Sunteți pe pagina 1din 3

Pentru a face o analiza SWOT trebuie urmăreşti următoarele puncte:

1.Punctele tari:
- De ce avantaje dispui?
- Ce faci foarte bine ? Există un lucru pe care îl realizezi mai bine decât alții ? Mai bine decât
toți ceilalți ?
- Privește atât din perspectiva proprie, cât și din cea a persoanelor cu care ai de-a face. Nu
fi modest, fii realist. Asigură-te că ai abordat subiectele principale.
2. Punctele Slabe:
- Ce ar trebui să fie îmbunătățit ?
- Ce nu faci bine ?
- Ce ar trebui să eviți pentru a nu repeta greșelile din trecut ?
- Este esențial să fii realist și să te confrunți cu adevărurile neplăcute cât mai curând.
3.Oportunități:
- Unde poți identifica, sau cum poți crea un avantaj?
- Care sunt direcțiile strategice majore?
- Consolidare / Diversificare?
- Specializare / Generalizare?
4.Amenințări:
- Cu ce obstacole te confrunți ?
- Ce acțiuni ar cauza pierderi?

EXEMPLU DE ANALIZA SWOT


( O B S E R VA R E A L E C Ţ I I L O R )

Puncte tari
(performanţa depăşeşte standardul stabilit; prin acestea se urmăreşte atingerea în totalitate a
obiectivelor propuse)

 Obiectivele lecţiei sunt clar formulate – măsurabile


 Obiectivele sunt comunicate elevilor
 Se utilizează metode variabile , inclusiv metode active
 Se ţine seama de stilurile de învăţare şi se aplică învăţarea centrată pe elev
 Se are în vedere egalitatea şanselor
 Comunicarea profesor-elev este adecvată (atât cea verbală cât şi cea nonverbală – gestica)
 Resursele materiale şi echipamentele sunt utilizate cu eficienţă maximă
 S-au utilizat materiale diverse – fişe de teorie, fişe de lucru, fişe de teste, ş.a. ; acestea au
fost realizate diferenţiat şi s-a ţinut seama de experienţa anterioară a elevilor
 Întrebările care sunt adresate elevilor sunt clar formulate, cu răspunsuri deschise
 Există mape de lucru ale elevilor – care conţin materiale elaborate de elevi şi cu ajutorul
cărora se realizează monitorizarea permanentă a activităţii elevilor
 Este aplicată evaluarea formativă care este bazată pe activităţi diferenţiate
 S-a realizat feed-back şi se ţine seama de acesta în elaborarea ulterioară a materialelor de
lucru şi planificarea ulterioară a activităţilor
Puncte slabe
(cu referire la activitatea directă a profesorului)

 S-au utilizat foarte puţine metode de predare (mai puţin de 3 metode)


 Nu s-au utilizat metode active şi nu se ţine cont de învăţarea centrată pe elev şi de
egalitatea şanselor (aceleaşi fişe de lucru indiferent de nivelul elevilor)
 În activităţile practice elevii nu sunt implicaţi în mod direct (de exemplu în experimente –
li se explică în ce constă experimentul şi le este prezentat de profesor acest experiment,
dar nu realizează ei în mod direct experimentul)
 Resursele materiale deşi există nu sunt utilizate aproape deloc sau nu sunt utilizate
corespunzător
 Evaluarea cunoştinţelor elevilor nu se realizează ritmic şi se utilizează foarte puţine
metode de evaluare (de exemplu – numai verificare scrisă)
 Nu este monitorizată activitatea elevilor pe parcursul desfăşurării programului de învăţare
 Se folosesc prea mult întrebări cu răspuns închis (de tip da/nu)
 Nu sunt utilizate materiale de lucru suplimentare – fişe de lucru, fişe de teorie, fişe de
teste, ş.a

Observaţii: în observarea lecţiilor pe lângă exemplele de mai sus, se pot considera ca puncte
tari toate aspectele pozitive care conduc la o realizare deplină a obiectivelor şi eficientă a
lecţiei, iar ca puncte slabe se pot considera toate aspectele negative care produc o realizare
ineficientă a lecţiei

LISTA DOVEZILOR CORELATE DESCRIPTORILOR DE PERFORMANŢĂ 5.1-5.26


(PRINCIPIUL CALITĂŢII 5 – PREDARE – ÎNVĂŢARE)
 Orarul şcolii – diriginte
 Materiale de marketing-ul şcolii (oferte şcolare, pliante, ş.a.)
 Prezentare oferta CDŞ
 Aviziere
 teste de selecţie (IX A, IX B)
 Selectare pe bază de fişe de opţiuni – diriginţi, directori – XI
 Fişe pentru CDŞ
 Teste iniţiale
 Fişe de lucru iniţiale pentru testarea aptitudinilor (matematice, filologice, tehnice, etc.)
 Teste pentru stabilirea stilului de învăţare (chestionare)
 Planificări, curriculum
 Fişe de sinteză iniţiale
 Regulamentul pentru elevi (însoţite de tabele de luare la cunoştinţă)
 Regulamentul de ordine interioară
 Teste de evaluare sumativă la sfârşit de capitol
 fişe de activitate elev
 Prezentare nomenclator calificări
 Fişe de opţiuni clasele a X-a
 Dosare examene de diferenţă
 Fişe completate de diriginţii absolvenţilor
 Baza de date cu situaţia absolvenţilor
 Chestionare absolvenţi
 Asigurarea şanselor egale – alcătuirea colectivelor de elevi se face fără nici o discriminare
(vezi şi clasele “Şansa a 2-a”, “Frecvenţă redusă”)
 Procese verbale
 Elaborare fişe de lucru pe discipline în colaborare
 Procese verbale ale lecţiilor deschise, ale consiliilor profesorale, ale întâlnirilor diverselor
comisii
 Realizarea unor planificări comune (SAM)
 Repartizarea pe grupe de lucru (de nivel superior, de nivel mediu, cu nevoi speciale) în
funcţie de standarde bine precizate şi având în vedere stilurile de învăţare şi inteligenţele
multiple
 Componenta de bază (unitate de învăţare) împărţită în subcomponente elementare (lecţii)
 Fişe de lucru (de teorie, de exerciţii, ş.a) cu paşi mici (etapizate) întocmite după categoria
de grupă din care fac parte elevii
 Materialele de învăţare sunt însoţite de modalităţile de utilizare (ex: modul de completare
al fişelor de lucru)
 Aplicare individualizat pe grupele de lucru (de nivel superior, mediu, cu nevoi speciale)
 Utilizarea strategiilor pentru învăţarea centrată pe elev, în grupe de lucru şi în diferite
contexte
 Utilizarea resurselor materiale / materiale vizuale:
Resurse materiale – aparatură :
 Retroproiector
 Videoproiector
 Computer (PC)
 Flipchart
 Truse
 Diferite aparate
 Materiale de învăţare:
 Fişe de lucru
 Cărţi, articole
 Utilizare Internet – preluare materiale
 Ş.a.
 Modalităţi de lucru:
 Tradiţional (cu întreaga clasă)
 Activitate de proiect
 Lucrul în grupe
 Lucrul în perechi
 Chestionare pentru evaluarea comunicării
 Alcătuirea planificărilor calendaristice şi a celor pe unităţi de învăţare să aibă în vedere
participarea elevilor
 Orarul activităţilor diferenţiate (recuperare, performanţă)
 Aplicarea autoevaluării prin prezentarea unor bareme clare (auto-notarea activităţilor
proprii după barem)
 Evaluarea în pereche (elev-elev)
 Cataloagele şcolare
 Cataloagele personale ale profesorilor
 Fişe de notare paralelă elev-profesor, elev-elev
 Mapele de lucru ale elevilor – cuprind: teste iniţiale, lucrări (teste) pe parcurs, fişe de
lucru, lucrări scrise semestriale, ş.a.