Sunteți pe pagina 1din 23

BILANT CONTABIL

RON

Nr. rd. Anul 1 Anul 2 Anul 3


A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Ch. de constituire (ct.201-2801) 1
2. Ch. de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 2
3. Concesiuni ,brevete şi alte imobilizări necorporale. 3 49,580 28,840 13,466
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907-2075) 4
5. Avansuri si imobilizări necorporale în curs 5
TOTAL (rd. 01 la 05) 6 49,580 28,840 13,466
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri şi construcţii 7 63,187,441 62,248,811 60,894,727
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct.213-2813-2913) 8 9,100,032 8,519,627 9,269,501
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct.214-2814-2914) 9 54,650 103,158 94,065
4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs 10 765,186 1,529,387 3,921,958
TOTAL: (rd. 07 la 10) 11 73,107,309 72,400,983 74,180,251
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate 12 212,564 212,564 214,564


2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate 13
3. Interese de participare 14
4. Împrumuturi acordate entităţilor cu interese de participare 15
5. Investiţii deţinute ca imobilizări 16
6. Alte împrumuturi 17
TOTAL: (rd. 12 la 17) 18 212,564 212,564 214,564
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18) 19 73,369,453 72,642,387 74,408,281
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime şi materiale consumabile 20 7,428,262 5,754,100 1,847,032
2. Producţia în curs de execuţie 21 409,587 413,985 300,878
3. Produse finite şi mărfuri 22 10,016,231 20,473,024 28,986,267
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri 23 35,462 2,739 0
TOTAL: (rd. 20 la 23) 24 17,889,542 26,643,848 31,134,177
II. CREANŢE
1. Creanţe comerciale 25 14,017,301 23,948,782 16,070,394
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate 26
3. Sume de încasat de la entităţi cu interese de participare 27
4. Alte creanţe 28 1,144,520 851,616 454,404
5. Capital subscris şi nevărsat 29
TOTAL: (rd. 25 la 29) 30 15,161,821 24,800,398 16,524,798
III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate 31
2. Alte investiţii pe termen scurt 32
TOTAL: (rd. 31 +32) 33 0 0 0
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 34 1,288,060 1,209,646 1,456,902
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 24+30+33+34) 35 34,339,423 52,653,892 49,115,877
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471) 36 9,180 116,311
D. DATORII PE TR SCURT
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 37
2. Sume datorate instituţiilor de credit 38 11,862,424 20,828,448 22,777,133
3. Avansuri încasate în contul comenzilor 39
4. Datorii comerciale 40 6,206,238 12,898,946 10,202,237
5. Efecte de comerţ de plătit 41 20,119 120,892 1,665
6. Sume datorate entităţilor afiliate 42
7. Sume datorate entităţilor cu interese de participare 43
8. Alte datorii, inclusiv fiscale şi sociale 44 4,120,459 3,998,422 3,012,596
TOTAL: (rd. 37 la 44) 45 22,209,240 37,846,708 35,993,631
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE (rd. 35+36-45-62) 46 12,139,363 14,807,184 12,893,146
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46) 47 85,508,816 87,449,571 87,301,427
G. DATORII MAI MARI DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 48
2. Sume datorate instituţiilor de credit 49 758,460 407,044 149,964
3. Avansuri încasate în contul comenzilor 50
4. Datorii comerciale 51
5. Efecte de comerţ de plătit 52
6. Sume datorate entităţilor afiliate 53
7. Sume datorate entităţilor cu interese de participare 54
8. Alte datorii, inclusiv fiscale şi sociale 55
TOTAL: (rd. 48 la 55) 56 758,460 407,044 149,964
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare 57
2. Provizioane pentru impozite 58
3. Alte provizioane 59
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 57 la 59) 60 0 0 0
I. VENITURI ÎN AVANS
Subvenţii pentru investiţii 61
Venituri înregistrate în avans 62 345,411
TOTAL (rd. 61+62) 63 0 0 345,411
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL
- capital subscris vărsat 64 51,793,803 51,793,803 51,793,803
- capital subscris nevărsat 65
- patrimoniul regiei 66
TOTAL (rd. 64 la 66) 67 51,793,803 51,793,803 51,793,803
II. PRIME DE CAPITAL 68
III. REZERVE DIN REEVALUARE 69 28,833,994 27,742,955 27,753,226
IV. REZERVE
1. Rezerve legale 70 790,956 990,693 998,812
2. Rezerve statutare sau contractuale 71
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reev 72
4. Alte rezerve 73 2,456,165 2,456,165 2,456,165
TOTAL (rd. 70 la 73) 74 3,247,121 3,446,858 3,454,977
Acţiuni proprii 75
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii 76
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii 77
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (Ă)
sold C 78 876,041 4,058,911
sold D 79
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR
sold C 80 931,487 3,383,210 98,665
sold D 81
Repartizarea profitului 82 56,049 200,340 8,119
CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 67+68+69+74-75+76-
77+78-79+80-81-82) 83 84,750,356 87,042,527 87,151,463
Patrimoniul public 84
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83+84) 85 84,750,356 87,042,527 87,151,463

107718056 125296279 123640469


107718056 125296279 123640469
0 0 0
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

Nr. rd. Anul 1 Anul 2 Anul 3


1. CA netă (rd. 02 la 04) 1 59,522,737 74,711,516 51,585,255
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 2 23,943,014 21,859,408 19,123,229
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707) 3 35,280,871 52,666,943 32,216,063
Venituri din subvenţii de exploatare aferente CA nete 4 298,852 185,165 245,963
2. Variaţia stocurilor
sold C 5 2,366,411 2,188,915
sold D 6 126,324
3. Producţia imobilizată (ct.721+722) 7
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417) 8 202,024 299,495 173,778
VENITURI DIN EXPLOATARE (rd. 01+05-06+07+08) 9 59,598,437 77,377,422 53,947,948
5.a) Cheltuieli cu materiile prime şi materiale consumabile 10 8,426,333 6,884,317 7,996,562
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 11 151,929 512,042 70,293
b) Alte cheltuieli din afară (cu energie şi apă) 12 2,423,181 2,346,020 2,258,870
Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 13 29,376,115 44,045,102 25,221,331
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16) 14 9,991,607 10,636,067 9,992,821
a) Salarii (ct.641-7414) 15 7,835,267 8,426,966 7,910,909
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială 16 2,156,340 2,209,101 2,081,912
7.a) Ajustarea valorii imob. corp. şi necorp (rd. 18-19) 17 2,349,307 2,271,319 2,175,374
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 18 2,349,307 2,271,319 2,175,374
a.2) Venituri (ct.7813+7815) 19
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22) 20 3,556 480,178 0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 21 3,556 480,178
b.2) Venituri (ct.754+7814) 22
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26) 23 4,443,358 5,120,820 4,930,599
8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe 24 3,860,385 4,771,694 4,142,608
8.2. Ch. cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 25 347,880 314,004 506,466
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi active cedate 26 235,093 35,122 281,525
Ajustări priv. proviz. pentru riscuri şi cheltuieli (rd.28-29) 27 0 1,538 -33,656
Cheltuieli (ct.6812) 28 1,538 -33,656
Venituri (ct.7812) 29
CHELT. DE EXPLOATARE (rd. 10 la 14+17+20+23+27) 30 57,165,386 72,297,403 52,612,194
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 09-30) 31 2,433,051 5,080,019 1,335,754
- Pierdere (rd. 30-09) 32 ******** *********
9. Venituri din interese de participare 33
- din care, în cadrul grupului 34
10. Ven. din alte invest. financ. ce fac parte din activ. Imob. 35
- din care, în cadrul grupului 36
11. Venituri din dobânzi (ct.766) 37 11,030 6,479 10,212
- din care, în cadrul grupului 38
Alte venituri financiare 39 10,585 127,752
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33+35+37+39) 40 21,615 134,231 10,212
12. Ajust valorii imob fin deţ ca active circulante (rd. 42-43) 41 0 0 0
Cheltuieli (ct.686) 42
Venituri (ct.786) 43
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418) 44 1,316,139 945,561 1,183,532
- din care, în cadrul grupului 45
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668+688) 46 29,614 261,876 48
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 41+44+46) 47 1,345,753 1,207,437 1,183,580
REZULTATUL FINANCIAR
- Profit (rd. 40-47) 48 -1,324,138 -1,073,206 -1,173,368
- Pierdere (rd. 47-40) 49 *********** *********** ***********
14. REZULTATUL CURENT
- Profit (rd. 31+48) 50 1,108,913 4,006,813 162,386
- Pierdere (rd. 32+49) 51 *********** *********** ************
15. Venituri extraordinare (ct.771) 52
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 53
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR
- Profit (rd. 52-53) 54 0 0 0
- Pierdere (rd. 53-52) 55 *********** *********** ************
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52) 56 59,620,052 77,511,653 53,958,160
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53) 57 58,511,139 73,504,840 53,795,774
REZULTAT BRUT:
- Profit (rd. 56-57) 58 1,108,913 4,006,813 162,386
- Pierdere (rd.57-56) 59 *********** *********** ************
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691-791) 60 177,426 623,603 63,721
19. Alte chelt. cu impozitele (ct.698) 61
20. REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR
- Profit 62 931,487 3,383,210 98,665
- Pierdere 63 *********** *********** ************
21. REZULTATUL PE ACŢIUNE
- de bază 64
- diluat 65
SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE - ANUL 2
Valoare brută Amortizări şi provizioane
Sold Creşteri Reduceri Sold Sold Amortizare Sold
Elemente de active 01.01.02 Anul 2 Anul 2 31.12.02 01.01.02 înregistrată Reduceri 31.12.02
Alte imobilizări necorporale 122,776 7,723 130,499 73,196 28,463 101,659
Av. şi imob. Necorp. În curs 0 0 0
Terenuri şi construcţii 77,990,874 1,364,931 1,283,428 78,072,377 14,803,433 1,020,538 405 15,823,566
Instalaţii tehnice şi maşini 20,191,841 445,680 266,758 20,370,763 11,091,809 1,016,736 257,409 11,851,136
Mobilier, ap., birotică 125,377 63,643 11,385 177,635 70,726 15,136 11,385 74,477
Av. Şi imob. Corp. În curs 765,185 993,627 229,425 1,529,387 0
Total imob. Corporale 99,073,277 2,867,881 1,790,996 100,150,162 25,965,968 2,052,410 269,199 27,749,179
Titluri deţinute ca imobilizări 212,564 212,564 0 0 0 0
Alte creanţe imobilizate 0 0 0 0 0
Total imob. Financiare 212,564 0 0 212,564 0 0 0 0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 99,408,617 2,875,604 1,790,996 100,493,225 26,039,164 2,080,873 269,199 27,850,838

SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE - ANUL 3


Valoare brută Amortizări şi provizioane
Sold Creşteri Reduceri Sold Sold Amortizare Sold
Elemente de active 01.01.03 Anul 3 Anul 3 31.12.03 01.01.03 înregistrată Reduceri 31.12.03
Alte imobilizări necorporale 130,499 1,576 848 131,227 101,659 16,220 118 117,761
Av. şi imob. Necorp. În curs 0 0 0 0 0 0
Terenuri şi construcţii 78,072,377 491,885 922,871 77,641,391 15,823,566 1,172,532 249,434 16,746,664
Instalaţii tehnice şi maşini 20,370,763 1,984,602 6,512 22,348,853 11,851,136 1,232,718 4,502 13,079,352
Mobilier, ap., birotică 177,635 15,598 193,233 74,477 24,691 0 99,168
Av. Şi imob. Corp. În curs 1,529,387 2,951,917 559,346 3,921,958 0 0 0 0
Total imob. Corporale 100,150,162 5,444,002 1,488,729 104,105,435 27,749,179 2,429,941 253,936 29,925,184
Titluri deţinute ca imobilizări 212,564 2,000 214,564 0 0 0 0
Alte creanţe imobilizate 0 0 0 0 0 0 0
Total imob. Financiare 212,564 2,000 0 214,564 0 0 0 0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 100,493,225 5,447,578 1,489,577 104,451,226 27,850,838 2,446,161 254,054 30,042,945
125.52 69.05
BILANŢ FINANCIAR

ELEMENTE DE ACTIV Anul 1 Anul 2 Anul 3


ACTIVE IMOBILIZATE 73369453 72642387 74408281
Imobilizări necorporale 49580 28840 13466
1. Concesiuni, brevete şi alte imobilizări necorporale. 49580 28840 13466
2. Fondul comercial 0 0 0
3. Avansuri si imobilizări necorporale în curs 0 0 0
Imobilizări corporale 73107309 72400983 74180251
1. Terenuri şi construcţii 63187441 62248811 60894727
2. Instalaţii tehnice şi maşini 9100032 8519627 9269501
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 54650 103158 94065
4. Imobilizări corporale în curs 765186 1529387 3921958
Imobilizări financiare 212564 212564 214564
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate 212564 212564 214564
2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate 0 0 0
3. Interese de participare 0 0 0
4. Împrumuturi acordate entităţilor cu interese de participa 0 0 0
5. Investiţii deţinute ca imobilizări 0 0 0
6. Alte împrumuturi 0 0 0
7. Creanţe mai mari de un an
ACTIVE CIRCULANTE 34339423 52653892 49115877
Stocuri 17889542 26643848 31134177
1. Materii prime şi materiale consumabile 7428262 5754100 1847032
2. Producţia în curs de execuţie 409587 413985 300878
3. Produse finite şi mărfuri 10016231 20473024 28986267
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri 35462 2739 0
Creanţe 15161821 24800398 16524798
1. Creanţe comerciale 14017301 23948782 16070394
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate 0 0 0
3. Sume de încasat de la entităţi cu interese de participare 0 0 0
4. Alte creanţe 1144520 851616 454404
5. Capital subscris şi nevărsat 0 0 0
6. Imobilizări financiare mai mici de un an
Disponibilităţi 1288060 1209646 1456902
1. Investiţii financiare pe termen scurt 0 0 0
2. Casa şi conturi la bănci 1288060 1209646 1456902
ACTIVE TOTALE 107708876 125296279 123524158

Fond de rulment 12130183 14807184 13122246


Necesar de fond de rulment 22704547 34425986 34442477
Trezoreria netă -10574364 -19618802 -21320231

ELEMENTE DE PASIV Anul 1 Anul 2 Anul 3


CAPITAL PERMANENT 85499636 87449571 87530527
Capital propriu 84741176 87042527 87380563
1. Capital social 51793803 51793803 51793803
2. Prime de capital 0 0 0
3. Rezerve din reevaluare 28833994 27742955 27753226
4. Rezerve 3247121 3446858 3454977
5. Rezultatul reportat 0 876041 4058911
6. Rezultatul exerciţiului 931487 3383210 98665
7. Repartizarea profitului (se scade) -56049 -200340 -8119
8. Acțiuni proprii 0 0 0
9. Castiguri legate de instrum de capital propriu 0 0 0
10. Pierderi legate de instrum de capital propriu 0 0 0
11. Provizioane nejustificate
12. Venituri în avans 0 0 345411
13. Active fictive (se scad) -9180 0 -116311
Datorii pe termen mediu şi lung 758460 407044 149964
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 0 0 0
2. Sume datorate instituţiilor de credit 758460 407044 149964
3. Avansuri încasate în contul comenzilor 0 0 0
4. Datorii comerciale 0 0 0
5. Efecte de comerţ de plătit 0 0 0
6. Sume datorate entităţilor afiliate 0 0 0
7. Sume datorate entităţilor cu interese de participare 0 0 0
8. Alte datorii, inclusiv fiscale şi sociale 0 0 0
9. Provizioane mai mari de un an
DATORII PE TERMEN SCURT 22209240 37846708 35993631
Datorii de exploatare pe tr scurt 10346816 17018260 13216498
1. Avansuri încasate în contul comenzilor 0 0 0
2. Datorii comerciale 6206238 12898946 10202237
3. Efecte de comerţ de plătit 20119 120892 1665
4. Sume datorate societăţilor în cadrul grupului 0 0 0
5. Sume datorate priv interesele de participare 0 0 0
6. Alte datorii 4120459 3998422 3012596
7. Provizioane mai mici de un an 0 0 0
Datorii financiare curente 11862424 20828448 22777133
1. Împrumuturi din emisiune de obligaţiuni 0 0 0
2. Sume datorate instituţiilor de credit 11862424 20828448 22777133
CAPITAL TOTAL 107708876 125296279 123524158
AT-KT 0 0 0

DINAMICA INDICATORILOR DE REZULTATE Anul 1 Anul 2 Anul 3


Cifra de afaceri 59522737 74711516 51585255
Rezultatul din exploatare 2433051 5080019 1335754
Rezultatul total 1108913 4006813 162386
DINAMICA
Modificarea absolută Indice
D2/1 D3/2 I2/1 I3/2
-727066 1765894 99.01 102.43
-20740 -15374 58.17 46.69
-20740 -15374 58.17 46.69
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
-706326 1779268 99.03 102.46
-938630 -1354084 98.51 97.82
-580405 749874 93.62 108.80
48508 -9093 188.76 91.19
764201 2392571 199.87 256.44
0 2000 100.00 100.94
0 2000 100.00 100.94
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
18314469 -3538015 153.33 93.28
8754306 4490329 148.94 116.85
-1674162 -3907068 77.46 32.10
4398 -113107 101.07 72.68
10456793 8513243 204.40 141.58
-32723 -2739 7.72 0.00
9638577 -8275600 163.57 66.63
9931481 -7878388 170.85 67.10
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
-292904 -397212 74.41 53.36
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
-78414 247256 93.91 120.44
0 0 0.00 0.00
-78414 247256 93.91 120.44
17587403 -1772121 116.33 98.59

Modificarea absolută Indice


D2/1 D3/2 I2/1 I3/2
1949935 80956 102.28 100.09
2301351 338036 102.72 100.39
0 0 100.00 100.00
0 0 0.00 0.00
-1091039 10271 96.22 100.04
199737 8119 106.15 100.24
876041 3182870 0.00 463.32
2451723 -3284545 363.21 2.92
-144291 192221 357.44 4.05
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 345411 0.00 0.00
9180 -116311 0.00 0.00
-351416 -257080 53.67 36.84
0 0 0.00 0.00
-351416 -257080 53.67 36.84
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
15637468 -1853077 170.41 95.10
6671444 -3801762 164.48 77.66
0 0 0.00 0.00
6692708 -2696709 207.84 79.09
100773 -119227 600.88 1.38
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
-122037 -985826 97.04 75.34
0 0 0.00 0.00
8966024 1948685 175.58 109.36
0 0 0.00 0.00
8966024 1948685 175.58 109.36
17587403 -1772121 116.33 98.59

D2/1 D3/2 I2/1 I3/2


15188779 -23126261 125.52 69.05
2646968 -3744265 208.79 26.29
2897900 -3844427 361.33 4.05
RATELE DE STRUCTURĂ ALE ELEMENTELOR DE ACTIV
Anul 1 Anul 2 Anul 3
1. Rata activelor imobilizate 68.12 57.98 60.24
1.1. Rata imobilizărilor necorporale 0.07 0.04 0.02
1.1.1. Rata concesiunilor, brevetelor şi licenţelor 100.00 100.00 100.00
1.1.2. Rata fondului comercial 0.00 0.00 0.00
1.1.3. Rata imobilizărilor necorporale în curs 0.00 0.00 0.00
1.2. Rata imobilizărilor corporale 99.64 99.67 99.69
1.2.1. Rata terenurilor şi construcţiilor 86.43 85.98 82.09
1.2.2. Rata instalaţiilor tehnice şi maşinilor 12.45 11.77 12.50
1.2.3. Rata altor imobilizări corporale 0.07 0.14 0.13
1.2.4. Rata imobilizărilor corporale în curs 1.05 2.11 5.29
1.3. Rata imobilizărilor financiare 0.29 0.29 0.29
2. Rata activelor circulante 31.88 42.02 39.76
2.1. Rata stocurilor 52.10 50.60 63.39
2.1.1. Rata materiilor prime 41.52 21.60 5.93
2.1.2. Rata producţiei neterminate 2.29 1.55 0.97
2.1.3. Rata produselor finite şi mărfurilor 55.99 76.84 93.10
2.1.3. Rata avansurilor pt cumparari de stocuri 0.20 0.01 0.00
2.2. Rata creanţelor 44.15 47.10 33.64
2.2.1. Rata creanţelor comerciale 92.45 96.57 97.25
2.2.2. Rata altor creanţe 7.55 3.43 2.75
2.3. Gradul net de asigurare cu disponiblităţi * * *
- fata de activele circulante 3.75 2.30 2.97
- fata de activele totale 1.20 0.97 1.18
2.4. Gradul brut de asigurare cu disponibilităţi * * *
- fata de activele circulante 3.75 2.30 2.97
- fata de activele totale 1.20 0.97 1.18
RATELE DE STRUCTURĂ ALE ELEMENTELOR DE PASIV
Anul 1 Anul 2 Anul 3
STRUCTURA DUPĂ CRITERIUL EXIGIBILITĂŢII * * *
1. Rata stabilităţii financiare (Kper/Kt) 79.38 69.79 70.86
2. Rata datoriilor pe termen scurt (Dts/Kt) 20.62 30.21 29.14
2.1. Rata datoriilor financiare (Dfc/Dts) 53.41 55.03 63.28
2.2. Rata datoriilor comerciale (Dcom/Dts) 27.94 34.08 28.34
2.3. Rata altor datorii nefinanciare (Ad/Dts) 18.55 10.56 8.37
3. Rata structurii finanţării (Dts/Kper) 12.10 19.46 15.10
STRUCTURA PE FORME DE PROPRIETATE * * *
1. Rata autonomiei financiare globale (Kpr/Kt) 78.68 69.47 70.74
2. Rata autonomiei financiare la termen (Kpr/Kper) 99.11 99.53 99.83
3. Rata de îndatorare globală (Dt/Kt) 21.32 30.53 29.26
4. Rata de îndatorare la termen (Dtml/Kper) 0.89 0.47 0.17
5. Rata de îndatorare la termen (Dtml/Kpr) 0.90 0.47 0.17
6. Levierul financiar 0.149 0.244 0.262
7. Rata creditelor bancare (CB/Dt) 54.95 55.51 63.43
8. Rata creditelor bancare (CB/Kt) 11.72 16.95 18.56
9. Rata datoriilor de exploatare (De/Dt) 45.05 44.49 36.57
10. Rata datoriilor de exploatare (De/Kt) 9.61 13.58 10.70

ANALIZA CAPITALULUI ANGAJAT


BAZA DE CALCUL Anul 1 Anul 2 Anul 3
Capital propriu 84741176 87042527 87380563
Împrumuturi pe termen mediu şi lung 758460 407044 149964
Capital angajat permanent 85499636 87449571 87530527
Datorii financiare curente 11862424 20828448 22777133
Capital împrumutat 12620884 21235492 22927097
Capital angajat 97362060 108278019 110307660
RATELE CAPITALULUI ANGAJAT * * *
1. Rata capitalului angajat 90.39 86.42 89.30
2. Rata datoriilor de exploatare 9.61 13.58 10.70
ANALIZA PE BAZA ELEMENTELOR DE PASIV * * *
1. Stabilitatea capitalului angajat (Kap/Ka) 87.82 80.76 79.35
2. Exigibilitatea capitalului angajat (Dfc/Ka) 12.18 19.24 20.65
3. Autonomia capitalului angajat (Kpr/Ka) 87.04 80.39 79.22
4. Îndatorarea globală a capitalului angajat (Kîm/Ka) 12.96 19.61 20.78
5. Îndatorarea la termen a capitalului angajat (Îtml/Ka) 0.78 0.38 0.14
ANALIZA PE BAZA ELEMENTELOR DE ACTIV * * *
1. Ponderea activelor imobilizate (AI/Ka) 75.36 67.09 67.46
2. Ponderea necesarului de fond de rulment (NFR/Ka) 23.32 31.79 31.22
3. Ponderea disponibilităţilor şi plasamentelor (Db/Ka) 1.32 1.12 1.32
Structura AT anul 1 Structura AT anul 2

31.88

42.02

57.98
68.12

Structura AT anul 3

39.76

60.24

Structura AC anul 1 Structura AC anul 2

3.75 2.30

47.10 50.60
44.15 52.10

Structura AC anul 3

2.97
33.64
63.39
Dinamica Ratei stabilitati financiare şi a ratei AI

90.00
80.00 79.38
70.00 68.12 69.79 70.86
60.00 57.98 60.24
50.00 Rsf
40.00 RAI
30.00
20.00
10.00
0.00
1 2 3
anul 2

57.98

C anul 2

50.60
RATELE DE LICHIDITATE ŞI SOLVABILITATE

LICHIDITATEA Anul 1 Anul 2 Anul 3 Lichiditatea curenta & Solvabilitatea patrimoniala


1. Lichiditatea curentă 154.62 139.12 136.46 200.00
2. Lichiditatea imediată 74.07 68.72 49.96 150.00 154.62
139.12 136.46
L
SOLVABILITATEA Anul 1 Anul 2 Anul 3 100.00 g
78.68 69.47 70.74
1. Solvabilitatea generală 468.96 327.54 341.76 50.00
2. Solvabilitatea patrimonială 78.68 69.47 70.74
0.00
1 2 3

CORELAŢIA CREANŢE - OBLIGAŢII

Indicator Anul 1 Anul 2 Anul 3


Creanţe clienţi 14017301 23948782 16070394 Corelatia creante-obligatii
Datorii furnizori 6206238 12898946 10202237
Cifra de afaceri 59522737 74711516 51585255 140.0
Termen încasare creanţe 84.8 115.4 112.2 120.0 115.4 112.2
Termen plată datorii 37.5 62.2 71.2 100.0
84.8 D
80.0
71.2 i
60.0 62.2

40.0 37.5
20.0
0.0
1 2 3
litatea patrimoniala

136.46
L
g
70.74

obligatii

112.2

D
71.2 i

3
ANALIZA FONDULUI DE RULMENT
Indicator Anul 1 Anul 2 Anul 3
Capital permanent 85499636 87449571 87530527
Capital propriu 84741176 87042527 87380563
Active imobilizate 73369453 72642387 74408281
Fond de rulment 12130183 14807184 13122246
- Fond de rulment propriu 11371723 14400140 12972282
- Fond de rulment străin 758460 407044 149964
RATELE FONDULUI DE RULMENT Anul1 Anul 2 Anul 3
1. Finanţarea imobilizărilor 116.53 120.38 117.64
2. Finantarea imobilizarilor prin Kpr 115.50 119.82 117.43
3. Acoperirea capitalurilor investite 88.99 81.68 80.41
4. Ponderea FR în Kper 14.19 16.93 14.99
5. Rata de finanţare a AC 35.32 28.12 26.72
6. Rata de finanţare a stocurilor 67.81 55.57 42.15
7. Rata de acoperire a NFR 53.43 43.01 38.10
8. Rata de finanţare a cifrei de afaceri 74.38 72.34 92.85

ANALIZA NECESARULUI DE FOND DE RULMENT


Indicator Anul 1 Anul 2 Anul 3
Stocuri 17889542 26643848 31134177
Creanţe 15161821 24800398 16524798
Datorii de exploatare pe termen scurt 10346816 17018260 13216498
Necesarul de fond de rulment 22704547 34425986 34442477
RATELE NFR Anul 1 Anul 2 Anul 3
1. Rata NFR 139.23 168.19 243.70
2. Rata de finanţare a NFR prin T -46.57 -56.99 -61.90

ANALIZA TREZORERIEI NETE


Indicator Anul 1 Anul 2 Anul 3
Disponibilităţi băneşti 1288060 1209646 1456902
Datorii financiare curente 11862424 20828448 22777133
Trezoreria netă -10574364 -19618802 -21320231
RATELE DE GESTIUNE (ROTAŢIE) A CAPITALURILOR
BAZA DE CALCUL
Indicator Anul 1 Anul 2 Anul 3
Capital permanent 85499636 87449571 87530527
Capital propriu 84741176 87042527 87380563
Capital angajat 97362060 108278019 110307660
Datorii totale 22967700 38253752 36143595
Datorii pe termen mediu şi lung 758460 407044 149964
Datorii pe termen scurt 22209240 37846708 35993631
Furnizori 6206238 12898946 10202237
Furnizori (fără TVA) 5215326 10839450 8573308
Sold mediu furnizori (fara TVA) * 8027388 9706379
Cifra de afaceri 59522737 74711516 51585255
Capacitatea de autofinanţare 3284350 6136245 2240383

ANALIZA
Denumire Anul 1 Anul 2 Anul 3
Rata de rotaţie a capitalului permanent 0.70 0.85 0.59
Rata de rotaţie a capitalului propriu 0.70 0.86 0.59
Rata de rotaţie a capitalului angajat 0.61 0.69 0.47
Rata de rotaţie a datoriilor totale 2.59 1.95 1.43
Rata de rotaţie a Dtml 78.48 183.55 343.98
Rata de acoperire a riscurilor 0.23 0.07 0.07
Rata de rotaţie a Dts 2.68 1.97 1.43
Rata de rotaţie a furnizorilor * 9.31 5.31
Termenul mediu de plată a furnizorilor * 39.22 68.68
RATELE DE ROTAŢIE A ACTIVELOR

BAZA DE CALCUL
Indicator Anul 1 Anul 2 Anul 3
Active totale 107708876 125296279 123524158
Activele imobilizate 73369453 72642387 74408281
Imobilizări corporale (valori nete) 73107309 72400983 74180251
Imobilizări corporale (valori brute) 99073277 100150162 104105435
Active circulante 34339423 52653892 49115877
Soldul mediu al activelor circulante * 43496658 50884885
Stocuri 17889542 26643848 31134177
Soldul mediu al stocurilor * 22266695 28889013
Materii pime 7463724 5756839 1847032
Soldul mediu al materiilor prime * 6610282 3801936
Producţie neterminată 409587 413985 300878
Soldul mediu al producţiei neterminate * 411786 357432
Produse finite 10016231 20473024 28986267
Soldul mediu al produselor finite * 15244628 24729646
Creanţe totale 15161821 24800398 16524798
Sold mediu creante totale * 19981110 20662598
Creanţe clienţi 14017301 23948782 16070394
Creanţe clienţi (fără TVA) 11779245 20125027 13504533
Sold mediu creanţe clienţi fără TVA * 15952136 16814780

Venituri totale 59620052 77511653 53958160


Cifra de afaceri 59522737 74711516 51585255
Amortizări cumulate 25965968 27749179 29925184
Amortizări anuale ? 2052410 2429941
Investiţii în imobilizări corporale ? 2638456 4884656
Ieşiri de imobilizări corporale ? 1561571 929383

RATELE DE ROTAŢIE ALE AT ŞI AI


Denumire Anul 1 Anul 2 Anul 3
Rata de rotaţie a activelor totale 0.55 0.62 0.44
Rata de rotaţie a activelor imobilizate 0.81 1.03 0.69
Rata de rotaţie a imobilizărilor corporale 0.81 1.03 0.70
Rata de uzură a imobilizărilor corporale 0.26 0.2771 0.2875
Termenul de recuperare a valorii IC ? 48.80 42.84
Rata de moderinizare a IC ? 0.0263 0.0469
Rata scoaterilor din funcţiune ? 0.0156 0.0089
RATELE DE ROTAŢIE ALE ACTIVELOR CIRCULANTE
Denumire Anul 1 Anul 2 Anul 3
Numărul mediu de rotaţii ale AC * 1.72 1.01
Durata medie în zile a unei rotaţii * 212.50 360.04
Numărul mediu de rotaţii al stocurilor * 3.36 1.79
Durata medie a unei rotaţii a stocurilor * 108.78 204.41
Durata unei rotaţii a materiilor prime * 32.29 26.90
Durata unei rotaţii a producţiei neterminate * 2.01 2.53
Durata unei rotaţii a produselor finite * 74.48 174.98
Termenul mediu de încasare a creanţelor clienţi * 77.93 118.98
Termenul mediu de încasare a creanţelor * 97.62 146.20

Ciclul de conversie al stocurilor * 108.78 204.41


Ciclul de conversie al creanţelor-clienţi * 77.93 118.98
Ciclul operaţional * 186.72 323.38
Ciclul de plăţi * 39.22 68.68
Ciclul de conversie a numerarului * 147.50 254.71
Rotatia AC -anul 2

32.29
2.01
97.62

74.48
Rotatia AC - anul 3

26.90
2.53

146.20

174.98

Structura ciclului numerarului

68.68
2
323.38
Ciclul operational
Ciclul de plati

39.22
1
186.72

0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00