Sunteți pe pagina 1din 29

Analiza structurii portofoliilor pentru Societăţile de

Investiţii Financiare. Abordare comparative

Toader Marina Andrada


MFPP, Anul I, Sem. 1, zi

-2017-
1
Cuprins

Capitolul 1.Delimitări teoretice: SIF Muntenia (Sif 4 ) şi SIF Oltenia (SIF 5)............................................ 3

1.1. Scurtă prezentare SIF Muntenia (SiF 4 ) şi SIF Oltenia (SIF 5) ....................................................... 3

1.2. Obiectivele strategice ale SIF Muntenia (SIF4) şi SIF Oltenia (SIF 5) ............................................ 5

1.3. Obiectul de activitate SIF Muntenia (SIF4) şi SIF Oltenia (SIF 5) ................................................... 6

Capitolul 2.Structura si administrarea portofoliului global........................................................................... 8

2.1. Structura globală a portofoliului SIF 4 şi SIF 5 ............................................................................... 8

2.2. Admninistrarea subportofoliului de actiuni pentru SIF 4 şi SIF 5 .................................................. 14

2.3. Administrarea subportofoliului de depozite bancare ale SIF Muntenia (SIF4) ............................ 17

2.4. Admninistrarea subportofoliului de produse structurate cotate pe o piata reglementata dintr-un stat
membru UE ale SIF 4 ............................................................................................................................. 18

2.5. Admninistrarea subportofoliului de active cu grad mare de lichiditate ale SIF Muntenia............. 19

Capitolul 3.Analiza performantelor financiar-economice........................................................................... 20

3.1.Analiza performantelor financiar-economice ale SIF Oltenia ( SIF5) ............................................. 21

3.2. Analiza performantelor financiar-economice ale SIF 4 .................................................................. 22

3.3. Analiza indicatorilor de lichiditate ai SIF Muntenia (SIF 4) ........................................................... 24

3.4. Analiza fluxurilor de numerar ai SIF Muntenia (SIF 4) ................................................................. 25

Capitolul 4.Managementul riscurilor financiare ale ale SIF Muntenia (SIF 4) şi SIF Oltenia (SIF 5)
.................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.

Concluzii ..................................................................................................................................................... 28

BIBLIOGRAFIE ......................................................................................................................................... 29

2
Capitolul 1.Delimitări teoretice: SIF Muntenia (Sif 4 ) şi SIF Oltenia
(SIF 5)

1.1. Scurtă prezentare SIF Muntenia (SiF 4 ) şi SIF Oltenia (SIF 5)

SIF MUNTENIA SA (SIF4)1 este un organism de plasament colectiv încadrat în categoria


"Alte Organisme de Plasament Colectiv" (AOPC) care funcţionează în conformitate cu prevederile
Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, ale Legii nr. 31/1990/R privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificarile ulterioare, şi cu respectarea celorlalte acte normative în materie, ale
actului constitutiv si ale reglementărilor sale interne.
Societatea de Investiţii Financiare Muntenia (SIF Muntenia sau SIF 4) a fost constituită ca
societate pe acţiuni în noiembrie 1996, ca succesor al Fondului Proprietăţii Private IV Muntenia
înfiinţată în 1992, cu sediul la Bucureşti.
Actiunile SIF MUNTENIA SA sunt înscrise la cota Bursei de Valori Bucuresti la categoria
societati de investitii financiare, în conformitate cu prevederile Deciziei BVB nr. 200/1999. De
asemenea, SIF Muntenia este una dintre cele cinci societăţi de investiţii financiare listate la Bursa
de Valori Bucuresti.
În conformitate cu statutul si cu contractul de societate, SIF MUNTENIA SA este condusa
de un Consiliu de Administratie ales pentru un mandat de cate 4 ani, începand din anul 1997. Ca
urmare a înregistrãrii la ONRC a Actului Constitutiv al SIF MUNTENIA SA în anul 2006,
Consiliul de administraţie ales în anul 2005 pentru un mandat de 4 ani a devenit Consiliul
Reprezentantilor Actionarilor (CRA). Consiliul dispune de un secretariat tehnic propriu condus de
un director.
SIF Muntenia este o societate de investiţii de tip închis care se autoadministrează, încadrată
în categoria Alte Organisme de Plasament Colectiv (AOPC) cu o politică de investiţii diversificată.
Societatea deţine în activ pachete de acţiuni la societăţi bancare (de exemplu Banca Comercială
Română), societăţi din industria chimică, farmaceutică, metalurgică şi altele.
În conformitate cu Actul Constitutiv, SIF Muntenia este administrată de SAI Muntenia
Invest SA. În perioada dintre Adunările Generale ale Acţionarilor, activitatea SAI MUNTENIA

1
http://www.sifmuntenia.ro/index.php?section=index

3
INVEST se desfăşoara sub supravegherea unui Consiliu al Reprezentanţilor Acţionarilor aleşi de
către AGA pentru un mandat de patru ani. Consiliul dispune de un secretariat tehnic propriu.
Administrarea SIF MUNTENIA se desfăşoară cu respectarea prevederilor contractului de
administrare încheiat între SIF MUNTENIA ŞI SAI MUNTENIA INVEST. Anual, Adunarea
Generală a Acţionarilor aprobă un Program de administrare ce conţine obiectivele ce trebuiesc
îndeplinite de către administratorul SIF Muntenia.
Activităţile specifice privind depozitarea activelor ale SIF Muntenia sunt asigurate de către
societatea de depozitare Banca Română de Dezvoltare - Groupe Societe Generale în conformitate
cu prevederile legale în vigoare, ale contractului de depozitare, şi instrucţiunilor societăţii de
administrare a investiţiilor.
Activităţile specifice de registru independent pentru SIF MUNTENIA SA au fost
îndeplinite de către societatea de registru DEPOZITARUL CENTRAL în baza prevederilor
contractului de registru.
În ceea ce priveşte SIF OLTENIA (SIF5)2, această societate este înfiintata in 1993 ca
Fond al Proprietatii Private, societatea a fost reorganizata in conformitate cu prevederile Legii
nr.133/1996 privind transformarea Fondurilor Proprietatii Private in Societati de Investitii
Financiare. De asemenea, S.I.F. OLTENIA S.A. functioneaza ca o societate comerciala pe actiuni,
autoadministrata, cu capital fix, integral privat. Capitalul social este de 58.016.571 LEI
impartit/divizat in actiuni ordinare nominative cu o valoare nominala de 0,10 LEI. În acelaşi timp,
activitatile de depozitare - prevazute de legislatie si regulamentele Comisiei Nationale a Valorilor
Mobiliare - sunt asigurate de catre ING BANK NV AMSTERDAM - Sucursala Bucuresti, in baza
contractului de depozitare.
S.I.F. OLTENIA S.A. este listata la Bursa de Valori Bucuresti incepand din data de
01.11.1999, iar evidenta actionarilor S.I.F. OLTENIA S.A. este tinuta de DEPOZITARUL
CENTRAL S.A. Bucuresti. Prin urmare, S.I.F. OLTENIA S.A. este membra a Asociatiei
Administratorilor de Fonduri din Romania (fosta Uniunea Nationala a Organismelor de Plasament
Colectiv din Romania - UNOPC), a Asociatiei Actionarilor din Romania (AAR) si membru asociat
al Asociatiei Europene a Capitalului Privat si de Risc (EVCA). Această societate a fost prezentă

2
http://www.sifolt.ro/

4
pe piaţa de capital românească in urma activitatii sustinute de tranzactionare atat la Bursa de Valori
Bucuresti cat si pe piata RASDAQ.

1.2. Obiectivele strategice ale SIF Muntenia (SIF4) şi SIF Oltenia (SIF 5)

Una dintre deciziile cele mai importante în viaţa unei afaceri este alegerea oportună a
consultanţilor.
În conformitate cu actul constitutiv desfăşurarărea activităţii de administrare, SIF Muntenia
(SIF 4) are următoarele obiective strategice:3
 consolidarea poziţiei financiare a SIF Muntenia SA pe pieţele de capital din ţară şi din
cadrul Uniunii Europene prin optimizarea indicatorilor de performanţă economico-financiară;
 creşterea valorii activelor SIF Muntenia SA;
 creşterea valorii dividendelor cuvenite acţionarilor SIF Muntenia SA;
 continuarea procesului de restructurare a portofoliului şi asigurarea condiţiilor pentru
realizarea unui portofoliu echilibrat, cu o distribuţie a activelor care să permită obţinerea de
performanţe mari pe termen scurt, şi care să asigure în acelasi timp o creştere constantă a valorii
de activ net pe termen mediu si lung.
Ca şi obiective strategice prioritare pentru anul 2017, acestea pot fi menţionate ca fiind
următoarele:
 Continuarea și amplificarea programului investițional pe baza resurselor rezultate din
tranzacțiile de vânzare ale acțiunilor BCR si Erste, dimensionat în funcție de repartizarea profitului
realizat in 2016, respectiv alocarea pe dividende / surse pentru investiții.

-accent pe investițiile în România, unde prețul activelor corporale și financiare este redus;

-investiţii în infrastructură, agricultură, energie, industrie şi sectoare productive creatoare de


valoare adăugată şi locuri de muncă;

-participarea la programele de privatizare care se vor derula în 2017, în condiții de profitabilitate,


schimb de acțiuni cu AVAS;

3
Raport annual 2016 SIF Muntenia (http://www.sifmuntenia.ro/pdf/1055.pdf)

5
- reducerea în continuare a dependenței de rezultatele participațiilor din sectorului financiar,
reducerea ponderii acestui sector în portofoliu, restructurarea în continuare a activelor care compun
acest portofoliu pentru creșterea calității activelor.

 Politica de dividende. Declararea și distribuirea unui dividend cel puțin egal cu cel din anul
anterior.

 Menținerea unui nivel de lichiditate al portofoliului adecvat pentru investiții, dividende și alte
necesități. Reducerea gradului de lichiditate al portofoliului care, la 31.12.2016, atinsese un nivel
foarte ridicat, prin investire.
În comparaţie cu obiectivele SIF Muntenia, în scopul desfăşurarării activităţii de administrare,
SIF Oltenia (SIF5) are următoarele obiective strategice, conform actului constitutiv:4
- să ofere clientilor ei o varietate larga de servicii financiar-contabile, numarandu-se printre cele
mai dinamice si ambitioase firme de specialitate din Romania;
- să realizeze servicii profesionale exceptionale, intr-o maniera prompta si eficienta. Convingerea
lor este ca aceasta abordare să aducă un aport substanţial în adminstrarea efectivă a afacerii
clienţilor; lor.
- să asigure profesionalism indiferent de dimensiunea afacerii clienţilor sau de domeniul de
activitate, deoarece au experienţa necesară pentru a raspunde solicitarilor clienţilor.
Desi fiecare companie membră a reţelei este independentă, cu toţii împărtăşesc aceleasi
standarde etice si anume onestitate, integritate si profesionalism absolut. De asemenea, pentru ei,
acesti termeni nu sunt doar simple cuvinte. Fiecare membru al reţelei a fost selectat cu atentie,
tinându-se cont în primul rând de împărtăşirea aceloraşi principii şi de aportul personal la
dezvoltarea reţelei. Efectuează monitorizarea regulată a standardelor profesionale, inclusiv
controale de calitate anuale, pe care le respectă cu rigurozitate. La fiecare patru luni organizează
conferinţe cu scopul de a schimba cunoştinţe şi idei toate acestea ducând la îmbunătăţirea
serviciilor oferite clienţilor lor.

1.3. Obiectul de activitate SIF Muntenia (SIF4) şi SIF Oltenia (SIF 5)

4
Raport anual 2016 SIF Oltenia (http://www.sifolt.ro/ro/index.html)

6
Prin Legea 133/1996 se prevede că SIF-urile vor funcţiona ca societăţi comerciale pe acţiuni,
cu următoarele obiecte de activitate:
 administrarea şi gestionarea acţiunilor la societăţile comerciale pentru care s-au
emis acţiuni proprii, corespunzător certificatelor de proprietate şi cupoanelor
nominative de privatizare subscrise de cetăţeni;
 gestionarea portofoliului de acţiuni şi efectuarea de investiţii financiare în vederea
maximizării valorii propriilor acţiuni;
În perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, SAI MUNTENIA INVEST a desfăşurat activitatea de
administrare a SIF MUNTENIA în conformitate cu prevederile contractului de administrare şi ale
Programului de administrare a SIF MUNTENIA pentru anul 2016, aprobat de Adunarea Generală
a Acţionarilor din data de 12 aprilie 2016 și rectificat în Adunarea Generală a Acţionarilor din data
de 7 iulie 2016.
SIF Muntenia este o societate de investiţii financiare de tip închis. Cu privire la principalele
sale active, se poate menţiona că acestea sunt plasamente în acţiuni, cu grad mediu de risc si
plasamente temporare de lichiditate în instrumente cu venit fix. De asemenea, de la înfiinţare şi
până în prezent, SIF Muntenia nu a făcut obiectul unor operaţiuni de fuziune. Pe parcursul anului
2016 nu au existat reorganizări semnificative ale activității SIF Muntenia. Prin urmare, achiziţiile
şi înstrăinările de active derulate de SIF Muntenia în cursul anului 2016 se referă la tranzacţiile de
vânzare-cumpărare de titluri financiare
Însă, în ceea ce priveşte domeniul principal de activitate al Societăţii de Investiţii
Financiare Oltenia S.A., acesta este cod CAEN 652 – alte intermedieri financiare, iar activitatea
principală este cod CAEN 6523.
Ca şi obiecte de activitate ale SIF Oltenia, acestea pot fi menţionate ca fiind sunt
următoarele :
- administrarea şi gestionarea acţiunilor la societăţile comerciale pentru care s-au emis acţiuni
proprii, corespunzător Certificatelor de Proprietate şi Cupoanelor Nominative de Privatizare
subscrise de cetăţeni în conformitate cu prevederile art. 4 alin.6 din Legea nr. 55/1995;
- gestionarea portofoliului propriu de valori mobiliare şi efectuarea de nvestiţii în valori mobiliare
în conformitate cu reglementările în vigoare;
- alte activităţi similare şi adiacente, în conformitate cu reglementările în vigoare, precum şi de
administrare a activelor proprii.

7
Capitolul 2.Structura si administrarea portofoliului global

2.1. Structura globală a portofoliului SIF 4 şi SIF 5

În ceea ce priveşte SIF Muntenia, diversificarea sectorială a portofoliului a început în


trimestrul I 2016 investițiile directe în societăți din sectorul Energetic prin participarea la oferta
publică Transelectrica. Au fost continuate investițiile începute la societăți existente în portofoliu
în sectoare direct productive. Aşadar, față de 30.12.2015, valoarea de Activ net la 31.12.2016 a
scăzut. Principalele motive care au dus la această scădere sunt:
- Repartizarea de sume din rezerve către acționari în valoare totală de 98.458.455 lei (8,0% din
activul net SIF Muntenia la sfârșitul anului 2015)
- Plata unui impozit pe profit suplimentar de 15.753.353 lei (1,3% din activul net SIF Muntenia
la sfârșitul anului 2015) aferent sumelor distribuite din rezerve, determinat de faptul că acestea
sunt elemente similare veniturilor.
- Reducerea valorii juste a acțiunii BRD cu 95,6 milioane lei (7,7% din activul net SIF Muntenia
la sfârșitul anului 2015).
Prin urmare, activul total la 31 decembrie 2016 a fost mai mic cu 107.800.389 lei (-8,1%) față
de cel de la sfârșitul anului 2015, iar activul net a fost mai mic cu 173.197.779 lei (-14,0%), fructele
portofoliului și profiturile din tranzacții neputând să acopere decât parțial distribuirile și reducerea
valorii de activ net a BRD.
Nivelul activelor cu grad ridicat de lichiditate a crescut de la 13,8% la începutul anului și
21,1% la sfârșitul anului față de valoarea de activ net CNVM.
Dividendul aprobat pentru repartizare către acționari în AGOA din aprilie 2016 este egal
cu cel din anul precedent. În plus, prin hotărârile AGOA din 7 iulie 2016 au mai fost aprobate
pentru distribuire către acționari sume din rezerve în sumă de 0,122 lei pe acțiune.
În 2016 a fost realizat un profit net de 127 milioane lei (0,1577 lei pe acțiune), la venituri
totale de 290 milioane lei (43,8%) Acest profit reprezintă o premiză solidă pentru repartizarea de
dividende și în 2017.

8
Contribuția procentuală a principalelor categorii de active la portofoliul SIF Muntenia este
prezentată în graficul următor:
Grafic nr.1.

100%

80%
actiuni cotate
60% actiuni necotate

40% active lichide


venit fix
20%
alte active
0%
Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec

Sursa: Raportul anual 2016 al SIF Muntenia (SIF4)

In trimestrul I 2016 a fost continuată rebalansarea portofoliului, având ca rezultat per total
creșterea ponderii subportofoliului Acțiuni prin creșterea subportofoliului Acțiuni cotate și
reducerea corespunzătoare a subportofoliului Acțiuni necotate și o reducere a subportofoliilor de
tip obligațiuni (obligațiuni cotate, obligațiuni necotate și produse structurate de tip obligațiuni
internaționale – EMTN).
În trimestrul II 2016, pe fondul finalizării tranzacției BCR- Erste Bank, a crescut în
continuare ponderea acțiunilor cotate și s-a redus ponderea celor netranzacționate pe piețe
reglementate.
În trimestrul III 2016 a început distribuirea de dividende și sume din rezerve către acționari,
care a dus la o scădere temporară a activelor lichide ale societății.
În trimestrul IV 2016, mai ales în luna decembrie, a fost valorificată o parte mai
semnificativă din participația Erste Group Bank. Ca urmare, activele lichide au reprezentat în
general 10-13% din activul total în cursul anului, la finalul lunii decembrie 2016 au depășit 21%.
Cel mai important subportofoliu al SIF Muntenia a rămas în continuare cel de acțiuni, care a
reprezentat în 2016 circa 80-85% din activul total, mai puțin în luna decembrie când a scăzut la
76,6%.

9
În tabelul nr este redată structura procentuală pe tipuri de activitate a portofoliului SIF
Muntenia:
Tabel nr.1
30.12.2015 31.12.2016
Disponibilităţi 0,3% 0,1%
Acţiuni cotate 60,1% 61,8%
Acţiuni necotate 22,3% 14,8%
Obligaţiuni cotate 0,0% 0,0%
Obligaţiuni necotate 1,9% 1,0%
Produse structurate 0,8% 0,0%
Titluri de participare ale OPCVM 1,6% 3,3%
Titluri de stat 0,0% 0,0%
Depozite bancare 11,9% 17,7%
Alte active 1,0% 1,3%

Sursa: Prelucrare proprie după Raportul anual 2016 SIF Muntenia

Tipurile de active prezentate în tabelul de mai sus vor fi prezentate în mod detaliat într-un alt
subcapitol din punct de vedere al valorii de activ, modificări în componență în capitolele dedicate
subportofoliilor.
Totodată poate fi redată şi ponderea cu privire la portofolilul SIF Muntenia dinpunct de
vedere al expunerii externe.
Grafic nr.2
100% 0 0
80% 14.85%
60%
18.49% 21.76% depozite in euro
40%
20% 15.59%
expunere piete
0% externe

Sursa: Prelucrat după Raportul annual 2016 al SIF Muntenia (SIF4)

Creșterea expunerii în semestrul I 2016 se datorează finalizării tranzacției BCR – Erste.


Începând din august 2016 în portofoliul SIF Muntenia a reapărut poziția “Depozite bancare în alte
valute decât leul”, respectiv în euro.

10
La sfărșitul anului, prin fructificarea unei părți din participația Erste în condiții de
profitabilitate, expunerea totală pe piețe externe (participații cotate pe piețe externe plus depozite
bancare în alte monede decât leul) a depășit 30%.
În schimb, , în portofoliul de acţiuni al SIF Oltenia la data de 31.12.2016 se regăsesc
participaţii la un număr de 86 emitenţi, valoarea nominală a pachetelor de acţiuni fiind de
599.768.774 lei, cu o valoare de piaţă de 1.489.251.432 lei (calculată în conformitate cu
prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004), superioară cu 148,30% celei nominale. S.I.F.
OLTENIA S.A. a continuat şi în anul 2016 politica de restructurare a portofoliului, prin reducerea
numărului de participaţii. De la un număr de 110 emitenţi existenţi în portofoliu la data de
31.12.2015, se înregistrează un număr de 86 emitenţi la data de 31.12.2016, 1 nou emitent intrând
în portofoliu, în timp ce 25 emitenţi au ieşit din portofoliu.
De asemenea, la data de 31.12.2016, valoarea activelor administrate – calculată în
conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 – este de 1.560.762.631 lei, în creştere cu
2,62% faţă de valoarea înregistrată la 31.12.2015. Aşadar, structura activelor administrate la
31.12.2016 este redată în tabelul următor.
Tabel nr. 2

Nr. Crt. Tip activ Valoare –lei- Pondere -%-


1 Acţiuni cotate 883.363.023 56,60
2 Acţiuni necotate 605.888.409 38,82
3 Depozite bancare 38.242.947 2,45
4 Disponibilităţi 599.391 0,04
5 Tit. de participare OPCVM şi/sau 1.869.718 0,12
AOPC
6 Alte active 30.799.143 1,97
7 TOTAL 1.560.762.631 100,00

Sursă: Prelucrat dupa Raportul anual 2016 al SIF Oltenia (SIF5)

Prin urmare, se poate observa ponderea structurii activelor administrate la 31.12.2016 în


figura următoare:

11
Grafic nr. 3

Structura activelor administrate la data de 31 decembrie 2016


total = 1.560.762.631 lei
60.00% 56.60%
50.00%
40.00% 38.82%
30.00%
20.00%
10.00% 0.12% 2.45% 0.04% 1.97% Structura
0.00%

Sursa: Prelucrare proprie după Raportul anual 2016 al SIF Oltenia

Se constată că acţiunile cotate reprezintă 56,60% din activele administrate. Activele


financiare de tipul acţiunilor au o valoare de piaţă de 1.489.251.432 lei, respectiv 95,42% din
totalul activelor. Faţă de valoarea înregistrată la 31.12.2015, valoarea de piaţă a acţiunilor, la
31.12.2016, s-a apreciat cu 4,93%.
Valoarea nominală a portofoliului, datorită ieşirii din portofoliu a 25 societăţi comerciale,
a cunoscut o uşoară depreciere - cu 4,06%. Deprecierea de numai 4,06% a valorii nominale a
portofoliului de acţiuni administrate (în ciuda reducerii cu 22% a numărului de societăţi prezente
în portofoliu) se datorează faptului că în anul 2016, consecvenţi strategiei investiţionale
desfăşurate de S.I.F. OLTENIA S.A. în întrega perioadă de funcţionare, a avut loc un amplu
process investiţional, menit aprecierii calitative a portofoliului. Valoarea de piaţă a portofoliului
administrat s-a apreciat în perioada analizată cu 4,93%.
Cu privire la structura portofoliului de acţiuni de la data de 31.12.2016, în funcţie de piaţa
pe care se tranzacţionează şi de modul în care intră în calculul activului net, se
prezintă astfel:

12
Tabel nr.3
31.12.2016
Emitenţi Valoarea de piaţă a
Valoarea nominală a pachetelor de acţiuni
Nr. Crt. Structura pachetelor de acţiuni calculată în conformitate
portofoliului cu Regulamentul
C.N.V.M. nr. 15/2004

Nr. Crt. % - lei - % - lei - %

1 Societăţi comerciale 17 19,77 326.923.633 54,51 761.507.236 51,13


cotate B.V.B.
2 Societăţi comerciale 19 22,09 36.126.933 6,02 62.749.826 4,21
cotate RASDAQ
3 Societăţi comerciale 1 1,16 297.705 0,05 297.913 0,02
cotate SIBEX
4 Societăţi comerciale 1 1,16 6.361.438 1,06 18.537.230 1,25
cotate SIBEX - ATS
5 Societăţi comerciale 6 6,98 25.180.087 4,20 40.058.221 2,69
listate. şi
netranzacţionate
6 Societăţi comerciale 29 33,72 194.618.246 32,45 605.888.409 40,68
închise
7 Societăţi comerciale 11 12,79 9.345.032 1,56 0 0
în reorganizare şi
lichidare judiciară
8 Societăţi comerciale 2 2,38 915.700 0,15
necotate 212.597 0,02
şi tranzacţionate
B.V.B.
TOTAL 86 100,00 599.768.774 100,00 1.489.251.432 100,00

Sursa : Prelucrare proprie după Raportul anual 2016 al SIF Oltenia

Valoarea participaţiei deţinută la capitalul social al Băncii Comercial Române –


486.986.968 lei - calculată în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, reprezintă
80,38% din valoarea de piaţă a pachetelor de acţiuni deţinute la societăţi comerciale de tip “închis”.
Din analiza structurii portofoliului, se constată că 51,13% din valoarea de piaţă (calculată în
conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004) este dată de valoarea pachetelor de acţiuni
cotate la Bursa de Valori Bucureşti, comparative cu 55,40 % la sfârşitul anului 2015. Valoarea
acţiunilor a scăzut cu 3,15% raportat la 2015, ca rezultat al fructificării parţiale a unor pachete de
acţiuni (BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj-Napoca, B.R.D. GROUPE SOCIETE GENERALE
S.A. Bucureşti, OMV – PETROM S.A. Bucureşti). Valoarea de piaţă a emitenţilor cotaţi la Bursa
de Valori Bucureşti este superioară cu 132,93% valorii nominale. În ceea ce priveşte participaţiile
deţinute la societăţi comerciale tranzacţionate pe piaţa RASDAQ, valoarea de piaţă cunoaşte o
diminuare cu 38,33%, respectiv de la 101.751.002 lei la 31.12.2015, la nivelul de 62.749.826 lei
la 31.12.2016, în contextul în care şi numărul de societăţi din această categorie s-a diminuat cu 5.

13
Diminuarea semnificativă se datorează faptului că, în cursul anului 2016, S.C. ARGUS S.A.
Constanţa nu a fost tranzacţionată, astfel încât valoarea de piaţă a pachetului de acţiuni deţinut de
S.I.F. OLTENIA S.A. se calculează în funcţie de capitalurile proprii, participaţia fiind inclusă în
categoria de “societăţi comerciale listate şi netranzacţionate”. Valoarea portofoliului de acţiuni al
S.I.F. OLTENIA S.A. este în proporţie
de 59,32% determinată de cotaţiile acţiunilor listate.

2.2. Admninistrarea subportofoliului de actiuni pentru SIF 4 şi SIF 5

În ceea ce priveşte evoluţia de active net a subportofoliului acţiuni al SIF Muntenia S.A.
(SIF 4), poate fi observată în următorul tabel:

Tabel nr. 4
LEI 30.12.2015 31.12.2016 Variație valorică Variație procentuală
31/12/2016- 31/12/2016 -
30/12/2015 30/12/2015
Acţiuni cotate 801.525.965 756.709.709 -44.816.256 -5,6%

Acţiuni necotate 297.634.608 181.490.508 -116.144.101 -39,0%

Total 1.099.160.573 938.200.217 -160.960.356 -14,6%

Sursa: Prelucrare proprie după Raportul anual 2016 al SIF Muntenia

Au scăzut în pondere și valoric atât subportofoliul societăți cotate pe piețe organizate cât
și subportofoliul acțiuni necotate. Prin Programul de administrare pentru anul 2016 se prevedea
reducerea expunerilor pe societăţile nelistate precum și pe societăţile listate dar cu lichiditate
scăzută, care nu prezintă potenţial de creştere pe termen mediu si lung.
Cea mai importantă influență în scăderea acestui subportofoliu a avut-o tranzacția prin care
a fost cedat pachetul de acțiuni rămase la Banca Comercială Română ce a constituit aportul în
natură la majorarea capitalui social al Erste Group Bank AG. De asemenea, au fost vândute la
Bursa din Viena 2.000.000 acțiuni ERSTE GROUP BANK (EBS) pentru care s-au încasat
40.626.323 EUR. Au mai fost vândute prin tranzacții la BVB 20.000.000 acțiuni FONDUL
PROPRIETATEA pentru care s-au încasat 10.600.000 lei

14
Prin participarea la Oferta Publică de preluare obligatorie derulată pentru societatea IFMA
Bucuresti (SOMB). SIF Muntenia a vândut 101.737 acțiuni la prețul de ofertă. La societățile cotate
pe RASDAQ, prin finalizarea fuziunii prin absorbție (promovată de către acționarul majoritar
Fondul Proprietatea) prin care Primcom SA București (BVB: PRIB) a absorbit Delfincom SA
București (BVB:DELF, deținere SIF Muntenia 8,98%) și Prestări Servicii SA București (necotată)
cota de deținere a SIF Muntenia la Primcom a scăzut de la 18,52% la începutul anului 2016 la
14,89%. Cota de deținere a scăzut deoarece SIF Muntenia nu deținea acțiuni la Prestări Servicii
SA.
Subportofoliul acțiuni la societăți din sectorul financiar al SIF Muntenia a ajuns o structură
mai performantă decât media sectorului bancar din România la sfârșitul anului 2016, prin schimbul
de acțiuni BCR- Erste care a dus la o imbunătățIre majoră a calității portofoliului.
În acelaşi timp la SIF Oltenia (SIF 5) În anul 2016, titlurile S.I.F. OLTENIA S.A. au avut o
cotaţie fluctuantă, pe tot parcursul anului, uşor ascendentă în primele două luni ale anului, cu o
valoare maximă de 1,4460 lei, atinsă în 20 şi 22 februarie 2016, pentru ca apoi să înceapă înscrierea
pe un trend uşor descendent, cu reveniri la valori apropiate de valoarea maximă în lunile
septembrie şi octombrie. Valoarea minimă, de 1,0190 lei, a fost atinsă în data de 06.06.2016.
Preţul de închidere în data de 28.12.2016 – ultima zi de tranzacţionare din anul 2016 –
pentru o acţiune SIF 5 a fost de 1,4030 lei, ceea ce reprezintă o apreciere cu 32,73% faţă de preţul
de închidere al anului 2015. Numărul total de acţiuni tranzacţionate: 335.846.645;Valoarea
tranzacţiilor: 433.851.547 lei; Preţul mediu de tranzacţionare: 1,2918 lei; Capitalizarea bursieră a
S.I.F. Oltenia S.A. la 31.12.2016 a fost de 813.972.497 lei (184 mil. EUR).
Tabel nr. 5
31.12.2008 31.12.2009 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016
Valoare Activ - 1.188.278.385 1.712.046.296 1.655.789.694 1.520.870.353 1.560.762.631
lei -
Valoare Activ 1.128.697.026 1.643.350.549 1.567.281.197 1.416.668.829 1.432.706.214
Net - lei -
Valoare Activ 1,9455 2,8326 2,6842 2,4418 2,4695
Net Unitar - lei -
Cotaţie B.V.B. - 0,5850 1,2700 1,2600 1,0570 1,4030
lei -
(preţ de
închidere în
ultima zi de
tranzacţionare a
anului)
Cotaţie B.V.B./ 30,07 44,83 46,94 43,29 56,81
Valoare Activ

15
Net Unitar
Sursa : Prelucrare proprie după Raportul anual 2016 al SIF Oltenia

Se constată că valoarea discount-ului între valoarea de piaţă şi valoarea unitară a activului


net a scăzut faţă de anul precedent, ceea ce demonstrează creşterea interesului investitorilor faţă
de titlurile S.I.F. Oltenia S.A. Acţiunile S.I.F. Oltenia S.A. se tranzacţionau la sfârşitul anului cu
un discount de 43,19% faţă de valoarea activului net unitar.
În scopul observării evoluţiei valorilor de active net al subportofoliului de obligaţiuni, este
prezentat următorul tabel:
Tabel nr. 6
Lei 30-12-2015 31-dec-12 Variație valorică Variație procentuală
31/12/2016- 31/12/2016 -
30/12/2015 30/12/2015
Obligatiuni cotate 345.883 220.716 -125.168 -36%

Obligatiuni municipale 345.883 220.716 -125.168 -36%

Obligatiuni corporative 0 0 0

Obligatiuni necotate 24.853.430 12.358.773 -12.494.657 -50%

Obligatiuni municipale 102.993 0 -102.993 -100%

Obligatiuni corporative 24.750.437 12.358.773 -12.391.664 -50%

Total 25.199.313 12.579.489 -12.619.826 -50%

Sursa : Prelucrare proprie după Raportul anual 2016 al SIF Muntenia


Obligațiunile emise de Primaria Horezu (municipale necotate) au ajuns la maturitate. Ca
urmare, valoarea de activ a subportofoliului Obligațiuni municipale necotate a ajuns la zero.
La obligațiunile emise de Transchim București, societate aflată în insolvență, SIF Muntenia a fost
înscrisă la masa credală cu suma de 3.600.000 lei principal plus 304.198 lei, dobânda de primit
până la data intrării în insolvență a societății.
La data de 29.02.2016 au ajuns la maturitate obligațiunile emise de Semina Albești
(principal 5.500.000 lei) de la care nu s-a încasat deoarece la finele anului 2015 s-a deschis
procedura insolvenței, la cererea Consiliului de administrație al societății Semina. Principalul
obligațiunilor este garantat cu active care acoperă integral valoarea.

16
În compoaraţie cu SIF Muntenia, se poate menţiona că S.I.F. OLTENIA S.A. nu a emis
obligaţiuni şi / sau alte titluri de creanţă.

2.3. Administrarea subportofoliului de depozite bancare ale SIF Muntenia (SIF4)

Principalele elemente ale politicii de administrare a depoziteler bancare ale SIF Muntenia
au fost:
- Plasamente în depozite bancare pe termen scurt care asigură un grad mare de flexibilitate cu
scopul de a minimiza riscul față de fluctuaţiile dobânzilor bancare;
- Negocierea dobânzilor după o riguroasă informare prealabilă asupra dobânzilor din piaţă şi a
cursului valutar;
- Asigurarea unei dispersii a plasamentelor în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
VENITURILE REALIZATE DIN DOBÂNZI LA DEPOZITE BANCARE AU FOST ÎN
SUMĂ DE 7.706.921 LEI
Duratele depozitelor au fost, în principal, de una, două sau trei luni, plasate la mai multe
bănci, astfel încât să fie diversificată expunerea și să se mențină portofoliul SIF Muntenia în
limitele prudențiale prevăzute de reglementările CNVM.
Figura nr. 4

Sursa : După Raportul anual 2016 al SIF Muntenia

17
Dobânda medie realizată la depozitele SIF Muntenia în cursul anului 2016 a fost:
- Pentru depozitele în lei 6,37%, superioară ratei inflației (4,95% inflația dec 2016/dec 2015)
- Pentru depozitele în alte monede (euro) 2,74%
În ceea ce priveşte expunerea pe bănci, acestea au păstrat limitele de prudenţialitate, aşadar
:
Figura nr.5

2.00%
depozite bancare
0.10% 0
2.50% Transilvania 24,6%
6.50% Unicredit
BRD
0 20.00%
Garanti
21.80% Volksbank
Raiffeisen
Marfin

Sursa : Prelucrare proprie după Raportul anual 2016 al SIF Muntenia

2.4. Admninistrarea subportofoliului de produse structurate cotate pe o piata reglementata


dintr-un stat membru UE ale SIF 4

Multi Asset Optimizer este un EMTN (European Medium Term Note) emis în 2006/
restructurat în 2009, cu scadența în noiembrie 2016, emis de către SGA Societe Generale
Acceptance NV, produs financiar structurat cu capital garantat, denominat în lei, cu venituri pe
baza unui coş de doi indici Standard & Poor’s, cotat pe piața reglementată din Luxemburg.
Valoarea produsului MULTI ASSET OPTIMIZER a fost anunțată zilnic de catre
SOCIETE GENERALE în calitate de market-maker şi era funcție de evoluţia activelor suport ce
reprezintă baza de calcul a valorii acestui produs structurat.
Evoluția valorii de activ net:
Tabel nr. 7
LEI 30-12-2015 31-03-12 29-06-12 28-09-12 31-12-12

18
Subportofoliul 11.010.086 11.319.174 11.465.522 11.629.432 0
EMTN

MULTI ASSET OPTIMIZER a ajuns la scadență în luna noiembrie 2016. A fost încasată
suma de 11.707.875 lei.

2.5. Admninistrarea subportofoliului de active cu grad mare de lichiditate ale SIF Muntenia
Asigurarea de lichidități financiare pentru SIF Muntenia răspunde cerințelor de structură a
portofoliului apărute prin declarația de misiune a SIF Muntenia- de fond balansat diversificat, și,
de asemenea, permite SIF Muntenia să plătească acționarilor săi sumele importante pe care le
distribuie ca dividende în fiecare an și să asigure necesarul de lichiditate pentru politica de
investiții.
Evoluția valorii de activ net:
Tabel nr.8
LEI 30-12-11 31-12-12 Variație valorică Variație
31/12/2016- procentuală
30/12/2015 31/12/2016 -
30/12/2015
Disponibilitati 3.818.583 1.197.818 -2.620.765 -68,6%

Titluri de participare 21.692.192 40.237.333 18.545.141 85,5%


ale OPCVM

Depozite bancare 158.438.145 217.464.473 59.026.328 37,3%

Total 183.948.920 258.899.624 74.950.704 40,7%

Sursa : Prelucrare proprie după Raportul anual 2016 al SIF Muntenia

Ponderea lichidităților financiare în cadrul portofoliului, calculată ca suma dintre valoarea


sumelor din disponibilități, depozitele bancare și a sumelor investite în titluri de stat deținute,
raportată la Activul total al SIF Muntenia, s-a situat între 13,8% la începutul anului și 21,1% la
sfârșitul anului, după cum este prezentat în graficul următor.

19
Figura nr. 6
25.00%
21.13%
20.00%

15.00% 13.80% 13.09% 13.64% 13.92%


12.42% 13.48%
14.03%
13.12% 13.38% 13.07%
10.00% 11.96%
10.05%
5.00%

0.00%
Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Ponderea lichiditatilor financiare

Sursa : Prelucrare proprie după Raportul anual 2016 al SIF Muntenia

Capitolul 3.Analiza performantelor financiar-economice


Metodele de măsurare a performanţei portofoliului constau în ajustarea rentabilităţii unui
portofoliu prin riscul său, furnizând o bază uniformă şi adecvată de realizare a comparaţiei între
diferitele rezultate ale administrării activelor financiare.
Compararea a două portofolii cu volatilităţi diferite se realizează cu ajutorul coeficientului
Treynor, care măsoară raportul dintre prima de risc obţinută şi nivelul riscului sistematic
cuantificat prin coeficientul beta. În aceste condiţii, rata de performanţă Treynor constituie o rată
rentabilitate-volatilitate, fiind exprimată în raport cu excesul de rentabilitate a portofoliului faţă de
rata fără risc şi volatilitatea portofoliului.
Coeficientul Sharpe are în vedere ipoteza că rentabilitatea unui portofoliu este măsurată
prin diferenţa pozitivă dintre rata medie a rentabilităţii portofoliului şi rata rentabilităţii fără risc,
această diferenţă definind prima de risc ca formă de recompensare a investitorului. În consecinţă,
performanţa unui portofoliu măsurată prin coeficientul Sharpe este dată de remunerarea pe unitate
de risc total a excesului de rentabilitate medie faţă de rentabilitatea fără risc.
Coeficientul Jensen măsoară excesul de rentabilitate a portofoliului în raport cu rata de rentabilitate
a activului fără risc şi excesul de rentabilitate ajustat cu coeficientul de volatilitate al portofoliului.
20
Valorile pozitive ale indicatorului corespund portofoliilor cu performanţe pozitive,
indicând faptul că rentabilitatea portofoliului este superioară celei prezise de modelul CAPM, după
cum valorile negative relevă performanţele modeste.

3.1.Analiza performantelor financiar-economice ale SIF Oltenia ( SIF5)

Cu privire la rezultatele economic-financiare şi situaţia patrimoniului, se poate menţiona


faptul că situaţiile financiare au fost întocmite şi prezentate în conformitate cu Reglementările
Contabile conforme cu Directiva a IVa a Comunităţilor Economice Europene, aplicabile
instituţiilor reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.)
aprobate prin Ordinul Preşedintelui C.N.V.M. nr. 13/2015 pentru aprobarea Regulamentului nr.
4/2015. Moneda de raportare a rezultatelor financiare este leul.
Elemente de bilanţ sunt următoarele:
Contul de profit şi pierdere –lei-
Tabel nr. 9
Denumire indicator 2014 2015 2016
VENITURI DIN 168.522.412 133.228.303 164.433.078
ACTIVITATEA
CURENTĂ din care:

- venituri din imobilizări 40.390.512 23.469.165 34.886.642


financiare

- venituri din investiţii financiare 95.860.501 94.192.667 121.232.383


cedate
- venituri din dobânzi 10.900.556 6.101.219 1.975.379
CHELTUIELI DIN 79.069.289 37.108.402 64.469.664
ACTIVITATEA CURENTĂ din
care:
- cheltuieli privind investiţiile 45.662.118 10.580.443 40.639.584
financiare cedate

REZULTATUL CURENT 89.453.123 96.119.901 99.963.414


TOTAL VENITURI 168.522.412 133.228.303 164.433.078
TOTAL CHELTUIELI 79.069.289 37.108.402 64.469.664
REZULTATUL BRUT - 89.453.123 96.119.901 99.963.414
PROFIT
IMPOZIT PE PROFIT 8.458.185 12.677.231 11.580.720
REZULTATUL NET - PROFIT 80.994.938 83.442.670 88.382.694

Sursa : Prelucrare proprie după Raportul anual 2016 al SIF Oltenia

21
Imobilizările financiare la data de 31.12.2016 au valoarea de 797.188.010 lei, fiind în
creştere cu 11,30% faţă de 31.12.2015. În cadrul imobilizărilor financiare, titlurile deţinute ca
imobilizări reprezintă 99,46% - conform specificului activităţii. Valoarea numerarului din casierie
şi a conturilor în bănci – conform datelor de bilanţ - de 38.772.996 lei, reprezintă 48,57% din cea
înregistrată la finele anului 2015. Disponibilităţile băneşti plasate în depozite bancare în sumă de
38.173.605 lei reprezintă 98,45% din total. Datoriile societăţii, în sumă de 128.056.417 lei, sunt
reprezentate în proporţie de 87,80% de dividendele de plată către acţionari. La data de 31.12.2016,
sunt înregistrate provizioane în sumă de 55.390.358 lei, din care 85,20% reprezintă provizioane
pentru impozite – 47.191.529 lei - constituite pe capitaluri.

Veniturile din activitatea curentă în anul 2016 au fost 164.433.078 lei, fiind superioare cu 23,42%
veniturilor din anul 2015. Principala categorie de venit o reprezintă veniturile din investiţiile
financiare cedate, în sumă de 121.232.383 lei, reprezentând 73,73% din totalul veniturilor.
Veniturile din investiţiile financiare cedate sunt superioare cu 28,71% celor realizate în 2015, ca
rezultat al intensificării activităţii speculative pe piaţa de capital. În ceea ce priveşte veniturile din
dobânzi, de 1.975.379 lei, acestea reprezintă doar 32,38% din cele obţinute în anul precedent, ca
urmare a scăderii ratei dobânzilor pe piaţa monetară, precum şi a nivelului mai scăzut al sumelor
plasate în instrumente monetare.

3.2. Analiza performantelor financiar-economice ale SIF 4

Cifra de afaceri a SIF Muntenia, în anul 2016 (veniturile din activitatea curenta) a fost
de 290.348.050 lei, în creștere cu 47,5% faţă de anul 2015, ca urmare a creșterii semnificative a
veniturilor din investiții financiare cedate. Cifra de afaceri realizată în anul 2016 a fost cu 119,8%
mai mare decât cea previzionată prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat în AGOA din 7
iulie 2016.
De asemenea cheltuielile, în anul 2016 au fost în sumă de 114.649.256 lei, ceea ce
reprezintă o creștere cu 0,8 % față de ce s-a realizat in anul 2015, iar capitalul social subscris și
vărsat este de 80.703.652 lei, divizat în 807.036.515 acțiuni comune, cu o valoare nominală de
0,1000 RON/actiune.

22
În anul 2016, profitul SIF Muntenia a obţinut un rezultat brut de 175.698.794 lei, în creștere
cu 111,3% faţă de anul 2015 și cu 74% față de profitul brut propus a se realiza în BVC 2016, şi un
profit net de 127.263.625 lei, în creștere cu 94,8% faţă de profitul net din anul 2015.
Situaţiile financiare individuale au fost întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile
conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor
autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisa Naţională a Valorilor Mobiliare („CNVM”)
aprobate prin Ordinul Preşedintelului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/03.02.2015
(Ordinul CNVM 13/2015) şi cu Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată cu modificările şi
completările ulterioare.
Societatea a continuat în mod consecvent înregistrarea în contul de profit şi pierdere a
ajustărilor pentru pierderile de valoare aferente imobilizărilor financiare pentru exerciţiile
financiare 2015 si 2016, şi nu a optat pentru adoptarea prevederilor Ordinul nr. 13/2015, articolul
81, aliniatul (5), care permit includerea în capitalurile proprii a ajustărilor pentru pierderile de
valoare aferente imobilizărilor financiare.
Valoarea “Activelor totale” şi “Activelor imobilizate ” la 31 decembrie 2016 includ imobilizări
financiare evaluate la cost minus ajustări pentru pierdere de valoare prin anularea rezervelor din
evaluarea la valoare justă la 31 decembrie 2016 pentru acțiunile și unitățile de fond deținute.
Activele imobilizate au scăzut la 31 decembrie 2016 față de 31 decembrie 2015 în principal
ca urmare a trecerii de la evaluarea la valoare justă la evaluarea la cost minus ajustările pentru
pierdere de valoare prin anularea rezervelor din evaluarea la valoare justă la 31 decembrie 2016
pentru acțiunile și unitățile de fond deținute.
Tabel nr. 10
Denumire indicator 2015 2016 2016/2015

Venituri din activitatea 196.907.499 290.348.050 147,5%


curentă

Cheltuieli din activitatea 113.740.132 114.649.256 100,8%


curentă

Rezultatul curent –Profit 83.167.367 175.698.794 211,3%

Venituri din activitatea


extraordinară

Cheltuieli din activitatea


extraordinară

23
Rezultatul extraordinar

Venituri totale 196.907.499 290.348.050 147,5%

Cheltuieli totale 113.740.132 114.649.256 100,8%

Rezultatul brut – Profit 83.167.367 175.698.794 211,3%

Cheltuieli cu impozitul pe 17.831.017 48.435.169 271,6%


profit

Rezultatul exerciţiului 65.336.350 194,8%


financiar - Profit 127.263.625

Sursa : Prelucrare proprie după Raportul anual 2016 al SIF Muntenia

3.3. Analiza indicatorilor de lichiditate ai SIF Muntenia (SIF 4)


La 31 decembrie 2016, disponibilităţile băneşti în conturi curente deţinute de SIF Muntenia
au fost în sumă de 1.197.818 lei.
Totalul numerarului disponibil şi a echivalentelor de numerar (depozite bancare, certificate de
depozit, alte valori) la 31 decembrie 2016 a fost de 218.245.186 lei, reprezentând 23,1% din activul
total contabil, și 17,8% din activul total calculat conform reglementărilor CNVM.
În ceea ce priveşte indicatorii de lichiditate ai SIF Muntenia (SIF4), aceştia sunt redaţi în
tabelul următor:
Tabel nr.11
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

Indicatori de lichiditate

‐ Indicatorul lichiditatii curente = active curente/ 1,8672 1,9392 1,4768


datorii curente

‐ Indicatorul lichiditatii imediate = (active 1,8671 1,9391 1,4768


curente‐ stocuri)/datorii curente

Indicatori de activitate

‐ Viteza de rotatie a activelor imobilizate = 0,1235 0,1731


venituri din activitatea curenta/active 0,4139
imobilizate

24
Viteza de rotatie a activelor totale = venituri din 0,1489 0,3075
activitatea curenta/ total active 0,1090

Indicatori de profitabilitate

‐ Rentabilitatatea capitalului angajat = profitul 6,420 7,311 22,887


inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit
/ capitalul angajat*100 (%)

‐ Rezultatul pe acţiune de baza (lei/actiune) 0,0810 0,1577


0,0885

Grad de indatorare=capital Nu este cazul, societatea nu are credite contractate


imprumutat/capital angajat x100

Sursa : Prelucrare proprie după Raportul anual 2016 al SIF Muntenia

3.4. Analiza fluxurilor de numerar ai SIF Muntenia (SIF 4)


Tabel nr.12
Denumire indicator 31-Dec-10 31-Dec-2015 31-Dec-2016

ACTIVITĂŢI
OPERAŢIONALE

Rezultatul brut 83.788.103 83.167.367 175.698.794

Flux de numerar înainte -23.781.000 -24.026.536 -27.118.918


de modificările în fondul
de rulment

Flux de numerar rezultat -25.042.223 -19.876.794 -13.225.987


din exploatare

Flux de numerar net -25.042.566 -36.321.758 -58.536.590


provenit din activităţi de
exploatare

Flux de numerar net 107.623.380 90.346.680 208.048.515


folosit în activitatea de
investiţii

Flux de numerar net -16.601.362 -41.133.163 -85.159.480


folosit în activităţi de
finanţare

Efectele variației cursului -64.049 -3.561.677


de schimb valutar asupra

25
numerarului și
echivalentelor de
numerar

Creşterea netă în 12.827.710 60.790.769


disponibilităţile băneşti şi 65.979.452
alte lichidităţi

Disponibilităţile băneşti 82.208.931 148.188.383 161.016.093


şi alte lichidităţi la
începutul anului

Disponib. băneşti şi alte 148.188.383 161.016.093 218.245.185


lichidităţi

Sursa : Prelucrare proprie după Raportul anual 2016 al SIF Muntenia

În ceea ce priveşte exerciţiul financiar al SIF Oltenia în anul 2016, acesta s-a încheiat cu
un profit brut de 99.963.414 lei, impozitul pe profit înregistrat fiind de 11.580.720lei.
Tabel nr.13
-lei-
Denumirea elementului Exerciţiu financiar
2014 2015 2016
A 1 2 3
Fluxuri de trezorerie din activităţi de
exploatare
Încasări de la clienţi 101.372.658 104.079.946 121.559.577
Plăţi către furnizori şi angajaţi -28.175.267 -21.305.869 - 16.530.513
Dobânzi plătite 0 0 0
Impozit pe profit plătit -4.900.587 -11.698.827 - 8.146.973
Încasări din asigurarea împotriva 0 0 0
cutremurelor
Numerar net din activităţi de exploatare 68.296.804 71.075.250 96.882.091
Fluxuri de numerar din activităţi de
investiţie:
Plăţi pentru achiziţionarea de acţiuni -70.427.250 -136.628.321 - 114.969.539
Plăţi pentru achizitionarea de imobilizări -26.299 -18.099 - 41.211
corporale

Încasări din vânzarea de imobilizări 708.067 2.421 97.016


corporale
Dobânzi încasate 10.782.330 6.939.819 2.067.965
Dividende încasate 17.880.167 23.483.955 34.845.688
Numerar net din activităţi de investiţie -41.082.985 -106.220.225 - 78.000.081
Fluxuri de numerar din activităţi de
finanţare:
Încasări din emisiunea de acţiuni 0 0 0

26
Încasări din împrumuturi pe termen lung 0 0 0
Plata datoriilor aferente leasing-ului 0 0 0
financiar
Dividende plătite -68.449.735 -36.078.581 - 59.928.414
Numerar net din activităţi de finanţare -68.449.735 -36.078.581 - 59.928.414
Creşterea netă a trezoreriei şi echivalentelor -41.235.916 -71.223.556 - 41.046.404
de
numerar

Numerar şi echivalente de numerar la 192.278.872 151.042.956 79.819.400


începutul
exerciţiului financiar
Numerar şi echivalente de numerar la 151.042.956 79.819.400 38.772.996
sfârşitul
exerciţiului financiar

Sursa : Prelucrare proprie după Raportul anual 2016 al SIF Oltenia

Exerciţiul financiar al anului 2016 s-a încheiat cu un profit brut de 99.963.414 lei, impozitul pe
profit înregistrat fiind de 11.580.720lei, iar profitul net al exerciţiului financiar este de aproximativ
88.382.694 lei, superior cu 1,64% celui prevăzut prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul
2016. Consiliul de Administraţie al S.I.F. Oltenia S.A. propune Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor ca profitul net realizat să fie repartizat pe următoareledestinaţii:
1. Surse proprii de finanţare constituite din profit 12.961.151 lei 14,66%;
2. Dividende 75.421.543 lei 85,34% ceea ce asigură un dividend brut de 0,13 lei/acţiune.
Dividendul brut propus a fi distribuit reprezintă o rentabilitate de 10,08%, calculată la preţul
mediu de tranzacţionare pentru anul 2016.

27
Concluzii
Cele două societăţi reprezintă organisme de plasament colectiv încadrate în categoria "Alte
Organisme de Plasament Colectiv" (AOPC) care funcţionează în conformitate cu prevederile Legii
nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi ale Legii nr. 31/1990/R privind societăţile comerciale.
Obiectul de activitate al SIF 4 şi SIF 5 constă în administrarea portofoliului propriu de
acţiuni prin desfăşurearea unei activităţi în conformitate cu prevederile legale.
Având în vederea datele analizate ale celor două Societăţi de Investiţii Financiare, putem
afirma faptul că preţul actual de piaţă continuă să menţină un discount important deşi tendinţa a
fost una de diminuare odată cu aprecierea mult mai însemnată a cotaţiilor titlurilor SIF faţă de
activul net unitar.
Structura investiţională în cazul ambelor Societăţi de Investiţii financiare arată o expunere
covărşitoare pe sectorul financiar.
Astfel potenţialul de apreciere a activelor acestor titluri este direct proporţional cu
potenţialul de dezvolatare a sectorului financiar din România.
Principalele avantaje oferite de către SIF 4 şi SIF 5 acţionarilor, este lichiditatea mai
ridicată comparativ cu celelalte acţiuni cotate ceea ce permite o lichidizare mai uşoară în cazul în
care se doreşte valorificarea acestor titluri.
Societăţile de investiţii financiare pot fi catalogate drept bluechipsuri ale Bursei de Valori
Bucureşti, care datorită capitalizării, dar în special free-floatului ridicat oferă zilnic o pondere
ridicată a valorii tranzacţionate în rulajul total desfăşurat la BVB.

28
BIBLIOGRAFIE

A. Webografie:
1. ww.sifmuntenia.ro
2. www.sifolt.ro
3. www.capital.ro
4. www.bvb.ro
5. Rapoarte anuale SIF Muntenia S.A.
6. Rapoarte anuale SIF OLTENIA S.A.
7. Bilanţurile contabile ale SIF 4 ŞI SIF 5
8. Conturile de profit şi pierdere ale SIF 4 şi SIF 5
9. http://www.sifmuntenia.ro/index.php?section=index
10. Raport annual 2016 SIF Muntenia (http://www.sifmuntenia.ro/pdf/1055.pdf)
11.Raport anual 2016 SIF Oltenia (http://www.sifolt.ro/ro/aga/2017/aga_aprilie/raport_ca.pdf)

29

S-ar putea să vă placă și