Sunteți pe pagina 1din 2

acreclrtat p*rh"n

CEm.iTiCAFI.
Organismul notificat nr.1 823

auaLfTAs SR E}I ISO,/UEI :?86-T

CEM IFIC.iT DE }^C PJ,DITNRE


:OIJ

ORGANISM DE CERTIFICARE CPF oN 069

ROIIIIANIA, BUCURESTI, Str. Spataru Preda nr.20, sector 5

GERTITIGAT IIE GONFORMITATE A


GOilTROLUTUI PROII UGTIEI IH FABRIGA
iln182$-CPR-00ft
In confonrdtate cu Regulamentul (UEl rw, jOEfZAl7- al hrlamentulul Etropean sl al Cortsillutai dln 9 martla 2O7l
(Kegulamentul Produse pentru Constructli - CPR). acest certiffcat se aplica prcdusulul pentru constructil:

PNODUSE PBEFf,BNICtrTE DE BETOil.


SISTEI}IE I}E PI.f,ITSEE DIIT GRII{ZI SI BTOCUNI DE UI}IPIUTURT. GRINZI
cu denumirile, caraclerirlieile esentiale si ulilizarea preconizala
menlionale in finexa

introdus pe plata sub numele sau marca fabricantulul :


SICEKAII S.A.
Sighisoara, str.Viilor lnr.lzS,Judetul MUKES
sI produs ln unitatea de productie :
SICERAJTI S.A.
Stghisoara, str.Vlilor nr.123. Judetul MUBES
. Acest certificat atesta faptul catoate O.**"*gXrO"?*:;ffi,:lverificarea constantei performantei descrise in

sR EN 7.5,A37-,.|2OO8 (en 1SOST-1:2OOa)


sub sistemul 2+ sunt aplicate, si ca
controlul productiei in fabrtca este eualuat ca fiind in conformitate cu cerintele apltcabtle.
Acest certificat a fost emis initial la O5.l2.2Ol 8 si va rarrlane valabil atat timp cat nici standardul armonizat, nici produsut
pentru constructii, nici metodele EVCP sau conditiile de fabricatie din unitatea de productie nu sunt modificate semnificativ, in
afaradecazul ca e.ste suspendat sau retms decatre organismul notificat de certificarea controlului productiei in fabrica.

PfESEDINTE

- V rvYT -U-
Ing.-OCTAVIAN RUSU

BUCURESTI
DATA:05.12.201E
Prezentul cerlitico, esle insolil de Anexo (l poginq), core fqce porle integrqntq din qegslo.
YolqbilitoreE prezenlutui certificol poqteti contirmots prin contocloreo QUA[ffAS larel.O21l424.A8.OO,o2lt424.48.0l sou pe
odreso de +moil : quolilosso@yohoo.com.
Volobilildleo prezentului cerlificql este condiiionolo de rezullcrlele suprovegherilor qhuqle.
ANEXA
la Certifieatul de eonformitate a eontrolului produetiei in fabriea
Nr. IBPB-CPR-OO75
emis in data de O5.l2.2OlA pentru produeatorul
SICDKAU S.A. - Sighisoara

Unitatea de productie : SICDBAII S.A, Sightsoara, str.Viilor nr.l23.Judetul MUKES

PBOI'USE PNETtrBBICf,TE I'E BETOIT


SISTEME IIE PtTilSEE I'Iil GNIilZI SI BTOCURI I}E UMPLUTURI. GNII{ZI

Specificatie
Caracteristica esentiala Performanta tehnica armonizata

Denumire produs-tip: Grinda Tip SICERAM 16,5 SR EN 15037-1 :2008


Cod produs-tip: Grinda Tip SICERAM 16,5 (EN 15037-1:2008)

Dimensiuni (Lxlxh): 1600 + 7700 mm {1 20mm} x 120 mm (t 2 mm) x 180 mm (t I mm)


Clasa de beton min. C 20/25

Denumire produs-tip: Grinda Tip SICERAM 22,5 SR EN 15037-1:2008


Cod produ+tip: Grinda Tip SICERAM 22,5 (EN 15037-1:2008)

Dimensiuni (Lx lx h) : 1600 + 7700 mm (t 20mm) x 120 mm {t 2 mm) x 240 mm (t 1 mm)


Clasa de beton min. C 20/25

- Utilizare preconizata I constructia sistemelor de plansee sau plafoane din grinzi si blocuri de umplutura, conform proiecte client
Pt-\
ffiq
,/tG&
/\.1 /
Cr'i .'
9 QUALITAS
I

\ * -7/
;; r--_?
\-*
\Jf.\
4
\E
:,
W*/ *,

Pogin<r 1 I t