Sunteți pe pagina 1din 37

ORDIN nr.

40 din 29 aprilie 2010


privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului
de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor
EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA
ALIMENTELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2010
Data intrarii in vigoare : 30 aprilie 2010

Văzând Referatul de aprobare nr. 1.066 din 29 aprilie 2010, întocmit de


Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind
organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările
şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi
caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea
Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor
din subordinea acesteia,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru


Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

ART. 1
Se aprobă Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de
identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor,
prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
-------
*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286
bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al
Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

ART. 2
Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
ART. 3
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.
ART. 4
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.
83/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului
acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea porcinelor, ovinelor şi
caprinelor, precum şi a Programului acţiunilor privind identificarea şi
înregistrarea bovinelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 765 din 13 noiembrie 2008, se abrogă.
ART. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare


Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
Marian Zlotea

Bucureşti, 29 aprilie 2010.


Nr. 40.

ANEXĂ

NORMA SANITARĂ VETERINARĂ


pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare
a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor

CAP. I
Prevederi generale

ART. 1
Definiţii
În sensul prezentelor norme sanitar veterinare, termenii şi expresiile de
mai jos au următoarele semnificaţii:
1. animal - un animal domestic din speciile: bovine, inclusiv bubaline -
bubalus bubalus, şi bizoni
- bison bison, suine, ovine şi caprine;
2. Baza naţională de date informatice - sistemul naţional integrat de
informaţii şi aplicaţii, ale cărui gestiune şi administrare sunt
încredinţate, conform legii, unui operator;
3. crotalie auriculară simpă - mijloc de identificare a animalelor,
confecţionat din material plastic, care poartă înregistrat prin imprimare
numărul unic de identificare a animalului;
4. crotalie auriculară electronică - mijloc de identificare a animalelor,
confecţionat din material plastic, care poartă înregistrat prin imprimare
numărul unic de identificare a animalului şi care are încorporat prin
procesul de fabricaţie un transponder;
5. carte/card de exploataţie - documentul de identificare a exploataţiei;
6. deţinător de animale - persoana ce are în posesie permanentă animale,
în calitate de proprietar de animale şi/sau proprietar de exploataţie, sau
are în posesie temporară animale în calitate de îngrijitor al acestora sau de
persoană căreia i s-a încredinţat îngrijirea lor; această categorie include,
fără a se limita la conducătorii grupurilor de animale, conducătorii
mijloacelor de transport în care se găsesc animale, precum şi administratorii
exploataţiilor comerciale, de tip târguri sau expoziţii de animale, tabere de
vară, ferme de animale, centre de colectare a animalelor şi abatoare;
7. exploataţie - orice incintă împrejmuită cu unul sau mai multe
adăposturi, orice construcţie sau, în cazul unei ferme în aer liber, orice
loc în care sunt ţinute, deţinute, îngrijite, tăiate sau manipulate animale;
8. identificarea animalelor - aplicarea mijloacelor oficiale de
identificare care ajută la identificarea permanentă a animalelor, fără a
prejudicia bunăstarea lor, precum şi stabilirea speciei, rasei, sexului şi
vârstei respectivului animal;
9. mamă - o femelă părinte al unui animal, chiar dacă respectivul animal
a fost sau nu produsul unui ovul ori embrion inseminat, dar care exclude o
femelă de la care a fost luat ovulul sau embrionul;
10. mişcarea animalelor - creşterea sau descreşterea numărului de animale
aflate într-o exploataţie, din oricare motiv, inclusiv naşterea sau moartea
unui animal;
11. operator SNIIA - persoana juridică căreia i s-au încredinţat, în
condiţiile legii, activităţile legate de proiectarea, construirea,
implementarea, operarea şi întreţinerea sistemului privind identificarea şi
înregistrarea animalelor;
12. paşaport - documentul oficial care înregistrează identitatea fiecărui
animal din specia bovină, inclusiv bubaline şi bizoni, al cărui model este
prevăzut în anexa nr. 7;
13. proprietar de animale - persoanele fizice, persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale,
asociaţiile înregistrate legal sau persoanele juridice care au în proprietate
animale;
14. proprietar de exploataţie - persoanele fizice, persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale,
asociaţiile înregistrate legal sau persoanele juridice care au în proprietate
o exploataţie;
15. Registrul naţional al exploataţiilor, denumit în continuare RNE -
colecţia de date în format electronic care cuprinde informaţiile de
identificare a fiecărei exploataţii din România;
16. Registrul exploataţiei - colecţia de date în format de hârtie şi/sau
electronic care cuprinde informaţii despre animalele identificate din
exploataţia respectivă şi despre mişcarea acestora, conform modelului
prevăzut în anexa nr. 1; la exploataţiile nonprofesionale, registrul
exploataţiei este reprezentat de colecţia exemplarelor documentelor care se
remit proprietarului exploataţiei la consemnarea mişcării animalelor,
inclusiv la identificarea iniţială, prin arhivarea respectivelor exemplare,
în ordine cronologică, îndosariate în mod corespunzător şi păstrate prin
grija proprietarului, pentru o perioadă de minimum 3 ani de la data
închiderii exploataţiei;
17. sacrificare pentru consum propriu - sacrificarea animalelor în
exploataţii, carnea, produsele şi subprodusele provenite de la acestea fiind
destinate exclusiv consumului propriu;
18. Sistemul naţional de identificare şi inregistrare a animalelor,
denumit în continuare SNIIA - totalitatea aplicaţiilor, dispozitivelor,
documentelor şi procedurilor utilizate pentru identificarea şi înregistrarea
animalelor;
19. unitate - componenta unei persoane juridice, persoană fizică
autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială care
desfăşoară activităţi autorizate sanitar - veterinar de creştere,
comercializare, colectare ori tăiere a animalelor vii: exploataţii comerciale
de bovine, ovine, caprine, baze de achiziţii pentru animale vii, târguri de
animale vii, şi expoziţii de animale, abatoare, centre de colectare pentru
animale vii, exploataţii de carantină;
20. unitate de neutralizare a deşeurilor de origine animală - unitatea
aparţinând persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate,
întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, asociaţiilor
înregistrate legal sau persoanelor juridice, inclusiv instituţiilor publice,
care desfăşoară activităţi de neutralizare a deşeurilor de origine animală,
în baza autorizării şi/ sau aprobării, după caz, potrivit prevederilor legale
în vigoare;
21. vehicule - toate mijloacele de transport rutier, feroviar, naval şi
aerian, autorizate sanitar-veterinar pentru transportul de animale;
22. notificare - înştiinţarea medicului veterinar de liberă practică
împuternicit, prin înscrierea de către deţinătorul de animale în registrul al
cărui model este prevăzut în anexa nr. 9 a datelor cu privire la evenimentele
care au avut loc în cadrul exploataţiei sau cu privire la aceasta;
23. mijlocitori de afaceri cu animale vii - persoane fizice autorizate,
întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoane juridice care
desfăşoară activităţi de cumpărare şi vânzare de animale vii în intervalul a
24 de ore, cu mijloace de transport înregistrate/ autorizate sanitar -
veterinar, cu respectarea legislaţiei sanitar - veterinare privind mişcarea
animalelor şi care nu dispun obligatoriu de facilităţi/ spaţii de adăpostire;
24. utilizatori SNIIA - persoane fizice, persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane juridice sau
asociaţii înregistrate legal, altele decât medicii veterinari de liberă
practică împuterniciţi, care deţin dreptul de a utiliza SNIIA în baza caruia
au acces şi drept de editare utilizând aplicaţiile electronice disponibile în
SNIIA a datelor privind înregistrarea animalelor pe care le deţin sau pentru
care au obţinut drepturile de operare de date de la deţinatorii animalelor.
25. asociaţie înregistrată legal - persoana juridică de drept privat fără
scop patrimonial, organizata conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile şi completarile ulterioare, şi care
are ca scop organizarea activităţii în sectorul de creştere al animalelor din
speciile bovine, ovine, caprine, suine.
ART. 2
Obiective generale
(1) Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte activităţile,
atribuţiile, responsabilităţile, regulile şi documentele referitoare la
implementarea şi operarea SNIIA pe întreg teritoriul României, astfel cum
prevede legislaţia în vigoare, prin înregistrarea utilizatorilor,
exploataţiilor, identificarea individuală a fiecărui animal şi înregistrarea
fiecărei mişcări a acestuia, în vederea stabilirii trasabilităţii.
(2) Ovinele, caprinele şi bovinele circulă pe teritoriul României numai
dacă sunt identificate şi înregistrate potrivit prevederilor prezentei norme
sanitare veterinare şi însoţite de formulare/ documente de mişcare şi de
paşaport, în cazul bovinelor.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), ovinele, caprinele şi
bovinele care sunt destinate tăierii în abator trebuie însoţite şi de
certificatul de sănătate animală pentru animalele vii transportate de la
exploataţie la abator, prevăzut în capitolul X al secţiunii IV din anexa nr.
I la Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de
organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală
destinate consumului uman, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
nr. L 139 din 30 aprilie 2004.
(4) Persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, înteprinderile
individuale, întreprinderile familiale, asociaţiile înregistrate legal sau
persoanele juridice implicate în activităţile SNIIA garantează
confidenţialitatea tuturor datelor colectate, inclusiv a datelor cu caracter
personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(5) Utilizatorii SNIIA se supun procedurilor de inregistrare la direcţia
sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţenă, respectiv a
municipiului Bucureşti, denumită în continuare DSVSA, în vederea obţinerii
drepturilor de acces şi editare în SNIIA.
(6) Toate animalele din România sunt identificate în exploataţia în care
s-au născut utilizându-se:
a) o crotalie auriculară simplă cu cod unic de identificare pentru
animalele din specia suine crescute în exploataţiile nonprofesionale;
b) cu două crotalii auriculare, imprimate cu acelaşi cod unic de
identificare, pentru animalele din specia bovine, ovine şi caprine.
(7) Toate ovinele şi caprinele născute după 31 decembrie 2009 vor fi
identificate cu o crotalie auriculară simplă şi o crotalie auriculară
electronică, ambele conţinând acelaşi cod unic de identificare al animalului.
ART. 3
Excepţii
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 2 alin. (6) şi (7), ovinele şi
caprinele care până la vârsta de 12 luni vor fi taiate pe teritoriul Romaniei
pot fi identificate cu o crotalie auriculară simplă imprimată cu cod unic de
identificare;
(2) Ovinele şi caprinele care vor fi ţinute în exploataţie peste vârsta
de 12 luni, care fac obiectul mişcării pe teritoriul României între
exploataţii de creştere şi reproducţie sau sunt destinate comerţului
intracomunitar sau exportului, vor fi identificate în conformitate cu
prevederile art. 2 alin. (6) şi (7).
ART. 4
Termene de identificare
(1) Animalele sunt identificate cu respectarea următoarelor termene:
a) animalele din speciile bovine, în termen de până la 20 de zile de la
naştere;
b) animalele din specia ovine şi caprine, în termen de până la 9 luni de
la naştere;
c) animalele din specia suine, în termen de până la 60 de zile de la
naştere.
(2) Animalele sunt identificate, în orice caz, înaintea mutării acestora
în afara exploataţiei în care s-au născut, dacă aceasta are loc înaintea
termenelor prevăzute la alin. (1).
ART. 5
Condiţii
(1) În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 2 - 4, DSVSA se
asigură că sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) fiecare exploataţie este înregistrată în RNE;
b) fiecare utilizator SNIIA este înregistrat;
c) fiecărui proprietar de exploataţie i se eliberează o carte de
exploataţie;
d) animalele sunt identificate şi înregistrate în SNIIA;
e) animalelor din specia bovine li se eliberează un paşaport;
f) fiecare mişcare a animalelor se desfăşoară numai cu
formularele/documentele de mişcare şi este înregistrată în SNIIA.
(2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, supraveghează şi controlează
SNIIA.
ART. 6
Înregistrare ca utilizator SNIIA
(1) În vederea înregistrării ca utilizator SNIIA, proprietarul unităţii
trebuie să depună la DSVSA competentă teritorial următoarele documente:
a) cerere, conform modelului prevazut in anexa nr. 10;
b) copie a documetului de identitate pentru persoana desemnată cu
atribuţii de acces şi editare date in SNIIA, care devine operatorul de date
pentru înregistrarea animalelor în cadrul exploataţiei;
c) copie a cardului de exploataţie sau documentul eliberat de DSVSA la
înregistrarea exploataţiei în RNE care conţine codul exploataţiei şi datele
proprietarului exploataţiei.
(2) În vederea înregistrării ca utilizator SNIIA, reprezentantul
asociaţiei înregistrate legal trebuie să depună la DSVSA următoarele
documente:
a) cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11;
b) copia documentului de înscriere a asociaţiei în Registrul asociaţiilor
şi fundaţiilor;
c) copia actului constitutiv;
d) copia statutului asociaţiei;
e) documentul legalizat prin care se atestă împuternicirea din partea
proprietarului exploataţiei nonprofesionale de a efectua activitatea de
înregistrare a animalelor către respectiva asociaţie;
f) copie a cardului de exploataţie sau formularul de identificare,
prevăzut în anexa nr. 3, care conţine codul exploataţiei şi datele
proprietarului exploataţiei nonprofesionale pentru care se solicită accesul
în SNIIA;
g) copie a documentelor de identitate pentru persoanele desemnate cu
atribuţii de acces şi editare date în SNIIA, care devin operatori de date
pentru înregistrarea animalelor în cadrul asociaţiei; pentru fiecare operator
de date se menţionează codurile exploataţiilor nonprofesionale pentru care
are atribuţii de acces şi editare date în SNIIA.
(3) Dreptul de utilizare SNIIA se acordă pentru o perioada de minim 6
luni.
(4) Transferul către alt utilizator sau operator a dreptului de utilizare
nu poate avea loc mai repede de 6 luni de la acordarea acestuia.
(5) Dreptul de utilizare SNIIA încetează odată cu înregistrarea şi
aprobarea de către DSVSA a unei cereri din partea solicitanţilor de la alin.
(1) şi (2), cu specificarea datelor de identificare ale noului utilizator
SNIIA sau a datelor de identificare ale noului operator de date.
(6) Excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2) fac medicii veterinari de
liberă practică împuterniciţi care acţionează, în condiţiile legii, pentru
supravegherea, prevenirea şi controlul bolilor la animale al celor
transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia
mediului, identificarea şi înregistrarea bovinelor, suinelor, ovinelor şi
caprinelor, în baza contractelor atribuite în condiţiile legii.
(7) Rezultatul evaluării cererilor prevăzute la alin. (1) şi (2) va fi
comunicat solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrare.
(8) La soluţionarea favorabilă a cererii solicitantului, DSVSA înmânează
acestuia CD - ROM -ul de înregistrare care conţine datele de identificare
securizate ale utilizatorului SNIIA şi a operatorului de date, precum şi
adresa de internet la care se accesează modulul demonstrativ disponibil
pentru explicaţiile referitoare la procedurile de înregistrare a animalelor.
(9) La înmânarea CD - ROM -ului de înregistrare prevăzut la alin. (8),
DSVSA efectuează instruirea solicitantului cu privire la procedurile de
înregistrare a animalelor.
ART. 7
Înregistrarea sanitar veterinară a mijlocitorilor de afaceri cu animale
vii
(1) În vederea înregistrării, mijlocitorii de afaceri cu animale vii
trebuie să depună la DSVSA următoarele documente:
a) cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12;
b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului
Comertului şi a documentului prin care se evidenţiază că desfăşoară
activităţi conform codului 342 din Clasificarea Ocupaţiilor din România,
denumit în continuare C.O.R.;
c) documentul care atestă că deţine în proprietate sau prin contract de
închiriere un mijloc de transport înregistrat/ autorizat de DSVSA pentru
transportul animalelor vii, potrivit legii;
d) copie a certificatului de înregistrare/ autorizare sanitară veterinară
emis de către DSVSA pentru mijlocul de transport;
e) contractul încheiat cu unitatea de neutralizare a subproduselor de
origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, autorizată sanitar -
veterinar, sau copia autorizaţiei sanitar - veterinare a unităţii proprii de
neutralizare care aparţine operatorului economic respectiv, după caz.
(2) Cererile de înregistrare ca mijlocitor de afaceri cu animale vii se
depun la DSVSA competentă pentru teritoriul unde îşi are declarat sediul
respectivul solicitant.
(3) Rezultatul evaluării cererii va fi comunicat solicitantului în termen
de cel mult 30 de zile de la înregistrare.
(4) Documentul de înregistrare, prevăzut în anexa nr. 13, emis de DSVSA
la solutionarea favorabilă a cererii solicitantului, conţine codul de
înregistrare repartizat de SNIIA, pe care mijlocitorul de afaceri cu animale
vii îl va folosi pentru înregistrarea în documentele de mişcare a animalelor
achiziţionate şi comercializate.
ART. 8
Înregistrarea exploataţiilor
(1) Fiecare exploataţie din România trebuie înregistrată în RNE, prin
atribuirea unui cod alfanumeric unic şi permanent generat de SNIIA prin grija
operatorului acestuia, de către:
a) medicul veterinar de liberă practică împuternicit, numai pentru
exploataţiile nonprofesionale, taberele de vară şi stâne;
b) DSVSA, numai pentru unităţi, după autorizarea sanitară veterinară a
acestora.
(2) Toate exploataţiile din România trebuie să aibă câte o carte de
exploataţie, care conţine cel puţin informaţiile prevăzute în anexa nr. 2,
emisă de către operatorul SNIIA şi distribuită proprietarului exploataţiei
prin grija medicului veterinar de liberă practică împuternicit, sub
coordonarea DSVSA, în cazul exploataţiilor nonprofesionale, respectiv
ridicată de la sediul DSVSA, în cazul exploataţiilor comerciale.
ART. 9
Închiderea sau redeschiderea exploataţiilor
(1) Exploataţiile, cu excepţia celor care fac obiectul unei interdicţii
sau restricţii de orice fel, se consideră închise din momentul în care nu mai
sunt înregistrate animale la codul de exploataţie respectiv.
(2) Redeschiderea unei exploataţii se realizează de către SNIIA ca urmare
a mişcării animalelor având ca destinaţie exploataţia respectivă.
(3) În cazul închiderii temporare sau permanente a unei exploataţii
comerciale se procedează după cum urmează:
a) în cazul în care o exploataţie comercială este închisă temporar sau
definitiv, înregistrarea în RNE se face prin schimbarea stării unităţii din
"activă" în "suspendată" în ziua emiterii respectivului ordin, prin grija
DSVSA şi pe baza ordonanţei de închidere;
b) după închiderea temporară sau definitivă a unei exploataţii
comerciale, SNIIA nu permite tranzacţii de animale având această destinaţie
decât după parcurgerea procedurii prevăzute la lit. c);
c) redeschiderea unei exploataţii comerciale închise temporar în urma
nerespectării legislaţiei în vigoare sau la cererea proprietarului se
realizează de către DSVSA, prin modificarea în RNE a stării unităţii din
"suspendată" în "activă", ca urmare a remedierii cauzelor care au condus la
aceasta sau pe baza solicitării proprietarului exploataţiei, după caz.
(4) SNIIA stochează informaţiile oricărei exploataţii pe o durată de 3
ani consecutivi din momentul în care nu mai există niciun animal în
exploataţie.

CAP. II
Obligaţiile proprietarilor exploataţiior nonprofesionale, ale
proprietarilor şi deţinătorilor de animale în cazul în care identificarea şi
înregistrarea animalelor este efectuată de către medicul veterinar de liberă
practică împuternicit

ART. 10
Obligaţii privind regimul exploataţiilor nonprofesionale
(1) În cazul constituirii unei noi exploataţii sau al intrării unui
animal într-o exploataţie care nu a avut animale în ultimii 3 ani,
proprietarul acesteia este obligat să notifice medicului veterinar de liberă
practică împuternicit cu 7 zile înainte de producerea evenimentului, intenţia
respectivă, în vederea înregistrării exploataţiei în RNE, furnizând acestuia
datele de identificare menţionate în formularul de identificare, al cărui
model este prevăzut în anexa nr. 3.
(2) Fiecare proprietar de exploataţie este obligat să colaboreze cu
medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau cu medicul veterinar
oficial, după caz, în vederea înregistrării exploataţiei şi desfăşurării
altor activităţi prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară, după cum
urmează:
a) în cazul unei exploataţii existente, proprietarul exploataţiei are
următoarele obligaţii:
1. să permită medicului veterinar oficial să desfăşoare controale şi
inspecţii sanitar-veterinare la toate exploataţiile şi pentru toate
animalele;
2. să ofere medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi sau
medicilor veterinari oficiali, după caz, răspunsuri corecte referitoare la
informaţiile solicitate, respectiv numele, prenumele, codul numeric personal
şi adresa proprietarului exploataţiei, adresa exploataţiei, precum şi datele
despre deţinătorul animalelor;
3. să declare medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi sau
medicilor veterinari oficiali, după caz, în perioada prevăzută de lege, orice
modificare apărută în datele deja colectate cu privire la animale şi
exploataţie;
4. să păstreze în mod corespunzător registrul exploataţiei, să îl
actualizeze şi să îl arhiveze pentru control sanitar-veterinar pentru o
perioadă de minimum 3 ani de la data închiderii exploataţiei;
b) în cazul deschiderii sau redeschiderii unei exploataţii, proprietarul
acesteia informează medicul veterinar de liberă practică împuternicit cu 7
zile înainte, despre respectiva intenţie de deschidere a activităţii.
(3) În completarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1), proprietarul
exploataţiilor declară medicului de liberă practică împuternicit închiderea
temporară ori definitivă a activităţii exploataţiei, cu 7 zile înainte de
producerea evenimentului.
(4) Proprietarul exploataţiei păstrează pentru activităţi de control
sanitar-veterinar toate documentele privind identificarea şi înregistrarea
exploataţiei şi a animalelor care îi sunt remise.
(5) Proprietarul exploataţiei păstrează în bune condiţii cartea
exploataţiei, prezentând-o la fiecare înregistrare a unei mişcări în/ din
exploataţia sa;
(6) Proprietarul exploataţiei comunică în termen de maximum 7 zile
pierderea sau furtul acesteia medicului veterinar de liberă practică
împuternicit, prin intermediul căruia completează formularul de declarare
eveniment, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5;
(7) Pe baza formularului de declarare eveniment, proprietarului
exploataţiei i se eliberează de către operatorul SNIIA un duplicat, contra
cost.
ART. 11
Obligaţii privind identificarea şi mişcarea animalelor din exploataţiile
nonprofesionale
(1) Fiecare proprietar de exploataţie are obligaţia de a colabora cu
medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în vederea identificării
şi înregistrării animalelor din exploataţia sa.
(2) Proprietarul exploataţiei trebuie să permită accesul în exploataţie
doar animalelor identificate conform legislaţiei în vigoare şi doar celor
care sunt însoţite de formularele/ documentele de mişcare, iar în cazul
bovinelor, şi de paşaport.
(3) În termen de 7 zile de la achiziţionarea sau încredinţarea oricăror
animale din speciile care fac obiectul prezentei norme sanitare veterinare,
proprietarul exploataţiei sau deţinătorul de animale notifică prezenţa
respectivelor animale în exploataţie medicului veterinar de liberă practică
împuternicit.
(4) Fiecare proprietar de exploataţie, proprietar de animale sau
deţinător al acestora are obligaţia de a notifica medicului veterinar de
liberă practică împuternicit orice intenţie de mişcare a animalelor; în acest
scop, solicită medicului veterinar de liberă practică împuternicit eliberarea
formularului de mişcare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.
(5) În cazul vânzării animalelor, cu excepţia suinelor, direct din
exploataţia nonprofesională către o exploataţie comercială sau un mijlocitor
de afaceri pentru animale vii, deţinătorul animalelor predă medicului
veterinar împuternicit exemplarul negru al documentului de mişcare completat
şi semnat de deţinător la predarea animalelor către noii deţinători.
(6) În cazul cumpărării animalelor de la o exploataţie comercială sau
mijlocitor de afaceri cu animale vii, noul deţinător păstrează şi arhivează
în registrul exploataţiei exemplarul albastru al documentului de mişcare şi
predă medicului veterinar de liberă practică împuternicit exemplarul negru al
acestui document în cel mult 7 zile de la intrarea animalelor în exploataţie.
(7) Pentru animalele din specia bovine, suplimentar faţă de cerinţele
prevăzute la alin. (1) - (6), noul deţinător de animale are obligaţia de a
solicita înregistrarea mişcării şi în paşaportul bovinei, în cazul în care
această mişcare are ca rezultat schimbarea deţinătorului sau a exploataţiei.
(8) Numai animalele înscrise în formularul/ documentul de mişcare pot fi
mutate dintr-o exploataţie în alta, inclusiv cele având drept destinaţie un
abator, în vederea tăierii.
(9) Deţinătorul de animale are obligaţia de a avea asupra sa pe timpul
mişcării animalelor următoarele documente:
a) paşaportul, în cazul animalelor din specia bovine;
b) la ieşirea animalelor către altă exploataţie, formularul de mişcare
albastru - matcă şi cupon;
c) la intrarea în exploataţie a animalelor provenite din unităţi
documentul de mişcare exemplarele albastru şi negru.
(10) La achiziţionarea animalelor, noul deţinător este obligat să aibă
asupra sa un document care să conţină codul exploataţiei de destinaţie -
carte de exploataţie, copie după formularul de identificare sau împuternicire
din partea proprietarului exploataţiei de destinaţie.
(11) În cazul în care animalul care a ieşit către exploataţii de tip
târguri de animale vii, baze de achiziţii pentru animale vii sau expoziţii de
animale, s-a întors în exploataţia de origine, deţinătorul acestuia are
obligaţia de a notifica medicul veterinar de liberă practică împuternicit,
prin predarea către acesta a exemplarului negru al documentului de mişcare.
(12) Proprietarul exploataţiei are obligaţia de a reţine, de a păstra şi
de a arhiva în registrul exploataţiei exemplarele verzi - matcă şi/sau
albastru - cupon ale tuturor formularelor de mişcare eliberate pentru
animalele care au fost şi/ sau sunt în exploataţie, precum şi exemplarele
verzi şi albastre ale documentelor de mişcare pentru animalele care au fost
şi/ sau sunt în exploataţie, după caz.
(13) În vederea monitorizării mişcării animalelor, deţinătorul acestora
are obligaţia de a prezenta organelor de control şi inspecţie sanitar-
veterinară documentele de însoţire a animalelor pe parcursul mişcării
acestora.
(14) La sosirea animalelor în exploataţii de tip târguri de animale vii,
baze de achiziţii pentru animale vii sau expoziţii de animale, deţinătorul
acestora are obligaţia de a prezenta medicului veterinar de liberă practică
împuternicit cu activitatea din unitatea respectivă formularele de mişcare şi
predă reprezentantului unităţii exemplarul albastru al acestor formulare.
(15) La constituirea unei exploataţii de tip stână şi tabără de vară,
prin încredinţarea animalelor către un deţinător sau către proprietarul
acelei exploataţii, acesta preia numai animale care sunt însoţite de
formularul/ documentul de mişcare.
(16) În perioada în care animalele se află într-o exploataţie de tip
stână şi tabără de vară, proprietarul acesteia sau deţinătorul animalelor are
obligaţia de a avea în permanenţă asupra sa formularele/ documentele de
mişcare ale tuturor animalelor din respectiva exploataţie.
(17) În cazul evenimentelor de tip sacrificare a animalelor pentru consum
propriu, moarte sau dispariţie a animalelor, pierdere a crotaliilor aplicate
animalelor, pierdere a cărţii de exploataţie sau a paşaportului în cazul
bovinelor, precum şi regăsire a animalului, deţinătorul animalelor notifică
medicul veterinar de liberă practică împuternicit despre acestea, în termen
de maximum 7 zile de la producerea evenimentului.
(18) În cazul evenimentului de tip sacrificare a animalelor pentru consum
propriu deţinătorul animalelor are obligaţia de a preda medicului veterinar
de liberă practică împuternicit crotaliile auriculare ale animalelor
sacrificate.
(19) În cazul evenimentului de tip moarte a animalelor, crotaliile
auriculare nu se îndepărtează.
(20) În cazul bovinelor, paşaportul este predat medicului veterinar de
liberă practică împuternicit, în termen de maximum 7 zile de la producerea
evenimentului care are drept consecinţă lipsa bovinei din exploataţie, cu
excepţia evenimentului de mişcare către o altă exploataţie.
(21) DSVSA eliberează contra cost paşapoartele duplicat, în termen de
maximum 3 zile de la data solicitării, pe baza formularului de declarare
eveniment în care este consemnată pierderea paşaportului şi a înregistrării
acestuia în Baza naţională de date informatice; costul paşapoartelor duplicat
se stabileşte de fiecare DSVSA, în funcţie de cheltuielile generate de
emiterea acestora.
ART. 12
Obligaţii privind transportul animalelor vii
Orice persoană care transportă animele pe teritoriul României are
următoarele obligaţii:
a) să accepte doar animalele identificate, care sunt însoţite de
formularul/ documentul de mişcare sau de documentele obligatorii necesare în
cazul comerţului intracomunitar sau al exportului către ţări terţe, precum şi
de paşaport, în cazul bovinelor;
b) să verifice la îmbarcare, pentru fiecare animal, corespondenţa dintre
paşaport, formularul/ documentul de mişcare şi crotalii auriculare, pentru
animalele din specia bovine, precum şi corespondenţa dintre crotaliile
auriculare şi formularul/ documentul de mişcare, pentru celelalte specii de
animale;
c) să prezinte persoanelor responsabile de controlul sanitar - veterinar
animalele şi toate documentele prevăzute la lit. a);
d) să asigure bunăstarea animalului pe parcursul întregii călătorii, în
conformitate cu legislaţia în vigoare;
e) să transporte animalele în vehicule înregistrate/ autorizate sanitar -
veterinar în acest scop.

CAP. III
Obligaţiile proprietarilor de exploataţii, proprietarilor sau
deţinătorilor de animale în cazul în care identificarea şi înregistrarea
animalelor este efectuată de către aceştia sau prin asociaţiile înregistrate
legal

ART. 13
Obligaţii privind regimul exploataţiilor
(1) În cazul constituirii unei noi exploataţii sau al intrării unui
animal într-o exploataţie care nu a avut animale în ultimii 3 ani,
proprietarul acesteia este obligat să notifice DSVSA, cu 7 zile înainte de
producerea evenimentului, intenţia respectivă, în vederea înregistrării
exploataţiei în RNE, furnizând acestuia datele de identificare.
(2) În cazul unei exploataţii existente, fiecare proprietar de
exploataţie are următoarele obligaţii:
a) să permită medicului veterinar oficial să desfăşoare controale şi
inspecţii sanitar-veterinare la toate exploataţiile şi pentru toate
animalele;
b) să ofere medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi sau
medicilor veterinari oficiali, după caz, răspunsuri corecte referitoare la
informaţiile solicitate, respectiv numele, prenumele/ denumirea, codul
numeric personal/ CUI, şi adresa proprietarului exploataţiei, adresa
exploataţiei, precum şi datele despre deţinătorul animalelor;
c) să declare medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi sau
medicilor veterinari oficiali, după caz, în perioada prevăzută de lege, orice
modificare apărută în datele deja colectate cu privire la exploataţie;
d) să păstreze în mod corespunzător registrul exploataţiei, să îl
actualizeze şi să îl arhiveze pentru control sanitar-veterinar pentru o
perioadă de minimum 3 ani de la data închiderii exploataţiei.
(3) În cazul deschiderii sau redeschiderii unei exploataţii, proprietarul
acesteia informează medicul veterinar oficial, cu 7 zile înainte, despre
respectiva intenţie de deschidere a activităţii.
(4) În completarea obligaţiilor prevăzute la alin. (2), proprietarul
exploataţiilor declară medicului veterinar oficial, închiderea temporară ori
definitivă a activităţii exploataţiei, cu 7 zile înainte de producerea
evenimentului.
(5) Proprietarul exploataţiei păstrează pentru activităţi de control
sanitar-veterinar toate documentele care îi sunt remise privind identificarea
şi înregistrarea exploataţiei şi a animalelor.
(6) Proprietarul exploataţiei păstrează în bune condiţii cartea
exploataţiei; în cazul pierderii sau furtului acesteia, proprietarului
exploataţiei i se eliberează de către operatorul SNIIA un duplicat, contra
cost.
ART. 14
Obligaţii privind identificarea şi mişcarea animalelor
(1) Fiecare deţinător are obligaţia de a identifica şi înregistra
animalele deţinute în condiţiile prevăzute la art. 2 - 5.
(2) Crotaliile auriculare utilizate pentru identificarea oficială a
animalelor se achiziţionează de la furnizorii care comercializează mijloace
de identificare aprobate de ANSVSA, potrivit legii.
(3) Deţinătorul animalului va înregistra în registrul exploataţiei
naşterea animalului în aceeaşi zi cu identificarea lui, în cazul bovinelor
înregistrând totodată şi codul crotaliei auriculare a mamei; de asemenea,
deţinătorul animalului este responsabil de înregistrarea naşterii animalului
şi în SNIIA, în termen de 7 zile de la identificarea lui, în cazul bovinelor
înregistrându-se totodată şi codul crotaliei auriculare a mamei; paşaportul
bovinei va fi ridicat de la DSVSA în termen de 14 zile de la înregistrarea
animalului în SNIIA.
(4) Proprietarul sau administratorul exploataţiei trebuie să permită
accesul în exploataţie doar animalelor identificate conform legislaţiei în
vigoare şi doar celor care sunt însoţite de formularele/ documentele de
mişcare, iar în cazul bovinelor, şi de paşaport.
(5) La achiziţionarea sau încredinţarea oricăror animale din speciile
care fac obiectul prezentei norme sanitare veterinare, deţinătorul de animale
înregistrează în aceeaşi zi în registrul exploataţiei intrarea/ ieşirea
respectivelor animale în/din exploataţie şi este responsabil de înregistrarea
mişcării în SNIIA, în termen de cel mult 3 zile de la intrarea/ieşirea
animalului.
(6) În cazul în care încredinţarea animalelor se face către un mijlocitor
de afaceri cu animale vii, în documentul de mişcare va fi completat codul de
înregistrare al acestuia, iar la înregistrarea mişcării în SNIIA va fi, de
asemenea, înregistrat acest cod ca şi destinaţie intermediară a animalelor.
(7) În cazul în care, achiziţionarea animalelor se face de la un
mijlocitor de afaceri cu animale vii la înregistrarea mişcării în SNIIA va fi
completat, de asemenea, codul de înregistrare al acestuia.
(8) Deţinătorul animalelor are obligaţia ca la orice mişcare a acestora
să completeze documentul de mişcare al animalelor, al cărui model este
prevăzut în anexa nr. 8.
(9) Pentru animalele din specia bovine, suplimentar faţă de cerinţele
prevăzute la alin. (1)-(4), noul deţinător de animale are obligaţia de a
înregistra mişcarea şi în paşaportul bovinei, în cazul în care această
mişcare are ca rezultat schimbarea deţinătorului sau a exploataţiei.
(10) Numai animalele înscrise în documentul de mişcare pot fi mutate
dintr-o exploataţie în alta, inclusiv cele având drept destinaţie un abator,
în vederea tăierii.
(11) Deţinătorul de animale are obligaţia de a avea asupra sa pe timpul
mişcării animalelor următoarele documente:
a) paşaportul, în cazul animalelor din specia bovine;
b) documentul de mişcare - exemplarele albastru, roşu şi negru.
(12) La achiziţionarea animalelor, noul deţinător este obligat să aibă
asupra sa un document care să conţină codul exploataţiei de destinaţie -
carte de exploataţie, copie după documentul de identificare sau împuternicire
din partea proprietarului exploataţiei de destinaţie.
(13) Proprietarul exploataţiei are obligaţia de a reţine, de a păstra şi
de a arhiva exemplarele verde şi/ sau albastru ale tuturor documentelor de
mişcare eliberate pentru animalele care au fost şi/ sau sunt în exploataţie.
(14) În vederea monitorizării mişcării animalelor, deţinătorul acestora
are obligaţia de a prezenta organelor de control şi inspecţie sanitar-
veterinară documentele de însoţire a animalelor pe parcursul mişcării
acestora.
(15) La sosirea animalelor în exploataţii de tip târguri de animale vii,
baze de achiziţii pentru animale vii sau expoziţii de animale, deţinătorul
acestora are obligaţia de a prezenta medicului veterinar de liberă practică
împuternicit cu activitatea din unitatea respectivă documentele de mişcare şi
predă reprezentantului unităţii exemplarul albastru al acestor documente.
(16) La constituirea unei exploataţii de tranzit de tip stână sau tabără
de vară, prin încredinţarea animalelor către un deţinător sau către
proprietarul acelei exploataţii de tranzit, acesta preia numai animale care
sunt însoţite de formularul/documentul de mişcare.
(17) În perioada în care animalele se află într-o exploataţie de tranzit
de tip stână sau tabără de vară, proprietarul acesteia sau deţinătorul
animalelor are obligaţia de a avea la dispoziţia organelor de control
formularele/documentele de mişcare ale tuturor animalelor din respectiva
exploataţie.
(18) În cazul evenimentelor de tip sacrificare a animalelor pentru consum
propriu, moarte sau dispariţie a animalelor, pierdere a crotaliilor aplicate
animalelor, pierdere a cărţii de exploataţie sau a paşaportului în cazul
bovinelor, precum şi regăsire a animalului, deţinătorul animalelor
înregistrează în aceeaşi zi evenimentul în registrul exploataţiei şi are
responsabilitatea pentru înregistrarea evenimentului în SNIIA, în termen de
cel mult 7 zile de la producerea lui.
(19) În cazul evenimentului de tip sacrificare a animalelor pentru consum
propriu deţinătorul animalelor are obligaţia de a preda medicului veterinar
oficial al circumscripţiei sanitar - veterinare zonale crotaliile auriculare
ale animalelor sacrificate.
(20) În cazul evenimentului de tip moarte a animalelor, crotaliile
auriculare nu se îndepărtează.
(21) În cazul bovinelor, paşaportul este predat medicului veterinar
oficial al circumscripţiei sanitar - veterinare zonale, în termen de cel mult
7 zile de la producerea evenimentului care are drept consecinţă lipsa bovinei
din exploataţie, cu excepţia evenimentului de mişcare către o altă
exploataţie.
(22) DSVSA eliberează contra cost paşapoartele duplicat, în termen de
maximum 3 zile de la data solicitării, pe baza cererii în care este
consemnată pierderea paşaportului şi a înregistrării acestui eveniment în
Baza naţională de date informatice; costul paşapoartelor duplicat se
stabileşte de fiecare DSVSA, în funcţie de cheltuielile generate de emiterea
acestora.
ART. 15
Obligaţii privind activitatea din abatoare
(1) Fiecare abator deţine şi actualizează un registru al abatorului, care
este inscripţionat cu codul abatorului atribuit de SNIIA.
(2) Administratorul abatorului, în calitate de deţinător de animale, este
responsabil pentru menţinerea şi actualizarea registrului abatorului şi are
următoarele obligaţii:
a) să permită accesul în abator numai animalelor identificate, care sunt
însoţite de un formular/document de mişcare, precum şi de paşaport, în cazul
bovinelor;
b) să verifice, pentru fiecare animal, dacă există concordanţă între
codul unic de identificare şi documentele prevăzute la lit. a);
c) sub supravegherea medicului veterinar oficial responsabil cu
activitatea din abator să înlăture crotaliile auriculare ale tuturor
animalelor tăiate şi să efectueze, pentru fiecare pereche de crotalii
recuperate de la animalele sacrificate, o secţiune transversală,
perpendicular pe pinul de penetrare pentru partea "tată", respectiv canal de
joncţiune, pentru partea "mamă"; secţiunea este efectuată astfel încât să
includă codul de bare înscris pe fiecare componentă a crotaliei; prin grija
administratorului abatorului, toate crotaliile auriculare înlăturate se
distrug prin incinerare fie în crematoriile proprii, caz în care se
întocmeşte un proces-verbal de incinerare semnat şi de medicul veterinar
oficial responsabil cu activitatea din abator, fie în unităţi specializate,
caz în care se face dovada predării lor către unitatea de neutralizare a
deşeurilor de origine animală cu care abatorul are încheiat un contract;
d) să înregistreze în registrul abatorului cel puţin următoarele date
referitoare la animalele tăiate: data tăierii, codul unic de identificare
animalului, codul exploataţiei de origine, codul de înregistrare al
mijlocitorului de afaceri cu animale vii de la care s-au achiziţionat
animalele, dacă este cazul, numărul animalelor tăiate, numărul lotului de
animale, greutatea carcasei, codul de identificare al carcasei, destinaţia
cărnii, numărul autorizaţiei de transport şi numărul de înmatriculare al
vehiculului cu care au fost transportate animalele la abator, numărul
autorizaţiei de transport şi numărul de înmatriculare al vehiculului care
efectuează transportul carcasei;
e) să actualizeze zilnic registrul abatorului şi să îl păstreze pentru
control o perioadă de cel puţin 3 ani după închiderea activităţii;
f) să preia de la deţinătorul animalelor din specia bovine, destinate
tăierii în abator, paşapoartele acestora, să le semneze, să aplice ştampila
unităţii în rubrica prevăzută în paşaport pentru administratorul abatorului
şi să le înmâneze medicului veterinar oficial din cadrul circumscripţiei
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor la fiecare sfârşit de lună
pentru bovinele tăiate în luna respectivă;
g) să arhiveze în ordine cronologică formularele/documentele de mişcare
destinate noului deţinător de animale şi să le păstreze pentru controlul
sanitar-veterinar pentru o perioadă de cel puţin 3 ani;
h) să înregistreze în SNIIA intrarea animalelor în abator, precum şi
tăierea sau moartea acestora în termen de cel mult 3 zile de la producerea
evenimentului, înregistrând şi codul de înregistrare al mijlocitorului de
afaceri cu animale vii de la care a achiziţionat animalele, dacă este cazul.
(3) Registrul abatorului poate fi păstrat pe suport hârtie sau pe suport
electronic.
ART. 16
Obligaţii în cazul achiziţionării de animale prin comerţ intracomunitar
sau prin import
În cazul achiziţionării de animale prin comerţ intracomunitar sau prin
import din ţări terţe, deţinătorul are următoarele obligaţii:
a) identifică, în termen de cel mult 7 zile de la data importului,
animalele provenite din ţările terţe, în conformitate cu prevederile
prezentei norme sanitar - veterinare;
b) este responsabil de înregistrarea în SNIIA a animalelor importate, în
cel mult 7 zile de la identificarea acestora, menţionând corespondenţa dintre
codul de identificare din ţara terţă şi noul cod de identificare obţinut prin
crotaliere.
c) în cazul animalelor provenite din state membre ale Uniunii Europene,
este responsabil de înregistrarea animalului în SNIIA în cel mult 7 zile de
la intrarea acestora în exploataţie, păstrând crotaliile auriculare din
statul membru de origine şi specificând codul unic de identificare al mamei;
d) ridică noul paşaport al bovinei de la DSVSA în termen de 14 zile de la
înregistrarea animalului în SNIIA;
e) predă la DSVSA paşapoartele bovinelor provenite din state membre ale
Uniunii Europene la ridicarea pasapoartelor noi emise de DSVSA.
ART. 17
Obligaţii privind activitatea în târgul de animale vii, baza de achiziţii
pentru animale vii şi expoziţia de animale
Proprietarul târgului de animale vii, bazei de achiziţii pentru animale
vii şi expoziţiei de animale are urmatoarele obligaţii:
a) să arhiveze în dosare separate pentru fiecare zi în care funcţionează
exemplarul albastru al formularului de mişcare sau exemplarul albastru al
documentului de mişcare, după caz, destinate unităţii, care au însoţit
animalele la intrarea în aceasta;
b) să elibereze documente de mişcare pentru animalele ce părăsesc
unitatea, completând datele referitoare la exploataţia de destinaţie;
c) să înregistreze în SNIIA în aceeaşi zi intrarea/ ieşirea animalelor
în/din unitate.
ART. 18
Obligaţii în cazul vânzării de animale prin comerţ intracomunitar sau
export
În cazul vânzării de animale prin comerţ intracomunitar sau export
deţinătorul animalului, este responsabil de înregistrarea în SNIIA a
evenimentului de ieşire la comerţ intracomunitar sau export, în termen de
maximum 2 zile de la producerea evenimentului, menţionând totodată şi ţara de
destinaţie.

CAP. IV
Obligaţiile mijlocitorilor de afaceri cu animale vii

ART. 19
Obligaţiile mijlocitorilor de afaceri cu animale vii
La cumpărarea şi la vânzarea de animale, mijlocitorii de afaceri cu
animale vii au urmăroarele obligaţii:
a) să preia de la deţinători doar animale identificate conform
prevederilor prezentei norme sanitare veterinare;
b) la preluarea animalelor, să completeze documentul de mişcare prevăzut
în anexa nr. 8, obligatoriu cu toate datele prevăzute în secţiunea A şi B a
respectivului document şi în anexa acestuia, dacă este cazul, precum şi
datele din secţiunea C, dacă acestea sunt cunoscute şi reprezintă destinaţia
pentru toate animalele;
c) în cazul în care exploataţia de destinaţie nu este cunoscută, la
preluarea animalelor din exploataţia de provenienţă, completează datele din
secţiunea C a documentului de mişcare la predarea animalelor către noul
deţinător din exploataţia de destinaţie, numai dacă toate animalele înscrise
în respectivul document de mişcare au aceeaşi destinaţie;
d) în cazul în care animalele înscrise într-un document de mişcare
preluate dintr-o exploataţie de provenienţă au destinaţii diferite, la
predarea animalelor către noii deţinatori de la destinaţie, eliberează noi
documente de mişcare, completând secţiunile A, B şi C:
1. cu datele corespunzătoare atât ale exploataţiei de provenienţă, cât şi
ale celei de destinaţie;
2. cu datele corespunzătoare ale animalelor preluate de exploataţia de
destinaţie;
e) predă atât deţinătorilor animalelor din exploataţiile de provenienţă,
cât şi deţinătorilor animalelor din exploataţiile de destinaţie exemplarele
documentelor de mişcare ce le revin acestora, precum şi exemplarul ce revine
medicului veterinar de liberă practică împuternicit pentru exploataţia
nonprofesională de provenienţa sau destinaţie, după caz;
f) deţine pe timpul transportului animalelor de la exploataţia de
provenienţă, până la exploataţia de destinaţie, cel puţin exemplarele
albastru şi roşu ale documentului de mişcare;
g) păstrează pentru cel puţin 3 ani de la încetarea activităţii,
exemplarele roşii ale documentelor de mişcare, arhivate în ordine cronologică
şi le prezintă organelor de control la solicitarea acestora;
h) întocmeşte şi păstrează la sediul social declarat Registrul animalelor
transportate şi comercializate, în care se completează toate datele
referitoare la:
1. codul unic de identificare al animalelor preluate;
2. exploataţia de provenienţă a animalelor;
3. data preluării;
4. numărul de înmatriculare al mijlocului de transport al animalelor;
5. codul exploataţiei de destinatie a animalelor;
6. data predării către exploataţia de destinaţie;
7. data morţii animalului, dacă este cazul.
i) întocmeşte şi păstrează la sediul social declarat Registrul
dezinfecţiilor efectuate mijloacelor de transport animale vii utilizate la
transportul animalelor comercializate având file prevăzute pentru fiecare
mijloc de transport deţinut sau utilizat, în care se completează datele
referitoare la:
1. data transportului;
2. specia de animale a fost transportată;
3. data şi locul unde a avut loc dezinfecţia, după efectuarea
transportului;
4. denumirea comercială a dezinfectantului folosit;
5. concentraţia în care a fost folosit dezinfectantul.
j) pastrează şi prezintă organelor de control pentru cel putin 3 ani de
la încetarea activităţii Registrul animalelor transportate şi comercializate
şi Registrul dezinfecţiilor efectuate mijloacelor de transport animale vii
utilizate la transportul animalelor comercializate.

CAP. V
Obligaţiile medicului veterinar de liberă practică împuternicit

ART. 20
Obligaţii privind identificarea şi înregistrarea exploataţiilor
(1) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit verifică şi
actualizează permanent datele cu privire la exploataţiile şi animalele pentru
care este împuternicit, potrivit legii, ca urmare a notificării deţinătorilor
de animale sau ca urmare a efectuării acţiunilor sanitare veterinare.
(2) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1), medicul
veterinar de liberă practică împuternicit efectuează următoarele activităţi:
a) răspunde solicitării de înregistrare doar a exploataţiilor
nonprofesionale, taberelor de vară şi stânelor, în maximum 7 zile de la
primirea acesteia, şi completează toate rubricile destinate identificării
acestora, conform formularului de identificare;
b) actualizează datele aparţinând exploataţiilor din RNE cu privire la:
schimbarea proprietarului, modificarea domiciliului proprietarului,
schimbarea numelui proprietarului, divizarea exploataţiilor nonprofesionale
în urma partajului efectuat în condiţiile legii, pe baza cererii
proprietarului şi a documentelor justificative; copiile documentelor în baza
cărora s-a făcut schimbarea datelor în SNIIA sunt păstrate la medicul
veterinar de liberă practică împuternicit şi de DSVSA cel puţin 3 ani;
modificarea datelor în SNIIA este efectuată în maximum 3 zile de la
prezentarea de către proprietar a cererii şi a documentelor justificative;
(3) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit distribuie cărţile
de exploataţie şi paşapoartele animalelor din specia bovine în termen de
maximum 7 zile de la primirea lor, prin înmânare către proprietarul
exploataţiei, respectiv deţinatorul animalelor, efectuând totodată un scurt
instructaj privind funcţiile cărţii şi ale paşaportului, precum şi
obligaţiile ce revin deţinătorului acestora.
(4) În cazul închiderii definitive a unei exploataţii, medicul veterinar
de liberă practică împuternicit preia cartea exploataţiei respective şi o
transmite în termen de maximum 30 de zile către DSVSA.
(5) În cazul înfiinţării unei exploataţii noi, medicul veterinar de
liberă practică împuternicit completează formularul de identificare, iar la
primirea cărţii de exploataţie de la DSVSA o înmânează, pe bază de semnătură,
proprietarului exploataţiei.
(6) În cazul pierderii, furtului sau dispariţiei cărţii de exploataţie,
medicul veterinar de liberă practică împuternicit anunţă operatorul SNIIA
prin inregistrarea evenimentului in SNIIA.
(7) La primirea duplicatului cărţii de exploataţie eliberat de către
operatorul SNIIA, medicul veterinar de liberă practică împuternicit îl
înmânează proprietarului exploataţiei.
ART. 21
Obligaţiile privind identificarea şi înregistrarea animalelor
(1) Medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi sunt responsabili
cu efectuarea identificării animalelor şi cu înregistrarea acestora în SNIIA,
în cazul exploataţiilor pentru care a fost împuternicit, potrivit legii.
(2) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit are următoarele
obligaţii:
a) în termen de maximum 7 zile de la notificarea proprietarului, să
identifice animalele, înregistrând totodată proprietarul acestora, precum şi
deţinatorul lor, dacă acesta este diferit de proprietar;
b) să completeze rubricile destinate identificării animalelor, prin
înscrierea codului crotaliei, precum şi a informaţiilor solicitate în
formularul de identificare;
c) să introducă în SNIIA, în maximum 3 zile de la aplicarea mijlocului de
identificare, datele cu privire la exploataţiile şi animalele identificate,
pe echipamentele de calcul şi de comunicaţii puse la dispoziţie de către
operatorul SNIIA;
d) să păstreze exemplarul roşu al formularului de identificare, să
înmâneze exemplarul verde al acestuia proprietarului exploataţiei şi să
expedieze în original exemplarul albastru al formularului de identificare
către DSVSA, în prima decadă a lunii următoare;
e) să semneze şi să parafeze în rubricile desemnate paşapoartele
bovinelor şi să le distribuie pe bază de semnătură detinatorilor acestora, în
termen de maximum 7 zile de la primirea lor de la DSVSA.
ART. 22
Obligaţiile privind mişcarea animalelor
(1) În cazul mişcării animalelor având ca efect descreşterea numărului de
animale în exploataţia de referinţă, ca urmare a vânzărilor, donaţiilor sau
încredinţărilor de animale - turmă în transhumanţă care pleacă cu cioban,
medicul veterinar de liberă practică împuternicit întocmeşte şi eliberează un
formular de mişcare, pentru fiecare animal sau grup de animale, astfel:
a) răspunde solicitării proprietarului exploataţiei sau a deţinătorului
de animale în maximum 3 zile de la primirea acesteia;
b) completează formularul de mişcare şi eliberează exemplarele albastru
şi verde - matca şi cuponul acestora - pentru fiecare animal sau grup de
animale, după caz, care urmează să fie mutat în afara exploataţiei şi care
are o destinaţie comună; formularul de mişcare este valabil până la data
sosirii animalelor în exploataţia de destinaţie, dar nu mai mult de 3 zile de
la eliberare; în situaţia grupurilor de animale aflate în mişcare de tip
transhumanţă, formularul de mişcare este valabil până la data sosirii
animalelor în exploataţia de destinaţie;
c) înregistrează în SNIIA mişcarea animalelor, în aceeaşi zi cu
eliberarea formularelor de mişcare;
d) păstrează exemplarul roşu al formularului de mişcare emis şi îl
arhivează în ordine cronologică.
(2) În cazul mişcării animalelor având ca efect creşterea numărului de
animale în exploataţia de referinţă, respectiv naşteri, cumpărări,
încredinţări, medicul veterinar de liberă practică împuternicit procedează
după cum urmează:
a) în cazul naşterilor:
1. aplică animalelor născute în exploataţie mijloacele oficiale de
identificare în termen de 7 zile de la solicitare;
2. completează rubricile destinate identificării animalelor, prin
înscrierea codului crotaliei auriculare în formularul de identificare
menţionând totodată şi datele proprietarului; în cazul bovinelor
înregistrează şi datele corecte referitor la codul crotaliei auriculare a
mamei;
3. semnează formularul de identificare, prezintă formularul respectiv
deţinătorului pentru a fi semnat şi de către acesta, păstrează exemplarul
roşu al formularului de identificare şi îl arhivează în ordine cronologică,
înmânează exemplarul verde deţinătorului şi predă exemplarul albastru al
formularului de identificare către DSVSA, în prima decadă a lunii următoare;
4. înregistrează evenimentul în SNIIA, în maximum 3 zile de la
identificarea animalelor; în cazul bovinelor va înregistra în SNIIA şi datele
corecte referitor la codul crotaliei auriculare a mamei;
5. distribuie deţinătorilor bovinelor paşapoartele acestora, pe bază de
semnătură, în termen de maximum 7 zile de la primirea lor de la DSVSA;
b) în cazul cumpărărilor, al încredinţărilor sau al transferului:
1. răspunde solicitării deţinătorului de animale în maximum 3 zile de la
primirea acesteia;
2. preia de la deţinatorul animalelor exemplarul albastru matca al
formularului de mişcare şi înregistrează datele în SNIIA în aceeaşi zi;
3. în cazul bovinelor, suplimentar faţă de prevederile pct. 1 şi 2,
completează în paşaportul bovinei datele cu privire la eveniment, semnează şi
parafează în rubricile destinate medicului veterinar de liberă practică
împuternicit.
(3) În cazul preluării exemplarului negru al documentului de mişcare de
la deţinatorul animalelor, înregistrează în SNIIA evenimentul de intrare/
ieşire a animalelor în/ din exploataţie, în termen de cel mult 3 zile de la
preluarea documentului.
ART. 23
Obligaţiile privind înregistrarea unor evenimente
În vederea înregistrării unor evenimente de tip sacrificare a animalelor
pentru consum propriu, moarte sau dispariţie a animalelor, pierdere a
crotaliilor aplicate animalelor, pierdere a cărţii de exploataţie sau a
paşaportului în cazul bovinelor, precum şi regăsire a animalului, medicul
veterinar de liberă practică împuternicit are următoarele obligaţii:
a) să răspundă solicitării proprietarului exploataţiei sau deţinătorului
de animale în maximum 3 zile de la primirea acesteia, prin completarea
formularului de declarare eveniment, şi să înmâneze solicitantului exemplarul
verde al acestuia; înregistrarea evenimentului de tip dispariţie a animalelor
este efectuată numai dacă deţinătorul animalelor predă medicului veterinar de
liberă practică împuternicit o copie după declaraţia cu privire la
evenimentul respectiv, înregistrată la secţia de poliţie în a cărei rază
teritorială se află exploataţia din care a dispărut animalul;
b) să colecteze crotaliile auriculare ale animalelor sacrificate pentru
consum propriu şi să le predea, împreună cu exemplarul albastru al
formularului de declarare eveniment, la DSVSA, până în prima decadă a lunii
următoare;
c) să înregistreze evenimentul în SNIIA, în aceeaşi zi cu eliberarea
documentelor;
d) suplimentar faţă de cele prevăzute la lit. a)-c), pentru animalele din
specia bovine, să completeze în paşaport datele cu privire la eveniment şi
să-l predea la DSVSA, în prima decadă a lunii următoare;
e) să păstreze şi să arhiveze în ordine cronologică exemplarul roşu al
formularului de declarare eveniment şi copia după declaraţia prevăzută la
lit. a);
f) în cazul semnalării de către deţinătorul de animale ori de către DSVSA
a pierderii crotaliei unui animal, să completeze formularul de declarare
eveniment, care reprezintă solicitarea eliberării contra cost a unui duplicat
al acesteia si sa inregistreze evenimentul in SNIIA in aceeasi zi;
g) în cazul apariţiei unui animal declarat dispărut care are crotalia
auriculară/ crotaliile auriculare aplicate, să completeze formularul de
declarare eveniment şi să înregistreze în SNIIA, în aceeaşi zi, evenimentul
de regăsire a animalului;
h) în cazul apariţiei unui animal declarat dispărut nu mai are crotalia
auriculară/ crotaliile auriculare, după finalizarea anchetei oficiale
efectuate de către organele abilitate şi în cazul în care în urma acesteia a
putut fi stabilită cu certitudine originea animalului, să completeze
formularul de declarare a evenimentului de tip regăsire animal şi pierdere
crotalie şi să înregistreze evenimentele în SNIIA, în aceeaşi zi; să aplice
crotalia auriculară/ crotaliile auriculare duplicat sub supravegherea
medicului veterinar oficial.
ART. 24
Obligaţii în cazul achiziţionării de animale prin comerţ intracomunitar
sau prin import
(1) În cazul achiziţionării de animale prin comerţ intracomunitar sau
prin import, medicul veterinar de liberă practică împuternicit are
următoarele obligaţii:
a) verifică corespondenţa dintre codurile unice de identificare şi
documentele însoţitoare ale animalelor;
b) identifică, crotaliază şi înregistrează în conformitate cu prevederile
prezentei norme sanitare veterinare, în termen de 7 zile de la data
importului, animalele provenite din ţările terţe;
c) în cazul animalelor provenite din state membre ale Uniunii Europene,
înregistrează animalul specificând şi codul unic de identificare al mamei,
păstrând crotaliile auriculare din statul membru de origine; de la aceste
prevederi sunt exceptate suinele care au făcut obiectul comerţului
intracomunitar, cărora li se aplică crotalia auriculară naţională cu cod unic
de identificare;
d) colectează toate paşapoartele bovinelor de la deţinătorul animalelor
şi le predă la DSVSA, în maximum 3 zile de la colectare.
(2) Prin completarea formularului de identificare a animalelor şi
înregistrarea acestora în SNIIA, se solicită eliberarea de către DSVSA a
noilor paşapoarte pentru bovinele provenite atât din statele membre ale
Uniunii Europene, cât şi din ţările terţe.
(3) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit:
a) păstrează o copie a fiecărui paşaport predat la DSVSA ;
b) predă deţinătorului animalelor exemplarul verde al formularului de
identificare;
c) transmite la DSVSA exemplarul albastru al formularului de
identificare;
d) arhivează exemplarul roşu al formularului de identificare.
ART. 25
Obligaţiile privind activitatea în târgurile de animale vii, baze de
achiziţii pentru animale vii şi expoziţii de animale
Medicul veterinar de liberă practică împuternicit cu activitatea din
târgurile de animale vii, bazele de achiziţii pentru animale vii şi
expoziţiile de animale are obligaţia să verifice corespondenţa dintre
codurile unice de identificare ale animalelor şi datele înscrise în
formularele/ documentele de mişcare pentru animalele care intră/ ies din
unitate.
ART. 26
Obligaţii tranzitorii privind înregistrarea animalelor
Pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în art. 11 alin. (4) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi
înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea
şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 201 din 30 martie 2010, precum şi pentru îndeplinirea
obligaţiilor prevăzute în art. 63 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în
România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 27
septembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003, cu
modificările şi completările ulterioare, medicii veterinari de liberă
practică împuterniciţi utilizează formularul suplimentar aflat în format
electronic în aplicaţia de înregistrare a animalelor, pus la dispoziţie de
operatorul SNIIA.

CAP. VI
Obligaţiile medicului veterinar oficial

ART. 27
Obligaţiile medicului veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-
veterinare zonale cu privire la identificarea şi înregistrarea animalelor
Medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale
are următoarele obligaţii:
a) desfăşoară activităţi de monitorizare în exploataţii; toate
deficienţele găsite sunt raportate la DSVSA pentru luarea măsurilor de
corectare a acestora;
b) execută un program operaţional de monitorizare stabilit de ANSVSA,
prin verificarea electronică, scriptică, şi faptică a activităţilor de
identificare şi înregistrare a animalelor;
c) colectează crotaliile provenite de la animalele sacrificate pentru
consum propriu în exploataţiile comerciale şi le predă la DSVSA în vederea
distrugerii.
ART. 28
Obligaţiile privind comerţul intracomunitar cu animale din România către
alte state membre ale Uniunii Europene şi exportul de animale
Medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale
are următoarele obligaţii:
a) verifică dacă animalele destinate comerţului intracomunitar sau
exportului sunt identificate conform prezentei norme sanitare veterinare şi
au paşapoarte, în cazul bovinelor;
b) verifică concordanţa dintre codul unic de identificare al animalelor
înscris pe crotaliile auriculare şi cel înscris pe documentele însoţitoare;
c) păstrează şi arhivează o copie a certificatului de sănătate pentru
export sau comerţ intracomunitar;
d) predă lunar la DSVSA paşapoartele bovinelor exportate.
ART. 29
Obligaţiile medicului veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind activitatea din abatoarele
de bovine
Până la 1 ianuarie 2011 medicul veterinar oficial al circumscripţiei
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor are următoarele obligaţii:
a) arhivează cronologic formularele transmise de medicul veterinar
oficial responsabil cu activitatea din abator;
b) înregistrează tăierea animalelor în SNIIA în aceeaşi zi cu primirea
documentelor transmise de veterinar oficial responsabil cu activitatea din
abator;
c) transmite la DSVSA, pe bază de proces-verbal de predare-primire,
paşapoartele bovinelor astfel:
1. o dată pe săptămână, în cazul abatoarelor care taie mai mult de 20 de
capete/ săptămână;
2. o dată pe lună, în cazul abatoarelor care taie mai puţin de 20 de
capete/ săptămână.
ART. 30
Obligaţiile privind activitatea din abatoare pentru medicul veterinar
oficial responsabil cu activitatea din abator
(1) Medicul veterinar oficial responsabil cu activitatea din abator are
următoarele obligaţii:
a) să completeze pe paşaportul bovinei data tăierii şi codul abatorului,
să semneze şi să parafeze paşaportul;
b) in cursul anului 2010, in abatoarele pentru bovine, să preia
exemplarele din formularele de mişcare destinate DSVSA, precum şi paşaportul
fiecărui animal, şi să le transmită medicului veterinar oficial al
circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în
maximum 3 zile de la preluarea acestora;
c) să supravegheze distrugerea prin incinerare, prin grija proprietarului
abatorului, a crotaliilor auriculare ale animalelor tăiate, şi să semneze pe
procesul - verbal de incinerare.
(2) Dacă medicul veterinar oficial responsabil cu activitatea din abator
constată că un animal destinat tăierii:
a) mai are o singură crotalie - permite tăierea animalului pentru consum,
în urma unei anchete oficiale din care reiese identitatea animalului;
b) nu are nicio crotalie - nu permite tăierea animalului şi informează
imediat medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare
zonale, care desfăşoară o ancheta oficială şi, în colaborare cu DSVSA,
investighează locul de unde a fost adus respectivul animal şi solicită
informaţii relevante despre deţinătorul anterior al animalului; în funcţie de
rezultatul anchetei, directorul DSVSA emite o autorizaţie decizie de tăiere a
animalului pentru consum, cu informarea medicului veterinar oficial din
abator, sau aplică prevederile art. 39 alin. (2).
(3) Procedura menţionată la alin. (2) poate fi urmată numai dacă animalul
a fost însoţit de un formular de mişcare, iar în cazul bovinelor, şi de
paşaport, pe baza cărora se poate stabili originea animalului, în caz contrar
aplicându-se prevederile art. 39 alin. (2).
ART. 31
Obligaţiile privind activitatea din unităţile de neutralizare a
deşeurilor de origine animală
Medicul veterinar oficial înregistrează în SNIIA codurile de identificare
ale animalelor înscrise în documentele de mişcare care însoţesc cadavrele
care au intrat în unitatea de ecarisare.

CAP. VII
Obligaţiile DSVSA

ART. 32
Obligaţiile privind identificarea şi înregistrarea exploataţiilor
(1) DSVSA este răspunzătoare pentru activitatea de înregistrare şi
actualizare a datelor referitoare la unităţi.
(2) La emiterea autorizaţiei sanitar-veterinare de către DSVSA, unitatea
este înregistrată în RNE cu starea "activă" prin proceduri generate de SNIIA.
(3) În cazul redeschiderii unei unităţi a cărei activitate a fost închisă
temporar, procedura de reautorizare se efectuează cu menţinerea codului de
exploataţie avut iniţial.
(4) La înregistarea în RNE a unităţilor, DSVSA completează datele de
identificare ale exploataţiilor cu coordonatele geografice ale acestora, prin
utilizarea aparatelor privind Sistemul de Poziţionare Globală.
(5) Pentru unităţile deja înregistrate în RNE, DSVSA completează datele
de identificare ale acestora cu coordonatele geografice corespunzătoare în
termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei norme sanitare
veterinare.
ART. 33
Obligaţiile privind gestiunea şi controlul exploataţiilor
(1) DSVSA păstrează formularele şi documentele primite de la medicul
veterinar de liberă practică împuternicit sau de la medicul veterinar oficial
pentru cel puţin 3 ani, verifică introducerea datelor în RNE şi SNIIA,
monitorizează şi controlează SNIIA.
(2) În cadrul activităţii de gestiune şi control al exploataţiilor, DSVSA
are următoarele obligaţii:
a) să verifice toate formularele primite de la medicul veterinar de
liberă practică împuternicit; în cazul formularelor incomplete sau completate
incorect, îl informează pe medicul veterinar oficial, cerând corectarea
greşelilor;
b) să înregistreze în RNE cu stare "activă", prin proceduri generate de
SNIIA, toate unităţile;
c) să actualizeze pentru toate unităţile datele referitoare la starea
acestora, respectiv suspendarea activităţii, închiderea sau redeschiderea
acestora;
d) să distribuie cărţile de exploataţie, în termen de maximum 7 zile de
la primirea lor, prin predare pe bază de semnătură către medicul veterinar de
liberă practică împuternicit sau proprietarului unităţii, după caz.
ART. 34
Obligaţiile privind monitorizarea identificării şi înregistrării
animalelor DSVSA are următoarele obligaţii:
a) să permită înregistrarea în SNIIA, la sediul DSVSA, de către medicul
veterinar de liberă practică împuternicit sau de către medicul veterinar
oficial, prin descărcarea datelor sau introducerea lor, a formularelor
prevăzute în anexele nr. 3, 4 şi 5, în cazul în care aceştia, pe considerente
exclusiv de ordin tehnic, de natura imposibilităţii realizării unei conexiuni
de comunicare punct la punct cu Baza naţională de date informatice, nu pot
efectua înregistrarea datelor; constatarea imposibilităţii stabilirii
conexiunii se face de DSVSA şi de operatorul SNIIA;
b) să verifice din punct de vedere formal toate formularele primite; în
cazul formularelor incomplete sau completate incorect, informează medicii
veterinari oficiali, solicitând corectarea greşelilor; corectarea trebuie
efectuată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit care a
emis documentul, în termen de 7 zile de la solicitarea medicului veterinar
oficial;
c) să arhiveze toate formularele şi documentele trimise de medicii
veterinari de liberă practică împuterniciţi sau de medicii veterinari
oficiali şi să le păstreze cel puţin 3 ani;
d) să preia, să depoziteze la sediul DSVSA şi să distribuie medicilor
veterinari de liberă practică împuterniciţi crotaliile auriculare, mijloacele
de aplicare a crotaliilor auriculare, formularele şi tehnica de calcul şi
comunicaţii puse la dispoziţie de către operatorul SNIIA sau de către ANSVSA,
după caz;
e) să aloce electronic crotaliile auriculare şi formularele care au fost
distribuite medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi;
f) să verifice modul de alocare electronică a crotaliilor auriculare,
efectuată de medicul veterinar de liberă practică împuternicit;
g) să înmâneze medicului veterinar de liberă practică împuternicit, pe
bază de proces-verbal, componentele SNIIA prevăzute la lit. d);
h) să valideze tipărirea, pe baza situaţiei computerizate generate de
SNIIA, a paşapoartelor emise, în condiţiile legii, pentru bovinele
identificate şi înregistrate, să le tipărească şi:
1. să le transmită medicului veterinar de liberă practică împuternicit,
în termen de 7 zile de la înregistrarea animalului în SNIIA;
2. să le predea deţinătorului de bovine din exploataţiile comerciale, în
termen de 14 zile de la înregistrarea animalului în SNIIA;
i) să îi coordoneze şi să îi instruiască pe cei implicaţi în activitatea
de identificare şi înregistrare a exploataţiilor şi animalelor;
j) să preia crotaliile auriculare ale animalelor sacrificate, predate de
către medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau de către medicul
veterinar oficial, după caz, şi să se asigure de distrugerea lor în
condiţiile legii;
k) să verifice înregistrarea în SNIIA a evenimentelor suferite de
animale;
l) în urma verificărilor efectuate, să confirme şi să certifice în scris
realitatea, regularitatea şi legalitatea acţiunilor de identificare,
crotaliere şi înregistrare în Baza naţională de date informatice, în vederea
efectuării plăţilor de către ANSVSA;
m) să desfăşoare activităţi de inspecţie obligatorie în exploataţii şi la
furnizorii mijloacelor oficiale de identificare utilizate pe teritoriul
României;
n) să aplice sancţiuni şi să iniţieze investigaţii care vizează
deţinătorii sau personalul implicat în activitatea de identificare şi
înregistrare a animalelor, în cazul încălcării prevederilor prezentei norme
sanitare veterinare;
o) să iniţieze investigaţii şi să aplice sancţiuni care vizează
furnizorii mijloacelor oficiale de identificare utilizate pe teritoriul
României, în cazul încălcării de către aceştia a prevederilor legislaţiei în
vigoare;
p) să iniţieze măsuri de corectare a neconformităţilor constatate în urma
investigaţiilor prevăzute la lit. n);
q) sa aloce proprietarilor unităţilor si mijlocitorilor de afaceri cu
animale vii inregistrati, seriile care vor fi utilizate de către acestia la
tiparirea documentelor de miscare prevăzute în anexa nr. 8.
ART. 35
Obligaţiile privind monitorizarea activităţii de tăiere a animalelor
DSVSA are obligaţia de a verifica, în cadrul programului de monitorizare,
crotaliile auriculare şi paşapoartele, în cazul bovinelor, precum şi
documentele eliberate pentru animalele tăiate în abatoare sau în cazul
sacrificărilor pentru consum propriu.
ART. 36
Obligaţiile privind intrările de animale prin comerţ intracomunitar sau
prin import din ţări terţe
DSVSA are următoarele obligaţii:
a) să verifice înregistrările animalelor şi datele exploataţiei de
destinaţie în SNIIA;
b) să păstreze, în cazul în care există, paşapoartele animalelor
provenite din ţările terţe, primite de la medicul veterinar de liberă
practică împuternicit, pentru cel puţin 3 ani;
c) să transmită la ANSVSA paşapoartele animalelor provenite din statele
membre ale Uniunii Europene, în vederea trimiterii ulterioare a acestora
către ţara de origine;
d) să predea medicului veterinar de liberă practică împuternicit sau
deţinătorului în cazul animalelor din exploataţiile comerciale, un nou
paşaport pentru bovine, în termen de 7 zile de la înregistrarea animalului în
SNIIA.
ART. 37
Obligaţiile privind înregistrarea utilizatorilor SNIIA
DSVSA are următoarele obligaţii:
a) înregistează cererile solicitanţilor prevăzuţi la art. 6;
b) analizează documentele depuse de solicitanţi conform prevederilor art.
6;
c) în cazul soluţionării pozitive a cererilor prevăzute la lit. a), emite
CD - ROM -ul de înregistrare şi îl predă solicitantului, efectuând instruirea
acestuia.
ART. 38
Obligaţii privind înregistrarea mijlocitorilor de afaceri cu animale vii
DSVSA are următoarele obligaţii:
a) inregistrează cererile solicitantilor prevazuti la art. 7;
b) analizează documentele depuse de solicitanţi conform prevederilor art.
7;
c) în cazul solutionarii pozitive a cererii va emite Documentul de
inregistrare a mijlocitorului de afaceri cu animale vii, prevazut in anexa
nr. 13, înregistrând în acesta şi codul de înregistrare al mijlocitorului de
afaceri cu animale vii, generat de SNIIA pe care îl va preda solicitantului
în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea cererii.
ART. 39
Inspecţie şi control
(1) DSVSA efectuează inspecţii şi controale sanitar-veterinare în
exploataţii, unitaţi, circumscripţii sanitar-veterinare de asistenţă,
circumscripţii sanitar-veterinare zonale, circumscripţii sanitar-veterinare
şi pentru siguranţa alimentelor, pe tematica identificării şi înregistrării
animalelor.
(2) Orice animal găsit neidentificat a cărui identificare nu poate fi
dovedită de către deţinator este considerat animal cu risc major în difuzarea
de boli, va fi pus sub restricţie şi distrus conform prevederilor legale pe
cheltuiala detinatorului şi respectand normele de bunăstare a animalelor.

CAP. VIII
Obligaţiile ANSVSA

ART. 40
Monitorizarea identificării şi înregistrării animalelor şi a
exploataţiilor
(1) ANSVSA elaborează un plan anual de monitorizare a implementării
activităţilor privind identificarea şi înregistrarea animalelor şi a
exploataţiilor.
(2) În vederea verificării tuturor aspectelor prevăzute în prezenta normă
sanitară veterinară, ANSVSA, prin DSVSA, implementează anual planul de
control pentru:
a) minimum 10% din exploataţii de bovine;
b) minimum 3% din exploataţiile de ovine şi caprine care trebuie să
cuprindă minimum 5% din efectivul de ovine şi caprine existent în România;
c) minimum 3% din exploataţiile de suine.
(3) ANSVSA centralizează raportările efectuate de către DSVSA referitoare
la rezultatele activităţilor privind identificarea şi înregistrarea
animalelor şi a exploataţiilor.
(4) Alocă fiecarei DSVSA plaja de serii de numere care să fie la
dispoziţia acestora pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 34
lit. q).
ART. 41
Aprobarea mijloacelor de identificare utilizate pentru identificarea
oficiala a animalelor in Romania
(1) ANSVSA, în baza criteriilor tehnice aprobate prin ordin al
preşedintelui acesteia, aprobă mijloacele de identificare ce vor putea fi
utilizate pentru identificarea oficiala a animalelor in Romania.
(2) ANSVSA va face publică lista actualizată a societăţilor comerciale
care furnizeaza mijloace de identificare oficiale.
ART. 42
Obligaţiile medicului veterinar oficial din postul de inspecţie la
frontieră în cazul importurilor de animale
Pentru fiecare transport de animale provenite din ţările terţe, medicul
veterinar oficial din postul de inspecţie la frontieră are următoarele
obligaţii:
a) să verifice corespondenţa dintre documentele însoţitoare şi
identificarea animalelor, efectuând controalele prevăzute de legislaţia
naţională în vigoare;
b) să nu permită intrarea în ţară decât animalelor identificate şi cu
documente corespunzătoare.
ART. 43
Obligaţiile medicului veterinar oficial din postul de inspecţie la
frontieră în cazul exporturilor de animale
(1) În cazul exporturilor de animale, medicii veterinari oficiali din
postul de inspecţie la frontieră au următoarele obligaţii:
a) să verifice identitatea animalelor şi îndeplinirea de către acestea a
cerinţele prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară;
b) să păstreze o copie a certificatului de sănătate pentru export.
(2) Medicul veterinar oficial din postul de inspecţie la frontieră nu
permite exportul pentru animalele care nu îndeplinesc cerinţele prevăzute de
prezentele norme metodologice.

CAP. IX
Prevederi finale

ART. 44
(1) În cazul în care trebuie să se înregistreze un număr mai mare de
animale decât numărul de rânduri disponibile pe formularele din anexele nr.
3, 4 şi 5, se utilizează formularul de continuare, al cărui model este
prevăzut în anexa nr. 6.
(2) În cazul în care trebuie să se înregistreze două sau mai multe
animale pentru formularul de mişcare se utilizează formularul de continuare,
cu condiţia ca acestea să fie eliberate doar pentru animalele care provin din
aceeaşi exploataţie şi să aibă ca destinaţie comună aceeaşi exploataţie,
inclusiv abator, tabară de vară, stână sau centru de colectare.
(3) În cazul utilizării formularului de continuare ca anexă la formularul
de mişcare, noul proprietar al animalelor are obligaţia de a înmâna medicului
veterinar de liberă practică împuternicit, în vederea înregistrării în SNIIA,
o fotocopie a exemplarului albastru al tuturor formularelor de continuare
preluate de la vechiul proprietar.
(4) Formularele necesare activităţii de identificare şi înregistrare a
animalelor, tipărite anterior intrării în vigoare a prezentei norme sanitare
veterinare, pot fi utilizate până la epuizarea stocului.
(5) Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară
veterinară.
(6) Prezenta normă sanitară veterinară nu se aplică în cazul
identificării şi înregistrării suinelor din exploataţiile comerciale.

ANEXA 1
-------
la norma sanitară veterinară
----------------------------

INFORMAŢII MINIME
conţinute de registrul exploataţiei
Registrul exploataţiei trebuie să cuprindă următoarele informaţii,
actualizate la zi:
a) date referitoare la exploataţie:
1. codul exploataţiei;
2. adresa exploataţiei;
3. numele şi adresa deţinătorului;
4. tipul de producţie;
b) date referitoare la animalele din exploataţie:
1. codul unic de identificare al animalului;
2. data naşterii;
3. data identificării;
4. sexul;
5. rasa şi genotipul, dacă se cunosc;
6. ziua, luna şi anul în care animalul a decedat în exploataţie;
7. informaţii despre orice înlocuire a crotaliilor auriculare;
c) date referitoare la animalele nou-intrate în exploataţie:
1. codul unic de identificare al animalului;
2. codul exploataţiei de la care animalele au fost transferate;
3. data intrării;
4. seria şi numărul formularului/ documentului de mişcare;
5. cod de înregistrare al mijlocitorului de afaceri cu animale vii;
d) date referitoare la animalele care părăsesc exploataţia:
1. codul exploataţiei sau al abatorului de destinaţie;
2. data plecării;
3. seria şi numărul formularului/ documentului de mişcare;
4. numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, inclusiv remorca;
5. cod de înregistrare al mijlocitorului de afaceri cu animale vii;
e) date referitoare la controlul autorităţii sanitar-veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor competente:
1. în cazul exploataţiilor nonprofesionale, reprezentantul DSVSA
parafează, ştampilează şi semnează pe verso fiecare formular existent în
registrul exploataţiei la data efectuării controlului, consemnând de asemenea
şi data efectuării acestuia;
2. în cazul exploataţiilor comerciale, registrul exploataţiei prevede şi
o rubrică unde reprezentantul DSVSA consemnează data efectuării controlului
şi aplică parafa, ştampila şi semnătura.

ANEXA 2
-------
la norma sanitară veterinară
----------------------------

INFORMAŢII
conţinute de cartea/ cardul de exploataţie

Cartea/ cardul de exploataţie conţine cel puţin următoarele informaţii:


a) codul exploataţiei;
b) adresa exploataţiei;
c) numele, prenumele/ denumirea şi CNP/ CUI ale proprietarului
exploataţiei;
d) adresa proprietarului exploataţiei.

ANEXA 3
-------
la norma sanitară veterinară
----------------------------

Formularul de identificare

--------------
NOTĂ(CTCE)
Formularul de identificare, se găseşte în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 286 bis din 30 aprilie 2010, pagina 29 (a se vedea imaginea
asociată).

Formularul de identificare - formularul 1 - este emis în 3 exemplare pe


hârtie autocopiativă, în carnete de câte 50 de formulare, fiecare carnet
având 150 de file, astfel:
a) exemplarul 1 - albastru - este destinat DSVSA;
b) exemplarul 2 - roşu - este destinat medicului veterinar de liberă
practică împuternicit;
c) exemplarul 3 - verde - este destinat proprietarului exploataţiei şi
reprezintă o componentă a registrului exploataţiei.

ANEXA 4
-------
la norma sanitară veterinară
----------------------------

Formular de mişcare

--------------
NOTĂ(CTCE)
Formularul de mişcare, se găseşte în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 286 bis din 30 aprilie 2010, pagina 31 (a se vedea imaginea
asociată).

Formularul de mişcare - formularul 2 - este emis în 3 exemplare pe hârtie


autocopiativă, cu melanj fluorescent, în carnete de câte 50 de formulare,
fiecare carnet având 150 de file, astfel:
a) exemplarul 1 - albastru:
1. matca este destinată medicului de liberă practică împuternicit în a
cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea noul detinator al
animalului;
2. cuponul detaşabil este destinat noului deţinător al animalului;
b) exemplarul 2 - roşu:
1. matca este destinată medicului de liberă practică împuternicit
emitent;
2. cuponul detaşabil este destinat medicului de liberă practică
împuternicit emitent;
c) exemplarul 3 - verde, matca şi cuponul detaşabil sunt destinate
deţinătorului animalului;

ANEXA 5
-------
la norma sanitară veterinară
----------------------------

FORMULAR DE DECLARARE EVENIMENT

--------------
NOTĂ(CTCE)
Formularul de declarare eveniment, se găseşte în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 286 bis din 30 aprilie 2010, pagina 33 (a se vedea
imaginea asociată).

Formularul de declarare eveniment - formularul 3 - este emis în 3


exemplare pe hârtie autocopiativă, cu melanj fluorescent, în carnete de câte
50 de formulare, fiecare carnet având 150 de file, astfel:
a) exemplarul 1 - albastru - este destinat DSVSA;
b) exemplarul 2 - roşu - este destinat medicului veterinar de liberă
practică împuternicit;
c) exemplarul 3 - verde - este destinat deţinătorului animalului.

ANEXA 6
-------
la norma sanitară veterinară
----------------------------

FORMULAR DE CONTINUARE

--------------
NOTĂ(CTCE)
Formularul de continuare, se găseşte în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 286 bis din 30 aprilie 2010, pagina 34 (a se vedea imaginea
asociată).

Formularul de continuare - formularul 4 - este emis în 3 exemplare pe


hârtie autocopiativă, cu melanj fluorescent, în carnete de câte 50 de
formulare, fiecare carnet având 150 de file, astfel:
a) exemplarul 1 - albastru - este destinat DSVSA sau noului deţinător al
animalului, în cazul în care reprezintă anexă la formularul de identificare,
formularul de mişcare sau la formularul de declarare eveniment;
b) exemplarul 2 - roşu - este destinat medicului veterinar de liberă
practică împuternicit;
c) exemplarul 3 - verde - este destinat deţinătorului animalelor şi
reprezintă o componentă a registrului exploataţiei.

ANEXA 7
-------
la norma sanitară veterinară
----------------------------

PAŞAPORT PENTRU ANIMALELE DIN SPECIA BOVINE

--------------
NOTĂ(CTCE)
Paşaportul pentru animalele din specia bovine, se găseşte în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 286 bis din 30 aprilie 2010, paginile 36-
37 (a se vedea imaginea asociată).

Paşaportul pentru animalele din specia bovine - formularul 5 - este emis


într-un exemplar şi este destinat deţinătorului de animale.
Paşaportul pentru animalele din specia bovine se tipăreşte de către DSVSA
pe hârtie Laser - Copier - 160 g/ mp.
Paşaportul pentru animalele din specia bovine se marchează în colţul din
dreapta sus, înainte de serie, cu timbru sec cu diametrul exterior de 30 mm,
în care se înscriu: ANSVSA, iar central DSVSA şi abrevierea judeţului.

ANEXA 8
-------
la norma sanitară veterinară
----------------------------

DOCUMENT DE MIŞCARE A ANIMALELOR VII

--------------
NOTĂ(CTCE)
Documentul de mişcare a animalelor vii, se găseşte în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 286 bis din 30 aprilie 2010, paginia 38 (a se
vedea imaginea asociată).

ANEXA NR. .......

LA DOCUMENTUL DE MIŞCARE A ANIMALELOR VII CU SERIA ..... ŞI NR. .........


*T*
┌────┬─────────────┬────┬─────────────┬────┬─────────────┬────┬─────────────┐
│Nr. │ Cod de │Nr. │ Cod de │Nr. │ Cod de │Nr. │ Cod de │
│crt.│identificare │crt.│identificare │crt.│identificare │crt.│identificare │
├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┤
├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┤
├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┤
├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┤
├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┤
├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┤
├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┤
├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┤
├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┤
├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┤
├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┤
├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┤
├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┤
├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┤
├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┤
├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┤
├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┤
└────┴─────────────┴────┴─────────────┴────┴─────────────┴────┴─────────────┘
*ST*

Semnătura deţinătorului .............


Documentul de mişcare a animalelor vii, precum şi anexa la acesta sunt
tipărite de către proprietarii unităţilor şi de către mijlocitorii de afaceri
cu animale vii, având imprimate seriile alocate de către DSVSA.

ANEXA 9
-------
la norma sanitară veterinară
----------------------------

REGISTRU PENTRU NOTIFICĂRILE PROPRIETARILOR


*T*
*Font 8*
┌────┬───────────┬───────────┬──────────────┬───────┬────────┬───────────┬───
────────┬───────────────┐
│Nr. │ Nume │ Cod │Tip eveniment │Specia │Nr. de │ Data │
Semnătura │Data estimativă│
│crt.│proprietar │exploataţie│ │ │animale │notificării│
proprietar│ de răspuns la │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ notificare │
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───
────────┼───────────────┤
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───
────────┼───────────────┤
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───
────────┼───────────────┤
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───
────────┼───────────────┤
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───
────────┼───────────────┤
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───
────────┼───────────────┤
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───
────────┼───────────────┤
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───
────────┼───────────────┤
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───
────────┼───────────────┤
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───
────────┼───────────────┤
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───
────────┼───────────────┤
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───
────────┼───────────────┤
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───
────────┼───────────────┤
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───
────────┼───────────────┤
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───
────────┼───────────────┤
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───
────────┼───────────────┤
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───
────────┼───────────────┤
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───
────────┼───────────────┤
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───
────────┼───────────────┤
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───
────────┼───────────────┤
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───
────────┼───────────────┤
└────┴───────────┴───────────┴──────────────┴───────┴────────┴───────────┴───
────────┴───────────────┘
*ST*

Registrul pentru notificările proprietarilor este întocmit de fiecare


medic veterinar de liberă practică împuternicit, respectând modelul
prezentat; fiecare foaie este numerotată şi are aplicată ştampila
circumscripţiei sanitar-veterinare zonale; pe coperta registrului de
notificări este înscris numărul de înregistrare din evidenţa existentă la
circumscripţia sanitar-veterinară zonală în a cărei rază teritorială se
găseşte circumscripţia sanitar-veterinară de asistenţă.
Registrul pentru notificările proprietarilor trebuie pus la dispoziţia
proprietarilor de exploataţii şi deţinătorilor de animale, zilnic, la sediul
circumscripţiei sanitar-veterinare de asistenţă sau în alt loc cu privire la
care deţinătorii au fost înştiinţaţi de medicul veterinar de liberă practică
împuternicit.

ANEXA 10
--------
la norma sanitară veterinară
----------------------------

CERERE
de acordare a dreptului de utilizator SNIIA pentru unităţi

Subsemnatul ____________, CNP [][][][][][][][][][][][][], posesor al


BI/CI seria ____, nr. ______, eliberat de __________ la data de ______, cu
domiciliul în (adresa completă) ________________, în calitate de proprietar/
reprezentat legal al exploataţiei RO [][][][][][][][][][] cu sediul în
(adresa completă) ______________, solicit acordarea dreptului de utilizator
SNIIA, în vederea operării datelor referitoare la identificarea şi
înregistrarea animalelor.
Declar pe proprie răspundere că am luat cunoştinţă de prevederile
Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare
veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a
suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor.

Anexez la prezenta următoarele documente:


*T*
┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────
──┐
│Nr. │ │ Depus

│crt.│ Documente necesare acordării dreptului de utilizator SNIIA
│(da/nu) │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────
──┤
│ 1.│Copie a certificatului de înregistrare de la Oficiul Registrului│

│ │Comerţului │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────
──┤
│ 2.│Copie după BI/ CI a solicitantului │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────
──┤
│ 3.│Copie după CI/ BI persoanei desemnate să opereze date în SNIIA │

│ │pentru animalele din exploataţie │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────
──┤
│ 4.│Copie a cardului de exploataţie sau documentul eliberat de │

│ │DSVSA la înregistrarea exploataţiei în RNE care conţine codul │

│ │exploataţiei si datele proprietarului exploataţiei. │

└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────
──┘
*ST*

Data: SOLICITANT;
_________________ ______________________
Numele şi prenumele în clar
(Semnătura, ştampila)

ANEXA 11
--------
la norma sanitară veterinară
----------------------------

CERERE
de acordare a dreptului de utilizator
SNIIA pentru asociaţiile înregistrate legal

Subsemnatul _______________, CNP [][][][][][][][][][][][][], posesor al


BI/ CI seria ____, nr. _____, eliberat de ____________ la data de ______, cu
domiciliul în (adresa completă) ___________, în calitate de reprezentat legal
al ASOCIAŢIEI _________ cu sediul în (adresa completă) _________, solicit
acordarea dreptului de utilizator SNIIA, în vederea operării datelor
referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor.
Declar pe proprie răspundere că am luat cunoştinţă de prevederile
Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare
veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a
suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor.
Menţionez faptul că, persoanele desemnate ca operator de date în SNIIA
sunt:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Anexez la prezenta următoarele documente:


*T*
┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────
──┐
│Nr. │ │ Depus

│crt.│ Documente necesare acordării dreptului de utilizator SNIIA
│(da/nu) │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────
──┤
│ 1.│Copia documentului de înscriere a asociaţiei în Registrul │

│ │asociaţiilor şi fundaţiilor │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────
──┤
│ 2.│Copia actului constitutiv │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────
──┤
│ 3.│Copia statutului asociaţiei │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────
──┤
│ 4.│Copie după BI/ CI a solicitantului │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────
──┤
│ 5.│Copie după BI/ CI ale persoanei/ persoanelor desemnate să │

│ │opereze date în SNIIA │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────
──┤
│ 6.│Documentul legalizat prin care se atestă împuternicirea din │

│ │partea proprietarului exploataţiei nonprofesionale de a efectua │

│ │activitatea de înregistrare a animalelor către respectiva │

│ │asociaţie │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────
──┤
│ 7.│Copie a cardului de exploatatie sau formularul de identificare, │

│ │care conţine codul exploataţiei şi datele proprietarului │

│ │exploataţiei nonprofesionale pentru care se solicită accesul │

│ │în SNIIA │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────
──┤
│ 8.│Documentul din care reiese distribuirea, pentru fiecare operator│

│ │de date în SNIIA menţionat în cerere, a codurilor exploataţiilor│

│ │nonprofesionale pentru care va avea drept de înregistrare a │

│ │animalelor │

└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────
──┘
*ST*

Data: SOLICITANT;
_________________ ______________________

Numele şi prenumele în clar


(Semnătura, ştampila)

ANEXA 12
--------
la norma sanitară veterinară
----------------------------

CERERE
DE ÎNREGISTRARE CA MIJLOCITOR DE AFACERI CU ANIMALE VII

Subscrisa ______________, CUI _______, cu sediul în (adresa completă)


___________ înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr.
__________, cod fiscal _________telefon / fax ________, solicit prin
intermediul reprezentantului legal, domnul/ doamna ____________, CNP [][][][]
[][][][][][][][][], posesor al BI/ CI seria ___, nr._____, eliberat de
________, la data de ______, înregistrarea ca mijlocitor de afaceri cu
animale vii.
Declar pe proprie răspundere că am luat cunoştinţă de prevederile
Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare
veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a
suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor.

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:

*T*
┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────
──┐
│Nr. │ Documente necesare înregistrării ca mijlocitor de afaceri │ Depus

│crt.│ cu animale vii
│(da/nu) │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────
──┤
│ 1.│Copie a certificatului de înregistrare de la Oficiul Registrului│

│ │Comerţului │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────
──┤
│ 2.│Copie a documentului prin care se evidenţiază că desfăşurăm │

│ │activităţi prevăzute de codul 342 din C.O.R. │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────
──┤
│ 3.│Copie după BI/ CI al reprezentantului legal │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────
──┤
│ 4.│Copia documentului doveditor că deţin în proprietate sau prin │

│ │contract de închiriere un mijloc de transport autorizat/ │

│ │înregistrat de DSVSA pentru transportul animalelor vii │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────
──┤
│ 5.│Copie a certificatului de înregistrare/autorizare sanitară │

│ │veterinară emis de DSVSA pentru mijlocul de transport │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────
──┤
│ 6.│Copie a contractului încheiat cu unitatea neutralizare a │

│ │subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate │

│ │consumului uman, autorizată sanitar - veterinar │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────
──┤
│ 7.│Copie a autorizaţiei sanitar-veterinare a unităţii proprii │

│ │de neutralizare. │

└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────
──┘
*ST*

Data: REPREZENTANT LEGAL:


_________________ ______________________
Numele şi prenumele în clar
(Semnătura, ştampila)

ANEXA 13
--------
la norma sanitară veterinară
----------------------------

[SIGLA ANSVSA]

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ


ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
___________________________________________

DOCUMENT
DE ÎNREGISTRARE A MIJLOCITORILOR DE AFACERI CU ANIMALE VII
Nr. ______ din ______

Având în vedere cererea şi documentaţia înregistrate cu nr. ________ din


________ la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
______________ de către ____________ CUI ___________, cu sediul în (adresa
completă) __________________, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului
cu nr. ___________, cod fiscal ________, telefon /fax _________, prin
intermediul reprezentantului legal, domnul/ doamna ____________, CNP [][][][]
[][][][][][][][][], BI/ CI seria ___ nr. ______,
ţinând cont de prevederile art. 7 din Norma sanitară veterinară, aprobată
prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare
veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a
suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor.
Directorul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
___________________________

DECIDE:

Înregistrarea sanitar-veterinară ca mijlocitor de afaceri cu animale vii


a _________________________, cu codul RO [][][][][][][][][][].

DIRECTOR,

Numele şi prenumele în clar


(Semnătura, ştampila)

--------------
NOTĂ(CTCE)
SIGLA ANSVSA, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
286 bis din 30 aprilie 2010, paginia 44 (a se vedea imaginea asociată).

--------