Sunteți pe pagina 1din 8

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr.

1/2008

EVALUAREA THE ASSESSMENT OF


PERFORMANŢELOR BANKING
BANCARE - INDICATORII DE PERFORMANCES-
PERFORMANŢĂ ÎN INDICATORS OF
DOMENIUL BANCAR PERFORMANCE IN BANK
AREA
Căruntu Genu Alexandru – Lect.
Univ. dr. Căruntu Genu Alexandru – Lect.
Universitatea Constantin Brâncuşi Tg- Univ. dr.
Jiu Universitatea Constantin Brâncuşi
Romanescu Marcel Laurenţiu – Lect. Tg-Jiu
Univ. dr. Romanescu Marcel Laurenţiu –
Universitatea Constantin Lect. Univ. dr.
Brâncuşi Tg-Jiu
Universitatea Constantin Brâncuşi
Tg-Jiu

Rezumat Abstract

Profitabilitatea este un concept Profitability is a management


managerial având ca obiect evaluarea concept with the objective of
rezultatelor activităţii băncii din punctul assessment bank's results from
de vedere al eficienţei atât pe ansamblu, efficiency point of view both for
cât şi pe diferite componente entirely activity and for differently
manageriale. Privită conceptual, management compounds.From
profitabilitatea reprezintă modalitatea de conceptual point of view,
realizare a scopului fundamental al profitability represents the modality
activităţii băncii, acela de maximizare a to achieve the major goal of bank's
profiturilor în condiţii de minimizare a activity, respectively the
riscurilor. Abordarea din punct de maximization of profit in
vedere calitativ a rezultatelor activităţii minimization risk conditions. The
conduce la evaluarea modalităţilor de approach from a quality perspective
aplicare a diferitelor componente ale of activity results conducts to
conducerii, comparativ cu elementele de assessment of application modalities
strategie, astfel încât să rezulte gradul of different compunds of
concret de realizare a componentelor de management, in comparison to the
politică şi strategie bancară. strategy elements, thus must to result

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, No. 1/2008
83
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 1/2008

the concrete degree to achieve the


politic and banking strategy
Analiza profitabilităţii se compunds.
realizează pe baza unui set de indicatori
de măsurare a performanţelor bancare.
Indicatorii rezultă din datele The profitability analysis are
contabilităţii, care reflectă perioada de achieved on a set of indicators to
referinţă în cele mai sintetice expresii ale measure the banking performances.
sale bilanţul contabil şi contul de profit şi The indicators result/arise from the
pierderi. accounting dates, which illustrate the
Trebuie precizat că, în cuprinsul reference periods in the most synthetic
situaţiei veniturilor, dobânzile încasate ce expressions of balance sheet and the
reprezintă venituri, precum şi dobânzile profit and loss account.
plătite ce reprezintă cheltuieli se Must be said that, during the
determină ca solduri medii anuale, incomes situation, the interests cashed
aplicându-se fiecăruia procentul de which represent incomes, also the
dobândă uzual. Impozitele se stabilesc paid interests which represent
aplicându-se cotele de impozitare în expenses are determined as yearly
vigoare. medium account balances, by
Pe baza bilanţului perioadei application to every one the usually
analizate şi a contului de profit şi pierderi interest percentage.The taxes are
se determină elementele necesare pentru settled by application the topic tax
exprimarea indicatorilor de profit, iar quotations.
apoi se procedează la determinarea On the basis of balance sheet
acestora. for the analysed period and the profit
Principalii indicatori de and loss account, are determined the
performanţă calculaţi pentru bănci sunt: necessary elements in order to express
1. Rata rentabilităţii capitalului the profit indicators, and afterwards is
(Return on Equity) sau profitul la proceeding to their's determinations.
capital, este indicatorul cel mai The main performance indicators
semnificativ al profitului, care computed for banks are:
măsoară rezultatele managementului 2. Return on Equity or profit to
bancar în ansamblul său şi oferă o equity, is the most signficant
imagine asupra modului de folosire a indicator for profit, which
capitalurilor aduse de acţionari, measures the banking management
efectul angajării lor în activitatea in all its dimensions, and offers an
băncii. Indicatorul se determină astfel: image over the way to use the
capitals brought by shareholders,
the effect of their retainer in
Pr ofit net bank's activity. The indicator are
ROE = ⋅ 100 determined thus :
Capital
(1)
Net profit
ROE = ⋅ 100
Se consideră profitul net după Capital
deducerea tuturor cheltuielilor şi taxelor
iar capitalul este o sumă a capitalului
It is considered the net profit after
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, No. 1/2008
84
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 1/2008

nominal, a profitului nerepartizat şi a deduction of all expenses and taxes


fondurilor de rezervă. Literatura de and the capital is a sum of nominal
specialitate consacră importante studii capital, of unshared profit and the
acestui indicator, considerându-l unul reserve funds. The speciality literature
dintre cele mai semnificative barometre allots important studies to this
ale performanţelor unei întreprinderi indicator, considered one of the most
comerciale. În cazul băncilor, o marjă characteristic barometer of some
normală a acestui indicator se apreciază commercial enterprise performances.
că se situează între pragurile In the banks situation, a normal
semnificative de 10% şi respectiv 30% . margin of this indicator is appreciate
to be located /situated between the
significant thresholds of 10% and
2.Rata rentabilităţii economice respectively 30% .
(Returnon Assets). Acest indicator este o
expresie a rentabilităţii de ansamblu a
unei societăţi bancare. Acest indicator 2.Return on Assets. This indicator
denumit şi profitul la active sau într-o is an expression of rentability for the
definiţie deja consacrată în literatura entirely activity of a banking society.
bancară din ţara noastră, rentabilitatea This indicator known also as profit
activelor, măsoară efectul capacităţii to assets or in a consecrete definition
manageriale de a utiliza resursele accepted already in banking literature
financiare şi reale ale societăţii bancare from our country, the assets
pentru a genera profit. Se apreciază că rentability, measures the effect of
rata rentabilităţii economice este măsura management capacity to use the
cea mai fidelă a eficienţei activităţii financial and real resources of bank
bancare deoarece exprimă direct society in order to generate profit. It is
rezultatul, în funcţie de managementul appreciate that the return of assets
specific al intermedierii bancare,de indicator is the most exact measure of
optimizare a operaţiunilor active, în banking activity due the fact that
funcţie de un volum de resurse date. expressed directly the result,
Formula de calcul a indicatorului este: accordingly to the specific
management of banking intermediate,
of active operations optimization,
related to a volume of resources
Pr ofit net considered. The computation formula
ROA = ⋅ 100 of the indicator is:
Active
(2)

Plaja de variaţie a indicatorului este în Net Pr ofit


general de 0,5-1,6%. Specific băncilor ROA = ⋅ 100
mari este valoarea mică (< 1%), în timp Assets
ce băncilor medii şi mici le este
caracteristică o mărime supraunitară a The limits of indicator's
indicatorului. variations is generally between 0,5--
1,6%. Specifically to the big banks
3.Multiplicatorul capitalului is the small value (< 1%), while to
(Leverage Multiplier). Acest indicator the small and medium banks is
characteristic an extraunit dimension

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, No. 1/2008
85
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 1/2008

denumit şi efectul de pârghie, măsoară of indicator.


gradul în care atragerea şi utilizarea unor
noi resurse conduce la o creştere a 3. Leverage Multiplier. This
rentabilităţii capitalului. Indicatorul arată indicator is very characteristic for the
de câte ori reuşeşte o bancă să-şi multipli- bank, known also under the title of
ce capitalul investit prin atragerea de leverage effect, measures also the
resurse. Multiplicatorul capitalului degree in which the attraction and
depăşeşte în mod normal valoarea 100 şi using of new resources conduct to an
semnifică faptul că angajarea unor resurse increase of capital rentability.The
noi este eficientă pentru bancă, respectiv indicator illustrates how many time a
când costul acestora este net mai mic bank successed to multiply the
decât rata activelor. invested capital by resources
Indicatorul se calculează astfel: atraction.The leverage multiplier
Active surpass normally the value 100 and
MC = ⋅ 100 illustrates the fact that involving of
Capital new resources is efficient for the
(3) bank, respectively when the resources
cost is lower then the return costs.
Indicatorul variază proporţional cu The indicator is computed thus:
ponderea capitalului în total active
bancare. Cu cât ponderea capitalului este Assets
mai mare, cu atât riscul bancar este mai MC = ⋅100
mic iar efectul de pârghie de asemenea. În Capital
caz contrar, când ponderea este mai mică,
riscul bancar şi efectul de pârghie sunt The indicator changes in
mai mari. proportion with the capital's share in
Ca valoare, băncile mari total banking assets. As much as the
înregistrează niveluri de peste 20%, in capital share is higher, the bank risk is
vreme ce băncilor mici le este lower and the leverage effect is lower,
caracteristic nivelul de 10-20% al too. In the contrary case, when the
levierului. De semnalat corespondenţa share is smaller, the banking risk and
între cei trei indicatori prezentaţi până the leverage effect are higher.
acum. Atunci când componentele indica- As a value, the big banks
torilor sunt identice, se poate determina recording levels of over 20%, while to
direct multiplicatorul capitalului din the small banks is characteristic the
relaţia: level of 10-20% for leverage. Must be
marked the correspondence between
these three indicators presented until
Mc = ROE/ROA now.When the indicator compounds
(4) are identically, could determine
directly the leverage multiplier from
4. Rata profitului. În the underneath relation:
domeniul bancar se calculează rata
profitului, a cărei mărime depinde în
primul rând de raportul dintre veniturile Mc =
şi cheltuielile băncii şi, în al doilea rând, ROE/ROA
de structura veniturilor şi costurilor
activităţii bancare. În măsura în care tari- 4. The profit rate. In the

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, No. 1/2008
86
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 1/2008

farea serviciilor bancare se face explicit,


banking area are computed the profit
în sensul că fiecare serviciu este rate, on which the dimension depends
diferenţiat prin preţuri deosebite,first by the ratio between bank income
indicatorul poate fi calculat pe diverseleand expenses, and second by the
componente ale activităţii băncii, după structure of incomes and the costs of
următoarea formulă: banking activity. As much as the
banking services tariff are made in an
Pr ofit net explicit/outspoken manner, meaning
Rp = ⋅100 that every service is differential by
Venitutri totale peculiar prices, the indicator could be
(5) computed on various compounds of
bank's activity, after the following
Indicatorul reprezintă principalul formula:
instrument de analiză atunci când se
urmăreşte reducerea costurilor cu activi- Net Pr ofit
tatea băncii.
Rp = ⋅100
TotalIncomes
5.Gradul de utilizare a
activelor. Mărimea acestui indicator The indicator represents the
depinde de mărimea dobânzii active pe main instrument/tool of analysis when
piaţă şi de structura activelor bancare. is following/chasing the costs
Indicatorul este definit ca raport între decreasing with banking activity.
venitul total din operaţii si totalul 5.The margin of assets
activelor şi arată veniturile totale ce se utilization. The dimension of this
obţin din utilizarea activelor (venituri din indicator depends by the active
dobânzi, comisioane, taxe): interest measured on market and the
banking assets structure. The indicator
is defined as a ratio between the total
Venituri totale operational income and the assets
RAC = ⋅100
Active totale total, illustrating the total incomes
obtained from assets utilization
(6) (incomes from interests, commissions,
6. Profitul marginal, indicator ce taxes):
arată procentul de profit (sau venit net)
realizat din veniturile totale din operaţii:

Pr ofit net TotalIncomes


RAC = ⋅100
Rm = ⋅100 TotalAssets
Venitutri totale 6.Margin Profit, indicator
(7) which illustrates the profit percentage
De semnalat că aceşti din urmă doi from profit ( or net income) achieved
indicatori pot determina direct from total operational incomes:
rentabilitatea activelor:
Pr ofit net
Rm = ⋅100
ROA = Pm*Au Totalincomes
Must be marked that these two
şi indirect multiplicatorul

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, No. 1/2008
87
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 1/2008

capitalului: Mc = ROE/( the assets rentability :


Pm*Au)
ROA = Pm*Au
Legăturile dintre indicatorii mai
sus prezentaţi relevă existenţa unui model and indirect the capital leverage:
de evaluare a performanţelor unei bănci, Mc = ROE/( Pm*Au)
denumit de specialişti după indicatorul
cel mai relevant care este considerat a fi The connections/links between
rentabilitatea activelor. De aceea, analiza the indicators presented above
activităţii unei bănci comerciale se illustrate the existence of one bank
efectuează în baza evidenţierii nivelurilor performances assessment pattern,
indicatorilor din modelul ROA (sau named by the experts after the
modelul ROE după alţi specialişti) şi a indicator considered the most
derivatelor acestora. Astfel, indicatorii de important in assets rentability issues.
mai sus se pot "desface" pe elemente That's why, commercial bank analysis
componente ale variabilelor luate în are made on the basis to
discuţie, relevându-se impactul pe care accentuate/illustrate the indicators
spre exemplu, fiecare element de activ, de from ROA model (or ROE model in
capital, de venituri sau de cheltuială îl are other expert's conception) or theirs
asupra nivelului şi calităţii profitului. derivations.Thus , the above indicator
Conceptul de profitabilitate poate could be "split" on the compounded
fi definit deci atât pe verticală, în variantă elements of discussed variable,
locală (ce are în vedere eficienţa illustrating the impact which as an
financiară a sucursalei pe termen scurt şi example, each active, capital, income
strategiile de creştere a eficienţei pe or expense element detains over the
diverse terme), cât şi pe orizontală prin level and quality of profit.
analiza unui anumit segment al activităţii The profitability concept can be
băncii, toate aceste elemente conceptuale defined both to vertical coordinates, in
fiind incluse în varianta generală local version(which takes into account
strategiei băncii. the financial efficiency of the branch
on short term and the strategies to
Pentru a determina eficienţa increase the efficiency on various
activităţii unei bănci (luată în ansamblu terms), and to horizontal coordinates
sau la nivel de sucursală) simpla elabo- through analysis of one certain part of
rare a indicatorilor nu este îndeajuns. bank's activity, all this conceptual
Aceşti indicatori trebuie comparaţi cu elements beeing included in general
indicatori similari pentru a se putea version of bank's strategy.
determina poziţia reală a băncii din
punctul de vedere al profitabilităţii. Se In order to determine one
practică în general trei tipuri de bank activity efficiency (considered
comparaţii : in assembly or to the branch level)
1. comparaţia cu indicatorii aceleiaşi the simple elaboration of indicators
bănci în decursul anilor; is not enough. This indicators must
2. comparaţia cu indicatorii medii ai be compared with the similar
altor bănci în cadrul aceleiaşi indicators in order to determine the
perioade; real bank's position from
3. comparaţia cu indicatorii profitability point of view. Are
planificaţi, atunci când banca îşi

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, No. 1/2008
88
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 1/2008

elaborează strategii pe diverse ter- practise, in general, three


mene structurate în planuri ce comparison types :
vizează obţinerea unor anumite 4. comparison with same bank
niveluri ale profitului. indicators during years flowing;
5. comparison with the medium
Se deduce de aici necesitatea indicators of other banks inside
asigurării unei concepţii unitare la nivelul same period frame;
sistemului bancar privind indicatorii de 6. comparison with the planned
performanţă şi, în acelaşi timp, asigurarea indicators, when the bank
sistemului informaţional necesar realizării elaborates strategies on various
comparaţiilor. structural terms in plans which
aim to obtain certain profit
levels .
It could be deduced the necessity to
BIBLIOGRAFIE ensure a single conception to
banking system level related to
1. Dănilă N., – „Management bancar, performance indicators, and same
Berea A. O. fundamente şi teorii”, time, the ensuring of informational
system necessary to comparison
Editura Economică, achievements.
Bucureşti, 2003;
2 Niţu I. – „Management financiar
bancar”, Editura Expert, BIBLIOGRAPHY

Bucureşti, 2000; 1 Dănilă N., – „Banking


3 Todorache – „Management . Berea A. O. Management , bases
and theories”,
D., Rusu L., financiar-bancar ”, Economic P.H,
Târdea P. Editura Cartea Bucharest, 2003;
2 Niţu I. – „Banking financial
P., Ivan M. Universitară, Bucureşti, management ”, Expert
V. 2004; P.H, Bucharest 2000;
3 Todorache – „Banking financial
D., Rusu L., management ”,
Târdea P. University Chart P.H,
4 Stoica M. – „Managementul P., Ivan M. Bucharest, 2004;
bancar”, Editura V.
4 Stoica M. – „The banking
Economică, Bucureşti, management”,
1999; Economic P.H,
Bucharest, 1999;
5 Roxin L. – „Gestiunea 5 Roxin L. – „Administration
riscurilor bancare”, of banking risks
”,Didactic and
Editura Didactică şi Pedagocic P.H,
Pedagocică, Bucureşti, Bucharest, 1997;
6 Paxino D., – „Management of

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, No. 1/2008
89
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 1/2008

1997; Moşteanu foreign currencies risks


N. R. and applications in
6 Paxino D., – „Managementului
international
Moşteanu riscurilor valutare şi transactions”, Sylvi
P.H , Bucharest, 2002;
N. R. aplicaţiile în tranzacţiile
internaţionale”,. Editura
Sylvi, Bucureşti, 2002;

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, No. 1/2008
90