Sunteți pe pagina 1din 3

Proiectul VECTORI-

factor important în eficientizarea incluziunii în școlile lieștene


Prof.înv.primar, Costea Selena
Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” Liești, jud. Galați

Proiectul VECTORI își dorește a fi un factor important în eficientizarea incluziunii în


școlile lieștene. Se acordă prioritate acțiunilor axate pe diversitate, care promovează – în special
prin abordări inovatoare și integrate – asumarea de valori comune, egalitatea, incluzând
egalitatea de gen, nediscriminarea și incluziunea socială, inclusiv pentru persoanele de etnie
rromă, prin activități de educație interculturală, educație pentru sănătate, activități sportive sau
artistice. Proiectul își propune să stimuleze dezvoltarea competențelor sociale, civice și
interculturale, siguranța și starea de sănătate și să combată discriminarea, segregarea, rasismul,
persecuțiile, violența. Se acordă o atenție specială activităților extracurriculare (cercuri de
muzică, dans, desen, activități sportive, excursii și tabere), combaterii abandonului școlar
timpuriu și a dezavantajelor acestuia, făcând posibilă reușita tuturor cursanților, prin:
consolidarea colaborării dintre toți actorii din școli, precum și cu familiile și alte părți interesate
externe; îmbunătățirea tranziției dintre diferitele etape ale educației; sprijinirea colaborării în
rețea a școlilor care promovează abordările holistice și bazate pe colaborare, în materie de
predare și învățare; îmbunătățirea evaluării și a asigurării calității.
Proiectul vizează ameliorarea și diversificarea serviciilor educaționale prin structurarea
procesului de predare și actualizarea infrastructurii educaționale după principiile directoare ale
unei metodologii de tip „Grădiniță și Școală prietenoase”, de care să beneficieze un număr de
571 de copii și conștientizarea importanței educației prin organizarea unei campanii cu
implicarea unui număr de 571 de părinți.
Se urmărește stimularea accesului și participării copiilor la învățământul preșcolar, în
special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, printr-un set de măsuri integrate
destinate copiilor aparținând grupurilor vulnerabile și părinților acestora ce vizează dialogul
școală-familie-copii-comunitate, activități de consiliere și educație parentală (135 de părinți ai
preșcolarilor), furnizarea de sprijin material (135 de copii preșcolari), desfășurarea de activități
și a unui program de educație pentru sănătate, igienă și nutriție.
Un alt obiectiv vizează stimularea accesului și participării elevilor la învățământul
primar și gimnazial, printr-un set de măsuri integrate de asigurare a oportunităților egale pentru
elevii aparținând grupurilor vulnerabile, prin campanii continue de dialog școală-familie-copii-
comunitate, derularea unui program de tip „Școală după școală” pentru un număr de 120 de
elevi, furnizarea de sprijin material pentru număr de 436 de elevi, desfășurarea de activități de
consiliere și educație parentală, activități extracurriculare, educație pentru sănătate, igienă și
nutriție.

Nu în ultimul rând, se dorește dezvoltarea unei structuri educaționale de calitate, prin


ameliorarea competențelor profesionale a 83 de persoane din categoria cadrelor didactice, prin
facilitarea accesului acestora la cursuri de formare, în vederea creșterii performanțelor
educaționale obținute de către preșcolari și elevi.
Managementul proiectului constă în coordonarea și monitorizarea implementării
proiectului și atingerea rezultatelor propuse, în condițiile stipulate în contractul de finanțare,
precum și monitorizarea activității desfășurate de către experții angajați în cadrul proiectului.
Proiectul are trei paliere (preșcolar, școlar, cadre didactice) și cuprinde mai multe activități:

• Elaborarea unei metodologii de îmbunătățire a programelor educaționale, prin


utilizarea principiului „Grădiniță/ Școală prietenoasă” pentru crearea unui cadru
atractiv de desfășurare a activităților educaționale, în vederea ameliorării riscului de
părăsire timpurie a sistemului de învățământ.
• amenajări și dotări ale spațiilor educaționale: pupitru+bancă, scaun, tablă magnetică,
videoproiector, ecran de proiecție, flipchart, imprimantă, laptop, microscoape
aparat aer condiționat, aparat foto, bancă gimnastică, birou calculator, capră sală
gimnastică, computer desktop, dulap tip cușeta, multifuncțională, pachet dotări
laborator biologie, parchet.dotări laborator chimie.
• Componenta 1 (realizată anual) – Derularea unei campanii de înscriere a copiilor cu
vârste preșcolare în sistemul educațional

• Componenta 2 (realizată continuu) – Activități continue de mediere între școală, familie


și comunitate, în vederea asigurării accesului la educație;

• Derularea unui program de consiliere și educație parentală pentru părinții/tutorii celor


135 de preșcolari din grupul țintă;

• Derularea unui program de educație pentru sănătate, igienă și nutriție pentru preșcolarii
și părinții acestora din grupul țintă;
• Furnizarea de sprijin material pentru creşterea participării la învățământul preșcolar:
Pachet de îmbrăcăminte și încălțăminte acordat o dată pe an; Pachet rechizite școlare
acordat o dată pe semestru; Pachet de igienă personală, acordat o dată pe semestru.

• Componenta 1 (realizată anual) – Derularea unei campanii de înscriere a copiilor cu


vârste școlare în sistemul educațional;
• Componenta 2 (realizata continuu) – Activități continue de mediere între școală, familie
și comunitate, în vederea asigurării accesului la educație.
• Cursuri de educație parentală;
• Derularea unui program de tip „Școală după Școală” pentru 120 de elevi din ciclul
primar şi gimnazial aflaţi în risc de abandon şcolar;
• Furnizarea de sprijin material pentru un număr de 436 de elevi: 120 elevi vor primi
pachete de îmbrăcăminte și încălțăminte acordate o dată pe an; 436 elevi vor primi
pachete rechizite școlare acordate o data pe semestru; 436 elevi vor primi pachete de
igiena personala acordate o data pe semestru;
• Desfășurarea de activități extra-curriculare și a unui program de educație pentru
sănătate, igienă și nutriție pentru un număr de 436 de elevi și 436 de părinți ai elevilor
din grupul țintă.
Activitatea A5 constă în derularea a trei sesiuni de formare a cadrelor didactice și
personalului de sprijin ce formează grupul țintă al proiectului, respectiv 83 beneficiari, din
categoria resurselor umane din școli și grădinițe. Cursurile contribuie la dezvoltarea
competențelor profesionale ale beneficiarilor, în vederea dezvoltării competențelor cheie de
comunicare, relaționare și management al activităților educaționale destinate copiilor aflați în
risc de abandon școlar, proveniți din familii aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.

S-ar putea să vă placă și