul municipiului Braila
apa prin POS Mediu fond de coeziune- conditionate
de existenta Operatorului unic judetean pentru
serviciile de apa si apa uzata, oportunitate in curs de
finalizare;
- existenta surselor informationale in domeniul
finantarii proiectelor;

OPORTUNITATI AMENINTARI

- Reducerea decalajelor de dezvoltare a infrastructurii - resurse financiare insuficiente pentru finantarea si


de apa si apa uzata in zona rurala a judetului Braila, cofinantarea proiectelor finantate prin instrumente
prin finantarea unor proiecte finantate prin POS structurale, in special in mediul rural;
Mediu
- criza economica si financiara internationala
- oportunitati de afaceri pentru companiile straine
- Ineficienta mecanismelor existente la nivel de AM pana
pentru a investi in sectorul de apa (in contextul
la momentul actual
fondurilor alocate);
- Riscul pierderii surselor de finantare europene in
absenta unor structuri nationale conforme cu normele si
cerintele UE
ANALIZA SWOT: ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- Interconectarea sistemelor de transport al


gazelor naturale cu sistemele similare ale tarilor
vecine; - reteaua de gaz metan este insuficient dezvoltata
- existenta unui cadru institutional si legislativ (cantitativ si calitativ) in raport cu suprafata si populatia
adaptat la principiile pietei interne din Uniune judetului, suprafata acoperita in proportie de aproximativ
Europeana prin alocarea in regim echitabil si 27%
nediscriminatoriu a gazelor naturale din intern si - costurile realizarii unei retele sunt foarte ridicate,
din import prin infiintarea Operatorului de Piata nerecuperabile in general;
prin ordinul MIR 85/02.04.2001, organizat in
cadrul Dispeceratului National de Gaze Naturale - eficienta energetica redusa pe lantul productie-
Bucuresti, din Structura Societatii Nationale de transport-distributie-consumator final;
Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA
Medias;

OPORTUNITATI AMENINTARI

- implementarea destul de lenta a legislatiei europene,


dominata in sectorul gazului natural de directive;
- rezervele exploatabile de gaze naturale sunt limitate, in
- Liberalizarea integrala a pietelor de energie si conditiile in care nu au fost descoperite noi zacaminte
gaze naturale in anul 2007; importante;

- tehnologiile gazului natural se potrivesc foarte - dependenta in mare masura de zacamintele naturale
bine cu cele pentru dezvoltarea resurselor existente in Federatia Rusa si tranzitarea acestora pe
regenerabile(biogaz); teritoriul Ucrainei;

- noi surse de finantare a investitiilor prin - instabilitatea preturilor la gaze naturale datorata in mare
accesarea instrumentelor structurale; parte evolutiei puternic crescatoare a pretului gazelor
naturale din import(pretul final reglementat este calculat
- Interesul manifestat de multi agenti economici de Autoritatea Nationala de reglementare in domeniul
romani sau straini de a prelua in concesiunea Gazelor Naturale, pe baza unui cost de achizitie a
serviciul de distributie la nivel de comuna al gazelor naturale, format ca medie ponderata intre
gazelor naturale preturile gazelor naturale din productia interna si din
import);
- lipsa finantarilor europene in domeniul distributiei
gazelor naturale la nivelul comunitatilor locale
ANALIZA SWOT - SECTORUL ENERGIE TERMICA

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- parametrii aburului livrat de cazanele de abur viu scad pe


traseu de la 139 bar si 5400c la 125 bar si 5250C, din cauza
fenomenului de imbatranire a a conductelor de abur viu
cazan-turbine, conducte cu o vechime cuprinsa intre 10 ani
si 42 ani;

- s-a realizat automatizarea si modernizarea - datorita numarului mare de debransari ale consumatorilor,
a 30 de puncte termice in sistem SCADA sistemul actual de alimentare cu energie termica este unul
(echipamente cu OPC server, soft dispecer supradimensionat din punct de vedere al diametrelor
GENESSIS), supravegherea si monitorizarea retelelor, conducand la pierderi importante de agent termic
parametrilor se face local si de la dispecerul si de energie termica;
central, fara personal permanent de -sistemul centralizat de transport si distributie a energiei
supraveghere la obiectivele automatizate. termice din municipiul Braila, cu o vechime de peste 30 ani
de functionare, prezinta o stare avansata de uzura fizica si
morala;
- exista pierderi de energie termica datorate izolatiilor
deteriorate si gradului avansat de coroziune a conductelor;
- Scaderea increderii populatiei in sistemele centralizate de
incalzire

OPORTUNITATI AMENINTARI

- Realizarea unei noi surse de producere a


energiei termice, situate la intrarea in - performantele CET sunt afectate de obligativitatea
Municipiul Braila, dinspre Soseaua Vizirului, functionarii cu sarcini termice si electrice mult sub
pe amplasamentul fostului Depozit de lemne, capacitatea nominala, mai ales vara- datorita cererii
pe principiul cogenerarii care va asigura reale de agent termic mult mai mici decat cea avuta
incalzirea urbana; in vedere la proiectarea centralei;
- Finantarea investitilor se va realiza din surse - disensiuni pe pietele energetice internationale
puse la dispozitie prin ProgramulTermoficare
2006-2015 caldura si confort, Programul - cresterea costuror cu energia termica si existenta
national de investitii pentru retehnologizarea unui sistem care trebuie reformat ca principii si mod
centralelor termice si electrice de termoficare de lucru operatiune ce presupune investitii
(fonduri ARCE) , bugetul local, etc. finanaciare de mari dimensiuni

- Utilizarea surselor de energiie alternative


pentru incalzirea cladirilor publice
ANALIZA SWOT - TRANSPORTURILE I INFRASTRUCTURA

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


- existenta unei reele de drumuri naionale i infrastructura de transport ineficienta economic ,
judeene ce acoper n mod relativ echilibrat teritoriul ndeosebi n mediul rural,fa de exigenele i
judeului; cerinele actuale concrete ale aderrii la U.E.;
- existenta unei retele de ci ferate ce asigur infrastructura rural general slab dezvoltat;
legtura cu restul rii; neconcordana caracteristicilor tehnice ale vehiculelor
- prezena n regiune a unor importante coridoare de fa de standardele europene;
transport naional ; ponderea semnificativ a parcului nvechit de
- drumul DJ 211A, respectiv sectorul Viziru, Cuza- autovehicule pentru cltori;
Voda, Mihai Bravu se reabiliteaza prin proiectul reeaua de transport suburban este inadecvat
Restructurare si Largire a drumului Judetean Viziru, cerinelor moderne;
Cuza-Voda, Mihai Bravu Contract semnat in data achiziionarea de ctre unii transportatori de mijloace
de 30.07.2008. auto care nu corespund exigenelor unui transportului
- localizarea Brailei la frontiera estica a Uniunii urban modern;
Europene si posibilitatea interconectarii sistemelor de insuficienta utilizare a transportului fluvial de mrfuri i
transport europene cu cele ale Statelor fostei Uniuni cltori.
Sovietice
- contractarea realizarii Planului de Amenajare a
Teritoriului Judetean de catre Urban Proiect
Bucuresti

OPORTUNITI AMENINRI
extinderea i modernizarea infrastructurii Zonei redirecionarea unei mari pri a transportului fluvial prin
Libere; canalul Dunre Marea Neagr;
creterea ponderii deinute de ctre transportul restrngerea activitii unor mari uniti economice
naval de mrfuri pe Dunre; industriale;
reabilitarea i modernizarea staiilor mijloacelor de costuri ridicate n transportul de mrfuri ce reduc
transport n comun; eficiena i diminueaz cererea de transport;
creterea numrului de trasee pentru mijloacele uzura i degradarea reelelor de drumuri naionale,
de transport n comun; judeene i din localiti .
crearea de statii intermodale de transport Criza economica globala
constructia podului peste Dunare
constructia unui aeroport international in zona de
dezvoltare Braila-Galati
constructia unui drum expres intre municipiile Braila
si Galati
Analiza SWOT - Educatie
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- numarul relativ mare al unitatilor de invatamant - reducerea populaiei de vrst colar


preuniversitar de stat si particular (prescolar, primar, - insuficienta pregtire practica a tinerilor fata de
secundar, postliceal) care acopera necesitatea cerinele reale ale pietei muncii, n special pentru
scolarizarii in conditii optime a copiilor si tinerilor din tinerii absolventi de studii superioare
judet - scaderea interesului tinerilor din mediul rural de a-si
- existenta unei retele de institutii de invatamant superior continua studiile in cadrul nvaamantului liceal
ce pregateste tinerii in domenii diverse - prsirea sistemului educaional din motive
- continuarea programelor de reabilitare a unitatilor economice, financiare, sociale, situatie valabila atat in
scolare randul cadrelor didactice cat si in randul elevilor
- necorelarea cerintei de materiale didactice cu oferta
- preocupari pentru o oferta educationala de calitate in existenta pe piata, in cazul tuturor tipurilor de
majoritatea institutiilor de invatamant publice si nvmnt: prescolar, primar si gimnazial, liceal,
particulare profesional, postliceal, superior public si privat
-existenta unor unitati conexe: Casa Corpului Didactic, - aprecierea negativ, atat din partea elevilor cat si a
Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala, parintilor lor, privind calitatea nvmntului
Palatul Copiilor si Elevilor - baza materiala insuficienta
- lipsa de experienta manageriala
- realizarea unor parteneriate intre unitatile scolare si - lipsa in cadrul ofertei universitare a unor calificari in
diversele institutii de la nivel local si judetean, precum si domenii specifice judetului; ex: agricultura,
ong-uri pentru implementarea de proiecte educationale piscicultura
comune - scaderea ofertei educationale in invatamantul
profesional
- factori defavorizanti ai dezvoltarii economice si
sociale:
-infrastructura din mediul rural slab dezvoltat;
- concentrarea excesiv a industriei n Municipiul
Brila n detrimentul altor zone;
OPORTUNITI AMENINRI
posibilitatea utilizrii unor fonduri ale U.E. disponibile - dezinteresul tinerilor din mediul rural pentru educatie
n vederea sprijinirii dezvoltrii infrastructurii de educatie generat de slaba oferta a locurilor de munca
disponibilitatea autoritilor locale pentru realizarea de - abandonul scolar si frecventa redusa datorate
proiecte si atragerea de fonduri in sectorul educatiei mediului familial
preocuparea instituiilor abilitate pentru formarea - migraia cadrelor didactice spre alte tari
profesionala in vederea asigurarii flexibilitii tinerilor pe - migraia tinerilor din mediul rural spre urban, trend
piaa muncii de mbtrnire demografic a populaiei rurale,
implicarea organizaiilor/instituiilor n favorizarea ducand la scaderea posibilitilor de revigorare a
informrii i consultanei privind constientizarea formarii activitilor specifice mediului rural
unei cariere in viata a tinerilor - limitarea accesului la studii datorit lipsei de
creterea accesului la informaii din domenii diverse susinere financiar, mai ales in mediul rural
precum i dezvoltarea serviciilor de consiliere - lipsa unei baze materiale moderne si adaptate noilor
profesional n cadrul colilor, n parteneriat cu tendinte educationale
Inspectoratul colar. - nearmonizarea ofertei educationale cu cerintele
pietei fortei de munca.
Analiza SWOT a sectorului sanatate

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- numarul relativ mare si diversitatea unitatilor


- concentrarea activitatii medicale in Municipiul Braila
spitalicesti , policlinicilor si dispensarelor
- existenta de resurse umane specializate in cadrul si slaba dezvoltare a acesteia in orasele mici si
spitalelor, precum si a personalului din domenii
comunitatile rurale
complementare celui medical
- existenta unor preocupari/actiuni/ proiecte de - aparatura medicala invechita si cu performante
reabilitare a spatiilor aferente spitalelor din judetul
reduse in marea majoritate a unitatilor medicale
Braila
- posibilitatea construiri unui nou spital de urgenta - slaba dezvoltare a serviciilor medicale asigurate in
- infiintarea unei noi sectii UPU (Unitate de Primire
sistem ambulatoriu
Urgente) in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta
- infiintarea unei sectii noi de Hemodializa in cadrul - absenta sau slaba calitate a aparaturii de
Spitalului Judetean de Urgenta diagnosticare (ex. RMN, CT)
- elaborarea unui proiect pentru dezvoltarea si - lipsa unui sistem de urgenta de tip SMURD
modernizarea sectiei Boli Infectioase din cadrul - lipsa unui serviciu de urgenta pentru afectiuni
Spitalului Judetean de Urgenta stomatologice
- disponibilitatea autoritilor locale pentru - factori defavorizanti ai dezvoltarii economice si
realizarea de proiecte si atragerea de fonduri in sociale:
sectorul sanatatii publice - infrastructura din mediul rural slab dezvoltat;

OPORTUNITI AMENINRI
posibilitatea utilizrii unor fonduri ale U.E. migraia cadrelor medicale cu pregtire superioar
disponibile n vederea sprijinirii dezvoltrii i medie n afara judeului, accelerata de facilitatile
infrastructurii de sanatate; create dupa aderarea Romaniei la Uniunea
oportunitatea de dezvoltare si dotare cu aparatura Europeana
performanta a ambulatoriilor de specialitate, data deteriorarea spatiilor, aparaturii si serviciilor
de noile reglementari ale Ministerului Sanatatii si de medicale si chiar inchiderea unor unitati medicale
nevoia populatiei de a beneficia de servicii datorita fondurilor insuficiente si a managementului
medicale performante, eficiente, economice si defectuos
eficace utilizarea echipamentelor medicale achizitionate sub
vanzarea spatiilor cabinetelor medicale si nivelul de performanta, in situatia in care cadrele
modernizarea acestora medicale nu ar beneficia de o instruire adecvata
oportunitatea de infiintare a unui Centru Dezinteres al cadrelor medicale pentru intarirea
Stomatologic de Urgenta cu program permanent calitatii serviciilor medicale in serviciul public
oportunitatea de infiintare a unor puncte Lipsa de atractivitate economica si profesionala
medicale la nivelul cartierelor municipiului Braila pentru cadre medicale tinere
Posibilitatea reabilitarii Dispensarelor Comunale Corp medical relativ imbatranit
prin Programul Dezvoltarea prin Proiecte a Probleme financiare majore ale sistemului pblic de
judetului Braila sanatate
infiintarea unor centre medicale specializate
Analiza SWOT a domeniului serviciilor sociale
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
existena organizaiilor care lupt mpotriva
fenomenelor deviante i delincvente prin
promovarea unor programe specifice, principalul
factor n elaborarea i implementarea politicilor
n domeniul social;
managementul instituiei asigur relaii de
bun colaborare cu ceilali factori implicai n
aplicarea i implementarea legislaiei n
inexistenta unui flux informaional absolut
domeniul social ;
necesar desfurrii unei activiti eficiente,
personal calificat i performant, prin mai ales in mediul rural;
D.G.A.S.P.C. Braila
neacreditarea tuturor categoriilor de servicii
intelegerea problemelor cetatenilor, prin sociale la nivelul UAT-urilor din judetul Braila;
apropiere, consultare;
inexistenta unor camine pentru persoanele
colaboarare eficicienta cu D.G.A.S.P.C. Braila
varstnice fara ajutor, fara familii, in mediul
in diversificarea msurilor de protecie social,
rural;
n funcie de nevoile beneficiarilor ;
lipsa unui centru de documentare care ar
capacitate de absorbtie a fondurilor structurale permite accesul rapid la o informaie
si europene;
specializat, mai ales pentru mediul rural;
capacitate de identificare a problemelor din
lipsa centrelor socio-medicale in mediul rural;
domeniul social;
lipsa de personal; prin lipsa asistentilor sociali
deschiderea autoritatilor publice judetene
calificati, a psihologilor si medicilor mai ales in
ctre cetean existenta centrelor /
mediul rural;
punctelor de informare a cetateanului in
municipiul Braila si in orasele/comunele din
judet
existenta surselor de finantare pentru
dezvoltarea capacitatii administrative si
pentru implementarea serviciilor electronice
pentru cetateni

OPORTUNITATI AMENINTARI
crearea de instrumente de comunicare
eficiente; organizare grupuri de informare;
schimbul de date i informaii cu
administratiile publice locale din judet
optimizarea cooperrii interinstituionale prin
implicarea tuturor factorilor n procesul de
creterea numrului de pensionari,
aplicare cat mai eficienta a legislatiei;
mbtrnirea populaiei, scderea populaiei
dezvoltarea centrelor de informare a active, mai ales in mediul rural;
cetateanului
scaderea puterii de cumparare, cresterea
crearea si dezvoltarea serviciilor electronice somajului pentru perioada urmatoare
pentru cetateni (inclusiv plata taxelor si
abandonul de copii;
impozitelor online)
nasterea de copii cu dizabilitati;
crearea de materiale informative (pliante);
lipsa unor studii/analize de impact care s
promovarea parteneriatelor public-privat
reflecte realitatea i impactul social pe care l
pentru susinerea dezvoltrii serviciilor
au politicile publice promovate;
sociale;
cadrul legislativ instabil,
organizarea de campanii publice privind
instabilitate financiara
servicile sociale;
instabilitate climat economic
promovarea conceptului de familie;
Investitii in infrastructura pentru spatii privind
dezvoltarea de servicii integrate acordate
categoriilor dezavantajate;
posibilitatea atragerii de finantare prin
instrumente structurale pentru investitii in
acest domeniu
Analiza SWOT LOCUINTE
Puncte tari Puncte slabe
creterea numrului de construcii din suprafaa locuibila totala a crescut fata de anul
municipiul Braila 2000 cu numai 9,32 %
prezena a numeroase firme specializate fata de anul 2000, numrul total al locuinelor a
n domeniul proiectrii i construciilor crescut cu doar 3,57%, reprezentnd 4 665 locuine
creterea investiiilor n domeniul percepia negativ/pesimista a tinerilor privind
imobiliar accesul la locuine
creterea numrului de tranzacii insatisfacia tinerilor in relaiile interumane
imobiliare (vnzari cumparari, nchirieri, dificulti ridicate privind accesul la locuine n rndul
concesiuni, constructii noi) - n ultimii 2 ani s-a tinerilor, muli tineri locuind cu prinii
remarcat n special o cretere a tranzaciilor c u dificulti n obtinerea unor locuine cu chirie, datorit
terenuri fondului locativ redus
numrul mare de cereri de locuine nregistrate la
Primrie
Oportuniti Ameninri
sprijinul autoritilor locale n construirea de consecine sociale, economice negative pe termen
locuine prin alocarea de fonduri, asigurarea mediu i lung datorit dificultilor de obtinere a locuinelor
utilitilor i dezvoltarea parteneriatului public- dependena tinerilor fa de familie, n ceea ce privete
privat modul de locuire
asigurarea utilitilor (apa, canalizare, sensibilitate crescut a pieei imobiliare la factorii care
gaz, telefon, curent electric, drumuri) n zonele genereaz motive de destabilizare a leului;
noi in care sunt planificate a se construi noi modificari ale conditiilor de creditare acordate de diverse
locuine
bnci pentru cumprri de imobile;
interesul tot mai mare al investitorilor din
fluctuatia raportului leu-valuta;
alte zone ale rii i din strintate
migraia forei de munc spre alte ri.
Programul de reabilitare termica a
locuinelor efectele crizei finaciare si economice precum si
existenta programelor de reabilitare a schimbarea conditiilor dec reditare
infrastructurii urbane prin intermediul criza economica ce afecteaza si Romania cu efecte
instrumentelor structurale directe asupra activitatilor economice ingeneral dar si efectele
eficientizarea energetica a blocurilor colective induse de inasprirea conditiilor de creditare
de locuit prin accesarea fondurilor
guvernamentale
Analiza SWOT CULTURA

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

judetul Braila este unul dintre cele mai vechi judete ale existenta unor institutii de cultura si a unor cladiri cu
Romaniei, cu o bogata traditie culturala, recunoscuta in destinatie culturala degradate;
tara si peste hotare fluctuaia mare a forei de munc din activitatea
o oferta culturala complexa (festivaluri, expozitii, cultural, cu impact defavorabil asupra calitii
concerte, lansari de carte etc.) sustinuta de un numar serviciilor;
impresionant de institutii culturale de renume: Teatrul practicarea unor chirii ridicate pentru spaiile
Maria Filotti, Muzeul Brailei, Biblioteca Judeteana culturale;
Panait Istrati, Casa Municipala de Cultura, Centrul slaba amenajare i insuficienta promovare a
Cultural NicaPetre, Casa Memoriala Panait Istrati, obiectivelor istorice, culturale etc.;
Casa Memoriala D.P. Perpessicius, Muzeul de puterea financiar redus a institutiilor de cultura, cu
Stiintele Naturii, Muzeul de Etnografie si Arta Populara, impact asupra volumului activitatii desfasurate;
Societatea Filarmonica Lyra, Uniunea Artistilor Plastici dinamica redus a investiiilor n servicii cultural -
Filiala Braila, Cercul Militar, Casa de Cultura a artistice;
Tineretului, Palatul Copiilor volumul nc sczut al investiiilor strine n raport cu
existenta Liceului de Arta Hariclea Darclee si a Scolii media naional i cu cerinele moderne de dezvoltare;
de Arte Vespasian Lungu, de unde au pornit, catre lipsa preocuparilor sistematice ale institutiilor si
inalta maiestrie artistica, renumiti interpreti braileni autoritatilor publice locale cu atributii in domeniul
existenta unui patrimoniu cultural-istoric deosebit in protejarii patrimoniului cultural pentru reinsertia
municipiul Braila: monumentelor istorice in spatiul comunitar;
- Braila, oras cu o vechime de 640 de ani, este lipsa unei abordari intersectoriale in ceea ce priveste
printre putinele orase din Romania ce pastreaza punerea in valoare a patrimoniului cultural imobil, cu
inca, intr-o stare buna de conservare, vechiul predilectie in raport cu turismul, transporturile, industria
Centru istoric; hoteliera, constructiile civile si diferite alte servicii
- vestigiile arheologice descoperite au dovedit pentru consumatori;
prezenta omului neolitic (Boian Giulesti, 5000 slaba implicare si ineficienta cointeresare a societatii
i.Hr.) la Brailita (cartier al Brailei); civile, a partenerilor privati din tara si din strainatate in
- conceptia urbanistica a Brailei este deosebita: producerea, consumul si promovarea traditiiilor
compozitie simetric i dispunere radial - culturale locale;
concentric a strzilor; gestionarea ineficienta a serviciilor cultural-artistice;
- Lista Monumentelor Istorice din Romania infrastructura din mediul rural slab dezvoltat;
contine, pentru municipiul Brila, un lipsa unor masuri de sprijinire a tinerilor creatori (
numar de 114 obiective; fonduri pentru turnee, productie, spatii de expunere,
- Braila detine 3 ansambluri de arhitectura (Piata ateliere de creatie sau repetitie, resurse pentru
Traian, str. M. Eminescu si str. G-ral E. documentare etc.);
Grigorescu) si 64 de cladiri cu valoare de nivelul de educatie culturala scazut al publicului din
monument istoric; mediul rural, manifestat prin lipsa de interes pentru
- la Braila exista o mare varietate de biserici actul de cultura autentic.
(ortodoxe, romano - catolica, Mitropolia de Rit
Vechi, Templul Coral, luterana, calvina etc.)
ridicate de etniile ce au convietuit aici;
- dintre acestea, un numar impresionant de
biserici au o arhitectura deosebita, 5 avand deja
valoare de monument istoric, iar 7 fiind propuse
pentru clasare (ex: bulgareasca, armeneasca
etc.);
- numeroase monumente de for public si
monumente memoriale/ funerare, dintre care 28
cu statut de monument istoric;
- Muzeul Brailei si Biblioteca Judeteana Panait
Istrati detin un numar impresionant de colectii
publice, carte rara, obiecte de arta clasate ca
bunuri culturale mobile;
existenta unui proiect in derulare de reabilitare a
centrului istoric;
existenta, la Braila, a unui numar semnificativ de
asociatii si fundatii culturale, ale minoritatilor, cu o
activitate prolifica
evoluia semnificativ cresctoare a investiiilor in
sectorul cultural artistic din ultimii ani;
intensificarea eforturilor de diversificare si crestere
calitativa a bunurilor si serviciilor culturale, atat ale
autoritatilor publice locale, ale institutiilor publice de
cultura, cat si ale asociatiilor, fundatiilor si altor
organizatii non-profit;
extinderea, cu tendinta de permanentizare, a
colaborarilor bilaterale, regionale si nationale, in scopul
punerii in valoare a patrimoniului cultural local, a
productiilor cultural artistice locale;
dezvoltarea preocuparilor pentru realizarea de retele
informatice specializate, in vederea facilitarii accesului
publicului si a ofertei de servicii culturale;
existenta unor resurse umane specializate in cadrul
institutiilor de cultura din judet.

OPORTUNITI AMENINRI

oportunitati de dezvoltare a schimburilor culturale, migratia cadrelor din institutiile de cultura cu pregatire
bazate pe caracterul cosmopolit al orasului si pe superioara in afara judetului/ tarii;
valoarea arhitecturala si istorica a Centrului Istoric al lipsa unor initiative de cercetare si dezvoltare in
Municipiului Braila; domeniul culturalartistic, care determina o oferta
dezvoltarea de proiecte de punere in valoare a culturala anacronica;
diversitatii etnoculturale existente in orasul Braila; intarzierea realizarii investitiilor in cazul unor proiecte
oportunitati sporite de promovare a identitatii cu finantare din fonduri ale U.E.;
cultural-artistice locale si nationale, in urma aderarii scaderea volumului investitiilor in cultura, avand ca
Romaniei la Uniunea Europeana; urmare degradarea spatiilor si cladirilor cu destinatie
posibilitatea utilizrii unor fonduri ale U.E. culturala, chiar functionarea in sedii neadecvate a unor
disponibile n vederea sprijinirii dezvoltrii sectorului institutii de cultura, precum si scaderea calitatii
cultural; productiilor cultural- artistice.
disponibilitatea autoritatilor publice locale pentru
realizarea de proiecte in vederea atragerii de fonduri
pentru segmentul cultural- artistic;
cresterea numarului de parteneriate internationale
(localitati infratite, parteneriate institutionale etc.),
avand ca rezultat dinamizarea si diversificarea
manifestarilor cultural artistice.
ANALIZA SWOT TURISM
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
- existenta unui potential turistic nevalorificat; - insuficienta utilizare a Dunarii drept cale de
- existenta unor cai de comunicatii rutiere si transport al calatorilor (de ex. croaziera);
feroviare care pot fi dezvoltate si modernizate; - ritm lent de creare a unor noi activitati
- infrastructura de transport si telecomunicatii economice adecvate potentialului Insulei Mici a
relativ dezvoltata ; Brailei
- patrimoniul cultural - absenta unei politici de marketing agresiv care
- amplasarea geo-climatica a Insulei Mici a sa interzica folosirea resurselor naturale in mod
Brailei favorabila dezvoltarii unui turism excesiv;
performant ; - existenta pietei fortei de munca insuficient
- potential piscicol si de vanatoare semnificativ ; dezvoltata si cu o oferta structurala inadecvata
- pozitia de port la Dunare a orasului Braila ; cererii;
- elementele naturale ce favorizeaza dezvoltarea - administrarea perimetrului protejat de catre mai
turismului ; multe regii autonome, fara a se asigura o
- manifestari economice si culturale cu coordonare unitara a activitatii ;
rezonanta nationala si internationala - promovarea insuficienta pe plan regional si
Festivalul International de Muzica Usoara national a potentialului turistic din zona;
George Grigoriu Targul National de - capacitatea de cazare redusa
Agricultura de la Braila, Festivalul International - slaba dezvoltare a infrastructurii generale
de Canto Haricleea Darclee si altele; (inclusiv drumurile si servicii conexe);
- DE ADAUGAT TOATA LISTA DE - slaba dezvoltare a turismului rural (
MANIFESTARI CULTURALE, MAXINENI, agroturismul);
BISERICA GREACA ETC - lipsa fondurilor de investitii pentru
- existenta Dunarii, care nu este valorificata modernizarea infrastructurii;
decat intr-o mica masura din punct de - veniturile reduse ale majoritatii populatiei, fapt
vedere turistic. ce a condus la o restrangere a cererii de
- calitatea intrinseca a ofertei turistice, unicitatea servicii turistice.
peisajului (Insula Mica a Brailei), calitatile terapeutice - caracterul relativ sezonier al ofertei turistice,
a apelor din Lacu Sarat, a izvoarelor termale de la intrucat conditiile climaterice nu permit in
Insuratei si altele; perioada noiembrie martie desfasurarea unor
activitati turistice de anvergura;
- situarea ofertei turistice la distante relativ
indepartate de zonele de mare interes zona
montana, siturile istorice de valoare europeana
si mondiala din Nordul Moldovei etc.

OPORTUNITATI AMENINTARI
- atractia pe care o reprezinta fondurile de vanatoare - migratia foarte mica
si pescuit din apele curgatoare si lacurile din zona; - instabilitatea economica
- valorificarea turistica a vestigiilor istorice din zona - concurenta foarte mare a zonelor cunoscute din
Brailei, monumentele arhitectonice, casele Regiune ( Marea Neagra, Delta) ;
memoriale, Teatrul Maria Filotti complex aflat sub - lipsa unei strategii de promovare a tuursimului local
protectia UNESCO-, centrul vechi al municipiului greutati induse de regimul de administrare al unor
Braila, lacasurile de cult; potential eobiective turistice : Insula Mica a Brailei
- posibilitati de dezvoltare a agroturismului; ETC
- capacitatea limitata in atragerea si utilizarea de
fonduri europene care sa fie folosite pentru
dezvoltare ;
- posibilitatea utilizarii unor fonduri ale Uniunii
Europene disponibile in vederea sprijinirii dezvoltarii
zonale ;
-posibilitatea de dezvoltare a proiectelor in Bazinul
Marii Negre si Euroregiune
- oportunitati speciale in dezvoltarea ecoturismului in
Insula Mica a Brailei;
- dezvoltarea si amplificarea turismului de agrement
si croaziera pe Dunare;
- amplificarea activitatii de consultanta in vederea
sprijinirii initierii si dezvoltarii afacerilor ;
- imbunatatirea infrastructurii de transport prin
constructia podului peste Dunare ;
- reabilitarea marilor amenajari piscicole ;
- atragerea euroinvestitorilor