Sunteți pe pagina 1din 245

iNVÄTATI

GERMANA
SIMPLU ~I REPEDE
A ""

INVATATI
, ,

GERMANA
SIMPLU ~I REPEDE

MANUAL
BE~LEITBU

E D I TU RA

UNIVERSUL FAMILIEI
...,
PREFATA
,
indrumäri utile

Acest manual este conceput in vederea unei familiarizari rapide cu limba


germanä sau pentru reimprospätarea cuno~tin~elor de limba germanä de
catre cei care au vorbit-o, dar n-au mai utilizat-o de multä vreme. Manualul
este util ~i pentru cei ce doresc sa faca 0 calatorie turistica sau de afaceri In
\ari in care se vorbe~te germana.

Manualul este la fel de practic ~i pentru elevii diri primul an de germana,


oferindu-Ie - prin CD-ul anexat - un contact cu limba vie , cu pronuntia.

In structura lucrarii veti gasi, in toate capitolele , patru componente: Dialo-


guri, Cum se spune, Exercitii ~i Ascultati.

Dialogurile contin exemple exprimate in forma unei mici convorbiri care este
o mostra a felului in care se exprima, intr-o anumita situatie, cäutarea unei
strazi, comanda la hotel sau restaurant, ajutorul medical etc.

Exista, apoi, in Cum se sptlne, reguli gramaticale sau de flexiune.

Exercitiile din fiecare capitol urmaresc textul inregistrat pe CD ~i sunt


menite sa-I familiarizeze pe cel ce asculta cu dialogurile, cu partenerul de
conversatie, cu pronun\ia.

Partea intitulatä Ascultati se refera la CD, care contine unele dialoguri sau
scenete in care sunt folosite cuvinte ~i structuri neinvätate incä in lectii.

Ghidul de conversatie este un indrumar practic, in format de buzunar, u~or


de luat cu sine.

5
Structura cursului • Der Aufbau des Kurses

in fiecare din cele 33 de capitole gäsiti urmätoarele sectiuni:-

1. Dialoguri • Dialoge
2. Cum se spune • Wie man's sagt
..
3. Exerci1ii • Ubungen
~i, incepand cu capitolul15:
4. Ascultati
, • Hören Sie zu

1. Dialoguri • Dialoge

Dialogurile cuprind exemple de limba vorbita autentica in forma ·unor scurte


convorbiri. Fiecare dialog este un model pentru cum se vorbe~te germana in
situatii concrete. Astfel, invatati de exemplu intr-unul din capitole cum Intrebi
pentru a afla drumul corect sau, in altul, cum se vorbe~te despre hobby-uri ~i
interese comune. in prima coloanä gäsiti traducerea in limba romana a
dialogurilor. Cu ajutorul acestei traduceri puteti fi mereu siguri ca ati Inteles
totul corect. La sfar~itul dialogurilor exista, acolo unde este cazul, probleme
#

de gramatica germanä.

2. Cum se spune • Wie man's sagt

In aceasta sectiune a fiecarui capitol Intälniti expresiile tipice, cele mai


importante pe care trebuie sä le Invätati pentru a putea transpune In
germanä situatii asemanatoare cu cele intälnite In dialoguri. in principiu,
aceste expresii sunt prezentate sub forma de tabel. Cu ajutorul acestor
tabeie puteti sä recunoa~teti u~or cum un model de constructie sintacticä
poate sa difere din punct de vedere al con'inutului. Oe asemenea, veti intälni
~i probleme de gramaticä.

7
x rcitii • Ubungen
A

In ctiune
, din cadrul fiecärui c it l 'l f" 1,,1I , ! I itii.
, Cu
ajut stor exercitii, puteti sä folositi -lllI Itll I- IIl V .! . " III 11 t riorul
capit I I r mai cursiv ~i mai sigur. Rezolv ' il ( , ,'11 1 I ,. ,. 1 I, " ~ CD,
fie in pa t cu solutii a cursului. CD-ul eon\in . nv 11 1I I 11\ :c Illpl l ntru
a va posibilitatea sä preluati 0 parte a di 1 "" JI 111\' 1 ""tl .1 11 vitati sä
conv rsati direct pe CD cu partenerul de di 1 , ~ - I plll \1 11\ t ,ltt! c sta sä
simulati 0 convorbire aproape autenticä, iar i, II IIJIII HIli r , Ivarilor de
la sfar~itul cursului, sa verificati daca ati vorbit c r l.

4. Ascultati, • Hören Sie zu

CD-ul nr. 4 contine 0 serie de exercitii de pronuntie, report j i pärti din


programul radio. Aceste exercitii sunt in a~a fel concepute ine t sä continä
cuvinte, expresii, structuri pe c~re nu le-ati invätat panä acum. Trebuie sä va
obi~nuiti incetul cu incetul cu faptul ca, intr-o convorbire cu un german sau
intr-o emisiune de televiziune sau radio, limbajul nu este ales cu grija ca in
exercitiile de dialog din curs. Cu ajutorul acestui CD vä exersati capacitatea
de a intelege un continut, chiar dacä nu cunoa~teti fiecare cuvant in parte.

Ghidul de conversatie • Sprachführer

Ghidul de conversatie care este ata~at cursului cuprinde inca odatä


principalele expresii ~i cuvinte care sunt necesare cand intreprinzi 0 cälätorie
in Germania. Este un indrumar in forma de ghid de buzunar, pe care 11 puteti
avea oricand cu dumneavoastra.
Cum folosim manualul

1. Primul pas

Pentru insu~irea unei limbi straine este important ca preiei sunetul ~i melodia
acestei limbi ~i, in acela~i timp, sä in\elegi sensul celor auzite. De aceea
trebuie sä cititi intäi cu atenlie coloana in limba romana, inaihte de a auzi
dialogul pentru prima oarä pe CD. In acest fel, ve1i cunoa~te in1elesul
cuvintelor ~i va ve~i putea concentra asupra textului in germana. Ascultati
intai dialogul in intregime. La 0 a doua auditie a dialogului, cititi din carte,
concomitent cu inregistrarea, textul in germanä. Dacä vre~i sä cititi incä
odatä coloana in romanä, pentru a in~elege exact expresia in germanä
apäsati pe buonul de pauza al player-ului.

2. AI doilea pas

Acum trebuie sä repeta1i dupä CD cu voce tare dialogul, rand cu rand. Dupä
fiecare propozitie, apasati pe butonul de pauzä. Dacä dori~i, pute1i chiar sä
dati inregistrarea inapoi, pentru a auzi incä odata pronuntia corectä.
incerca1i pe cat se poate sä aveti acela~i accent ~i aceea~i intonatie. Cand
sunteti siguri cä repetati corect dupä CD dialogul, cititi-I inca odatä cu voce
tare. Dacä vreti, puteti sä va inregistrati vocea ~i sä comparati cu CD-ul
original.

3. AI treilea pas

Acum trebuie sä fixa1i principalele expresii care sunt intrebuin1ate in


dialoguri. Eie sunt concentrate in cadrul fiecarui capitol in sec1iunea "Cum se
spune" - "Wie man's sagt". Citi1i aceste propozitii cu aten1ie, gandi1i-vä exact
ce inseamnä ~i, poate, ascultati inca odata parti din dialog pentru a va
reaminti exact cum se pronunta unele propozitii sau expresii. Uitati-va ~i la
explicatiile de la sfar~itul fiecarui dialog . Veti gasi indrumari pentru utilizarea
corectä a anumitor expresii, dar ~i simple reguli gramaticale care vä ajuta sa
cunoa~teti ce legi stau la baza limbii germ n .

9
4 . AI p a trul pas

A UI t i sä intrebuintati singun In 11 . ctiu nii


I

" x itil" - "Übungen" ceea ce ati invätat. iti I A I d tt 1\ I( I I icatia


,
ex r itiil r, pentru a ~ti exact unde ~i cand 'f I 1\1, J ( , ctive.
Rezolv ril exercitiilor le gäsiti pe CD s u 'Ir" I . HI I olväri a
manu lului. Lucrati exerciliile. propozitie cu pr / 1\1 111 11 :1 I
I

pronuntati tare räspunsul;


ascultati räspunsul pe CD sau uitati-vä la rez Iv f i 'in 111 ' 11 HIli i omparati
cu räspunsul dumneavoastra;
dupä fiecare räspuns, este pe CD 0 micä pauzä in r It ~i repetati
v

propozitia corectä. Daca nu va amintiti imediat r sp In 11 x ct, folositi


butonul de pauza al player-ului.

$i aici fiti atenti la pronuntia ~i intonatia vorbitorului ~i incercati , pe cat


posibil , sä 0 redati. intr-o alta etapa trebuie sä puteti sä rezolvati exercitiile
mai repede ~i mai bine. Este recomandabil sä va inregistrati räspunsurile
separat ~i apoi sä comparati cu inregistrarea originalä.

5. AI cincilea pas

Ascultati incä odata dialogurile capitolului respectiv. Veti vedea cä


majoritatea propozitiilor ~i expresiilor va sunt atät de cunoscute, incät le
intelegeti sensul fara niciun etort.

Cand vorbiti cu un german, sa nu va a~teptati sä intälniti exact cuvintele ~i


constructiile pe care le ~titi. Oe aceea, este important sa fii obi~nuit sä preiei
" ~
informatia ~i sensul exact, chiar daca nu cuno~ti fiecare cuvant. In acest
scop, gasiti in partea a doua a cursului 0 situatie care este in a~a fel
construitä, incat la inceput sä intelegeti foarte putin. Apoi veti auzi tot mai
multe cuvinte ~i expresii pe care le-ati invätat. Pe baza intrebärilor auzite.
incercati sä notati cäteva informatii importante. Nu va descurajati, daca nu
puteti räspunde imediat la intrebare. Ascultati incä odatä , dati eventual
inapoi ~i ascultati cuvintele ~i propozitiile pe care nu le-ati inteles, päna cand
veti intelege cu ajutorul celor invätate ceea ce ati fost intrebat.

Nu uitati, sä vorbiti, cu vo tare ,

1
Cuprins • Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1 intälniri • Begegnungen .... ... ... ........................................ 13


Kapitel 2 Salutul • Begrüßung .......... ................................... .......... 18
Kapitel 3 Cetä,enia • Staatsangehörigkeit .. ....... ........... ................. 23
Kapitel 4 Famil.ia • Familie ............................................................. 27
Kapitel 5 Cumpäräturi • Einkaufen (1) ........................................... 31
Kapitel 6 Cumpäräturi • Einkaufen (2) ..... ........ ..... ....... ........... ....... 36
Kapitel 7 Locuri • Orte ............. ........ ....... ........ ..... ..... ............... ...... 40
Kapitel 8 Drumul corect • Der richtige Weg ................................... 45
Kapitel 9 Permisiune • Erlaubnis ................................................... 51
Kapitel 10 Cälätoria • Reisen .......................................................... 56
Kapitel 11 Dificultä'i in vorbire • Sprachprobleme ............. .............. 62
Kapitel 12 Profesiuni • Berufe ... ........ .............................................. 66
Kapitel 13 Acasä • Zuhause ............................................................ 71
Kapitel 14 in casä • Im Haus ........................................................... 76
Kapitel 15 Autobuze ~i trenuri • Busse und Züge..................... ....... 80
Kapitel 16 Rela'ii personale. Leute ................................................ 84
Kapitel 17 Pasiuni • Hobbys ............................................. ~................ 91
Kapitel 18 La restaurant. Auswärts essen ..................................... 96
Kapitel 19 Hoteluri • Hotels ............................................................. 101
Kapitel 20 A cere un sfat • Ratschläge ............................................ 107
Kapitel 21 Jocuri ~i sporturi • Spiele und Sport ............................... 112
Kapitel 22 Cazuri de urgen'ä • Notfälle ........................................... 117
Kapitel 23 Gre~eli • Fehler .............................................................. 123
Kapitel 24 Boli • Krankheit ............................................................... 130
Kapitel 25 Concediu • Urlaub .......................................................... 135
Kapitel 26 Invita'ii • Einladungen ..................................................... 139
Kapitel 27 Stabilirea unei intälniri • Verabredungen ........................ 143
Kapitel 28 Articole de imbracäminte • Bekleidung .......................... 148
Kapitel 29 La telefon. Telefonieren ................................................ 155
Kapitel 30 Obiecte pierdute • Verlust .............................................. 160
Kapitel 31 Servicii • Dienstleistungen .. ............................................ 165
Kapitel 32 Accidente • Unfälle ......................................................... 169
Kapitel 33 Concediu • Urlaub .... .......... ............. ............................... 175
Kapitel 34 Micul dejun • Frühstück .. ..... ........................................... 180
Kapitel 35 Interviu pentru un post. Vorstellung .............................. 183
Kapitel 36 La bancä • In der Bank ........ ... .......... .................... .......... 185

11
Kapit I 37 Gradinaritul • Gartenarb it ...... ................... ...... .... .. ..... .. 187
Kapit I 38 Lucrul in casa • Hausarbeit ...... ........................... .... ..... .. 189
Kapitel 39 Renovare. Renovieren ... ........... ....................... .... ... ... ... 192
Kapitel 40 Musafiri • Gäste ............... ... ... ........ .................... .... .... ..... 194
Kapitel 41 Ingrijirea unui copil • Babysitt n ....... ............... ...... .... ..... 196
Kapitel 42 A gäti • Kochen ................... ...... ... .................. ...... .... ....... 198
Kapitel 43 Televiziune • Fernsehen ....... ... .... .................. ...... ... ........ 200
Kapitel 44 Mutare • Umzug .............. ..... .... .... .... ............ ... ......... ..... 201

Texte de ascultat
Sceneta nr. 1
Gap. 15-19 ......................................................................... ........ 203
Sceneta nr. 2
Gap. 20-23 ............................................................................... .. 207
Sceneta nr. 3
Gap. 24-27 ................................................................................. 209
Sceneta nr. 4
Gap. 28-30 ................................................................................. 211
Sceneta nr. 5
Gap. 31-33 .................................................................................. 213

Lecturi • Vorlesungen ............................................................................ 215

Solutii • Lösungen .................................................................................. 222

Compendiu gramatical • Grammatikalischer Anhang


Fonetica ............................................................................................ 230
Morfologie .... .. .......................................... .......................................... 232

1
ft

Intälniri • Begegnungen

in aceastä lectie
, invätati:
, ,
• sä intrebati numele, adresa ~i numärul de tel f n I un ei persoane
• sä rugali, sä spuneti pe litere un nume sau un cLlvänt
• alte expresii legate de aceea~i temä

Dialoguri • Dialoge

Dialogul 1. Ewa Fischer (E.F.), receptionerul (R.)


R.: Buna ziua. Guten Tag.
E.F.: Bunä ziua. Mä numesc Fischer. Guten Tag. Mein Name ist Fischer.
R.: Fischer ... Aveti, rezervare? Fischer.. . Haben Sie reserviert?
E.F.: Da. Ja.
R.: Cum se serie? Wie schreibt man das?
E.F.: F-I-S-C-H-E-R. F-I-S-C-H-E-R.
R.: A, da, doamna Fischer. Ach, ja, Frau Fischer.
.

Dialogul 2. Karin Nowak (K.N.), un coleg (C.)


C.: Unde locuiti?, Wo wohnen Sie?
K.N. : Eu locuiesc tn Berlin. Ich wohne in Berlin.
C.: Care este adresa dumneavoasträ? Wie lautet Ihre Adresse?
K.N.: Strada Goethe nr. 10. Goethestraße Nr. 10.
C.: Aveti, telefon? Haben Sie Telefon?
K.N.: Da. Ja.
C.: Ce numär aveti? , Welche Nummer?
K.N.: 4.31.26. 4.31.26.

Dialogul3. Hans Fischer (H.F .), un coleg (C.)


C.: Locuiti, tncä in Berlin? Wohnen Sie noch in Berlin?
H.F.: Da, inca. Ja, noch immer.
C. : Ce adresä aveti? , Wi lautet Ihre Adresse?
H.F.: Strada Weimar nr. 10. W i'11 ~ rstraße Nr. 10.

13
A

KA L1 Intälniri • Begegn I n
C. : ste numärul dumneavoasträ W( / ;1" :. ,. I 1111' I, I( I
j n" (/ I 11 n1 r?
fo n?
H .F .: 4. 2.67 in Be rl in. 4. ' I III H" II"

Dialogul4. Peter Braun (P.S.), Rolf Müller (R .M.), HII' N )w;,k (K .N.)
- - - - ---
P.B. : 0 cunoa~teti pe doamna Nowak? K nn" I I, N w I< ?
Hf
R.M. : Nu. Cred cä nu. N in. / /1 f / ' 111/
( /1 1 ,111
P.B.: Doamnä Nowak, permiteli-mi sä vi-I F~ LI N w 1/ . (/ ", I : /1 Ih n n Ralf
prezint pe Ralf Müller. MOli r v r I 11 'II ?
R.M. : Bunä ziua. Guten
K.N.: Bunä ziua, domnule Müller. Incäntatä Guten T g, H r MOli r. freut
sä vä cunosc. Cum vä merge? mich, Si kenn nzul rn n . Wie geht
es Ihnen ?
R.M .: Bine, multumesc.

Dumneavoasträ? Danke, gut. Und Ihnen ?
K.N. : Multumesc,

bine. Danke. Auch gut.

eum se spune • Wie man's sagt

1. Cum intrebati pe cineva cum o/il cheamä.


Wie Sie jemanden nach ihrem/seinem Namen fragen .

14
A

Intälniri • Begegnungen
2.
11 .

3. Cum intrebati pe cineva unde locuie~te (ea/el).


Wie Sie jemanden fragen, wo er/sie wO/1nt.

4. Cum va adresati.
,
Wie Sie jemanden ansprechen. .

••
Exercitii • Ubungen

Exercitiul
, 1.
Ascultati pe CD cum se pronuntä litereie Hören Sie auf der CD die Aussprache
§i repetati-Ie. Apoi spuneli pe litere unnä- der einzelnen Buchstaben an und
toarele nume: wiederholen Sie sie. Dann buchsta-
bieren Sie die folgenden Namen :

Müller, Heller, Fischer, Schulz, Nowak, Herz, Döschler, Käfer.

15
A

~_______
L -.11 Intälniri. Begegnung n

V ifi \I-V r spunsurile cu ajutorul Üb I PILJI /I I 1111 /ll w /1 n mit Hilfe


C - .Iui. der C .
Spun ~i lit re numele dumneavoasträ I I I I Ih ~ n Familien-
de f mili na/n n.

Exercitiul
, 2.
Ascultati pe CD cum se pronun'ä cifrele Hören Si ur d r CD die Aussprache
~i repetati-Ie. der Zahl n n LInd wi derholen Sie sie.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, .
11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
31,42,53,64,75,86,97,98,99,100,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,
121,132,143,154,165,176,187,198,200,300,400,500,1000.

Exercitiul
, 3.
Ascultati pe CD urmätoarea convorbire Hören Sie sich das folgende LOcken-
incompletä ~i räspundeti la intrebäri, gespräch auf der CD an und beantwor-
folosindu-vä de informaliile a), b) ~i c). worten Sie die Fragen, indem Sie die
Informationen a), b) und c) benutzen.

Un coleg - ein Kollege: Guten Tag. (Buna ziua.)


Wo wohnen Sie? (Unde locuili?)
Dumneavoasträ - Sie:
ein Kollege: Haben Sie Telefon? (Aveli telefon?)
Sie:
ein Kollege: Wie lautet Ihre TelefonnufTIfTIer?
(Care este numärul dumneavoasträ
de telefon?)
Sie:

1
A

Intälniri • Begegnungen
Information a)
Locuiti, in Dresda, strada Parcului nr. 10.
Numärul dumneavoasträ de telefon est r-

Information b)
Locuiti, in München, strada Goethe nr. 2.
Numärul dumneavoasträ de telefon este 4.57.52.

Information c)
Locuiti, in Berlin, strada de Nord nr. 47.
Numc1rul dumnaavo stri da t.,.fon ate 6 , 72 . ~6 \

Verificati-vä räspunsurile cu ajutorul Überprüfen Sie Ihre Antworten (nit Hilfe


CD-ului. der CD.

17
..----.....~~L______'2 Salutul. Begrüßung
...
In aceastä lectie
, invätati:
, ,
• s v r omandati,
• sä lut ti,
• alte expresii pe aceea~i temä

Dialoguri • Dialoge

Dialogul 1. Peter Heller (P .H.), IIse Heller (I.H.), Herr Weber (W.)
P.H.: Buna seara, domnule Weber. Guten Abend, Herr Weber. Willkolnmen
Bine ati, venit in München. in München.
W.: Multumesc.
, Danke schön.
P.H.: V-o prezint pe sotia .mea, IIse. Dies ist Ineine Frau, IIse . (Ich stelle
Ihnen meine Frau IIse vor.)
I.H.: Buna seara, domnule Weber. Guten Abend, Herr Weber. Wie geht
Ce mai faceti?
, es Ihnen?
W.: Multumesc,
, bine. Danke, gut.

Dialogul 2. Frau Weber (W.), ein Nachbar (un vecin) (N.)


N.: Buna ziua, doamna Weber. Guten Tag, Frau Weber. Wie geht is
Ce mai face1i? (Cum va merge?) Ihnen?
W.: Multumesc,
, foarte bine. Dumnea- Sehr gut, danke. Und Ihnen?
voastra?
N.: Nu a~a bine. Am dormit prost. Nicht so gut. Ich habe schlecht
geschlafen.
W.: Imi pare rau sa aud asta. Es tut mir leid, das zu erfahren.
(Das tut mir aber leid.)

Dialogul 3. Uwe Mahler (U.M.), Karin Kotz (K.K.), Herr Schneider (S.)
U.M.: Karin, ti-I prezint pe domnul Karin, das ist Herr Schneider.
Schneider. (Ich stelle dir Herrn Schneider vor.)
omnule Schneider, v-o prezint Herr Schneider, das ist Karin .
p K rin. (Ich stelle Ihnen Karin v r.)

18
Salutul • Begrüßung

s.: incäntat. (111 I ruf.


K.K.: Tncäntatä sä vä cunosc. _' r,. lIt mich, Sie kennenzulernen.
(I 11 l)il1 sehr glOcklicl1, Ihre Bekannt-
/1 ft zu machen.)

Cum. se spune • Wie man's sagt


1. Cum prezentati pe cineva.
Wie Sie jemanden vorstellen,

2. Cum salutati pe cineva.


Wie Sie jemanden grüßen.

19
IKAPIT L 21 Salutul • Begrüßu 9

Salutul I I l'"
,I L11
Gruß /\ ,,/wo ll

Gut n Morgen. Guten M ' 9 /I (Bul\ I1 11 ata .)


Gut 1 Tag. Guten T g. (11 .)
Guten Abend. Guten Aben I. ( J r .)
Gute Nacht. Gute Nacht. (N pt bun .)
Tscl1üß . Tschiiß . (amical)
Wie geht's (Cum merge?) Sehr gut, dank . ( oarte bine, mullumesc.)
Wie geht es Ihnen? Gut. Und Ihnen ?
(Cum va merge?) (Bine. Dumneavoastra?)
Nicht schlecht, danke.
(Nu rau, mullumesc.)

3. Cum va luati, ramas bun de la cineva.


Wie Sie sich von jemanden verabschieden .

La revedere. Auf Wiedersehen .


Pe curänd. Bis bald. (Bis nachher.)
Pe mäine. Auf morgen.
Ramäneti, cu bine. Leben Sie wohl.
Rämäi cu bine. Leb' wohl.

4. Cum intrebati pe cineva data na§terii.


Wie Sie jemanden nach seinem/Ihrem Geburtsdatum fragen.

20
Salutul • Begrüßung
..
Exercitii • Ubungen

Exercitiul
, 1.
.
Ascultati cum se pronuntä
,. numele HOren Sie sich die Aussprache der
lunilor ~i repetali-Ie. Monate an und wiederholen Sie sie.

Januar April Juli Oktober


Februar Mai August November
März Juni September Dezember

Exercitiul
, 2.
Ascultati pe C_D cum se pronun1ä cifrele Hören Sie sich auf der CD die Zahlen
~i repetati-Ie. Intäi veti auzi numeralul an und wiederholen Sie sie. Sie werd 11
cardinal, iar apoi pe cel ordinal. zuerst die gewöhnlichen Zahlen und
dann die Ordnungszal11en hören.

1 eins der die das er ste primul


2 zwei (a/ a al) zwei te a/ doi/ea
3 drei drit te al trei/ea
4 vier vier te al patrulea
5 fünf fünf te al cincilea
6 sechs sech ste al §aselea
7 sieben sieben te al §apte/ea
8 acht ach te a/optulea
9 neun neun te al noua/ea
10 zehn zehn te al zecelea
11 elf der die das elf te al unsprezecelea
12 zwölf (al a al) zwölf te al doisprezecelea
13 dreizehn dreizehn te al treisprezecelea
14 vierzehn vierzehn te al paisprezecelea
15 fünfzehn fünfzehn te al cincisprezecele
16 sechzehn sechzehn te al §aisprezecelea
17 siebzehn siebzehn te al §aptesprezecelea
18 achtzehn achtzehn te al optsprezecelea
19 neunzehn nunzehn te al nouasprezecelea
20 zwanzig wanz I9 ste aldouazecilea
21 einundzwanzig Inul w nZl9 ste al douazeci§iunulea
22 zweiundzwanzig W .iun I W n 19 ste al douazeci§idoilea

21
IKAPITEL 21 Salutul • Begr '" ß I

30 dr ißig tr I' ~ I , iz ci/ea


40 vierzig VI < 1/ 1.1 nl / /1 Llzecilea
50 fünfzig hlllt/ HJ :I / in izecilea
60 sechzig t IJ ' I/ iz cilea
70 siebzig I b/ l I zecilea
80 achtzig hl piz cilea
90 neunzig / n LI zecilea
100 hundert ' 1/ ul le
1000 tausend tau n JI 111i lea

Exercitiul
, 3.
Asculta1i pe CO cum se pronun1a anii Hören Sie ich uf d r CD die Aus-
~i repeta1i-i. sprache der Jahresz hlen n und
wiederholen Sie sie.

1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990,


1931, 1942, 1953, 1964, 1975, 1986, 1997,
1939, 1945, 1988, 1990.

Exercitiul
, 4.
Ascultali pe CD urmatoarea convorbire Hören Sie sich das folgende Lücken-
incompleta ~i raspundeli la intrebäri. gespräch auf der CD an und beantwor-
Folosi1i informa1iile a) ~i b). ten Sie die Fragen. Benutzen Sie hierzu
die Informationen a) und b).

I nformalia a) Informalia b)
Monika Reich , Uwe Werner,
15 septembrie 1967 25 iunie 1959

RecePlioner: Guten Tag, Frau .. ./Herr... Buna ziua , doamnä .. .Idomnule ...
Wie heißen Sie? Cum va numiti?,
Oumneavoastra:
Receplioner: Wann sind Sie geboren? Cänd v-ati, näscut?
Dumneavoasträ:
Receptioner: Danke schOn. Multum

sc trumos .

Verifi ca ~i -v raspunsul cu ajutorul Überp {M n i Ihre Antwort mit Hilfe


C D-ului. derC .

22
Cetätenia • Staatsangehörigkeit

in aceastä lectie
, invätati:
, ,
• sa intrebali de ce nalionalitate este 0 perso n
• sa intrebali de ce origine este cineva
• alte expresii legate de aceea~i tema

Dialoguri • Dialoge

DI8'ogU' 1. Kerfn NbWiUt ( . . N.), rec.pf'on f (Ä.)

K.N. : Buna ziua. Guten Tag.


R.: Buna ziua. Guten Tag.
K.N.: Ma numesc Nowak. Mein Name ist Nowak.
R.: Da. Ce cetatenie
, aveti?
, Ja. Welche Staatsangehörigkeit
haben Sie, bitte?
K.N.: Sunt germanä. Ich bin Deutsche.
R.: Multumesc.
, Aveti, un act de identitate? Danke. Haben Sie einen Auswei ?
K.N.: Uitati, buletinul meu de identitate. Hier ist mein Personalausweis.

Dialogul 2. Günter Müller (G.M.), Uwe Richter (U.R .)


G.M.: Buna ziua. Guten Tag.
U.R.: Buna ziua. Guten Tag.
G.M.: Oe unde sunteti?
, Woher kamInen Sie?
U.R.: Din Germania. Ich komme aus Deutschland.
G.M.: Oe unde, exact? Woher, genau?
U.R.: Din München. Dar dumneavoasträ? Aus Münc/len. Und Sie?
G.M.: Din Romania. Aus Romtinien.

Dialogul 3. Peter Heller (P .H.), Ingrid Müller (I.M .)


P.H.: Scuzati-ma.
, Entschuldigen Sie.
I.M.: Da? Ja?
P.H.: Din ce regiune a Austriei veni1i? Aus welcller Region Osterreichs
/<ommen Sie?
I.M.: Vin din Viena. Ich komme aus Wien.
P.H.: Oe unde, exact? W h r, genau?
I.M.: Din Grinzing. Locuiesc in Grinzin Au rinzing. Ich wohne in Grinzing.
P.H.: Ah , da. Nu departe de Viena. A 11, j . Nicht weit von Wien.
I.M.: Exact. i , 11/i9.

23
.....:...-----J3
a...;......;...______ Cetätenia. Sta tangehörigkeit

Cum se spune • Wie man's sagt

1. Cum intrebati pe cineva de ce nationalitate este.


Wie Sie nach der Staatsangehörigkeit fragen .

Welche Staatsangehörigkeit
haben Sie?

Welcher Nationalität sind Sie?

(Oe ce cetätenie/nationalitate
sunte1i?) .

2. Cum intrebati pe cineva ce origine are.


Wie Sie nach der Herkunft fragen.

~ her sind Sie? Ich stamme aus Romllnien.


e unde sunteti?
, Sunt din Romänia.
Cetätenia • Staatsangehörigkeit
..
Exercitii • Ubungen
Exercitiul
, 1.
Ascultati cum se pronunta Hören Sie sich die Aussprache der
urmatoarele ora~e germane folgenden deutschen Landestelle
~i repetati-Ie: an und wiederholen Sie sie.

Hamburg Freiburg
Köln Hannover
Aachen Mainz
Frankfurt Saarbrücken
Nürnberg Braunschweig
München

Exercitiul
, 2.
Ascultati, urmätoarea convorbire: Hören Sie sich das folgende
Gespräch an:

Er (EI): Guten Tag. (Buna ziua.)


Sie (Ea): Guten Tag. (Buna ziua.)
Er (EI): Woher kommen Sie? (Oe unde sunteli?)
Sie (Ea): Ich komme aus Hamburg. (Sunt din Hamburg.)
Er (EI): Woher genau? (Oe unde, exact?)
Sie (Ea): Aus Wellingsbüttel. (Oin Wellingsbüttel).

Ascultati urmatorul dialog ~i completa1i Hören Sie sich das folgende Gespräch
spatiile libere folosind lista datä. an und füllen Sie die LOcken. Benützen
Sie die Liste.

Sie (Ea): Guten Tag. (Buna ziua.)


Er (EI): Guten Tag. (Buna ziua.)
Sie (Ea): Aus welcher Gegend von MOnchen I<ommen Sie?
(Din ce zona din München veni~i?)
Er (EI): München-Pasing Frankfurt-Niederrad
Münster-Roxel Bremen-Lilienthal
Berlin-Schlachtensee Hannover-Herrenhausen
Grönau-Epe Nürnberg-Poppenreuth

Verificali-va räspunsurile cu lista de ÜIJ rp lO" n Sie Ihre Außerungen im


rezolväri din nlanual. () l" 1 ~1 l ..il des Buches.

25
IKA~ITEL 3.1 Cetätenia
, • St angehörigkeit

Exercitiul
, 3.
Trebuie sä prezentali unui coleg, une i
colege , diverse persoane. Ascultali
intäi urmätoarea convorbire. ich zuerst
11 n.

Sie: Ich stelle Ihnen Herrn Schwarz v


(Vä prezint pe domnul Schwarz.)
Ein Kollege : Ich freue mich, Sie kennenzLllernen.
(Mä bucur sä vä cunosc.)

Prezentati, acum urmätoarele Nun stell n Si die folgenden


persoane: Personen vor:

Fräulein Weiß Professor Gewehr


Herr Lietz Fräulein Jäger
Frau Weintauf

Verificali-vä räspunsurile cu ajutorul Überprüfen Sie Ihre Antworten mit Hilfe


CD-ului. der CD.
Familia • Familie

in aceastä lectie
, invätati:
, ,
• sä intrebali pe cineva despre starea lui civilä
• sä intreba1i pe cineva despre familie
• alte expresii legate de aceea~i temä

Dialoguri • Dialoge

Dlalogul 1. Karln (K.), Peter (P.)


K.: Sunte1i romän sau german? Sind Sie Ruml1ne oder Deutscher?
P.: Sunt romän. Locuiesc in 8ucure~ti. Ich bin Ruml1ne. Ich wohne in
Dar dumneavoastra? Bukarest. Und Sie?
K.: $i eu. Sunt romäncä. Ich auch. Ich bin Rumänin.
P.: Sunteti, cäsätoritä? Sind Sie verheiratet?
K.: Nu. Sunt singurä. Dar dumneavoasträ? Nein. Ich bin ledig. Und Sie?
P.: ~i eu. Ich auch.

Dialogul 2. Karin Nowak (K.N.) , Uwe Schulz (U.S.)


K.: Spuneli-mi, domnule Schulz, sunteli Sagen Sie, Herr Schulz, sind Sie in
la München in concediu? München auf Urlaub?
U.S.: Nu. Sunt aici cu afaceri. Nein. Ich bin gescht1ftlich hier.
K.N.: $i so1ia dumneavoasträ? A venit Und Ihre Frau? Ist sie Init Ihnen
cu dumneavoasträ? gekommen?
U.S.: Nu, a rämas acasä. Nein, sie ist zu Hause geblieben.
K.N.: Ave1i copii? Haben Sie Kinder?
U.S.: Sigur. Am douä fiice: Ingrid ~i Monika. Natürlich . Ich habe zwei Töc/1tem :
Dar dumneavoasträ? Ingrid und Monika. Und Sie, haben
Sie auch Kinder?
K.N.: Da , am un fiu. Ja. Icl1 11abe einen Sohn.

Sotie
, = Frau Sot, = Mann

Cum se spune • Wie man's sagt

1. eum intrebati pe cineva daca est casatorit.


Wie Sie fragen , ob jemand verh il I ., 11 '/

27
IKAPITE"L,. 41 Familia • Famili

chieden
v rh iratet
I dig
v rwitwet

28
Familia • Familie

der Sohn ( I ) nlciun fiu


das Kind (. I ) niCiL!n copil
die Schwester (flsg) nlcio sorA
die Kinder (pI.)
--------------------~~
••
Exercitii • Ubungen

Exercitiul
, 1.
Ascultati, urmätoarea convorbire. Hören Sie sich das folgende
Gesprt1ch an.

Frau Schulz: Guten Abend. (Bunä seara.)


Sind Sie gescht1ftlich hier? (Sunte'i aici cu serviciul (cu afaceri)?)
Herr Müller: Ja . (Da.)
Frau Schulz: Ist Ihre Familie mit Ihnen gekolnrnen?
(A venit ~i familia cu dumneavoasträ?)
Herr Mül/er: Ja. Meine Frau ist mit mir gekommen. Und die Kinder auch.
(Da. Solia a venit. ~i copiii.)
Frau Schulz: Wie viele Kinder haber Sie? (Cali copii aveli?)
Herr MOl/er: Ich habe zwei: einen Sohn und eine Tochter. (Am doi: un fiu ~i 0 fiic " .)

Repetali acela~i dialog folosind Führen Sie das gleic/1e Gesprt1c/l.


informa,iile a) - c). Benutzen Sie hierzu die
Informationen a) - c).

a) Herr Ruckerl ist in München auf Urlaub mit seiner Frau und seinen zwei Tächt 111 .
(Domnul Ruckert este in concediu la München cu solia ~i cele douä fiice.)
b) Herr Neuberl ist hier geschäftlich . Seine Frau ist mit ihm. Sie haben keine Kind
(Domnul Neubert este aici cu afaceri. Solia lui este cu el. Ei nu au copii.)
c) Herr Denter ist in München gesc/1t:1ftlich . Seine Frau ist zu Hause geblieben . ,
haben keine Kinder. (Domnul Denter este la München cu afaceri. Solia sa
rämas acasä. Ei nu au copii.)
d) Herr Wacker ist /lier geschäftlich . Er i 1 11 in . Seine Frau ist zu Hause gebliebel .
Sie haben einen Sohn und zwei ~ 111 111 . (Domnul Wacker este aici cu afaceri.
EI e singur. Solia lui a rämas aca .. . I LI In fiu ~i doua fiice.)

Verificali räspunsurile cu ajutorul UL 1 I O~ n Sie Ihre Autworlen mit


CD-ului. II"~ , 1,1 D.

29
If<APITEt;~!1 Familia • Famili

Exercitiul
, 2.
Ascultati• urmätoarea convorbire 11 I 11 I i 11 das folgende
incompletä. I tl (;1 " 9 \ prt:lch an.

Frau Nowak: Guten Abend. (Bunä seara.)

Herr Schultz: Ja. (Da.)


Frau Nowak:
Herr Schultz: Nein, meine Frau ist mit den Kind rn zu Hause geblieben.
(Nu, solia mea a rämas cu copiii acasä.)
Frau Nowak:
Herr Schultz: Wir haben zwei: einen Sohn und ein e Tochter.
(Avem doi: un fiu ~i 0 fiicä.)

Lipsesc toate intrebärile puse de doamna Es fehlen Fragen von Frau Nowak.
Nowak. Puneti-Ie dumneavoasträ.
J
Stellen Sie sie.

Verificali-vä räspunsurile cu ajutorul Überprafen Sie Ihre Antworten mit


CD-ului. Hilfe der CD.

Exercitiul
, 3.
Ascultati• urmätoarea convorbire . Hören Sie sich das folgende
Gespräch an.

Frage (lntrebare): Sind Sie verheiratet? (Sunteli cäsätorit(ä)?)


Antwort (Räspuns): Ja . (Da.)
Frage (lntrebare): Haben Sie Kinder? (Aveli copii?)
Antwort (Räspuns): Ja, wir haben zwei Kinder. (Da, avem doi copii.)

Purtati acela~i dialog folosindu-vä de Fahren Sie das gleiche Gespräch.


informaliile a) - d). Benutzen Sie hierzu die
Informationen a) - d).

a) Sie haben einen Sohn und eine Tochter. (Aveti un fiu ~i 0 fiicä.)
b) Sie haben zwei Töchtern. (Aveli douä fiice.)
c) Sie haben drei Söhne. (Aveti trei fii.)
d) Sie haben drei Töchtern und einen Sohn . (Ave1i tr i fiice ~ i un fiu.)

Verificati-vä räspunsurile cu ajutorul Üb rpro ~ I Sie Ihre Antworten mit


CD-ului. Hi/~ I r

30
Cumpäräturi • Einkaufen (1)

in aceastä lectie
, invätati:
, ,
• sä intrebali in magazine de diverse lucruri
• sä afla1i pre1ul märfurilor

Dialoguri • Dialoge

Dlalogul 1. Pater HeUer (P .H.). ein$ VerfU'uferin (0 vinzi.toate) (V.)


P.H.: "Bravo", vä rog. "Bravo", bitte.
V.: Poftiti.
, Mai doriti, ceva? Bitte schön. Sonst noch etwas?
P.H.: "Oglinda", vä rog. Der" Spiege/", bitte.
V.: Da. Ja.
P.H.: Cat costä? Was macht das?
V.: Costä 6 märci. Das rnacl1t 6 Mark.

Dialogul 2. Ingrid Müller (I.M.), ein Verkäufer (un vänzätor) (V.).

V.: Buna ziua. Vä pot ajuta? Guten Tag. Kann ich 1I1nen helfen?
I.M.: Aveti aspirinä? Haben Sie Aspirin?
V.: Poftiti.
, Mai doriti
, ceva? Bitte sehr. Sonst noch ein Wunsc/l ?
I.M.: Multumesc.
, Asta-i tot. Cät costä? Danke. Das ist alles. Was kostet
das, bitte?
V.: Costä 8 märci. Das kostet B Mark.

Dialogul 3. Monika Schulz (M.S.), ein Verkaufer (un v8nzätor) (V.)

V.: Bunä ziua. Cu ce vä pot ajuta? Guten Tag. Was kann ich für Sie tun ?
M.S.: Bunä ziua. A~ dori douä felii de ~uncä. Guten Tag. Ich möchte zwei
Scheiben Schinken.
V.: Mai dori1i ~i altceva? Sonst noch etwas?
M.S.: ~i un carton de oua. Und ein Dutzend Eier.
V.: Cu pläcere. Altceva? Sehr gern. Sonst noch etwas?
M.S.: A~ dori 100 de grame de unt ~i 0 Ich möchte 100 Gramm Butter und
sticlä de ulei. in Flasche 01.
V.: Multumesc.
, Asta-i tot? nl< sehr. Ist das alles?
M.S.: Asta-i tot. Cat costä? ( i t alles. Was macl1t das?
V.: Costä 20 de märci. fl . In cht 20 Mark.

31
IKAPITEL 51 Cumpäräturi • inkaufen (1)

Cum se spune • Wie man's sagt

1. eum spuneti intr-un magazin ce doriti.


Wie Sie sagen, was Sie in einem Lad n 11 b n 111 . 11/ n.

a) Vänzätorull vänzätoarea vä intreabä ce doriti.


Der Verkaufer I die Verkauferin fragt Sie, w Sie wollen.

Pot sä va ajut cu ceva? K nn ich Ihnen helfen?


Ce pot face pentru dumneavoasträ? Was kann icl1 für Sie tun?
Ce doriti?
, Sie wünschen?

b) Spune1i ce dorili.
Sie sagen, was Sie wünschen.

c) intrebali de un lucru pe care vreli sä-I cumpärali.


Sie fragen nach etwas, das Sie kaufen möchten.

d) Dori1i anumite obiecte care se pot numära.


Sie möchten Dinge, die man zahlen kann.

Postkarten .
Briefmarken
Blumen

e) Doriti anumite lucruri care se cumpärä in unitäti de mäsurä


(gram, kilogram, litru).
i In ' hten etwas, das mengenweise verl< 11ft wild.
Cumpäräturi • Einkaufen (1)

2. Cum intrebati pretul lucrului cumpärat.


Wie Sie nach dem Preis von etwas fragen.

Frage (intrebare) Antwort (Räspuns)

Was kostet das?

(Cät costa aceasta ?)


(acesta?)

3. Cum spuneti ca nu mai doriti nimic.


Wie Sie sagen, dass Sie nichts mehr wollen.

Frage (intrebare) Antwort (Raspuns)

Sonst noch etwas?


Sonst noch ein Wunsch?

(Altceva?)
(Altä dorintä?)

••
Exercitii • Ubungen

Exercitiul
, 1.
Ascultati cum se pronuntä urmätoarele Hören Sie sicl1 an, wie die folgend 11
cuvinte ~i repetati-Ie. Wört r ausgesprochen werden, LInd
wi f rholen Sie sie.

vederi - cär1i po~tal ,1\1 , ~


i 111 '<arten - Postkarten
timbre 11"(, ,, n rl< n

33
~_ _L---.II
5 Cumpäräturi. Einkaufen (1)
plicuri a,; h/ln chlage
f10ri aluln n
chibrituri Streichhölzer
~igari Zigaretten
portocale Orangen
mere Apfel

Acum inchipui'i-va ca vre'i sa cumparali Nun sagen Sie, dass Sie diese Dinge
aceste lucruri. Cereti-Ie.
, kaufen möchten.

Verifica~i-vä räspunsurile cu ajutorul Überprüfen Sie Ihre Antworten mit


CD-ului. Hilfe der CD.

Exercitiul
, 2.
Ascultali cum se pronunta Hören Sie sich an, wie die folgenden
urmätoarele cuvinte ~i repetali-Ie. Wörter ausgesprochen werden, und
wiederholen Sie sie.

Un pahar de vin Ein Glas Wein


Un pahar de apa mineralä Ein Glas Mineralwasser
o cea~cä de ceai Eine Tasse Tee
o cea~cä de cafea Eine Tasse Kaffee
Un suc de portocale Ein Orangensaft
o conservä de sardine Eine Dose Sardinen
Un litru de lapte Ein Liter Milch
o bucatä de ciocolata Ein Stückehen Schokolade

Acum spuneti ca vreti sä cumpärali Nun sagen Sie, dass Sie diese Dinge
aceste lucruri . kaufen möchten.

Verifica~i -va räspunsurile cu ajutorul Überprüfen Sie Ihre Antworten mit


CD-ului. Hilfe der CD.

Exercitiul
t
3.
ur t I umite lucruri de care ati, Hier sind einige Dinge, die Sie als
v n voie ca turist. Touri t 9 brauchen können.

'inghetatä de vanilie V nill i


',nghetatä de cäp~uni Erdb n I
hid de cälätorie R ; - (01" I
Cumpäräturi • Einkaufen (1)
ghid pentru hoteluri I I I I(0 11I~ r
pieptene K 111111
rUJ irr n tift
periulä de dinli Z hnbOrste

Spuneti cä doriti sä le cumpärati. Sagen Sie jetzt, dass Sie sie kaufen
mOchten.

Verifica1i-vä räspunsurile cu ajutorul Überprüfen Sie Ihre Antworten mit


CD-ului. Hilfe der CD.

Exercitiul
, 4.
Ingrid este la München ~i dore~te sä Ingrid ist in München und möchte
cumpere cateva cär1i po~tale. Pute1i einige Ansichtskarten kaufen .
pune convorbirea pe care 0 poartä in Können Sie das Gesprach, das sie
magazin in ordinea corectä? im Laden führt, in die richtige
Reihenfolge bringen?

- Was kostet das? (Cät costä?)


- Ja . (Da.)
- Ich möchte Ansicl1tskarten. (A~ dori cärti po~tale.)
- Nein, danke. (Nu , multumesc.)
- Ich möchte fünf Ansichtskarten. (A~ dori cinci cärti po~tale.)
- Was kann ich für Sie tun? (Ce pot face pentru dumneavoasträ?)
(Ce dorili?)
- Das kostet 20 Mark. (Costä 20 de märci.)
- Wir haben sC/1öne Ansichtskarten /lier. (Avem cärti po~tale frumoase aici.)
- Sonst noch einen Wunch? (Mai dori1i ceva?)

Verificati-vä raspunsurile cu ajutorul Überprüfen Sie Ihre Antworten mit


CD-ului. Hilfe der CD.

35
I.t(AP~TE,l:-61 Cumpäräturi • Einkaufen (2)

In aceastä lectie
, invätati:
, ,
• alte expresii uzuale care va pot ajuta atunci ~i cumparaturi

Dialoguri • Dialoge

Dialogul 1. Ingrid Müller (LN.), eine Verkäuferin (0 vanzätoare) (V.)

I.M.: o päine, vä rag. Ein Brot, bitte.


V.: Paine neagrä sau albä? Schwarzbrot oder Weißbrot?
I.M.: Päine albä, vä rag. Weißbrot, bitte.
V.: 2 märci. Altceva? 2 Mark. Sonst noch etwas?
I.M.: Aveti präjiturä cu mere?
, A
Haben Sie Apfelkuchen?
V.: Nu. Astäzi nu. Imi pare räu. Nein. Heute nicht. Es tut mir leid.
I.M.: Päcat. Schade.

Dialogul 2. Hans Schneider (H.S.), der Ober (chelnerul) (0.)

I.M.: Ce doriti?
, Sie wünschen?
H.S.: Un pahar de vin alb. Ein Glas Weißwein.
0.: Poftiti.
, Bitte.
H.S.: Multumesc.
, Cat costa? Danke. Was macht das?
0.: Costä 5 märci. Das macht 5 Mark.

Dialogul 3. Ingrid Müller (I.M.), eine Verkäuferin (0 vänzätoare) (V.)

V.: Pot sä vä ajut? Kann ich Ihnen helfen?


I.M.: Nu, multumesc.
, Mä uit doar. Nein, danke. Ich schaue mich nur um.

Dialogul 4. Karin Nowak (K.N.), ein Angestellte (un salariat) (A.)

K.N. :Scuzati-mä.
, Puteti, sä-mi dati, Entschuldigung. Können Sie mir
o informatie?
, eine Au kunft geben?
A .: Cu pläcere. Gern.
K.N.: cat costä un timbru pentru Wa k t t ine Briefmarke nach
m nia? Rum ti lli n ?
Cumpäräturi • Einkaufen (2)

A.: Pentru scrisoare sau carte po~talä? Bri f oder Postkarte?


K.N.: Pentru carte po~talä. Für eine Postkarte.
A.: Pentru 0 carte po~tala costa 1 marcä. Für eine Postkarte kostet sie 1 Mark
K.N.: Da1i-mi atunci, va rog, ~ase Dann geben Sie mir bitte sechs
timbre de 1 marca. Briefmarken zu 1 Mark.

Dialogul 5. Peter Schulz (P.S.), ein Verkäufer (un vanzätor) (V.)


V.: Bunä ziua. Pot sä vi ajut? Guten Tag., Kann iafl Ihnen hQlf9n?
".8.: U.,
(ja, va ftlg. eau', 6atieu ,..ent,u Jä, IlnNt ,eh itwlte fi/n eI §ehenh
o prietenä. fOr eine Freundin.
V.: Da. Aveti, vreo idee ce vreti, sa-i Ja. Haben Sie schon eine Idee?
cump ara l i?
P.S.: Nu. Nein.
V.: Pentru ce värstä sä fie? Wie alt ist denn die Person?
P.S. Este pentru 0 tanärä de 18 ani. Sie ist 18 Jahre alt.
V.: Un parfum, poate? Ein Parfum, vielleicht?
P .S.: Nu. Nu credo Nein. Ich glaube nicht.
V.: Atunci poate 0 bijuterie modernä? Nun, dann vielleicht einen
Modeschmuck?
P.S.: Ce ali putea sä-mi propune1i? Was können Sie mir denn
vorschlagen?
V.: Am aceastä brälarä foarte dragulä. Ich /1abe dieses sehr hObsche
Armband.
P .S.: Da. Cat costä? Ja. Was kostet es?
V.: Costä 10 märci. Es kostet 10 Mark.
P .S.: Bine. 0 iau. Gut. Ich nehme es.
V.: Deci sa v-o impachetez pentru Wiinschen Sie Geschenkpackung?
un cadou?
P.S.: Da, va rog. Ja, bitte.
V.: Veniti, va rog, cu mine la casä. KOlnmen Sie bitte mit zur Kasse.

eum se spune • Wie man's sagt

1. Cum spuneti atunci cand nu doriti sä cumpärati nimic.


Wie Sie sagen, dass Sie nichts kauli 11 .

Nein, danke, ich schaue mich nur ur"


(Nu mullumesc, mä uit doar.)

37
IKAPITEL 6.1 Cumpäräturi • Einkaufen (2)

2. Cum intrebali de 0 taxa po~talä.


Wie Sie nach dem Porto fragen.

••
Exercitii • Ubungen

Exercitiul
, 1.
Asculta1i urmätoarea convorbire ~i Hören Sie sich das folgende
repeta'i-o dacä dori'i. Gespräch an und sprechen Sie es
nach, wenn Sie möchten.

o femeie: Bunä ziua. A~ dori timbre: Guten Tag. Ich möchte Briefmarken:
(Eine Frau): 5 de 10 pfenigi ~i 10 de 20 5 zu 10 und 10 zu 20 Pfennig. Wie-
de pfenigi. Cat costä 0 viel kostet ein Brief nach Rumänien?
scrisoare pentru Romania?
Salariatul: Vre'i par-avion? Wollen Sie illn per Luftpost schicken?
(Der Angestellte)
o femeie: Da. Ja.
(Eine frau)
Salariatul: 45 pfenigi. 45 Pfennig.
(Der Angestellte)
o femeie: Pot sä vä dau deja Kann ich den Brief gleich abgeben?
(Eine Frau) scrisoarea?
Salariatul:
(Der Angestellte) Da. Va rog. Ja. Bitte.

Preluati-vä rolul in urmätorul dialog. Üb rn 11m n Sie Ihre Rolle im


folg nd nockengespräch.

38
Cumpäräturi • Einkaufen (2)

Sie:
Der Angestellte: Gern. (Cu pläcere.)
Sie:
Der Angestellte: Wollen Sie illn per Luftpost chi ken? (Doriti par-avion?)
Sie:

Doriti sä cumpärati urmätoarele Sie möchten folgende Dinge kaufen.


lucruri.

a) eine Zahnpaste b) Orangen c) Blumen


(pastä de dinti) (portocale) (flori)
Aspirin
(aspirinä)

Verificati-vä räspunsurile cu ajutorul ÜberprOfen Sie Ihre Antworten mit


CD-ului. Hilfe der CD.

Exercitiul
, 2.
Intr-o cafenea, doriti urmätoarele bäuturi.
I
Sie möchten folgende Getrtinke
bestellen.

o cea~cä micä de cafea neagrä. Eine kleine Tasse schwarzen Kaffe


o cea~cä mare de cafea cu lapte. Eine große Tasse Kaffe mit Milch.
Bere blondä de la butoi. Helles Bier vom Fass.
o cea~cä de ceai cu lämaie. Eine Tasse Tee mit Zitrone.
o cea~cä de cacao. Ein Tasse Schokolade.
Un pahar de vin ro~u. Ein Glas Rotwein.
Un coniac. Ein Kognak.
Un Martini. Ein Martini.
o oranjadä. Ein Sprudel mit Orangengeschmack.
o citronadä. Ein Sprudel mit Zitronengeschmacl<.
Un rom. Einen Rum .

Verificati-vä räspunsurile cu ajutorul ÜberprOfen Sie Ihre Antworten mit


CD-ului. Hilfe der CD.

39
tKAPITE~0.1 Locuri • Orte
A

In aceastä lectie
, invätati:
, ,
• sä vorbili despre diterite localitäli
• sä intrebati, unde se aflä
• sä rugali sä vä fie descrise

Dialoguri • Dialoge

Dialogul 1. Hans Weber (H.W.), Ingrid Müller (I.M.)


H.W.: Oe unde veniti?

Woher kommen Sie?
I.M.: Vin din Tübingen. Ich komme aus Tübingen.
H.W.: Unde vine asta? Wo liegt das?
I.M.: Este un ora§ mic in Baden- Es ist eine kleine Stadt in
-Württemberg. Baden-Würltemberg.
H.W.: Tübingen se atlä in sud, nu-i a§a? Tübingen liegt im Süden, nicht wahr?
I.M.: Exact. Tübingen este in apropiere Richtig. TiJbingen ist in der Nl3he des
de Schwarzwald. Schwarzwaldes.
H.W.: Are Tübingen un peisaj trumos? Hat Tübingen eine hübsche
Landschaft?
I.M.: Sigur. Este 0 regiune cu destul de Sicher. Es ist eine Gegend mit
multä pädure. lar in sud regiunea ziemlich viel Wald. Und im Süden
are multi• munti.

hat die Region viele Berge.
H.W.: Dar este Tübingen un ora~ trumos? Und ist Tübingen eine hübsche Stadt?
I.M.: Este un ora~ toarte pitoresc, cu 0 Es ist eine sehr malerische Stadt
catedralä §i cu arcade tantastice mit einem Dom und mit fantastischen
din lemn. Arkaden aus Holz.
H.W.: Cum este clima in Tübingen? Wie ist das Klima in Tübingen?
I.M.: in mod normal, este destul de bländä. Normalerweise ist es ziemlich mild.

Dialogul 2. Karin Nowak (K.N.), Uwe Schulz (U.S.)


K.N.: Cred cä veniti, din Köln. Sie komlnen, glaube ich, aus Köln.
U.S .: Da, e adevärat. Das stimmt.
K. N. : Este un ora~ toarte trumos, nu-i a~a? Das ist eine sehr schöne Stadt,
nicht wahr?
U.S .: lntr-adevär, este un ora§ minunat. Oh, j , es ist eine wunderschöne
Stadt.
K.N.: Irni arnintesc cä acolo este 0 catedralä. Ich rinn r mich, dass es dort einen
DOln gibt.

4
Locuri • Orte

u.s.: Da , este 0 catedralä goticä. J , i t ein gotischer Dom.


K.N. : Cum e vremea In acest anotimp? Wi i t das Wetter zu dieser
J 11 ~ zeit?
U.S.: Primävara e frumos. $titi, este un I,n FiJl1ling ist es sclUJn. Es ist ein
loc foarte pläcut. sel1r angenehmer Ort, wissen Sie.
K.N.: Oe asta sunt sig~rä. Da bin ich sicher.
U.S.: Trebuie sä mergeti acolo. Sie sollten hinfahren.
K.N.: Da, Tntr-o zi 0 sä fac asta , poate. Ja, eines Tages tue ich das vielleic/lt.

Cum se spune • Wie man's sagt

1. Cum intrebati
, unde se aflä diverse locuri.
Wie Sie fragen , wo sicl1 bestimmte Orte befinden.

2. Cum intrebati, in ce fel aratä un loc.


Wie Sie nach der Beschreibung einer Gegend fragen .

Hat Tübingen eine /lübsche Landschaft?


(Are Tübingen 0 priveli~te frumoasä?)
Ist Tübingen eine schöne Stadt?
(Este Tübingen un ora~ frumos?)

41
Locuri • Orte

Es ist ein berühmter Dom. ( at I renumitä.)


interessanter Park. ( In c interesant.)
Es ist eine berühmte Kirche ( i ri a renumitä.)
interessante BriJ k t un pod interesant.)
Es ist ein berühmtes Theater ( ste un t atru celebru.)
interessantes (interesant.)
berühmt = celebru, renumit

2. Cum va interesati• de vreme .


Wie Sie nach dem Wetter fragen.

Wi ist das Wetter dort?


(Cum te vremea acolo?)
Locuri • Orte

(nin )
(pI u )
.......1IIIiiioiiooi..........._ _ _ _ _.... (in 11 (a: e ger)

..
Exercitii • Ubungen

Exercitiul 1., @ • R "t ' Mn? 55 SIIse Heller se intereseazä de Romania. IIse Heller interessiert sich führ
Räspunde'i-i la intrebäri ~i verifica'i-vä Rumänien. Beantworten Sie ihre
raspunsurile cu ajutorul CD-ului. Fragen und überprüfen Sie Ihre
Antworten mit Hilfe der CD.

Exemplu: Wo liegt Bukarest? (Unde se aflä Bucure~tiul?)


Beispiel: Bukarest liegt im Süden RUlnäniens. (Bucure~tiul se aflä
in sudul Romaniei.)

1. Sie kamInen aus la§i. Wo liegt la§i?


(Veniti din la~i. Unde se aflä la~iul?)
2. Sie kommen aus Satu Mare. Es liegt im Norden, nich wahr?
(Venili din Satu Mare. E in nord, nu-i a~a?)
3. Wo liegt Hermannstadt?
(Unde se aflä Sibiul?)
4. Ich habe nicht von Galari gehört. Wo liegt es?
(Nu am auzit de Galali. Unde se aflä?)
5. Constanfa ist eine Stadt im Norden Rumf3niens, nicllt wahr?
(Constanta e un ora~ in nord, nu-i a~a?)
6. Wo liegt Kronstadt genau?
(Unde se aflä Bra~ovul, exact?)
7. Temesvar liegt im Westen glaub icl1?
(Timi~oara e in vest, cred?)
8. Liegt Tärgovi§te im Norden od r i/TI Oden?
(T argovi~te e in nord sau in sud?)
9. Ich habe von Craiova 9 11 "rt. LM Ii ~ . t ?
(Am auzit de Craiova. Unde s 11 . )
10. Wo liegt Ploie§ti genau ?
(Unde se aflä Ploie~tiul x ,I )

43
Locuri • Orte

Exercitiul
, 2.
Spuneli unde se aflä aceste locuri ~i (I(J I~ I , w die folgenden Orte
verificati-vä räspunsurile cu ajutorul I ,/ , r,nd
n, und überprüfen Sie
CD-ului. 111/ ( An/wolt n mit Hilfe der CD.

Exemplu: Wo liegt O/denburg (Brem en) ? (Und fl ä Oldenburg?)


Beispiel: Oldenburg liegt nicht weit von B~ m n.
(Oldenburg nu e departe de Bremen.)

1. Wo liegt Braunschweig? (Hannover) (Unde se atlä Braunschweig?)


2. Wo liegt Limburg? (Frankfurt) (Unde se aflä Limburg?)
3. Wo liegt Heide/berg? (Mannheim) (Unde se aflä Heidelberg?)
4. Wo liegt Teck/enburg? (Münster) (Unde se aflä Tecklenburg?)
5. Wo liegt Augsburg? (München) (Unde se aflä Aubsburg?)
6. Wo liegt Pforzheim? (Stuttgart) (Unde se aflä Pforzheim?)
7. Wo liegt Reichenhall? (Sa/zburg) (Unde se aflä Reichenhall?)

Exercitiul
, 3.
Ascultati, urmätoarea convorbire. H6ren Sie sich das folgende
Gesprach an.

Frau Nowak: Wo liegt Heide/berg? (Unde se aflä Heidelberg?)


Herr Fischer: Heide/berg liegt in der Nahe von Mannheim. (Se aflä in apropiere
de Mannheim.)
Frau Nowak: Ist es eine sch6ne Stadt? (Este un ora~ trumos?)
Herr Fischer: Es ist eine wundersch6ne Stadt. (Este un ora~ minunat.)
Sie sollten hinfahren. (Ar trebui sä mergeli acolo.)
Frau Nowak: Ja, ich tue das nachste Woche . (Da, 0 sä merg säptämana viitoare.)

Repetati convorbirea, inchipuindu-vä Führen Sie das gleiche Gesprach.


cä ~titi urmätoarele locuri. Stellen Sie sich vor, Sie kennen die
folgenden Orte.

1. Pforzheim I Stuttgart
2. Oldenburg I Bremen
3. Tecklenburg I MOnster

V rifica ~i-v ä räspunsurile cu ajutorul Üb r rOfen Sie Ihre Antworten,


C - Jlui . 11 ich die CD anh6ren.

44
Drumul corect • Der richtige Weg I~PITEt si

in aceastä lectie
, invätati:
, ,
• sä vä informati asupra anumitor lucruri
• sä aflati drumul pe care-I cäutati
• sä intrebali cat de departe se aflä locul cautat

Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. Karin Nowak (K.N.), ein Mann (un bärbat) (M.)

K.N .: Scuzati-mä. Este in apropiere Entschuldigen Sie. Ist hier in der


vreo toaletä? Nahe eine Toilette?
M. : Da, mergeti drept inainte. Est la Ja, gehen Sie geradeaus. Sie ist
aproximativ 50 de metri. ungeftil1r 50 Meter entfernt.

Dialogul 2. Hans Weber (H.W.), eine Frau (0 femeie) (F.)

H.W. : Scuzati-mä. Este in apropiere Entschuldigen Sie. Gibt es hier in d ,


vreun telefon? Nahe ein Telefon?
F.: Da, mergeli inainte. Pe partea Ja, ge/Jen Sie geradeaus. Auf der
stängä e un telefon. linken Straßenseite ist ein Telefon .
H.W.: La ce distantä
, de aici? Wie weit ist es von hier entfernt?
F.: Aproximativ 100 de metri. Ungefahr 100 Meter.
H.W.: Multumesc mult.
I
Vielen Dank.
F. : Nu aveli pentru ce. Gern geschehen .

Dialogul 3. Monika Schneider (M.S.) , eine Frau (0 femeie) (F.)

M.S.: Scuzali-mä , vä rog. Este in apropiere Entschuldigen Sie bitte. Ist hier in
vreo farmacie? der Nahe eine Apotheke?
F.: Da. Luali-o pe prima stradä la stänga. Ja . Nehmen Sie die erste Straße
Este vis-a-vis de cinematograf. links. Sie liegt gegen aber dem Kino .
M.S.: Multumesc.
, Danke schön.
F. : Cu pläcere. Bitte.

Dialogul 4. Karl Fischer (K.F.), eine

K.F.: Scuzali-mä. Spre gara de est, nl l7uldigung. Zum Ostbahnhof,


vä rog? I 111
F. : Spre gara de est? Traversa~i 7 11/11 tb I7nhof? Sie Oberqueren
Piata
, Alexandru. /( ~ , I /\/ , nderplatz.

45
IKAPITEL si Drumul corect • Der richtige Weg

K.F. : Da. J,
F.: o luati pe prima stradä la dreapta . , 11 /1111 n die erste Straße rechts.
K.F. : Da. ) '1.
F .: Apoi ajungeli la gara de est. 1111 I In ln en Sie zum Ostbahnhof
K.F. : Multumesc.
, ( 111 l1öl1 .
F .: Pentru putin. ill , ill .

Dialogul 5. Karin Nowak (K.N.), ein junger Mann (un tänär) (J.M.)
K.N. : Scuzati-ma. Cum ajung pe strada Entschuldigen Sie. Wie komme ich
spre Piata Alexandru, va rog? auf die Straße zum Alexanderplatz,
bitte?
J.M.: Mergeti tot drept inainte. Sie fahren geradeaus weiter.
K.N.: Bine. Gut.
J.M.: Mergeli mai departe pe strada Sie fahren geradeaus weiter und
aceasta ~i apoi ajungeli pe strada dann kommen Sie auf die Straße
zum Alexanderplatz.
K.N.:
-spre Piata Alexandru.
'
Inteleg. Multumesc. Ich verstehe. Danke.
La revede re. Auf Wiedersehen .
J.M.: La revedere. Auf Wiedersehen.

Dialogul 6. Monika Schneider (M.S.), ein junger Mann (un tänar) (J.M.)
M.S.: Scuzati-ma.
, Entschuldigen Sie.
J.M .. Da? Ja?
M.S.: Spre strada Goethe, va Tog? Zur Goethestraße, bitte?
J.M. : imi pare räu. Nu sunt de aici. Es tut mir leid. Ich bin hier fremd.
M.S.: A~a, deci. Mu1tumesc. Ach, so. Danke.
J.M.: Nu aveli pentru ce. Nichts zu danken.

Cum se spune • Wie man's sagt

1. Cum intrebati daeä un loe se aflä in apropiere.


Wie Sie f~ gen, ob etwas in der Nahe ist.

4
Drumul corect • Der richtige Weg

ein Telefon?
eine Apothe
eine Toilette? .

2. Cum intrebati, care este drumul cautat.


Wie Sie nach dem Weg fragen.

3. Cum intrebati, drumul exact atunci cänd sunteti, la volan.


Wie Sie als Fahrer nach dem Weg fragen.

4. Cum arätati, cuiva drumul exact.


Wie Sie den Weg weisen.

abbiegen =a se intoarc ,

47
IKAPITEL si Drumul corect • Der richtige Weg

folgen =a urma

5. Cum intrebati cät de departe se afla ceva.


Wie Sie fragen, wie weit entfernt etwas ist .

••
Exercitii • Ubungen

Exerciti, ul 1.
Ascultati, aceastä convorbire. Hören Sie sich dieses Gesprflch an.

Kar!: Die Bank ist sicher hier in der Nähe.


(Banca este sigur aici in apropiere.)
Seine Frau: Karl, ich werde fragen. (Karl, voi intreba.)
Entschuldigen Sie. Ist hier in der Nä/le eine Bank?
(Scuzati. Este in apropiere 0 bancä?)

inchipui1i-va ca sunteti cu Karl pe drum. Stellen Sie sich vor, Sie sind mit Kar!
P uneli lntrebarile potrivite pentru a afla unterwegs. Stellen Sie die richtigen
unde sunt urmätoarele clädiri. Fr g n, um die folgenden Gebäude
zu find n.

1. Die Apotheke (f rm i)
2. Das Kino (cinemal f 11)
3. Die V-Bahn (m trll)
4. Das Postamt (po~t )

48
Drumul corect • Der richtige Weg

Verificati-vä räspunsurile cu ajutorul I ~ IIIl)~ n Sie Ihre Antworten,


CD-ului. il1d In i ich die CD anhdrem.

Exercitiul
, 2.
Domnul ~i doamna Schneider viziteazä Herr und Frau Schneider besuchen
Berlinul pentru prima oarä. Au greutäli. Berlin zum ersten Mal. Sie sind in
Ascultali dialogul. Schwierigkeiten. Hören Sie sich den
Dialog an.

Frau Schneider: Mein Gott. (Doamne.)


Wir müssen eine Toilette finden. (Trebuie sä gäsirn 0 toaletä.)
Herr Schneider: Ich werde fragen. (Voi Intreba.)
Entschuldigen Sie. Ist hier in der NtJhe eine Toilette?
(Scuzati. Este In apropiere 0 toaletä?)

Imaginali-vä cä sunteli domnul Schneider. Stellen Sie sich vor, Sie sind Herr
Tntrebati de locurile pe care le cäutali. Schneider. Fragen Sie nach den
Einrichtungen, die Sie suchen .

Frau Scl1neider:
Wir müssen ein Postamt finden. (Trebuie sä gäsim 0 po~tä.)
Wir müssen eine U-Bahn finden. (Trebuie sä gäsim un metrou.)
Wir müssen eine Bank finden. (Trebuie sä gäsim 0 bancä.)
Wir nlüssen ein Telefon finden. (Trebuie sä gäsim un telefon.)
Wir müssen eine Apotheke finden. (Trebuie sä gäsim 0 farmacie.)
Wir müssen einen Parkplatz finden. (Trebuie sä gäsim 0 parcare.)
Wir müssen eine Haltestelle finden. (Trebuie sä gäsim 0 stalie.)

Exercitiul
, 3.
Aici sunt cateva räspunsuri pe care le-ali Hier sind einige Antworten, die Sie
putea obline. Citili-Ie ~i aflali Intrebärile erhalten werden, wenn Sie nach dem
care au fast puse. Weg fragen. Lesen Sie sie, und fin-
den Sie die Fragen heraus, die ge-
steilt wurden.

1. A:
8: Ein Telefon? Es tut mir leid. lell bin hier fr md.
(Un telefon? Imi pare räu. Sunt sträin .)

49
Drumul corect • D r richtige Weg

2. A:
B: Alex anderplatz? Sie überqueren di III} I i l7en dann geradeaus.
(Piata Alexandru? Treceti podul ~i m I pt Ir inte.)

3. A:
B: Ja, es gibt eine Haltestelle in der Pari< I,
(Da, este 0 statie in strada Parcului.)

4. A:
B: Sie gehen die erste Straße nach links.
(0 luati pe prima stradä la stänga.)

5. A:
B: Ich glaube, es gibt eine Apotheke auf der selben Seite mit dem Bahnhof.
(Cred ca e 0 farmacie pe partea cu gara.)

6. A:
B: Goethestraße? Sie fahren geradeaus weiter und dann biegen Sie in die dritte
Straße rechts ein.
(Strada Goethe? Mergeli tot drept ~i apoi a treia stradä la dreapta.)

7. A:
B: Sie überqueren den Alexanderplatz, dann gehen Sie geradeaus weiter und
Sie kommen zum Bahnhof.
(Traversali Piala Alexandru, apoi 0 luali tot inainte ~i ajungeli la garä.)

Verificali-vä räspunsurile cu ajutorul Überprüfen Sie Ihre Antworten mit


CD-ului. Hilfe der CD.

50
Permisiune • Erlaubnis

in aceastä lectie
, invätati:
, ,
• sä cereli 0 permisiune
• sä räspundeli la 0 rugäminte
• sä intrebali dacä ceva este lngäduit

Dia~loguri • Dial()~ge

Dialogul 1. Uwe Schultz (U.S.), ein Polizeiagent (un agent de polilie) (P.)

U.S.: Scuzati-mä.
, Entschuldigen Sie.
P.: Ce s-a intamplat? Was ist denn los?
U.S.: Pot sä parchez aici? Kann ich Ilier parken?
P.: Nu. Aici nu aveli voie sä parcali. Nein . Hier dürfen Sie nicht parken.
U.S.: Dar dincolo? Pot sä parchez acolo? Und dort drüben? Kann ich dort
drüben parken?
P.: Nu. Nici dincolo nu aveti, voie sä Nein. Dort drüben dürfen Sie auch
parca li. nicht parken.
U.S.: Imbecilul. Blddmann.

Dialogul 2. Ingrid Müller (I.M.), ihr Nachtbar (vecinul ei) (N.)

I.M.: Domnule Fischer! Herr Fischer!


N.: Ingrid? Tu e~ti? Ce s-a intamplat? Ingrid? Bist du das? Was ist
denn los?
I.M.: Scuzali-ma, va rog, ca vä deranjez. Bitte entsc/luldigen Sie die Störung.
Am 0 panä. Ich habe einen Platten.
N.: Ah, da. Intr-adevär. Ach, ja. Tatsächlicll.
I.M.: Pot sa imprumut bicicleta dumnea- Kann ich bitte Ihr Fahrrad borgen?
voasträ?
N.: Sigur. Aber ja .
I.M.: Pot sä imprumut ~i 0 geantä cu scule K nn ich auch eine Satteltasche
pentru bicicletä? b rgen?
N.: Da. Sigur. Ab ~ r j . Gewiß.
I.M.: Multumesc
, mult. VI J n nk.
N.: Cu pläcere. )111 hehen.

51
Permisiune • rlaubnis

Dialogul 3. Ein junger Mann (un tänar) (J.M.), seine Frau (so1ia lui) (F.)

F.: Pot sa iau ma~ina, dragä? Kann ich das Auto nehmen, Liebling?
J.M.: Nu. Imi pare räu. Nein. Es tut mir leid.
F.: (Consternatä) Nu pot sä 0 iau?! (UngIElubig) Ich kann es nicht nehmen?
J.M.: Nu. Imposibil. . Nein . Unmöglicl1 .
F.: Da-mi bani pentru taxi! Gib mir G Id fOr ein Taxi!
J.M.: Nu. Nu am märunt. Nein. I 11 11 b kein Bargeld.
(Dupä ce s-a mai gändit.) (N IJd m r sich noch einmal
ab (I t 11 t.)
De fapt, poli sa iei ma~ina. u I ' nn I d Auto eigentlich doch
11 b 11 .
F. : Nu. Nu-i nimic. Merg pe jos. "' 111 nicl1ts. Ich gehe zu

J.M.: imi pare rau. = lul/11;1 I ; .


F.: PU1in imi pasa. Cara-te! 1 , ' / '"" , al. H u ab!
(lese. Tränte~te u~a.) ( 111 /,;11 '" I ~ . 111 gl die Tür zu.)
J.M. : La dracu!!! ;/1( ,/« 111

52
Permisiune • Erlaubnis

Dialogul 4. Monika Schneider (M.S.), ihr in (vecina ei) (N.)

M.S.: Doamnä Heller? Doamnä Heller, Fr LI H lIer? Frau Heller, sind Sie da?
sunteti, aici?
N.: Da. Intrati,

doamnä Schneider. Ja . Kommen Sie herein, Frau
Ce s-a intamplat? Schneider. Was ist denn los?
M.S.: Pot sä mä uit pe ziarul dumnea- Kann ich bitte 1l1re Zeitung sehen?
voasträ?
N.: Da. Sigur. Aici este. Aber ja. Sicher. Hier ist sie.
M.S.: Mu1lumesc. Vreau sä mä uit pe Vielen Dank. Ich m(jchte mir das
programul de televiziune. Fernsehprogramm ansehen.
N.: Da. Tn\eleg. Ja, ja. Ich verstehe.
M.S.: Pot sä il1in pu1in? Kann ich sie ein paar Minuten
behalten?
N.: Sigur. L-am eitit deja. Aber sic/Jer. Ich habe sie schon
gelesen.
M.S. : Multumesc

mult. Vielen Dank.
N.: Nu ave1i pentru ce. La revedere, Nic/Jts zu danken . Auf Wiedersehen ,
doamnä Schneider. Frau Schneider.
M.S.: La revedere, doamnä Heller. Auf Wiedersehen Frau Heller. Danl<
Multumesc.
,

Cum se spune • Wie man's sagt

1. Cum cereti sau dati permisiunea cuiva.


Wie Sie um Erlaubnis fragen und Erlaubnis erteilen.

Formule de acceptare Formule de refuz

Gern. (Cu pläeere.) I 11 I< nn nicht. (Nu pot.)


Gern geschehen. (Cu pläcere.) 111 ni ht. (Nu se poate.)
Sicher. (Desigur.) i 11111111 lieh . (E imposibil.)
Gewiß. (Desigur.) AI/. 7 , ,111 n. (Exclus.)
Einverstanden. (Oe acord.) N( 111 [ .' lI/I 117ir leid. (Nu. Tmi pare räu.)

53
Permisiune • Erlaubnis

Interdictii

Sie dürfen nicht. .. (Nu ' v \1 VI ... )
Verboten. (Inli .)

..
Exercitii • Ubungen

Exercitiul
, 1.

intrebali daca puteli imprumuta Fragen Sie um Erlaubnis, um die


urmataarele abiecte. Verificati-va
, folgenden Dinge auszuleihen, und
raspunsurile cu ajutarul CD-ului. überprüfen Sie Ihre Antworten mit
Hilfe der CD.

Exemplu: Kann ich Ihr Fahrrad borgen?


(Beispiel)
Ihren Regenmantel (impermeabil)
Ihre Zeitung (ziar)
Ihr Buch (carte)
Ihren Kamm (pieptene)

Exercitiul
, 2.

Cineva va intreabä dacä paate sä Jemand wird Sie fragen, ob er sich


imprumute de la dumneavaasträ bestimmte Dinge bei Ihnen ausleihen
anumite lucruri. Raspundeli variat. kann. Antworten Sie wahrheitsgeml1ß.

Gern. (Cu pläcere.)


Gewiß. (Desigur.)
Einverstanden . (0 a r .)
Ja. Sicher. (Da . Sigu r. )
Ich kann nicht. (Nu p t.)
Es geht nicht. (Nu p t .)
Es ist unmöglicJ1 . (Im ' i il.)
Ausgeschlossen. ( x I I )
Nein. Es tut mir lei I. (Nu . In" p'" I u.)

54
Permisiune • Erlaubnis

Räspundeti la urmätoarele intrebäri: B (. Illw rt I Sie die folgenden Fragen:

1. Kann ich bitte 1I1r Fahrrad b r n?


(Pot sä imprumut bicicleta dumneavoasträ?)
2. Kann ich bitte Ihre Zeitung b rgen?
(Pot sä imprumut ziarul dumneavoasträ?)
3. Kann ich bitte Ihren Rasierapparat borgen?
(Pot sä imprumut aparatul dumneavoasträ de ras?)
4. Kann ich bitte Ihren Kamm borgen?
(Pot sA Tmprumut piepteneie?)
5. Kann ich bitte Ihre Zahnpaste borgen?
(Pot sä imprumut pasta dumneavoasträ de dinti?)
6. Kann ich bitte Ihre Zahnbürste borgen?
(Pot sä imprumut peria dumneavoasträ de dinti?)
7. Kann ich bitte Ihr Auto borgen?
(Pot sä imprumut ma~ina dumneavoasträ?)
8. Kann ich bitte Ihren Schlafanzug borgen?
(Pot sä imprumut pijamaua dumneavoasträ?)
9. Kann ich bitte Ihre Hose borgen?
(Pot sä imprumut pantalonii dumneavoasträ?)

Verifica1i-vä räspunsurile cu ajutorul Überprüfen Sie Ihre Antworten mit Hi/~


CD-ului. Se poate intämpla ca räspun- der CD. Es mag sein, dass Ihre Antwor-
surile dumneavoasträ sä difere de cele ten anders ausfallen als die der Autofl 11 .
ale autorilor.

55
Cälätoria • Reisen
A

In aceastä lectie
, invätati:
, ,
• sä spune'i unde vre'i sä cälätoriti
• sä cumpärali bilete pentru diferite mijloac d t n port
• sä comandati, un taxi

Dialoguri • Dialoge

Dialogul 1. Hans Weber (H.W.), ein Angestellte (un salariat) (A.)


H.W.: Un bilet dus pentru München, Einmal München, zweite Klasse.
clasa a II-a.
A.: Da. Ja.
H.W. : Cat costä? Was kostet das?
A.: 200 märci. 200 Mark.

Dialogul 2. Karl Fischer (K.F .), eine Angestellte (0 salariatä) (A.)

K.F. : Un bilet pentru Berlin, dus-intors. Einmal Berlin und zurück, bitte.
A.: Da. Ja.
K.F.: Cät costä? Was kostet das?
A. : 100 märci. Doriti, cu loc? 100 Mark. Möchten Sie einen Platz
reservieren?
K.F.: Nu, multumesc.
, Nein, danke.

Dialogul 3. Ingrid Müller (I.M.), der Busfahrer (~oferul de autobuz) (B.)


I.M.: Mergeli la garä? Fahren Sie zum Bahnhof?
B.: Da. Ja.
I.M. : imi puteti spune cand trebuie Können Sie mir bitte sagen, wann
sä cobor? ich aussteigen muss?
B.: Da, cu pläcere. J I rn .
I.M.: Multumesc.
, o nke.

Dialogul 4. Peter Heller (P .H .), ein Ang


P .H.: (la telefon) Alo! Un taxi, va rag. ( In T I {; n) Hallo! Ein Taxi, bitte.
A. : Ce adresä aveti? , W, I' Hlt t 111( Adresse?
P.H. : Strada Parcului 15. I ) ' H I 'lI ;,r~ 1 .

56
Cälätoria • Reisen

A.: Unde dorili sä mergeli? WO/1;n mOchten Sie fahren?


P.H.: La garä. Zum B hnhof
A.: in regulä. in zeee minute. In Ordnung. In 10 Minuten.
P.H.: Multumese.
, La revedere. Danke. Auf WiederhOren ..

Dialogul 5. Hans Weber (H.W.), eine Angestellte (0 salariatä) (A.)


A. : Bunä ziua. Pot sä vä ajut? Guten Tag. Kann ich Ihnen 11 elfen ?
H.W. : Bunä ziua. Mai este azi vreun zbor Guten Tag. Gibt es heute noch einen
spre Berlin? Flug nach Berlin?
A. : Este un zbor la ora 18:00. Es gibt einen Flug um achtzehn Uhr.
H.W.: E direct? Ist er direkt?
A.: Da, sigur. Ja, gewiß .
H.W.: Cand ajunge? Wann kommt er an?
A. : Ajunge la ora 20:00. Er kommt um 20 Uhr an.
H.W. : Bine. Un bilet dus , vä rog. Gut. Einmal einfach, bitte.
A. : Ce clasä? Welche Klasse?
H.W.: Clasa turist. Touristenklasse, bitte.
A.: Da. Dori1i un loe pentru fumätori Jawohl. Möchten Sie einen Raucher-
sau nefumätori? oder Nichtraucherplatz?
H.W. : Pentru nefumätori, vä rog. Nichtraucher, bitte.
A.: Costä 500 märei. Das macht 500 Mark.
H.W.: Vä scriu un Eurocee. E posibil? Ich stelle Ihnen einen Euroscheck
aus. Geht das?
A.: E in ordine. In Ordnung.
H.W. : Cänd pot inregistra bagajele? Wann kann ich einchecken?
A.: Pute1i sä le inregistrali la ora 17: 15. Sie können um 17: 15 Uhr einchecken.
H.W.: $i care este numärul de zbor? Und wie ist die Flugnummer?
A.: Zborul nr. 578. Flug Nr. 578.
H.W. : Multumesc.
, Dan/<e.

eum se spune • Wie man's sagt

1. Cum spuneti unde doriti sä p1ecali.


Wie Sie sagen, wohin Sie fahren w " ~ II .

57
IKAPI;fEU 101 Cälätoria • R isen

I Einooll.na9IMünchen.
rEin'mal nach MOncherLpn(f zurück. I Un bil t pentru Manchen dus;Tnfors. J
,: Blatz
Raucherplatz
Nichtraucher latz
: un loc? .
un loc pentru fumfJtori? ·
loc en/ru nefumfJtori

2. Cum intrebati de ora de sosire ~i plecare.


Wie Sie nach Ankunftszeiten und Abfahrzeiten fragen.

avionttl?
:.;L.!!U.fq9Jl~P!? .
""trenul?Jw: ..

WIi)' '2 ' ' ; ) .)5 3


, ':Javlonu/? '

58
Cälätoria • Reisen
..
Exercitii • Ubungen

Exercitiul1.
,
Imaginati-vä cä doriti sä plecati la Stellen Sie sich vor, Sie möchten nach
München, deoarece veti, locui acolo. MOnchen fahren, weil Sie dort wohnen
Oe aceea, doriti, un bilet doar dus. werden. Sie brauchen deshalb eine
einfache Fahrkarte.

Spunet i : Sie sagen:

Einmal einfach nacl1 Müncl1en. (Un bilet dus pentru München.)

Imaginati-va ca trebuie sä mergeli la Stellen Sie sich vor, Sie müssen nach
München la 0 conferintä. , Oe aceea, München um einer Konferenz beizu-
doriti, un bilet dus-intors. wohnen. Sie möchten deshalb eine
Rückfahrkarte .

Sp une l i : Sie sagen:

Einmal nach München hin und zurück. (Un bilet pentru München dus-intors.)

Ce spun ace~ti oameni? Was sagen diese Leute?

1. Herr Heller wird in Leipzig wohnen. (va locui in Leipzig)


2. Frau Schneider will MOncl1en besuchen. (vrea sä viziteze München-ul)
3. Herr Schulz will Heidelberg besuchen. (vrea sä viziteze Heidelberg-ul)
4. Herr Weber muss in Leipzig einer Konferenz beiwohnen.
(trebuie sä meargä la Leipzig la 0 conferinlä)
5. Herr Fischer wird in Dresden leben. (va träi in Dresda)
6. Herr Müller fäl1rt zum Studium nach Berlin. (pleacä sä studieze la Berlin)
7. Frau Nowak fährt fOr eine Woche nach München.
(pleacä pentru 0 säptämänä la München)
8. Frau Salim fährt zum Studium nach Berlin. (pleacä sä studieze la Berlin)
9. Herr Günter will Bulgarien besuchen. (vr Y viziteze Bulgaria)
10. Frau Richter will Rostock besuchen. (vr v vizit e Rostock-ul)

59
Cälätoria • Reisen

Exercitiul
, 2.
Ascultati, urmätoarea convorbire: HOr n ie sich das folgende Gesprtich:

Der Tourist: Fahren Sie zum Brandenburger Tor?


Der Busfahrer: Ja.
Der Tourist: Können Sie mir bitte sagen, wann ich aussteigen muss?
Der Busfahrer: Ja, gern.
Der Tourist: Danke.

Imaginali-vä cä doriti sä mergeti in Stellen Sie sich vor, Sie wollen zu


urmätoarele locuri. Ce spuneti dv. folgenden Fahrzielen. Was sagen
~i ce spune ~oferul? Sie und was sagt der Fahrer?

1. Goethestraße 4. Stadtzentrum 7. Ostbahnhof


2. Alexanderplatz 5. Berliner Straße 8. Hauptbahnhof
3. Pergamon-Museum 6. Flughafen 9. Weimarstraße

Verificati-vä räspunsurile cu ajutorul Überprüfen Sie Ihre Antworten mit


CD-ului. Hilfe der CD.

Exercitiul
, 3.
Dori1i sä lua1i avionul spre Hamburg. Sie möchten nach Hamburg fliegen.
Salariatul de la aeroport vä pune Die Reisebüroangestellte stellt Ihnen
cäteva intrebäri. Ascultati, aceste einige Fragen. Hören Sie sich diese
intrebäri ~i räspunsurile pe CD. Fragen und die Antworten auf der
CD an.

Der Angestellte : Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? (Bunä ziua. Pot sä vä ajut?)
Sie : Ich will nach Hamburg fahren. (Vreau sä merge la Hamburg.)
Gibt es heute noch einen Flug? (Mai este azi un zbor?)
Um wieviel Uhr? (La ce orä?)
Der Ang estellte : Der Flug geht um 17 Uhr ab und kommt um 19 Uhr an.
(Pleacä la ora 17 ~i ajunge la ora 19.)
Si : Einmal Hamburg, bitte. (Un bilet pentru Hamburg, va rog.)
rAng Ilt Eine Rückflugkarte? (Dus-intors?)
I : Nein . Einmal einfach, bitte. (Nu. Unul dus, va rag.)
Erste Klasse oder Touristenklasse? (Clasa 1 sau clasa turist?)
I . To uristenklasse. (Clasa turist.)

(
Cälätoria • Reisen

Der Angestellte: Möchten Sie einen Raucher- od r Ni 11t~ ucherplatz?


(Dorili un loe pentru fumätori sau nefumätori?)
Sie: Nichtraucher, bitte. (Nefumätori, va rag.) Danke. (Mul\umesc.)

Repetali convorbirea de mai sus. Wiederholen Sie die vor/1erge/1ende


Gesprachssituation.

Folositi, urmätoarele informatii.


, Benützen Sie hierzu die folgenden
Informationen.

1. AF 760 Berlin 2. AF 742 Bremen 3. Düsseldorf 4. Nürnberg

Verificali-vä räspunsurile cu ajutorul Überprüfen Sie Ihre Antworten mit


CD-ului. Hilfe der CD.

61
Dificultäti, in vorbire •
Sprachprobleme

In aceastä lectie
, invätati:
, ,
• sa spuneti ca nu intelege1i ceva
• sa intrebali cum se traduc unele cuvinte sau propozitii
• sa rugali sa vi se repete un enunl

Dialoguri • Dialoge
Dialogul1. Peter Heller (P.H.), ein Ausländer (un strain) (A.)

P.H.: Deci, "an die Arbeit". Also, an die Arbeit.


A.: Cum? "An die Arbei!"? Nu in1eleg. Wie bitte? "An die Arbeit?"
Ich verstehe nicht.
P .H. : "An die Arbeit". An die Arbeit.
A.: Ce inseamnä asta? Was heißt das?
P.H.: "Die Arbeit" inseamnä "munca". "An Die "Arbeit" heißt Arbeit. "An die
Jl
die Arbeit" inseamna "la munca". Arbeit heißt an die Arbeit zu gehen.
A.: A~a. In1eleg. Mullumesc. Ach, so. Ich verstehe. Danke.

Dialogul 2. Eine Verkäuferin (0 vänzatoare) (V.), ein Tourist (un turist) (T.)

T.: o vedere, va rog. Eine Ansic/ltskarte, bitte.


V.: Pofti1i. 15 pfenigi, va rog. Bitte schön. 15 Pfennig, bitte.
T.: Nu am decät 0 härtie de 100 märci. Ich habe nur einen 100 Mark-Schein.
imi pare rau. Es tut Inir leid.
V.: (Vorbe~te repede) Nu-i nimic. (Spricht schell) Das macht nichts.
T.: Poftim? Puteti, vorbi mai rar? Wie, bitte? Können Sie etwas
langsalner sprechen?
V.: (Vorbe~te rar) Nu-i nimic. Das macht nichts.
T. : Ah, da. Am inteles.
, Multumesc.
, Acll, so. Ich verstehe. Danke.

Dialogul 3. Uwe Schulz (U.S.), eine Ausländerin (0 sträinä) (A.)

A. : Scuzati-mä,
, domnule Schulz. Ent 11uldigung, Herr Schulz.
Cum se nume~te asta in germana? Wi 11 ißt d s auf deutsch?
U.S. : Se nume~te "päine alba". o i I Weißbrot.
A .: Ah, da. ~i asta? A 11, . Und d s?
um se nume~te asta? Wi I, i t ?
U. num ~te "paine neagra". ~ /}w brot.

6
Dificultäti, in vorbire •
Sprachprobleme

Dialogul 4. Hans Weber (H.W.) , eine rumänische Kollegin (0 colegä romäncä) (K.)

(Hans Weber merge cu ma~ina prin (Hans Weber fahrt nach Berlin mit
Berlin cu 0 colegä romäncä.) einer rumanischen Kollegin.)

K.: (Aratä un indicator) (Zeigt auf ein Verkehrsschild)


Cum se pronun~ä asta? Wie spricht man das aus?
H. W. : Ascultati' HOren Sie zu! Es wird sO
Se pronunlä: ausgesproc/1en:
Potsdam. Potsdam.
Incercati!
I
VerSUC/len Sie es!
K.: Potsdam. Potsdam.
H.W: : Corect. Este foarte bine. Richtig. Das ist sehr gut.

Cum se spune • Wie man's sagt

1. eum spuneti cä nu intelegeti ceva.


eum intrebati, sensul unui cuvant.
Wie Sie sagen dass Sie etwas nicht verstehen .
Wie Sie nach der Bedeutung von etwas fragen.

2. eum rugati pe cineva sä repete mai rar ~i mai clar.


Wie Sie um eine langsamere und klarere Wiederholung bitten.

langsamer
klarer

mai
cev , I

mal

63
I~PITEL 111 Dificultäti, in vorbire •
Sprachprobleme

3. eum rugati pe cineva sä vä spunä cum se pronuntä un cuvant.


Wie Sie um Buchstabierung bitten.

••
Exercitii • Ubungen

Exercitiul
, 1.
Cum vä descureati, in urmätoarele Wie Sie mit folgenden
situatii?
, Sprachproblemen fertigwerden :

A: Eine Deutsche/ein Deutscher spricht: (0 nemloaieä/un neaml vorbe~te:)

1. undeutlich 2. zu schnell 3. mit einem Akzent


(neclar) (prea repede) (cu un accent)

B: Sie verstehen nicht und bitten: (Nu inlelegeli ~i rugali:)

1. um Wiederholung 2. um Buchstabierung
(sä repete) (sä silabiseascä)
3. um langsamere Wiederholung 4. um deutliches Sprechen
(sä repete mai rar) (sä vorbeascä mai clar)

Aiei sunt expresiile utile:

Entschuldigung. Ich verstehe nicht. Es i tundeutlich . (Seuzati, nu inteleg.)


Was heißt das? Sie sprechen zu schnell. (Ce inseamnä asta?)
Wie bitte? Ich glaube, Sie sprechen mit inel Akzent. (Cum?)
KOnnen Sie etwas langsamer sprechen? Wiederholen Sie, bitte.
(Puteli vorbi ce va mai rar?)
Wie schreibt man das? Buchstabieren i, I itt . ( um se serie asta?)
Wiederholen Sie, bitte, langsamer. (R p t \i, v .)
Können Sie etwas klarer sprechen? Ein 1 iß /} 11 I III/i / r?
(Pute~i vorbi ceva mai clar?)

64
Dificultäti, in vorbire •
Sprachprobleme

Exercitiul
, 2.
Ascultali urmätorul dialog ~i refaceli-I HOfi n Sie sich die folgende
folosind informatiile
, date. G prtJchssituation an. Wiederholen
Si sie. Benutzen Sie die Informa-
tionen, die Sie Ilaben.

A: Hier ist der A.S. T.A. (Aici e A.S.T.A.)


B: Entschuldigung. ICh verstehe nicht. A .S. T.A . 7 Was heißt das?
(Scuza1i. Nu in1eleg. Ce inseamnä?)
A: A. S. T.A . heißt: Allgemeiner Studenten-Ausschuß.
(A.S.T.A. inseamnä Comitetul General al Studenlilor.)
D.G.B. - Deutscher Gewerkschaftsbund (Federalia Sindicatelor Germane)
E.W.G. - Europi1ist;he Wirtschaftsgemeinschaft
(Comunitatea Economicä Europeanä)
V.H.S. - Volkshochschule (Universitatea Popularä)
I.H.K. - Industrie- Lind Handelskammer (Camera de Comert ~i Industrie)

Verificali-va raspunsurile cu ajutorul Oberprüfen Sie Ihre Antworten mit


CD-ului. Hilfe der CD.

65
IKAPITEL 121 Profesiuni • Berufe
..
In aceastä lectie
, invätati:
, ,
• sä vorbili despre profesiuni
• sä Intrebali pe cineva ce profesiune are ~i und lucreaza

Dialoguri • Dialoge

Dialogul 1. Peter Heller (P .H.), Karin Nowak (K.N.)


P.H.: Ce profesiune aveli? Was tun Sie beruf/ich?
K.N.: Sunt secretara ~i receplionera. Ich bin Sekretärin und Empfangsdame.
P.H.: Unde lucrati?
, Wo arbeiten Sie?
K.N. : Lucrez la D.J .H. Ich arbeite im D.J.H.
P.H. : D.J .H.? Ce este asta? D.J.H. ? Was ist das?
K.N. : Sunt casele pentru tineret. Das sind die Deutschen
Jugendherbergen.
P.H.: ~iva place? Und das gefällt Ihnen?
K.N.: Da . Munca mea Imi place foarte Oh, ja. Meine Arbeit gefällt mir sehr.
mult. Este faarte interesanta. Sie ist sehr interessant.

Dialogul 2. Karin Nowak (K.N.), Peter Heller (P .H.)


K.N .: Dar dumneavoastra? Cu ce Und Sie, was machen Sie?
va ocupali?
P .H.: Sunt medic. Oe fapt, am fost medic. Ich bin Arzt. Das heißt, ich war Arzt.
K.N .: Ce vreli sa spuneli? Was wollen Sie damit sagen?
P.H .: Sunt pensionar. Ich bin pensioniert.
K.N .: ~i va place asta? Gefällt Ihnen das?
P.H .: Da. Imi place mult. Oh, ja. Das gefällt mir sehr.
K.N. : Cum a~a? Wieso?
P.H.: Datorita libertatii.
, Asta e bine. Es ist die Freiheit. Das ist gut.

Dialogul 3. Ingrid Müller (I.M.), Uwe Schulz (U .S.)


I.M .: Cu ce va ocupali? Was machen Sie beruf/ich?
U.S.: Sunt directar la D.E.F.A. Ich bin Manager bei D.E.F.A.
I.M. : Lucrati 0 zi 'intreagä? Arbe iten Sie ganzttlgig?
U.S.: Lucrez 45 are pe saptämanä. Icl1 rbeite 45 Stunden pro Woche.
I.M .: ste mull. o i l vi I.
U.. : st prea mult! o i t zu viel!
I.M .: Av ti, duminicile libere? H '11. n i nntags frei?
Profesiuni • Berufe

U.S.: Da. J n.
I.M.: Concediul vi se pläte~te? H L 11 i b za /1/ten U aub?
U.S.: Da, da. Cinci saptämäni. J ,j Ont Wochen.

Cum se spune • Wie man's sagt

1. Cum intrebati pe cineva ce profesiune are.


Wie Sie fragen, welchen Beruf jemand hat.

<
..
:'
:~ .~'.~:~
~:.N~

Sie .
(Ea)
Er
- (EI)

67
Profesiuni • Berufe

2. Cum int bati, unde lucreazä cineva.


n, wo jemand arbeitet.

3. Cum intrebati pe cineva cäte ore lucreazä pe säptämänä.


Wie Sie fragen, wie viele Wochenstunden jemand arbeitet.

4. Cum intrebati pe cineva dacä-i place profesiunea ce 0 are.


Wi fr gen, ob jemand seine Arbeit mag.
Profesiuni • Berufe
'gefällt mir gut
'ist interessant.
·gefällt mir nicht.
.: st'nicht interessant:::

:W::D'~rD :.: . teresarlt~~, ):


.•. u~rpi place. :'
i~<<;mft;n~IT;:1i.~rM·;~:~:W"l;!·;'+]M~.~I, h~i}·~ Li fj/ljntere sa ritä. ·'·~:Wf: ,~'!4;1,

,
..
Exercitii • Ubungen
Exercitiul
, 1.
Spune1i cä lucrati pentru urmätoarele firme: Sagen Sie, dass Sie für die folgenden
Firmen arbeiten:
Exemplu:
Ich arbeite bei B.M. W (Lucrez la B.M.W.)
Beispiel:

1. Siemens.
2. A.D.A.C. (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) - Automobil-clubul german
3. H.O. (Handelsorganisation) - Organizatia de comert

Verificati-va raspunsurile cu ajutorul OberpriJfen Sie Ihre Antworlen mit


CD-ului. Hilfe der CD.
Spuneti ca sotia sau solul dumneavoastra Sagen Sie, dass Ihre Frau oder Ihr
lucreazä pentru acelea§i firme. Mann für dieselben Firmen arbeitet.
Spuneti ca fratele sau sora dumneavoas- Sagen Sie, dass Ihr Bruder oder Ihre
trä lucreazä pentru acelea§i firme ~i veri- Schwester für dieselben Firmen arbei-
ficati-vä raspunsul cu ajutorul rezolvärilor tet, und iiberprüfen Sie Ihre Antworlen
din manual. ;,n Lösungsteil des Buclles.

Exercitiul
, 2.
Angestellte (salariat) LI 11/1 It r (contabil)
Architekt (arhitect) /11 " ($ofer)
Arzt (medic) li. , (li (frizer)
Arztin (doctori1ä) /11 .1 ,nI "(,, (inginer)
Beamte (magistrat/salariat) Kr",1 ,11/ fI ,. r (asistent medical)
Beamtin (magistraUsalariata) f I nl1l lIf) fI ,. (in (asistentä medicalä)

69
Profesiuni • Berufe
Kas ie r (casier) Lehrerin (prof so r ) Schauspieler (actor)
Kassiefi rin (casieri1ä) Mechaniker (mec I i ) Schauspielerin (actritä)
Kaufmann (om de afaceri) Ober (chelner) Sekretär (secretar)
Lehrer (profesor) Putzfrau (femeie de s rviciu) Sekretärin (secretarä)
Rechtsanwalt (avocat)

Exercitiul
, 3.
Spuneti cä aveti urmätoarele profesiuni Sagen Sie, dass Sie die folgenden
~i verificati-vä räspunsurile cu ajutorul Berufe ausüben, und überprüfen Sie
CD-ului. Ihre Antworten mit Hilfe der CD.

Ich bin ... (Eu sunt. .. )


Architekt (arhitect) Mechaniker (mecanic)
Lehrer (profesor) Rechtsanwalt (avocat)
Lehrerin (profesoarä) Sekretär (secretar)
Arzt (medic) Sekrettlrin (secretarä)
Arztin (doctori1ä) Friseur (frizer)
Ingenieur (inginer) Friseuse (frizeritä)

Spuneti apo i ce profesiune aveti in Nun sagen Sie, welchen Beruf Sie
realitate. wirklich ausüben.

Exercitiul
, 4:
: Nehmen Sie Platz, bitte. (Luati loc, vä rog.) Wie heißen Sie? (Cum vä numiti?)
Sie
: Wo wohnen Sie? (Unde locuili?)
Sie
: Was sind Sie von Beruf? (Ce profesiune aveti?)
Sie
: Und das geft3llt Ihnen? (!?i vä place?)
Sie
: Wollen Sie ganztägig arbeiten? (Doriti sä lucrati toatä ziua?)
Sie
: Wie viele Stunden pro Woche können Sie arbeiten? (Cäte ore pe säptämänä
pute\i sä lucrali?)
Sie
nk . (Mul\umesc.)
As ull \i I1 trebarile pe CD ~i räspundeli Hör n i sich die Fragen auf der
la I . CD n un beantworten Sie sie.

70
Acasä • Zu Hause

in aceastä lectie
, invätati:
, ,
• sä vorbili despre locuinta dumneavoasträ
• sä intrebali pe cineva unde locuie~te
• sä intrebati pe cineva de cand locuie~te intr-un loc

Dialoguri • Dialoge

Dialogul 1. Hans Weber (H.W.), IIse Heller (I.H.)


H.W.: Unde locuiti,, doamnä Heller? Wo wohnen Sie, Frau Heller?
I.H.: Locuim In centrul Berlinului. Wir wohnen im Stadtzentrum von Berlin .
H.W.: Ave'i 0 casä sau un apartament? Haben Sie ein Haus oder eine WO/Jnung ?
I.H.: Locuim intr-o casä unifamilialä. Wir wohnen in einem Einfatni!ien/1aus.
H.W.: Este mare sau micä? Ist es groß oder klein?
I.H .: E destul de mare. Avem ~ase Es ist ziemlich groß. Wir haben sechs
camere. Zimmer.
H.W.: Este intr-adevär mare. Oe cand Das ist wirklich groß . Wie lange
locuiti, la Berlin? wohnen Sie schon in Berlin?
I.H .: Oe douäzeci de ani. Seit zwanzig Jahren.

Dialogul 2. Monika Schneider (M.S.) , Peter Heller (P .H.)


M.S.: Unde v-ati, cazat? Wo sind Sie untergebracht?
P.H.: La Hotel "Astoria". Im Hotel "Astoria ".
M.S.: Unde se aflä? Wo ist denn das?
P.H.: E in apropierea gärii. Es ist in der Nahe vom Bahnhof
M.S.: Da. Inleleg. Aveti 0 camerä Ja. Ich verstehe. Haben Sie ein
frumoasa? schönes Zimmer?
P.H.: Am 0 camerä la etajul al treilea. Ich habe ein Zimmer im driften Stock.
M.S.: Sper ca e lini~te. Ich hoffe, es ist ruhig.
P.H. : Din pacate, e destul de mult Leider ist es ziemlich laut, aber das
zgomot, dar camera e curata. Zilnlner ist sauber. Und ich habe auch
$i am ~i baie. ein Badezimmer.
M.S.: E bine. Hotelul e bine situat? Gut. Und das Hotel ist günstig gelegen?
P.H.: Metroul este la 0 sutä de metri. Die U-B I1n-Station ist 100 Meter entfernt.
M.S. : Oe cand sunteti, aici?
. Wi I n ind Sie sC/Jon da?
P.H.: Oe joi. il onn I t g.

71
Acasä • Zu Ha use

Dialogul 3. Peter Heller (P .H.), Uwe Schul ( . .)


P.H. : Unde locuiti? , W W 1111 11 Sie?
U.S. : Locuiesc pe strada Schiller. Ich w 1111 in der Schillerstraße.
P.H.: La ce numar? Wel /J Nummer?
U.S.: Numarul noua. Numln er neun.
P.H.: Ce tel de locuinta, aveti?
, Was tor eine Wohnung haben Sie?
U.S.: Am un apartament mobilat. Ein möbliertes Appartement.
P.H.: L-ati, inchiriat? Sie haben es gemietet?
U.S.: Da. Sigur. Ja. Natürlich.
P.H.: Este scump? Ist es teuer?
U.S.: Este destul de avantajos. Es ist ziemlich günstig.
P.H.: Locuiti singur? Wohnen Sie allein?
U.S.: Da. Singur. Ja. Allein.

Cum se spune • Wie man's sagt

1. Cum intrebati pe cineva unde locuie§te.


Wie Sie fragen, wo jemand wohnt.

Wo
wohnen
Sie?

(Un
I ui(i . )
. Einzimmerwohnu
Acasä • Zu Hause

2. Cum intrebali pe cineva de cät timp stä intr-o locuinlä.


Wie Sie fragen , seit wie langer Zeit jemand in In r Wohnung wohnt.
n erlin
"'i,< .~,,«<nier? , '

Zilele saptämänii Lunile anului


. .
duminica - Sonntag lanuane - Januar iulie Juli
funi - Montag februarie - Februar august - August
. -
marti
. , Dienstag martie - Marz septembrie - September
mlereun - Mittwoch aprilie April octombrie Oktober
JOI Donnerstag mal Mai noiembrie November
vlnen Freitag lunle Juni deeembrie Dezember
s~mbata - Samstag

3. Cum explicati unde e situatä 0 locuintä.


Wie Sie die Lage einer Wohnung beschreiben .

••
Exercitii • Ubungen
Exercitiul
, 1.
Aici este 0 listä cu diferite tipuri Hier ist eine Liste von unterschiedlichen
de locuinte.
, Wol1nungstypen.

ein Appartement (apartament) in m IJ/i rt s Appartement


( p rt m nt mobilat)
ein Einfamilienhaus (casä unifamilialä) ill(J I .iziln/nerwohnung
( p I I In nt cu trei camere)

73
Acasä • Zu Ha use

Citi'i informa'iile urmätoare: 11 n i ich die folgenden


In~ 1111 ti n n an :

Frau Müller - ein Appartement (apartam nt)


Frau Nowak - ein Einfamilienhaus (casa u ifamilialä)
Herr Weber - eine Vierzimmerwohnung (apartament cu patru camere)
Herr Schulz - ein möbliertes Appartement (apartament mobilat)
Herr Fischer- ein Haus (casä)

a) Tntrebati aces te persoane unde Fragen Sie diese Leute,


locuiesc. wo sie wohnen.

Exemplu:
Haben Sie ein Haus, Frau Schneider?
Beispiel:

b) Acum räspundeti verificändu-va Jetzt antworten Sie und überprüfen Sie


raspunsurile cu ajutorul CD-ului. Ihre Antworten mit Hilfe der CD.

Exemplu: Haben Sie ein Haus, Frau Schneider? (Ave1i 0 casa, doamna Schneider?)
Beispiel: Nein, ich habe eine Zweizimmerwohnung. (Nu, am un apartament cu doua
camere.)

c) Acum intrebati pe altcineva unde Jetzt fragen Sie jemand anders,


locuiesc aceste persoane ~i verifi- wo diese Personen wohnen, und
cati-va raspunsurile la sfär~itul überprüfen Sie Ihre Antworten im
manualului. Lösungsteil des Buches.

Exemplu: Wohnt Frau Schneider in einem Einfamilienhaus? (Locuie~te doamna


Schneider intr-o casa unifamilialä?)
Beispiel: Nein, sie wohnt in einer Zweizimmerwohnung. (Nu, locuie~te intr-un
apartament cu doua camere.)

Exercitiul
, 2.
Va amintiti urmatoarele propozitii? Erinnem Sie sich an diese Satze?

Unde locuiti?

Wo wohnen Sie?
.
Ce tel de locuinta aveti?
, W. tOr in e Wohnung haben Sie?
Wi I n ind Sie schon dort?
Oe cänd stati• acolo?
Casa este situata bine? I t I H LI in einer günstigen Lage?
Locuiti singur(ä)? W 1)11 11 11 in?

74
Acasä • Zu Hause

Imagina1i-vä <;ä vorbiti cu una din SI 11 11 i ich vor, dass Sie sich mit
persoane urmätoare. ein 1 I ,I r r; / nden Personen
uni r/1 /t n . Übernehlnen Sie beide
Rollen .

a) Anna Wink/er wohnt in einer Einzimmerwohnung in der Parkstraße 3 seit


zehn Jahren. (Anna Winkler locuie~te Intr-o garsonierä in strada Parcului
nr. 3 de 10 ani.)
b) Kar! Schmidt wohnt in einem mOb/ierlen Appartement in der Nahe vOln
Bahnhof seit MQnfaf/. (Karl Sghmidt IQcuie$te intr.;un aflartament mobUat
langa gara de lunl.)
c) Herr und Frau Heller wohnen in einem Einfamilienhaus in der Blumen-
straße 4 seit Januar. (Domnul ~i doamna Heller locuiesc intr-o casä
unifamilialä In strada Florilor nr. 4 din ianuarie.)

Verificati-vä dialogurile a) ~i b) cu Oberprüfen Sie die Gesprt3ch a) und b)


ajutorul CD-ului, iar dialogul c) in mit Hilfe der CD und das Gesprt3ch c)
partea cu räspunsuri din manual. im L(Jsungstei/ des Buches.

75
A-

In casä • Im Haus

'"
In aceastä lectie
, invätati:
, ,
• sä vorbi1i despre diferite locuin1e

Dialoguri • Dialoge

Dialogul 1. IIse Heller (I.H.), Monika Schneider (M.S.)


I.H.: imi place mult casa Dv. Ich mag Ihr Haus sehr.
Asta e camera de zi? Ist dies das Wohnzimmer?
M.S.: Da. Asta e camera noasträ de zi. Ja. Das ist unser Wohnzimmer.
I.H.: Aveli ~i sufragerie? Und haben Sie auch ein Eßzimmer?
M.S.: Da. Este aläturi. Ja. Es ist nebenan.
I.H.: Cäte dormitoare aveti?, Wie viele Schlafzimmer haben Sie?
M.S.: Douä. Unul al meu ~i allui Peter. Zwei. Eins gehört mir und Peter.
Celälalt este al'ui JÜrgen. Das andere gehört JÜrgen.
I.H.: Da. Desigur. Ach, ja. Natürlich.

Dialogul 2. Karin Nowak (K.N.), Hans Weber (H.W.)


K.N.: Hans, spune-mi te rog cum aratä Hans, sag Inal. Wie sieht die Wohnung
locuinta
, familiei Heller? der Heller aus?
H.W.: Au 0 locuintä
, foarte frumoasä. Sie haben eine sehr schöne Wohnung.
K.N.: Este pe strada Goethe. Sie ist in der Goethestraße.
H.W.: Da. Asta ~tiu. Aber ja. Das weiß ich.
K.N.: Dar cum aratä pe dinäuntru? Aber wie sieht es innen alls?
H.W.: Are 0 sufragerie, 0 camerä de zi, Es gibt ein Eßzimmer, ein Wohnzimmer,
o bucätärie, 0 baie cu WC ~i eine Küche, Badezimmer mit WC und
cäteva dormitoare. einige Schlafzimmer.
K.N.: Cäte dormitoare au? Wie viele Schlafzimmer haben sie?
H.W.: Asta nu ~tiu. Das weiß ich nicht.
K.N.: Asta-i tot? Ist das alles?
H.W.: Nu, au ~i un balcon. Nein, sie haben auch einen Balkon.
A

In casä • Im Haus

Dialogul 3. Karin Nawak (K.N.), ein Freund (un pri t n) (F.)

K.N.: Vii la mine? K 1111n t du zu Inir?


F.: Da. Cu pläcere. Unde locuie~ti? Ja . Gern. Wo wohnst du?
K.N.: Am 0 micä garsanierä. Ich h be eine kleine Einzimmerwohnung.
F.: Unde? Wo denn?
K.N.: Tntr-un blac in strada Florilor. In einem Wohnblock in der Blulnen-
straße.
F.: La ce numär? Welche Nummer?
K.N.: Numärul 182, la etajul patru. Nummer 182, im vierten Stock.
F. : Sper cä este lift. Hoffentlich gibt es einen Lift.

Cum se spune • Wie man's sagt

1. Cum cereti, sä vi se descrie 0 locuintä.


,
Wie Sie nach der Beschreibung einer Wohnung fragen.

Pronumele posesiv
Das Possessiv ronomen - Nominativ
N m n
meine

n
__----- __- euer
.- eure eure
abe eIne ohnung. Meine Wohnung ist groß.
Ich habe ein Appartement. M in Appartement ist groß .
Eu am 0 lacuintä. La uin'rl ,n ( m r .
.............. Eu am un apartament. /\p rl ;-lIfl .r tl,l In U mare .

77
111 In casä
A-

IKAPITEL • Im Haus

o sLifrage
o came"'A *,:''''''-~

o bucät
o bailf:"
douS ···.:
darmita '
2. eum intrebati, cate camere are.
Wie Sie fragen, wie viele Räume es gibt.

••
Exercitii • Ubungen

Exercitiul
, 1.
Imaginati-vä cä urmätoarele locuinte Stellen Sie sich vor, die folgenden
vä apar1in. Räspundeti la intrebäri ~i Wohnungen gehören Ihnen. Beantwor-
verificati-vä räspunsurile cu ajutorul ten Sie die Fragen und OberprOfen Sie
CD-ului. Ihre Antworten mit Hilfe der CD.

Schlafzimmer Kinderzimmer Wohnzimmer


(dormitor) (camera copiilor) (camera de zi)

Arbeitzimmer Korridor L
I Küche
(bucätärie)

Balkon
(balcon) 7
(birou)
{1 (corldor)
~
Bad
(baie)

78
oft

In casä • Im Haus

Terrasse
(terasä)

Wohnzimmer Kinderzimmer
(camera de zl) (camera copillor) Schlafzimmer
(dormitor)

Küche Eßzimmer 7
(bucätärie) (sufragerie)
'7 Bad

7 I (bale)

1. Gibt es eine Küche? (Existä 0 bucätärie?)


2. Gibt es ein Badezimmer? (Existä 0 baie?)
3. Gibt es ein WC? (Existä un WC?)
4. Gibt es einen Balkon? (Existä un balcon?)
5. Gibt es einen Lift? (Existä un lift?)
6. Gibt es ein Wohnzimmer? (Existä 0 camerä de zi?)
7. Gibt es ein Arbeitszimmer? (Existä un birou?)
8. Gibt es eine Terrasse? (Existä 0 terasä?)
9. Gibt es ein Kinderzimmer? (Existä 0 camerä pentru copii?)
10. Gibt es eine Garage? (Existä un garaj?)

Exercitiul
, 2.
Imagina1i-vä cä locuin1ele desenate Stellen Sie sich vor, die gezeichneten
va apar1in. Descrieli-Ie, enumeränd Wohnungen geh(jren Ihnen. Geben
camerele. Sie eine Beschreibung von jeder, indern
Sie aufzählen, welche Rllume es gibt.
Dacä aveli nevoie de ajutor, ascultali Wenn Sie Hilfe benötigen, h(jren Sie
CD-ul. sich die CD an.

79
Autobuze ~i trenuri •
Busse und Züge
A

In aceastä lectie
, invätati:
, ,
• sä vorbiti despre mijloace de transport
• sä Intrebati cänd pleacä un autobuz sau un tren

Dialoguri • Dialoge

Dialogul 1. Ein Tourist (un turist) (T.), ein Busfahrer (un ~ofer de autobuz) (B.)

T.: Scuzati-mä. Mergeti pe strada Entschuldigen Sie. Fahren Sie zur


Schiller? Schillerstraße ?
B. : Nu. Luati pe 47. Nein. Nehmen Sie den 47er.
T. : Unde este statia?
, Wo ist die Haltestelle?
B.: Chiar aici. Este urmätorul autobuz. Gleich hier. Es ist der nächste Bus.
T.: Multumesc.

Danke .

Dialogul 2. IIse Heller (I.H.), ein U-Bahnangestellte (un angajat la metrou) (A.)
I.H.: Scuzati-mä. Urmätorul tren merge Entschuldigen Sie. Fährt der nächste
la Piata
, Alexandru? Zug zum Alexanderplatz?
A.: Da. Ja.

Die U-Bahn - Untergrundbahn


Prescurtarea pentru metrou este U-Bahn.

Dialogul 3. Uwe Schulz (U .S.), ein Angestellte (un salariat) (A.)


U .S.: Cänd pleacä urmätarul tren spre Wann fährt der nächste Zug nach
München? München, bitte?
A.: Urmätoarea arä de plecare este Die nächste Abfahrt ist um 16:05 Uhr.
16:05.
U.S. : Aha. ~i cänd ajunge la München? Aha. Und wann kommt der Zug in
München an?
A .: Ajunge la ara 17:25. Er kOlnmt um 17:25 Uhr an.
U.S. : Trebuie sä schimb trenul? Mu s ich umsteigen?
A.: E direct. Er fährt dir kt dorthin.
U.S.: Oe la ce linie pleacä? Von w Ihm Gleis f/ihrt er ab?
A .: I ca de la linia 2. r (.~ /111 v n I i zwei ab.
u.s.: Mult• Imesc. o "J< .

80
Autobuze ~i trenuri •
Busse und Züge

Dialogul 4. Monika Schneider (M.S.), ein Angestellte (un salariat) (A.)

M.S.: Scuzali-mä. Spre aeroport, va rog? Entschuldigen Sie. Zum Flughafen bitte?
A .: Luati, linia A 1. . Nehmen Sie die Linie A 1.
M.S.: Trebuie sä schimb? Muss ich umsteigen?
A. : Da, coboräti la Piata Alexandru ~i Ja. Sie steigen beim Alexanderplatz um
luati, linia 83. und nehlnen die Linie 83.
M.S.: Multumesc.

Danke.
A.: Cu pläcere. Gern geschehen.

Dialogul 5. Peter Heller (P .H.), ein Angestellte (un salariat) (A.)

P.H.: Ce autobuz merge la Muzeul Welcher Bus fahrt zum Pergamon-


Pergamon? Museum?
A.: Linia 81. Die Linie 81.
P.H.: Cänd pleacä urmätorul autobuz? Wann fahrt der nt1chste Bus?
A.: Autobuzele pleacä din 20 in 20 Die Busse fahren alle 20 Minuten .
de minute.
P.H.: Unde este statia?
, Wo ist die Haltestelle ?
A.: Statia
, este ViS-8-vis de hotel. Die Haltestelle ist gegenüber dem Hotel.

eum se spune • Wie man's sagt

1. Cum intrebati unde merge un autobuz sau un tren.


Wie Sie fragen , wohin ein Bus I Zug fährt.

I garlJ?

81
Autobuze ~i trenuri •
Busse und Züge

••
Exercitii • Ubungen

Exercitiul
, 1.
Vreti sä ~titi cand pleacä urmätorul Sie möchten wissen, wann der nt1chste
autobuz sau tren spre aceste locuri. Bus oder Zug zu diesen Orten fährt.
Ce intrebati?, Was fragen Sie?

Zug - München (tren - München) Bus - Alexanderplatz (autobuz - Piata Alexandru)


Zug - Dresden (tren - Dresda) Bus - Parkstraße (autobuz - strada Parcului)

Exercitiul
r
2.
Cäte propozi1ii pute1i forma? Wie viele St1tze können Sie bilden?

82
Autobuze ~i trenuri •
Busse und Züge

Verificati-vä räspunsurile in capitolul Üb IplOfi n ie Il1re Antworten im


cu rezolväri din manual. Lö UI1 teil des Buches.

Exercitiul
r
3.
Imagina1i-vä cä sunteti ca turist in Berlin. Stellen Sie sich vor, Sie sind als Tourist
Ce intrebati in urmätoarele situalii? in Berlin. Was fragen Sie in den folgen-
den Situationen?

a) Sie wollen nach München fahren. (Doriti sä plecati la München.)


b) Sie wollen bis zum Alexanderplatz mit der Straßenbahn fahren.
(Dori'i sä merge'i in Pia,a Alexandru cu tramvaiul.)
c) Sie wollen mit dem Zug zum Bahnhof fahren. (Dorili sä mergeli cu trenulla garä.)
d) Sie steigen am Ostbahnhof ab und wollen wissen, von welchem Gleis der Zug
abfährt. (Coboräti la gara de est ~i vreti sä ~titi de la ce linie pleacä trenul.)
e) Sie wollen wissen, von wo der 24er abfährt. (Vreli sä ~titi de unde pleacä nr. 24.)
f) Sie wollen wissen, ob der Zug direkt nach Potsdam flihrt.
(Vreti sä ~titi dacä trenul merge direct la Potsdam.)
g) Sie wollen wissen, wann Sie absteigen müssen.
(Doriti sä ~titi cänd trebuie sä coboräti.)
h) Sie wollen wissen, wann der nächste Bus flihrt.
(Vreti sä ~titi cand pleacä urmätorul autobuz.)

Verificali-va räspunsurile cu ajutorul Überpriifen Sie Ihre Antworten mit Hilfe


CD-ului. der CD.

Ascultati, • Hören Sie zu

Pe CD-ul nr. 4 sunt cäteva dialoguri care vä ajutä sä intelegeti, germana mai bine. La inceput,
~,

probabil cä nu yeti intelege totul. Nici nu este necesar. In primul ränd, este important sä intele-
geti cäteva informatii. Ascultati pärtile intäi ,i a doua ale scenetei nr. 1 atät de des incät sä
puteti räspunde la intrebärile de mai jos. Dacä doriti, puteti chiar citi textul.

Sceneta nr. 1
(pärti1e intäi ~i a doua)

- Unde pleacä Ingrid ~i Jürgen?


- Trebuie sä schimbe trenul?
- La ce orä pleacä trenul?

83
Relatii personale • Leute
A

In aceastä lectie invätati:


• • •
• sä exprimali formule de refuz sau mullumire
• sä vä exprimati compasiunea
• sä descrieli anumite persoane
• sä vorbiti despre gradeie de rudenie

Dialoguri • Dialoge

Dialogul 1. Karl Fischer (K.F .), Monika Schneider (M.S.)


K.F. : Scuzä-mä. Nu mai pot sä dansez. Es tut mir leid. Ich kann nicht mehr
tanzen.
M.S. :Nu-i nimic. $i eu sunt obositä. Das macht nichts. Ich bin auch müde.
K.F. :Vrei sä bei ceva? Willst du etwas trinken?
M.S. :Este 0 idee bunä. Das ist eine gute Idee.
K. F.:Ce dore§ti? Was willst du?
M.S.: 0 Cola. Ich möchte eine Cola.
K.F.: Bine, §i eu doresc 0 Cola. Gut, ich möchte auch eine Cola.
Cine este fata de acolo? Wer ist das Ml1dchen dort drüben?
M.S.: Inge. Este prietena lui JÜrgen. Inge. Sie ist Jürgens Freundin.
K.F.: E foarte drägutä, nu-i a§a? Sie ist sehr hübsch, nicht wahr?
M.S.: Crezi? Eu gäsesc cä nu aratä Findest du? Ich finde, sie sieht gar
deloc bine. nicht gut aus.

Dialogul 2. IIse Heller (I.H.), ihre Freundin (prietena ei) Helga (H.)
H.: Draga mea IIse. imi pare räu. Meine liebe IIse. Es tut mir leid.
E~ti tristä? Bist du t~ urig?
I.H. : Da. Sunt destul de tristä. Ja . I 11 bif ziemlich traurig.
H. : r intotdeauna a§a de afectuoasä. Sie w i/1l1n r so verschmust.
I.H .: Intr-adevär, Mitzi era foarte o {ifnn ,t. Mitz; was sehr verschmust.
f tuoasä.
t .: I ile nu sunt intotdeauna K f} /f 1(/ ni I t immer verschmust.
tuoase.
Relalii personale • Leute

I.H.: Nu e adevärat. Mitzi era foarte Nein. timmt. Mitzi war sehr verspielt
jucäu~a ~i lipicioasä. und nl1 n lich .
H.: Ce varstä avea? Wie It war sie?
I.H.: Avea doisprezece ani. Sie war zwölf.
H.: Säraca Mitzi. imi pare rau. Arme Mitzi. Mein herzliches Be/eid.
I.H.: Multumesc.
, Danke.

Ich bin (Eu sunt)


>.~ Du bist rEu e§ti) , , .
Er, Sie 'Es ist (E.I, Ea
J

Wir sind (Noi s~ntem)


" 'Ihr seiet (Voi Buntet;) f'
Sie sind I sunt)

Cum se spune • Wie man's sagt

1. Cum va exprimati regretul fata de cunoscuti.


Wie Sie Bekannten gegen aber Bedauern ansdrücken.

Entschuldigung. (Scuze.) - Es macht nichts. (Nu-i nimic.)


Es tut mir leid. (imi pare rau.) - Das macht nichts. (Nu face nimic.)
Ich bedauere. (Regret.) - Macht nichts. (Nu-i nimic.)
Herzlic/1en Beleid. (Sincere condoleanle.) - Danke. (Mullumesc.)

2. Cum multumiti
, , cuiva.
Wie Sie jemanden danken.

~ ~;~~. ~

Ihre Liebenswordigkeitlama~ijitate~
Ihre Hilf (ajutor)
Ihr R t chläge (sfaturi)
t' >wd-
ii.~ ~~ 'r
Ihr inl dung (invitatie)

85
KAPiTEl-fii Relalii personale • Leute

3. Cum vä exprimati pärerea de rau.


Wie Sie Anteilnahme ausdrücken.

4. Cum intrebati dacä cuiva ii place sau nu cineva.


Wie Sie nach Sympathie oder Antipathie fragen.

5. eum complimentati sau felicitati pe cineva ~i cum multumiti.


Wie Sie Komplimente oder Glückwünsche mach n und sich dafür bedanken.

Krawatte
oasa) - Danke
!}gh"?:tJ.:~ft,'n Mantel
(Multumesc)
Relatii personale • Leute

"W.Hß"~',.. • '-#'"" ...... ".. usgezeichnet - Danke


exlraordinar) (Multumesc)

- Danke (Multumesc)

Alles Gute - Toate eele bune


Alles Gute zum Geburlstag - La multi, ani
Zum Wohl - Noroe (eand se eioenese paharele)
Viel Glück - Mult noroe
Gute Unterhaltung - Petreeere frumoasä

••
Exercitii • Ubungen

Exercitiul
, 1.
Aici este 0 listä eu diferite aetivitäti.
, Hier ist eine Liste von verschiedenen
Aseultali eum se pronunlä. Aktivitliten. Hören Sie sich an, wie sie
ausgesprochen werden .

a dansa tanzen
a inota schwimmen
a juea tenis Tennis spielen
a fugi laufen
a merge (a drumeti) ge/1en (wandern)
a lucra arbeiten
a duce 0 valizä den Koffer tragen
a face curat in locuintä

die Wohnung sauber machen

Cu urmätoarele propozilii vä puteli scuza. Mit den folgenden SlJtzen kdnnen Sie
sich entschuldigen.
Aseultati:

Hören Sie zu:
Entschuldigung (Scuze) Verzeihung (Pardon)
Ich bedauere (Regret) Es tut Inir leid (imi pare rau)

Imaginali-vä cä sunteli prea obosit(ä) sä Si " n Sie sich vor, dass Sie zu müde
mai faceti" activitätile numite. Scuzati-va
cä nu mai puteti continua.
. ind, illn die oben genannten TI1tig-
I< it /J W iterhin auszuüben. Entschul-
lig , 11 i ich dafür, nicht Inehr weiter-
In ( ,11 , /I 11 /<önnen.

87
Relatii personale • Leute
Exemplu:
Es tut mir leid, ich k nn nicht mehr gehen.
Beispiel:

Verificali-vä räspunsurile cu ajutorul Üb rprOfen Sie Ihre Antworten mit


CD-ului. HiM der CD.

Exercitiul
, 2.
Pe urmätoarea listä se aflä membrii unei Unten sind die Mitglieder einer Familie
familii. Aseultali pronunlia pe CD ~i apoi aufgelistet. Hören Sie sich auf der
rep eta li. CD die Aussprache der Wörter
an und sprechen Sie sie nach.

sot, - sotie
, Ehemann - Ehefrau
tatä - mamä Vater - Mutter
bunic - bunicä Großvater - Großmutter
fiu - fiica Sohn - Tochter
frate - sora Bruder - Schwester
nepot - nepoatä Enkelsohn - Enkeltochter

Die Familie Reich


(Familia Reich)
EVA - KLAUS
I
I
HElGA - STEFAN RICHTER ROlF - ILSE SCHRÖDER
I

JAN JOHANN MICHAEL SEBASTIAN BRIGITTE DIETER

Uitali-vä la acest arbore genealogie ~i Schauen Sie sich diesen Familien-


räspundeti la urmätoarele intrebäri: stammbaum an und beantworten Sie
die folgenden Fragen:

Exemplu: Wer ist Rolf? (Cine e Rolf?)


Beispiel: Er ist Sebastians Vater und Evas Sohn. (Este tatallui Sebastian ~i fiul Evei.)

Sohn.

88
Relatii personale • Leute

1. Wer ist Rolf? (eine e Rolf?)


2. Wer ist Sebastian? (eine e Se ba ti n?)
3. Wer ist Klaus Reich? (eine e Klaus eich?)
4. Wer ist Stefan Richter? (eine eStefan Richter?)
5. Wer ist Jan Richter? (eine e Jan Richter?)
6. Wer ist Dieter Schröder? (eine e Dieter Schröder?)
7. Wer ist Helga Richter? (eine e Helga Richter?)
8. Wer ist Eva Reich? (eine e Eva Reich?)

Verificati-vä räspunsurile in capitolul cu Oberprüfen Sie Ihre Antworten im


rezolväri din manual. Lösungsteil des Buches.

Exercitiul
, 3.
Aici sunt cäteva cuvinte ~i expresii cu Hier sind einige Ausdrücke, mit denen Sie
care puteti caracteriza 0 persoanä. Personen beschreiben können. Hören Sie
Ascultati cum se pronuntä. sich an, wie sie ausgesprochen werden .

increzut - eingebildet
simpatic - symp a tisch
drägut - nett
con~tiincios - gewissenhaft
(ne)räbdätor - (un)geduldig
inteligent - intelligent
generos - freigiebig
gänditor - nacl1deklic/1
(mereu) bine dispus - (immer) gut gelaunt
indispus - schlecht gelaunt
nepunctual - unpünktlich
superficial - oberflt3chlic/l
prost - du/nm
märginit - spießig
~armant - charmant

Acum descrieti urmätoarele persoane. Nun b cl1reiben Sie die folgenden


n.

Monika : 21 ! simpaticä bi ne disp


r I
Peter: 30, destul de prost I r punctual.

89
Relalii personale • Leute

Karin: 35, foarte inteligent ,n r " bdätoare.


Michael: 50, oarecum (etwas) superficial ~i nervos.
Ingrid: 43, con~tiincioasä ~i timidä .
Jürgen: 28, generos ~i mereu bine dispus.

Verificali-vä räspunsurile in capitolul Überprüfen Sie Ihre Antworten im


cu rezolväri din manual. Ldsungsteil des Buches.

"Ascultati, • Hören Sie zu

Ascultati pärtile a treia ~i a patra ale primei scenete. incercati din nou sä räspundeti la intrebäri.

Sceneta nr. 1
(pär1i1e a treia ~i a patra)

- Ce vrea sä cumpere Ingrid?


- Ce cumpärä Ingrid?
- Ce cumpärä Jürgen?

90
Pasiuni • Hobbys
,.
In aceastä lectie
, invätati:
, ,
• sä vorbiti de pasiunile dumneavoasträ
• sä spuneti ce mancati ~i beti cu pläcere (sau nu)

Dialoguri • Dialoge

Dialogul 1. Peter Heller (P .H.), Monika Schneider (M.S.)


M.S.: Aici este mica mea locuintä.
, Hier ist meine kleine Wohnung.
P.H.: E drägutä. Sie ist nett.
M.S.: E foarte micä. Sie ist sehr klein.
P.H.: Nu are importantä asta. Das macht nichts. Du /1ast eine
Ai 0 vedere frumoasä. sch6ne Aussic/lt.
M.S.: Nu e rea. Sie ist nicht scl1lecht.
P.H.: Te intereseazä filmeie? Interessierst du dich (ar Filme?
M.S.: 0, da. lubesc filmeie. 017, ja. Ich liebe Filme.
P.H.: Ai poze cu actori sau actrite? Hast du Bilder von Schauspielern
und Scl7auspielerinnen?
M.S.: Da. Ja.
P.H.: Cine este acesta? Wer ist denn das?
M.S.: Acestea este $tefan lordache. Das ist Stefan lordac/1e.
P.H.: $i aceasta? Und das?
M.S.: Aceasta este Valeriu Seciu. Das ist Valeria Seciu.
P.H.: $i acesta? Und das?
M.S.: Acesta este Ion Caramitru. Das ist Ion Caramitru. Kennst du die
Nu cuno~ti actorii? Schauspieler nicl1t?
P.H.: Nu. Nu mä intereseazä filmul. Nein. Ich interessiere micl1 nicht fOr Filme.
M.S.: Pacat! Scl1ade!

Dialogul 2. Monika Schneider (M.S.), Peter Heller (P .H.)


M.S.: Ce taci in timpul täu liber? Was tnachst du in deiner Freizeit?
P.H.: Ma preocupä limbile straine. lell interessiere mieh (ar Sprachen.
M.S.: Inveti, 0 limba sträinä? Lernst du eine Fremdsprache?
P.H.: Da, invät germana. J iel1 lerne Deutsch.
I

M.S.: Oe ce germana? W. rUIn 0 utsel7?


P.H.: Ah. Beau cu pläcere bere nem- A 11. I h trinke gern deutsc/1es Bier.
(eascä. $i am 0 ma~inä nemteascä. Und i 11 11 b ein deutsches Auto.
M.S.: Oe care? W I 11 , .
P.H.: Am un Polo. 1./) I, h , ,;n J 1 Polo.

91
Pasiuni • Hobbys

Dialogul 3. Karin Nowak (K.N.), ein Gast (un oaspete) (G.)


K.N.: Mä duc sä tac cumpäräturi. Ich gehe jetzt einkaufen. Was essen
Ce manca1i cu pläcere? Sie gern?
G.: Mananc orice cu pläcere. Ich esse alles gern.
K.N.: Bine, atunci cumpar spanac. Gut. Dann kaufe ich Spinat.
G.: Ah. Spanacul nu-mi place a~a mult. Ach. Spinat esse ich nicht so gern.
K.N.: Bine, tara spanac. Atunci, poate Gut, keinen Spinat. Dann eben
carne de miel? Lammfleisch ?
G.: Ah. Nu-mi prea place carnea Ach. Lammfleisch esse ich nicht gern.
de miel.
K.N.: Bine, tara carne de miel. Poate, Gut. Kein Lammfleisch. Dann eben
atunci, rata? Asta-i bine-?
I
Ente? Wollen Sie?
G.: Ah. Carne de pasare nu manänc Ach. Geflügel esse ich auch nicht gern.
cu placere.
K.N.: Bine, tara carne de pasare ... Gut. Kein Geflügel. Dann eben eine
Atunci, poate, un baton! ~i apä! Baguette! Und Wasser!

eum se spune • Wie man's sagt

1. Cum intrebati pe cineva ce-I intereseazä.


Wie Sie nach den Interessen von jemanden fragen.
Was Inachst du in deiner Freizeit?

92
Pasiuni • Hobbys

2. eum intrebati pe cineva ce-i place sä bea §i sä mänänce.


Wie Sie fragen, was jemand gern trinkt und ißt.

93
Pasiuni • Hobbys
..
Exercitii • Ubungen
Exercitiul1.
,
Aici este 0 listä cu cäteva pasiuni Hier ist eine Liste einiger interessanter
interesante. Ascultali cum se pronuntä. Hobbys. Hören Sie sich an, wie sie
ausgesprochen werden .

Ingrid Peter Jan


- Musik (muzicä) - Theater (teatru) - Konzert (concert)
- der "Spiegel" ("Oglinda") - 11 Bravo" - die uZeit" (11Timpul")
- Jogging - Schach (~ah) - Ski (schi)

Exercitiul
, 2.
Räspundeti la lntrebäri. Beantworten Sie die Fragen.

Peter, interessierst du dich für Musik? Nein . Ich ...


(Peter, te intereseazä muzica? Nu. Eu ... )
Ingrid, interessierst du dich für Schach? Nein. Ich ...
(Ingrid, te intereseazä ~ahul? Nu. Eu ... )
Jan, spielst du Fußball? Ja. Ich ... (Jan, joci totbai? Da. Eu ... )
Jürgen, liest du die "Zeit"? Nein. Ich ... (Jürgen, cite~ti IITimpulU? Nu. Eu ... )
Eva, spielst du Klavier? Ja . Ich ... (Eva, canti la pian? Da. Eu ... )

Verificati-vä räspunsurile cu ajutorul Überprüfen Sie Ihre Antworten mit Hilfe


CD-ului. der CD.

Exercitiul
, 3.
Cäteodatä este necesar sä spui dacä Manchmal ist es notwendig, zu sagen,
nu iti place 0 anumitä bäuturä sau un tel dass man eine bestimmte Speise oder
de mäncare. Este important sä 0 taci pOli- ein bestimmtes GetrSnk nicht mag. Es
ticos. Uitati-vä pe urmätoarele exemple. ist wichtig, dies höflich zu tun. Sehen Sie
sich die folgenden Beispiele an.

A: Essen Sie gern Fisch? (Mäncati cu pläcer pe~te?)


8: Nein . Es tut mir leid, ich esse Fisch nicht
(Nu . Imi pare räu, nu mänänc cu pläcer p

94
Pasiuni • Hobbys

A: Essen Sie nicht die Tomaten? (Nu m 11 \1 r III ?)


B: Es tut mir leid, aber ich esse Tom t /I /I; 111 . Oll .
(Imi pare räu, dar nu mänanc cu pläc r ii .)
A: Essen Sie dann Paprika? (Manca'i atunci r i?)
B: Ach, ja. Icl1 esse .Paprika gern. (A, da . u manänc cu pläcere ardei.)

Imaginati-va ca sunteti un vegetarian Stellen Sie sich vor, Sie sind ein strenger
Inräit ~i un du~man al alcoolului. Orice Vegetarier und Gegner von Alkohol, aber
altceva insä, vä place. Dali räspunsurile alles andere mdgen Sie. Geben Sie dia
potrivite la urmatoarele intrebäri. entsprec/1enden Antworten auf die fol-
genden Fragen.

Möchten Sie Lammfleisch ? (Dorili carne de miel?)


Essen Sie Geflagel? (Mancati carne de pasäre?)
Trinken Sie Wein? (Beti vin?)
Wanscl1en Sie Fisch? (Doriti pe~te?)
Trinken Sie ein Glas Bier? (Beti un pahar de bere?)

Verificati-vä räspunsurile cu ajutorul Überprafen Sie Ihre Antworten mit Hilfe


CD-ului. der CD.

Ascultati, • Hören Sie zu

Ascultati partea a cincea a scenetei nr. 1 pänä cänd puteti räspunde la urmätoarele intrebäri.

Sceneta nr. 1
(partea a cincea)

- Ce tel de locuri au ei?


- Ce meserie are Jürgen?
- Ce meserie are Ingrid?

95
La restaurant •
Auswärts essen
....
In aceastä lectie
, invätati:
, ,
• sä rezervati, 0 masä Intr-un local
• sä comandati, intr-un restaurant
• sä Intrebati partenerul ce dore~te sä mänänce

Dialoguri • Dialoge

Dialogul 1. Peter Heller (P .H.), IIse Heller (I.H.), der Patron (patronul) (P .),
der Ober (chelnerul) (0.)

P. : Aici, la Friedrich. Bunä seara. Hier bei Friedrich. Guten Abend.


P.H.: Bunä seara. A~ dori sä rezerv Guten Abend. Ich möchte einen Tisch
o masä pentru seara aceasta. für heute abend bestellen.
P. : Da. Pentru ce orä? Ja. Für wann?
P.H.: Aveli 0 masä pentru ora 21? Haben Sie einen Tisch fOr 21 Uhr?
P. : Desigur. Pe ce nume? Natürlich . Auf welchen Namen?
P.H.: Heller. Heller.
P.: Pentru cäte persoane? Für wie viele Personen?
P.H .: o masä pentru douä persoane. Einen Tisch für zwei, bitte.

P.H. : Bunä seara. Am rezervat 0 masä. Guten Abend. Ich habe einen Tisch
bestellt.
P. : Da . Pe ce nume? Ja. Auf welchen Namen?
P.H. : Heller. Heller.
P.: Ah , da , domnule Heller. Aici, vä rog. Ach, ja, Herr Heller. Hierher: bitte.
Vä convine aceastä masä? Ist Ihnen dieser Tisch recht?
P.H.: E foarte bine , multumesc. , Ce Sehr schön, danke. Was möchtest du
dore~ ti ca aperitiv, dragä? als Vorspeise, Liebling?
I.H .: lau supa de orez. ~i tu? Ich nehme Reissuppe. Und du?
P.H.: u iau salata de ro~ii. ~! felul doi? Ich nehme einen Tomatensalat. Und als
ai dori? Hauptgericht? Was möchtest du gerne?
I. .: I u friptura de vilel. Mäninc cu Ich nehme einen Kalbsbraten. Ich esse
ult placere fripturä. sehr gern Braten.
.H.: iau ~ni,el vienez. Chelner! Und ich nehme Wiener Schnitzel.
Herr Ober!
1 '. t sä iau comanda? Ja . Wollen Sie bestellen?
f .11. : I ., peritiv , iau salatä de ro~ii, Ja. AI Vor. peise nehme ich einen To-
l a i : ( \1 mea supä de orez. In a! n I I lind Ineine Frau Reissuppe.
,' tI P ; d orez. Da. Rei " pp . J .
La restaurant •
Auswärts essen

P.H.: Sotia mea ia fripturä de vitel, iar Meine Frau nimmt den Kalbsbraten und
eu ~nitelul vienez. ich nehme das Wiener Schnitzel.
0 .: Da, cu pläcere. Ce dorili sä beli? Ja, gerne. Was möchten Sie trinken?
P.H.: Dali-mi, va rag, lista .cu vinuri. Geben Sie mir bitte die Weinkarte.
0.: Imediat. Sofort.

Cum se spune • Wie man's sagt

1. Cum intrebati pe cineva ce vrea sä mänänce ~i sä bea


~i cum comandati.
Wie Sie fragen , was jemand essen und trinken möchte, und wie Sie bestellen.

2. Cum rezervati, 0 masä intr-un restaurant.


Wie Sie in einem Restaurant einen Ti " LJ " I ,11 , 11

97
La restaurant •
Auswärts essen

heute . ;(,

Jazi) y·~ ..

Für wann? (Pentru cand?)

Für wie viele Personen? (Pentru cate persoane?)

Auf welchen Namen? (Pe ce nume?)

3. Cum comandati, bäuturi.


Wie Sie Getränke bestellen.

Ober: Was möchten Sie trinken?


Chelner: Ce doriti, sä beti?
,
La restaurant •
Auswärts essen

Wein (vin) Dessertwein Tee? (ceai)


Sie: Rose, Weiß- (alb) Minzetee? (ceai de menta)
Ober: oder Rotwein? (ro~u) Lindentee? (ceai de ten)
Kamillen tee ? (ceai de mu~elel)

••
Exercilii • Ubungen

Exercitiul
, 1.
Inchipuiti-va ca sunteli intr-un restaurant. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem
lnventati, douä conversatii, diferite cu chel- Restaurant. Erfinden Sie zwei verschie-
nerul, in funclie de informaliile de mai jos. dene Gesprac/7e mit. dem Kellner ent-
Consultati, lista de bucate. Cand v-ati, de- sprechend den unten angegebenen In-
cis ce vreti, sä comandati,
, ascultati, dialo- fonnationen. Sehen Sie sicl1 die Speise-
logul incomplet de pe CD ~i raspundeli la karte an. Wenn Sie entschieden haben,
intrebarile chelnerului. Verificati-va
, ras- was Sie sagen wollen, hören Sie sich das
punsurile in capitolul cu rezolvari din ma- Lückengesprt1c/7 auf der CD an und be-
antworten Sie die Fragen des Kellners.
Oberprüfen Sie Ihre Antworten im Lösung-
steil des Buches.

SPEISEKARTE - MENIU

VORSPEISEN M APERITIVE

Reissuppe 1,00 Supä de orez


Tomatensuppe 0,80 Supa de ro~ii
Tomatensalat 0,75 Salatä de ro~ii

FLEISCHGERICHTE PR PARATE DIN CARNE

Gulasch mit Salat und Reis 2,70 ul ~ cu salatä ~i orez


Schweinebraten mit Gemüse 3,55 ri t ,ra de pore cu legume
Schnitzel mit Salat 2,95 f i\ I cu salatä
Schnitzel mit Kartoffeln 4,2 f it. I c , cartofi
Rindsbraten mit Erbsen 3,90 riplu ~ de vitä cu mazare
Makkaroni mit Schinken und K~se 1,70 M , ne cu ~unca ~i branza

99
IKAPITEL 181 La restaurant •
Auswärts essen

EIERSPEISEN PREPARATE DIN OUÄ

Spiegeleier mit Schinken 2,75 Ochiuri cu ~uncä

FISCHGERICHTE PREPARATE DIN PE$TE

Fischfilet mit Reis 2,75 File de pe~te cu arez


Karpfen mit Salat 2,30 Crap cu salatä

NACHSPEISEN DESERT

Birnenkompott 0,60 Camport de pere


Apfelkompott 0,65 Campat de mere
Fruchteis 0,90 Tnghelatä de fructe
Schokoladeneis mit Sahne 1,70 Tnghelatä de ciacalatä cu fri~cä

Dialogul1.
Ali rämas la sfär~itul vacanlei, impreunä cu prietenul dumneavaasträ, apraape färä
niciun ban. Vreli sä luali cele mai ieftine feluri de mäncare. Nu vä puteti permite sä
luali nici vin, ~i comandali apä.

Dialogul2.
Mergeti cu un coleg de serviciu sä mäncali ~i, pentru a-I impresiona, camandati cele
mai scumpe feluri de mäncare, preparate din carne. Nu uitati sä cereti ~i lista cu
vinuri. La sfär~it, sunteti a~a sätui, cä nu mai doriti desert, dar comandati cafea.

Ascultati, • Hören Sie zu

Ascult ti parlile a ~asea ,i a ,aptea ale scenetei nr. 1 pänä c nd puteli räspunde la intrebäri.

Sceneta nr. 1
(p r\il . ~i a ~aptea)

Ingrid §i Jürgen in timpul cälätori i7


Ingrid la Halle?
Jürgen la Halle?
Hoteluri • Hotels

in aceastä lectie
, invätati:
, ,
• sa rezervati, 0 camera la hotel

Dialoguri • Dialoge

Dialogul 1. Peter Heller (P.H.), der Empfangschef (recePlionerul) (E.)


(Suna telefonul) (Das Telefon klingelt)
E.: Alo. Hotel "Astoria"f Buna ziua. Hallo. Hotel nAstoria"! Guten Tag.
P.H.: Buna ziua. Aveli 0 camera pentru Guten Tag. Haben Sie ein Zimmer für
cinci mai? den fünften Mai, bitte?
E.: Pentru 0 persoanä sau douä? Ein Einzel- oder ein Doppelzimmer?
P. H.: Pentru 0 persoanä, vä rog. Ein Einzelzimmer, bitte.
E.: Pentru cate nop\i? Für wie viele Nachte?
P. H. : Pentru 0 noapte. Für eine Nacht.
E.: Am 0 camera pentru 0 noapte. Ich habe ein Zimmer fOr eine Nacht.
P.H.: Cu baie? Mit Bad?
E.: Da. Cu baie. Ja. Mit Bad.
P.H.: Cat costä? Was I<ostet das?
E.: 50 märci. 50 Mark.
P.H.: Nu aveti nimic mai ieftin? Haben Sie nichts billigeres?
E.: Nu. Imi pare rau. Nein . Es tut mir leid.
P.H.: Bine, atunci 0 iau pe aceasta. Gut, dann nehme ich es.
E.: Pe ce nume? Auf welc/Jen Namen, bitte?
P.H. : Heller. Heller.
E.: In ordine, domnule Heller. In Ordnung, Herr Heller.
P.H.: Puteti, sä confirmati, rezervarea Können Sie die Buchung schriftlich
In scris? bestätigen?
E.: Da. Sigur. Ja . NatOrlich .
P.H. : Multumesc.
, La revedere. Danke. Auf Wiederl1ören .
E.: La revedere. Auf Wi derhören.

101
Hoteluri • Hotels

Dialogul 2. Monika Schneider (M.S.), der Empfangschef (receptionerul) (E.)

M.S.: Bunä ziua. Guten Tag.


E.: Bunä ziua. Guten Tag.

M.S.: A~ dori douä camere , vä rog. Una Ich möchte zwei Zimmer, bitte. Eins fOr
pentru solul meu ~i pentru mine, meinen Mann und mich und ein anderes
alta pentru cei doi copii ai mei. für meine zwei Kinder.
E.: Da. Ati, rezervat? Ja. Haben Sie reserviert?
M.S. : Nu. Nu am rezervat. Nein . Ich habe nicht reserviert.
E.: Pentru cäte nopti? Für wie viele Nächte?
M.S. : Pentru douä nopli. Für zwei Nächte.
E.: Am 0 camerä cu un pat mare. Ich habe ein Zimmer mit einem großen
$i 0 camerä cu douä paturi. Bett. Und ein Zweibettzimmer.
M.S :: Da. In ordine. Puteti sä-mi spuneti Ja. In Ordnung. Können Sie mir bitte
pretul, vä rog? den Preis sagen?
E.: Camera cu un pat costä 30 märei Das Einbettzimlner kostet 30 Mark und
~i cea cu douä paturi 60 märci. das Zweibettzimmer kostet 60 Mark.
M.S.: Este cu baie? Ist es mit Bad?
E.: Ambele camere au du§ §i WC. Beide Zimmer haben Dusche und WC.
M.S.: Se include §i micul dejun? Und ist das Frühstück inklusive?
E. : Nu, micul dejun nu e inclus in prel. Nein. Das Frühstück ist nicht im Preis
Micul dejun costä 10 märci de mitinbegriffen. Das Frühstück kostet 10
persoanä. Mark pro Person.
M.S. : In ordine. Pot sä väd camerele, In Ordnung. Kann ich die Zimmer bitte
vä rog? sehen?
E.: Sigur. Aici sunt cheile. Camerele Aber sicher. Hier sind die Schlüssel. Es
27 §i 28 . Veniti cu mine, vä rog. sind die Zimmer 27 und 28. Kommen
Sie bitte mit.

Cum se spune • Wie man's sagt

1. eum rezervati 0 camerä la hotel.Wie Sie ein Hotelzimmer buchen.

a) ce fel de camera
(w fOr in Zimmer)

1
Hoteluri • Hotels

,...">c,,.,g'..- r mich (pentru mine)


ei~e Kinder (pep
~i$~~~~;

b) pentru cand
(für wann)

c) pentru cat timp


(fOr wie lange)

2. Cum intrebati ce posibilitäti de masä aveti.


Wie Sie sich nach Eßm6glichkeiten erkundigen .

Wo kann ich essen? (Unde pot sä mänänc?)

3. Plecarea.
Oie Abfahrt.

Machen Sie uns bitte die Re 11111"'.1 ( ti-n . va rag , nota.)

103
Hoteluri • Hotels
..
Exercitii • Ubungen

Exercitiul
, 1.
Vreti, sä rezervati, 0 camerä. Cifrele Sie möchten ein Zimmer bestellen. Die
desemneazä tipul de camerä pe Zahlen bezeichnen die Art des Zimmers,
care-I doriti.
, das Sie bestellen wollen.

1 = Ein Einzelzimmer
2 =Zweibettzimmer
3 = mit Bad
4 = mit Dusche
5 = mit Fernsehgerät

Cifrele din parantezä aratä cat timp doriti Die Zahlen in ( ) geben an, wie lange
sä rämaneti., Sie bleiben wollen.

Exemplu: (1) =eine Nacht


Beispiel: (2) =zwei Nächte
(7) =eine Woche
Acum rezervati, urmätoarele camere. Nun bestellen Sie die folgenden Zimmer.

a) 1 (1 ) f) 1 3 (7)
b) 2 4 (2) g) 2 5 (2)
c) 1 3 (1) h) 2 4 (1 )
d) 2 (7) i) 2 3 (1 )
e) 2 4 (2) j) 1 5 (2)

Verificati-vä räspunsurile cu ajutorul Überprüfen Sie Ihre Antworten mit Hilfe


CD-ului. der CD.

Exercitiul
r
2.
Doriti sä comandali 0 camerä pentru 0 Sie m(Jcl1ten für eine bestimmte Zeit ein
perioadä anume. Zi,nmer bestellen.

1. (1 ) 30.03. - 31.03. 6. (3) 02 .08. - 05.08.


2. (4) 06.12. - 10.12. 7. ( ) 04 .11. - 09.11.
3. (7) 20.01. - 27.01. 8. ( ) 28 .07. - 30.07.
4. (2) 07. 1O. - 09. 1O. 9. (4 ) 3.02 . - 27.02.
5. (1 ) 12.05. - 13.05. 10. ( ) .06 . - 15.06.

104
Hoteluri • Hotels

Exercitiul
, 3.

Doriti, sä rezervati, 0 camerä intr-un hotel. Sie möchten ein Zin11ner in einem Hotel
Asculta~i dialogul incomplet pe CD ~i reservieren. Hören Sie sicl? das Lacken-
prelua1i partea dumneavoasträ. gesprtich auf der CD an und Obernehmen
Sie Ihren Part.

Empfangschef" Hotel" Con tin en ta/". Guten Tag.


(Hotel "Continental". Bunä ziua.)
Sie: ...
Empfangschef" Ein Einzel- oder ein Doppelzimmer?
(0 camerä cu un pat sau cu douä?)
Sie: ...
Empfangschef: Für wie viele Ntichte?
(Pentru cäte nOP1i?)
Sie : .. .
Empfangschef" Ja. Ich habe ein Einzelzilnmer.
(Da. Am 0 camerä cu un pat.)
Sie: ...
Empfangschef: Ja. Mit Bad.
(Da. Cu baie.)
Sie: ...
Empfangschef: 40 Mark.
(40 märci.)
Sie: ...
Empfangschef" Auf welchen Namen?
(Pe ce nume?)
Sie: ...
Elnpfangscl?ef" In Ordnung. Können Sie die Buchung schriftlich besttltigen?
(In ordine. Pute'i confirma rezervarea In scris?)
Sie: ...
Empfangschef: Danke.
(Mul~umesc.)
Sie: ...
Empfangschef" Auf Wiedersehen.
(La revedere.)

105
IKAPITEl191 Hoteluri • Hotels

Verifica\i-vä räspunsurile in capitolul cu ÜL r IlJ~ n Si Ihre Antworten im


rezolväri din manual. Lö lI/I I il des Buches.

Ascultati, • Hören Sie zu

Ascultati ultima parte (a opta) a scenetei nr. 1 §i räspundeti la intrebäri. Dacä doriti, puteti reas-
culta intreaga scenetä. Veti fi uimiti la ce grad de intelegere ati ajuns intre timp.

Sceneta nr. 1
(partea a opta)

- Ce propune Jürgen?
- Unde locuie~te Jürgen in Halle?
- Unde locuie~te Ingrid in Halle?

106
Sfaturi • Ratschläge

in aceastä lectie
, invätati:
, ,
• sä intrebati, dacä ceva trebuie fäcut sau nu
• sä cereti, diverse sfaturi

Dialoguri • Dialoge

Dialogul 1. Hans Weber (H.W.), Ingrid Müller (I.M.)


I. M.: Ce facem astäzi? Was mac/1en wir heute?
H.W. : Cuno~ti Dresda? Kennst du Dresden?
I. M.: Nu foarte bine. Nicht so gut.
H.W. : Atunci trebuie sä mergem acolo. Dann tnüssen wir hinfahren.
I.M. : Ce putem vedea acolo? Was gibt es dort zu se/1en?
H.W.: Vestita galerie de picturä ar Die berühmte Gemflldegalerie sollte
trebui vizitatä. man sich ansehen.
I. M. : Asta-i tot? Ist das alles?
H.W.: Nu. Trebuie neapärat sä vizitäm Nein. Wir müssen unbedingt die wunder-
minunatele imprejurimi. bare Umgebung besuchen.
I.M.: Cat timp ne trebuie sä vedem Wievie/ Zeit brauchen wir, um das alles
toate astea? zu besichtigen?
H.W. : Trebuie sä ne petrecem acolo Wir müssen einen ganzen Tag dort
o zi intreagä. verbringen .
I.M. : A, nu. Asta-i ingrozitor! Sä facem Aber nein . Das ist furchtbar! Wir sollten
altceva. etwas anderes tun.
H.W.: Ca de exemplu? Was, zum Beispie/?
I.M.: A~ merge cu pläcere la Potsdam. Ich möchte gerne nach Potsdam fahren .
H.W.: Serios? Ehrlich?
I.M. : Da, serios! Ja, ehrlich!
H.W.: Bine. Cum vrei tu. Also gut. Wie du willst.

Dialogul 2. Uwe Schulz (U.S.), sein Patron (patronul säu) (P.)


P.: Unde plecali in concediu? Wohin fahren Sie in Urlaub?
U.S.: Plec in Germania. Ich fahre nach Deutsc/1Iand.
P .: Unde? Wohin?
U.S.: Plec la Berlin. Ich fahfi nach Berlin.
P. : Interesant. Cunoa~teli Berlinul? Da i t interessant. Kennen Sie Berlin?
U.S.: Nu. Deloc. Ce s-ar putea vedea N in . r nicht. Was sollte man dort
acolo? b icl,lig /1 ?

107
IKAPITEL 2W Sfaturi • Ratschläge

P.: fntai ar trebui väzutä Poarta Zuer tollte man das Brandenburger
brandenburgicä. Apoi, ar trebui Tor sehen. Dann sollten Sie in den
sä urcati, in turnul televiziunii. Fernsehturm hinaufsteigen. Und Sie
$i trebuie sä merge1i la Potsdam, miissen auch nach Potsdam fahren,
la Sans-Souci. nach Sans-Souci.
u.S.: Ce este acesta? Was ist denn das?
P.: Este un palat foarte frumos de pe Das ist ein sehr sch6nes Schloß aus der
vremea impäratului Frederic 11. Zeit des Königs Friedrich /I.
u.S.: Trebuie vizä pentru Germania? Braucht man ein Visum für Deutschland?
P.: Nu. Nu e necesar. Dar nu uitati, Nein. Das ist nicht nötig. Aber vergessen
sä luali aparatul de fotografiat. Sie nicht, Ihren Fotoapparat mitzunehmen.
U.S.: Da. $i trebuie sä cumpär un film. Ja. Und ich muss einen Film kaufen.

eum se spune • Wie man's sagt

1. Cum intrebati, dacä trebuie sä faceti, ceva.


Wie Sie fragen, ob Sie etwas tun müssen.
Sfaturi • Ratschläge

2. Cum spuneti ce trebuie sä facä cineva.


Wie Sie sagen, was jemand tun soll.

3. Cum spuneti cä ceva nu e necesar.


Wie Sie sagen, dass etwas nicht notwendig ist.

Nein. Das ist nicht nötig. (Nu. Nu e necesar (nevoie).)

••
Exercitii • Ubungen

Exercitiul
, 1.
Aici este 0 listä de lucruri de care Hier ist eine Liste von Dingen, die Sie
aveti nevoie poate in vacantä. in den Ferien vielleicht benötigen.

ochelari de soare • Sonnenbrille (die)


periutä de dinti • Zal1nbürste (die)
costume de baie • Badeanzug (der)
pa§aport • Paß (der)
bilete • Karten (die)
bani • Geld (das)
hartä • (Land) K rle (die)
rachetä de tenis • Tennis l1/äger (der)
ghete de fotbai • Fußb all f1ul1 e (die)
umbrelä • Re n f1irm (der)

Uitati-vä pe listä. Ce lucruri trebuie 11 11 ~ n i sich die Liste an. Welche


luate in urmätoarele imprejuräri. ill) "", man mitnehmen unter den
1111/ , 11 ,111 ~1 J( Ihrten Umständen?

109
"KAPITEL .~~g:;,. Sfaturi • Ratschläge

Exemplu: Plouä -Ich muss m in n R nschirm nehmen.

1. Ce luati cänd mergeti la cumpäräturi?


2. Vreti sä jucati fotbai?
3. Vreti sä jucati tenis?
4. Vreti sä mergeti prin tara?
5. Vreti sä mergeti la teatru?
6. E cald ~i vreti sä mergeti la un bazin de Inot?
7. Vreti sä vä petreceti concediulln sträinätate?
8. Rämäneti la sfär~itul säptämänii la ni~te prieteni la tarä?
9. Plouä.
10. Cerul este senin.

Verificati-vä räspunsurile cu ajutorul Überprüfen Sie Ihre Antworten mit Hilfe


CD-ului. der CD.

Exercitiul

2.
Uitati-vä la aceastä paginä din calendarul Schauen Sie sich diese Seite aus
lui JÜrgen. Ce trebuie sä facä el In fiecare Jürgens Kalender an. Was muss er
zi din säptämänä? an den einzelnen Wochentagen tun?

Exemplu: Duminicä? EI trebuie sä piece la Berlin.


Beispiel: Am Sonntag? Er muss nach Berlin fahren.

Am Montag? (Luni) Am Freitag? (Vineri)


A,n Dienstag? (Marti) A,n Samstag? (Sämbätä)
Am Mittwoch? (Miercuri) Am Sonntag? (Duminicä)
Am Donnerstag? (Joi)

,Sonntag (du
Montag (Iuni)

Dienstag (mar(i),
Mittwoch (mle
Donn rstag (joQ '
, ......
r It 9 (vi"eri)

In
Sfaturi • Ratschläge

Verifica1i-vä räspunsurile in capitolul cu Üb rprO~ n i Ihre Antworten im


rezolvari de la sfär~itul manualului. Lösung I il (n Ende des Buc/7es.

Ascultati, • Hören Sie zu

in aceastä lectie incepe 0 nouä scenetä. Ascultati prima parte pAnä cAnd puteti räspunde la in-
tre bäri.

Sceneta nr. 2
(prima parte)

- eine a venit la Berlin?


- La eine a venit?
- E in concediu?
- Oe unde vine?
- Este ~i sotia sa cu el?

111
KAPITEL Jocuri ~i sport •
Spiele und Sport

"
In aceastä lectie
, invätati:
, ,
• sä face1i propuneri
• sä intrebati pe cineva dacä §tie un sport
• sä intreba1i cat de des practicä un sport sau joacä ceva

Dialoguri • Dialoge

Dialogul 1. Hans Weber (H.W.), Monika Schneider (M.S.), Jürgen (J.)


M.S.: Este 0 zi frumoasä. Das ist ein schöner Tag.
H.W.: Ce facem? Was machen wir?
M.S.: Mergem la piscinä? Gehen wir ins Schwimmbad?
H.W.: Bunä idee. Gute Idee.
M.S.: Jürgen §tie sä inoate? Kann Jürgen schwimmen?
H.W.: Nu §tiu. Jürgen, e 0 zi frumoasä. Ich weiß es nicht. Jürgen} es ist ein schö-
Mergem la piscinä? ner Tag. Gehen wir ins Schwimmbad?
M.S.: ~tii sä inoli? Kannst du schwimmen?
J.: Da, inot cu foarte multä pläcere. Ja. Ich schwimme unheimlich gern.
H.W.: Eu nu §tiu sä inot a§a de bine. Ich kann nicht so gut schwimmen.
J .: Nu-i nimic. Mergem? Das macht nichts. Gehen wir?
H.W.: Oe acord. Also gut.

Dialogul 2. IIse Heller (I.H.), ihre Nachbarin (vecina ei) (N.)


N.: Unde este Peter azi? Wo ist Peter heute?
I.H. : Cred ca la rau. Am Fluß ufer} nehme ich an.
N. : Ce face acolo? Was tut er dort?
I.H. : S-a dus sä pescuiascä. Er ist angeln gegangen.
N.: M rge des sä pescuiascä? Geht er oft angeln?
I.H .: ,d . Aproximativ de patru Oh, ja . Ungefähr vier oder fünf Mal pro
u inci ori pe säptämanä. Woche . Ich bin immer al/eine!
ur t ereu singurä!
N .: nu vä duceti cu el?
I
W, rum 9 h n Sie nicht mit?
1.11. : Nu I1 I sä pescuiesc. Dar solul Ich k nn nicht angeln. Und Ihr Mann?
rhll r, voasträ unde este? Wo i I r?
N I ', . t Iminicä. Joacä fotbaI. Es i I 11nt . Er spielt Fußball.
1.11. s fotbai? Spi 11 I ft "ßbal/?

11'
Jocuri ~i sport •
Spiele und Sport

N.: Joaca in fiecare duminica; Er spielt j eden Sonntag, jeden Dienstag


in fiecare mar1i; ~i joia se duce und donnerstags geht er zum Training.
la antrenament. Sunt mereu Ich bin immer al/eine!
singuraf .
I. H.: Oe ce nu va duceti, cu el? Warum ge/1en Sie nicl1t mit?
N.: Nu ma intereseaza fotbalul. Ich interessiere mich nicht fOr Fußball.

Cum se spune • Wie man's sagt

1. Cum propuneti cuiva sä faceti ceva.


Wie Sie vorschlagen, etwas zu tun.

2. Cum intrebati dacä cineva ~tie un sport sau altceva.


Wie Sie fragen , ob jemand etwas kann .

113
KAPITEt:i\: ~1 Jocuri ~i sport •
Spiele und Sport

2. Cum intrebati pe cineva dacä face ceva des.


Wie Sie fragen, ob jemand etwas oft tut.

- Ungefähr vier oder fünf Mal pro Woche?


(Aproximativ de 5 sau 5 ori pe säptämänä.)
- Jeden Sonntag.
(in fiecare duminicä.)

••
Exercitii • Ubungen

Exercitiul
, 1.
Propuneli unei persoane sä facä Schlagen Sie einer Person vor, die unten
u rmätoarele activitäti.
I
angeführten Tätigkeiten auszuüben.

sä citeascä - lesen
sä cäläreascä - reiten
sä meargä la piscinä - ins Schwimmbad gehen
sä piece cu ma~ina - mit dem Auto ausfahren
sä conducä - Auto fahren
sä cänte la ghitarä - Gitarre spi I n
sä danseze - tanzen

114
Jocuri ~i sport •
Spiele und Sport

sä se plimbe - spazieren gel1en


sä facä 0 drumetie
, - wandern
sä joace Bridge - Bridge spielen
sä .gäteascä - koc/Jen

Verificali-vä räspunsurile cu ajutorul OberprOfen Sie Ihre Antworten ,nit Hilfe


CD-ului. der CD.

Exercitiul
, 2.

Intrebali pe cineva dacä ~tie sä facä Fragen Sie jemanden, ob er die unten
activitälile din lista de mai jos. aufgelisteten AktiviUiten ausführen kann.

sä cäläreascä sä danseze sä schieze


sä inoate sä se plimbe sä cante
sä cond ucä ma~ina sä cälätoreascä sä gäteascä
sä cante la ghitarä sä joace cärti sä joace tenis

Verificali-vä räspunsurile in capitolul Überprüfen Sie Ihre Antworten im


cu rezolväri din manual. Lösungsteil des Buches.

Exercitiul
, 3.

TI intälnili pe ~tefan. EI joacä cu pläcere Sie treffen Stefan. Er spielt gerne Fuß-
fotbai ~i cärti. Schiazä ~i se plimbä cu ball und Karten. Er Il3uft auch gerne Ski
pläcere. lube~te toate sporturile. und geht gern spazieren. Er liebt alle
Sportarten.

o intalnili pe Johanna. Ea nu inoatä, nu Sie treffen Johanna. Sie schwimmt,


danseazä, nu cäläre~te ~i nu joacä tenis tanzt, reitet nicht gern und spielt nicllt
cu pläcere. Ea iube~te numai sporturile gern Tennis. Sie liebt nur die Sportarten,
care se pot practica inäuntru. die man drinnen ausüben kann.

Faceli propuneri lui ~tefan ~i Johannei. Mach en Sie Stefan und Johanna
Vor cl1l/ige.

Aici sunt douä modele de dialog. Hier sin I zwei Mustergesprl3che .

115
KAPITE (~:!~!4:j Jocuri ~i sport •
Spiele und Sport

I Stefan, spielst du Fußball? ($tefan, joci fotbai?)


Stefan: Ja . Gute Idee. (Da. Buna idee .)

Sie: Johanna, reitest du? (Johanna, cäläre~ti?)


Johann: Nein, ich reite nicht gern . (Nu, nu cäläresc cu pläcere.)

Machen Sie Stefan folgende Vorschlage: Machen Sie Johanna folgende Vorschläge:

a) Fußball spielen (a juca fotbai) a) tanzen (a dansa)


b) reiten (a cäläri) b) Ski laufen (a schia)
c) Karten spielen (a juca cärti) c) Karten spielen (a juca cärti)
d) Tennis spielen (a juca tenis) d) Fußball spielen (a juca fotbai)
e) schwimmen (a inota) e) kochen (a gäti)

Verificali-vä raspunsurile in capitolul Überprüfen Sie Ihre Antworten im


cu rezolväri din manual. Lösungsteil des Buches.

Ascultati• • Hören Sie zu

Ascultati partea a doua a scenetei nr. 2 pänä cänd puteti räspunde la intrebäri.

Sceneta nr. 2
(partea a doua)

- Ce meserie are Thomas?


- A mai fast el la Berlin?
- Este singur?
- Trebuie el sä cälätoreascä mult?

1
Cazuri de urgentä • Notfälle

in aceastä lectie
, invätati:
, ,
• sä intrebati dacä ceva e posibil sau nu in cazuri de urgentä

Dialoguri • Dialoge

Dialogul 1. Peter Heller (P.H.), IIse Heller (I.H.), ein Angestellte (un salariat) (A.)
I.H.: Ascultä! E un zgomot ciudat. Hör mal! Das ist ein komisches Gertiusch.
P.H.: Tntr-adevär. Das stimmt.
I. H. :Ce este? Was ist das?
P.H.: Nu ~tiu. Ich weiß es nicht.
I.H.: Opre~te! Uitä-te ce abur. Halt an! Schau dir den Dampf an.
P.H.: La dracu! Este radiatorul. Fierbe. Scheiße! Es ist der Kühler. Er kocht.
I.H.: Trebuie sä telefonäm. Acolo e un Wir müssen anrufen. DrOben ist ein
telefon. Gräbe~te-te! Telefon. Beeil dich!
P.H.: Alo. Am 0 panä. Hallo. Ich habe eine Panne.
A.: Dati-mi, vä rog, numärul de la Geben Sie mir, bitte, Il7re Aufonnufnlner.
ma~ina dumneavoasträ.
P.H.: 3129-0N-05. 3129-0N-05.
A.: Ce marcä este? Welche Automarke habe Sie?
P.H.: Un Volkswagen. Einen Volkswagen.
A.: Ce culoare are? Welche Farbe hat er?
P.H.: Este ro~u. Er ist rot.
A. : Dati-mi
, numarul telefonului de la Geben Sie mir, bitte, die Telefonnummer
care sunati.
,
P .H.: 257. 257.
A.: Unde sunteti?, Wo sind Sie?
P.H. : Pe ~oseaua federalä 115.50 km Auf der Bundesstraße 115. 50 Kilometer
de München. von Manchen .
A.: Trimit imediat pe cineva. Va ajunge Ich schicke sofort je.rnanden. Er wird in
intr-o jumatate de ora . einer ha/ben Stunde da sein.
P.H.: Multumesc.
, Danke.

Dialogul 2. Karin Nowak (K.N.), ein Angestellt (un salariat) (A.)


A.: Buna ziua. Cabinetul doctorului Gut n g. Praxis Doktor Wink/er.
Winkler.
K.N.: Bunä ziua. A~ dori 0 programare . ul 11 . ' lell I1 ~Hte gerne einen Termin
b( 1111 1\1 I

117
Cazuri de urgentä • Notfälle

A.: Pe ce nume? Aufwelch n Namen?


K.N.: Karin Nowak. Karin Nowak.
A. : Da. Cänd doriti, sä veniti?
, Ja . Wann möchten Sie kommen?
K.N.: E posibil astäzi dimineatä?
~ , Ist es heute vormittag möglich?
A.: Nu. Imi pare räu. Astäzi diminealä Nein . Es tut mir leid. Heute vormittag
nu se paate. Puteli veni disearä, geht es nicht. Können Sie heute abend
la ora 18:30? um 18:30 Uhr kommen?
K.N.: Da. In ardine. La ara 18:30. La Ja. In Ordnung. Um 18:30 Uhr. Auf
revedere. Wiederhören.
A.: La revedere. Auf Wiederhören .

Cum se spune • Wie man's sagt

1. eum spuneti unde se aflä ma~ina dumneavoasträ.


Wie Sie sagen, wo Ihr Auto ist.

2. Cum indemnati pe cineva sä facä ceva.


Wie Sie jemanden dazu auffordem, etwas zu tun.

3. Cum spuneti ora.


Wie Sie die Uhrzeit angeben.
Wie spät ist es? Es ist zwölf Uhr.
(Cat e ceasul?) (E ora 12.)
Wann kommen Sie? Ich komme um zwölf (Uhr).
(C~nd veniti?) (Vin I f r ] 12.)

118
Cazuri de urgentä • Notfälle

Die Uhrzeit

Es ist zehn Uhr.


10 Uhr
(Este ara 10.)

Es ist ze/1n Uhr fünfzehn.


(Este ara 10 ~i 15.)
10:15 Uhr
Es ist viertel elf.
(Este 10 ~i un stert.)

Es ist zehn Uhr dreißig.


(Este ara 10 ~i 30.)
10:30 Uhr
Es ist halb elf
(Este 10 ~i jumätate.)

Es ist zehn Uhr fünfundvierzig .


:.~ 10:45 Uhr
(Este ara 10 ~i 45.)
Es ist drei Viertel elf.
(Este 11 tärä un stert.)

Astäzi - Heute
Astäzi diminealä - Heute morgen
Astäzi dupä-amiazä - Heute nachmittag
Astä-searä - Heute abend
Mäine - Morgen
Mäine diminealä - Morgen frOl1
Mäine dupä-amiazä - Morg n nachmittag
Mäine searä - Mo~ n bend
leri - Ge I rn
leri diminealä - G I 111 V rmittag
leri dupä-amiazä - ~ 10111 11 Innittag
leri searä - 0 /(, 111 '11 ., nd

119
Cazuri de urgentä • Notfälle

4. Cum stabiliti 0 programare la medic.


Wi Sie einen Termin beim Arzt vereinbaren .
A~ dori 0 programare la medic. Ich hätte einen Termin beim Arzt.
Pe ce nume? Auf welchen Namen?
Cänd ati, dori sa veniti?
, Wann möchten Sie kommen?
Puteti, veni la ora 16? Können Sie um 16 Uhr kommen?
Puteti, veni mäine? Können Sie morgen kommen?

••
Exercitii
, • Ubungen

Exercitiul
, 1.
Va aminti'i Dialogul 2? Preluali rolul Ka- Erinnern Sie sich an Dialog 2? Ober-
rinei Nowak in urmatoarea convorbire: nehmen Sie die Karin Nowaks Rolle
im folgenden Gesprach:

Der Angestellte: Guten Tag. Praxis Doktor Winkler.


(Buna ziua. Cabinetul doctorului Winkler.)
Karin Nowak: (Dorili 0 programare.)
Der Angestellte: Auf welchen Namen? (Pe ce nume?)
Karin Nowak: (Va spuneli numele.)
Der Angestellte : Wann möchten Sie kommen? (Cänd a'i dori sa veni'i?)
Karin Nowak: (Azi dimineata.)
Der Angestellte: Nein. Es tut mir leid. Heute morgen geht es nicht.
Können Sie heute abend um 19 Uhr kommen?
(Nu. imi pare rau, azi dimineala nu se poate.
Puteti veni diseara la ora 19?)
Karin Nowak: (Puteli veni.)
Der Angestellte: Auf Wiederhören . (La revedere.)

Verificali-vä raspunsurile cu ajutorul Überpriifen Sie Ihre Antworten mit Hilfe


CD-ului. der CD.

Exercitiul
r
2.
Complela,i acest dialog in acela§i mod. VelV 11 t n ;g n Sie diese Unterhaltung
R lul s lari tului este pe CD. auf fi Ib Art und Weise. Die Rolle
d All.! I 111 n ist auf der CD.

1
Cazuri de urgentä • Notfälle

Der Angestellte : Guten Tag. Praxis Doktor Salim.


(8una ziua. Cabinetul doctorului Salim.)
Sie: (Dori'i 0 programare.)
Der Angestellte: Auf welchen Namen? (Pe ce nume?)
Sie: (Va spune1i numele.)
Der Angestellte: Wann möchten Sie kommen? (Cänd a1i dori sa venili?)
Sie: (Mäine diminealä.)
Der Angestellte: Nein. Es tut mir leid. K6nnen Sie morgen nachmittag
um 16:45 Uhr kommen?
(Nu. imi pare rau. Pute1i veni mAine dupl-amiazA la 16:45?)
Sie: (Pute1i.)
Der Angestellte : Auf Wiederhören . (La revedere.)

Verificati-vä räspunsurile in capitolul Überprüfen Sie Ihre Antworten im


cu rezolvari din manual. L6sungsteil des Buches.

Exercitiul
, 3.
Ascultali incä odatä Dialogul 1. inchi- Hören Sie sich noch einmal Dialog 1 an.
pui1i-vä apoi cä ave1i 0 panä pe auto- Dann stellen Sie sich vor, Sie haben
stradä. Sunteli cu 0 Dacie ro~ie, cu eine Panne auf der Autobahn. Sie fahren
numärul 7-8-13467. Sunati, de la 0 eine rote Dacia, mit Nummer 7-B-13467.
cabinä telefonica aflatä la 15 km de Sie rufen von der Rufs13ule, 15 Km von
Heidelberg. Completali dialogul incom- Heidelberg an. Vervollst13ndigen Sie das
plet cu aceste informa1ii. Rolul func1io- Lückengespr13ch diesen Informationen
narului este pe CD. entsprechend. Die Rolle des Angestellten
ist auf der CD.

Sie: (Ave1i 0 panä.)


Der Angestellte: Geben Sie mir, bitte, Ihre Autonummer.
(Da1i-mi, va rag , numärul de la ma~inä.)
Sie:
Der Angestellte : Welche Automarke haben Sie? (Ce marcä de ma~inä ave1i?)
Sie:
Der Angestellte : Welche Farbe hat das Auto? (C e culoare are ma~ina?)
Sie:
Der Angestellte: Geben Sie mir, bitte, die T I fonnulnlner.
(Dati-mi, vä rog , numärul de t I f n.)
Sie:
Der Angestellte : Wo sind Sie? (Unde sunte\i ?)
Sie:

121
IKAPJTEL2~1 Cazuri de urgentä • Notfälle

Der Angestellte: Ich schicke sofort jemanden . (Trimit imediat pe cineva.)


Sie:

Repetati exercitiul. Imaginali-va ca Wied rholen Sie die Übung noch einmal.
aveli 0 Skoda galbena, cu numarul Stellen Sie sich vor, dass Sie eine gelbe
3-B-7213. Mergeli pe autostrada ~i Skoda haben mit der Nummer 3-8-7213.
sunteti• la 10 km de Berlin. Sie fahren auf der Autobahn und sind
10 Km von Ber/in entfernt.

Verificati-va raspunsurile in capitolul Überprüfen Ihre Antworten im


cu rezolvari din manual. Lösungsteil des Buches.

Ascultati, • Hören Sie zu

Ascultati partea a treia a scenetei nr. 2 ~i räspundeti la intrebäri.

Sceneta nr. 2
(partea a treia)

- Cali copii au gazdele?


- Cu ce se ocupa fiullor?
- Cu ce iI serve~te Eva?

122
Gre~eli • Fehler

in aceastä lectie
, invätati:
, ,
• sä vä scuzati,
• sä spune1i cä ceva nu e in regulä sau nu func1ioneazä

Dialoguri • Dialoge

Dialogul 1. Jan (J.), Oieter (0.)

J.: La dracu! Scheiße!


0.: Ce s-a intämplat? Was ist passiert?
J.: Am spart 0 farfurie. Ich habe einen Teller zerbrochen .
0.: Asta-i farfuria mea cea mai dragä! Das ist mein bester Teller! Ein Geschenk
Un cadou de la tata. von Papa.
J.: Imi pare räu. Scuzä-mä, te rog. Es tut mir leid. Entschuldige, bitte.

Dialogul 2. Peter Heller (P.H.), IIse Heller (I.H.), ein Angestellte (un salariat) (A.)

LH.: Robotul de bucätärie! S-a stricat. Die KOchenlnaschine! Sie ist kaputt.
P.H.: Nu mä mira. E destul de vechi. Das Oberrascht mich nicht. Sie ist
ziemlich alt.
LH. : Robotul de bucätärie. Uitati-vä.
, Diese KOc/1enmaschine. Scl1auen Sie.
S-a stricat. Sie ist kaputt.
A.: Da. Intrerupätorul s-a spart. Vä pot Ja. Der Schalter ist zerbrochen. Ich kann
da 0 piesä de schimb. Ihnen ein Ersatzteil besorgen.
I.H.: Cat costä? Was kostet das?
A.: 50 märci. Poate 60 märci. 50 M. Vielleic/1t 60 M.
LH.: ~i aparatul de acolo? Cat costä? Und die Maschine dort drOben? Was
kostet sie?
A.: Costä 430 märci. Sie kostet 430 M.
I.H.: Mä gandesc. Ich überlege es mir.

Dialogul 3. IIse Heller (I.H.), ein Angestellte (un salariat) (A.)


I.H.: Bunä ziua. Pute1i sä mä ajuta1i? Guten Tag. Können Sie mir helfen?
A.: Buna ziua. Guten Tag.
I.H.: Este vorba de televizorul meu. E g ht um Ineinen Fernseher. Er
Nu functioneazä
, bine. funJ<tioni rt nicht richtig.
A.: Ce defect are? W I 11 n Defekt hat er denn?
I.H.: Culorile nu sunt bune. 0; r' I n sind schlecht.
J

123
Gre§eli • Fehler

A.: Asta-i tot? I t lies?


I.H.: Nu. Face ~i un zgomot ciudat. Nein . Er macht auch ein komisches
Geräusch.
A.: A§a. So.
I.H. : Pute1i sä mi-I repara1i? Können Sie ihn mir reparieren?
A.: Trimit cat pot de repede pe cineva. Ich schicke jemanden sobald wie
möglich.
I.H.: Multumesc. Poate sä vinä in seara
I
Danke. Kann er heute abend kommen?
aceasta? Nu a§ vrea sä pierd wes- Ich möchte den Western im 1.Programm
ternul de pe programul 1 . nicht verst3umen .
A.: Mä voi strädui. Ich werde mich bemOhen.
I.H.: Multumesc.
I
Danke.

Cum se spune • Wie man's sagt

1. Cum vä scuzati sau räspundeti cand vi se cere scuze.


Wie Sie sich entschuldigen und auf Entschuldigungen antworten.

2. Cum spuneti cä ceva s-a stricat sau nu functioneazä.


Wie Sie ausdrOcken, dass etwas zerbrochen ist oder nicht funktioniert.

124
Gre~eli • F hier

3. eum cereti 0 piesä de schimb sau s VI se repare ceva.


Wie Sie Ersatzteile mächten oder wie Sie Lw . I P ri ren Inächten.

cat timp dureazä? = Wie lange dauert es?


••
Exercitii • Ubungen

Exercitiul
, 1.
Asculta1i urmätorul dialog pe CD. Hören Sie sich den folgenden Dialog
auf der CD an.

Der Verkäufer: Guten Tag. (Bunä ziua.)


Der Tourist: Guten Tag. Können Sie mir Ileffen? Mein Trockner funktioniert
nicht mehr. (Bunä ziua. Mä pute1i ajuta? Uscätorul meu nu mai
funclioneazä.)
Der Verkäufer: Welchen Defekt har er denn? (Ce defect are?)
Der Tourist: Er macht ein komisc/7es Geräusch. (Face un zgomot ciudat.)
Der Verkäufer: So. (A~a.)
Der Tourist: Können Sie ihn n7ir reparieren? (Puteli sä mi-I repara1i?)
Der Verkäufer: Komlnen Sie morgen nachmittag. (Veni1i maine dupa-amiazä.)
Der Tourist: Danke. (Multumesc.)

Preluati rolul unui turist. Raspunsurile Übernel1men Sie die Rolle eines
vanzatorului sunt pe CD. Touristen. Die Antworten des Verkäufers
sind auf der CD.

1. Nu va functioneazä bine aparatul Ihr Ra ierapparat funktionierl nicht


de ras. ri II/ig.
2. Ceasul dumneavoastra de manä /171 , Annbandul1r geht nach.
ramane in urma.
3. Camera dumneavoasträ nu focali- /llI , K In r fokussiert nicht richtig.
zeazä bine.
4. Alarma ceasului dumneavoasträ nu l )( I /\ 1:111" /111 Weckers funktioniert
functioneaza.
, IlI c lll

125
----- ........._ - -23...... Gre~eli. Fehler

, .1n tl "I i I neavoasträ tace zgomote Ihr R In cht komische Gerl3usche.


'" t -ll(

Ve Ifl \1 V I punsurile In capitolul Überprafen Sie Ihre Außerungen im


cu r Iv i in anual. Lösungsteil des Buches.

Exercitiul
, 2.
Oacä ma~in a durnneavoasträ are 0 panä, Wenn Ihr Auto eine Panne hat, müssen
trebuie sä teletona1i la nevoie pentru aju- Sie unter UmstE1nden telefonieren, um
tor. Cititi urmätorul model de dialog ~i as- Hilfe herbeizuholen. Lesen Sie den fol-
cultati-I pe CD . genden Model/dialog und hören Sie sich
ihn auf der CD an.

Ein Angestellte (un salariat) (A.)


Der Autotahrer (~oterul) (At.)

At.: Guten Tag. K6nnen Sie mir bitte helfen?


(Bunä ziua. Mä ' puteti ajuta, vä rog?)
A. : Was ist passiert? (Ce s-a intämplat?)
At.: Ich habe eine Panne. (Am 0 panä.)
A.: Wo sind Sie? (Unde sunteti?) , ,.
At.: Zwischen Potsdam und Berlin. (Intre Potsdam ~i Berlin.)
A. : Welche Automarke haben Sie? (Ce marcä de ma~inä aveli?)
At.: Einen Dltcit. (Un Oltcit.)
A. : Wie heißen Sie? (Cum vä numiti?)
At.: IONESCU. I-O-N-E-S-C-U.
A.: Welchen Defekt hat Ihr Auto? (Ce detectiune are ma~ina?)
At. : Das Schaltgetriebe funktioniert nicht richtig.
(Cutia de viteze nu tunctioneazä bine.)
A.: Ich schicke sofort jemanden. (Trimit imediat pe cineva.)
At.: Danke. (Multumesc.)

Rolul salariatului este pe CO. Jucali rolul Die Rolle des Angestellten ist auf der
turistului tin
, änd seama de intormatiile
, de CD. Spielen Sie die Rolle des Touristen
mal JOs . entsprechend der unten angegebenen
Informationen.

-ul dumneavoasträ 190 Ihr Mercedes 190 hat eine Panne


Intre Hamburg ~i Lübeck. zwiscl1 n Hamburg und Lübeck. Sie
I '<I ~ tl -a descärcat bateria. glaub /1 , d die Batterie leer ist.

1'
Gre~eli • Fehler

2. Aro-ul dumneavoasträ are 0 panä /h r AI 11 I /11 nne zwisc/1en


intre Dresda ~i Dessau. Radiatorul Oll 11 lI/I I u. Der Kühler
s-a stricat. ist I< pult.

3. Dacia dumneavoasträ are 0 panä Ihre 0 i hat eine Panne zwischen


intre Leipzig ~i Halle. M.otorul scoate Leipzig und Halle. Der Motor macht
zgomote ciudate. seltsame Ger/luscl7e.

4. Renault-ul dumneavoasträ are 0 Ihr Renault hat eine Panne in der Nahe
panä in apropiere de Heidelberg. von Heide/berg. Das Schaltgetriebe ist
Cutia de viteze s-a stricat. kaputt.

5. Oltcit-ul dumneavoasträ are 0 panä Ihr Oltcit hat eine Panne Zwisc/1en
intre Weimar ~i Erfurt. !;)tergätoarele Weimar und Erfurt. Die Scheibenwischer
de parbriz nu mai functioneazä. arbeiten nicht.

Exercitiul
, 3.

Se intämplä cateodatä accidente, ~i Mißgeschicke passieren manchmal, und


atunci trebuie sä vä scuzati politicos. dann müssen Sie sich hOf/ich entschul-
A '

Intr-o astfel de situatie,


, urmätoarele digen. In einer solchen Situation kOnnen
propozitii v-ar putea fi de folos. Ihnen die folgenden Satze nüfzlicl1 sein .

Es tut mir leid. Ich Ilabe eine Vase zerbrochen.

Scuza1i-vä pentru urmätoarele accidente. Entschuldigen Sie sich für die folgenden
Mißgeschicke.

a) A1i spart 0 vazä (eine Vase zerbrochen)


b) Ali turnat vin pe fata de masä (Wein über das Tiscl1tuch geschüttet)
c) V-ali pierdut cheia de la casä (Ihren Hausschlüssel verloren)
d) A1i läsat apa din cadä sä debordeze (das Badewasser überlaufen lassen)
e) A1i cälcat pe pisica (sind auf die Katze getreten)

Verifica1i-vä räspun .rile cu ajutorul OberprOfen Sie Ihre Antworten mit Hilfe
CD-ului. der CD.

127
Gre~eli • Fehler

128
Gre~eli • Fehler

Ascultati, • Hören Sie zu

Ascultati partea a patra a scenetei nr. 2 pänä cänd puteti räspunde la intrebäri.

Sceneta nr. 2
(partea a patra)

- De ce a trebuit sä piece Thomas?


- Ce i-a spus Eva?

129
Boli • Krankheiten

'"
In aceastä lectie
, invätati:
, ,
• sä spuneti cä sunteti bolnav
• sä descrieti simptomele unei boli
• sä intrebati, de ce medicamente sau tratamente aveti, nevoie

Dialoguri • Dialoge

Dialogul 1. Monika Schneider (M.S.), der Apotheker (farmacistul) (A.)

(La farmacie) (In der Apotheke)


M.S.: Scuzati-mä. Aveti ceva impotriva Entschuldigen Sie. Haben Sie etwas
deranjului de stomac? gegen verdorbenen Magen?
A.: Ce aveti,
, exact? Was haben Sie, genau?
M.S.: Am diaree ~i dureri de cap. Ich habe Durchfall. Und ich habe
Kopfschmerzen.
A. : Oe cat timp? Seit wann haben Sie das?
M.S.: Am diaree de ieri. Ich habe den Durchfall seit gestern.
A. : Vä dau un medicament impotriva Ich gebe Ihnen eine Arznei gegen
diareei. Durchfall.
M.S.: Multumesc.
, Danke.
A.: lar Impotriva durerii de cap Und als Mittel gegen Kopfschmerzen
trebuie sä cumpärati aspirinä. sollten Sie Aspirin kaufen.
M.S.: Cäte sä iau? Wie viele soll ich davon einnehmen?
A.: Indicatiile sunt pe flacon. Die Anweisungen stehen auf der
Flasche.

Dialogul 2. Karl Fischer (K.F .), die Ärztin (doctorita) (A.)

A.: Ce s-a Intämplat? Was ist los? .


K.F.: Cred ca mi-am luxat glezna. Ich glaube, ich habe mir den Knöchel
verrenkt.
A.: A~a. Aveli dureri? So. Haben Sie Schmerzen?
K.F.: Da, doare foarte tare. Ja, es tut sehr weh.
A.: Puteti, sä descrieti, durerea? Können Sie den Schmerz beschreiben?
K.F.: Ooare cänd fug. Es tut weh, wenn ich laufe.
A.: In1eleg. Vä recomand sä rämäneli Ich v r. t he. Ich rate Ihnen, ein paar
cateva zile in pat. ~i tärä totbaI. Tag im Bett zu bleiben. Und keinen
Fußb ",n 11r zu spielen.
K.F. : Bine, doamnä doctor. Gut, ,. 11 0 l<for.

130
Boli • Krankheiten

Cum se spune • Wie man's sagt

1. La farmacie.
In der Apotheke.

a) Cum descrieti 0 boalä u§oarä.


Wie Sie eine leichte Krankl1eit beschreiben.

Mir ist schlecht - 1mi este räu.


Ich kann nicht schlafen - Nu pot sä darm .

b) Cum descrieti anumite simptome.


Wie Sie einzelne Symptome bescl1reiben.

(vouil)
(va)

131
Boli • Krankheiten

2. La medic.
Beim Arzt.

bin gestochen - am fost rntepat


Was tut Ihnen weh? - Ce va doare?
Seit wann tut es Ihnen weh? - Oe cand va doare?
Haben Sie das schon lange? - Ave(i de mult boala asta?
Darf ich Ihre Zunge sehen? - Pot sa va vad limba?
Haben Sie. das zum ersten Mal? - Aveti asta pentru prima oara?
Tut es Ihnen weh? - Va doare?

••
Exercitii • Ubungen

Exercitiul
, 1.
Spune'i ca va dor urmatoarele parti ale Sagen Sie, dass Ihnen die folgenden
corpului. Ascl:J1tali dacä dorili intäi pro- Körperteile weh tun. Wenn Sie wollen,
nun1ia pe CD. hören Sie sich zuerst die Aussprache
auf der CD an.

1 . Der Kopf (capul) 6 . Der Arm (bra,ul)


2. Das Bein (piciorul) 7. Der Bauch (burta)

132
Boli • Krankheiten

3. Der Fuß (Iaba piciarului) 8 . Oi 1)/ ; /1 (urechile)


4. Die Hand (mäna) 9. 0 KI I ( enunchiul)
5. Der ROcken (spateie) 10 . Der H I (gätul)

Nase

Hals Gesicht

Schulter

Lunge Herz

Magen
Arm

Hand

Bein
Finger

Zehe --'~.-J
Fuß

Exercitiul
, 2.
Ce spuneti cänd : Was sagen Sie, wenn :

1. Va dar dintii?
,
2. A1i mäncat prea multe cire~e?
3. Ali baut prea mult vin?
4. Tu~ili?
5 . Va doare urechea?
6. Aveti, febra?
7. Vi s-a inro~it piciorul?
8. Aveti, diaree?
9. Ali cazut pe genunchi?

Verificali-va raspunsurile cu ajutorul Üb ,, 11)f(J~ ; n ie Ihre Antworten mit Hilfe


CD-ului. ci I

133
K I E·L 24 Boli • Krankheiten

Exercitiul
, 3.
Ju 'I
dialog .
r 1 11 cientului in urmätorul
lul medicului este pe CD.
Spi I " i die Rolle des Patienten im
folgend n Dialog. Die Rolle des Arztes
ist auf der CD.
o r (ient (Pacientul) Der Arzt (Medicul)
1. GrOßen Sie den Arzt. 2. Was ist los?
Saluta1i-1 pe medic. Ce s-a intämplat?
3. Sie sagen, dass Sie eine 4. Seit wann haben Sie das?
Halsenthondung haben. Oe cänd aveti, asta?
Spune1i ca aveti dureri in gät.
5. Sie sagen, dass Sie die Schmerzen 6. Ich gebe Ihnen eine Arznei gegen
seit zwei Tagen haben. Halsenf/lündung.
Spuneti ca aveli dureri de doua zile . Va dau un medicament contra
durerilor in gät.

Jucati rolul pacientului in urmätoarele Spielen Sie die Rolle des Patienten
cazun: unter den folgenden Umständen:

a) Sie haben Rückenschmerzen seit drei Wochen.


(Aveli dureri de spate de trei säptamäni.)
b) Sie haben Durchfall seit gestern.
(Aveli diaree de ieri.)
c) Sie haben Zahnschmerzen seit drei Tagen .
(Va dor dinlii de trei zile.)
d) Sie haben Fieber seit ein paar Tagen .
(Aveti febrä de cäteva zile.)

Verificali-va raspunsurile in capitolul Überprafen Sie Ihre Antworten im


cu rezolväri din manual. Lösungsteil des Buches.

Ascultati• • Hören Sie zu

in aceastä lectie incepe 0 nouä scenetä. Ascultati prima parte ~i räspundeti la intrebäri.

Sceneta nr. 3
(prim p t )

- Un locuie~tefamilia Reich?
f I de locuintä
, au?
- In este de acord ~i eine nu cu venirea buni ii?

1 4
Concediu • Urlaub IKAPlifiae2&1

in aceastä lectie
, invätati:
, ,
• sa vorbiti despre planurile de concediu
• sä formula\i inlen\iile dumneavoasträ in legaturä cu vacan\a

Dialoguri • Dialoge

Dialogul 1. Hans Weber (H.W.), ein Kollege (un coleg) (K.)


K.: Plecati, anul acesta in concediu? Fahren Sie dieses Jahr in Urlaub?
H.W.: Da. Sigur. Ja . Selbstverstl1ndlich.
K.: Locu iti, la un hotel? Wohnen Sie in einem Hotel?
H.W.: Nu. Luam rulota cu noi. Nein. Wir nehmen den Wohnwagen Inif.
K.: Plecati• in Nord sau in Sud? Fahren Sie in den Norden oder in den
Süden?
H.W.: Dacä vremea este cälduroasä, Wenn das Wetter heiß ist, bleiben wir
rämänem in Zwickau. Dar probabil in Zwickau. Aber wahrscheinlich fahren
mergem la Dessau. wir nach Dessau.
K.: Cunoa~te1i Dessau? Kennen Sie Dessau?
H.W.: Da. Cunosc un mic camping in Ja. Ich kenne einen kleinen Camping-
aproplere. platz in der Nahe.

Dialogul 2. IIse Heller (I.H.), ihre Nachbarin (vecina sa) (N.)


N.: Plecati, in concediu anul acesta? Fal1ren Sie dieses Jahr in Urlaub?
I.H.: Da. Plecam in aprilie. Ja. Wir fahren im April.
N.: Cat tinlp sta\i? Wie lange bleiben Sie?
I.H.: Stäm paisprezece zile. Wir bleiben vierzehn Tage.
N.: Unde plecati? Wohin fal1ren Sie?
I.H.: So1ul meu ~i cu mine plecäm in Mein Mann und ich fahren nach Ma-
Maroc. rokko.
N.: La langer? Nach Tanger?
I.H.: Da. La langer. Ja. Nach Tanger.
N.: Este un ora~ foarte interesant. Das ist eine sehr interessante Stadt.
I.H.: Da. ~i eu er d. Ja. Das glaube ich auch.
N.: Cunoa~t \i M rocul? Kennen Sie Marokko?
I.H.: Nu . Dei . M r em prima oarä. Nein . Gar nicht. Wir fahren zum ersten
Mal.
N.: Cu ce v v ~i p trece timpul? Was werden Sie unternehmen?

135
Concediu • Urlaub

I.H.: Sper ca vom petrece destul timp Ich hoffe, wir werden ziemlich viel Zeit
la plaja. $i voi vizita Casbah. am Strand verbringen. Und ich werde
Casbah besuchen.
N.: Ah, da. Casbah. E foarte intere- Ach, ja. Die Casbah. Sie ist wehr inte-
santa. ressant.
I.H.: Cunoa~teti Marocul? Kennen Sie Marokko?
N.: Da. Foarte bine. Sotut meu ~i Ja. Sehr gut. Mein Mann und ich fahren
~i cu mine plecam deseori acolo. oft dorthin.
I. H.: Adevarat? Tatsächlich?

Cum se spune • Wie man's sagt

1. eum intrebati pe partenerul dumneavoasträ de dialog


ce planuri are.
Wie Sie nach den Pltinen Ihres Gesprächpartners fragen.

Fahren Sie dieses Jahr in Urlaub? Ja. Selbstverstl1ndlich. (Da. Sigur.)


Plecati, anul acesta in concediu? Natürlich. Gewiß. (Sigur.)
Wahrscheinlich. (Poate.)
Vielleicht. (Poate.)
Es ist nicht sicher. (Nu e sigur.)

Wie lange bleiben Sie? (Cät timp stati?)


Fahren Sie allein? (Plecali singur(a)?)
F.ahren Sie mit Ihrem Mann? (Plecali cu solul dumneavoastra?)
Fahren Sie mit Ihrer Frau? (Plecali cu solia dumneavoasträ?)
Wo wohnen Sie? (Unde locuili?)
Was werden Sie unternehmen? (Ce veli face?)

2. Cum vä exprimati 0 intentie.


Wie Sie eine Absicht ausdrücken.

13
Concediu • Urlaub

••
Exercitii • Ubungen

Exercitiul
, 1.
Aici sunt cateva mijloace de transport. Hier sind einige Transportrnittel.

Ve1i vizita urmätoarele ora~e cu Sie werden die folgenden Orte mit
mijloacele de transport precizate. den angegebenen Transportmitteln
besuchen.

München - mit dem Flugzeug. (cu avionul)

Beispiel: Ich fliege mit dem Flugzeug nach MOnchen.


Exemplu: Plec cu avionulla München.

1. München - Zug (tren) 5. Wien - Zug (tren)


2. Frankfurt - Flugzeug (avion) 6. Paris - . Zug (tren)
3. Londra - Auto (ma§inä) 7. Berlin - Flugzeug (avion)
4. Constanfa - Schiff (vapor) 8. Snagov - Fahrrad (bicicleta)

Verificati-vä räspunsurile cu ajutorul Überprüfen Sie Ihre Antworten mit Hilfe


CD-ului. der CD.

Exercitiul
, 2.
Asculta1i CD-ul ~i completa1i spa1ii1e goale Hören Sie sich die CD an und füllen Sie
intre räspunsurile rolului A , preluänd rolul die La I<en zwischen den einzelnen Ant-
B. Vorbiti despre propria dumneavoasträ wOl1 11 von Rolle A , indem Sie die Rolle
vacantä.
, B Ob 111 IHnen . Sprechen Sie über Ihre
n ~ 1I nen .

137
Concediu • Urlaub

Rolle A. Rolle B.

1. Fahren Sie dieses Jahr in Urlaub?


(Plecali anul acesta in concediu?)
2. Sie sagen, dass Sie fahren.
(Spuneli cä plecali.)
3. Wie lange bleiben Sie?
(Cät timp rämäneli?)
4. Sie sagen, wie lange Sie bleiben.
(Spuneli cät timp stali.)
5. Fahren Sie allein?
(Plecali singur(ä)?)
6. Sie sagen, mit wem Sie Fahren.
(Spuneli cu cine plecali.)
7. Wohin fahren Sie?
(Unde p1ecali?)
8. Sie sagen, wohin Sie fahren .
(Spuneli unde p1ecali.)
9. Was werden Sie unternehmen?
(Ce veli intreprinde?)
10. Sie sagen, was Sie unternehmen
werden .
(Spuneli ce veli intreprinde.)

Ascultati, • Hören Sie zu

Ascultati partea a doua a scenetei nr. 3 pänä cänd puteti räspunde la intrebärile urmätoare.

Sceneta nr. 3
(partea a doua)

- Ce probleme se ivesc?
- Oe ce unii membri ai familiei nu sunt de acord cu venirea bunicii?
Invitatii • Einladungen

"
In aceastä lectie
, invätati:
, ,
• sä faceli 0 invit \i
• sä accepta\i 0 invit ~i
• sä refuzati, 0 invit tie
,

Dialoguri • Dialoge

Dialogul 1. Hans Weber (H.S.) , Monika Schneider (M.S.)


M.S.: Alo, da? Hallo?
H.W.: Monika, tu e~ti? Bist du eS Monika? I

M.S .: Da, eu sunt, Hans. Bunä ziua. Ja. Ich bin 1s Hans. Guten Tag.
I

H.W. : Bunä ziua. E~ti liberä astä-searä? Guten Tag. Bist du heute abend frei?
M.S.: Da. Ja.
H.W. : Vrei sä mergi la concert? Este un Willst du ins Konzert ge/len? Es gibt ein
concert de jazz. Mergem? Jazz-Konzert. Gehen wir hin?
M.S.: Da , cu placere. Ja gern .
l

H.W.: Deci , ne vedem in foaier? Also1 treffen wir uns im Foyer?


M.S .: Oe acord. In foaier. La ce orä? Einverstanden. Im Foyer. Um wievel U11r?
H.W. : La opt. Um acht.
M.S.: S-a fäcut. La opt. Abgemacht. Um acht Ullr.
H.W. La revedere. Pe disearä. Auf Wiederhören . Bis heute abend.
M.S.: La revedere. Auf Wiederhören .

Dialogul 2. Karin Nowak (K.N.) , Monika (M.)


K.N.: Alo? Hallo?
M. : Pot vorbi , va rog , cu Karin Nowak? Kann ich, bitte, Karin Nowak sprechen?
K.N.: La telefon. Spricht.
M. : Karin , la telefon e Monika. Karin ich bin 's, Monika.
K.N. : Monikaf E~ti in München? Monika! Bist du in München?
M. : Da . Sunt cu Jürgen in München. Ja. Ich bin mit Jürgen in München.
A veniti cu afaceri aici. Er ist geschäftlich hier.
K.N.: Asta-i minunat. Cum merge? Das i t fabelhaft. Wie geht's?
M.: Mullumesc. Ne merge bine. DanJ<e. Uns beiden geht's gut.
K.N. : Ce faci mäine searä? Wa n eh t du morgen abend?
M.: Mäine searä? 0 clipä. Nimic. M r, n b nd? Warte mal. Nichts.
Oe ce? W. rIlln ?
K. N.: Mergem la film? "Vänätorii" ruleaza ll
Kino? II Die JtJger ItJuft
la Forum. 1111 O ll/1I1

139
Invitatii • Einladungen

M .. L buna . Mä iei de la hotel? Gute Id . Holst du mich vom Hotel ab?


K.N.. d. Einverst nden.
M.: n I J ent. Nu , mäine nu se poate. Moment mal. Nein, morgen geht es nicht.
M i nt Inese cu eäliva prieteni ai Ich treffe einige Freunde von Jürgen .
K.N.: t. Alta datä, poate. Das ist schade. Ein anderes Mal vielleicht.
M.: . Alta datä. Ja . Ein anderes Mal.

Cum se spune • Wie man's sagt

1. Cum intrebati dacä cineva e liber pentru a accepta 0 invitatie.


Wie Sie fragen, ob jemand frei ist, uln eine Einladung anzunehmen.

2. Cum invitati pe cineva.


Wie Sie jemanden einladen.

3. eum acceptati 0 invitatie.


Wie Sie eine Einladung annehmen.

Einverstanden. (De acord.)


Gute Idee. (Buna idee .)
Ja, gern. (Da, cu placer .)

14
Invitatii • Einladungen

4. Cum spun li ca sunteli ocupat.


Wie Sie sag 11 Je ie verhindert sind.

••
Exercitii • Ubungen

Exercitiul1.
,
Punctele de plecare ale unui posibil Die Anfangspunkte eines m(jglic/1en
dialog sunt Insemnate cu stelu'ä. Gesprf!ichts sind mit Sternchen gekenn-
Urmariti sageti1e ~i vedeti cäte con- zeichnet. Fo/gen Sie den Pfeilen und
vorbiri puteti avea. sehen Sie, wie viele Gesprf!iche Sie
führen k(jnnen.
--

Gehen wir ins Theater?


Mergem la teatru?
.... Ja. Wann?
Da. Cänd?
... Was Inachst du /Jeute abend?
.",

Ce faci astä searä?


t
={ Willst du ins Kino gehen? Vrei S8 mergi la cinema?)
~, ,r
Es geht nicht.
Nu se poate.
.... Kornmst du ins Ca fe ?
Vii la cafenea?
..
... Ich bin nicht frei.
Nu sunt liber(ä).
I

Ich kann nicht Montag. Vielleicht Dienstag? ~


Morgen. Kannst du Montag?
Nu pot luni. Poate mar~i? '" Maine. Poti, luni?

"
,
Abgen18cht. S-a facut.1
.
I Ja, gern. Da, cu placere.
~! Wo treffen wir uns? Unde ne intälnim? ~ .. I 1/11
+
Foyer. In foaier.
.. I
~ I

rl Holst du mich ab? Mä iei tu? I IUm wie\tiel Uhr? La ce ora? ~


I Vor dem Hotel. in fata hotelului." : " +
~: Wann treffen wir uns? Cänd ne intälnim? I

~I Ja . Um wi vi I Uhr? Da. La ce ora? I +


.: U,n acht Uhr. La opt.l"

I :: inverstanden. Auf Wiedersehen . . rd . La revedere . I+-

141
Invitatii • Einladungen

Exerciti, ul 2.
Un coleg vä sunä sä vä propunä 0 in- Ein Kollege ruft Sie an, um Ihnen ein
tälnire. Ce spune colegul e inregistrat Treffen vorzuschlagen. Was ihr Kollege
pe CD. Ce spuneli dumneavoasträ? sagt, ist auf der CD. Was sagen Sie?

Der Kollege: Bist du morgen abend frei? (Mäine searä e~ti liberä?)
Sie: .
Der Kollege: Es gibt ein Jazzkonzert. Willst du gehen?
(E un concert de jazz. Vrei sä mergi?)
Sie:
Der Kollege: Es beginnt um 19 Uhr. (Incepe la ora 19.)
Sie:
Der Kollege: Im Foyer. (In foaier.)
Sie:
Der Kollege: Auf Wiedersehen. (La revedere.)
Sie :

petati dialogul:

1. Colegul va propune sa mergeli la un film (einen Film zu sehen)


2. Colegul va propune 0 intälnire la ora 8 (ein Treffen um 8 Uhr)
3. Ruleaza un film la "Patria" (lauft ein Film im IIPatria'J
4. Colegul va propune sä vä intälnili la intrare (am Eingang treffen)

Ascultati, • Hören Sie zu

Ascultati partea a treia a scenetei nr. 3 pänä cänd puteti räspunde la intrebärile urmätoare.

Sceneta nr. 3
(partea a treia)

- Ce probleme de sänätate are bunica?


- In ce camerä ar trebui sä stea ea?

142
Stabilirea unei intälniri •
Verabredungen
....
In aceastä lectie
, invätati:
, ,
• sä face'i 0 propun
• sä stabili'i locul ~i ora unei intalniri

Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. Hans Weber (H.S.), Johann (J.)
H.W.: Salut! GrOß dich!
J.: Salut, Hans! Ce faci? Grüß dich, Hans! Wie geht's?
H.W.: Bine. Gut.
H.: Ai maine liber? Hast du morgen frei?
H.W.: Da, panä la pranz. Ja, bis Mittag.
J.: Jucäm tenis? Wollen wir Tennis spielen?
H.W.: Cu pläcere. La opt, ca intotdeauna? Gern. Um acht Uhr, wie immer? Wollen
Ne intalnim la club? wir uns im Club treffen?
J. : Da. Pe mäine. Ja . Bis morgen.
H.W.: Pe maine. Bis morgen.

Dialogul 2. IIse Heller (I.H.), ihre Kollegin (colega ei) Vera (V.)

V.: IIse, am chef sä mergem la pialä. IIse, ic/l Ilabe Lust zum Markt zu gehen .
LH.: Unde este 0 piatä? Wo ist denn einer?
A '

V.: In Obor. Am Oborplatz.


I.H.: Oe ce nu? Unde ne intälnim? Warum nicht? Wo treffen wir uns?
V.: Cuno~ti strada Ma~ilar? Kennst du die Mo§ilorstraße?
LH.: Da. Ja .
V.: Ne intälnim acala? Treffen wir uns dort?
LH.: Bine. S-a fäcut. La ce orä? Gut. Abgemacht. Um wieviel Uhr?
V. : La ora zece. Iti canvine? Um ze/ln Uhr. Ist dir das rec/lt?
I.H.: Da. Mäine la ara zece. Ja . Morgen um zehn Uhr.

Dialogul 3. Monika Schneider (M.S.), Hans W ber (H.W.)

M.S.: Am chef sä tac 0 micä plimbare. Ich h b Lust, einen kleinen Spaziergang
Vii cu mine? zu I 11 n. Kommst du mit?
H.W.: Oe ce nu? Unde mergem? W I (/n I ni ht? Wohin gehen wir?
M.S.: A~ vrea sä mä uit pu1in pe la I h " I ~ /1f ,nir n bißehen die Antiqua-
anticariate. Ai chef? r; I 11. ,11 ., 11 . Hast du Lust?
I

143
Stabilirea unei intälniri •
Verabredungen

H.W.: $tii. .. Colectiile vechi. .. Nu ma Ach, weißt du .. . Die alten Bücher. .. Das
amuzä. ist nicllt lustig.
M.S.: Dar mie imi pi ac anticariatele a~a Aber ich mag die Antiquariate so sehr.
mult. Vino, totu~i, cu mine. Komm doch mit.
H.W.: Bine. Dar numai de data asta. Also gut. Aber nur dieses Mal. Wo treffen
Unde ne intälnim? wir uns?
M.S.: in fata , Universitätii., Vor der Universität.
H.W.: Dar unde, exact? Aber wo genau?
M.S.: ViS-cl-vis de intrarea principalä, Gegenüber vom Haupteingang, genau
chiar la mijloc. in der Mitte.
H.W.: Oe acard. Cänd? Enverstanden. Wann?
M.S.: intr-a ...arä. iti' canvine? In einer Stunde. Paßt dir das?
H.W.: Bine. Intr-o ara. Gut. In einer Stunde.

eum se spune • Wie man's sagt

1. eum propuneti cuiva sä faceti ceva impreunä.


Wi Sie jen1anden vorschlagen, etwas gemeinsam zu unternehmen.

Sie (Dumneavaasträ): Ihr Partner (Partenerul dumneavaasträ):


Kommst du mit? (Vii?) Ja. Warum nicht? (Da. Oe ce nu?)
Wollen Sie mitkommen? (Veniti?) Gern. (Cu pläcere.)
Ist Ihnen das recht? (Va convine?) Ja. (Da.)

2. eum propuneti cuiva sä vä intälniti la 0 anumitä orä.


Wie Sie jemandem vorschlagen, sich zu einer bestimmten Zeit zu treffen.

144
Stabilirea unei intälniri •
Verabredungen

La ce orii?
La apte?
fntr-o or~?
In dOll m
- Um Viertel elf (La zece ~i un stert.)
Wann tfi ffi n wir uns?
- Um halb zehn. (La nouä ~i jumätate.)
(Cänd ne intälnim?)
- Um zwölf Uhr. (La douäsprezece.)

3. Cum propuneti cuiva un punct de intälnire.


Wie Sie jemandem einen Treffpunkt vorschlagen .

Wo treffen wir uns? (Unde ne intälnim?)

Treffen wir uns (Ne intälnim)


vor dem Haus - hinter dem Haus (in fata casei - in spateie casei)
im Theater (la teatru)
neben dem Hotel (Iängä hotel)
vor der Universität (in ta1a Universitä'ii)
zwischen dem Theater und der Universitt1t (intre teatru ~i Universitate)

••
Exercitii • Ubungen

Exercitiul
, 1.
Imaginati-vä ca cineva ca intreaba la ce Stellen Sie sich vor, jemand fragt Sie, um
ora vre1i sa va intälni1i. Propune1i 0 ora. wieviel Uhr Sie sich treffen wollen . Scl1la-
gen Sie einen Zeitpunkt vor.

Exemplu: Der Kollege : Wann treffen wir uns? (Cänd ne intälnim?)


Beispiel: Sie: Um zehn Uhr. (La ora zece.)

Spuneti ca vre\i sä va intälniti la orele Sa n i , ss Sie sich zu den folgenden


urmatoare: Uhr? .;1 , (1 lfi ffen wollen:

145
IKAPITEL w2f;1 Stabilirea unei intälniri •
Verabredungen

a) 11 Uhr d) 19:30 Uhr g) 16 Uhr


b) 17:15 Uhr e) 14:45 Uhr h) 20 Uhr
c) 12:30 Uhr f) 19:45 Uhr

Verificali-va raspunsurile cu ajutorul Überprüfen Sie Ihre Antworten mit Hilfe


CD-ului. der CD.

Exercitiul
, 2.
Imaginali-va ca sunteli intrebat unde vreli Stellen Sie sich vor, Sie werden gefragt,
sa va intälnili. Propuneli un loc. wo Sie sich treffen wollen. Schlagen Sie
einen Ort vor.

Exemplu: Der Kollege: Wo treffen wir uns? (Unde ne intälnim?)


Beispiel: Sie : Im Theater? (La teatru?)

a) am Alexanderplatz e) im Foyer
(la piata Alexandru) (in foaier)
b) vor dem Hotel f) hinter dem Theater
(in fata hotelutui) (in spateie teatrului)
c) zwischen dem Hotel und Universität g) in der Blumenstraße
(intre hotel §i Universitate) (pe strada Florilor)
d) gegenüber vom Hapteingang der h) neben dem Hotel
Universität (tänga hotel)
(vis-a-vis de Universitate)

Verificali-va raspunsurile cu ajutorul Überprüfen Sie Ihre Antworten mit Hilfe


CD-ului. der CD.

Exercitiul
, 3.
Ascultali pe CD urmätorul dialog. Hören Sie sich auf der CD die folgende
Unterhaltung an.

$tefan: Bist du morgen abend frei? (Mäine searä e~ti liberä?)


Inna : Ja. Warum? (Da. Oe ce?)
$tefan : Morgen lliuft im "Forum " eine Wiederholung des Films "Die Abenteuer des
Werner Holt". (Mäine ruleaza din nou la "Forum" "Aventurile lui Werner Holt".)
Inna : Gute Idee. Wo treffen wir uns? (Buna idee. Unde ne vedem?)

146
Stabilirea unei intälniri •
Verabredungen

$tefan: Vor d 111 1--1 )/cl ,A toria ". (in fata Hotelului "Astoria".)
Inna: Wo i t f ? ( nde e asta?)
$tefan : In der Blu", 11 1I ße. (Pe strada Florilor.)
Inna : Gut. W, nl ? ( ine. Cand?) .
$tefan: U,n 19:30 Uhr. (La ara 19:30.)
Inna: Einverstand n. Bis morgen. (Oe acord. Pe maine.)

Purtati, 0 conversatie
, asernänätoare Fül1ren Sie [jl7nliche Unterhaltungen,
folosind
.
urmätoarele informatii., Con- indem Sie folgende Informationen ver-
vorbirile a) ~i b) ascultati-1e pe CD ~i wenden . Hören Sie sich die Unterhalt-
verificali-vä räspunsurile de la c) la e) ungen a) und b) auf der CD an und
i n capitolul cu rezolväri din manual. überprüfen Sie 111re Lösungen zu c) bis
e) im Lösungsteil des Buches.

a) Parkstraße - 20 Uhr (strada Parcului)


b) in der Nähe der Universität - 19:30 Uhr (In apropierea Universitätii)
c) neben dem U-Bahn-Eingang - 18 Uhr (Ianga intrarea metroului)
d) vor dem Theater - 19 Uhr (in fata teatrului)
e) zwischen "Sca/a " und IIPatria " - 17 Uhr (intre "Scala" ~i "Patria")

Ascultati, • Hören Sie zu

Ascultati atat ultima parte a scenetei nr. 3, cat ~i celelalte trei pärti anterioare, iar apoi
räspundeti la intrebäri.

Sceneta nr. 3
(partea a patra)

- La ce hotärare se ajunge?
- Ce schimbäri vor face in camera lui Werner?

147
IKAPITEl;-28l Articole de imbräcäminte •
B'e kleidung
....
In aceastä lectie
, invätati:
, ,
• cäteva expresii care vä folosesc atunci cand cumpärati articole de Ymbräcäminte
§i cadouri

Dialoguri • Dialoge

Dialogul 1. Ingrid Müller (I.M.), die Verkäuferin (vänzätoarea) (V.)


V.: Bunä ziua. Vä pot ajuta? Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen?
I.M.: Da. Caut 0 pereche de mänu§i. Ja. Ich suche ein Paar Handschuhe.
V.: Da. Ce märime? Ja. Welche Größe?
I.M.: Cred cä märimea 7. Ich habe Größe 7, glaube ich.
V.: Aici sunt cäteva mänu§i märimea 7. Hier sind einige Hanschuhe Größe 7.
I.M .: Ah, nu. Nu aveli de piele? Ach, nein. Haben Sie nicht welche aus
Leder?
V .: Ba da . Uitati mänu~i din piele. Doch. Hier sind Lederhandschuhe.
I.M .: Pot sä le probez? Kann ich sie anprobieren?
V.: Sigur. Natürlich.
I.M .: Nu aveti, un numär mai mare? Haben Sie sie nicht eine Nummer größer?
V .: Ba da. Pottiti.
, Doch. Bitte schön.
I.M.: Foarte bine. Aveti, Ynsä aceastä Sehr gut. Haben Sie diese Größe aber
märime pe albastru? in Blau?
V.: Imi pare räu. Nu avem pe albastru. Es tut mir leid. Wir haben sie nicht in Blau.
I.M.: A§a. Atunci nu. La revedere. Ach so. Dann lasse ich es sein. Auf Wie-
dersehen.
V.: La revedere. Auf Wiedersehen.

Dialogul 2. Peter Heller (P .H.), die Verkäuferin (vänzätoarea) (V.)


P.H.: Bunä ziua. Guten Tag.
V.: Bunä ziua. Guten Tag.
P.H.: Caut un cadou, pentru so1ia mea. Ich suche ein Geschenk für meine Frau.
V.: Aveti, vreo idee? Haben Sie schon eine bestimmte Vor-
stellung?
P.H.: Are deja destul de multe bijuterii. Sie hat schon ziemlich viel Schmuck.
V.: Un parfum poate? Ein Parfum vielleicht?
P.H.: Ce mi-ati putea recomanda? Was können Sie mir empfehlen?
V.: Anais-ul este foarte iubit. Anais i t sehr beliebt?

148
Articole de imbräcäminte •
Bekleidung

P.H.: Pot sä-I inc rc? Kann ich es ausprobieren?


V.: Sigur! Sicher!
P.H.: Miroase bine. Cat costä? Das riecht gut. Was kostet es?
V.: 40 Inärci. 40 Mark.
P.H.: Bine. 11 iau. Gut. Ich nehme es.
V.: Sä-I impachetez ca un cadou? Wünschen Sie Geschenkpackung?
P.H.: Da. Vä rog . Ja . Bitte sehr.

Cum se spune • Wie man's sagt

1. Cum intrebati cand vreti sä cumpärati anumite articole


de imbräcäminte.
Wie Sie nach Kleidungsstücken fragen .
~

Hahdsch~he (man
.' eint l1emd·'(o c~ma
j

eine Bluse (0 bluza)


, inan Rock (o>:tust~)rp:
~;~~~~~~;1~1~'ie
' ~inen Pullover' un .<

intrebäri posibile Mögliche Fragen

Ce culoare? V\II Ich F rbe?


Ce märime aveti?
, Will " ,. ße haben Sie?
Ce märime doriti?
, Wil, I ß brauchen Sie?
Din länä? Din bumbac? Baumwolle?
Din mätase naturalä? All! '0 1 I , 'I

149
IKAPITEl:; i%
sl Articole de imbräcäminte •
Bekleidung

2. Cum spuneti ce doriti sä cumpärati.


Wie Sie beschreiben, was Sie kaufen möchten.

3. Cum .s puneti cä doriti altceva.


Wie Sie nach etwas anderem fragen.

4. Cum spuneli ce cäutati.


Wie Sie um Beratung bitten.

150
Articole de imbräcäminte •
Bekleidung

Kann ich es I sie I ihn probieren? Pot sä 0111 probez?


Derl die I das gefällt mir nicht. Nu-mi plaee.
lei? nehme es I sie I ihn I sie. O/il/le iau.
Was kostet es I sie I er? Cat costä?

••
, • Ubungen
Exercitii

Exercitiul
, 1.
Imaginali-vä ca sunteti venit in vizita la Stellen Sie sich vor, Sie sind als
Berlin ca om de afaceri. Ali gasit un mic Gescl1äftsmann auf Besuch in Berlin.
magazin. Vänzatoarea vä ofera mai multe Sie haben einen kleinen Laden gefunden.
lueruri, iar dumneavoasträ intrebati, ee Die Verkäuferin bietet Ihnen mehrere
pret au. Fiindca va ganditi la un eadou Dinge an und Sie fragen nach dem Preis.
pentru solia dumneavoastra, eumparali Da Sie an ein Geschenk für Ihre Frau
lueruri earaeteristiee pentru 0 femeie. denken, kaufen Sie nur Dinge, die für
Nu eumpärali nimie pentru dumneavoas- eine Frau geeignet sind. Hier sind zwei
trä. in continuare sunt doua dialoguri mo- Musterdialoge. Sie sind auch auf der
del. Eie se pot asculta ~i pe CD. CD zu hören.

Exemplu I Beispiel:

Die Verkäuferin: Hier ist ein Rock. (Aici este 0 fustä.)


Sie: Was kostet er? (Cat eosta?)
Die Verkäuferin : 70 Mark. (70 märei.)
Sie: Gut. Ich nehme ihn . (Bine. 0 iau.)
Die Verkäuferin: Dieser Schlips ist sehr schick. (Cravata asta este foarte ~ic.)
Sie: Was kostet er? (Cat costä?)
Die Verkäuferin: 40 Mark. (40 marei.)
Sie: Danke. Ich lasse es sein. (Mul~ unesc. Nu.)

Purtati, acum conversatii


, asemänätoare. Nun (O/lI , Tl i ähnliche Gespräche.

151
IKAPITEL 2~1 Articole de imbräcäminte •
Bekleidung

Die Verkl1uferin (Vänzätoarea) :

1. Hier ist ein sehr schöner Rock. (Aici este 0 fustä foarte frumoasä.)
2. Dieser Schlips ist sehr schick. (Cravata asta este foarte ~ic.)
3. Nehmen Sie diese Socken. (Luali ~osetele acestea.)
4. Kann ich Ihnen eine Halskette empfehlen? (Pot sä vä recomand un ~irag?)
5. Probieren Sie diese Bluse aus Seide. (Probali aceastä bluzä din mätase.)
6. Dieses OberJ1emd ist elegant. (Aceastä cäma~ä bärbäteascä este elegantä.)
7. Kaufen Sie dieses Kleid? (Cumpärati aceastä rochie?)
8. Diese Ohrringe sind sehr schön. (Ace~ti cercei sunt foarte frumo~i.)

Verificati-vä räspunsurile cu ajutorul Überprüfen Sie Ihre Antworten mit Hilfe


CD-ului. der CD.

Exercitiul
, 2.
Uitati-vä cu atenlie la acest dialog-model. Schaune Sie sich diesen Model/dialog
Este ~i pe CD. sorgfl1ltig an. Er ist auch auf der CD.

Die Verkäuferin: Kann ich Ihnen helfen? (Pot sä vä ajut?)


Sie: Ich suche einen Pullover. (Caut un pulover.)
Die Verkäuferin: Welche Größe? (Ce märime?)
Sie: Ich trage Größe 38... (Am märimea 38 ... )
Die Verkäuferin: Aus Wolle? (Din länä?)
Sie: Ja, aus Wol/e. (Da, din länä.)
Die Verkäuferin: Welche Farbe? (Ce culoare?)
Sie: Blau. (Albastru.)
Die Verkäuferin: Dieser ist sehr schick. (Acesta e foarte ~ic.)
Sie: Dieser gefällt mir sehr. Was kostet er? (Acesta imi place mult.
Cat costä?)

Preluati-vä rolul. Rolul vanzätoarei e pe Übern hmen Sie Ihre Rolle. Die Rolle
CD . der Verk u~ rin ist auf der CD.

152
Articole de imbracaminte •
Bekleidung

Sie wollen (Dori~i):

1. in n Rock - Größe 38 - aus Baumwolle - rot


(0 fustä - märimea 38 - din bumbac - ro~ie)
2 . Ein Bluse - Größe 36 - aus Nylon - gelb
(0 bluzä - märimea 36 - din nailon - galbenä)
3 . Ein Hemd - Größe 42 - aus Seide - grau
(0 cäma~ä - marimea 42 - din mätase - gri)
4. Einen Schlips - ... - aus Leder - grün
(0 cravatä - ... - din piele - verde)

Verificati-vä raspunsurile cu ajutorul Überprüfen Sie Ihre Antworten mit Hilfe


CD-ului. der CD.

Exercitiul
, 3.
fnchipui~i-vä ca vre~i sä cumpärati un Stellen Sie sich vor, Sie wollen eine Hose
pantalon. Puteti sä va prelua~i rolul in kaufen . Können Sie Ihre Rolle in dem .
dialog? Rolul vanzätoarei e pe CD. Gesprach übernehmen? Die Rolle der
Verkauferin ist auf der CD.

Die Verkäuferin (Vanzätoarea): Sie (Dumneavoasträ):

Guten Tag. Kann ich 1I1nen helfen?


Cäutati un pantalon.
Ja . Welche Größe?
Märimea 32.
Welche Farbe?
Ro~u sau maron (braun).
Hier ist eine sel1r elegante rote Hose.
Nu vä place.
Gefallt sie Ihnen in Braun?

Sicher.
E prea mic. Doriti mai mare.
Es tut mir leid. Eine größere Größe
haben wir nicht in Braun.

153
K Articole de imbräcäminte •
Bekleidung

V rill . ~I-V r spunsurile in capitolul Überprüfen Sie Ihre Antworten im


cu r Iv ri din nlanual. Lösungsteil des Buches.

Ascultati, • Hören Sie zu

in aceastä lectie incepe 0 nouä scenetä. Ascultati prima parte ~i räspundeti la intrebäri.

Sceneta nr. 4
(prima parte)

- Ce s-a intämplat la restaurant?


- Ce a disparut?

l' 4
La telefon • Telefonieren
,..
In aceastä lee ti, invätati:
, ,
• sä räspunde\i I
• sä cereti pe cin v I telefon
• sa lasali un ,n J

Dialoguri • Dialoge

Dialogul 1. Monika Schneider (M.S.), eine Stimme (0 voce) (S.)


s.: Alo, da? Hallo, ja?
M.S.: Pot sä vorbesc cu domnul Weber, Kann ich, bitte, Herrn Weber sprechen?
va rog?
s.: Imi pare rau. Aici nu e niciun Es tut mir leid. Hier gibt es keinen
Weber. Aveli un numar gre~it. Weber. Sie sind falsch verbunden.
M.S.: Nu este 58-91-46? Das ist doch 58-91-46?
S.: Nu, este 58-91-36. Nein, es ist 58-91-36.
M.S.: Scuzali-ma pentru deranj. Es tut mir leid, Sie gestört zu /1aben.
S.: Nu face nimic. Das macht nichts.
M.S.: La revedere. Auf Wiederhören.
S.: La revedere. Auf Wiederhören .

Dialogul 2. Hans Weber (H.W.), eine Stimme (0 voce) (S.)


H.W. : Buna seara. Monika e acasa? Guten Abend. Ist Monika da?
S.: Cine 0 cauta? Wer ist am Apparat?
H.W. : Hans Weber este la aparat. Hans Weber ist am Apparat.
S.: Un moment. .. Nu, nu e aici. Moment... Nein. Sie ist nicht da .
H.W.: Asta-i tare nepläcut. Das ist wirklich ärgelich.
S.: Tmi pare rau. Es tut mir leid.
H.W.: Ati, vrea sä-i transmiteti, ceva? Würden Sie ihr etwas ausrichten?
S.: A~tepta\i. Warten Sie.
H.W. : Ati putea sä 0 rugali sä ma sune Würden Sie sie bitten, mic/1 so bald wie
cat de repede posibil. möglich anzurufen?
s.: Cine e la telefon? Wer sprincht?
H.W.: Hans Weber. Hans Weber.
S.: Cum se scrie? Wie schreibt man das?
H.W.: W-E-B-E-R. W-E-B-E-R.
s.: ~i ce numär de telefon? Und w I hes ist Ihre Telefonnummer?
H.W. : N umärul meu este 29-31-41 . M in NUlnlner ist 29-31-41.

155
La telefon • Telefonieren

S.: In ordine . 0 voi ruga sä vä sune. In Ordnung. Ich werde sie bitten, Sie
anzurufen.
H.W .: Multumesc.
, Vielen Dank.
S. : La revedere. Auf Wiederhören .
H.W .: La revedere. Auf Wiederhören .

Dialogul 3. Uwe Schutz (U.S.) , eine Stimme (0 voce) (S.)


S.: Ato , da? Hallo?
U.S .: Domnul Heller este? Ist Herr Heller da?
S.: Un moment, vä rag. Nu, nu este aici. Moment, bitte. Nein, er ist nicht da.
U.S.: A1i putea sä-i transmiteli, vä rog, Würden Sie ihm, bitte, etwas ausrichten?
ceva?
S.: Sigur. Natürlich .
U.S.: A1i putea sa-i spune1i ca I-a sunat Würden Sie ihm sagen, dass Herr Müller
domnul Müller. angerufen hat?
S.: Domnul Müller. Ti vai transmite. Herr Müller. Ich werde es ihm ausrichten.
U.S. Multumesc.
, Vielen Dank.
S. : Nu aveti pentru ce. Keine Ursache.
U.S. : La revedere. Auf Wiederhören .
S.: La revedere. Auf Wiederhören.

Cum se spune • Wie man's sagt

1. eum spuneti eine sunteti.


Wie Sie sagen, wer Sie sind.

2. Cum spuneti ca doriti sä vorbiti cu cineva.


Wi agen, dass Sie jemanden sprechen mÖcJ1ten.

l' )
La telefon • Telefonieren

Moment. (Un moment.)


Es tut Inir leid, Jürgen ist nicht da. (imi pare räu, Jürgen nu este.)
Sie sind ~ Iscl1 verbunden . (Ave1i un numär gre~it.)
Wer ist am Apparat? (Cine e la telefon?)
Es tut mir leid, Sie gestört zu 11aben. (imi pare rau ca v-am deranjat.)
Das macl1t nichts. (Nu face nimic.)

3. Cum läsati un mesaj.


Wie Sie eine Nacl1richt hinterlassen.

••
Exercitii • Ubungen

Der Anruf
in urmätoarel xercitii
, va vom invita sä In den folgenden Übungen werden wir
duceti• diferite onvorbiri telefonice cu Sie aufforden verschiedene Telefon-
numerele dat pe cat posibil cu un par- gespräch mit den angegebenen Num-
tener. Verific ~i -v a r - spunsurile cu aju- m ern zu ~ '}hren , wenn möglich mit einem
torul CD-ului. P rtn r. Ü rprOfen Sie Ihre Antworten
mit i/~ , I r CO.

157
La telefon • Telefonieren

Exercitiul
, 1.
Werner Prat, München, tel.: 2-31-24
.
Sunati la acest numär. Prezentati-vä.
." Ati dori sä vorbiti cu domnul Prat.

Exercitiul
, 2.
R. Kapfer, Heidelberg, tel.: 1-14-23
Sunati-I pe domnul Kapfer. Prezentati-vä. Asigurati-vä cä aveli numärul corect.
Ali gre~it. Scuzali-vä.

Exercitiul
, 3.
Hotel "Astoria" , Mark Günter, Manager
TI sunali pe proprietarul Hotelului ,Astoria". Asigurali-vä cä aveli numärul bun.
Va prezentali. Doriti sä vorbili cu domnul GÜnter. Nu este. Veti suna mai tärziu.

Exercitiul
, 4.
Frau Reich, tel.: 1-77-92
Sunati-o pe doamna Reich. Verificali dacä numärul e bun. Prezentali-vä. Nu este.
Rugati-o sä vä sune mai tärziu. Läsati-vä numärul de telefon.

Exercitiul
, 5.
Herr Müller, tel.: 6-81-22
Sunati-I pe domnul Müller. Asigurali-vä cä numärul e bun. Prezentali-vä. Dorili sä
vorbiti cu domnul Müller. Aflali cä nu este. Dorili sä läsali un mesaj.

Wir telefonieren Ihnen


In exerciliile urmätoare, veli primi cäteva In den folgenden Übungen werden Sie
apeluri telefonice. Concentrati-vä pe rolul einige Telefonanrufe erhalten. Konzen-
dumneavoasträ. Dacä dorili, puteli prelua trieren Sie sich auf Ihre Rolle. Wenn Sie
ambele roluri. möchten, können Sie auch beide Rollen
übernehmen.

Verificati-vä räspunsurile cu ajutorul ÜberprOfen Sie Ihre Antworten mit Hilfe


CD-ului. der CD.

158
La telefon • Telefonieren

Exercitiul
, 6.
Sunä telefonul. undeti ~i intreba1i cu eine vorbi1i. Cel eare sunä ar dori
cu domnul Fisch omnul Fischer nu este. Ruga1i sä revinä mai tärziu.

Exercitiul
, 7.
Sunä telefonul. Räspundeti.
..t
Cel care a sunat dore~te cu doamna Winkler.
Doamna Winkler nu este. Intrebati dacä vrea sä lase un mesaj.

Exercitiul
r
8.
Sunä telefonul. Räspundeti. Cel eare a sunat dore~te cu domnul Wagen.
...Nu-I cunoa~teti.
'
li spuneti, ca a gre~it. Cel care a sunat repeta numärul.
Ii spuneti numarul dumneavoasträ ~i-i spuneti cä are un numär gre~it.

Ascultati, • Hören Sie zu

Asculta!i acum pär!ile a doua $i a treia ale scenetei nr. 4 pänä cänd puteti räspunde la intrebäri.

Sceneta nr. 4
(pär1i1e a doua ~i a treia)

- eine este intrebat in legäturä cu furtul?


- Cui i s-a furat eeva?

159
KAPITEL 3:«: Obiecte pierdute • Verlust

'"
In aceastä lectie
, invätati:
, ,
• s nunlali 0 pierdere sau un furt
• s puneli unde ~i cänd ati pierdut ceva
• sä d scrieti, un obiect

Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. Monika Schneider (M.S.), ein Angestellte im Fundbüro (un salariat de
la biroul de obiecte pierdute) (A.)

M.S : Scuzati-ma.
, Entschuldigen Sie.
A.: Da? Ja?
M.S.: Mi-am pierdut geamantanul. Ich habe meinen Koffer verloren.
A. : Puteti, sä mi-I descrieti?
, Können Sie Ihn beschreiben?
M.S.: Este din piele. Er ist aus Leder.
A. : Da. Ce culoare? Ja. Welche Farbe?
M.S.: Este albastru. Er ist blau.
A .: Este nou? Ist er neu?
M.S.: Da, e nou. !?i are fermoar. Ja, er ist ganz neu. Und er hat einen
Reißverschluß.
A.: Acesta e? Ist der das?
M.S.: Da. Multumesc.
, Oh, ja. Vielen Dank.

Dialogul 2. Peter Heller (P .H.), der Ober (chelnerul) (0.)


P.H.: Scuzä-mä. Mi-am uitat aparatul de Entschuldigen Sie. Ich habe meinen
fotografiat. Fotoapparat vergessen .
0.: Ce fel de aparat e? Was (ar ein Apparat ist es?
P.H. : Este un Leica vechi. Es ist eine alte Leica.
0.: Are un etui? Hat sie eine Tasche?
P.H.: Da, etui din piele. Ja, sie hat eine Ledertasche.
0 .: Ce culoare? Welche Farbe?
P.H .: Etui-ei este maro. Die Tasche ist braun.
0 .: Acesta este? Ist sie das?
P.H.: a. Multumesc

. Oh, ja . Vielen Dank.

Dialogul 3. IIse Heller (I.H.), ein Wachtmeister (un gardian) (W.)


l.H .: un ziua. Puteti sä ma ajutali? Guten T . Können Sie mir helfen?
W .: -a Intämplat? Was i tl ?
Obiecte pierdute • Verlust

I.H.: Cäinele r u. Mi-am pierdut Es ist mein Hund. Ich habe meinen
cäinele. Hund verloren .
W.: Cäinele dumn voasträ? Ihren Hund? Wie heißt er?
Cumilch m " ?
I.H.: Toto. iI cheamä Toto. Toto. Er heißt Toto.
W.: Multi, c:lini se numesc Toto. Viele Hunde heißen Toto. Was (Or ein
Ce tel de c:line e? Hund ist es?
I.H.: Este un pudel. Un pudel negru. Es ist ein Pudel. Ein schwarzer Pudel.
W.: Avem mai mul\i pudeli. Wir haben mehrere Pudel.
I.H.: Dar Toto vine daeä iI ehern. Aber Toto kommt, wenn ich i/ln rufe.
W.: Este normal sä vinä cäinii atunci Es ist normal, dass die Hunde kommen,
cänd sunt chemati. , wenn man sie ruft.
I.H.: Dar numai micutul , meu Toto Aber nur f!1ein kleiner Toto kOlnmt, wenn
vine cänd 11 strig eu. ich ihn rufe.
W.: E in regulä. Cum dorili. Ist schon recht. Wie Sie wollen.
I.H.: Toto! Toto! Aici e. Multumesc,
, Toto! Toto! Das ist er. Danke, Herr
domnule gardian. Wachtmeister.

Cum se spune • Wie man's sagt

1. Cum anuntati 0 pierdere sau un furt.


Wie Sie einen Verlust oder Diebstahl angeben.

2. Cum precizati locul unde ati pierdut ceva.


Wie Sie den Ort des Verlustes angeben.

161
Obiecte pierdute • Verlust

3. Cum spuneti cand ati pierdut ceva.


Wie Sie den Zeitpunkt des Verlustes angeben.

4. Cum descrieti lucrul pe care I-ati pierdut.


Wie Sie den verlorenen Gegenstand beschreiben .

Gum puneti ce se aflä inäuntru.


WH J( ,' gen, was sich darin befand.

1 •
Obiecte pierdute • Verlust

W" war (, . ....,..<.-<',.

••
Exercitii • Ubungen

Exercitiul
, 1.
Spuneti ca ati pierdut urmätoarele Sagen Sie, dass Sie die folgenden
lucruri ~i verifica1i-vä räspunsurile Gegenstt3nde verloren haben, und
cu ajutorul CD-ului. überprüfen Sie Ihre Antworten Init
Hilfe der CD.

1 . der Paß (pa~aport) 5. die Karte (bilet)


2. der Koffer (geamantan) 6. der SchlOssel (cheie)
3. die Armbanduhr (ceas de mäna) 7. der Hund (cäine)
4. die Ohrringe (cercei) 8. das Radio (radio)

Exercitiul
, 2.
Citi1i ~i asculta1i urmätoarele convorbiri: Lesen und hören Sie die folgenden
Unterhaltungen an:

Sie: Entschuldigen Sie. Ich/labe meinen Koffer verloren.


(Scuza1i-ma. Mi-am pierdut geamantanul.)
Der Angestellte: Können Sie ihn beschreiben? (Pute1i sa mi-o descrie1i?)
Sie: Er ist neu. (Este noua.)
Der Angestellte: Wo haben Sie ihn verloren? (Unde ati pierdut-o?)
Sie: Bei der U-Bahn. (in metrou.) ·
Der Angestellte: Ist er das? (Aceasta este?)
Sie: Ja. Danke. (Da. MuI1umesc.)

Sie: Entschuldigung. Ich habe n1 ill lill v rIoren.


(imi cer scuze. Mi-am pierd It h I rii .)
Der Angestellte: Können Sie die beschreib n ? (I ul \i Ini-i descrie1i?)
v

163
Obiecte pierdute • Verlust

Sie : Sie war neu. (Erau noi.)


Der Angestellte : Wo haben Sie sie verloren? (Unde i-ati pierdut?)
Sie : Bei dem Bahnhof (in 9arä.) ,
Der Angestellte : Ist sie das? (Ace~tia sunt?)
Sie : Ja . Vielen Dan. (Da. Mul1umesc mult.)

Preluali-vä rolul in dialoguri asemänätoare. Übernehmen Sie Ihre Rolle in ähnlichen


Ali pierdut urmätoarele lucruri: Gesprächen. Sie haben die folgenden
GegenstlJnde verloren:

(die) Jacke (sacou) - neu (nou) - Bahnhof (9arä)


(der) Sack (sac) - alt (vechi) - Hotel (hotel)
(die) Brille (ochelari) - neu (nou) - U-Bahn (metrou)
(die) Tasche (po~eta) - rot (ro~u) - Bus (autobus)

Verificali-vä räspunsurile cu ajutorul Überprüfen Sie Ihre Antworten mit Hilfe


CD-ului. der CD.

Ascultati, • Hören Sie zu

Ascultati ultima parte a scenetei nr. 4 ~i räspundeti la urmätoarele intrebäri.

Sceneta nr. 4
(partea a patra)

- Cum arätau obiectele pierdute?


- Cum se solutioneazä
, situatia?
,
Servicii • Dienstleistungen

...
.
In aceastä lecti invätati:
, ,
• sä dati dife it I I lur I I reparat sau la eurälat

Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. Monik Schneider (M.S.), ein Angestellte (un salariat) (A.)
M.S.: Buna ziua . Guten Tag.
A.: Buna ziua . Guten Tag.
M.S.: A§ vrea sä las la reparat acest Ich möchte dieses Radio reparieren
radio. lassen.
A. : Pot sa-I vad? Ce nu funetioneazä?

Kann ich es sehen? Was funktioniert
nicht?
M.S.: Face un sunet ciudat. Es macht ein komisches Ger13usch.
A.: Oe unde I-ali eumpärat? Wo haben Sie es gekallft?
M.S.: Aiei. Hier.
A.: Aveli un act de garantie? Haben Sie einen Garantiese/1ein?
M.S.: Nu. Nu-I mai am. Nein. Ich habe ihn nicht mehr.
A.: Voi face tot ce pot. Nu pot sä vä Ich werde mein Bestes tun. Aber iC/1
promit nimic. kann nic/1ts versprechen.
M.S.: Bine. Cand va fi gata? Am nevoie Ist se/10n gut. Wann wird es fertig sein?
de el saptämäna viitoare. Ich braue/1e es nachste Woche.
A.: imi pare rau. Nu inainte de Es tut mir leid. Nicht vor Ende des
sfär~itullunii. Monats.
M.S.: Cat 0 sä eoste? Wieviel wird es kosten?
A.: Nu ~tiu exact. Intre 50 §i 100 märci. IC/l weiß es nicht genau. Zwischen 50
und 100 M.
M.S.: E bine. Ist gut.

Cum se spune • Wie man's sagt

1. Cum läsati lucrurile la reparat sau la curälat.


Wie Sie Dinge reparieren oder reinigen las n.

Ich möchte ' ~ , dieses Radio re arieren lassen.


. " diese"Bluse reini en

Doresc sa las 'r rAt radioul. '


blllza.

165
KAPITEL .·~ff~ Servicii • Dienstleistungen

2. Cum descrieti ce are lucrul respectiv.


Wie Si Mangel I Defekte beschreiben.

3. eum intrebati cänd e gata ceva.


Wie Sie fragen, wann etwas fertig sein wird.

Mögliche Antworten:

Nächste Woche Morgen


Ende des Monats Mittwoch

••
Exercitii • Ubungen

Exercitiul
, 1.
Aceste propozi'ii nu sunt cörecte. Puteli Diese Sätze sind ungeordnet. Können
. Traducerea in romänä a
s I corectati. Sie sie in die richtige Reihenfolge brin-
v rb lor poate va ajutä. gen? Die rumänische Übersetzung der
Verben hilft 1I1nen vielleicht dabei.

Ich möchte mein Klavier reparieren lassen (a repara)


Ich möchte meinen Anzug reparieren lassen (a repara)
Ich möchte meine Schuhe schneiden lassen (a täia)
Ich möchte meinen Film bOgeIn lassen (a cälca)
Ich möchte mein Haar reparieren lassen (a repara)
Ich möchte mein Radio reinigen lassen ( ,ra,a)
Ich möchte mein Hemd stimmen lass n ( rda)

I ·
Servicii • Dienstleistungen

Verificati-vä r pun urile cu ajutorul Oberprüfen Sie Ihre Antworten im


capitolului cu r Iv - ri din manual. Lösungsteil des Buches.

Exercitiul
, 2.
In drum spre casä a'i avut un accident Auf dem Nachl1auseweg hatten Sie einen
~i ati cäzut de pe bicicletä, imbracamin- Unfall und sind vom Rad gefallen. Ihre
tea va e murdarä ~i unele lucruri s-au Kleidung ist schmutzig und einige Sachen
stricat. Mergeti in diferite magazine. Ce sind kaputt. Sie gehen in die verschied-
spuneti? enen Geschl1fte. Was sagen Sie?

1. Mein Mantel ist sehr schmutzig (murdar). Ich möchte ihn .. .


2. Meine Armbanduhr ist zerbrochen (spart). Ich möchte sie .. .
3. Mein Fotoapparat ist kaputt (stricat). Ich möchte ihn .. .
4. Mein Hemd ist schmutzig (murdara). Ich möchte es .. .
5. Mein Hut ist schmutzig (murdara). Ich möchte ihn ,..

Verificati-va raspunsurile ascultand Oberprüfen Sie Ihre Antworten, indem


CD-ul. Sie sich die CD anl1ören.

Exercitiul
, 3.
Imaginati-va ca sunteti foarte lene~. Stellen Sie sich vor, Sie sind wirklich faul.
Prietenul dumneavoastra, Werner, Ihr Freund Werner ist sehr aktiv und tut
este foarte activ ~i face totul singur. alles selbst. Sie ziehen es vor, dass man
Presupuneti ca face totul pentru alles für Sie tut.
dumneavoasträ.

Exemplu: Werner: Ich will das Auto waschen.


Beispiel: Sie: Ich möchte Inein Auto waschen lassen.
Werner: Ich will das Auto waschen.
Ich will die Fenster putzen.

Icl1 will mein Hemd waschen. (Vreau sä-mi späl cäma~a.)


Ich will mein Zimmer aufrtJumen. (Vreau sä-mi tac ordine in camerä.)
Ich willlneine Hose bügeln. (Vreau sä-mi c le p ntalonii.)
Ich will meinen Anzug reinigen. (Vreau s - I i Ir ~ ostumul.)
Y Y

Ich will mein Radio reparieren . (Vreau s -mi p r r dioul.)

Verificati-vä räspunsurile cu ajutorul hell" 1(011 i Ihre Antworten mit Hilfe


J

CD-ului. I ,I ,I

167
Servicii • Dienstleistungen

Ascultati, • Hören Sie zu

in aceasta lectie incepe 0 nouä scenetä. Ascultati prima parte ~i räspundeti la urmätoarele
intrebäri.

Sceneta nr. 5
(prima parte)

- Ce este domnul Schneider?


- Unde locuie~te cu familia lui?
- Ce profesie are so~ia lui?
Accidente • Unfälle

"
In aceastä lectie
, invätati:
, ,
• sä anuntati
, , un ccid nt
• sä deserieti, u n ccident

Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. Ein Polizist (un politist) (P .), ein Mann (un bärbat) (M.),
eine Frau (0 femeie) (F.)

P.: Ma~ina este a dumneavoasträ? Gehört Ihnen das Auto?


M.: Da. Ja.
P.: Ma~ina aeeasta vä apar1ine? Geh6rt 1I1nen dieses Auto?
F .: Da. Ja.
P.: Puteti sä-mi spuneti ee s-a Können Sie mir sage, was passiert ist?
Intämplat?
M.: Am vrut s-o eotese la stänga. Am Ich wollte nach links abbiegen. Ich
fränat. .. bremste ...
P.: Asta-i tot? Ist das alles?
M.: Aeeastä ma~inä m-a lovit in spate. Dieses Auto ist mir hinten reingefahren.
Mergea prea repede. Es ist zu schnell gefahren.
F. : Nu e adevärat. Am mers foarte Das stimmt nicht. Ich bin sehr langsam
incet. gefahren.
P.: Pot sä vä väd permisul? Kann ich Ihren FührerscJ1ein sehen?
M.: Poftiti.
, Bitte.
P.: ~i asigurarea dumneavoasträ? Und Ihre Versicherung?
M.: Poftiti.
, Bitte.
P .: Sä faeem actul de constatare. Dann mac/1en wir mal das Protokoll.

Dialogul 2. Der Fahrer (~oferul) (F .), ein Radfahrer (biciclistul) (R.)

F.: V -ati, lovit? Sind Sie verletzt?


R.: Nu. Nu e grav. Nein. Es ist nicht schlimm.
F.: Multumesc
, lui Dumnezeu! Gott sei Dank!
R.: ~tili, nu a fost vi na mea. Es war nicht l11eine Schuld, wissen Sie.
F .: Cum? Wie?
R.: Am prioritate. Ich h b Vorfahrt.
F .: Dar mi-ali ie~it in fatä. Ab r i ind vor mir rausgefahren.
R.: Voiam sä 0 cotese la stänga. I 11 w "' n ch links abbiegen.
F.: Nu ati, semnalizat. i 11 I " ni ht geblinJ<t.
R.: Ba da. Am semnalizat. Numai ca e il , I ,11 11 geblinkt. Sie haben nur
nu v-ati, uitat. II,e/,t /"" qc haut.

169
ITEL 32 Accidente • Unfälle

N I-I v - rat. Das stim/Tlt nicht.


A\I m r prea repede. Sie sind zu schnell gefahren.
F.: N -i d värat. Das stimmt nicht.
R.: Atun ci, trebuie sä anunläm politia. Dann /Tlüssen wir die Polizei rufen .
F.: Nu . Nu e necesar. Nu existä acci- Nein. Das ist nicht nötig. Es gibt keine
dentati, . Rezolväm tormalitätile
, Verletzten. Erledigen wir jetzt die For-
acum. malitäten.
R. : Bine. Puteli sä-mi dati numele ~i Gut. Kann ich Ihren Namen und Ihre
adresa? Adresse haben?

Cum se spune • Wie man's sagt


A

1. Intrebäri pe care vi le poate pune un politist.


Fragen, die ein Polizist Ihnen stellen könnte.

Sagen Sie IniT: was passiert ist. (Spuneti-mi ce s-a intämplat.)


Wo waren Sie? (Unde erali?)
Was wollten Sie tun? (Ce vroiali sä taceti?)
Kann ich Ihren Führerschein sehen? (Pot sä vä väd permisul?)

2. Cum spuneti unde vä aflati in momentul accidentului.


Wie Sie sagen, wo Sie gerade waren .

f~' der-irJ:imarstra~e (pfj 'straqfJ We~iPar) ' <

auf dem': Borger$telg (pe trotuarj. . ~i;:~: .


auf der Autobahn" e autostra(1a ~~~~,.

3. Cum spuneti cu ce mijloc de transport erati.


Wie Sie Ihr Transportmittel beschreiben.

4 . Cum spuneti ce tocmai vroiali sä faceti.


WJ( en, was Sie gerade tun wollten .

1I )
nach'~hnkf~bbiegen (cotesc la stiJnga) < , ~,1i
geradeaus fahren (merg Fnainte)
Ich wollte '
(Vroiam sa)
'oie Straße\>Öberqueren (traversez) ,
parkEt" (p~rchez) <

das JXulo oBerholen (depa§esc ma§ina) "f

5. eum spuneti unde mergeati.


Wie Sie sagen, wohin Sie gehen wollten.

~acq~Ha~!,e geren~JQ1er~~~icas~)" .. :1' '-


ins 'Kino gehen (merg Ja cJJJematograf)
~um ,Bahn~of gehen~ (me~itla garfJ) ,

6. eum spuneti ce vitezä aveati.


Wie Sie sagen, wie schnell Sie gerade fuhren.

7. eum descrieti ce s-a intämplat.


Wie Sie beschreiben, was passiert ist.

Ein'Fußganger ist Ober der straße gegangen '

mi-a trecuf prin fara


m-a lovit Fn spate
a mers prea repede
nu a semnalizat
a pus frtlnlf brusc
a vrut sa 0 la I st~nga

171
I~APITEL >~2' Accidente • Unfälle

••
.Exercitii • Ubungen

Exercitiul
, 1.
Imaginali-vä cä trebuie sä räspundeli la Stellen Sie sich vor, Sie sollen die Fragen
intrebärile unui polilist care vrea sä §tie eines Polizisten beantworten, der wissen
unde erati, cänd s-a intämplat accidentul.
~
möchte, wo Sie waren, als ein Unfall ge-
Intrebuintati
, , urmätoarele informatii:
, schah. Benutzen Sie hierzu die folgenden
Informationen.

Exemplu: a) Blumenstraße - auf dem Bürgersteig (trotuar)


Ich war auf dem Bürgersteig in der Blumenstraße.
(Eram pe trotuar pe strada Florilor.)
Beispiel: b) Parkstraße I Goethestraße
Ich war zwischen der Parkstraße und der Goethestraße.
(Eram lntre strada Parcului ~i strada Goethe.)

a) Weilnarstraße I Berlinerstraße d) Schillerstraße I Alexanderplatz


b) Blulnenstraße I Londonstraße e) Weimarstraße - Bürgersteig
c) I k fraße - Bürgersteig f) Mozartstraße - Bürgersteig

Verifi \i-va raspunsurile cu ajutorul OberprOfen Sie Ihre Antworten mit Hilfe
C -uhli . der CD.

Ex r itiul 2.
In IUptll\1 v acum cä erati cu ma§ina Stellen Si ich jetzt vor, Sie waren mit
cllIlIll In : dem Auf I"li rwegs:

I/'
Accidente • Unfälle

Exemplu : .--I) I .1/1 I1 ße


Icll L ill uf der Parkstraße gefahren .
(1\1 I rs pe strada Parcului.)
Beispiel: b) ~l/ I< iI ße I Goethestraße
I 11 in uf der Parkstraße gefahren und ich wollte in die Goethe-
Ir ß bbiegen.
(Am mers pe strada Parcului ~i vroiam sä 0 iau pe strada Goethe.)

a) Blumenstraße d) Weimarstraße I Berlinerstraße


b) Blumenstraße I Londonstraße e) Parkstraße
c) Mozartstraße f) Goethestraße

Exercitiul
, 3.
Citi1i intrebärile de mai jos ale unui pali1ist , Sie lesen unten die Fragen eines Poli-
pe care le ave1i ~i pe CD, cu spalii läsate zisten, die Sie auch auf der CD hören,
libere pentru räspunsurile dumneavoasträ mit Lücken für Ihre Antworten. Entschei-
Preluati-va
, ralul in canversatie.
, den Sie, was Sie sagen möchten, und
übernehmen Sie Ihre Rolle in dem Ge-
sprl1ch.

Der Polizist (Poli1istul) Sie (Dumneavaasträ)

Wo waren Sie?
(Unde era1i?) Era1i pe trotuar.

Wohin wollten Sie fahren?


(Unde vroiali sä merge1i?) Mergea1i la gara.

Was ist passiert?


(Ce s-a intämplat?) Un biciclist (Radfahrer) s-a aprit brusc.

Ma~in a I-a cälcat pe biciclist.


(fuh r den Radfahrer an)

Un arsche ro~u.

Din le, nu .

Verifica1i-vä räspunsurile in capitolul 1 0 IIHII(0 11 i Ihre Antworten im


cu rezolväri din manual. I ( . '" 'U.·/ ';1cl Buches.

173
IKAPITEL 3211 Accidente • Unfälle

Ascultati, • Hören Sie zu

Ascultati partea a doua a scenetei nr. 5 §i räspundeti la urmätoarele intrebäri.

Sceneta nr. 5
(partea a doua)

- Cäti, ani are fiullor?


- Ce pasiuni are fiica lor?
- Unde vor sä se mute?

,I
Concediu • Urlaub

...
In aceast I invätati:
, ,
• sä povesti\i (111 111 inl lari

Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. 11 r (I.H .), eine Nachbarin (0 vecinä)

I.H.: Buna ziu Guten Tag.


N.: Buna ziu . Ati, vut un concediu Guten Tag. Haben Sie einen schönen
frumos? Urlaub gehabt?
LH.: Nimic deos bit. Nicht besonderes.
N.: pacat. 011, wie schade.
LH.: Vremea a fost groaznica. Das Wetter war furchtbar.
N.: pacat. Wie schade.
I.H.: Camera a fost Ingrozitoare. Das Zimmer war fürchterlich .
N.: pacat. Wie schade.
I.H.: A costat mult prea mult. Es hat wirklic/7 zu viel gekostet.
N.: Vai de mine! Um Gottes Willen!
I.H.: Liftul era stricat. Scara era foarte Der Lift war kaputt. Die Treppe war
abrupta. sehr steil.
N.: Tmi pare räu. Das tut mir aber leid.
LH.: Ceilal1i clien1i nu erau prieteno~i. Die anderen Gäste waren nicht freundlich.
N.: Groaznic. Veniti, inauntru. Sem Furchtbar! Kommen Sie doch herein. Wir
o cafea Impreuna. trinken eine Tasse Kaffee zusammen.
I.H.: Multumesc.
, Danke.

Dialogul 2. Hans Weber (H.W.), Monika Schneider (M.S.)


H.W.: Monika, ai avut un concediu Monika, hattest du einen schönen
frumos? Urlaub?
M.S.: Da, a fast nemaipomenit. Ja, er war großartig.
H.W.: Cum era hotelul? Wie war das Hotel?
M.S.: Am avut 0 camerä excelenta, Wir halt n ein ausgezeichnetes
camerä cu balcon. Zirnln er Ini! Balkon.
H.W.: Aveai 0 priveli~te frumoasa? H i l i äl I ine l1iibsche Aussicl1t?
M.S.: Da. Era cu vedere la mare. J . Wi, hnll n Ausblick aufs Meer.
H.W.: E~ti a~a bronzatä! Vremea a fost Du i I ~ unI War das Wetter
buna?
M.S.: Am avut 0 vreme foarte buna! hr chönes Wetter!
H.W.: Era foarte cald? l!V'J/ " 11 iR ?
M.S.: Da. La pranz era prea cald. ). MIII If/.· WOI zu heiß.

175
Concediu • Urlaub

H.W .. ' äncarea? Wie war das Essen?


H. . : a fost nemaipomenitä Das Essen war ausgezeichnet und gar
umpä. nicht teuer.

Cum se spune • Wie man's sagt

Cum va descrieti, ultimul concediu


Wie Sie Ihren letzten Urlaub beschreiben.

1. Cum spuneti unde ati fost.


Wie Sie sagen, wo Sie hingefahren sind.

2. Cum descrieti, conditiile


. , de cazare.
Wie Sie Ihre Unterkunft beschreiben.

3 . Cum spuneti cum era vremea.


Wi d s Wetter beschreiben.

1I
Concediu • Urlaub

nem

4. Cum descrieti, mäncarea.


Wie Sie das Essen beschreiben.

••
Exercitii • Ubungen
Exercitiul
, 1.
fnchipuiti-vä ca ati fost in urmätoarele läri: Stellen Sie sich vor, Sie sind in die fol-
genden Lt1nder gereist:

Exemplu: Ich bin nach Italien gereist. (Am cälätorit in Italia.)


Beispiel: Wir sind nach Italien gereist. (Noi am cälätorit in Italia.)
reisen = a cälätori

Franta
, ........... Frankreich Spania ............... Spanien
Anglia ........... England Bucure~ti ........... Bukarest
Grecia .......... Griel7enland Romania ............. Rumt1nien
München

Verificali-vä räspunsurile cu ajutorul Üb ., IPIO~ 11 ie Il7re Antworten mit Hilfe


CD-ului. d .1 1

Exercitiul
, 2.
Räspundeli acum la urmätoarea /\," , ((i ll ' .1 J lzt auf die folgende
intrebare: I I d /(

177
IK Pn-EL '3~ Concediu • Urlaub

Hatten Sie schönes Wetter? (Ali avut vreme frumoasä?)

Exemplu: Vremea a fost frumoasa.


Beispiel: Das Wetter war schön.

a) Vremea a tost minunatä. d) A plouat din cänd in cänd.


b) A plouat zilnic. e) Vremea a tost minunatä.
c) Vremea a fost foarte caldä.

Verificali-va raspunsurile cu ajutorul Überprüfen Sie Ihre Antworten mit Hilfe


CD-ului. der CD.

Exercitiul
, 3.
Ascultali urmätorul dialog incomplet: Hören Sie sich das folgende Lücken-
Ce intrebäri pune Ingrid? gesprach an. Welche Fragen stellt
Ingrid?

Ingrid: ...
Sie: Haben Sie einen schönen Urlaub gehabt? (Ali avut un concediu trumos?)
Ingrid: ... .
Sie: Das Hotel war wirklich nicht schlecht. (Hotelul nu a tost deloc räu.)
Ingrid: '"
Sie: Wir Ilatten Ausblick auf das Gebirge. (Aveam in vedere spre munli.)
Ingrid: ...
Sie: Ja. Wir hatten sehr schönes Wetter. (Da. Am avut vreme buna.)
Ingrid : ...
Sie: Es war zu heiß. (A fast prea cald.)
Ingrid : ...
Sie : Das Essen war ausgezeichnet. (Mäncarea tost excelenlä.)

Verifica'i-va raspunsurile cu ajutorul Überprüfen Sie Ihre Antworten mit Hilfe


CD-ului. der CD.

Exercitiul 4 . .
A ult \i urr ätoarele intrebäri pe CD. Hören Sie sich folgende Fragen auf der
Ull \i-v i situatia urmätoarelor per- CD an. Versetzen Sie sich in die Lage
I n I r pundeli la intrebäri. der unten ngeführten Personen und
antwort n i n ihrer Stelle.

'1f R
Concediu • Urlaub

1. Wo waren Sie in Urlaub? (Unde a1i fast in conce diu?)


2. Wie w r das Hotel? (Cum era hotelul?)
3. Hatten Sie schönes Wetter? (At i avut vreme bunä?)
4. Wie w r das Essen? (Cum a fast mäncarea?)

a) Herr Winkler
Italia - camerä frumoasä - foarte cald - excelent
b) Frau Heller
Spania - hotel bun - a plouat din cänd in cänd - rece
c) Frau Schneider
Franla - apartament mare - cald - ieftin
d) Herr Schulz
Anglia - toarte bine - trumos - excelent

Ascultati, • Hören Sie zu

Ascultati ultima parte a scenetei nr. 5 §i räspundeti la intrebäri.

Sceneta nr. 5
(partea a treia)

- Cum este locuinta


~ , lor cea nouä?
- In cat timp trebuie sä se mute?
- Ce planuri au pentru acea zi?

179
Micul dejun • Frühstück
..
In aceastä lectie
, invätati:
, ,
• anul it particularitäli ale micului dejun german
• sä xprim a ~i 0 cantitate §i sä indicali pozilia unui obiect

Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. Peter (P.), Rosemarie (R.)
P.: Ai pus ibricul? Hast du den Kessel aufgesetzt?
R.: Da. Apa fierbe aproape. Vrei cafea Ja, natürlich, das Wasser kocht schon
sau ceai? Din päcate, cred ca nu a fast. Möchtest du Kaffe? Ich fürchte, es
mai rämas multä cafea. ist kein Kaffee übrig.
P. : Nu-i nimic. Oricum, prefer ceai. Macht nichts, ich mag Tee sowieso lieber.
R.: ~i nu mai sunt nici multe bucäti, de Und es sind auch nicht mehr viele
zahär. Zuckerstückehen da.
P. : Beau atunci lapte. A§ vrea mult cu Dann nehme ich Milch. Ich hätte gern ein
adevärat un mic dejun german. richtiges deutsches Frühstück.
R.: Atunci 0 sä-I ai. Dacä faci tu ouäle, Das bekommst du. Wenn du die Eier
eu tai bränza. Cäte felii vrei? machst, schneide ich den K~se. Wie
viele Scheiben möchtest du denn?
P.: Douä, te rog. ~i douä chifle cu Zwei bitte. Und zwei Brächten mit
marmeladä. Vrei sä-mi dai, te rog, Marmelade. Würdest du mir bitte die
laptele? die Milch geben?
R.: Nu mai e mult aici, iti, deschid 0 Hier ist nicht mehr viel drin, ich mache
altä sticlä. dir eine neue Flasche auf.
P. : Nu te deranja, imi desfac singur. Keine Umst~nde, das mache ich schon
selbst.

In Germanla ~~'''4.
ceaisaul~
Oe a$emeO
. ~.:) -;
ft
' .'m.?«10

••
Exercitii • Ubungen
Exerciliul 1.
.
l nit ti de mäsurä Gewichte
I Ji Tonne,-n (tona) 1 t = 1.000 kg
11 - di Dezitonne,-n (decitona) 1 dt = 100 kg

1A )
Micul dejun • Frühstück

kg = das Kilo(gramm) (kilogramul) 1 kg = 1.


g = das Gramm (gramul)
I = das Liter (Iitrul)

C ·t·t·'
I I ,I. Le n Si I

24 kg 91
7.350 kg 10 t
17 dt

Completati spatiile goale: Füllen Sie die Lücken aus:

Ich habe ... Mehl gekauft. Am cumpärat ... fäinä.


Ich 11abe .. . Zucker gekauft. Am cumpärat ... zakär.
Ich habe ... Milch gekauft. Am cumpärat ... lapte.
Ich habe ... Kartoffeln gekauft. Am cumpärat ... cartofi.
Ich habe ... Salz gekauft. Am cumpärat ... sare.

Verificati-vä räspunsurile cu ajutorul Oberprüfen Sie Ihre Antworten mit Hilfe


CD-ului. der CD.

Exercitiul
, 2.
Unde este ... ? Wo ist ... ?

Intrebuinläm prepoziliile in dativ. Verwendung der Präpositionen in Dativ.

furculita Ilaptele die Gabel I die Milch - der


paharull cutitul das Glas I das Messer - dem
dulapull masa der Schrank I der Tisch - deIn
scaunele I ferestrele die Stiihle I die Fenster - den

in (in) Der Käse ist in deIn Schrank.


auf (pe) DasGlas ist auf d In Ti eh .
über (deasupra) Das Bild ist über d n1 Ti eh.
vor (in fata) Die Stühle sind vor In F nster.
hinter (in spateIe) Das Messer ist hinter In Glas.
neben (/anga) Die Gabel ist neben I , In K e.
zwischen (lntre) Das Glas ist zwisch 11 I r bel und dem Messer.

Verificali-vä räspunsurile la sfär~itul Uh( 'l'dfe" i Ihre Antworten am Ende


manualului. (/ ,. /JII ." ..

181
K Micul dejun • Frühstück

Exercitiul 3.
I

Bränza este in dulap.


Vaza este pe masä.
Tabloul este deasupra mesei.
Scaunele sunt in fata, ferestrelor.
Culitul este in spateie paharului.
Furculila este längä bränzä.
Paharul este intre furculitä ~i cutit.

Legt bitte das Messer zwischen ... I Stellt die Stahle .. .


A~ezali culitul intre ... I A~ezati scaunele .. .

vazä ~i furculitä
bränzä ~i cafea

Exemplu: Das Messer ist zwischen dem Glas und der Gabel.
Beispiel: (Culitul este intre pahar ~i furculilä.)

Verificali-vä räspunsurile cu ajutorul Oberprafen Sie Ihre Antworten mit Hilfe


CD-ului. der CD.

1
Interviu pentru un post •
Vorstellung

in aceastä lectie
, invätati:
, ,
• sa suslineli un interviu in vederea ocupärii unui po t

Dialoguri • Dialoge

Dialogul1. Der Patron (patronul) (P.), Hans Weber (H.W.)


P.: Bunä dimineata,
, domnule ... Guten Morgen, Herr...
H.W.: Weber. Weber.
P .: Da. Domnule Weber. Luati, loc, va Ja. Herr Weber. Nehnlen Sie, bitte, Platz.
rog. Domnule Weber, am in fata Herr Weber, ich habe Ihre Bewerbung
cererea dumneavoasträ ~i a~ dori hier vor mir liegen und ich möchte Ihnen
sä vä pun intai cateva intrebäri zunl1chst einmal einige allgemeine Fra-
generale, dacä-mi permiteti. gen stellen, wenn Sie erlauben.
H.W.: Da, sigur. Ja, natürlir;h.
P.: Am aici numai initiala
, numelui Ich habe hier nur die Anfangsbuchstaben
dumneavoastra. Care este numele von Ihren Vornamen. Wie heißen Sie mit
dumneavoasträ intreg? vollem Namen?
H.W.: Hans Weber. Hans Weber.
P.: Dupä cum scrie in cerere, locuiti Ich entnehme Ihrer Bewerbung, dass
in München. Sie in München wohnen.
H.W.: Da, am plecat acolo acum trei ani. Ja, wir sind vor drei Jahren dorthin
gezogen.
P.: Sunteti, casätorit? Und Sie sind verheiratet?
H.W.: Da. Sunt cäsätorit de zece ani ~i Ja, ich bin jetzt seit zehn Jahren verhei-
avem doi copii. ratet, und wir haben zwei Kinder.
P.: Acum a~ dori sä vä pun cäteva Und jetzt möchte ich Ihnen ein paar Fra-
intrebäri despre activitatea pro- gen Ober Ihre bisherige Berufserfahrung
fesionalä de pänä acum. Oe cat stellen . Wie lange arbeiten Sie schon fOr
timp lucrati pentru actualul patron? Ihren jetzigen Arbeitgeber?
H.W.: Lucrez de trei ani, de cänd am Ich arbeite seit drei Jahren, seit wir nach
venit in München. München gezogen sind.
P. : $i de ce cäutati un post nou? Und w rum suchen Sie eine neue Stelle?
H.W.: Lucrez de dai ani la un proiect, dar I h rl ile seit zwei Jahren an einern
nu väd nicio posibilitate viitoare de p~ if -11 111i(, ber ich sehe keine weiter-
avansare in cadrul actualei firme. (0111 n n Aufstiegschancen in meiner
j )I Z I } A1 irn1 .
P .: Deci a'i dari sä preluati 0 respon- /\1. >. ,,,0 /llten Sie tnehr Verantwortung
sabilitate mai mare? IJl OIlI O/1f11 n?

183
L 35 Interviu pentru un post •
Vorstellung

II.W. I. ' , devärat, ~i sper cä pot Ja, das stimmt, und ich hoffe, dass ich
mai multä experientä in noch mehr Erfahrung im Bereich sam-
nlu. meln kann .
ut ~i
sä-mi vorbiti putin mai mult Könnten Sie mir ein bißschen mehr Ober
d pre proiectul dumneavoasträ? dieses Projekt erz~hlen?
H .W .: r buia sä organizez conferinle de Ich müßte Pressekonferenzen organisie-
pr sä, sä mä ocup de publicitate, ren, Öffentlichkeitsarbeit planen, Werbe-
sä scriu ~i sä traduc bro~urile. broschüren schreiben und übersetzen.
P. : Asta sunä foarte interesant, ~i sunt Oh, das hört sich sehr interessant an,
sigur cä firma noasträ vä va oferi und ich bin sicher, dass unsere Firma
~ansa pe care 0 cäutali. Ihnen die Chance bietet, nach der Sie
suchen.
H.W.: Mä bucur sä aud asta. Das zu hören, freut mich .

••
Exercitii • Ubungen

Exercitiul
, 1.
Räspundeli la intrebärile de pe CO. Beantworten Sie bitte die Fragen auf der
Räspunsurile de pe CO sunt doar CD. Die Antworten auf dem CD sind nur
exemple. Beispiele.

1 . Oe cand lucrali pentru patronul 1. Wie lange arbeiten Sie schon für Ihren
dumneavoasträ? Patron?
2. Sunteti, casätorit? 2. Sind Sie verheirater?
3. Unde locuiti?
, 3. Wo wohnen Sie?
4. Oe cand? 4. Seit wann?
5. Oe ce cäutati, un nou loe de muncä? 5. Warum suchen Sie eine neue Stelle?

1 '1
La bancä • In der Bank

In aceastä lectie
, invätati:
, ,
• expresii uzuale Intrebuintate la 0 bancä

Dialoguri • Dialoge

Dialogul 1. Peter (P.), der Angestellte (salariatul) (A.)


A.: Bunä dimineata. Vä pot ajuta? Guten Morgen, I<ann ich Ihnen helfen?
P.: Da, a~ vrea sä incasez acest cec. Ja, ich möchte diesen Scheck einlösen.
A.: imi pare räu, este un cec personal Oh, tut mir leid, das ist ein Verrechnun-
~i nu pot sä-I plätesc. scheck und ich I<ann ihn nicht auszahlen.
P.: Dar eu doresc numai sä ridic bani Aber ich möchte doch nur Geld vom
Konto meiner Frau abheben.
A. :
-din contul curent al sotiei mele.
'
Imi pare räu. Nu e posibil. Aveti Es tut mir leid, aber das ist nicht möglich.
nevoie de un cec in numerar; sau Sie brauchen einen Barsc/leck; oder
poate aveli 0 carte de credit? vielleicht haben Sie eine Kreditkarte?
P.: Nu, nu am la mine, dar sunt sigur Nein, nicht dabei, aber ich bin sicher, dass
cä existä 0 cale sä scat cu acest es einen Weg gibt, um mit diesem Scheck
cec bani din contul sotiei
, mele. Geld vom Konto meine Frau abzu/leben.
A.: Dacä vreli sä mä scuzali 0 clipä , Wenn Sie mich bitte einen Augenblick
vä rog, vorbesc cu ~efa, vin ime- entschuldigen wollen, sprec/~e ich darüber
diat inapoi. mit der Managerin, ich bin sofort zurück.
P.: ~
Da, vä rog faceti, asta. Ja, bitte, tun Sie das.
A.: Inleleg problema, dar cred cä Ich verstehe das Problem, aber ich
existä doar 0 salulie posibilä, glaube, es gibt nur eine rnogliche Ldsung,
deoarece nai nu plätim cecuri denn wir zahlen Verrecl1nunsschecks
personale. Ati putea transfera nicht aus. Sie kdnnten das Geld mit
banii cu acest cec in contul dum- dieseln Scheck auf Ihr Konto enzahlen
neavoasträ ~i apoi ali putea com- und dann einen ·auf Sie selbst ausges-
pleta un cec personal pentru dum- tellten Barscheck ausschreiben, um das
neavoasträ. Geld abzuheben.
P.: Asta ar fi bine dacä a~ mai avea Das wäre gut, wenn ich noch Schecks
cecuri, ceea ce nu e insä cazul. hätte, was aber nicht der Fall ist. Könnten
Ati putea sä-mi intocmili un nou Sie l11ir denn viel/eic/lt ein neues Scheck-
carnet de cecuri? IJ eft 11 t 11 n?
A.: Da, asta nu-i 0 problemä. 0 sä J I i t /< in Problem, es wird aber
dureze insä aproximativ 0 jumä- ,lw jn 11 /be Stunde dauern, weil wir
tate de orä, deoarece trebuie sä di ., NIl/TI'" In aufdrücken müssen. Wollen
tipärim numärul. Vreli sä vä a~e­ i .l iel, 1 nge dort drüben hinsetzen
zati acolo sau poate venili mai ) I JI v/c ll j I1t später wiederkommen?

185
La bancä • In der Bank

••
Exercitii • Ubungen

Exercitiul
r
1.
Ascultati intäi exemplul ~i apoi repetali-I! Hören Sie sich zunächst das Beispiel an
und wiederholen Sie es!

A.: Vä pot ajuta? P.: Desigur.


Kann ich Ihnen helfen? Sicher.
P. : A~ vrea sä incasez acest cec. A.: Cät?
Ich möchte diesen Scheck einlösen. Wie viel?
P.: 1.000 märci. A.: Semnati aici.
I

1.000 Mark. Unterschreiben Sier hier.


P.: Da. A.: Poftim
Ja. Bitte.
P. : Multumesc.
, A.: Cu pläcere.
Danke. Gern.

Repetali convorbirea. Wiederholen Sie das Gesprtlch.

IH
Grädinäritul • Gartenarbeit

In aceastä lectie
, invätati:
, ,
• constructia
, cu " " (wenn)

Dialoguri • Dialoge

Dialogul 1. Monika (M.), Peter (P.)

M.: Trebuie sä ne ocupäm de grädina Wir müssen uns um unseren Garten


noasträ, Peter. Daca am avea mai kümmern, Peter. Wenn wir mehr Zeit
mult timp pentru ea, ar aräta cu für ihn hlitten, slihe er erheblich besser
mult mai bine. aus.
P.: Da, cred ca ai dreptate. Deci, de Ja, ich denke, du hast recht. Also, warum
ce nu lucräm atunci astäzi dupä arbeiten wir dann nicht heute nachmittag
amiazä? im Garten?
M.: Daca cose~ti tu gazonul, iau eu Wenn du den Rasen mlihst, jäte ich das
buruienile. Unkraut.
P.: In ordine, intäi cosesc gazonul, In Ordnung, zuerst ml1he ich den Rasen
iar apoi tai gardul viu. und dann schneide ich die Hecke.
M.: lar eu merg la ... ~i cumpär rädä- Und ich fahre zum Gartencenter und
cini de plante. kaufe Pflanzenzwiebeln.
P.: Da , dar gräbe~te-te. Daca pleci Ja aber beeil dich. Wenn du jetzt los-
acum, 0 sä fii inapoi la pränz. ffihrst, wirst du zum Mittagessen zurücl<
seIn .

••
Exercitii • Ubungen

Exercitiul
r
1.

Formati propozi1ii cu IIdacä ~i controla\i Bil " i .fze Init wenn und kontrol-
/I 11

räspunsurile pe CD. li I , /1 i , 1/11 ., Antworten mit Hilfe der

1. Dacä azi e zi frumoasä , m ( 111


2. Dacä Monika vine acas ~ d VI , Il) ~. " , VI / li za.
3. Daca va fi prea scump In . 1111 : "11" , I : 111
1
n 111 alCI.

187
Grädinäritul • Gartenarbeit

Exercitiul
, 2.
.
rmul ti urmatoarele enunturi:
, Stellen Sie jetzt folgende Bedingungen:

1. aca plecam la opt, ajungem inainte de noua.


2. Daca plantarn flori, soarele va sträluci mereu in grädina noastra.
3. Daca-mi pierd slujba, rämän fara bani.

Verificali-va raspunsurile la sfär~itul Überprüfen Sie Ihre Antworten am Ende


manualului. des Buches.

1
Lucrul in casä • Hausarbeit

in aceastä lectie
, invätati:
, ,
• sä vorbiti despr lu cruri care nu s-au intämplat, dar s-ar fi putut intämpla

Dialoguri • Dialoge

Dialogul 1. Monika (M.) , Peter (P.), Inge (I.)

M.: Ai ~ters praful pe raftul de cär1i, Hast du das Bucl1erregal scl10n abge-
Inge? staub, Inge?
1.: Incä nu, mami, am inceput cu Noch nicht, Mami, ich habe mit den
ferestrele . Fenstern angefangen.
M.: Deci cureti, intäi ferestrele? Ah, du putzt also zuerst die Fenster?
1.: Da. Ja.
M.: Asta-i drägu1 din partea tao Das ist lieb von dir.
1.: Ferestrele acestea sunt foarte Diese Fenster sind arg schrnutzig. Wenn
murdare. Dacä le-ai fi curätat , mai du sie öfter geputzt 11tittest, wtire es viel
des, ar fi fast mult mai u~or sä le leichter, sie diesmal zu putzen.
curätäm
, acum.
M.: !?tiu, dar ~i a~a am putin timp Ich weiß, aber ich habe sowieso kaum
pentru asta. Zeit dafür.
1.: Mami, aspiratorul nu functioneazä. Mami, der Staubsauger funcktioniert
nicht.
M.: Da , ~tiu . Dacä tata I-ar fi dus luna Ja, ich weiß. Wenn Papa ihn letzten
trecutä la reparat, ar fi fost gata Monat zur Reparatur gebracht hfitte,
acum. Dar a insistat sä-I repare wtire er jetzt wieder zurück. Aber er
slngur. bestand darauf, ihn selbst zu reparieren .
1. : !?i sigur nu a apucat pänä acum. Und natürlich ist er nie dazu gekomn1en .
M.: Ai dreptate. 1I cuno~ti pe tata, doar. Das stimmt, du kennst Papa doch . Wie
Cum ar fi dacä in loc de asta m-ai wär's, wenn du Inir statt dessen hilfst,
ajuta sä atarn rufeie? die Wfisc he aufzuhfingen?
1.: Sä läsäm atunci aspiratorul? Sollen wir das Staubsaugen dann einfach
sein I S 11 ?
M.: Da. Vroiai sä duci covoarele in Ja, ., i cf nn , du wolltest die Teppiche
curte sa le batL in d n 11 , /1 tragen zum Ausklopfen.
A '

1.: In ordine. Dar ma~ina de spälat /n rdllllll } . Aber die Waschmaschine


nu e gata. Dar mai am incä timp i l n eIl 11; "i ~ 11ig. Also habe ich gerade
sä ~terg praful pe raftul cu cärti, nocl, ( /1 , dn Ocherregal abzustauben,
inainte de a te ajuta cu rufeie. /J( VOI /( :11 dil , uil er Wäsche helfe.
M.: $i eu curät pantofii. U"d /(.'11 p"l /v cli Schuhe.
P.: Bunä ziua. JIII ( " I /( 1

189
L 38 Lucrul in casä • Hausarbeit

1. : In , t ta o0, nu. Mama ~i cu mine Tag, Papa. Oh, nein! Mami und ich haben
In lu at are In ~ir ~i tocmai am ter- stundenlang gearbeitet und wir sind gera-
I in t cu curatatul.
, Uita-te. Dacä de mit dem Aufwischen fertig geworden.
t - i fi ~ te rs pe pantofi cänd ai intrat Nun sieh dir das an. Wenn du dir die
nu ifi murdärit din nou parchetul. Schuhe abgetreten hättest, bevor du he-
reinkamst, hättest du den Fußboden nicht
wieder schmutzig gemacht.
P.: 0 , scuze , nu rn-am gändit. Oh, Entschuldigung, daran habe ich nicht
gedacht.
M.: Da, ~i dacä ai fi dus aspiratorulla Ja, und wenn du den Staubsauger zur
reparat, ar fi fost curälate ~i covoa- Reparatur gebracht hättest, wären auch
rele. die Teppiche gesaugt worden.
P.: 'mi pare rau. 11 duc mäine la reparat, Es tut mir leid. Ich bringe ihn morgen zur
promit. Reparatur, ich verspreche es euch .

••
Exercitii • Ubungen

Exercitiul
, 1.
Traduceti, I Übersetzen Sie:

1. Dacä vrei, te ajut.


2. Dacä vre1i, vä explic.
3. Dacä am timp, vin.
4. Dacä te intereseazä, iti, dau cartea.
5. Daca vorbiti des germana, invälali repede aceastä limba.

Verificali-vä räspunsurile la sfär~itul Überprüfen Sie Ihre Antworten am Ende


manualului. des Buches .
.
Unele adverbe pronominale I Einige Pronominaladverben:

darr) + Präposition (prepozitia)


damit daran
davon darüber
dazu darauf
dabei

Ich beginne damit. (incep cu aceasta.)


Ich habe davon gehört. (Am auzit de aceasta .)
Was meinen Sie dazu? (Ce pärere aveti despre aceasta?)

1
Lucrul in casä • Hausarbeit

Sie war dabei. (A fast acolo.)


Ich 11 be darüber ge/1ört. (Am auzit d r asta.)
Ich dachte daran . (M-am gändit la aceast .)
Wir freuen uns darauf (Ne bucuram de aasta .)

Exercitiul
, 2.
Puneti adverbeie pronominale I Setzen Sie die Pronominaladverben ein:

Mein Freund hat mir ... erzt:1hlt. (Prietenul meu mi-a vorbit despre aceasta.)
Ich dachte .. . (Mä gändeam la aceasta.)
Er freut sich ... (EI se bucurä de aceasta.)
Der Lehrer beginnt ... (Profesorul incepe cu aceasta.)

Verificati-vä räspunsurile la sfär§itul Oberprüfen Sie Ihre Antworten am Ende


manualului. des Buc/1es.

191
L 39 Renovare • Renovieren
..
In aceasta lectie
, invätati:
, ,
• alte prep zi'ii

Dialoguri • Dialoge

Dialogul 1. Jürgen (J.), Inge (1.) , Peter (P.)


1.: A sunat. Deschizi tu u~a? Jürgen, es hat geklingelt, würdest du
bitte die Tür aufmachen?
J .: Sigur. Bunä, Peter. Natürlich. Oh, hallo Peter.
P.: Bunä, Jürgen. Am venit, cum am Hallo, Jürgen, hier bin ich, wie verspro-
promls. chen.
J .: E nemaipomenit cä ai venit sä ne Das ist wirklich prima, dass du herge-
ajuli la renovare. kommen bist, um uns beim Renovieren
zu helfen .
P.: ~tiu cä e bine mereu sä ai un aju- Ich weiß, dass es immer ganz gut ist,
tor la renovare. wenn man Hilfe beim Renovieren hat.
J.: Da, ~i e mult de lueru. Co~arul Ja, und es ist viel zu tun. Der Schorn-
spunea cä s-a spart 0 liglä pe steinfeger sagte, dass ein Ziegel auf
acopen~. dem Dach zerbrochen sei.
P.: Pot sä incerc sä 0 aranjez dacä Ich kann versuchen, das in Ordnung zu
vrel. bringen, wenn du willst.
1.: Bunä, Peter, ai face asta? Hallo, Peter, würdest du das tun?
P.: Bunä, Inge. Sigur. intäi sä väd ce Hallo, Inge. Sicher, mal sehen, was ich
pot face. Cum ajung pe acoperi~? machen kann . Wie komme ich da'rauf?
1.: Urei scara ~i ajungi pe aeoperi~ . Du gehst die Treppe rauf und durch den
Tiglele vechi poti sä le arunci in Speicher hinaus aufs Dach. Die alten
curtea din spate. Altfel, le arunci Dachziegel kannst du in den hinteren
pe trandafiri sau pe oamenii care Garten werfen . Andernfalls wirfst du sie
trec prin fata casei. womöglich auf die Rosen oder gar auf
Leute, die vor dem Haus vorbeigehen .
P. : In ordine , sunt atent. In Ordnung, ich bin vorsichtig.
J.: Intre timp, ne apucäm sä renoväm In der Zwischenzeit fangen wir an, das
ca rn ra de zi. Intäi tapetäm pere- Wohnzimmer zu renovieren . Zuerst
tel drept, iar apoi zugrävim pere- werden wir die rechte Wand tapezieren
t I täng . und dann die linke Wand streichen.
P.: A \i I parat ~i 0 mochetä, väd. Und ihr habt euch einen Teppichboden
gekauft, wie ich sehe.
1. : proape de douä ori mai Ja, der ist fast doppelt so groß wie der
In ' I d cät cea veehe. ~i e foarte alte. Und r ist sehr schwer.
~J' u' .
Renovare • Renovieren

P.: $i ali pus toatä greutatea pe ba- Un I i'" " 11 I /'1 ganze Gewich,t gegen
lustradä? d I ,11 A I I nder gelehnt?
1.: Da, e destul de rezistentä. o 17, j , I lander ist stark genug.
J.: Bine, pensulä, rolä, culoare, tapet, Gut, Pin . ' , /le, Farbe, Tapete lind
lipici, cu\it ~i masä. Totul e aici, in- Kleister, M s r und Tisch. Alles da.
cepem. Fangen wir an.
P.: Eu sunt pe acoperi~. O.K, icl1 bin auf dem Dach.
1.: Noi suntem aici, inäuntru. Fii atent Und wir sind hier drinnen. Sei vorsichtig,
sä nu cazi. fall nicht runter.
P .: Nu, nu va face\i griji pentru mine. Nein, macht euch um mich keine Sorgen.

••
Exercitii • Ubungen

Exercitiul
, 1.
Ascultali textul, repetali-I completänd Hören Sie sich die Texte auf dem Band
spaliile goale. an lind sprechen Sie die Texte nach,
indem Sie die Lücl<en durch die richtigen
Prllpositionen ergllnzen.

1. Ich stelle den Tisch ... Schrank. (in spateie)


Pun masa in spateie dulapului.
2. Kommt ... Wohnzilnmer. (in)
Veniti, in camera de zi.
3. Gehst du ... Hotel? (in)
4. Ich bleibe ... Wohnung. (in)
5. Die Zeitung ist ... Buch. (sub)

Verificali-va räspunsurile cu ajutorul Überprüfen Sie Ihre Antworten Init Hilfe


CD-ului. der CD.

193
Musafiri • Gäste
..
In aceastä lectie
, invätati:
, ,
• sä intr buintati
, , verbeie modale

Dialoguri • Dialoge

Dialogul 1. IIse (1.), Peter (P .), Werner (W.)


1.: Bunä, Werner, mä bucur sä te väd. Hallo, Werner, schön dich zu sehen.
w.: Bunä, mätu~ä IIse. Hallo, Tante /lse.
1.: Bine ai venit la Berlin. Willkommen in Berlin.
w.: E minunat cä pot rämane urmätoa- Es ist toll, dass ich die nächsten zwei
rele douä säptämani la voi. Wochen bei euch bleiben kann.
1.: E 0 pläcere pentru noi. Wir freuen uns darauf
P.: Mie mi-au venit multe idei despre Mir ist schon viel eingefallen, was wir
ce putern face impreunä. gemeinsam tun könnten.
w.: E fantastic. Se anuntä lucruri pro- Das ist Spitze, hört sich phantastisch
mitätoare.
I
an.
P.: Am putea sä mergem chiar la Mün- Wir könnten sogar nach München fahren
chen, sä vizitäm catedrala. und die Kathedrale besichtigen.
1.: Vino sus. Iti arät camera tao
I
Komm' mit nach oben, ich zeige dir dein
zimmer.
w.: Sä-mi iau geanta? Soll ich meine Tasche mitnehmen?
P.: Nu. Las-o. Ti-o •
aduc eu mai tarziu. Nein, lass sie ruhig stehen. Ich bring' sie
dir später rauf.
w.: Multumesc. Nu-i nevoie. Mä des-
I
Oh, danke, aber das ist nicht nötig, das
curc. schaffe ich schon.
1.: Deci aici suntem. Asta e camera tao So, da wären wir. Das ist dein Zimmer.
w.: Imi place. Das gefällt mir.
1.: Da. dar aerul e putin cam inchis Ja, aber es ist ein bißchten stickig hier,
aici. Pot sä deschid 0 fereasträ? vielleicht sollte ich ein Fenster öffnen.
Pu'in aer proaspät nu poate sä Ich glaube, etwas frische Luft könnte
däuneze. nicht schaden.
W. : C pom este acesta? Te poli cä- Was ist das für ein Baum? Man kann
\ r p el de aici. fast vor hier aus rauf klettern.
P.: Nu . nu voie. $tii ce i s-a intäm- Nein, das ist verboten . Weißt du, was
pi t nul trecut varului tau? deinem Cousin letztes Jahr pessiert ist?
W .: N I. nume? Nein, was denn?
- ca,a rat pe acest copac, Als er auf diesen Baum kletterte, brach
'-~l III t creangä ~i el a cäzut ~i einer der Aste ab und er fiel herunter
' I l ' lux t piciorul. und verstauchte sich den Fuß.
w /\<l e v t? Bine, promit sä nu mä Wirklich? Na gut, ich verspreche, nicht
cu I 'in I. raufzukl tI rn .

I )
Musafiri • Gäste

1.: Aici sunt p lu ri le pentru pat, douä Hier sin i 0 cken für dein Bett, zwei
prosoape ~ i un sa pun. Baia e lingä Handtoch r und ein StOck Seife. Das
camera. nur ai pentru tine. Noi Badeziln/TI r i t gleich nebenan. Du hast
folosim baia de jos . es ganz fü r dich allein, wir benützen das
Bad unten.
W.: Multumesc.
, . Danke.
1. : Cina e la 7:30 , deci dacä vrei sä Abendessen ist unl 7:30 Uhr, also wenn
te aranjezi putin , ne vedem jos. du dich noch ein bißchen frisch machen
willst, sehen wir uns dann unten.
W.: Nu cred ca dureazä atata. Poate Icll glaube nicht, dass ich so lange brau-
o sä vin jas mai devreme, dacä che. Vielleicht komme ich sC/10n eher
se poate . nach unten, wann ich darf.
P.: Sigur. Vi no la mine. Sunt undeva, Sicher. Komm doch zu mir. Ich bin ir-
afara , in grädina . gendo draußen im Garten .
W.: Da , ar fi nemaipomenit. Ja, das wäre prima.
1. : Fä-te comod . Pe curand . So, mach es dir bequem, bis spater.
W.: Multumesc.
, Ja, danke.

••
Exercitii • Ubungen

Exercitiul 1.
r

Face1i oaspe1ilor propuneri din domeniul Machen Sie jetzt einen? Gast Vorschll1ge
sportului. aus dem Bereich des Sports.

Tennis spielen. (Sä joace tenis.)


Ski laufen. (Sä schieze.)
Karten spielen. (Sä joace cär1i.)

Exercitiul 2.
r

Cereli permisiunea :

- sä mergeli la baie
- sä fumati,
- sä luali ma~ina
- sä mergeli in grädinä

Verificali-vä räspunsurile la sfär~itul 01 " I 'tlr , 11 I Ihre Antworten aln Ende


manualului. /( :: I 1I c:II L .·

195
oft

~______4---,1 Ingrijirea unui copil • Babysitten


..
In ac asta lectie
, invätati:
, ,
• v r bl\1 P Ingrijirea unui copil

Dialoguri • Dialoge

Dialogul 1. Hilde (H.), Udo (u.), Linda (L.)


U.: Deschizi u~a, te rog? Machst du, bitte, die Tür auf?
H.: Sigur. Bunä ziua. Trebuie sä fiti.
~ , .. Natürlich. Guten Tag, Sie müssen ...
L. : Linda, sunt Linda. Ingrijitoarea Linda, ich bin Linda, Ihre Babysitterin,
pentru copii, ali sunat. .. Sie hatten angerufen ...
H.: Da. Mi-am Inchipuit cä tu e§ti. Vino Ja, das habe ich mir gedacht. Komm'
inäuntru. Aräti• mult mai tanärä de- rein, Linda. Du siehst viel jünger aus,
cat imi inchipuiam. Ai 16 ani sau ... ? als ich dachte, du bist doch 16, oder... ?
L.: Da, sigur, am deja ceva experientä
~ , Ja, natürlich, und ich habe auch schon
la copii. Intäi acasä §i apoi la prie- einige Erfahrungen im Umgang mit Ba-
teni de-ai pärintilor, pänä cänd ci- bies gemacht. Zunächst zu Hause und
neva a propus cä ar fi timpul sä dann bei Freunden meiner Eltern, bis
cä§tig ceva bani cu ocupalia asta. jemand vorschlug, ich sollte anfangen,
ein bißehen Geld damit zu verdienen.
H.: Da, inteleg. Carol doarme tocmai Ah, ja, verstehe. Carol schlaft gerade in
in patul ei, iar ceaiul ei este intr-un ihrem Belfehen, und ihr Tee isl ein einem
biberon. Cand se treze§te, poti sä-I Flaschchen. Wenn sie aufwacht, kannst
incälze§ti? du ihn warm machen?
L.: Nicio problemä. Väd cä aveli un Kein Problem. Wie ich sehe, haben Sie
cärucior "sport". Deci pentru cäru- da einen Sportwagen. Für den Kinder-
ciorul obi§nuit este deja mare? wagen ist sie also schon zu alt?
H.: Da . Are §ase luni §i e pulin prea Ja, sie ist jetzt sechs Monate alt und ein
grea pentru el, dar cand se scoalä bißehen zu schwer dafür, aber wenn sie
poli sä 0 pui In cäruciorul "sport" aufwacht, kannst du sie in den Sportwa-
~i sä 0 plimbi putin. gen setzen und sie ein bißchn herum-
fahren.
L. : D . r - m gändit cä-i place. Celor Ja, ich dachte mir, dass sie das mag. Die
mir ul~i le place. meisten mögen es.
H.: , 1I place mult. Ja, sie mag das sehr.
L. : ur t i i ~i ni§te prosoape? Sind hier auch irgendwo Handtuücher?
H.: . i ur, chiar längä fereasträ. 0 Ja, natürlich, direkt neben dem Fenster.
putä de ulei pentru bebe- Eine angebrochene Flasche Babyöl ist
p comodä §i 0 alta este auf der KOtntTIode und eine weitere steht
raft. Crema e chiar alä- auf dem R 9 I dort drüben. Die Creme
It 111 . ist gleich d n ben.

I n(
A

Ingrijirea unui copil • Baby itten

L.: Bine. ~i cänd crede1i cä vä veti Gut, llll I w nn , I uben Sie, weden Sie
intoarce? Mama mea ar vrea sä ZUIO I< 1/1 ? Mine Mutter möchte, dass
fiu inainte de miezul noptii acasä. ich v , Mitt nIcht zu Hause bin.
H.: Ne vom intoarce la 11 sau, cel mai Wir W (i n um 11 zurück sein oder
tarziu la ~i un sfert. Solul meu te spate t n Vi rtel nach. Mein Mann kann
poate duce cu ma~ina acasä ~i vei dich d nn nach Hause fahren, dann bist
fi in orice caz inainte de 12 acasä. du auf all Falle vor 12 UI1r zu Hause.
L.: E foarte amabil din partea dumnea- Oh, das ist sehr nett von Ihnen.
voasträ.
H.: Uite ca vine. EI e Udo, sotul, meu. AI1, da kommt er; das ist Udo, mein Mann.
Ea e Linda, ingrijitoarea noasträ Das ist Linda, unsere Babysitterin.
pentru copil.
u. : Mä bucur sä te cunosc, Linda. Ich freue Inich, dich kennenzulemen,
Linda.
L.: ~i eu. Freut tnich auch.
u.: Cred cä ar trebui sä mergem. Ich denke, wir sollten jetzt fahren .
H.: Da, bine, vin. Ai tot ce-ti, trebuie, Ja, gut, ich komine. Hast du alles, was
Linda? du brauchst, Linda?
L.: Da, mul1umesc, totul e in regulä. Ja, danke, alles bestens.
H.: la din frigider ce dore~ti, pe masä, Nimmt dir aus dein Kühlschrank, was du
dincolo, este präjiturä. Poli sä te tnagst, auf dem Tisch da drOben ist Ku-
uili la televizor sau sä cite~ti, sim- chen. Du kannst fernsehen oder lesen,
te-te ca acasä. mach es dir gemütlich.
L. : Trebuie intai sä-mi termin temele, Ich muss erst tnal meine Hausaufgaben
dacä nu se va trezi Carol. Poate fertig n1achen, wenn Carol nicht wach
mä uit mai tärziu la televizor. wir. Vielleicht sehe ich spater etwas fern .
H.: Deci, pe mai tarziu. Pa, Linda. Also dann, bis spater, Linda. Tschüß.

••
Exerci1ii • Ubungen
Exercitiul
, 1.
Traduceti urmätoarele propozi1ii I Übersetzen Sie die folgenden Sätze :
1. Acest restaurant nu e foarte bunt dar ~tiu unul mai bun.
2. Acest cärucior este verde, dar n i v In unul albastru.
3. Televizorullui Peter e foarte v 'i , d I re unul nou.
4. In dulap sunt doar douä cep, I I It unt pe raft.
5. Acest frigider nu funclionea t I \I unul nou?

Verificali-vä räspunsurile cu ajutorul lJJ)( 'I II)~ , /1 i Ihre Antworten mit Hilfe
CD-ului. cl , ,1

197
L42 A gäti • Kochen
..
, invätati:
In aceastä lectie , ,
• re ~ t ulin nem1e~ti
• cum sa g " li\i ceva

Dialoguri • Dialoge

Dialogul 1. Eva (E.), Inge (I.)


1.: Ce ai spus, ce ai vrea sä gäte§ti? Was hast du gesagt, dass du kochen
möchtest?
E.: Miel umplut. Gefüllte Lammsbrust.
1.: Sunä bine. Ce trebuie? Oh, das klingt gut. Was genau braucht
man denn dafGr?
E. : Trebuie un piept de miel dezosat, Man braucht eine ausgebeinte Lamms-
de aproximativ 1 kg, care se umple brust von etwa 1 Kilo, die man mit grü-
cu ardei verde. E nevoie de 2 päs- nem Paprika füllt. Man benötigt 2 Pa-
täi de ardei, 0 ceapä mare, 100 9 prikaschoten, 1 große Zwiebel, 100 g
ciuperci, 75 9 miez de päine, un ou Pilze, 75 g Brotkrumen, ein Ei und einen
~i 0 linguri1ä de pätrunjel. Teelöffel Petersilie.
1. : Pot sä te ajut cu ceva? Kann ich dir irgendwie dabei helfen?
E.: Da, cu pläcere. Dacä vrei, po1i Ja, gern . Wenn du möchtest, kannst du
pregäti umplutura. . die Füllung vorbereiten.
1.: Nicio problemä. Trebuie sä-mi spui Kein Problem. Du mußt mit nur sagen,
ce sä fac. was ich tun soll.
E.: intäi speli pästäile de ardei ~i le tai Als erstes kannst du die Paprikaschoten
märunt. waschen und klein schneiden.
1.: ~i ce faci tu? Und was machst du?
E. : Eu curät, mielul. Ich würze die Lammsbrust.
1. : Ai aprins cuptorul? Has du den Backofen schon eingeschal-
tet?
E.: Nu , i ncä nu , sä väd ce scrie in rete-, Nein, noch nicht, mal sehen, was im Re-
tä. 190 C. zept steht. 1900 C.
1. : $i se intämplä cu celelalte ingre- Und was ist mit den anderen Zutaten?
E.: Ai put a sä tai c~apa märunt §i sä Du kOnntest die Zwiebel klein hacken
t i iupe rcile §i apoi sä pui totul in- und die Pilze schneiden und dann alles
t -ur v s. in eine SchOssel geben.
1. : I . I unde e pätrunjelul? Gut, und w ist die Petersilie?
in fI I r. In dem KOI,I chrank.
1. : I A I I . $ i acum? Ah, ja, d ; t ie. Und was jetzt?
I t ul ~ i adaugä-I Tn vas aläturi Schlag' d ; und gib es zu den ande-
(I< ; I I Ite ingrediente. ren Zu! I I I ;1I d r Schüssel.
A gäti • Kochen

1.: Gata. So, {; It l } .


E.: Bine, lasä umplutura sä 0 pun In Gut, I un i Mischung auf dem
carne. Acum trebuie doar cusutä Fleisch v /1 il 11 . Jetzt muss es nur mit
cu atä.
, ein em a 11 .
1.: Cät trebuie sä stea la cuptor? Wie lang muss es im Backofen bleiben?
E.: Cred cä aproximativ douä ore. Ich glaub, twa 2 Stunden.
1.: Putern, Intre tirnp, sä mai facem Kenn en wir in der Zwischenzeit irgend
ceva? etwas tun?
E.: Sigur. Cartofii trebuie curä\ali ~i Ja , natürlich. Die Kartoffeln Inüssen ge-
rnorcovii curätati ~i täiati felii. sC/111ft und die MOhren gase/lalt und in
Scheiben geschnitten werden .
1.: $i ce e cu sosul? Und was ist Inil der Soße?
E.: Sosulll fac mai tärziu. Die Soße Inache ich spEiter.

••
Exercitii • Ubungen

Exercitiul 1.
r

Traduceli urmätoarele imperative I Übersetzen Sie jetzt die folgenden Imperative:

1. Deschide radiouH
2. Pregäte~te umplutura!
3. Curätä
, cartofii!
4. Taie ceapa!
5. Curätä
, morcovii!
6. Bate oul!

Verificati-vä räspunsurile la sfar~itul Überprüfen Sie Ihre Antworten am Ende


manualului. des Buches.

199
43 Televiziune. Fernsehen
....

, invätati:
In aceasta lectie , ,
• s v inl r sa\i ~i sä vorbili despre programul de televiziune

Dialoguri • Dialoge

Dialogul 1. Eva (E.), Udo (U.), Peter (P.)


E.: Ce faci? Was machst du gerade?
P. : Citesc ziarul ca sa aflu ce este Ich lese die Zeitung, um 'ra usz ufin den,
astazi la televizor. was heute abend im Fernsehen läuft.
E.: Se reia "Trenul". AfJ vrea sa-I vad. "Der Zug" wird wiederholt. Das möchte
ich mir ansehen.
U. : Ce este "Trenul"? N-am auzit de el Was ist "Der Zug"? Habe ich noch nie
päna acum. gehört.
E.: Poftim? Nu vorbefJti serios? Este Was? Das meinst du doch nicht ernst?
una dintre seriile cele mai comice Das ist eine der lustigsten Unterhaltungs-
de la televizor, cred ca a fost turnat serien im Fernsehen, ich glaube, sie wur-
la mijlocul anilor '70. de Mitte der siebziger Jahre gedreht.
U. : Pe ce program e? In welchem Programm läuft sie?
E.: 1 sau 2? 1 oder 2?
P.: Serie aiei. Este pe 1. Aha, da steht's, es ist 1.
U.: $i despre ce e vorba? Und worum geht es da?
P.: De fapt, despre proprietarii de ho- Na ja, eigentlich um die Hote/besitzer.
teluri.
U. : Cred ca ma voi uita cu voi asta Ich glaube, dass ich mir das heute abend
searä. mit euch ansehen werde .

••
Exercitii • Ubungen

Exercitiul
r
1.
Spune\i c face'i :
In ntags (Iunea); täglich (zilnic); jährlich (anual); sonntags (duminica);
;In Urlaub (In concediu); immer (mereu) ; Inorgens (diminea1a).

Exemplu: Montags arbeite ich. (LII /u crez.)


/\ ;c, 111 '1\ 1 I -ul. Hören ; cl; CO an.
1

( ()
Mutare • Umzug
A

In aceastä lectie
, invätati:
, ,
• sä intrebuin~ a ti ~ i It prepozitii

Dialoguri • Dialoge

Dialogul 1. Eva (E.), Peter (P.)


E.: Uite camionul de jos , trebuie sä fie 011, guck mal, der Lastwagen da unten,
al nostru . das muss unserer sein.
P.: Cobor sä intreb. Ja, ich gehe mal runter, um zu fragen .
E.: Da. Omul de la firma care se ocupä Ja, gut. Der Mann von der Möbelspedi-
cu mutatul mobilelor mi-a spus cä tion sagte mir, es ware eine große Hilfe,
ar fi de mare ajutor dacä unul dintre wenn einer von uns beiden sie herum-
noi i-ar indruma §i le-ar spune ce führen und ihnen sagen könnte, was sie
sä facä mai intai. als erstes machen sollten.
P.: Bine. Cobor. Ich gehe eben runter.
E.: 18-33-47. Alo, Monika. 18-33-47. Oh, hallo, Monika.
P.: Cine era la telefon? Wer war das am Telefon?
E.: Era Monika. Ne-a sunat sä ne Oh, das war Monika. Sie wollte uns nur
spunä cä la sfar§itul säptämanii wissen lassen, dass sie am Wochenende
are timp sä ne ajute la a§ezatul Zeit hat, uns beim Aufstellen der Möbel
mobilelor. zu helfen .
P.: E minunat. A fost de fapt foarte Oh, das ist prima. Es war übrigens sellr
frumos din partea Monikäi sä ne nett von Monika, uns anzubieten, Werner
propuna sä-Ilasäm pe Werner la bei ihr zu lassen, wahrend wir umziehen.
ea cat timp ne mutäm. E cuminte? Benimmt er sich anständig?
E.: Da. A spus cä nu e nicio problemä Ja, sie sagte, es wäre kein Problern, und
§i mi-a povestit cä a pictat ieri. erzahlte mir, er hätte gestern Bilder ge-
Ca nd am vorbit la telefon se juca . rnalt. Während wir telefonierten, spielte
in grädinä. er;'TI Garten.
P.: Asta-mi place sä aud. Das hör' ich gerne.
E. : Ce-i cu oamenii de jos? Was i IITlil d n Männern da unten?
P.: I-am rugat sä inceapä prin curäta- Ich h b ebeten mit dem Ausrau-
rea garajului. anzufangen.
E.: Ce au spus de bucätärie? d nn über die Küche
.10 '0.7 / 7
P.: Au fost de acord sä lase bucätäria 11 , , ;( W; I/ (, 11 in verstanden, die Küche
la sfar§it. 'lI, I( II IL, :l ll , ur::J umen .
E.: Oe cat timp vor avea nevoie pentn I WH Inll ./(, W I d n sie für die Garage
garaj? 1)( '(I ( ' I/ tl '"

201
K 44 Mutare • Umzug

. U IIt t putin ~i au apreciat cä le Sie haben sich kurz umgeschaut und


"bul jumätate de orä. Tncep geschtitzt, dass sie etwa eine halbe Stunde
1I la ora 10 aici sus. brauchen. Sie fangen wahrscheinlich um
~
zehn Uhr hier oben an.
In a t moment, pare cä totul Im Augenblick scheint ja alles zu laufen
11lerg trunä , sä bat in lemn. wie geschmiert; Holz klopfen .

••
Exercitii • Ubungen

Exercitiul
, 1.
Wohin stelle ich ... ? Unde pun ... ?

Verwendung der Präpositionen im Akk. Tntrebuin1area prepozi1ii1or in Acuzativ.

die Wand ... die peretele


das Zimmer ... das camera
der Tisch ... den masa
die Möbel ... die mobilele

in (in) Ich stelle die Möbel in das Zimmer.


auf (pe) Ich stelle den Tisch auf die Möbel.
über (deasupra) Ich hänge das Bild über den Tisch .
vor (in fata) Ich stelle die Stühle vor die Möbel.
hinter (in spateie) Ich stelle die Möbel hinter den Tisch.
neben (Iänga) Ich stelle den Tisch neben die Wand.
zwischen (intre) Ich stelle die Stühle zwischen die Wände.

Fallen Sie die Lacken : Completa'i spa'iile goale:

Ich stelle die Glaser .. . Schrank. (pe)


Hans stellt die Teller ... Reg I. (in)
Hans stellt die Stahle .. . w, nd . (Iängä)
Ich stelle das Bild ... Tisch. (in spateie).

V rifi \i-v r punsurile cu ajutorul Überpr{J~ n Si Ihre Antworten mit Hilfe


-ul 11. der CD.
Texte de ascultat • 1

SCENETA NR. 1
(Kapitel 15-19)

Prima parte
Einm al Halle, bitte (Unul dus pentru Halle, va rog)

Personen
JOrgen, ein Angestellte

Jürgen: Einmal Halle, bitte. (Unul dus pentru Halle.)


Der Angestellte : Gut. Einmal Halle. (Bine. Unul dus pentru Halle.)
Macht 40 Mark, bitte. (Costä 40 de märei.)
Jürgen: Muss ich umsteigen? (Trebuie sä-I sehimb?)
Der Angestellte : Nein. Der Zug fährt direkt dorthin. (Nu. Merge direet aeolo.)
Wollen Sie einen Platz reservieren? (Doriti sä rezervati un foe?)
Jürgen: Ja, einen Nichtraucherplatz, bitte. (Da un loe pentru nefumätori, vä rog .)
Der Angestellte : Macht 4 Mark extra, bitte. (Costä eu 4 märci mai mull.)
Jürgen: Wann fährt der Zug ab? (Cänd pleaea trenul?)
Der Angestellte : Die Abfahrt ist um 10:30 Uhr. (Pleearea e la ora 10:30.)
Jürgen: Von welchem Gleis fährt er ab? (De la ee linie pleaeä?)
Der Angestellte : Er fährt von Gleis vier ab. (Pleaeä de la linia patru .)
Jürgen: Danke. (Mu1tumese.)
Der Angestellte : Bitte. Auf Wiedersehen. (Poftiti. La revedere .)
Jürgen: Auf Wiedersehen. (La revedere .)

Partea a doua
Im Reisebüro (intr-un birou de voiaj)

Personen
Ingrid, ein Angestellte

Ingrid: Einmal Halle und zurück, zweite Klasse, bitte! (Unul dus-intors pentru Halle,
clasa a II-a , vä rog!)
Der Angestellte : Macht 80 Mark, bitte. (Costä 80 märei.)
Ingrid : Gut. Kann ich einen Platz reservieren ? ( in . t r erva un loe?)
Der Angestellte : Ja. Raucher- oder Nichtraucherabteil? (I . tru fumätori sau nefumätori?)
Ingrid : Nichtraucherabteil, bitte. (Pentru n fu m ", ri, v ~ .)
Der Angestellte : Hier ist die Fahrkarte . (Aici e t il ' 11 )
Ingrid: Ich muss nicht umsteigen, nicht w , ? (NlI I, J ui himb , nu-i a~a?)
Der Angestellte: Nein. Sie müssen nicht umst ig n r 11, r. III t di,. 1« nach Halle.
(Nu. Trenul merge direet 1 11 11 ,. )
Ingrid : Wann fährt der Zug ab? ( , 1 ( I ;. II p ' H,r
Der Angestellte : Um 10:30 Uhr. (La or 1 : 0)
Ingrid: Danke. AufWiederseIlen. (Mul \'"'II' :.L 1:11( v(' d I . )
Der Angestellte: Auf Wiedersehen. ( r v fer ( I

203
T x d ascultat • 1

Partea a treia
Beim Zeitungskiosk (La chio~cul de ziare)

Personen
Ingrid, eine Verkäuferin

In rid : Ist der neue "Eulenspieger da? (A venit noul numär din "Eulenspiegel"?)
i V Nein, wir haben ihn nicht bekommen. (Nu , nu I-am primit.)
Ingrid: Ist "Des Spieger aber da? (Dar "Der Spiegel"?)
Die V rkäuf rin : Ja, bitte . (Da, vä rog.)
Ingrid: Danke. (Multumesc.)

Partea a patra
In der Buchhandlung (Tntr-o librärie)
Personen
Jürgen, eine Verkäuferin

Jürgen: Ich möchte eine Zeitschrift. (A~ dori 0 revistä .)


Die Verkäuferin: Möchten Sie eine bestimmte Zeitschrift? (Doriti 0 anume revistä?)
Jürgen: Ja, ich möchte eine ausländische Zeitschrift. (Da , a~ dori 0 revistä sträinä.)
Die Verkäuferin: Möchten Sie "Le Monde"? (Doriti "Le Monde"?)
Jürgen : Zeigen Sie sie mir bitte einmal. (Arätali-mi-o putin .)
Die Verkäuferin: Hier bitte. (Uitati.)
Jürgen : Ja. Was kostet das? (Da . Cat costä?)
Die Verkäuferin: Drei Mark. (Trei märci.)
Jürgen: Danke. (Multumesc.)

Partea a cincea
Im Zug (in tren)

Personen
Jürgen, Ingrid

Ingrid: Entschuldigen Sie. (Scuzati.)


Jürg n: Ja, bitte? (Da?)
In ri Ist das ein Nichtraucherabteil? (Este compartimentul de nefumätori?)
Jürg r : Ja . (Da .)
In i Ist dieser Platz frei? (Locul acesta este liber? )
Jür n: Ja, nehmen Sie doch Platz. (Da, sigur, luati loc.)
In r i Kann ich mein Gepäck hier abstellen? (imi pot pune bagajele aici?)
Jü n: Ja, sicher. (Da, desigur.)
In rl j ' Wann kommt der Zug in Halle an? (Cänd ajung trenul la Halle?)
ür .. . Ich glaube, er kommt um 14:25 Uhr an. ( r d la 14:25.)
Ir on I Fa hren Sie auch nach Halle? (Mergeti t t I II ?)
JllI Ut 'I Ja . Ich muss nach Halle fahren, denn dort fmd t in internationaler Kongreß
statt. (Da , la un congres international. )

(
T xt de ascultat • 1

Darf ich mich vorstellen? Ich heiß Ja" n I ~ , I h bin Apotheker.


(Pot sä mä prezint? Mä numesc Jür fl KfH( , u t f rmacist.)
Ingrid : Ich heiße Ingrid Peltz. Ich bin Stud n/in . (M mu n s Ingrid Peltz. Sunt
studentä .)
Jürgen: Wo studieren Sie? (Unde studiati ?)
Ingrid: Ich studiere in Leipzig. Ich studiere Medizin. ( ludiez in Leipzig . Sunt la
Medicinä.)
Jürgen: Wohnen Sie in Leipzig? (Locui~i in Leipzig ?)
Ingrid: Ja . Ich habe eine Einzimmerwohnung. Sie ist sehr klein, aber nett. Auf
derselben Straße befindet sich ein Kino. (Da . Am 0 garsonierä. Este foarte
micä , dar drägutä. Pe aceea~i stradä este un cinematograf.)
Jorgen: Interessieren Sie $ich für Filme'! (Vi plac filmeie?)
Ingrid : Ja , ich liebe Filme. (Da , iubesc filmeie .)
Jürgen : Ich auch. ($i eu .)

Partea a ,asea
Im Zug (in tren)

Personen
Jürgen, Ingrid , eine Kellnerin

Jürgen : Ich bin hungrig. Sie nicht? (Mi-e foame. Dumneavoasträ nu?)
Ingrid : Doch. (Ba da .)
Jürgen : Können wir zusammen essen? Wir können in den Speisewagen gehen.
(Mäncäm impreunä? Putern merge in vagonul-restaurant.)
Ingrid : Gute idee. (Bunä idee .)
Jürgen: Ich möchte zwei Käsebröchten. Sie wünschen? (Vreau douä tartine cu
bränzä . Dumneavoasträ ce dori~i?)
Ingrid: Ich möchte einen Tomatensalat. (Vreau salatä de ro~ii.)
Die Kellnerin : Was möchten Sie als Nachspeise? (Ce dori~i la desert?)
Ingrid : Ich nehme einen Apfelkuchen. (Eu iau präjiturä cu mere .)
Die Kellnerin : Macht 15 Mark, bitte. (Costä 15 märci.)
Jürgen : Ich nehme Kompott. (Eu iau compot.)
Die Kellnerin : Macht 20 Mark, bitte. (Costä 20 märci .)
Danke. (MuI1urnesc.)

Partea a ~aptea
/111 Zu (in tr n)

Person n
Jür n. 1/).1 ' ie!

Jürgen: Verbringen Sie Ihre Ferien in" 11 V. pd 1 •• \iv n ~ a la Halle?)


Ingrid : Nein. Ich bin Reiseführerin '" 11 ,I/t ,11 n. (Nu , sunt ghid in Halle
pentru douä säptämäni .)
Jürgen: Das ist sehr interessant. Arl 11 " .\ ' Il ' " u f I 11l,- Inl ,r ant. Lucrati toatä ziua?)

205
T x de ascultat • 1

hHJlld Nein , ich arbeite fünf Stunden pro Tag. (Nu, lucrez cinci ore pe zi.)
Meine Arbeit gefällt mir sehr. (Imi place foarte mult munca mea.)
H ben Sie viele Kollegen? (Aveti multi colegi?)
Ziemlich wenige. Wir sind 10 Reiseführer. (Oestul de putin. Suntem zece ghizi.)
Und welche Sprache sprechen Sie? (~i ce limbi vorbiti?)
Ich spreche sehr gut englisch und französisch und ziemlich gut spanisch.
(Vorbesc foarte bine englezä ~i francezä ~i destul de bi ne spaniolä.)
Jürg n: Wann beginnt Ihre Arbeit? (Ca nd incepeti serviciul?)
Ingrid : Meistens um 8:30 Uhr. (Oe obicei, la 8:30.)
Jürgen : Werden Sie gut bezahlt? (Sunteti bine plätitä?)
Ingrid : Ich bin zufrieden. Ich bekomme 50 Mark pro Tag. (Sunt multumitä. Primesc
50 märci pe zi.)
Jürgen : Wie lange dauert eine Rundfahrt durch Halle? (Cat dureazä un tur prin Halle?)
Ingrid : Ungefähr eine Stunde. (Aproximativ 0 orä.)
Jürgen : Kommen viele Touristen? (Vin multi turi~ti?)
Ingrid: Ja, sehr viele. (Oa, foarte multi.)
Jürgen: Und wie viel kostet eine Rudfahrt? (~i cat costä un tur?)
Ingrid : Sie ist nicht teuer. Sie kostet 15 Mark. (Nu e scump. Costä 15 märci.)

Partea a opta
Im Zug (in tren)

Personen
Jürgen, Ingrid

Jürgen: Kenne Sie viele Leute in Halle? (Cunoa~teti multi oameni in Halle?)
Ingrid: Ziemlich wenige. Also nur die 10 Reiseführer, mit denen ich arbeite.
(Oestul de putini. Pe cei 10 ghizi cu care lucrez.)
Jürgen: Ich kenne in Halle nur zwei Kollegen. Können wir uns noch treffen?
Wir können einmal auch ins Kino gehen. (Cunosc in Halle doar doi colegi.
Putem sä ne mai vedem? Putern merge odatä la cinema.)
Ingrid : Einverstanden. (Oe acord.)
Jürgen : Dann notieren Sie meine Adresse, bitte: Hotel,,/nternationa/", Zimmer 16.
(Notati, atunci adresa mea: Hotel "International", camera 16.)
Ingrid : Meine Adresse ist: Blumenstraße Nr 7 (Adresa mea este: strada Florilor nr. 7.)
Jürgen : Ich werde Sie aufsuchen. (Vä voi cäuta .)
Ingrid : Abgemacht. (S-a fäcut.)
x de ascultat • 2

SCENETA N _ 2
(Kapit I )

Telefongespräche (C v i i t I fo nice )
Persone n
Klaus Rudra , Eva R h u ra

Prima parte
Eva: Hallo. (Alo, da .)
Thomas : Ist dort 54768? (Este 5476B?)
Eva : Ja . (Da .)
Thomas: Frau Rudra? (Doamna Rudra?)
Eva : Ja . (Da.)
Thomas: Eva , hier ist Thomas; Thomas Rudra. Dein Cousin. (Eva , aici e Thomas;
Thomas Rudra . Vädul täu.)
Eva : Thomas, wo bist du? (Thomas, unde e~ti?)
Thomas : Ich bin in Berlin. (Sunt in Berlin .)
Eva : Warum bist du nach Berlin gekommen? (Oe ce ai venit la Berlin?)
Thomas: Ich bin geschäftlich hier. (Am venit cu afaceri.)
Eva: Wann bist du gekommen? (Cänd ai venit?)
Thomas: Ich bin seit Samstag in Berlin. (Sunt de sämbätä in Berlin.)
Eva : Ist deine Frau mitgekommen? (E~ti cu sotia?)
Thomas: Nein, sie ist zu Hause mit den Kindern geblieben. (Nu , ea a rämas acasä cu copiii.)
Eva: Ach, ja . Wie viele Kinder hast du? (A, da. Cäti copii ai?)
Thomas: Zwei, Pe te r.. . (Ooi. Peter. .. )
Eva: Ja , sicher, Peter! Wie alt ist er? (Da, sigur, Peterl Cäti ani are?)
Thomas: Er ist fast drei Jahre alt. (Are aproape trei ani.)
Eva : Und deine Tochter wie heißt sie? (~i fiica ta , cum 0 cheama?)
Thomas : Inge.
Eva : Ach, ja, Inge. Wie alt ist sie? (A, da , Inge . Cäti ani are?)
Thomas: Sie wird im Dezember sieben Jahre alt. (Face in decembrie ~apte ani.)
Eva: Was machst du heute abend? (Ce faci asta seara?)
Thomas: Heute abend bin ich frei. (Asta seara sunt liber.)
Eva: Ich möchte dich ins Theater einladen. (Vr au sa te invit la tea tru .)
Thomas: Danke. Einverstanden. (Multumesc. 0 0 d.)
Eva : Wir holen dich von der Bushaltestelle l . ( I J m in t ~i d autobuz.)
W

Thomas: Abgemacht. (Oe acord.)


Eva: Auf Wiederhören . (La revedere.)
Thomas: Auf Wiederhören. (La revede re .)

Partea a I lI ~

Eva: Wir freuen uns, dass du ins Th I r 1 ' "''"' '' I,,: I \ tU . lI m ca ai venit la teatru .)
W

Thomas: Und ich freue mich, dass Sie Ini h '" /( / , I, " /, ,I (" M I J ur ca m-ati invitat.)

207
T x de ascultat • 2

hUI' I 111 nimm Platz. (Luati loc, vä rog .)


I Vi i Wu I"nl( t du deinen Kaffee? (Cum bei cafeaua de obicei?)
III IHlI , ' MI' vi I Zucker. (Cu mult zahär.)
KI ' Wi I nge bleibst du in Berlin? (Cat timp rämai la Berlin?)
~ , Wochen. (Trei säptämäni.)
i I du schon einmal in Berlin gewessen? (Ai mai fost la Berlin?)
J . I h bin zum zweiten Mal hier. (Da, sunt a doua oarä aici.)
V Wir Inüssen dir morgen unsere Stadt zeigen. (Trebuie sä-ti arätäm maine ora~ul nostru.)

Partea a treia
Thomas : Sie haben einen Sohn, nicht wahr? (Aveti un fiu, nu-i a~a?)
Klaus : Ja . Kar/. (Da , Kar/.)
Thomas: Ach, ja , Karl. Ist er Schüler? (A, da, Kar!. Este elev?)
Klaus : Nein, er ist Student. Er studiert Germanistik an der Humboldt-Universität.
(Nu , e student. Studiazä germanistica la Universitatea Humboldt.)
Thomas: Wo ist er jetzt? (Unde este acum?)
Klaus : Er spielt Tennis. (Joacä tenis.)
Thomas: Spielt er oft Tennis? (Joacä des tenis?)
Klaus: Er spielt jeden Sonntag. (in fiecare duminicä.)
Thomas: Das ist sehr gut. Ist er verheiratet? (E foarte bine. E cäsätorit?)
Klaus: Nein, aber er hat eine Freudin. (Nu, dar are 0 prietenä.)
Thomas: Wie ist sie? (Cum e?)
Klaus: Sie ist schön, intelligent und immer gut gelaunt. (E frumoasä, inteligentä ~i
intotdeauna veselä.)
Thomas: Das heißt, dass sie sich sehr gut verstehen. (Asta inseamnä cä se inteleg bine .)
Klaus : Ja. (Da .)
Eva: Möchtest du ein Stück Kuchen? (Vrei 0 bucatä din präjitura asta?)
Thomas: Ja, gern. Vielen Dank. Der Kuchen schmeckt ausgezeichnet. (Da, cu pläcere.
Mul~umesc . Präjitura e foarte bunä.)

Partea a patra
Thomas : Es ist schon spät. Ich muss gehen. (Este deja tärziu. Trebuie sä plec.)
Eva: Ich hoffe, dich bald wiederzusehen. (Sper sä te väd curänd.)
Thomas : Vielen Dank für Ihre Einladung. (Mul1umesc pentru invitatie.)
V : Auf Wiedersehen. (La revedere .)
Th m Auf Wiedersehen. (La revedere.)
KI u : Auf Wiedersehen. (La revedere .)

()
x de ascultat • 3

SCENETA N
(Kapit I '1 -' )

Zu Hause (A )
Person n
Herr Rölf, Frau K rin , IL " W rn

Prima parte
Großvater Reich ist vor ein paar Wochen gestorben. Großmutter Reich ist 74 Jahre alt. Sie
wohnt allein. Die Familie Reich will, dass die sie bei ihnen wohnen soll. Sie haben eine
Vierzimmerwohnung mit Bad, Küche und zwei großen Terrassen. Sie haben ein Schlafzimmer
für Rolf und Karin, ein Schlafzimmer für IIse, die 18 Jahre alt ist, und ein Schlafzimmer für
Werner, der 14 Jahre alt ist.
(Bunicul Reich a murit acum cateva säptämani. Bunica Reich are 74 de ani. Ea locuie~te
singurä. Familia Reich vrea ca ea sä locuiascä la ei. Ei au 0 locuinlä de patru camere , cu baie ,
bucätärie ~i douä terase mari. Au un dormitor pentru Rolf ~i Karin , unul pentru IIse, care are 18
ani ~i unul pentru Werner, care are 14 ani.)

F. Karin : Großmutter ist immer allein. Sie muss unbedingt herkommen. Sie ist auch krank.
Sie hat oft Herzschmerzen. (Bunica e mereu singurä . Trebuie sä vinä . E bolnavä .
Are dureri de inimä.)
H. Rolf: Ich weiß nicht. Ich glaube, sie will nicht kommen. Sie hat dort viele Freunde.
Und die Wohnung ist so groß und hell. (Nu ~tiu . Cred cä nu 0 sä vinä .
Are acolo multi prieteni ~i locuinla e atät de mare ~i de luminoasä .)
F. Karin : Wir müssen sie aber fragen . Wir haben doch alle Platz hier.
(Trebuie s-o intrebäm . Avem toti loc aici.)
H. Rolf: Das weiß ich nicht. Wir haben nur vier Zimmer. (Nu se ~tie. Avem doar patru camere.)
F. Karin : Das ist nicht wahr. Werner und IIse können zusammen schlafen. Und dann ist ein
Schlafzimmer frei. (Nu:-i adevärat. Werner ~i IIse pot dormi impreunä. $i rämane
un dorrnitor liber.)

Partea a doua
H. Rolf: Werner willst du mit IIse in demselben Zimmer schlafen ?
(Werner, vrei sä dormi in camerä cu" ?)
F. Karin: Großmutter wohnt allein und ich will, d (I ,nmt.
(Bunica e singurä ~i vreau sä vin a i i.)
IIse: Aber ich will allein schlafen. Ich hab d 11 rn In h n. Wo soll ich sie hinstellen?
(Vreau sä dorm singurä . Am toate lu r ur il , ; )1 ) 11( 1 y le pun?)
Werner: Ich will, dass Großmutter in meinern 7 l1n l)) I Iln f} , 11
(Vreau ca bunica sä stea in carn r n 1 . ;l )
F. Karin : IIse, das ist kein Problem. Wir stell n rl . I < I 111 ' 1 ( " I Fenster.
Den Sessel stellen wir vor das R I. (11:;( , I:: f I 1111 I ( I I bIerna.
A~ezäm raftullängä fereasträ, f , lilll I pt" 11 "I 111 1 1 : I 1;lIlul li .)

209
Texte de ascultat • 3

IIs : Ab r ich will Musik hören. Und Werner spielt immer Klavier.
( r vrea u sä ascult muzicä. ~i Werner cäntä la pian.)
F. Karin : Großmutter liebst euch so sehr. Sie kann nicht mehr allein wohnen.
Jetzt fühlt sie sich so schlecht. (Bunica vä iube~te. Nu mai poate
locui singurä . Se simte a~a räu acum.)
Werner: Was ist los? (Ce s-a intämplat?)
F. Karin : Sie hat Kopfschmerzen. (Are dureri de cap .)
Ilse: Seit wann? (Oe cänd)
F. Karin : Seit einer Woche. (Oe 0 säptämänä.)
H. Rolf: Das ist aber gar nicht gut. (Asta nu e bine.)

Partea a treia
H. Rolf: Ja. Großmutter herkommen. (Da. Bunica trebuie sä vinä aici.)
IIse: Abgemacht. Ich bin jetzt auch einverstanden. (S-a fäcut. Sunt acum de acord.)
Werner: Arme Oma, sie ist so allein. (Säraca bunica, e a~a de singurä.)
F. Karin: Ich werde sie jetzt anrufen. (0 sä 0 sun acum.)
IIse: Wohin stellen wir die Lampe? (Unde punem lampa?)
Werner: Wir stellen sie hinter die Liege. (in spateie canapelei.)
IIse: Und den Fernsehapparat? (~i televizorul?)
H. Rolf: Zwischen das Regal und den Schrank. (intre rafturi ~i dulap.)

Partea a patra
F. Karin : Großmutter ist einverstanden. Sie kommt morgen abend.
(Bunica e de acord. Vine mäine searä.)
IIse: Bis dahin muss alles fertig sein. (Pänä atunci totul trebuie sä fie gata.)
Werner: Aber was machen wir heute? (Ce face azi?)
H. Rolf: Wir fahren nach Berlin. Wir dürfen nicht den Fotoapparat vergessen.
(Mergem la Berlin. Sä nu uitäm aparatul de fotografiat.)
IIse: Was werden wir dort besichtigen? (Ce vizitäm acolo?)
F. Karin : Wir müssen unbedingt das Pergamon-Museum besichtigen.
(Tr buie sä vizitäm neapärat Muzeul Pergamon.)
H. Rolf: Ich muss einen Film kaufen. (Trebuie sä cumpär un film .)
F. K nn: Wir treffen uns in einer Stunde. (Ne intälnim intr-o orä .)
H. If: inverstanden. Bis bald. (Oe acord. Pe curänd .)

, J(
Texte de ascultat • 4

SCENETA NR. 4
(Kapitel 28-30)

Verlust (Pierdere)
Personen
Der Polizist, Frau Salim, H~rr Zeckei, Herr und Frau Weber, Herr Schmidt, Frau Silber

Prima parte
In einer Gaststätte wurden zwei Taschen gestohlen. Die Polizei wurde verständigt. Man
weiß nicht, wer der Dieb ist. Ein Polizist kommt in die Gaststätte. Er will mit den Gästen, die dort
waren, sprechen. Die Taschen waren nicht groß.
(intr-un restaurant s-au furat douä genti. Politia a fost anuntatä. Nu se cunoa~te hotul. Un
politist vine la restaurant. EI vrea sä vorbeascä cu clientii care au fost in restaurant. Gentile nu
erau mari.)

Partea a doua
Der Polizist: Was haben Sie gesehen? (Ce ati väzut?)
Frau Salim: Als ich ankam, waren fast alle Tische besetzt. Aber in einer...
(Cänd am ajuns erau aproape toate mesele ocupate. Dar la una ... )
Herr Zeckei : Sagen Sie doch, was Sie gesehen haben. (Spuneti ce ati väzut.)
Frau Salim: Geduld. In einer Ecke war noch ein Tisch frei. Hier nahm ich Platz.
(Räbdare. intr-un colt era 0 masä liberä . Aici rn-am a~ezat.)
Der Polizist: Was habe Sie gesehen? (Ce ati väzut?)
Frau Salim: Ich habe nichts gesehen. (Nu am väzut nimic.)

Partea a treia
Der Polizist : Können Sie die Tasche beschreiben? ( uteti descrie geanta?)
Herr Weber: Sie war aus Leder. (Era din pi I .)
Frau Salim : War sie braun? (Era maro?)
Der Polizist: War sie groß? (Era mare?)
Herr Weber: Sie war ziemlich klein. ( r tul I , Illl , )
Frau Weber: Und sie hatte einen Reißv, hIlf . ( I i lV , tII' f nn r.)

Partea tr
Herr Schmidt: Auch meine Tasche i t v " ~ " 1111 I, 11 :. I q. '.lI 1., IlH \: l ' 1 pärut.)
Der Polizist: Wie sah sie aus? ( Jln ~,, \ In '
Herr Schmidt: Sie war nicht aus L d r (Nil ( I I cl 11 plI I1
Sie war grün und au " L' 'ltl, '/1 Ilt 111 I, I VI ,11 1 'I d L:~ II" I , mica .)

211
Text de ascultat • 4

r LI 'Ilb r Ich habe meinen Pullover verloren. (Mi-am pierdut puloverul.)


D r li i 'I: Wann? (Cänd?)
Frau ilb : Jetzt. (Acum.)
Der oli i t: Welche Farbe? (Ce culoare?)
Frau ilb r: Er war rot, aus Wolle. (Era ro~u, din länä.)
Herr Schmidt: Ist er das? (Acesta este?)
Frau Silber: Ja . Danke. (Da. Mul~umesc . )
Herr Schmidt: Er war auf dem Stuhl. (Era pe scaun.)
Der Polizist: Und hier sind die Taschen. Wir haben den Dieb gefunden.
($i aici sunt gen~ile. Am gäsit hotul.)

1'
T xte de ascultat • 5

SCENETA NR. 5
(Kapitel 31 -33 )

Ziehen wir um? (Ne mutäm?)


Personen
Herr und Frau Schneider, Johann a, Hans

Prima parte
Herr Schneider ist Psychologe und Psychiater. Er hat ein Kabinett in Dresden. Er muss
nach Berlin fahren. Dort wird er in einem Krankenhaus arbeiten. In Dresden aber hat er eine
schöne Wohnung. Es ist eigentlich ein Einfamilienhaus mit sechs Zimmern. Die Wohnung hat
auch ein Bad, eine Küche und zwei große Terrassen.
Seine Frau ist Lehrerin. Sie unterrichtet Deutsch. Sie studiert jetzt auch Psychologie .
Hans ist 1 9 Jahre alt. Er studiert Medizin. Johanna ist 12 Jahre alt. Sie ist Schülerin. Sie
studiert Musik. Sie spielt Klavier.
Die ganze Familie ist jetzt zusammen. Sie wollen sich entscheiden, ob sie nach Berlin
umziehen werden oder nicht.
(Domnul Schneider este psiholog §i psihiatru. Are un cabinet in Dresda . EI trebuie sä piece
la Berlin. Acolo va lucra intr-un spital. in Dresda are insä 0 locuintä frumoasä . Este, de fapt, 0
casä unifamilialä cu ~ase camere. Locuinta are ~i baie cu toaletä, 0 bucätärie §i douä terase
man .
Sotia lui e profesoarä. Ea predä germana . in prezent, studiazä cu psihologia.
Hans are 10 ani. E student la medicinä. Johanna are 12 ani. Este elevä. Ea studiazä
muzica . Cäntä la pian o
Toatä familia e impreunä acum . Ei vor sä se hotärasca dacä pleacä la Berlin sau nu.)

Partea a doua
Frau Schneider: Sag mal, wird es in Berlin besser sein?
(Spune , 0 sä fie mai bine la Berlin?)
Herr Schneider: Ich weiß es nicht! Das Kranl<enhaus ist sehr berühmt.
(Nu ~tiu sigur. Spitalul e r numit. )
Frau Schneider: Wirst du viele Patienten h b n? (V i v rn JI\i pacien1i?)
Herr Schneider: Ich glaube ja . (Cred ca d .)
Johanna : Ich will auch dorthin geh n, d nn I .11 W I f b er Klavier studieren.
(Vreau sä merg ac I P .nll 1I .• v i : tud i;, II1 ( i bi n pianul.)
I

Hans: Auch ich habe dort m h ~ r M ,11(;111 t " on ( i , 1I m ma i multe posibilitäti.)


Frau Schneider: Was für eine Wohnun g w ,. I 11 W II 11 du 11 ' (C ~ I , .1 cf locuin1ä vom avea?)
Herr Schneider: Auch eine sehr sch6n W ''''1111 I I In I '/1 1111111, nl1 LI mit fünf Zimmern.
(Toto locuin\ä fr n c n : . Lt / U l l l f ' : I Il H ' I( ! )
Hans: Das ist wunderbar. (1- n l il 11 " I 1I
Herr Schn ider: Wir we rden auch in n .· :/1 /lt /I I" Ir 11 " d u 11
(Vorn avea ~ i

213
T xt de ascultat • 5

Partea a treia
In ' Wann ziehen wir dann um? (Cänd ne mutam atunci?)
o bald wie möglich. (Cät de curänd posibil.)
id r: Beeilt euch nicht. Es gibt noch viel zu tun. (Nu vä gräbiti. Sunt multe de fäcut.)
r: In zwei Wochen muss ich dort sein. Die Patienten warten auf mich.
(In douä säptämäni trebuie sä fiu acolo. Mä a~teaptä pacientii.)
Frau chn id r: Es wird spät. (Se face tärziu .)
Wir sprechen morgen noch. (Mai vorbim mäine.)
L i . Vorlesungen

AUF DER P
"Ich will meiner Mutter telegrafieren, si I <J( Il ~( : l>tIl L t ", sagt Karl zu seinem
Freund Alexander. "Ich muss auf die Post, I I 'Cfl : IIlIlTl ::t uf? geben. Magst du mich
begleiten?"
"J a, gern.I"
"Wie gut! Aber wir müssen uns beeilen. Um 9 Uhr hli r t In n as Postamt."
Sie eilen zur Post. In der Halle sind viele h It r. i i t für Postanweisungen und
eingeschriebene Briefe, jener für Briefmarken und 0 tk rt n. Karl bittet am Schalter um ein
Telegramm-formular. Er schreibt die Adresse und den xt und gibt der Beamtin das Formular
zurück.
Jetzt nimmt Alexander einen Brief aus der Tasche . Er kauft eine Briefmarke und klebt sie
auf den Briefumschlag . Er will ihn in den Briefkasten werfen . Da kommt ein Briefträger und sagt:
"Ich habe den Kasten eben geleert. Sie können aber den Brief mit der Luftpost schicken. Dann
ist er rechtzeitig an Ort und Stelle."
Nach ein paar Minuten verlassen die Freunde das Postamt.

Sprachübungen

Wer har Geburtstag?


Wohin wollen die Freunde gehen?
Was ist in der Halle des Postamtes?
Worum bittet Karl?
Was kauft man an den Schaltern?
Was sagt der Briefträger?

IN DER POLIKLINIK
Das Wartezimmer der Poliklinik ist ein großer, heller Raum . Mehrere Kranke sitzen schon
im Wartezimmer. Die Tür des Sprechzimmers geht auf und der Arzt erscheint auf der Schwelle.
Einer der Kranken steht auf und spricht den Arzt an .
"Ich bin etwas zu spät gekommen, lassen Sie mich noch vor? Ich fühle mich schlecht. "
"Jawohl, ich empfange Sie. Sie müssen aber etwas warten . Jetzt ist Herr lonescu an der
Reihe . Bitte , Herr Ionescu , treten Sie ein. "
Ein junger Mann betritt das Sprechzimmer.
"Was fehlt Ihnen?" fragt der Arzt.
"Vor ein paar Tagen habe ich mich erk 'Il t. I h h tt tarke Kopf- und Halsschmerzen.
Auch die Arme und Beine taten mir weh . Ich h tt h h b r nd mußte bis heute das Bett
hüten . Ich hatte Grippe ."
"Seit wann sind Sie krank?"
"Seit dem 25.", entgegnet Herr Ionescu .
"Hat Sie schon ein Arzt zu Hause besu ht 7"
"Ja, natürlich ."
"Wie fühlen Sie sich jetzt?"
"Jetzt geht es schon bessern. h Ih ll>( \ 1 :1l Il lc ll Iftl .' I !n lIn Schnupfen und die
Temperatur hält noch an ."

215
Lecturi • Vorlesungen

I ., 1\111 uni "U ht den Patienten aufmerksam. Er horcht das Herz und die Lungen des
K ' nk n Ih . M,I Ililf eines Thermometers stellt er die Temperatur fest. Er verschreibt dem
Kr r k 11 " I\r n i. er Kranke nimmt das Rezept, dankt und verläßt das Sprechzimmer.

Sprachübungen

Wie ist das Wartezimmer der Poliklinik?


Was sagt Herr Ionescu?
Was fragt der Arzt?
Was tut der Arzt?
Wie stellt er die Temperatur fest?

DAS SELTSAME REZEPT


Ein Rezept in die Apotheke tragen, ist sonst kein großer Spaß. Aber vor vielen Jahren war
es doch auch ein Spaß.
So fuhr ein alter Mann von einem entlegenen Hof, eines Tages, mit einem Wagen und zwei
Ochsen vor die Stadtapotheke. Wortlos lud er eine große Stubentür ab und trug sie hinein.
Der Apotheker machte große Augen und sagte: JlWas willst du, guter Freund, mit deiner
Stubentür? Der Tischler wohnt zwei Häuser weiter!"
Doch der alte erwiderte: "Guter Herr, der Doktor war bei meiner kranken Frau und wollte ihr
ein Rezept verschreiben. Aber im ganzen Haus war weder Tinte noch Papier, wir zitterten
schon; aber da hat der Herr Doktor eine Kreide genommen und das Rezept an die Stubentür
geschrieben. Nun bitte ich Sie, so gut zu sein, und das Tränklein für die Kranke zu kochen."
Der Apotheker lächelte; aber er mußte dem Manne recht geben, denn man muss sich in der
Not zu helfen wissen.

Sprachübungen

Wohin fuhr vor vielen Jahren ein alter Mann?


Womit (cu ce) fuhr er?
Was lud er vor der Apotheke ab?
Was hatte der Arzt an die Stubentür geschrieben?
Für wen hatte der Arzt das Rezept verschrieben?
Was muss man in der Not tun?

DER BLINDE SCHUSTERJUNGE


saß ein Schustermeister in seiner Werkstatt und arbeitete. Nich weit von
ihm hmel saß der Lehrling. Die Frühstückszeit kam heran; die Tür öffnete sich, die
h i t rin trat herein und brachte einige Schnitten .
n r chten eine Pause und frühstückten . Während des Frühstücks begann der
1l/llIlq pi 1/11 " I ut zu weinen. Der Meister war erstaunt und fragte: IINanu, Junge, warum
Wt 11\ : I <111 ' " I , chusterjunge heulte noch mehr und ri f: "A h Meister, ich bin blind
J( ' W I 11 :1\ ..
L c rl- • Vorlesungen

Der Meister sprang erschrocken auf, lief u d . 111 I IlIlllli Ur) 1 f gte: "Was? Um Gottes
Willen! Du bist blind? '
"Ja , Meister, wissen Sie, ich sehe die Butt r uf . !ll H, I n, :ht! "
Der Meister lächelte, nahm das Butterbrot un in III li K , t . r sagte zu der Meisterin:
"Höre , liebe Frau, das geht nicht. Du hast dem Jung n 7 U w "ig r auf das Brot gestrichen.
Jetzt schneide schnell eine Scheibe Käse ab und I g . i r t. "
Trotz ihres Geizes tat die Frau, was ihr Mann verl n I . ra chte das Käsebrot in die
Werkstatt und gab es dem Schusterjungen . "Ha", sagt , "bi t du immer noch blind?"
Der Lehrling sah aufmerksam das Frühstücksbrot an und sagte grinsend : "Nein, Meister, ich
kann wieder sehr gut sehen, viel besser als durch eine Brille ; ich sehe jetzt sogar das Brot
durch den Käse ."

Sprachübungen

Wer saß eines Morgens in der Werkstatt?


Was brachte die Meisterin herein?
Was tat plötzlich der Lehrling?
Was rief er heulend?
Was konnte er nicht sehen?
Wohin ging der Meister?
Was sagte er zu seiner Frau?
Was tat die Meisterin?
Welche Antwort gab der Lehrling?
Warum grinste er?

GOETHE IN ILMENAU
Goethe fuhr oft nach IImenau , um sich dort zu erholen. Gern ging er hier in dem Wald
spazieren. Auf der Höhe stand eine Jagdhütte . Da wohnte Goethe im Herbst 1783 acht Tage
lang. In d r Still e d s Waldes entstand das bekannte Gedicht "Über allen Gipfeln ist Ruh ."
Goethe schri b s mit I istift an di hölz rn Wand des Häuschens.
Im J hr 183 1 w r Goethe zum letzten M I in 11m nau. Er hatte den Wunsch, die schöne
Land sch ft und das ommerh äu chen wi d h n. r machte sich mit seinem Begleiter auf
den We .
Er gin I tzt höne andschaft zu bewundern. Bald
erreicht r d . l , 81 jährige Greis besah das Zimmer,
wohnt h tI . "Hi , Il i ' hIt, , tl t r seinem Begleiter, "in früheren
W , 11 1 J .. el u, .t n I h möchte gern nochmals dieses
n n Illn jll ) 11 W:1I1 I, W m n die Verse mit dem Datum
h n konnt .

Spr h I un J( 11

W rum f Ihr ,lIl , 11 :11 11" 11 1\ 111 '


11
W nn w hnl ,tl H' 11 ,111 1 1 11 1111 1" 1 d Ill .In . hütte?
W chri t , Il d H' WInd 111 11 1/ ' ,( I H' II : '
W .IIl ('I H \ 1 1I11 11 111",1 Il dt ll IlIll .n u?

217
Lecturi • Vorlesungen

Wie alt war er damals? (atunci)


Warum wollte er zu Fuß gehen?
Woran erinnerte sich der Greis, als er die Verse las?

TILL EULENSPIEGEL IN KÖLN


Till Eulenspiegel, der Schalk, kam einmal auf seiner Wanderung nach Köln. Er hatte lange
nichts gegessen, war müde und ging in die nächste Herberge. Dort saßen schon viele Gäste.
Eulenspiegel fragte den Wirt: "Kann ich etwas zu essen bekommen?" - "Ja", erwiderte dieser,
"setze dich nur an den langen Tisch, wo alle anderen schon sitzen und warten!". Eulenspiegel
setzte sich und wartete . Einige der Gäste wurden schließlich auch ungeduldig, so dass
Eulenspiegel rief:
"Kommt denn das Essen nicht bald?" Eine grobe Antwort kam zurück: "Wer nicht warten
kann, muss essen , was er in der Tasche hat." Nun hatte Eulenspiegel zufällig ein paar Brötchen
bei sich ; er zog sie aus der Tasche und aß sie alle auf. Da kam endlich der Wirt und stellte
einen großen Braten auf den Tisch. Alle nahmen davon, nur Eulenspiegel nicht; erstens war er
satt, und zweitens hatte er sich zu sehr über den Wirt geärgert.
Als der ganze Braten aufgegessen war, kam der Wirt und verlangte die Bezahlung . Alle
Gäste am Tisch sollten zahlen. Zuletzt kam er auch zu Eulenspiegel. Aber dieser wollte nicht:
"Ich habe nichts gegessen, darum werde ich nichts bezahlen." Aber der Wirt sagte: "Du hast
das Essen bestellt. Warum hast du nicht gegessen? Das ist deine Schuld . Du mußt bezahlen."
Weil der Wirt schließlich böse wurde , warf Eulenspiegel einige Münzen auf den Tisch , dass sie
klangen. Der Wirt wollte das Geld einstecken, aber Eulenspiegel war schneller. Er nahm sein
Geld zurück und sagte: "Ich bin satt geworden von dem Geruch deines Bratens, daher mußt du
jetzt mit dem Klange meines Geldes zufrieden sein. "

Sprachübungen

Wer war Till Eulenspiegel?


Wohin kam Eulenspiegel auf seiner Wanderung?
Wer saß in der Herberge?
Was verlangte Eulenspiegel von dem Wirt?
Wie stand es mit dem Essen? (cum era cu mäncarea?)
Was rief Eulenspiegel schließlich?
Was antwortete der Wirt?
Was hatte Eulenspiegel in der Tasche?
Warum aß Eulenspiegel nicht von dem Braten?
Warum wollte er nicht bezahlen?
Womit bezahlte Eulenspiegel das Essen?

DAS MENUETT
(Eine Episode aus Mozarts Jugandzeit)
Ih I ~ ister Leopold Mozart (der Vater des b rü hmten Komponisten Wolfgang
'I' '"l lh
1\", , It 11 : M r ll l ) öffnet die Stubentür und ruft seinen Sohn.
"W 11 1111\.1 . k ,nm herein!"

1B
L c i • Vorlesungen

Der Vater gibt Wolfgang ein Notenheft und I:


"Das solst du dem Theaterdirektor Mühlb : Il « 1 J Ihm , ss ich das Menuett für
seine Tochter komponiert habe. "
Der Knabe rennt auf dem Hause. Er I ~ uft di ntl ng . Hoch sind heute die
Wellen auf dem Fluß, weil das Wetter windig ist. Id If" n uf der Brücke und schaut
in das Wasser. Längst hat er den Auftrag verg m Moment kommt ein starker
Windstoß, packt das Notenheft und trägt es durch di uft .
"Das Menuett für den Direktor", s'chreibt Wolfg ang uf. I\b r d s Papier liegt schon auf den
Wellen und verschwindet bald. Ganz traurig geht der Kn u(·lck. Aber unterwegs kommt er
auf einen Gedanken. Dort drüben wohnt sein Freund ri dri h. Er wird ihm bestimmt helfen.
Fünf Minuten später sitzt der junge Mozart bei seinem reund und schreibt Noten auf ein
weißes Blatt. Bald ist seine Arbeit fertig.
"Ich danke dir, Friedrich", sagt er. "Jetzt muss ich schnell zum Direktor."
Nach einer halben Stunde ist Wolfgang wieder zu Hause . Am anderen Tag besucht der
Theaterdirektor zusammen mit seiner Tochter Leopold Mozart.
"Also, das Menuett, Herr Kapellmeister, gefällt uns ausgezeichnet. Geh , Amalia, spiel das
Menuett noch einmal vor!" sagt der Direktor zu seiner Tochter.
Das Mädchen spielt das Menuett.
"Aber das ist doch nicht von mir!" sagt der Kapellmeister schon nach den ersten Takten.
"Das habe ich doch gar nicht geschrieben."
Leopold Mozart nimmt das Notenheft und rennt hinaus.
"Wolfgang!" ruft er laut. Der Knabe kommt ängstlich herein.
"Wolfgang, was sind das für Noten?" fragt der Vater. "Woher hast du sie?"
"Verzeichen Sie mir. Vater, ich habe selbst das Menuett geschrieben."
Da setzt der Vater seinen Sohn neben sich und sagt: "Du dummer Junge, was weinst du denn?
Wie ich mich über dieses Menuett freue! Ich hoffe, dass du einmal ein großer Künstler wirst!"

Sprachübungen

Wohin schickte Leopold Mozart seinen Sohn?


Was hatte er komponiert?
Was geschah mit dem Notenheft?
Auf welchen Gedanken kam Wolfgang unterwegs?
Was schrieb er bei s in m reund?
Wer kam am näch t n 9 u opold Moza rt?
Wer spielte das M nu It v ?
Was sagte der K p IIr .i. I .r7
Warum weint d Knil l "
Was sagte d r V t .,7

WIE IST DIE DRACULA -SA NTSTANDEN?

Bevor noch das bewegte eb n d ,~ Will 1< :lIi dll'l1 1 ,, : IClIl VI(~ I T pe~ (Vlad der Pfähler)
auf dem politischen Sch upl tz d 1 . ,J 111111111111. ". 1 11 I I\( 11 q (.~J"l " . n war, ist auch schon
die Sage um ihn im ntsteh n b ri ff n O( W( : • 1I I 1h I 1 I t 1 cll ,,,I :' :Il J chriebene Geschichte
t 0

war bereits vor 1476, dem od j hr VI;l I (I( 1'I 1111 I' , 1111 I Jlllldt rf 1\1: lum Ende des Jahrhun-
I

derts erlebte di deutsch rz .hlung f( Inl I\t 111 , 1 11 , jI, I 111 1111 1 ,111 1 11 "11 .r s auch eine andere
'

219
Lecturi • Vorlesungen

I 11 : hlllil , in russischer Sprache . Vier Jahrhunderte später, d.h. im 19. Jahrhundert,


' I J ! /l I r Dracula in der ganzen Welt verbreitet. Das war auf einen Horrorroman
zurü k tl f( Hu n, d n der Ire Bram Stoker 1897 in London veröffentlicht hatte, Dieser Roman,
der in Il ' uß rord entlichen Erfolg hatte, inspirierte jahrzehntelang, bis in unsere Tage,
zahlr i hAut r n. Dracula wurde zur Hauptgestalt zahlreicher Erzählungen und Theaterstücke
und d nn ,n it d r ntwicklung der siebenten Kunst auch der Held zahlreicher Filme. Es sind
über 400 .
Dies opularität der Gestalt, die in den mittelalterlichen Erzählungen dem Geschmack auf
Übersinnliches zuzuschreiben war - der Stoff wurde in der Manier der Chronisten gestaltet -,
entsprang nun , in der modernen Literatur von der Art des Kriminalromans, der Gier nach
Sensation, Gewalt und Verbrechen, wie sie auch in den Horrorfilmen gepflegt wurden, die
bereits in der Zeit der großen Stummfilme dagewesen sind und sich gleichzeitig mit Technik und
Regie der siebenten Kunst entwickelt haben. Diese Popularität ist in wachsendem Maße auf
Kosten der historischen Wahrheit erzielt worden, Die Phantasterei erstickte die Wirklichkeit. Die
Epigonen des Bram Stoker, die sich als einfallsreicher erweisen wollten, als es ihr Meister
gewesen ist . betonten vor allem die Grausamkeit Draculas und machten ihn zum Vampir. Ja
noch mehr, da sie gerade auf dieses Thema immer wieder in der verschiedensten Weise
zurückkamen, machten sie aus Dracula ein Urbild des Vampirs. Diese Annahme verbreitete
sich dermaßen, dass die Autoren eines Buches, das 1972 in Paris erschienen ist (Raymond
McNally, Radu Florescu: Auf der Suche nach Dracula), sich vorgenommen haben, die
historische Wahrheit von den Phantasterein der mittelalterlichen Sagen und den Erfindungen
der modernen Autoren zu trennen. Sie haben in das Buch auch zwei Kapitel aufgenommen, in
denen sie Entstehung und Verbreitung des Aberglaubens über die Vampire zu erklären
versuchen, ein Aberglaube, den es bereits vor Vlad dem Pfähler gegeben hat.
Zuerst muss erwähnt werden, dass die rumänische Form des Namens Draculea ist. Vlad
der Pfähler ist der Sohn von Vlad Dracul gewesen, dem Fürsten der Walachei in den Jahren
1436-1447. Wir wissen, was heute rumänisch dracul heißt: der Teufel. Im Mittelalter hatte das
Wort aber auch den Sinn von 'D rache (Dragon). Der Übername des Vaters von Vlad dem
Pfähler ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass er von Sigismund von Luxemburg mit dem
Drachenorden ausgezeichnet worden ist. Die Abbildung eines Drachen trug sowohl sein
persönliches wie auch sein offizielles Siegel als Herrscher. Vlad Dracul war der Sohn Mircea
des Alten , der von 1386 bis 1418 Fürst der Walachei gewesen ist. Vlad der Pfähler war also ein
Enkel Mircea des Alten . Mütterlicherseits war Vlad der Pfähler ein Enkel des Fürsten der
Moldau. Alexanders des Guten (1400-1432). So war Vlad der Pfähler also mit den Dynastien
der beiden rumänischer Länder verwandt. Als Herrscher stand er in einem engen und
langanhaltenden Bündnis mit loan von Hunedoara , dem Fürsten Transsilvaniens (das dritte
rumänisch and), der ebenfalls e.ine Gestalt von europäischen Ruf gewesen ist.
Vl ad d r fähler herrschte in der Walachei von 1456 bis 1462 und dann, zweimal ja eine
kurz it v n nur einigen Wochen, in den Jahren 1468 und 1476. Die Zeit, in der er auf einem
Sch " pi t gi rte, der im Grunde genommen das gesamte rumänische Gebiet umfaßte, war
die It , 11 d das Osmanische Reich einen starken Druck auf Europa auszuüben begann.
1448 f r i Schlacht auf dem Amselfeld statt, und 1453 ereignete sich der Fall von
I. In der "ersten Linie" vor des osmanischen Walze befanden sich jetzt die rumäni-
I UI d erst dahinter die Fel:ldalmächte Europas. Die unter dem osmanischen Druck
nt t ,n I 11 In t bilität und die innere Spannung erklären es . wieso Vlad der Pfähler, obwohl er
J lilie 111\0 d rum gerungen hat, auf den Thron zu gelangen, kaum länger als sechs Jahre
r J e Ite I It . ( ! gierungszeit ist jedoch durch denkwürdig Ta ten gekennzeichnet. Der Feld-
7t 1<1. le 11 ei l n J 1461 gegen die Türken geführt hat, warf ein n chatten auf den Erfolg einer

.- ()
L • Vorlesungen

im vollen aufstieg befindlichen Macht. 0 r Ulllll <I o ~ IIlIn :\l\i,,11 n Herrschers und der
Schrecken , der von ihm ausging , verbreitet n i J l .. ,./ln :11 , Irl , wie ein türkischer Ge-
schichtsschreiber berichtet, ein Teil der Bewohn r K 11 . 1' 1Il111 J ,I. I h daran war, die Stadt
zu verlassen und nach Anatolien zu fliehen . Vl ad Whl j eh nicht allein ein kühner
Mann; er besaß auch einen ausgepr~gten politi sch n Inn , lind w ar ihm durchaus bewußt,
dass die Rumänen , die in den drei Feudalländern wohnt n, in Volk waren . So erklärt, sich jene
politisch-militärische initiative, die er ergriffen hat, um t f n m Großen auf den Thron der
Moldau zu verhelfen. Diese Initiative war von dau rh ft r Wirkung . Sie wird von der fast 48
Jahre dauernden Herrschaft des bedeutend sten mold uischen Fürsten (1457-1504) unter
Beweis gestellt.
Im Lande selbst richtete Vlad der Pfähler s in Aufmerksamkeit darauf, die Ordnung
wiederherzustellen Ausländische Eingriffe zerrütteten die innere Stabilität und führten zu einem
besorgniserregenden Wachstum der Straftaten . Strßenräuber verübter Überfälle in den Städten
und außerhalb der Städte- Vlad der Pfähler kämpfte entschlossen dagegen und stellte die
Sicherheit in den Städten und auf den Straßen wieder her. Die Ordnung wiederherzustellen und
dem Gesetz Achtung zu verschaffen , war dem Herrscher jedpch nicht nur ein Zweck für sich.
Wirtschaft und Handel sollten gefördert werden. Er hat zahlreiche Kirchen und Klöster gestiftet
und etnscheidend dazu beigetragen, die Hauptstadt Rumäniens zu entwickeln. Bukarest wurde
der Rang des Fürstensitzes verliehen. Diese Urkunde aus dem Jahre 1459, in der die Stadt
zum ersten Mal offiziell erwähnt wird und die von Vlad dem Pfähler eigenhändig unterzeichnet
worden ist, zeugt davon , dass er nicht ausschließlich militärische oder repressive Anliegen
hatte . Die Bedingungen jener Zeit zwangen ihn jedoch, ihnen einer große Aufmerksamkeit
zuzuwenden . Die unbarmherzige Art, in der er die Gesetzte zur Anwendung gelangen ließ,
erklärt die Grausamkeit, auf die der ihm verliehene Übername schließen läßt. Dieser Ruf ist
jedoch später durch die verschiedenen Schriften, die Dracula zum Helden hatten , so maßlos
übertrieben worden, dass auch nur die entfernteste Ähnlischkeit mit der Wirklichkeit abhanden
gekommen ist. Während des Feldzuges, den er gegen die Türken 1461 geführt hat, überfiel er
ihr Feldlag erin in der Nacht und hinterließ 25 .000 Tote und unermeßliche Schrecken . Grausam
waren auch Gewalttaten , die Vlad der Pfähler während eines Vorstoßes in den Süden
angeordnet hat, wo einige Anwärter auf den Thron der Walachei ihre Parteigänger hatten.
Die Straf , di er verhängte , war das Pfählen. Das wurde zu jener Zeit auch in anderen
Ländern pr ktiziert. r wendete diese Strafe gegen Übeltäter, aber auch gegen Feinde des
Landes an. VI d v rdiente also den Übernahmen der Pfähler, denn unter seiner Herrschaft war
diese Form d r I r eine Wirkli chkeit , wie der Hi torik r C. C. Giurescu feststellt. Er strafte aus
guten Gründ n, ni ht us einer La une herau , ni ht w il er impulsiv gewesen wäre , sondern
aus Sl a t r n. V r hiedene Thro n nw rt r, 11 , i h nicht den Gesetzen fügten , Übel-
täter jed r Art 11 u w " rtig e F ind 0111 n wi .. n, .C . Giurescu, "dass das Land von
einem ei rn n Will n reg iert wurd ".
Al s ein un rb ittli h r Herrscher in in m J( Illllllnd , I I , in m Strenge an der Tagesordnung
war, ab r lI ,h rnuli in in r il , in d r Mut llll . 11 !H~ II c: h . ,w n ist, um die Interessen der
h n n w hrnehm n u k,n .. , . ~ 1 : 1l I I Vln I I , f . hl r zu den Persönlichkeiten
un r r hi hl . in . Älllll i ,lI k I1 II lI I 1.1 It, die der Sensationslite-
i nt hai , i 1 ur hr lIn o .U 111 I ) lf l 1;11 ' (1 ,11 j doch, dass er zu einer
LI WLI d , i t ni ht hn W rt , lind du 0 1" " d «' 11 10 : y,n li ehe Bedeutung zu.

221
Solu • Lösungen

Kapit 13 - - ----------------------------------------------
Übung 2

Ich koml n München / Münster I Berlin / Berlin I Grönau / Frankfurt / Bremen ... (Vin din. .. )
Aus x I / Schlachtensee / Epe I Niederrad I LilienthaI... (Din ...)

Kapitel 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Übung 1

Meine Frau arbeitet bei Siemens (A.D.A.C.) der H.O. (Sofia mea lucreazä la ... )
Mein Mann arbeitet bei. .. (Sotul meu lucreazä la .. . )
Mein Bruder arbeitet bei. .. (Fratele meu lucreazä la ... )
Meine Schwester arbeitet bei. .. (Sora mea lucreazä la ... )

Kapitel 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Übung 1

c) Wohnt Frau Müller in einem Appartement? (Locuie§te doamna Müller intr-un apartament?)
Wohnt Frau Nowak in einem Einfamilienhaus?
(Locuie§te doamna Nowak intr-o casä unitamilia/ä?)
Wohnt Herr Weber ein einer Verzimmerwohnung?
(Locuie§te domnul Weber intr-un apartament cu patru camere?)
Wohnt Herr Schulz in einem möblierten Appartement?
(Locuie§te domnul Schulz intr-un apartament mobilat?)
Wohnt Herr Fischer in einem Haus? (Locuie§te domnul Fischer intr-o casä?)

Übung 2

c) Wo wohnen Sie? (Unde locuiti?)


Wir wohnen in einem Einfamilienhaus. (Noi locuim intr-o casä unifamilialä.)
Wir wohnen in der Blumenstraße. (Noi locuim in strada Florilor.)
Wie lange sind Sie schon dort? (Oe cänd locuiti deja acolo?)
Wir wohnen seit Januar dort. (Locuim din ianuarie.)
Wir wohnen allein. (Noi locuim singuri.)

Ubung 3

Gut . (Bun ä ziua .)


Gut n ~I . Wo wohnst du? (Buna ziua. Unde locuie§te?)
In Mün h n. (In München.)
W s für in Wohnung hast du? (Ce tel de locuintä ai?)
I hh t Ir /\p rtement. (Eu am un apartament.)
1~ I dIlIlu,' in ir r günstigen Lage? (Casa e situatä bine?)
J et I), J I S Ihn i ·t 50 Meter entfernt. (Da. La 50 de metri da me/rou.)
Wi< 11I nU' 1 I : ~ I tu hon dort? (Oe cät timp est; deja acolo?)
( il dlt . IIIlI ( ! 1l (Oe frei ani.)
olutii f/ • Lösungen

Kapitel 15 --------~---------------

Übung 1

Wann fährt der nächste Zug nach München 1 Dresd n? ( nd pI ca urmaforul tren spre ... ?)
Wann fährt der nächste Bus zum Alexanderplatz / ur rk t aße? (Cand pleacä urmätorul
autobuz spre ... ?)
Fahren Sie zur Stadtmitte 1 zur Schillerstraße 1 zum Hotel "A tori a" / zum Bahnhof?
(Merget; in Ila .. . )
Fährt der nächste Zug zur Stadtmitte 1 zur Schillerstraße / zum Hotel "Astoria " 1 zum Bahnhof?
(Trenul urmätor merge la 1 in .. . )

Kapitel 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Übung 2

Sebastian ist Brigittes und Dieters Bruder. (Fratele Br;gittei §i a"ui Dieter.)
(... este) Rolfs und Inges Vater. (Tatällui Rolf §i allngäi.)

IIses und Helgas Vater. (Tatäl "sei §i Helgäi.)


Klaus Reich ist Jans , Johanns, Michaels, Sebastians, Brigittes und Dieters Großvater.
(.. . este) (Bunicul Janei, a"ui Johann, Michael, Sebastian, al Brigittei §i a"ui Dieter.)
Evas Ehemann . (Sotul Eve;.)

Stefan Richter ist Jans, Johanns und Michaels Vater. (Tatäl Janei, a"ui Johann §i Michael.)
( ... este) Helgas Ehemann . (Sotul Helgäi.)

Jan Richter ist Stefans Tochter. (Fiica lui Stefan.)


(... este) Johanns und Michaels Schwester. (Sora lui Johann §i Michael.)

Dieter Schröder ist Rolfs und IIses Sohn . (Fiullu; Rolf §i al IIsei.)
(... este ) Sebastians und Brigittes Brud er. (FrafeIe lui Sebastian §i al Brigittei.)

Helga Ri h1 r I t Evas und Kl aus' Tochter. (Fiica Evei §i a lui Klaus .)


(... este ) Jans, Johanns und Micha I Mull r. (Mama Janei, alu; Johann §i Michael.)
Stefans Ehefra u. (Sofia lu; Stefan.)

Helgas und II ses Mull r. (M m H I -i ~i IIsei.)


Eva R i h i Jans , Johanns und Mi ha I I ßm tJII . . (B unica Janei, alu; Johann §i
( ... este) Michael.)
Kl aus' hefrau . ( fi /u i 1<1 11 )

Übung 3

Monik i t 2 1 J hr alt, ist symp ati h und ~JlIl J(d 111111 MO li" I 2 1 de ani, este simpaticä §i
bin di p usa .)
Peter i t · 0 J hr H, ist ziemlich du mm t 11 1 I ill l lllt I I"" I 11 1\ 11 1< :11 I r re 30 de ani, cam prost
§i t f fimp ul intarzie .)
Karin i 1 J hr alt , ist se hr i 1 .lI iq .1\1 11111 1111 11 tlilld lq I 11 /1 ) re 35 de ani, e foarte
in te li nta ~ i nerabdafo are .)

223
Solutii
, • Lösungen

Mi h 'i 'I 0 J hr alt, ist etwas oberflächlich und nervös. (Michael are 50 de ani, este putin
up rlicial ~i nervos.)
Ingrid i t 4 J hre alt, ist gewissenhaft und schüchtern. (Ingrid are 43 de ani, este
con§liincioasa §i timidä.)
Jürgen ist 28 Jahre alt, ist freigiebig und immer gut gelaunt. (Jürgen are 28 de ani, este generos
§i mereu bine dispus.)

Kapitel 18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Übung 1

Dialogul1

Guten Abend. (Buna seara.)


Guten Abend. (Bunä seara.)
Sind Sie bereit, zu bestellen? (Putet; sä-mi dat; comanda?)
Ja . Ich nehme Tomatensalat und Gulasch mit Salat und Reis. Mein Freund nimmt auch
Tomatensalat und Makkaroni mit Schinken und Käse . (Da. lau salatä de ro§ii §i gula§ cu
salatä de orez. Prietenul meu ia tot salatä de ro§ii §i macaroane cu §uncä §i branzä.)
Was möchten Sie trinken? (Ce vreti sä beti?)
Nur Wasser, bitte. (Ooar apä, vä rog.)

Dialogul2

Guten Tag. (Bunä ziua.)


Guten Tag. (Bunä ziua.)
Sind sie bereit, zu bestellen? (Puteti sä-mi dati comanda?)
Ja. Wir möchten Reissuppe und als Hauptgericht Schnitzel mit Kartoffeln und Fischfilet mit
Reis . (Da. Oorim supä de orez §i felul doi §nitel cu cartofi §i file de pe§te cu orez.)
Was wollen Sie trinken? (Ce vreti SB beti?)
Geben Sie mir bitte die Weinkarte. (Oati-mi, va rog, cartea cu vinuri.)
Bitte. (Poftiti. )
Wir möchten Weißwein trinken. (Oorim vin alb.)
Und zwei Tassen Kaffee, bitte. (§i douä ce§ti de cafea, vä rog.)

Kapitel 19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Übung 3

t ''' . Guten Tag. (Hotel "Continentar. Bunä ziua.)


in immer reservieren. (Vreau sä rezerv 0 camerä.)
drin Doppelzimmer? (Cu un pat sau cu doua paturi?)
r. (Cu un pat.)
hte? (Pentru cate nopfi?)
inzelzimmer. (Da, am 0 camerä cu un pat.)
ie?)
.1 I M 1 H , J. ( . Cu baie.)
W I I () ,I ,I . ' 7 (Cät costä?)
'1 () M 11 1 4 m (ci.)
/\11 ' W ~ I( II L Il N I en? (Pe ce nume?)
Solutii
, • Lösungen

In Ordnung . Können Sie die Buchung schriftli h 11 (In ordine. Putef; eonfirma
re zervarea in seris?)
Ja. (Da.)
Danke. (Mulrumese.)
Auf Wiedersehen. (La revedere .)
Auf Wiedersehen. (La revedere.)

Kapitel 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Übung 2

Am Montag? (Luni?) Er muss ein Zimmer im Hotel "Astoria" bestellen.


(Trebuie sä rezerve 0 camerä la Hotelul "Astoria".)
Am Dienstag? (Marti?) Er muss etwas für Monika kaufen. (Trebuie sä eumpere eeva Monicäi.)
Am Mittwoch? (Miereuri?) Er muss Monika anrufen. (Trebuie sä 0 sune pe Monika.)
Am Donnerstag? (Joi?) Er muss Tennis spielen. (Trebuie sä joace tenis.)
Am Freitag? (Vineri?) Er muss nach Dresden fahren. (Trebuie sä pIece la Dresda.)
Am Samstag? (Sämbätä?) Er muss einen Tisch bestellen. (Trebuie sä rezerve 0 masä.)

Kapitel 21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Übung 2

Kannst du reiten? ($;; sä eäläre§t;?)


Kannst du schwimmen? ($tii sä inofi?)
Kannst du Auto fahren? ($tii sä eonduci?)
Kannst du Gitarre spielen? ($tii sä eänti la ghitarä?)
Kannst du Karten spielen? ($tii sä joei eärti?)
Kannst du Ski laufen? (Stii sä schiezi?)
Kannst du singen? ($tii sä eänti?)
Kannst du kochen? ($tii sä gäte§ti?)
Kannst du nnis spielen? ($ti; sä joci tenis?)

Übung 3

Stefan , spi I t du ußball? (Stefan, joei fotba/?)


Ja, ich spi I ußbal1. (Da , joe fotba/.)
Stefan , r it I du? (Stefan, eäläre§ti?)
Nein, ich il ni ht. (Nu , nu eä/ärese.)
Stefan , pi I t du Karten? (Stefan. joei eärti?)
Ja, ich s i I K rten . (Da , joeeärti.)
Stefan, spi I t du ennis? (Stefan, joei tenis?)
Ja , ich spi I r nni . (Da, joe tenis.)
Stefan, s hwimmsl du? (Stefan , ino(i?)
Ja, ich schwimm . (Da, inot.)

Johann a, l I zl du? (Johanna, dansezi?)


Nein , ich l nicht. (Nu, nu dansez .)
Johann . I .uf t du ki? (Johanna , schi 7; )
Nein , ich I uf ni ht ki . (Nu, nu sehiez.)

225
Solu 11 • Lösungen

J h 1111 I, I I 11: I lu K rten? (Johanna, joci cärti?)


J I 11 ' 11 I \ ' rt n. (Da , joc cärti.)
I

Joh nn ~ 'I I I ' t du ußball? (Johanna, joci fotbai?)


I

Nein , i Il ' pi I ni hl ußbal1. (Nu, nu joc fotbaI.)


Johann k nn t u kochen? (Johanna, §tii sä gäte§ti?)
I

Ja , ich k nn k h n. (Da, §tiu sä gätesc.)

Kapitel 22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Übung 2

Guten Tag . Praxis Doktor Salin . (Bunä ziua. Cabinetul doctorului Salim.)
Ich möchte einen Termin beim Arzt. (A§ dori 0 programare la medic.)
Auf welchen Namen? (Pe ce nume?)

Wann möchten Sie kommen? (Cand ati dori sä veniti?)


Ist es heute morgen möglich? (E posibil azi dimineatä?)
Nein. Es tut mir leid , Heute morgen geht es nicht. Können Sie heute abend um 19 Uhr
kommen? (Nu. Imi pare räu, Astäzi dimineatä nu se poate. Putefi veni disearä la ora 19?)
Ja. (Da.)
Auf Wiedersehen. (La revedere.)
Auf Wiedersehen. (La revedere.)

Übung 3

Ich habe eine Panne. (Am 0 panä.)


Geben Sie mir bitte Ihre Autonummer. (Dati-mi, va rog, numarul ma§inii.)
7-B-13468 I 3-B7213.
Welche Farbe hat das Auto? (Ce culoare are?)
Es ist rot I gelb. (Este ro§ie I galbenä.)
Geben Sie mir die Telefonnummer. (Dati-mi, vä rog, numärul de telefon.)
142.
Wo sind Sie? (Unde sunteti?)
Ich bin 15 Kilometer von Heidelberg I auf der Autobahn, 10 Kilometer von Berlin. (Sunt la
15 kilometri de Heidelberg I pe autostradä, la 10 kilometri de Berlin. )
Ich schicke sofort jemanden. (Trimit imediat pe cineva.)

Kapitel 23 - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ubung 1

M I pp r t funktioniert nicht mehr richtig. (Aparatul meu de ras nu mai functioneaza


,. t.)
M 111 1\,,)II HII Khlt r ge ht nicht. (Ce"a sul meu de mana nu merge.)
M 111( I ,111 1( I I f ku siert nicht richtig . (Camera mea nu focalizeazä bine.)
I I 1\1 111 11 111 in s Weckers funktioniert nicht. (Alarma ceasului meu de§teptätor nu
/III1 C( / f) a.)
M 111 I I II() 1I 1; ,dl l k mische Geräusche. (Radioul meu face zgomote ciudate.)

1', ,
)
I 11 • Lösungen

Kapitel 24 - - - - - - - - -- -- - - - -- - -- - - - - -

Übung 3

Guten Tag. Was ist los? (Bunä ziua. Ce s-a int mpl t )
Ich habe Rückenschmerzen , Durchfall' Za hn hr I I' i b r. (Am dureri de spate' diaree ,
dureri de dinti' febrä.)
Seit wann haben Sie das? (Oe c/lnd?)
Ich habe Schmerzen seit drei Wochen I dr i 1 9 n I in paar Tagen. (Am dureri de trei
säptämani' ieri' ca te va zile .)
Ich gebe Ihnen eine Arznei. (Vä dau medicalnentu!.)

Kapitel 27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Übung 3 b), c), d), e)

Wo treffen wir uns? (Unde ne intalnim?)


Wir treffen uns in der Parkstraße um 20 Uhr' in der Nähe der Universität um 19:30 Uhr I neben
dem U-Bahn-Eingang um 18 Uhr' vor dem Theater um 19 Uhr' zwischen "Scala" und
"Patria" um 17 Uhr. (Ne intälnim pe strada Parcului la ora 20 , in apropierea Universität;;
la ora 19:30' in fata teatrului la ora 19' intre " Scala " §i "Patria" la ora 17.)

Kapitel 28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Übung 3

Ich u ine Hos .


Ich tr röß 32 .
Rot d r
Ich I
Ja ,
nicht LI h röß r N mmen?

Kapitel 31 - - - - -- - -- - - - - -- - - - - - - - - - -

Ubung 1

Ich rn .1)1 . in KLvi i nu!.)


(Vr lI) m In n /\n u lU/nu!. )
!Tl In h
111
III
rn di
rn .in H

227
Sol 11 • Lösungen

Kapit 132 --------------------------------------------------


Übung 3

Ich w r uf d n1 ürgersteig. (Eram pe trotuar.)


Ich wollt url1 at nhof gehen. (Vroiam sa merg /a gara.)
Ein Radfahr r h t plötzlich angehalten. (Un biciclist a franat brusc.)
Das Auto fuh d n adfahrer an. (Ma§ina a ca/cat biciclistu/.)
Ein roter Porsche. (Un Porsche ro§u.)
Leider nicht. (Din pacate, nu.)

Kapitel 34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Übung 2

Das Messer ist zwischen dem Glas und der Gabel. (Cutitu/ e intre pahar §i furculitä .)
Das Messer ist zwischen dem Käse und dem Kaffee . (Cutitu/ e intre branzä §i cafea.)
Die Stühle sind neben dem Tisch. (Scaune/e sunt /angä masä.)
Die Stühle sind hinter dem Fenster. (Scaune/e sunt in spate/e ferestrei.)

Kapitel 37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Übung 2

1. Wenn wir um acht Uhr weggehen , kommen wir vor neun Uhr an.
2. Wenn wir Blumen pflanzen, wird die Sonne immer in unseren Garten strahlen .
3. Wenn ich meine Arbeit nicht mehr habe, bleibe ich ohne Geld .

Kapitel 38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Übung 1

1. Wann du will st, helfe ich dir.


2. Wenn Sie wollen, erkläre ich es Ihnen.
3. Wenn ich Zeit habe , komme ich .
4. Wenn du dich für das interessierst, gebe ich dir das Buch.
5. Wenn Sie oft eutsch sprechen, lernen Sie diese Sprache schnell.

Ubung 2

d rüb r I d " I d ra uf I damit

Kapital 40 ----------------------------------------------
Übull 1

W( 11. 11 ~ I( I \I) i spielen


ki I' ufen
~ 'HI n spielen

'H
S lutii
, • Lösungen

Übung 2

Darf ich - in das Bad geh n


- rauchen
- das Auto nehmen
- in den Garten gehen

Kapitel 42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Übung 1

1. Mach bitte das Radio an .


2. Bereite die Füllung vor.
3. Schäle die Kartoffeln .
4. Schneide die Zwiebel.
5. Schäle die Möhren.
6. Schlage das Ei.

229
Compendiu gramatical • Grammatikalischer Anhang

1. FONETICÄ

Alfabetul

A B C 0 E F G H I J K L M
(a) (be) (te) (de) (e) (ef) (ghe) (ha) (i) (iot) (ka) (ei) (ern)
N 0 P Q R S T U V W X Y Z
(en) (0) (pe) (ku) (er) (es) (te) (u) (fau) (ve) (iks) (ipsilon) (tet)

Vocale

Semn ortografic Valoare foneticä Exemplu


a,aa, ah a Namen (nume)
Saal (salä)
Zahl (cifrä)

ä, e,ee,eh e Lächeln (suras)


Leder (pieIe )
See (Iac)
sehr (foarte)

i, ie, ieh, ih, y Kind (copil)


nie (niciodatä)
Vieh (vacä)
ihm (Iui)
Zylinder (cilindru)

, oh, oe, ow 0 oben (sus)


Moor (nämol)
Ohr (ureche)
Soest
Basedow

lI , lIll , lI , au u nur (numai)


Uhr (ceas)
Kotzebue
Souvenir (suvenir)

, () >, b, oi, oey Ö Töchter (fiicä)


Goethe
Öhr (ureehe a acului)
Loitz
Oeynh use n

11, (I ll Ü üb r (p este)
früh (d V~ (ne)
Comp ndiu gramatical • Grammatikalischer Anhang

Diftongi

Semn ortografic Valoare fonetic Exemplu


al, el , ay, ey M i (mai)
wi ch (moale)
ayern
authendey

au au Haus (casä)

äU,eu 01 Häufchen (grämäjoarä)


neu (nou)

Consoane

Semn ortografic Valoare foneticä Exemplu


eh h mächtig (puternie)
~ Chef (§ef)

g g Weg (drum)
h freudig (bueuros)
j Genie (geniu)

J Jahr (an)
J Journal Uurna/)

ck k Schnecke

ph f Philosophie (fi/osofie)

qu cv Quelle (izvor)

ß tr ß (stradä)

eh h n (frumos)

p I ~ .11. pi .1 (joe cu minge)

v VIII< , (I 1 )
v Vt : t'(v/)

z, tz / 1111 I"",)
I .t I C' CI I . 1(, )

231
Compendiu gramatical • Grammatikalischer Anhang

2. MORFOLOGIE

Articolul

Articolul
I
I
hotärät nehotärät
singular singular
M N F M N F
N DER DAS DIE EIN EIN EINE
G DES DES DER EINES EINES EINER
0 DEM DEM DER EINEM EINEM EINER
A DEN DAS DIE EINEN EIN EINE

plural plural
DIE
DER
DEN nu existä
DIE

Articolul nehotärät negat se declinä la singular la fel cu articolul nehotärät; la plural,


prime~te termina1iile articolului hotärät.

Se intrebuinteazä : .
1. pentru negarea unui substantiv precedat de articol nehotärät:

Exemplu: Ich habe einen Mantel. (Eu am un pa/ton.)


Beispiel: Ich habe keinen Mantel. (Eu nu am niciun pa/ton.)

2. penlru u stantivului neprecedat de articol:

xornplu: Ich habe Zeit. (Am timp.)


Boispiel: Ich habe keine Zeit. (Nu am timp.)

Folosirea articolului hotärät

pune:

1. hll I I p < I I\ii ' in der Klasse (in c/asä);


') 1\ lIlIl( " 'Hlill I ' 1 11 li ordinal: die dritte Klasse (c/asa a treia);
:\ Il 11\1 I I ,I I. der zweite Oktober (2octombrie);
4 III I Illt I I 11 :IIV 1 r: die schöne Klasse (c/asa frumoasä);
, ) 111 1IIIIe d 111111 It :101 prii' precedate de adjectiv: der große Hans (Hans ce/ mare);
(' 11 111 I, '"111111111 I I urne de täri, regiuni: die Türkei (Turcia) .
Compendiu gramatical • Grammatikalischer Anhang

Con topirea articolului hotärä t cu pr pozitii:

an + das = ans uf = aufs


In + das = Ins üb d -- übers

an + dem = am In d m = Im
von + dem = vom zu d m = zum

zu der = zur

Substantivul

Nominativul

Wer ist das? Das ist Ingrid . (Aceasta e Ingrid.)


Was ist das? Das ist ein Tisch . (Aceasta e 0 masä.)

m Das ist ein Film . (Acesta este un film.)


Der Film ist teuer. (Filmul este scump.)

n Das ist ein Heft. (Acesta este un caiet.)


Das Heft ist teuer. (Caietul este scump.)

f Das ist eine Zeitung. (Acesta este un ziar.)


Die Zeitung ist teuer. (Ziarul este scump.)

pi Das sind Zeitungen . (Acestea sunt ziare.)


Die Zeitungen sind teuer. (Ziarele sunt scumppe.)

Genitivul

Wessen Buch lieft auf dem h?


(A cui carle este pe masa?)

m uh d s / eine kt ( tu nt n) li t uf d m Tisch .
(C rl lectorului / unui I I r ( lud nlL/lui)

n d / in Kind li t uf d .. 1 1i. :11 .


(copilului I unui copil)

f d r / in r re undin li t ur I , !lI 11 ' ;11


(prielenei / unei prieten )

Wessen Bücher lie n


(Ale cui carti sunt pe n1

pi i ü h r der Kind r li , I ' 111 11:,( .1 \


(Car!ile copiilor sunt p ,n

233
Compendiu gramatical • Grammatikalischer Anhang

Dativul

Wem antwortet Ingrid? (Cui ii räspunde Ingrid?)

m Ingrid antwortet dem 1 einem Lektor. (Ingrid ii räspunde lectorului 1 unui lector.)
n dem 1 einem Kind. copilu/ui 1 unui copi/.
f der 1 einer Studentin. studentei I unei studente.
pi den 1 - Kindern. copiilor 1 unor copii.)

Acuzativul

Wen besucht Ingrid? Ingrid besucht Hans.


(Pe eine viziteazä Ingrid?) (Ingrid iI viziteazä pe Hans.)
Was kauft Ingrid? Ingrid kauft einen Mantel.
(Ce cumpärä Ingrid?) (Ingrid cumpärä un pa/ton.)

m Ingrid kauft den 1 einen Mantel. (Ingrid cumpärä paltonu/I un palton.)


n das 1 ein Kleid. rochia I 0 rochie .
f die 1 eine Bluse. bluza 1 0 b/uza.
pi -I die Blusen. bluze/e.)

Vocativul

Peter, komm hier! (Peter, vino aicil)

Adjectivul

Wie ist der Roman? Der Roman ist interessant.


(Cum este) (romanu/) (Romanul este interesant.)
das Buch? Das Buch ist interessant.
(ca rte a) (Cartea este interesanta.)
die Zeitung? Die Zeitung ist interessant.
(ziaru/) (Ziaru/ este interesant.)

Wi sind 'die Texte? Die Texte sind interessant.


( um sunt) (texte/e) (TexteIe sunt interesante.)

Nomin tiv W I her Mantel? Der graue Mantel.


( rte pa/ton? Pa/tonu/ gri.)
'Tl W für ein Mantel? Ein grauer Mantel.
( e (e/ de pa/ton? Un palton gri.)

ACli t v W I hen Mantel? Den grauen Mantel.


care pa/ton? Pa/tonu/ gri.)
W für einen Mantel? Einen grauen Mantel.
( (e/ de palton? Un pa/ton gri.)
Compendiu gramatical • Gr m ikalischer Anhang

Nominativ = Acuzativ
n Welches KI I ,. t w rze Kleid.
(Gare ~ hi ? hi neagra.)
Was für ein KI id . I 111 hw rze Kleid.
(Ge fel de ro hi ? r chie neagra.)
Nominativ =Acuzativ
f Welche lu ? Di gelbe Bluse .
(Care bluzä? Bluza galbenä.)
Was für ine Blu ? Eine gelbe Bluse.
(Ce fel de bluzä ? o bluza galbenä.)

Nominativ = Acuzativ
pi Welche Strümpfe? Die brauen Strümpfe .
(Gare ciorapi? Giorapii maro.)

Termina1iile adjectivului la plural: N =A =0 =G =-en (cänd e precedat de articol) .


Adjectivul neprecedat de articol:
singular:
N m Das ist schwarzer Stoff. (Aceasta este stofä neagrä.)
n Das ist kaltes Wasser. (Aceasta este apä rece.)
f Das ist weiße Kreide . (Aceasta este cretä albä.)

A m Ich kaufe schwarzen Stoff. (Eu cumpär stofä neagrä.)


n r nimmt kaltes Wasser. (EI ia apä rece.)
f Si n hmen rote Krei . ( i i u cre tä rO$ie.)

D m Der Anz n
t ff. (C stumul este din stofä neagrä.)
n Ich w h mi h mit kiln W r. (M - späl cu apä rece.)
f I h hr ib mit ( "u (/ Ti t - ro~ie.)
plural:
N+A deutsche Z itun
G deutscher Z itun
D deutschen Z itun

Dupä cuväntul alle, adjectivul ar t rmin~\n - n

alle deutsch n 7 ihlll 1('1\ 1)" 11 H /c /'''11 ", (

235
Compendiu gramatical • Grammatikalischer Anhang

Pronumele
1. Pronumele personal

11 111 Pronumele
de pOlitete
M N F
Sg N ich du er es sie
D mir dir ihm ihm ihr
A mich dich ihn es sie
PI N wir ihr sie Sie
D uns euch ihnen Ihnen
A uns euch sie Sie

2. Pronumele posesiv adjectival

Pronumele posesiv
Posesor Terminatiile

adjectival
I ich mein meine Sg PI
11 du dein deine M N F M N F
111 er sein seine N -e -e
sie ihr ihre G -es -es -er -er
es sein seine D -ern -ern -er -en
A -en -e -e
I wir unser unsere
11 ihr euer eure
SI ihr ihre
111 Ihr Ihre

3 . Pronumele demonstrativ

dieser + jener - se declinä cu terminatiile articolului hotärät


In n f pi
I M nt das Buch die Küche die Kleider
( It null (earlea) (bueataria) (h ain eIe)
II : .r M nt I dieses Buch diese Küche diese Klaider
( I ' I J /ton) (aeeasta earle) (aeeasta bueatarie) (aeeste haine)

pi 11 ' t tiv der, die, das se declinä ca articolul hotärät la N, A ~i D.

4 ro"u.u I relativ

111 I lI ', I ~ , I 1I Heller, der in Leipzig studiert.


1\ t '. / . , domnul Heller. eare studiaza in Leipzig.)
dem ich die Stadt gezeigt habe.
(earuia i-am aratat ora§ul.)

: 'H
COI 11 u gramatical • Gr tikalischer Anhang

/\ don i
(pe c r

n N Kennen Sie das Kind , das


(il cunoa§teti pe copilul c ~
0 dern i
(c rui I 111 ?)
A da Il
(p

f N Sprechen i mit In it t?
I
(Vorbi[i cu Ingrid. r ?)
o W rt u hört?
( - ~; ii P r1in acest Wartburg?)
A die wir in I d n h be?
(pe care am invitat-o?)

pi N Begrüßen Sie die Gäste, die heute ankommen!


(Salutati-i pe oaspetii care au venit azi!)
o denen wir unseren Betrieb zeigen wollen!
(cärora vrem sä le arätäm institutul nostru.)
A die wir eingeladen haben!
(pe care i-am invitat)

5 . Pronumele reflexiv

Sg
11 111
o mir dir sich
A mich dich sich
PI
11 111
o uns euch SI h pronumele reflexiv propriu-zis
A uns euch SI h

Acuz livul ~i tivul pronumelui p r it c pr flexive .

6. Pronurnele interogativ

) Wer? Was?
N- w r w
- w
- w m w m
/\ - w n w

b) Welcher, welche, welches?

- se declinä ca pronumel d mOl l 'iv in 'If II t It qt IIllv . I'HIIII :II '11 ulin ~i neutru, a cärui
formä e t welchen - I" n Ull , III ~; I nr ,IIV clI' dI ll 11" 11/ ' 111' ' .
- p I"n .1. 11 : 1:,':111111/ 1 111 I. 'l 1111.1'1 ' ' .1.111 :
u

237
Compendiu gramatical • Grammatikalischer Anhang

,) Was tür ein?

- la singul r declinä doar ein; la plural se folose§te was für pentru toate cazurile.

7 . Pronumele nehotärät

a) man
- nu existä un pronume corespunzätor in limba romänä;
- se traduce, de obicei, prin diateza reflexivä.

Man sagt. (Se spune.)


In Leipzig trinkt man gern Kaffe. (in Leipzig se bea cu placere cafea.)

b) jeder, jede, jedes


- se declinä ca articolul nehotärät.

c) alle (toate, toti)


pi - alle Briefmarken (se declinä ca .articolul nehotärät)
(toate timbre/e)

d) jemand = cineva
niemand = nimeni} se declinä la fel
N jemand
G jemandes
o jemandem
A jemand

e) nichts (nimic)

Er hat nichts gesagt. (EI nu a spus nimic.)

Numeralul
1. Numeralul cardinal : eins, zwei, ... zwanzig, ...
2. Numer lulordin I: der erste, der zweite, ... der zwanzigste, ...

Verbul
1 . Form 10 verbului

fl 1'11 11 hat hatte wird


I 'I " , t fragte fragend gefragt
( ",1, ( I I) gefragt gefragt fragen
Compendiu gramatical • Gr mm ikalischer Anhang

P r~ t
hren wo, wir
er fährt fuhr fahrend gefahren
(a cälätori) ,I (n iH " f h n
sein i t wr wird
er ist w r gewesen
(a fi) In

haben wir
rh t h tt gehabt
(a avea) h ben
werd n w r wird
r wird Wll d geworden
(a deveni) n w rd n werden

2 . Conjugarea verbelor

Prezent: I -e -en
11 -(e)st -et
111 -(e)t -en

- verbeie regulate nu-~i schimbä vocala radicalä, iar la cele neregulate vocala radicalä se
transformä: e - i; e - ie.

Imperfeet: a) verbeie neregulate b) verbe regulate


I -en -te -ten
11 -est -et -test -tet
111 -en -te -ten
h ben
Pe rfe ct: participiu perfect
in
Participiu p ~ cl: - v rb = ge rädäcina + en
- v rb r = go ,. v d - In (e)t

h tI
Mai n1ull "~ t =I h ,ti iu Ir .ul
111

Viitorul w rd n I 11 I iliv JI / .nl

n r ul e t

1 H l W tl~' ( 11 ,f,
WllI I . q W , t "l ni)
I 'ln I CI ': Lllllt. ,,)

I 'Iln l I ' i V( ,
I I 1 111.' (I' d)l 111111 1 " /(

nn 1 n '''ll Clf 110111111


kr 11111 <. ,. I 1111"
dlllll . 1/' d,"11 " t, I lt)

239
Compendiu gramatical • Grammatikalischer Anhang

10) können - konnte - gekonnt (a putea)


11) mögen - mochte - gemocht (a vrea)
12) müssen - mußte - gemußt (a trebui)
13) sollen - sollte - gesollt (a trebui)
14) wollen - wollte - gewollt (a vrea)
15) bringen - brachte - gebracht (a aduce)
16) denken - dachte - gedacht (a gandi)

Adverbul
- de loe: da, hier, her, draußen, dort, hin
alC/, aici, incoace, afarä, acolo, acolo

- de timp: heute, jetzt, bald, Immer, spät, gestern. morgen


aZ/. acum. curänd. mereu. tärziu. Jen, maine

- de mod: besonders, gern, sehr, fast, so, viel, ganz


deosebit, cu pläcere. foarie, aproape, a§a, mult, tot

- da eauza: darum
de aceea

- interogative: wo? wann? wohin? wie? wieviel?


unde? cand? incotro? cum? cat?

- pronominale: da(r) + prepozitie

damit, davon, dazu. dabei pentru, despre , la, a/äturi de + aceasta


darin, darüber, darauf, darunter in, de sp re , pe, sub + aceasta

Prepozitia
ab D.

Ab ertern ept mber besucht Monika die incepand cu intai septembrie, Monika merge
UniversitSt. la Universitate.

an A . od

'i " bitte an den Tisch! A. f\~eza1i-väla masä.


Inl h noch genau an meine Imi amintesc incä exact de zilele de ~coalä.
1\
I '1, n das europäische Klima V-ati obi~nuit cu clima europeanä?
W',nr 1\
I " I nl Ir, nl Ine Fre undin. A. Mä gändesc la prietena mea.
"'" j", " JI "LI nicht an die Türkei. A. Romania nu are granitä cu Turcia.
I :. I JIIt1I, III JI ,. der Wand. D. Tabloul este pe perete.
I ;11 I, ,,, 11 U f " " nntag zu dir. D. Vin duminicä la tine.

()
Compendiu gramatical • tikalischer Anhang

Er ist am 10. Mai geboren . D. ~ .111 I 10 III i.


• ( ' 11'
Er ist an mir vorbeigegangen. D. /\ 11( 1 ;11' p I n mine .
Sie hat gern an diesem Unterricht /\ 111 tI " III ! :1I I c re la aceastä lectie.
teilgenommen. D.
Er hat mehrere Jahre an seinem Rom 11 /\ hl c r t' IH r I inulli ani la romanul säu.
gearbeitet. D.

auf A. oder D.

Ich bin stolz auf meine "und . /\ . unI n de prietenii mei.


t n I LI
Die Mutter paßt auf d Kin d ur /\ M ,n I ijä da copil.
Achten Sie auf Ih" h n! /\ . /\v \i ij da lucrurile voastre!
Ich freue mich auf d n Url ub . A . M bu ur 6 concediu .
Ich warte auf die t" ß nb hn. /\ . A ~ t pt tr mvaiul.
Auf deIn Sportplatz wart t,n in r undin . /\ . Pe t r nul de sport a~teaptä prietena mea.

aus D.

Ich komme aus Rumänien . Vin din Romania .


Er nimmt seinen Anzug aus dem Schrank. i~i ia costumul din dulap.
Diese Bluse ist aus Seide . Aceastä bluzä este din mätase.

außer D.

Außer mir lachten alle. in afarä de mine , au ras toti.


,
Er hat außer einigen Zeitschriften auch einen EI a cumpärat, in afarä de cateva reviste,
Roman gekauft. ~I un roman.

bei D.

Ich wohne bei meinen Eltern . Locuiesc la pärintii mei.


Pirna liegt bei Dresden . Pirna este langa Dresda .
Ich war beim Arzt. Am fost la medic.
Ich habe ihn beim Mittagessen gesehen. L-am väzut la pranz.
Beim griinen Licht muss man über die Straße Strada trebuie traversatä pe verde.
gehen .
Sie hilft uns beim Übersetzen. Ea ne ajutä la traducere .

bis /\ .

Ich fah" nur bis München. i pänä la München.


Sie mu bis nächste Woche die - ~ i termine lectiile panä
Hau u~ ben beenden. pi m n viii r .
Ich I ln/ne mit bis zum Bahnhof. Vin i I P n la g a rä.

durch A.

Der ug fährt durch den Tunnel. I !Ilul Il oe prin lunel.


Rum nien ist durch seine schöne Landschaft I o ln !\I" , (;:. 1(: I .nun itä prin peisajul ei
we/tb I< nnt. h\/lII () :

241
Compendiu gramatical • Grammatikalischer Anhang

tür A.

Sie bezahlt immer für mich. Ea pläte~te mereu pentru mine.


Ich danke Ihnen für die Einladung. Vä mul1umesc pentru invitatie.

gegen A .

Ich bin gegen diesen Vorschlag. Sunt impotriva acestei propuneri.


Das Auto fuhr gegen den Baum. Ma~ina inträ in copac.

hinter A. oder D.

Er stellt sich hinter mich. A. Se a~eazä in spateie meu .


Das Auto ist hinter dem Haus.O. Ma~ina e in spateie casei.

in A. oder O.

Gehen wir heute ins Theater? A. Mergem azi la teatru?


Ich übersetze den Text ins Deutsche. A. Traduc textul in germanä.
Im Theater sind heute viele Leute . O. La teatru sunt azi multi oameni.
A •

In einer Woche bin ich fertig. O. Intr-o säptämänä sunt gata.

mit O .

Ich fahre mit dem Auto. Eu merg cu ma~ina.


Mit 18 Jahren begann er zu studieren. Oe la 18 ani a inceput sä studieze.
Ich habe die Prüfung mit Erfolg bestanden. Am luat examenul cu succes.
Ich bin mit Ihnen nicht einverstanden. Nu sunt de acord cu dumneavoasträ.

nach O.

Wir fahren nach Leipzig. Plecäm la Leipzig .


Es ist drei Minuten nach zwei Uhr. Este ora douä ~i trei minute.
ll
Sie fragt nach dem Hotel "Astoria". Ea intreabä de Hotelul "Astoria •

Wir rufen Sie nach dem Essen an. Vä sunäm dupä ce mancäm .

neben A . d f

Ingrid I 111 d n tuhl neben den Tisch. A. Ingrid pune scaunul längä masä.
Er si ht n b Tl d m Tisch . O. EI stä längä masä.

ohn 1\

I" "" ut hne Mantel spazieren. Azi merg sä mä plimb tarä palton .

o ll

I ,':.1 f I (, Wehen krank. Este de douä säptämäni bolnav.


Compendiu gramatic I 1 I1 ikalischer Anhang

trotz G.

Trotz das schlechten Wett r '" 1 11 " , \1 I( •• 1 rn ra proastä, am mers sä


spazieren. " 1 IIllll

über A. oder D.

Ich stelle das Bild Ob r i ,,, /( 1\ 1\ t l 1 I peste canapea.


.I
Man kann über rlm 11 t I, I .,, ) ./ I ,111( " 1\ . f . , I ) rge prin Berlin spre Rostock.
Wir sprachen iJb r If) IIle ,Ic I.,'tl I 1\ V 1t inl despre 0 piesä de teatru.
Ich erztihl lJb r 1\ I II P v t c despre Romänia.
Er lacht lJb r ih" Ir da el.
Herr H 11 r fr II t , 11 (J b , s '" 11 111' I mn I1 H IIer se bucurä de fiul säu.
Das Bild h n t IJb r I I , , I I . 01 ul tä deasupra canapelei.

um A.

Wir sitzen um den Tisch herum. Stäm in jurul mesei.


Ich komme um 2 Uhr. Vin la ora douä .
Er geht um die Ecke . EI dä coltul.
,
Darf ich um eine Auskunft bitten? Pot sä vä rog sä-mi da'i 0 informa'ie?

unter A. oder D.

Ich stelle die Schuhe unter das Bett. A. Pun pantofii sub pat.
Die Schuhe liegen unter dem Bett. D. Pantofii sunt sub pat.
Unter welcher Bedingung kann ich nach in ce condi'ii pot pleca in Germania?
Deutschland fahren?

von

Vfll\I 7 t Vin de la medic.


tv " hn. Scrisoarea este de la fiullui.
In laden . Am fost invitat de un prieten.
ht Piesa este de Brecht.
Ich ,. I11c (I( '111 V( " I ' 11111 "' n Povestesc cu pläcere despre Romania .
Sie W I " VOll t!, "' I ""' IH , "' 1", ,/ t 1\ 1 f t impresiona'i de film .
Ich bin V " .';( 1/1( 11 I /f, 11 ,li" 1 t (1/' I! t ir ~ ntat de ideile lui.
Das h 111:. 1 11 11 / 1, / 11 (1111 / If" I M i ul e deschis de la 8 la 18.

vor A . I 1 I

Sie fuhren vor I I.', 11 I, / 1\ 1\ 11 111 , 1. in fata hotelului.


W rten ; . I ,11( . V " 1 I 1111 I) 1\' t I t ; ,\1 , v ~ g , in fata u~ii.
/11 11 11 I " 111 I "" .f
I, I "' I I) 1\ «: lI.I1 tl( 1 ni m fost in Germania.
,MIIIIII 11 ' I \' r I li/li I I ', lI ' W :I d )l l färä trei minute .

w hr< 11 I

W 1/,,. IH/III/ ', ' " " 11t 1,,11 • 111 /" "\\ 11 " I .IIplIl (:oll c(!(liul li m vizitat ora~ul
Mt 111'11 11
' '' , I" "

243
Compendiu gramatical • Grammatikalischer Anhang

zu

Ich gehe zum Arzt. Mä duc la medic.


Ich habe ein Kilo Apfel zu 1,60 M gekauft. Am cumpärat un kg de mere cu 1,60 märci.
Was sagen Sie zu meiner Arbeit? Ce spuneti da munca mea?

zwischen A. ader D.

Setzen Sie sich, bitte, zwischen Ingrid A~ezali-vä, vä rag, intre Ingrid ~i Hans.
und Hans.
Ich komme zwischen 12 und 14 Uhr. D. Vin intre 12 ~i 14.
Das Heft liegt zwischen den Büchern. D. Caietul este intra cärti.
,