Sunteți pe pagina 1din 4

72 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI , PARTEAI, Nr. 676/14.Vlll.

2019

M l '-IIST ER L JUS TITI EI


Dctali crca inOu cnt clor asu pra chcltui clilor bu gctare
pc anu l 20l9
pc capi tol<\ titluri de ch cltu icli s i pc ord onato l"i prin cipali de cr cdit c

Ca- Sub-
pi- np l-
.•..Cru
,...
pa/ (j -
Ar · Ali -
Dl '-
O,oumire indk11 or
Anexa nr . 2 Til : 17 Pag. - mii f('i -
lonu eule
IOI lol graf Til lu col a,
,\ B I
r-
5000 TOTAL GENER,\ L

I.Creditc de angaJamcnt
~ ' I~ 7 1.1+1

II Crcd1tcbui;cuirt ~ ~ 163

01 CHEI.TUCELIC'URE.'\TE o'Y
I.Creditc de angajamcnt ;J 71 4\4

n Crcd1tcbug<:tarc: 5 1.~53

IO 11rLUL I (' Hlcl I Ull:LI DE PERSONAL


0~
I.CIX'dittide angajamcnt ~fl) -147

II Crc<l1tebuget~re

TITI Ul II nu URI SI SERVl('JI


~ -147

20
'"'Y
~
I.Cred,te de angaJament

II Crcd1tcbugctare t 40 ,000

-10.000

51 nn Ul VI TRANSFFRliRI NTRF UNl~ll Al r AO\flNISTRATi ff PUlll ICT

I.Crcdltc de angaJOJlkDI J~.SXI

11.Crcdncbugctarc
'"'Yt;-, ~ .000

ss TJTLUL Vil ALTE TRANSf;l: 'RI

::;j
I.Crcd11cde ang1J11men1 -'<I

11.Credm•bugerare -4()

56 Tll LUL \ Ill PRO~ TECU FINA,'TARE DIN FO'lDURJ c.'X


I Etu-E
NERA\IIBURSA' (FCN) POSTJ\DERARE
II Crc<l1tcbugrtarc - 121>0

5X T ITLUL '• ()IFCTF. CU FINAl\TARF. DI'< FONDURI FXTHRNF.


E~\l~lJRSAB ILE AFERE:-,'TECADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II Cr, Jye bugetare •I l 74<)

59 T.' .1,.,-UL
XI ALTE CllEL ru1a1

'.Crcd,tc de anaajamcnt -6%0

11.Crc<lnc
bugctare -6 96()

70 C'HEITUIU I DE CAPITAL

I.Crcditc de angaj,1men1 -290

11.Crednebugetare -7490

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Crcd11cde angajamcnt .190

II Crcdnc bugctarc 7 49()

5001 CHl:L1'Ull:LI . BUGn OI::.S1 AT

I.Crcd11cde anga1amcn1 i 0.7b l

II Crcdne bugctarc -1-1


,000

01 CJ IELfUll: LI t UltL1''11::
MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI , PARTEA I, Nr. 676/ 14.Vlll .2019 73

\.th ISTERUL J U TITI EI


Aneu or . 2 Til : 17 Pig. 2 • mii lei •
Ca- ub- Pa- Gru Ar · Ali - Dcoumirc indka lor l nfluente
pi- upl - ra- p!\/ 11-
lol tol gnf Titl u col.,
"""
A 8 I

l.Crcduc de angapment 71 SXI

11.Crcdnc bugcraro S?.000


()0
'.!0 TITLl,L U BUNURJ SI SCRVICU •
4 1'>'
l.Crcdnc de 1111g;,jamcn1 4000()
'"'Y
11.Credllt'bugetare ~ 40000

SI JTfLL L VI TRANSFl•RURI 1'1TRI! UNITA n AL~; ADMINISTRA I II I P~If}t lCt:

I.Crcdue de nngaJament 3~ 5SIl l.Cred11cbugetarot 34.000

ss TIT!.UL VII AI.TF TRANSFFRURI


0,§'
l.Cretl1te de angaJ.1m~nt ~(i) -40

II.Crcd11cbugcLJrc
,..0 -40

)(\ TITLtJL VIII PROIF.CTE CU Fll\Al''TARE 0 1-.; r OlIDUR l EXTER , 'F


NERA.\LBURSABILE (FEN) POSTADERARE
~
II.Crcd1lc:bugc:la.-c -1.160

S8 TITLl,L X PROIECTE CU FlNA.'ffARE Q r01'DURJ EXTERl\E


NERA.\lBURSABILE AFERENTE CADR ' l,I FIJ\ANCIAR 2014 2020
11.Crcdllcbugcwn- - IJ 740

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI ~


,
1.Creduc de anga,ameot -6.960
M
1I.Cred11cbuge1arc ~ (,'1(,0

70 CH ELTUIELI DE CA 1>r ,ilfl.

1.Creduc de angaJU!Jto,. ·800

11.Crcdnc bugcl3. -11000

71 rrru ,LXL..,.ACJ'I\, I: Nl:.1-lNANCIAlll:


1.Credn a nngaJament -~00

11.~(e bugerare -8.000

5-101 , Ti Sl:RV ICII l'Ul3LICL Gb'1LRALL

1.Cred11ede angaJ.:ament 40000

ll.Cred11cbuge1arc 40 .000

01 C ll l'I TIJlfl I CURI-NTll

I.Credne de angdJamen1 40 .000

ll.Cred11ebugcwrc 40.000

20 TIT LUL II BUNURI SI s r R\lCII

I.Cred1tede angJJ.imcnt 40.000

ll.Crcd11cbu~elJre 40.000

6101 ORDINI · PVBLICA SI SIGURA?-.,A NATIONALA

I.Crcd11cde angJjamcol 27.6)0

11.Crcditc bugc:tarc 849

01 CHELTUIELI CURENTB
74 MO NITO RUL OFICIALAL ROMAN IEI, PARTEA I, Nr. 676/ 14.Vll l.20 19

l'\IDISTE R L JUSTITIE I
Aoexa or. 2 Tit : l 7 Pag. 3 - m ll lei -
Ca- S ub- Pa- Gru Ar- \Ii- Ocnumlrt· l11difa 1or lnOu cnlc
pl- upi- ra - pa.I li- n~
tol tol g raf Tltlu rol II

A B I
I.Crc:duc:de oog.aJamcn
t 2~ ~30

II Crcdilc b11gctJrc
0(/J ~X40

51 TITLl,1. \ "I TRANSFERURIINTRE U]l(fTATI ALE ADMIKISTRATIEI PUBLICE 'y


1: ►
I.Crcdllc de:ungaJarncnt 3H30
~'Y
n Crcdilc bugctarc ,ox4<>

qjo"'
55 Tl ru , L vu ALTE I RA,\f ~ ERURl

I Crcd11cde oogaJamcnt -40

11.Cn:dilc bugclarc:
J:j -10

56 TITLl,L \' lll PROIECTE CU FlNANTAREDlN FOKDURI EXU.iNE


NERAMBURSAUILI!(I I! ) POS I J\OERJ\RI'
II.Crcdi1cbugcl:u-c
,,,. _,u,o
SR Tlnlil X l'ROIECTE CU FINAI\TARE DrN FONDURI ti-.XTERNE
NFRAMBURSABILF AFI-RENTF.CADRL/1.UI Fr \ C"IAR 2014-20]0
11.C'rcditcb11go:1Jre -ll 740

59 Tl rt l L XI ALT!-( Mf l.TUIH .I ~
l.('red1te d( unga1an1cn1 ~Q/,11
0~
II C rcdito:b11gctare ~ -0%0

70 CllCLTULbLI DE CAPrTAL ",y~


I Crcd1tcde ango11amcn
1 ~Oil
~
U Cn:d11c:
bugetare ~ ~000

71 TlnUL Xlll ACTIVJ;,'-'t-1


INANC'lARC

I.Crcd11cde:ongaJa"'"IP -MOO

11.Cn:dilc b11gcla1 -l-000

6R0I ASIGURAR1.stASISTENTA SOCIALA

I.Credit t;#ongaJamcnt HSI

ll . le buget.ire: } ISi

01 flf.LTUIELI CURENTE

t.Crcd.itr dr ongaJomeot .l ISi

II Crt'dirc bugct~rc llSI

SI TITU , L VI TRA.'IS FERURJ II\TRE U]l(ITATI ALE ADMIMSTRATIEI PUBLICE

I.Crcdl1cde aoga1amcn1 l ISi

11.Credm• bugetare l l~I

50IO VENITURI PROl'RJI - TOTAL CHELTL.11:


LI

I.Credne de onga1oment ,~,


11.Crcdm.• bugct.irc 363

01 CHELl UIELI CURENTE

I.Crcdnc de anga1amen1 - 147

II.Credi1cbugctarc -147

10 Tl ru . L I C'Hl:l rurEl.l Oh l' ERSO:--IAL


MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI , PA RTEA I, Nr. 676/14.Vll l.2019 75

MI NIST E RULJ STITI E I


oexa nr . 2 Tit : 17 Pag. 4 • mi i lei •
Cn• Sul>- Pa- Gru - Ar• A li• Oenumi re ind icator ln0u enle
pi• cap !- ro• p a/ ti- ne--
IOI IOI gr11f Till u t0 I at

A 8 I

I.C'redi1ede angaJant,:nl - 147

11.Crednc bugc1are Q" - 147


.CJ
70 CHELTUIELI DE CAPITAL Iv.,.,
'""Y
~
I.Credile de angajamenl 510

n .Credue bugelare 510

71 TITLUL XIII ACTIVF NFFINANCIARE


o'Y
1.Creditede angajamenl
;f 510

11.Crednebuge1are 0# 510

6110 ORDINF PUBLICA SI SIGURA'ffi\ '-ATIONALA vf/J


I C'redite de angajamenl
q '"3
U.Credue bugetare 363
'""Y
01 CIIEL TUIELI CURENTE ~
I C'redile de angajamenl # - 147

U.Credne bugetare ~ • 147

10 TITLUL I CHJ:.LTUIELI DE Pl:R; AL

I.Crcdi1cde anga.iamcnt , - 14i'

~
11.Credllebuge1are , -14,7

70 CHCLTUIELI DE CAJl1'AL

I C'redite de angaJa•ua.ll ~10

11.Credttebugdllri 510

71 TITLUL Ill ACTIVE NEI INANCIARE

I Crcdi,tc'• angajamcnt ~10

ll .1re.'11tebuge1are 510