Sunteți pe pagina 1din 533

Emilia Savin • loan Lăzărescu

Limba germană
Curs practic
1

Ediţie revăzută de loan Lăzărescu


PREFAŢĂ

Limba germană este un manual adresat adulţilar, care poate fi Reieşit atit
pentru studiul individual cit ţi In ferme organizate de Invăţămlnt.
Manualul are la bază cele mai recente rezultate ale eereetării din demeniul
lingvisticii ţi metodieii.
Obiectivul principal urmărit de autori este ca studiul sistematie, perseverent
al materialului prezentat să ducă pe de o parte la folosirea curentă a limbii germane
In scris ţi In vorbire, ţi, in acelaşi timp, să constituie o bază de informare lexicali
şi gramaticală suficientă pentru a trece la consultarea directă a unor texte literarei
tehnice sau ştiinţifice.
Manualul cuprinde 51 de lecţii şi 6 lecţii recapitulative (partea I), un compen­
diu gramatical (partea a Il-a) şi o anexă (partea a IlI-a).
Lecţiile — cu excepţia celor şase lecţii recapitulative — slnt structurate In
felul următor:
Partea A cuprinde textul propriu-zis al lecţiei, adesea dialogat. La alcătuirea
şi selecţionarea textelor s-au urmărit atlt Însuşirea lexicului de bază uit şi inclu­
derea problemelor de gramatică tratate Im partea B a lecţiei respective.
Partea B oferă o privire de ansamblu asupra problemelor de gramatică şi de
lexic apărute In text. La tratarea fenomenului de gramatică s-a procedat după
principiul progresiei concentrice, problema gramaticală respectivă neepuizlndu-se,
de regulă, lntr-@ singură lecţie. Terminologia gramaticală şi regulile gramaticale
au fost reduse la un minimum absolut necesar. S-a acordat, In schimb, o impor­
tanţă deosebită asemănărilor şi In special deosebirilor faţă de limba română.
Partea C cuprinde exerciţiile In care slnt reluate funcţional gramatica din
partea B şi lexicul din partea A. Exerciţiile, cu o pondere cantitativă şi calitativă
deosebită, asigură, dincolo de Însuşirea cunoştinţelor de limbă, imprimarea unor
deprinderi de exprimare scrisă şi orală. La elaborarea exerciţiiler s-a ţinut seamă
de o gradaţie metodică. Enunţurile exerciţiiler slnt date de la Început In limba
germană. Traducerea acestora se găseşte In lista din Anexă.
Lecţiile recapitulative, plasate după lecţiile l i , 17, 26, 34, 43 şi 51, reiau
şi aprofundează, printr-o formă variată de exerciţii, diferitele probleme care pre­
zintă dificultăţi deosebite pentru vorbitorii de limba română.
In compendiul gramatical (partea G) slnt reluate, prin scheme şi tabele, In
mod linear, problemele de gramatică importante, tratate in mod concentric In
manual.
O importanţă deosebită s-a acordat valenţei, pentru a evita greşeli de inter­
ferenţă cu limba rom&nă. în tratarea acestei probleme s-a folosit metoda contras­
tivă. Verbele, adjectivele şi substantivele slnt prezentate simetric In ambele limbi.
De asemenea, slnt cuprinse şi sinteze contrastivă cu caracter de consultaţie ale
unor probleme legate de comunicarea .curentă.
Anexa cuprinde enunţurile exerciţiiler, o cheie selectivă a acestora, vocabu­
larul pe lecţii, vocabularul final (german-român şi român-german), indicele alfa­
betic de materii precum şi lecturi suplimentare.

5
Vocabularul pe lecţii cuprinde cuvintele şi expresiile din' capitelul -respectiv,
In accepţiunea folosită In părţile A, B şi C.
Cele două vocabulare (german-român şi romăn-german) cuprind tot materialul
lexical din textele şi exerciţiile expuse In manual.
Indicele alfabetic informează rapid şi uşor asupra leeului unde slnt tratate
diferitele probleme de fonetică, gramatică şi de ortografie.

AUTORII
LISTA PBESGUBTĂBILOB

A acuzativ mat. matematică


art. het. articol hetărlt Mod circumstanţial de mod
art. nehot. articol nehotărJt muz. muzică
Cauz/Kaus circumstanţial de cauză
că prepoziţie secundară introdusă N nominativ
prin că •(e)n terminaţi# de genitiv singularsau
comp. compară de nominativ plural la unele
conjunctiv substantive (de ex. der Junge,
cenj. -n, -n -*■ der Junge, des Jungen;
d despre die Jungenj
D dativ
de ex. de exemplu neg. negaţie
Dir circumstanţial de direcţie nr. număr(ul)
e= die, articol hotărtt feminin prescur­ Obs. observaţie
tat pct. punctul
-e terminaţie de nominativ plural perf. perfect
la unele substantive (de ex. der pers. persoana
Tag, -(e)s, -e -» der Tag, des pl. plural
Tages, die Tage)
•er terminaţie de nominativ plural la prez. prezent
unele substantive (de ex. dos pt. pentru
Kind, -es, -er —<• das Kind, des r = der, articol hetărlt masculin pre­
Kindes, die Kindes) scurtat
fern. feminin s— das, articol hotărtt neutru prescur­
fig. figurat tat
f. pl. fără plural -•(e)s terminaţie de genitiv singular la
f. sg. f&rä singular unele substantive masculine ţi
neutre (de ex. ier Arm, -(o)s
0 1. genitiv 2. gramatică (din partea der Arm, des Arm(e)s)
a 11-a a manualului) -s terminaţie de nominativ plural
Ser gerunziu la unele substantive (de ex. der
i ; ie modificarea vocalei radicale a ver­ Park, -s, -S -* der Park, des
belor din e In i sau ie (de ex. Parks, die Parkt)
geben (i) -*• du gibst, er gibt; sehen *(e)t terminaţia participiului II la ver­
(te) -» du «iefot, er sieht) bele slabe (de ex. sagen, -te,
imperf. imperfect •t —*■sagen, sagte, gesagt)
ind. indicativ •(eţte terminaţia imperfectului la verbele
inf/Inf infinitiv slabe (de ex. sagen, -te» *1 -*
Loc/Lok circumstanţial de loc sagen, sagte, gesagt)
masc. masculin Temp circumstanţial de timp

SEMNE

-t 1. transformare; se transformă in 2. vezi


/ sau
() părţi de propoziţie facultative, de ex. Ich warte (auf dich).
[ ] 1, părţi de propoziţie libere, de ex. Ich warte (auf dich) [auf dem’ tahnhef]. 2. transcrierea
fonetică a cuvintelor de origine străină

7
ilfjk cu (de ex. Inf + tu — infinitiv cu tu)
ff- fări (de ex. Inf — tu ■■ infinitiv fără tu)
... înlocuiesc un cuvint
»..Înlocuiesc mai multe cuvinte
(!) atenţie (tncuvlntul respectiv intervin modificări)
m Umlaut (de ex. ier Garten, -i, j i -# der Garten, dee Gartens, die Gärten)
[:) vocala precedentă este lungă (in cadrul transcrierii fonetice a cuvintelor de origine străină,
de ex. die Voee ['va : ze], a este lung)
['] silaba următoare are accentul principal (in cadrul transcrierii fonetice a cuvintelor de
origine străină, ds ex. dae Bassin rba'stn]. accentul cade pe silaba a doua)
• (punct , sub o1vocală intr-un cuvint german) vocala accentuată este scurta (de ex. der
Gürtel, a este scurt)
• (liniuţă sub o vocală sau un diftong intr-un cuvint german) vocala accentuată este lungă
(de ex. dae Erlşbnie; die Sehsiufel; e respectiv ou slnt lungi)
| vocala care urmează nu se leagă de sunetul precedent (do ex. die Auf\eretehung)
SEHNE FOLOSITE1 ÎN TRANSCRIEREA FONETICĂ2
A CUVINTELOR DE ORIGINE STRĂINĂ DIN MANUAL

Semnul Exemplu eu tranecriere Sunetul eoreepuncitor din


Ioneli«: Sunetul eoreipunc&tor: fonetică: limb» romini (U mUur»
ta •«« exiitl):

w a lung (posterior) Vase [va:zo] (vază)

£**J a scurt (anterior) apropos [apro'po:} aproape

M e închis Etage [e'taija] etaj


,£*] e deschis Premiere [pra'raicire)! premieră
W e slab (neaceentuat) Orchester [or'kester] (apropiat de sunetul ă)
[i] 1 tnehis Niveau (ni'vo:] nivel

r.i) i deschis VIUa r'vllaţ vilă

m consoană sonoră (frioativă, Foyer tfoa'jo:] foaier


prepalatală)

m consoană surdă (oclusivă, Kognak ['konjokj. ooniae


palatalvelară)

fa] consoană sonoră (nazală, Camping ['kcmplg] dangăt; bancă .,


palatalvelară)
[0] o închis Komfort [kom'fo:r] (botanică)
[a] o deschis Kotelett [kot'kt] cotlet
t 0] $ închis Tragödie [tra'ga :dia] •--------------------------------
m consoană surdă (fricativă, Chauffeur [Jo'fair] şofer
prepalatală)
[ts] consoană surdă (semiocltisivă, Cäsar ['tse:zar] ţelină
dentală)

tu.l africată surdă (dentală) Couch [kautj] ceai


tu i a deschis August [ao'gUst] Îngust
[y] fi închis Elysium [e'lyrziUm]
[Y] fi deschis Rhythmus [’rYtmUs]
[ îi consoană sonoră (fricativă, Loge [1o:39] lojă
palatală)

1 Semnele folosite corespund alfabetului fonetic internaţional (API)


* Transcrierea fonetică este dată in paranteză dreaptă
LECŢII
DIE EISTE STUNDE 1A

Der Lehrer fragt: Der Schüler antwortet:


Wer ist das? Das ist Kollege Klans Böhm,
Herr
Was ist Kollege Böhm? Kollege Böhm ist Lehreţ.

Wer ist das? Das ist Kollegin Ilsf Stein.-


I Frau ţt‘
Was*ist Frau Stein? Frau Stein ist Lehrerin.

13
I
Wer iit das? Das iit ‘Kollegin Helga Kühn.
Fräulein
Was ii t Fräulein Kühn? Fräulein Kühn iit Schülerin.

I i t daa' Herr E rnst Sehulz7 Ja, das ist Herr ErnBt Schulz.
Ist Herr Schulz Lehrer? Nein, er ist noch Student,
aber Herr Weiß ist sehen
Lehrer.
Ist Herr Weiß hier? Ja, er ist hier.
Ist das der Lehrer Weiß? Ja, das ist der Lehrer Weiß.

Herr

Ist das Kellegin Groß? Ja, das ist Kollegin Monika


Groß.
Ist Kollegin Groß Chemi­ Nein, Kollegin Groß ist noch
kerin? Studentin, .Kollegin Klein
aber ist schon Chemikerin.
Ist Kollegin Klein hier? Ja, sie ist hier.
Ist das die Chemikerin Klein? Ja, das ist die Chemikerin
Klein.
Und wer ist das? Das ist Kollegin Neubauer.
Was ist Kollegin Neubauer? . Kollegin Neuhauer ist Labo­
rantin.

14
Guten Tag, K@llegin Klein!
Frau

Ist das Fräulein Neumann? Ja, das ist Fräulein Neumann.


Ist Fräulein Neumann Stu­ Nein, Fräulein Neumann ist
dentin? hier Sekretärin, Fräulein
Ältmann ist Studentin.

Was studiert das Mädchen? Sie /Es studiert Sport.


Studiert auch Erich Sport? Nein, er studiert Medizin.
Und Monika? Sie studiert Germanistik.

Ist das Taxi schon da? Ja, es ist schon da.

15
Der Lehrer tagt:
Jetzt ist die Stunde aus. Auf Wiedersehen, Hebe Hörer und Hörerinnen!

I B
1. der, die, das
Hier ist der Student Paul. Aici este student«/ Paul.
die Studentin Paula. studenta Pauiu.
das Taxi. taxiul.
ln limba germ ani sint trei genuri gramaticale. Substantivele precedate la
N. sg. de articelul hotărlt :
— der slnt de genul masculin.
— die feminin.
— das neutru.
Genul gramatical nu concordă adesea nici cu genul natural, nici cu genul
substantivelor din limba romftrjă, de ex. der Tag „ziua", das Fräulein „domni­
şoara“, die Partei „partidul“. De aceea este necesar ca fiecare substantiv Bi fie
Învăţat cu articolul Bău.
2. Wer cine. . . ? Was ce. . . ?

Wer ist das? Das ist Herr Böhm.


Was das Taxi.

ist este pers. a IlI-a sg. prez. de la verbul sein „a fi“


3. Das i s t . . . Acesta / Aceasta este . . .

Das ist Herr Klein. Acesta este domnul Klein.


Frau Aceasta doamna
Fräulein domnişoara •

16
Das folosit cu verbul sein este pronume demonstrativ invariabil, Spre deosebire
de articolul das (-* 1B1) care este neaceeatuat, pronumele demonstrativ das
este totdeauna aeeentuat.
4. Infinitivul

fragen a Întreba
studieren studia
antworten răspunde
sein fi:
In limba germană majoritatea verbelor se termină la infinitiv in -en.
5. Herr Braun fragt M y

Herr /Frau Braun fragt . . : ........


studiert.. . . . . , . . .
sagt.. , 4 , , ---- . . .
antwortet.. , . . . . . . .
i s t . . . . . . . ............ I
1. Persoana a III-a sg. prez. se formează din rădăcina verbului -j- *t. Verbele
a căror rădăcină se termină ln -t (de ex. antworten) intercalează un -e- intre rădă­
cină şi terminaţie.
2. Verbul sein se conjugă neregulat, (vezi G 127)
6. er, sie, es

Ist Herr Weiß schon da? Ja, er ist schon da.


Frau sie . / '• *
Fräulein Weiß sie / es
das Taxi OS
in limba germană, subiectul exprimat printr-un pronume nu poate fi omis: iei
Herr Pop Lehr»? — Nein, et ist ChemUter. „Este domnul Pop profesor? — Nu, e
chimist."
7. Formarea femininului
Herr Klein ist Lehrer. Keilege Groß ist Student.
Frau Lehrerin. Kellcgin Studentin.
Din multe substantive masculine se formează, cu ajutorul sufixului -in, substantive
feminine. :
Substantivele masculine terminate in -e pierd pe acest -e la formarea femininului.
8. Propoziţiile interogative totale
Ist das Herr Groß ? Acesta este domnul Groß?
Frau Aceasta . doamna Groß?
In limba germană, propoziţiile interogative totale Încep, de regulă, cu verbul con­
jugat. ■

17
8 — Limba germani. Cur» practic, vei. t
t. Scrierea substantiveier

Das ist Keilege / Herr / Kollegin / Frau Böhm.

n limba germană, substantivale se scriu cu iniţială majusculă.

IC

1. Lesen Sie lauf! Achten Sie auf die fettgedruckten Buchstaben 1


A. a. Kollege Groß ist Student, b. Kollegin Braun ist Studentin, c. Fräulein
Grün ist Schülerin, d. Herr Altmann ist Sekretär, e. Herr Klein ist Lehrer, Fräu­
lein Schwarz ist Laborantin, f. Der Lehrer sagt: „Liebe Hörer und Hörerinnen: Auf
Wiedersehen!“ (vezi G 2—4).
B . .a . Fräulein Braun ist Sekretärin.
b. Frau Neumann ist Chemikerin.
c. Fräulein Klein ist Lehrerin.
d. Frau Neubauer ist Laborantin, (vezi G 5)
C. a. — Was ist Siegfried Schwarz? -E r ist Sportstudent.
b. Liesel Stein? — Sie Sportstudentin.
c. Kollege. Ernst Groß? - Er Sekretär.
d. Kollegin, Lieschen Weiß? — Sie Sekretärin.
e. — Ist der Schüler Stefan schon hier? — Ja, er ist schon hier,
f. — Ist das die erste Stunde? — Ja, das ist die erste Stunde.
g. — Ist die erste Stunde aus? — Ja, sie ist aus.
h. Der Lehrer sagt „Auf Wiedersehen“, (vezi G 6).
D. a. Ulrich ist Chemiker. Auch Erich ist Chemiker, b. Ist Herr Hans Haas noch
Student? c ..Is t Fräulein Helga Heller noch Studentin? d. Ist Hilda noch hier?
•. Der Lehrer Bagt: „Liebe Hörer und Hörerinnen, die Stunde ist aus." (vezi G 6)
2.

Das ist Kollege Braun.


Guten Morgen / Guten Tag / G uten Abend, Kollege Braun.

a» Das ist Herr Braun, b. Das ist Frau Stein, c. Das ist Fräulein Grün. d. Das
ist Kollegin Weiß. e. Das ist Kollegin Neubauer.
3.

— Ist E rnst hier?


— Ja, er ist hier.

? a . Ist Paul hier? b. Ist das Mädchen hier? c. Ist der Lehrer schon da? d. Ist die
Lehrerin schon da? e. Ist das Taxi schon du? t. Ist Siegfried schon da?
4. ' • ; V * :

— Ist das Herr Altmann ? (Herr Neumahn)


— Nein, das ist Herr Neumann.

IS
a. Ist das Herr Schwarz? (Herr Weiß),b. Ist das Frau Klein? (Frau G rei) C. Ist
das Fräulein Ret? (Fräulein Grün) d. Ist das Frau Braun? (Frau Schwarz) o. Ist
das der Lehrer? (der Sekretär) I. Ist das die Lehrerin? (die Sekretärin) g. Ist
das die Sekretärin? (die Laberantin)
5.

— Wer ist das? (Herr Klein)


— Das ist Herr Klein.

a. Wer ist das? (Herr Groß) b. Wer ist das? (Frau Schwarz) e. Wer ist das?
(Fräulein Weiß) d. Wer ist das? (Kollege Rot) e. Wer ist das? (Kollegin Grün)
f. Wer ist das? (der Lehrer). g. Wer ist das? (die Lehrerin), h. Wer ist das?
(der Chemiker) i. Wer ist das? (die Chemikerin) j. Wer ist das? (der Sekretär) k.
Wer ist das? (die Sekretärin)
6.

— Wer studiert Medizin? (Ernst)


— Ernst studiert Medizin.

a. Wer studiert Germanistik? (Paul) b. Wer studiert Chemie? (Monika) e. Wer


studiert Mathematik? (Erich) d. Wer studiert Philosophie? (Klaus) e. Wer studiert
Biologie? (Paula) Î. Wer fragt jetzt? (die Lehrerin) g. Wer antwortet jetzt? (der
Hörer)
7.

— Was studiert Ernst? (Medizin)


— Er studiert Medizin.

a. Was studiert Paul? (Germanistik) b. Was studiert Monika? (Chemie) c. Was


studiert Erich? (Mathematik) d. Was studiert Fräulein Altmann ? (Sport) e. Was
studiert Fräulein Neumann? (Biologie)
8.

— Studiert Gerd Chemie? (Germanistik)


— Nein, er studiert Germanistik.

a. Studiert Klaus Medizin? (Sport) b. Studiert Andrei Sport? (Chemie) c..Studiert


Gerd Germanistik? (Physik) d. Studiert Helga Chemie? (Medizin) e. Studiert Ernst
Mathematik? (Germanistik) f. Studiert Silvia Geographie? (Philosophie) g. Stu­
diert Hans Geographie? (Biologie)
9.

— Ist Peter noch Schüler? (Student)


— Nein, er ist schon Student.
______ ______________________ _ ______ ^___ :______________ ;___________
a. Ist Hans noch Student? (Lehrer) b. Ist Helga noch Studentin? (Lehrerin) c. ist
Andrei noch Student? (Chemiker) d. Ist Michaela noch Studentin? (Chemikerin)
e. Ist Maria noch Schülerin? (Studentin)

19
8*
10.

— Gerd studiert Germanistik. Und Gerda?


— Auch sie studiert Germanistik.
«. Klaus studiert Biologie, Und Helga? b. Hans'studiert Sport. Und Hilde? e.
Gerd studiert Medizin. Und Gerda? d. Erich studiert Geographie. Und Ilse?
11. Ergänzen Sie den Artikel!

Das is t... Lehrer.


Das ist der Lehrer.
a. Das i s t ... Lehrerin, b. Das i s t ... Student Klaus, c. Hier i s t ... Studentin Helga,
d. Dort ist... Chemiker Andreas, e. ... Mädchen ist dort. I. Dort ist... Taxi.
12.
Herr Weiß ist Lehrer. (Frau Weiß)
-*■ Frau Weiß ist Lehrerin.
a. Herr Schwarz ist Lehrer. (Frau Schwarz) b. Kollege Grün ist Sekretär. (Kelle­
gin Grün) e. Herr Rot ist Chemiker (Frau Rot) d. Kölleg& Braun ist Physiker.
(Kollegin Braun) e. Keilege Grün ist Student. (Kellegin Grün) f. Erich ist Schüler.
(Ilse) gi Herr Neubauer ist Laborant. (Frau Neubauer)
13. Übersetzen Sie! (Traduceţi!): -
a. Acesta este colegul Albu. b. Aceasta este colega Albu. c. Acesta este
domnul Negreanu? â. — Domnişoara Negreaau este aici? — Da, o aici. 0. — Ce
este domnul Bätrlau? E chimist? — Nu, e fizician. I. Prima oră s-a terminat,
g. La revedere, dragi cursanţi şi cursante!

Merken Sie sich! (Reţineţi!)

| — Wer ist das? — l a s ist Herr Bräun.


I — Was ist er? — Er ist Chemiker.
Guten'Morgen, Herr / Frau / Fräulein 38hm. *
j Guten Tag,
Guten Ahend,
| Die Stunde ist aus!
Auf Wiedersehen, liebe H8rer und Hörerinnen!
ALLER ANFANG IST SCHWER 2 A

(Die Schäl*r und Schülerinnen gehen auf die Plätze. Sie öffnen die Bücher und
die Hefte. Der Lehrer hemmt in die Klasse)*

der Lehrer: Guten Tagt


die Schüler: Guten Tagt
(Alle nehmen Platz.)
der Lehrer: Sind alle Schüler da?
die Schüler: Fräulein Paula fehlt. Sie hat Fieber.
der Lehrer (fragt Paul): Wie heißen Sie?
Paul Pop: Ich heiße P aulF ap .
der Lehrer: Danke, Herr p*p. ( A h Maria) : Und wie heißen Sie?
Maria Ionescu: loh heiße Maria Ioneseu.
der Lehrer: Danke, Fräulein Ionescu. (An alle Schüler): Wie grüßen wir auf
deutsch?
die Schüler und die Schülerinnen: Wir sagen: guten Morgen, guten Tag, guten
Abend, gute Nacht.

der Lehrer: Sehr gut! Fräulein Ionescu, bitte kommen Sie jetzt an die Tafel
und schreiben Sie einige der-Wörter.
Maria Ionescu (schreibt): der Arbeiter, die Arbeiter; der Elektriker, die Elektriker;
der Mechaniker, die Mechaniker; der Dreher, die Dreher; der Fotograf, die
Fotografen; der Projektant, die Projektanten; der Bauer, die Bauern; der
Acker,k die Acker; der Hochofen, die Hochöfen; der Film, die Filme...
der Lehrer: Banke, Fräulein Ionescu. Herr Pop, bitte schreiben Sie jetzt an
die Tafel einige das-Werter.

21
Herr Pep (schreibt): das Kind, die Kinder; das Feld, die Felder; das Haus,
die H äiuer; das Institut, die Institute; das Werk, die Werke; das Taxi, die
Taxis; das Büre, die Büros; das Sekretariat, die Sekretariate...
der Lehrer: Banke, genug. Frau Anghel, sagen Sie bitte einige die-Werter.
Frau Anghel: die Arbeiterin, die Arbeiterinnen; die Mutter, die M ütter; die
Frau, die Frauen; die Fabrik, die Fabriken; die Brigade, die Brigaden; die
Lektion, die Lektionen; die Mädchen...
der Lehrer: Das ist ialscb, die Mädchen ist der Plural. „Mädchen“ ist ein das-Wort.
Also: das Mädchen, die Mädchen. Frau Georgescu, bitte 'wiederholen Siel
Frau Georgescu: das Mädchen, die Mädchen.
der Lehrer: So ist es richtig. Wir sind jetzt fertig. Wie grüßen wir?
Frau Georgescu:. Guten Abend 1
der Lehrer: Nein, wir sind fertig, der Gruß ist: „Auf Wiedersehen“.

2 B
1. die sie ei, eie

Bie Sohüler gehen auf die Plätze. — Sie öffnen die Hefte.
Schülerinnen
Kinder
1. Articolul hot&rit (-*■ 1B1) are la plural, pentru toate genurile, forma die.
2. Pronumele personal de pers. a IlI-a pl. este pentru toate genurile sie „ei“,
„eie“. (-* 1B6).
2. Die Schüler gehen...
Sie Schüler / Die Schülerinnen / Sie gehen auf die Plätze.
öffnen die Bücher.
schreiben der-W ärter. \
sind hier.
Pers. a IlI-a pl. este identică cu infinitivul (-* 1 B4). O excepţie formează
verbul sein («♦ 1 B5).

st
8. sie — Sie

Schreibt sie richtig? Ea scrie corect?


Schreiben E i l Eie »criu
Schreiben Sie Dumneata scrii
Dumneavoastră scrieţi
Ca pronume de politeţe se întrebuinţează în limba germană, atît cu înţeles de
singular cit ;i de plural, pers. a IlI-a pl. a pronumelui personal {-* 2 B l2), scrisă
cu majusculă: Sie.
Acordul cu predicatul se face totdeauna cu pers. a IlI-a plural.
4. Sagen S i e . . . ? V Ich sage . . .

Sagen Sie „Guten Morgen“ ? Ja, ich sage „Guten Morgen“.


Heißen Paul? heiße Paul.
Grüßen auf deutsch? grüße auf deutsch.
Haben Fieber? habe Fieber.
Sind fertig? bin fertig.

Pers. I sg. prez. se formează din rădăcina verbului 4- -e.


0 excepţie o formează verbul sein.
5. Sagen Sie . . . ? Wir sagen . . .

Sagen Sie „G uten Tag“ ? Ja, wir sagen: „Guten Tag“.


Schreiben der-Wörter? schreiben der-Wörter.
öffnen die Bücher? öffnen die Büeher.
Haben Fieber? haben lieber.
Sind fertig? sind fertig.

Pers. I pl. prez. este identică cu pers. a IlI-a pl. prez. (-* 2 B2)
6. Kommen S ie. . .!
Kommen Sie an die Tafel l .
Schreiben ' einige die-Wörterl
öffnen die H eftel
La forma de politeţe, imperativul este identic cu pers. a IlI-a pl. prez. (-» 2 B2),
pronumele personal (de politeţe) fiind insă pus în urma verbului.
7. Der Lehrer k om m t. . . / öffnet. . .

Der Lehrer kommt in die Klasse.


Die Schülerin geht
wiederholt der-Wörter.
schreibt
grüßt die Lehrerin.
heißt Ilse.
öffnet das Buch.
findet
hat Fieber.

23
» . f. *
1. Verbele a căror rădăcină se term ină in -t, -d, -îfn intercalează la per-
saana a IlI-a sg. prez. un -o intre rădăcină şi term inaţie (-* 1 B 5). (vezi G 13)
2. Verbul haben „a avea“ se canjugă neregulat, (vezi G 127)
3. Wia cum?

Wie heißen Sie ? Cum vă numiţi?


grüßen salutaţi
sagen „ auf deutsch? spuneţi ... fn limba germană?
Verbul heißen nu este reflexiv; deci: ,,/cA heiße Maria.11 „Mă numesc Maria.“
9. întrebuinţarea articolului

Der Lehrer käm m t in die Klasse. — Profeserul intră ln clasă.


Kämmen Sie an die Tafel. — Veniţi la tablă.

In limba germană, substantivul precedat de prepoziţie este, de regulă, însoţit de


articol.

2 G

1. Lesen Sie laut) Achten Sie auf die fettgedruckten Buchstaben!


A. a. Die Schüler gehen in die Klasse und nehmen Platz, b. Sie sagen: A)ler
Anfang ist schwer, c. Guten Tag! Guten Abend! Gute Nacht! d. Das ist die
erste Stunde, (vezi G 4)
B. a. Die Schüler gehen auf die Plätze, b. Sie öffnen die Bücher und die
Hefte, c. Ist er Lehrer? d. Geht er in die Klasse? e. Das Mädchen heißt Lenchen.
(vezi G .2—4)
C. a. Der Lehrer kommt in die Klasse, b. Wir öffnen die Bücher und die Hefte,
c. Monika schreibt an die Tafel die W örter: Hochofen, öffnen, kommen, Füller,
Gruß, das Büre, grüßen, Günther, Acker, d. Der Lehrer sagt: Auf Wiedersehen,
liebe Hörer und Hörerinnen, (vezi G 2 —4)
D. a. Ist das Frau Neumann? b. Wie grüßen wir auf deutsch? c. Ist F räu ­
lein Hauser hier? d. Wir schreiben einige die-Wörter. e. Die Stunde ist aus. f. Das
ist das Haus. g. Das sind die Häuser, (vezi G 5)
E. a. Kallegin Georgescu geht in die Klasse, b. Der Lehrer sagt: Danke,
genug, c. Gheorghe ist jetzt fertig, d. Die Übung ist schwer, e. Wo ist Georg?
f. Gerda studiert Germanistik, g. Das ist die Brigade, (vezi G 6)
F. a. Klaus kommt in die Klasse, b. E r ist Projektant, c. Hier ist der
Acker, d, Hier sind die Äcker, e. Da ist das Werk. f. Hier ist eine Fabrik, g. Das
ist die erste Lektion, h. K urt ist Chemiker, Karl ist Physiker, (vezi G 6)
2.
— Sind die Schüler schon da?
— Ja, sie sind sehen da.

a. Sind die Arbeiterinnen schon da? b. Ist die Lehrerin schon da? ©. Sind die
Studenten schön dă? d. Ist der Kallege Pop schon da? e. Sind die Arbeiterinnen

24
schon da? f. lat der Elektriker schon da?vg. Sind die Elektriker schon da?
h. Ist der Laborant schon da? i. Ist die Laborantin schon da? ]. Ist das Taxi sehen
da? k. Ist die Kollegin Maria schon da? 1« Ist Peter schon fertig?
8.
(öffnen) Helga ... das Buch,
Helga öffnet das Buch.
a. (finden) Helga / Sie... das Hefts b. (öffnen) Wir /Sie... die Bücher, e. (öffnen)...
Sie das Buch? d. (kommen) Der Lehrer..', in die Klasse, e. (kommen) Die Schüler /
Sie... in die Klasse, f. (kommen) Die Lehrerin / Sie... in die Klasse, g. (kommen).,.
Sie in die Klasse? h. (heißen) Wie... Sie? i. (heißen) Wie.., sie? j, (sein) Wir /Sie...
fertig, k. (sein)... Sie fertig? L (sein) Ich.,, fertig, m. (haben) Er / Sie / Das Kind...
Fieber, n, (haben) Wir /Sie... Fieber. (haben)... Sie Fieber? p. (haben) Ich...
Fieber, q. (sagen) Das Kind„. ^Gute Nacht“.
4.
Er ist fertig, (ich)
Auch ich bin fertig.
a. Er hat Fieber, (sie, „®a“) b. Sie heißt Marie, (ich) e. Sie ist Lehrerin» (ish)
d. Er hat Fieber, (ich) e%Wir öffnen die Bücher*.(sie, „ei“, „eie“) f, Wir studieren
Germanistik, (sie, „ei“, ^ele“) g. Wir grüßen auf deutsch, (sie, „ei“, „eie“) b. Er ist
Bauer, (wir) i; Sie sindjMeehaniker. (wir) j. Er ist Fotograf, (ich) k. Er ist Germa­
nist. (wir)

—- Sind Sie Student? (Lehrer)


— Nein, ich bin nicht Student, ich bin Lehrer.
a. Sind Sie Chemiker? (Laborant) b. Sind Sie Studentin? (Lehrerin) c. Sind Sie
Student? (Schüler) d. Sind Sie Lehrer? (Sekretär);®. Sind Sie Physiker? (Chemiker)
f. Sind Sie Elektriker? (Mechaniker) g» Sind Sie Dreher? (Bauer) h. Sind Sie Pro­
jektant? (Fotograf)
6.
— Studieren Sie Medizin?
— Ja, ich studiere Medizin.
—•Ja, wir studieren Medizin. v
a. Grüßen Sie auf deutsch ? b. Gehen Sie in die Klasse ? c. Offnen Sie das Buch?
d. Kommen Sie an die Tafel? e. Schreiben Sie einige das-Wörter? Î. Sind Sie fertig?
g. Sagen Sie: „Auf Wiedersehen“ ?*
7. | !§> SS
(kommen)..’, an die Tafel 1%
Kommen Sie an die Tafelt
a. (kommen)... in die Klasse! b. (gehen)... auf die Plätze! e. (öffnen)... die Bücher!
d. (schreiben),.. d&y-Wörteri e. (grüßen).., auf deutsch! f. (sagen)... „Gute Nacht“!

25
8.

— Wer schreibt der-Wörter? (ich, er)


— Ich schreibe der-W örter.
— E r schreibt der-W örter.
a. Wer schreibt die-W örter? (wir, sie „ei“, „eie“) b. Wer grüßt auf deutsch? (ich,
sie „ea“) c. Wer heißt Paul Ionescu? (ich, er, Sie, der Lehrer) d. Wer kommt an
die Tafel? (ich, er, sie „ea“) e. Wer studiert Mathematik? (ich, sie „ea", sie „ei“,
„eie“) f. Wer fehlt? (Peter, Maria) g. Wer h at Fieber? (ich, wir, sie „ei“, „eie“) h.
Wer ist fertig? (ich, wir, sie „ei“, „eie“)
9.

— Wie heißen Sie? (Hans Haas)


— Ich heiße Hans Haas.

a. Wie heißt er? (Gerd Glück) b. Wie heißt die Sekretärin? (Gisela Groß) e. Wie
heißt das Fräulein? (G ertrud Klein) d. Wie heißt das Kind? (K urt Weiß) e. Wie
heißen Sie? (Inge Schwarz) f. Wie heißt der Elektriker? (Günther Groß) g. Wie
heißt der Mechaniker? (Klaus Konrad)
10. Übersetzen Sie ins Rumänischei
a. Ist sie schon fertig? b. Sind sie schon fertig? c. Sind Sie schon fertig? d. Grüßen
sie schon auf deutsch? e. Grüßen Sie schon auf deutsch? 1. G rüßt sie schon auf
deutsch? g. K om m t sie schon? h. Kommen sie schon? i. Kommen Sie schon? j.
Alle Schüler sind da. k. Aller Anfang ist schwer.
11. Übersetzen Sie ins Deutschei
a. Merg ln clasă. b. Cum vă numiţi? — Mă numesc Paul Pop. c. Cum se numeşte
ea? — Ea se numeşte Menica. d. Cum scrie stiloul? e. — Cine lipseşte? — Clţiva stu­
denţi şi citeva studente, f. Eu scriu corect dar şi ea scrie foarte bine. g. E i scriu
corect, h. Mulţumesc, ajunge, ora s-a term inat. Spune (dumneata) „Bună seara“ 1
i. Spuneţi (dumneavoastră) „Noapte bună“ ! j. Toţi spun „La revedere“.

Merken Sie sich!

Aller Anfang ist schwer.


Wie sagen wir das auf deutsch?
— Wie heißen Sie? — Ich heiße Peter.
DAS DIKTAT 3 A

der Lehrer: Guten Morgen!


die\ Schüler: Guten Morgen!
der Lehrer: Bitte nehmen Sie Platz! (Die Schüler nehmen Platz.) Sind alle da?
ein Schüler: Fräulein Verzea ist nicht da, sie ist krank.
der Lehrer: Und wo ist H err Albu?
eine Schülerin: E r sitzt dort.
der Lehrer: Heute schreiben wir ein Diktat. Bitte schließen Sie Bücher und Hefte.
Sie brauchen nur ein B latt Papier. (Die Schüler schließen Bücher und Hefte.
Kein Buch, kein Heft bleibt offen.)
ein Schüler: Wie heißt das D iktat?
der Lehrer: Es heißt: Das Schulzimmer. Wir beginnen. (Der Lehrer diktiert lang­
sam :) Das Schulzimmer ist groß, hell und sauber. Es h at vier Wände. Sie
sind weiß. Unten ist der Fußboden, oben hängt eine Lampe. Sie ist blau.
Vorn hängt eine Tafel. Sie ist Schwarz. Hinten hängt ein Bild. Es ist sehr
schän, es ist eine Reproduktion nach Grigorescu. Links ist die Tür, und
rechts ist ein Fenster. Hier stehen auch viele Tische und Stühle. Die Tische
sind braun, und die Stühle sind gelb.
Das D iktat ist fertig. Wir haben noch zehn Minuten Zfeit. Wo ist Kreide?
der Schüler: Wir haben keine Kreide. (Er holt rasch Kreide.)
der Lehrer: Jetzt schreiben wir einige Adjektive an die Tafel!
(Die Schüler schreiben an die Tafel die Adjektive: groß, klein, weiß, schwarz,
rot, grün, grau, lang, kurz. Dann bilden sie Sitze. Sie machen keine Fehler, Der
Lehrer ist zufrieden. Um 10 Uhr ist die Deutschstunde aus.)

27
3 B
1. ein, eine, ein kein, keine, kein} keine

— Ist das ein Stuhl? — Nein, das ist kein Stuhl.


eine Lampe? keine Lampe.
ein Buch? kein Buch.
— Sind das Bücher? sind keine Bücher.

1. Articolul nehotärlt este ln limba germană:


— ein pentru genurile masculin fi neutru.
— eine genul feminin.
Articolul nehotărlt n-are plural.
2. Articolul neketirlt negat este:
kein „nici un“ pentru genurile masculin fi neutru,
keine „nici o“ pentru genul feminin.
La plural are forma keine pentru toate genurile.
3. In limba germani nu pot sta două negaţii lntr-e prepoziţie:
Heute fehlt kein Student. „Astăzi nu lipsefte nici un student“.
2. nein — nicht

Ist K@llege Verzea da? - Nein, er ist nicht da.


Kollegin sie

In limba germană trebuie deosebită negaţia sintactică nicht „nu“ de negaţia inter-
jecţională nein „nu“. Negaţia nicht se pune In urma verbului conjugat: Er kämmt
nicht. „El nu vine“.
3. Adjectivul predicativ

Der Lehrer ist zufrieden. Profesorul este mulţumit.


Die Lehrerin Profesoara mulţumiţi.
Das Kind Copilul mulţumit.
Die Lehrer sind Profesorii sint mulţumiţi. .
Die Lehrerinnen Profesoarele mulţumite.
Die Kinder Copiii mulţumiţi.

In limba' germană, spre deosebire de limba română, adjectivul predicativ este


invariabil.
4. Wo unde. . . ?

Wo ist der Stuhl? Unde eBte scaunul?


die Tafel? tabla ?
das Buch? cartea?
sind die Stühle? sint scaunele?

21
5. Lacul verbului conjugat

W ir schreiben heute ein Diktat. (Noi) Seriem astăzi o dictare.


Heute schreiben wir ein D iktat. Astăzi (nei) scriem © dictare.

Verbul conjugat, In propoziţia principală enunţiativă, stă pe lecui al deijea. Pe


locul Iutii poate să stea fie subiectul, fie o altă parte de prepoziţie.

3 C
1. Lesen Sie lautl Achten Sie auf die fettgedruckten Buchstaben I
A. a. Die T ür ist geschlossen, b. Der Lehrer kommt, c. E r öffnet die Tür.
d. Das Fenster ist offen, e. Hier steht kein §fen. f. Das Ţaxi ist rot. (vezi G 3)
B. a. Die Schüler gehen in die Klasse, b. Die Tür ist nicht links, c. Die Bücher
sind grün. d. Das Bild ist sehr schän. e. Fräulein Grün ist Schülerin, Herr Grün
ist Sekretär, (vezi G 4)
C. a. Das H eft ist blau. b. Die Lampe ist grau. c. Der Tisch ist braun, d. Die
Kreide ist weiß. e. Fräulein Weiß diktiert rasch. I.. Herr Neumann diktiert
langsam, g. Die Deutschstunde ist heute um vier Uhr aus. (vezi G 5)
D. a. Die Stunde beginnt, b. Einige Studenten fehlen, c. Der Stuhl ist
nicht gelb, er ist braun, d. Das Buch ist geschlossen, e. Er sagt: Aller Anfang ist
schwer, !. Das ist richtig, g. Fräulein Gerda studiert Germanistik. J[vezi G 6)
E. a. Was ist das? b. Das ist ein Stuhl, c. Dort steht ein Tisch, d. Der
Stuhl ist schwer, e. Das Fenster ist rechts. I. Das Buch ist interessant, g. Stefan
ist Sportstudent, h. Wer studiert Germanistik? i. Die Stunde ist aus. j. Jetzt
ist der Gruß: Auf Wiedersehen. (vezi G 6)
F. a. Wer sitzt dort? b. Bitte nehmen Sie PlatzI c. Die Tafel ist schwarz,
d. Jetzt ist der Lehrer zufrieden, e. Wir haben noch zehn Minuten Zeit. f. Das
ist eine Reproduktion nach Grigorescu. g. Das D iktat ist kurz, (vezi G 6)
2.

— Ist das die Tafel? (Lampe)


— Nein, das ist die Lampe.

•• Ist das die Tür? (Fenster) b. Ist daB ein Stuhl? (Tisch); c. Ist das ein Heft?
(Buch) d. Ist das eine Kreide? (Füller)
3.

— Ist die Kreide schwarz? (weiß) ■


— Nein, sie ist weiß.

a. Ist die Tafel weiß? (schwarz) b. Ist der Stuhl braun? (gelb) c. Ist das Heft
blau? (grün) d. Ist das Buch rot? (blau) e. Ist die Tür rechts? (links) f. Hängt
die Lampe unten? (oben) g. Ist der Fußboden oben? (unten) h. Diktiert der Lehrer
raseh? (langsam) i. Sitzt das Kind hier? (dort) j. Schließen die Schüler die Hefte?
(Öffnen) k. Sind die Bücher offen? (geschlossen)

29
4. w as? v wteP

... ist braun? ist der Stuhl?


Was ist braun? ■ Wie ist der Stuhl?

a. ... ist das Taxi? b. ... ist rat? c. ... ist die Kreide? d. ... ist braun?, e. ... ist
das Buch? I. ... ist schwarz? g. ... ist weiß? h. ... ist die Tafel? i. ... ist der
Satz?
6. was)

... ist varn? ... ist der Stuhl?


Was ist vorn? Wo ist, der Stuhl?

a. ... ist das Taxi? b. ... steht vorn? c. ... ist hinten? d. ... hängt das Bild?
e. ... ist hier? f. ... ist dort? g. ... ist das Buch? h. ... ist das Heft? i. ... steht
hier? j, ... sitzt der Lehrer? k. ... ist die Schülerin Helga? 1. ... holt Andrei?
6. Ergänzen Sie der, die oder dasl

Ist das ... Schüler Andrei?


Ist das der Schüler Andrei?

a. Bleibt ... Schülerin Helga hier? b. Ist däs ... Fehler? c. Ist ... Tür offen?
d. Beginnt ... Deutschstunde um vier Uhr? e. Ist ... D iktat schwer? f. Ist ...
Fenster geschlossen? g. Ist ... Schulzimmer sauber? h. Ist ... Tisch braun?
i. Sind ... W ände weiß? j. Sind ... Bücher offen? k. Ist das ... Fotograf? I. Ist
das ... Fabrik?
7. Ergänzen Sie ein/kein oder einelkeine !

Ist das ... Fehler?


Ist das ein/kein Fehler?

a. Das i s t ... Fehler, b. Sie schreiben ... Diktat, c. Hinten hängt ... Bild. d. Vom
h ä n g t... Tafel, e. Oben hängt ... Lampe, f. Ist das ... Reproduktion nach Grigo-
rescu? g. Heute fehlt ... Student, h. Ist das ... Anfang? i. Ist das ... Hochofen?
8.

— Ist der Lehrer zufrieden?


— Ja, er ist zufrieden.
— Nein, er ist nicht zufrieden.

a. Ist Herr Grün zufrieden? b. Ist Frau Braun zufrieden? c. Ist Fräulein Schwarz
zufrieden? d. Ist Herr Weiß krank? e. Ist Frau Groß krank? I. Ist Fräulein
Klein krank? g. Ist der Satz schwer? h. 'Ist die Übung schwer? i. Ist das D iktat
schwer? j. Ist der Fehler groß? k. Ist die Klasse groß? 1. Ist das Schulzimmer
groß? m. Ist das Kind sehen? n. Ist das Fenster offen? o. Ist die Tür geschlos­
sen? p. Ist die Deutschstunde um 10 Uhr aus? .

30
4. was ? i w ie ?

... ist braun? ist der Stuhl?


Was ist braun? ■ Wie ist der Stuhl?

a. ... ist das Taxi? b. ... ist rot? c. .... ist die Kreide? d. ... ist braun?, e. ... ist
das Buch? 1. ... ist schwarz? g. ... ist weiß? h. ... ist die Tafel? i. ... ist der
Satz?
6. was? ■ j

... ist vern? .... ist der Stuhl?


Was ist von»? Wo ist der Stuhl?

a. ... ist das Taxi? b. ... steht varn? c. ... ist hinten? d. ... hängt das Bild?
e» ... ist hier? f. ... ist dort? g. ... istdas Buch? h. ... ist das Heft? i. ... steht
hier? j. ... sitzt der Lehrer? k. ... ist die Schülerin Helga? 1. ... holt Andrei?
6. Ergänzen Sie der, die oder das 1

Ist das ... Schüler Andrei?


Ist das der Schüler Andrei?

a. Bleibt ... Schülerin Helga hier? b. Ist däs ... Fehler? c. Ist ... Tür offen?
d. Beginnt ... Deutschstunde um vier Uhr? e. Ist ... D iktat schwer? f. Ist ...
Fenster geschlossen? g. Ist ... Schulzimmer sauber? h. Ist ... Tisch braun?
i. Sind ... W ände weiß? j. Sind ... Bücher offen? k. Ist das ... Fotograf? 1. Ist
das ... Fabrik?
7. Ergänzen Sie ein Ikein oder eine /keine /

Ist daB ... Fehler?


Ist das ein/kein Fehler?

a. Das i s t ... Fehler, b. Sie schreiben ... Diktat, c. Hinten hängt ... Bild. d. Vorn
h ä n g t... Tafel, e. Oben hängt ... Lampe, f. Ist das ... Reproduktion nach Grigo-
rescu? g. Heute fehlt ... Student, h. Ist das ... Anfang? i. Ist das ... Hochofen?
8.

— Ist der Lehrer zufrieden?


— Ja, er ist zufrieden.
— Nein, er ist nicht zufrieden.

a. Ist Herr Grün zufrieden? b. Ist Frau Braun zufrieden? c. Ist Fräulein Schwarz
zufrieden? d. Ist Herr Weiß krank? e. Ist Frau Groß krank? 1. Ist Fräulein
Klein krank? g. Ist der Satz schwer? h. 'Ist die Übung schwer? i. Ist das D iktat
schwer? j. Ist der Fehler groß? k. Ist die Klasse groß? 1. Ist das Schulzimmer
groß? m. Ist das Kind schön? n .'Is t das Fenster offen? o. Ist die Tür geschlos­
sen? p. Ist die Deutschstunde um l i Uhr aus?

30
9.

— Bleiben Sie hier? (ich/wir)


— Ja, ich bleibe hier.
— Ja, wir bleiben hier.

a. Schreiben Sie ein D iktat? (ich/wir) b. Diktieren Sie langsam? (ich) c. Schließen
Sie die Bücher? (sie) d. Schließt sie das Buch? (sie) e. Schließen Sie die Hefte?
(ich/wir) I. Bilden Sie einige Sätze? (ich/Wir) g. Sitzt er d®rt? (er) h. Nehmen
Sie Platz? (ich/wir) i. Beginnen Sie? (ich/wir) j. Machen Sie noch Fehler?
(ich/wir) k. Helen Sie Kreide? (ich/wir)
10. Bilden Sie den Singular! \

Sind hier keine Stühle?


Ist hier kein Stuhl?

a. Sind hier keine Fehler? b. Sind die Türen effen? c. Bleiben die Bilder dort?
€. Offnen wir die Fenster? «. Hängen die Lampen eben? 1. Sitzen die Studenten
da? g. Schließen die K inder die Hefte? h. öffnen die Schüler die Bücher?
11. E rgänzen.Sie durch AMohyrtiel

— Ist die Lam pe unten? — Nein, /sie ist ...


Nein, sie ist oben. ( ■

a. — Ist die T ür links? — Nein, sie ist ... b. — Ist das Fenster rechts?*— .Nein,
es ist ... c. — Ist die Tafel hinten? — Nein, sie ist ... d. — Ist das Bild vorn?
— Nein, es i s t ... e. — Ist die Tafel weiß? — Nein, sie ist ... f. — Ist die Kreide
schwarz? — Nein, sie ist ... g. — Ist das Buch offen? — Nein, es ist ... h. — Ist
das H eft geschlossen? — Nein, es ist ... i . S i t z t er hier? — Nein, e r sitzt ...
j. — Ist der Satz lang? — Nein, er ist ... .
12. Übersetzen Sie!
a. Profesorul se numeşte George Negreanu. E bolnav, b. Slnt mulţumit/mulţu-
mită. c. Sintern mulţum iţi/m ulţum ite. d. — Uşa este deschisă?— Nu, e închisă,
e. Ferestrele slnt ţi rămth desifthise. f. Aici nu e nici un c ^ t . g. N-am nici o
carte. h. închideţi, vă rog, cărţile şi deschideţi caietele, 1. Astăzi scrieţi o dictare,
j. Formaţi 10 propoziţii, k. Profesorul dictează foarte rar. I. Unde stnteţi dum­
neavoastră la ora 14? m .—Ora de germană Începe la ora 10?—Nu, ea nu Începe
la ora 10, la ora 10 se term ină.

Merken Sie sich! .

schließen ^ öffnen oben unten


geschlossen ^ offen vorn & hinten
langsam rasch links # rechts
hier dort schwarz weiß
Hier steht der Tisch. Die Lampe hängt oben.
D ort sitzt das Kind. Bille ein B latt Papier.

31
AM KIOSK 4 A

der Kunde: Vierzehn Zigaretten b itte : sechs Zigarettep „Carpaţi“ und acht Ziga
retten „Măr&şeşti“.
die Verkäuferin: Sofort, bitte! (Sie zählt leise: eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs,
dann sagt sie laut:) Hier sind sechs Zigaretten „Carpaţi“. (Wieder zählt die
Verkäuferin leise: eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht; dann sagt
sie laut:) Hier sind acht Zigaretten „Mărăţeşti“. Sechs und acht ist vierzehn.
Wünschen Sie noch etwas?
der Kunde: Wes kostet eine Schachtel Tabak?
die Verkäuferin: Sieben Lei.
der Kunde: Eine Schachtel Tabak bitte und zehn Schachteln Streichhölzer.
Führen Sie auch Feuerzeuge ?
die Verkäuferin: Ja, natürlich. Bitte hier ist ein Feuerzeug zu 19,15 Lei(neunzehn
Lei fünfzehn). Es ist gut .und praktisch.
der Kunde: Das Feuerzeug kaufe ich heute nicht.
die Verkäuferin: Wünschen Sie sonst noch etwas?
der Kunde: Bitte noch eine Ansichtskarte, drei Postkarten, eine Packung Papier­
taschentücher, die Zeitungen „Sportul” und „Neuer Weg“ und die Zeitschrift
„Rumänien heute“. Wieviel macht alles zusammen?
die Verkäuferin: Das macht zusammen 18,00 Lei.
der Kunde: Hier sind 20 Lei.
die Verkäuferin: Bitte 2 Lei zurück. Vielen Dank.
der Kunde: Auf Wiedersehen. -
die Verkäuferin: Auf Wiedersehen.

32
4 B
V
1. Pluralul substantivelor

ist der Schüler? Wo sind die Schüler?


der 0fen? die Öfen?
das Feuerzeug? die Feuerzeuge?
dor Stuhl? die Stühle?
das Kind? die Kinder?
das Streichholz? die Streichhölzer?
die Postkarte? die Postkarten?
die Zeitung ? die Zeitungen?
das Taxi? die Taxis?

Substantivele formează pluralul; 1. fără terminaţie, fără sau cu Umlaut; 2, cu


term inaţia *e, fără sau cu Umlaut; 3. cu term inaţia -ar, fără sau cu U m laut\Jk. cU-
term inaţia -» sau -en, întotdeauna fără Umlautf 5. cu terminaţia -s, întotdeauna
fără Umlaut. Substantivele terminate în «ia dublează pe n la formarea pluralu-’
lui: die Verkäuferia, Verkäuferinnen, ( m i G 48)

2. Was/Wiaviel c il. . . ?

Was/Wieviel kostet ein Bleistift? . .


kosten zwei Bleistifte ?

3. Numerale cariinkle: 0 —20


0 nuli . 7 sieben 14 vierzehn ( = vier + zehn)
1 eins; ein, cine, ein 8 acht 15 fünfzehn fünf -f zehn) ■
2 zwei 9 neun 18 sechzehn ( sechs + zeh n )
3 drei 1® zehn 17 siebzehn ( sieben - f zehn)
4 vier 11 elf 18 achtzehn ( acht + zehn)
5 fünf 12 zwölf 19 neunzehn ( neun -j-zehn)
6 sechs 13 dreizehn 2® zwanzig
(== drei + zehn)
1. Ferma eins nu poate fi urm ată do un substantiv; Se foloseşte în special
la num ărat şi la calculat.
Beci eins, zwei dur ein Bleistift, cine Zigarette.
2. zwei „doi“, „două“ : z-wei Studenten „doi studenţi“» zwei Studentinnen
„două studente“. La telefon, radio ş.a. se foloseşte zwo In loc de zwei.
4. alle, alles /

Sind alle (Studenten/Studöntiimen)' da?


Das ist alles. .

alle se traduce de regulă prin „toţi“, „toate“ şi alles prin „totul“.

33
3 — Limba germană. Curs practic, val,; I
■ ' : , 4 B
% . ' ■* #
1. Pluralul substantiveier

ist der Schüler? We sind die Schüler?


der #fen? die Öfen?
das Feuerzeug? die Feuerzeuge?
der Stuhl? . die Stühle?
das Kind? die Kinder?
das Streichholz? die Streichhölzer?
die Postkarte? die Pestkarten?
die Zeitung? die Zeitungen?
das Taxi? die Taxis?

Substantivele farmează pluralul: 1. fără terminaţie, fără sau ou Umlaut; 2, cu


term inaţia -e, fără sau cu Umlaut; 3. cu term inaţia -ar, fără sau cu U m laut;^4. cu*
te rm in aţia-a sau -ea, întotdeauna fără Umlaut; 5. cu terminaţia -s, întotdeauna
fără Umlaut. Substantivele term inate în -ia dublează pe n la fermarea pluralul
lui: die Verkäuferin, Verkäuferinnen. (vezi G 46)

2. Was/Wieviel c i t . ..?
' . -■ /
Was/Wieviel kestet ein Bleistift? ; *î
kästen zwei Bleistifte ?

3. Numerale cardinale: § —20


0 nul] . 7 sieben 14 vierzehn ( = vier -|- zehn)
1 eins; ein, eine, ein U acht 15 fünfzehn ( = f ü n f - f zehn)
2 zwei 9 neun 16 sechzehn ( = sechs + zehn)
3 drei 1® zehn 17 siebzehn (== sieben + zehn)
4 vier 11 elf 18 achtzehn {= acht + 2«hn)
5 fünf 12 zwölf 1® neunzehn (== neun + zehn)
6 sechs 13 dreizehn 20 zwanzig;
(== drei -H zehn)
1. Ferma eins nu poate fi urm ată de un substantiv. Se foloseşte In special
la num ărat şi la calculat.
Beci eins, zwei ..., dur ein Bleistift, cine Zigarette.
2. zwei „doi“, „două“ : zwei Studenten „doi studenţi“» zwei Studentinnen
„două studente“. Da telefon, radio ş.a. sa foloseşte zwe în lac de zwei.»
4. alle, alles ./

-Sind alle (Studenten/Studöutiimen)' da?


Das ist alles. .

alle se traduce de regulă prin „taţi“, „teste“ şi alles prin „totul“;

. 33
3 — Limba germaaă. Curs practic, v®l. I
4 C
1. Lesen' Sie lautl Achten Sie auf die fettgedruckten Buchstaben 1
a. I|ier sind sechs Personen. b. — Was wünschen Sie? — Bitte zwanzig Ziga­
retten, zwei Radiergummis und sieben Ansichtskarten, e. Bas macht zusammen
zwanzig Lei* I. — Wünschen Sie noch etwas? — Eine Packung Papiertaschen­
tücher bitte! e. — Was kosten die Streichhölzer und das Feuerzeug? — Das
macht zusammen 18,20 (achtzehn Lei zwanzig), t. Der Verkäufer zählt leise:
eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf ... . Dann sagt er
laut: Das macht zusammen 15 (fünfzehn) Lei. {vezi G 6)
2. Rechnen Sie!
Wieviel ist

1+2? 1 (eins) + (und/plus) 2 (zwei ) = (ist gleich) 3 (drei)


2 — 1? 2 (zwei) — (weniger/minus) 1 (eins) = (ist gleich) 1 (eins)
2 x 3? ,2 (zwei) x (mal) 3 (drei) — (ist gleich) 6 (sechs)
6 : 2? 6 (sechs) : (durch) 2 (zwei) = (ist gleich) 3 (drei)

a. 1 + l?.; b. 10 + 10? c. 2 0 - 19? i. 1 4 - 8?


2 + 4? U + T? 18- 16? 13- 7?
4 + 5? 12 + 4? 17 - 14? 12- 5?
6 + 7rM }£ 13 + 4? 16- 12? 11 - 3?
8 + t?1 g 14 + 5? 15- 10? 10 - 10?
e. 1 x l? , • lv 6 x 2? g. 4 : 2? h. 14 : 7?
2 x 10? 7 x 2? 6 : 3? 16 * i?
3 x 6? 8 x 2? 8 : 4? 18 : ‘ 9?
4 x 4? 9 x 2? 10 : 5? 20 : 5?
5 x 3? 10 X i? 12 : s? - 20 ; 4?
3.
— Wieviel/Was kostet ein Feuerzeug? (19)
— Ein Feuerzeug kostet 19 Lei.

a. Was kostet ein Bleistift mit Radiergummi? (2 Lei) b. Wieviel kostet eine Schach­
tel Tabak? (6 Lei) c. Was kosten die Streichhölzer? (3 Lei) d. Wieviel kostet ein
Päckchen Zigaretten? (20 Lei) «. Wieviel kostet die Zeitschrift „Rumänien heute"?
(1® Lei) I. Was kostet ein Feuerzeug? (19,20 Lei)
4. ■

— Kaufen Sie ein Feuerzeug? (Streichhölzer)


— Nein, ich kaufe nur Streichhölzer.

a. Kaufen Sie die Zeitung „Neuer Weg“?(»Sportul”) b. Führen Sie Tabak? (Ziga­
retten) c, Kaufen Sie zehn Schachteln Streichhölzer? (sechs Schachteln) d. Haben
Sie Ansichtskarten? (Postkarten) e. Haben Sie Radiergummis? (Bleistifte mit
Radiergummi)

34
9.

Eine Zeitung von heute ? (2)


Zwei Zeitungen bitte 1

a. Ein Feuerzeug? (2) b. Eine Sportzeitschrift? (2) e. Eine Schachtel Tabak? (3)
d. Ein Heft? (4) e. Eine Zigarette? (5) f. Eine Ansichtskarte? (fi) g. Eine Post­
karte? (7) h. Eine Schachtel Streichhölzer? (8) i. Ein Taxi? (2) j. Ein Buch? (2)
k. Ein Taschentuch? (6) 1. Eine Packung Papiertaschentücher? (3)
6. Setzen Sie in den Plural I

Ich habe ein Buch. • Ich habe das Buch.


Wir haben Bücher. â
Wir haben die Bücher.

a. Der Verkäufer kommt sofort, b. Der Ofen steht dort. c. Ich kaufe eine Zeitung,
d. Ist das Kind dort? e. Hier ist die Schachtel Streichhölzer. 1. Sie kauft ein
Heft und eine Zeitschrift, g. Der Stuhl ist bräun, h. Er schließt das Buch.
J ' '■ •* _ *' » | « " ' * . ■ ■/' . »,
7. Übersetzen Siel
A. a. Vă rog cincisprezece ţigări, şase cutii de chibrituri, o cutie cu tutun
şi o brichetă, b. Mai doriţi ceva? c. Aveţi ziarul „Neuer Weg“ ? d. Cit costă re­
vista „Rumänien heute“ ? e. — Luaţi şi revista „Neue Literatur“ ? — Da, vă rog.,
f. — Sini practice creioanele cu radieră? — Da, ele slnt destul de practice şi
bune. g. Poftiţi ziarele, revistele, chibriturile şi două radiere, h. — Poftiţi
banii! — Mulţumesc mult. i. Aici slnt banii.
a. Aici este vlnzäterul. C. Aici slnt vlnzăterii.
b. fereastra. ferestrele.
c. soba. sobele.
d. furnalul. furnalele.
e. creionul. creioanele.
f. scaunul. scaunele.
g. chibritul. chibriturile.
h. tabla. tablele.
i. labipa. lămpile.
J. clientul. clienţii.
k. taxiul. taxiurile.
D. a. El socoteşte din nou. b. Ea numără de la unu la douăzeci, c. Colegul
vine imediat, d. (Noi) Numărăm cu glas tare. o. Cumpăraţi astăzi ziarul „Neuer
Weg“ ? f. Eu cumpăr astăzi numai revista „Rumänien heute“.
E. a. Toţi elevii slnt aici. b. Toate vederile slnt frumoase, e. Toate camerele
slnt luminoase, d. Totul este corect, e. Toţi clienţii slnt mulţumiţi.!. Totul este
gata. ’ . •
Merken Sie sieht

Sie zählt leise, ich zähle laut. Wieviel macht alles zusammen?
Was/W'ieviel kostet das Feuerzeug? Das macht zusammen ... Lei. .
Wünschen Sie sonst noch etwas? Danke sehr! y.

35
s*
i
EIN GESPRÄCH &A

Persane»: Professor Schneider, ein Betreuer, ein Portier


Betreuer: Herr Professor, gehen wir jetzt in die Gemäldegalerie?
Professor Schneider: Heute nabe ich leider keine Zeit. Ich habe in Bukarest einige
Freunde. Ich möchte sie besuchen. Kennen Sie den Physiker Liviu Pop?
Betreuer: Iph kenne ihn nicht persönlich.
Professor Schneider: Ich habe die Adresse nicht hier.
Betreuer: Wir suchen sie im Telefonbuch, Herr Pop hat bestimmt Telefon.
Professor Schneider: Das ist eine Idee.
Betreuer (an den Portier): Ieh möchte ein Telefonbuch,
Portier: Bitte da ist es. Brauchen Sie einen Füller?
Betreuer: Nein, danke, ich habe einen Bleistift. (Er findet die Telefonnummer und
die Adresse): Liviu Pop, str. Gării (Bahnhofstraße) 9. Telefon: 16 25 83
(eins-sechs-zwo-fünf-acht-drei)
Professor Schneider: Vf io komme ieh aber dorthin? *
Betreuer: Sie nehmen die Straßenbahn oder den Bus bis „Gara de Nord“ (Nord­
bahnhof). Dann gehen Sie geradeaus und die dritte Straße links.
Professor Schneider (an. den Portier): Haben Sie keinen Stadtplan ?.-
Portier: Doch! Bitte da ist der Stadtplan.

36
Professor Schneider: (scheut auf den Stadialen) Die Straße ist ziemlich weit von
hier, und ich hebe nur wenig Zeit. Die Sitzung beginnt um 7 Uhr. Ich
nehm e ein Taxi, (an den Portier) Rufen Sic kitte ein T o x i!
Portier: Moment b itte. Ich rufe cs sofort. (Der Portier bestellt ein T o xi). Herr
Professor, das T axi ist gleich hier.
Professor Schneider: Vielen Bank. 1

5 B

t. den, die, das; die Wen pe eine. ., ? Was ce. . . ?

loh kenne den Physiker, Won kennen Sie?


die Physikerin,
das Kind,
die Physiker.
Ich suche den Füller, Was suchen Sie?
die Adresse,
das Telefonbuch,
die Biipher.

1. A cuzativul sg. feminin şi neutru al articolului hotărît este identic cu nomi­


nativul sg, feminin şi n eutru (-* 1 B l).
2. A cuzativul j»l. a! articolului hotărît este identic cu nom inativul pl. ( —
+ 2 B l).
f .. 3. In lifnka germ ană, com plem entul la acuzativ nu se dublează ca în limba
rom ână; / / cunosc pe profesor. „Ich kenne den Professor."

37
2. einen, eine, ein; keinen, keine, kein; keine
Haben Sie einen Stadtplan? Ich habe keinen Stadtplan,
eine Idee? keine Idee,
ein Telefonbuch? kein Telefonbuch.
-------• Bäcker? keine Bücher.
Acuzativul sg. feminin şi neutrii al articolului nehotărlt, respectiv al articolului
nehotărlt negat este identic cu nominativul sg. feminin*şi neutru. (-+ 3 Bl)
3. Folosirea articolului nehotărlt negat
Haben Sie einen Füller? Nein, ich habe keinen F iller.
Zeit? keine Zeit,
Hefte ? keine Hefte.
Articolul nehotărlt negat se foloseşte:
1. pentru negarea unui substantiv precedat de articolul nehotărlt
2. pentru negarea unui substantiv neprecedat de articol
4. Locul negaţiei nieht
a. Ich kenne den Physiker Pop nicht.
b. Das Feuerzeug kaufe ich heute nicht.
c. Die Antwort ist nicht richtig.
d. Ich habe die Adresse nicht hier.

Negaţia nicht se pune:


1. ln urma
— unui complement neprecedat de prepoziţie (ex. a.)
— unui complement circumstanţial de timp (ex. b.).
2. în. faţa
— unui adjectiv predicativ (ex. 0.)
— unui complement circumstanţial de loc (ex.' d.) (vezi G 116)1
5. Pronumele personal la acuzaţia: ihn, sie, es; sie

— Kennen Sie den Physiker Radu? — Ja, ich kenne ihn.


die Physikerin Pop? sie.
ţţ- Haben das Telefonbuch? habe es.
— Besuchen die Freunde? besuche sie.
die Freundinnen?
1. Acuzativul sg. feminin şi neutru al pronumelui personal este identic cu
nominativul sg. feminin şi neutru (-+ 1 B6).
2. Acuzativul pl. al pronumelui personal este identic cu nominativul pl.
( - 2 Bl).
3. Spre deosebire de limba română
a. în limba germană, pronumele personal nu poate fi dublat, el neavtnd declt o
singură formă;
l e ex.: ihn = „pe el“; „ll“, „1-“, „-1“. (Ich kenne ihn. — „(Pe el) II cunosc“)
b. în limba germană, la formarea acuzativului, - nu se folosesc prepoziţii:
— K ennst du den Physiker Pop? „Il cunoşti pe fizicianul Pop?“
38
6. Ich möchte aş dori, aş vrea,

A. Ich/er/sie/ es möchte ... *


Wir/sie/ Sie möchten ...
B. a. Ich möchte einen Bleistifte Aş dori/vrea un creion.
b. ihn heute besuchen. să-l vizitez astăzi.
c. Möchtest du ? Ai să-l vizitezi .
1. möchte provine de la verbul modal mögen, care se conjugă neregulat (pct. A.)
2, verbul mögen se foloseşte
a) cu un substantiv (sau pronume) la acuzativ (pct. B. a.), ,deci ca verb predi­
cativ.
b. cu un verb la infinitiv. Infinitivul ocupă ultimul loc In propoziţia prin­
cipală. Verbul conjugat (pe locul II — ex. b. — sau pe locul I — ex. e.) formează,
Împreună c.u infinitivul, (aflat la sflrşitul propoziţiei) un cadru verbal, In care se
Încadrează alte părţi de propoziţie. Infinitivul verbului predicativ se traduce In
româneşte, de obicei, prin conjunctivul prezent al verbului respectiv (pct. B. b, c)
7. ie r Professor, die Professoren .

Der Profşssor kommt.


Lektor
Die Professoren kommen.
Lektoren

La Substantivele de origine negermană terminate ln -or, accentul este mobil, sufixul


-or fiind neaccentuat la singular şi accentuat la plural,
8. Substantive compuse

a. der Stşdtplan («■ die Stadt -j- der Plan) planul oraşului
b. die Telefonnumer ( = das Telefon + d ie Nummer) număr de telefon
c. das Telefonbuch ( = das Buch -f das Telefon) cartea de telefon
d. der Radiergummi («= radieren 4 -der Gummi) radieră
e. der Hochofen ( = hoch + der Ofen) furnal
f. das Wiedersehen ( = wieder -(-das Sehen) revederea
......................... ........................................ ............ . ' 'S
1. Primul element al imui cuvlnt compus, cuvlntul determinativ, poartă accen­
tul principal şi poate fi un substantiv sau altă parte de vorbire (verb: radieren
„a şterge cu. guma“, adjectiv: hoch „Inalt“, adverb: wieder „din nou“ e tc ). Al
doilea element al unui cuvlnt compus, cuvlntul de bază, este Întotdeauna un sub­
stantiv şi determină genul substantivului compus. Verbele pierd, la formarea unui
substantiv compus, term inaţia infinitivului.
2. Substantivele compuse se traduc, de regulă, prin
\ a. substantive simple (ex, d, e, f ) . ,
b. substantiv. + substantiv la genitiv (ex. a).
c. substantiv 4 - de + substantiv (ex. b, c),
3. Cuvlntul determinativ, spre deosebire de cuvlntul de bază, este invariabil:
de e x .; der Stadtpl&n — die Stadtpl&ne
der Hochoien — die Hochöfen
39
5 0
1. Lesen Sie laut! Achten Sie auf die fettgedruckten Buchstaben!
A. a. Die Sitzung beginnt um zehn Uhr. b. Die Reproduktion nach Tenitza
ist ziemlich gut. e. Wir bilden Sätze, d. Das Schulzimmer ist groß. e. Die Tafel
ist schwarz. ^
B. a. Das Fenster ist groß. b. Der Professor schaut auf den Stadtplan und
sagt: Das ist die BahnhofStraße, e. Ich habe die Adresse nicht, d. Suchen Sie
den Bleistift? ®. Besucht sie Sie heute? I. Das Gespräch ist interessant, g. Schreibt
sie schön? h. Kennen Sie ihn persönlich? i. Hans ist Sportstudent, j. Wie h e ilt
das auf deutsch? (vezi G 6) - '
2. Ergänzen Siel (Completaţii)
A. den bestimmten Artikel: a. Besuchen Sie ... Chemiker Pop? b. Besuchen
Sie ... Lehrerin Schulze? e. Nehmen Sie ... Telefonbuch? d. S«chen*Sie ... Bücher?
e. Wie h e iß t... Portier? I. Wo i s t ... Betreuer? g. Gehen Sie heute in ... (Gemälde­
galerie? h. E r schaut auf ... Stadtplan.
B. den unbestimmten Artikel: a. Ich habe in Bukarest ... Freund, b. Ich
brauche ... Telefonbuch und ... Füller, e. Ich suche ... Telefonnummer, d. Ich
möchte ... Stadtplan. e. E r möchte ... Taxi. I. Bilden Şie ... Satz! g. Herr Pro­
fessor Schneider sucht ... Adresse, h . Das ist ... Idee. i. Ich suche ...'Tele­
fonnummer,
3.

Haben Sie die Adresse?


Ja, ich habe die Adresse.
Nein, ich habe die Adresse nicht.

a. Brauchen Sie die Adresse? b. Sucht sie das Telefonbuch? c. Findet sie die
Telefonnummer? d. Kennen sie den Professor? e. Kennen Sie den Betreuer?
1. Besucht er den Professor? g. Nehmen Sie das Buch? h. Bestellt der Portier
das Taxi? 1
4. ' . \

Brauchen Sie einen Stadtplan ? .


Nein, ich brauche keinen Stadtplan.

a. Brauchen Sie einen Füller? b. Brauchen Sie ein Telefonbuch? c. Brauchen Sie
eine Lampe? d. Brauchen Sie ein Heft? e. Brauchen Sie ein Taxi?. I. Brauchen
Sie Hefte? g. Brauchen Sie Kreide?
5.

Haben Sie Kreide?


Nein, leider habe ich keine Kreide.

a. Haben Sie einen Füller? b. Haben Sie einen Bleistift? c. Haben Sie ein Tele­
fonbuch? d. Haben Sie ein Gemälde von Grigorescu? e. Haben Sie Zeit? 1. Haben
Sie hier Freunde? g.. Haben Sie einen Stadtejan?

40
< 6. '\
Ich besuohe Peter. Ich brauche einen Füller.
Wen besuchen Sie? Was brauchen Sie?

a. Ich, besuche Helga, b. Ich kenne den Professor Braun, e. ,Ich rufe Frau Grün.
4. Ich bestelle ein Taxi. e. Ich möchte ein Taxi. f. Herr Professor Schneider
möchte in die Gemäldegalerie gehen. -
7. Ersetzen Sie die Fermen des Verbs brauchen durch die Formen des Verbs
migen • (ich möchte, du möchtest etc.)l

Brauchen Sie einen Füller?


-»Möchten Sie einen Füller?

a. — Brauchen Sie einen Bleistift? — Nein, danke, ich brauche keinen Bleistift,
ich brauche einen Füller, b. Braucht er ein Wörterbuch? e. Wir brauchen ein
Taxi. d. Brauchen sie ein Telefonbuch? p. Braucht sie die Adresse?
8.

— Wie komme ich dorthin? (Bus — Nordbahnhof)


-w- Sie nehmen den Bus bis „Nordbahnhof“.

a. Bus — Eminescustraße b. Straßenbahn — Goetheplatz «. Straßenbahn — Schil­


lerplatz d. Bus — Bahnhofstraße e. Straßenbahn — Bahnhofsplatz
9.

— Beginnt die Sitzung um 1 Uhr? (2 Uhr)


— Nein, sie beginnt um 2 Uhr.

a. Beginnt die Sitzung um 3 Uhr? (4 Uhr) b. Beginnt die Sitzung um 4 Uhr?


(5 Uhr) c. Beginnt die Sitzung um 5 Uhr? (3 Uhr) d. Beginnt die Sitzung um
6 Uhr? (7 Uhr) e. Beginnt der Unterricht um 7 Uhr? (8 Uhr) f. Beginnt das
Kino um 8 Uhr? (9 Uhr)
10. Bilden Sie zusammengesetzte Substantive I
a. das Gemälde -(-die Galerie; b. das Telefon + das Buch; e. die Post -fd ie
K arte; d. die Chemie -(-der Student; e. der Sport -f-die Zeitung; f. die Schule -(-
' das Zimmer; g. das Telefon -(-die Nufnmer; h. das Deutsch -(-die Stunde; i. hoch
•f der Ofen
11.
I — Kennen Sie die Telefonnummer? (1624 56)
— Ja, sie ist 132453.

a. 11 00 5®; b. 31 2110; c. 11 26 00; dl 32 14 56; e. 12 49 80; !. 15 16 83; g. 16 01 87;


h. 57 39 92; i. 13 79 86; j, 75 63 28; k. 15 45 94; 1. 42 87 77.
12. Antworten Sie I
a. Was ist Herr Schneider? b« Wen möchte Professor Schneider besuchen? c. Hat
er die Adresse ? d. Wo sucht er die Adresse ? e. H at der Betreuer ein Telefonbuch ?

41
!. Wer hat ein Telefonbuch? g. Braucht Herr Professor Schneider einen Füller?
h. Findet er die Telefonnummer und die Adresse? i.-Wo wohnt Herr Pep? J. Kommt
das Taxi?
13. Übersetzen Sie ins Rumänische I
«. Ich möchte den Professor besuchen, b. Ick möchte einen Füller, e. Ich brauche
einen Bleistift, d. Kennen Sie den Professor Schneider? e. Kennen Sie ihn per­
sönlich? I. Kennen Sie das Kind? g. Brauchen Sie keinen Stadtplan? h. Beginnt
die Sitzung um 6 Uhr?
14. Übersetzen Sie ins Deutsche!
a. Nu-1 cunosc pe profesorul Popescu. b. N-am planul oraşului. C. N-am nici o
carte, d. — Aveţi planul oraşului? — Acum iiu-1 am. e. — Aveţi o carte de
telefon? — Nu, n-am nici © carte de telefon, f. Aş dori un stilou, g. Aş dori să-l
cunosc personal pa chimistul Ionescu. h. Aş dori s-o cunosc personal pe chimista
Popescu. i. — Aveţi nevoie de un stilou? — Mulţumesc, am un creion. N-am
nevoie de stilou.

Merken Sie sicht

Ich habe leider keine Zeit.


Ich möchte einen Freund besuchen.
Ich möchte einen Stadtplan.
Ich brauche einen Stadtplan.
Ich kenne ihn/sie persönlich.
Wie heißt dieses Wort auf deutsch?
Moment bitte, ich; bestelle ein TaxL
Vielen Dank.
J
3W3p %
EIN WIEDERSEHEN (I) 6 4

( Personen: Diplomingenieur Stere, Frau Stere, Doktor Stein)

EIN TELEFONGESPRÄCH

(Herr Dr. Stein wählt die Telefonnummer 15 45 94. Herr Stere antwortet:)
\ _ '■ [" *
Herr Stere: Hier Stare.
Dr. Stein: Guten'Tag, Herr Stere. Hier ist Doktor Stein au» Bresden.
Herr Stere: So eine Überraschung 1 Gute’n Tag, Herr Doktor! Wie geht’s?
Dr. Stein: Danke, gut. Ich mochte. Sie und Ihre Gattin sehen.
Herr Stere: Auch wir möchten Sie sehr gern sehen. Meine Frau und ich, wir spre­
chen. oft über die Zeit in Dresden, über Ihre Gastfreundschaft. Was machen
Ifyre Kinder, was macht Ihre Gattin?
Dr. Stein: Meine Kinder sind keine Kinder mehr. Mein Sohn und auch meine
Tochter sind verheiratet und haben schon Kinder. Und meine Frau? Sie
erzieht unsere Enkel. Wir lieben sie sehr;
Herr Stere: Und was machen Inre Eltern?
Dr. Stein: Mejn Vater lebt nicht mehr. Meine Mutter wohnt bei Leipzig. Dort
ist eine sehr große Handwerkergenessenschaft, und dort
arbeitet sie. ,. ■
Herr Stere: Ist sie noch so rüstig?
Br. Stein: Ja, sie ist noch sehr rüstig und arbeitet mit. Liebe und Begeisterung.
Herr Stere: Herr Doktor, wann sind Sie frei, vielleicht morgen nachmittag?
Dr. Stein: Leider’ nicht. Hier ist ein Ärztekongreß, und ich halte morgen .mein
Referat.
Herr Stere: Vielleicht können Sie dann übermorgen kommen?
Dr. Stein: Ja, gern! Übermorgen abend bin ich frei, und dann kann ich Sie besu­
chen. ■*
Herr Stere: Also wir erwarten Sie übermorgen, das heißt Donnerstag abend. Um ~
wieviel Uhr können Sie kommen?
Dr. Stein: Um 19 Uhr?
Herr Stere: Gut, gegen 19 Uhr. Auf Wiedersehen!
Dr. Stein: Auf Wiedersehen.

43
6 B
1. Pronumele posesiv m da, meine, mein; meine; \mser, unsere, unser; unsere

Meln/lînser Sohn ist hier. Fiul meu {nostru este aici.


Melne/Unsere Tochter Fiica mea/noastri
Mein/Unser Kind Copilul meu/nostru
Meine/Uns ere Söhne sind Fiii mei/noştri slnt
Töchter Fiicele mele/noastre

ln limba germană, spre deosebire de cea română, prenumele posesiv adjectival —


'echivalentul adjectivului posesiv din limba română — se pune înaintea substanti­
vului care rămîne nearticulat: mein Sohn „fiul meu".
2. Pronumele posesiv Ihr, Ihre, Ihr; Ihre — dumneavoastră
Ist das Ihr Sohn? Ja, das ist mein {unser Sohn.
Ihre Tdchter? meine/unsere Tochter. ,
Ihr KiW? mein 1unser Kind:
Sind Ihre Söhpe? > sind Meinejunscre Söhne.
Töchter? Töchter.

(vezi G 82]
8. Sie Ihr, Ihre, Ihr; Ihre

Wie keißefi Sie? Wie h e ilt Ihr Sohn?


X ■ Ihre Tochter?
Ihr Kind?
heilen Ihre Eltiern?

Sie se confundă adesea cu Ihr, ambele prenume tradüctndu-se prin „dumnea­


voastră“, Sie „dumneavoastră“ este prenumele personal de politeţe.
Ihr, Ihre, Ihr; Ihre „dumneavoastră“ este pronumele posesiv ele politeţe.
4. Pronumele de politeţe (-* 2 B3)

Ich möchte Sie sehen. Aş deri/vrea să vă văd.


besuchen. vizitez.
fragen. Întreb.

Acuzativul prenumelui personal de politeţe este identic eu nominativul.


&. Verbul modal können a putea

Ich / er / s ie /e s kann . . . kommen.


W ir / sie / Sie können . . . ’■’ ... ■ V., V •.
Verbul können serveşte la exprimarea unei posibilităţi. Este d ed un verb modal
Se conjugă neregulat. Formează cu infinitivul unui verb predicativ ca şi verbul
mögen (-+ 5 B8S) un predicat verbal compus, infinitivul ©Cupind, in propoziţia
principală, locul ultim. (vezi G 2#, 22, 128) ..

44
6. noeh mai, încă nicht mehr nu mai

Wohnt sie Hoch hier? Nein, sie wohnt nicht mehr hier.
Arbeitet arbeitet
Lernt lernt

?. Um wieviel Uhr La ce oră. ..?

Um wieviel Uhr kommen Sie? Um 8 Uhr.


jf können Sie kommen? Gegen

8. heute, morgen

Er kommt heute/(am) Donnerstag morgen.


vormittag.
mittag.
nachmittag.
« v abend.

Substantivele Morgen, Tormittag „Înainte de amiază“, Mittag „amiarä“, Nachmittag


„după-amiază“ ete. precedate de un adverb sau de denumirea unei zile devin
adverbe fi se scriu cu iniţială mică.
9. Morgen; morgen
--------------------j -------------- ■ 1 1 ■■ 1 1
E r kommt morgen um 19 Uhr.
Donnerstag morgen.
Der Lehrer sagt: „Guten Morgen 1“

10. Cadrul verbal (-* 5B6îfc)


Ich bin vielleicht morgen nachmittag frei.
Sind Sie ?

Cadrul verbal se formează şi intre verbul conjugat şi adjectivul predicativ (vezi


G 11«)

6 C

1.

Ich habe einen Füller.


- » Das ist mein Füller.
a. Ich habe einen Bleistift, b. Ich habe einen Kugelschreiber, c. Ich habe eine
Zeitung, d. Ich habe eine Zeitschrift, e. Ich habe ein Feuerzeug, f. Ich habe ein
Buch. g. Ich habe Streichhölzer, h. Ich habe ein Haus. i. Ich habe einen Garten,
j. Ich habe Zigaretten.

45
2.
— Ist das Ih r Junge ?
— Ja, das ist mein/unser Junge.

» A. a. Ist das Ihr V ater? b. Ist das Ihr Arzt? e. Ist das Ihr Sohn? d. Ist
das Ihr Enkel? •
B. a. Ist das Ihre M utter? b. Ist das Ihre Lehrerin? e. Ist das Ihre Tochter?
d. Ist das Ihre Enkelin?
C. a. Ist das Ihr Heferat? b. Ist das IlusH eft? c. Ist das Ihr Album? d. Ist
das Ihr Taxi?
D. a. Sind das Ihre Eltern? b. Sind das Ihre Söhne? c. Sind das Ihre Töch­
ter? d. Sind dag Ihre Enkel?

3. Ergänzen Sie ihn, sie, es oder S ie l


a. Das ist Dr. Stein. Kennen Sie ...? E r möchte ... gern sehen, b. — Hier ist
auch Frau Schmidt. Kennen Sie ...? — Ich kenne ...\Teider nicht, c. — Das ist
das Kind? Kennen Sie ... ? — Ja, ich kenne ... '. d. — Das sind unsere Freunde.
Kennen Sie ...? — Nein, ich kenne ... nicht, e. — Frau Dr. Schulze aus Leipzig
ist in Bukarest. — Möchten Sie ... sehen? Sie möchte ... sehen, Î. Frau Schmidt,
Fräulein Schneider möchte ... besuchen. Wann kann ... kommen? g. Frau Dr. Stein
erzieht die Enkel. Sie e rz ie h t... gut. h. — Liebt Herr Dr. Stein die Enkel? — Ja,,
er lieht ... sehr.
4. Erweitern Sie die Sätze!

E r kauft Zigaretten.
-*■ E r möchte Zigaretten kaufen.
-♦ E r kann Zigaretten kaufen.

a. E r kommt heute, h. E r besucht sie. c. E r ist um 7 Uhr frei. d. E r h at die


Adresse, e. E r schreibt schön; f. E r kauft das Feuerzeug.
S.

— Gehen Sie morgen in die Gemäldegalerie?


— Nein, morgen kann ich/können wir leider nicht in die Gemäldegalerie
gehen.

a. Gehen sie heute in die Gemäldegalerie ? b. Geht er übermorgen in die Gemälde­


galerie? c. G eht Helga jetzt in die Stadt? d. Geht das Kind jetzt in den Park?
e. Kommen Sie morgen? t. Kommen sie am Donnerstag? g. Kommt Andrei über­
morgen? h; Gehen Sie jetzt in den Garten?
6.

— Brauchen Sie noch das Telefonbuch?


— Nein, ich brauche es nicht mehr.

,a. Brauchen Sie noch den Füller? b. Brauchen Sie noch die Zeitung? c. Haben
Sie noch das Album? d. Haben Sie noch das Buch? e. Halten Sie noch das R^fe-

46
rat? 1. Arbeitet er noch? g. Schreibt er noch? h. Wohnt sie noch in Dresden?
i. Nehmen sie noch Plata? j. Bleiben sie noch hier? k. Können sie noch kommen?
1. Kann er ihn noch sehen?

7. ■

— Um wieviel Uhr beginnt der Kongreß? (7)


— B er Kongreß beginnt um 7 Uhr. > F

s. Um wieviel Uhr beginnt die Sitzung? (8) b. Um wieviel . Uhr beginnt die
Stunde? (11) e. Um wieviel Uhr beginnt das Kino? (2@) d. Um wieviel Uhr
kommt der Gast? (19) e. Um wiefiel Uhr kann er Sie besuchen? (10) f. Um
wieviel Uhr können Sie kommen? (1) & Um wieviel Uhr halten Sie Ihr Heferat? (16)
h. Um wieviel Uhr kommt Ihre Frau? (2)

8,..' . ;

— Sind Sie heute nachmittag frei? (morgen vormittag)


— Nein, aber morgen vormittag bin ich/sind wir frei.

a. Sind sie heute abend frei? (morgen abend) b. Sind sie am Donnerstag abend
frei? (am Donnerstag vormittag) c. Ist er morgen abend frei? (morgen nachmittag)
d. Sind Sie übermorgen m ittag frei? (übermorgen nachmittag)

9. Antworten' S i ţ ' il
a. Wer kommt aus Dresden? b. Was macht Dr, Stein in Bukarest? e. Ist auch
Frau Dr. Stein in Bukarest? d. Wen möchte Herr Dr. Stein sehen? e.- Kennt
Herr Br. Stein die Familie Stere gut? f. H at Dr. Stein Kinder? g. Leben die
Eltern noeh? h. Ist Herr Dr. Stein am Donnerstag nachmittag frei?
10. Übersetzen Sie!
a. Asta este o surpriză.
b. — Aş vrea să vă văd. Vă pot vizita joi seara?
— Cu plăcere. La ce oră puteţi veni?
— L a 1ora 7.
— Vă aşteptăm prin urmare joi seara la ora 7.
— Cum vă mai merge ?
— Mulţumesc bine. La Bucureşti este un congres medical şi eu ţin un referat.
e. Vorbim deseori despre dumneavoastră, despre soţia dumneavoastră, despre
ospitalitatea dumneavoastră, despre Dresda.
d. — Ce face fiul dumneavoastră? Este şi el medic?
— Nu, el nu este medic, e laborant. E căsătorit.
— Are copii?
— Da, eu am un nepot şi două nepoate.
o. — Unde locuiesc părinţii dumneavoastră? La Bucureşti?
%. — Da, ei locuiesc la Bucureşti.
f. — Mama dumneavoastră mai trăieşte?
— Nu, ea nu mai trăieşte.

41.
Merken Sie sieh!

— Wie geht’«? — Banke, gut.


— Wehnen Sie nech hier? — Nein, ich wohne nicht mehr hier.
Ieh sehe Sie. V i văd pe dumneavoastră.
Wir sprechen über Sie. Vorbim despre dumneavoastră.
Ist das Ihr Vater? Este acesta tatăl dumneavoastră?
Ist das Ihre Mutter? Este aceasta mama dumneavoastră?
Ist das Ihr Kind? Este acesta copilul dumneavoastră?
Sind das Ihre Kinder? Sint aceştia copiii dumneavoastră?

sehr gut foarte bine


sehr gern cu multă plăcere

Ich milchte Sie sehr gern sehen. Mi-ar face multă plăcere să vă văd.
Ich wähle eine Telefennummer. Formez un număr de telefon.
Er kommt übermorgen, das heißt Donnerstag morgen/mittag/abend...
EIN WIEDERSEHEN (II)

BEI BEB FAMILIE STEHE

( Donnerstag , IS i/Ar. F f klingelt. Frau Stere öffnet die Tür. E i i tt Herr


Br. Stein) . .• ,

Frau «î/ere; Guten Abend, Herr Doktor! Herzlich willkommen in B uktreatl


Dr. Stein: Guten Abend, Frau Stere, Sie find aber unverändert!
F rm Stere: Auch Sie sind unverändert. /Da kommt auch schon mein Mann.
(Herr Stere begrüßt den Gast. Herr Dr. Stein reicht Frau Stere einen Strauß
Blumen und Herrn Stere eine Flasche Wein. Frau und Herr Stere danken dem
Gast. Herr Stere führt den Gast in das Wehnzimmer).

Herr Stere: Seit wann sind Sit in Bukarest, Herr D»kt@r?


Br. Stein: Seit vorgestern.
Herr Stere: Wie ist der Kongreß?
Br. Stein: Sehr interessant. Ärzte und Ärztinnen von üheraJJ sind hier.
Herr Stere: Wie lange dauert der Kongreß?
Dr. Stein: Bis Freitag mittag, das heißt fast, eine Woche. Freitag nacht fahreich
nach Hause.
Herr Stere: Und wann sind Sie zu Hause?
Dr. Stein: E rst übermorgen«
Frau Stere: Und Sie sind schon Großvater, Herr Doktor?

49
*

Mr. Stein: Ja ; Je!* bin d@ch 55 Jahre alt und htein* jSrrfu ist 4#«"j£0*sere
Kinder sind auch nicht mehr so jungft Unser Sehn ist 2% und unsere Techter
ist sehen 25 Jahre alt.
Frau Stere: Ja, ja, die Zeit vergeht! Und wie alt sind Ihre: Enkel?
Br. Stein: Unser Sehn hat einen Jungen und eine Techter. Am Sanntag ist
der Gehurtstag des Jungen. E r wird drei Jahre,, alt. Der Geburtstag des
Mädchens ist Ende des Jahres. Sie is t erst zw ei'Jahre alt, *
Herr Stere: Mit wem ist Ihre Tächter verheiratet?
Mr. Stein: Mit einem Atomphysiker. Auch sie haben eine Techter. Die Kleine
„ ist in Dresden bei der Mutter des Schwiegersehnes.
Ich machte den Mädchen je eine rumänische Bluse kaufen.
Frau Stere: Wir können morgen zusammen in die Stadt gehen,
Mr. Stein: Gern! Vielen Bank. -
Ich möchte auch dem Jungen etwas aus Rumänien ,mitbringen; s
Frau Stere: Vielleicht eine Tanflöte?
Mr. Stein: Das m acht ihm bestimmt Freude. k
(E s wird s f i i . Frau Stere bittet zu Tisch. Mas Essen schmeckt dem Gast ausge­
zeichnet. Alle verbringen den Abend angenehm.
Um Mitternacht geht Mr. Stein in das Hetel zurück.)
1. Numerale cardinale: 21 —100

21 einundzwanzig ( = eins und zwanzig) 60 sechzig


22 zweiundzwanzig 66 Sechsundsechzig
23 dreiundzwanzig 70 siebzig
. 77 siebenundsiebzig
28 achtundzwanzig 80 achtzig
30 dreißig' 90 neunzig
40 vierzig 99 neunundneunzig
50 fünfzig 100 hundert

2. des/eines -> 5 Bl Wessen al/a c u i...?

Das Buch des/eines Schülers ist hier. Wessen Buch ist hier?
der/einer Schülerin V * 4
des/eines Kindes
d e r ------ Kinder

1. Genitivul sg. mase. al articolului este identic cu genitivul sg. neutru.


2. Articolul nehotârit negat formează genitivul sg. la fel cu articolul nehot&rlt
( - 5 B2).
3. Articolul hotărît are la genitiv plural, pentru toate genurile, forma der,
iar cel nehotărtt negat ferma keiner.
4. Articolul nehotărit n-are plural (-» 3 B l).
5. Spre deosebire de limba română* wessen nu poate fi urm at nemijlocit de
verbul sein, de ex.: Wessen Buch ist das? „A cui e cartea?“1
3. dem/einem -> 7 B2 Wem cui . . . ?

Ich kaufe dem/einem Bruder das Album. Wem kaufen Sie das Album?
der/einer Schwester •
dem/einem Kind
den E ltern

1. Dativul sg. mase. al articolului este identic cu dativul sg. neutru.


2. Articolul nehotărit negat formează fi dativul sg. la fel cu articolul nehotărtt.
. 3. Articolul hotărît are la dativ plural pentru toate genurile forma den, iar
cel nehotărit negat forma keinen.
4. Declinarea substantivelor la singular
A.

N. Die Tochter ist Ärztin.


G. Der Mann der Tochter ist Arzt. ,
D. Ich kaufe der Tochter Blumen.
A. Ich begrüße' die Tochter des Freundes.

Substantivele feminine nu primesc la singular nici o term inaţie, toate cazurile


singularului au deci aceeaşi formă (Regula 1 de declinare), (vezi G 48)
51
B.

Der Junge ist 3 Jahre alt.


Margen ist der Gehurtstag des Junges.
Ich kaufe dem Junges eine Flöte.
Die Groieltern lieben den Junges sehr.^

1. Substantivele masculine c'are primesc la nominativ plural terminaţia -n


(de ex. der Junge, die Jungen) sau -es (der Student, die Studenten) primesc —
cu puţine excepţii — această terminaţie şi la cazurile genitiv, dativ şi acuzativ
singular (Regula a 2-a de declinare). (vezi G 48)
2. Substantivul Herr, die Herren primeşte la genitiv, dativ Şi acuzativ singular
dear terminaţia -n, deci der Herr, des/dem/den Herrn, dar: die Herren. (vezi G 49)
C.

Dar Sehn ist 30 Jahre alt. Das Mädchen hat eine rumänische Bluse.
Die Frau des Sohnes ist Sekretärin. Der Geburtstag des Mädchens ist morgen.
Ich kaufe dem Sohn eine Flöte. Ich kaufe dem Mädchen Blumen.'
Die Eltern lieben den Sehn sehr. Ich frage.das Mädchen: „Hast du einen
Füller?“

Substantivele masculine care nu primesc la nominativ plural terminaţia -(e)n,


precum şi toate substantivele neutre primesc la genitiv singular terminaţia -s
sau -es (Regula a 3-a de declinare), (vezi G 48)
4. Prepoziţii eu dativul: bei, seit, mit

Er ist bel einem Freund.


seit einem Tag hier.
Er geht mit einem Freund in die Stadt.

Dativul este cerut şi de unele prepoziţii, (vezi G 88)


6. werden

A. Wie alt wird der Sohn/die Tächter? — Er/Sie wird 20 Jahre alt.
werden sie? Sie werden
Ich werde
Wir werden
B. Er wird krank, El sc îmbolnăveşte.
alt. El îmb&trîneşte.
rot. El se Înroşeşte.
20 Jahre alt. El Împlineşte 20 de ani.
Arzt. El se face medic.
Es wird spät. Se face tlrziu\

1. Verbul werden (ca de altfel şi verbele haben şi sein) este un verb neregulat
(pct. A), (vezi G 127)
2. Folosit cu un adjectiv, verbul werden are de multe ori ca echivalent In
limba română doar un verb (pct. B).

52
7. eg -* î B6

A. Es ( = Das Kind) ist bei der Großmutter, El (s= Copilul) e la bunica.


Es ( = Dag Mädchen) den Großeltern. Ea (= F a ta ) e la bunici.
B. Es klingelt. Sună.
Es ist der Arzt, E medicul.
Es ist spät. E ttrziu.
Es. wird spät. Se face tlrziu.

eg poate fi:
1. prenume personal de pers. a IlI-a sg. neutru (pct. A)
2. prenume impersonal dacă subiectul nu poate fi definit; In cazul acesta nu
se traduce (pct. B)
8. W ann . . . ? Seit wann . . . ? Big wann . . . Î

Substantivele masculine care au a sau au In rădăcină primesc Umlaut la for­


marea femininului.
11. zu Kaus(e); nach Haus(e)

Sie sind zu H aus(e).' Ei slnt acasă.


gehen nach Haus(e). Ei merg acasă.

După un verb al stării se foloseşte ferma zu Haus(e), iar după un verb de


mişcare forma nach Haus(r).

7 C
" 1. Lesen Sie laut 1 Achten Sie auf die fettgedruckten Buchstaben 1
a. Ich fahre nach Haus. b. Herr Heller führt den Gast in das Wehnzimmer, c. Was
reicht er dem Gast? d. Ich bin noch nicht fertig. Auch er ist noch nicht fertig,
e. Ist das Herr Hörer? f. Das Kind m acht den E ltern Freude, g. Das ist ein
Wiedersehen bei Familie Stein, h. Möchten Sie ein Glas Wein? i. Ich möchte
eine Flasche Bier. (vezi Gß) i

53
2. Äechrien Sie!
Wieviel ist
A. 21 +3®? 1. 21 - 1 ? C. 100 :! 1®? D. 10 x 10?
22 + 40? 32 - 2 ? 81 : 9? 2 x 20?
23 + 58? 43 - 3 ? 64 :: 8? 3 x 30?
24 + 60? 54 - 4?'->x 49 : 7? 4 x 20?
26 + 7@? 65 - 5?' ■: .36 : 6? 5 x 15?
20 + 80? 76 — 6? 25 := 5? 6 x 1®?
1® +9®? 87 - 7? 16 : 4? 7 x 12?
18+20? 99 - 8? 9 : 3? 8 x ll?
15 + 15? 100 - 9 ? 4 : 2? 4 x 14?
3.

Wie alt ist/wird Ernst? (48)


Er ist/wird 48 (achtundviocsig) Jflhre alt.
a. Kurt? (12) b. Gerd? (21) e. Monika? (13) d. Helga? (31) e. Horst? (47) t Ihr'
Großvater? ,(74) g. Ihr Onkel? (40) h. Ihre. Großmutter? (72) i. Ihre Schwester?
(27) j. Ihr Vater? (52) k. Ihr Bruder? (25) h Ihr Freund? (16) m. Ihr Lehrer?;
(61) q. Ihre Mutter? (48) o. Frau Schneider? (84) p. Herr Schneider? (91) a. das;
Mädchen? (19)
■ 4. T- C. " ‘j „ - 1
Das ist das Heft ... (Schüler).
Das ist das Heft eines Schülers.
a. ein Freund b. ein Arbeiter c. ein Junge d. ein Student e. ein Şehulkollege
!. eine Freundin g. eine Arbeiterin h. eine Kollegin i. ein Mädchen j. eia Kind
H 6.
— Ist heute der Geburtstag des Jungen? (Mädchen)
— Nein, heute ist der Geburtstag des Mädchens.
a. Ist heute der Geburtstag des Kollegen? (Junge) b. Ist heute der Geburtstag des
Vaters? (Großvater) c. Ist heute der Geburtstag des Sohnes? (Vater) d. Ist heute
der Geburtstag der Mutter? (Großmutter) e. Ist heute der Geburtstag der Schwe­
ster? (Mutter) L ist heute der Geburtstag des Enkels? (Enkelin) g. Ist heute der
Geburtstag der Schwiegertochter? (Kind) . >
6. ' ' * *' ’
— Wem entwertet er? (Freund — Freundin)
— Dem Freund? — Nein, der Freundin.
a. Wem schreibt er? (Freund — Freundin) b. Wem schenkt er die rumänische
Bluse? (Tochter — Enkelin) e. Wem reicht er die Blumen? (Schwiegersohn —
Schwiegertochter) d. Wem. möchten Sie das Album schenken? (Onkel— Tante)
e. Wem bringt er Blumen? (Schwester — Freundin) L Wem bringt er eine Flasche
Wein? (Kollegin — Kollege) g. Wem schmeckt das Essen? (Bruder — Frau Schnei­
der) h. Wem reicht, sie den Braten? (Großvater — Großmutter) i. Wem kauft
Dr. Stein eine Flöte? (Enkelin — Enkel) ). Wem dankt der Junge? (Vater —
Großvater)

54
7.
— Kaufen Sie ein Album? (Puppe)
— Nein, ich kaufe eine Puppe.

a. Kaufen Sie einen Füller? (Bleistift) b. Kaufen Sie dem Jungen eine Flöte?
(Bilderbuch) c. Kaufen Sie eine Ansichtskarte? (Postkarte) d. Kaufen Sie eine rumft«
nische Bluse? (Puppe)
8.

— Kennen Sie den Großvater des Jungen? (Großmutter)


— Nein, ich kenne nur die Großmutter.«

a. Kennen Sie den Vater des Jungen? (Mutter) b. Kennen Sie die Tante deB Mäd­
chens? (Onkel) c. Kennen Sie die Schwester des Lehrers? (Bruder) d. Kennen
Sie den Bruder des Ingenieurs? (Kind)
9. wer? wessen? wem? wen? was?

... klingelt?
Wer klingelt?

a. ... kommt? b. ... Geburtstag ist heute? c. ... danken Herr und Frau Stere?
d. ...fü h rt Herr Stere in das Wohnzimmer? e. ... bringt der Gast dem Hernn Stere?
f. ... schenkt der Gast den Blumenstrauß? g. ... schenken Sie Zigaretten? h. ...
begrüßt der Junge? i. ... Album ist das? j. ... Kugelschreiber ist das? k. Bei ...
ist die Enkelin? 1. ... kauft er dem Enkel? m. ... wohnt in Dresden? n. ... Buch
ist das? o. ... besuchen ‘Sie in Bukarest? p. Bei ... lernt er? q. ... Referat war
interessant? r. Mit ... gehen Sie in die Stadt?
10. wie? wo? wann? seit wann? bis wann? wie lange?
a ........... dauert der Kongreß? b. ... ... sind Sie in Bukarest? e. ... sind Sie zu
Haus? d. ... gehen Sie nach Haus? e.......... bleiben Sie,in Predeal? f. ... ... sind
Sie Großvater? g. ... wohnen Sie? h...........alt ist Ihr Sohn? I..............ist Ihre
Tochter verheiratet? ]. ... ... bleiben Sie in Bukarest?
11. Ersetzen Sie das Verb sein durch das Verb werden /
Übersetzen Sie!
a. Es ist spät. b. E r ist Arzt. e. Sie ist 20 Jahre alt. d. Ich bin krank, e. Das
Buch ist ein Erfolg, f. Es ist Abend, g. Sie ist alt.
12.

E r ist Arzt. — Und was sind Sie?


Ich bin Ärztin.

a. Lehrer; b. Techniker; c. Schneider; d. Bauer; e. Arbeiter;- f. Student; g. Che­


m iker;' h. Physiker; i. Atomphysiker.
13. Antworten Siel
A. a. Um wieviel Uhr klingelt es bei Familie Stere? b. Was m acht Herr
Dr. Stein in Bukarest? c. Wie lange dauert der Kongreß? Wie ist der Kongreß?

55
d. Wie alt ist Br. Stein? e, Was möchte er den Enkelinnen kaufen? t. Was
möchte er dem Enke] kaufen? g. Mit wem geht er in die Stadt die Bluse kaufen?
h. Bis wieviel Uhr bleibt Dr, Stein bei Familie Stere?
B. a. Wie alt sind Sie? b. W ann,ist Ihr Geburtsteg? e, Wo wohnen Sie?
d. We wehnen Ihre Eltern? e. Sind Sie verheiratet? f. Mit wem sind Sie verhei­
ratet? ■
14, übersetzen Siel
A. a. Sună. — Cine sună? — Este prietenul meu. b. Se face tlrziu. Mă duc
acasă. Soţia mea este deja acasă. c. Clnd plecaţi acasă? d. De clnd slnteţi la Bucu­
reşti? e. Cit timp rămlneţi la Bucureşti? — Aproape o săptărolnă. f. Plnă clnd
durează congresul? g. La ce oră Începe congresul?
B. a. Al cui caiet este acesta? b. Cui dăruiţi albumul? c. La cine locuiţi dumnea­
voastră? d. Pe cine doriţi să vedeţi ? o. Cu cine mergeţi in oraş?f. La cine este stiloul?
C. a.' — Doriţi o sticlă cu vin? — Două sticle cu vin, vă rog. b. — Ce cum­
păraţi dumneavoastră? — Cumpăr flori. — Astăzi este ziua dumneavoastră de
naştere? — Nu astăzi, mline. c. — Ce faceţi vineri dimineaţa? — Mergeţi la galeria
de tablouri? — Vineri dimineaţa nu pot să merg. Ţin un referat., Vineri după
amiază slnt liber. Vineri seara plec acasă. d. Poftiţi vă.rog la masă!

J Merken Sie sich!

Wie lange dauert der Kengreß?


Seit wann sind Sie hier ?
— Wie alt ist Peter? — Er ist 25 Jahre alt.
— Wie alt wird Hans?' — E r wird 22.
E i ist spät. — Es ;wird spät.
Um wieviel Uhr kommt er?
Ich gehe nach Hause. — E r ist schon zu Hause.
Bitte zu Tisch I
E r kommt Freitag morgen / m ittag / nachmittag / abend.
Um Mitternacht ist er zu Hause.

,\
DIE VOLKSHOCHSCHULE SA

(Paul ist bei Anda auf Besuch. Sie'trinken Kaffee uni essen Kuchen. Auf
dem Tisch liegt das Lehrbuch „Limba germani“.)

Paul: Ick sehe hier das Lehrhuch „Limba germană“. Wessen Buch ist es?
Anda: Cs gehört einer Kellegin. Wir lernen zusammen Deutsch. >
Pauli Seit wann lernst du Deutsch, Anda?
Anda: Seit einem Monat.
Paul: W# lernst du Deutsch? Wessen Schülerin bist du? Auch ich machte Deutsch
lernen.
Anda: Ich besuche die Velkshechschule. Mein Lehrer heißt Heinz Tischler.
sPaul: Wer besucht die Volkshochschule?
Anda: Ärzte und Krankenschwestern, Ingenieure und Diplomingenieure, Maschine­
schreiberinnen und Buchhalter, Erzieherinnen und Weberinnen, Hausfrauen
und Rentner, Studenten und Schüler ... Viele lernen eine Sprache: Deutsch,
Englisch,- Französisch, Italienisch, Russisch, Schwedisch oder Spanisch.

STUNDENPLAN

M o n ta g
B ie n s t« ! bea&cJL
M ilt w tc h Z/HfUtcA-
Donnerstag du4464Q/L
Freitag V cu fe C
S a m sta g •

Paul: Ist Deutsch nicht sehr schwer?


Anda: Doch, das Studium einer Fremdsprache ist nicht leicht, aber es ist heute
'sehr wichtig.
Paul: Wie lernt ihr? \k *
Anda: Wir lesen die Texte des Lehrbuches, wir fragen und antworten deutsch,
wir üben, wir wiederholen. Manchmal übersetzen wir auch Wörter und Sätze
der Texte oder der pbungen. Der Lehrer stellt Fragen, und wii1 beantworten
sie. ©ft schreiben wir die Antworten an
""- die Tafel. ■ r
57
Paul: Wann sind die Kurse der Volkshochschule?
Anda: Ich habe Dienstag und Freitag Unterricht, andere Kurse sind Montag und
.Donnerstag oder Mittwoch und Samstag.
Paul: Arbeitest du auch zu Hause?
Anda: Ja, natürlich. Sonntag lerne ich zu Haus. Oft gehe ich zu einer Kollegin
und wir lernen zusammen, allein bin ich nicht so fleißig, mit Kolleginnen und
Kollegen arbeite ich ausgezeichnet. Sehr gern lerne ich mit Ileana.
Paul: Wie lernt ihr zusammen?
Anda: Ileana hat das Deutschbuch, sie sagt die Substantive, ich sage den Artikel
und die Pluralformen. Ich mache Fehler, Ileana lacht und verbessert mich.
Dann nehme ich daB Buch, stelle Fragen, sie antwortet auf die Fragen, sie
macht Fehler, und dann lachei ich.
Paul: Jetzt verstehe ich: sie prüft dich, du prüfst sie, der Lehrer prüft euch, ihr
prüft ...
Anda: Ja, so ist es: Ileana prüft mich, ich prüfe sie, der Lehrer prüft uns ... so
machen wir Fortschritte, und unser Lehrer ist immer zufrieden.
Paul: Das freut mich. Auch weiterhin viel Erfolg bei den Deutschkursenl

3 B
1. Lernst du . . . t -*2 ß5 Ieh lerne . . .

Lernst du Deutsch? Ja, ich lerne Deutsch.


Fragst deutsch?. frage deutsch.
Besuchst die Kollegin? besuche die Kollegin.
Antwortest du deutsch ? Ja, ich antworte deutsch.
Arbeitest hier? arbeite hier.
Grü/dt du den Lehrer? Ja, ich grüße den Lehrer.
Übersetzt den Text? übersetze den Text.
Hast du Zeit? Ja, ich habe Zeit.
Bist fertig? bin fertig.
Wirst Arzt? werde Arzt.
Kannst du kommen? Ja, ich kann Icemmen.

1. Pers. a Il-a sg. prez. se formează din rădăcina verbului -|--st.


2. Verbele a căror jrădăcină se termină In -t, -d, -ffn, -chn intercalează un -e-
lntre rădăcină şi terminaţie (-» 2 B71). (vezi G 13)
3. Verbele a căror rădăcină se termină în *ß, -ta primesc doar un -t. Deci, la
verbele acestea, pers. a Il-a sg. este identică cu pers. a IlI-a sg. (vezi G 13)
4. Verbele haben, sein, werden formează pers. a Il-a sg. prez. în mod neregulat.
(vezi G 127)
5. Şi verbul kănnen (-» 6 B5) formează pers. a 11-a sg. prez. în mod neregulat.
(vezi G 128)

58
2. Lernt ihr . . . ? Wir lernen...
Lernt ihr zusammen? Ja, wir lernen zusammen.
Macht die Übungen? machen die Übungen.
Besucht die Kollegin? besuchen die Kollegin.
Beantwortet ihr die Frage? Ja, wir beantworten die Frage.
Arbeitet hier? arbeiten hier. „-
G rüßt ihr den Lehrer? Ja, wir grüßen den-Lehrer.
Übersetzt den T ext? übersetzen den Text.
H abt ihr Zeit? Ja, wir haben Zeit.
Seid fertig? sind fertig.
Werdet werden
K ennt kommen? Ja, können kommen.
Pers. a Il-a pl. prez. se, formează din rădăcina verbului + -t. (Pentru verbele term i­
nate in -t, -d, -fîn etc. -* 8 B l2.)
Verbul sein fermează şi pers. a Il-a pl. prez. in med neregulat, {vezi G 127)
' 3. Declinarea substantivelor (-* 7 B4)

ţ Die Lehrer/Lehrerinnen fragen deutsch.


Der Erfolg den Lehrer/Lehrerinnen ist groß.
Wir wünlchen den Lehrern/Lehrerinnen Erfolg.
Wir grüßen die Lehrer/Lehrerinnen.
1. Substantivele de orice gen au la nominativ,- la genitiv şi la acuzativ pl.
aceeaşi term inaţie. La dativ plural se adaugă la această fermă cemună term ina­
ţia »B, cu excepţia substantivelor term inate la nem. pl. în -n sau -s; acestea au
la plural la toate cazurile aceeaşi fermă (Regula a 4-a ie declinare). {vezi G 48)
2. Articolul h otărit are la dativ pl. forma-den. {vezi G 40)
4. Pronumele personal la acuzativ: mich, dich etc.. (-+ 5 B5)

Prüfst du mich? Ja, ich prüfe dick.


Hans? ihn.
Helga? sie.
das Kind? es.
uns? euch.
Hans und Helga? sie.
Prüfen Sie mich/uns? Sie.

{vezi G 57]
5. bei, am (-* 7 B5) i

I Paul ist bei einem Kollegen. Paul este la un coleg.


geht zu merge *•
1. Prepoziţia bei se foloseşte pentru indicarea focului la o persoană sau a unei
activităţi depuse de o persoană.
2. Prepoziţia zu se foloseşte pentru indicarea direcţiei spre o persoană sau a
unei activităţi depuse de o persoană.

59
6. Wochentage Zilele siptimtnii

Montag — Dienstag — Mittwach — Donnerstag


Freitag — Sonnabend/Samstag — Sonntag

Zilele săptămlnii slnt de genul masculin,


: 7. deutsch — Deutsch

— Er antwortet deutsch. — Wie antwortet er?


— Er lernt Deutsch. — Was lernt er?

1. Folosit ca adjectiv sau adverb cuvintul deutsch se scrie cu iniţială mică.


2. Folosit ca substantiv {das Deutsch „limba germani“) se scrie cu iniţială
majusculă.
- 8. Verbe prepoziţionale ,

Er beantwortet die Frage,


antwortet aut

Anumite verbe se leagă de complementul'lor printr-o prepoziţii. Verbele acestea


se numesc verbe prepoziţionale. La verbele prepoziţionale, prepoziţia depinde de
verb, iar cazul complementului de prepoziţia respectivă. Complementul legat de
verb printr-e prepoziţie este considerat In limba germană complement prepoziţional.

8 C
1. Lesen Sie lautl
a. — Was lernst du? — Ich lerne Deutsch, Schwedisch, Spanisch, b. Bas Studium
einer Fremdsprache ist schwer, c. — Übersetzt du den T ex t?— Nein, Peter
Übersetzt ihn. d. Ich habe Dienstag, Donnerstag und Samstag Unterricht, e. Der
Lehrer ist fast immer zufrieden, f. Viel Erfolg beim Deutschstudium 1
2.

(lernen)... du Deutsch? '


Lernst du Deutsch?

A. (lernen)
a . ... du Englisch?’ b. Ich ... Russisch, e. Er/Sie ... Französisch, d. Was...^hr?
B. (schreiben)
* '
a. Was ... du? b. W em... er/sie ? c. Wem ... ihr? d .... wir/Sie/sie die Übungen?
C. (sagen)
B.... du die Substantive? b. Wir/sie/Sie ... die Pluralformen. fi. Er/sie ... den
Artikel, d. Was ...ihr?

80
D. (verbessern)
a . ... du die Fehler? ,b. Er/sie ... die Fehler nicht, e ,... ihr alle Fehler? d. Wir/sia
... die Fehler.
E. (arbeitet)
».... du auch zu Haus? b. Er/sie ... ausgezeichnet, c. ... ihr viel? d. ... Sie/sie/wir
heute ?
F. (stellen) ,
a . ... du eine Frage? b. Er/sie ... immer. Fragen. c .... ihr Fragen? d. ... Sie/sie
Fragen? '
6. (lachen)
« ....d u nach? b. W er...? c. Ihr... viel. d. ...Sie/sie nicht mehr?
H. (übersetzen)
«. ...d u die Wärter? b. E r ... den Satz richtig, c .... ihr die Übung? d. B itte...
Sie meine Fragen!
I. (haben)
». Wann ... du Unterricht? b. ... er heute Stunden? c. ... ihr heute frei? d. ... Sie
merge n Gäste?
J. (sein)
a. Um wievie.1 Uhr ...du zu Hause? b. P aul... bei Anda auf Besuch, c. ...ih r
jetzt zufrieden? d. ... Sie Hausfrau? i
K. (werden)
a. Es ... spät. b. Wie alt ... du? c .... ihr ©iplemingenieure ? d. Wie alt.... Sie?
3. Ergänzen Sie und setzen Sie in den Plural!
....... ist fleißig. (Kind)
Das Kind ist fleißig.
Die Kinder sind fleißig.
a. Arbeiter b. Lehrer c. Rentner d. Ingenieur e. Arzt f. Mann g. Student h. Kal­
lege i. Junge j. Mutter k. Tochter 1. Kellegin m. Mädchen.
’ d.

Wessen Erfolg freut alle? (Arbeiter)


Der .Erfolg des Arbeiters/dcr .Arbeiter freut alle.

«. Schüler, b. Schülerin c. Student d. Studentin a. Kind {. Mädchen g. Junge


h. Ingenieur i. Ärztin j. Diplomingenieur k. Lehrer 1. Kollege m. Chemiker.
5.

Wessen Buch ist das?/Wem gehärt das Buch? (Freund)


Es ist das Buch eines Freundes./Es gehärt einem Freund.

«. Elektriker b. Buchhalter e. Krankenschwester d. Erzieherin e. Maschine*


schreiberin (. Weberin g. Mechaniker h. Dreher i. Laborant.

dl
6.
— Ist das das Zimmer der Kinder? (Eltern^
— Nein, das ist das Zimmer der Eltern.

s. lat das das Haus der Eitern? (Grofleltern) b. Ist das die Arbeit der Schüler? (Stu­
denten) e. Sind das die Bücher der Studenten? (Touristen) d. Sind das die
Worte der Lehrer? (Kinder)
7.

Ich schreibe... . eine Ansichtskarte. (Kollege)


Ich schreibe dem Kollegen/den Kollegen Ansichtskarten.

s. Junge b. Lehrer e. Kind d. Freund e. Freundin f. Mädchen g. Tante h. Stu­


dent i. Studentin j- ' Eltern k. Sekretär 1. Sekretärin
8.
Die Lehrer verbessern die F eh ler.......... (Schüler)
Die Lehrer verbessern die Fehler der Schüler.
a. Student b. Kind e. Studentin d. Schülerin e. Hörer f. Hörerin
9.

— Wer besucht Sie? Dr. Stein?


* — Ja, er-besucht mich/uns.

a. Wer erwartet dich? Peter? b. Wer erwartet Sie? Hans? c. Wer erwartet
euch? Marie? d. Wer prüft mich? Der Lehrer Popescu? e. Wer prüft Sie? Der
Lehrer Ionescu? Î. Wer prüft uns? Die Lehrerin Ienescu? g. Wer ruft mich?
Mein Freund? h. Wer ruft dich? Helga? i. Wer besucht ihn? Gerd?
v 10. Ergänzen Siel
a. Ist heute Dienstag? — Nein, morgen ist Dienstag, heute ist... b. Ist heute
Mittwoch? — Nein, morgen ist Mittwoch, heute ist ... . e. Ist heute Donnerstag? '
— Nein, morgen ist Donnerstag, heute i s t .... d. Ist heute Freitag? — Nein, morgen
•ist Freitag, heute is t.... e. Ist heute Sonnabend (Samstag)? — Nein, morgen
ist Sonnabend (Samstag), heute is t.... f. Ist heute Sonntag? — Nein, heute ist
Sonnabend (Samstag), morgen ist ... .
11. Antworten Siet
A. a. Wer ist bei Anda auf. Besuch? b. Was lernt Anda? c. Wessen Schülerin
ist sie? d. Wer besucht die Kurse der Volkshochschule? e. Wie ist das Studium
einer Fremdsprache? 1. Lernt Anda auch su Hause? g. Wie lernt sie mit Ileana?
h. Macht sie Fortschritte? i. Was wünscht Paul der Kollegin?
B. a. Lernen Sie eine Fremdsprache? b. Wo lernen Sie Deutsch? c. Seit
wann lernen Sie Deutsch? d. Lernen Sie Deutsch gern? e. Wann haben Sie
Unterricht? f. Wann hat Ihre Freundin Unterricht? g. Wie lernen Sie Deutsch?
h. Ist der Lehrer zufrieden? i. Bei wem lernen Sie Deutsch?

62
12. Übersetzen Siel
|A. a. — înveţi germana? — Da, învăţ de o lună germana.
b. — Cine frecventează Universitatea populară?
— Medici şi tehnicieni, studenţi şi elevi, gospodine şi pensionari; mulţi
' Învaţă limbi străine.
c. Eu Învăţ engleza şi franceza, sora mea învaţă rusa.
ö d. învăţăm de o lună italiana.
ei Eu Întreb In limba germană şi el răspunde uneori in limba română,
î. Nei numărăm româneşte,
g. Noi. numărăm nemţeşte.
r h. Nei Învăţăm limba germană.
!'
ÎB. a. Prietenul mă vizitează.
b. Mă vizitezi mline? — Da, te vizitez cu plăcere.
c. Il vizitezi poimline? — Nu, poimîine n-am timp.
d. Prietenul meu ne aşteaptă.
e. Sera mea o aşteaptă pe Maria. — Unde e aşteaptă?
f. Unde vă aşteaptă (pe vei) prietenul dumneaveastră?
g. Unde vă aşteaptă (pe dumneaveastră) prietena dumneavoastră?
~ h. Unde li aşteaptă (pe ei)?
i. Unde le aşteaptă (pe ele)? '

Merken Sie sich!

j /
• — Wessen Buch ist das? — Es ist mein Buch.
— Wem gehört das Buch? — Es gehört einer Kellegin.
• Bitte schreiben Sie das Wort/den Text an die Tafel.
: Ich lerne Deuţsch.
Der Lehrer fragt deutsch, die Sdhüler antworten deutsch oder rumänisch.
Er ist bei einem Freund auf Besuch.
Er geht zu einem Freund auf Besuch.
Der Lehrer stellt Fragen. Die Schüler beäntwerten die Fragen.
antworten auf die Fragen.
t : V
ER HÄLT DIÄT 9 A

{Herr Schwamm tritt in ein Restaurant. Er ist klein und sehr dick. Herr
Schwamm geht durch den Saal des Restaurants. Fast alle Tische sind besetzt,
Er licht den Kellner.)
Herr Schwamm: Herr Ober, haben Sie einen Tisch frei?
Ober: In der Ecke wird gerade ein Tisch frei.
(Herr Schwamm nimmt Platz. Messer und Löffel liegen schon auf dem Tisch.
Der Ober stellt nach rasch Wassergläser und Teller auf den Tisch und gibt
Herrn Schwamm die Speisekarte. Der Gast liest sie aufmerksam).

Ober: Was wünschen Sie?


Herr Schwamm: Ach, nicht viel, ein wenig Fisch, Nudelsuppe, Schweinebraten
mit Kartoffeln und Salat und ein Hühnchen mit Spinat.
Ober: Wünschen Sie den Spinat mit Eiern oder ohne Eier? '
Herr Schwamm: Spinat esse ich gern mit Eiern.
Ober: In Ordnung, mein Herr. Trinken Sie etwas: ^Bier, Wein, Mineral­
wasser? .
Herr Schwamm: Ja, natürlich. Sie denken an alles. Bringern Sie eine Flasche
Wein, denn ich habe Durst. Aber bitte sehr schnell. Ich fahre noch heute
in die Provinz. Mein Zug fährt schon in zwanzig' Minuten, und ich bin hungrig
und durstig.
( Der Kellner läuft in die Küche und bringt für den Gast das Essen.)
Ober: Guten Appetit 1
Herr Schwamm: Vielen Dankt
Ober: Mächten Sie noch ein Dessert?
Herr Schwamm: Was haben Sie denn?

14
Ober: Kompott, Eis mit Schlagsahn« oder vielleicht ein Stück Nußtorte.
.sie ist ganz frisch, und nachher ein« Tasse Kaffee? .
Herr Schwamm: Nußtorte esse ich sehr gern, E* ist: aber gegendie Verordnung
des Arztes. Ich esse-so wenig, denn ich halte Biftt, ich hin nämlich zu dick.
Bringen Sie nur noch eine Tasse Kaftfee mit Schlagsahne!
(Der Gast tririkt den Kaffee, bezahlt die Rechnung and verläßt das Restaurant.)

a. Dar Kellner bringt das Essen.


b. Der Gast sagt: Jsp in at esse ich gern“.
c. Ich esse gern Nüsse. — Da ist eine Nuß.
d. Der Mann iß t mit; Appetit.
e. Der Kellner grüßt den Gast.
f. Wie heißt der KlaJSenkollege ?

ss se pune Intre două vocale, prima fiind scurtă, (ex. a şi b)


ß se pune:
— In loc de -ss, la sflrşit de cuvlnt (ex. c) sau Înaintea unei consoane (ex. d)
— după vocale lungi (ex. e)
•— după diftongi (ex. f)
2. Verbe tari: Ich fahre, du fährst, er f ä h r t...
i
a. Ich fahre nach Arad. Fährst auch du nach Arad ? Er fährt nach Arad.
b. Ich halte Diät. H ältst auch du Diät? Er hält Diät.
c. Ich laufe schnell. Läufst auch du schnell? Er läuft schnell.
d. Ich gebe dem Kind Gibst auch du dem Kind Er gibt dem ’ Kind das
das Buch. \ das Buch? Such.
e. Ich spreche deutsch. Sprichst auch du deutsch? E r spricht deutsch.
f. Ich sehe ihn nicht. Siehst du ihn? E r si«ht dich.
g- Ich lese gern. Liest auch du gern? E r liest gern.
h. Ich esse gern Fisch. Ißt auch du gern Fisch? E r ißt gern Fisch.
i. Ich trete in bin T rittst du in eint Re- E r tritt in ein Re-
Restaurant. staurant ? ■staurant.
j- Ich nehme Platz, Nimmst auch du Platz? E r nimmt Platz!

1. Unele verbe suferă anumite modificări ln timpul conjugării. Verbele acestea


se numesc verbe tari, spre deosebire de verbele slabe, care nu suferă modificări,
Verbele tari care au In rădăcină a, au sau e suferă modificări la prezent la
persoanele a Il-a şi a 111-a sg.:
a -+ S (ex. a şi b), au ** âu (ex. c), e -*■ i (ex. d, e, h) sau -* ie (ex. f, g). '•
2. La verbele a căror rădăcină se term ină In -a (ex. g) sau In ss (ex. h),
persoana a Il-a sg. este identică cu persoana a 111-a sg. (S B ls).
3. La verbele a căror rădăcină se term ină ln -ss (de ex. essen), 88 -» ß
Înaintea unei consoane: ich esse, du ißt, er ißt, ihr eßt (ex, h.)

65
— Limba germani. Curs pnctiCî vel. I
4. Unele verbe cu o vocalii radicală lungă modifică la persoanei# a Il-a
şi a IlI-a sg. vocale lungă In vacală scurtă. •rtografic această transformare se
indică prin dublarea consoanei următoare: treten; ich trete, du trittst, er tritt
(ex. i), iar la verbul nehmen (ex. g) fi prin emiterea lui h ortografic: ich nehme,
du nimmst, er nimmt.
5. Verbele a cărer rădăcină se termină ln -t şi care modifică pe e In i(e),
pe a In & sau pe au Irt âu primesc, la persoana a Il-a sg., doar terminaţia -st
şi nu terminaţia -est; de ex., treten: du trittst; halten: du hältst. La persoana
a III-a sg., verbele acestea nu primesc nici un fel de terminaţie: er hält; er tritt.
(vezi G 11,13,129).
S. Prepoziţii cu acuzotivul: durch, für, gegen, ohne, um
Er geht durch den Saal. El merge prin sală.
Das ist fiir den Gast. Asta este pentru-; musafir.
Das ist gegen die Verordnung des Arztes. Asta asta Împotriva prescripţiilor medi­
cului; ,
Er fährt ohne mich in die Provinz* El pleacă In provincie fără mine.
Viele Stühle stehen um den Tjich. Multe scaune stau In jurul meaei.
(vezi G89)
4. Prepoziţii cu dativul sau cu acuzativul

Der Kellner stellt Gläser auf den Tisch Chelnerul pune pahare pe masă.
Gabeln liegen sehen auf dem Tisch. Furculiţe stnt deja pe masă.
Prepoziţia auf cere acuzativul clnd verbul exprimă o mişcare spre un loc anume,
o deplasare lntr-o direcţie şi dativul clnd verhüt exprimă o stare pe loc sau o
mişcare, fără indicarea direcţiei, (vezi G 90)
6. gern
a. — Gehen wir ins Kino? — Mergem la cinema'?
— Sehr gern. — Cu multă plăcere..
b. Ich möchte Sie gern sehen. Mi-ar face plăcere să vă văd.
c. Ich esse Fisch gern. îmi place să rhănlnc peşte.
d. Ich lese gern. * s Îmi place să citesc.

gern, Însoţit de un verb predicativ se traduce de regulă In limha română prin „a


plăcea“ urmat de verbul predicativ (la conjunctiv) (ex. c. şi d.)
6. Hunger, Durst hungrig, durstig

Der Gast hat Hunger. Der Gast ist hungrig.


Durst. durstig.
7. das Wasserglas paharul de apă; das Glas Wasser paharul cu apă
Bitte ein Wasserglas. Bitte ein Glas Wasser.
eine „Kaffeetasse. eine Tasse Kaffee.
■eine Teetasse. eine Tasse Tee.
eine Weinflasche. eine Flasche. Wein.
einen Suppenteller. einen Teller Suppe.

18
9 C
1. Lesen Sie laut! Achten Sie auf die Vokale!
a. Tag, Vater, Arzt, Spanisch, Nach­ aV Gast, lachen, das, was, machen,
tisch, Sprache, fragt, habt, fahren, Flasche, hast, hat, fast, Platz
Schlagsahne
b. Ärzte, Diät, fährt, Qualität, Rumä­ b'. hält, eş, jetzt
nien
c. wer, schwer, wem, wen, geht c*. der, dem, den
d. wie, wieder, Bier, erziehen, gibt, d'. die, ich, dick, nicht, richtig, wichtig,
wir, Appetit, Familie Mittwoch, Tisch, Fiseh
e. Mentag, Sehn, groß, Großvaterf e'. nach, Wort, Tochter, Kartoffel,
wehnen Torte, Verordnung
i. sehen, Französisch f'. Wörter
g. Buch, Zug, Minute, du, Bruder, g'. und, rund, Russisch, Suppet Nuß
Studium, besuchen
h. grün, grüßen, für, Übung h'. Füller, Küche
(vezi G 2 - 4 )
2. Lesen Sie laut! Binden Sie nicht!
a. Ist, er bei den Großeltern? b. Besucht Ihr die 'Volkshochschule? c. Kommt
ihr Sonnabend zu den Großeltern? d. Was ist gegen die Verordnung des ArzteB?
e. Wer ist jetzt im Garten? f. Mit wem geht er zum Arzt? g. Ist das eine Übung
für alle Hörer? h. Wer sind die Hörer und Hörerinnen der Volkshochschule?
i. Sonnabend besuche^ ich die Großeltern, (vezi G 2,8)
3. Ergänzen Sie s, ss oder ß:
a. L t Kollege Gro- zu Hau-e? b, I-t der Ga-t dur-lig? c. I-t der Ga-t
viol? d. I-t die Tafel wei-P e. I-t da- Mädchen flei-ig? f. I-t du Ei-? g. Wa-
e-en wir heute? h. E-t ihr Nu-torte gern? 1. Ich kaufe morgen Nü-e, und du
machet, eine Nu-torte. j. Hier i-t eine Nu-, k. Er grü-t den Herrn Lehrer.
Wir grü-en auf deutsch.
4.
. \
— Iß t du gern Suppe?
— Ja, ich esse Suppe gern.
a. Nudelsuppe; b. Schweinebraten mit Kartoffeln; c. Hühriehen m it Spinat;
d. Spinat mit Eiern; e. Eis; f. Nußtorte; g. Kompott
8. Y ';* '4 - r- -' . . v ' Y '
— Was darf es sein? Eine Flasche Wein? (Bier)
— Nein, eine Flasche Bier, bitte.
&. eine Flasche Bier? (Wein) b. eine Flasche Mineralwasser? (Bier) c. eine Flasche
Wein? (Mineralwasser)

(essen) ... ihr Nüsse gern?


Eßt ihr Nüsse gern?
A. halten
a. ... du Diät? b. E r... Diät, e. ... Ihr Diät? d. Wir ... Diät.

67
.
1 (treten)
a. Er... in dat Zimmer, b. ...du schon in den Saal? «. Wir/Sie (ei, tla) ... in
»eine Wehnung nicht, d. ... Sie bitte in die Wehnung.
C. (gehen) ;
a. Der Kellner ... dem Gast die Speisekarte, b. ... du dem Kellner das Geld?
c. Wir ... dam Kellner 100 Lei, und er ... 25 Lei zurück, d. ... ihr dam Kind
Schweinebraten mit Karteffeln ? • ' •
D. (laufen)
a. Der Kellner... in die Küche, b. ... du nach Hause? a. ... ihr in die Stadt?
d. ... Sie nicht!
F. (nehmen)
a. ... du nicht ein wenig Platz? b. E r... nicht Platz, e. ... ihr Platz? d. ... sie/
Sie/wir hier Platz?
E. (lesen)
a. ... du jetzt .die Zeitung? b. Er ... die Zeitschrift „Rumänien heute“, c. Was ...

.
ihr? d. Was... sie/Sie?
1 (sehen)
a. ... du van hier? h. Ja, ich ;.. sehr gut. e. Er ... nicht gut. d. Wie ... Sie?
?. ' ' ■

Fährst du mergen in die Previnz? (heute)


Nein, ich fahre schon heute.
a. Fährst du mergen nach Hause ? (heute) b. Fährt er übermergen zu den Eltern?
(morgen) e. Fährt sie am Senntag zu den Schwiegereltern? (Sennabend) d. Fahren
wir am lienstag zu dem Kengrel? (Montag) a. Fährt er am lannerstag in die
Provinz? (am Mittwach) f. Fahren sie am Freitag nach Wien? (am lannerstag)
g. Fahren Sie mergen nachmittag nach lreseen? (vermittag)
I.
Sprichst du deutsch? (französisch).
Nein, ich spreche franzisisch.
a. Sprichst du franzisisch? (deutsch) b. Spricht Peter englisch? (franzisisek)
c. Spricht Helga franzisisch? (italienisch) d. Sprechen wir italienisch? (englisch)
a. Sprecht ihr englisch? (russisch) f. Sprechen sie russisch? (schwedisch)
S.
Ich esse zwei Eier (du, er/sie (ea), sie (ei, eie), Sie)
Was ilt du?
Was ilt er/sie?
Was essen sie/Sie?
a. Ich esse Fisch mit Kartaffeln, (du/er/sie (ea), sie (ei, eie), /Sie) -
b. Er ilt Schweinebraten mit Salat, (du/sie (ea), sie (ei, eie), Sie)
c. Wir essen Nudelsuppe, (ihr, du, Sie, er/sie)
d. Sie (ei) essen Hühnchen mit Spinat. (Wir, ihr, du, sie (ea), er, sia (ei, eie), Si«)

18
10.

Kaufst du das Buck? (ich %• mein Vater)


Nein, ich kaufe dsB Buch nicht, aber mein Vater kauft es.

a. Iß t du den Braten? (ich — mein Mann) b. Liest du die Zeitschrift. „Für dich“ ?
(ich — meine Mutter) e. Läuft das Kind zu der Mutter? (es — zu. dem Vater)
d. Fährst du in die Provinz? (ich — meine Frau) e. Iß t du den Spinat m it
Eiern? (ich — mein Sohn) f. Möchtest du die Zeitung? (ich — die Kollegen)
11. Ergänzen Sie die Endungen und die Präpositionen durch, für, um,
ohne, gegen:
a. Wir gehen ... d-'P ark. b - ... d- Tisch stehen vier Stühle, c. Ich fahre n ic h t
dich in die Provinz, d. Das Album i s t ... ein- Kollegen, e. E r iß t Torte, das ist
aber ... d- Verordnung des Arztes. Î. E r iß t Spinat ... Eier-, g. Die Schüler
stehen ... d- Lehrer, h. Die Sitzung beg in n t... 5 Uhr. i. Das Kind lä u f t... d-
Tisch.
12. Antworten Siel Gebrauchen Sie Antonymel

Liest er viel?
Nein, er liest wenig.

a. Iß t der Gast viel? b. Ist der Gast groß? c. Ist der Gast mager? d. Ist der
Tisch besetzt? e. Spricht er laut? f. Diktiert der Lehrer schnell? g. Antwortet
der Schüler richtig? h. ’Ist die Frage schwer ? i. yl s ţ y ä&& Fenster geschlossen?
j. Ist die Tür links? k. Ist die Küche hier? 1. Ist der Füller schwarz? m. Iß t
das Kind schlecht? *» Liest er falsch? o. Zählt er leise? p. Spricht er laut?
13. Antworten Sie 1
a> War kommt in das Restaurant? b. Wie ist’ der Gast? e, Was igadkt: er? d. Was
bringt der Kellner? e. Was iß t der .Gast? f. Wie ißt deV Gast? g. Was fragt
der Kellner? h. Was antwortet der Gast?
14. Übersetzen Sie!
A. a. Ospătarul 11 întreabă pe dient: „Cu ce vă pot servi?“ „Doresc supă
cu tăiţei, friptură de porc cu/Cartoli, spanac’du o u l şi o <rhlcl& cu vin“, b. Ospă­
tarul aduce clientului repede.v<flK$ncarea. c. Clientul pleacă peste douăzeci de
mituite In provincie, d. Clientul mănîncă prea mult, dar ‘spune: „Mănlnc foarte
puţin“.
B. a. Dumneavoastră mlncaţi prea repede, b. Mergeţi acum la părinţţ?
c. — Mai ţineţi regim? — Da, mai ţin regim căci sînt prea gras. d. Ş i este
gras, căci rrfănîncă foarte mult, e. Ospătarul vine (deja) şi aduce pentru ipamă
compot şi pentru copil Îngheţată şi tort de nucă. I. Ce doriţi ca desert? g. Ea
fuge fu bucătărie şi aduCe mlncarea. h. — Masa este liberă? ** Nu, e ocupată.
C. a. — Pleci In provincie ?■— Da, plec peste zece jnihüte eu trenul, b. Copilul
fuge la bunici; el fi iubeşte foarte mult pe bupici. C. Mi-e foame şi sete. Ce mai
iptncăm? d. — Beţi © sticlă cu bere? — Fireşte, cu multă plăcere. Aduceţi vă rog
şi. două sticle cu vin şi o sticlă C u apă minerală, e, Unde ţine el cartea?

69
10.

Kaufst du das Buck? (ich — mein Vater)


Nein, ick kaufe das Buch nickt, aber mein Vater kauft ös.

a. I l t du den Braten? (ich — mein Mann) b. Liest du die Zeitschrift. „Für dick“ ?
(ich — meine Mutter) e. Läuft das Kind KU der Mutter? (es — zu /dem Vater)
d. Fährst du in die Provinz? (ich — meine Frau) e. Iß t du den Spinat m it
Eiern? (ich — mein Sohn) f. Möchtest du die Zeitung? (ich — die Kollegen)
11. -Ergänzen-JSie die Endungen und die Präpositionen durch, für, um,
ohne, gegen:
a* Wir gehen ... d -’Park. b*... d- Tisch stehen vier Stühle, e. Iah fahre n ic h t...
dich in die Provinz, d. Das Album i s t ... ein- Kollegen, e. E r iß t Torte, das ist
aber d- Verordnung des Arztes, i. E r iß t Spinat ... Eier-, g. Die Schüler
stehen ... d- Lehrer, h. Die Sitzung beg in n t... 5 Uhr. i. Das Kind lä u f t... d-
Tisch. '"-r
12. Antworten Sie! Gebrauchen Sie Antonymei

Liest er viel?
Nein, er liest; wenig.

a. Iß t der Gast viel? b. Ist der Gast groß? t , tut der Gast mager? d. Ist der
Tisch besetzt? e. Spricht er laut? 1* Diktiert der Lehrer schnell? g. Antwortet
der Schüler richtig? h. Ist die Frage schwer? i. Ist , das Fenster geschlossen?
J. Ist die Tür; links? k. Ist die Küche hier? L Is t der Füller schwarz? m.T_ßt
das Kind schlecht? n. Liest er falsch? ©. Zählt er leise? p. Spricht er laut?
13. Antworten Sie!
a. Wer kommt in das Restaurant? b. Wie ist der Gast? c. Was macht, er? d. Was
bringt der Kellner? e. Was iß t der Gast? Î. Wie ißt der Gast? g. Was fragt
der Kellner? h. Was antwortet der Gast?
14. Übersetzen Sie!
A. a. Ospătarul II Întreabă pe dien t: „Cu ce vă pot servi?“ „Doresc supă
cu tăiţei, friptură de porc cu cartofi, spanac cu ouă şi o sticlă cu vin“, b. Ospă­
tarul aduce clientului repede mlncarea. e. Clientul pleacă peste douăzeci de
minute In provincie, d. Clientul mănîncă prea mult, dar spune : „Mănînc foarte
puţin“. *
B. a. Dumneavoastră mlncaţi prea repede, b. Mergeţi acum la părinţi?
c . M a i ţineţi regim?— Da, mai ţin regim căci slnt prea gras. d. El este
gras, căci rrfănlncă foarte mult. e. Ospătarul vine (deja) şi aduce pentru pnamă
compot şi pentru copil Îngheţată şi tort de nucă. f. Ce doriţi ca desert? g, Ea
fuge In bucătărie şi aduce mlncarea. h. Masa este liberă? — Nu, e ocupată.
C. a. — Pleci In provincie? — Da, plec peste zece minute cu titanul. b. Copilul
fuge la bunici; el li iubeşte foarte mult pe bunici,; 6. Mi-e foame şi sete. Ce mai
mîncăm? d. — Beţi o sticlă gu bere? — Fireşte, cu multă plăcere. Aduceţi vă rog
şi două sticle cu vin şi © sticlă cu apă minerală, e. Unde ţine el cartea?

69
D. a. ln jurul meiei stau patru icaune. Toate (mai) sint libere, fe. Copilul
minlncă spanacul fără ouă. c. Clientul bea vin; aceasta este Împotriva prescripţiei
medicului, d. Sticla cu vin este pentru un prieten, e. Ei merg repede prin sală.
t. Noi punem farfuriile,, paharele fi sticlele pe masă. g. Lingurile, cuţitele fi
furculiţele slnt deja pe masă.

Merken Sie slcbt »

Ich halte Diät.


Ein Tisch ist/wird frei.
Wünschen Sie eine Flasche Wein ?

Guten Appetit 1
ANDREI GEHT AUF DIE P@ST 1® A

AÜF B E « WEG ZUR P§ST

(Andrei ist aus Arad und studiert in Bukarest. Die Ferien sind aus. Andrei
ist seit i drei Tagen wieder in der Hauptstadt. Er gehl zur Pest. Unterwegs
trifft er einen Universitätskolfegen).

Georg: Guten Tag, Andrei. Woher kommst du? Wohin gehst du?
Andrei: Ich komme aus dem Heim und gehe zur Posti Aber woher kommst
du, und wohin gehst du?
G eorg: Ich komme _vnn einem Freund und gehe nach Hause.

Ü 5 H I
Andrei: Kommst du heute zum Vortrag von Professor Engel?
Georg: N atürlich komme ich. Wo findet der Vertrag sta tt?
Andrei: In der Aula. Was machst du nach dem Vortrag? Gehen wir zu Alex?
Er ist krank.

- V# de* ?
~dfc. der ■•
Georg: H eute habe ich leider keine Zeit, vielleicht morgen.
Andrei: Einverstanden.
Georg: Da kommt meine Straßenbahn. Tseküs!
Andrei: Tschüs!
(Die Straßenbahn hält. Georg steigt rasch ein.)

AUF DER POST

am Schalter 1

Andrei: Gibt man hier Telegramme auf?


der Angestellte: Nein, das ist der Schalter für Pakete, Zeitungen und Zeitschriften.
Beim Kollegen am Nebenschaltor, bitte.'

am Schulter 2

Altdrei: Gibt man hier Telegramme auf?


der Angestellteî Ja, bitte füllen Sie das Formular aus!
Andrei (füllt das Formular aus und gibt es dem Angestellten).; Ist es gut so?
der Angestellte: Ja, es ist in ©rdnung.
Andrei: Kommt das Telegramm heute »och an?

72
der Angestellte: Selbstverständlich, ungefähr in zwei Stunden.
Andrei: Haben Sie auch Briefumschläge und Briefmarken?
der Angestellte: Am Schalter 3 für Einschreibebriefe und Luftpostbriefe.

am Schalter 3
Andrei: Ich möchte drei Briefumschläge, Briefmarken für drei Briefe und zwei
Ansichtskarten. Die Briefe möchte ich als Einschreiben schicken und die
Ansichtskarten mit Luftpost.
der Angestellte: Wohin bitte?
Andrei: Einen Brief nach Arad, einen in die USA (Vereinigten Staaten von
Amerika) und einen in die BRD (Bundesrepublik Deutschland).
der Angestellte: Und die Ansichtskarten?
Andrei: Nach Frankreich. Hier ist das Geld.
der Angestellte: Die Ansichtskarten werfen Sie in den Briefkasten dort.
(Andrei steckt die Ansichtskarten in den Briefkasten und verläßt die Best.)

10 B
1. Verbe compuse cu particule separabile
Andrei _> gibt - ein Telegramm aut.
füllt ein Formular aus.
Das Telegramm kommt in zwei Stunden an.
Georg steigt in die Straßenbahn ei«. *
Der Vortrag findet in der Aula statt.
Gibt man hier Telegramme auft
Füllen Sie das Formular ausl

Unele verbe, ca de exemplu aufgehen, ausfüllen, an kommen, einsteigen, stattfinden


slnt formate prin compunere, cu ajutorul anumitor particule separabile. Acestea
slnt accentuate, se separă In propoziţia principală de verb, trec la sflrşitul pro­
poziţiei ţi formează, Împreună cu verbul conjugat, un cadru verbal (~»6 B10).
(vezi G 110).
2. Pronumele nehotărlt man
Gibt man hier Telegramme auf? Aici se expediază telegrame?
Kauft Ansichtskarten? - cumpără vederi?
Briefmarken? timbre poştale?
inan are un singur caz: nominativul singular, deci poate fi folosit numai ca
subiect. Se poate referi la una sau mai multe persoane, indiferent de gen. Cere
•totdeauna un predicat la pers. a Hl-a sing, (vezi G 78)
3. Prepoziţii cu dativul: aus, nach, von, zu (-»8 B5)
Ich komme aus dem Heim.
von einem Freund.
gehe nach dem Vortrag zu einem Freund.
(vezi G 88)

73
4. P r e p o z i ţ i i c u d a tiv u l s a u eu a c u z a tiv u l

Wo ist er? Wohin geht er?


Er ist - in der Stadt. Er geht in dit Stadt.
an dem Schalter. an den Schalter* '
aut der Post, aut die Post.
Prepoziţiile an fi In slnt ca şi prepoziţia auf (-* 9 B4) prepoziţii bicaxuale. Prepo­
ziţiile bicazuale se construiesc cu dativul la întrebarea wo „unde?“, cu acuzativul
ia Întrebarea wohin „încotro?“, „unde?“, {vezi G 90)

6. Contopirea prepoziţiilor cu articolul: am, zum. . .

A. Er steht am (= an + dem) Schalter.


geht zum (= zu -f dem) Vortrag.
ist beim (= bei -f dem)
kommt vom (~ von -j- dem)
ist ins (= in + dem) Hotel.
B. Er geht zur (= zu 4- der) Post.
. . .4' : • (vezi G 41)
6. Denumiri geografice
V :j V’i' *’*'
a, •. Er wohnt in Bukarest.
b. - Rumänien.
der BRD. :* -

1. Denumirile de localităţi fi ţ i n slnt, de regulă, de genul neutruşi ae folo­


sesc f ir i articol (ex. a şi b). *
2. Denumirile da ţări care nu slnt de genul neutru se folosesc cu articolul
hbtărit fax. G
3. Spre deosebiră de litnba rom&nă, în limba germani nu se pun puncte
între clementele cuvintejar formate din iniţiale (ax. •*)*•

7. nach, in

Er fährt nach Arad. El pleacă la Arad.


Rumänien, ln România.
1 . '.-V KT’- -.d& fi Frankreich. Franţa.
iu die USA. £ S.U.A t .-;V .
BRD. R.F.G.

Pentru indicarea direcţiei spre o localitate sau o ţară se foloseşte:


1. prepoziţia nach, dacii denumirea localităţii sau a ţării se Întrebuinţează
f ir i ŞgHpBal&f
2. sau prepoziţia in, dacă ea se Întrebuinţează cu articol.
74
8. W o h e r . . . ? ; W o h in ...?

E r kommt von zu Haus. Er ist zu Haus. Er fährt nach Haus.


aus der Stadt. in der Stadt. : in die SCadt.
von der Post. auf der Post. auf die /zur Post .
einem Freund. bei einem Freund. zu einem Freund.
einem .Vortrag. einem Vortrag. einem Vortrag.
Peter. Peter. Peter.
aus Arad. in Arad. nach Arad.
1 Rumänien. Rumänien. Rumänien.
der B R D . der BRD- in die BRD*

9. Propoziţii (intrase t
Ick komm* aus ii«m Heim [,} und [ich] gehe‘"zur Post.
von einem Freund [,] und [ich] gehe nach Haus.
Iek gehe- zum Arzt, denn ich bin krank.
1. Dacă două sau mai multe prepeziţii coordonate au una sau mai multe
părţi de prepoziţie comune, acestea nu trebuie repetate. Contragerea nu se poate
face niciodată după conjuncţia denn.
2. Virgula, care se pune In mod obligatoriu Intre două prepoziţii principale
complete chiar daci sint legate prin «mi — se omite In cazul propoziţiilor cen­
trase.

10 c
1.
(aufgeben) P e te r... das Telegramm ... V
Peter gibt das Telegramm auf.,,,,:
'■ JL (aufgeben) ./C j. *
au Wo ... man Telegramme...? b. Ich ... den Brief als Einschreiben .... c . ... Sie
kitte die Ansichtskarten .u l
B. (««füllen)
a. Ick ... das Formular .... b. Wie ... man das Formular ...? c. $itte ... Sie
das Formular ...1
C. (onkommen)
«. Wir ... um îkUkr in Mamaia .... k Der Z ug... um 4 ţf h r .... c. W ann... du in
W ie»...? ' , ,
D . (afaMfinden)
«. Wann ... die Sitzung ... ? b. Hier ... viele Verträge ... .
t . Ersetze« Sie da durch man t
Briefmarken bekommst du am Schalter 3.
Briefaţariţen bekommt man am Schalter 3.

TS
a. Ansichtskarten bekommst du am Schalter 2. b. Das Paket gibst du am
Schalter 2 auf. c. Das Form ul« fällst du auf der Pakt aus. d. Ansichtskarten
wirfst du in den Briefkasten dort. o. Das Paket öffnest du leicht, f. Die Straße
findest du leicht, g. Die Zeitung kaufst du am Zeitungskiosk ha der Bahnhofstraße.
Ş. aus, bei, mit, nach, seit, von, zu:
Er kommt ... dem Heim.
Er kommt aus dem Heim.
a. Ich komme ... Alex und gehe ... Georg, b. Paul ist ... einem Kollegen, e. Er
geht ..'. einem Freund ins Kino, d. ... dem Vortrag gehe ich in die Gemäldega­
lerie. e. Wir schicken den Brief ... Luftpost. !. Mein Vater kommt heute abend ...
Weimar, g. Kommst du ... der Stadt? h. Peter lernt ... einem Jahr Deutsch,
i. ... wem gehst du xum Vortrag? j . ... wem ist das Formular? k. ... wem fährst
du? 1. ... wem ist das Telegramm? m. Da ist eine Ansichtskarte ... einem Freund.
4. an, auf, in -f D oder■+ A?
Er ist wieder ,„ d * : Hauptstadt.
Er ist wieder in der Hauptstadt.
a. ... zwei Stunden hat er das Telegramm, b. Er wirft die Ansichtskarten ... d-
Briefkasten, c. Triffst du ihn ... d- Stadt? d. Petei; geht d- Schalter j, e. Er
steht ,;, d- Schalter, f. Der Brief liegt ... d- Tisch, g. \ 'Ir stellen die Gläser
d- Tisch, h. Auch die Teller stehen schon ... d- Tisch,
m * -M - ' S r ft • ;V ~

Gehen Sie jetzt nach Haus? (Freund)


Nein, ich gehe zu einem Freund.

a. Gehen Sie jetzt zu einer Sitzung? (Vortrag) b. Gehen Sie jetzt zu einem Freund?
(Post) c. Fahren Sie morgen in die USA ? (BRD) d. Fahren Sie morgen in die
Bundesrepublik Deutschland? (Frankreich) e. Fahren Sie morgen nach Wien?
(Bukarest)
g. r, - ^ gl% 'f t '

Gehen Sie heute zu der Post?


-» Gehen Sie heute zur Post?
a. Ich gehe zu dem Schalter für Telegramme, b, Paul steht an dam Schalter für
Pakete, c. Er trifft Anda bei dem Kollegen Alex. d. Er kommt von dem Kollegen
Paul. e. Mein Vater geht heute zu dem Arzt. f. Das Paket ist von dem Vater, g.
Ist der Junge noch in dem Park? h. Gehst du heute zu der Kollegin Inge?
7.

»W o h in geht sie? (Vortrag)


— Sie geht zu einem Vortrag.
a. Freund b. Freundin e. Haus d. Stadt e. Post f. Volkshochschule g. Heim.

76
8.

— W a ist sie ? (V srtrag)


— Sie ist bei einem V srtrag,

*. Freund b. Freundin c. Haus d. S tadt e. Fast f. Volkshochschule g. Heim

V.

W fther käm m t sie? (V artrag) i.


Sie k äm m t van einem V ertrag. i

a. F reund b. Freundin c. Haus d. S tad t e. Post I. Volkshochschule g. Heim.

10. "W o? W o h i n ? W ah er?

E r ist im Saal.
1 Wo ist er?
1 1

a. Bas Kind ist i m P a r k . b. Die Großmutter geht mit dem Kind in d e n Park.
c. ©er G roßvater kommt mit der Enkelin ans d e m Park. d. Wir gehen in den
Z e i t u n g s k i o s k , e. Alex ist a u f der Post. Î. Sie geht jetzt auf die P o s t, gv Andrei
g eh t i n d i e G e m ä ld e g a le r ie , h. Hans fuhrt nach Bukarest, i. Er kommt aus L e i p ­
z i g . } . ' Er studiert i n B u k a r e s t , k. Georg fährt heute nach Hans. 1. Sein Bruder
ist sehen z u H a u s . in. Er kommt aus F r a n k r e ic h . li. Der Schalter für Pakete
ist r e c h ts.

11. A ntw orten Siel


a. W aher ist Andrei? b. Wo studiert er? c. Seit warm ist er in Bukarest? d. Wen
trifft er auf der S traße? e. Wohin gehen Andrei und Georg? Î. Wer hält einen
V artrag? g. W as m acht Andrei auf der Post?

12. Gehen Sie auf die Post und gehen Sie ein Telegramm auf.

18. übersetzen Sie!


» .— Ce trimiteţi părinţiltr? — Trimit părinţilor un pachet, b. — Cine expediază
telegram a? — O expediezi tu? — Da, cu plăcere, c. — De la cine este. scris oare a
recom andată? d. — Cu cine vorbiţi germana? e. — Unde are loc conferinţa- ţn
aulă? — Da, acolo ţine profesorul Engel conferinţa. î. — Mergem după.Jşpnferinţu
la A ndrei? E şti de acord? Da, sînt. de acord. g. — Nu merg io Conferinţă, merg
la poştă. h. — Nu m erg la Alexandru, rămin la George, i. — tim bre poştale se
cum pără la ghişeul de alături, j. — Cine pleacă la Bucureşti? k. — Locuiţi ia^ Bucu­
reşti? — Nu, părinţii mei locuiesc la Bucureşti, eu locuiesc la Arad. 1. — Încotro
m ergeţi? — Merg. la o colegă şi pe urm ă acasă. ni. De unde sinteţ^ (dumnea­
voastră)? — Eu slnt din Timişoara, n. — î nde studiaţi (dumneavoastră;: —- (Eu)
studiez in Capitali. 0. — De cind locuiţi aici? — De un an. p. - uînd Une (el)
acasă? q. — Cind este (el) acasă? r. — Tramvaiul vine în aproximativ două minute.

77
Merken Sie sich!

kom m en Sie? Er le b t in R um änien.


w ohneu Sie? in d er B R D .
gehen Sie? Er fä h rt nach R um änien,
in die B R D .

Wir schicke tf.cî&i Brieî als Einschreiben und die Ansichtskarten m it Luftpost.
Einverstanden? — Ja, natürlich / selbstverständlich.
Er hält einen Vortrag.
Diät.
Wo die S tra ß en b a h n ?
W IE B E R H fU M (I)

1. Leien Sie laut!


a. Wer lacht? b. Wem antwortet de? Arbeit#?.? c. Was fragt der V ater?
d. Ist da« der Saal des Palastes?
B. a. Margen kommt mein @nkpl. b. Er ist Diplomingenieur. c. Heute i |t
Senanabend, morgen ist Sonntag, übermorgen ist Jjjtentag. d. Am Donnerstag findet
der Vartrag statt.
C, a . Er ißt Nudelsuppe gern. b. In fähf Miriţiterj isţţ die Stunde aus. c. Wir
lernen Russisch, d. W° ist Ihr Bruder?
B . a . E r hort;;f iicht gut. b. Sprechen Sie französisch? c. Sein Bruder ist Inge­
nieur. 4. Ich machte feine Fläte. o .A u l Wiedersehen!
E . a . Was wünschen Sie? b. Wo ist der Füller? c. Bis Schüler grüßen den
Lthlfeif» d. Schreiben Sie für morgen die Übung Nummer fünf. e. Das ist eine Über­
raschung.
F. a . Kaufen Sie das Feuerzeug? b. ®er Verkäufer gibt' de-m Käufer neun
L ei zurück, c. Sprechen Sie bitte laut. d. Herr Braun .gebt heute MW ein Ufer
nafeh Hause.
2. Ergänzen Sie!
A . a, aa, ab

a . der S-i, der S-l-t, f-ren, die St-dt, s-gen b. die B-nk, dfer -rst, der Br-ten. der
Vertr-g, h-lten.
B. e, eh, ä, fih
a. Rum-nien, die -Jtşnţl, dfeS N-ff-, das: Geispr-ch, z-len b. rum-nisch, ]-s-n,. n-m-n,
s-r, der L-rfer, der -hkel c. die Şualft-t, der*?f®]g, g-ben, z-h d. treffen, das M-dehen.
der Eder, -sseh e. H-rr Braun h-lt Di-t.
C. i, ie, leb, ih
a . v-r, w-r, itf, v*li s-ben, das Kind, d e r Br-f b. 1-ben, sp-len, dfer Mrttwoch,
de? ;D-rt|tag, der F-sch, der T-*ch «i er g-bt,' er w-rft, er tr-fft', er l-st* erz-en.
h-r i . das B-r, der Appet-t, die N-dite, er -ßt, er -st C; E r n-Wviftţ das B-r.
D. o, eh
a. -ffen, der -fen, geschl-ssen, -ne, das W-rt b» der S-n, der M-ntag, der S-nntag,
die P-st, n-ch.
E. ei, ait* eu, ftu
a . n-n, ein H-s, *w- H^ser, n-n, F-erz-g, B4*chland, bl-. 1-t, 1-se b. der Betr-er.
der ll-sfift, die j&r-de, die Fr-ndin, fkßig, br-n, k-fen, -eh c. Er 1-ft in das Rfcsl-rant,


F. s, sa, 6
a. w#i-, e«en, wa-, geschla-en, ff-t, grü-en b. der 6 e n a -e ,. die Kla-e, verbe-ern.
c. E r i-t* alat. Wir. e-erţ Nü-e.
3. W ieviel ist
21 + 1 2 ? B. 22+10? C. 1 X 2?
32 + 2 3 ? 32 + 21? 2 x 13?
43 + 34? 41 — 1? 14 X 2?
54 + 4 5 ? 32 + 8? 15 X 4?
«5 + 3 5 ? 46 + 4? 30 : 5?
71 + 1 7 ? 54— 4? 66 : 6?
80 + 1 8 ? 6 6 - 6? 77 : 7?
26 + 6 2 ? 53 + 7? 81 : 9?
16 + 6 1 ? # i + s? 90 î 1®?
4.

Bine Z eitzchrift? (2)


Nein, zwei Z eitschriften b itte.

a. Eine Schachtel Streichhölzer? (19) k. Ein Feuerzeug? (2) <J, E ine A nsichtskarte?
(8) d* E i n f n ,B leistift? (5) e. Einen Füller? ( 2 \ţ. Eine Bhi*e? (3) g. Eine F Jite ? (2}
h. Ein F erm ul«:? (2) i. E ine Z eitung? (3) j. Eine Figsehä W ein ? (4) k. E inen
Teller S u p p t? (2) 1. Ein T ax i? (2)
5.

— Ein G las W asser, b itte 1


—- B a ist sehen das Glas W asser.

a. Eine FJaschb Wein, b itte ! b. E ine Flasche Bier, b itte 1 e. Einen Teller Suppe,
b itte ! d. Ein H ühnchen m it Spinat, b itte ! e. Ein Eis, b itte ! I. Einen K affee,
b itte ! g. E ine A nsichtskarte, b itte ! h. Ein. F orm ular, b itte ! i. Eine Bluse, b itte !
j. Eine Packung Papiertaschentücher^ bitte!
6.

I — Hier ist ein ($las Wein*


I — D anke, aber ich m achte keinen Wein.

a. Hier ist ein Glas Bier. b. H ier ist ein Glas Wasser, c. H ier ist eine Flasche
Mineralwasser, d. Hier ist eine Tasse: Kaffee, e. Hie* ist eine Tasse Tee. f. H ier
is t eine'T asse K akao, g. H ier ist eine Portion Schweinebraten- k . Hier ist ein S tück
Nußtorte* *
7.

! Brauchen Sie noch E ier?


I Nein, w ir brauchen/ich brauche keine E ier m ehr.

a. Brauchen Sie noch W ein? b. Brauchen Sie nach Bier? c. Brauchen. Sie noch
Z igaretten? d. B rauchen Sie nach A nsichtskarten? e. Brauchen Sie noch einen
Füller? f. Bräuchen Sie noch einig Paţstkarte ? [g. Brauchen Sie nach ein H eft?

80
h. Möchten Sie noch Eis? i. Möchten Sie noch ein Stückchen N ußtorte? j. Möchten
Sie noch Nüsse?
8* kein / nicht

K aufst du einen Füllet? K aufst du den Füller? S c h e ib t er gut?


Nein; ich kaufe keinen Nein, ich kaufe den Nein, er schreibt
Füller. Füller nicht. nicht gut.
a. Brauchen Sie einen Kugelschreiber? b. Schreibst du den Brief? c. Ist die
A ntw ort richtig? d. Iß t sie viel? e. Ist sie dick? f. Verstehen Sie den Text? g.
Ist die Tante zu Haus? h. Ist die Post weit? i. Gehst du zum A rzt? |« H at das
Kind A ppetit? k. L ernt sie leicht?
9. Verwandeln Sie in Interrogativsätze!

D u h ältst Diät.
-* H ältst du Diät?

a. Das ist richtig, b. W ir sind fertig, c. Sie lernt Deutsch, d. E r geht auf die
Post. e. Heute ist das Essen gut. f. Der Schalter für Briefmarken ist rechts, g.
Der V ortrag findet in der Aula statt.
10. Verwandeln Sie in Im perativsätze!

Sie lernen die W örter nicht.


Lernen Sie doch die W örter!

a. Sie machen die Übungen iifcht. b. Sie übersetzen den T ext nicht, p. Sie wieder­
holen die W örter nicht, d. Sie lernen nicht zusammen, e. Sie sprechen ni<jlit deutsch,
f. Sie % rbesserj| die Fehler nicht.
11 .

Er / Sie liest gern.


Lesen auch Sie / sie gern ?

a. E r / Sie ist hungrig, b. E r / Sie iß t wenig, c. E r / Sie trin k t Bier. d. E r / Sie


h a t heute Zeit. e. E r j Sie wird gleich fertig, f. E r'/ Sie h ält Diät. g. E r / Sie fährt
•heule abend in die Provinz, h. Er / Sie tteigt hier in die Straßenbahn ein. i. E r I
Sie g eht auf die Post. j. E r / Sie nim m t ein Taxi, k* E r / Sie spricht deutsch.
1. E r / Sie studiert in Bukarest.
12.

Kommst du / K om m t ihr von zu Huuse?


Ju, ich komme /w ir kommen von zu Hause.

a. Kommst du aus der S tadţ? b. Kommt, ihr von den E ltern? c. Fährst du m it
denVZug in die Provinz? d. Ißt du gern N ußtorte? c. E ß t ihr gern Eis? f. Nimmst
du das P aket? g. N ehm t ih r die B lum en? h. Sprichst du 'spanisch.? i. Sprecht
ihr italienisch? j. Füllst du das Formular aus? k. Füllt ihr das Formular a u s? %
Steigst du hier in die Straßenbahn ein? m. Steigt ihr hier in die Straßenbahn ein?

81
13.

Ist dai der Füller des Betreuen? (Portier)


Nein, da» iit der Füller de» Portier»,

a. der Sohn b. der Kellner c. der Ingenieur d. der Gast e. der Student l. dar
Junge g. da» Mädchen h. daB Kind 1. die Tochter J. die Verkäuferin k. die
Ärztin
14.

Ist Alex bei dem Vater? (Mutter)


Nein, er ist bei der Mutter.
_______________________________________________ ______________ J>
a. der Großvater b. der Onkel c, der Lehrer i . die Großmutter e. die Tante f. die
Lehrerin g. ein Freund h. eine Freundin i. ein Kollege J.eine Kollegin k. die Eltern
15.

Für wen ist der Brief? Für den Vater? (Mutter)


Nein, der Brief ist nicht für den Vater, e r ist für die Mutter.

a. der Großvater b. der Bruder c. die Großmutter d. die Schwester c. der Student
d. das Mädchen e. die Eltern
16.

Işţ Anda zu Hause? (Post)


| Nein, sie ist auf der Post.

a. die Fakultät b. die Schule c. eine Freundin d. ein Freund e. die Stadt f. d ie
Gemäldegalerie g. das Kino h. die Eltern
17. Ersetzen Sie das kürsivgedruckte Satzglied (înlocuiţi partea de propoziţie
tipărită cursiv)!

Ich besuche einen Freund.


Ich besuche eine Freundin j einen Kollegen . ..

a. P eter triN t auf der Straße einen Kollegen, b. Ich schicke den Brief als E in­
schreiben m it Luftpost, c. Mein Kollege kauft Briefmarken, d. Mein Bruder wohnt
bei einem Freund, e. Ich gehe zu den Eltern. f. Bas ist das Album eines Freundes,
g. Dag ist da» Hau* der Eltern, h. Der Kongreß beginnt am Montag, i. Studieren
Sie Deutsch? j. Er wird Lehrer, k. Liest du die Zeitung? 1. Ißt er Fleisch? nt. Trinkt
er W ein? s. Bist du durstig? 9. Hast du Hunger ? f . Ich fahre Montag mittag in
die Provinz.
18.

Ich bin zu Haus. Peter besucht ... .


Ich bin zu Haus. Peter besucht mich.

a. Du bist zu Hause. Peter besucht... . b. Mein Bruder ist zu H|«8. Peter b esu ch t... .
c. Mi iim Schwester ist zu Haus. Helga besucht ... . d. Wir sind zu Haus. Peter
82
und Helga besuchen ... . e. Ihr seid zu Haus. Helga und Hans besuchen ... . !, 5jP
sind zu Haus. Helga und Hans besuchen... . g. Bleiben Sie zu Haus? Inge und Gerd
besuchen . .. .
15.

Er kämmt a u s d e r S ta d l.
Weher kommt er?

a. Er kommt a u s d e r S c h u le , b. Er gabt in d i e S ta d t. c. Er ’jjşt in d e r S ta d ;.


Er steht a m S c h a lte r f ü r T e le g r a m m e , e. Hier ist da# TelefSfimro e in e s K o l l e g i f c
t. Er gibt d e m K o lle g e n die Briefmarken, g. Eine Schachtel Streichhölzer kostet
0 , 1 5 -£#1. h. Der Park ist s c h ö n i. Er ist s e it.g e s te r n in Bukarest, j. Et lernt s e it
einem Jahr Deutsch.
20. b e i. co n , zu

Sie ist ... ein- ) retndih.


Sie ist bei”einer iFreundint

a» Er kämmt ... ein- Kallege-. Sie kommt .. ein- Kollegin, b. Er geht ... ein-
Vortrag, c . Sic geht ... ein- Freamdin. d. Er ist . . d- Junge-, Sie i s t ... d- Müdchcn.
e. Er fährt ... ein- Kanpreß.
21. n a c h , in

Er fährt ... Rumänien. Er lebt ... Rumänien.


E rfäh rt nach Rumänien. Er lebt in Rumänien.

a. Wann fahrt ihr ... Rumänien? b. Der Kqngjroü „findet ... R um änin statt, c.
Mai« Freund fährt... die BRD zu einem Kongreß. d,''K ennst-ţiu die Gftmäldo-
galerie ... Dresden? e. h#i fahre für eia; Jahr ... die Vereinigten Staatml ^ n
Amerika, und mein Frcţţffld' fährt für sechs Monate ... dia?Jîundesrepă.blik Deuts« fi­
lând. 1. Wir fahren auch für einige Tage ... Frankreich.
22. Übersetzen Sie!
a. Acesta este prietenul dumneavoastră? b. Aceasta este prieteni dumneavoastră?
c. Pe cine întrebaţi (dumneavoastră)? d. La cine locuiţi? a. Unde este strada Eini-
nescu? f. La ce oră mergeţi apaşii? jfj Cîţi api are fratele dumneavoastră? ii. - De
cind slnteţi la Bucureşti? — De luni., i. -- Plnăcţpd ră mine ţi In Bucureşti ? — Piuă
vineri.

s*
KARIN ÜBERSIEDELT (I) 11 A

AM TELEF®N

Personen: K a r i n H e i t m a n n , H e lg a S c h u s te r (ihre Freundin), H err S c h u s te r


(Helgas Vater), E r n s t W e b e r (Helgas Freund)
H e r r S c h u s te r ( s i t z t in e in e m S e s s e l , l i e s t d i e Z e i tu n g „ N e u e r W e g “ u n d r a u c h t e in e
Z ig a r e tte , b a s T e le fo n lä u te t. H e r r S c h u s te r le g t d ie Z e itu n g a u f d e n T is c h u n d
h e b t d e n H ä r e r a b . ) : Gerd Schuster.
K a r in : Guten Morgen, Herr Schuster. Hier ist Karin Hellmann. Entschuldigen
Sie bitte die Störung. Kann ich mit Helga sprechen?

Guten Morgen, Frau He.inmn. Warten Sie bitte nur einen Augen­
H e r r S c h u s te r :
blick. Ich rufe Helga. Sie ist im Nebenzimmer.
( H e r r S c h u s te r g e h t i n s N e b e n z im m e r u n d r u f t H e lg a a n s T e le fa n ).
Frau Hellmann, Helga kommt s.uG.’v. Wie geht es Ihnen?
K a r i n : Danke, gut. Ich übersiedle und habe viel Arbeit. Aber wie geht es Ihnen?
H e r r S c h u s te r : Danke, auch uns geht ea cui. Da ist Helga schan. Auf Wiederhären.
Alles Gute.
K a r i n : Alles Gute. Auf Wiederholen, Herr Schuster.
H e l g a : Guten Morgen, Karin. Was gibt es Neues? Wann übersiedclst du?
K a r i n : Heute. Ein Teil der Möbel steht schan in der Wohnung. Kurt ist ver­
reist, und meine Schwiegereltern kommen morgen zu uns. Sie wallen zu
Angelikas Geburtstag hier sein.
H e l g a : Ja, ja, die Kleine wird doch morgen zwei Jahre altI Ich gratuliere dir sehen
heute herzlich zu Angelikas Geburtstag.

84
K a r in : Vielen Dank. Helga, ich habe eine Bitte. Ich will bis morgen mit der Arbeit
fertig werden. Komm zu mir und hilf mir, du bist d#ch so geschickt. Um 2
Uhr kommt ein LKW (Lastkraftwagen) mit Sachen.
H e lg a : Ich helfe dir sehr gern beim ÜKersiedeln. Auch Ernst kann uns helfen,
K a r i n : Das ist sehr nett von euch. Bitte ruf dann Ernst an und kommt bald!
H e lg a : Ich komme so rasch wie möglich. Soll ich unterwegt noch etwas einkaufen?
K a r i n : Geh bitte in ein Lebensmittelgeschäft und kauf mir ein Kilo Mehl, ein
Kilo Zucker, zwei Päckchen Jiutter und ein Päckchen Kakao. Ich möchte
heule auch noch die Gekurtstagstorte machen.
H e lg a : Ich bringe alle« irnit, aber wann willst du noch die Torte machen?
K a r i n : Die Nacht ist lang: genug 1
H e lg a : Brauchst du nicht auch Eier?
K a r i n : Nein, Eier ţ ţ p & f nicht, ich h a k e Eier z u H a u s .
H e lg a : Bis dann, Karini
K a r i n : Bis dann, Helgal ^ .
“ ( S i e legt, den H ä t c r a u f ) . **
1. Valenz1
A. a. läuten N a su n a N
Das T n î e fon läutet. Telefonul sună.
b. a n rufen N, A .V, D
a te le f tn a N , D ! a d a u n te le fo n
Peter ruft einen Kollegen an. Petre telefonează unui coleg / ii dâ
un telefon unui coleg.
c. legen % A, Dir a pune N . A , D ir
Peter legt die Zeitung auf de^ Petre punv ziarul pe masă.
Tisch.
B. a. überülcilsln N, (Dir) a se m u ta N, (D ir )
Karin übersiedelt [heute] (zu Karin se mută [astăzi] (Ia păruiţi).
den Eltern).
b. gratulieren N, D, (zu + D) a f e lic ita IV, A , (d e A )
Hans praUillert dem Kollegen Hans îl felicită pe coleg [in ficcftfC an]
[jedes Jahr] (zum Gekurt.t- (de ziua lui de naştere):
tag).
c. helfen N, D, (bei + D) a a ju ta N, A, ( la -\- A )
l a s Mädchen hilft der Mutter Fata o ajută [cu plăcere] pe mama (la
[gern] (bei der Aricit). treabă).
1 Prin Valenz, punct pc oare-1 intifduccm Inrrptnâ ni această lecţie, sc Înţelege eapaeitWjBŞ
unui verb de a cere un anumit număr şi fel de părţi de propoziţie. (Pentru verbele prunelor
zece lecţii vezi G 134).

85
Karin: Vielen Dank. Helga, ich habe eine Bitte. Ich will bis morgen mit der Arbeit
fertig werden. Komm zu mir und hilf mir, du bist doch so geschickt. Um 2
Uhr kommt ein LKW (Lastkraftwagen) mit Sachen.
Helga: Ich helfe dir sehr gern beim Übcrsiedeln. Auch Ernst kann uns helfen.
Karin: Das ist sehr n e tt von euch. Bitte ruf dann Ernst an und kommt bald!
Helga: Ich komme so rasch wie möglich. Soll ich unterwegs noch etwas einkaufen?
Karin: Geh bitte in ein Lebensmittelgeschäft und kauf mir. ein Kilo Mehl, ein
Kilo Zucker, zwei Päckchen Butter und ein Päckchen Kakao. Ich möchte
heute auch noch die Geburtatagstorte machen.
Helga: Ich bringe alles mit, aber wann willst du noch die Torte machen?
Karin: Bia Nacht ist lang genug 1
'Helga: Brauchst du nicht auch Eier?
Karin: Nein, Eier kauf nicht, ich habe Eief zu Haus.
Helga: Bis dann, KarinI
Karin: Bis dann, HelgaI ■
(Sie legt den Härer auf). " "
1. Valenz1
A. a. läuten N a m na N
Das Telefon läutet. Telefonul sună.
b. a n rufen N, A - a telefana N , D j a da un telef»n)04 D
Peter ruft einen Kollegen an. Petre telefonează unui celeg d&
un telefon unui coleg.
c. legen N, A, Di* d pune N , A, Dir
Peter legt die ZeitUrig auf den Petre pune ziarul, pe mesă.
Tisch*
B. a. übcrsiedeln N, (Dir) a se muta N, (D ir)
Karin übersiedelt [heute] (ztt Karin se mută [astăzi] (la părinţi).
den Eltern).
b. gratulieren N, I), (*ji + D) a felicita N, A, (ie -f A )
Hans gratuliert dem Kollegen Hans îl felicită pe coleg [în fiöcbteim]
[jedes Jahr] (zum Gebuttä- (de z[ua lui de naştere):
tag).
c. helfen N, D, (bei + D ) a ajuta N, A, (la -\-A )
Das Mädchen' hilft de*: Mutter Fata o ajută (cu plăcere] pe nădnuf (la
[gern] (bei der Arbeit). treabă).
1 Frin^ Valenz, punct pe ( are 1 in traducem îneeptnd cu această lecţie, se înţelege capacitatea
unui verb de a cil« un anumit număr şi tel de părţi de propoziţie.-' (Pentru vörbol« prunelor
zece lecţii vtsi G 134).

85
Unele propoziţii, pentru a putea fi corecte şi complete din punct de vedere grama­
tical, trebuie 8& cuprindă doar verbul + o singură parte de propoziţie (pct. A. a.).
Alte prepoziţii trebuie să cuprindă, in med obligatoriu, două sau chiar mai multe
părţi de propoziţie.
Verbele oare iii mod obligatoriu cer o singură parte de propoziţie atnt considerate
verbe monovalente, cele caro cor două părţi de propoziţie bivalente (pct, A.b.),
cele care cer trei părţi de propoziţie trivalente (pct.'A.c.). Uneori părţile de propo­
ziţie cerute de verb pot fi emise (ca cola cuprinse Intre paranteze rotunde), ele
fiind facultative (pct. B.). Pe lingă părţile de propoziţie cerute de verb, o prepo­
ziţie poate cuprinde şi alte părţi de propoziţie, numite libere —>in număr nelimi­
ta t — cu valeare pur informaţională (cele date In paranteze drepte) (pct. B.).

• 2. Verbele modale: wollen, sollen

Ich / er / sie / es will bis morgen fertig sein.


Wir / sie / Sie wollen
Du willst
Ihr wellt
leb / er / sie / es seil ; ;
Wir / sie / Sie sollen
Du sollst
Ihr sollt
' ■
1. wollen „a voi“, „a vrea“ şi sollen „a trebui“ se conjugă neregulat. (-» 5B6,b,
6B5).
2. Construcţiile sollen -^infinitivul unui verb predicativ sa traduc adesea
prin conjunctivul prezent al verbului predicativ: Soll ich noch etwas kaufen? „Să
mai cumpăr cava?“ {vezi G 2®, 22,-128)

3. übersiedeln — ich übersied(e)le, du übersiedelst. . .

Ich übersied[e]le heute. Wir üheraiedel[«5n heute. ,


Du übersiedelst Ihr übersiedelt
Er übersiedelt Übersiedel^n sie / Sie heute?

1. Unele verbe au la infinitiv terminaţia -n (-+ 1B4). La verbele acestea, la


pers. I şi a IlI-a plural trebuie «misă vocale e din terminaţie«
2. Spre deosebire de limba română, verbul übersiedeln nu este reflexiv: Peter
übersiedelt. „Peter se mută.“ (vezi G 123)

4. das Übersiadeln

leb helfe dir gern beim (» b ei dem) Übersiedeln.


Übersetzen.

Infinitivele pot fi substantivate : übersiedeln -» das Übersiedeln; Toate infinitivele


substantivate slnt de genul neutru şi nu au plural, (vezi G 33)

88
6 . I m p e r a t i v u l f a m i l i a r -» 2B 6

A. Du schreib|st| die Übung nicht. Schreib die Übung!


Du kommjstj nicht zu uns. Komm zu unsl
, Du antworte [st| rumänisch. Antworte deutsch!
Du hilf|st| ihm nicht. Hilf ihm doch!
Bu grüß]t| ihn nicht. GrüB ihn doch!
Du f"hr|st| zu rasch. Fahr langsam!
Du übersiedel|st| heute nicht. Ubersied(e)le morgen I

1. Pers, a II-a sg. imperativ este identică cu pers, a II-a sg. prez. fără termi­
naţia -st. Se foloseşte de regulă fără pronume.
, 2. Verbele care primeso la pers. a l l - t sg. numai terminaţia -t pierd această
terminaţie la formarea imperativului.
3. Verbele care primesc Umlaut la indicativ prez. 11 pieri la imperativ.
4. Verbele terminate la infinitiv ţn n primesc la imperativ terminaţia -e.
(vezi G16)

B. Ihr schreibt die Übung nihht. Schreibt die Übung!


Ihr kommt nicht zü mir. Kommt- zu mir!
Ihr antwortet ' nicht deutsch. Antwortet deutsch!
Ihr helft ihm nicht* Helft ihm doch!
’ Ihr fahrt zu rasch. Fahrt langsam!
Ihr übersiedelt heute. Übersiedelt morgen!

Persoana a II*a pl. imperativ este identică cu pers. a II-a pl. prez., fără pronume
(ihr), (vezi G1S)

6. Imperativul negativ

Antworte ihm nicht! Nu-i răspunde (tu)!


Antwortet răspundeţi (voi)!
Antworten Sie răspundeţi (dv.)!

Imperativul negativ este identic cu imperativul afirmativ + nicht. Spre deosebire


de limba română, negaţia exprimată prin nicht se pune In urma verbului la impe­
rativ- (vezi G116)

7. Imperativul verielar campuse cu particule separabile

Bitte kauf mir alles eia!


bring mit!
füll das Formular aus!
T
La imperativ, la verbele compuse cm particule separabile (-»10 Bl) particula se'
desparte de verb şi trece la sfirşitu! propoziţiei.

8?
.
8 D eclin a rea n u m e lo r de persoane

Das ist Helgas Vater. Das ist der Vater von Helga.
Pauls Freundin. die Freundin Paul.
Kann ich m it Helga / Paul sprechen?
Ich rufe-H elga / Paul ans Telefon.

Poamele de persoane, indiferent de gen, primesc la genitiv sg. terminaţia -s. Numele
de persoană stă, de regulă, Înaintea substantivului pe care-1 determină şi care. este
nearticulat. Numele de persoană la genitiv poate fi Înlocuit prin von + dativ.
ţoezi G 5©j: , /

9. Pronumele personal la dativ: mir, dir, ihm, ihr.

dir? Danke, es geht mir gut.


Paul? ihm
Helga? ihr
dem Kind? ihm
euch! ‘ uns
ihnen1? ihnen
Ihnen? m ir / uns

4. Pronumele personal: îa dativ afe In limba germană doar o singură formă


5 15?. Deeh
— mie
- - ‘ Îm i
m ir
:w -mi
mi-
. Ca şi pronumele personal la acuzativ (-*• 5 B53), pronumele personal la dativ
Se pune o singura dată înlr-o propoziţie.
Mir schmeckt das Essen. -„Mie îmi place mlncarea“.1

10. Contopirea prepoziţiilor cu articolul: ■ins, a n s . . . -»10 B5

E r geht ins ( — in 4 das) Nebenzimmer.


ans ( = an 4 das) Telefon.
durchs ( = durch 4 * das) Zimmer.
Leg dich aufs ( = auf 4 das) Bett!
Das ist fürs ( = für • 4 * das) Kind.
Häng das Bild übers ( = über 4 das) Bett!

{vezi G 41)

11. abheben ţţ auflegen

Karin hebt dălţ: Hörer ab.


legt auf.

88
1.

(helfen) Ep ... immer gern.


Er hilft immer gern.

A. (sitzen)
a. Wo ... du? b. W© ... er? c. Wie ... ihr?
B. (rauchen)
a. ... Sie viel? b. Wieviel Zigaretten ... Sie an einem Tag? c. ... auch du schon?
C. (anrufen)
a. Ich ... dich uni 14 Uhr wieder ... . b . ... du den Kollegen ... ? C. ... Sie mich
bitte um 15 Uhr wieder ... .
D. (mitbringen)
a. Ich ... dir Zucker, B utter und Mehl ... . b. Was kannichdir noch ... ? c. ... du
das Album ... ?
E. (übersiedeln)
a. E r ... morgen, b. Wann ... ihr? c. Wann ... du? •
2. Erweitern Sie den Satz!

Ich fahre nach Bukarest.


Ich will nach Bukarest fahren.

a. Ich ühersieile. b. Ich rauche eine Zigarette, ©. Du s p r ic h s t «vt Pelga. ä. S tf f p s t


du hier in die Straßenbahn ein? ®. Wann übersicdeit. er? f. Wann b r in g t er die Möbel?-
g. Er gratuliert ihr, zum Geburtstag, h. Sie gratuliert ihm zum Geburtstag, i. Wir
fahren nach Mamaia, j. Wir rufen euch noch heute an. k. S p re c h t ihr mit Helga?
1. Fahrt ihr zu Helga? m. Kaufen sie Nüsse, Mehl und Butter? n. Helfen Sie dem
Kind bei den Aufgaben? o. Nehmen Sie den Bus oder die Straßenbahn? p. Kaufst
du heute ein? q. Hebst du den Hörer ab? r. Bringen Sie ihn mit?
3.

Hilfst du mir?
Natürlich helfe ich dir.

a. Hilft er dir? b. Hilfst du ihm? c. Helft ihr ihr? d. Helfen sie euch? e. Hel­
fen Sie mir? f. Helfen wir ihm? g. Gratulierst du Paul zum Geburtstag? h. Gratu­
liert ihr Helga zum Geburtstag?
4.

Ich übersiedle, (du)


Kannst du mir helfen?

a. Du übersiedelst, (ich) b. Er übersiedelt, (du) c. Sie übcrsiedelt, (K urt) d. Wir


übersiedeln, (ihr) e. Ihr übersiedelt, (wir) Î. Sie (ei / eie) übersiedeln, (die Kolle­
gen) g. Sie (dumneavoastră) übersiedelh,."(wir).
6.

Die Tochter iß t die Suppe nicht.


Die M utter sagt: „Iß die Suppe.“ ... v t
„Du m ußt die Suppe essen.“
S t ■
a. Die Tächter macht die Übung nickt, b. Die Tochter liest nicht laut. e. Die
Tächter öffnet die Tür nicht, d. Die Tochter rechnet niebt richtig. 'k*.' Ä e Tochter
wiederholt die W örter nicht. I. Die Tochter hilft dem Bruder nicht, g. Die Tochter
führt nicht m it der Straßenbahn. \ !

6. Setzen Sie in den familiären Imperativ!

Fahren Sie zum Bahnhof 1


-*•> Fahr zum Bahnhof! •i.
-* Fahrt zum Bahnnof !
t- ’r}"1r Ji- A
a. Rufen Sie ihn um 12 Uhr anl b. Helfen Sie doch dem Kind bei den Aufga­
ben !c. Bestellen Sie einen Lastkraftwagen! d. Gehen Sie ins Lebensmittelgeschäft!
e. Steigen Sie hier in nie Straßenbahn ein t

7.

— Soll ich ein; Taxi nehmen? .


**r Ja,'. natürlich nehmen Sie / nimm ein Taxi!

» .S e il ich dir Zeitungen bringen? b. Seil ich jihn anrüfen? Soll ick ssüm
Vertrag gehen? d. Seil ich nach Predeal fahren? ei Seil ich des Buch lesen? Î.
Seil ich einen LKW bestellen? g. Seil ich das Album mitbringe*? k,.i Sejl ich unter­
wegs einkaufen,? i. Seil ich das Telegramm aufgeben?

S.

Monika hat morgen Geburtstag."W as kaufst du L, ? ;€


Monika hat mergen-Geburtstag. Was kaufst du ihr?» * /

a. Hans h at morgen Geburtstag. Was kaufst du ? b. H e l^ hat meifgeri G eburtsţ


tag. W ann gratulierst du .,.? c. Ich übersiedle morgen. Kannst du ... helfen?
d. E r möchte ein wenig Salz. Möchtest dü es ... reichen ? e. Ich habe Durst. Bringen
Sie L. bitte1 eiţie Flasche Wein, f. Ich habe Hunger. Bringen Sie ... bitte eine
Portion Braten und ein Eis. g. Du hast bestimmt viel Arbeit. Ich helfe ... gern,
h. Sie (ei) haben heute Zeit. Sie kennen m it ... in die Gemäldegalerie gehen. I...
Gerd kommt bald zu ... . Ich gehe m it ,... ins Theater», J* Frau und H err Wehär
sind seit einigen Tagen in Bukarest. Ich gehe heute zu: ..i ins Hotel, k. Ihr habt
heute viel Arbeit. Ich kemmc zu ich möchte ... helfen. li Sie (dumneavoastră)
haben bestimmt viel Arbeit. Icfr" hefte

90
9. nUh oder m ichf dir ©der dich? ihm oder ihn? ihr oder sic ? sie oder ihnen?
Sie oder Ihnen?

E r grüßt ... E r hilft . . . .


E r grüßt mich / dich / uns ... E r hilft m i r / d i r / i h r ...
ft. E r gratuliert ... zum Geburtstag, b. E r besucht ... morgen, e. E r ru ft ...
bald an. d. E r ist b e i ... . e. B at ist f i i r .... f. E i g e h t... gut. g. Dia Schwiegereltern
kämmen morgen zu .... h. E r h ilf t... immer, i. Das Essen schm eckt... gut. j. Alina
reicht ... das Brot.
10.

Karin nim m t die Straßenbahn. (Kino)


S it möchte ins Kina.

a. Karin nimmt die Straßenbahn. (Hotel) b. Helga nimmt den Bus. (Volkshoch­
schule) c. Gerd nimm t ein Taxi. (Stadt) d. K urt nimmt den Bus. (Pest) a. Inge
nim m t ein Taxi. (Haus) 1. Ich nehme die U-Bahn. (Bahnhof) g. Wie nehmen die

.
U-Bahn. (Flughafen) h. Ich nehme den O-Bus. (Eltern)
11

T- Ist Monikas Vater / der V ater van Monika Arzt? (Anna)


— Nein, Annas Vater ist Arzt. / Neift, der Vater van Anna ist Arzt.

a. Ist Monikas Vater Chemiker? (Maria) b. Ist Pauls Sahn Physiker? (Emil) c.
Ist Helgas Bruder Arbeiter? (Inge) d. Isţ die Tochter von Marie Physikerin? (Ange­
lika) e. Ist Marias Schwester Lehrerin? (Anda)
12. Stellen Sie Fragen!

— Helga ist im Nebenzimmer.


— Wo ist Helga?

a. Die Möbel sind in der Wehnung. b. Helga geht zu Karin. e. Sie ruft Paul an.
d. E r gratuliert Karin zur Wohnung. e. Sie bringt Briefmarken mit. f. Mie
Schwiegereltern kommen morgen, g. Paul hilft ihnen, h. Monika wird zwei Jahre alt.
i. Helga gratuliert Karin zu Menikas Geburtstag. J. Karin will in der Nacht die
G eburtstagsterte machen.
13. Übersetzen Sia!
A. a. Telefonul sună. Demnul Schuster, tatăl lui Helga, ridică receptorul.
b. Soţul m eu e plecat din localitate, c. Socrii mei vin duminică la noi, e ziua lui
Monica. d.— Vreţi să veniţi (vei / dumneavoastră) mline la noi? Monica Împli­
neşte dai ani, — Venim / vin cu m ultă plăcere, a. — Mă poţi ajuta puţin? — Te
ajut cu plăcere, f. — îţi fac eu tortul. Ai totul: făină, nuci, zahăr, ouă? — Da, am
totul. g. — Vin imediat la tine. — Iţi mulţumesc mult. h. — Clnd le faci pe toate?
— Noaptea e destul de lungă.
B. a. Mie nu?mi place tortul cu nuci, b. Iţi cumpăr făină, zahăr şi nuci. c. Ce-i
cumperi lui? d. Vă mulţumesc (vouă / dumneavoastră) pentru, tot. ©. Ne dai.plinea?
•!. Clrid vă m utaţi? g. Ce vrei să-i cumperi Alinei? h. Vrei să-mi telefonezi la ora 8

91
seara? Acum mă duc In oraş, dar la ora 7 slnt acasă. i. — Am o rugăminte. Mă mut,
mă poţi ajuta? — Fireşte, j. Te ajut cu multă plăcere, k. — Cum Iţi / vă merge?
— îmi merge bine. 1. — Cum li merge lui Petre? — Lui li merge bine, dar Alinei
nu-i merge bine, e de o lună bolnavă.
C. a. Dă-mi o ţigară, b. Daţi-mi, vă rog, (voi / dumneavoastră) untul. e. Plecaţi
cu trenul, nu cu maşina, d. Fă astăzi cumpărăturile I e. Cumpără zece ouă şi trei
pacheţele de unt. f. Du-te la un magazin de alimente şi cumpără totul pentru tort.
g. Sună telefonul. Ridică receptorul! h. Citeşte această telegramă. i< Citiţi (voi /
dumneavoastră) cu glas tare.

Merken Sie sich!

Das Telefon klingelt / läutet.


— Rauchen Sie? — Neinr danke.
— Wie geht es Ihnen? — Danke, es geht mir / uns gut.
Wir übersiedcln morgen.
Mein Mann ist verreist.
Ich habe viel Arbeit.
Ich habe Zeit genug!
Wir kommen so rasch wie möglich.
Wir helfen dir gernl
Bis dann!
KARIN ÜBER SIED ELT (II) 12 A

• \ • •- •

IN K A RIN S WOHNUNG

Hier iai das Vcitimitter. Rechts jieg en


K a r i n (z e ig t d er F re u n d in d ie W a & n u n g J :
das Schlafzimmer,' das Kinderziimmer und das Badezimmer, mit Teile ttc.
Links ist das- Wthnzimraer.
H elga: W» ist die Küche?

1. Verzimmer
2. Schlafzimmer
Şi Kinderzimmer
4. Badezimmer
5. Wohnzimmer
6. Küche
7. Arbeitszimmer
8. G a r a g e ■

K a r in : Neben dern Wohnzimmer. Hinter dem Haus haben wir ein Gärtchen und
eine Garage. Dort steht schon unser Auto.
H elga: Die Einteiluhg der Wohnung gefüllt mir sehr gut. Hast du schon alle
Möbel hier?
K a r in : Nein, nach nicht. Der. Möbelwagen kommt erst in einer Stunde.
H elga: W® ist Angelika?
K a r in : Im Kinderzimmer. Dort stehen die Möbel schon.-
H elga: Du warst aber fleißig!
(S ie gehen in s K in derzim m er. A ngelika sitzt unter dem Tisch a u f dein Teppich
und sp ie lt m it einem Staffhändchen. K a rin setzt sie schnell a u f einen Stuhl.
H elga gibt dem K in d ein B ilderbuch u n d eine Schachtel B anbans,)
* Das Zimmer ist hell und sonnig; die Möbel sind hübsch. Sind sie neu?

93
K arin: Ja, außer dem Bettchen. Das ist alt.
Helga: W arum steh t das Bettchen zwischen dem Fenster und der Tür? D ort
zieht cs doch, Im Sommer geht es auch so, aber im W inter . , ,

Karin: Du hast recht, Helga. Ich stelle es lieber an die W and dort, neben den
Schrank. ■„
Helga: Gehen Wir an dţc A rbeit? W om it beginnen wir?
Karin: Mit dem Wohnzimmer.
Helga: Wir machen rasch einen Plan. Hier habe ich einen Bogen Papier
und eine» Kugelschreiber. Das hier ist das Wohnzimmer. Wohin kommen
die Möbel?

94
Karin: Ich denke, wir itellen die Ceuch an die Wand hier, das Bücherregal an
die Wand dert, den Sessel ver das Bücherregal und die Stehlampe neben den
Sessel,
Helga: Und den Tisch und die Stühle in die Mitte des Zimmers, unter die Lampe?
Karin: Wir haben einen Allzwecktisch. Der kann vor der Ceuch stehen. Helga,
wehin stellen wir die Musiktruhe, das Klavier und den Fernseher?
Helga: Das Klavier und die Musiktruhe können an der Wand hier stehen, und
den Fernseher stallen wir auf ein Tischlein zwischen daB Klavier und die
Musiktruhe. Dort ist nach Platz genug.
Was legst du auf den FuBboden?
Karin: Den Teppich von den Eltern.
Helga: Hängst du keine Bilder, keinen Spiegel an die Wand?
• Karin: Dach, über die Ceuch möchte ich Bilder hängen. Im Wehnzimmer brau­
chen wir keinen Spiegel. Ein Spiegel hängt sehen im Badezimmer über dem
Waschbecken.

t5
Ernst: G utin Tag, Ksirlni G ute« Tag, Helga!
Helsa: W a ru m k e m m ß i du SO spät?
Ernst,: Ich war sehr beschäftigt. Bitte entschuldigt mich. Liebe Karin, dir und
K u rt wünsche ich alles Gute, viel Glück und Erfolg. (E r gibt Karin einen
Strauß Rosen und zwei Flaschen W ein).
K arin: (stellt die Blumen iţi eine Blumenvase, jDie Flaschen W ein legt sie in den
Kühlschrank). Vielen Dank, Ernst. K urt ist am Freitag zurück, und wir
trinken den Wein zusammen.
Helga und Ernst: Sehr gern.
Helga: Aber je tzt los an die Arbeit!

12 B
1. Valenz

setzen N, A, Dir a aşeza la pune N , A, Dir


Die Mutter setzt das Kind auf den Mama aşază/pune copilul pe scaun.
Stuhl.
stellen N, A, Dir a puncja aşeza N , A , Dir
(in picioare, vertical) ’
Sie stellen das B ett an die Wand, Ei pun/aşeaZă patul la perete.
hängen N, A, Dir a agăţa/a attrna N , A , Dir
Erich hängt den Spiegel über das Erich agaţă/atlrnă oglinda deasupra
Waschbecken. chiuvetei.

(vezi G 134)
2. Ich w ar . . .

ich/er/sie/es war sehr beschäftigt,


du Warst
wir/aie/Sie waren
ihr wart

war, warst ... este imperfectul verbului sein, (vezi G 127)


3. Verbe corespondente

Verbele mişcării Verbele stării


W ohin! — Karin setzt das Kind auf Wo? — Das K ind sitzt auf dem Stuhl.
den Stuhl.
stellt das Regal an Das Regal steht an der Wand.
die W and.
legt den Teppich auf Der Teppich liegt auf dem
den Fußboden. Fußboden.
hängt das Bild an Das Bild hängt an der W and.
die W and.
steckt den Brief in Der Brief steckt in dem Brief-
den Briefkasten. kästen.

96
tntftl v ögele mişcării* de ex. stellen „n pune, a aşeze vertical, ln picioare“, legen
„a pune“, „a aşeza orizontal“, „a culca“, setzen „a aşeza“, „a pune* şi verbele
stării stehen „a sta vertical, In picioare“, liegen „a sta culcat, orizontal“ şi sitzen
„a şedea“, „a sta jos“ există o dependenţă logică, verbele stării exprimlnd o stare
pe iac, cauzată de corespondentele Ier: verbele mişcării.
Verbele mişcării se Întrebuinţează Întotdeauna cu un complement la acuzativ.
Slnt deci tranzitive.- După aceste „verbe, prepoziţiile carp se construiesc cu dativul
şi acuzativul cer acuzativul.
Verbele stării slnt intranzitive. După aceste verbe, prepoziţiile care se' construiesc
cu dativul sau acuzativul cer dativul. Verbele hängen şi stechen pot exprima
a tlt starea pe loc cit şi mişcarea, hängen lnsemnlnd atît „a fi atlrnat de ceva“,
cit şi „a atfrna (ceva)“, iar stwltßu atît „a fi băgat, a fi pus,? cit şi „a băga,
a pune“, (vezi G 37)
4. Prepoziţii cu dativul sau cu acuzativul

wo . wohin . . . ?
Die Stehlampe steh t hinter dem Sessel. \y ir stellen sie hinter den Tisch.
Die Musiktruhe steht neben der Tür. W ir stellen sie neben das Regal.
Das Bild hängt über der Couch. W ir hängen es über das Regal.
Der Tisch ste h t nicht unter der Lampe, W ir stellen den Tisch Unter die Lampe.
©er Sessel sta h tij)|ţh t vor dem Bümer- W ir stellen den Sessel vor das Blicher-
rcgal. regal.
Der Fernseher steht nicht zwischen Wir stellen ihn zwischen die M usik­
der M usiktruhe und dem Klavier. truhe und das Klavier.
wann . . . ?
Der Möbelwagen kommt in einer Stunde.
Wir übersiedeln im Sommerl&va. Montag.

1. bitt ftUmai prepoziţiile an, auf şi Jh (-* 4® 14), ci şi p re p o z iţie hinter, neben,
über, unter, vor şi zwischen cer dativul sau acuzativul.
2. Prepoziţiile bicazuale cer dativul nu numai la Întrebarea wo, ci şi la Între­
barea wann, (vezi G 90, 91)
5. Prepoziţii cu dativul: auBer -* 10 B3

Außer dem Schrank ist alles neu.


der Lampe
dem Bettchen

6. Pronumele demonstrativ: der, die, das

— Ist der Tisch frei? —■Nein, der ist besetzt.


die Couch neu? die alt.
das B ettchen das
— Sind die Möbel die sind

der, die, das nu este numai articol, ci şi pronume dem onstrativ: „acest, aceasta“.
Ca pronume dem onstrativ are la nominativ, dativ şi acuzativ singular şi la nomi­
nativ şi acdzativ pîutttl aCoîCaşi forme ca şi articolul hotărit. (vezi G 64)

97
7 I.im ka gerinana. 0lir$ p n jţtjc, v*l. I
7. S u b s ta n tiv e c o m p u s e

Das ist das Wörterbuch. (die Werter -f das Buch)


Bücherregal. (die Bücher + das Regal) .
der Ärztekongreß. (die Ärzte -f der Kongreß)
das Kinderzimmer. (die Kinder -j- das Zimmer)
die Straßenbahn. (die Straßen -f- die Bahn)
das Badezimmer. (das Bad -f e 4- das Zimmer)
Ihr Geburtstag. (die Geburt + s -f der Tag)

i» Cuvintul determinativ (-+ 5 B8) poate sta şi la nominativ plural.


2. Uneori Intre cüvtttul determinativ şi cuvintul de bază se intercalează
un sunet de legătură (e, s etc.).
8. S u b s ta n tiv e d im in u tiv e : -eben, -lein
Das Bettchen ( = Bett + -chen) ist alt.
Das Klj^d spielt mit einein Hündchen. (= Hund + Umlaut -f -chen)
Hinter dem Haus haben wir ein Gärtchen. (— Garten + Umlaut + -chen)
Der Fernseher steht äuf,einem Tischchen/Tischlein. (=* Tisch + -chen/-lein)
1. Substantivele diminutive slnt de genul neutru şi fac parte din grupa I de
plural (-+ 4 B 1)
2. Substantivele diminutive au Umlaut, dacă substantivul de bază are a,
au, o sau u In rădăcină.
3. Substantivele terminate in *en (de ex. G arten) îl pierd pe -en la formarea
diminutivului;
9. Die Jahreszeiten — Anotimpurile
Karin übersiedelt im Frühling. Karin se mută la primăvară.
Sommer. vară.
Herbst. toamnă.
Winter. iarnă.
Substantivele Frühling, Sommer, Herbst şi Winter sînt de genul masculin.
10. trei ţt besetzt; beschäftigt
— Ist dieser Tisch frei? — Nein, er ist besetzt,
— Bist du morgen — Ich bin beschäftigt.

12 C
t

(sein) Wo ... du gestern?


We warst du gestern?
a. We ... Sie gestern vormittag? b. Wo ... sie (ei, ele) gestern abend? c. Wo ...
«ie (ea) gestern nachmittag? d. Ich ... gestern im Kino. e. Er ... vorgestern bei
uns. f. ... ihr schon bei Karin?

98
7. S u b s ta n tiv e c a m p u s e

Das ist das Wörterbuch. {die Werter + das Buch)


Bücherregal, (die Bücher -|- das Regal) ,
der Ärztekongreß, (die Ärzte + der Kongreß)
das Kinderzimmer, (die Kinder -j- das Zimmer)
die Straßenbahn, (die Straßen -f die Bahn)
das Badezimmer. (das Bad + e -j- das Zimmer) /
Ihr Geburtstag. (die Geburt + s -f der Tag)

1. Cuvlntul determinativ (-*• 5 B8) poate sta şi la nominativ plural.


2. Uneori intre cuvintul determinativ şi cuvintul de bază se intercalează
un sunet de legătură (e, s etc.).
8. S u b s ta n tiv e d im in u tiv e : -cheu, -lein
Das Bettehen ( = Bett -|--chen) ist alt.
Das Kind spielt mit einem Hündchen. (= Hund + Umlaut + -eben)
Hinter dem Haus haben wir ein Gärtchen. ( = Garten + Umlaut + -eben)
Der Fernseher steht auf einem Tischchen/Tischlein. (== Tisch -chen/-lein)
1. Substantivele diminutive sint de genul neutru şi fac parte din grupa I de
plural ( - » 4 1 1)
2. Substantivele diminutive au Umlaut, dacă substantivul de bază are a,
au, o sau U in rădăcină.
3. Substantivele terminate in *en (de ex. G arten) 11 pierd pe -en la formarea
diminutivului!
9. Die Jahreszeiten — A n a tim p u r ile

Karin übersiedelt im .Frühling. Karin se mută la primăvară.


Sommpr. vară.
Herbst. toamnă.
Winter. iarnă.
Substantivele Frühling, Sommer, Herbst şi Winter sint de genul masculin.
10. trei besetzt; beschäftigt
— Ist dieser Usch frei? — Nein, er ist besetzt.
— Bist du morgen _ — ich bin beschäftigt.

12 C
1.

(sein) Wo ... du gestern?
Wo warst au gestern?
a. Wo ... Sie gestern vormittag? b. Wo ... sie (ei, eie) gestern abend? c. Wo ...
sie (ea) gestern nachmittag? d. Ich ... gestern im Kino. e. Er ... vorgestern bei
uns. f. ... ihr schon bei Karin?

91
2.

(sein) Wü warst du im Somuncjţ? (Schwiegereltern)


Im Sommer war ick bei den Schwiegereltern.
a. Wo warst du im Winter? (Sinaia) b. We waren Sie im Frühling? (Predeal)
c. We waren sie im Herbst? (Eltern) d. W® war sie gestern abend? (eine Freundin)
e. We war er gestern nachmittag? (eia Freund);!, .Wo wart ihr am Mentag vor­
mittag? (Post)
S.

— Wohin stellen sie die Couch? (Wand). — Wo steht die Couch? (Wand)
— Sie stellen die Couch an die Wand. — Jetzt steht sie an der Wand.

t . Wohin stellen sie das (Whod) We steht das lettchen? (Wand)


b. Wohin hingen sie das Bild? (Wand) Wb hingt das Bild?. (Wand) c, Wehin
hängen sie die Gardinen? (Fenster) Wo hängen die Gardinen? (Fenster) d. Wohin
stellen sie den Sessel? (Fenster) Wo steht der Sessel? (Fenster)
4.
Wohin legen Sie den Teppich? (Fußboden) *« Wo liegt der Teppich?
'.(Fußboden)
Sie legen den Teppich auf den Fußboden. — Jetzt liegt er auf dem Fußboden.

a. Wohin stellt er die Flasche Sekt? a'. Wo steht die Flasche Sekt?
(Kühlschrank) (Kühlschrank)
b. Wohin setzt sie das Kind? (Stuhl) V, Wo sitzt das Kind? (Stuhl)
e. Wohin stellt sie den Fermsehşr?; e'. Wo steht der Fernseher? (Tisehchen)
(Tischchen)
d. Wohin legen sie den Teppich? (Couch) d\ Wo liegt der Teppich’? (Couch)
e. Wohin legt sie die Zeitschrift? e'. Wo liegt die Zeitschrift?
(der Fernseher) (der Fernseher)
I. Wohin legt sie den Bogen Papier? I'. Wo liegt der Bogen Papier?
(Schreibtisch) (Schreibtisch)
g. Wohin hängen Sie das Bild? (Wand) g'. Wo hingt das Bild? (Wand)-
■ 5.

Wann findet der Kongreß statt? (Frühling)


Der Kongreß findet im Frühling statt.
a. Winter; b. Herbst; c. Sommer; d. Montag; e. Dienstag; Î. Mittwoch; g. eine
Woche.
ß. e i t l e n oder s e tz e n ; ste h e n oder s te lle n ; lieg en oder leg en ; h ä n g e n ; ste cken ?
a. Herr Schuster ... in einem Sessel, b. Karin ... Angelika auf einen Stuhl, e. Die
Möbel ... schon im Kinderzimmer, d. Das Kinderbett ... zwischen dem Fenster
und der Tür. e. Wir ... das Bettchea an die Wand da. f. Der Teppich unter
dem Bett. g. Wir ... den Teppich unter den Tisch, h. W® ... die Bilder ven den
Eltern? i. Sie ... über der Couch, j. Seit wann ... der Schlüssel im Schloß? k. Das
Mädchen ... den Schlüssel Ins Schloß. 1. Helga den Stuhl vor den Spiegel.

n
m. Das Mädchen ... vor dem Spiegel, n. ... wir den Spiegel an die Wand? o. Er ...
schon im Badezimmer an der Wand. p. Der Kugelschreiber ... auf dom Schreib­
tisch.
7. ■

Die Zeitung lieg t auf d e m Fußboden. (Tisch)


Sie sie bitte auf d e n Tisch!
L eg en

a. Das Bilderbuch liegt auf dem Fußboden. (Tisch) b. Der Brief liegt auf der Zeitung.
(Schreibtisch) c. Das Kind sitzt auf dem Fußboden. (Stuhl) d. Das Bild h ä n g t an
der Wand hier. (Wand dort) e. Das Bücherregal stritt nach nicht an der Wand.'
(Wand) f. Der Sessel steh t hinter dem Tisch. (Stehlampe) g. Das Klavier ste h t im
Schlafzimmer. (Wehazimraer) Jt, ©er Teppich von den Eltern liegt im Wehnzim­
mer. (Schlafzimmer) 1. ©er Spiegel hängt über dem Waschbecken. (Ceueh) j. Bas
Bild h ä n g t über dem Bett. (Fernseher) k. Die Musiktruhe steht neben der Couch.
(Klavier) 1. Der Teppich liegt unter dem Bett. (Tisch) m. Das Radietischchen
Steht vor dem Fenster. (Tür) n. Der Fernseher steht zwischen dem Bett und dem
Bücherregal. (Tischchen; Musiktruhe)
I.

Liegt der Garten ver dem Haus?


Nein, er liegt hinter dem Haus.

a. Steht die Stehlampe ver dem Sessel? h. Liegt die Garage ver dem Haus? e. Ist
das Gärtchen vor dem Haus? d. Erwartest du mich ver der Veikshechtchule ?
e. Steht das Taxi ver dem Hotel? f. Hält die Straßenbahn vor der Universität?
9.

Liegt der Brief auf dem Tisch?


Nein, er liegt unter dem Tisch.

a. Liegen die Ansichtskarten auf der Zeitung? b. Liegen die Briefmarken auf
dem Heft? c. Liegen die Briefe auf dem Tisch? d. Liegt der Kugelschreiber auf
dem Bett? e. Liegt der Bleistift auf dem Buch?
10. Verwenden Sie die richtigen bikasuellen Präpositionen und den Artikel!

Er geht Nebenzimmer.
Er geht in das/ins Nebenzimmer,

a. Sie gehen......./... Kinderzimmer, b. Andrei g e h t... ... Post, c. Er g e h t......


Schalter 2. d........Nebenschalter gibt nian Telegramme auf. e. Das Bild des
Bruders hänge ich ........ Wand da. f. Die Stehlampe steht ... ... Bücherregal
und Sessel, g. Wir legen die Bücher ... ... Bücherschrank, h. Was hängt ... ...
Waschbecken? i. Ich hänge den Spiegel ... Bett. j. Der Wein steht sehen
... ... Tisch, k. Die Küche liegt Wohnzimmer. 1......... . Bücherregal steht
ein Sessel, in. Das Kind spielt ... ... Tisch, n. ... Kinderzimmer sind die
Möbel neu.

100
11. «tu, außer, van, seit? '
a. Sie Jţommen ... dem Kinderzimmer, b. ..; dem Bettchen tind alle Möbel da.
e. Alle waren bei mir .... ihm. d. Das Bilderbuch und die Schachtel Bonbons
sind ... Helga, e. Ich wohne ... einem Jahr hier. t. Ist das der Teppich den
Eltern?' g. ... wann sprechen Sie deutsch?
12. wo? woher? wohin? warum? womit? wann?
A. ... steht' das Kinderbett? b. ... stellt sie das Kinderbett? c. ... hängen sie den
Spiegel? d. ... hängt das Bild der Eltern? e. ... stecken Sie den Bäef? f.%4-
steckt der Schlüssel? g. ... stecken Sie den Schlüssel? h. ... kommen Sie? i. ...'
kommt er heute nicht? j. ... kommt das Klavier? k. ... erwartest du sie? I. ...
sprechen Sie so rasch? m. ... spielt Angelika? n. ... kommt er nach Bukarest?
13. Bilden Sie Diminutivei

der Garten; ........ liegt vor dem Haus. . ...... ■ -■


Das Gärtchen (Das Gärtlein) liegt vor dem Haus.

a. der Tisch; ....... steht in der Mitte des Zimmers, b. der Hund; ... ... ist aus
Stoff, c. das Stück} ... ... Torte für ihn liegt hier. d. das Huhn; ... .. schmeckt
ausgezeichnet, e. die Torte; Kaufst du ........ ?
14. Stellen Sie Fragen!

• Die Wohnung gefällt Helga sehr.


Wie gefällt Helga die Wohnung?

a. Die Zimmer sind hell und sonnig, b. Die Wohnung hat drei Zimmer, c. Die
Küche liegt neben dem Wohnzimmer, d. Angelika spielt mit einem Stoffhündchen.
e. Helga schenkt Angelika ein Bilderbuch, I. Sie stellen die Musiktruhe an die
JYand. g. Der Spiegel hängt über dem Waschbecken, h. Er braucht einen Bogen
Papier, i. Er schreibt mit dem Kugelschreiber. ^
13. Antworten Siel
Ä. a. Wie ist Karins Wohnung?
b. Wieviel Zimmer hat sie?
e. Wohin stellt sie die Ceuch?
den Allzwecktisch?
den Tisch und die Stühle?
den Sessel?
’ das Klavier?
■? die Musiktruhe ?
den Fernseher?
d. Wohin hängt sie das Bild?
den Spiegel?
B. Wohin fahren' Sie im Winter?
Frühling? ■
Sommer?
Herbst?
in einer Stunde?

131
C. a. W« wohnen Sie?
b. Wie groß ist Ihre Wohnung?
e. Haben auch Sie Vorzimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinder»
zimmer, Badezimmer und Küche ?
d. Was steht im Wohnzimmer?
Schlafzimmer?
Kinderzimmer?
in der Küche ?
•16. Übersetzen Sie (
a. Mergem ln grădină, b. Copiii se joacă ln grădină, c. — Undo pui studioul?
—Pun studioul Intre dulap şi fereastră, d. Covorul este pe duşumea, în faţa
patului, e, Mline pun covorul pe duşumea, în faţa patului, f. Daţi-mi, vă rog, o
coală de hîrtie şi un pix. g. De ee vii aşa de tlrziu? h. Vă doresc toate cele bune.
1. Vă rog să mă, scuzaţi, am fost foarte ocupat, j. —Masa este ocupată? «=- Nu,
aceasta e liberă, k. Mobila nu e nouă, e veche. 1. Includeţi vă rog uşa, trage.

Merken Sie sieh!

Ic h ‘wünsche dir alles Gutei Der Tisch ist besetzt.


viel Glück 1 Peter ist beschäftigt,
viel Erfolg!
Die Kinder spielen. Copiii se joacă.
Die Möbel sind nicht alt, sie sind neu. Mobila nu este veche, e nouă.
IM KAUFHAUS 13 A

(Inge und Maria stehen vor den großen Schaufenstern eines modernen K auf­
hauses.)
Inge: Monika hat morgen Geburtstag. Was soll ich ihr kaufen? Was rätst du
mir? Du berätst mich immer gutl
Maria: Wie alt wird die kleine Monika?
Inge: Sie ist nicht mehr so klein. Sie wird sehen zehn Jahre alt.
Maria: In diesem großen Kaufhaus findest du bestimm t etwas für sie.
Inge. Im Schaufenster hier sind Kinderschuhe. Diese weißen Schuhe sind hübsch
und nicht teuer. Ich denke, ich kaufe Monika ein Paar Schuhe. Welche
Schuhe gefallen dir?
Maria: Schuhe machen ihr bestim m t keine Freude.
(Vor dem Schaufenster mit Konfektiomwaren für Herren, Barnen und Kinder)
Inge: Sehr hübsch ist diese weiße Bluse mit dem blauen Reck. Auch das rote
Kleid gefällt mir.
Maria: Es ist entzückend und recht billig. Das ganze Kleid kostet 132QLei. Ich
hatte ein Kleid in dieser Farbe ...
Inge: Jener weiße Mantel dort in der Ecke paßt gut zu dem roten Kleid.
(Vor dem Schaufenster mit H e rren D a m en - und Kinderwäsche, Strümpfen
und Socken/ ■ ■;
Ingo: Sehr hübsch ist dieser blaue Schlafanzug. Ich kann mich wirklich nicht
entschließen.

103
Maria: Das macht nichts, wir gehen jetzt ins Kaufhaus hinein und kaufen Manika
das Geschenk. Ich will mir auch Knöpfe für das neue.Kostüm kaufen. Inge,
sag mal, treiht Manika Spart?'
Inge: Ja. Sie führt Schi, läuft Schlittschuh und spielt Teiigis, Manika macht
mit der Schute; 'Ausflüge in die Berge. Sie kann auch lühwimraen Und rad-
fahrrn.
Maria: Kauf ihr dşeh e|u Paar Schlittschuh®: pder eine Luftmatratze ©der ein
Fahrrad.
Inge: Das ist eine Ideel Sie wünscht sich schon lange ein Fahrrad.
Maria: Hast du aber Geld genug? Fahrräder sind nicht teuer, aber auch nicht
billig. Ein Kindterfahrrad kostet ungefähr 130® (tausenddreihundert) Lei.
Inge: Ich habe Geld genug, ich kaufe ihr ein Fahrrad. Da freut sie sich bestimmt
sehr.
(Die zwei Freundinnen gehen durch die große Halle des Kaufhauses. Rechts
ist die Abteilung für Toilcttenart$el; Seife, Zahnpaste, Kölnischwasser, Parfüm,
Kämme, Bürsten: links sind Radioapparate, Fernseher, Tonbandgeräte, Platten-
■ Spieler und SchallplatfmJ, , ^
Marfol I:n weighöiu Stockwerk sintj die Sportartikel, im Î. (ersten) ©der im 2.
(zweiten)?
Inge: Ich glaube, im & (dritten) Stock;' im 1. (ersten) ist die Abteihing für
TögUiwmmi,. im 2. (zweiten) für Haushaltwaren und im 3, (dritten) für
Sportartikcl und Spielwaren. Komm zum Fahrstuhl,
(In 4er Abteilung für Spörtartikel)
der Vcrkăţtfeţ: Bitte schön?
Maria: Kin Fdbrnul für ein Mädchen von 10 Jahren.
, (Der Verkäufer bringt ein Fahrrad und zeigt es den Freundinnen.)
Ingeţ ;Was sagst du, Maria, soll ich es Monika, kaufen ?
Maria: Ja, ■natürlich. Kauf es ihr!
(Inge nißUilf bpm Verkäufer den Kassenzettel, zahlt an der Kasse und bekommt
das Fährrad an der WarenausgahCi Maria geht noch Knöpfe kaufen. Die zwei
Freundinnen treffen sich wieder am Ausgang und verlassen das Kaufhaus).

13 B

1, Valenz

r a t e » N , D, A a sfătui N, A, A
Was rätst d u m ir ? Ce mă sfătuieşti? -
beraten N, A, Mod a sfătui /V ,. A, Mod
V a t e r b e r ä t m ic h [immer) gut. T a t a mă sfătuieşte [lntatdeauna] bine.
passen N, zu -f- D ® se asorta N, cu - f A
D ie g e lb e B lu s e pallt zu»v Bluza galbeni se asortează cu fusta
braunen R o c k . mar®.
0 se potrivi N, la + A
Bluza, galbenă se potriveşte la fusta
mar®.
( v e z i G 134)

104
2. Ick hatte . . .

' Ick/er katte einen Mantel in dieser Farbe, ~

Wir/sie/Sie batten keine Zeit,


Bu hattest Schlittschuhe,
Ihr battet

hatte, hattest . . . este imperfectul verbului haben. (vezi G 127)

I. Declinarea tlabi a aijectiveler (Regula I.)

Singular Plural
N. Der blaue Mantel ist schin. Bie blauen Mäntel sind schön.
Die Bluse Blusen
Bas Kleid Kleider
G. Die Farbe des blauen Mantels ist Bie Farbe der blauen Mäntel ist
schän. sebOn.
der Bluse Blusen
des Kleides Kleider
B. Bas palt zu dem blauen Mantel, Bas palt zu den blauen Mänteln.
der Bluse. Blusen.
dem Kleid. Kleidern.
A. Ich kaufe den blauen Mantel. Wir kaufen die blauen Mäntel.
die blaue Bluse. Blusen.
das Kleid. Kleider.

1. Adjectivul precedat de articelul hetärlt sau de un prenume cu terminaţiile


articelului hetärlt (dieaer, diese, dieses; jener, jene, jenea etc.) ae declină alab,
adică primeşte:
— la nominativ af., la toate genurile 1 <(
— la acuzativ sg., feminin fi neutru / *
—la teata celelalte cazuri: -ea {vezi G 52)
2. In limba germană, spre deosebire de limba rămână, adjectivul atributiv
stă, de regulă, Înaintea substantivului.

4. dieser jener

Bieser Mantel ist bübsch. Aueb jener Mantel gefällt mir.


Biese Bluse . jene Bluse
Dieses Kleid jenes Kleid
Biese Sehuhe sind jene Schuhe gefallen

Prenumele demonstrative de apropiere dieser, diese, dieses „acest, acesta, această


aceasta" ca fi prenumele demonstrativ de depărtare: jener, jene, jenes „acel, aeela
aeea, aceea“ se declină ea articelul betărit. {vezi G $5)

105
6. P r o n u m e l e r e f l e x i v

Ich wünsche ein mir


Wir wünschen uns ein
Fahrrad. Fahrrad.
entschließe mieh schwer. entschließen schwer.
Du wünschst dir ein Ihr wünscht euch ein
Fahrrad. Fahrrad.
entschließt dich schwer. entschließt schwer.
Er/Sie/Es wünscht sich ein Sie wünschen sich ein
Fahrrad. Fahrrad.
entschließt schwer. - entschließen schwer.
Wünschen Sie ein
Fahrrad?
Entschließen schwer?

1. Prenumele reflexiv are In Rmba germană o singură formă proprie lieh» care
se Întrebuinţează pentru persoana a IlI-a sg. şi pl. masculin, feminin şi neutru,
ca şi pentru ferma l e politeţe. Acest pronume are atlt valoare de dativ cit şi de
acuzativ Pentru persoanele I şi a Il-a sg. şi pl. se întrebuinţează -ca pronume
reflexive formele respective file pronumelui personal la dativ şi acuzativ, (pezi G 58)
2. Pronumele reflexiv se pune, in limba germană, In urma verbului conjugat :
E r freut sich.

, , V

6. Welcher* Welche,” Welches; Welche care . . . ?

Welcher Mantel gefällt dir? Care palten Iţi place?


Welche Bluse bluză
Welches Kleid rochie
Welche Schuhe gefallen dir? pantofi Iţi plac?
1. La propoziţia interogativă introdusă prin acest pronume se răspunde,
de obicei, printr-un adjectiv precedat de un artieel hotărlt.
2. Pronumele interogativ welcher? welche? welches? se declină ca articolul
hotărlt, (vezi Qz 73)
7. Numeralul ordinal

Das ist der 1. (erste) Stock.


/ der 3. (dritte)
Im 1. (ersten) Stock ist die Abteilung für Textilwaren.
3. (dritten) Sportartikel.

1. Numeralele ordinale plnă la 18 inclusiv se formează din numerale cardinale


prin adăugarea sufixului »te, de cx.: zwei + *te -+ zweite. Excepţii: der erste,
der dritte, der siebte siebente, der aehte. Numeralele ordinale slnt, de regulă, pre­
cedate de articolul hotărlt: der/die/das erste, der/die/das zweite ete. (vezi G 78)
2. Numeralele ordinale se declină ca adjectivele atrihutive. (vezi G §2)
3. Numeralele ordinale exprimate printr-o cifră slnt urmate de un punct:
der 2. Stock «• der zweite Stack, (vezi G 78)

106
8. Numerale cardinale: 100 —1000 000 000

100 (ein)hundert 1000 (ein)tausend


101 hunderteins 1 500 tausendfünfhundert
102 hundertzwei 1 978 tausendneunhundertachtundsiebzig
103 hundertdrei 100 000 (ein)hunderttausend
110 hundertzehn 876 543 achthundertsechsund-
siebzigtausendfünf hundert- -
dreiundvierzig
120 hundertzwanzig 1 000 000 eine Million (die Million/Mill.)
200 zweihundert 1 000 000 000 eine Milliarde (die Milliarde/Md.)
300 dreihundert

9. Die zwei...
Die zwei Freunde . . . Cei doi prieteni . . .
Freundinnen . . . Cele două prietene . . .
Articolul hotărlt la plural, urmat de numeralul cardinal, corespunde de regulă
articolului adjectival din limba română.
10. Herren- und Damenwäsche
Herrenwäsche und Damenwäsche -+ Herren- und Damenwäsche
Damenschuhe und Kinderschuhe -*• Damen- und Kinderschuhe
Dacă două sau mai multe substantive compuse, alăturate, au acelaşi cuvlnt de
bază, acesta poate fi pus numai la ultimul substantiv. In substantivele prece­
dente, omiterea cuvlnţului de bază se indică printr-o cratimă.
11. Ordinea complementelor în propoziţia principali

Complementul la acuzativ, exprimat printr-un substantiv, stă in urma comple­


mentului la dativ.
Complementul la acuzativ, exprimat printr-un pronume personal, stă Înaintea
complementului la dativ.

13 C
1.
Wie gefällt dir der braune Heck? Wie gefallen Ihnen die neuen Möbel?
Er gefällt mir sehr gut. Sie gefallen mir/iins gut.

107
a. der braune Mantel b. die schwarze Bluse c. ‘das weiße Kleid d. die neuen
Schlittschuhe e. die rote Luftmatratze Î. die neuen Schuhe g, der neue Schlaf­
anzug h. das neue Fahrrad i. die blauen Strümpfe j. die grünen Socken
2. Verwandeln Sie 1
der braune Rock
-» der Rock ist braun.

a. der braune Mantel b. der blaue Reck e. das schöne Album d. die schöne Woh­
nung e. die praktischen Möbel f. die neuen Schlittschuhe g. dieses helle und
sonnige Zimmer h. dieses moderne Kleid 1, dieser billige Anzug j. jener teuere
Schrank k. dieses schöne Fahrrad 1. jenes moderne Kostüm m. dieser teuere
Plattenspieler
3.
— Wessen Geburtstag ist heute? Des kleinen Bruders? (Schwester)
— Nein, der kleinen Schwester.

a. Wessen Album ist das? Des alten Onkels? (Tante) b.- Wessen Hündchen ist
das? Des kleinen Jungen? (Mftdchen) c. Wessen Geburtstag ist morgen? Der großen
Schwester? (Bruder) d. Wessen Fahrrad ist das? Der kleinen Monika'? (Angelika)
4. Erg&nzen Sie l
a. Paßt d- grün- Hemd tu- schwarz- Anzug? b. Paßt d- braun- Reck zu- rot-
Bluse? e. Paßt d- grau- Bluse zu- grau- Rock? d. Paßt d- weiß- Mantel zu- blau-
Kleid ? e. Passen d- schwarz* Knöpfe zu- schwarz- Kostüm? I» Wir gehen zu-
zweit- Schaufenster.
5.
— Diesen Mantel möchte ich gern haben! (Welch-? D- blau>?)
•-W elchen? Den blauen?

a. Diesen Kugelschreiber möchte ich gern haben. (Welch-? D- schwarz-?) b. Diesen


Füller möchte.ich gern haben. (Welch-? D- blau-?) c. Diese Bluse möchte ich gern
haben. (Welch-? D- weiß-?) d. Diese Luftmatratze möchte ich gern haben. (Welch-?
D- rot-?) e. Dieses Kleid möchte ich gern haben. (Welch-? •* grün-?) t. Dieses
Feuerzeug möchte ich gern heben (Welch-? D- braun-?) g. Dieses Fahrrad möchte
ich gern haben. (Welch-? D- groß-?) h. Diese Schier möchte ieh gern hohen.
(Welch-? D- teuer-?) i. Diese Schlittschuhe möchte ich gern lieben. (Welch-? D-
billig-?) J. Dieses Tonbandgerät möchte ich gern haben. (Welch-? D- modem-?)
k. Diese Knöpfe möchte ich gern haben. (Welch-? D- schwarz-?)
6.
— Wo kauft man Textilwaren? (1.)
— Im ersten Stock.

a. Haushaltwaren (2.) b. Sportartikel (3.) e. Konfektionswaren (4.) d. Spielwa­


ren (9.) e. Plattenspieler (5.) I. Toilettenartikel (3.) g. Schallplatten (7.) h. Bürsten
(1.) I. Kftmme (1.)

I0S
7.

(lieh freuen) Du ... ... zu früh.


Bu frettfft dich zu früh.

a. W arum ... er ... so lehr? b. Natürlich ... ich .... c. Wir ... ... bestimmt, d. Ihr ...
... bestimm t, e. ... sie/Sie ...? f. ... sie (ea) ...?

8.

—* Entschließt du dich immer so schwer?


— Ja, ich entschließe mich immer se schwer.

a. Entschließt du dich immer schnell? b. Entschließt er sich immer so rasch?


C. Entschließt sie (ea) sich schwer? d. Entschließt ihr euch gleich? e. Entschließen
sie/Sie sich immer se schwer?

9.

Was wünschst du ehr zum Geburtstag? (Fahrrad)


Ich wünsche mir ein Fahrrad.

a. Was wünschst du dir zum Geburtstag? (ein Paar Schlittschuhe) b. Was wünscht
sie sich zum Geburtstag? (die weiße Bluse) c. Was wünscht ihr eiich? (Luftma­
tratze) d. Was wünschen sie/Sie sich? (Schier) e. Was wünscht er sich? (Fahrrad)

10.

Was kaufst du dir? (der schwarze Anzug)


-» Ich kaufe mir den schwarzen Ätutug.
-*■ Ich möchte mir den schwarzen Anzug kaufen.
a. Was kaufst du dir? (der rete Kugelschreiber) b. Was kauft er sich? (der blaue
Mantel) c. Was kauft sie sich? (das grüne Kleid) d. Was kaufen wir uns? (die
weißen Schuhe aus jenem Schaufenster) e. Was kauft ihr euch? (dieses klein«
Haus) f. Was kaufen sie sich? (jene schöne Wohnung) g. Was kaufen Sie sich?
(diese schönen Möbel) h. Was kauft er sieh? (dieser moderne Radioapparat)
11.

— H atten Sie ein Fahrrad?


— Nein, idh hatte kein Fahrrad.

a. H atten Ihre Eltern ein Auto? b. H attet ihr einen Plattenspieler? c. Hatten
sie/Sie eine Musiktruhe? d. H atte sie ein Klavier? e. Hütte er Schlittschuh«?

12.
— Bringen Sie dem Professor den Mantel? >
— Ja, ick bringe, ihn dem Professor/ihm.
— Nein, ich bringe ihn ihm nicht.

109
•. Bringen Sie dem Kellegen den Plattenspieler? b. Bringen Sie der Kelleein
das Lehrbuch? c. Bringen Sie dem Kind die Schallplatte? d. Bringen Sie der
Mutter die Blumen? e. Bringen Sie dem Vater das Feuerzeug? f. Bringen Sie
dem Bruder den Filler? g. Bringen Sie der Schwester das Feuerzeug? h. Bringen
Sie den Mädchen die Schlittschuhe? 1; Kaufen Sie dem Jungen den Schlafanzug?
1 Kaufen Sit dem Schwesterchen das Fahrrad? k. Kaufen Sie Peter dieses Ton­
bandgerät? I* Kaufe* Sie Helga dieses Kölnischwasser? m. Kaufen Sie Karin
jenes Parfüm? n. Kaufen Sie der Mutter diesen, Fernseher £
18.
Ist die Übung schwer?
Ja, sie ist wirklich schwer.

a. Ist der Text schwer? b. Ist der'Lehrer zufrieden? e. Findest du die Schuhe
hübsch? d. Findest du das Kostüm elegant? e. Ist das Geschenk schön? f. Findest
du das rote Kleid billig? g. Findest du die Farbe schön?

Wieviel Kilometer sind es von Bukarest bis Braşov? (175)


Von Bukarest Ibis Braşov sind es 175 Kilometer.

a. Bukarest—Sibiu (314); b. Bukarest—Arad (544); e. Bukarest—Constanţa (265);


d. Bukarest—Cluj-Napoea (480); e. Bukarest—Timişoara (560); f. B u k arest-
Oradea (638). ,
15. Sprechen Sie über einen Besuch in einem Kaufhaus!

16. Übersetze» Siali^ ,


A. a. — Manica lmphnefte mltne zeee ani.
— Ce vrei s t-i:cumperi?
— Poţi să-mi dai un sfat? Aş vrea să-i fac o bucurie micuţei Menica.
b. Găsim la acest magazin un cadou pentru micuţa Angelica?
c. Aici este vitrina eu lenjerie pentru bărbaţi, femei şi copii?
d. In vitrinele acestui magazin mare sint paltoane şi costume de haine,
taioăre şi roehii, pijamale şi pantofi.
e. Bluzele albe sink adorabile.
f. Pardesiul acesta verde trai place, dar pardesiul acela roşu nu e frumos. .
g. Rochia aceasta este ieftină şi frumoasă, rochia aceea e scumpă şi
nu-mi place.
h. Ea Îşi doreşte de mult o bicicletă.
B. a. Ce crezi (gîndeşti),se potriveşte paltonul negru la rochia roşie?
b. bluza albastră la fusta neagră?
e. rochia galbenă la pantofii negri?
d. fusta verde la bluza roşie?
C. a. Culoarea acestui costum frumos este şi modernă,
b. acestei bluze frumoase
. -••• c. acestei rochii frumoase
d. acestor pantofi frumoşi

116
D. a. Aleg p ijam aua" galbenă*
b. bluza albastră.
c. rochia albă.
d. pantofii negri.
E. a. Iţi ară t cartea. Ţi-o arăt dar nu ţi-o dau. b. Cumpără-mi pieptenele.
Cumpără-mi-ll c. El îmi vinde discul. Ei mi-1 vinde. d. El Îmi aduc* salteaua
pneumatică. El mi-o aduce. e. Arată-i lui Petre discurile noi. Arată-i-le!

Merken Sie sich!

W ir treiben Sport.
W ir fahren nicht Schi, wir laufen aber Schlittschuh.
Ihr seilt Schlittschuh laufen und Schi fahren.
Wir schwimmen und machen Ausflüge in die Berge.
Wir fahren gern Rad.
EIN MISSVERSTÄN1NIS 14 A

Ein Ausländer mochte einmal eine Reise durch Österreich. E r .fuhr durch
YiCdfl Städte und D irfer. Das W etter wair schin, und Land Und Leute gefielen
ihm sehr, -Eines Tage* kam er in ein Dorf.
Die Sonne schien hach am Himmel, doch plötzlich änderte sich das W etter,,
■'s wurde kühl, der Himmel wurde dunkel, und schließlich kam ein G ew itter: es
i i'smetc, blitzte, donnerte und hagelte. Der Ausländer fuhr bei diesem Gewitter
nicht w eiter, sondern ging in eine G aststätte. Es war gerade Mittagszeit, und
der Mann halle Hunger. Hin Tisch am Fenster war frei. Dort nahm er Platz
Der Ausländer verstand kein W ort Deutsch. Außer seiner M uttersprache
spraclr er nur ein wenig englisch, ttttd- der W irt beherrschte keine Fremdsprache.
M it Müll tind N at beştelite der Ausländer eine Gemüsesuppe.
Dann sah e r nach rechts und>: nach links. Einige G äste aßen Schnitzel m it
Bratkartoffeln, ander« Loher m it Beilage.. Der Mann am Nebentisch aß Braten
»nit Filzen. Den rief gerade defi W irt und sagte ihm auf deutsch: „Noch einm al“.
Der W irt ging io die Küche und brachte dem G ast nach eine Portiah B raton:m it
Filsen, Der Ausländer dacht«; ich bestelle nun auch Braten m it Pilzen. Br rief
den W irt Und wiederholte dio W orte des N achbarn: ,*Noch einmal“.
D er W irt brachte ihm altor keinen Broten sondern wieder ... Suppe.
D er A usländer vorstötid nichts.
E r dachte: Waru m bedeutet für mich „noch einmal“ Suppe und für den Nach­
barn Braten m it Pilzen?

14 B
1. Valenz

regnen (es) a ploua


Es regnet. Plouă.
blitzen (es) a f ulgera
Es blitzt. Fulgeră.
donnern (es) a tuna
Es donnert. Tună.
hageln ( e s ) . a cădea grindină
Es hagelt. Cade grindină.
sehen N, A a vedea N , A
P eter sieht dich. Petre te vede.
sehen N, Dir a se uita N , Dir
Der Ausländer sieht nach rechts. Străinul se uită la dreapta.

fvc2 i G 134)

112
2. Imperfectul verbel»r slabi- 12 B 2

Infinitivul: machen bestellen antworten


Imperfectul: ich/er (sie,es) machte bestellte antwortete
wir/sie/Sic machten bestellten antworteten
du machtest bestelltest antwortetest
ihr machtet bestelltet antwortetet

Imperfectul verbelor slabe se formeazăfără modificarea vocalei radicale, din rădăcina


Verbului, la care se adaugă, la toate pers«ancle, suflxul -(e)te + terminaţiile personale.
Vocala e se intercalează între rădăcină §i terminaţie, dacă rădăcina se termină într-o
consoană sau un grup de consoane care nu permite pronunţarea terminaţiei ca: -t
(antworten), -ffn, (öffnen), -ckn (abtrocknen), -chn (rechnen), -gn (regnen), (vezi G 13,
129)

3, Imperfectul verbehr tari -12 B2

Infinitivul: kommen fahren treten essen


Imperfectul:ich/er ..(Sie, es) kam fuhr trat ai
wir/sic/Sie kamen fuhren traten a ßen
du kamst fuhrst trat(e)st aß(e)t
ihr kamt fuhrt tratet aß(e)t

1. La imperfect, verbele tari modifică vocala radicală (Ablaut): kommen » kam;


fahren - fuhr; esse» - aß)
2. La persoanele I şi III sg. verbele tari nu primesc nici o terminaţie, la celelalte
persoane au terminaţiile prezentului.
3. La verbele tari, cu persoana I singular imperfect terminată în - t (treten - trat) sau
în -d (finden - land) vocala c şe poate intercala - între rădăcina verbului şi terminaţia lui -
la persoana a Il-a singular şi trebuie intercalată la perseanaa H-a plural.
4. La Verbele lari, cu persoana I singular terminată'Jjţ -b (lesen - las) sap în -ß (essen ­
aß) vocala trebuie intercalată între rădăcina verbului §i terminaţia lui la persoana a Il-a
singular Şi se poate intercala la persoana a H-a plural, (vezt Ö 13,129)

4. Imperfectul verbelor neregulate de conjugare slabă.


i
Infinitivul: bringen denken kennen
S Imperfectul: ich/er (sie, es) brachte dachte kannte
wir/sie/Sie brachten dachten kannten
du brachtest dachtest kanntest
ihr brachtet dachtet kanntet

1. Verbele bringen (- brachte) şi denken (- dachte) prezintă la imperfect pe lingă -te


(ca verbele slabe), schimbarea vocalei radicale (ca verbele tari) şi o alternanţă
consonantică. '
2. Verbul haben (-13 B 2) este, de asemenea, un verb neregulat de conjugare slabă.
(vezi G 127)

113
5. Imperfectul verbelor neregulate de csnjugare tare

Infinitivul: werden gehen stehen verstehen


Imperfectul: ich/er(sie, es) wurde ging stand verstand
wir/sie/Sie wurden gingen standen verstanden
du wurdest gingst standest verstandest
ihr wurdet gingt standet verstandet
Verbul sein (-12 B2) este, de asemenea, un verb neregulat de conjugare tare. (vezi G
12,127,129)

6. Imperfectul verbehrcuparticuläsepprabHä
©er ausländer führ nicht weiter. (- Infinitiv weiterffrhren)
füllte e|hF@rmular atis,{-Infinitiv: ausfüllen)
La imperfect, ca şlla prezent (- 10 B l),.in propoziţia principală particula se separă de
verb §i trece la sfirşitul propoziţiei.

7. Tradiicerealmperfectultti _
a. Der Ausländer spraöli;nmengiisK. Străinul vorbea doar engleza.
b. E in ^ Tages kain er zu mir. într-o zi (el) veni la mine.
c. Es war einmal... A fost odată...
1. Imperfectul din limba germană se traduce în limba română, în funcţie de context,
prin imperfect (ex. a.), prin perfectul simplu (ex. b.) sau prin perfectul compus (ex. e.).
2. în limba germană, imperfectul este considerat timp al povestirii, (ex. c.)

8. Verbe impersonale: es regnet


Es regnet*. ' Plouă. Es hagelt. Bate piatra.
blitzt. Fulgeră, schneit. Ninge.
donnert. Tună.
Unele verbe^ţn special acelea care exprimă fenomene ale naturii, pot fi întrebuinţate
doar la forma impersonală (cu es ncsubstituibil ca subiect - verbe impersonale
permanente); nu şl la cea personală (Es läulpt dar şi Der Gast/Er läutet verbe impersonale
ocazionale /7 B 7).
Verbele cu cs ncsubstituibil ca subiect sînt considerate verbe zer«valente (-11 B 1).

9. Es ist kalt. Es wird kalt.


Es ist kalt. Este jece. * Es wird kalt. \;8e răceşte./Sc face rece.
kühl. răcoarea kühi. $e face răcoare,
warm. cald. warm. Seîncălzeşte./Se läcc cald.
heiß. foarte cald. heiß. Se face foarte cald.
Pronumele es impcrsonal se foloseşte adesea Şi pe lingă verbelö sein şi weden (-7 B 7).

114
10. Sendern

E r fährt nicht nach Predeal, sondern nach Sinaia.


E r kommt nicht heute, sondern m orgen,'

11. der Nachbar, »n/-s; -n

Bas ist mein Nachbar. Da:, sind die ~ Nachbarn.


Das sind die W®rtp des Das sind die Worte der
Nachharn/Nachhars. Wir helfen den ------ ------ -
Ich helfe dem Nachbar(n). Wir treffen die ------------ —
Ich treffe den

Substantivul der Nachbar prezintă o neregularitate de declinare: la singular poate


fi declinat a tlt după regula a 2-a cît şi după regula a 3-a (-+ 7 B4).
IS. auf deutsch în gcrmmă

Wie sagt man es auf deutsch?


englisch ?
französisch?
russisch?
spanisch? ,

14 C
- ' r

(wohnen) Ich ... in Bukarest,


Ich wohne/wohnte in Bukarest.

a. W® ... du? b. Er/sie ... hier. c. Wo ... ihr? d. Wo ... Sie? e. Wir ... Goethe-
straße 25.
2.

(lesen) Ich ... die Zeitung „Neuer Weg“.


Ich lese /las die Zeitung „Neuer Weg“.

a. Ich ... die Zeitschrift „Rumänien heute“, b. Was ... du? c. Er/sie ... das
Referat des Kollegen, d. W ir ... einen Romani ?'V#n Thomas Mann. e. Ihr ... zu
rasch, f. W as ... Sie /nie .
3. Ergänzen Sie! Setzen Sie in den Plural 1

(sprechen) E r gut deutsch.


E r sptiţclţt/sprach gut deutsch.
Sie sprechen/sprachen gut deutsch.
a. (sein) E r ... gerade um die Mittagszeit bei mir. b. (haben) Der Gast ... nur
wenig Zeit. c. (nehmen) Der Gast ... Platz, d. (essen) Er ... gern Pilze, e. (sein)

115
E r ... sehr hungrig, f. (rufen) Er ... den Wirt. g. (bestellen) E r ... das Essen,
h. (wiederholen) E r ... die W erte des Nachbarn, i. (bringen) Der W ir t... dem Gast
das Esseii, }. (werden) E s ... spät. k. (weiterfahren) Der Ausländer , 1 (statt­
finden) Die Konferenz ,,, in Paris ... .
4.

Haute ist er zu Hausd. Gestern ... er im Kin®.


Gestern war er im Kin®.

A- a.,H e u te regnet es. Gestern ... es nicht, b* Haute schneit es. Gestern ... es
hicfct. i . Heute hagelt es. Gestern ... es nicht, d. Heute scheint die Sonne.
Gestern ... die Sanne nicht. & Heute ist das W ette? sohin. Gestern ... es häßlich,
f. Heute iß t er Braten )Uit Pilzen. Gestern ... er Gemüsesuppe, g. H eute h at er
Zeit. Gestern ... e r keine Zeit. h. Heute wird er früh fertig. Gestern ... er spät
fertig.;!* Heute bin ich zufrieden. Gestern ... ich nicht Zufrieden. J. Heute bestelle
ich Leber m it Beilage. Gestern ... ich Schnitzel mit Iratkarteffeln. k. Heute
habe ich Hunger. Gestern ... ich keinen Hunger. 1. H aute läuft sie Schlittschuh,
Und gestern ... sie Suhl, m. Heute gefällst du mir. Gestern ... du m ir nicht.
B. a. Heute kaufe ich dir ciiţ. Gestern ... du mir ein. b. Heute rufen wir
euch an. Gestern ... ihr uns an. c* Haute hilft er ihr. Gestern ... sie ihm. d. Heute
trefft ihr uns. Gestern ... sie euch. e. Heute helfen wir ihnen* Gestern ... sie uns.-
L H eute helfen sie Ihnen. Gestern SjC uns. g. Heute pr4?env'^ri^.ti!iali. Gestern ...
ihr uns.
6. Setzen $>c ins Präsens!

Ich antw ortete ihm nicht.


-* Ich antworte ihm nicht. -

a. Ich machte einen schönen Ausflug ins Gebirge, b. E.r öffnete mir die Tür nicht,
c. Der Mann sprach gut deutsch, d. Verstand er etwas von dem -Vertrag? e. Wer
brachte das Essen? f. W® warst du? g■Wohin ging er? h. Der Zug hielt hier nicht,
i. Der Mann aß m it Appetit, j. Beherrschtest du keine Fremdsprache? k. Wae
bestelltet ihr? 1. Was aßen Sie gern? m. Was aßen die Gäste an den Nachbarti­
schen? n. Was bedeutete für den Ausländer „Noch einmal“ ?
6. gefallen oder schmecken (im Imperfekt)!
a. Land und Leute ... dem Ausländer sehr. b. Dieses Album ... mir. c. Die Suppe ...
dem Ausländer nicht, d. Das Dorf ... ihm sehr. ®. Die Leber m it Beilage ... ihm
sehr. f. Das. Buch ... mir. g. Wie ... Ihnen die Wehnung? h. Eier ... mir nicht.
7. und, oder, aber, denn, sondern?
a. Das W etter war schön, ... Land und Leute gefielen dem Ausländer, b. Plötzlich
änderte sich das W etter, es wurde kühl, ... es kam ein Gewitter, c. Der Ausländer
fuhr nicht weiter, ... tra t in eine G aststätte, d. Es War gerade Mittagszeit, ... der
Mann hatte Hunger, e. Der Ausländer verstand kein W ert Deutsch, ... der W irt
beherrschte keine Fremdsprache, f. Er versteht sch®n gut Deutsch, ... er spricht
n®ch schlecht, g. Das K ind i f t nicht, ... es hat keinen Hunger, h. Der Ausländer
ging in die G aststätte, ;.. er w«f hungrig und durstig, i* Das Zimmer war klein, ...
cs war hcl)* sauber und sonnig, j. Gehst du nach Haus® ... kommst du von zu
Hause?; k. Andrei geht nicht zu Peter, ... Peter kommt cu Andrei. I* Der Lehrer

116
keramt heute nicht, ... er ist krank, ni. Gehen wir heute abend in ein Kino ... m
die Oper? n. Er studiert nicht Physik, ... Chemie.
8. Ergänzen Sie durch Antonyme!
*• Heute ist es warm, gestern war es . b. Im Sommer ist cs heiß, im Winter ist
es ... . e. Heute ist das Wetter schlecht, gestern war es ... . d. Der Jungä istAaIßlfch,
das Mädchen ist ... . e. DeFFeätäit^gdh ist besetzt, der Tisch dort ist ... .1 . Das
rote Kleid ist alt, das weiße ist ... . g. Herr Weber ist alt, seine Frau ist noch
ziemlich ... . h. Dieses Zimmer ist dunkel, jenes Zimmer ist ... .
9. Antworten Sie I
A. a. Wohin ftthc d ir Ausländer? b. Wie war das Wetter? 8* Wohift fing et?
Warum? d. Welche Fremdsprache beherrschte er? Waş bestellte der Aus­
länder? I. Was aßen seine Nachbarn? g. Warum brachte der Wirt dem Ausländer
wieder Suppe ?
B. a. Waren Sie schon im Ausland? b. Welche Fremdsprache beherrschen
Sie? e. Welche Fremdsprache lernen Sie? d. Essen Sie zu Haus oder in der Gast­
stätte? e. Was bestellen Sie in der Gaststätte? !. Welche Speisen schmecken Ihnen?
g. Was trinken Sie gern? h. Was essen Sie zu Mittag?
10. Übersetzen Siel
A. a. Un străin intră Intr-un restaurant. b. Vremea era foarte urită. c. Străinul
vorbea (= poseda) numai englezeşte, d. Clrciumarui nu-1 Înţelegea pe străin şi
străinul nu-1 Înţelegea pe clrciumar. e. Străinul; comandă cu chiu şi vai o supă.
t. Vecinul său mlnca friptură cu ciuperci. El li spuse clrciumarului: „încă o dată“,
g. Străinul repetă cuvintele vecinului, h. Clrciumarui li aduse Insă iarăşi o 6upă.
i. Străinul mîncă supa şi se glndi: Plec acasă şi Învăţ limba germană.
B. a. Cum se spune cuvlntul acesta In limba germană? b. Fratele meu nu
Învaţă germana, .di engleza şi rusa. e. Eu vorbeam bine nemţeşte, d. Noi vorbeam
şi'franceza, o. Voi vorbeaţi şi spaniola, f. Ei vorbeau şi ruseşte, g. Ele vorbeau
şi englezeşte, h. Unde ai fost ieri? 1. — De ce n-ai venit la mine? — N-am avut
timp. j. Sora dumneavoastră Învaţă mult? k. El mlnca Întotdeauna mult. 1. Copiii
mlncau bine.
Merken Sie sich!

Er versteht kein Wort Deutsch, Das Wetter ändert sich.


j Er bestellt mit Müh und Not eine Suppe. Es ist kalt/kühl/warm/heiß/.
Wir sprechen rumänisch und deutsch, Es wird kalt/kUhl/warm/heiß.
i Wie sagt man das auf deutsch?
DAS TELEGRAMM 15 A
n ach S C H R G E D E R / K IR C H H O F F

Familie Winkler verbrachte ihre Sommerferien meistens in ihrem Landhaus


, im Gebirge. Dieses Jahr war Frau Winkler zunächst allein dort. Ihr Sohn schrieb
in Weimar seine Diplomarbeit, ihre Tochter war bei Freunden auf dem Land,
ihr Enkelkind befand sich in einer Ferienkolonie an der Ostsee und ihr Mann
ging erst am 20. August in Urlaub. Er war allein zu Haus und dachte oft an seine
Frau, an seine Kinder, an sein Landhaus. Eines Abends, es war gegen Ende Juli,
hörte Herr Winkler in den Nachrichten von einem Unwetter in jener Gegend.
Er machte sich Sorgen, denn seine Frau hatte vor Gewitter immer Angst. Da
kam auch schon in aller Frühe ein Telegramm. „Komme noch heute nacht Stop
Deine Luise“.
Herr Winkler war sehr besorgt. Er dachte nicht lange nach: „Meine Frau
ist ganz allein, ich muß zu ihr fahren, ich darf keine Minute verlieren“ und ging
rasch zu seinem Chef, bat ihn um zwei Tage Urlaub, stieg in seinen Wageri und
fuhr los. Einige Kilometer vor dem Dorf blieb Herr Winkler stecken. Ein Baum­
stamm lag quer über der Straße. Es regnete in Strömen. Schließlich fiel Herr
Winkler in der tiefen Dunkelheit und verletzte sich am Knie. Erst spät in der
Nacht kam er im Landhaus an — und fand es leer. Die Nachbarn erzählten
i h f h yon der Abreise sej^eţ Frau. Erst jetzt verstand Herr Winkler das Telegramm
richtig.

15 B
1. Talenz

A. Verben
hören N, von + D a auzi JV, de -J- A
Herr Winkler hörte von einem Gcwit- Domnul Winkler a auzit de o furtună
ter in jener Gegend. ln acea regiune.
bitten IT, um + A a solicita J V , A
Paul bittet um einen Tag Urlaub. Paul solicită o zi de concediu.
erzählen N, (D), von + D a povesti J V , (D ), despre + A
Georg erzählte (uns) von seiner Reise. Georg (nc-)a povestit despre călăto*
r ia s a .
[vezi G 134)
B. Substantive
Angst vor + D frică dc -(- A
Das Mädchen hatte AngBt vor dem Fetiţei i-a fost frică do dine. .
Hund. (vezi G 136)

Şi unele substantive pot fi legate de alte cuvinte doar prin anumite prepoziţii
(valenţa substantivului) (-*■ 11B1).

118
2 . Pronumele posesiv

A. dein, deine, dein/deine; euer, eu(e)re, euer/eu(e)re


Dein/Euer Sohn ist hier. Fiul tău 1vostru e aici.
Deine/Eu(e)re Tochter Fiica tal voastră
Dein/Euer Kind Copilul tău/vostru
Beine/Eu(e)re Kinder sind Copiii tăijvoştri slnt
Pronumele posesiv depinde în limba germană de posesor. Terminaţia pronumelui
posesiv este In funcţie de obiectul posedat, pronumele acordlndu-se cu acesta
în gen, număr şi caz.
B. sein, seine, sein/seine lui; ihr, ihre, ihr/ihre ei; lor

Herr Winklcr/Er ist da. Hier ist auch sein Sohn.


seine Tochter.
sein Kind.
Hier sind auch seine Söhne.
Töchter.
Kinder.
Frau Winklcr/Sie ist da. Hier ist auch ihr Sohn.
ihre Tochter.
ihr Kind.
Hier sind auch ihre . Söhne.
Töchter.
Kinder.
Das Kind/Es ist da. Hier ist auch seid Bleistift.
seine Puppe.
sein Buch.
Hier sind auch seine Bleistifte
Puppen.
Bücher.
Die Freunde/SIe sind da. Hier ist ihr Sohn.
ihre Tochter.
ihr Kind.
Hier sind ihre Söhne.
Tächter.
Kinder.

(vezi G 60-62)

8. Declinarea pronumelui posesiv adjectival

Br hilft einem Freund. — einer Freundin. —einem Kind. — den Freunden.


meinem — meiner — meinem — meinen *
seinem —seiner — seinem — seinen
ihrem — ihrer —ihrem — ihren

Pronumele posesiv adjectival se declină la singular cu terminaţiile articolului


nehotărlt, la plural cu terminaţiile articolului hotărlt. (vezi G 62)

U9
4. T r a d u c e r e a p r o n u m e l u i p e s e s i v a d je c tiv a l

a. Hier ist auch meine Freundin. Aici este fi prietena mea.


b. Ich verbringe meinen Urlaub/ îmi petrec concediul/vacanţa la
meine Ferien im Gebirge. munte.

Prenumelui posesiv adjectival din limba germană li corespunde In limba română:


1. adjectivul posesiv (ex. a)
2. uneori dativul posesiv (ex. b)

6. Imperativul -* 11 B5

Komm(e) heute nacht 1


Fahr(e) mit deinem Wagon 1
Lies laut!

în limba literară verbele pst primi la imperativ, la pers. a II-a sg., terminaţia *e,
cu excepţia verbelsr la care e -* i(e).

6. Verbele modale dürfen şi müssen

A. dürfen „a avea voie"


Ich/er (sie/es) darf keine Minute verlieren.
Wir/sie/Sie dürfen
Du darfst
Ihr dürft
B. müssen „a trebui“
Ich/er (sie/es) muß zu den Eltern fahren.
Wir/sie/Sie müssen
Du mußt
Ihr müßt

Verbul müssen „n trebui" exprimă, spre deosebire do sollen, (-* 11 B 21) o necesi­
tate obiectivă, o censtrlngere. (vezi G 20, 22, 128)

7. Die Tageszeiten — diviziunile zilei

der Morren — der Vormittag — der Mittag


der Nachmittag — der Abend — die Nacht

8. Die Monate - lunile

der Januar, der Februar, der Mftrz, der April, der Mai, der Juni, der Juli,
der August, der September, der Oktober, der November, der Dezember

120
9. NurUerale ordinale -» 13 B 7

Heute ist der 20. (zwanzigste) . Juli.


Morgen der 21. (einundzwanzigste)
Übermorgen der 22. (zweiundzwanzigste)
Gestern war der 19. (neunzehnte)
Vorgestern der 18. (achtzehnte)
Numeral«*!# ardinale de la 20 ln aus se formează dl» numerale cardinale prii*
adăugarea sufixului *ste, de ex.: zwanzig + ste -»zwanzigste.
10. Der wievielte . . . 1 Am wievUlten . . . ?
— Der wievielte ist heute? — Heute ist der 20. August.
— Am wievielten
beginnt der Sommer? — Der Sommer beginnt am 22. Juni.
der Herbst? — Der Herbst 23. September.
der W inter? — Der Winter 21. Dezember.
der Frühling? — Der Frühling 21. März.
In limba germană, data a# exprimă prin numerale ordinale şi nu prin numerale
cardinale, ca In limba română: Heute ist ier 16. (sechzehnte) 0 kv bcr „Astăzi e
16 octombrie“. E r kommt am 26. (sechzehnten) Oktober. }|J£l vine ln 16 octombrie.“
11. Exprimarea timpului
I. Wann . . . ?
A. am Morgen B. (am) Mittwoch (morgen, abend
Vormittag etc.)
Mittag am IG. (sechzehnten) April
Nachmittag im Monat April
Abend Anfang April
bei /am Tag Mitte
in der Nacht Endo
u m ------- M itternacht um 5 (fünf) Uhr
in aller Frühe gegen
C. an diesem Morgen D. diesen Morgen
Tag Tag
Mittwoch Mittwoch
in Monat Monat
Sommer Sommer
dieser Woche diese Woche
Nacht Nacht
diesem Jahr dieses Jahr
£ . eines (schönen) Morgens
Vormittags
Nachmittags
Abends
Tages
II. Wie lange . . . ?
einen Augenblick eine Woche
Vormittag Nacht
Tag ein Jahr
Monat

m
Substantivele care servesc la exprimarea timpului slnt uneori precedate de pre­
poziţii, alteori nu. Cele neprecedate de prepoziţii stau la acuzativ (acuzativul
temporal) pentru indicarea unui moment precis (pot. I. D.) sau pentru indicarea
duratei iinei acţiuni (pct. II.) şi la genitiv (genitj&ul temporal) pentru indicarea
unui moment neprecis in care a avut sau va avea loc acţiunea (pct. I. E .). (vezi G 100)
12. Woher . . . ? W o ...? Wohin . . . ? - .1 0 B8

Er kommt aus dem E r ist im E r fährt ins


Gebirge. Gebirge. Gebirge.
E r kommt vom Meer. E r ist am Meer. E r fährt ans Meer.
E r kommt vom Land. E r ist auf dem Land. Er fährt aufs Land.
E r kommt von Dresden. E r ist in Bukarest. Er fährt nach Predeal.

15 C
1.

— H ast du einen Wagen/eine Luftm atratze/ein Landhaus?


— Ja, das ist mein Wagen/meine Luftmatratze/mein Landhaus.

a, er b. sie „ea“ c. ihr d. sie „ei“, „eie“ e. Sie


2.

— Wessen Buch ist das?: (mein Freund/meine Freundin/mein Kind/meine


Eltern).
— Das ist das Buch meines Freundes/meiner Freundin/meines Kindcs/meincr
Eltern,

a. dein Freund/deine Freundin/dein Kind/doine Eltern b. sein Freund/Seine Freun-


din/sein Kind/seino Eltern c* ihr Freund/ihre Frcundin/ihr Kind/ihre Eltern
d. unser Freund/unsere Freundin/unser Kind/upsere Eltern e. euer Freund/eurc
Freundih/euer Kind/eure Eltern Î. ihr Frcund/ihre Freundin/ihr Kfrtd/ihro Eltern
g. Ihr Freund/Ihre Freundin/Ihr Kind/Ihre E ltern
**3.

— Fahren Sie zu Ihrem Sohn? (meine Tochter)


— Nein, ich fahre zu meiner Tochter.

a. Fährst du zu deinem Bruder? (meine Sehweslor) b. F ährt er zu seinem*Onkel?


(ihr Onkel) c. F ährt er zu seiner Tante? (ihre Tante) d. FÖhrt sic lu 'ih rem Onkel?
(sein Onkejj e. F ährt sic zu ihrer Tante? (seine Tonte) 1. Fahren sie (ei, cle) zu
ihrem G roßvater? (ihre Großm utter) g. Fahren Sic zu Ihrem Freund? (meine
Freundin/unsero Freundin) h. Fahren sie (ei, eie) zu ihren E ltern? (unsere Eltern)
i. F ahrt ihr zu euren Freunden? (unsere Geschwister) j. Gehen wir zu unserem
Professor? (euer Professor) k. Gehen wir zu unseren Kollegen? (unsere Kolleginnen)

122
4;

Ick verbringe meine Ferien im Gebirge, (du)


©u verbringst deine Ferien im Gebirge.
a. er b. Peter e. sie ( = ea) d. Helga e. das Kind I. das Mädchen g. wir h. ihr
i. sie ( = ei/ele) j. Sie.
5.

Sie — Ich
— Warum fahren Sie schon los? (Ich)
— Ich muß um 12 Uhr zu Hause sein.

a. Sie — Wir b. du — Ich c. Pete.1— Er d. Helga — Sie e. ihr — Wir f. Ihre


Eltern — Sie.

6.

(dürfen) ... ich Sie noch einmal anrufen?


— Darf ich Sie noch einmal anrufeil?
— Ja, selbstverständlich.

a. ... das Kind im Garten spielen? b. ... ich Sie um das Salz bitten? c. ... wir
Sie besuchen? d. ... ihr'die Bücher nach Hause nehmen? e.... die Kinder heute
ins Kino gehen?
7.

— Ich möchte die Zeitschrift.


— Darf ich Sie um'die Zeitschrift bitten?

a. Ich machte die Zeitung, b. Ich möchte eine Zigarette, c. Ich machte die
Speisekarte, d. Ich machte den Kugelschreiber.
8. Verzichten Sie auf das Modalverb!

Er will hier einsteigen.


Er steigt hier ein.

a. Familie Winkler will ihre Semmerferien in ihrem Landhaus im Gebirge verbrin­


gen. b. Frau Winkler muß dieses Jahr allein in ihr Häuschen fahren, c. Ihr Sohn
muß seine Diplomarbeit schreiben, d. Ihre Tochter will zu ihren Freunden fahren,
e. Ihr Enkelkind möchte die Ferien in einer Ferienkolonie verbringen. I. Ihr Mann
kann erst gegen Ende August Urlaub bekammen. g. Er muß seinen Chef um
Urlaub bitten, h. Er will sie nicht allein lassen, i. Er will sofort losfahren, j. Er
darf nicht rasch fahren, k. Bei dieser Dunkelheit kann man leicht steckenbleiben.
1. Können Sie das Telegramm richtig verstehen?

123
9.
— Der wievielte ist heute? (19. 10.)
— Heute ist der 19. (neunzehnte) Oktober/zehnte.

a. 19.7. b> 16.4. c. 20.4. d. 3H.it. e. 13.1. Î. 25.8. g. 17.3. h. 4.3. i. 8.S. i. 28.6.
k. 29.9. L 18.10. in. 30.11. n. 27.12.
1®.

Am wievielten haben Sie G eburtstag? (1.1.)


I Ich habe am 1. (ersten) Januar Geburtstag.

*. Ihr Vater? (26.5.) b. Ihre M utter? (8.6.) e. Ihr Sohn? (16.4.) d. Ihre Schwester?
(16.1.) e. Ihr Mann? (13.1.) 1. Ihre Nichte? (19.7.) g. Ihre Tante? (20.8.) h. Ihr
Onkel? (30.9.) i. Ihre Enkelin? (12.2,) j. Ihr G roßvater? (29.3.) k. Ihre Greß*
m utter? (31.10.) I. Ihr Freund? (18.11.) m. Ihre Freundin? (21.11.) n. Ihr F rtu n d ?
( 11. 12.)
11. Ersetzen Sie die kursiv gedruckten W örter durch andere 1

I Treibst du im Winter Sport?


j Treibst du im Frühling/im Sommer/im Herbst Sport?

a. Eines Tages hörte er in den Nachrichten von einem Unwetter, b. Die Kon­
ferenz findet im Monat Juni statt, c. Gegen Anfang August habe ich Urlaub,
d,' Am Mfprgen fuhr er lof. e. A m Montag fuhr der Junge in die Ferienkolonie,
f. Bei diesem W etter fahre ich nicht in die Berge, g. E r gratuliert m ir tu m einem
Erfolg, b. W ir übersiedeln diese Woche/in dieser Woche.
12. Stellen Sie Fragen!

E r fährt ins Gebirge.


Wohin fährt er?

a. Sie fährt ţa die Berge, b. Ihr Landhaus hegt in den Bergen, c. Sie kommt
in einem Monat, d. Ihr Enkelkind befindet sich in einer Ferienkoloniß. e. Ihre
Tochter fährt aufs Land. I. Seine E ltern wohnen auf dem Land. g. Frau Winkler
war in ihrem Häuschen ganz allein, h. Ih r Neffe fährt ans Meer. i. Ihre Nichte
ist schon am Meer. j. Herr Winkler ging zu seinem Chef. k. E r blieb sechzehn
Kilometer vor dem Dorf stecken. 1. W ir hatten Ende August Urlaub, m. Bei Gewit­
ter fahren wir nicht los. n. E r kam erst spät in der Nacht an. o. E r fiel in der
Dunkelheit und verletzte sich an der Hand.
13. Antworten Siel
A. a. Wo verbrachte Familie Winkler meistens ihre Sommerferien? b. W arum
war Frau W inkler in diesem Jahr allein dort? c. W as hörte Herr Winkler in. den
Nachrichten? d. Warum war H err Winkler besorgt? e. Was machte er? t, W arum
blfeb er unterwegs stecken? g. Wann kam er ţu Hause an? h. Was erzählten
ihm seine NaChbarn? i. Wie erklären Sie sich das Mißverständnis?

124
B. a. Der wievielte ist heute?
b. morgen?
c. ■ übermorgen?
d. am Montag?
•. Freitag?
C. a. Wohin fahren Sie dieses Jahr/in diesem Jahr?
b. diesen Monat/in diesem Monat?
c. Anfang/Ende April ?
d. bei diesem Unwetter?
D. a. Was kaufen Sie ihm zu seinem Geburtstag?
b. ihr ihrem
14. Die Nachbarn erzählen Herrn Winkler von der Abreise seiner Frau.
16. Übersetzen Sie!
A. a. Mie-mi place maşina dumneavoastră (ei, lui, lor).
b. locuinţa
c. casa
d. mobila
* e. Ea pleacă la ţară la tatăl lui/ei/lor.
f. mama lvu/ei/lor.
g. părinţii lui/ei/lor/dumneavoastră.
h. El pleacă la munte cu soţia lui.
i. fiul
j. copilul
k. părinţii
l. Noi plecăm la mare la prietenii noştri/voştri/lor.
m. p r ie t e n e le n o a s t r e / v o a s t r e / lo r .
n. El este cu ea la familia lui/ei Ia ţară.
0. tatăl munte.
p. bunicul mare.
q- bunicii Braşov.
B. a. Acum nu merg la dumneavoastră ci la vecinul dumneavoastră,
b. Vă dau dumneavoastră telegrama pentru vecinul dumneavoastră.
C. vecina
d. vecinii
•. soţul
î. Unde vă petreceţi (voi) vacanţa? La bunicii voştri?
g. mătuşa voastră?
h. bunicul vostru?
i. Pot să vă dau dumneavoastră telegrama pentru colegul/colega
dumneavoastră?
]. Unde locuiţi dumneavoastră?
k. locuieşte fratele/sora dumneavoastră?
l. ' locuiesc părinţii dumneavoastră?
C. a. El 11 rugă pe şeful lui să-i dea ( = pentru) dauă zile de concediu, b. El
se gindi la soţia (lui), la copiii lui, la casa lui. c. Şeful lui li dădu două zile de ,
concediu, d. — Dă-i te rog lui Alex cartea. — E cartea lui? e. — Merg la părinţii
ei. — Unde locuiesc ei? f. Aceasta este sora ei. g. Arată-i (ei) lucrarea ta
de diplomă.

125
Merken Sie sich)

Wir verbringen unseren Urlaub/unsere Ferien im Gebirge.


in den Bergen,
am Meer,
auf dem Land.
— Der wievielte ist heute? — Heute ist der 30. Oktober.
— Am wievielten kemmt er nach Bukarest?
— Am 31. Oktober.
Ich bin besorgt, ich habe keine Nachrichten von ihm.
Ich mache mir Sorgen,
WALDI UND MITZI 16 A

Ic.h mag Hunde nicht. Ein H und durfte nicht in mein Haus. Nie konnte ich
Hunde leiden, nie wollte ich von einem Hund hören. Meine Antwort auf die Bitte
meines Jungen: „Vati, ich möchte einen H und“ war im m er wieder: „Bring
mir n u r keinen H und i$ş Haus. Ich verbiete es dir“. Das sagte ich immer
w ieder aber ... Vor einem Monat hatte Andreas G eburtstag. E r wurde acht Jahre
alt, u nd T ante Helga schenkte ihm einen kleinen, braunen Dackel. Ich versuchte
mich zu widersetzen aber erfolglos. Ich m ußte nachgeben.

Der H und heißt Waldi und ist. cm kluges und folgsames Tier. Das m uß ich
zugeben. W aldi kann sogar die Pfote gaben. Andreas liebt seinen treuen H und
sehr. Auch meine Frau linde! ihn nett und hat ihn gern. Sie läß t Andreas m it
dem H und spielen Ich bin natürlich dagegen. Jeden Morgen kommt Waldi ins
Zimm er von Andreas und weckt ihn F rüher m ußten wir den W ecker stellen, denn
Andreas erw achte schwor. Auch jet zt m öchtö.der Junge oft noch schlafen, er steh t
aber dennoch früh auf, manchmal sogar vor uns, w&scht sich, zieht sich an und
frühstückt ganz rasch, denn er muß Waldi Essen geben, er m uß m it ihm Spazieren­
gehen.
Eines Morgens, noch vor dom Frühstück, war W aldi weg.
Die ganze Familie war auf den Beinen. W ir alle suchten ihn.
A ndreas lief verzw eifelt durch das Haus, auf die Straße, zu den Nachbarn.
Der Hund w ar nirgends zu finden. Was w ar zu tun?

127
Plötzlich hörte Andreas bellen. Und richtig! Unter einem Apfelbaum saß sein
geliebtes Hündchen.
Waldi war aber nicht allein. Eine kleine niedliche Katze, ganz weiß,, lag vor
ihm und miaute. Waldi bellte und sein Schwanz ging eifrig hin und her. So wurde
Mitzi unser neues Familienmitglied,und ich kann nur noch sagen: „Aber ein Löwe
kommt hoffentlich nicht in mein Haust“

16 B
1. Valenz

A. Verben
erwachen N, (Temp) a se trezi N, (Temp)
Andrei erwacht (um 8 Uhr). Andrei se trezeţte (la ora 8).
entstehen N, (Temp) a se scula N, (Temp)
Andrei steht (um 9 Uhr) auf. Andrei se scoală (la ora 9).
hören N, A, (Inf-zu) a auzi N , A, (Ger)
Klara hörte den Hund (bellen). Klara auzi clinele (lătrlnd).
lassen N, A, Inf-zu a lisa N , A, să
Die Mutter läßt das Kind spielen. Mama lasă copilul să se joace.
a permiteja da voie N, D, să
Mama li permite/dă voie copilului să
se joace.
sehen N, A, (Inf-zn) a vedea N, A, (Ger)
Klara sah die Mutter (kommen). Klara o văzu pe mama (venind).
(vezi G 134)
B. Substantive
Antwort auf + A răspuns la -f- A
Seine Antwort auf meine Frage Răspunsul lui la Întrebarea mea a
war: .. fo s t:... (vezi G 136)

2. Antwort auf + A ; antworten auf + A

Die Antwort auf die Frage . . . Răspunsul la Întrebare . ..


Ich antworte auf die Frage. Răspund la Întrebare.
Unele substantive cer aceleaşi prepoziţii ca verbul corespunzător, (vezi G 138)

8. eln/meln kluger Bund

Das ist «in/mein kluger Hund. r


eine /meine kluge Katze,
ein/mein kluges Her.

Adjectivul la nominativ, precedat de articolul nehotărlt, de articolul nehotârlt


negat kein sau de prenumele posesiv primeşte terminaţiile articolului hotărît,
( m i G 52®) ^

128
4. elnen/meinen klugen Hund

Das Kind liebt einen/ieinen klugen Hund.


eine/seine kluge Katze,
ein /sein kluges Tier,

Adjectivul la acuzativ, precedat de articolul nehotarlt, de articolul nehotărît


negat kein sau de pronumele posesiv primeşte term inaţiile articolului hotărlt,
( v e z i G 52°)

6. mögen ca verb predicativ

Ich/er (sie, es) mag Hunde nicht.


Wir/sie/Sie mögen
Du magst
Ihr mögt

Verbul mögen (-* 5 B 6) poate fi folosit şi fără alt verb la infinitiv, deci ca verb
predicativ. Se traduce de regulă prin „a plăcea“ : Ich mag Hunde nicht. „Clinii
nu-mi plac“, ( v e z i G 22, 128)

6. dürfen ca verb predicativ

Ein Hund darf nicht in mein Haus (kommen).


H err Schwamm keinen Kaffee (trinken).
keine Nußtorte (essen).

Verbul dürfen (-*■ 15 B6) poate fi folosit şi fără alt verb la infinitiv, acesta dedu-
cîndu-ae din context, ( v e z i G 22, 128)

7. können a ş ti ca verb predicativ

Das Kind kann noch nicht lesen. Copilul nu ştie Încă să citească.
Deutsch. germana.

Verbul können (-> 6 B5) poate fi folosit şi ca verb predicativ, adică fără un alt
verb la infinitiv (-+ 16 B 6). ( v e z i G 22, 128)

8 . Im p e r fe c tu l v e r b e lo r m o d a le

Inf.: kOnnei mögen dürfen sollen wollen müssen


Imperf.: irh / e r( s ie , es) konnte mochte durfte sollte wollte mußte
w ir/ sie / S ie kannten mochten durften sollten wollten mußten
du konntest mochtest durftest solltest wolltest mußtest
ihr kenntet mochtet durftet solltet wolltet mußtet

Verbele modale formează imperfectul ca verbele slabe. Verbele modale cu Umlaut


Ia infinitiv 11 pierd la imperfect (können -+ konnte etc,)- ( v e z i G 2®)

129
9 — Limba germana. Curs practic, voi. I
9. I n fin itiv u l fă ră zu şi cu zu

a. Ich wollte mich widersetzen.


b. versuchte zu widersetzen.

Clnd, in limba germană, avem două verbe iitir*» propoziţie, verbul al doilea se
pune la sfîrşiţul propoziţiei
1. la infinitiv fără zu (ex. a)
2. la infinitiv eu zu (ox. b)
A. In fin itivu l fără zu

Der Junge muß mit Waldi Spazierengehen.


will
ţnichte mit dem Hund spielen.
läßt den Hund bellen.
hört
geht die Zeitung kaufen.
Das Kind lernt schreiben.
Ein Kollege hilft mir diesen Text übersetzen.
Infinitivul fără zu se întrebuinţează:
1. după verbele modale
2. după verbul lassen
3. după verbele percepţiilor senzoriale (hören, sehen etc.)
4. după verbele mişcării (gehen, laufen etc.)
5. după verbele lernen, helfen ş.a. (vezi G 31)
B. In fin itivu l cu zu
Ich versuche zu kommen.
, mich ihm zu widersetzen.
nicht nachzugeben.
1. După majoritatea verbelor se Întrebuinţează infinitivul cu zu.
2. Uneori infinitivul este determinat de alte elemente sintactice. Astfel se
formează o construcţie infinitivală. Aceasta se desparte de prepoziţia regentă
printr-o virgulă.
3. Dacă verbul e compus cu particulă separabilă, zu se intercalează Intre
particulă şi verb. (vezi G 31)

10. Traducerea infinitivului

Er muß früh aufstehen. El trebuie s ă se sco a le devreme.


versucht aufzustehen. Încearcă
kann aufstehen. se poate s c u la
Was war zu tun? Ce era d e f a d ă ?
Er hört den Hund bellen. El aude clinele lătrind.
Infinitivul — atit cel fără zu cit şi cel cu zu se traduce de regulă prin conjunctiv,
mai rar prin infinitiv şi supin şi — după verbele percepţiilor senzoriale — prin
gerunziu, {vezi G 32)

130
11. es -*• 14 B 8, 9

Ich verbiete es dir. Eu ţi-o interzic.


sage spun.

Pronumele eg poate avea şi paloare de prenume demonstrativ. Se traduce prin „o“


(sa aceasta).
12, jeder, jede, jedes fie c a r e

Jeder Hund ist klug. Fiecare cline e deştept.


Jede Katze pisică e deşteaptă.
Jedes Hündchen căţeluş e deştept.
Jeden Morgen regnet es. ln fiecare dimineaţă plouă.
Jede Nacht * noapte
Jedes Jahr fahre ich ans Meer. an plec la mare.

1. Pronumele nehetărlt jeder, jede* jedes, spre deosebire de corespondentul


lui din limba română, are şi la nominativ şi la acuzativ terminaţii diferite, după
geiţ* Se declină ca articolul hotărlt. (v e zi G 75)
13. nie, nirgends
Ich konnte nie Hunde lieben. Niciodată n-am putut suferi clinii.
Wir kennten den Hund nirgends N-am putut găsi clinele nicăieri.
' finden.
In limba germană negaţia se pune o singură dată.
14. trüber m a i în a in te

Früher muBte ich den Wecker stellen. Jetzt stelle ich ihn nicht mehr,
war er faul. ist er fleißig.

15. tu n
Job tue/tat das gern. Wir/sie/Sie tun/taten das gern.
Du tust/tat(e)st Ihr tu t/tatet
E r tu ţ/ta t

Verbul tun „a face“ este un verb neregulat de conjugare tare (-* 14 B5). (vezi G 12D)

16 C
1,

Das ist. ein/kein interessant- Roman.


«* Das ist ein/kein interessanter Roman.

a. Vortrag; b. Nachricht; c. Telegramm; d. Buch; e. Verordnung; 1, Arbeit;


g. B itte; V Apparat

131
2,

Wir finden den kleinen Hund nirgends, (unser kleiner Hund)


Wir finden unseren kleinen Hund nirgends.

a. der klein« Dackel (unser kleiner Dackel) b. die weiße Katze (unsere weiße Katze)
C. der neue R®man (sein neuer Raman) d. das kluge H e r (unser kluges Tier) e. del1
neue Wecker (Ihr neuer Wecker) t. das"kleine Hündchen (euer kleines Hündchen)
f.

— Ich möchte einen Mantel, (schwarz)


— Einen schwarzen Mantel ?
— Ja, einen schwarzen M antel;'

a. Mantel (ret) b. Kleid (blau) c. Tonbandgerät (gut) d. Tisch (klein) e. Wagen


(groß) f. Buch (schön) g. Teppich (rumänisch) h. Bluse (rumänisch) i. Roman
(deutsch)
4.

— Ist der Film interessant?


— Ja, das ist ein interessanter Film.

a. Ist der Hund klug? h. Ist die Katze niedlich? c. Ist das Tier folgsam? 4. Ist
der Dackel braun? e. Ist die Katze w eil? I. Ist das Zimmer greß? g . Ist der
Waget*/neu? h. Ist das Haus schön? i. Ist der Mantel alt? j. Ist die Bluse neu?
k. Ist der Anzug teuer? 1. Ist das Kleid billig?
6. Verwandeln Sie die $ätge I Ersetzen sie das Possessivprenemen durch
«er, die, d a s /je d e r , j e d e , j e d e s !

S e in kleiner Hund bellt.


->■ D er/Jeder kleine Hund bellt.

a. Sein kleiner Dackel bellt, b. Der lunge liebt seinen kleinen Hund, «. Seine
kleine Katze miaiţl. d. Der Junge hat seine kleine Katze gern. e. Er liebt sein
kluges Hündchen.
6.

Willst/Wolltest du dich mi t H ans treffen?


Ja, ich will/wollte mich mit ihm treffen.

A. a. W illst/W olltest du dich mit Helga treffen? b. Will/Wollte er sieh mit


Hans ţteffen? C* W elli/W olltet ihr euch mit Helga treffen? d. Wollen/Wollten
Sie sich m it H ans und Helga treffen? e. Wollen/Wollten sie sich mit den Kallegen
treffen?
B. a. K anhşţ/K anjitest du Erich helfen? b. Kann/K®nnte er dir helfen?
c. Kann/Konnte dir Helga helfen? d. Können/Konnten wir euch helfen? «. Könnt/
Kanntet ihr uns heuen? f. Können/Kennten Sie uns/mir helfen? g. Kenncn/Konn-
ten sie euch helfen?

132
7. Ergänzen Sie!
A. (dürfen)
a. ... du mit Hunden spielen? b. ... Sie rauchen? c. ... sie sehen losfahrenr
d. ... ihrv ihn anrufen? e. ... wir Ihr Referat lesen? f. ... der Junge einen Hund
ins IJaus bringen? g. ... ich heute Ihr Fahrrad nehmen?
B. (sollen)
a. Die Sekretärin ... zum Chef gehen, b. .... wir zu ihm gehen? c. Du ... heute
nicht wieder ins Kino gehen, d. Ihr ... heute zu Haus bleiben, e. Wie ... ich
dieses Formular ausfüllen?'!. Wann ... Sie ihn anrufen? g. ... ich schon mit der
Arbeit beginnen?
C. (müssen)
a. ... ich schon aufstehen? b. ... du schon den Jungen wecken? c. ... der Junge
jeden Tag mit dem Hund Spazierengehen? d. Wo ... wir einsteigen? e. ... ihr
nicht etwas einkaufen? I. ... Sie noch warten? g . ... sie noch zur Post gehen?
D. (wellen)
a. Ich ... dem Jungen zum Geburtstag einen Hund schenken, b. Was ... du ihm
zum Geburtstag schenken? c. Der Vater ... keinen Hund in unserem Haus sehen,
d. Wir ... heute früh frühstücken, e. ... ihr einen Ausflug ins Gebirge machen?
t. ... Sie ans Meer fahren? g. ... sie ihren Urlaub auf dem Land verbringen?
8.

(können) Ich ... Hunde nicht leiden.


Ich kann/kennte Hunde nicht leiden.
a. ... du mit dem Hund Spazierengehen? b. Waldi ... sogar die Pfote reichen,
e. Wir ... Waldi nirgends finden, d. ... ihr ihn finden? e. Seine Eltern ... Hunde
nicht leiden, f. ... Sie dem Hund Essen geben?
9.

Ich habe Hunde nicht gern.


Ich mag Hunde nicht.

a. Der Vater hat Hunde nicht gern. b. Das Kind sagt oft: Diese Suppe habe ich
nicht gern. c. Meine Eltern haben Hunde nicht gern. d. Diese Farbe habe ich
nicht gern.
10. Verzichten Sie auf das ModalverbI (Renunţaţi la verbul modal!)

Ich will/wtllle ein wenig Spazierengehen.


Ich gehe/ging ein wenig spazieren.
a. Andrei will/wallte mit dem Hund spielen, b. Der Junge -darf/durfte mit dem
Hund spielen, c. Waldi darf/durfte den Jungen wecken, d. Der Junge muß/mußte
ganz rasch frühstücken, e. Er muß/mußte Waldi Essen geben, f. Er muß/mußte
mit dem Hund Spazierengehen, g. Er kann/konntc den Hund nirgends finden,
h. Andrei will/wallte ihn auch bei den Nachbarn suchen, i. Der Vater kann/konntc
nur noch sagen: „Aber ein Löwe kommt nicht in mein Haus“, j. Das muß/mußte
ich zugeben: Waldi ist ein kluges, folgsames Tier.

133
11. In fin itiv mit z u o d er In fin itiv •hne zul

(anrufe«) Ich möchte ihn ... »


Ich mäehte ihn anrufen.
(aussteigen) Ich versuche hier ... .
Ich versuche hier auszusteigen. *
a. (spielen) Ich sehe die Kinder ... . b. (sehen) Ich machte ihn ... . c. (ausfüllen)
Ich kennte das Formular ... . d. (kommen) Ieh höre ihn ... . e. (lesen) Mit wieviel
Jahren lernen die Kinder ... ? f. (einsteigen) Versuche hier ...1 g. (aussteigen)
Ich sehe ihn hier !.. . h. (sich widersetzen) Er versuchte ... . i. (Spazierengehen)
Mächten Sie ein wenig ...? j. (besuchen) Darf ich Sie ... ? k. (tun) Was ist ... ?
1. (sehen) E r wünschte s ie .... m. (arbeiten) E rb eg in n t,.,, n. (regnen) Es beginnt,,.,
o. (anrufen) Ich wollte ihn ... . p. (sich anziehen) Ich versuche ... schnell ... .
q. (kaufen) Geht ihr das Geschenk..«? r. (übersetzen) Hilfst du mir diesen Text ?
8» (sprechen) Wen wünschen Sie »>,? t. (tanzen) Lernst du .,.?
12.
Jetzt hftt Andrei einen Hund.
Früher hatte er keinen Hund.
«. Jetzt hat Andrei Zeit, b. Jetzt hat Andrei eine Katze, c. Jetzt stellt er den
Wecker nicht, d. Jetzt steht er früh auf. ®. Jetzt erwacht er nicht schwer. I. Jetzt
findet seine'‘Mutter Hunde nett. ţ
13. Antworten Sie 1
A. a. Was sagte der Vater von Andreas immer wieder? b. Wann hatte der
Junge Geburtstag? e» Was schenkte ihjn seine Tante? d. Wie hieß die Tante
des Jungen? c. Wie heißt der Hund? f. Was macht Waldi jeden Morgen? g. Was
macht dann Andreas? h . Wie kam die Katze ins Haus? l. Was sagt der Vater?
B. a. Höhen Sie Hunde gern? b. Haben Sie/Ihre Eltern/Ihre Freunde einen
Hund/eine Katze? c. W'ie heißt er/sie? d. Gehen Sic mit dem Hund/der Katze
spazieren?
14. Übersetzen Sie:
a. — Mergem acum puţin la plimbare? — Din păcate nu am timp. b. — Copiii se
joacă în parc. c. — Ce îţi interzice el? d. — Mă trezesc greu dar mă scol repede,
iau micul dejun şi merg la birou. t. — Eşti gata? — Nu, mai vreau să mă spăl,
să mă Îmbrac, să-mi perii părul. f. — El nu vine niciodată prea tlrziu. g. Nu
găsesc nicăieri stiloul meu! h. Ştii să înoţi? — Da, ştiu să înot şi-mi place să
înot. i. -- Ştii franceza? — Nu, nu ştiu franceza, dar ştiu germana, j. — Nu-mi
place să mă plimb pe vremea aceasta, k. — Miine nu pot veni la dumneavoastră.
Trebuie să merg la o conferinţă. 1. — Vă e frică de clini? — Nu, nu mi-e frică de
ei. in. — Acum © oră Andrei a fost aici. îşi caută dinele ( = caută clinele său),
Nu-1 poate găsi nicăieri. Este şi ramme dispărut. Băiatul e disperat, n. — Poate
Ü mai găseşte. El îi este foarte drag. o. — Ge-i de făcut? — Mergem la vecinul
nostru. Clinele «: poate acolo.
Merken Sie sich!

Wie findest du Ihn? Eines Morgens ist der Hund weg.


— Er ist, sehr nett, loh frühstücke ganz schnell.
Er gibt dem Hund jeden Morgen Hie Katze ist ganz weiß.
Essau. Die ganze Familie sucht den Hund.

134
DER z m FÄHRT UM HALB SIEBEN 17 A
nach JO HANNS RÖSLER

Ich wellte mit meiner Frau verreisen.


„Halb sieben fährt der Zug vom Hauptbahnhof ab, K itty!“
„Ich weiß c«, Johannes!“
„Beeil dick! Beeil dich!“
„Ich bin so müde, ich habe gestern so viel gearbeitet, ich bin spät zu Bett
gegangen, ich bin schwer eingeschlafen und habe schlecht geschlafen. Heute früh
bin ich m it Kopfschmerzen erwacht und dennoch gleich aufgestanden.“
,jEs tu t mir leid, Kitty, auch ich bin müde, auch ich habe Kopftckirifrzeiti
auch ich bin spät eingeschlafen und habe schlecht geschlafen, wir haben nur Wenig
Zeft bis zur Abfahrt des Zuges. Ich will an der Konferenz in j&Mn teitaehmen,
ich möchte auch einige Sehenswürdigkeiten in der BRD besichtigen.“
„Das ist doch auch mein Wunsch, das weißt du ja l Es ist aber erst elf Uhr.“
„Beine Uhr geht nach. Es ist schon zwölf Uhr, du mußt dich beeilen!“
Ich holte die Koffer, und K itty begann mit dem Packen, Sie packte ein, sie
packte aus, sie packte um.
Idh gpng in die Stadt. Um halb vier Uhr war idh wieder zu Maus.
„Bist du fertig, K itty? Hart du alles eingepaßhi?“
„Keine Spur.“
„Was hast du denn bis jetzt gemacht? In drei Stunden fährt der Zugl“
„Das ist noch viel Zeit!“
„Das ist nicht viel Zeit, das ist wenig Zeit. Der Zug w artet nicht.“
„fAuf mich muß e r auch nicht w arten! Hast du jemals auf mich gewartet?**
„Bu hast recht, auf dich habe ich niemals gewartet.“ Ich sagte kein W ert
mehr, seufzte nur und ging in mein Arbeitszimmer.
Um halb fünf fand iţh K itty in der Küche. Sie bügelte ein B$s$ken, wusch
ein Hemdchen, stopfte ein Strümpfchen.
„K itty, in zwei Stunden fährt der Zugl Du weißt, der Bahnhof ist weit.“
„Wir gehen doch nicht zu Fuß zum Bahnhof." -
„Wir haben eine halbe Stunde Fahrweg zur Bahn.“
„Es ist nidht richtig, es ist eine ^erteisţiinde Fahrweg.“
„Es ist doch eine halbe Stunde.“
„Soll ich zerrissen und schmutzig fahren?“
Um halb sechs wartete ich in Hut und Mantel.
^Kommst du bald, K itty?“
„In einer Sekunde. Das geht jetzt ganz schnell. Du mußt mir nur raten, Johan­
nes! Geliebter Johannes, bitte hilf mir! Soll ich das braune Kleid mit dem roten
Hut ©der das blaue Kleid mit dem schwarzen Hut anziehen?“
„Das braune Kleid steht dir ebenso gut wie das blaue.**
„Der schwarrt Hut ist schon im Koffer. Ich nehme die graue Bluse und den
grauen Rock.“ K itty zog den grauen Rock an. Die Bluse fand sie nicht. Sie suchte
unter dem Bett, hinter dem Ofen.

131
„Johannes, ich habe die graue Bluse bei der Schneiderin vergessen, ich bin
ja so dumm! Sag mal, kannst du eine so dumme Frau liebhaben?"
„Ja, K itty, ich liebe dich, ich liebe dich über alles, aber beeil dich!“
„Küß mich, ich bin so traurig, wir haben den Zug verpaßt!“
„Wir haben den Zug nicht verpaßt, ich habe die Uhr um eine Stunde vorge­
stellt. Es ist jetzt erst fünf Uhr.“
„Johannes, du bist doch ein kluger Kopf.“
„Das bin ich immer gewesen, aber komm doch endlich.“
„Jetzt werde ich bestimmt rasch fertig. Ich will nur etwas Obst und Braten
für die Reise mitnehmen.“
„Nimm nichts mit! Unser Zug hat Speise- und Schlafwagen.“
Um zwanzig vor sechs fuhren wir endlich los.
Plötzlich erinnerte sich K itty: ,,©h, Johannes, ich habe Torquato nicht zur
Nachbarin gegeben. Der arme K ater ist allein in der Wohnung geblieben.“
Wir fuhren zurück. Fünf Minuten nach halb sieben waren wir wieder auf dem
Bahnhof, und ... erreichten den Zug* Mein Freund, Otto Hulsche, erwartete uns
am Bahnsteig und lächelte:
„Ich wußte von deiner vorgestellten Uhr, aber sicher ist sicher, ich kenne die
Frauen, sie verspäten sich immer, und darum habe ich gelogen: Der Zug fährt
erst um 19,®5 Uhr vom Gleis 10 ab und ist um fi,4@ Uhr in Köln. In Mainz m üßt
Ihr umsteigen. Dort hat der Zug drei Minuten Aufenthalt. Da sind die Fahrkar­
ten. Ihr könnt auch noch euer Gepäck aufgeben. Gute Reise, viel Vergnügen und
auf baldiges Wiedersehen!“

17 B
1. Valenz

warten N, (auf + A ) a aştepta N , ( A )


Der Junge w artet (auf die Antwort). Băiatul aşteaptă (răspunsul).
t e i l nehmen N, an + D a lua parte/a participa N ,la -f A
Herr Stein nimmt an der Konferenz Domnul Stein ia parte/participă la
teil. conferinţă.
l i e b haben N, A a iubi iV, A
Ich habe dich lieb. Eu te iubesc.
. a ţine N , la A
E u ţin la tine.
1 wissen N, A, (von + B) a şti N , A, (ie la -f- A )
Peter weiß das (von seinem Vater). Peter ştie aceasta (de la tatăl său).
2 wissen N, A, (von -f- D) a şti N , A, (despreIde + A )
Hans weiß etwas (von deinem Plan). Hans ştie ceva (despre/de planul tău).
Obs. A la * trlssen se exprimă de regulă printr-un prenume nehotărtt.

(vezi G 134V

136
S. V e r te c o m p u s e cu p a r tic u le n e sep a ra b ile
A.
Er beeilte (-* sich beeilen) sich.
empfahl (-♦empfehlen) mir dieses Buch.
entschuldigte (-* entschuldigen) sich bei mir.
erreichte (-* erreichen) den Zug nieht.
Bas Buch gehărte ( gehören) mir.
Siaglind mitverstand (-+ mitverstehen) mich.
verpalte (-♦ verpassen) den Zug nicht,
zerriß (-*■ zerreilen) den Brief.
Unele verbe slnt fermete cu ajuterul uner particule neaccentuate. Spre deesebire
de verbele compuse cu particule accentuate (-» II Bl), la verbele cu particulă
neaccentuată, particula nu se separă de verb In timpul cenjufirii.
Particulele be-, emp-, ent-, ar-, ge-, miß*, ver* fi ier* slnt tntetieauna neaccentuate
şi deci neseparabile.
B.

Wir Übersetzen den Text.


wiederhelen
unterrichten Geegraphie.
Şi alte particule pot fi neaccentuate şi deci neseparabile (de ex. Uber*, wieder-,
unter-). (vezi G 39)
8. Perfectul
Sie haben auf dich gewartet. Ei tc*«u aşteptat.
Sie lind in die Stadt gegangen. Ei cu mers in oraş.
Perfectul este ln limba germană un timp campus, care se formează din prezentul
verbeier haben sau sein şi participiul II (trecut) al verbului de cenjugal. Se tra­
duce, de regulă, prin perfectul campus. (vezi G 21, 23, 129)
4. Participiul I I .(trecut)
a. Was hast du gemacht?
b. Hast du auf mich gewartet?
c. Ich habe schlecht geschlafen.
d. Der Kater ist in der Wohnung geblieben.
e. Ich habe die Sachen eingepackt.
f. Ich habe die Uhr vargestellt.
g. Wir haben den .Zug verpaßt.
h. Ich habe das Heft zu Hause vergessen.
!$. Ich habe ihm gratuliert.
J. Ich habe von deiner vergestellten Uhr gewußt.
1. Pentru a putea cenjuga un verb la teate timpurile este necesar să cuneaştem
fermele sale de bază: infinitivul (-*• 1 1 4 ), imperfectul (-»14 B 2-5) şi partici­
piul II (trecut).
2. Verbele slabe fermează participiul II (trecut) cu terminaţia -t (ex. n.)

137
sau *et (ex. b.}, cele tari cu terminaţia -ea (ex. c.) şi adesea cu schimbarea vocalei
radical« (Ablaut; ex. d ; — ►14 B 3).
Atlt verbele slabe cît şi verbele tari, accentuate pe prima silabă, primesc la parti­
cipiul trecut prefixul ge- (ex. a,—d.), Bacă verbul este compus cu particulă sepa-
rabilă ge- se intercalează Intre particulă şi verb (ex. e., f.)
3, Participiul ÎI fără prefixul ge- 8 formează verbele neaecentuate pe prima
silabă, adică
— verbele campuse cu particulă neseparabilă (ex. g., h .; — v17 B 2)
— verbele terminate în -ieren (ex. i.).
4. Participiul poate fi folosit şi adjectival (ex. j; vezi G 19)
5. Perfectul

dV; haben CU sein


Ich habe eingepackt. Ich bin zur Schneiderin gegangen.
lu hast gut geschlafen. spät eingeschlafen.
Er hat sieh beeilt. Er Ist Lehrer gewesen.
Es hat geregnet. geworden.
geblieben.

Perfectul cu haben il Perfectul eu sein îl
formează: formează:
— toate verbele, tranzitive — verbele intranzitive perfective (verbe
care exprimă Începutul sau s'fîrşitul
unei acţiuni sau stări)
— verbele intranzitive ijĂperfective — verbele sein, werden, bleiben
(verbe care exprimă o durată)
— verbele reflexive
— verbele Impersonale permanente (vezi G 21)
6. Ordinea cuvintelor in prepoziţia principală

a. Wir haben alles eingepackt.


2 l.u.
b. Der Kater ist allein in der Wohnung geblieben.
2 / l.u.
c. Was hast du bis jetzt gemacht?
2 l.u,
d. Hast du jemals auf mich gewartet?
1 l.u.
Clnd predicatul este la perfect, în propoziţia principală participiul trecut stă pe
locul ultim, iar verbul haben, respectiv sein se pune
—în propoziţia enunţiativă (ex, a., b.) ca şi în propoziţia interogativă cu
cuvlnt interogativ (ex. c.) pe locul doi
—în propoziţia interogativă neintrodusă prin cuvinte interogative (ex. d.)
pe locul lntii.
Verbul conjugat formează cu participiul II un cadru verbal. (vezi G 109, 110)

138
7. w issen — w ußte — gew ußt

Ich/er/sie/es weiß/wußte es schon,


Wir/sie/Sie wissen/wußten
Du weißt/wußtest
Ihr wißt/wußtet

Verbul wissen „a şti“ se conjugi ca şi verbele modale, cu care formează grupul


verbelor preterito-prezente, prezentul tuturor acestor verbe Jiipd un vechi imper­
fect (preterit), care a primit sens de prezent, (vezi G 12, 20, 28)
8. Die Uhrzeit — Ora

Wie spät jst es? 600 Es ist sechs Uhr.


Wieviel Uhr ist es?
605 Es ist fünf (Minuten) nach sechs. 648 Es ist drei Viertel sieben/Viertel
Es ist sechs Uhr fünf. vor sieben/sechs Uhr fünfund-
611 Es ist Viertel nach sechs/sechs 68! vierzig.

Es ist zehn Minuten vor sieben/
Uhr fünfzehn/Viertel sieben. sechs Uhr fünfzig.
630 Es ist halb sieben/sechs Uhr 12s* Es ist fünf Minuten vor eins/
dreißig. zwölf Uhr fünfundfünfzig.
1°° Es ist ein Uhr/eins.
640 Es ist zehn nach halb sieben/sechs I 1* Es ist Viertel nach eins/ein Uhr
Uhr vierzig/zwanzig vor Bieben. fünfzehn/Viertel zwei.

Es ist ein Uhr dar: Es ist eins, eins neputind fi urmat de un substantiv.
9. Uhr; Stunde
Es ist ein Uhr (genau). E ora unu (fix).
Du hast eine schöne Uhr. Ai un ceas frumos.
Deine Uhr geht gut/schlecht/ Ceasul t&u merge bine /prost /rămine
nach/vor. In urmă/merge Înainte.
Ich bleibe eine Stunde hier. Kămln aici o oră.
Wir haben heute zwei Stunden Avem astăzi două ore de germană.
Deutsch.

10. viel # wenig


Ich habe viel Geld/Zeit/Gepäck.
Er hat wenig
viel şi wenig slnt pronume nehotărlte. Neprecedate de articolul hotărit sau de un
pronume slnt la sg. invariabile.
Excepţie: vielen Dank „multe mulţumiri“.
11. jemals vreodată ?£ niemals niciodată
— Hast du dich jemals verspätet?
— Ich habe mich niemals verspätet.

139
12. um

Wir sitzen um den Tisch. Stăm tn jurul mesei.


E r kommt um 5M Uhr. El vine la ©ra 5.
Ich stelle die Uhr um eine Stunde Pun ceasul cu o oră Înainte,
vor.

17 C
1.

— Kommen Sie um 4 Uhr? (4, 15)


— Nein, ich komme nicht um 4 (vier) Uhr, ich komme erst um Viertel nach
vier/Viei'tel fünf.

a. F ährt Ihr Zug um 4,30 Uhr? (4,45) b. Beginnt der Kongreß um 5? (5,15) c. Ste­
hen Sie um 5,40 Uhr auf? (5,50) d. Verlassen Sie Ihre Wohnung um 6 Uhr? (6,20)
e. Sind Sie um 6,35 im Büro? (6,55) f. Sind Sie um 14 Uhr zu Haus? (14,10)
g. öffnet das Kaufhaus um 15 Uhr? (16) b. Treffen wir uns um 19 Uhr? (20)
2.

— Wie spät ist es? Wieviel Uhr ist es? (8).


— Es ist jetzt/schon/gegen acht Uhr.

a. 8,15; 8,30; 8,40; 8,45: 8,55; b. 9,00; 9,30; 9,15; 9,40; 9,50; e. 10,10; 10,15;
10,20; 10,25; 10,30; d. 11,35; 11,40; 11,45; 11,50; 11,55; e. 12, 00; 12,03; 12,05;
12.30; 12,04.
3.

— Um wieviel Uhr beginnt der Unterricht? (7,30)


— Der Unterricht beginnt um 7,30.

a. . . . das Kind? (Punkt 21 Uhr) b. . . . die Deutschstunde? (9,30) e. . . . die


GeographiejBtunde;? (13,40) d. . . . der Vortrag? (11,10) e. . . . der Kongreß? (15,30)
4. Setzen Sie Stunde oder Uhr ein!

Die Rumänischstunde beginnt um 10 .... Sie dauert nur eine ....


Die'Rurnänischstunde beginnt um 10 Uhr. Sie dauert nur eine Stunde.

a. Der Vertrag beginnt um elf ... . E r dauert drei ... . b. Es ist sehen 1 ... . Ich
warte seit einer ... . c. Das Kino beginnt erst um neunzehn .... Es dauert zw ei....
d. Das Telefongespräch begann um 2 ... . Es dauerteeine ... . e. Im Büro arbeite
ich acht ... . f. Ich erwache um sechs ... . um sieben ... Punkt bin ich im Büro,
g. Das Kind erwacht um 6 ... . Es schläft nur sechs ... . h. Die Studenten haben
heute nur vier ... . Um zwölf ... sind sie fertig, i. — Bleib noch hier. Es ist erst
12 ... . — Ich muß sagen: Es ist schon 12 ..., denn ich habe heute wenig Zoll,
j. — G eht Ihre ... gut? — Sie geht ewi wenig vor.

140
5. Ergänzen Sie : ie-, emp-, ent-, er-, ge-, miß-, ver-, zer-!
a. Helga -läßt das Kaufhaus um 12 Uhr. b. Der Verkäufer hat mir dieses Buch
-fahlen, c. -schuldigen Sie bitte die Störung! d. Das blaue Kleid -fällt mir ebenso
gut wie das braune, e. Dieser junge Mahn ist ungeduldig und unaufmerksam,
er -fällt mir. I. W arum hast du den Brie£rrissen? g. Wem -hört dieses deutsche
Lehrbuch? h. Wir haben den Zug noch -reicht, i. Sie haben den Zug -paßt. j. Sie
hat ihre Bluse bei dOO Schneiderin -gessen.

6.

Willst du/Wollen Sie das Wörterbuch kaufen?


Ich habe es schon gekauft.

a. Willst du/Wellen Sie die Zeitung von heute lesen ? b. Willst du/Wöllen Sic die
Katze zu Nachbarn geben? c. Willst du/Wollen Sie ihm eine Uhr schenken? d. Willst
du/Wollen Sie den Kaffee holen? e. Willst du/Wollen Sie jetzt frühstücken? Î. Willst
du/Wollen Sie ihm antworten?
7.

— Habt ihr /Heben Sie den Kollegen schon angerufen?


— Nein, wir rufen ihn jetzt an.

a. Habt ihr /Haben Sie schon das Formular ausgefüllt? b. Habt VnrlHaben Sie das
Telegramm schon auf gegeben? c. Seid ihr jSind Sie mit dem Zug gefahren? d. Seid
ihr/*Sind Sie schon eingestiegen/ausgestiegenl umgestiegen? e. Habt ihr /Haben Sie
alles eingepaekt lausgepackt jumgepackt? f. Habt ihr/Haben Sie schon alles einge­
kauft?

8.

— Bestellt er ein Taxi?


— E r luat es schon bestallt.

a. Bezahlt er das Essen? b. Besucht er Herrn Weber? c. Bestellt sie die Zeitung?
d. Erklärt sie das W ort? c. Etppfehlen Sie mir ein Buch für diese Arbeit? f. Ent­
schuldigen Sie mich beim Direktor? g. Verkaufst du dein Fahrrad? h. Verbesserst
du deine Fehler? i. Übersetzen sie den Text ins Rumönische? j. Wiederholen sie
die Wörter?: k. Unterrigjiiet ihr Deutsch? 1. Studiert ihr Englisch?
9. Setşen Sie ins Imperfekt urii ins P räsens!

E r hat an der Kasse gestunden.


E r steht/stand an der Kesse.

a. Das Kind hat sich vor die Tür gestalt, b. Es hat eine halbe Stunde vor der
T ür gestanden. C. Wir haben uns an den Tisch gesetzt, d. Unsere Freunde haben
schon am Tisch gesessen, e. Hast du die Uhr auf das Tischcheiigelegt? f. Sie hat
auf dem Tischchen gelegen, g. Ich habe das Bild über das B ett gehängt, h. Es hat
über dem Radiotischchon gehängt.

141
10. hü ben oder s e in ?

Ich ... an der Konferenz teilgenommen.


Ich ... ihm begegnet.
Ich habe an der Konferenz teilgenommen.
Ich bin ihm begegnet.

a. Der Zug ... pünktlich angekommen, b. Der Zug ... um 18,30 Uhr vom Haupt-
bahnhof abgefahren, c. Das Kind ... spät zu B ett gegangen, es ... spät einge­
schlafen, ds ... aber gut geschlafen und ... erst um 8 Uhr erwacht, d. An welcher
Haltestelle ... du eißgestiegen? #. Wann ... der Vertrag stattgefunden? f. E r ...
alles gewußt, g, Ih r Mann ... die Uhr vorgestellt, h. Das Kind ... allein in der
Wohnung geblieben, i. ... der Freund gelogen? j. ... du traurig gewesen? k. ... er
fertig geworden? 1. H eute ... du früh aufgestanden, m. E r ... erst um 12 Uhr
gekommen, n. Sie viel Gepäck mitgenommen, o. E r ... sich niemals verspätet,
p. ... du dich jemals verspätet?
11.

(wissen) Ich ... es nicht*


Ich weiß/wußte es nicht.
Ich habe es nicht gewußt. -
s. ... du es? b. Ich ... es nicht. C, Vielleicht ... sie es. d. W ir ... es noch nicht,
e. ... ihr es schon? f. Sie ,.»> es schon.
12.

Was ist ein Gärtchen?


Ein G ärtchen ist eift kleiner Garten.

a. ein Hündchen; b. ein Kätzchen; c. ein Bläschen; d. ein Städtchen; ®. ein Büch­
lein; f. ein Häuschen.
13. Antworten Siel
a. Wohin fuhr der Verfasser? b. W arum war seine Frau müde? c. Half Johannes
seiner Frau beim Einpacken? d. Was hat er m it der Uhr gemacht? e* H atte der
Zug auch Speise- und Schlafwagen? f. Um wieviel Uhr fuhren Johannes und
K itty los? g. W arum fuhren sie zurück? h. Wer erw artete sie am Bahnhof?
i. Was sagte ihnen ihr Freund Otto Hulsche? j. Wo mußten sie umsteigen?
k. Um wieviel Uhr kam der Ziig in Köln an?
13. a Sie sind K itty und erzählen von diesfei Reise nach Köln.
14. Übersetzen Sic!
a. Copilul a adorm it tlrziu, dar a dormit bine. b. La ce oră v-aţi trezit astăzi ?
— M-am trezit la ora 5,30, dar m-am dat jos din p a t abia la 6,30. Am citit
ziarul în pat. c. Pe mine nu trebuie să m ă aşteptaţi niciodată, d. M-aţi aşteptat
vreodată? e. Am multe bagaje, f. Vă doresc o călătorie plăcută, g. Pun ceasul
cu o jum ătate de oră înainte, h. — La ce oră puteţi veni? — La ora 5,30. — Vă
aştept cu m ultă plăcere.

142
Merken Sie sich!

Bas Kind ist früh/spät eingeschlafen/erwacht.


Es hat aber gut geschlafen.
Ich habe wenig/viel Zeit.
Ber Zug fährt um IS Uhr vem Gleis 1 ah.
Er hat eine Stunde Aufenthalt in Pleiefti.
Wir müssen einsteigen/umsteigen/aussteigcn.
Wir müssen schnell einpacken/umpacken/auspacken.
Gute Reise, viel Vergnügen und auf baldiges Wiedersehen!
WIEDERHOLEN6 (II)

1. Ergänzen Sie! Lesen Sie laut!


A. eh oder lut
a. Teh mö-te ei» K i^ Mt-L h, Eri- ]t*t, c. Oe-jsn wir zum ISug-afen? i Wir
brau-en einen Teppi- für das Wa-nzimmer. «. Dieses St«ff-ünd-eji ist für meine
Ni-tc Jo-anna. L H&ns-en fand dasHünd-en ni-t, g. Si-er ist si-er I h. In Ploieşti
hat der Zug eine halbe Stunde Aufenthalt* I« I- wo-n« in dietem Häus-en,
B. ck oder k?
a. ©er Sehran- s ta f ii ipC 4 « r ;J2-t. b. Ba ist das P a - e tf ü r Ihre En-elin. e. Ich
m ächta ein Pä-chen Seho-olade. d. Ist das das Geburtstagsgeschen- für Ihren
@n-el? e. Essen Sie Brat-artsffe]n gern? I, Ieh reise nicht gern m it viel Gepä-.
€. f , es, ader ST
a. Wir a-cn g e-ternin einer G a-t-tätte. b. Ha-t du den Blei-tif-t zu Hau- verge-en?
e. Entschuldigen Sie, es war ein Mi-ver-tändni-, d. E-en sie Gemü-e gern? e. Der
Kellner brachte scklia-Keh das Qb-t: und das Ei-. I. Geh nicht m it diesen zerri-enen
Strümpfen! g. — Zerrei- den Brief! — Du ha-t recht, ich mu- ihn zerrei-en.
h. Gehen wir zu Fu- ins Mu-eum? L Wir haben ge-tern den Zug vcrpa-t. J. Wollen
auch Sie ihn verpa-en?
D. s, geh, st oder spl
a. Treiben Sie -®rt? b. Deine -uhe sind -mutzig. e. Ich bin gestern -wer
einge-lafen. d. K itty -opfte ihre -rümpfe, sie wu- ihr Hemdchen, sie bügelte ihr
Blü-chen. e. Je tzt werde ich be-immt bald fertig, f. Unser Zug h at -eise- und
-lafwagen. g. Frauen ver-äten sich oft. h. Mein Freund erw artete mich auf dem
Bahn-eig. i. In Salzburg müssen wir um-eigen. j. Ihr Sohn -udiert -rachen.
k. Dieser -udent -rieht gut deut-.
E. z, tz oder ti?
a. Bitte nehmen Sie Pla-l b. Ist der Ar-t schon da? c. Dein Hemd ist schmu-ig,
nimm dir ein sauberes Hemd. d. Hier sind die schwar-en Schuhe, e. -ieh dich
rascher an! Î. Ich habe heute Kopfschmer-en. g. Was hast du bis je-t gemacht?
h. Wo ist die Abteilung für Konfek-cmswaren ? i. Sprechen Sie fran-ösisch? j. Über-
se-en Sie diesen T ext ins Fran-ösische! k. Bitte noch -wei Por-onen Pil-e! 1. Ein
Kä-chen, gan- weiß, lag vor Waldi und miaute, m. Waldis Schwan- ging eifrig
hin und her.
• F. !, ph oder v?
a. Ich w ünsche Ihnen -iel -ergnügcnl b. Haben Sie schon die -ahrkarten? c. -on
welchem Gleis -ährt der Zug ab? d. Der Zug -ährt um -icrtel -tinf -em Gleis -ier
ab. e. Mein -ater ist -ün-und-ierzig Jahre alt. f. Ich kau-te eine -lasche Wein,
g. Dieser -erk&u-er ist sehr -rcundlich. h. -ielleicht besucht er uns. i. Ich kann

144
meine» Bruder nicht -erstehen, j. Im -orzimmer steht ein Schuhschr&nkchen.
k. Die -rau meines Kollegen ist -erkäuferin. 1. Mein Keilege ist -ysiker. nt. Andrei
steht oft -or uns auf,.
6. -ig oder -ich?
a. Wir sind gleich fert-. b. Unser Tepp- ist sehr schön, c. Dein Kleid ist schmutz-,
d. Endl- ist er gekommen, e. Schließt ist er fert- geworden. Î. Alles ist so plötzl-
gekommen. g. Ihr Sehn ist fleiß- und eifr-. h. Er ist schon zwanz- Jahre alt.
i. Hoffentl- besucht er uns.
3» Bilden Sie Sätze I Ergänzen Sie die passende Präposition!
A.

Wehin stellen/stellten Sie das Tischchen? (Fenster)


Ich stelle /stellte es ans Fenster.

a. Fahrrad (Vorzimmer), b. Flasche. Wein (Kühlschrank)* Ci»Weinflasche (Schrank)


d. Bettchen (Wand), e. Sessel (Stehlampe). 1. Musiktruhe (Klavier), g. -Ipernseher
(Bett—Bücherregal), h. Bank (Baum).
B.

Wo steht/stand das Tischchen? (Fenster)


Es steht/stand vor dem Fenster.
a. Fahrrad (Hof) b. Flasche Wein (Tisch) c. Weinflasche (Fußboden) d. Bettchen
(Fenster) c. Sessel (Tischchen) f. Musiktruhe (Fenster) g. Fernseher (Radioapparat
—- Klavier) h. Bank (Garten).
C.

Wohin setzt/setzfcişţ. dü dich? (Fenster)


Ich setze/setzte mich vor das Fenster.
a. er (Fenster) b. sie „ca“ (Tür) C. Ihr (Ofen) d. sie „ei“, „eie“ (Schreibtisch)
e. Sie (Couch) f. Kind (Mutter — Vater) g. Eltern (Fernseher)
D.

Wo sitzt/saßest du? (Schreibtisch)


•Ich sitze/saß am Schreibtisch*
a, er (Fenster) b. sie „ea“ (Tür) c. ihr (d?en) d. sie„ei“, „eie“ (Schreibtisch), e. Şie
(GowchJ f. Kind (Vater —»(Mutier) g. Eltern (Fernseher).
E.

W hin legst/legtest du den Hut? (Schrank)


Ich iege/legtc den Hut in deö Schrank.
a. deine Schlüssel (Tisch) b» Teppich (Tisch) c. Kugelschreiber (Schreibtisch)
d, Zeitung (Ilegal) e. Album (Bücherschrank)

145
F.
Wo liegt/lag der Hut? (Schrank)
j Bor Hut liegt/lag in dem Schrank.

a. deine Mappe (Schreibtisch) b. Zeitschrift (Sessel) c. Teppich (Tisch) d. Heft


(Buck) e. Gummi (Bank).
ft.
Wahin hängen/hängten Sie den Spiegel? (Waschkecken)
Ich hänge/hängte den Spiegel über das Waschbecken.

a. Bild (Fernseher) k. Bild (Wand) c. Lampe (Tisch) d. Spiegel (Gauch).


H.

Wa kängt/hing der Spiegel? (Waschbecken)


Er hängt/hing über dem Waschbecken.

a. das Bild (Fernseher) b. das Bild (Wand) e. die Lampe (Tisch) d. Spiegel (Cauch).
I.

Wahin steckst/stecktest du den Schlüssel? (Tür)


Ich stecke /steckte ihn in die Tür.

a. Schlüssel (Schlot) b. Brief (Umschlag) c. Ansichtskarte (Briefkasten) d. Blume


(ihr Haar).
J.

Wa steckt/steckte (stak) der Schlüssel? (Tür)


I Er steckt/steckte (stak) in der Tür.

a. Schlüssel (Schiaß) b. Brief (Umschlag) c. Ansichtskarte (Briefkasten) d. Blume


(ihr Haar).
3. Setzen Sie die Sätze der Übung 2 (A—J) ins Perfekt!

Wahin stellen Sie das Tischchen?


Wahin haben Sie das Tischchen gestellt?

4.
Um wieviel Uhr findet der Vortrag statt? (5) 1.
Ber Vertrag findet um fünf Uhr statt. »■'____________ j

a. 11 b. 11,15 c. 11,3# d. 11,45 e. 11.50 L 11,55 g. 12 b. 12,15 i. 12,1# j. 12,20


k. 12,4* 1. 13.
14«
o,

Wann kommen Sie zurück? (eine Woche)


Wir kommen in einer Woche zurück.

a. Monat b. Jahr c. VerinUtag d. Nachmittag e. Abend Î. Nacht g. Montag h. Don­


nerstag i. Dienstag abend j. Freitag morgen k. 16. April 1, April.
6. Ergänzen Siel Setzen Sie ins Imperfekt und ins Perfekt!

(wohnen) Ich ... m diesem Hailp,


Ich wohne in diesem Haus.
Ich wohnte in diesem Haus,.
Ich habe in diesem Haus gewähnt.

*. (verpassen) Wir ... den Zug. b. (einpackcn) ... du sehet* ...? $ , (umpacken)
Warum ... du ...? d. (aulpdeken) Ich ... nech nicht ... . c. (einsteigen); W# ...
Sie ...? f. (bussteigen) Wo ... sie g . (ţimsteigen) Wo;..*»■e io .. ? h* (teilnehmen)
Wir ... gern an der Konferenz ... . i. (abfahren)^Ber-Zug ... gleich . j. (sich beei-
len) Wir ... uns sehr. k. (bleiben) Wie lange ... Sie im Gebirge? 1. (mitnehmen)
Er ... nie gern viel GepÄck ... . in. (verbieten;); Der Arzt ... mir, Eier zu essen,
n. (Spazierengehen) Wir ... ip m er nach dem Essen eine halbe Stunde ... . ©. (wei-
terfahren) Um 6 Uhr ... wir .... p. (halten) Wo ... nur die Straßenbahn?©. (gratu­
lieren) Wir ... ihm zu seinem Geburtstag, r. (erreichen) Sie ... den Zug nicht
mehr. s. (sein) Heute ... es sehr warm. t. (werden) Es ... kalt. u. (haben) Ich ...
keine Zeit. v. (aufstehen)’. Er ... gern früh ;.. .
7-, Setzen Sie das passende Modalverb ein 1

Es ist zu spät, ich ... nicht mehr ins Kino gehen.


Es ist zu spät, ich kann nicht mehr ins Kino gehen.

&. ... Sie eip Glas Wein? b. ... ich eine Frage: stejlgp? e. Ich bin zu dick, ich ...
keine Schlagsahne essen, d. Ich ... den Brief P it Duftpost aufgebeji, e. ... Sie
ittir eiß, Formular geben? I. Um wieviel Uhr ... ich §4© anrufen? g. Wir ... noch
ins Lebensmittelgeschäft .gehen, h. Was ... wir Ihnen- mithringp»? i. Ich ...
zugeben, du hattest recht, j. Der Junge ist erwacht, er ... aber noch nicht aufstgr
Heu. k. Der Zug ... gleich abfahren. 1. Warum ... dir die Uhr vorstellen,? in . E r ....
Sich beeilen, es ist schon sehr spät. n. ... man in Rumänien rechts oder link»
fahren? o. — ... Kinder ZU diesem Film gehen? — Ich glaub©,®# ist ihnen :.VO.r-
bofjqn. p. In welchem Saal ... cl®sKonzert stattRjiden? q. Wohin ... jhrţn diesem
Sommer fahren?
8 .*
I

(können) ... du/Sie mir bolfen?


Kannst du/Kcmnen Si« mir helf' ii?
Konntest du|jjionnten Sie mir helfen?
Ja, ich kttnr./konnte dir;Ihnen helfen.
I _________________________________________ ___________ - I
»i (können) ... du/Sie ihr helfen ? b. (können) ... du/Sie noch d&t Zug erreichen?
c. (dürfen) ... du/Sie schon rauchen:? (1. (dürfen) ...'du/Sie Wein 2 (sei­
len) ... du/Sie am Kongreß .teilnehmen ? f. (sollen) ... du. Sie das Medikament VOr

147
10*
dem Esse« nehm en? g. (wollen) ... du/Sie mir deinp/Ihre genaue Adresse geben?
h. ( wollen) ... du/Sie mitfahren? i. (müssen) ... du/Sie an dieser Haltestelle aus­
steigen? jj. (müssen) ... du/Şie dcine/Ihre Kallegin anrufen? k. (wissen) ... du/Sie
von seinem Plan?
9.

Es ist spät, (ein Ta*i bestellen)


Seil ich/Sellen wir ein Taxi bestellen?
Bestell/Bestellt/Bestellen Sie ein Taxi!

a. Es ist «feit, (die Straßenbahn nehmen) b. Er ist heute sehr beschäftigt, (ihm —
helfen) c. Helga hat inargen Geburtstag, (ihr — ein Geburtstagsgeschenk kaufen)
d. » möchte ein Taxi. (Taxizentrale anrufen) e. Das Kind wünscht sich Schlitt­
schuhe. (ihm — Schlittschuhe kaufen) f. Es findet ein Kongreß statt, (an dem
Kongreß teilnehmei*).
10.

Warum hältst du/haltet ihr/halten Sie keine Diät?


H alte/H altet/H alten Sie doch Diät!

a. Warum fährst du/fahren Sie nicht m it,dem Zug? b. Warum steigst du/steigen
Sie nicht hier aus? c. W arum packst du/packen Sic nicht ihre Sachen ein? d. W ar­
um beeilst du dich/beeilen Sie sich nicht? e. Warum besuchst' du/besucht ihr
uns nicht? f. W arum gibst du dein/geben Sie Ihr Gepäck nicht auf? g. Warum
frühstückst du/frühstückt. ihr nicht? h. Warum gehst du/geht ihr nicht spazieren?
i. Warum ißt du/essen Sie nicht? j. Warum kaufst du/kaufen Sie ihrem Neffen
kein Geburtstagsgeschenk? k. W arum nimmst du/nehmen Sie nicht Platz?
11.

— Mit welchem Füller schreiben Sie? (der neue Füller)


— Ich schreibe.m it dem neuen Füller.

a. Mit welchem Kugelschreiber! schreiben Sie? (der rote Kugelschreiber) b. Mit


welchem Kollegen gehen Sie in die Oper? (der deutsche Kollege) c. Zu welchem
Film gehen wir? (der rumänische Film) d. Welche Mäntel sind teuer? (die
schwarzen Mäntel) c. Welcher Freundin schreiben Sie? (die deutsche Freundin)
f. Welche Antworten korrigiert der Eehrcr? (die falschen Antworten) g. Welche
Texte können Sie ohne W örterbuch übersetzen? (die leichten Texte) h. In
welchen Kaufhäusern kaufen Sie gern ein? (die großen Kaufhäuser)
12.

(deutsch) Ich spreche ... . Die ... Sprache ist nicht schwer.
Ich spreche deutsch. Die deutsche Sprache ist nicht schwer.

a. (französisch) Ich spreche ... . Die ... Sprache ist nicht schwer, h. (groß) Dieses
Kaufhaus ist ... . Ich kaufe in diesem ... Kaufhaus, c. (hübsch) Diese Schuhe
sind ... . Ich kaufe diese ... Schuhe, d. (billig) Dieser Schlafanzug ist ... . Ich
kaufe diesen ... Schlafanzug, e. (teuer) Dieses Klavier ist ... . E r kauft dieses ...
Klavier. I. (entzückend) Dieses Kleid ist ... . Ich kaufe dieses ... Kleid, g. (neu)

148
Dieser Wohnblock ist ... . Ich wohne in diesem ... Wehnbleck, h, (alt) Dieses
Haus i s t ... .Meine Eltern wehnen in diesem ...Haus. i. (schön) Diese Wohnung
i s t ... . Meine Freundin wehnt in dieser... Wohnung, j. (elegant) Dieses Kostüm
is t:.. . Kau! dir dieses ... Kostüm!
13.
| — Wessen Füller ist das? (mein Bruder/meine Schwester)
— Es ist der Füller meines Bruders/meiner Schwester.

a, Kugelschreiber (sein Bruder/seine Schwester) b. Gummi (mein Neffe/meine


Nichte) c. Koffer (ihr Onkel/ihre Tante) d. Hund (unser Enkel/unsere Enkelin/
unser Kind) e. Hut (Ihr Großvater/Ihre Großmutter). 1. Uhr (ihr „ei* Freund
ihre „ei“ Freundin) g. Wagen (ihr „lor“ Gast/ihre „lor“ Nachbarin)- h. Platten­
spieler (dein Kellege/deine Kollegin)!.Zimmer(eu(e)reLehrer/eu(e)reLehrerinnen).
U.

— Zu wem gehst du heute? — Zu deinem Freund/zu deinen Freunden?


— Nein, heute gehe ich nicht zu meinem Freund/zu meinen Freunden.
a. Zu wem gehen Sie heute? — Zu Ihrem Freund/zu Ihrer Freundin? b. Zu
wem gehen sie heute ? — Zu ihrem Freund/zu ihrer Freundin? C. Zu wem geht
sie heute ? — Zu ihrem Freund/zu ihrer Freundin? d. Bei wem waren sie gestern?
— Bei ihrem Freund/bei ihren Freunden? e. Bei wem warst du gestern? —
Bei deinem Freund/bei deinen Freunden? I. Bei wem warst du vorgestern?—- Bei
seinem Freund/bei seinen Freunden? g. Zu wem fährst du am Sonntag? — Zu
deinem Freund/zu deiner Freundin? h. Bei wem wart ihr heute? — Bei eurem
Freund/bei eurer Freundin?
15. Gebrauchen Sie den Infinitiv mit'zu oder ohne zu!
(kommen) Ich will . Ich will kommen.
Ich versuche ... ... . Ich versuche zu kommen.
a. (stören) Sie sollen mich nicht m eh r... . b. (wohnen) Er wünscht bei Ihnen
......... c. (wohnen) Er hofft, bei Ihnen ... ... . d. (regnen) Es beginnt.........
e. {klingeln) Hören Sie ... ? I. (Einkäufen) GchCrfc tfir jetzt ...? g. (anrufeh) Ich
vergaß, ihn ... . h. (lügen) Du sollst nicht ... . i. (aussteigen) Ich versuche:hier**.>
1(5. Setzen Sie die passenden Präpositionen ( -(-Artikel) ein!

! Wir treffen u n s ........ Stadt. Wir treffen Uns iii der Stadt,
Wir treffen uns... Eingang» Wir treffen 'UM am Eingang,
i Sie hat Angst ... Gevintter. Sie hat Jüngst vor Gewitter.

A. außer, bei. mit, nach, seit, von' zu:


a. Der Mann aß ... Appetit, b......... Bettchen sind alje Mäbel neu. c. Mein Sohn
ist noch nicht Haus. Er Uttiß aber bald ... Haus kftruhen. Er i s t ... seinem
Che! gegangen, aber er bleibt nicht lange ... ihm. d. Wir l e r n e n e i n e m Jahr
Deutsch, e. Komm ... Fahrstuhl, f. Ich habe einen Brief... meinem Bruder
bekommen, g. Mein Vater will ... meiner Muttei ... Predeal fahren.

149
B. an, auf, in, neben, über, unter:
a. Wohin fahren Sie ... Urlaub? b. Was aß der Mann ... Nachbartisch? e. Die
zwei Freundinnen trafen sich ... Eingang, d. Ein Baumstamm lag q u er......
Straße, Herr Winkler fie l...... tiefen Dunkelheit und verletzte sich ... Knie.
Erst s p ä t....... Nacht kam er zu Hause an. e. ... welcher Haltestelle steigen Sie'
aus? f. Das Hündchen saß ... einem Apfelbaum. ... ihm stand eine Katze und
miaute, g. Wir fahren ...4. September.......BRD..
0. von, vor, seit, mit, zu:
a. Es reg n et... einigen Tagen, b. Das Kind hat A ngst....... Hund. e. Wir sind
... der Arbeit fertig, d. Wir gratulierten unserer Kellegin ... ihrem Erfelg. e. Ich
habe ... einem Monat keine N achricht... meinen Eltern, f. Der Vater,*. Andreas
wellte nie ... einem Hund hören,
D. durch, für, ohne, um, gegen:
a. Mächten Sie ........ Park gehen? b. Peter spielte ... mich. c. Was bedeutete
... Ausländer „Noch einmal“? d. Wir saßen ... einen großen Tisch und ver­
suchten diesen schweren Text ohne Werterbuch zu übersetzen, e. ... Ende April
findet die Konferenz statt, f. Wir haben uns... eine Stunde verspätet, g. Der
Zug fährt ... 19,65 Uhr vom Gleis 5 ab. h. Wir gehen n ic h t ... dich ins Kino.
17.

Wir fahren ins Gebirge.


Unsere Freunde sind schon seit einer Weche im Gebirge.
a. Land b. Haus c. Eltern d. USA e. Bundesrepublik Deutschland f. Frank­
reich g. Predeal h. Meer
18.
— Was ist ein Blümchen?
— Ein Blümchen ist eine kleine Blume.
a. Tischchen b. Tischlein c. Fläschchen d.-Fläschlein e. Teilerchen {.Bäumchen
g. Gläschen h. Spieglein
19. Ersetzen Sie durch Antonyme 1

Wohnen Sie in diesem Wohnblock da?


Wohnen Sie in jenem Wohnblock dort?

a. Lişşţ er zu leise? b. Geht sie zu langsam? c. Ist das Essen im Speisewagen


teuer? d. Ist diese Übung leicht? e. Steht der Wagen vor dem Hotel? f. Liegt
die Bluse unter dem Bett? g* Ist das Kostüm weiß? h. Hast du dich jemals ver­
spätet? i. Deine Uhr geht vor. j. Ist er klug? k. Habt ihr den Zug erreicht?
1. Packst du jetzt ein? m. Sind Sie spät aufgestandea? n. Sind Sie früh er­
wacht ?
29. Ändern Sie die Wortstellung!

Ich habe heute meine Uhr vorgestellt.


-+ Heute habe ich meine Uhr vorgestellt.
—* Meine Uhr habe ich heute vorgestellt.

156
a. Unser Zug fährt um 5,15 Uhr vom Gleis 7 ab. b. Ich gebe immer mein
Gepäck auf. c. Mein Kallege hat seinen Hut im Zug vergessen, d. Mein Sehn
hat am 16. April Geburtstag, e. Helga schenkte ihrem Neffen zum Geburtstag
einen kleinen, klugen Dackel, f. Herr Winkler verletzte sich in der tiefen Dun­
kelheit am Knie. g. Seine Frau hatte Angst vor Gewitter, h. Er kam erst spät
zu Haus an. i. Er fand das Haus leer. j. Der Wirt brachte dem Ausländer
eine Partien Gemüsesuppe, k. Wir legen den Teppich von den Großeltern ins
Wohnzimmer. 1. Wir stellen die Stehlampe neben die Musiktruhe, m. Man kauft
in diesete Lebensmittelgeschäft gut ein.
21. Ergänzen Sie das Fragewart und antworten Siel

... wohnen Sie? (Eltem/Studentenhoim)


— Wa wahnen Sie? — Ich wahne bei meinen Eitern.
— Ich wahne im Studentenheim.

Â. s. ... fehlt heute? (meine Bankkollegin/der neue Kollege) b. ... Buch


ist das? (ein Schüler /eine Schülerin) c. ... hist du begegnet? (ein Schulkollege /eine
Freundin) d. ... hast du getroffen? (eine Sctetlkallegin/einFreund) e . ... Geburts­
tag war gestern? (mein Bruder/meine Schwester/mein Kind)
B. a. ... findet der Kongreß statt? (Kongreßsaal/Aula der Universität)
b. ... gehen Sie? (Gemäldegalerie/Eltern) c. ... kommen Sie? (mein Großvater/
meine Tante/Schule)
C. a. ... haben Sie Geburtstag? (Iß. April/Frühling) b......... wohnen Sie in
Bukarest? (ein Jahr ji, September) ....... bleiben Sie in Bukarest? (ein
Menat/eine Woche/ein Jahr)
D. a. ... alt ist Ihr Sohn? (28 Jahre/19 Jahre) b. ... Kilometer sind es von
Ihrer Wohnung bis zum Bahnhof? (15) c. ... Ute ist es? (6,65) d.......... ist
heute? (17. August 1982) e. ... Uhr geht richtig? (Bahnhofsuhr)
22.

— Sprechen Sie deutsch? (rumänisch)


— Nein, ich spreche nur rumänisch.

a» rumänisch (deutsch) b. russisch (französisch) fc. englisch (italienisch) d. spanisch


(schwedisch)
23. Finden Sie in der rechten Kolonne die entsprechende Antwort!
A. a. Wo kauft man Schlittschuhe In der Konfektionswarenabteihäng.
und Fahrräder?
b. Wa kauft 'inan Blusen, Röcke, In der Abteilung für Toilettenartikel,
Anzüge und Mäntel?
c. Wo kauft man Seife, Zahnpaste, In der Abteilung für Textilwaren.
Kelnischwasser, Parfüm,Kämme,
Bürsten ?
d. Wo kauft man Wäsche, Strümpfe, In der Abteilung für Spcrtartikel.
Socken?
e. Wo zahlt man? An der Warenausgabe.
1. Wo bekommt >man die gekaufte An der Kasse.
Ware?

151
B. a. Wie alt sind Sie? Er ist acht Jahre alt.
b. Sind Sie verheiratet? Ick bin Ingenieur.
c. Was sind Sie van Beruf? Ja, ich bin verheiratet.
*L Wieviel Kinder haben Sie? Ich bin 39 Jahre alt.
e. Wie alt ist Ihr Sahn? Ich habe nur einen Sohn.
f. Lernen Ihre Kinder fleißig? Sie lernen sehr fleißig.
C. a. Darf ich an Ihrem Tisch Platz Nein, er ist leider besetzt.
nehmen?
b. Ist der Platz frei? Ja, bitte.
c. Kann ich die Speisekarte haben? Bringen Sie mir bitte Gemüsesuppe,
Schweinebraten mit Kartoffeln, Sehe-
koladetorte und Eis mit Schlagsahne.
d. Was wünschen Sie? Einen Augenblick bitte!
a. Möchten Sie etwas trinken? Wir bezahlen beim Kellner.
f. Bezahlen wir beim Kellner oder Nur eine Flasche Wein bitte.
an der Kasse?
g. Essen Sie Pilze gern? Ja, ich halte Diät, ich bin zu diek.
h. Halten Sie Diät? Ja, ich esse Pilze gern, ich halte aber
Diät und darf keine Pilze essen.
D. a. Wann Ubersiedeln Sie? Unsere Wohnung liegt neben dem
Kaufhaus „Victoria“.
b. Wo liegt Ihre Wohnung? Wir übersiedeln in einigen Tagen.
c. Idt Ihre neue Wohnung groß? Ja, wir haben auch Garage.
d. Haben Sie auch Garage? Wir haben drei Zimmer, Küche, Ba­
dezimmer und einen Abstellraum.
e. Haben Sie schon Möbel für ihre Nein, wir haben noch keine Möbel,
Wohnung? wir wellen uns in dieser Woche Möbel
kaufen.
24. Übersetzen Sie!
A. a. — Ce-i cumperi nepoatei tale de ziua ei ?
— Ii plac animalele, li fac cadou e pisicuţă sau uh căţeluş.
— Asta-i o idee bună! Ea Îşi doreşte de mult un şoricar.
— Şi mie îmi plac şoricarii, sînt foarte deştepţi.
b. — Astăzi este foarte cald afară. Ieri a plouat, a tunat şi a fulgerat.
Excursia n-a putut avea'loc.
c. — Unde aţi fost aseară?
— Am fost la conferinţa profesorului Ionescu. Pe urmă am mers
acasă ia un prieten. El a vrut să ne arate magnetofonul său cel
nou.
B. a. Am venit numai pentru cîteva zile la Bucureşti, siptămlna viitoare
vreau să plec la Mamaia.
b. — Poţi să vii după-amiază la mine?
— Vin cu plăcere ia tine, pentru o jumătate de oră.
— Vreau să te văd, nu te-am văzut de mult.
— La co oră să vin?
— Cind vrei. Astăzi rămin toată ziua acasă.
— Atunci vin ia ara 5. La revedere!
— La revedere, pe curind şi toate cele bune!
c. — îmi puteţi da un loc lingă fereastră?

152
— Din păcate, toate locurile Ungă fereastră sînt ocupate. Să vă
dau alt loc?
— ©a, vă rogi
d. — îm i mai poţi cumpăra ţ p ziar de astăzi?
— Cu plăcere 1 Ce să-ţi mai iau?
— Mulţumesc, nu mai am nevoie de nimic.
e. — Copiii ap voie să meargă la filmul acesta?
— Nu, acest film este interzis copiilor.
f. Copiii n-au voie să se joace pe stradă.
g. Nu vă urcaţi în tram vail Trebuie să mergeţi cu autobuzul 31.
b. — Nu trebuie să oprească aici autobuzul?
— Nu, el nu opreşte aici.
i. Comandaţi, vfi rog, un taxi. Nu mai lin timp, am întlrziat, la ora
4 trebuie să m ă întllnesc cu un coleg.
C. a. — Aş«|aţl»Văl Puneţi şefrtfiita pe scaun.
— Mulţumesc, dar de ce nu staţi dumneavoastră joi? Eu nu sint obosit,
astăzi n-am stat în picioare şi în tram vai am stat jos,
b. De ce nu pui albiiinul în bibliotecă? Pupq-1 în bibliotecă.
c. - Să-ţi purt scrisoarea la cutie ( = cutie poştală)?
— ©a, te rog, am scris-o alaltăieri şi uit to t mereu s-o pun la cutie.
D. a. Aici este o scrisoare. Scrisoarea aceasta este a lui? ( = Este aceasta
scrisoarea lui)? b. Aici este un ziar. Ziarul acesta este al lui? c. Aici este o
revistă. Revista este a lui? d. Părinţii lui locuiesc la ţară, părinţii ei locuiesc de
un an la Bucureşti, e. Fratele ei nu este acum la ea. f. Sora ei merge Îndată
la ea. Ea merge cu fiul ei şi cu fiica ei la părinţii ei. g. Părinţilor ei nu le place
să meargă la teatru, h. Am fost la poştă, n-am putut să merg la conferinţa lui
Petre. i. Copiii ei sint foarte harnici, j. Părinţii ei vor să plece anul acesta la
mare. Vreau să plec cu ei. k. Merg în fiecare săptămînă la ei şi sint întotdeauna
foarte amabili. 1. Dă-i, te rog, şi ei cîteva ţigări.
HERZLICH WILLKOMMEN IS A

(Personen: einige Touristen aus dem Ausland, ein Fremdenführer)

der Fremdenführer: ţf ţia e Damen und Herren, Ick begrüße $ie herzlich ini Namen
des Touristenamtes „Carpaţi“ und f u s c h e Ihnen einen angenehmen Aufent­
h alt in Rum änien I
Sie befinden sich auf der Durchreise nach Mamaia. Sie haben also leider
keine Zeit mehr für eine Stadtrundfahrt, wir kin n en nur einen kleinen
Spaziergang durch unsere H auptstadt jţtachen. W ir beginneil m it der
U niversität.
ein Tourist: Ist die U niversität die einzige Hochschule Ihrer H auptstadt?
der Fremdenführer: Nein, Bukarest hat nach viele Hochschulen und Institute.
Der Universität gegenüber sehen Sie das Hetel „Intercontinental“ und das
N atianaltheater.
eine Touristin: Und wehin gehen wir jetzt?
der Fremdenführer: Zum. P a la st und P lat? der Rev®lu|ion<
(A n der Ecke der Calea Victoriei)
tune Touristin: leb lese hier (sie buchstabiert) C-a-l-e-a V-i-c-t-@-r-i-e-L Sagen
$ it kitte, was heißt das ?
der Fremdenführer:- „Calea Victoriei“ heißt auf deutsch „Siegesstraße“. Diese
Straße erhielt ihren Namen zu Ehren der Erringung unserer Unabhängig­
keit im Jahre 1S77. (B ie Gruppe nähert sich dem Gebäude des Palastes der
Republik).
Dieses Gebäude im neoklassizistischen Stil ist der Palast der Republik. Hier
w ar die königliche Residenz. Im ©ezemfeer 1989 hat der Palast gro­
ße Schäden erlitten. Nun befindet sich hier ein Kunstmuseum.Hier kann " man
Meisterwerke von rumänischen und ausländischen Malern bewundern.
ein Tourist: Gehört jenes Gebäude m it der Kuppel auch zum Palast?
der Fremdenführer : Nein, dort ist der Sitz des Staatlichen Philharmonischen
Orchesters „George Enescu“. Das Athenäum ist der Treffpunkt von Persön­
lichkeiten des Musiklebens aus aller Welt.
eine Touristin: Ihre Künstler sind weltbekannt. Ich erinnere mich noch an eine
großartige Opernaufführung m it rumänischen Sängern und Sängerinnen.
der Fremdenführer: W aren Sie schon in Rumänien?
die Touristin: Im Jahre 1973 verbrachte ich meinen Urlaub an der Schwarz­
meerküste und anschließend nahm ich an einem Kongreß in Piatra-N cam t
teil. Nach dem Kongreß besuchten wir die Klöster in der nördlichen
Moldau. Die Fresken sind wunderbar. Die kann man nicht vergessen. Rumä­
nien ist ein herrliches Land.
ein Tourist: Auch m ir gefällt efr in Rumänien söhr gut.
der Fremdenführer: Aut de? linken Seite sehen Sie jetzt de« Saal des Palastes
der Republik. Beir faßt übe? 3 000 Person?« und ist der Sch&uphţtţ von
Kongress?«, Konferenzen, Theater- und EilmVörstehungen.

154
Und nun kommen wir in den wunderbaren Cişmigiu-Fark. Bukarest ist
nicht nur das Zentrum der W irtschaft und der K ultur unseres Landes.
Bukarest ist auch eine S tadt der Gärten, der Stadien, der G astfreundschaft
und der Fröhlichkeit.
( 3 e r Cişmigiu m it den gepflegten Alleen, den herrlichen Blumen, dem See
gefällt den Touristen sehr. Von hier iu s fahren alle zum Bahnhof.)
ein Tourist (zum Fremdenführer): Im Namen unserer Teuristengruppe möchte
ich Ihnen für Ihre* interessanten Erläuterungen danken. Auf Wiedersehen!
der Fremdenführer: Auf Wiedersehen und einen angenehmen Aufenthalt in
Rumänien.

18 B
1. Valenz

sich nähern N, D a se apropia N , de + A


W ir nähern uns dem Zentrum. Ne apropiem de centru.
gehören N, zu + D a face parle N , din -f- A
E r gehört zu meiner Familie. El face parte din familia mea.
sieh erinnern N, an + A a-şi amintija-ţi aduce aminte H , de + A
Er erinnert sich an dich. El Îşi am inteşte /aduce aminte de tine.
gefallen (es), D, Lok a plăcea D, Loc
Es gefällt m ir in Bukarest. îm i place la Bucureşti.

(vezi G 134)
2. gehören — gehören zu

Das Buch gehört mir. Cartea este a mea/lmi aparţine.


E r gehört zu unserer Familie. El face parte din familia mea.

3. der Staat, -es; der Sec, -s

Sing. N. der Staat, See Plur. N. die Staaten, Seen


G. des Staates, Sees G. der
D. dem Staat, See D. den
A. den S taat, See A. die

Substantivele der Staat şi der See care ar trebui să se decline după regula a 2-a,
se declină totuşi după regula a 3-a. (vezi G 49)
4. das Museum, -s; das Stadion, -s

Sing. N. das Museum, Stadion Flur. N. die Museen, Stadien


G. des Museums, Stadions G. der
D. dem Museum, Stadion B. den
A. das Museum, Stadien A. die

(vezi G 47)

155
Substantivele de origine negermană, terminate la nominativ singular In -(i)tun
sau -ion formează pluralul Înlocuind pe -(i)nin sau -ion prin -en,
5. der Name, -ns

Sing. N. der Name Plur. die Namen


G. des Namens der
D. dem Namen den
Ä. den Namen die
Substantivul der Name „numele“ prezintă o mică neregularitate la declinare, la
genitiv singular, (vezi G49)
6. die Moldau

— Wohin fährt er? — Er fährt in die Moldau.


— Wo ist er? — Er ist in der Moldau.
die Moldau este de genul feminin. Se foloseşte deci cu articolul hotărlt. (-»10 B7]
7. -heit, -keit, •schaft, -ung
schön -* die Schönheit vorstellen -* die Vorstellung
fröhlich - » die Fröhlichkeit Freund -» die Freundschaft
Multe substantive feminine se formează
— cu sufixele -boit fi -keit, In special din adjective
— cu Bufixul -ung, din verbe
— cu sufixul -Schaft, In special din substantive
8. die Himmelsrichtungen — punctele cardinale
der Norden nördlich der 0sfen östlich
der Süden südlich der Westen westlich

9. rechts — links; recht- — iink-


Rechts ist das Athenäum.
Links der Palast der Republik'
Auf der rechten Seite sehen Sie das Athenäum.
linken den Palast der Republik.
rechts „la dreapta“ şi links „la stingă“ sînt adverbe de loc şi prin urmare inva­
riabile.
recht- „drept“ şi link- „sting“ sint adjective. Ele se pot folosi numai atributiv.
(vei G52)
10. Exprimarea datei
[Im Jahr(e)] 1971 nahm ich hier an einem Kongreß teil.
1. Pentru exprimarea anului se Întrebuinţează
— numeralul cardinal, precedat de im Jahr(e) „in anul“
— numeralul cardinal, neprecedat de nici un alt cuvlnt (spre deosebire de limba
română, unde acesta este precedat de prepoziţia In)

158
2. Anii intre 1100—1999 se exprimă adesea In sute: 1978 neunzehnhun-
dertacktundsiebzig.
11. Ton . . . aus
Ton meinem Fenster aus sehe ich das Meer.
Bukarest sind es bis Ploieşti sechzig Kilometer.

Sensul undi prepoziţii se Întăreşte uneori nu ajutorul undi particule.


12. gegenüber -f I)

Der U n iv e r s itä t gegenüber liegt das Hotel „Intercontinental“.


Gegenüber d e r U n iv e r s itä t

Prepoziţia gegenüber stă înaintea dar mai ales ln urma substantivului determinat.
( v e z i G88)

13. die Leute — die Welt lu m e a

An der Haltestelle warten viele Leute (Menschen). în staţie aşteaptă multă


lume.
Die rumänischen Künstler sind in der ganzen Artiştii români stat cu»
Welt bekannt. nescuţi în toată lumea.

18 C
1. Lesen Sie lautl Achten Sie besonders auf die Aussprache von s , ß , s t !
a. Viele Ausländer besuchen unser schönes Land, Rumänien, b. Der
Fremdenführer begrüßt die ausländischen Touristen. <5. Sie machen einen Spazier­
gang durch die H auptstadt, d. Das ist die ţ2mYersiţ&t. e. Bas ist die $)sgi£Mjtra8e.
1. Im Palast der Republik ist jöt^t dal'KunstMiutCÜin^ g. Der Saal des Palastes
faß t über 3000 Personen und ist der Schauplatz von Kongressen, Film- und
Theatervorstellungen. Bukarest is t eihe iStadt der Gastfreundschaft, h. Im
Qifmigiu-Fark ist ein schöner 6eh. i. Die Fresken sind wunderbar, j. Bio Studenten
treiben gern Sport, k. Sprechen Sie nicht so Iţise. 1. Spielen Sie gern Tennis?
2. Ergänzen Siel
A. ck, k:
a. die E-e, der Schran-, pra-tisch, neo-lassizistisch b. dile Unabhängig-eit,
ste-en, das Waschbe-en, der En-el c. die Şj^o-olfti£b, di-, dan-en, entzü-end, das
Pa-en;
B. tz, z, ti:
a. die Är-tin, der An-ug, der *ug, si-pn, se-eiS, die Ka-eb. die Kcmfek-onswaren,
ausge-eichnet, das Feuer-eug, Fifan-esisch c. der Pia-, der Si-, die Schwär- -
meerküste, die Konferen- d. die Kopfschmer-en, das Na-onaltheater, der Schaupla-
€ . v, f, ph:
a. -®n, -ür, -ier, -üü-, -iel, der -oraiittag, der -ysiker b.^erzig, -ielleicht, -ergessen,
•jisfih, -ähren, der -ortrag c. der -üllefv -ajSch* der’.-reund, der -ater, die -amilie
d. -erstehen, der: vejMer, die -arbe, -äst, die *rage e. die-iasch©, -erkaufen, 'e r­
heiratet, der -erkiufer, das Tele-on f. das -ahrrad, -inden, -©rnt die -rau, das
-räulein

157
D. V, w:
a. di« Uni-ersität, -arten, der -ater, di# -are k. -elcher, der No-ember, das -etter,
der -agen, ri#r-ös
E. -ig, -ich
a. tert-, Wicht-, der Tepp-, zwanz-, endl-, niedl- b, p litei”1) nördl-, frihl-, südl-
c. persönl-, herz]-, unabhäng-, dreiß-
3. Setzen. Sie ins Im peffekt und ins Perfekt!

J3r begrüßt urii im Nam#n des Tduristenamtes.


E r begrüßte ţins im Namen des T#ur|iiftenamtes.
E r hat uns im Namen des Touristenamtes begrüßt.
a. le b wünsche dir einen angenehmen Aufenthalt, b. Wir befinden uns auf der
Bugebreis# nach Mamaia. C. Wir haben kein# Zeit mehr für eine Stadtrundfahrt,
d. Das Kind liest gena; ®. Wie beißt dein Freund? f. H ält er noch Diät?
g. E rinnerst du dich nach an jene Opemaufführung? h. W® verbringt ihr euren
U rlaub?!* W ann triffat du dich m it ihm? j. In welcher Bank sitzt er? k. Setzt
du dich neben ihö? I- Bef Kugelschreiber liegt unter der Zeitschrift, m. Das Kind
legt den Kugelschreiber auf den Tisch. n.W ir stehen am Fenster, o. Wir stellen
den Schrank in dis Eck# dort. p. Wohin hängt ihr das Bild? q. Das Bild hängt
über dem Fernseher, r, B#f; Junge steckt den Brief in den Briefkasten, s. Der
Schlüssel steckt in def Tür. t. Nimmst du an der Stadtrundfahrt teil? u. Findet
d#r Kongreß im Saal des Palastes statt? v. Um wieviel Uhr frühstücken sie?
4.

— Hast du Schon meinen Anzug eingepackt?


— Nein, ich packe ihn gerade ein.

a. Hast du sehen meinen Anzug ausgepackt? b. Hast du schon deine Schwester


angerufen? c. H ast du schon gegessen? d. H ast du schon die Zeitung von heute
gelesen? e. H ast du dich schon angezogen? f. H ast du dir schon deine Bluse
gewaschen? g. H ast du schon dein Kleid gebügelt? h. Ist der Junge schon auf­
gestanden? i. Ist dein V ater schon in die S tadt gegangen? j. Ist die Großm utter
schon in die Straßenbahn eingestiegen? k. Seid ihr schon losgefahren? 1. H at der
Vortrag schon begonnen?
5. Setzen Sie das passende Modalverb ein!
a. Es ist zu spät, ich ... nicht m ehr ins Kino gehen, b. Wohin ... du in diesem
Sommer fahren? c. ... Kinder zu diesem Film gehen? d. Ich ... große Hotels
nicht, e. ... du heute kommen? f. Diese Sängerin ... ich nicht, g. In welchem
Saal ... das Konzert stattfinden? h. ... Sie K arten für dieses Konzert? i. — ...
Sie schon heute fahren? — Ja, ich ... heute fahren, denn der Kongreß beginnt
schon morgen, j. Ich ... mich an den Namen dieses Sängers nicht erinnern,
k. — ... du mir eine Schachtel Streichhölzer kaufen? ... ich dir Gold geben? 1. ...
man in Rumänien rechts oder links fahren? m. ... ich Sie um ein Glas Wasser
bitten?
6. Ergänzen Sie das Modalverb im Präsens und im Im perfekt!

(wollen) E r geht ins Stadion.


E r will/wollte ins Stadion gehen.

158
a. (wollen) Ich nehme an der Stadtrundfahrt teil. b. (sollen) Du begrüßt ihn im
Namen unserer Gruppe, c. (müssen) Wir Werden rasch fertig, d. (können) Sie
verbringen ihren Urlaub an der Schwarzmeerküste, e. (dürfen) In diesem Zimmer
raucht man nicht. I. (müssen) Wir steigen an jener Haltestelle ein.
7.
— S©11 ich hier einsteigen ?
— Nein, steig nicht hier ein!
— Nein, steigen, Şie nicht hier ein !
a. Soll ich ihn anrufen? b. Sali iah ihr helfen? c. Seil ich übersiedeln? d. Soll
lieh in die Provinz fahren? e. Soll ich einkaufen? f. S®11 ich zum Vertrag gehen?
g. Seil ich das r©te Kleid anziehen? h. Seil ich dir den schwarzen Anzug ein-
packea? .
8. Infinitiv m it zu oder ahne zul
(teilnehmen) Ich möchte an der S ta d tru n d fa h rt..,.
-e Ich möchte an der Stadtrundfahrt teilnehmen.
Ich wünsche, an der Stadtrundfahrt ....
-* Ich wünsche, an der Stadtrundfahrt teilzunehmen.

a. (machen) Wir möchten einen kleinen Spaziergang ... . b. (teilnehmen) E r


wünscht, an dem Ausflug .... c. (fahren) Wir möchten in die nördliche Jjdeldau
... . d. (erinnern) Ich möchte Sie an jene Opernaufführung ... . I. (anrüfen): Sie
können mich auch jeden Tag .„ . f. (arbeiten) Um wieviel îîj&r beginnen Sie ...
g. (übersetzen) Şeben Şie mir etwas ........... fa, (kommen) Sehen Sie ein
G ew itter ...? i. (mitbringen) Vergessen Sie nicht, das Buch ... . j. (schicken)
Saß ich das Paket an Ihre Adresse ...? k. (lernen) Haben Sie für morgen viel ...
...? L (trinken) Möchten Sie etwas ...? m. (essen) Wünschen Sie jetzt ........ ?
n. (läuten) H ört man v®n hier das Telefon ...? o. (übersetzen) Dieser Text
ist sch w er.......... p. (regnen) Es b e g in n t.......... q. (anrufen) Ich vergaß, ihn ....
9. Ersetzen Sie die Ziffern von Fall zu Fall durch Kardinal- oder Ordi­
nalzahlen!
Ich wohne Goethestraße (1). Heute ist der (1) warme Tag.
-» Ich wohne Goethestraße eins. -*■ Heute ist der erste warme Tag.

a. In Unserem Wagen sind (5) Plätte, b. Ich fahre für (10) Tage nach Wien,
c,M eine Schwester i«t seit (1) Jahr verheiratet, d. Wir steigen an der (3).
Haltestelle: aus. e. Ihr Sohn wird am (16) April (28) Jahre all. f. Wir feiern
seinen (28) Geburtstag, g. Heute ist der (17) März. h. Am (17) Mär* beginnt
der Kongreß, i. Der Frühling beginnt am (21) März. j. E r besucht miGh ®m
Freitag, dem (4) Juni. I . Mein »rüder ist seit (8) Jahren Verheiratet. 1. Wie
heißt der (3) Monat dies Jahres?
10. Setzen S*® das eingefclamrnerte Substantiv mit oder.ohne Präposition
in den; Hehtigen Fall !
(das Museum) Wir nähern uns dem .„ .
Wir nähern uns dem Museum.
(die Konferenz) Wir nehmen ............. teil.
Wir nehmen an der Konferenz teil.

159
a- (der Fremdenführer) Wir b e g e g n e n ........... b. (ein Tourist) Wir t r a f e n ..............
«. (der Lehrer) Die Schüler g r ü ß e n ............ d. (der Kollege) W ir begrüßen ...
... . o. (die Touristin) Der S tadtplan gehört ... ... . 1. (unsere Gruppe) Diese
Touristin g e h ö r t................. g. (seine Reise) E r hat uns ................ erzählt, h. (eine
A ntw ort) W ir w a r te n .............. i. (seine Antwort) Wir erw arten ... .... j. (diese
A rbeit) Ich helfe Ihnen gern ... ...........k. (dieser Plan) Wissen Sie etwas ..........
...? I. (das Stadtzentrum ) W ir nähern uns ... ... . m. (die Stadtrundfahrt) W ir
nehm en .............. teil. n. (die Opernaufführung) Ich erinnere mich noch
g u t ... ... .
11. Ergänzen Sie in, nach, um, vor, seit, gegenüber!

E r kom m t ... einer Woche.


E r kom m t in einer Woche.

a. Die S tadtrundfahrt beginnt ... einer halben Stunde, b. Ich habe ihn ... einer
V iertelstunde angerufen, er war aber noch nicht zu Haus. c. Ruf ihn ... einer
Stunde w ieder an. d. Ich habe ihn ... einer Stunde wieder angerufen und m it
ihm gesprochen. 0. E r ist erst ... diesem Augenblick nach Haus gekommen.
f. — ... wann hast du keine Nachricht von deinen E ltern? — ... einem Monat.
g. — ... wieviel Uhr gehen Sie ins Theater? — ... ein Uhr. h. E r wohnt dem
N atio n altheater dem N ationaltheater.
12.
Ich arbeite gern ........ ... (Vormittag)
Ich arbeite gern am Vormittag.

a. N achm ittag b. Abend c. Nacht d. Bibliothek e. W inter


13.
A.

— W oher kom m t er? (die Stadt)


— E r kom m t aus der Stadt.

a. das Kino b. das K unstm useum c. der Freund d. der Bahnhef e. das Haus
f. die nördliche Moldau g. die U SA h. die BRD i. die Schweiz j, Österreich
B.

— Wo verbringen Sie Ihren Urlaub? (das Meer)


— W ir verbringen unseren Urlaub am Meer.

a. das Gebirge b. das Land e. die Berge d. die Eltern e. Bukarest f. die Moldau
g. Rum änien h. die V ereinigten S taaten von Amerika
C.

— Wohin fahren Sie? (das Meer)


— Ich fahre ans Meer.

a. das Gebirge b. das Land e. die Berge d. die E ltern e. Bukarest I. die Moldau
g. Rumänien h. die V ereinigten Staaten von Amerika

ieq
D.

— Wie lange bleiben Sie bei Ihren E ltern? (ein Monat)


— Ich bleibe einen Monat bei ihnen.

a. eine Woche b> ein Jahr c. ein Augenblick i*. eine Nacht e. ein Abend f. ein
Tag g. eine Stunde
E.

— Seit wann wohnt er bei Ihnen? (ein Monat)


S eit einem Monat.

a. eine Woche b. ein Jahr c. ein Tag d. vierzehn Tage


14. Bilden Sie Substantive!
E r ist Tourist. Sie ist ...
Er ist Tourist. Sie ist Touristin.

a. Fremdenführer b., Chemiker c. Physiker d. Übersetzer e. Ausländer I. Bauer


g. ©reher h. Arzt i. Schneider j. Maler k. S ângeri. Künstler
16. Bilden Sie Substantive
A. m it dem Suffix -heit:
a. zufrieden b. unzufrieden c. klug d. dumm e. krank f. dunkel
B. mit; dem Suffix - k e i t i
a. aufmerksam b. unaufmerksam c. persönlich d. sauber e. fröhlich f. herzlich
g. unabhängig
C. m it dem Suffix -ung:
a. begrüßen b. erringen e. bewundern- d. führen e. aufführen Î. erinnern g. erzäh­
len h. bewundern
I
D. m it dem Suffix -schaft:
a. der Freund b. der Herr c. der Mann d. das Land
16. Antworten Siel
A. a. ©er wievielte ist heute ?
b. morgen ?
c. übermorgen?
d. war gestern?
e. vorgestern?
f. Die wievielte Übung haben Sie für morgen?
B. a. Am wievielten ist Ihr Geburtstag?
b. der Geburtstag Ihrer M utter?
c. Ihres Vaters?
d- Ihres Kindes?
*• kommt die Touristengruppe aus der BRD?
Î. Seit dom wjevieltbb wohnen Sie in Bukarest?

161

ii Lifläiba germ ană. Curs practic, V«l. 1"


C. a. W ieviel Uhr is t es |etst?
&> . î'i S tunden lernen Sie täglich Deutsch?
• c, -■ Z igaretten rauchten Sie täglich?
d. Kilom eter sind es von B ukarest bis Ploieşti?
c. Kollegen kommen zu Ihrem G eburtstag?
B. a. Um wieviel U hr fährt Ihr Zug ab?
b. fahren Sie los?
E. a. Wie w ar gestern das W etter im G ebirge?
b. in den Bergen?
am M eer?
d. auf dem Land?
in Bukarest?
F. a. W oher sind di* Tauristen? b. W® wellen sie ihren Urlaub Verbringen?
c* Wie lange b leibt diese Touristenfijfuppe in B ukarest? i Was zeigt ihnen der
Fremdehjfißirer? e. W a ist die Gum äldegerik ? i , W a befindet sieb das
K unstm useum ? g. W as könnefi Sie über den § aal des Palastes und über das
A thenäum sagen? Ist B ukarest im r . clas Z entrum der W irtschaft und der
K u itţţr unseres Landes?
17. Sprechen Sie über unsere H auptstadt!
IS. Sprechen Sie Uber.einen Besuch $Jfi Kunstmuseum! '
19. Sprechen über die K lister in der nördlichen.;Moldau!
Si» Ü beract& n' Siel '
A. a. B ucureşti este capitala; |i r î i -nudä^c, România.
b. In Sala P a l a | ^ | au loc e«ngr©se §i cn^ferinţe. c. La Bucureşti se află multe
muzee. Nai vizităm astăzi num ai Muzeul de A rtă. d. In Bucureşti simt
m im ertaăe p irc u ţî fi. Jacuri, a. U niversitatea nu este singura instituţie de lnvă-
ţa m ln t su p e lo r din ţa ra noastră, f. Be ce a prim it „Calea Victoriei11 acest
nuitti^?: gAwbfli tu rişti ne vizitează ţa ra ( = vizitează ţa ra noastră), h. — V reţi
să vă petreceţi concediul ( = concediul dum neavoastră) la Bucureşti? ■— Nu,
sintern numai în trecere în Capitală. Plecăm pe litoralul Mării Negre,
B. a. Nu pleca in fiecare an la m unte, pleacă şi la mare. b. Acum
un an am fost in Moldova. E u vreap să plec anul acesta in Moldava. — Străini
din to a tă lum ea vizitează m ănăstirile noastre şi tu nu le cunoşti. — Am in luna
august concediu şi atunci plec cu familia m ea la mănăstiri. Şi soţia işi doreşte
m ult să le cunoască, c. La Bucureşti îmi place foarte m ult. d. Bucureştiul este
un oraş al grădinilor, al stadiaanelor, al ospitalităţii şi al veseliei.

Merken Sie sich!

Herzlich willkommen!
Ich begrüße Sie im Namen des Touristenam tes.
W ir befinden uns auf der Durchreise nach Mamaia.
E r gab ein Essen zu E hren des Gastes.
W ir waren im Gebirge, anschließend fuhren wir ans Meer.
In Bukarest gefällt es m ir sehr gut.

162
PK TÜCMTIHEB VERKÄUFER 19 A
nach h. KAHLBERQ

„Sie wellen Bich bei mir um die Stelle als Verkäufer in meiner Buchhand-
lung bewerben?“ fragte der Buchhändler unil sah den schwaches, blassen, jungen
Mann spöttisch an.
„Ja, auf Grund Ihrer Anzeige vem 1$. April 1992 im „Abendblatt*, Kummer
M7. Sie suchen eisen tüchtigen Verkäüfer* Ich heiße Ewald Hinz. Meiner Mei­
nung nach bin ich für Sie der richtige Mana**.
Herr Bock betrachtete H errn Hinz kritisch. „Sie — ein tüchtiger Verkäufer?
Das glaube ich Ihnen nicht.“
„Geben Sie mir eine passende Gelegenheit, und ... In diesem Augenblick
tra t eine junge, hübsche Dame in den Laden.
die K undin: Ich m ichte ein gutes Buch über die Ehe. Haben Sie das Buch
„Idealer Mann — ideale Frau — ideales FaiMjßfod.ebf||9>von Ludwig Pampel?
Bock (leise zu H in z): Dieses Buch ist vergriffen, (laut zur K undin:) Mein
neuer Verkäufer bedient Sie, gnädiges FrtUlein. E r findet für Sie bestimmt
ein' passendes Buch.
Hinz: Das Buch v©n Pampel empfehle Ich Ihnen nicht. Es ist nichts für moderne
Manschen. Es ist überhelft. (Nach kurzer Pause:) Entschuldigen Sie bitte
meine indiskrete Frage: Ist der schöne Ring an Ihrer linken Hand vielleicht
Ihr Vcrlobungsring?
die Kundin: Ja, ich bin verlebt.
Hinz (m ü diskreter Bewunderung): Der Herr Verlobte hat großes Glück. Ich
beglückwünsche ihn zu seiner Wahl. (Die Kundin wurde rot. Ewald Hinz
blickte auf die Regale. Was für Bücher waren dort? Rechts sah er verschiedene
Wörterbücher, illustrierte Reiseführer, moderne Atlanten, links ,..)
H inz: S tatt des unmodernen Buches von Pampel habe ich hier ein nützliches,
modernes Buch für Sie, gnädiges Fräulein.
die K undin: Was für ein Buch ist dieses dicke Buch da? Ach, das ist ja ein
Kochbuch. (Soweit hörte der Buchhändler das Gespräch. Dann lautete im Büro
das Telefon. Bock ging an den Apparat. Es wurde ein langes Gespräch, denn
Bocks Frau telefonierte mit ihm. Erst nach einer Viertelstunde kam er wieder
in den Laden. Ewald H inz war allein.)
Bock: Nun, was gibt’s?
H inz: Bitte. (E r reichte dem Buchhändler ein Blatt Papier. Bock las: „Modernes
Kochbuch, Ärztlicher Ratgeber für junge und alte Menschen, Die Erziehung
kleiner Kinder, Deutsch-rumänisches Wörterbuch, Illustrierter Reiseführer
durch Rumänien“). -
H inzs Hier ist das Geld: 51 DM. Was für ein Verkäufer bin ich?
Ewald Hinz bekam die Stelle.

163
19 B
1. Valenz

«Ich bewerben îî, una + A, (bei + ®) a solicita N, A, (D )


Er bewirbt sich (bei dem Direktor) El solicită (directorului) un post de ‘
um eine Stelle als Verkäufer. vlnzător.
a solicita N , A, (la + A )
El solicită (la director) un post de
vinzăter.
a n sehen N, Â a se uita JV, la -\~A
Ec sah mich ffreundlich] a n ., El se uită [prietenos] la mine. '
glauben N, D a crede N, A
Sie glaubt ihm nicht. Ea nu 11 Crede.
beglückwünschen N, A, (zu - f D) a felicita N , A r (de + A )
E r beglückwünschte m ichlxu meinem El m-a felicitat (de ziua mea).
Geburtstag),
blicken N, B it a se uita N, Dir *
E r blickt auf die Uhr, El se uită la ceas.
telefonieren N, m it 4* D a vorbi la ielefonff, cu + A
E r telefoniert m it seiner Frau. E l vorbeşte la telefon cti, soţia lui.
( vezi G 434)
2. Declinarea tare a adjectivelor

illustrierter Reiseführer illustrierte Reiseführer


illustrierte Zeitschrift Zeitschriften
illustriertes Buck Bücher

Adjectivele neprecedate de articol sau de un prenume cu terminaţiile articolului


hotărît primesc terminaţiile articolului hotărit la toate cazurile, cu excepţia geni­
tivului singular masculin şi neutru care primeşte term inaţia -en. (vezi G 52)
3. Declinarea mixtă a adjectivelor

seih tüchtiger Verkäufer seine tüchtigen Verkäufer


seihe tüchtige Verkäuferin Verkäuferinnen
sein tüchtiges Kind Kinder

Adjectivele precedate de articolul nehetărlt, nehetărlt negat sau de prenumele


posesiv se declină mixt, adică au la unele cazuri ternvinaţii ale declinării tari
şi la alte Cazdri term inaţii ale declinHX$|> slabe.
Ele primesc terminaţiile declinării tari la nominativul singular, la toate genurile
şi la acuzativul singular numai la feminin şi neutru, iar terminaţiile declinării
slabe la toate celelalte cazuri. (vezi G 52)
4. Reguli generala privind *declinarea adjectivelor

der/dieser/jener illustrierte Reiseführer


ein/kein/niein illustrierter, Reiseführer x

— Terminaţia articolului hotărit trebuie să se găsească fie în cuvlntul care


precede adjectivul, fie în adjectiv.

164
—■O excepţie o formează genitivul, sg. mase. şi neutru la declinarea tare, clnd
se foloseşte term inaţia -en In lacul term inaţiei -es. (vezi G52)

5. ein deutsch-rumänisches Wörterbuch

Ich habe ein deutsch-rumänisches Warterbuch,


rumänisch-deutsches
französisch-rumänisches

Dacă d a u i sau mai multe adjective atributive coordonate sînt atlt de strîns
legate Incit formează o unitate lagică, ele se scriu cu cratim ă între ele; dintr-un
astfel de grup de adjectivă se declină numai Ultimul.

6. was für ein? was für « in e îwas für eia? was für? cc fei de . . .?

Was für ein Atlas ist das? Das ist ein: neuer Atlas.
eine Schallplatte eine neue Schallplatte.,
ein W örterbuch ein neues Wörterhuch,
Was für einen Atlas haben Sie ? Ich habe einem neuen Atlas.
eine Schallplatte eine neue Schallplatte,
ein W örterbuch ein neues Wörterbuch.,
Was für A tlanten sind das? Das sind neue Atlanten.
Schallplattdn Söhallplatten.
W örterbücher W örterbücher.

1. La întrebarea introdusă prin pronumele Was für ein? se răspunde, de


regulă, printr-un adjectiv precedat de articolul, nehotărît.
2. La pronumele was für ein se declină ein (ca articolul nehotărît). La
plural he foloseşte la toate cazurile tvcs für, «ia neputînd fi întrebuinţat declt
la singular, (vezi G 74) *

7. (an) statt» auf Grund 4- G

(an)statt des illustrierten Reiseführers


Buches
der Zeitschrift

auf Grund Ihrer Anzeige


Ihres Briefes

(vezi G 87)
8. nach \

„täfich nieiim Meinung bin :îeh für Sic der riclâţige. Mann“, fragte Hins.-
Meiner Meinung nach

Prepoziţia nach cu sensul de ,sdupä“, ,.conform1', stă înaintea, dar mai ales în
nrm ă substantivului determinat« (vezi G 88)

165
9. dick

Peter hält Diät, denn er Ist zu dick.


Das ist ein dickes Buch.

16. beglüekwfingehen + A/gratulieren - f D

Ich beglückwünsche Sie zu Ihrem Geburtstag. — Vă felicit de ziua


gratuliere Ihnen dumneavoastră.

( vezi G 134)

19 C
1. Ergänzen Sie!
A. a. der tüchtig- Verkäufer ein tüchtig- Verkäufer
b. der schön- Verlebungsring ein schön- Verlobungsring
c. die gut- Stelle eine gut- Stelle
d. das hübsch- Mädchen ein hübsch- Mädchen
e. das vergriffen- Buch ein vergriffen- Buch
f. die passend- Gelegenheit eine passend- Gelegenheit
B. a. der lieb- Neffe mein lieb- Neffe lieb- Neffe
b. die lieb- ^Nichte dein- lieb- Nichte lieb- Nichte
e. das lieb- Kind sein lieb- Kind lieb- Kind
d. der ideal- Mann ihr ideal- Mann ideal- Mann
e , ; die ideal- Frau sein- ideal- Frau ideal- Frau
f. das ideal- Leben unser ideal- Leben. ideal- Leben
g. das groß- Glück ein groß- Glück groß- Glück
C. a. Bach d- lang- Pause nach ein- lang- Pause
b. d- kurz- Gespräch ein- kurz- Gespräch
c. d- schön- Urlaub ein- schön- Urlaub
D. a. mit d- kalt- Wein mit kalt- .Wein
b. d- groß- Interesse groß' Interesse
*■ d- groß- Freude groß- Freude
E. a. bei d- schleckt- W etter bei schlecht- Wette*
b. d- stark- Senne stark- Sonne
e. d- stark- Regen stark- Rege>n
F. a. für d- interessant- Buch für ein interessant- Buch
b. d- interessant- Zeitschrift ein- interessant- Zeitschrift
c. d- neu- Roman ein- neu Roman
6 . a. die gut- Apparate seine gut­ Apparate gut­ Apparate
b. alt- Straßen unsere alt­ Straßen alt* Straßen
e. lang- Gespräche Ihre neu- W örterbücher neu- Wörter-
bücher
166
H. a. statt d- neu- A tlanten statt unser- neu- A tlanten
b. d- indiskret- Fragen ihr- indiskret* Fragen
e. d- alfc* Bücher sein- alt- Bücher
I. a. m it d- illustriert- Reiseführern mit illustriert- Reiseführern
b. d- hübsch- Kundinnen hübsch- Kundinnen
c. d- nett? M ädchen. nett- Mädchen
J. a. Ifir d- tüchtig- Verkäufer für tüchtig- Verkäufer
b. d- tüchtig- Verkäuferinnen tüchtig- Verkäuferinnen
c. d- hübsch- Damen hübsch* Damen
4. d- modern- Möbel modem* Möbel
2.

— Findern Sie die Frage indiskret ?


* — Ja, meiner Meinung hacht ifit das dine indiskrete Frage»

a. Finden Sie den Film gut? k. F inden Sie die Zeitschrift' interessant ? c. Finden
Sie das Mädchen hübsch? d. Finden '-Sie das Geschenk praktisch? «, F in d e n ‘Sie
den Hing sehen? 1. Finden Sie die S tadt schön? g. F in d en Sie den Verkäufer
tü ch tig ?
8.
Diese Zeitung da heißt „... Weg“ .'{neu)
Diese Zeitung da heißt „Neuer Weg“.

A. a. Dieses dicke Buch da k e ilt « ... G rammatik“. (Deutsch) b. Jenes


Buch dopt H eilt „ W örterbuch“. (Deutsch-rumänisch) c. Ist ... Wein teuer?
(rat) d. Ist ... Mfteh billig? (frisch) e. Ist ... Bier teuer? (kalt) I. Sind Eier
billig? (frisch) g. Sind ... Brötchen teuer? (frisch)
B. a. S ta tt ... Kaffees trap k er ... Wasser, (kalt) b. S ta tt ... Milch tran k
er ... Kaffee, (warm) c. S ta tt ... Biers trank er ... Milch, (warm)
C. a. E r aß m it ... Appetit, (groß) b. E r sprach v®n dir m it ... Liebe.
(gr*ß) c. B e i ... G ew itter findet d er Ausflug nicht sta tt, (stark) 4. Schreib m it
... Tinte 1 (blau)
B. a. Ich möchte ... Salat, (grün) b. E r m achte ... Butter, (frisch) c. Wir
m achten ... Brat, (frisch) d. M ächten Sie ... Eier? (frisch)
E. a. Sind das ... Reiseführer? (illustriert) b. Sind das ... Städte? (schön)
c. Sind das ... K inder? (klug)
F. a. Gibt es hier ... Mäntel? (elegant) b. Bekom m t' man in diesem Kauf­
haus ... Schlittschuhe? (gut) c. Sind in diesem Kaufhaus ... Kleider? (modern)
G. a. H ärten Sie v©m Erfelg ... Ärzte? (rumänisch)
b. Ärztinnen? (rumänisch)
c. Die Erziehung ... Kinder ist nicht leicht. (klein/g.r*ß)
d. Das ist ein Geschenk ... Freunde, (lieb)
e. Freundinnen, (gut)
I. Kinder, (klug) »

167
4.

Lesen Sie Zeitungen? (rumänisch)


Lesen Sie rumänische Zeitungen?
Ja, ich lese rumänische Zeitungen.

a. Lesen Sie ... Zeitungen? (französisch) b. Liest du ... Zeitschriften? (deutsch


c. Liest er schan ... Romane? (englisch) d. Lest ihr sehen ... Bücher? (russisr
e. Lesen sie sehen ... Gedichte ? (spanisch)
5.

Sie kaufte nicht ein deutsch-rumänisches W ärterbuch, sie kaufte eine deutsche
G rammatik.
-*• S ta tt eines deutsch-rumänischen W örterbuches kaufte sie eine deutsche
G ram m atik.

a. Sie kaufte nicht ein deutsch-englisches W örterbuch, sie kaufte eine englische
Grammatik, b. Sie kaufte nicht ein deutsch-französisches W ärterbuch, sie kaufte
eine französische G rammatik, c. Sie kaufte nicht eine rumänische Grammatik,
sie kaufte ein deutsch-rumänisches W örterbuch, d. Sie kaufte nicht eine russische
G ram m atik, sie kaufte ein deutsch-russisches W örterbuch. «. Sie kaufte nicht
eine spanische Grammatik, sie kaufte ein spanisch-deutsches W örterbuch. I. Sie
kaufte nicht einen modernen Roman, sie kaufte einen illustrierten Reiseführer,
g. Sic kaufte nicht moderne Möbel, sie kaufte unmoderne Möbel.
6.

Seit wann sind Sie hier? (6. Juni 1977)


Seit dem 6.6. 1977 (sechsten Juni neunzehnhundertsiebenundsiebzig).

a. 4. April 1985; b. 1. Mai 1976; c. 1©. März 1977; d. 23. August 1945; e. 30;
Dezember 1946
7. Stellen J&io Fragen zu den kursiv gedruckten Satzgliedern 1
A. a. Das ist eine indiskrete Frage, b. Das ist ein nützliches Buch. c. Das
sind schöne A tlanten, d. E r sprach nach kurzer Pause, e. Auf den Regalen sah
er verschiedene W örterbücher, f. Ich möchte einen illustrierten Reiseführer, g. E r
kaufte einen modernen Atlas, h. E r kam m it einem schönen Geschenk, i. Ich
schreibe heit schwarzer Tinte, j* E r empfahl m ir eia gutes Buch.
B. a. Das ist ein schöner Ring. b. Das ist der schöne Verlobungsring. c. Das
iai ein® lange Pause',, du Das ist dio lange Pause, c. Die E ltern gebe«'ihren Kin­
dern eine gute Erziehung, f. I)er Buchhändler suchte einen tüchtigen Verkäufer,
g. E r war m it dem tüchtigen Verkäufer zufrieden, h. Sie trug den Ring an der
linken *Hand. „ »
8. A ntworten S ie!
a. W arürn kam Ewald Hinz in Bocks Buchhandlung? b. W a s‘sagte der jung®
blasse Mann? c. Glaubte es Herr Beck? d. Was wünscht Emil Bock? e. Wer
tr a t in ,den; Laden? Î. Was wünschte die Kundin? ( . Was sagte der Buchhändler
zu Hinz? h. Was sagte Hinz der Kundin? W arum ? i. W as fragte Hinz die
K undin? j. K aufte die Kundin nützliche Bücher? k. Wohin ging H err Bock?

168
1. Mit wem telefonierte er? m. Kam er bald irieder in den Laden? a. Was sah
der Buchhändler? o. Was gab ihm der Verkäufer?
9. Erzählen Sie (Povestiţi) I
A. Sie sind Ewald Hinz und erzählen einem Freund:
„Ich stickte ein« Stelle. Eines Tages las Ich eine Anzeige ..
B. Sie sind der Buchhändler Emil Bock und erzählen einem Freund:
*$Ch suchte einen Verkäufer für meine Buchhandlung..
10. Übersetzen Siel
A. a. Librarul Bock dădu un anunţ la ziar: „Caut un vinzător capabil.“
b. Un tlnăr palid veni la el pe baza anunţului şi-i spuse: „Mă numesc Ewald Hinz
şi sînt, după părerea mea, omul potrflriţ peiiţru, dumneavoastră, daţi^roi numai o
ocazie p otriviţi.“'*» In clipa acoda m tră In jrnăgazin o fată drăguţă, d. Librarul
li spus* vinzătorului: „Serveşte, te rog, dumneata pe clientă.“ 0. El fi' spujse
clienţii: „Vlnzătorul meu cel nou v ă serveşte imediaţi;“ f, Cartea era epuizată,
g. F ata avea un frumos inel de logodnă, h. Ea avea inelul acesta de la logod­
nicul ei. i. Clienta nu era căsătorită, ci logodită, j. Ea căută o carte despre
căsnicie şi cumpără o carte de bucate, un dicţionar, un atlas, o carte despre
educaţia copiilor mici. k. Librarul 11 felicită pe tlnăr. 1. Tinărul primi postul.
B. a. Slnt de părerea dumneavoastră, b. Scuzaţi, vă rog, este aceasta librăria
„Mihail Eminescu“ ? c. Vă felicit, aţi ayftl unducces foarte mare...fF©l0si|i imper­
fectul!) d. Du-te repede, telefonul şnnă. e. Vorbeşti la telefon că fratele ţău?
f. Arătaţi-mi, vă rog, atlasurile aediea groase de sus. g, Eşti prea gras, trebuie
să ţii regim.
C. a. — Ce fel de inel poartă ea? — Ea poartă un inel scţţmp. b. — Caro*
vinzător 11 serveşte? — Vlnzătorul acela amabil 11 serveşte, c . «— In ce fel de
restaurant mergem? — Cred, într-un restaurant ieftin, d. — Care carte de bucate
aţi cum părat? — Am cumpărat cartea aceea groasă de bucate, e. Unde aţi
cumpârat-o? — In librăria mare, acolo in colţ. f. — De unde aveţi dumneavoastră
aţest ghid bun? — L-am cumpărat ieri lntr-o librărie mare. g. — De cînd este
cartea aceasta epuizată? — De o lună. h. — Cu ce fel de dicţionare lucraţi dum­
neavoastră? — Lucrez cu dicţionare noi şi bune. i. — Cu care creion vrei să scrii?
— Cu creionul roşu.

Morken Sie sich

Ich bin Ihrer Meinung. — Sint de părerea dumneavoastră.


Ich empfehle Ihnen dieses Buch.
Was gibt’s?
Der junge Mann bewarb sich um die Stelle.
E r bekam die Stell«.
Heute ist der 11.5.1992,
IM H O T E L 20 A

, Personen: Hotelgast^ Empfangschef


Hotelgast: Guten Abend!
Gtiten Abend! B itte sehen?
E m p fa n g sch ef;
Hotelgast; Ich m öchte ein Doppelzimmer m it Bad im ersten Steck.
Em pfangschef: Im ersten Steck ist leider erst ab nächster Woche ein Zimmer
jre ţi Im zweiten und im d ritten Stock haben wir noch freie Zimm er m it
Dusche und Toilette. Sie sind genau so groß und bequem wie die Zimm er
im ersten Steck.
Hotelgast: Ich möchte aber ei» ruhiges Zimmer Igşit Bad, nicht m it Dusche,
meine Fr*» ist leidend und verträgt keinen Lärm* - :
Empfmgsd&eft Im Tieften Stock haben wir zwei1.: «ghin* Zweibettzimmer
fra« -Zimmer 423 mit Aussicht in de» Gnrteo und das Zimmer 432 mit
Aussicht aOf die Straße,'
Hotelgast: Das Zim m *ţ m it A ussicht in den G arten w ird wohl ruhiger sein als
das Zim m er m it Aussicht auf die Straße«
Empfangschef: E* ist das ruhigste u n d »ehöhtfe Zwsmer unseres JHotels. Wollen
Sie es sich ansehen?
Hotelgast: Nein, danke. Es ist nicht nötig,
Empfangschef: Mit diesem Zimmer werden Sie bestim m t zufrieden sein. F ü r
wie lange m öchten Sie das Zimmer?
Hotelgast: W ir bleiben nicht länger als eine Woche hier.
Wo kann ich meinen Wagejţl' lassen ?
Empfangschef: H inter dem Hotel hoben wir einen Parkplatz f ö r Unsere Gäste.
(E r reicht dem Gast ein Anmeldeformular).

170
Seien Sie bitte so freundlich und füllen Sie dieses Anmeldeformular a u s !
(Mer Gast trägt zuerst den Ankunftstag ein, dann den Familiennamen, den
* Varnamen, das Geburtsdatum, den Geburtsari. den Wahnart, seine Adresse,
seine Staatsangekärigkeit und den Arbeitsplatz.)
Hotelgast: Ist nun alles in Ordnung?
Empfangschef: Darf ich Sie nach um Ihre Personalausweis - oder Paßnum m er
und um Ihre U nterschrift bitten? Die Unterschrift m it dem vollen Namen,
bitte.
(Mer Gast trägt die Paßnummer ein, unterschreibt und gibt dem Empfangschef
das Farmular.)
Hotelgast: Ach, ich habe nach eine Frage. Ich muß morgen um 8 Uhr früh im
großes Kongreßsaal sein. Ich nehme an einem Kongreß teil. Wie kämme
4 ick am schnellsten dorthin?
Empfangschef: Es ist ganz in der Nähe. Zu Fuß sind Sie in einer Viertelstunde
dort. Sie gehen hier gleich um die Ecke, dann die Straße geradeaus bis
zur Kreuzung. Da sehen Sie schon das Gebäude auf der linken Seite. Sie
können auch durch den Park gehen, der Weg ist kürzer, aber . . .
Hatelgast: Vielen Dank. Ich werde mich schon zurechtfinden.
Empfangschef: B itte hier ist der Schlüssel Ihres Zimmers.
Hatelgast: Danke. Gute Nacht.
Empfangschef: Gute Nacht und arfgenehme Ruhe.

20 B

1. Valenz

A. V erben,
sich/D a n sehen N, A a ie uita N , la + A
Ich sehe imir das Zimmer an. Eu mă uit la cameră.
bitten N, A, um + A a ruga N, A, s i
Paul b itte t Sie um das Buch. Paul vă roagă să-i daţi cartea.
a cere (politicos) N , D, A
Paul vă cere cartea.
lassen N, A, Lok a lăsa N , A , Loc
M artin lä ß t den Wagen in der Martin lasă maşina în garaj.
Garage. I (vezi G 134)
B. Adjektive1
zufrieden m it -f-D mulţumii de + A
Ich bin m it dem Zimmer zufrieden. Slnt mulţumit(ă) de cameră.
(vezi G135)

1 — I n c e p în d c u le c ţ ia a c e a s ta , la r u b r ic a Valenz fig u r e a z ă ş i a d je c tiv e le c a re p r e z in t ă


a n u m ite d if ic u lt ă ţ i la Î n v ă ţa r e a lim b ii g e rm a n e .
171
2. C o m p a r a ţia a d je c tiv e lo r

. Pozitiv Comparativ Superlativ


ruhig ruhiger ... ruhigst-
dunkel dunk(e)ler ... dunkelst-
teuer teu(e)rer ... teuerst-
laut lauter ... lautest-
lang länger ... längst-
groß größer ... grölt-
kurz kürzer ... kürzest-
interessant interessanter ... interessantest-

1. Pozitivul reprezintă ferma ic bază a adjectivului.


2. Comparativul se fermează din adjectivul la pozitiv ( -f- Umlaut) -f~ ■®r-
Umlaut primesc multe adjeetive — In special cele menetilabice — care au a,
o sau u In rădăcină. Nu primesc niciodată Umlaut adjectivele de origine neger­
mană (de ex. interessant). ^ *
Adjectivele term inate la -er (de ex. teuer) sau -al (de ex. dunkel) 11 pot pierde
pe e la formarea comparativului.
3. Superlativul sc fermează din adjectivul la pozitiv { + Umlaut) -f> »(•)st.
Vecala e «e intercalează dacă adjectivul se term ină ln -t (interessant -+ inte­
ressantest), -d (fad -♦ fad « /), -h (früA — frükest), -ß (heiß — heißest), -sch
(falrc/t — falschest), -t% (spitz — spitzest) , -as (kurz — kürzest).
O excepţie o formează adjectivul groß -> größt.
Umlaut la superlativ primesc numai acela adjecv>* cure H primesc ţi ţa
comparativ.
4. Spre deosebire de limba romănă, In limba germană comparativul şi super­
lativul slnt forma sintetice şi nu analitice: schöner „mai frumos“, schönst
„cel mai frumos“, (vezi G55)
3. ebenso ... wie

Das Zimmer 115 ist ebenso ruhig wie das Zimmer 114.
genaust
so
nicht so

Dacă adjectivul este la pozitiv, elementele cemparaţiel se leagă Intre ele la ferma
afirniativă prin ebenso/genauso/so ... wie, „tot atit (aşa) de ... ca (şi)“,la farma
negativă prin nicht so ... wie „nu atit (aşa) de ... cit/ca“. (vezi G 55A)
4. als

Das Zimmer 423 ist ruhiger als das Zimmer 476.


schöner
größer
42® nickt

Dacă adjectivul este la comparativ, elementele comparaţiei se leagă intre ele la


forma afirmativă prin als „declt“ şi la forma negativă prin lic h t ... als „nu ...
decit“. (vezi G 55*)

172
5. C a z u l e le m e n te lo r c o m p a r a ţ ie i

E r is t e b e n s o f r e u n d lic h w ie d u . IEI & t o t a t it d e a m a b il c a ş i tine.


* 'f r e u n d lic h e r a l# E l e s t e m a i a m a b il c a tine.
S p r e d e o s e b ir e d e l im b a r o m â n ă , In lim b a g e r m a n ă e le m e n t e le c o m p a r a ţ ie i s t a u
Ift A c e la ş i ca %
Întrebuinţarea adjectivului la comparativ .
H a n s ( E r ) is t / le r n t f le iß ig e r a ls H e lg a / ic h .
H e lg a ( S ie ) H a n s /du. <
î n t r e b u i n ţ a t predicativ s a u adverbial, a d j e c t iv u l l a c o m p a r a t iv e s t e i n v a r ia b il
— c a d e a lt f e l ş i g e l la p o z i t i v — ( - » 3 B 3 ) .
7. Întrebuinţarea adjectivului la superlativ
a. E r is t dor f le iß ig s t e S c h ü le r ‘ d e r K l a s s e .
b . S ie d ie f le iß ig s t e , S c h ü le r in ’
C. f le iß ig s t e .
d. am f le iß ig s t e n .
e. le r n t
A d j e c t i v u l la s u p e r la t iv
1 . Î n t r e b u in ţ a t a t r i b u t iv ( e x . a ş i b ) e s t e , d e r e g u lă , p r e c e d a t d e a r t ic o lu l
h e t ă r i t ( s a u d e u n p r o n u m e p o s e s iv ) .
2 . Î n t r e b u in ţ a t p r e d ic a t iv (ex. :c ş i d ) e s t e p r ţ c e d a t ţie a r t ic o lu l h o t ă r iţ ( s a u
d e u il p r o n u m e p o s e s iv ) s a u d e a m ş i t e r m in a t I n - o » .
3< î n t r e b u i n ţ a t a d v e r b ia l {ex. e ) est«: p r e c e d a t d c a m ş i t e r m in a t i n * o a .
E i n v a r ia b il, (vezi G 5 5 )
8. Viitorul

a. Ich werde mich ... zurechtfini«fi(


b. Sie werden mit dem Zimmer zufrieden sein.
c. Bieses Zimmer Wird wohl ruhiger sein.
1. " Viitorul se formează din prezentul verbului werden ( - » 7 6 8 , 8 8 1 ) şi
din infinitivul verbului de conjugat. ( vezi G 129)
2. Viitorul se foloseşte pentru a exprima
— o acţiune viitoare
— o presupunere sau .io posibilitate In'Cazul acesta verbul conjugat stă, de
regulă, la persoana a IlI-a.
f>. Ordinea cuvintelor -» 17 B 6
a. Er wird morgen: au. Uris komnien« >
.
b. Wer koniinen? ' ,
c. Wird er ■
I n p r o p o z iţ ia p r in c ip a lă c u p r e d ic a t u l la v i i t o r , v e r b u l w e r d e n s t ă p e lo c u l a l
d o ile a ( e x . a . ş i b .) s a u p e lo c u l 1 (In p r o p e t iţ iile in t e r o g a t iv e f ă r ă c u v l n t
in t e r o g a t iv , e x . c .) ş i f o r m e a z ă C u i n f i n it i v u l V e r b u lu i — c a r e ş t ă p e le c u i u l t im
— u n c a d r u v e r b a l, (v e zi G 1 9 8 ,1 1 # )
173
10. Imţeretioul verbului sein

Sei so freundlich 1
Seid
Seien Si©

Verbul sei* formează imperativul neregulat.

11. ab 4 -» /A

Ab nächstcr/nächste Woehe ist cin Zimmer im zweiten Steck frei.


nächstem /nächsten Monat wird sie in einem Lebensmittelladen arbeiten.

Prepoziţia ab „de (la)“j „ineeplnd cu“ exprimi} un p u n c t de plecare în timp.

13. laBg; lang« » -V v

A . Wie lang ist das Kleid? B. Wie langt dauert dfcr Vortrag?
E)as Kleid ist lang genug. E r wird lange dauern.
Das lange Kleid ist modern. Paul w artet schon lange auf dich.
Das braune Kleid ist länger als Wir bleiben nicht länger als eine
das schwarze. Woche in Bukarest.

Nu trebuie confundat lang — adjectiv (pet. A) cu lange — adverb, (pct. B)

20 C
l;

— Ş e b n Ş itg r s t
s e f t i n w ie Sie?
— Ja, er schreibt (eben Iso sehen wie ich.
genauso . ,r ;:.
— Nein, . nicht so

a. Sind die Zimmer im dritten Stocks» g r o ß w i e die Zimmer im zweiten Stock?


bi jjSind diö »ä'Ziinmer mit ^Aussicht auf die Straßp <» s ä i t n w ie die Zimmer
mit Aussicht in den Gartijipl*-c. Ist der braune Mattel s» te u e r wi& i e r graue
Mantel? d. Sind die schwarzen Schuhe s o ß t a k t i s c h w i e d ie braunen Süsltuhe?
%■ Gefällt dir das griino.. Kostüm s » g u t taps das blaue;iKöstürh^ f. Finden Sie
den grauen Anzug i» td e g s n t w ie den schwarzen Anzug?

■u
— Ist dieses Zimmer m ruhig wie jenes Zimmer?
— Es ist sogar, ruhiger eis jenes Zimmer.

a. Finden Sie die Bluse so hübsch wie das Kleid? b. L ernt sie so fleißig wie
ihre Schwester? e. Sind diese Zigaretten so fein wie jene Zigaretten? d.A ntw ortet
der Verkäufer so höflich wie die Verkäuferin? e. Ist dein Kollege s t klug wie
du? f. Ist deine Wohnung so groß wie ihre Wohnung?

174
3. Setzen Sie die Adjektive in der entsprechenden Ferm ein!
A. (warm)
a. Heute ist es nicht so ... wie gestern, b. Gestern war es viel ... als h®ute.
c. Vorgestern war es ... ... *. d. Es war der ... Tag dieses Monats.
B. (groß)
a. Helga ist 1,55 m ... ■b. Karin ist 1,6© m ... , sie ist also ... als Helga, e. Monika
ist 1,62 m sie ist ... ... ^ Sie ist die ... Schülerin unserer Klasse.
C. (leicht)
a. Die erste Übung ist ... . b. Die zweite Übung ist ... als' die erste, e. Die
dritte Übung i s t ............
D. (früh)
a. Hans steht ... auf. b. Grete steht als Hans auf. e. Unsere Mutter steht
... auf.
4.

— Ist dieses Zimmer ruhiger als jenes Zimmer?


— Es ist (eben)so ruhig wie jenes.

a. Finden Sie die Bluse hühscher als das Kleid? b. Lernt sie fleißiger als ihr
Bruder? c. Sind diese Zigaretten feiner als jene? d. Antwortet der Verkäufer
hbflieber als die Verkäuferin? e. Ist Hans klüger als du? f. Ist deine Wohnung
größer als ihre Wohnung? *
6.

Du sprichst nicht laut genug!


-» Sprich doch bitte lauter 1

a. Du schreibst nicht schön genug! b. Bu arbeitest sicht fleißig genug! c. Du


bist nicht aufmerksam genug! d. ©u bist nicht höflich genug! e. Du liest
nicht deutlich genug! !. ©u gehst nicht früh genug zu Bett!
6. Setzen Sie die eingeklammerten Adjektive in den adverbiellen Superlativ!
(lange) Er blieb ... 4» bei uns.
Er blieb am längstäih: bei uns.
a. (schnell) Mein Kollege lief ... ... . b. (rasch) So bekommen Sie die Antwort
....... c. (richtig) Mein Bruder antwortete ....... d. (spät) Peter k am ....... e. (weit)
Dieser Kollege wohnt .., *.,» !, (schön) Helga Übersetzt g. (interessant)
Er sprach h e u te .........h. (kurz) Dieser Weg ist .... J, (lange) Jener Kollege
spricht ... .... j. (lang) © ( ^ Kleid ist ... ... .
7. Wählen Sie ein..passendes W ert in der entsprechenden Form!
Am 2t. Juni ist der i,. Tag des JahTen. ' •
Am 21, Juni ist der längste Tag des Jahres.
a. Am 21. März ist dir'T ag ebenso wie die .'Nacht* b. Im Sommer sind die
Tage ... als die Nichte, e. Am 21. Dezember ist der Tag des Jahres, d. Das

175
ist das ... Hote] unserer Stadt, e. Der Monat Februar ist der ... Monat des
Jahrfeg. f. Gerd schreibt ... . K urt schreibt als Gerd. Hans schreibt ............
g. Helgas Zimmer ist . . . . Ihr Zimmer ist als dein Zimmer. Das Wahnzimmer
i s t ........... h. P eter ist *«. als Hans. — Ist P eter der ... Schüler in der Klasse?
—Ja, e r lernt ... .
8. Setzen Sie in die Zukunft I

Ich gebe Ihnen meine Adresse.


-*• Ich werde Ihnen meine Adresse geben.

a. Ich nehme an dem Kongreß teil. b. Ich halte ein Referat, c. Das Ausfüllen
des Anmeldeformulars dauert nicht länger als fünf Minuten.' d. Fährst du in
die Provinz? e. Ich wohne dort in einem Hotel, f. Der Empfangschef gibt
Ihnen ein Anmeldeformular, g. Gibst du mir den Schlüssel deines Zimmers?
h. Das Taxi ist in fünf Minuten hier. i. Ihr käm m t leider nicht mehr rechtzeitig
an. j. Bleiben auch Sie einige Tage in Bukarest? k. Ab nächsten Dienstag
arbeitet sie nicht m ehr In dieser Abteilung.
9.

Sei bitte so n ett und ... (mich später anrufen).


Sei bitte so n e tt und ruf mich später an!
Seid bitte so n ett und -ifţiift p ic h später an)
Seien Sie bitte so nett und rufen Sie mich später an!

a. in den Laden gehen; b. mich um 6 Uhr wecken; c. nur ein Glas Wasser
bringen; d. den Zimmerschlüssel gehen; ®. deinen N anpn «intragen; f. den
Brief unterschreiben; ff. um fünf Uhr am Eingang der Volkshochschule warten.

10.

— Soll ich auch das G eburtsdatum ein tragen?


— Ja, bitte trag/tragen Si« auch das t*elprtsdatum ein.

a. Soll ich auch die Pcrsonalausweisnummer eintragen? b. Soll ich um 5 Uhr


fertig sein? «. Soll ich an dieser Haltestelle aussteigen? d. Soll ich Ihnen meinen
Ausweis zeigen? e. Soll ich das Formular ausfüllen? f. Soll ich m it vollem Namen
unterschreiben? g. Soll ich Ihnen helfen? h. SoR ich noch h arte n ? i. Soll ich
hier unterschreiben? j. Soll ich ihn später anrufen? k. Soll ich meinen Wagen
auf dem Parkplatz hinter dein Hotel lassen? i. Soll ich den Schlüssel miţhehmen?
11. Antworten Siel
A. a. Sind im ersten Stock Zimmer frei? b. In welchen Stockwerken sind
noch freie Zimmer? c. W as für Zimmer sind im dritten und im vierten Stock
frei? d« Ist der Gast verheiratet? e. Was für ein Zimmer sucht er? W arum?
I. Welches Zimmer bekommt der Gast? g. Wie füllt er das Formular aus? b. Was
fragt er den Empfangschef? i. Für wie lange möchte er das Zimm er? ’
B . a. Fahren Sie oft in andere Städte? b. Wo wohnen Sie dann? c. Was
schreiben Sie auf das Anmeldeformular? d. Wie sind die Zimmer in unseren
Hotels?

176
12u Übersetzen Siel
A. a. Un domn mai în vîrstă cobori din maşina lui. b, El dorea o cameră
liniştită cu două paturi, cu baie, telefon şi televizor, c. La etajul II toate camerele
erau ocupate, d. Şeful recepţiei î-a recomandat o cameră la etajul IV. e. Acolo,
spuse şcfţil recepţiei, camerele sînt cele mai liniştite. I. Călătorul li mulţumi,
com pletă buletinul de înscriere şi merse la lift.
B. a. Camera cu vedete spre grădină este to t atît de mâţă dar este şi mai
liniştită, b. Camerele de la etajul al doilea sînt to t atît de mari, luminoase şi
frumoase ca şi camerele de la primul etaj. c. Aceasta este cea mai mare şi fru­
moasă grădină din oraşul nostru ( = a oraşului nostru), d. Locuinţa dumneavoastră
este mai luminoasă decît locuinţa mea. e. Hotelul „Intercontinental“ este cel
mai mare hotel din capitala noastră (— al capitalei noastre), ,

Merken Sie sich!

B itte seien Sie so freundlich und füllen Sie das Formular ausl
B itte tragen Sie auch Ihre Personalausweisnummer ein!
Ihre U nterschrift m it vollem Namen, bitte!
Ich möchte m ir das Zimm er ansehen.
IM WARTERAUM 21 A

Unsere G roßm utter härte van Tag zu Tag schlechter. Das war sehen einmal
so gewesen. Damals hatte sie ein Ohrenarzt behandelt, und es war besser geworden.
Jetzt h atte sich ihr Zustand verschlimmert. Unsere Familie war darüber sehr
traurig, denn wir liebten unsere G roßm utter sehr, sie hatte sehr viel für uns alle
getan.

Eines Tages sagte meine MuţtCTf „Worauf warten wir eigentlich noch? W arum
geht Großmutter nicht Zum Ohrenarzt?“ Mit Müh und Not machten wir es der
Großmütter* klar, M t Müh und Kot entschloß sie sich dazu.
Ebnes Morgens» ging Großm utter endlich in die Poliklinik. Ihr Sehn begleitete
sie. Im W arteraum saßen schon viele Leute. Sie unterhielten sich über ihre Krank*
heitejn. Einige hatten hohes Fieber, Kopfschmerzen und Magenschmerzen, andere
litten an einer Herzkrankheit oder an Rheuma. Diese Patienten warteten auf den
Facharzt fü r innere Krankheiten. Nicht wenige waren zum Hautspezialisten,
ZttlO Augen- oder zum Ohrenarzt gekommen. Viele hatten ein gebrochenes Bein
oder einen gebrochenen Arm in Gips. Der Röntgenologe oder der Orthopäde hatte
sie zur Untersuchung gerufen. Einigen taten die Zähne weh, und sie w arteten
auf den Zahnarzt.
Unsere G roßm utter setzte sich auf einen freien Stuhl, ihr Sohn verabschiedete
sich von ihr und ging in den Dienst, G roßm utter hatte ihr Strickzeug mitgebracht.
Sie strickte viel und gern für ihre Söhne und Töchter, für ihre Neffen und Nichten,
für ihre Enkel und Enkelinnen, für die Onkel und Tanten, m it einem W ort: für
die ganze Familie.

178

\
Diesmal begann sie das zehnte P aar Sacken für ihren Enkel Peter. Den liebte
sie am meisten. •
Ein P atien t nach dem anderen ging ins Sprechzimmer seines Arztes und kam
nach kurzer Z eit zurück. Der Arzt hatte sie untersucht und ihnen ein Rezept
verschrieben. D am it gingen sie in die Apotheke. Schließlich blieb Großm utter
allein im W arteraum .
Eine freundliche Schwester tr a t zu ihr und fragte sie: „Auf wen warten Sie?“
G roßm utter lächelte und strickte weiter.
Da rief die Schwester G roßm utter ins Ohr: „Woran leiden Sie?“
G roßm utter lächelte und strickte weiter.
Die Schwester h atte viel Geduld. Sie wandte sich wieder an unsere Groß­
m u tter: „W as tu t Ihnen w eh?“
G roßm utter lächelte und strickte weiter, sie hörte nichts.
Da war die Schwester am Ende ihrer K raft und ihrer Geduld.
Sie nahm ein B latt Papier und schrieb darauf: „Auf wen warten Sie?“
G roßm utter blickte aufs B latt und sagte lächelnd: „Bitte lesen Sie mir das
lieber vor, ich habe meine Brille zu Haus vergessen, und ohne Brille sehe Ich nicht.“

21 B
1. Valenz

A. Verben
sieh entschließen N, Ztt -f D a sc decide JVT tä
Mein Freund entschließt sich zu die­ Prietenul m eu se decide să facă
ser Reise. această călătorie.
sich unterhalten N, m it -f D, a discuta. iV, cu + A , ( despre -j- A )
(Uber -f A) (a se Întreţine, a sta de vorbă)
P eter unterhielt sieh m it m ir (über P eter a discutat cu mine (despre
seine Krankheit). boala sa).
Obs. mit + I) /& jr A pot dispărea ln cazul tn care N este la plural:
Die Patienten unterhielten sich (über Pacienţii discutau (despre boala lor).
ihre Krankheit).
leiden N, an + D a suferi N , d e + A
Meine M utter leidet an Rheuma. Mama mea suferă de reumatism.
sich verabschieden N, (von + D) a-ff lua rim as bun-M* (de lă + Â )
Der Sohn verabschiedete sick vott'lhl* Fiul Îşi ]«& rămas hun de la ea.
treten N, zu + D a se aprapia iV, de A
Eine Schwester tr a t zu ihr. © sefeă se apropie de ea.
rufen N, D, Dir a striga Jv, D, Dir
Die Schweister rief der G roßm utter Sora îi strigă bunicii In ureche.
ins ©hr.
sich wenden N, an + A a se adresa N , D
Die Schwester w endet sich an Groß­ Sora i se adresează bunicii.
m utter. (vezi G 134)
B. Adjektive
traurig über + A necijilftrist din caută + G
Ich w ar traurig über das Telegramm* Am fost necăjit/trist din cauza tele­
gramei. [vezi G 135)

479
12*
2. Adverbe pronominale interogative
Mit Wtfm sprechen Sie? Ich spreche m it dem Arzt.
[Mit wos^»] Womit schreiben schreibe dem Bleistift.
Auf wen warten Sie? Ich warte auf den Arzt.
[Auf w*s"=+] Worauf die Antwort.
1. Dacă prenumele interogativ wa*, precedat de o prepoziţie, se referă la un
substantiv abstract sau la un obiect, prenumele şi prepoziţia se inlecuieso printr-un
adverb pronominal interogativ fermat din wo( + r + ) + prepoziţia respectivă,
r se intercalează numai dacă prepoziţia începe cu o vocală.
2. Adverbele pronominale interogative nu se referă la persoane. Se traduc,
de regulă, prin „ce“ precedat de prepoziţia respectivă, de ex. womit? „cu ce?“,
wobei? „la ce?“, wodurch? „prin ce?“, woran? „la ce?“, worauf? „pe ce?“, woraus?
„din ce?“. (vezi G §5)
3. Adverbe pronominale demonstrative
Womit beginnt sie? Sie beginnt m it der Arbeit.
[mit ihr/das] damit.
Worauf w artet Sie w artet auf eine Antwort.
[auf sie/dos] darauf.
1. Dacă pronumele demonstrativ das sau pronumele personale er, sie, es
precedate de o prepoziţie, se referă la un substantiv abstract sau la un obiect,
pronumele şi prepoziţia se înlocuiesc printr-un adverb pronominal demonstrativ
format din da ( + r + ) -f prepoziţia respectivă, r se intercalează numai dacă
prepoziţia începe cu o vocală.
2. Adverbele pronominale demonstrative nu se referă la persoane. Se traduc,
de regulă, prin „aceasta“, precedat do prepoziţia respectivă, de ex. damit „cu
aceasta“, dadurch „prin aceasta“, daran „la aceasta“, dabei „la aceasta“, darauf
„pe aceasta“, daraus „din aceasta“. (vezi G 85)
4. wenden -> 14 B 4
Er wendet sich an den Professor,
wandte
hat gewandt.
Verbul wenden este un verb neregulat de conjugare slabă. (vezi G 12)
5. tun (16 B 15)
Ich tue das gern. >
ta t
habe getan.
Verbul tun este un verb neregulat de conjugare tare. (vezi G 12)
6. Mai mult ca perfectul
Der Arzt hatte sie behandelt. Es war besser geworden,
gerufen.
Ein Patient sich ein Bein gebrochen. E r zum Arzt gekommen.
Mai mult ca perfectul se formează din imperfectul verbelor auxiliare haben (-»13 B 2 1
sau sein (-* 12 B 2), după regulile formării perfectului (-*17 B 5) şi pârtiei*
piui II (trecut) al verbului de conjugat. (vezi G 13, 129)

180 '
7. î n t r e b u i n ţ a r e a m ai m uU ca p e r fe c tu lu i

Sie setzte sich auf einen Stuhl, denn Ea se aşeză pe un scaun, deoarece Îşi
sie hatte ihr Strickzeug naitgebracht. adusese trusa de tricotat.

Mai m ult ca; perfectul se întrebuinţează, de regulă, pentru a exprima o acţiune


trecută, Încheiată înaintea Uftei; alte acţiuni TOeeiiite;
8. Participiul I (prezent)

G roßm utter sagte lächelnd . Bunica spuse zlmbind . . .


antw ortete răspunse

Participiul I se formează din infinitiv + d. Corespunde uneeri gerunziului din


limba română. (vezi G 19).
9. Participiul J î ( trecut)

Einige Patienten h atten ein gebrochenes Bein in Gips.


einen gebrochenen Arm

ParifcipitU II 17 B 4), folosit atrihuţi:V, urmcază regulile declinării adjectivelor.


(vezi G 19, 34)
10 . das Herz, -ens

Sg. N. das H er# PI. die Herzen


G. des Herzens der
D. dem Herzen den
A. das Herz ■ die

Substantivul das Herz se declină neregulat (-+ 18 B 5). (vezi G 49)


1 1 . hoch
Dieser Baum ist hoch. Das ist ein hoher Baum. 1
Diese® Gebäude hohes Gebäude.
i
In cursul decliriării adjectivul!« hoch, eh -♦ li.
12. Camparaţ ia neregulată -+ 2u B 2

Pozitiv Comparativ Superlativ


gut besser der,, die, das beste
am besten
viel mehr der, die, das meiste
am meisten
hoch hoher der, die, da® höchste
am höchsten
nah(e) näher der, die, das nächste
um nächsten
gern lieber am liebsten
(vezi G 86)
13. nächst*

Bas ist das nächste Dorf. Acesta este satul cel mai apropiat.
E r lädt nur seine nächsten Freunde El invită numai pe prietenii cei mai
ein. apropiaţi.
Ich steige an der nächsten Haltestelle Cobor la staţia următoare.
aus.
Ab nächstem/nächsten Monat . . . începtnd cu luna următoare . . .

14. einige
a. Einige Patienten hatten Magenschmerzen.
a'. Einige ■— ----------
b. Einigen Patienten ta ten die Zähne weh.
b'. Einigen --------------
Prenumele einige „clţiva“, „citeva“ se declină cu terminaţiile articolului hotărît
la plural ţi poate fi folosit atlt adjectival (ex. a., b.) cit şi substantival (ex. a% b'.).

21 C
1.
Fahren Sie m it dem Zug?
-» Ja, und womit fahren Sic?

a. Fahren Sie mit dem Bus? b. Sprechen Sie über Ihren Urlaub? c. Interessieren
Sie sich für Sport? d. Nehmen Sie an der Konferenz teil? o. Wollen Sie m it
litdinfm FQfier schreiben? f. W arten Sie auf eine Antwort? g. Leiden Sie an
Rhewna? h. Beschäftigen Sie. *i<$ mit Mathematik?
2.
— H ast du Gerd von unserem Ausflug erzählt?
— Ja, ich bebe ihm davon erzählt.

a. Hast du Helga von deiner Reise erzählt? b. Hast du an der Konferenz teil«
genommen? c. Hast du dich jmit dieser Frage beschäftigt? d. Hast du dich zur
Reise entschlossen? o. H ast du auf seinen Brief geantwortet? f. Hast du dich
m it ihm über das W etter unterhalten? g. Hast du an Rheuma gelitten? h. Hast
du auf die Antwort gewartet? i. Hast du genug Geld für das Taxi?
3.
— Soll ich den Fernseher auf das Tischchen?stellen?
— Ja, stell(e) ihn ...1
-» Ja, stell(e) ihn darauf!
a. —Soli ich den R adioapparat auf das Tischchen stellen ?—J a, stelle ih n .... b.—Darf
ich m it diesem Bleistift unterschreiben? — Ja, Sie können ... unterschreiben.
c. — Soll ich am Kongreß teilnehmen? — Ja, natürlich, nehmen Sie doch ... teil.
d. — Soll ich noch auf die Antwort warten ?-** Ja, selbstverständlich, warten Sie
noch ... . e. — Kann ich ihn um das Buch bitten? — Ja, natürlich, bitte ibn .,. .
Î. — Wellen Sie uns noch Von Ihrer Reis« erzählen? — Ich erzähle Ihnen gern ... .

182
4. Setzen Sie das eingeklammerte Verb i||s Plusquamperfekt!
(wünschen) Ich kaufte das Buch. Ich ... es mir ... .
Ich hatte es mir gewünscht.

a. (sich vbwchlimmejfa) Die Familie war traurig. Der Zustand der Großmut­
ter ................ b. (wünschen) Großmutter ging ţum Arizi. Die FaraiJiiS ... das ... .
c. (sieh entschließen) Sie> ..... schwer dazu ... . d. (behandeln)i Y*r lahren ... sie
schon ein Arzt ... . e. (mitbringen) Im Wartezimmer strickte sie. Sie ... ihr
Strickzeug ... . f. (bleiben) Eine Schwester trat zur alten Frau, denn diese ...
allein ... . g. (sprechen) Die Schwester war anţ/Ende ilirer Kraft und Geduld, so
laut ... sie ... .
5. Bilden Sie Sätze im Plusquamperfekt!
I Ich ging nicht m ehr ini iKino. ;i|lch-^mdine Brille zu Hause vergessen)
j -* Ich hatte meine Brille zu Hause vergessen.
a. Ich ging nicht mehr ins Theater. (Ich — die Theaterkarten zu Hause vergessen)
b. Ich Jkam zu spät ins Büro. (Ich — nicht rechtzeitig erwachen) c. Wir fuhren
ins Gebirge. (Wir — einige î ’age bei den Eltern verbringen) d. Der Buchhändler
kam heraus. (Er — mit seiner Frau telefonieren)
6. Setzen Sie die eingeklammerten Verben ins Partizip I I 1
Erklären Sie die Funktien des Partizips II im betreffenden Satz!
a. (brechen) E r hat Zieh den Arm ... .'h. (brechen) Er ging mit dem ... Arm zum
Arzt. c. (bfrzahlein)'ßr hat ah dep Kasse .... d. (bezahlen) Wir alle haben ... Urlaub,
e. (stricken) Die Gr@fijnUţt^r hi.t ihrer Enkelin ein schönes Kleidchen... . Î. (strik-
ken) Dieses ... Kleidchen ist entzückend, g. (entschließen) Wozu haben Sie sich ...?
h. (entschließen) Er ist ein ... Mensch.
7. Setzen Sie die Adjektive in der passenden Ferm ein!
A. (gut)
a. Peter le rn t... . b. Lernt er so ... wie Andrei? c. Hans lernt ... als sein Bruder.
d. Kurt ist der ... Student in der Gruppe, e. Er lernt ... ... .
B. (viel)
a. Mein Bruder liest ... . b. Hat er ... Zeit als du? c. Ich lese so ... wie er.
d. Wer lie s t.... in unserer Familie? e. Die ... Bücher findet man in der Biblio­
thek.
C. (gern)
a. Gehen Sie ... ins Kino? b. Mein Vater g e h t... in die ©per als ins Theater, c. Ich
gehe ebenso ... in die Oper wie ins Theater., d. Ich gehe ... ... ins Konzert.
D. (hoch)
a. Das Kind h a t... Fieber, b. Die Sonne ste h t... am Himmel, c. Ist der Ceahlău ...
als der Raräu? d. Ist der Ceahl&u der ... Berg unseres Landes?
E. (nahe) *
a. Meine Freundin wohnt ganz ... , b. Zum Nordbahnhof ist es ... als zum Ostbahn-
hof. c. Peter und Marie gehören zu meinen .„ Freunden.

183
8.

— Lernt dein Bruder se gut jme früher?


— Er lernt sogar nach besser als früher.

a. Spielt dein Bruder;Bf ^i^ Tenöia wie früher? k. Arbeiten Sie s® (fiel wie früher?
c. Fahren Sie s® gern Schi wie früher? i . Ipţ die Stadt se interessant wie früher?1’
e. Ist Ihr Sahn s® fleißig wie früher? f. Iati Ihre T®chter s® sehen wie früher?
g. Trägt man s® lang wie früher? h. Erwachst du so früh wie früher? i« Läuft
Inge so schnell wie früher? j. Ist sie s® freundlich wie f i^ e p ?
9.

— Studiert Hans fleißig? *


— E r studiert am fleißigsten von allen.

a. Studiert Helga fleißig? h. Übersetzt P eter schnell ? c. L äuft Karin gut Schlitt­
schuh? d. ArbmtOt Andrei viel? i. Spielt Monika gut Tejşnis? f. Ist Inge tüchtig?
g. Ist dieses Gebhide h®ch? h. W ohnt dein. Freund nahe?
10. Setzen Sie die eingeklammerten Adjektive oder Adverbien in die ent­
sprechenden Fermen des Positivs (I), des Komparativs (II) oder des Super­
lativs (II I) I
a. Du wohnst (nahe; II) als ich, und dennoch kommst du oft zu spät. b. Mein
Freund ist ein ebenso (gut; I) Student wie du. e. Sagen Sie nur bitte, wo die
(nahe; TU) Apotheke ist. I* Mein (mf; I) Füller Schreibt (gut; II) als der ijpuc.
e. ©er Raräu ist ein (hoch; I) Berg, der Ceahlău ist (hech; II) als der R ariu,
der Mold®veanu ist der (heck; III) Berg unseres Landes. E r ist am (hech; III).
f. — Laufen Sie (gertij I) Şchlittschrţh? — Ja, aber (gern; II) fahre ich Schi.
g. Dein Kleid ist (lang; II) als mein Kleid, h. Ich kann nicht (lange; II) hier blei­
ben, mein Freund erw artet mich. i. Du arbeitest zu wenig. Du m ußt (viel; II)
arbeiten.
1L Ersetzen $id die kuksiv gedruckten W ärter durch Antonymei
a. Dem K ranken geht es Von Tag zu Tag schlechtef. b. Mit dieser Brille sehe ich
am schlechtesten. C. Mein Kollege Spricht besser englisch als französisch, d. E nt­
schuldigen Sie bitte, ist dieser Tisch frei? e. Geh doch langsamer! f. Sprechen
Sie nicht so leiscl g. Ist heute der kürzeste Tag des Jahres?
l t nein, nicht oder nichts ?
a. — Verstehet du etwas? — Ich verstehe ... .b. — Kommt er heut#? *«* er
kommt heute ... . c. — Können Sie stricken? — ..., ich kann ... stricken, d. — Was
hast du ihm gesagt? — Ich habe ihm ... gesagt, e, — Haben Sie ibn gestern
gesehen? — Nein, ich habe ihn schon lange ... gesehen,
13, Stellen Sie Fragen zu den kursiv gedruckten Satzgliedern!

— Ich warte auf einen Kellegen. — Ich antworte a u f die Frage.


' ’**• A u f wen warten Sie? — W er auf antworten Sie?

a. Wir sprachen gerade über Peter, b. W ir sprachen gerade über den Film, c. Der
Lehrer ist mit seinem Schüler zufrieden, d. D e r,Lehrer ist m it der Arbeit seines
Schülers zufrieden, e. Ich entschließe mich: zur Reise. I. Ich verabschiede mich

184
von meiner Mutter, g. W ir nehm en an den Arbeiten des Kongresses teil. h. W ir
wellen m it der Übersetzung beginnen, i. Der Verkäufer b a t seinen Chef um zivei
Tage Urlaub, j. W ir sind über die Krankheit unserer G roßm utter traurig, k. E r
w andte sich m it der Frage an den Professor. 1. E r den k t n ur an seine Arbeit, m . E r
d en k t an seine Fam ilie.

14.

Mein F reund — zum Z ahnarzt gehen m die Zähne weh tun.


Mein F reund geb t zurp Z ahnarzt, denn die Zähne tu n ihm weh.

a. Meine M utter — zum A rzt für innere K rankheiten gehen — der Kopf weh tun.
b. Mein V ater — zum A rzt für innere K rankheiten gehen — an Magenschmerzen
leiden, c. Meine G roßm utter — zum O hrenarzt gehen — im m er schwerer hören,
d. Mein B ruder — zum O rthopäden gehen — einen gebrochenen A rm , haben.

15.

— W as tu t Ihnen weh?
— D er Kopf tu t^ m ir weh./Die Zähne tu n m ir weh.

a. ein Z ahn b. der Hals c. die S tirn d. der Mund e. die Nase I. der Arm g. der
Fuß h. der Magen i. die Ohren j. die Augen k. das Herz.

16. tun oder machen?


a. B r o t ... dick. b. Der Kopf ... m ir weh. e. ... du die Übersetzung? d. K leider ...
L eute, e. D er L ärm ... mich nervös.

17. A ntw orten Sie 1


a. W arum ging G roßm utter zum O hrenarzt? b. Wo arb eitet der O hrenarzt? c. W er
saß im W arteraum der Poliklinik? d. W oran litten die P atien ten ? e. W as m achte
G roßm utter? f. W arum hatte sie ihr Strickzeug m itgebracht? g. Was m achten
die anderen P atienten? h. Ging auch G roßm utter ins Sprechzimmer des A rztes?
i. W as fragte sie eine K rankenschw ester? j. A ntw ortete ihr die G roßm utter auf
ihre Frage? W arum nicht? k. W as m achte die K rankenschw ester? 1. W as sagte
die G roßm utter?

18. Ü bersetzen Sie!


A. a. Bunica noastră auzea din zi în zi mai greu. b. Intr-o dim ineaţă spuse
mama m ea: Bunica trebuie să m eargă la medic. c. La început bunica n-a v ru t
să audă despre aceasta, d. în sfîrşit se hotărî şi merse la o policlinică, c. în sala
de aşteptare era m ultă lume. f. Bunica se aşeză într-un colţ şi tricota, g. Bunicii
li plăcea m ult să tricoteze, h. In sala de aşteptare rămăsese numai bunica, i. O
soră foarte am abilă o în treb ă: „Pe cine a ştep taţi?“ j. Bunica nu auzise cuvintele
surorii şi tricota mai departe, k. Sora vorbi mai tare dar bunica nu-i răspunse.
1. Sora luă un creion şi scrise pe o foaie de h irtie: „Spunoţi-mi, vă rog, pe cine
a şte p ta ţi? “ m. A tunci îi spuse bunica zîmbind: „Ce aţi scris pe această foaie de
hirtie? C itiţi vă rog cu glas ta re i Mi-am u ita t ochelarii ( = am u ita t ochelarii mei)
acasă şi nu văd fără ochelari.“

185
B. a. Cine v-a condus la gară? b. Cu cine aţi fest la medio? e. Cu ce plecaţi
la gară? d. Pe cine aşteptaţi dumneavoastră? e. Ce aşteptaţi? f. Ce vă doare?
g. La ciae vă gîndiţi? h. La ce vă gîndiţi? i. — De ce suferă acest pacient? — £1
suferă de dureri de cap.

Merken Sie sickt

Der Kepf tu t ihr weh.


Es geht ihr ven Tag zu Tag besser.
Mit Müh und N et machen wir es ihr
klar.
Sie war am Ende ihrer Kraft.
ihrer Geduld.
EINE SENSATIONELLE PREMIERE 22 A

( V o r e i n e m M o n a t w a r H a n s i n P a r i s . E r w o h n te d o r t b ei s e i n e m F r e u n d P a u l.
E i n e s T a g e s k a m P a u l g u te r L a u n e n a c h H a u s e . )

Paul:- Hans, ich weiß, daß du gern ins Theater gehst. Mit Müh und Nat hat
m ir jem and für dich eine Theaterkarte für das beste Stück dieser Spielzeit
verschafft.
H ans: Das ist eine angenehme Überraschung. Ich danke dir herzlich. Was gibt
man denn?.
Paul: Das Theaterstück heißt: „Mord in der Parkstraße“. Es sali sehr spannend
sein. Ganz Paris will dabei sein. Eine blendende Besetzung. Die besten
Schauspieler. Alle Zuschauer stellen sich die Frage: „Wer mag wähl der
M arder sein?“ Niemand aber kommt bis kurz var dem Schluß darauf. Ich hin
sehr neugierig, ob du früher daraufkemmen wirst.
Hans: Ich sehe Kriminalstücke sehr gern. Was für einen Platk habe ich?
Paul: Leider waren alle Parkettsitze und Logen ausverkauft. Dein Platz ist
erster Rang, zweite Reihe, Mitte, Platz 17. Ich weiß nicht, ob du m it dem
Platz zufrieden sein wirst.
Hans: Der Platz ist bestim m t sehr gut. Nachmals herzlichen Dank. Wer ist der
Verfasser des, Theaterstücks?
Paul: Der Name des Autors ist mir entfallen.
187
Hans: Das macht nichts. Um wieviel Uhr beginnt die Verstellung?
Paul: Ich glaube, daß das Theaterstück um 8 Uhr anfängt.
Hans: Ich kenne mich hier fast gar nicht aus. Wie komme ich zum Theater?
Paul: Am besten steigst du an der Haltestelle vor unserem Haus in die Linie 4
ein und fährst stadteinw ärts bis zur Oper. Dann fragst du dich durch.
(Hans war schon um Viertel vor acht im Theater. Er gab Mantel, Hut und
Regenschirm an der Garderobe ab und ging für einige Minuten ins Foyer. Es
klingelte. Hans kaufte noch rasch ein Programmheft und betrat dann den Zu­
schauerraum. Ein Platzanweiser näherte sich ihm. Er hoffte auf ein Trinkgeld.
Der Vorhang ging auf.) ,
Platzanweiser: Ein Programm gefällig?
Hans: Nein, danke. Ich habe schon ein Programm gekauft.
Platzanweiser: Vielleicht wünschen Sie ein Theaterglas?
Hans: Nein, danke, stören Sie mich bitte nicht mehr, das Stück ist sehr spannend.
Platzanweiser: Möchten Sie vielleicht eine Tafel Schokolade?
Hans: Nein! Nein! Schokolade mag ich nicht.
Platzanweiser: Wünschen Sie nach der Vorstellung ein Taxi?
Hans: Hören Sie, ich wünsche nichts. Lasseyi Sie mich endlich in Ruhe!
Platzanweiser: Nehmen Sie doch wenigstens in der Pause ein Glas Sekt oder belegte
B rötchen!
Hans: Ich will gar nichts. Ich will nur, daß Sie mich endlich in Ruhe lassen. Ver­
stehen Sie mich?
(Jetzt geschah etwas Furchtbares. Der Platzanweiser verlor die Hoffnung auf
ein Trinkgeld und rächte sich an Hans. Vor Wut flüsterte er ihm ins Ohr: „Der
Gärtner ist der Mörder1* ,)

A. Yerben
betreten N, A a intra N , Dir
Hans betrat den Saal. Ion intră In sală.
a u f gehen N a se ridica (d. cortină) N
Der Vorhang geht auf. Cortina se ridică.
hoffen N, aut + A a spera N , în + A jcä
Der Kranke hofft auf seine Gene- Bolnavul speră ln Însănătoşirea lui/că
sung. se va Însănătoşi. ''
geschehen N a se întîmpla N
Was ist geschehen? Ce s-a lntlmplat?
sieh rächen N, an -f D a se răzbuna N , pe + A
Der Platzanweiser rächte sich an dem Plasatorul se răzbună pe spectator.
Zuschauer.
- (vezi G 134)
B. Substantive
die Hoffnung auf + A speranţa -\~Gjcâ
Die Hoffnung auf seine Genesung ... Speranţa Însănătoşirii lui/că se va
însănătoşi ...
(vezi G 138)

188
2 . P r o p o z i ţ i i s e c u n d a r e i n t r o d u s e p r i n d aß şi ob

Du gehst gern ins Theater,


Ich weiß, daß du gern ins T heater gehst.
Dein- Plat* 'ist gut.
Ich weiß nicht, ob dein Platz gut ist.
Das Theaterstück fängt um 8 Uhr an.
Ich glaube, daß das Theaterstück um 8 Uhr anfängt. *

1. *Propoziţiile introduse prin daß wcă“ şi ob „dacă“ sînt propoziţii completive


secundare.
In prepoziţia secundară, spre deosebire de propoziţia principală,
— verbul conjugat stă pe ultimul loc.
— la verbele cu particulă separabilă, particula nu se mai separă de vepb.
2. Propoziţia secundară se desparte de propoziţia principală prin virgulă.
(vezi G 111)
3. be-

Er tritt in den Zuschauerraum. Er antwortet auf die Frage.


Er betritt den Zuschauerraum. Er beantwortet die Frage.
«
Er wohnt in diesem Haus. Er schreibt über die Reise.
Er bewohnt dieses Haus. Er beschreibt die Reise.

M ajoritatea verbelor formate Oh be- sînt tranzitive şi cer în mod obligatoriu, pe


lingă subieţţ, un complement la acuzativ. Ele sînt deci bivalente. Particula bo­
are chiar capacitatea de a tranzitiva verbe intranzitive.
4. sollen ( sensuri)

a. Die K inder sollen sofort ihre Auf- Copiii trebuie să-şi facă im ediat lec-
gaben machen. ţiile.
b. E r soll in einigen Tagen nach El urmează să vină In cîteva zile la
Bukarest kommen. Bucureşti.
c. Soll ich Ihnen meinen Füller geben ':’ Să vă dau stiloul meu?
d. Das Stück soll sehr gut sein; Se spune că piesa e foarte bună.

sollen se traduce prin:


— a trebui (o obligaţie morală, o necesitate, ex. a.)
— „a urma să“ (ex. b.)
— conjunctivul prezent al verbului de conjugat (ex. c.)
— „se spune că“ (ex. d.) (vezi G 22)
6. mögen (sensuri)

a. Schokolade mag ich nicht. Nu-mi place ciocolata.


b. E r m ag wohl 20 Jahre alt sein. El poate să aibă 20 de ani.
c. Wer mag das wohl sein? Cine poate să fie? Cine o fi'oare?
d. Ich möchte zwei Theaterkarten. Aş dorijaş vrea două bilete de teatru.

189
mögen se traduce prin:
— „a-i plăcea“ (ex. a.}, In special In propoziţii negative (-»16 B 5), sens asemă­
nător cu germ + verb {-+ 9 B 5),
' „a putea“ (ex, b., c.)
— „dori“,»„a vrea“, la optativ (ex, d. -*■5 B 6). iveei G 22j

6. etwas Furchtbares

Es geschah etwas Furchtbares.


nichts Neues.
viel

După etwas, nichts, viel adjectivele fi participiile se substantivează, se scriu deci


cu iniţială majusculă, sint de genul neutru şi se declină ca adjectivele atributive
de declinare tare (-* 19 B 2), (vezi G 53) *,

7. jemand jă niemand

Hat jemand angerufen? Nein, niemand hat angerufen.


Bist du jemand(em) begegnet? ich bin niemand(em) begegnet.
Hast du jemand(en) getroffen? ich habe niemand(en) getroffen.

jemand fi niemand pot primi terminaţiile articolului hotărlt. (vezi G 75)t

8. ver 9* hinter; ver # nach; ver

a. Der Stuhl steht ver dem Schrank. Scaunul e ln faţa dulapului.


b. Ich stelle den Stuhl ver den Pun scaunul tn faţa dulapului.
Schrank.
C. Tor seiner Abreise war er hier. A fost aici tnaintea plecării sale/
înainta de plecarea lui.
d. Hans war ver eiiţem Monat hier. Hans a fost acum o lună aici.
#. Es ist fünf Minuten ver acht. Este opt firă cinci (= Este cinci
minute înainte de opt).
f. Ter W u t,., De furii. . .

Prepoziţia bicazuală vor poate avea


1. sens local (ex. a, fi b.); (antonim hinter) se censtruiefte cu . dativul
(Întrebarea wo? -+ 12 B 4) sau acuzativul (Întrebarea wohin? -»12 B 4).
2. sens temporal (ex. c., d. fi e.); (antonim nach) se censtruiefte cu dativul.
3. sens cauzal (ex. f.), se censtruiefte cu dativul, (m i G 90, 91)
9. kam vor # lange hach

Eis war kurz vor/nach der Verstellung,


lange nach/ver

190
22 G
1. Verwandeln Sie in Nebensätze!

A. Hans war vor einigen Wecken in Paris.


-*•Ick weif, daß Hans vor einigen Wecken in Paris war.

a. Haas wohnte bei seinem Freund Paul. h. Paul ist immer guter Laune, c. Hans
gekt gern ins Tkeater. d. Hans siekt sehr gern Kriminalstücke, e. Bas Stüek
k eift: „Der .Mord im Park“, f. Das Theaterstück fängt um 8 Uhr an. f. Alle
Parkettsitze und Legen waren ausverkauft, h. Her Platzanweiser wellte TYinkgeld
bekommen, i. Er hat die Hoffnung auf ein Trinkgeld verleren. j. Er rächte sich
aa Hans. k. Er hat ein Programmheft gekauft. 1. Georg ist ihr Keilege gewesen.
b i . Du steigst hier um. n. Du m uft hier umsteigen.

B. Ick kann dir eine Theaterkarte verschaffen.


-*■ Ick weif nickt, ob ick dir eine Theaterkarte verschaffen kann.

su Hans geht gern ins Tkeater. b. Dein Platz ist gut. e. Bas Stück ist spannend,
d. Sie kennen meinen Kellegen. e. Der Platzanweiser hoffte auf ein Trinkgeld,
f. Du brauchst eia Theaterglas, g. Du hast mich richtig verstanden, h. Das Tkeater
fängt sehen um 7,3#. Ukr an. i. Du mußtest ihr das sagen, j. Im Gebirge hat es
geregnet, k. Wir steigen in Ploieşti um. 1. Wir müssen in Ploieşti umsteigen.

2. daß oder ob?


a. Wußten Sie, ... dieses Theaterstück das beste der Spielzeit ist? b. Ich bin sehr
neugierig, ... es Ihnen gefallen wird. e. Ick möchte wissen, ... er Kriminalstücke
gern sieht, d. Es ist wichtig, ... Sie an der Konferenz teilnehmen, e. Ick habe
nickt gewußt, ... er noch nickt alles essen darf. 1. Ick weif nickt, ... mein Vater
noch Diät hält. g. Ick glaube, ... er heute anrufen wird. h. Ick habe gehört, ... es
im Gebirge geschneit hat. i. Ick glaube nicht, ... schon Schiwetter ist.

3. Bilden Sie Sätze mit Modalverben 1

(wellen) Peter geht heut# abend ins Theater.


-*■Peter will heute* abend ins Theater geben.

a. (sollen). Das Theaterstück ist sehr spannend, b. (können) Verschaffen Sie mir
zwei Theaterkarten für heute abend? c. (sollen) Ihr gebt die Mäntel an der Gar­
derobe ab. d. (sollen) Ihr fahrt mit dem Abendzug, o. (sollen) Auch sie geht
beute abend ins Theater, f. (mögen) Wer ist wohl der Mörder? g. (kennen) Nie­
mand kommt darauf, k. (müssen) Der Gärtner ist der Mörder, i. (wellen) Wir
gehen noch für einige Minuten ins Foyer, j. (wollen) Wir geben kein Trinkgeld,
k. (dürfen) Gehen Kinder zu diesem Theaterstück? 1. (können)/Sprechen Sie schon
gut Deutsch? m. (wollen) Wir machen ihm eine Ü b errasch u n g .(d ü rfen ) Du
bist nicht neugierig, o. (sollen) Sie kommt heute nicht, p. (sollen) Sie ist krank,
q. (mögen; folosiţi möchte) Ich kaufe noch rasch ein Programmheft.
1»1
4.

— Ick » lic k te keine Schokolade. (belegte Brätchen)


— Soll ick Ihn en belegte Brötcheii bringen?

a. Ich möchte keine belegten Brötchen. (Torte) b. Ich möchte keine Torte, (ein
Glas Sekt) e. Ich möchte kein Programmheft. (Theaterglas) d. Ich möchte keine
Zigarette. (Bonbon»)

5. Ergänzen Sic die Endungen!


a. Es war ein spannend- Theaterstück, b. Ich hrauehe kein rumänisch—deutsch-,
Rondefri «in deutsch—rumänisch- Wörterbuch, c. Ich möchte je tzt nichts Warm- '
trinken, d. Ich möchte Ihnen etwas Schön- zeigen, e. Er h a t viel Gut- getan. I.
Etw as Furchtbar- ist geschehen.

6. jemand oder niemand?


a. — Fehlt heute ...? — Nein, heute fehlt ... . b. — Soll ich m it ... darüber spre­
chen? — Nein, spräch m it ... darüber, c. — H ast du ... meinen Kugelschreiber
gegeben? — Nein, ic h habe ihn ... gegeben, er muß in meiner Aktentasche sein,
d. — Kommt noch .» zu deinem Geburtstag? -» Nein, es k o m m t... mehr. e. — H at
heute vorm ittag ... angerufen? -r- Nein, ... , f. — Suchen Sie ...? — Nein, ich
suche ... . g. — E rw artest du ... ? - Nein, ich erwarte ... . Ji. — Willst du ...
dieses Album schenken? — Nein, ich will es ... schenken, i. •- Sind Sie ... begeg­
net? — Nein, ich hin ... begegnet,

7. Bilden Sie S itze i

Der Schüler — auf die Frage antworten


Der Schüler antw ortet auf die Frage.

a. Ich — auf den Brief antworten b. Ich — den Brief beantworten e. Mein
Freund — über die Reise schreiben d. Mein Freund — die Reise beschreiben e. Der
Gast -» in den Zuschauerraum treten f. Der Gast — den Zuschauerraum betreten
g. W ir — dieses Haus bewohnen h. W ir — in diesem Haus wohnen i. Der Platz­
anweiser — sich dem Zuschauer nähern j. Der Patient — auf eine Verbesserung
des Zustandes hoffen k. Der Professor — an sein Referat denken L E r — an einer
Konferenz teilnehm en m. W ir — dem Kollegen zum Geburtstag gratulieren n. Wir
— den Kollegen zum G eburtstag beglückwünschen.

8.

— Stellst du die Stehlampe hinter den Schreibtisch?


— Nein, ich stelle sie vor den Schreibtisch.

a. Stellst du die Stehlampe vor den Schreibtisch? b. Steht die Stehlampe vor
dem Schreibtisch? c. Stellen Sie das Fahrrad hinter das Haus? d. Steht das
Fahrrad hinter dem Haus? e. Sind Sie vor dem Frühstück? f. Gehen wir nach
dem Vortrag ein wenig spazieren? g. Hängen Sie das Bild über den Spiegel?
h. Hängt das Bild unter dem Spiegel?

192
9. Stellen Sie Fragea zu den kursiv gedruckten Satzgliedern I
a. Ich sah ein spannendes Theaterstück, b. Gestern aß ich nur belegte Brötchen.
c. Paul verschaffte Hans eine K arte fü r das beste Theaterstück der Spielzeit, d. Ich
erinnere mich noch ziemlich gut an das Theaterstück, e. Hans gab den Mantel
an der Garderobe ab. f. Sie treten in den Zuschauerraum. g. Der Platzanweiser
n ih e rte sich gerade einem Zuschauer, h. Der Zuschauer ist m it dem Platz zufrieden,
i. Der Platzanw eiser hofft auf ein Trinkgeld, j. Der Vorhang ging um 8 Uhr
auf. k. Ich fuhr m it einem T axi nach Hause. 1. E r geht m it seinem Bruder zu
Fuß nach Haus. m . Sie gehen zusammen nach Hause und bleiben dann zu Hause.
19. Antw orten Sie I
A. a. W ann w ar Hans in Paris? b. Bei wem wohnte er? ®. Ztt welchem
Theaterstück hatte er K arten genommen? d. Wie hieß das Theaterstück? e. War-
uth störte der Platzanweiser H ans?!. Was flüsterte ih n der Platzanweiser ins Ohr?
B. a. Gehen Sie oft ins T heater? b. Wo kauffül Şie Ihre T heaterkalten? C. W®
geben Sie Mantel, H ut und Schirm ab? d. Wer führt Sie auf Ihren Platz? e. Mit'
wem gehen Sie ins T heater? f, Was machen Sie in der Pause? g. Was machen
Şiş im Foyer? h. Gehen Sie ins T heater lieber als ins Kino? W arum ?
11. Sie sind Hans und erzählen einem FTeund:
Ich war vor einigen Wochen in Paris. Dort wähnte ich beim einem Freund Paul.
Ehnes Tages kam Paul guter Lauft® nach Haus . . . usw. #
12. Übersetzen Siel
A. a. Am fost acum e lună la teatru, la o premieră senzaţională, b. Specta­
colul a Început la ora 8. t . Spectacolul a fost captivant, d. Lumea spunea:
„Aceasta este cea mai bună piesă a acestei stagiuni.“ e. E ra o piesă poliţistă,
f. Mie nu-mi plac piesele poliţiste, dar aceea mi-a plăcut mult. g. Este Intr-adevăr
o piesă foarte bună. h. Toţi am mers bine dispuşi acasă.
B. a. Ne apropiem de cel mai frumos parc al Capitalei noastre-, b. Ce mi-ai
şoptit la ureche? Vorbeşte mai tare! c. Ce s-a întîm plat? De ce eşti tristă?
d. N-am Înţeles nimic, el vorbeşte foarte încet. e. Ai un loc destul de bun In
rîndul al II-lea. f. In traţi repede In sală. Cortina se ridică Îndată, g. Să vă iau
şi dum neavoastră bilete pentru piesa aceasta? b. Vă rog să nu mă deranjaţi,
am m ult de lucru.

Merken Sie sich!

E r ist heute guter Laune. Ich gebe meinen Mantel an der Gar-
Was gibt man heute im S tadttheater? derobe ab.
Leider waren die guten Plätze aus- Herzlichen/Vielen Dank!
verkauft. Ich danke dir herzlich.

13 — Limba germani. Curs fracţie, voi. I


BEB GESCHICKTE EHEMANN 23 A

Herr und Frau Bertram hatten sich gestritten* E b war Vormittag. Sie saßen
am Tisch und tranken Kidfee.
„Meine Tasse hat einen abgeschlagenen Rand!“ rief Herr Bertram.
„So ein kleines Stück!" entgegnete die Frau.
„Soll ich mir die Lippen zerschneiden? Ich will kein zerschlagenes Geschirr
auf dem Tisch sehen. Das geschieht nur, weil du beim Abwaschen ganz und gar
nicht aufpaßt. Alles machst du kaputt. Ich habe noch nie etwaB zerbrochen!“
regte sich Herr Bertram auf.

Nun Frau Bertram wütend: „Da du ja nur aus der Tasse trinkst und aus
dem Teller ißt, kannst du ja auch nichts zerbrechen! Ich aber muß das Geschirr
hinaustragen, hereintragen, abwaschen, abtrocknen...“
„Was“, sagte Herr Bertram, „von morgen an wasche ich vierzehn Tage das
Geschirr und decke den Tisch. Ich wette, daß ich nichts zerbreche.“
„G ut!“ rief Frau Bertram ganz schnell. „Wir wetten!“
Herr Bertram hielt Wort. Vierzehn Tage lang brauchte Frau Bertram nicht
den Tisch zu decken, vierzehn Tage lang mußte sie kein Geschirr hinein- und
heraustragen, und am letzten Tag war es ebenso ganz wie am ersten Tag. Frau
Bertram, die Kinder, alle bewunderten Herrn Bertram und waren auf ihn stolz.
Eines Nachmittags war Herr Bertram noch auf Arbeit. Frau Bertram hatte
Kuchen gebacken, denn sie erwartete Gäste. Sie hatte sie zu einer Tasse Kaffee
eingeladen; Frau Bertram holte einen großen Teller aus dem Schrank, weil sie
den Kuchen darauflegen wollte. Aber ach! Der Teller fiel auf den Fußboden und
zerbrach. Frau Bertram erschrak furchtbar. „Ach, wie schade 1“ rief sie. „Ich
schäme mich so sehr!“ Frau Bertram wollte sich nicht blamieren, darum überlegte

194
sie nicht lange» An der nächsten Straßenecke war ein Porzellanladen. Da es kurz
vor Geschäftsschluß war, hängte Frau Bertram nur den Mantel um und lief ganz
rasch hin. Der Laden war klein, deshalb war auch die Auswahl nicht groß.
„Ich brauche einen einzelnen Teller“, sagte Frau Bertram zur Verkäuferin.
„Wollen Sie ein bestimmtes Muster haben?“
„Ich habe den zerbrochenen Teller mitgebracht.“
„Sie haben Glück, denn wir haben das gleiche Service auf Wunsch eines ande­
ren Kunden bestellt. Der Kunde kommt fast täglich her. In den letzten vierzehn
Tagen haben wir elf Tassen, acht Untertassen, sieben tiefe Teller, vier fläche Teller,
fünf kleine Teller, eine Kaffeekanne, eine Kompottschüssel, eine Suppenschüssel
und einen Salzstreuer verkauft. Wir haben uns darüber gewundert.“
Frau Bertram erstarrte vor Staunen. Sie konnte, kaum sprechen: „Wissen
Sie zufällig, wie Ihr Kunde heißt?“ „Ich weiß nicht, wie er heißt, ic.h weiß aber,
wo er wohnt: gleich um die Ecke.“

23 B
1. Valenz

A. Verben
geschehen N, Kaus/Temp/Lok a se tnttmpla N, CauzjTempjLoc
Das geschah aus Rache. Asta s-a lntlmplat din răzbunare.
um 5 Uhr. la ora 5.
auf der Straße. pe stradă.
brauchen1 N, Â a avea nevoie N, de + A
Der Junge braucht einen Füller. Băiatul are nevoie de un stilou.
brattchen* N, Inf + *u a trebui N, să
Hans braucht nicht zu kommen. Hans nu trebuie să vină.
e i n laden N, A, zu + D a invita N , A, la -f A
Helga lädt Gäste zum Kaffee ein. Helga invită musafiri la o cafea.
zerbrechen1 N, A a sparge N, A
l Das Kind zerbricht den Teller. Copilul sparge farfuria.
zerbrechen* N o se sparge N
Der Teller zerbricht. Farfuria Be sparge.
e erschrecken N a se speria N
Das Kind erschrak. Copilul s-a Bperiat.
sich schämen N a fi ruşine D (ase ruşina)
Frau Bertram schämte sich. Doamnei Bertram i-a fost ruşine.
sich Wundern N, über + A a se mira N, de + A
Ich wundere mich über diese Antwort. Eu mă mir de acest răspuns.
erstarren N, vor + D a încremeni N , de + A
Frau Bertram erstarrte vor Staunen. Doamna Bertram Încremeni de
mirare.
(vezi G 134)
B. Adjektive
stolz auf + A mtndru de + A
Sie ist auf ihren Sohn stolz. Ea e mlndră de fiul ei.
(p**i G 135)

195
13*
2 . O r d in e a c u v in te lo r t n p r o p o z i ţ i i l e in tr o d u s e p r i n nod, denn, oder, aber, sondern

Ick wasche das^jpreschirr, und


du -decket , de»; Tisch.
denn
du machst alles kaputt.
aber du trocknest es ab.
Ich wasche nicht das Geschirr, sondern sie wäscht es.
Soll ick das Geschirr waschen, oder wäscht du es?

1. Conjuncţiile coordonatoare und, denn, aber, sondern, oder nu influenţează


ordinea cuvintelor din propoziţie (-»3 B 5).
2. Intre două propoziţii prineipale complete (adică ămtndouă avind subiect
şi predicat) se pune virgulă, chiar dacă slnt legate prin und (-+ 10 B9). (vezi G 95)
3. Exprimarea cauzei

War am/Weshalb/Weswegen war die Auswahl nicht groß?


a. Die Auswahl war nicht groß, denn der Laden war klein.
b. weil/ia klein war.
c. Da/Weil der Laden klein war, war die Auswahl nicht grofi.
d. Der Laden war klein, darum/deshalb/deswegen war die Auswahl nicht grofi.

1. Propoziţia introdusă prin denn e propoziţie cauzală principală. Denn nu


influenţează ordinea cuvintelor (ex. a.).
2. Propoziţiile introduse pţbv weil respeal|V da slnt propoziţii cauzale secundarei
(->22 B2), verbul conjugat stă, deci, pe ultimul loc (ax. h. şi cj.Jk
3. Dacă propoziţia secundară precedă propoziţia principală (ex. c.), aceasta
din urmă Începe cu verbul, conjugat urmat de subiect. Aceasta nu este o abatere
de la regula privind locul verbului conjugat (-> 3 15), primul loc fiind ocupat^
In cazul de faţă, de o propoziţie secundară.
:f r Propoziţiile introduse prin darum, deshalb, deswegen şlpt principale, verbuf
conjugaţ stă nemijlicit după aceste adverbe conjuncţioiiale.
5. Cauza poate fi exprimată şi prin prepoziţia vor -f. substantiv la dativj
(-> 22 B8) sau prin wegen „din cauza“ + substantiv la genitiv: Wegen des schlech­
ten W etters t Bin cauza Vremii proaste . . . “ (vezi G 1*$)'"
4. Propoziţii secundare introduse prin cuvinte interogative
-a*"»
Wer ist das?
gissen Sip. zufällig, wer das ist?
Wie heißt Ihr Kunde?
Iph wei* -Idpiţly wie unser Kunde heißt.
-Vy* " ’■ fr ’ir fr Wo wohnt Ihr Kunde?
Ich weiß, y wo unser Kunde wohnt.

Cvwiliţele interogative nu introdinî numai propoziţii principale, ci şi propoziţii


secundare. . J . ,•>.
In prepoziţiile principale introduse prin cuvinte interogative verbul conjugat
stă pe locul al doilea. -
In propoziţiile secundare introduse prin cuvinte inteifogative Verbul conjugat stă
pe locul ultim, (vezi G 96, 97)

î: .1Â A
5 , her *- h in -*

E r kom m t her. Sie geht: hin.


herein. hinein;
heraus. hinaus.
herauf. hinauf.
herunter. hinunter,-
herüber. hinüber,'
f i . Advbrbül her „Încoace- şi compusele ace jtüia exprim ă direcţia Înspre vor­
bitor sau observator.
Adverbul hin „încolo“ exprim ă direcţia dinspre vorbitor sau observator.
2. Adverbele her şi hin se folosesc de fegulâ — adesea combinate cu anum it»
prepoziţii (aus, auf etc.) sau cu ein — ca particule ale verbelor compuse separabil.
6. brauchen

Sie braucht einen Teller. Ea are nevoie de o farfurie.


nicht zu kommen. nu trebuie să vină.

brauchen urm at de infinitivul cu SU se foloseşte in propoziţii negative. Este echt


valent cu müssen + nicht 4* infinitivul.
7. ab /v o n ... an ( - » ld B l l, 2« B ll)

Ab morgen wasche ich das Geschirr,:


Von an

Prepoziţia von se foloseşte Împreună ţu particula an, pentru a indica începutul


unei perioade de timp. {aesi G 88)
S. ganz

A. a. Ganz Bukarest spricht davon.


b. Die ganze S tadt
c. Von ganzem Herzen gratuliere ich dir.
B. a. Das Geschirr ist ganz. ■
b. neu.
c. Die Ü bersetzung gut.
d. Das Kind p aß t ganz und gar nicht auf.

ganz poate fi
1. adjectiv (pct. A). Se traduce prin „tot“, „întreg“. înaintea numelor de
ţări, oraşe etc. de gen neutru nearticulate ganz rămine invariabil ,(ex. a.);
2. adverb (pct. B). Se traduce, de regulă, prin „întreg“ (ex. a.), „de to t“,
„cu to tu l“ (ex. b.), „destul de“ (ex. c.), iar expresia ganz und gar nicht prin „nici­
decum“, „deloc“.
9. alle, ganz

E r h at alle A rbeiten gelesen. El a citit toate lucrările« \_


die ganze A rbeit toată lucrarea.

alle exprim ă o totalitate de fiinţe sau lucruri, numărul lor complet, ganz exprimă
un tot, un întreg.

197
geht ins Kaufhaus, f. Er ist krank gewesen. Er hat unB sieht geschrieben, g. Andreas
möchte Briefiharken kaufen. Er geht zur Post. h. Ein Teller ist auf den Fußboden
gefallen. Flau Bertram erschrak furchtbar, i, Frau Bertram schämte sich sehr.
Sie wellte ihrem Mann nichts sagen.
6.
Warum nimmt Herr Müller ein Taxi?, (viel Gepäck)
-*• Herr Müller nimmt ein Taxi, denn er hat viel Gepäck.
-*■ Da Herr Müller viel Gepäck hat, nimmt er ein Taxi.
-*• Herr Müller hat viel Gepäck, darum nimmt er ein Taxi.

a. viele Keffer b. eine Sitzung c. keine Zeit d. starke Kopfschmerzen e. hohes


Fieber f. Grippe.
6.

Wir gingen nicht mehr spazieren, da es spät war.


-+ Da es spät war, gingen wir nicht mehr spazieren.
a. Wir zogen uns warm an, da es regnete, b. Frau Bertram ging rasch in den Laden,
da es kurz vor Geschäftsschluß war. c. Wir haben noch Zeit, da der Weg zum
Bahnhof nur zehn Minuten dauert, d. Mein Vater darf nicht rauchen, da er lei­
dend ist.
7.

— Warum geht Frau Bertram in den Laden? — Sie will einen Teller kaufen.
-* Frau Bertram geht in den Laden, denn sie will einen Teller kaufen.
weil sie einen Teller kaufen will.
Frau Bertram will einen Teller kaufen, darum/deshalb/deswegen geht sie
in den Laden.
a. — Warum gehst du in den Laden? — Ich will ein Service kaufen.
b. bist du auf ihn stolz? — Er ist sehr geschickt.
c. bewunderst du ihn? — Am letzten Tag war das Geschirr
ebenso gaqz wie am ersten.
d. — Weshalb ging Helga in den Por­ — Sie wollte Kaffeetassen kaufen.
zellanladen?
*j . trat sie so rasch in den — Es war kurz vor Geschäfts­
Laden? schluß«
f. — Weswegen war die Auswahl nicht — Der Laden war klein.
groß ?
g. brachte Helga den zer­ — Sie wollte ein bestimmtes Muster
brochenen Teller mit? haben.
8.

— Brauche ich den Personalausweis?


— Ja, den brauchst du.
a. Brauche ich den Paß? fo. Brauche ich die Nummer des Personalausweises?
c. Brauche ich das deutsch-rumänische Werterbuch? d. Brauche ich die „Gram­
matik der deutschen Sprache“ ? e. Brauche ich den Zimmerschlüssel?

199
0.

— Muß ick das lernen ?


— Nein, das brauchen Sie nicht zu lernen.
— Nein, das müssen Sie nicht lernen.

a. Muß ich das lesen? b. Muß ich das übersetzen? c. Muß ich an der nächsten
Haltestelle aussteigen? d. Muß ich mit veilem Namen-unterschreiben? e. Muß
ich den zerbrochenen TeHer. mitbringen?
10.
— Seil ich auf Sie warten?
— Nein, Sie brauchen nicht auf mich zu warten.
a. Soll ich ein Taxi bestellen? b. Soll ich ein Telegramm schicken? c. Soll ich
den zerbrochenen Teller mitnehmen? d. Seil ich einen Salzstreuer kaufen? e. Seil
ich eine Kaffeekanne kaufen?
. 11.
Wer hat das gesagt?
-» Sag mir, wer das gesagt hat.
a. Wer hat angerufen? b. Was ist geschehen? c. Wessen Buch ist das? d. Wem
bist du begegnet? e. Wen hast du getroffen? f. Wie heißt dein Bruder? g. Warum
fehlt deine Kollegin heute? h. Wo wohnt dein Kollege? i. Wohin fährst du in
den Ferien ? j. Wie lange bleibst du im Gebirge ? k. Worüber hat sich die Ver­
käuferin gewundert?
12.

Wer macht alles kaputt? Haben Sie den Teller zerbrochen?


-» Sagen Sie mir, wer alles kaputt —»Sagen Sie mir, ob Sie den Teller
macht. zerbrochen haben.

a. Warum haben sich Herr und Frau Bertram gestritten? b. Wessen Tasse hatte
einen abgeschlagenen Rand? c. Hat sich Herr Bertram die Lippen zerschnitten?
d. Wäscht Herr Bertram das Geschirr? e. Trocknet er das Geschirr ab? f. Hält
Herr Bertram Wort? g. Wie lange brauchte Frau Bertram nicht den Tisch zu
decken? h. Auf wen war die ganze Familie stolz? i. Worauf wollte Frau Bertram
den Kuchen legen? j. Auf wessen Wunsch haben sie dieses Service bestellt? k. Ist
die Auswahl in diesem Porzellanladen groß? 1, Hat Herr Bertram viel Geschirr
zerbrochen? m. War er ein guter Kunde? n. Wie heißt der Kunde? o. Wohnt
Ihr Kunde nicht gleich um die Ecke?
13. Ergänzen Sie her-hin; herauf-hinauf; heraus-hinaus; herein-hinein; her-
über-hinüber; herunter-hinunler !
a. Mein Freund sagt: „Komm ...l“ Ich gehe zu ihm ... . b. Mein Freund ist in der
Klasse. Er sagt; „Komm Ich gehe ... . e. Meine Schwester ist im Hof. Sie
ruft; „Komm schnell ..., ich möchte dir etwas zeigen!“ Ich laufe ... . d. Meine
Tante ist oben. Sie sagt: „Komm ich möchte dir ein Stück Torte geben!“ Ich

200
gehe schnell ... . e. Mein Kollege ist unten. Er sagt: „Komm bitte ...l“ Ich
gehe ... . f. Meine Kollegin ist auf dem anderen Gehsteig. Sie ruft: „Komm ...!“
Ich gehe ... .
14. Antworten Siel
a. Warum haben sich Frau und Herr Bertram gestritten? b. Was wollte Herr
Bertram tun? c. Was machte er vierzehn Tage lang? d. Warum war die ganze
Familie auf ihn stolz? e. Was geschah eines Nachmittags? f. Was sagte Frau
Bertram erschrocken? g. Wohin ging sie ganz rasch? Warum? h. Wie war die
Auswahl im Porzellanladen? i. Hat Frau Bertram das passende Muster gefunden?
Warum? j. Was hatte Herr Bertram in den vierzehn Tagen zerbrochen?
16. Sie sind Frau Bertram und erzählen einer Freundin:
„Vor zwei Wochen stritt ich mit meinem Mann
16. Übersetzen Siel
A. a. Domnul Bertram ti spuse soţiei sale: „Tu strici totul. Eşti nelndemtna-
tică. Inceplnd de mline spăl eu două săptămîni vasele, eu le şterg, pun masa. Ai
să vezi că nu sparg nimic.“ b. Doamna Bertram află cu totul Intimplător că soţul
ei spărsese farfurii Întinse şi adinei, pahare, o supieră şi o compotieră. Soţiei sale
Insă nu-i spusese nimic. c. Doamnei Bertram i-a fost ruşine pentru că a spart o
farfurie.
B. ă. Serviciul acesta este nou-nouţ ( = nou de tot), b. Lucrarea lui este
destul de hună. c. Tot oraşul vorbeşte despre aceasta, d. Este totul gata? e. El
a vorbit tot timpul.
C. a. Tatăl meu s-a enervat pentru că am Intîrziat. b. Traducerea este grea,
de aceea am nevoie de dicţionar, c. Intrucit gara e departe, trebuie să ne grăbim.
d. Deoarece am anul acesta concediu iarna şi nu vara, voi rămlne la Bucureşti.
e. Nu ştiam că eşti atlt de lndemlnatic(ă). f. — Să-i mai dau un telefon? — Nu,
nu trebuie să-i dai telefon, g. — Mai ai nevoie de cartea de telefon? — Nu, mul­
ţumesc, nu-mi mai trebuie.

Merken Sie sicht

Er deckt den Tisch.


Er hat den tiefen Teller zerbrochen.
Der tiefe Teller ist auf den Boden gefallen. Er ist zerbrechen.
Möchten Sie ein bestimmtes Muster?
Wir haben das auf Wunsch eines Kunden bestellt.
Ich wohne gleich um die Ecke.
Hänge den Mantel um und geh hinl
Es ist kurz ver/lange nach Geschäftsschluß.
EIN MENSCH, BEN ICH BEWUNDERE 24 A

Die Schüler hatten einen Aufsatz geschrieben, dessen Thema „Ein Mensch,
den ich bewundere“ hieß. „Je ein Buch als Preis bekommen die Schüler, deren
Aufsätze sehr gut sind“, versprach die Lehrerin. „Unsere Angela schreibt gewöhn­
lich schön“, setzte sie fort. Angela errötete vor Freude. „Angela, lies deinen Aufsatz
vorl“. Angela begann vorzulesen: „Der Mensch, den ich am meisten bewundere,
auf den ich ganz besonders stolz bin, ist mein Vater. Er ist für mich ein Vorbild,
dem ich nachstrebe.
Mein Vater schimpft nie, ist me böse und hat für alles und jeden Verständnis.
Er sorgt für uns, er gibt sich mit uns viel Mühe, ist zärtlich zu uns und immer
gerecht. Trotz seines Alters klagt er nie über Müdigkeit. Meiner Mutter, d ie;
berufstätig ist, hilft er jederzeit. Mein Vater steht morgens vor uns auf und macht j
uns das Frühstück. Nachher geht er in den Betrieb, wo er arbeitet. Alle
Leute, die mit ihm in persönlicher Berührung stehen, schätzen und lieben ihn.
Immer wieder besuchen uns Freunde, denen er mit Rat und Tat beigestanden hat
und beisteht.
Mein Vater ist sehr gebildet und äußerst vielseitig. Er liest Romane, Novel­
len, Gedichte, viele wissenschaftliche Bücher, er liebt gute Musik, er hat Interesse
für Kunstgeschichte, er besucht gern Kunstausstellungen und Museen. MeinI
Vater spielt Schach wie ein großer Meister, er schwimmt gut, läuft Schi, spielt;
Tennis. Er war auch ein leidenschaftlicher Fußballspieler, heute verfolgt er die ’
Meisterschaften nur noch im Fernsehen. In seiner Jugend war mein Vater Spitzen­
sportler. Das wissen wir nicht von ihm, weil er Bich nie lobt, von seinen Freun­
den haben wir es erfahren.
Mein Vater ist sparsam, aber nicht geizig. Immer wieder sagt er uns: ,Wer
den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert1.
Mein Vater ist auch sehr geschickt. Alles, was wir kaputt machen, repariert er.
Mein Vater ist klüger als andere Väter, er ...<‘
Die Lehrerin unterbrach Angela: „Angela, sag mir die Wahrheit, das hast
du alles allein geschrieben oder hat dir jemand beim Aufsatz geholfen ?“
Angela wurde blaß: „Mir ... mir hat jemand geholfen. Aber wirklich nur ein
ganz kleines bißchen“, antwortete Angela leise. v;fe
„Und wer hat dir geholfen, Angela?“
Angela, deren Augen plötzlich voller Tränen standen, konnte nur noch flü­
stern: „Mein Vati“. Dann atmete sie erleichtert auf.

202
24 B

1. Valenz

A. Verben
n a c h s tr e b e n N, D a năzui N, spre + A
Der Sohn strebt diesem Vorbild nach. Fiul năzuieşte spre acest ideal.
sorgen N, für + A a avea grijă/a se îngriji N , de + A
V ater sorgt für seine Familie. Tata are grijă de familia sa.
klagen N, über + A a se plinge N , de -J- A
Mein Freund klagt über Kopf­ Prietenul meu se plinge de dureri
schmerzen. de cap.
b e i stehen N, D a f i alături N ,d e + A Ja ajuta N , A
Paul stand mir [immer] bei. Paul a fost [Întotdeauna] alături de
mine/m-a ajutat [Întotdeauna].
erfahren N, A, (von + D) a afla N , A , (de la + A )
Die Lehrerin erfuhr die W ahrheit Profesoara a aflat adevărul (de la
(von' der Schülerin). elevă).
(vezi G 134)
B. Adjektive
zärtlich zu 4* D tandru faţă de + A
E r ist zärtlich zu uns. E tandru faţă de mine.
wert + sein + G a merita N , A
Das ist nicht der Mühe wert. Asta nu merită osteneala.
(vezi G 135)

2. Propoziţia relativă

Das ist der Roman,der ihm so gut gefallen h a t


die Novelle, die
das Gedicht, das
sind die Leute, die haben.
Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht Wert.
Was du sagst, ist richtig.

Propoziţiile introduse prin der, die, das; die — wer şi was sint propoziţii relative,
der, die, das; die — wer, was fiind aici pronume relative.
Propoziţiile relative slnt propoziţii secundare, verbul conjugat stă deci pe ultimul
loc.
Propoziţia relativă se desparte de propoziţia principală prin virgulă, (vezi G 96, 97)

293
3. P r o n u m e l e r e l a t i v der, d ie, das; d ie c a r e

I. Singular
N. Das ist der Schüler, der den besten Aufsatz geschrieben hat.
die Schülerin, die
das Kind, das
G. Das ist der Schüler, dessen Aufsatz sehr gut ist.
die Schülerin, deren
das Kind, dessen
©. Das ist der Schüler, dem ich geholfen habe.
die Schülerin, der
das Kind, dem
A. Das ist der Schüler, den ich bewundere. 1 ■
.
die Schülerin, die
das Kind, das
II. Plural
N. Das sind die Schüler/Schülerinnen/Kinder, die die besten Aufsätze ge-
schrieben haben.
G. deren Aufsätze sehr gut sind,
D, denen wir geholfen haben.
A. die ich bewundere.

1. Prenumele relativ der, die, das; die se declină, cu excepţia genitivului


singular şî a genitivului şi dativului plural, ca articolul hotărlt. {vezi G 70)
2. Pronumele relativ se acordă In gen şi număr cu substantivul (sau pronumele)
din propoziţia regentă la care se referă.
^ Cazul prenumelui relativ este determinat de funcţia sa sintactică hl pro­
poziţia relativă: Bas ist mein Freund, ich habe ihm geholfen. -»Das ist mein
Freund, dem ich geholfen habe.
4. Bacă pronumele relativ are funcţia de complement prepoziţional, prepoziţia
precede pronumele} Ber Mensch, aul den ich stelz bin, ... (vezi G 7®)
4. der, die, das

a. Das ist der Schiller Paul Ionescu.


b. Das ist der Schüler Paul Ionescu; der hat einen guten Aufsatz geschrieben,
c. Das ist der Schüler Paul Ionescu, der einen guten Aufsatz geschrieben hat.

der, die, das poate fi


1 . articol hotărlt (ex. a.ţ -+ 1 B i, 2 B l)
2. pronume dem onstrativ (ex. b .; -* 12 B6)
3. pronume relativ (ex, $4 -» 24 B3)
5. daß; das

a, W eißt du, daß Georg krank iot?


b. P eter las das Telegramm.
& Das ist der neue Kollege.
d. Bas Telegramm, das Peter bekommen hatte, war von seiner Fraik

204
I

Nu trebuie confundate cuvintele da6 — conjuncţie (ex. a .; -* 22 B2) — ţi das —


articol hotărlt (ex. b.), pronume demonstrativ (ex. c.), pronume relativ (ex. d.;
-+ 24 B4).
6. wer, was

A.
a. Wer antwortet je tzt? Cine răspunde acum?
b. Ich weiß nicht, wer jetzt antwortet. Nu ştiu cine răspunde acum.
c. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht Acela care nu lucrează să nu mănlnce.
essen.
B.
a. Was fragt er? Ce Întreabă el?
b. Ich weiß nicht, was er fragt. Nu ştih ce Întreabă el.
c. Alles, was er sagt, ist richtig. Tot ce spune e corect.

wer şi was slnt nu numai pronume interogative ci şi pronume relative, wer lnsemnlnd
„cine“, „acela care“, iar was traduclndu-se prin „ce“, „ceea ce“.
Pronumele relative wer, was introduc, ca toate pronumele relative, propoziţii secun­
dare. Se declină ca pronumele interogative corespunzătoare. (vezi G 70)
7. wo (ca adverb relativ/

A. Vater geht in den Betrieb, in dem er arbeitet.


wo er arbeitet.
B. Peter kam aus Predeal, [iß dem] wo er seinen Urlaub verbracht hatte.

Bacă pronumele relativ; precedat: de prepoziţie, serveşte la exprimarea locului,


atunci ambele cuvinte pot fi Înlocuite prin adverbul wo (pot. A.)* înlocuirea p'ronu-
melui relativ precedat de o prepoziţie prin adverbe relative este obligatorie, dacă
pronumele relativ se referă la un nume de oraş, provincie, ţară etc, (pct. B.).
8. Forma propoziţiilor secundare

a. Ich weiß, daß ihr Aufsatz gut ist.


b. Das Mädchen, das diesen Aufsatz geschrieben hat, h e iß t Marie.
c. E r fragte mich, w®: ich wohne/

Propoziţiile secundare pot fi introduse


1 . prin conjuncţii subordenatoarc (ex. a.j; sînt deci propoziţii conjuncţionale.
2 . prin pronume relative (OX. b.); slnt deci propoziţii relative.
3. prin cuvinte interogative (ex. c.); sînt deci propoziţii interogative indirecte.
Oricare ar fi cuvintul introductiv, In propoziţia secundară verbul conjugat stă pe
ultimul loc. (-» 2 2 B2)
9. Poziţia propoziţiei s&undare

a. Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht Wert.
b. Der Mensch, den ich am meisten bewundere, ist mein Vater,
c« Mein V ater ist der Mensch, den ich am meisten bewundere.

205
Propoziţiile secundare sini:
1 . prepuse, adică stau înaintea propoziţiei la care se referă (ex, a,),
2. intercalate în propoziţiile la oare se referă (ex. b,).
3. postpuse, adică stau în urma propoziţiilor la care se referă (ex, c,).
10. Declinarea adjectivelor

Er liest viele wissenschaftliche Bücher.


wenige
einige t

Adjectivele atributive precedate de Viele, wenige sau einige se declină tare ( —


►19 B2).
(vezi G 53)
il. wert -f 6

Das ist nicht der Mühe wert.


der Bede
Unele adjective cer un substantiv sau pronume la genitiv (complement genitival).
12 . morgens, vormittags ...

E r liest morgens ( = jeden Morgen) die Zeitung.


vormittags ( = jeden Vormittag)
nachmittags ( — jeden Nachmittag)
abends ( = jeden Abend)
nachts (==jede Nacht)
donnerstags ( = jeden Donnerstag)

Adverbele morgens,'vormittags etc. s-au format din genitivul unor substantive


(der Morgen, der Vormittag etc.).
13. trotz -f 0

Trotz des starken Regens findet der Ausflug statt.


schlechten Wetters
der starken Schmerzen ist er guter Laune.

(vezi G ST)
14. er-
a. Angela wurde blaß. -* Sie erblaßte,
b. rot. -* errötete.
c. Ihre Hilfe machte
meine Arbeit leichter. -* erleichterte meine Arbeit.
Particula er- are capacitatea de a forma din adjective la pozitiv (ex. a. şi b.)
sau la comparativ (ex. c.) verbe factitive. In cazul acesta, particulei er- li cores­
punde adesea în limba rom&nă prefixul tn-: erröten „a se Înroşi“, erwärmen ( = warm
machen) „a încălzi“.

206
24 C
1. Setzen Sie das passende! Relativpronomen einl
A . a. Das ist der Kollege, ... aus Ploieşti gekommen ist.
b. ... Arbeit ausgezeichnet ist.
c. von ... ich dir so viel erzählt habe.
d. ... ich geholfen habe.
e. ... ich gelobt habe.
B . a. Das ist die Kollegin, ... du noch nicht kennst.
b. .. Schwester deine Schülerin ist.
c. m it .... ich Schach und Tennis spiele.
d. .. ich den Atlas gegeben habe.
e. ... ich sehr gern habe.
C. a. Das ist das Kind, ... so gut Tennis spielt.
b. .. V ater Spitzensportler ist.
c. ... ich das W örterbuch geschenkt habe.
d. m it ... ich in der Kunstausstellung war.
e. ... ich am meisten liebe.
D. a. Das sind die Studenten, ... für mich ein Verbild sind.
b. ... Erfolg groß war.
c. ... der Professor m it R at und T at beistand.
d. mit ... wir in die Ausstellung gehen.
e. ... ich gesehen habe.
f. für ... der Professor so viel Verständnis hatte.
2.

Das k t der A u f setz, der so g a l war. (die Novelle, das Gedicht)


die Neoelle, die
das Gedickt, das

a. Das ist der Remen, der ihr so g u t gefallen hat. (der Film, die Übersetzung,
das Bild) b. Das ist die KuristaussteUung, die meinem Vater so gut gefallen hat.
(der Park, das Museum) c. Das ist des Mädchen, das auf dich wartet, (die Dante,
der Herr) d. Das ist der Student, der gut Schach spielt, (die Studentin, das Kind)
e. Das ist mein Freund, der so gut schwimmt, (mein Kollege, meine Kollegin,
mein Kind) Î. Das ist der Schüler, der s% gern wjşşenschnftliche Bücher liest,
(die Schülerin, das Mädchen) g. Das sind beute, die für alles $nd jeden Verständnis
haben. (Eltern) h. Der Lchrer lobt, die SckiUer, die sich große Mühe geben, (die
Schülerinnen)
3.

Der Kollege, dessen V ater hier war, heißt Schneider, (die Kollegin, das
Mädchen, die Kinder)
'■ Die Kellegin, deren Vater hier war, hibißt Schneider.
Das Kind, dessen V ater hier war, heißt Schneider.
Die Kinder, deren : heißen
a. Der Keilege, dessen Vater ich angerufen habe, heiŞt Schueler. (die Kollegin, das
Mädchen) b. Die Studentin, deren Vater so vielseitig ist, heißt Gerda, (das Mäd-

207
chei), das Kind) c. Das Kind, dessen Vater so geschickt ist, wohnt um die Ecke,
(das Mädchen, die Freundin, der Freund) d. Das ist der Kollege, dessen Erfolg
so groß war. (der Lehrer, die Lehrerin, das Kind) e. Das ist der Professor, dessen
Aut© k ap u tt ist. (die Ärztin, der Arzt) f. Das ist die Kollegin, deren S®hm in
Bukarest studiert, (der Onkel, die Tante) g. Das sind die Kollegen, deren Kinder
so gut schwimmen, (die V äter, die M utter) h. Das sind die Leute, deren Bücher
so wertvoll sind, (die Professoren, meine Freunde)
4.

Kennst du den Mann, dem du geholfen hast? (die Frau, das Kind,
. die Leute)
die Frau, der
das Kind, dem
die Leute, denen

a. K ennst du den Herrn, dem du. geholfen hast? (die Dame, das Mädchen* die
Kinder) b. Das ist der Tourist, dem unsere H auptstadt so gut gefallen hat. (die
Touristin, das Mädchen) c. Das ist die Kollegin, der ich zum Geburtstag gratu­
liert habe, (der Kollege, das Kind) d. Das ist das K ind, dem das Essen guţ
schmeckt, (der Ausländer, die Ausländerin) e. Das sind die Leute, denen ich dep
Aufsatz Verlesen möchte, (die Freunde, die Kollegin, die Mädchen) f. Das is,t
das Unternehmen, in dem mein Vater arbeitet, (die Fabrik)
5.

Das ist der Aufsatz, den ich geschrieben habe, (die Übersetzung, das Diktat)
Das ist die Übersetzung, die jä h ’geschrieben habe.
Das ist das Diktat, das ich geschrieben habe.

a. Das ist der Text, den ich übersetzt habe, (die Übung, das Gedicht) b. Das ist
der Roman, den ich gelesen habe, (die Novelle, das Buch) c. Das ist die Freundin,
die ich besucht habe,' (der Freund, das Mädchen) d. Das ist die Ausstellung, die
ich besucht hebe, (der Park, das Museum) e. Das is t das Mädchen, das ich
bewundere, (die Kollegin, derJfCallege) f. Das ist das Kind, das so schön deutsch
spricht, (der Ausländer, die Ausländerin) g. Das sind die Leute, die mir geholfen
haben, (die Freunde, die Freundinnen)
6. wer, was oder wo?
a. ... krank ist; muß D iät halten, b. (Erlauben Sie ihm alles,-... er Ihnen erzählt?
c. ... Interesse für Musik hat, muß hi dieses Konzert gehen, d. Alles, ... du
k ap u tt machst, muß ich reparieren, e. ... das Fenster zerschlagen hat, muß es.
bezahlen, f. ... sich m it kaltem Wasser wäscht, bleibt gesund, g. Hier ist das
Studentenheim, ... ich wohne, h. ... Telefon hat, ist nicht allein, i. Marie fuhr
in die Moldau, ... ihre E ltern leben.
7. das oder dafl?
a. Ich glaube, da- şferlIi Mißverständnis war. b. Jat da- da- Buch, da- sie sich
gewünscht hat? c. W ußtest du, da- Hannelore krank ist? d. Dieses Kleid gefällt
mir, da- werde ich mir kaufen! e. Da- beste Referat war da- über Goethe, da- über
Schiller h at mir nicht so gut gefallen, f. Es ist schade, da- der Ausflug nicht mehr
stattfindet, g. Ist es sicher, da- der Vortrag in der Aula stattfindet?

208
8. Verwenden Sie s ta tt der .Konstruktion Adjektiv werdenImachen
Verben + er-!

Sie ist in einer Nacht grau geworden. Der Ofen macht das Zimmer warm.
-*• Sie ist in einer Nacht ergraut. -* Der Ofen erwärmt das Zimmer.

a. Meine M utter wurde in einer Nacht grau. b. Seit meiner Krankheit werde ich
schnell müde bei der Arbeit, e. Diese Lampe macht das Zimmer jţţfiL d. Eine
Tasse Kaffee macht ihn munter, e. Die Schülerin wurde rot, denn sie Schämte sich
vor der L ehrerii|:mad den Kolleginnen, f. Das Kind ist heute sehr spät wach gewor­
den. g. Mein Freund ist plötzlich krank geworden, h. Meine Füße sind vor Kälte
ganz starr geworden.
9. Stellen Sie Fragen zu den kursiv gedruckten Satzgliedern!
a. Mein V ater hilft jederzeit meiner Mutter, b. E r sorgt für die Kinder. 0. E r ist
zärtlich und gerecht, d. E r klagt über Schmerzen im Magen, e. E r steht den Kolle­
gen mit Rat und Tat bei. f. E r hat Interesse für Kunstgeschichte, g. E r war ein
leidenschaftlicher Fußballspieler, h. H eute verfolgt er die Meisterschaften im
Fernsehen, i. Wir haben von Freunden erfahren, daß Vater Spitzensportler war.
E r hat es uns nicht erzählt, weil er sich nie lobt. k. Mein V ater ist ein Mensch,
der nie schimpft und nie böse ist. 1. Mein V ater ist für mich ein Vorbild, dem ich
nachstrebe.
10. Antworten Sie!
a. Wie hieß das Thema des Aufsatzes? b. Was bekamen die Schüler m it den
besten Aufsätzen als Preis? c. Warum wurde Angela rot? d. Wer war der Mensch,
den sie am meisten bewunderte? e. Was war Angelas Vater von Beruf? f. Was
machte er in seiner Freizeit? g. Wer hatte Angela beim Aufsatz geholfen? h. W a­
rum standen Angelas Augen voller Tränen? i. W arum atm ete Angela erleich­
te rt auf?
11. Was meinen Sie, soll man Kindern bei den Hausaufgaben helfen?
12. Beschreiben Sie-einen Menschen, den Sie bewundern!
13. Übersetzen Sie!
A. a. — Să-ţi citesc poezia? — Da, te rog, citeşte-mi-o! b. în ciuda virstei
sale nu e niciodată obosit, c. fost el mare sportiv în tinereţe ? d. De ce m-aţi
Întrerupt? Vă rog să nu mă mai întrerupeţi! e. Să nu fii zgircit, nu-mi plac
oamenii zgîrciţi. f. Tata m-a aju tat la această traducere dar numai un piculeţ.
B. a. — Mi-am cum părat o umbrelă. — Asta este umbrela pe care ţi-ai
cum părat-a ?
b. A sta este clădirea, în care locuieşti?
e. Domnul Ionescu, . al cărui fiu este medic, vă aşteaptă.
d. a cărui fiică
e. Doamna Ionescu, . al cărei fiu este profesor, este aici.
f. a fiică profesoară.
g. Acesta este colegul cu care lucrez.
h. Aceasta colega
i. Aceştia slnt oamenii ' lucrăm.
j. Iţi arăt ce am scris astăzi.
k. Cine nu va învăţa gramatica, nu va putea vorbi corect.

209
G. a. Care stilou scrie mai bine? b. Nu ţtju care stilau scrie mai bine.
c. Ia-ţi stiloul cu care scrii mai bine. d. Acesta este un stilou care scrie bine.
a. Pe care prieten să-l invit? (Folosiţi sollend) t. Nu ştiu pe care prieten să
inviţi.- g. Domnul pe care l-am lntllait (Folosiţi begegnen ţi trefţcnX) mi-a fost
profesor ( = a fost profesorul meu), h. Care carte Iţi trebuie? i. Am lntrebat-o
pe profesoară care carte Îmi trebuie. J. Aceasta este cartea care-mi trebuie.
D. a. Am prim it multe cărţi interesante ca premiu, b. Sora mea a prim it
de ziua ei clteva cadouri frumoase, c. Dimineaţa (= ln fiecare dimineaţă) merg
cu tram vaiul la Întreprindere dar la prlnz vin pe jos acasă.

Merken Sie sicbl

Dieser L ehrer ist für mich ein Vorbild, dem ich nachstrebe.
Du m ußt dir m ehr Mühe geben.
Meine M utter ist berufstätig.
Der Junge h at Interesse für Geschichte.
Die Augen des Kindes standen voller Tränen.
EIN WUNDER DER TECHNIK 2* A

In einem kleinen Dorf nickt weit von Leipzig entfernt lebte Ende des
vorigen Jahrhunderts ein bescheidener Kaufmann. Er hieß Bitterfeld, ebenso
wie eine Stadt in Deutschland, Seine Frau war gestorben. Er hatte zwei Söhne:
der Altere arbeitete als VerkAufer in Berlin, der jüngere war BAcker in einem
Vorort von Dresden.
Eines Tages bekam Bitterfeld von seinem Alteren Sohn einen Brief mit
folgendem Inhalt:
Berlin, den 5.4.1897
Lieber Vater,
Seit einem Monat hin ich ohne Nachricht von Dir. Ich sorge mich sehr um
Dich, um Deine Gesundheit. Warum schreibst Du mir so selten? Fühlst Du
Dich nicht wohl? Du weißt doch, wie ich mich über einen Brief von Dir freue,
wie ich mich nach Dif sehne. Nun möchte ick Dir etwas mitteilen, was Dir
bestimmt Freude bereiten wird: Ich habe mich verlobt.
Ich weiß, daß es Dein Wunsch ist und daß es der der seligen Mama war,
mich verheiratet zu sehen. Kurz vor ihrem Tod hat sie mir das Versprechen
abgenommen, daß ich bald heiraten werde. Meine Verlobte arbeitet in demselben
Lebensmittelgeschäft, in dem auch ieh angestellt bin. Dort habe ich auch ihre
Bekanntschaft gemacht. Wir wellen schon im kommenden Monat heiraten.
Vielleicht kannst Du vor unserer Hochzeit hier sein?
Ich wünsche mir sehr, daß Du meine Verlobte jetzt schon kennenlernst. Sie
ist ein anstAndiger, aufrichtiger und feiner Mensch, den man rasch liebgewinnt.
Ich bin davon überzeugt, daß Du Dich, mit meiner Verlobten gut verstehen
wirst. Komm so rasch wie möglich und bleib bei unB wenigstens bis Ende Mai.
Im Frühling ist es in Berlin wunderschön. Wir wollen mit Dir „Unter den
Linden“1 Spazierengehen, wir wellen Dir die Museumsinsel*, den Neptunhrun-
nen1*3, das Bote Rathaus, den Alexanderplatz4, selbstverständlich das Branden­
burger Tor* und viele andere Sehenswürdigkeiten unserer Hauptstadt zeigen.
Nimm den Frühzug aus Leipzig, der ist der bequemste. Vielleicht bringen
Dich unsere Verwandten oder Bekannten zum Bahnhof? Ich freue mich sehr
auf unser Wedersehen.
Herzliche Grüße, alles Gute und auf ein baldiges, fröhliches Wiedersehen
Dein Sehn Johann
Der alte Bitterfeld war noch nie mit der Eisenbahn gefahren, und jetzt
sollte er im Alter von 70 Jahren allein nach Berlin fahren! Der Entschluß fiel

1 Bulevard renumit ln Berlin.


1 Aici se află marile muzee ale eraşului.
3 C onstruită In 1891.
‘ Piaţă renumită tn centrul eraşului.
* Această construcţie Încheie bulevardul „Unter den Linden".

211
14*
ihm nicht leicht. Am nächsten Tag saß er dennochim Zug, denn er wellte seinem
Sohn eine Überraschung machen. Ein Bekannter hatte ihn zum Bahnhof gebracht.
In demselben Abteil saßen auch andere Reisende. Unser A lter unterhielt
sich m it ihnen. Plötzlich hielt der. Zug und der Schaffner rief: „B itterfeld“,
weil diese S tad t zwischen Leipzig und Berlin liegt. „Man ruft michl Ich muß
rasch aussteigen“, dachte der Alte. Schnell nahm er seinen Keffer und verließ
den Zug. „Das ist aber n e tt von meinem Sohn, er hat wirklich an alles gedacht“.
Plötzlich hörte Bitterfeld einen anderen Schaffner „Bitterfeld“ rufen. „Man
ruft $ ic h wieder» ich muß mich Beeilen?* dachte der Alte und stieg m it Müh
und Not- in einen fahrenden Zug ein. E r legt« seinen Koffer iiiŞ; Gepäcknetz,
setzte «ich und fragte eine ältere Dame: „Wohin fahren Sie?“ „Ich fahre nach
Leipzig“, antw ortete sie dem Alten.
„Bas ist aber ein W under der Technik^» rief H err Bitterfeld begeistert.
„IcH fahre nach Berlin, Sie fahren nach Leipzig, und wir sitzenjjfc demselben
Zug“ ! Es war ... der Gegenzug Berlin — Leipzig.

25 b
1. Valenz

A. Verben ■ : =': V:-


sich sorgen N, um + A a-fi fa.ce griji/a ţ i îngrijorat N , pen- ...
tru -J- A
Ich sorge mich um ihn. îm i fac griji pentru el.
sich freuieit N. über -ţ- A a se bucura N , de + A (cu referire
la ceva trecut, Împlinit).
Paul freut sich über den Brief seines Paul se bucură de scrisoarea tatălui
V aters, ■ . său.
sich sehnen 5 » nach -f l) a fi dor D, de - f A
Der Sohn sehnt sich nach seinem Fiului Fe dor de ta tăl său.
Vater.
sich freuen N, auf -f A a se bucura N , de + A/că (cu
referire la viitor)
Ich freue mich auf unser Wieder- Mă bucur de revederea noastră/că ne
. sehen. vom revedea. ‘ w"
überzeugen N, A, von -f D a convinge N , A , de + A
E r überzeugte mich von der Wahr- E l m-a convins de adevărul spuselor
heit seiner Worte. sale.
heiraten N, (A) < a se căsători (a se însura; a se mărita)
N r (cu + A )
i E r heiratet (eine Kollegin). El se căsătoreşte (cu o colegă).
k e n n e n lernen N, A a face cunoştinţă N , cu -f A
Hans h at ein hübsches Mädchen, Hans a făcut cunoştinţă cu o fată
kennengelerht» f drăguţă.
( vezi G 134)
;i B. Adjektive und Partizipien
überzeugt Von +• D convins,ie - f A
Ich bin von dieser Sache überzeugt. Sint convins de acest lucru.
nett von - f D drăguţ/amabil din partea 4- 6?
Es ist nett von ihm . E drăguţ/amabil din partea lui.
( vezi G 135)

212
2. F o lo s ir e a p a r t i c i p i u l u i 1

a. Er stieg in den fahrenden Zug ein.


b. das fahrende Auto
c. Die Großmutter sagte lächelnd:
d. Der Film ist spannend.
e. Das Theaterstück spannend.
— Participiul I (-» 21 B8) se foloseşte, spre deosebire de limba română,
în special ca atribut (ex. a şi b), dar şi cu funcţia de complement circumstanţial,
resp. de element predicativ suplimentar (ex. c) şi de adjectiv predicativ (ex. d şi e).
— Participiul I, folosit atributiv, urmează regulile declinării adjectivelor
(ex. a şi b).
— Participiul I îndeplinind alte funcţii declt cea de adjectiv atributiv este
invariabil (ex. c—e).
3. Sensul participiului I

Ich sehe den abfahrenden Zug«, ■ Ich sehe den Zug, der abfährt.
şah sah abfuhr.
werde sehen. Ich werde sehen, der abfah­
ren wird.
Participiul I are sens activ. Exprimă o acţiune in desfăşurare, simultană cu
acţiunea exprimată prin verbul predicativ,
4. Traducerea participiului I

a. der fahrende Zug trenul care pleacă.


b. im kommenden Monat ln luna următoare
c. im Jahr anul următor
d. Der Film ist spannend. Filmul este captivant.
e. Das Theaterstück . Piesa este captivantă.
f. Sie antwortete lächelnd. Ea răspunse ztmbind.
g. eine passende Gelegenheit o ocazie potrivită

Participiul I se traduce prin propoziţii relative (ex. a), (der fahrende Zug = der
Zug, der abfährt), prin adjective (ex. b — e), adesea format# cu sufixul -tor
(ex. b şi c), prin gerunziu (ex* f) şi, uneori, prin participiul 11 («X- g).
5. Participii şi adjective substantivate
A. de gen masculin şl feminin:

Participiul 1
Sing. Plur.
Mase. Fern. - Masc./Fem.
reisend -* N. der .Reisende die Reisende die Reisenden
ein Reisender eine . Reisende
G. des Reisenden der Reisenden der Reisenden
eines einer Reisender
etc. etc.
213
Participiul II
Sing. Plur.
Masc. Fein. Masc./Fem.
verlebt -* % der Verlobte die Verlobte die Verlobten
ein Verlobter eine * Verlebte Verlobte
G. des Verlobten der Verlobten der Verlobten
eines einet Verlobter
etc. etc. etc« •
Adjectivul
alt- ♦ N.der Alte die Alte die Alten
ein Alter eine Alte Alte
G. des Alten der Alten der Alten
i eines einer Alter
etc. etc, etc.
B. de gen neutru
etwas Schönes lipseşte
nichts
viel
alles Schöne
Partâcipiile şi adjectivele substantivate se scriu cu iniţială majusculă şi se
declină ca adjectivele.
Participiile şi adjectivele substantivate de genul masculin şi feminin exprimă
persoane, cele de genul neutru se Întrebuinţează doar la singular şi exprimă
noţiuni abstracte.
6. Declinarea adjectivele$ atributive la. comparativ şi la superlativ

der fleißige Student der alte Herr bei schönem W etter


fleißigere ältere schönerem
fleißigste älteste schönstem

1 . întrebuinţate atributiv, adjectivele se declină la comparativ şi la super­


lativ (-* 20 B2) ca adjectivele atributive la pozitiv.
2. mehr şi weniger sînt invariabile (comp. viei, 17 BIO): E r hat schönere
Bücher als ich., Insă: E r hat mehr/weniger Bücher als ich.
7. man

Man ruft mich. Mă strigă cineva.


muß sie liebgewinnen, Trebuie s-o Îndrăgeşti.

man se traduce adesea şi prin „cineva“ sau prin pers. a Il-a sing. •(-*■ 10 B2)
8. derselbe, dieselbe, dasselbe; dieselben

Das ist derselbe Zug. Wir waren in demselben Zug.


dieselbe Stadt. derselben Stadt.
dasselbe Abteil. demselben Abteil.

214
1. Pronumele demonstrativ derselbe, dieselbe, dasselbe} dieselben „(tot)
acelaşi, aceeaşi“ este compus din der, die, das; die -f selb-. Prima parte a
acestui pronume compus se declină ca articolul hotărit şi cea de a doua ca un
adjectiv precedat de articolul hot&rlt. ( vezi G 66)
j 2. Adjectivele precedate de pronumele aceBta se declină slab. ( vezi G 52)

9. ander*

Das ist ein anderer Zug. Das sind andere Züge.


der andere die anderen

ander- urmează regulile declinării adjectivelor, (vezi G52)

10. Du ..., Bir ..., Dich ..., Dein ...

A. a. Fühlst Du Dich gut?


b. Ich sehne mich nach Dir.
c. Ich sorge mich um Dich, um Deine Gesundheit.
B. Wie fühlen Sie sich?

1. ln limba germană, ln scrisori, atlt prenumele personal, pers. a II-a sg.


şi pl. cit şi pronumele posesiv se scriu ,cu iniţială majusculi, dacă se referi la
persoana'căreia ne adresăm (pct. A.).
2. Pronumele reflexiv sich se scrie Întotdeauna cu iniţiali mică. (pct. B.).
11. Cuvinte corelative

Ich freue mich darüber, daß er dich besucht hat.


darauf, besuchen wird.
Ich bin davon überzeugt,

Propoziţia principală poate să cuprindă un cuvlnt corelativ care are rolul de a


atrage atenţia asupra propoziţiei secundare. Adverbele pronominale demon­
strative (-» 21 B3) Îndeplinesc adesea această funcţie.

12. Exprimarea datei (-► 15 B 9, 10)

Arad, den 8. (achten) 3. (dritten) 1992/.. . am Mittwoch, dem 8.3.1992


2. (zweiten) 4. (vierten) 2.4. .

In scrisori, denumirea lunii stă de reguli la acuzativ; daci este lnsi precedată
de numele unei zile la dativ, atunci Be pune şi ea la dativ.

215
ÎS. Exprimurei timpului -*■15 B 11

A. Wann war iaşi


a. Var einem Jahr(huniert)/Manat.
einer Wache/Stunde.
b. Im verigen/vergangenen Jahr(huniert)/Monat.
In der Wache/Stunde.
c. (Am) (vorigen/vergangenen) Mittwach.
d. Nach einem Jahr(hundert)/Monat.
einer Wache/Stunde.
e. lS7S/im Jahr 1178 (achtzehnhundertachtundsiebzig).
B. Wann wird das sei» 1
a. In einem Jahr(hundert)/Manat.
einer Wache/Stunde.
b. Im nächsten/falgenden/kammenden Jahr(hundert)/Menat.
c. In der Wache/Stunde,
d. (Am) :(nächsten/fa]genden/kammenden) Mittwoch. , %
e. Am 2. (zweiten) li. (zehnten) ÎQ70.
r.‘ 199i/im Jahr 1991 (neunzehnhunderlneunrig).
c. Seit wann ist es sal
a. Seit einem Jahr(kujidcrt)/Manat,
b. einer Wache/Stunde^
c. dem varigen/vergangenen Jahr(hundert)/Monat.
d. der Wache/Stunde.
dem 1. (ersten) Ü . (zehnten/#ktaber).
f. Mittwüfyh, 1. (dem ersten) 12. {zwölften/Bezember).
i 1978/dem Jahr 1978 (neunzehnhundertachtundsiebzig).
b. Bis wann ist es sal
a. bis zum n#thsteh/ţalg6nden/katnmendeâ Jahr(hundert)/Manat.
b. zur Woche / Stunde,
zum 13. (achtzehnten) 11. (elften) 199# (neunzehnhundertneunzig).
Wie lange arbeitet mm imrmn?
einen ganzen/halben Monat
Tag
b; eine gonze/halbe Woche
S tu n d e
(vezi G li i)
ih -er, -ier
•Sg. PI. Sg. PI.
A. lehren ^dw Lehrer, — die Lehrerin, -nen
backen -tder Bäcktr, — die Bäckerin, -nen
verkaufen -»der Verkäufer, — die Verkäuferin,“ -nen
B. die Technik-+der Technik#*» — die Technikerin-, ; -nen
der Garten -»der Gärtner, — die Gärtnerin, -nen
die Wissenschaft -»der Wissenschaftler, — die Wissenschaftlerin, -nen
die Kunst -»der Künstler, die Künstlerin, -nen

216
Multe substantive formate din verbe (pct. A.) sau ditt substantive cu ajuto«
rul sufixelor -er sau -Ier ( + Umlaut) (pct. B.) slnt de genul masculin şi
indică denumiri de profesii. Substantivele acestea fac parte din prima grupă
de plural (-* 4 B l) . Pentru formarea femininului -»1 B 7, 4 B l , 7 B 10,
15. -mann, -leute, -männer

der Kaufmann die Kaufleute


Seemann Seeleute
Landmann Landleute
Landsmann Landsleute
Fachmann Fachmänner/Faehleute
Sportsmenn Sportsleute/Sportsmänner
Staatsmann Staatsmänner
Schneemann Schneemänner
Strohmann Strohmänner

M ajoritatea substantivelor compuse cu cuvlntul de bază -mann formează pluralul •


cu -leute. Unele dintre ele Insă formează pluralul atlt In -leute cit şi ln -männer.
16. der Ehemann, -m&nner, -leute

Das ist ein gescbickter Ehemann.


sind geschickte Ehemänner.
Die jungen Eheleute verstehen sich gut.

Substantivul der Ehemann are la plural două forme cu două înţelesuri diferite;
die Ehem änner „bărbaţi căsătoriţi“, die Eheleute „soţul şi 'soţia“/„soţiiu.

25 C
1.
A.

du — der Urlaub
— Freust du dich auf den Urlaub?
— Ja, ich freue mich sehr darauf.

a. ihr — die Ferien? b. e r ------- sein Geburtstag? c. sie (ea) — —-die Reise?
d. Sie — die Stadtrundfahrt? e. sie (ei/ele)------ - der Ausflug? f. der Sohn
------- das Wiedersehen mit diesem großen Wissenschaftler?
B.

du — der Brief
— F reust du dich über den Brief ? j
Ja, ieft freuo mich darüber. w .Vi-

a. er -— _ die Nachricht? b. sie (en) ---- — der Brief? c. i h r -------das Geschenk?


d. Sie — — die Ansichtskarte? e. şiă (ei/eie)-------der Besuch?

217
c.

du —— der V ater
— Sehnst du dich nach deinem V ater?
— Ja, ich sehne mich nach ihm.

a. du — ;— deine Verlebte? b. d u ------ - dein Verlobter? e. er — seine Bekannte?


d. sie (ea) — ihre Verwandten? #. sie (ei/ele) — ihr Sohn? f. Sie — Ihre E ltern?
2. Setzen Sie das Pronominaladverb ein!

E r freut sich .«» , daß du ihm geschrieben hast,.


E r freut sich darüber, daß du ihm geschrieben hast.

a. Sie freut sich „. , daß sie der Lehrer gelobt hat. b. Die Kioder freueft sich
... , daß sie bald Ferien haben, c. Ich bin .» überzeugt, daß er ein aufrichtiger
Mensch ist. d. W ir denken •«. , die Ferien bei meinem jüngeren Bruder zu
verbringen, e. E r sehnt sich & mi t seinem Sohn „U nter den Linden*; spazieren­
zugehen« f. Sie haben gesorgt, daß alles rechtzeitig fertig wird.
3. Setzen Sie die eingeklammerten Verben ins Partizip I! Übersetzen Sie
die Sätze!

(kommen) Im ... Monat habe ich Urlaub.


Im kommenden Monat habe ich Urlaub.

a. (kommen) In der ... Woche fahren wir zu einer Hochzeit, b. (felgen) Am ...
Morgen fuhr er zu seinem Sohn. e. (folgen) Ich bekam einen Brief m it ... Inhalt,
d, (warten) An der Haltestelle standen viele ... Menschen, e. (lesen) Ein bekanntes
Gedicht von Bertolt Brecht heißt „Fragen eines ... Arbeiters“, f. (lesen) das
Kind lag ... im Bett. g. (lächeln) Die Dame tra t ... ins Zimmer.
4. Setzen Sie die Endungen ein 1
 . a . Ich habe viele interessant- Bücher, b . Aus dem Zug steigen viele
Reisend- aus. e. Das ist ein interessant- Film. d. Mein Freund ist Angestellt-
in einem Unternehmen, e. E r hat viele alt- Bücher, f. Viele Alt- hören schlecht,
g. Die Enkelin dieser alt- Frau ist sehr fleißig, h. Die Enkelin dieser Alt- ist
sehr arbeitsam, i. Hilf diesem alt- Mann, sein Koffer ist sehr schwer, j. Hilf
dieser alt- Frau, sie sieht nicht gut. k. Hilf dieser Alt-, sie hört nicht gut.
B . a . Ist das Ihr Verwandt- /Bekannt-? b. Ist das Ihre Verwandt- /Bekannt-,
die im Kaufhaus angestellt ist? e. Ist das das Kind Ihres Verwandt-/Bekannt-?
d. Ist das der Junge Ihrer Verwandt- /Bekannt-? e. E r h at meine Verwandt-
IBekannt- liebgewonnen, f. Ich habe einen Verwandt- /Bekannt- ganz zufällig
getroffen, g. Ein bekanntes Buch von Willi Bredel heißt „Verwandt- und
Bekannt-“, h. Das ist das neue Haus unserer Verwandt- /Bekannt-, i. E r h at
meinem Verwandt- /Bekannt- dieses Versprechen abgenommen, j. Hast du
gestern meine Verwandt- /Bekannt- im T heater gesehen? k. Sie h at sich nach
ihrem Verlobt- gesehnt. 1. Diese Schauspielerin spielt in dem Stück die kemisch-
AH-. m. Von diesem Fenster können Sie wenigstens alle Kommend- und Gehend­
sehen. n. W ir wünschen Ihnen alles Gut-, o. Haben Sie das Buch „Im W esten
nichts Neu-“ gelesen?

213
o.

Die Tochter meines älteren Bruders ist Studentin, (meine ältere Schwester)
-»Die Tochter meiner älteren Schwester ist Studentin.

a. Was ist der Sohn deines jüngeren Bruders? (deine jüngere Schwester) b. Mein
jüngerer Bruder ist Verkäufer in einem Lebensmittelgeschäft, (meine jüngere
Schwester) e. Er half meinem jüngeren Bruder, (meine ältere Schwester) d. Er
geht mit meiner älteren Schwester ins Rote Rathaus, (mein jüngerer Bruder) e. Ich
freue mich auf das Wiedersehen mit meiner älteren Schwester, (mein jüngerer
Bruder) f. Das ist ein Geschenk für deine jüngere Schivester. (dein älterer Bruder)
g. Ich wußte nicht, daß du ihre jüngere Schwester kennenlernen willst, (ihr jüngerer •
Bruder)
6.

Ich habe einen teueren Stoff gekauft. (Hans)


-*■ Hans hat einen noch teureren Stoff gekauft als ich.

a. Ich habe einen schönen Ausflug gemacht. (Andrei) b. Ich habe eine lange
Reise gemacht. (Helga) c. Ich habe ein schönes Service gekauft, (meine Freundin)
d. Eva ist ein bescheidenes Mädchen. (Angelika) 6. Monika ist ein anständiger
* Mensch. (Inge) f. Gerd hat eine große Wohnung. (Liesl) g. Monika hat einen
guten Aufsatz geschrieben. (Karin)
7. Ersetzen Sie den Positiv durch den Superlativ!

Ihre gute Freundin war gerade hier.


Ihre beste Freundin war gerade hier.

a. Ihr guter Freund war gerade hier. b. Meine junge Kollegin ist gestern gestorben,
e. Sind das die billigen Karten? d. Das ist die alte Verkäuferin, e. Das ist der
anständige Verkäufer. I. Im neuen Teil der Stadt sieht man die modernen Wohn­
blocks. g. Wir sahen die schönen Bilder dieser Ausstellung, h. Unser schönes
Service ist kaputtgegangen.

8.

Wir wohnen in demselben Zimmer, (dieselbe Wohnung)


-►‘Wir wohnen in derselben Wohnung.

a. Wir fahren mit derselben Straßenbahn in den Dienst, (derselbe Bus) b. Wir
arbeiten in derselben Bibliothek, (dasselbe Lebensmittelgeschäft) c. Sie saßen
in demselben Zug. (dasselbe Abteil) d. Im Sommer fahren wir zu denselben
Verwandten (dieselben Bekannten) e. Wir haben dieselbe Schule besucht, (dieselbe
Volkshochschule) f. Sie trägt heute dasselbe Kleid wie gestern, (derselbe Mantel)
g. Wir haben in demselben Monat geheiratet, (dasselbe Jahr) h. Die Blumen
sind für denselben Lehrer, (dieselbe Lehrerin) i. Wir arbeiten in derselben Fabrik,
(dasselbe Unternehmen) j. Wir haben dieselben Freunde, (dieselben Freundinnen)

219
9 . E rs e tz e n S ie die k u rs iv g e d ru c k te n W ä r t e r d u rc h a n d e re !

W aren Sie in der vorigen W sehe im Gebirge?


-*• W aren Sie im vergangenen Monat im Gebirge?

a. W aren Siß im vergangene» Jahr am Meer? b, Fahren Sie im nächsten Monaţs


ans Meer? e. Dieser K ünstler ist vor einem Jahrhundert gestorben, d. E r niffe
in einer halben Stunde an. e. E r rief nach einer halben Stunde wieder an. f. Wir
sind seit einer Stunde hier. g. E r w ohnt seit dem 1.6. in einem V orort von B uka­
rest. h. E r bleibt bis zum 2.7. in Predeal, i. Ich habe im vorigen Monat einen
alten Seemann kennengelernt, j. I n der vorigen Woche habe ich die B ekanntschaft
eines älteren K aufm anns gem acht, k. E r tra f sich jeden Morgen m it seinem
Landsm ann. | I n der vorigen Stunde haben wir den Plural der Substantive :
L andsm ann, L andm ann, Seemann, Strohm ann, Schneemann und F achm ann
gelernt, a u Meine Schw ester h a t in der vorigen Woche geheiratet, m ein Brude?
ist seit einem Monat verheiratet, n. Seine M utter b a t ihm dieses Versprechen
kurz vor ihrem Tod abgenammen.
10. Bilden Sie aus den Verben Substantive! Setzen Sie die Sätze in den
P lu ra l!

! (besuchen) kaufte ein Program m .


Der Besucher/Die Besucherin kaufte ein Programm .
Die Besucher/Die Besucherinnen kauften ein Programm . *1

a. (übersetzen) dieses Buches ist bekannt, b, (erzählen) .../... spricht auch


frahiesisch. c, (verkaufen) .../.., ist sehr höflich, d. (teilnehmen) an der
S tad trundfahrt war begeistert, e. (lehren) hält schöne Sthndch. f. (hören)
verläßt, den (Saal. g. (sprechen) h a tte grüßen Erfolg, h. (erziehen)
.../... h a t viel Geduld, i, (arbeiten) geht in, die Fabrik* j. (hacken)
btdfet: Kuchen,
11. A ntw orten S ie !
a* W ann und wo lebte der alte Bitterfeld? b. H atto or Familie? C, W as schrieb
ihm sein älterer 5ohn ? d. W arum sorgte e r sich um seinen V ater? ©. W arum
fiel es H errn B itterfeld schwer, zu seinem Sohn zu fahren? f. W er b rach te ihn
zum Bahnhof? g. Mit wem unterhielt er sich im Zug? h. Was rief plötzlich der
Schaffner? W arum ? i. Was dachte Herr B ittßrfeld? j. W as m achte er? k. Was
rief ein anderer Schaffner? W arum ? I W as m achte Herr B itterfeld? m. Was
fragte er eine Dame? n. Was antwortet«, ihm die Dame ? O. W as rief H err B it­
terfeld begeistert? jfi W ar ds etü W under der Technik?
12. Schreiben Sie- einen Brief an einen -Verwandten oder einen B ekannten!
13. Übersetzen Sie!
A« a. Un negusţhr bütrin se num ea Bittßrfeld în fel ca şi un oraş (situat)
in tre Berlin şi Leipzig, b. Intr-ö zi domnul B itterfeld primi o scrisoare do la
fiul său mai m are. c. Fiul său mai mare se logodise şi 11 invită pe ta tăl său.
d. La virsta aceasta n-aş mai vrea să plec singur, se gindi domnul Bitterfeld.
e. In tren domnul B itterfeld se Întreţinu cu alţi călători, î. Cineva strigă: „B itter­
feld“. g. Trebuie să cobor repede, se gindi bălrinul, domnul care mă strigă
trebuie să fie un prieten al fiului meu. Fiul meu se gîndeşte Intr-adevăr la toate.

220
B. »« Vreau să-ţi sp u n c ev a intsresant! b» Vreau să-ţi comunic ceva, c
te va bucura, c. Vino la mine cit mai repede posibil, d. Fratele meu a făcu
In tren cunoştinţă cu o tehniciană, e. Cu cine este căsătorită sera ta mai mare ?
I« Nu ştiam că fratele tău mai mare s-a eăsătorit. g. Nu ştiam că nu-i cunoşti
pe aceşti specialişti, h . l-am m ulţumit călătorului. i. Nimeni nu ştie să poves­
tească atit de frumos ca această bătrlnă. j. îmi puteţi da cartea aceasta pentru
un cunoscut? k. — Aveţi rude în Bucureşti? — Nu, rudele mele locuiesc la ţară.
I« Prietenul meu este un om pe care-1 îndrăgeşti repede.

Merken Sie sich!

M eies Dofj ;i sţ flicht weit von Bukarest entfernt.


Fir bekam einen Brief m it folgenden} Inhalt . ..
Ich fühle mich flicht wohl.
Ich habe ihm das Versprechen abgenommen, daß er mir oft schreibt.
Mein Bruder hat vor einem Jahr eine Kollegin geheiratet.
Er ist seit einem Jahr mit einer Kollegin verheiratet.
Ich habe seine Bekanntschaft vor einer Woche gemacht.
Ich habe ihn vor einer Woche kennengelernt.
Ich kenne ihn seit einer Woche.
DAS DORFMUSEUM 26 A

Personen: Aurel — ein Bukarester, Gerlinde und Horst — zwei Bresdner


Touristen

Gerlinde: Hör mal, Aurel, in allen Reiseführern und Prospekten über Rumänien
wird das Bukarester Dorfmuseum erwähnt. Auch Walter und Susanne, die
im vorigen Jahr ihren Urlaub in Rumänien verbrachten, haben dieses Museum
besichtigt. Bestimmt wirst du uns etwas mehr darüber erzählen können.
Aurel: Ach, Gerlinde, das war doch meine Überraschung für Sonntag, nun
bist du mir aber zuvorgekommen. Das Dorfmuseum ist eine Sehenswürdigkeit
von Bukarest. Es wird von sehr vielen- Touristen besichtigt, und selbst­
verständlich wird es auch von euch während eures Aufenthaltes in der
rumänischen Hauptstadt besucht werden. -
Horst: Was ist das eigentlich für ein Museum?
Aurel: Ein Freilichtmuseum, das im malerischen Herästr&u-Park angelegt
wurde. Die ersten Exponate wurden schon im Jahre 1936 hergebracht,
aber das ganze Museum wurde erst 1947 nach wissenschaftlichen Kriterien
umorganisiert und ausgebaut.
Horst: Kann man dort iair Haushaltsgeräte, alte Werkzeuge und Ziergegen­
stände sehen?
Aurel: Nein, es handelt sich um ein richtiges Dorf, mit Bauern- und Fischer­
häusern, mit Wind- und Wassermühlen, mit alten Werkstätten von Hand­
werkern.
Gerlinde: Sind das aber bloß Nachahmungen?
Aurel: Ach nein, Gerlinde, alle sind originale Bauten.
Horst: Wie sind sie denn in das Museum gebracht worden?
Aurel: Diese Bauten wurden in ihren Herkunftsorten abgebaut und dann hier
in Bukarest von tüchtigen Meistern wiederaufgebaui. Man wellte die Ex­
ponate nicht einfach aneinanderreihen, deshalb baute man ein richtiges
Dorf, mit Gassen, mit Brunnen an Kreuzungen, mit Blumen und Bäumen
zwischen den einzelnen Bauernwirtschaften.
Gerlinde: Das ist bestimmt sehr interessant, denn so kann man die verschie­
denen Baustile am besten vergleichen.
Aurel: Du hast recht: Man sieht dort zum Beispiel Holzhäuser aus dem Hoch­
land oder aus den Bergen, Erdhütten der Deltafischer, geschmackvoll
eingerichtete Banater Wirtschaften, schöne Häuser aus dem Argeş-Tal,
originelle Holzkirchen und geschnitzte Tore aus der Maramuresch.
Horst: Welches Gebäude ist eigentlich das älteste im Dorfmuseum?
Aurel: Ein moldauisches Bauernhaus, das zu Beginn des 17. Jahrhunderts in
der Nähe von Vaslui erbaut worden ist.
Gerlinde: Kann man die Bauten nur von außen besichtigen?
Aurel: Nein, auch von innen. Man kann nämlich in die Häuser hineingehen
und so die verschiedenen Einrichtungen bewundern. Es gibt dort hand­
gearbeitete Möbel mit Schnitzereien oder mit bunten Motiven, gestickte

222
Tischläufer und Decken, handgewebte Teppiche, Tongefäße und auch ori­
ginale Bauemtrachten aus allen Gegenden des Landes.
Gerlinde: Ja, es wird überall viel von der Schönheit der rumänischen Volkskunst
gesprochen.
Horst: Susanne hat uns einen schönen schwarzen Tonteller gezeigt und Walter
eine Panflöte, die sie im Andenken-Kiosk am Eingang des Dorfmuseums
gekauft haben.
Gerlinde: Aber Aurel, sag uns bitte noch, wie . . .
Aurel: Nein Gerlinde, nun wird über etwas anderes geredet, denn ihr werdet
alles mit eigenen Augen sehen.
Horst: Ich freue mich schon jetzt auf die Besichtigung dieses Museums 1
Aurel: Wir warten dann nicht mehr bis Sonntag. Am besten, wir fahren
jetzt gleich hin!
26 B
1 . Valenz

bauen N, (A) a clădi ja construi N, ( A )


Die Arbeiter bauen (ein Haus), Muncitorii clădesc/construiesc (o casă).
erbauen N, A a construiJa ridica N , A
Die Arbeiter erbauen ein Hochhaus. Muncitorii construiesc/ridică un bloc.
Obs. erbauen se foloseşte, )n general, la construcţii mai mari.
erzählen N, (D), über + A a povesti N, (Z>), despre + A
Klara erzählt (uns) über ihre Reise. Klara (ne) povesteşte despre călă­
toria ei.
zu v o rk o m m en N, D a lua UunnU IV, A (= o ), D
Du bist mir zuvorgekommen. Mi-ai luat-o Înainte.
reden N, mit + D, über + A a vorbi N , cu -f A, despre + A
Harald redet m i t . seinem Freund Harald vorbeşte cu prietenul său
über das Dorfmuseun. deBpre Muzeul satului,
Obs. mit + D = cu + A pot dispărea tn cazul' in care N este la plural:
Sie reden über das Dorfmuseum. Ei vorbesc despre Muzeul satului.
8ich/A handeln (es), um + A a f i vorba de + A
Es handelt sich um ein richtiges Este vorba de un sat adevărat.
Dorf.
(vezi G 134)
2. Diateza pasivă eu werden

Das Museum wird von vielen Touristen besichtigt.


Die Gemäldegalerie wurde
ist (ge] worden,
war [ge] worden,
wird werden.

In limba germană, spre deosebire de limba română, diateza pasivă se formează


de regulă cu verbul auxiliar werden (la timpul corespunzător contextului) +
participiul I I (-»17 B 4) invariabil al verbului de conjugat. La perfect şi Ia ma

223
mult ca perfect pasiv, participiul II al verbului auxiliar werden pierde prefixul
ge-, fiind folosită numai forma [geworden,
3* werden ca veri auxiliar
a. ©ie M utter wird das Kind rufen.
b. Das Kind wird (von der Mutter) gerufen.
c. Professor Schmidt wird den Kollegen vertreten.
d. ©er Kollege wird (von Professor Schmidt) vertreten.
-Verbul auxiliar werden serveşte atît la formarea timpului viitor activ (werden
4 »,infinitiv) (ex. a.), cît şi la formarea diatezei pasive (werden + participiul II)
tex. b.).
In cazul lâ care la verbele tari cu particulă neseparabilă participiul II este identic
cu infinitivul, distincţia între viitor activ şi pasiv prezent nu se poate face decît
In funcţie de context (ex. e.—d.).
4. Traducerea diatezei pasive cu werden
a. Er wird gefragt. s'. El este întrebat.
b. Sie b'. Ea întrebată.
c. Bas Museum wird um 10 Uhr • c'. Muzeul se deschide la ora 10.
geöffnet«

Diateza pasivă se traduce in limba română prin


1. diateza pasivă (ex. a —a', b —b'). (Spre deosebire de limba română, unde
participiul l i s e acordă fh gen şi număr cu subiectul, In limba germană el
Cate invariabil) f 26 B 2).
2. pasivul reflexiv al verbului de conjugat (ex. c—c').
5. Transformarea propoziţiilor active tn propoziţii pasive
A. Der Professor hält den Vortrag in der Aula.
Der Vortrag wird'(V®/i dem Professor) in der Aula gehalten.
B. Man brachte die ersten Exponate 1936 her.
Die ersten Exponate wurden 1936 hergebracht.
La transformarea propoziţiilor active ln propoziţii pasive
— subiectul obligatoriu al propoziţiei active devine, In propoziţia pasivă,
complement prepoziţional facultativ, introdus de prepoziţia von. Valenţa verbului
este astfel redusă In propoziţia pasivă;
— complementul la acuzativ din propoziţia activă devine, In propoziţia
pasivă, subiect;
— celelalte părţi de propoziţie nu suferă modificări (pct. A.). Subiectul
exprimat In propoziţia activă prin pronumele nehotărît man nu mai apare,
sub nici o formă, în propoziţia pasivă (pct. B.).
6. Pasivul impersonal
Man spricht überall von der Schönheit der rumänischen Volkskunst.
-> Es wird gesprochen.
-*■ Überall wird von der Schönheit der rumänischen Volkskunst gesprochen.1

1. Propoziţiile active cu predicatul exprimat printr-un verb intranzitiv pot


forma cel mult un pasiv impersonal avind ca subiect pronumele impersonal es

224
(care nu. se traduce), pus pe primul loc, cu care se va. face acordul verbului
auxiliar.
2. Pronumele es se emite, dacă pe primul loc stă o altă parte de propoziţie.
Chiar dacă es nu este exprimat, verbul se pune la persoana a JJI-a singular.
7. Ordinea cuvintelor tn propoziţia pasivă

a. Dieses Museum wird/wurde von vielen Touristen besichtigt.


b. Wird/Wurde dieses Museum ? .
c. Dieses, Museum ist/war worden.
d. Ist/War dieses Museum ?
e. Dieses Museum wird werden.-
f. Wird dieses Museum ?
g. Er weiß nicht, ob das Museum vonTouristen besichtigt wird/wurde.
I. worden ist/war.,
i. werden wird.

1. Iu propoziţia principală:
— la prezent şi la imperfect (ex. a., b.)
— verbul auxiliar conjugat stă pe locul 2, respectiv 1 .
— participiul I I al verbului de conjugai stă pe ultimul loc.
— la perfect, mai mult da perfect şi Viitor (ex. c. — f.)
— verbul auxiliar conjugat stă pe locul 2, respectiv 1 .
— participiul II al verbului de conjugat stă pe penultimul loc.
— worden, respectiv werden stă pe ultimul loc.
Se formează astfel un cadru verbal Intre partea cenjugabilă şi cea neconjuga'
bilă a predicatului., (vezi G 109, 110)
2. în propoziţia secundară:
— la prezent şi la imperfect (ex. g.)
— verbul auxiliar conjugat stă pe ultimul loc.
— participiul II ai verbului de conjugat stă pe penulţimuli;l@c.
— la perfect, mai mult ca perfect şi viitOg! (ex. h. şi
— verbul auxiliar conjugat stă pe ultimul loc.
— worden, respectiv werden stă pe penultimvd loc.
— participiul II al verbului de conjugat stă pe locul antepenultim.
(vezi G 111)
8. Was für ein/eine/ein — Was . . . für ein/eine/ein. . . ?

Was für ein Museum ist das eigentlich?


Was ist das eigentlich für ein Museum?
tn limbajul uzual, la pronumele interogativ was für ein/eine/eiat was fürf, was
poate fi urmat imediat de verbul conjugat.9
9. es gibt
Was gibt es in jenem Zimmer? — Es gibt dort einen schönen Teppich.
eine schöne Decke,
ein schönes Tongefäß.
Es gibt dort originale Bauerntrachten.

225
15 — Limba germană. Curs practic, val. I
Expresia impersonală es gibt ,,exiBtă“j „este“ se Întrebuinţează cu un complement
la acuzativ, ce corespunde sukiSctuţui din propoziţia românească,
10. während + G

Die Touristen besichtigen das Dorfmuseum während ihres Aufenthaltes in


Bukarest.

Prepoziţia während „în tim pul“ se construieşte cu genitivul, {vezi G 87)


11. von außen von innen

— Kann man die Bauten nur von außen besichtigen?


— Nein, auch von innen.

Adverbele de loc außen „exterior“, „afară“ şi innen „interior“, „înăuntru“ slnt


precedate de prepoziţia von pentru a desemna o direcţie. Ele răspund la Între­
barea: woher? „de unde“ ?
12. C a z u r i s p e c ia le de d e c lin a r e a a d je c tiv e lo r

a. Das ist ein sc h ö n e n , m o d e r n e s Auto. ,


b. schön e in g e r ic h te te s Bauernzimmer.

Dacă d o u i nou mai multe adjective se referă la acelaşi substantiv, toate se declină
la fel (px. a.) ( v e ţ i G 53). Adjectivul care determină un alt adjectiv sau un p arti­
cipiu cu valoare de adjot'tiv cămine invariabil (ex. b.).
13. der Bau —- die Bauten

Das ist ein interessanter Bau aus dem 19. Jahrhundert,


sind interessante Bauten

Substantivul der Bau primeşte la plural, Înaintea terminaţiei, un -t.


14. original — originell

Das sind o r ig in a le Bauten aus allen Gebieten des Landes.


Man sieht dort o r ig in e lle Hclzkirchcn aus der Maramüresch.

Ambele adjective se’ pot traduce prin adjectivul românesc „original“,


original — înseamnă însă „autentic“, „veritabil“, iar originell — „specific“, „pro­
priu“ (unei persoane sau unui lucru). .
15. -er, -isch

A. a. Aurel ist B u k a r e s t s r . Wolfgang ist W i e n e r .


b. In a{Jen Prospekten Wird das M u k a r e s te x Dorfmuseum erwähnt«
c. E r mag W i e n e r Schnitzel sßhr.
B. a. Das ist ein moldauisches Bauernhaus.
b. s ie b e n b ü r g 'w c h e s
c. indischer Stoff. '

226
Pentru a indica oblrşia, provenienţa, originea, se folosesc
1. substantive prevenite tn general din nume de oraşe - f «er (p ct.A ., a.).
Acestea apar şi ca adjective invariabile, fiind scrise cu majusculă (pct. A., b.).
Sufixului -er ti corespund adesea sufitele româneşti:: -ean (bucureştean), sau -ez
(vienez). (pct. A.)
2. adjective provenite din substantive denumind de regiilă ţări, regiuni -f
•Isch (pct. B., a.).
Aceste adjective slnt flexibile şi se scriu cu literă mică.
De «egidă, sufixul substantivului de bază se omite : de ex. Ind(ieiT] -* indisch.
Sufixului -isch li corespund adesea sufitele româneşti -esc (moldovenesc), -ean
(transilvănean) şi -a n (indian).

26 C

1. Setzeh Sie ins Passiv!

Der Lehrer p r ü f t den Schüler. >


-* Der SchtÜer wird von dem (vom) Lehrer geprüft.

a. Der Hörer fr a g t die Hörerin, b. Der Kellner fü h rte den Gast an den freien Tisch,
c. Alle Schüler b ea n tw o rteten die Frage richtig, d. Der Fremdenführer hat den
Touristen die Gemälde von Grigorescu gezeigt, e. Die Hotelgäste fü llen die Anmel­
deformulare a u s. f. Viele Touristen h atten die Nationalgalerie besich tigt, g . Die
Schüler w erden diese Lektionen w iederholen, h. Der Mann hat ein Telegramm
aufgegeben, i. Der Lehrer w ir d die Aufgaben bestimmt k o n tro llieren , j. Die Frau
bestellt eine Tasse Kaffee und ein Stück Torte.
2.

Man ö ffn e t das Kaufhaus schon um 7 Uhr.


-» Das Kaufhaus wird schon um 7 Uhr geöffnet.

a. Man baut in Bukarest viele Wohnblocks, b. Man v e r k a u ft Kinderfährräder in


der Abteilung für Sportartikel. C. Man, hat das Dorfmuseum nach wissenschaft­
lichen Kriterien u rn e r g a n isie e t. d*'Man b esich tig t ein Freilichtmuseum im Winter
nicht, e. Man h a tte die Exponate llshon im Jahre 1938 nach Bukarest g e b rä c h t.
Î. Man hat die Häuser nicht einfach a n e in a n d e r g e re ih t, g. Man k a u ft im Kiosk
am Eingang des Derfmuseums viele Andenken. h. Man erw ä h n t das Dorfmuseum
in vielen Prospekten.
3.

Man h ilft der alten Dame.


-* Es wird der alten Dame geholfen.
-*■ Der alten Dame wird geholfen.

a. Man lach t bei diesem Film sehr. b. Man telefo n iert im Urlaub oft mit den Freun­
den. c. Man w a r te te ziemlich lange auf die Antwort, d. Man hat über etwas ande­
res g ered et, e. Man w ir d viel über diese Reise sp rech en . f. Man ra u c h t im Warte­
raum der Poliklinik nicht, g. Man p a r k t vor diesem Gebäude nicht, h. Man h a t

227
15*
auf seine Frage nicht g e a n tw o rte t, i. Man a rb e ite t in der Fabrik viel. J. Man
wird dem Kind zum Geburtstag g r a tu lie r e n , k. Man ta n z te die ganze Nacht.
4.

Dieses Gebäude wurde in der Nahe von Vaslui erbaut.


-* Er weiß, daß dieses Geb&ude in der Nähe von Vaslui erbaut wurde.

a. Das Dorfmuseum wurde im Herăstrău-Park angelegt, b. Die Gem&ldegalerie


wird von vielen Touristen besichtigt, e. Diese Wassermühle ist aus dem Olt-Tal
gebracht worden, d. Jenes Museum wird umorganisiert werden, e. Diese Heiz-
kirche war von einem tüchtigen Meister restauriert worden, f. Den Touristen wer­
den viele Sehenswürdigkeiten gezeigt.
I. Setzen Sie ins Aktiv t

Das Essen w u r d e vom Kellner schnell g ebracht.


-*■ Der Kellner brachte das Essen schnell.

a. Wir w u r d e n von den Kollegen b e g rü ß t, b. Der Briei ist von Tante Paula
g esch rieb en w e rd e n , c. Der Kranke w ir d vom Arzt u n te r s u c h t, d. Der Vortrag
w ir d von Professor Engel in der Aula g e h a lte n , e. Die Fragen w a r m von allen
Hörern richtig b e a n tw o r te t w e rd e n .
6._______________ ____ ________________________
Dieses Museum w ir d in allen Prospekten über Bukarest erw ä h n t.
Man erwähnt dieses Museum in allen Prospekten über Bukarest,

a. Originale Tongefäße aus der Moldau w e rd en im Kiosk v e r k a u ft, b. Das Museum


w ir d im nächsten Jahr a u sg e b a u t w e rd e n , c. Das Volkskunstmuseum is t im
. Herăstrău-Park a n g e le g t w e rd e n , d. Jene alten Kirchen w a re n nur aus Holz
g e b a u t w e r d e n , e. Dieses Tor w u r d e in einem Dorf in der Maramuresch a b gebaut
und in Bukarest w ie d e r a u f g e b a u t.
?.

Was für ein Museum ist das ? (hochinteressant)


Das ist ein hochinteressantes Museum.

a. Was für ein Reiseführer ist das? (illustriert) b. Was für eine Bluse kauft Lotte?
(gelb) e. Was für ein Aut# hat Wolfgang? (neu) d. Was für einen Anzug möchten
Sie? (elegant) e. Was ftr Teppiche bewunderten die Touristen^(handgewebt)
f. Was für Tongefäße macht man in der Nsrdmeldau ? (schwarz) g. Was für
eine Decke wünschen Sie? (gestickt) h. Was für Tore werden in der Maramuresch
gemacht? (geschnitzt) i. Was für eine Bauernwirtschaft ist das? (geschmackvoll
eingerichtet)
8.

Dieser Mann Jebt ja Bukarest.


-» Er ist B u k a r e s te r .

228
a. Arad b. London C, Weimar i. Belgrad e, Moskau f, Warschau
, 9.

Die T otesten besichtigten die Gemäldegalerie in Bukarest.


-» Die Touristen besichtigten die Bukarester Gemäldegalerie.
a. Peter besucht seinen Freund in Paris, b. Der Fernsehturm in Berlin ist 361
Meter hoch. c. Die Festspiele in Salzburg sind sehr interessant, d. Die Staatsoper
in Wien bringt in diesem Winier eine jteufe Premiere, e. Die Universität in Prag
wurde irii Jahre 1348 erbaut. 1. Der Dom in Köln ist ein wunderschöner Bau im
gotischen Stil.
10.

Das ist eiu Student aus Bulgarien


(bulgarisch) Das ist ein .,. Student.
Das ist ein bulgarischer Student.

a. Der Tourist fotografiert ein Haus aus der Moldau, (moldauisch) Der Tourist
fotografiert ein ... Haus. b. Der Wein aus Ungarn schmeckt gut. (ungarisch)
Der ... Wein schmeckt gut. e. Peter kauft Zigaretten aus Jugoslawien, (jugosla­
wisch) Peter kauft ... Zigaretten, d. Ale* liebt Musik aus Spanien, (spanisch)
Alex lie b t... Musik, e. Man verkauft in dieser Abteilung Blusen aus Italien, (italie­
nisch) Min verkauft in dieser Abteilung ... Blusen, f. Das ist ein Film aus Amerika,
(amerikanisch) Das ist ein ... Film. g. Das ist ein Bauernhaus aus Siebenbürgen,
(siebenbürgisch) Das ist ein ... Bauernhaus.
11.
i ' — ‘ '
I (1862) Diese* Gebäude wurde ... erbaut.
Dieses Gebäude wurde im Jahre 1862 erbaut.
Dieses Gebäude wurde 1862 erbaut,
i___________________________________
a. 1625 b. 1652 c. 1526 d. 1562 e. 1784 f. 1874 g. 1847 h. 1748 i. 1980.
12. Antworten Sie I
a. Wo wurde das Dorfmuseum angelegt? b. Wann wurden die ersten Exponate
nach Bukarest gebracht? c. Was für Bauten kann man im Museum sehen? d. Wie
sind die Exponate nach Bukarest gebracht worden? e. Welches ist das älteste
Gebţude im D®rtmu;seum? I. Wo kann man Andenken kaufen? g. Haben Sie
das Dorfmuseum besichtigt? h. Welcher Bau hat Ihnen am besten gefallen?
i. Was haben Sie im Andenken-Kiosk gekauft? j. Kennen Sie andere Freilicht­
museen in Rumänien?
13. Übersetzen Sie ins Rumänische!
a. Hildegard wird das Buch bestimmt nicht im Lesesaal vergessen, b. In unserem
Lesesaal werden oft Bücher vergessen, c. Der Mathematiklehrer wird vertreten,
denn er ist krank, d. Der Mathematiklehrer wird den kranken Kollegen vertreten,
e. Man raucht im Lesesaal nicht, f. Es wird im Lesesaal nicht geraucht, g. Bis
um 21 Uhr wurde auf ihn gewartet, h. Man wartete auf ihn bis um 20 Uhr.

229
14. Übersetzen Sie ins Deutsche i
A. a. Ce se construieşte aici?
s-a construit
se va construi
b. Ea a fost Întrebată, Insă a răspuns el. c. Tu vei fi' mline ascultat de profesor,
d. Scrisoarea aceasta a fost trimisă recomandat, e. S-au pus Întrebări interesante.
1. Ni s-au ară tat tablouri frumoase.
B. a. In această cameră nu se fumează, b. La acest film se rlde mult. c. La
familia Müller se mănlncă Întotdeauna bine. d. In concediu s-a dansat mult. e. La
noi nu se doarme după-amiaza. f. Pentru un cadou se mulţumeşte imediat.
C. a. In acest prospect nu este menţionat „Muzeul Brukenthal“. b. Bine­
înţeles că Muzeul Satului va fi vizitat şi de aceşti turişti, e. Acest muzeu a fost
reorganizat după criterii ştiinţifice, d. Uneltele şi obiectele decorative slnt foarte
originale, e. Am vizitat o biserică din lemn din Maramureş, f. Aceste clădiri nu
sini reproduceri, ci case originale ţărăneşti, g. Peste to t se vorbeşte despre fru­
museţea artei populare româneşti.

Merken Sie sich!

Du bist mir zuvorgekommen. — Mi-ai luat-o înainte.


Das Dorfmuseum ist eine Sehenswürdigkeit von Bukarest.
Was ist das eigentlich für ein Museum?
es gibt . . . — există . . .
W ä h r e n d » e in e s A u f e n t h a l t e s in B u k a r e s t s a h e r v ie le M u s e e n .
M a n s ie h t d o r t o r ig in e lle H o l z k i r c h e n .
Du wirst alles m it eigenen Augen sehen.
W IED ERH O LU N G (III)

DER ERSTE SCHNEE


von ALFRED MARGUL-SPERBER1

S© leise wie im klaren Teich der Schwan,


So fein und weich wie Seide flog es an,

Ein kühles W under, schimmernd weiß und weh,


Z art wie ein Traum: s@ kam der erste Schnee.

Sein holder Flaum, der an der H and verging,


Fiel schwebend, wie ein toter Schmetterling;

D ie Flocken sanken unhörbar und schwer:


Nun. ist nur Schnee und keine Landschaft m ehr !

Blau ist d er A bend und das Schneeland auch;


N ur von den D ächern kräuselt weißer R auch

1. Lesen Sie laut!


A. Binden Sie nicht!
a. E rm ac h te m it ihr einen kusflug ans Meer, b. Wo wehnte er? c. Wohnte er bei
Ihnen? d. Mit Müh und N it habe ich noch eine K arte für heute abend verschafft,
e. Das ist aber eine angenehme Überraschung. I. Was antw ortete er ihr auf ihre
Frage? g. — Wann kommt er dort an? — Um acht Uhr kommt er an. h. Komm
SUm Mittagessen! i. Alle aßen m it Appetit, j. So etwas habe ich noch nicht gesehen.
B. Achten Sie besonders auf die Aussprache des ng!
a. Alle Jungen arbeiteten m it Begeisterung, b. Bald waren wir m it der Rechnung
fertig, c. Meine E ltern wohnen schon lange in dieser Wohnung, d. Zu ihrer Über­
raschung hing ein neues Bild an der Wand. e. Diesen alten Rihg an meinem Finger
schenkte mir meine G roßm utter zu meiner Verlobung. Î. Nach der Besichtigung
des Museums machten die Touristen einen Spaziergang durch die S tadt, g. Ein
A ngestellter bringt Ihnen die Zeitung.
C. Achten Sie besonders auf die Aussprache des h!
a. Woher kommt ihr und wohin geht ihr? b. — H abt ihr schon alle Sehens­
würdigkeiten unserer herrlichen HauptSţadjt gesehen? — W ir hatten noch keine
Gelegenheit dazu. c. Um halb zehn ziehen sieh die Kinder ruhig aus und gehen
zu B ett. d. — „Ich habe starke Zahnschmerzen. Bitte helfen Sie m ir!“ — „Ich
werde den Zahn behandeln“, sagte der Zehnarzt, e. — Seit wann is t sie verhei­
rate t? — Seit einem Jahr. — Wie heißt ihr Mann? — Ihr Mann heißt Heinrich
Hagemann. 1. Auf Wiedersehen! Kommen Sie gut nach Hause!
1 Alfred M arţul Sperber (1898—I9ftţ) este unul din reprezentanţii de seam ă-»' poeziei
germane din ţara noastră. Dintre «perele sale <ele mai importantă far parte v«hunele : M it
' offenen Augen „Cu ochii deschişi“, Unşterblicher August „Allgypt Uftfeuritor“ , Taten, und Tr&utne
„Faptevji vise“. Traducerile lui din poezia populară românească, din opera lui Eminescu, ca
ţ i din versurile altor poeţi români sin reală valoare artistică.

231
D. Achten Sie besonders auf die Aussprache des ch und ig:
a. Auf der Durchreise besichtigten sie die Sehenswürdigkeiten der Stadt, b. Wir
machen euch ţteiîeicht nächste W®ch« einen Besuch. c. — Möchten Sie nicht
dieses Hühhcheh essen? — Danke, nei*i. Ich trinke nur ein Glas Milch, d. Das
Mädchen ist ;fitchh die Tochter unsere* Freundes, sondern seine Nichte, e. Wir
erhielten die* Nachricht nicht ar$, Nj^lpritţag, sondern erst in der Nacht, f. Das
Mädchen jiegte das Büch aüf ein Tischchen in der Küche, g. Albrecht und Ludwig
Rochus besuchen die Hochschule und sind eifrig und fleißig, h. Nächste Woche,
am zwanzigsten August, feieren wir unseren Hochzeitstag.
2. J

— Haben Sie Durst? (groß)


— Ja, ich habe großen Durst.

a. Haben Sie Hunger? (groß) b. Hat sie Angst vor Gewitter? (groß) e. Hat
dieser Schauspieler Erfolg? (groß) d. Hat er Appetit? (groß), e. Hat das Kind
Fieber? (hoch) f. Haben Sie Kopfschmerzen? (stark) g. Haben Sie Brot? (frisch)
h. Haben Sie Kuchen? (frisch) i. Haben Sie Brötchen? (frisch), j. Hat er Glück?
(groß), k. Hält Ihre Mutter Diät? (streng)
' 3.

— Wünschen Sie rote Rosen? (weiß)


— Nom, ich mf^bte weiße Illosen.
a. weiße Schuhe ? (braun) % braune Möbel ? (schwarz) c. rote Tinte ? (blau) i. teuere
Zigaretten?! billig) e. roten Wein? (weiß) f. helles Bier? (dunkel).
4. Ergänzen Sie die Endungen 1
A. a. Ich habe mein- neu- Strümpfe zerrissen, b. Ich zeige Ihnen gleich raein-
neu- Anzug, c. Meine Eltern wohnen in ein- klein- Dorf nicht weit von ein­
groß- Stadt, d. Ich verbrachte mein- Urlaub in ein- klein- Stadt bei* ein- gut-
Freund. e. Das ist ein sehr nützlich- Buch. Î. Statt eines deutsch-rumänisch-
Wörterbueh- kaufte er ein rumänisch-deutsch- Wörterbuch, g. Im kommend-
Menat fahren wir ins Donaudelta, h. Das ist eine Erzählung aus dem vorig- Jahr­
hundert. i. Herr Bitterfeld dachte oft an sein- verstorben- Frau. j. E r war ein
bescheiden-, anständig-, arbeitsam- Kaufmann, k. Im vorig- Jahr haben wir
unsere Ferien im herrlich- Prahevatal verbracht. 1. Im malerisch- Herästräu-Park
wurde ein herrlich- Freilichtmuseum angelegt, m. 104? wurde das Dorfmuseum
nach wissenschaftlich-;Kriterien umorganisierb' und ausgebaut, a. Mir gefallen
sehr handgewebt- Teppiche, handgestickt* Tischliufer ü ü t handgearbeitet- Möbel
mit bunt- Mustern, o. Hier sehen Sie originell- Holzkirchen und geschnitzt- Tore
aus der Maraiţmrcsch. p. Alle Leute, die mit mein- Vater in persönlich- Berührung
stehen, schätzen und lieben ihn sehr. q. Ich wünsche Ihnen gut*. Reise und einen
recht angenehm- Urlaub. ?. Ich war bei einem äußerst interessant- Vortrag.
«. Verstehen Sie schon deutsch- Zeitungen? t. Das ist der kürzest- Weg zum
Museum.
B. a. Sein Vater hat viel Gut- getan, b. Es gibt nichts Herrlicher- als das
Meer. c. Hans hat mir etwas Interessant- erzählt, d. Ich habe seit einigen Tagen
Halsschmerzen und darf nichts Kalt« essen, e. Meine Tochterwill nichts Unmo­
dern- tragem t. Hans möchte etwas Spannend- lesen.

232
C. a. Wir lieben das Schön-, b. Zu Ihrem Hochzeitstag möchte ich Ihnen
alles Gut- wünschen, c. Während unserer Reise haben wir viel Schön- und Inter­
essant- gesehen, d. — Gibt es etwas Neu*? •«*- Nein, ich kann dir nichts Neu-
’ sagen. " ‘ . "V
D. a. — Haben Sie hier viele Verwandt*? — Nein, hier habe ich keine Ver­
wandt-; meine Verwandt- leben in der Provinz. b. — Ist das der Sehn Ihrer
Verwandt-? — N eîn ,d as ist de**; Sehn einer Bekannt-, c. Ein Bekannt- hat
mir zwei Theaterkarten für das beste Theaterstück dieser Spielzeit verschafft»
— Das ist sehr n e tt von deinem Bekannt*, d. Ein Alt- fragte mich: „Ist das der
Weg zum Bahnhof?* e. Bie Söhne dieser Alt- sind sehr tüchtig. f.M eine Verlebt­
liegt rait einem gebrechen- Bein im Krankenhaus. .Die Mutter meiner Verlobt- ist
ganz yşrşweti$lt»g- Viele Krank* warteten auf den Arzt, Eia Krank" nach dem
anderen ging bis Sprechzimmer des Arztes und kam nach kurzer Zeit zurück,
h. Der Junge dieser Krank- war ein Kollege meines Sohnes.
5.
Andrei ist Heilig. (Anda)
Anda ist nach fleißiger als Andrei.

A. a. Andrei ist höflich. (Anda) b. Hans ist geschickt. (Helga) c. Mein Vater
ist zu m ir zärtlich. (Meine Mutter) d. Meine Mutter ist sparsam. (Meine Großmutter)
e. Mein Nachbar ist anständig. (Meine N ac ^ a rm ?!-P au l spricht schlecht deutsch.
(Maria) g. Dieses Haus ist alt. (Jenes Haus) h. Mein Hündchen ist folgsam.
(Dein. Händchen) i. Meid Chef ist jung. (Ihr Chef) j. Dein Kleid ist kurz. (Ihr
Kleid) k. Mein Mantel is t lang. (Ihr Mantel) 1. Dieser Anzug ist teuer. (Jener
Anzug) m. Gestern war es warm. (Heute)
B. a. Helga liest viel, (Günther? b* Angela spricht gut deutsch. (Monika)
c. Gerd raucht Viel. (Klaus) d. Karin wahnt nahe. (Hilde) e. Diese Bäume sind
hoch. (Jene Bäume} f. Marianne schreibt gern Aufsätze. (Inge)
6.
Dieser ’Stoff iat mcht schön, -» Geben Sie mir bitte einen schöneren Stoff.
-♦ Geben Sic mir bitte den schönsten Stoff.

a» Dieses Brat ist nicht frisch, b. Diese Brötchen sind nicht frisch, c. Diese Blu­
men sind nicht schön.,* d. I| mW Antwort ist nicht klar, e. Dieses Kostüm ist nicht
elegant, f. Der Kaffee ist nicht stark, g. Dieses Feuerzeug ist nicht gut. h. Diese
Farbe ist nicht praktisch,7
7. Setzen Sie die eingeklammerten Adjektive und Adverbien in die entspre­
chende Farm des Positivs (I), des Komparativs (II) oder des Super­
lativs (III)!
a . Bukarest ist (groß; III) Stadt unseres Veteriänds. b. Wir haben drei ( g r o ß ; I).
Zimmer; der Bücherschrank steht im (groß; l l t ) Zimmer, c. Ist das Scblafzimmif
(groß; II) als das Wohnriimhci*? d. Sprechen Sie ( gut ; I) deutsch? 0» Er spricht
(gut; II) deutsch als französisch, f. Morgend arbeite ich (gut; III). g. Das siiţd
(gut; III) Plätze, die ich bekommen kennte, h. TrinlfCn Sie (gern; II) Wein als
Bier? 1. Ick tpbke (gern; M l ) Sekt. j. l u m u lt versuchen (frü h ; II) aufzustehen,
k. Gestern war ich beim (spannend; IIII ^Epaterstück dieser Spielzeit. ]. (schön;
III) Geschichten erzählte mir meine G roßiil^dr. m. Heute ist {schön; 11} W e it^
als gestern, es ist viel (warm; II). n. Diese’ Übung ist (leicht; \1) als jene Übung

233
o. E r ist noch (spät; II) gekommen als seine Frau. p. E r ist (spät; III) gekom­
men. q. Ich kann nicht (lange; II) bei Ihnen bleiben, ich muß nach Haus gehen,
r. W ar es gestern (kühl; II) als heute?
8. Ergänzen Sie du, dir oder dich:
a. E r ist später gekommen als .... b. Ihn habe ich besser gesehen als .... (zwei Va­
rianten!) c. Es tu t mir ebenso weh wie ..., daß ich ihm nicht helfen kann. d. Peter
spricht besser deutsch als ... . e. Dein Bruder ist viel arbeitsamer als ... . f. Meine
Schwester ist ebenso fleißig wie .... g. Ich kenne ihn länger als .... (zwei Varian­
ten!) h. Wir wohnen näher als ... . i. Deine Tochter ist nicht so bescheiden wie ... .
I« Dein Chef schätzt deinen Kollegen mehr als . (zwei Varianten!) k. Unser
Lehrer lobt Monika meţir als ... . (zwei Varianten!) 1. Deine M utter liebt deinen
Bruder nicht mehr als ..., (zwei Varianten!) m. Dein Freund ist aufrichtiger a ls ....
n. Es fällt m ir schwerer als das zu machen, o. Dieser Mann arbeitet viel schwe­
rer als ... . p. Mip fällt es ebenso schwer wie ... hinzugehen.
9. Setzen Sie; in« Präsens! ;

Wie lange werden Sie in Bukarest bleiben?


-+ Wie lange bleiben Sie in Bukarest? *1

a. Ich werde den. Attfsatd später schreiben. b„ W irst du ihm das Versprechen
abnekinen, uns biter zu schreiben? c. Wird .sie mich zu ihrer Hochzeit einladen?
d. Dieser Entschluß wjrd mir nicht leicht fallen, e. Werden wir noch eine S tadt­
rundfahrt machen? f. W erdet ihr noch pünktlich ankommen? g. Werden sie auch
das Kunstmuseum besichtigen? In Werden Sie an dem Ärztekongreß teilnehmen?
i» Er wird Ihnen meine neue Adresse geben, j. Ich werde an der nächsten Halte­
stelle aussteigen.
10. Setzen Sie ins Futurum - . . . .• ■

Wie lange bleiben Sib itl Bukarest?


-►Wie lange werden Sie in Bukarest bleiben?

a. Das Ausfüllen des Anmeldeformulars dauert nicht länger als fünf Minuten.
b. Gibst du ihm den Schlüssel deines Zimmers? c. Ich nehme ihm das Versprechen
ab, mich jeden Abend anzurufen, d. Wir nehmen am Kongreß teil. e. Unser
Philosophieprofessor hält das H auptreferat. I. Meine Verwandten bringen dich
zum Bahnhof, g. Ich zeige Ihnen gern die Sehenswürdigkeiten unserer H aupt­
stadt. h. Deckst du heute den Tisch? i. Mein Bruder heiratet nächste Woche eine
Angestellte in einem Lebensmittelgeschäft, j. Du m ußt dir mehr Mühe geben, du
m ußt mehr arbeiten.
11. Setzen Sie ins Aktiv!
a. Dieses Buch wurde von einem Kollegen übersetzt, b. Der Kranke wird vom
Arzt aufmerksam untersucht, c. Der Wagen ist noch nicht gewaschen worden,
d. Wissen Sie vielleicht, wie das Wort „Sehenswürdigkeit“ ins Rumänische über­
setzt wird? e. Viele Theaterstücke von Schiller werden noch heute gespielt, f. Ich
glaube, daß die Programmhefte im Zuschauerraum gekauft werden, g. Ich weiß,
daß meine Nachbarin von Frau Bertram zum Kaffee eingeladen worden ist. h. Ich
habe gehört, daß vierzehn Tage lang das Geschirr von Herrn Bertram hinein- und
herausgetragen, abgewaschen und abgetrocknet wurde, i. Bei uns wird viel Brot
gegessen, j. Komm rasch, du bist vom Chef gerufen worden, k. Die Substantive

234
werden m it großen Anfangsbuchstaben geschrieben. 1. An diesem Schalter werden
Briefmarken verkauft, an jenem Schalter werden Telegramme aufgegeben, m. Das
Kunstmuseum wird von vielen Ausländern besichtigt, n. Das Kunstmuseum wird
von vielen Ausländern besucht werden, o. Das Dorfmuseum wird auch von euch
besichtigt werden.
12.

Man antw ortet ihm nicht.


-» Es wird ihm nicht geantwortet.
- » Ihm wird nicht geantwortet.
a. Man hilft ihm nicht, b. Man w artete hier lange, c. Man lacht über ihn. d. Man
steigt schon in den Reisebus ein. e. Man erzählt viel von ihm. f. Man schläft bei
offenem Fenster, g. Man raucht nicht im Büro.
13. Setzen Sie die eingeklammerten Verben ins Partizip I oder II. Achten
Sie dabei auf den Sinn des Satzes!
a. (unterhalten) Ich möchte einen ... Film sehen, b. (folgen) Bilden Sie Sätze
m it ... W örtern, c. (eintreten) Kennen Sie den ... Herrn? d. (wünschen) H at sie
sich das ... Buch gekauft? e. (passen) Das ist kein ... Beispiel. 1. (verlieren) Es
ist um die ... Zeit schade, g. (versprechen) Ich habe Ihnen das ... Album ge­
bracht. h. (warten) Die ... Menschen wurden nervös, i. (einrichten) Das ist eine
geschmackvoll ... Wohnung, j. (decken) Das ist ein schön ... Tiscb. k. (sticken)
Das ist ein herrlich ... Kleid. 1. (schnitzen) Das sind wunderschön ... Tore aus der
Maramuresch. m. (weben) Das. ist ein künstlerisch ... Teppich.
14. Verwandeln Sie in einen Relativsatz!

Im hemmenden M onat habe ich Urlaub.


-+ Im Monat, der kommt, habe ich Urlaub.

a. In der hemmenden 'Vfeche gehe ich'in Urlaub, b. Am folgenden Tag ging unsere
G roßm utter zum Arzt. c. Kennen Sie das weinende Kind ? d. Das war eine über­
zeugende Antwort, e. Sehen Sie die spielenden Kinder?
15. Setzen Sie das Relativpronomen ein!

Der Kollege, ... ich getroffen habe, fährt ins Gebirge.


Der Kollege, den ich getroffen habe, fährt ins Gebirge.

a. Das ist ein M ensch,... für alles tţnd jeden VerstlhdhiS h a t. b. Das i |t die Lehre­
rin, ... für mich ein Vorbild war. i- Das ist das Mädchen, ... ich am Meer können-
gelernt habe. d. ©a kohamt der Professor,... Vertrag m ir so gut gefallen hat. e. Das
ist die Bekannte, ... Sohn so tüchtig ist. f. Das is t das Kind, ... Aufsatz so gut
war. g. Der Betrieb, in ... mein. Vater arbeitet, ist groß. h. Meine Verwandte,
m it ... du gerade gesprochen hast, war in ihrer Jugend Spitzensportlerin, i. Das
Mädchen, ... wir begegnet sind, ist eine ausgezeichnete Tennisspielerin, j. Der
Bus, auf ... wir gew artet haben, kam m it Verspätung. k. Das ist die Nachricht,
auf ... ich gew artet habe. 1. Das ist das Mädchen, auf; ... ich gewartet habe,
m. Die Ausländer, ... unser Laad besuchen, sîhd begeistert n. Die Eltern, ...
Kinder arbeitsam sind, sind zufrieden, o. Die Tsmssten, m it ,m: ich einem
Abtei)1 saß, fuhren nach Bukarest; p. Die Gäsiö, ... von unserer H auptstadt so

235
begeistert waren, sind Ausländer, q. W aren Sie s.chon in den Städten, durch ...
wir gefahren sind? r. Die Menschen, m it ... mein Freund in persönlicher Berüh­
rung steht, schätzen und lieben ihn sehr. s. Mein Kollege, ... leidenschaftlicher
Fußballspieler ist, geht trotz des schachten Wetters ins Stadien, t. Das ist ein
ffantch,/ sparsam, aber nicht geizig ist. u. Frau Schneider, ... Bekanntschaft
teh am Meer gemacht habe, ist sehr nett. y. Herr Schneider, ... Bekanntschaft
wir gemacht haben, ist nicht s® n e ţi wie seine Frau, er ist sehr geizig, w. Der
Schnellzug, a u f ... Ankunft viele Leute warteten, kam m it zehn Minuten Verspätung
an. x. Angelika las den Aufsatz v@r, ... sie geschrieben hatte, y. Ich habe das
Mädchen, ... ich im Gebirge kennengelernt habe, liebgewonnen. z. Mein Lehrer
ist fü r mich ein Verbild, ...ic h nachstrebe.
16. Bilden Sie Sätze 1

teilnehmen (Rundfahrt) -f E r nimmt an der Rundfahrt teil,


sich nähern (die Oper) E r nähert sich der Oper.

a. sich bewerben (eihd Stelle) b. blicken (immer wieder — die Uhr) e. anrufen
(sein Bekannter) d. telefonieren (gern lange — seine Freunde) e. geboren (diese
Fußballmanschaft) f. ansehen (der junge Mann — böse) g. eintragen (die Paß-
nUmmer — Liste) h. bitten (ein Glas Wasser) i. sich zurechtfinden (jede Situation)
j. sich verabschieden (seine Kollegin) Ik. sich unterhalten (das W etter) 1. vorlesen
P e r Brief): m. sich wenden (ich — fine Frage) n. leiden (starke Kopfschmerzen)
©. sich interessieren (Musik) p. sich beschäftigen (Kunstgeschichte) q. rächen (ich)
r. hoffen (gutes W etter) g. sich auskennen (gut — in Bukarest) t. einladen (seine
Freunde — seine Eltern) U. beistehen (seine Verwandten — Rat und Tat), v. lieb­
gewinnen (seine Schwiegertochter) w. erzählen (d"er Ausflug zu den moldauischen
Klöstern) X. beglückwünschen (sein© Eltern — Hochzeitstag) y. gratulieren (sein
Vater — Geburtetag).
17.

Peter sorgt für seinen Vater. — Für wen sorgt Peter? *


P eter sargt für Essen und Trinken. — Wofür sorgt Peter?
P eter sargt dafür, daß alles — W sfür sorgt Peter?
rechtzeitig fertig ist.

a. Ich; freue mich auf den Besuch, b. Ich freue mich darauf, daß uns unser Freund
besuchen wird. e. Er freut sich über deinen Brief, d. Er freut sich darüber,
daß du ihm geschrieben hast. e. Der Sahn sorgt sich um die Gesundheit seiner
Mutter, f. Wir alle sind davon überzeugt, daß es sich um ein Mißverständnis
handelt, g. Das Kind sehnt floh nach seiner Mutter, h. Der Alto sehnt sich da­
nach, mit seiner Enkelin spazierenzugehen. i. Ich wundere mich Uber ihn. j. Ich
wundere mich über seine Worte* k. Wir haben uns darüber gewundert, daß er
so gesprochen hat. 1. D er P atient leidet an Rheuma, in. Der Kranke klagt dar­
über, jeden Margen starke Kopfschmerzen zu haben, n. Angela war auf ihren
V ater stolz. ®. Wir sind darauf stolz, daß Monika den ersten Preis bekommen hat.
p. E r w artet auf den Professor, (j. Er w artet auf eine Antwort, r. E r w artet
darauf, recht bald eine Aufwert *ţi bekommen, s. Sie denkt an ihren Sohn. t. Sie
denkt an Ihre Arbeit, g. Sie denkt daran, zum Arzt zu gehen, v. Ich erinnere
mich noch gut an jenen Sänger. W. Ich erinnere mich noch gut an jene Reise.
x. Ick erinnere mich noch gut daran^ wie schön wir unseren Urlaub verbracht
haben. '

236
18.

Sprechen Sie tob *einem Bruder? — Ja, ich spreche ven ihm.
Sprechen Sie v o n aeinem Erfolg? — Ja, ich spreche davon.
Sprechen Sie d a v o n , daß sein — Ja, ich spreche davon.
Erfolg groß war?

a. Warten Sie auf den Arzt? b. Warten Sie auf das Anmeldeformular? c. Denkt
er an seine Eltern ? d. Denkt er an seine Arbeit? e. D enkler daran, Weiler zu arbei­
ten ?f* Sorgt er für seine Eltern? g. Sorgt er dafür, daß alle pünktlich kommen?
h. Erinnern Sie sich noch an meine Bekannten in Predeal? i. Erinnern Sie sich
noch an das Stück: „Mord in der Parkstraße11? .

19.

Hier darf man nicht rauchen.


-* Ich wußte nicht, daß man hier nicht rauchen darf. '

a. Es ist kurz vor Geschäftsschluß, b. Ihr Vater hat Interesse für Geschichte.
0. Ihre Geschwister laufen gut Schi. d . Er war ein leidenschaftlicher Fußball­
spieler, e. In seiner Jugend war er Spitzensportler, f. Er spielt Schach wie ein
großer Meister, g. Du hast ihm dieses Versprochen abgenommen, h. Ihre Mutter
ist vor einigen Monaten gestorben, i. Du hast deine Verlobte am Meer kennen­
gelernt. j . Er kennt dich erst seit einem Monat, k . Du hast seine Bekanntschaft
im Gebirge gemacht. 1. De? Kongreß findet in Mamaia statt, m. Sie nehmen
am Kongreß teil.

20.

Können Sie mir eine Theaterkarte verschaffen?


-* Ich weiß nicht, ob Ich Ihnen eino Theaterkarte verschaffen kann.

a . Ist Ihr Mann zu Hause? b. Ist ihr Sehn verheiratet? e. Hat ihr Sohn gehei­
ratet? d . Kauft er in diesem Lebenemittelgeschftft ein? e. Ist die Mutter dieses
Jungen berufstätig? f. Besuchen sie gern Kunstausstellungen? g. Laufen sie gern
Schlittschuh? h. Möchten sie ein Kleid in dieser Farbe? i. Fährt er gern Rad?"
j. Treibt sie gern Sport? k. Fahren wir gleich los? 1. Kennt er sich in Bukarest
gut aus? m. Bewirbt sich Ihr Kollege um diese Stelle ?n. Fahren wir gleich weiter?
o. Schließt diese Apotheke um acht oder um neun Uhr?

21.

Warum bftt sich Peter verspätet?


-+ Ich weiß nicht, warum sich Peter verspätet hat.

a. Wo liegt das. Dorfmuseum? b. Wie sind alle diese Bauteil ins Museum gebracht
werden? & Welches ist das älteste Gebäude im Dorfinüseüm? d. Wann ist das
Museum geöffnet? ©. Womit fährt man hin? f. Warüin ist deine Freundin blaß
geworden? g. Wofür interessiert sie sich am meisten? h. Womit beschäftigt sich
dieser Herr? i. Wann fährt diese Touristengruppe nach Haus?

237
22.

Wir zogen uns warm an. Es war sehr kalt.


-* Wir zogen uns warm an, denn es war sehr kalt.
-* Wir zogen uns warm an, weil es sehr kalt war.
-* Da es sehr kalt war, zogen wir um warm an.
-* Es war kalt, dorum/deshalb/deswegen zogen wir uns warm an.

A. a. E r ist guter Laune. E r geht heute ins Theater.


b. E r hat eine Uhr als Preis bekommen.
c. E r wird in eine Ferienkolonie fahren.
B. a. Mir gefällt die deutsche
Sprache. Ich lerne Deutsch.
b. loh mache Fortschritte.. Ich mache alle Übt®gen.
c. Ich lerne alle W irter,
23. Antworten Sie!
a. Wemit vergleicht der Autor des Gedichts die ersten Schneeflocken? b. Warum
nennt er den ersten Schnee „ein kühles Wunder"? c. Beschreiben Sie Sperbers
Winterlandschaft mit eigenen Worten! d. Schreiben Sie einen Aufsatz mit dem Titel
„Urlaub im Winter"/„Winterferien"!
24. Geben Sie verschiedene Gespräche wieder:
a. in einer Buchhandlung b. in einem Hotel c. m einem Restaurant d. im W arte­
raum einer Poliklinik e. in einem Foyer f. in einem Porzellanladen.
28. Sprechen Sie über: •
a. einen Museumbesuch b. über die Sehenswürdigkeiten einer Stadt, die Sie
besucht haben, c. über eine Theatervorstellung d. über die Erziehung kleiner
Kinder.
26. Hilft Ihr Vater Ihrer Mutter bei der Hausarbeit?
Was meinen Sie, sollen Männer im Haushalt helfen?
27. Übersetzen Siel
A. a. Ţara noastră a avut şi are mari oameni de stat, b. Am fost astăzi cu
Compatriotul meii in Muzeul de A rtă. C. Compatrioţii mei vin adesea la mine, la
Bucureşti, d. La această conferinţă iau parte mulţi specialişti din ţara noastră
( — ai ţării noastre), e. La acest campionat au participat mulţi sportivi români,
f. Fiul meu vrea să se facă marinar, g. Viaţa marinarilor nu este uşoară, h. In
povestea pe care am citit-o este vorba de un comerciant bătrin, foarte cumsecade,
i. Iarna copiii fac oameni de zăpadă, j. Ştii să faci un om de zăpadă?
B. a. Străinul l-a Întrebat pe ghid la ce oră a re lo c turul oraşului, b. Şi
acest muzeu a fost vizitat de grupul de turişti din Franţa, c. Acesta este formu­
larul pe care trebuie să-l completaţi, d. — Numele se trece aici, la dreapta? — Da,
vă rog să-l treceţi aici, la dreapta 1 e. — Ştiai că ieri a fost ziua de naştere a cole­
gului tău?' — Da, şi eu am fost la el, mulţi colegi au fost/invitaţi de el. f. Com­
punerea colegei mele a fost foarte bună. Ea ne-a fost citită de profesoara noastră.
€. a. — Clţi ani are fiica dumneavoastră? — Ea are 12 ani. b. — Clţi ani
are fiul dumneavoastră? — El Împlineşte la ÎS aprilie 21 de ani. t . —• Clnd v-aţ|
căsătorit? — In anill 1975. d. Am fäcüfe .cunoştinţă cu domnul acesta in 1978 la
un congres medical.
238
B. a. A stăzi ie frümos afară, e mai cald decit ieri. b. El e mai modest declt
sora*iui. c. A cesta este prietenul m eu cel iu ti. sincer»’!) iubesc cel mai
d. Am văzu t multe; muzee, dar acesta e cel m ţi interesanţi îmi ph|ee foarte m ult.
e. De ce nu ţii « g in i? E ş t i , mai gras declt ta tă l tău» î , Lui nu*i place să
facă sport, li place mai m ult să m eargă la teatru , la operă, să viziteze expoziţii
de artă.
E. a. Acesta este domnul B ertram care este a ttt de neîndemînatic.
b. a cărui seţie este a ttt de bună.
c. căruia i-am- vîndut farfurii, pahare şi
solniţe.
d. de care to a tă fam ilia era aşa de imindră.
F. a. A ceasta este doam na B ertram care e foarte îndem inatică.
b. al cărei fiu este un sportiv de frunte,
c. la csre am fost in v itată săptăm lna
trecută.
d. pe care o admir.
6. a. Acesta este un copil, care esţe foarte- bine crescut,
b. a cărui mamă a m urit anul trecut,
c. pe Uiţre trebuie si-1 ajutăm ,
d. de care trebuie să ne îngrijim.
H. a. Aceştia sinţ turiştii care pleacă pe litoralul Mării Negre,
b. a căr«r bucurie este mare.
c. cărora le-am a ră ta t Capitala noastră
frumoasă.
d. pe care i-am cunoscut.
TILL EULEN SPIE GEL1 UND BEB &B1ZI&E WIRT 27 A
DEUTSCHER SCHWANK

An einem sehr heißen Sommertag kam Till EulCnspiegel in eine kleine Stadt,
E r hatte keinen Pfennig in de? Tasche, dafür aber einen ftiesendurst.
Als er den B urst nicht mehr aushalten konnte, ging e r in den Hinterhof eines
Wirtshauses. Dort land er zwei leere Flaschen. Die eine Flasche füllte er m it
Brunnenwasser und versteckte sie unter seiner Weste, die andere nahm er in die
H and und ging dam it in das W irtshaus hinein.
Der W irt war weit und hreit als ein großer Geizhals bekannt.
Als Tüll vor der Theke ankam, reichte er dem W irt die leere Flasche und
sagte:
„Füll mir bitte diese Flasche mit dem besten Wem, den du in deinen Fässern
hast.“
D er W irt erfüllte sogleich den Wünsch des Kunden, Dieser steckte die volle
Flasche ebenfalls unter die Weste. Als er sich a b e rz u r Tür wandte und Weggehen
wollte, rief ihm der W irt wütend nach:
„H aU o,w ann bekomme ich das Geld lü r den Wein?“
„Hab nur keine Angst 1“ beruhigte ihn T5J1. „Wenn ich morgen zum Früh­
stück kommen werde, wirst du schon dein Geld kriegen.“*
* Till Eulentpiegel — eunoscüt personaj al literaturii germane populare; ta versiunea
românească el poartă numele de J iB Buhoglindă.“

24«
„Ich will aber das Geld jetzt! Soll es mir vielleicht wie dem Wirt, Zum Löwen1*
ergehen? Nie bekam er einen Pfennig zurück, wenii er einem Unbekannten etwas
auf Borg gab. Daraus habe ich eine Lehre gezogen! Also, entscheide dich! Ent­
weder du zahlst mir jetzt gleich, oder du gibst mir den Wein zurück", sagte der
Wirt böse.
Till antwortete nicht, sondern zog aus der Westentasche eine Flasche hervor
und stellte sie auf die Theke. Daraufhin wandte er sich nochmals um und ging
zur Tür.
„Immer wenn ein Gast bei mir etwas trinken will, muß er gleich zahlen, tonst
soll er frisches, klares Brunnenwasser trinken", hörte er den Wirt noch sagen.
Hat der Wirt wohl je erfahren, daß Till Eulenspiegel damals doch kein
„fifisches, klares Brunnenwasser“ getrunken, h at3

27 B
1. Valenz

A. Verben
n a c h rufen N, D, A a striga N, A,dupä + A
Der Wirt rief dem Gast etwas nach. Hangiul strigă ceva după client.
ergehen (es), B, Mod a merge D, Mod
Es ist ihm schlecht ergangen. I-a mers prost.
sich wenden N, za + D a se înirepta/a se întoarce
N , spre + A /către + A
Till wandte sich zür Tür. Til! se îndreptă/se Întoarse spre/
către uşă.
(vezi G 134)
B. Adjektive
bekannt als cunoscut drept/ca
Der Wirt war als ein großer Geizhals Hangiul era cunoscut drept/ca un
bekannt. mare zgirie-brlnză.
(vezi G 135)

2. Propoziţia temporala

A. a. Als Till ypr der Theke ankam, bestellte er eine Flasche Wein.
reichte er dem Wirt eine leere Flasche.
B. a. (Immer) wenn Udo zu uns kam, erzählte er Anekdoten.
Wenn (immer) Anekdoten.
b. (Immer) wenn er uns besucht, bringt t er Geschenke mit.
Wenn (immer) Geschenke mit.
b'. Wenn die Stunde jetzt aus ist, gehe ich gleich nach Hause.
c. ( Immer) wenn du gut lernen wirst, wird sich Mutter freuen.
Wenn (immer) freuen,
c'. Wenn du mich morgen besuchen wirst, zeige ich dir die Bilder.

1 ln Germania, hanurile purtau, de obicoi, denumiri de animale.

241
Conjuncţia als (pct. A.) „cinei“ se foloseşte pentru a exprima o acţiune Încheiată,
nerepetată, din trecut.
Conjuncţia wenn (pct. B.) „clnd“ se Întrebuinţează pentru a exprima
— o acţiune repetată In trecut (ex. a.)
— o acţiune atît repetată (ex. b.), cit şi nerepetată în prezent (ex. b'.)
— o acţiune atlt repetată (ex. c.), cit şi nerepetată In viitor (ex. c'.)
Pentru a sublinia repetarea acţiunii se foloseşte adesea adverbul de timp immer
„mereu“, plasat fie Înaintea conjuncţiei wenn, fie în interiorul propoziţiei prin­
cipale. (vezi G 100)
3. wann — wenn — als ctnd

a. — Wann besucht Horst das Dorf- — Cînd vizitează Horst Muzeul Satu-
museum? lui?
b. — Wenn er nach Bukarest kommt. — Clnd vine la Bucureşti.
c. — Wann besuchte Horst das Dorf- — Cînd a vizitat Horst Muzeul
museum? — Satului?
d. — Als er in Bukarest war. — Cînd a fost la Bucureşti.
e. — Ich weiß nicht, wann Horst in — Nu şţiu cînd a fost Horst la
Bukarest war. Bucureşti.

Wann este adverb interogativ şi introd” c propoziţii interogative directe (ex. a., c.)
şi indirecte (ex. e.).
Wenn şi als sînt conjuncţii temporale (ex. b., d.) şi se folbsesc In răspunsuri
(-+ 27 B 2). Introduc propoziţii secundare temporale.
4. wollen ca verb predicativ

E r will Wein trinket. El vrea să bea vin.


Ich will das Geld jetzt. Vreau banii acum.

Verbul wollen poate fi folosit şi ca verb predicativ (-♦ 16 B 5—7). {vezi G 22,128)
5. entweder ... oder ori ... ori

Entweder du zahlst mir jetzt gleich, oder du gibst mir den Wein zurück.
gibst das Buch jetzt, bringst es mir heute abend.
Entweder zahlst du mir jetzt gleich, oder du gibst mir den Wein zurück.
gibst das Buch jetzt, bringst es mir heute abend.

Entweder ... oder slnt conjuncţii coordonatoare corelative (perechi).


După entweder, verbul conjugat poate sta atit pe primul, cit şi pe al doilea loc.
6. sonst v

Wir müssen uns beeilen, sonst verpassen wir den Zug.


% kommen wir zu spät.

Adverbul cenjuncţional sonst „altm interi“, „în caz contrar“ exprimă un raport
condiţional. Realizarea acţiunii din propoziţia introdusă de sonst depinde de
realizarea acţiunii din prima propoziţie.
După sonst urmează nemijlocit verbul conjugat, {vezi G 93)
242
7. der, die, das eine; die einen — der, die, das andere; die anderen (-► 25 B 9)

a. Die eine Flasche war m it Brunnenwasser, die andere R itsch e war leer,
a'. Die eine -------- - die andere ---------
b. Dem einen JFfeund schenke ich ein Album, dem anderen freu n d ein Buch,
b'. Dem einen —------ - dem anderen - —:— -

Pronumele nehetărit der, die, das eine; die einen . . . — der, die, das andere;
die anderen „unul“, „una“ ; „unii“, „unele“ . .. „celălalt4*^ „cealaltă“ ;„eeilalţi“, „cele-
lalte“ se folosesc atît adjectival (ex. a., b.), cît şi Substantival (ex. a'., b'.). în
ambşle cazuri ele se declină ca şi adjectivul atributiv precedat de articolul hotărît
(declinarea slabă; -*• 13 B3). (vezi G 75)

8. als (—* 20 B4>

Der- W irt war w eit und breit als großer Geizhals bekannt.
Alle Menschen kannten ihn als «Uten großen Geizhals.

als „ca“, „drept“ nu cere un caz anum e. Cazul substantivelor precedate de als
depinde de verb.
9. Imperativul verifului haben

Hab(e) nur keine A ngst!


H abt i■
Haben Sie

Verbul haben formează imperativul neregulat (-*• 11 B5, 15 B5).

10. je vreodată # nie niciodată (-> 1 7 B 11)

— H ast du dich je verspätet?


— Ich habe mich nie verspätet.
H at der W irt wohl je erfahren, daß Till damals doch kein Brunnenwasser
getrunken hat?
Nie bekam er einen Pfennig xurück, wenn er einem Unbekannten etwas auf
Borg gab.

27 C
1.

Ich m u ß .je tz t ■gehen. Ich komme zu spät zum Bahnhof.


-> Ich m uß je tzt gehen, sonst komme ich zu spät zum Bahnhof.

a. Du m ußt klar sprechen. Die alte Dame versteht dich nicht, b. A nten muß
m ehr Sport treiben. E r wird dick. e. W ir müssen ein T axi nehmen. W ir ver­
späten uns. d. Das Kind muß je tz t schlafen gehen. Es kann morgen früh nicht
rechtzeitig aufstehen, e. Du m ußt noch jem and fragen. Du wirst dich nicht zurecht­
finden. f. Ich möchte ein ruhiges Zim m tr. Ich kann nicht gut schlafen, g. Der
W irt soll nicht auf Borg geben. Es ergeht ihm wie dem W irt „Zum Löwen“.

243
16*
2.

Du kommst m it uns. Bu bleibst allein zu Hause.


Entweder du kommst m it uns, ©der du bleibst allein zu Hause.
-+ Entweder kommst du m it uns, ©der du bleibst allein zu Hause.

*. Wir gehen morgen ins Konzert, Wir besuchen unsere Bekannten, b. Ich lese
abends ein gutes Buch. Ich sehe fern, e. Wir warten alle auf den Autobus. Wir
geben: zu Fuß noch Hause, d. Du rufst den Arzt nach Hause. Du gehst morgen
in die Poliklinik, e. Sie bezahlen gleich beide Flaschen. Sie bekommen keinen
Wein, y
3. *

Ich rief meinen Freund gestern abend an. E r war nicht m ehr zu Hause.
-* Als ich meinen Freund gestern abend anrief, war er nicht mehr zu Hause.

a. Peter war krank. E r durfte kein kaltes Wasser trinken, b. Margarete ging in
die Snhule. Sie begegnete einer Freundin* c. Vater kam v©n der Arbeit. Der
Fernsehfilm hatte schon begonnen, d. Ich war klein« Ich verkrachte oft meine
Ferien bei den Großeltern, e. Die Gäste traten ins Wohnzimmer. Das Kind spielte
noch m it dem elektrischen Zug. f. Wir machten im Sommer eine Heise m it dem
Auto durchs Land. Das W etter war sehr ţchen. g. Ich wandte mich um. Ich
sah, was geschehen war. h. M utter sah, daß die" Kindejr das Radio kaputtgem acht
hatten. Sie %urde böse.

4,

Tony besuchte (ins. E r brachte meiner M utter Blumen,


r» Als uns Tony besuchte, brachte er meiner M utter Blumen.
Tony brachte meiner M utter Blumen, als er uns besuchte.

a. Till Eulenspiegel kam in eine kleine Stadt. Es war sehr heiß. b. E r ging in den
Hinterhof eines Wirtshauses. E r fand zwei leere Flaschen, c. Till wandte sich
um. Der W irt rief ihm nach. d. Till hörte das. E r zog aus der W estentasche
eine Flasche hervor, e. Der W irt sah, daß Till kein Geld hatte. E r wollte die
Flasche zurück.
5.

Günther hat Ferien. E r fährt zu seinen Großeltern aufs Land.


(Immer) Wenn Günther Ferien hat, fährt er zu seinen Großeltern aufs
Land.
I________________ ;____________________________ £________________________ _
a. Das W etter war schön. Wir machten Ausflüge durch,den Wald. b. Auslän­
dische Touristen kommen nach Bukarest. Sie besuchen die Gemäldegalerie,
c. Die Schüler machen viele Fehler. Der Lehrer ist unzufrieden, d. Ich bin in
einer fremden Stadt. Ich finde mich schwer zurecht, e. Das" Kind bekom m t ein
Geschenk. Es dankt höflich, f. Sie lernte für ein Examen. Sie trank viel Kaffee,
g. Dr. Müller rief mich an. E r erzählte mir von alten Bekannten, h. Professor
Schulze nimm t an einer Konferenz in Bukarest teil. E r wohnt im Inter-Hotel.

244
6.
! Ich komme zu euch. Wir sehen zusammen, fern.
! -» Wenn ich ztit euchkcwiime, sehen wir zusammen fern.
I -* Wir sehen zifsaffimei» feisi, wenn ich zu euch kenuiie.
I_____________________________________________________________
a. Herr Meier geht morgens ins Büro. Seine Frau schlţft noch. b. Andrei wird
nächsten Menat hach Braşiftr fahren. Er. wird auch einen. Auszug nach Poiana
Braşov machen., Freunde «ätzen bei einer Tasse Kaffee. Sie erzählen v©n
der Schulzeit, d. Er kommt nachmittags nach Hause. Sie w artet auf ihn mit
dem warmen ihnen, e. Ich habe nächstes Jahr Urlaub. Ich will mit dir ans H eer
fahren.
7. Antworten S ie! Verwenden. Sie «e*|» oder als!
a. Wann gehtm an zuntA rztf (krank sein) b. ţV'ann haben Sie ihn gesehen? (er Jjj
Bukarest sein) c. W ann sieht er fern? firttmer — Zeit haben) d. W ann-hast du dir
diesen Füller gekauft? (mdiftrh Füller — nicht mehr finden) e. Wartft erzählte er
dir von der Ihmătlischen Volkskunst? (it*h — ihn besuchen) Î. VSfohn bekam sie
schöne haben) g. Wann freut sich der Lehret?
(die Hörer — keine Fehi®r,mÄeh*^) h. Wann will 'HU Eulenspiegcl den Wein bezah­
len? (morgen —>tiim Frühstück kommen)
8. wenn, oder wann?
a. Weißt du, ... Professor Braun nach Bukarest kommt? b. Immer ... es regnet,
ziehe ich diesen Regenmantel an. C. Ich gehe in den Park, ... ich mit der Arbeit
fertig werde, d. Ich kann nicht wissen, ... ich mit der Arbeit fertig werde, e. — ...
machst dk Licht? — ... es dunkel w ird. f. — ... besorgst du die Theaterkartenr — ...
ich von der Fakultät nach Hause komme. g. Sie konnte mir nicht sagen, ... ihr
Mann nach Hause kcwnölt. h. Ich kann nicht arbeiten, ... immer wieder das Tele-
fon klingelt. ..
9. Verzichten Sie auf den Infinitiv!

Er will jetzt nach Hause gehen.


E r will je tz t nach Hause. - /

a. E r will ein Glas Bier trinken, b. Erika und Martin wellen ins Gebirge fahren,
Sabine und Ulrich wellen ans Meer fahren, c. Der Gast will ein Stüclc Obsttorte
essen, d. Rolf will Milch haben, und Ernst will Tee haben, e. Willst du Karten
fürs Konzert kaufen? ţ Sie wellen ein Zimmer mit Aussicht in den Garten haben.
g. Klaus will heute abend ins Kino gehen, h. Ich will einen neuen Mantel kaufen.
10F

— W arst du jeljemals in der Gemäldegalerie?


— Ich war nie (niemals in der Gemäldegalerie.

a. Hast du je/jemals ein deutsches Buch gelesen? b. Fährst du je/jemals im Früh­


ling ins Gebiţge? c. H at sie je/jemals Angst vor Hunden gehabt? d. Trinkst du
je/jemals Kaffee am Abend? c. Ißt du je/jemals Schnitzel am Morgen? f. H abt
ihr je/jemals euren Urlaub im Donaudelta verbracht? g. Hat er je/jemals gelogen?
h. Durfte der Hund je/jemals ins Haus kommen?

245
11. S e tz e n Sie in den Im p e ra tiv !

(schreiben) ... die Übung!


-* Schreib die Übung! T
-* Schreibt die Übung!
-►Schreiben Sie die Übung!

a. (bilden) ... Sätze m it den neuen W örtern! b. (übersetzen) ... den T ex t ins Deut*
sehe} (h ab e n )... keine Angst! d .(s e in )... aufmerksam! e. (lesen) ... diese Novelle
von Gottfried Keller! & (habend ein bißchen Geduld! g. (nehmen) ... ein Taxi
bis Zuth Bahnhofl h. (fahren) ... m it dem Trolleybus, nicht m it der Straßenbalm l
i. (abgeben) ... Mantel und H ut an der Garderobe...! j. (ausfüllen)... dieses For­
m ular...! k. (sein) ... nicht m ehr böse! 1. (sich verspäten) ........ nicht!
12 .
j: T ante Olga hat zwei Neffen.
........ schenkt sie Schokolade^ ......... Bonbons.
i Bern einen schenkt sie Schokolade, dem anderen Bonbons.

a. Peter h at zwei Füller. ... ... ist schwarz, ...... ist blau, b........... Haus ist aus
OUenien, ........ aus der Dohrudscha. c. Hans h at zwei Freunde. Mit ... ... spielt
er Schach, m it ... K arten, d. Cârmei) h at zwei Blusen bekommen. Die Farbe
........ gefällt ihr nicht, die F a r b e ........ M nicht mehr modern, e........... Kollegen
wollen einen Ausflug ins Gebirge machen, ........ wollen an» Meer fahren, f. Hilde
)iat zw ei Jungen. Die Noten ... ... Jungen sind gut, die N ö te n ........ Juhgen sind
schlecht^ g . ....... Freund schicke ich einen Luftpostbrief, ... ... einen Einschreibe­
brief. h. Nicht alle Gäste mögen Bier. F ü r ........ habe ich Bier, für ... Cola.
i........... W irt gab auf Borg, ... ... wollte nicht auf Borg geben, j. Der W irt
hatte viele Fässer. In ........ war Wein, in ........ Bier.
13.

Ich kenne ihn. (ein guter A rzt) E r ist bekannt, (ein guter A rzt)
-* Ich kenne ihn als einen guten Arzt. ->• E r ist als ein guter Arzt bekannt.

a. M artha ist bekannt, (eine gute Schülerin) b. Afle kennen Peter, (ein tüchtiger
Arbeiter) e. Professor W inter ist bekannt, (ein gute? Atomphysiker) d. Alle im
Bür® schätzen Herrn Weber, (ein guter Kollege) e. Ich kenn« Lotte, (ein fleißiges
Mädchen) f, Tony ist bekannt, (ein fleißiger Schüler)
14. A ntworten Siel
a. Wie war das W etter, öl* TOI Eulenspiegel; in die kleine S tadt kam? b. Wollte
er etwas essen? (, Wi fand TOI die zwei leeren Flaschen? d. Was" machte er mit
den Flaschen? e. W as für ein Mensch war der W irt? f. Was rief dar W irt Till
nach, als dieser Weggehen wollte? g. Wie erging es dem W irt „Zum Löwen“ ?
h. W as ta t TOI, als der W irt die Flasche zurück wollte? i. Was h at Till an dem
heißen Sommertag ge tranken?
15. Übersetzen Sie!
A. a. Mie nu-mi place teatrul, în schimb ml duc cu pl (leere la concerte, b.
Intr-un geam antan vai Îm pacheta lucrurile mele, Iftcelălalt lucrurile tale. Ci Am
com pletat un ferottijar fi m-aitt duS Cu el la recepţie, d. El este cunoscut drept

246
un foarte bun medic. e. Vinzătoarea a fest foarte drăguţă. Ea mi-a Îndeplinit
imediat dorinţa, f. El a tras din asta o bună Învăţătură.
B. a. Clnd m-am Întors, am zărit-o pe Mara. b. Glnd îmi aduci cartea înapeif
îţi vei da aceste reviste, c. Nu ştii clnd va avea lec această conferinţă? d. Clnd
Susanne a fost la ‘Bucureştii şi-a Cumpărat o frumoasă farfurie de (din) ceramicii
neagră, e. Clnd a fost construită această frumoasă biserică de (din) lemn? f. Mereti
clnd lntlrziam, mama mea era supărată.

Merken Sie sich!

Der W irt uvar weit und breit als ein großer Geizhals, bekannt.
Hab nur keine Angst I
E r gab nie etwas auf Borg.
Daraus habe ich «ine Lehre gezogen!
EINE ERFREULICHE BEGEGNUNG 28 A

( Andrei begegnet Radu auf der Straße, Sie haben seit der Schulzeit nichts
■mehr voneinander gehört. 3 a beide Freunde Über das unerwartete Wiedersehen
erfreut Sind, beschließen sie, zusammen in ein Cafi zu gehen und ein wenig mitein-
ander zu sprechen.)

Andrei: Komm, Radu* hier uün die Ecke latin man guten Kaffee trinken. Ich
möchte, daß du trilr bei einer Tasse Kaffee etwas von dir erzählst. Es ist doch
so lange her, seitdem wir ans zuletzt gesehen haben.
Radu: Du hast recht. Während der Schulzeit waren wir fast den ganzen Tag
zusammen. Wir saßen immer nebeneinander in einer Bank, wir hatten einen
gemeinsamen Heimweg, und nachmittags halfen wir einander bei den Auf­
gaben.
Andrei; Ja,jo, und alle Filme sahen wir uns auch zusammen an . . . Stell dir vor,
Radu, fast sechs Jahre sind vergangen, seit wir das Abitur abgelegt haben.
Unglaublich, wie die Zeit verstreicht! Sag mir, was hast du seither gemacht?
Radu: Nach dem Abitur bin ich an der Handelsakademie angekommen, habe fünf
Jahre lang'studiert, und im vergangenen September habe ich mein erstes
Gehalt als Wirtschaftswissenschaftler bekommen.
Andrei: Schön! Dein Traum ist folglich in Erfüllung gegangen. Wo arbeitest du
nun?
Radu: Ich bin einem Außenhandelsunternehmen zugeteilt worden. Die Arbeit
dort 'gefällt mir sehr. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft ich dir in
Gedanken dafür gedankt habe, daß du mir während der Schulzeit bei Fremd­
sprachen geholfen hast. Wenn man in einem Unternehmen für Außenhandel
arbeitet:, muß man Fremdsprachen beherrschen.
Andrei: Das ist doch selbstverständlich!
Radu: Zuweilen muß ich Obersetzungen machen, und zwar aus dem Rumänischen
ins Deutsche oder Ins Englische, und umgekehrt.
Andrei: Was für Übersetzungen?
Radu: Verträge zwischen unserem Unternehmen und den Partnerfirmsn, ver­
schiedene Prospekte und Fernschreiben.
Andrei: Schriftliche Übersetzungen, also? Das ist doch nicht so schwer! Es gibt
doch SüChr viele und gute wirtschaftliche und technische Wörterbücher. Falls
‘du auf unbekannte Wörter stößt, kannst du doch in Wörterbüchern nach-
scliiftgpn.
Radu: Dtjr: konţmt es n a t f l f ö li1eicht vor. Du hast im m er bin fehlerloses Deutsch
gesprochen, und auch dein Englisch war gut. Aber bis je tit habe nur ich
erzählt. Von dir weiß ich noch fast nichts. Was hast du seit dem A bitur
gemacht.? >■
Andrei: Das, was ich mir immer gewünscht habe, und zwar habe ich Germanistik
studiert« D is Aufnahmeprüfung, die ich ablegen mußte, war nicht leicht.
Ich habe sie aber bestanden.
Radu: Wie lange hast du studiert?
Andrei: Vier Jahre lang. Danach wurde ich einer'Schule als Lehrer zugeteilt.
R a d u Wie gefüllt es dir dort?
Andrei: Sehr gut. Die Arbeit m it Kindern ist meiner Meinung nach das Schönste,
was es gibt. Du w eilt döch, daß ich Kinder Immer gern gehabt habe.

248
Radu: Und wie verbringst du deine .Freizeit?
Andrei: Ich lese, ich gehe ins Theater oder ins Kino, ich mache Ausflüge. Ich
arbeite auch als Dolmetscher, wenn internationale Kongresse und Konferen­
zen bei uns stattfinden.
Radu: Als Dolmetscher? Das muß sehr interessant sein. Erzähle mir bitte, wie du
das machst 1
Andrei: Das Übersetzen in Kabinen ist keine leichte Arbeit. Man muß sich sehr
konzentrieren, nur so kann man die Reden fehlerlos und genau in einer anderen
Sprach« wiedergeben. Wir übersetzen nicht konsekutiv, sondern simultan,
was eigentlich schwerer ist.
Radu: Ich verstehe nicht recht. Willst du mir das bitte erklären?
Andrei: Bei der Simultanübersetzung spricht der Dolmetscher im gleichen Rhyth­
mus wie der Redner. E r sitzt in der Kabine, verfolgt die Rede im Kopfhörer
und übersetzt direkt ins Mikrophon. Die Gäste, die die Sprache des Redners
nicht verstehen, schalten ihre Kopfhörer ein und verfolgen die Übersetzung.
Radu: In welche Sprache übersetzt du?
Andrei: Aus dem Rumänischen ins Deutsche.
Radu: Etwas, was ich aber noch nicht ganz verstehe, ist das: wie übersetzt du,
im Falle daß der Redner, sagen wir, Italiener ist.
Andrei: Dann schalte ich schnell auf die rumänische Kabine um, denn dort gibt
es Übersetzer für sehr viele Sprachen. Ein Kollege, der Italienisch versteht,
übersetzt aus dem Italienischen ins Rumänische, und ich übersetze weiter
aus dem Rumänischen ins Deutsche,
Radu: Wenn aber ein Deutscher eine Rede hält, dann kannst du dich ein bißchen
ausruhen, nicht wahr?
Andrei: Nein, weil ich dann aus dem Deutschen ins Rumänische übersetzen muß.
Siehst du, das ist gar nicht so einfach.
Radu: Einfach nicht, aber bestimmt sehr schön und interessant.
Andrei: Ich weiß nicht, ob ich klar genug war. Wenn du aber Lust hast, so kann
ich dich einmal mitnehmen. Du kunnst dann bei mir in der Kabine sitzen
und alles verfolgen.
Radu: Prima! Das ist sehr lieb von dir! Tch nehme deine Einladung gern an.

W W -----W
28 B
1. Valenz
A. Verben
bestehen N, A a reuşi N , Ut + A
Georg hat die Prüfung bestanden. Georg a reuşit la examen.
z u teilen N, Â, D a repartiza N , A , la + A
Die Kommission teilte Andrei einer Comisia l-a repartizat pe Andrei la o
Schule zu. şcoală.
n a c h schlagen N, (A), (in + D) a căuta N , A , in + A
Der Schüler schlägt (ein Wort) (im Elevul caută un cuvint in dicţionar.
Wörterbuch) nach.
Obs. Complementul prepoziţional se referă la: dicţionar, lexicon, etc.
stoßen IN', auf + A a se lovi N , de + A
Der Schüler ist auf ein unbekanntes Elevul s-a lovit de un cuvint necu-
W ort gestoßen. noscut.
a da N , de/peste + A
Elevul a dat de/peste un cuvint
necunoscut.
übersetzen N, Â, (aus + B ), a traduce N , A , (din + A ),
(in + A) (in + A )
Radu übersetzt den Vertrag (aus dem Radu traduce contractul (din ger-
Deutschen) (ins Rumänische). mană) (in rom&nă).
Obs. Verbul übersetzen e considerat tetravalent, el puttnd fi construit cu patru părţi
de propoziţie (-» 11 Bl).
u m schalten N, auf + A a comuta N , la -f A
Der Übersetzer schaltet auf eine an- Traducătorul comută la o altă cabină.
dere Kabine um.
(vezi G 134)
B. Adjektive
erfreut über + A bucuros de + A
Die Freunde sind über das Wieder- Prietenii slnt bucuroşi de revedere.
sehen erfreut.
( vezi G 135)
2. seit — seitdem — seither

Ich kenne Professor Meyer seit seiner Übersiedlung in


dieses Haus.
seitdem ) er in dieses Haus
übersiedelt ist.
E r ist in dieses Haus übersiedelt, seither kenne ich ihn.

seit „de“, „de la“, „din“, seit/seitdem „de cind“ şi seither „de atunci“ se folosesc
pentru a exprima raporturi temporale.. •
seit se poate folosi a tit cu funcţia de prepoziţie, cit şi de conjuncţie.
— seit ca prepoziţie cere cazul dativ (-* 7 B5)
— seit/seitdem slnt conjuncţii subordonatoare ce introduc propoziţii tem po­
rale secundare.
— seither este adverb conjuncţional. Introduce o propoziţie principală. Este
urm at nemijlocit de verbul conjugat (-» 2 3 B34). (vezi G 92, 93, 100)

250
3. seit w a n n — se itd e m /seit de cînd
a. Seit wann raucht er? De cînd fumează?
b. Ich weiß nicht, seit er raucht. Nu ştiu de cînd fumează.
c. Er raucht, seitdem ich ihn kenne. Fumează 11 cunosc,
d. seit

seit wann introduce întrebări directe (ex. a. -*■ 7 B8) şi indirecte (ex. b.). ,
seitdem şi seit introduc propoziţii temporale secundare (-*• 28 B2).
4 . P r o p o z i ţ i a c o n d iţio n a lă r e a lă

A. Wenn du mir ihre Telefonnummer gibst, rufe ich sie an.


Falls
Im Falle daß
Ich rufe sie an wenn du mir ihre Telefonnummer gibst,
falls
im Falle daß
B. Wenn du gut Deutsch kannst, ( s o ) kommt dir der Text leicht Vor.

Falls
Im Falle daß

1. wenn, falls „dacă“ şi im Falle daß „în caz că“ sînt conjuncţii subordona-
toare care introduc propoziţii condiţionale reale.
Propoziţiile condiţionale răspund la întrebarea: U n te r w e lc h e r B e d i n g u n g ? „cu ce
condiţie ?“
2. Dacă propoziţia condiţională este prepiasă, în propoziţia principală poate
apărea pe primul loo cuvtatul corelativ so (sau dann) „atunci“, ( v e z i G 106)
5. wenn (-> 27 B2, 28 B4)

A. Ich arbeite als Dolmetscher, wenn in Bukarest Kongresse


stattfinden.
B. Du kannst als Dolmetscher arbeiten, wenn du eine Fremdsprache
beherrschst.
falls
im Falle daß

wenn introduce:
1. propoziţii temporale (pct. A. -►27 B2)
2, propoziţii condiţionale (pct. B. -+ 28 B4)
Cînd verbele sînt folosite ]a indicativ prezent, de multe ori cele două tipuri de
propoziţii secundare se pot confunda.
Dacă wenn poate fi tradus prin „cînd“, „ori de clte ori“, atunci propoziţia respec­
tivă este temporală, iar dacă se traduce prin „dacă“, „în caz că“, „în cazul in
care:‘, atunci este condiţională.
6. dacă

a. Nu ştiu, dacă el învaţă bine. lehr weiß nicht, ob er gut lernt.


b. Mă bucur, freue mich, wenn

251
V

Cuvtntului „dacă“ li corespund In germană ob şi w e n n .


— o b se foloseşte pentru a introduce In special propoziţii interogative indirecte
(ex. a.) (-* 2 2 B2)
— w e n n se foloseşte pentru a introduce propoziţii condiţionale (ez. b.) (-> 28 B4).
In acest caz este substituibil prin fa lls sau im F a lle daß.
7. Prenumele relativ w as (-» 24 B6)
A. a. Das, was du mir gesagt hast, ist richtig.
b. Alles, interessant.
c. Nichts, wahr.
d. E r sagte mir etwas, was dich auch interessiert.
e. » vieles, sehr richtig war.
f. Das ist das Beste, "Was du tun kannst.
das Schönste, es gibt.
B. a. Peter lernt-fleißig, was die Eltern sehr freut.
b. Er übersetzt nicht kon- eigentlich schwerer ist.
sekutiv, sondern simultan,

1. Was ca pronume relativ se foloseşte după


— prenumele demonstrativ das
— pronumele nehotărlte: a lle s, n ic h ts , e tw a s , vieles
— un adjectiv neutru la superlativ* substantivat, (pct. A.)
2. W a s se poate referi şi la toată acţiunea exprimată In propoziţia regentă,
(pct* B.)
8. beide

a. Beide Jungen können zweiFremdsprachen.


a \ Beide ----- —
b. Beiden Jungen gefallen gute Filme,
b'. Beiden --—

Pronumele beide „amlndoi‘7 „ambii*, ,,aihliiriouä‘7„*inbbie“ se referă la două fiinţe


sau lucruri care sint presupuse ca fiind cunoscute. '
Acest pronume se declină CU terminaţiile arttCbluhii hotărit la plural, şi poate fi
folosit atît adjectival (ex. a., b.)t cit şi substantival (ez. a'., b'.). (vest G 40, 75)
9. Pronumele reciproc1

A. Die zwei Kollegen helfen einander bei der Arbeit*


Kolleginnen
Mädchen
Freunde Heben sehr.
Freundinnen
Mädchen
B. Andrei Und Radu gehen miteinander ins Cafe.
saßen nebeneinander in einer Bank.

1. Pronumele einander exprim i raporturi de reciprocitate. Este invariabili


avlnd aceeaşi formă pentru cele trei genuri şi valoare atît de acuzativ cit şi dc
datiV (pct. A.).

252
einander se traduce, în funcţie de caz fi gen, prin „unui altuia“, „una alteia",
„euiii altera“, „unele altera“ sau „unul pe altui)“, „una pe alta“, „unii pe alţii**,
„unele pe altele“.
2. Prenumele reciproc se Întrebuinţează deseori compus cu prepoziţii (pot. B.);
mit -f- einander -* miteinander (unul cu altul)
neben -f einander -*• nebeneinander (unul lîngă altul)
auf —j—einander aufeinander (unul pe/peste altul)
unter -f einander -» untereinander (unul sub altul)
nach -f einander -+ nacheinander (unul după altul)
von -feinender -» voneinander (unul de/despre altul) etc.
10. der Gedanke, -ns
Sg. N. der Gedanke, Pl. die Gedanken
G. des Gedankens der
D. dem Gedanken den
A. den Gedanken die
Substantivul der Gedanke „gindul“ prezintă o mică neregularitate la declinare, la
genitiv singular. (vezi G 49)
11. Cald — Kaffee
Das Cafi steht gleich um die Ecke. Der Kaffee schmeckt sehr gut.
Wir gehep in das Cafe. Wir trinken den Kaffee.
Substantivul Cafe (localul) este de genul neutru.
Substantivul Kaffee (băutura) este 4$ genul masculin.
12. Denumiri de popoare
A. Er ist Rumäne/Italie- B. Er ist Deutscher.
. ner.
Sie (ea) Rumänin/Italie- Sie (ea) Deutsche.
ncrin.
Sie (ei) sind Rumänen/Italie- Sie (ei) sipd Deutsche.
ner.
Sie (eie) Rumäninnen/lta- Sie (eie)
lienerinnen.
Wer ist dieser Rumäne/ Wer ist dieser Deutsche ?
Italiener? diese Deutsche?
diese Rumänin/
Italienerin ?
Wer sind diese Rumänen / Wer sind diese Deutschen?
Italiener?
Rumäninnen/
Italienerinnen?
Das Aut© des Ruujiänen/Italie- Das Auto des Deutschen ...
ne» ,;v. der
der Rumänin/Italie-'
ndrin , '■
Das Auto der Rumänen/ Italie- der Deutschen ...
n er...
Rumäninnen/
Italienerinnen . ..

253
1. Numele de popoare sînt, de regulă, substantive şi urmează regulile decli­
nării substantivelor comune ş.a.:
— după regula a 2-a (->• 7 B4B) se declină numele de popoare terminate în -e,
de ex.: ier Rumäne, ier Bulgare, der Chinese, der Franzose, der Jugoslawe, der
Mongole, der Pole, der Schwede, der Tschechoslowakc, der Türke, der Vietnamese.
Şi substantivul der Ungar se declină după regula a 2-a.
— după regula a 3-a (-+7 B4C) se declină numele de popoare terminate In
-er, de ex.: der Italiener, der Albanier, der Belgier, der Engländer, der Indonesier,
der Japaner, der Koreaner, der Kubaner, der Norweger.
2. der Deutsche, die Deutsche — ein Deutscher, eine Deutsche — die Deutschen,
Deutsche sînt adjective substantivate. Urmează regula declinării adjectivelor
( - 2 5 B5).
13. Denumiri de limbi

A. Er grüßt rumänisch/deutsch/italienisch.
auf rumänisch/deutsch/italienisch.
B. Er lernt Rumänisch/Deutsch/Italienisch.
spricht ein gutes Rumänisch/Deutsch/Italienisch.
Sein Rumänisch/Deutsch/Italienisch ist gut.
C. Das Rumänische/Deutsche/Italienische ist nicht schwer.
Er übersetzt aus dem Rumänischen/Deutschen/Italienischen ins Russische.

1. Pentru folosirea denumirilor de limbi ca adverbe —8 B7, 14 B12. (pct. A.)


2. Substantivele denumiri de limbi fără terminaţia -e (pct. B.) se pot folosi ca
atare ( —8 B7) sau împreună cu ţi® atribut (adjectiv sau pronume adjectival),
de regulă neînsoţite de articolul hotărit.
3. Forma în -e (pct. C.) se foloseşte întotdeauna cu articolul hotărît şi ne­
însoţită de atribut adjectival. Această formă urmează regulile declinării slabe a
adjectivelor ( — 13 B3).
4. Denumirile de limbi în -isch se formează din substantive nume de popoare
( —28 B12) prin omitere'a terminaţiei respective, de ex.: Rumân\/[ — rumänisch,
Italien\pV\ — italienisch. ( —26 B15)

28 C

1. Antworten Sie!

— Seit wann kann er Schi fahren? (Er war in diesem Winter in Predeal).
— Er kann Schi fahren, seit/seitdem er in diesem Winter in Predeal war.
a. Seit wann ist Mutter besorgt? (Du hast ihr keinen Brief geschrieben^ b. Seit
wann geht es der kranken Tante besser? (Sie war beim Arzt), e. Seit wann gehst
du so spät zu Bett? (Ich lerne für die Aufnahmeprüfung), d. Seit wann hat das
Kind wieder Appetit? (Es ist aus dem Gebirge zurückgekommen), e. Slit wann
spricht Ionel so gut Deutsch? (Er besucht die Kurse der Volkshochschule) I. Seit
wann hast du ihn nicht mehr gesehen? (Er ist in eine andere Stadt übersiedelt).

254
2.

E r ist im vorige» Monat übersiedelt. Ich habe ihn nicht m ehr gesehen.
^ Seit/seitdem eb ii» vorigen Monat übersiedelt-ist, habe kjh ihn nicht m eh r
gesehep.
E r ist im vorigen Monat übersiedelt, seither habe ich ihn nickt m ehr gesehen.

a. Ich rauche nicht mehr. Ich fühle mich besser, b. Mein ţVeund h at sich ein
neues Aut® gekauft. E r m acht viele Ausflüge, c. Si* trinkt abends keinen Kaffee
mehr. Sie kann besser schlafen, d. Meine G roßm utter war in Herculane. Sie leidet
nicht mehr an Rheuma, a. Radu h at das Abitur abgelegt. E r lernt für die Auf­
nahmeprüfung. I. Andrei ist berufstätig. E r muß früh aufstehen.
3. seit wenn, seit oder seitjseitdern?
a........... kennen Sie Bukarest? Ich kenne Bukarest, ... ich im vorigen Jah r mit
einer Reisegruppe in Rumänien war. b. Ich weiß nicht, ... ... er in diesem
Betrieb arbeitet, c. E r arbeitet dort ... vorigem Jahr. d. ... zwei Wochen habe
ich ihn nicht mehr gesehen, e...........tu t dem Kind der Magen weh? & W eißt
du. ....... ihm der Magen weh tu t? g. Der Magen tu t ihm weh, ... er Eis gegesse»
hat. h. ... einer Stunde wähle ich seine Telefonnummer, aber es ist immer besetzt.
1. ... er aus dem Urlaub zurüekgekommenÜst, hat er mich nur einmal angerulen.
4.

Ich habe Zejt. Ich rufe dich heut* nachm ittag an.
-* Wenn/Fajls: ich Zeit habe, rufe lebt dich heute nachmittag an,
-* Im Falle daß ich Zeit habe, ruf* ich dich heute nachmittag an.

a. Der Film gefällt dir. Ich gehe ihn auch sehen, b. Du wartest noch ein wenig.
Ich bringe dir das Buch. c. Das W etter ist am Sonntag schön. Wir machen einen
Ausflug ins Gebirge, d. Du gibst mir Marthas Telefonnummer. Ich rufe sie heute
abend an. e. Das Kind fühlt sich nicht gut. Du m ußt den Arzt holen, f. Der
Fernseher ist kaputt. Wir müssen ihn reparieren, g. In Predeal liegt kein Schnee.
W ir können nicht Schi fahren, h. Man treibt Sport. Man bleibt gesund.
5.

Das W etter ist schlecht. Wir bleiben zu Hause.


-* Wenn das W etter schlecht ist, so/dann bleiben wir zu Hause.

a. Der T ext ist zu schwer für dich. Ich kann dir bei der Übersetzung helfen.
b. Die Suppe schmeckt dir nicht. Du m ußt sie nicht essen, c. Eine Tasse hat
einen abgeschlagenen Rand. Man kann sich die Lippen, zerschneiden, d. Du
hast keinen Platz m ehr im Koffer für den dicken Pullover. Du m ußt alles um­
packen. e. Der Hund bellt zu laut. E r stört die Nachbarn, f. Du schreibst der
M utter nicht. Sie wird besorgt sein.
6.

Du sprichst lauter. Die Tante kann dich verstehen.


-* Wenn du lauter sprichst, kann dich die Tante verstehen.
-* Die Tante kann dich verstehen, wenn du lauter sprichst.

255
a. Wir warten nach lange auf ihn. Wir verspäten uns. b. Sanda ißt noch weiter
so viel Schokolade. Sie wird bestimmt dick. c. E b regnet nicht. Ich bleibe noch
eine Woche hier. d. Ich treffe ihn heute aut der Fakultät. Ich gebe ihm das deutsch-ru­
mänische Wörterbuch, e. Du willst dieses Theaterstück Beben, d u mußt dir
rechtzeitig Karten besorgen, f. Wir nehmen ein Taxi. Wir kommen dort recht­
zeitig an. g, Du lernst fleißig. Du bestehst alle Prüfungen.
7.; f\ ' " ■ '

(sich nicht gut fühlen) (gleich in die Poliklinik gehen müssen)


-►Wenn/Falls/Im Falle daß man sich nicht gut fühlt, muß man gleich in die
Poliklinik gehen.

a. (nicht fleißig lernen) (schlechte Noten bekommen) b. (zum Geburtstag schöne


Geschenke bekommen) (sich sehr freuen) e. (korrekt deutsch sprechen wollen)
(Grammatik gut lernen müssen) d. (nicht rechtzeitig aufstehen) (zu spät ins Büro
kommen) o. (in einem Text auf unbekannt? Wörter stoßen) (im Wörterbuch nacb-
schlagen) f. (die Sprache des Redners nicht verstehen) (den Kopfhörer einschalten)
.. 8, ... * ,

(sie — tragen) (şeii? nindern sei«)


Was sie trägt, ist sehr modern.
Alles, was sie trägt, ist sehr modern.

a. (sie — wollen) (sie ** auch machen) b. (er — beginnen) (er — auch beenden)
e. (die Kinder — kaputt machen) (der Vater — reparieren) d. (sie — erzählen)
(mart- - ihr; glauben) e. (H anne—sich wünschen) (ihr Mann — gleich kaufen)
f# (die Mutter ^ kochen) (sehr gut sdhinţţhen)
9.

(er — sagen) (wahr sein)


Vieles, was er sagt, ist wahr.*1
a. (der Mann — erzählen) (interessant sein) b. (Radu — übersetzen) (fehlerlos sein)
c. (Peter — gestern uns sagen) (wir — schon wissen) d. (sie — tun) (nicht richtig
sein) e. (mir sehr gut gefallen) (dir gar nicht gefallen)
10. wer ©der was?
a. ... diesen Text ohne Wörterbuch übersetzt, kann am besten Deutsch, b. ... sie
sich kauft, ist sehr praktisch und modern, c. Sie macht nur, ... sie, will. d. ... mit
der Arbeit schon fertig ist, darf schon nach Hause, e. Wir lernen in der Schule
das, ... nützlich ist. f. ... das Fenster zerschlagen hat, muß es bezahlen, g. ... sie
denkt, sagt sie laut. h. ... Sport treibt, bleibt gesund.
11. was oder das?
a. Es ist das Klügste, ../S ie tun können, b. Das schönste Geschenk, ... ich zum
Geburtstag bekommen habe, ist dieses Album, e. Das Schönste,... ich zum Geburts­
tag bekommen habe, ist dieses Album, d. ... sie kaufen will, ist sehr praktisch,
o. Das Gerät, ... sie kaufen will, ist sehr praktisch, f. ... schön ist, ist nicht immer
gut. g. Es gibt nichts, ... ihn nicht interessiert, h. Das ist ein Problem, ». ihn

256
sehr interessiert, i. P eter sagt alles, ... er denkt. J. Das Beste, du tun kannst,
ist auch w eiter gut und fleißig zu lernen.

12.

! Peter lernt fleißig. Auch Hans lernt fleißig,


j -+ Beide lernen fleißig.
I Dieser Junge lernt fleißig. Auch der andere Junge lernt fleißig,
j -+ Beide Jungen lernen Beißig.

a. Johann verbringt seiften Urlaub am Meer. Auch Oskar verbringt seinen Urlaub
am Meer. b. Die A rbeit dieser Sekretärin ist schwer. Auch die A rbeit de? anderen
Sekretärin ist schwer, c. Diesen Kollegen traf ich gestern auf der Straße. Auch
den anderen Kollegen traf ich auf der Straße, d. Ich gehe m it Anton oft ins Thea­
ter,; Auch m it Uwe gehe ich oft ins Theater, e. Der Onkel schenkt Erika eine
Puppe. Auch Helga schenkt er eine Puppe. J. Radu hat den T ext sehr gut über­
setzt. Auch Andrei hat den Text sehr gut übersetzt.
13.

Eva — Hannelare — bei der A rbeit helfen.


-* Eva und Hannelore helfen einander bei der Arbeit. â

a. der V ater — der Sahn — sehr lieben, b. Susanne ~ In g e — alles Gute wün
sehen, c. Roswitha — Dana — zu einer Tasse Kaffee einladen.

11. Ergänzen Sie zusammengesetzte reziproke Proliflhcn!

1 Sie telefonieren oft (der eine mit dem anderen),


j Sie telefoniereft oft miteinander.

a. W ir wußten lange Zeit nichts (der eine von dem anderen), b. In der Schule
sa len sic (der eine neben dem anderen), c. Die Kinder gehen in die Klasse (das eine
hinter dem anderen). <1. Die Krankenschwester ru ft die Patienten (den einen nach
dem anderen) ifis Sprechzimmer des Arztes, e. In der Goethestraße liegen die
Geschäfte (das eine bei dem anderen), f. Die zwei Freundinnen gehen oft (die eine
zu der anderen), g. Auf seinem Arbeitstisch liegen die Bücher (das eine über dem
anderen), h. Sic denken oft (der eine an den anderen), i. W ir werden vor dem
Eingang (der eine auf den anderen) warten.
15.

Er sprichf gut englisch.


-* Sein English ist gut.
! -♦ E r spricht ein gutes Englisch.

a. E r sp richt perfekt deutsch. e. Er spricht sehr gut portugiesisch.


b. korrekt russisch. f. schlecht arabisch.
c. ' schön französisch. f. wunderschön italienisch.
d. fehlerlos spanisch. h. literarisch rumänisch.

257
\ T '- r Limba germani. CUfS pritfic. voi. 1
16.

jBieşCr Pelm eischer .kann Deutsch und Rumänisch.


J R r übersetz! au s dßifl B ţu ts ^ v e ş iim n ü m in isc h c und aus dem Rum änischen
iris Beutsmc.

a. Dieser Dolmetscher kann Rumänisch und Bulgarisch.


b. Russisch und Mongolisch.
e*. Spanisch und Griechisch.
d. Englisch und Norwegisch.
e. Französisch und Albanisch.
f. Deutsch und Isländisch.
g- Portugiesisch und Türkisch.
h. "Chinesisch und Koreanisch-
i. Polnisch und Japanisch
j- Dänisch und Schwedisch.
k. Tschechisch und Ungarisch.
1 Holländisch Und Filmisch.
17.

rumänisch
-* Seine M uttersprache ist Rumänisch, Elf is t Rumäne.
-* Ihre M uttersprache ist Rumänisch. Şic ist Rumänin.

a. englisch b. norwegisch c. albanisch d. deutsch c. tschechisch f. mongelisch


g. russisch h. polnisch i. chinesisch;; j. japanisch k. französisch.
18. Antworten Sie;!
a. Şerb; wann haben Andrei ußR Rf'du nichts m ehr voneinander gehört? b. Warum
wellen die F re u n d e in s Cafl gehen? Was tcteij Andrei und Radu während der
Schulzeit? d. W as hăt Radu nach dem A bitur gemacht ? e. Wo arbeitet er jetzt?
W ăstRŢiţjbersetzuiigeu m u i er.off machen? f. Was h a t Andrei studiert?W o arbeitet
e r jetzt? g. Wie gefällt ihm die Arbeit; m it Kindern? h. Was m a ch t‘Andrei in
d e r Freizeit? I, Wie Übersetzt mgit; auf Rangressen und internatiorialen Konfe-
rgäzen? j. Wa4i:heifit ^blmnlta'nesg'DberşetzenŞ? kih|Vas; machen die Gäste, we&n
sie die Spreche eines Redners- Verstehen? ';..
19. Übersetzen S ic!
A. a. Spune-mi, dacă poţi veni mtine cu mine la cinema. 1). Mă bucur foarte
mulţi 'dacă pelr.ive^^jp^e^^.im ihltila cinema. & Dacă vrei, pat să-ţi las cartea
plnă poirniine. d, lntreabd-1, dacă vrea dicţionarul rpmăii-german sau german-
român. e. Nu ştiu, dacă vremea estc frmnoasă la munte. f. Toţi colegii vor pleca
dttipiiică la Munte, dab$-vremea eSfcO frumoasă.
B. a. Nu pot să-ţi spun exact de clmi fumez. b. Nu mai pot cînta frumas
de cindhumfz atîl.de mwt, 0» De" clnd a Venit de Io Gpvora, bunica şe simte mai
bine. d. De elnd eşti *$$? O, Nu ştiu de eînd |t»rează: Râul ca tŢpnslator la con­
grese internaţionale, f . D ecin d exersezi Âţai iUHÎt vorbeşti osţgeljiBană mai bună.
C. a. Cunosc o eafenea foarte bană aici dţipă colţ. b. Acolo se bea o cafea
foarte bună. ţ , Ctnd dai poiţe un cuvlnt necunoscut, caută-1 în dicţionar, d. prie­
tenul meu a fost. repartizat la o Întreprindere de comerţ exterior, e. Dacă nu

25S
cunoşti limba vorbitorului, poţi urn iţii discursul la cască. f. Comută cabina
cealaltă! Acolo se traduce din franceză in română.

Merken Sie sich!


............................................................ ......................... ......................................................................... ..».şi,............................................. ................................... / .........j.

Sie gehenzusam m en in ein Cafi.


S ie t r i n k e n z u s ă m m e h e i n e n K a f f e e .
E r h at das A bitur im verigen Jahr abgelegt.
Unglaublich, wie die Zeit vergeht/verstreicht!
\ Sein Traum ist in Erfüllung gegangen.
E r h a t es geschafft!
E r wurde einem Unternehmen zugeteilt.
Das ist deck selbstverständlich!
E r spricht ein fehlerloses Deutsch.
Prima! Das ist sehr lieb ven dir.
Ich nehme deine Einladung gern an.
RÜCKSCHRITT UN® FORTSCHRITT 29 A
nach H. BRUCK

Ein Pferd und ein Esel mußten immer einen breiten Fluß überqueren, weil
sie zu einer Mühle wellten, die jenseits dieses Flusses lag.
Da erblickten sie eines Tages eine neugebaute Brücke, die es bis damals
an jener Stolle nicht gegeben hatte. Das schien ihnen recht merkwürdig. .
„Ei, ist diese Brücke praktisch!“, sagte das Pferd. „Ich habe schon manche
davon sprechen hören. Wir haben nun die Möglichkeit, schnell und trecken ans
andere Ufer zu gelangen.“

„Wer hat denn die Brftcke da bauen lassen! Seit wann besteht sie nur?
Meiner Meinung nach ist so ein Ding überflüssig“, brümmte der Esel. „Es füllt
mir gar nicht ein, sie auch zu benützen. Ich habe nie moderne Sachen gemocht.“

260
„Esel, ich warne dich davor, das Wasser ist hier tief!“, sagte das Pferd.
„Da der Fluß ausgebaggert und schiffbar gemacht worden ist, hat man die neue
Brücke errichten müssen. Ich bestehe darauf, daß wir sie benützen.“
„Rede doch kein dummes Zeugl“, antwortete der Esel mürrisch. „Mein Vater,
mein G roßvater, ja sogar mein Urgroßvater — alle haben immer durch den
Fluß waten können. W arum soll gerade ich davon abweichen? Ich will nicht
über die Brücke.“
Daraufhin sprang der Esel ins Wasser und ertrank, denn er konnte nicht
einmal schwimmen.
So etwas hat natürlich nur einem blöden Esel passieren können.

29 B
1. Valenz
sprechen N, mit + D, von -h D a vorbi JV, cu + A , de + A
Ich spreche m it meiner Freundin Eu vorbesc cu prietena mea de tine.
von dir.
Obs. mit + Djcu + A pot dispărea in cazul in care N este la plural:
Wir sprachen von dir. Noi am vorbit do line.
gelangen N, Dir d ajunge JV, Dir
Sie gelangten ans andere Ufer. Ei ajunseră po malul celălalt.
warnen N, A, vor + D a avertiza JV, A, de + A
Das Pferd warnte den Esel vor der Calul l-a avertizat pe măgar de
Gefahr. pericol.
a b weichen N, von + D a se abate JV, de la + A
E r ist [nie] von der Regel abgewichen. El [nu] s-a abătut [niciodată] de la
regulă.
ertrinken N a se îneca JV
Der Esel ist [im Fluß] ertrunken. Măgarul s-a înecat [in rîu].
lassen N, inf-zu (-» 16 B 9A) a pune JV, A , săja cere JV, D, să
Der Lehrer lä ß t die Schüler übtr- Profesorul ii pune pe ele vi/le cere
setzen. elevilor să traducă.
bestehen N, Temp a exista JV, Temp
Diese Brücke besteht seit einem Acest pod există de o lună.
Monat.
bestehen N, auf + D a insista JV, asupra -f- D
E r besteht auf seiner Meinung. El insită asupra părerii sale.
( vezi G 134)
2. lassen
a. Die M utter läßt die Tasche auf dem Tisch.
b. das Kind zu Hause.
c. b m it dem Hund spielen.
d. in den Park gehen.
e. Der Lehrer die Schüler ein D iktat schreiben.
f. Der Volksrat eine Brücke über den Fluß bauen.
f Der Vater den Wagen im Autoservice waschen.
Verbul lassen se foloîeşte ca
— verb predicativ, fiind tradus prin „a lăsa“ (ex. fe.)
— verb modal, în tre b u in ţat cu infinitivul fără *u *1 *itui verb avind sen­
surile de
— „a lăsa“, „a perm ite“, „a adm ite“, „a d a v o ie “ {ex. c. d.)
— „a pune“, „a dispune“, „ a cere“ (ex. e., f.)
Uneori lassen nu se traduse în lim ba română. Doar verbul la infinitiv se redă
prin echivalentul său la o ferm ă conjugată (ex. g. „T ata îţi spală maşina la
service .“/„T ata pune să i se spele maşina.“).
3. Perfectul şi m ai mult ca perfectul (com pletare) ( - * 1 7 1 3 )
A. Verbele modale
Ich habejhatte früher sehr gut Englisch — — — j g e k o n n t ,
englisch sprechen \gţkannT\ k ö n n e n .
D u hast/hatlest es dach nicht — — g e d u r ft.
machen [g e d u r ft ] d ü r fe n .
E r hat/hatte das bestim m t nicht *--------- g e w e llt.
sagen Igcwnttfl wallen.
W ir haben/halten nie Suppe — - g e m a c h t.
• essen [ g ä *m c fv | » lö g e n .
Ih r habt/hattel schnell nach Hause ------ gemu Şt,
gehen ^ e j a u f t r l a iü s s e a .
Sie haben/hatlen um 7 Uhr kämmen g S s o tä tr ' s o lle n .

1. Verbele m adale, întrebuinţate predicativ (fără infinitivul unui alt verb),


ferm ează perfectul şi mai m ult ca perfectul în med regulat: haben ■+• partici­
piul 2. Verbul sellen nu se foloseşte, de regulă, ca verb predicativ.
2. Verbele modale Întrebuinţate In prepeziţie eu infinitivul unui a lt verb,
farm ează perfectul şi mai m u lt ca perfectul cu babea + infinitiv (in lac de
participiul 2 ). Cadrul verbal este; prin u rm a re : alcătuit de habea la ferm a ceres-
punzăteare şi de cele dauă infinitive (infinitivul dublu). Infinitivul verbului
modal stă in urm a infinitivului verbului predicativ.
B. lasse»

Die M utter • hatjhatte die Tasche auf dem Tisch gelassen.


Die Kommission eine neue Brücke bauen jgjuässcfij lassen.
1. Verbul lassen^ întrebuinţat predicativ, formează perfectul şi mai m ult
ca perfectul în med regulat.
2. Verbul lassen, în tre b u in ţat în propoziţie cu infinitivul unui alt verb
ferm ează perfectul şi mai m ult-ca perfectul ea verbele raadale ( -* 2 9 B 3 A 2).
C. Verbele percepţiilor senzoriale

Ich habe/hatfe den N uehbarr gesehen.


ţehiirl.
ihn kommen ‘ sehen.
hären.
Verbele percepţiilor senzoriale folosite in propeziţie cu infinitivul unui a lt verb
formează perfectul şi mai m ult ca perfectul ca verbele madalc ( - ♦ 2 9 B 3 A 2).

262
4. Infinitivul cu zu (-* 16 B 9B)

Ich habe keine Zeit zu schlafen.


, heute abend ins Kino zu gehen.
W ir haben die Möglichkeit zu studieren.
Deutsch zu lernen.
Infinitivul cu zu se foloseşte şi după anum ite Substantive. (vezi G 31)
5. sensurile cuvtntului da

a. Da IHier ist kein Platz mehr. a'. Der Platz da /hier ist besetzt.
b. Dajßort steht eine neue Brücke. b \ Die Brücke da/darf ist neu.
c. D a//» diesem Augenblick begannen alle zu lachen,
d. B ajWeil, er krank war, m u lte er zu Hause bleiben.
e. Ich kaufe ihr ein Fahrrad. D a//« diesem Fall freut sie sich bestimm t sehr.

In funcţie de context, cuvlntul da poate avea mai multe sensuri, fiind tradus
prin
. — „aici“ (ex. a.), „de aici“ (ex. a'.), „acolo“ (ex. b.), „do acolo“ (ex. b'.)
— „atunci“, „In acel m om ent“ (ex. c.)
— „lntruclt“, „fiindcă“, „deoarece“ (ex. d.)
— „!n acest caz“, Âjn aceste împrejurări“ (ex. e.)
6. mancher, manche, manches; manche
x
a. Manches K ind mag Milch nicht.
a'. Manches ------
b. Manchem K ind schmeckt
b'. Manchem -------
c. Manche Kinder mögen
c'. Manche •• .■
d. Manchen Kindern schmeckt
d'. Manchen —------- •

Pronumele neîiotărît mancher, manche, manches; manche se foloseşte atît adjec­


tival (ex. a., b., c., d.) cit şi substantival (a',t b'., c'., d',). Se declină ca articolul
h e tirlt.
Folosit la singular, se traduce de regulă prin „cite un“, „cite o“, iar 1 a
plural prin „unii“, „unele“, „cîţiva“, „cîteva“.
7. scheinen

a. Die Sonne scheint.


b. Der Schüler krank zu sein.
c. Der Kranke Fieber zu haben.
d. Diese Sache (m ir) merkwürdig.

Verbul scheinen se traduce In funcţie de context prin


— „a străluci“ (ex. a.)
— „a părea“ (ex. b., c., d.). In această accepţiune se construieşte cu infi­
nitivul cu zu al unui verb (ex. b., i&) sau cu un adjectiv şi eventual cu un
complement la dativ (ex. d.).
2 63
8. Sache — Bing —>Zeug

a. Biese Sache Ist praktisch.


b. Dieses Ding
c. Zeug
d. Was ist das fü r eine Sache?
e. ein I)iag?
f. Zeug?
g. E r spricht nur dummes Zeug.
h. bringt das mite in den Hof.

în treb u in ţate eu censul lor concret, cuvintele lache, Bing şi Zeug se traduc
plin „lucru“, „obiect“ (ex. a, b, c). (Sache este,, folosit mai rar cu acest sens).
Sache, Bing şi Zeug se felesesc şi cu sena peiorativ, fiind traduse prin
„chestiei, |e x . d.,
Felosit Îm preună cu adjective, Zeug se traduce in lim ba română de regulă prin
substantive la plural, provenite dih adjective corespunzătoare: „prostii“ (ex. g),
„vechituri“ (ex. h.) etc,
9. jenseits 4 - (* 4 diesseits + CI

Die Mühle lag jenseits des Flusses;


diesseits

(vezi G 87)
1®. liegen

Das W irterb u ch liegt auf dem Tisch.


Die H oew chule im Z entrum der Stadt.

I I . C* Zliri speciale de întrebuinţare a verbelor modale

Der Junge will ins Kino (seiten).


V ater m uß Büro (fahren).

Uneori, în tr -o propoziţie $ ü .p red ica tu l form at dintr-un verb modal şi infinitivul


unui verb de m işca re, in f in it iv u l poate fi omis, fiind subînţeles. în acest caz
propoziţia conţine, u n c ir c u m s t a n ţia l de direcţie.

29 C
1.

—- G ehst du houte ins T h eater ?


■■rr Ich habe keine Zeit, heuţiC;nts Theater zu gehen.

a. T rinkst d u m it mir eine Tasse Kaffee? ln Wortes! d u a u f P e te r? c. Packst


du alles um ? i . $ie.h*fc d u heute «bend fern? • . Schreibst d u je tz t den Brief
an deine E ltern? f. Wiederholsl du bis morgen alle J^ktionen? g. K aufst du ein?
h. E rzählst d u m ir dns Theäterstück?
264
2.

— K ann ich dieses Buch kaufen?


I — Ja, Sie haben die Möglichkeit, dieses Buch zu kaufen.

a. Kami ich in Mamaia Tennis spielen? b. Kann ich in Predeal W intersport


treiben? 6« Kann ieh in Snagov schwimmen? d. Kann ich in diesem Kiosk ein
Andenken kaufen ? e. Kann ich noch einen Monat hier bleiben ? f« Kann ich
aus meinem Hotelzimmer telefonieren? g. Kann ich noch ein Taxi bestellen?
h. Kann ich an der Konferenz toilnehmen?
3.

«Es fällt mir gar nicht ein. (um 5 Uhr aufstehen)


Es fällt mir gar nicht ein, um 5 Uhr aufzustehen.

Es fällt mir gar nicht ein. a. (den Film noch einmal sehen)
b. (um diese Stunde Allein in den Wald gehen)
c. (so spät am Abend Kaffeo trinken)
d. (mit Hans darüber reden)
e. (den Urlaub in Sovata verbringen)
t (so viele Kleider in den Ferien mitnehmen)
4.

— Haben Sie keinen Füller? (zu Hause)


— Entschuldigen Sie bitte, ich habe meinen Füller zu Hause gelassen.

a. Haben Sie keinen Personalausweis? (zu Hause) b. Haben Sie kein W erterbuch?
(bei einem Kollegen)«» Haben Sie keifte Hefte? (auf dem Schreibtisch) d. Haben
Sie keinen Fotoapparat? (im Hotel) e. Hallen Sie keinen Paß? (im Wagen)
f. Haben Sie kein Programm? (auf einem Sessel im Fcgrer)
5.

fr- W arum bist dft nicht in* Kino gegangen ?


— Meine M utter hat mich nicht ins Kino gehen lassen.

a. W arum hast du nicht m it den Kollegen Fußball gespielt? b. Warum bist du


nicht auch nach Predeal gefahren? c. Warum hast du diesen Kriminalroman
nicht gelesen? d. Warum hast du den Hund nicht ins Haus gebracht? c. W arum
bist du nicht länger geblieben? f. Warum bist du gestern nicht zu uns gekommen?
6.

— L äßt du das Radio reparieren ?


— Ich habe das Radio schon re p a rie re n lassen.

a. L äßt du im Unfeine Garage bauen? b. L äßt du im Zimmer ©rdnung machen?


Ci L äß t du den Arzt rufen? d. L äß t :du Kreide und Schwimm t. L äß t
du dir ein Taxi bestellen? f. L äßt du dir Karten. J ||r die Prem iere1besorgen?

265
7,

Die Student«a haben den T ext übersetzt.


-+ Der Professor h a t die Studenten den T ext übersetzen lassen.

s . Die Hörer haben einen Aufsatz geschrieben, b. Die Schüler haben die Lektio­
nen wiederholt, e. Die Studentin h a t den T ext laut gelesen, d. Die Schülerin
h at ihr R eferat vorgelesen, e. Die Studenten haben Sitze m it den neuen Wör­
tern gebildet, i . Die Hörerin h a t die Fehler der Kollegen verbessert.
8. Setzen Sie ins Perfekt und ins Plusquam perfekt!

Ich sehe meinen V ater nach Hause kommen.


Ich habe meinen V ater nach Hause kommen sehen. ,
Ich hatte meinen V ater nach Hause kommen sehen.

a. Ich höre M utter in der Küche abwaschen. b. Sie sieht ein Taxi vor dem Hotel
halten, e. H örst du Erika im Nebenzimmer arbeiten? d. E r sieht den Lehrer
in die Klasse gehen, e. Ich höre meinen Bruder m it einer Freundin telefonieren,
f. Seht ihr den kleinen Jungen allein die Straße überqueren?
9. Setzen Sie ins Perfekt!

Ich sah ihn nicht. Ich sah ihn nicht kommen.


-*• Ich habe ihn nicht gesehen. -* Ich habe ihn nicht kommen sehen, j

a. H örtest du deine M utter rufen? b. Ich rief ihn, aber er hörte mich nicht,
e. Ich sah P eter kommen, aber er sah mich nicht, d. Ich hörte viel Schönes
über ihn. e. Ich sah das Buch auf dem Tisch nicht, f. Die M utter sah das Kind
m it einem Hund spielen.
10. Setzea Sie ins P erfekt und Plusquamperfekt!

Der Kranke darf hiebt rauchen.


Der Kranke h a t nicht rauchen dürfen.
Der Kranke hatte nickt raschen dürfen.

a. Ich kann nicht länger warten, b. P eter darf laicht Sport treiben, e. Frau
B ertram will ein neues Kaffeeservice kaufen, d. Ich muß alles umpacken, e. Profes­
sor Schulze will an der Konferenz teilnehmen, f. Sie soll um 7 Uhr im Bür© sei||,;;
g. Erika mag Kriminalstücke nicht sehen, h. Mit wem sollst du sprechen ? λ Sie
müssen die Straße überqueren, j. E r will davon nicht abweichen, k. Martin
kann den T e x to h n e W örterbuch nicht übersetzen. 1. Man muß den Fluß aus­
baggern und schiffbar m achen.
11. Setzen Sie ins PerfektI Verzicl||ei|:~Sie auf das Vollverb!

Martin kann das nicht machen.


-*■ Martin h a t das nicht machen können.
-» M artin h at das nicht gekonnt.

a. Ich mag Kriminalstüeke nicht sehen, b. Die Schüler dürfen ohne Uniform nicht
in die Schule kommen, c. E r will ein Zimmer m it Aussicht in den Garten bekom-

266
men. 4. Marie kann deutsch sprechen, e, V ater Ihiiuß schnell in den Dienst
gehen.
12.

j ©er V ater lä ß t das K ind in den P ark gehen.


-* ©er V ater h a t das K ind in den P ark gehen lassen.
! -+ Das K ind h at in den P ark gehen dürfen.

a. Die M utter läß t das Kind die ganze Taiste essen, h. Die G roßm utter lä ß t
d is (Mädchen m it ihrer Freundin telefonieren. e. ©er L ehrer lä ß t die Schüler
r. tc h tin der Klasse spielen, d. Bie E ltern lassen das Kind die S traße allein nicht
überqueren, e. IoK lasse Alex m it meinem Fahrrad fahren. I. Helga lä ß t mich
den Brief von Kurt lesen. .
13.

Ich wollte einkaufeiţş, Ieh kannte aber m ein Geld nicht finden. I
-*■ Ich habe einkaufdn wellen* Ieh habe aber mein Geld nicht finden kennen.

a. Ich wellte ins T heater gehen. Ich kennte aber die K arten nicht finden.
b. Klara wellte fernsehen. Sie m ußte aber den Aufsatit schreiben, c. Ich durfte
nicht auf die . S traße gehen. Ich kennte aber alles vem Fenster sehen, d. Sie
wellte den A rzt nicht rufen. Sie m ußte es aber tun. e. Ich wellte nech gern im
B ett liegen. Ich m ußte aber früh in den Bienst gehen, f. Sie kennte den T ext
übersetzen. Sie wellte es aber nicht tun.
14. Ersetzen Sie das W ert da durch Synonyme! übersetzen Sie 1
a. Bist du semen da? h. Da es sehen spät ist, müssen wir uns beeilen, c. W ir
wollten in die S tad t ge&iShi aber da kam Andrei auf Besuch, d. Siehst du da
*r* Ufer des Flusse» ein Krad spielen? e. Biese* Buch da ist sehr interessant,
f. Da begann hier Professor zu sprechen, g. Da der V ertrag um 8 Uhr beginnt,
werden w ir um 7*® dort sein. h. Wir werden ihm eine K raw atte schenken.
Da wird ef sich b estim m t freuen, i. Ich ging spazieren* da h ärte ich jem and
meine«: Namen prüfen. — Was m acht njan, wenn man «ui einer fremden S tad t
nicht m ehr den W eg zum H otel findet? — Da muß man die L eute fragen, oder
ein T a ^ l nehmen, k. Da das W asser n ţfh t tief ist, kennen wir durch den Fluß
waten. 1, K om m st du in die Bibliothek? Ich werde um 1® Ufar auch da sein.
15.

Sie wohnt allein in diesem großen Haus.


-» Sie scheint allein in diesem großen Haus zu wohnen.

a. Der P atien t hat Rheutri*- b. .JEr weiß das nicht, c. Sie kennt dich. d. M artin
verspätet sich, a, Herr Bertram ist ein geschickter Ehemann, f. P dter v ersteh t
die L ektion nicht.
Iß. 1*I

D er T e x t ist schwer.
I «** ©er T e x t scheint schwer zu sein.
-* ©er T ext scheint schwer. ' ,
a. Der Fluß ist hier tief. b. Der Berg ist sehr h®ch. c. Die Übung ist leicht,
d. Der Fernseher ist kaputt, e. Die Schülerin ist krank, f. Diese Sache ist
merkwürdig.
17. Antworten Sie!
a. Wohin gingen das Pferd und der Esel? b. Was sahen sie eines Tages über
dem Fluß? c. Wie war. die Brücke der Mcinurfg des Pferdes nach? d. Was
sagte der Esel dazu? e. Wovor warnte das Pferd den Esel? f. Warum hat man
die Brücke errichten müssen? g. Wollte der Esel die Brücke benützen? h. Warum
ertrank er?
18. Übersetzen Sie 1
A. a. Galul ţi măgarul zăriră in drum spre moară un pod peste rlu. b. Acest
lucru li se păru foarte ciudat, c. Am auzit pe mulţi spunlnd că un pod peste
un rlu e un lucru practic, d. Vom ajunge la malul celălalt foarte repede, o. „Nici
nu-mi trece prin minte să merg peste podl‘‘, spuse măgarul. 1. Măgarului nu i-au
plăcut niciodată lucrurile moderne, g. Deoarece rlul u fost făcut navigabil, apa
era foarte adlncă. b. Nu vorbi prostii 1 1. Nu vreau sârmă abat de la această
regulă. J. Măgarul s-a Înecat, lntruclt nici nu ştia să Înoate.
B. a. Unii camelii nu ştiu să lnoato. b, In acest rlu s-au Înecat elţiva.
c. Numai ciţiva au plecat la munte, ceilalţi s-au dus la mare. d. In sala de
aşteptare a policlinicii nu so fumează. Cita un bolnav Insă fumează clnd nu-1
vede sora. e. Unii beau cafea fără zahăr.

Merken Sic sich!

Das scheint mir recht merkwürdig.


So etwas fällt mir gar nicht ein.
Ich warne dich davor!
Rede doch kein dummes Zeug!
WER WAR EIGENTLICH* SdKRATES1 30 A
■nach HANS IUEÎBAT;

Niemand h atte ^en- dicken Mhiîii eingeladen, dennoch ojsch'ßn e r plötzlich,


le tzte sieh an den Stammtisch der vier Freunde. Frühpich redete er in die
klugen: Gespräche des A m es, des IngenieursjiAc« Apothekers und des Professors
hinein. Besonders den Professor unterbrach er einmal, zweimnL drfijrnal, so
daß. dieser sich schließlich über ihn ärgerte und ihm sagte: „Erlauben Sie, daß
ich. Sie an Sokrates erinnere, der Auch diesen Satz konnte der Professor
nicht beenden.
„Apropos Sokrates“ rief der Dicke, „da muß ich Ihnen mal was erzählen.
Vor einer Woche habe ich in einem Gasthaus fünfzehn verschiedenen Gästen die
Frage gestellt: w er ist Sokrates. Glauben Sie, daß nur einer h a t antworten
können?“
„Das kann ich Ihnen nicht glauben“ , sagte der Professor.

Der Apotheker aber meinte: „Sehr interessant. Wollen wir das auch hier
versuchen?“ Und schon rief er: „Johann, bitte kommen Sie her!“ Den Kellner
Johann mußte man nicht zweimal rufen.
„Wie bitte?“ „E rstens bringen Sie mir rasch ein großes Bier!“ sagte der
Apotheker. Sofort brachte Johann dem Apotheker das gewünschte Bier, ,,Und
zweitens?“, fragte er dann M i c h . „Zweitens möchten wir Ihnen eine-Frage
stellen. Wissen Sie, war Sokrates w ar?“ Obwohl der Kellner ein eifriger, gewis­
senhafter und fleißiger jdenseh: war, wußte er von Sokrates nichts, gar nichts.
E r hatte diesen. Namen zum erstepm al in seinem Leben gehört.
Dann wurde der W irt, ein lustiger Monn, gerufen.
Der W irt dächte hach «nd sagte: „Sokrates? Das muß doch ein großer röritir
scher König oder Kaiser gewesen sein".i
i Socrate — filozof grec: 46‘J —3lK) t.c.n.

269
Die vier Freunde lächelten, der Dicke aber lachte so herzlich, daß ihm
die Tränen über die W angen rollten.
„Sehen Sie, jeder kennt die Namen der Spitzensportler, jeder va iß, w r
W eltm eister im Fußball oder im Handball ist, aber wer Sokrates war, das
weiß keiner. Sokrates kennt niemand. Ist das nicht traurig?“

Die Freunde nickten. Ja, es war sehr traurig.


Der A potheker ging auf einige Leute zţi, die an der Bar saßen und etwas
tranken. „Meine Herren, entschuldigen Sie b itte“, sagte er, „ich möchte Ihnen
eine Frage stellen. Es ist eine F w tte , verstehen Sie? Bitte sagen Sie: W er
war Sokrates?*
S ie.'jungen Leute dachten angestrengt nach, trotpdem k e n n te n - ^ tliic h t
draufkommen. Dann faßte einer von ihnen Mut und sagte: „ I c h f e h e zu, ea
in der SbhüJe gelernt zu haben. Deutscher kann er nicht gewesen sein. W *r
Sokrates röcht ein berühm ter griechischer Feldherr?“ Die anderen5wollten über­
haupt nicht antwortend Ein Mann, der gerade ein paar Zigaretten kaufte, sagte
etwas wie „japanischer M inisterpräsident oder Schriftsteller“. Seine Frau hielt
Sokrates für die Marke einer der besten amerikanischen vollautomatischen W asch­
maschinen!; . »
Die vier Freunde lächelten, der Dicke lachte und lachte. Att* Nehentiach
saß ein Polizeibeamter, Der A potheker ging auf ihş zu ( „Verzeihen Sie; ich
möchte Ihnen eine Frage stellen. Es ist eine W ette ... Können Sie mir vielleicht
sagen,, wejf- Sokrates war ■„,.?“ „Natürlich kann ich es Ihnen sagen; ich habe
viel über Sokrates, diesen berühmtem .griechischen Philosophen, gelesen. Erstens:
E r soll um 400 vor unserer Zeitne^ fttmg gelebt haben. Zw eitens: E r sagte einige
wichtige W ahrheiten, zum Beispiel! «Tugend ist ^tSien». B ritten s: Er. wurde
zum Tod verurteilt und trank; den Giftbecher aüs, trotzdem e r vorher h atte
fliehest; können“.
D er Dicke hörte die Antwort. J e ^ ţ brüllte er, so daß man jm ganzen G ast­
haus h ö rte: J£um Tode verurteilt? .Giftbecher? Köstlich!“
„B itte, bitte 1“ Der Professor klopfte m it der F au si auf den Tisch, "

278
„Bitte, beruhigen Sie sich! H at der Polizeibeamte nicht recht? Ich weiß
nicht, waniţft Sie haben lachen müssen.“ ;»
„Aber meine H erren!“ rief der Dicke und lachte wieder. j,Wollen Sie sich
über mich lustig machen? Oder — je tzt wai* seine Stimm« veil Jrenie — eder
wissen auch Sie nicht, daß Sokrates 195S ganz unerw artet das größte Pferde­
rennen Englands gewonnen h at?“
„Ein Pferd?“
„Jaw ohl!“ Der Dicke lachte so stark, daß er kaum sprechen kannte.
„Natürlich war Sokrates ein Pferd! Was deäji sonst, H arr P r o f e s s o r ? ^
Her Professor fiel in ©hnmacht.
„Johann“, rief der Arzt, „Johann, bringen Sie schnell W eiser!“
Johann brachte dem Professor' rasch ein Glas Wasser.

30 B
1. Valenz

h i n e i n reden N, in + A a se amesteca N , in + A
E r redet# in u n ter Gespräch hinein. E l se amestecă în discuţia noastră.
O b s. 0 * , + Â j i n A- A s e r e f e r ă la G e s p r ä c h , D i s k u s s c i t i e tc .
sich ärgern N, über + A a se supăra J ţ i; din cauza G
E r ärgerte sich über seinen Sehn. E l se supără din cauza fiului său.
erinnern N, A, an - f A a aminti N , JD,de -f- A
Ich erinnere Sie an Sokrates, Vă amintesc de Secratc.
z u gehen N, auf + A a se, apropia N , de -f A /
a se îndrepta N , spre + A jcat re -f- A
Der Apotheker ging auf den Neben­ Farmacistul se apropie de masa
tisch zu. vecină/se îndreptă spre masa vecină.
halten N, A, für + A a considerafa lua jV, A drept
P eter hält ihn für einen anstän­ Petre îl csnsidcră/ia drept un ©m
digen Menschen. Cumsecade.
verurteilen N, A, zu + D a condamna N , A , la + A
Man verurteilte ihn zum Tod. El a fost condamnat la moarte.
sich lustig machen I«, über -f A a-şi bate jac N , de + Â
Der Dicke m achte sich über den Grăsunul şi-a b ă tu t jec de cîrciumar.
lustig.

(vezi G 134)

2. Infinitivul I I (perfect) activ

A. E r soll viel gglegnt haben. E r gibt zu, viel gelernt zu haben.


gearbeitet i-e arbe ite t '
es gesagt ■ es;, g esagt ;
B. Er s« 11 hier gewesen sein. •Er g ib t zu, hier gewesen zu sein,
spazierengegangen sp azicrengegangen
sp ä t gekommen spU&gekamttoen ■{

Infinitivul II activ (-> 1 B'4) s# fşrm ează dij| participiul II a] verbului de


conjugat -f-haben sau sein ( — > 17 1 5). (vezi G 18)

271
3. Sensul fermelor infinitivului activ

Infinitivul I Infinitivul 11
Er muß viel lernen. E r muß viel gelernt haben.
früh aufstehen. früh auf gestanden sein.
Er soll viel lernen. E r soll viel gelernt haben.
Er behauptet, sie zu lieben. Er behauptet* sie geliebt zu haben.
Infinitivul I exprimă o acţiune durativu, simultană cu acţiunea exprimată prin
verbul conjugat.
Infinitivul II exprimă o acţiune term inată, anterioară celei exprimate prin verbul
conjugat.
4. T raducerea in fin itiv u lu i I I

E r muß viel gelernt haben» El trebuie să fi învăţat mult.


früh aufgestanden sein. să se fi sculat devreme.
Er soll viel gelernt haben. Sc spune; c-a învăţat mult.
früh aufgestanden sein. ■ că s-a sculat devreme.
Er behauptet, viel gelernt zu haben. El susţine c-a învăţat mult.
früh aufgestanden că s-a sculat devreme.
zu sein.
Infinitivul 11 se traduce:
1. prin perfectul conjunctivului, de regulă după verbele modale (-» 30 B 2)
2. prin perfectul compus al indicativului;
— după verbul modal sollen In accepţiunea „se spune că“
— dacă e precedat de zu 16 B 9)
Pentru traducerea infinitivului I (-> 16 B 10). (vezi G 32)
5. wollen

Wir wollen . . versuchen. Hai să încercăm.


Wollen wir . . versuchen.
Verbul modal wollen la prezent persoana I plural, însoţit de infinitivul I al
verbului de conjugat, exprimă un îndemn la o acţiune.
6. (ein) Beamter — der Beamte

Er ist Beamter, Dieser Beamte ist Deutscher.


Sie Beamtin. Diese Beajntt.» Deutsche.

der Beamte estft un vechi participiu şubstantivat. (-♦ 25 B 5). Urmează regulile
declinării adjectivelor. Spre deosebire de celelalte adjective substantivate
formează femininul cu ajutorul sufixului -in.
7. Apoziţia

Ich habe viel über Sokrates. den berühmten Philosophen, gelesen.


Der W irt hatte nie von Sokrates, dem ■ gehört.

în limba germană apoziţia stă —• spre deosebire de limba română — Iii acelaşi
caz cu substantivul pe care-1 determină.

272
8. einer, eine, ein(e)s ^ keiner, keine, keia(e)s; keine
ist da ein freier Stuhl? Jäj da ist einer.
Nein, keiner.
eine freie Bank? Ja, eine.
i Nein, kein«,
ein freies Tischchen ? Ja, ein(e)».
Nein, kein(e)s.
Sind — freie Stühle/Bänke ? Nein, sind keine.

einer, eine, ein(e)s „unul, un»“ şi keiner, kolne» k#in(e)s; keine .,nk‘i unul, nici
una“ slht prälitimo nohotürfte substantivali?. Se declină ca articelul hotărlt;
ein, eine, einj(e)s n-are plural, (vezi G 43,75)
9. Genitivul partitiv

E r war einer der größten Sportler /einer von den größten Sportlern.
Sie eine t Sportle- /eine Sportle­
rinnen rinriea.
Helga ist eines schönsten Mädchen, /eines schönsten Mädchen.

ln limba germană genitivul poate exprima o parte dintr-un tot; Poate fi Înlocuit
printr-o construcţie prepoziţională formată din von ■!> dativ,
10. Numerale de repetiţie

Wie ©ft . . .1 De ette ori .


Er unterbrach sie einmal. El a lntrerupt-o o dată.
zweimal. de două ori.
dreimal. trei ori.
zwanzig mal. douăzeci de ori.
manchm al. uneori.
‘ keinmal. N-a întrerupt-o niciodată.
Bas wievielt# Mal * ..? A Cita oară .. . ?
Das erstemal m it dom Zug . . . Prima oară cu trenul . .
zweite mal A doua
drittemal A treia
letztemal Ultiipa
Zum wievielten Mal ...? Pentru a cita oara . . . ?
Zum erstenmal m it dem Zug ... Pentrii prima oar®. ou . trenul
zweitenmal a doua
drittenmal a treia
letztenmal ultima
( vezi G 82)

11. N u m e r a le o r d in a le a d v e r b ia le

Ersteas bringen Sie mir ein großes Bier.


Zweitens t
Drittens

Numeralele ordinal* adverbiale se formează din nurtierulrf« ordinale + * # •:


erste + -ns -+ erstens „tn primul rind“. (vezi G 80)

273
12. Exprimarea concesiei
A. Trotz seiner Müdigkeit ist er guter Laune.
Krankeit
B. Obwohl (Trotzdem) er müde ist, ist» er guter Laune.
er krank ist,. *
C. E r ist guter Laune, obwohl (trotzdem) er müde ist.
krank ist.
D. E r ist müde, denno$Ii/trotzdem ist er guter Laune.
E r ist krank,

O concesie poate fi exprim ată prin substantive precedate de prepoziţia tro tf


(pct. A.), prin propoziţii secundare concesive (pct. B. şi C.), ca şi prin propoziţii
principale concesive (pct, D).
în loc de obwohl se pot folosi şi trotzdem, obgleich sau obschen. ( vezi G 107)
IS. trotzdem — trotzdem
a. Das W etter ist schlecht, trotzdem findet der Ausflug statt.
b. Trotzdem das W etter schlecht ist, findet der Ausflug statt.

Adverbul conjuncţional trotzdem ( = c’ rmoch; „cu toate acestea“) e urm at nem ij­
locit de verbul conjugat. Conjuncţia subordonatoare trotzdem { = obwohl; „cu
toate că, deşi“) cere verbul conjugat pe locul ultim, (vezi G 93,95)
14. Propoziţiile consecutive
Der Dicke lachte stark, so daß er kaum sprechen konnte,
so stark, ** daß

Propoziţiile consecutive se introduc prin so daß „aşa incit“, sau prin daß „incit“
avind in prepoziţia regentă adverbul so „aşa, a tit“ cu funcţia de cuvint corelativ.
16. Ordinea cuvintelor în propoziţia secundari —*■22 B21
Er h at auf die Frage antworten können.
Glauben Sie, daß er auf die Frage hat antworten können?
Er wird auf die Frage antworten können.
Glauben Sie, daß er auf die Frage wird antworten können?

In prepoziţiile secundare care conţin un infinitiv dublu, verbul conjugat (auxi­


liarele haben sau werden) stau Înaintea infinitivului dublu, neecupind prin
urmare ultimul loc In prepoziţie, (vezi G l i i )

30 C
1. Setzen Sie die kursiv gedruckten Verben in den Infinitiv II (Aktiv) m it
©der ohne zu!
j E r soll gut lernen. E r behauptet, es zu wissen.
gelernt haben. gewaßt zn haben, j

a. Unser neuer Kollege soll g u t Handball spielen, b. ©er A potheker soll gebildet
soin. e. Dieser junge Mann kann Spitzensportler werden, d. E r behauptet auch

274
g u t F u ß ball zu spielen. o. B er älteste Sohn des Arztes seil in diesem Ja h r sein
S tu d iu m beenden, f. D er Dicke behauptete, den A rzt g u t zu kennen, g. Die
jüngeren L eute an der Bar müssen sehr ungebildet sein. h. Ich gebe zu, kein
Interesse fü r P ferderennen zu haben, i. D er S tudent m uß sich bei seinem Professor
entschuldigen, j. Ich glaube, es je tz t zu verstehen.
2. E rsetzen Siel

D er Junge m uß lange geschlafen haben, (laufen)


Der Junge m uß lange gelaufen sein.

a. Sie soll hier ein ganzes Ja h r gewähnt haben, (bleiben) b. Sie seil hier gewesen
sein, (leben) c. Ich gebe zu, das n icht gewußt zu haben, (lernen) d. E r muß
gestern hier gewesen sein, (arbeiten) e. Ih r m üßt spät drauf gekommen sein,
(essen) 1. E r soll L ehrer gewarden sein, (sein ) g. Ich kann mich nicht erinnern,
ihn hier getraffen zu haben, (sehen) h. Ich kann mich nicht erinnern, ihm auf
d er S traße begegnet zu sein, (treffen) i. B u m ußt diese Übung rasch geschrieben
haben, (machen)
3. Ergänzen Siel
a. Mein V ater ist Beam t-, meine M utter ist Beam tin, b. H erst ist der Sehn
eines B eam te c. Dieser B eam t- ist Deutsch-, seine F rau ist nicht D eutsch­
sendern R um änin, d. In B ukarest habe ich viele Verwandt* und Bekannt*,
e. Meine V erw andt-besuchen m ich ©ft. f. E iner m e in -V e rw a n d t-ist Pestbeam t-,
g. E ine mein- B ekannt- ist Pelizeibeam tin. h. Ein Frem d- setzte sich an unseren
Tisch und redete die ganze Z eit in unser Gespräch hinein, i. Der Frem d- unter­
brach im m er wieder den Prefesser. j. W er h a t das Pferderennen gewannen? Ein
Deutsch- oder ein E ngländer?
4.
eine T heaterk arte
— Bringst du deiner Freundin eine T heaterkarte?
j — Ja, ich will ih r eine bringen.
a. ein Glas S ekt b. ein Bier e. ein P rogram m heft d. einen Regenschirm e. eine
T afel Schokolade f. eine Z igarette g. eine Tasse Kaffee
6. Ergänzen Sie!
a. — Haben Sie einen freien Tisch? — L eider ist kein- frei. b. — Ich brauche
eine deutsche G ram m atik. H aben Sie ein- ? — L eider habe ich kein-, c. — Mein
Sehn b rau c h t ein deutsch — jnimânisches W erterbuch. H aben Sie ein-? — Nein,
leider habe ich kein-, d. — H aben Sie Geld bei sich? — Nein, leider habe ich
heute kein- bei mir. e. — Ich kaufe Ihrem T echterchen eine Puppe zum G eburts­
tag. — K aufen Sie ih r kein-. I. — H at Ihre T ante auch Söhne? — Nein, sie
h a t kein-.
ß. E rsetzen Sie den partitiven G enitiv durch die K onstruktion van -f- B a tiv !

] E r w ohnt in einem dieser Häuser.


E r w ohnt in einem von diesen Häusern.

a. Sokrates w ar einer der größten Philasaphen aller Zeiten, k. Das ist eine der
besten vollautomatischen. Waschmaschinen, c. Eine F ra u hielt Sokrates für die

275
II*
Marke einer der besten vollautematischcn Waschmaschinen, d. Das ist eines der
Pferde, das das Pferderennen gewannen hat, e. Einer der jungen Leute faßte
Mut und antw ortete auf die Frage des Prefessors. f. Sie trafen sich in einem
dieser Gasthäuser* g< Ich muß in einen dieser Susse einsteigen, h. W ir nähern
uns einem der ältesten Parks unserer H auptstadt, i. Meine Frau ist m it einem
der Kinder in den Zirkus gegangen, j. Ich war bei einem der spannendsten Thea­
terstücke dieser Spielzeit, k. Ich kaufte ein Geburtstagsgeschenk für einen meiner
besten Freunde. I. Für die Besichtigung des Dorfmuseums, eins der schönsten
Museen unseres Vaterlandes, braucht man viel Zeit. m. Das ist eine Novelle
von Keller, einem der berühmtesten deutschen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts.
B. Vorige W®che waren wir in Cluj-Napoca, einer der größten Städte in
Rumänien.

7.

— Wie oft hast du sie heute angerufen? (2)


— H eute habe ich Bie zweimal angerufen.

a,.W ie oft waren Sio an der Schwarzmeerküste? (4) b. Wie oft waren Sio in
Sinaia? (100) c. Wie oft haben Sie es mir gesagt? (29) d. Wie oft sind Sie in
diesem Jahr Schi gefahren? (7) e. Wie oft sind Sie in diesem Jahr Schlittschuh
gelaufen? (1) f. Wie oft waren Sie in diesem W inter im Theater? (3) g. Wie
oft hast du diesen Film gesehen? (5)
8.

Ich war dreimal in den V ereinigten Staaten von Amerika, (1970, 1975,
197S)
Das erstem al war ich dort im Jahre 197®, das zweitemal im Jahre 1975
und das letzte mal im Jahre 1978.

a. in den U SA (1968, 1972, 1976, 1977, 1980) b. in der Bundesrepublik Deutsch­


land (197®, 1973, 1975) c. in Frankreich (1986, 1971, 1974, 197$) d. in Italien
(1967, 1976) e. in England (1970, 1973, 1S75)
9.

Hast du mich heute schon einmal zu Hause angerufen? (2)


Ich rufe dich je tz t schon zum zweitenmal zu Hause an.

a. im Unternehmen (3) b. in der Fabrik (4) e. im Büro (5) d. bei meiner Schwester
(6) e. bei meinen E ltern (7).
10. Verwandeln Siel

Trotz des schlechten W etters findet der Ausflug statt.


-* Obwohl/Trotzdem das W etter schlecht ist, findet der Ausflug statt.
-*■ Das W etter ist schlecht, dennoch/trotzdem findet der Ausflug statt.

a. Trotz starker Schmerzen geht sie nicht zum Arzt. b. Trotz der Dunkelheit
fuhr er weiter, c. Trotz großer Sorgen ist er immer guter Laune, d. Trotz des
starken Regens geht er spazieren, e. Trotz großer Müdigkeit geht er noch heute
abend ins Theater.

276
11. Beginnen Sie m it dem Nebensatz!

Der Ausflug findet sta tt, obwohl das W etter schlecht ist.
Obwohl das W etter schlecht ist, findet der Ausflug statt.

a. Ich ging zu ihm, obwohl er mich nicht ßingeladen hatte, b. E r ging in die
Stadt, obwehl es regnete, e. E r hat riiif bis heute nicht geantwortet! obwohl
ich ihm vor zwei Monaten geschrieben habe, d. E r h at mir das Album nicht
gekauft, obwohl ich ihn darum gebeten habe. e. E r ging ins Kino, obwohl die
M utter es ihm nicht erlaubt hatte, f. E r konnte die Frage nicht beantworten,
obwohl er ein eifriger, gewissenhafter Mensch war. g. Der Dicke lachte herzlich,
obwohl der Folizeibeamte auf die Frage richtig geantwortet hatte, h. Ich bin
m it der Arbeit nicht fertig geworden, obwohl ich Tag und Nacht gearbeitet
hatte, i. Ich habe den Roman gekauft, obwohl ich den Verfasser des Romans
nicht mag.
12.
Obwohl (Trotzdem/ÖbgteieKjObschon) dft» W etter schlecht ist, findet der
Ausflug statt»
Das W etter ist schlecht, troticle m / d e n n ocb .f i t d e t der Ausflug statt.

i i Obwohl es in Ströme» rflgnbtifj fahren wir los. b. Obwohl der Professor m it


der Faust auf den Tisch klopfte, beruhigte sich der Dicke nicht, c. Obwehl er
angestrengt nachdachte, konnte df flicht droutkommen, wer Sokrates war.
d. Obwohl der Folizeibeamte die richtige Antwort gegeben hatte, lachte der Dicke
herzlich.
13. darum oder dennoch?

Es ist spät. Ich gehe nach Hause. Es ist spät. Ich bleibe noch bei dir.
■-» Es ist spät, darum gehe ich nach -+ Es ist spät', dennoch bleibe ich
Hause. nech bei dir.*1

a. Niemand hatte den dicken Mann eingeladen. Er setzte sich an den Tisch
der drei Freunde, b. Der Dicke unterbrach deii Professor. Der Professor ärgerte
sich über ihn. c. Der Professor konnte keinen Satz beenden. E r wollte den Dicken
an Sokrates erinnern, d. Der Dicke hatte fünfzehn verschiedenen Menschen fol­
gende Frage gestellt: „Wer ist Sokrates?“ Keiner konnte diese Frage beantworten,
e. Der A potheker wollte dieselbe Frage stellen. Er ging auf einige Gäste zu.
1. Der Kellner war ein eifriger, fleißiger Mensch. Er wußte nichts, gar nichts
von Sokrates, g. Der Kellner hatte nie in .seinem Leben von Sokrates gehört.
E r wurde rot und sagte kein Wort mehr. k. Der W irt hielt sich für äußerst
klug und gebildet. E r sagte: „Sokrates muß ein römischer König oder Kaiser
gewesen sein“, i. Sokrates hatte fliehen können. Er trank den Giftbecher aus
und starb, j. Die Antwort des Polizeibeamten war richtig. Der Dicke machte
sich über ihn lustig, k. Der Professor fiel in Ohnmacht-. Johann brachte ihm
ganz rasch ein Glas Wasser. 1. Ich spiele gern Fußball. Ich weiß nicht, wer
W eltm eister im Fußball ist.
14. Verbinden Sie die Sätze . mit d a ß , so . . . daß, so daß, weil oder als/
a. Ich glaube (08), Viele hieltett Soki?*tes für i•i»o« grieehiSeheti Feldherrn, b. Der
Text ist schwer. Ich k u n ihn ohne Werterhuch nicht übersetzen, e. Ich werde
bald mit der Arbeit fertig. Ich kann Ihnen morgen das Buch zurückgeben, d. Es
ist spät. Ich habe keine Zeit mehr hinzugehen. •. Ber Film wird nicht lange
dauern. Wir werden Tor 11 Uhr zu Hause sein. f. Ber Dicke unterbrach immer
wieder den Professor. Dieser konnte keinen Satz beenden, g. ©er ©icke redete
ins Gespr&ch hinein. Er glaubte, alles besser zu wissen, h. Der ©icke war
ungebildet. Er wußte nicht einmal, wer Sokrates war. i. Der Professor fiel in
Ohnmacht. Ber Dicke sagt«: „Sokrates war ein Pferd.“ j. Ich ging auf meinen
Nachbarn zu. Ich wollt« ihn etwas fragen.
15.
v r
Man hat ihn rufen müssen.
Glaubst du, daß man ihn hat rufen müssen? j

a. Das Kind hat das Glas Milch austrinken müssen, b. Der Beamte hat auf
die Frage antworten können, c. Er hat sich an ihren Tisch setzen dürfen, d. Ihr
Freund hat uns gestern besuchen wallen, e. Ich habe ihm di« Frage stellen dürfen,
f. Sie haben sich hei ihm entschuldigen müssen, g. Ihr« Tochter hat mehr Sport
treiben müssen, h. Sie haben ihn nicht unterbrechen sollen, i. Er hat mich an
Sokrates erinnern wollen, j. Sokrates hat fliehen kennen.
16. Ergänzen Siel
a. - Wissen Sie, in welchem Jahr Sokrates Tode verurteilt wurde?
■Ich kann mich nicht mehr ... das Jahr, sondern nur ... das Jahrhundert
erinnern, in dem er ... Ted verurteilt wurde.
b . $rlauben Sie, daß ich mich mit dieser Frage ... den Direktor wenden soll?
c. Der Dicke machte sich ... die Leute lustig, die ülfcht wußten, wer Sokrates
war.
d. Der Dicke hielt sich ... äußerst klug. Erhedete in jedes Gespräch hinein.
e. Wollen wir Uns ... jenen Tisch setzen?
f. Er ging ... seinen Nachbarn zu und bat ihn ... eine Zigarette;
g. — Weißt du noch etwas ... ihm?
— Nein, ich habe nichts mehr erfahren können.
h. Es ist nicht schön, sich ... andere Leute lustig zu machen.
i. Ich halte diesen Kollegen ... einen gewissenhaften, fleißigen Menschen.
17. können, kennen, kennenlernm oder wissen?
a. ... Sie mir sagen, wer Sokrates war? b. ..; Sie, in welchem Jahrhundert
Sokrates gelebt hat? c . ... Sie uns sagen, warum er zum Tode verurteilt wurde ? d. ...
der W irt auf die Frage „Wer war eigentlich Sokrates“ antworten? e. — .., Sie den
Herrn, der am Nebentisch sitzt? — Ich ... ihn, ich ... mich aber nicht erinnern, wann
und wo ich ihn ... . I. ... Sie eins berühmte griechische Sängerin? g. ... Sie
gut Schlittschuh laufen? h. — Ich ... nicht, welches Datum wir heute haben.
— Ich ... es Ihnen sagen, heute ist der 12. März, i. Meine Schwester schreibt
mir, daß sie beim Geburtstag ihrer Freundin einen netten jungen Mann ... .
j. Ich freue mich sehr, Sie ... . k. Er möchte Ihnen gern helfen, er ... aber nicht
wie. L Was ... ich für Sic tun? m. Entschuldigen Sie bitte, ich ... noch nicht
gut Deutsch, und deshalb habe ich nicht verstanden, was Si« gesagt haben,
n. ... Sie, daß ein großes Gasthaus in Sibiu „Der römische Kaiser“ heißt?
18. Antw orten Siel

A. a. W er h atte den dicken Mann eingeladen? b. W arum ärgerte sich der


Professor über ihn? «j. Was hatte der Dicke fünfzehn verschiedene Menschen
gefragt? d. K onnten diese fünfuebn verschiedenen Menschen seine Frage beant­
worten? e. Glaubte es ihm der Professor? f. Was beschloß der Apotheker?
g. W ts antw orteten dem Apotheker die Leute, die gefragt wurden? h. Was
w ußte der Polizeibeamte von Sokrates? i. Warum war der Dicke m it der Antwort
des Polizeibeamten nicht einverstanden? j. Was geschah m it dem Professor, als
er die ,{kluge* Antwort des Dicken hörte?

B. a . Gehen Sie oft in» G asthaus? b. In welches Gasthaus gehen, . Sie?


e. Gehen Sie allem hin? d. W er bedient ßie? e. Was essen und was trinken
Sie im G asthaus? L Bis wieviel Uhr bleiben Sie dort? g. Essen Sie lieber zu
Haus als im Gasthaus?

19. Sie sind der Apotheker und erzählen einem Freund:


Ich sa0 m it meinen drei: Freunden an unserem Stammtisch im Gasthaus. Plötzlich
erschien an unserem lis c h eia dicker Manii,; den niemand eingeladen hatte, .
usw.

2 t. Übersetzen S e i
A. a. Nimeni nu l-a 1ntita% el a venit totuşi s-a aşezat la masa celor
patru prieteni, b. Profesorul i-a spus grăsanului o dată, de doujt ori, de ^rei'
o ri: „To rog, nu ihă înteatupe“, dar el 11 Întrerupea mai departe, c. Intr-o zi
li spuse profesorului: „Domnule profesor, n-o să mă credeţi dar n-o să găsiţi
pe nimeni care să ştie cine a fost Socrate.“ d. Profesorul n-a vrut să creadă
aceasta, o. Farmacistul a Întrebat pe mulţi cine a fost Socrate. f. Unul dintre
tinerii care erau acolo spuse: „Socrate a fost unul dintre cei mai mari conducă­
tori de oşti din istorie.“ (Folosiţi genitivul) g. N-am vrut să cred că unul dintre
domni a spus: „Socrate a fost preşedintele Consiliului de Miniştri japonez“,
h. Numai funcţionarul de la masa de alături a răspuns corect, i. Grăsanul n-a
fost m ulţum it de răspuns, j. Cu o voce plină de ironie spuse: „Nici dumneavoastră
nu ştiţi cine a fost Socrate. A. fost calul care a clştigaţ h i 1956cea mai mare
cursă de cai din Anglia.“ k. Profesorul leşină clnd auzi răspunsulaoesta.

B. a. Se spune că el tin e astăzi.


b. a venit ieri.
c. Se spune că ea locuieşte la părinţii ei.
d. a locuit
e. Se spune că ta tă l lui este medic.
f. a fost pictor.
g. Recunosc că nu l-am salutat.

C. a. —■ţjnde lucrează prietenul dumneavoastră? — E ihuriuitoi' iniJM|ţia


din uzinele cele mai mari din capitala noastră (Folosiţi genitivul). Şi soţia lui
este mUtncitoare. b. El este unul dintre funcţionarii cei mai buni. e. Ea este una
dintre funcţionarele cele mai bune. d. Locuim lntr-unul din cele mai frumoase
oraşe ale patriei noastre, e. Nu mai merg in oraş. In primul rind pentru că mai

279
trebuie să Învăţ fi lntr-al doilea rlnd pentru că aştept una din surorile mele.
f. Nu i-am spus numai o dată ci poate de zece ori: Trebuie să lucrezi conştiincios,
trebuie s i fii unul dintre cei mai buni elevi!

Merken Sie sich!

Herr Ober, bitte kommen Sie her!


Bitte ein großes Bier und zweimal Braten!
j Er dachte angestrengt nach, und schließlich kam er drauf, daß . . .
i Alles, was er sagt, ist köstlich,
i Er hat das Spiel gewonnen.
Der Mann fiel in Ohnmacht.
EINE SIEBENBÜRGISCHE GESCHICHTE 31 A
nach ADOLF MESCHENDÖRFER1

Vor Jahren erzählte man in Siebenbürgen folgende lustige G escm thte •


Frau Hannenheim , eine Bäuerin, tüchtig und erfahren in allen Fragen der
W irtschaft, hatte fünfzehn große Gänse, die schneeweiß und schön waren wie
Schwäne und jedem gefallen m ußten. Es ist leicht zu verstehen, daß sich die
W irtin ihrer weit und breit rühm te.
Eines Tages kam ein N achbar m it einer traurigen N achricht: „Frau H an­
nenheim 1“, schrie er, „F rau Hannenheim! Ihre Gänse liegen to t am Ufer des
Baches. Die müssen vergiftet worden sein.“
Als die W irtin zum Bach lief, sah sie wirklich alle ihre Gänse ta t am Ufer
liegen.
Schweren Herzens beschloß die Bäuerin, sie zu rupfen; so hoffte sie wenigstens
die Federn zu retten.
Am nächsten Morgen wollte F rau Hannenheim ihren Augen nicht trauen:
die gerupften Gänse waren wieder auf den Beinen. N ackt und kahl schwankten
sie durch den Hof.

1 Adolf Meschendörfer (1177 —1963) s-a născut la Braşov. A militat pentru kuna con­
vieţuire a naţionalităţilor conlocuitoare din Transilvania. Operele lui cele mai importante sint
drama istorică Michael Weiß, romanul Stadt im Osten (Qraful din r&sirit) şi volumul Siebenburgi-
sehe Erzählungen ( Povestiri ardelene).

281
Was war geschehen?
Die Spiritusfabrik des Dorfes hatte die Abfälle in den Bach abfließen
lassen. Die hatten den Gänsen sehr gut geschmeckt. Als man sie rupfte, waren
sie nicht tot, sendern betrunken.
Aus dem Derfladen mußte sofort blauer Stoff geholt werden; froh und
glücklich über die Auferstehung ihrer Gänse, nähte die Bäuerin für sie eine
warme Weste, aus der nur der Kopf und die Beine herausragten.

31 B

1. Talenz

A. Verben
sich rühmen N, G' a se filifa s t lăuda N , cu + A
E r rühmte sich seines Erfolges. El se făli/se lăudă cu succesul lui.
trauen N, D a se tncrede N , t n + A
Ich traue ihm nicht. Nu mă Încred in el.
, (vezi G 134)
B. Adjektive
tüchtig in + D destoinic In + A
Sie war tüchtig in allen Fragen der Ea era destoinică In toate problemele
Wirtschaft. gospodăreşti.
erfahren in -f D pricepută tn A
Sie war erfahren in allen Fragen der Ea era pricepută in toate problemele
W irtschaft, gospodăreşti.
froh über 4* A bucuros de + A ş
Ich bin froh über den Brief. Slnt bucuros de scrisoare.
Mă bucur de scrisoare.
glücklich über + A fericit din cauza + G
Ich bin über den Brief glücklich. Sînt fericit din cauza scrisorii.
( vezi G 135)

2. Infinitivul cu zu

Ich versuche, den Text f it Übersetzen.


Ich habe heute keine Zeit, ins Kino zu gehen.
Es ist lei&üi diese Übung j a machen.

Infinitivul cu Mb nu & cerut numai de verbe (-*■ 16 B9) ţi de substantive ( -+29 B4),
ci şi de unele adjectivă, folosite predicativ, (vezi G31)
3. Infinitivul pasiv

Infinitivul I (Prezent) Infinitivul II (Perfect) Pasiv


Der Stoff muß gekauft werden. Der Stoff.muß gekauft worden sein.
geholt geholt

282
Infinitivul I pasiv se formează din participiul II al verbului de conjugat ■+•
werden ( = infinitiv I activ al verbului werden).
Infinitivul II pasiv se formează din participiul II al verbului de conjugat
+ worden sein ( = infinitiv II activ al verbului werden).
Infinitivul pasiv poate fi precedat de zu: Der Kranke hofft, von diesem Arzt
operiert zu werden, (vezi G 18)
4. Traducerea formelor infinitivului pasiv
.
A. Der Stoff muß gekauft werden. Stofa trebuie (sa fie) cumpărată.
geholt adusă.
B. gekauft worden sein. să f i fost cumpărată.
geholt adusă.
Infinitivul I pasiv (pct.A.) se traduce, de regulă, prin conjunctivul pasiv prezent.
Infinitivul II pasiv (pcl. B.) se traduce prin conjunctivul pasiv perfect (-* 30 B 4).
(vezi G 32)
S. Complementul genitival

Die Würtiia sich ihrer Gänse weit und breit.


ihrer
ihres Erfolges

In limba germană, spre deosebire de limba român#, unele verbe ţi adjective


( - » 2 4 B l l ) c e r un complement genitival.
Acesta se exprim ă printr-un substantiv sau pronume la genitiv ţi se traduce,
In funcţie de context, prin substantiv sau pronume Însoţit de prepoziţie.
6. Genitival pronumelui personali

Seine H u tte r rühm t sich meiner/deiner/seiner/ihree/seiii|r/


unser/eucr/ihrer/Ihrer.

Pentru traducerea pronumelui personal la genitiv -♦ 31 B 5.


7. schmecken, gefallen a plăcea

©iese r Stoff gefällt mir.


Diese Musik
Geschichte
Diese Suppe schmeckt nicht.
Biese mag ich nickt.
esse gern.

schmecken se referă numai la ceea ce mlncăm sau bem.


gefallen se referă la ceea ce vedem sau auzim, precum ţi la noţiuni abstracte.
P entru traducerea verbului mögen 22 B 5, pentru traducerea adverbului
gern -♦ 9 B 5.
8. der Stoff

Ich kaufe diesen Stoff.


Ich wiederhole für die Prüfung den ganzen Stoff.

283
31 C
1. Erweitern Sie die Sätze 1 Setzen Sie das konjugierte Verb in den Infinitiv
I A ktiv m it oder ohne z u !

Ich werde rasch fertig, (müssen) -*• Ich muß rasch fertig werden.
Ich werde rasch fertig, (hoffen) -►Ich hoffe, rasch fertig zu werden.

a. Das Buch ist sehen lange vergriffen, (sollen) b, Ich empfehle Ihnen ein anderes
Buch, (können) c. Sie fährt m it dem Zug. (beschließen) d. Mein Nachbar verbringt
»einen Urlaub an der Schwarzmeerküslir. (wollen) ©. Ich übersetze diesen Text
ahne Wärterbuch, (versuchen) f. Dieser junge Mana fühm t »ich weit und breit
seines Erfolges, (sollen) g. Es regnet, (beginnen)
2. Ergänzen Sie 1 Gebrauchen Sie den Infinitiv I Aktiv m it oder ohne zu
des passenden Verbs!
a. Frau Hannenheim sah ihre schönen Gänse to t ... . (retten)
h. Die Bäuerin hoffte, wenigstens die Federn ... . (liegen
c. Sie begann die Gänse . .. . (ab fließen)
d. Die (Spiritusfabrik hatte die Abfälle ... lassen. (rupfen.)
0. Am nächsten Tag sah die Bäuerin, ihre Gänse durch den
Hof . . . . (machen)
f. Hören Sie das Kind ...? (schwanken
g- Ich habe die Absicht, einen Ausflug nach Siebenbürgen ... . (teilnehmen)
h. Haben Sie die Möglichkeit, an dem Ausflug ... ? (stattfinden
i. Der Ausflug soll nächsten Sonntag . . . . fsefaireien)
$♦ Es ist leicht ..., daß wir uns auf das Wiedersehen sehr freuen. (anrufen)
k. Es war m ir nicht möglich, dich ... . (Verstehen)
1. Es fiel mir nicht leicht, zu ihr ... . (iprechen)
m. Sie gab sich große Mühe, schön ... . (gehen)
n. Es ist wichtig, Fremdsprachen ... . (lernen)
3. Erweitern Sie die S ätze! Setzen Sie das konjugierte Verb in den Infinitiv
I I Aktiv! Übersetzen Sie die Sätze!

Es schneite im Gebirge/Es hat . . . geschneit, (seilen)


Es soll im Gebirge geschneit haben.

a. Der Gänsebraten hat euch gut geschmeckt, (müssen) b. Diese Geschichte ist
in Siebenbürgen passiert, (seilen) c. Eine Bäuerin hatte fünfzehn große, schnee­
weiße Gänse, (seilen) d, Die Gäiise waren s® sehen wie Schwäne, (sollen)
©.. Die Bäuerin rühm te sich ihrer Gänse weit ijnd breit, (seilen) f. Der Nachbar
sagte zu Frau Hannenbeim: „Jem and hat Ihre Gänse vergiftet*, (müssen) ?. Frau
Hannenheim ist rasch zum Bach gelaufen, (sollen) h. Sie beschloß schweren Her­
zens, die Gänse zu rupfen, (müssen) i. Die Abfälle haben den Gänsen gut ge­
schmeckt. (müssen) j. Einer ihrer Nachbarn brachte den Stoff aus dem Dorfladen,
(müssen) k. Die Bäuerin war glücklichj daß ihre Gänse wieder auf den Beinen
waren, (müssen).

2 84
4. Ergänzen Siel Gebrauchen Sie den Infinitiv II Aktiv mit oder ohne zu
des passenden Verbs! Übersetzen Sie die Sätze!
a. Der Nachbar behauptete, die Gänse t o t . .. . (laufen)
b. Die Bäuerin muß rasch zum Bach ... . (sehen)
c. Er erinnerte sich nicht, diese Geschichte ... . (treffen)
d. Ich freue mich, Sie ... . (hören)
e. Er muß Ihnen ..., daß er sich einen neuen Wagen gekauft
hat. (sein)
f. Frau Hannenheim muß eine tüchtige Wirtin , (erzählen)
g. Ich glaube nicht, ihn jemals betrunken ,,. . (wissen)
h. Ich gebe zu, es nicht ... . (sehen)
i. Dieser Wissenschaftler seil im Jahre 195® ... ;* . (sterben)
#. Setzen Sie das eingeklammerte Verb in den Infinitiv I und den Infi­
nitiv II Passiv 1 übersetzen Sie die Sätze!

(machen) Diese Übersetzung muß rasch ... .


Diese Übersetzung muß rasch gemacht werden.
Diese. Übersetzung muß rasch gemacht worden sein.
a. (sehen) Dieses Programm muß . b. (lesen) Diese Zeitschriften sollen ... .
c. (kaufen) Dieser Stoff muß rasch ... . d. (erzählen) Diese Geschichte soll an
den Winterabenden ... * e. (untersuchen) Dieser Alte soll noch von einem Arzt , ,. .
% (legen) Diesem Kranken muß das Bein, in Gips . g. (schreibe^ Dieser Auf?
satz muß noch einmal ... . h. (einladen) Heute müssen die Gäste zum Geburts­
tag . . . .
6. <

Was muß noch gemacht werden? (die Anzüge einpacken)


Die Anzüge müssen hoch eingepackt werden.
a. die Kleider einpacken b. die Sachen auspacken c. das Essen für die Reise
vorbereiten d; die Fahrkarten kaufende, das Telegramm aufgeben-f. das Taxi
bestellen.
7.

Wie ist der Film? (sehen)


Das ist ein Film, der gesehen werden muß.
a. Wie ist das Theaterstück? (sehen) b. Wie ist, die Ausstellung? (besuchen)
e. Wie ist das Museum? (besichtigen) d. Wie ist das Buch? (kaufen) e. Wie ist
der Wein? (trinken) f. imö ist doi Roman? (lesen)
8. Verwandeln Sie ins Passiv!

Man diktiert gerade den Text. -* Der Text wird gerade diktiert
Man muß den Text diktieren. -*■ Dieser Text muß diktiert werden,
a. Man kauft den Stoff. Man muß den Stoff kaufen, b. Man rettet den Kranken.
Man rijtuß den Kranken retten, c. Man bringt ihr eine gute Nachricht. Man soll
ihr eine gute Nachricht bringen, d. Man öffnet den Läden um 8 Uhr. Man

285
muß den L aden tun 8 Uhr iffnen. e. Man kauft dem Kind eiji Geschenk, Man
muß dem Kind ein Geschenk kaufen.
9. V erwandeln Sie ins A ktivl

Der Aufsatz wird vom L ehrer vargelesen. -*■ Der L ehrer liest den Aufsatz
var.
Der A ufsatz kann vom S chälet vargelesen werden» -*■ D er Schüler kann
den Aufsatz verlesen. -

a. Die Übersetzung wird vtöfc SehMei* gem acht. Die Übersetzung kann vom
Schilfer gem acht werden, b. Der Satz wird vam Lehrer an die Tafel geschrieben.
Der S atz jn u i vam L ah ier an die Tafel geschrieben werden. |c. Dieses Form ular
wird vam H otelgast ausgefüllt, Dieses Form ular muß vom H otelgast ausgefüllt
werden, d. Diese Novelle w urde von einem bekannten Schriftsteller übersetzt.
Diese Novelle soll von einem bekannten S chriftsteller übersetzt werden sein.
10. Ergänzen Sie g e fa ü e n t sc h m e c k e n , mögen oder gernl Ü bersetzen Sie
die Sätze!
a. Diese Şuppe ... ich nicht, b. Diese Suppe ... m ir nicht, c. Dieser M antel ...
m ir nicht, d. W ir lernen ... Deutsch, obwohl die deutsche Sprache nicht leicht
ist. o. Ich esse G änsebraten ...~. E r ... mir. f. Wie ... Ihnen dieser Stoff? Mir ...
e r sehr g u t- Ic h habe diese Farbe ... . g. Wie ... Ihnen diese W ohnung? h. Gehen
Sie ... zu Fuß? i. Diesen; jUngen Mann ... ich nicht, j. ... Ihnen dieses Lied?
Mir ... es sehr. k. Ich weiß nicht, ob er Spinat m it Eiern ... ißt. 1. Mir ... Spinat
nicht, m . Den K indern ... Schokolade. Sie essen sie besonders ... .
11. Stellen Sie Fragen!

Diese Geschieht# h at mir, ein Siebenbürger erzählt.


W er h a t Ifandü diese Geschichte erzählt?

a. j^ a u H annenheim lebte in Siebenbürgen, b. Sie w ar tüchtig und erfuhren in


allen Fragen der W irtschaft, c. Ein N achbar kam m it einer traurigen Nachricht,
d. Die Bäuerin lief zu m Bach. e. Die Gänse lagen to t am Ufer des Baches,
f. F rau H annenheint beschloß, die Gänse zu rupfen, g. Am nächsten Tag waren
die gerupften Gänse wieder auf den Beinen, h. Die Gänse schwankten, weil sie
betţbhfyţm waren* i. Die Bäuerin nähte ihren Gänsen warme W esten, j. A u s diesen
Westen ragten n u r der K opf und die Beine der Gänse heraus.
12. A ntw orten Siel
a. Wo lebte F rau Hannenheim ? b. W orin w ar sie tüchtig und erfahren? c. Wessen
rühm te sie sich w eit und breit? d. W arum m ußten ihre Gänse allen L euten
gefallen? e. Welche N achricht brachte ih r eines Tages ein N achbar? f. W as
ta t die Bäuerin? g. W aren die Gänse to t? h. W as sah F rau H annenheim am
nächsten Tag? i. W as war geschehen? j. W as m achte die Bäuerin?
i f i Sie sind Frau; H annenheim und erzählen einer Bekannten die Geschichte^
14. Übersetzen Sie!
A. a, Doamna Hannenheim era o gospodină destoinică şi pricepută, b. E
avea cincisprezece g!şte grase şi albe ca zăpada, c. E a era foarte m lndră de
glştele ei. d. într-o zi un vecin li aduse o veste tristă : „Glştele dum neavoastră

286
au fast otrăvite“,'z is e -e l.: 6. Doamna Hannenheim , cu inima Îndurerată, a dorit
să răm lnă m ăcar ( = cel puţin) cu penele; pentru aceasta a Început să jum ulească
glţtele. 1. In şaua urm ătoare a a v u t 0 mare surpriză. Gîştele ei grase m ergeau
clătinindu-se prin curte. g. Doamnei HannenKeim nu-i veni să creadă ochilor,
h. Gîştele da nu fuseseră m oarte «î numai imbătafcih >
B. a. Muzeul acesta jiu poate fi vizitat astăzi. E închis în fiecare lunii
b. Bolnavul acesta n-a p u tu t fi Încă vizitat, c. Stofa aceasta se poate cum păra
şi in magazin« mici? d. Cartea aceasta trebuie citită, e foarte interesantă, e. Crezi
că se poate răspunde la întrebarea aceasta? f. — P entru exam en, trebuie repe­
ta tă to a tă m ateria? Fireşte, prietenul m eu trebuie s-o fi rep e tat de m ult.
g. E levul îi spuse profesorului: „Vă rog, |h ai puneţl-iai şi alte întrebări.** h . Cred
că problem a aceasta trebuie discutată cu directorul nostru, i. Sora m ea mai
m are este pricepută la -toate. E o femeie extrem de destoinică şi conştiincioasă.
E a triiî duce to a tă gospodăria, j. Sînt fericită că tatăl, m eu a p u tu t fi salvat.
Se sim t# acum m ult mai bine. k. Acum şi-am tSfnp să-ţi explic totul. 1. E uşor
de înţeles că astăzi eşti obosit. Ai m uncit prea m ult.
C. a. — V ă Nplac piesele poliţiste? — Da, le văd cu plăcere, b. Lui nu-i
place muzica uşoară, c. Cînd sînt bolnavă, nu m intnc nimic, nimic nu-mi place,
d. F rip tu ra de gîscă pe care am m lncat-o ieri ne-a plăcut m ult. F riptura aceasta
nu-m i place. o. Nu ştiu dacă li va place culoarea acestei stofe. f. Aceşti pantofi
îm i plac. îi cum păr, g. — Veniţi mîine la m ine? — Da, venim cu plăcere, dacă
nu vă deranjam , h. F etiţei surorii mele nu-i place să se joace cu păpuşi, i. — Ştii
să coşi ? — Ba, îmi cos to ate rochiile mele singurii.

Merken Sie sicht

Weit und breit " konnte kein Mensch gesehen werden;'


Schweren Herzens lief sie nach Hause.
Ich wellte m e in e t A ugen nicht trauen» eis ich ihn sah.
W ir sind froh, daß Sie wieder a u f den Beinen sind.'
LUPS 32 A
nach MANFRED KYBER

H err Lups w ar ein Spatz. Seine J§rau fließ F rau L ups, Sie hieß wie ihr Üilann,
denn dem N am en nach richten sich die F rauen nach ihren Männern.
Es w ar Frühling. F ra u Lups saß auf ihren Eiern, w ährenddessen b etrach tete
H err Lups v©m N estrand aus die L andschaft.

. Mit dei* Z eit w urde es ihm aber langweilig.


„Ich möclrte mich auch m al auf die Eier setzeh.“
„N einl^ sagte seiiie F ra u streng.
„P iep!“, sagte H err Lups w ütend, „es sind doch auch meine E ier.“
„N ein!“, w ar die A ntw ort.
H err Lups schlug m it den Flügeln.
„Ich habe das R echt, auf dgn Eiern-ZU sitzehi ich birt der V ater!“ schrie er.
^SChlage nicht *o m it den Flügeln“, sagte F raü Lups, „es ziem t sich nicht.
A ußerdem m acht gs mich nerväs. Ih r MänneT m üßtsim m dr gleich m it den Flügeln
schlagen. Nim m dir ein Beispiel an mir. Ich bin im m er ruhig. N atürlich sind die
E ier auch dein. A ber es sind m ehr meine E ier als deine.“
„W enn du m ich nicht auf den E iern sitzen läß t, gehe ich in den K lu b “, drohte
er ihr Und begann jach die Flügel zu putzen.
„W as, je tz t w illst du auch schon in den Klub gehen! An mich denkst du gar
nicht. Du kannst dich auch mal; a u f die E ier setzen. Ich sitze sehen den ganzen
V orm ittag darauf. G laubst' du vielleicht, d a ß e s ein Vergnügen ist? Schließlich
und endlich sind es die deinen.“ ‘>
„E ben wollte ich auf den E iern sitzen, da waren es die deinigen. Je tz t will
ich in den K lub gehen, da sind es die meinigen. Sag mir nun endlich, dam it ich
auch w eiß: Wessen E ier sind es eigentlich

288
„Schrei nicht so! Was ist m |t dir l®s,sonst stellst du keine dum m en Ffagen.
Natürlich gehören die E ier dir. W em sonst? Ich habe es dir dach sCh®n Vorhin
gesagt. Du bist aber nicht aufmerksam. Nie hist du aufmerksam)**
H errn Lups wurde es schwindlig.
„Du irrst dich. Das hast du nicht gesagt.“
„F rauen irren sich nie**, s a g t^ F ra u Lups., „U nd Widersprich nair nicht m ehr,
sonst g ih t’s K rach I“ Wortlos setzte sich H err Lups auf die Eier, die nicht S^ne
E ier w aren, und dennoch seine Eier waren.
„Mhnneir sind so wenig rücksichtsvoll“, sagte F rau Lups, „di* h ast die weib­
liche Hand in deinem Leben zu wenig gefühlt.“
„Oh dach“, sagte H err Lups und blickte auf die Krälichen seiner liehen Frau.
F rau Lups horchte aufm erksam *n den Eiern.
„Eins piepst sogar sehen im W% sagte sie glücklich. .
„Dann wird es ein WeihChen“, sagte Herr Lups.
F rau Lups sah ihren G atten scharf an.
„N atürlich wird es eih Weihehen, Die JntelKgeflz zeigt sich am frühester*“»
H err Lups ärgerte sich sehr und brütete weiter. „Aber das erste, das heraus­
kommt, wird ein Männchen“, sagte e r, während F rau Lups schweigend an den
Eiern horchte.
„Das, was zuerst piepst, kom m t auch zuerst heraus“, sagte sie schließlich,
„es wird also ein Weibchen. Aber laß mich je tzt auf den Eiern Sitzen. Es wird kri­
tisch. Das verstehen F rauen besser. A ußerdem sind es meine E ier.“
„ Ja , meine Liebe“, sagte H err Lups.
Nach kurzer Zeit kam das erste aus dem Ei. Es war ein Männchen. H err
Lups zwitscherte.
„Siehst du“, sagte F rau Lups, „ich habe es dir gleich gesagt: Es wird ein
Männchen. Und es ist auch ein Männchen geworden. Aber ihr M änner m üßt
im m er alles besser wissen.“
H err Lups Öffnete den Schnabel so w eit wie noch nie. W eiter w ar es anato­
misch unmöglich. A ber er brachte kemen Ton heraus. Da schloß er den Schnabel.
„Endlich sieht e r ein, daß ich recht habe und widerspricht nicht m e h r^ dachte
F rau Lups. Dann half sie den anderen Kleinen behutsam aus der Schale.
„N un m üßt du aber in den Klub gehen, Bebes Männchen“,, sagte sie laut, „du
m u ß t dich ein bißchen amüsieren. Ich b at dich schon so lange darum. Geh nur,
geh in den Klub, dam it du doch auf dem Heimweg den Kleinen etw as Zum Essen
bringst 1“ *
„ Ja, ja, mein® Liebe“, sagte* H err Lups.
H err Lups hielt «ine Rede ini Klub. „W h sind M änner) T aten müssen Wir
sehen, T aten I“ schrie er und gestikulierte m it den Flügeln. W ährenddessen wärmte
Frau- Lups ihre Kleinen im Neist*
„Seinen Namen w erdet ihr tragen. Die Leute werden euch wie euren V ater
nennen: Lups“, piepste sie zärtlich.
Denn dem Namen nach richten sich die Frauen nach den Männern,

289
19 — Limba germani. Curs practic, -Val. I
32 B

1. Valenz

1 heißen N, N a se numi N, N
Ber Jung# heißt Peter, Băiatul se numeşte Peter.
2 heißen N, wie a se numi Jf, ea
©er Junge heißt wie sein Vater. Băiatul se numeşte ca tatăl său.
sich richten N, nach + D a se lua N, după + A
Sie richtet sich nach ihm. Ea se ia după el.
schlagen N, mit + D a daja bate N , din -f A
Das Kind schlug mit dem Fuß. Copilul dădu/bătu din picior.
widersprechen N, (D) a contrazice N, ( A )
Er widerspricht (seinem Vater) [immer]. El (11)contrazice (pe tatăl său) [mereu].
drohen N, D a ameninţa N , A
Er drohte ihr. El a ameninţat-o.
horchen N, an -f D a asculta ja trage eu urechea N, la + A
•Marie horcht an der Tür. Maria ascultă/trage cu urechea la uşă.
nennen Jf, A, wie a numi N, A, ca
Ich nenne ihn wie seinen Vater. Eu 11 numesc ca pe tatăl său.;
helfen N* D, aus + D a ajuta N, A , să iasă din + A
Er half ihr aus dem Wagen. El a ajutat-o să iasă din maşină.

(vezi G 134)
2, Propoziţia finală

Peter kommt heute zu mir, damit wir zusammen Schach spielen.


ich ihm das Wörterbuch gebe.

damit „ca sä“ este o conjuncţie subordonatoare care introduce propoziţii secundare
finale (de scop).
Propoziţiile finale răspund la Întrebările: Wozu? „pentruce?“, Zu welehem Zweck?
„cu ce scop?“. (vezi G 105)
3. damit — damit

a. Hans kauft sich einen Wagen, damit wiU er auf Ausflüge fahren,
b damit er oft auf Ausflüge führt.

— damit (uneori damit) „cti acesta/aceasta“ este adverb pronominal demon,


strativ ( - > 2 1 B 3 ) , Situat la Începutul unei prepoziţii principale, este urmat
nemijlocit de verbul conjugat.
— damit „ca să“ este conjuncţie subordonatoare finală (-+ 32 B2).

290
4. während — währenddessen

Man soll während der Arbeit nicht sprechen.


Miln soll nicht sprechen» man im Büro arbeitet.
Man arbeitet im Büre, währenddessen soll man nicht sprechen.

während se poate folosi a tit cu funcţia de prepoziţie cit ţi de conjuncţie:


— während „In tim pul“ — este prepoziţie + genitiv {-» 26 B10)
— während „in tim p ce“ — este conjuncţie subordonateare. Introduce pro-
poziţii secundare temporale. Verbul conjugat stă pe ultimul loc.
— währenddessen „in acest tim p“, „In timpul acesta* -« este adverb cenjunc-
ţienal ţi introduce o propoziţie principală. Este urmat: nemijlocit de verbul con­
jugat. (-»23 B31). {trezi G 92, 93)
ß. sonst
a. Wünschen Sie sonst noch etwas?
b. — H at P eter das gemacht? — Natürlich, wer sonst!
c. Du m ußt fleiSig lernen, sonst • bekommst du schlechte Noten.
d. E r hat sich heute verspätet, ist er sehr pünktlich.

ln funcţie de context, sonst se traduce prin:


- „ a l t - “ (cu referire la obiecte, lucruri: „altceva“ — ex. a.)
(cu referire la persoane: „altcineva“ — ex . b.)
— „In caz contrar“, „altm interi“ (-»27 B6) (ex. c.)
— „(de) altfel“, „de obicei“ (jex. d.)
6. wie ( - 2 ® 13)
■ """" ................................... —-T " .............................. — .....- ' ....................
Sie heißt' wie ihr Mann.
Die Leute nennen das Kind wie seinen Vater.

întocmai ca ţi als (-» 27 BS), wie „ca“ nucere un caz anumit. Cazul substantivelor
precedate de wie este determ inat de verb.
7. zum + infinitivul substantivat

Ich möchte eţwas zum Essen.


Brauchst du ein Buch Lesen?

Infinitivul substantivat i l B4) precedat de zum (~t 10 B$) exprimă un scop.


8, întrebuinţarea pronumelui posesiv

A. a. Ist das mein Füller? b. Ja, dieser Füller ist dein.


meine Mappe ? diese Mappe
mein Heft? dieses Heft
Sind meine Bücher? diese Bücher sind
B. a. Und wo ist deiner? b. Der meinelmeinige liegt dort.
deine? Die
dein(e)$? Das -

sind deine? Die meinen Imeinigen liegen

291
Pronumele posesiv poate fi Întrebuinţat:
1. .adjectival
a. atrihutiv — In majoritatea cazurilor (pct. A. a.).
(Pentru declinarea pronumelui posesiv adjectival, vezi G 62).
b. predicativ — după verbe ca sein, werden, bleiben, scheinen f.a. ln acest
caz, pronumele posesiv este invariabil (pct. A. b.}. .
2. substantival
a. neprecedat de artieol, se declină ea pronumele nehotirlte einerjkeiner,
eineIkeine, ein(e)slkein(e)s, dem eu term inaţie articolului hotărlt (-»30 B 8 ).
b. precedat de arüeolul hotărlt, se declină ca un adjectiv atributiv Însoţit
de articolul hotărlt (13 B3).
Varianta derivată cu sufixul -ig (der meinige eto.) este Întrebuinţată In special In
limba literară fi mai puţin tn cea uzuală, (vezi G 60—©2)
9. Prenumele impersonal es (-►7 B7; 14 B8, 9; 26 B6, 9)

Es wird Eva langweilig, Eva wird (es) langweilig.


mir schwindlig. Mir schwindlig.
kalt. kalt.

Construcţiile formate din pronumele impersonal es -f werden -f adjectiv + sub-


htantiv/pronume la dativ exprimă stări fiaice sau psihice.
In cazul In care propoziţia nu Începe cu prenumele impersonal os, acesta devine
facultativ.
10. nennen

Mae nennt das Kind wie seinen Vater,


nannte
hat/hatte genannt.

Verbul nennen este cm verb neregulat de conjugare slabă, (vezi G 12)

n c
i.

— Kommt Peter auf den Ausflug?


— Ich glaube, daß Peter auf den Ausflug kommt.
— Iah weiß nicht, ob Peter auf den Ausflug kommt.

a. Ist Hedwig gesund? b. Spielt Robert Schach? e. Soll er der Mutter ein Tele­
gramm schicken? d. Fühlt sich die Tante jetzt besser? o. Findet der Kongreß in
Bukarest statt? L Hat er das Fernschreiben schon übersetzt? g. Kann er den
Fernsehapparat reparieren? h. Hat das M&dchen den Aufsatz allein geschrieben?
' %.
| — Ich glaube, daß der Zug um 12.45 Uhr abfährt. (12.54)
— Du irrst dich, der Zug fährt um 12.PV ab.

292
a. Ich glaube, daß ich Ihnen Helgas Telefonnummer schon gegeben habe. (Hella)
b. M artha glaubt, daß E rika 21 Jahre alt ist» (32) c. Der Lehrer gläubig daß Karl
krank ist. (K urt) d. Hedwig glaubt, daß der A utor dieses Romans Thomas Mann
ist. (Heinrich Mann) e. W ir glauben, daß der M athematiklehrer den Chemielehrer
vertreten wird. (Physvklehrer) I. Sie glauben, daß der Kongreß int M anat Juli
stattfinden wird. (Juni) g. F rau Müller glaubt, daß ih ţ Mann zur Sitzung gegangen
ist. (Klub) h. Ich glaube, daß er in der Eminescustraße Nummer 39 wohnt. (93)
3.

Ich wollte hinausgehen. Das Telefon läutete*


Eben wellte ich hinausgehen, da läutete das Telefon.

a. Ich wollte Spazierengehen. Es begann zu regnen, b. W ir wollten nach Hause


gehen. W ir hörten ihn kommen, c. Ich legte mich ins Bett. Jem and rief mich an.
d. Ich wollte die_ Straße überqueren. Ich sah einen gewesenen Klassenkollegen.
e. W ir sprachen über ihn. E r tr a t ins Zimmer.
4.

Wozu fahrt ihr nach Predeal? (Schi fahren)


-* Damit wir Schi fahren.

a. Wozu nim m t er ein Taxi? (sich nicht verspäten)


b. besuchen Sie die K u rs b d e r Volkshochschule? (Deutsch JCfneji)
c. geht M utter in das K aufhaus? (einkaufen)
d. brauchst du dieses Medikament? (gesund werden)
e. fährst du ins Gebirge? (W intersport treiben)
L fahren Sie ans Meer? (schwimmen)
5.

Zu welchem Zweck spricht der L ehrer so laut? (Alle Schüler hören ihn.)
«» Der L ehrer spricht so laut, dam it ihn alle Schüler hören.

a. Zu welchem Zweck schreibst du deinem V ater? (E r soll mir Geld schicken.)


b. gehen die K ranken in die Poliklinik? (Der Arzt behandelt
■ '■ sie.)
c. g ib t d e r E m p fa n g s c h e f d e m H o t e lg a s t e in A n m e ld e f o r ­
mular? (E t füllt es aus.)
d. gehst du zu deinen E ltern? (Sie sollen mich beraten.)
®, übersetzt man die Rede in fünf Sprachen? (Alle können
sie verstehen.)
f. hast du deinem Bruder ein Telegramm geschickt? (Er
erw artet mich auf dem Bahnhof, j
6. weil oder dam it?
a. Ich muß je tzt g e h e n ,... ich mich nicht verspäten will. b. Ich muß je tzt g e h e n ,...
ich nicht zu sp ät komme, c. G roßm utter trä g t eine Brille, ... sie besser sieht,
d. G roßm utter trä g t eine Brille, ... sie nicht gut sieht, e. Thomas beeilt sich, ...
er den Zug erreichen will. f. Thomas beeilt sich, ... er den Zug erreicht, g. Man
übersetzt fie Rede in fünf Sprachen, ... alle Teilnehmer verstehen! h. Man über,
setzt die Rede in fünf Sprachen, ... sonst .nicht alle Teilnehmer verstehen, i, Kurt

293
fährt in den Ferien nach Breaza, ... er teine Verwandten besucht. ]. Kurt fährt
in den Ferien nach Breaza, ... er seine Verwandten besuchen will. k. Die Eltern
kaufen dem Kind ein Fahrrad,... sie ihm eine Freude machen wellen. L Die Eltern
kaufen dem Kind ein Fahrrad, ... sie ihm eine Freude machen.
7.

Frau Schwarz kecht das Mittagessen. Herr Schwarz liest dis Zeitung.
-* Während Frau Schwarz das Mittagessen kecht, liest Herr Schwarz die
Zeitung.
Herr Schwarz liest die Zeitung, währenddessen kecht Frau Schwarz das
Mittagessen.

a. Vater schreibt einen Brief. Mutter telefoniert mit einer Freundin, h. Ich mache
Ordnung im Zimmer. Du wäschst in der Küche ab. c. Die Kinder schlafen neck.
Mutter deckt den Frühstückstisch, d. Diese Hörer übersetzen den Text. Jene
Hirer bilden Sätze mit den neuen Wärtern, e. Herr Braun wusch sich im Bade­
zimmer. Seine Frau lag noch im Bett. f. Großmutter strickte im Warteraum.
Die Patienten gingen ins Sprechzimmer des Arztes, g. Hans wellte das spannende
Stück verfolgen. Der Platzanweiser stellte ihm viele Fragen, h. Mutter bügelt in»
Wehnzimmer. Vater spielt mit dem Jungen im Schlafzimmer Schach.
8. " ■''
--------------------------------------
(das Essen) — Er hört Musik.
Während des Essens hört er Musik,
j Während er ißt, hört er Musik.

a. (das StudiumJ — Sie wohnt bei einer Tante in Bukarest, b. (des Schlafen) —
Er will nicht gestört werden, c. (dasLernen) —■Er braucht Ruhe, d. (unser Spa­
ziergang) — Wir begegneten einem Bekannten, e. (das Spiel) — Man darf nicht
miteinander reden, f. (die Arbeit) — Man darf nicht rauchen, g. (das Müschen) —
Sie singt Lieder.
®.

Geh jetzt schlafen! Du bist morgen früh nach müde.


»* Wenn du jetzt nicht schlafen gehst, bist du morgen früh noch müde.
Geh(e) jetzt schlafen, sonst hist du morgen früh neck müde!

a. Hol(e) jetzt den Arztl Du wirst dich schlechter fühlen, b. Hilf mir! Ich werde
mit der Arbeit nicht fertig, e. Fahrt mit einem Taxil Ihr kommt zu spät zum
Vortrag, d. Nimm dir dicke Kleider mit! Es wird dir im Gebirge kalt sein. «. Laß
deinen Fernseher reparieren! Wir können uns das Programm nicht ansehen. f. Laß
dich behandeln! Du wirst nicht gesund.
1 ®.

— Verspätet sich der Kollege immer? (heute — pünktlich)


— Nur heute verspätet er sich, sonst ist er immer pünktlich.

294
a. Ist er immer nervös? (jetzt — ruhig) b. H at die Schülerin immer schlechte Auf­
sätze geschrieben? ( heute — gut) c. S tehst du imm er so spät auf? (senntags — früh)
d. H at sie im m er Teller beim Abwaschen zerbreche»? (heute — nie) e. Bekommt
das Kind im m er schlechte Noten? (dieses Mal — sehr gut) f. Ist diese Verkäuferin
immer so unfreundlich? (jetzt — sehr höflich) g. W iderspricht der Sohn immer
seinem V ater? (dieses Mal — nie)
11.

J — Wozu braucht er das W örterbuch? (übersetzen)


j — E r braucht das W örterbuch zum Übersetzen.

a. Wozu braucht er warmes W asser? (waschen) b. Wozu braucht er Bleistift und


Papier? (schreiben) c. Wozu braucht er eine Brille? (lesen) d. Wozu braucht er
den A pparat? (fotografieren) e. Wozu braucht ihr den Ball? (spielen) f. Wozu
brauchst du Zeit? (lernen) g. Wozu braucht ihr Musik? (tanzen) h. Wozu
brauchen Sie eine Zigarette? (rauchen) i. Wozu braucht Mutter Mehl, Zuckeri
ö l und Salz? (backen) j. Wozu braucht sie so viel Zeit? (einpacken)
12.

ich — kalt Werden


-» Es wird mir kalt.
-*• bliif wird es kalt.
-*• Mir wird kalt.

a. das Kind — heiß werden, b. die Frau schwindlig werden, c. ich — in der
Nacht k alt werden, d. ich — beim Vortrag langweilig werden, o. er — m it dem
dicken Pullover warm werden.
13.

— Wie heißt das K ind? (V ater) — Wie nennt man das Kind? (Vater)
— Das Kind heißt Wie sein Vater. — Man nennt das Kind wie seinen
' Vater.

a. Wie heißt der Junge? (Großvater) b. Wie nennen die Leute diesen Jungen?
(Greßvater) c. Wie rjfnnt man das Mädchen? ( Großmutter) d. Wie heißt das Mäd­
chen? jT d n te ) e. Wie wird die Tochter genannt? ( Mutter) f. Wie wird der Sohn
genannt? (Vater)
14.

Schreibst du m it seinem Kugelschreiber? (m ein)


— Nein, ich schreibe m it meinem.
— Nein, ich Schreibe m it dem meinen.
— Nein, ich schreibe m it dem meinigen.

a. Fährst du in unserem W agen? (ihr) b. Zeichnet ihr m it ihren Bleistiften?


(euer) t . Ist deine Wohnung modern eingerichtet? (sein) d. Brauchst du sein
W örterbuch? (dein) « .S c h lä ft der Junge in seinem Zimmer? (unser)

295
16.

Buch (ich)
— Wem gehört dieses * lu c h ? — Wessen Buch ist das?
— Dieses Buch gehört mir. — Das ist mein Buch.
— Dieses Buch ist mein.
— Es ist meines.
— Es ist das mein(ig)e.

a. Heft (d u ) b. Bluse (sie, fern, sg.) c. Gummi (es) d. Kleider (ich) 0. Blumen
(S ie) f. Zigaretten (ih r) g. Feuerzeug (er) h. Stadtplan (w ir) i. Briefe (sie, pl.)
16. Stellen Sie Fragen zu den kursiv gedruckten Satzgliedern 1
a. Herr Lups schlug mit den Flügeln, b. Das Kind nimm t sich ein Beispiel an seinem
Vater, c. Herr Lups drohte seiner Frau. d. Sie safi den ganzen Vormittag auf den
Eiern, e. Er wollte sich auch auf die Eier setzen. 1. Frau Lups horchte aufmerksam
an den Eiern, g. Frau Lups .schaute ihren G atten scharf an. h. E r geht in die
Stadt, damit er den Kindern etwas zum Essen bringt, i. Dem Namen nach richten
Sicii, die grauen nach den Männern, j. Dem Namen nach richten Bich die Frauen
nach den Männern.
17. Antworten Siel
a. Wer war Herr Lups? b. Was machte Herr Lups, während seine Frau auf den
Eiern saß ? c. Was wollte Herr Lups tun, als es ihm langweilig wurde ? i . Wohin
wollte er gehen, als er sah, daß ihn seine Frau nicht auf den Eiern sitzen ließ?
e. Durfte er in den Klub gehen? f. Was kam als erstes aus dem Ei? g. Was dachte
Pfau Lups, als ihr. Mann nichts m ehr antw ortete? h. Warum ließ sie ihn schließlich
in den Klub gehen? i. Was sprach Herr Lups im Klub? j* Was machte seine Frau
währenddessen?
18. Übersetzen Sie!
A. a. Ţe rog să nu mă contrarie!! b. Soţul a ajutat-o pe soţie să iasă din lift.
c. Trebuie să te supui şi să faci ce zice mama ta. d. Nu se cade să spui asta.
e. Desigur că ai dreptul să faci acest lucru. f. Tocmai vroiam Bă plec la cinema,
Clnd a sunat telefonul.
B. a. — Al cui este pixul acesta? — Este al meu* de ce întrebi? b. — De
ce ai luat“ guma mea? — Dar nu am luat-o pe a ta, ci pe a lui. c. — Pleci cu
maşina lor în excursie? — Da, deoarece a mea este stricată şi am dat-o la reparat,
(folosiţi lassen) d. Copiii noştri pleacă în vacanţă la munte. ÜJide îi trim iteţi
pe ai voştri? e. Hainele mele le-am pus in dulap, ale tale mai stau Încă pe scaun.
f. Cui aparţin aceste cărţi? g. Ale cui sînt cărţile acestea?
C. a. Să nu fumezi cind mergi cu maşina, ca să poţi să fii atent. b. Ea a
venit ieri la mine, ca să o ajut la traducere, c. M-am dus la tatăl meu, ca să-mi
dea un sfat. (folosiţi beraten) d. —De ce nu te joci cu mingea? — Cu ea m-am
jttcat toată dimineaţa, acum vreau trenul electric, e. Te rog să nu faci gălăgie,
altm interi nu pot să dorm. t. Astăzi colega mea este supărată, de obicei este
foarte veselă, g. Mama scria o scrisoare, Intre tim p ta ta şi băiatul jpttcau şah.

296
h. Mama scria o scrisoare, ln timp ce tata şi băiatul jucau şah. i. In timpul pantei,
elevii se duc In grădina şcolii. ]. Ce altceva mai doriţi? k. — Petre a spus asta?
— Bineînţeles, 6pŞ altul ?

M e rke n Sie sie k !

Es wird mir langweilig.


Es wird mir schwindlig.
Blas ziemt sich nickt.

Nimm dir ein Beispiel an ihm!


Sehliellich und endlich . . .
Widersprich mir nicht, sonst gibt's Krach!
Er brächte keinen Ten heraus.
EIN REIZENDER ABEND 33 A
nach ERICH KÄSTNER1

Das geschah vor drei W ochen:


Familie Burmeester h a tte . uns eingeladen. Entzückende Leute. Gebildet,
weltaffen, hausmusikalisch. Außer uns waren noch Thorn, der Verleger, und, seine
Frau zugegen, also alte Bekannte.
Bevor wir ins Speisezimmer gingen, tranken wir im Salon eim Glas trockenen
Martini. Dieser sollte unseren Appetit anregen. Währenddessen erzählte Thorn
ein paar Witze. Sobald wir aber den W ermut ausgetrunken hatten, flog die Tür
auf und ein Hund tr a t ein. E r m ußte sich bücken. So groß war er. Eine dä­
nische Dogge.
Lottcben dachte: „Die Freunde meiner Freunde sind auch meine Freunde“,
und wollte das Tier streicheln. Es schnappte zu. Zum Glück ein wenig ungenau.
„Vorsicht!“, sagte der Hausherr. „ J a nicht streichelnl Der Hund ist auf den Mann
dressiert.“
Frau Thom , die auf dem Sofa saß, meinte: „Aber doch nicht auf die
F ra u ..." Kaum daß sie aber diese W orte aussprach, sprang die Dogge, elegant
wie ein Dressurpferd, m it einem einzigen Satz durchs Z im m eru n d landete der ,
Dame auf den Schoß.
H err und Frau Burm eester kamen schnell zu Hilfe, zerrten ihren Liebling in
die Zimmermitte und zankten zärtlich m it ihm. Nachher legte der Gastgeber das

1 Erich Kästner s-a născut ln anul 1899 la Dresden. A scris romane (Fabian), cărţi
pentru capii (Emil und die Metektive —„Emil şi detectivii". Mie Konferenz der Tiere — „Con­
ferinţa animalelor“). Este cunoscut pentru scrierile salo umoristice şi satirica, precum şi pentru
creaţia sa lirică.

298
liebe Tier a s eine kurze K ette aui Stahlringen, so daß alle erleichtert aufatmen
kennten.
Man bat u n s zu Tisch.
Die Suppe verlief ungetrübt, weil der Hausherr keine aß.
Nachdem die anderen die Suppe aufgegessen hatten, wurden Koteletts mit
Blumenkohl in holländischer Soße auf den Tisch gebracht. Man kann aber kein
Kalbskotelett essen,, während man eine dänische Dogge an der K ette hält, und
H err Bunneester wellte doch nicht wegen des Hundes hungrig bleiben. „Haben
Sie n u r keine Angst“, ermutigte er seine G&ste. „Das Hündchen ist schläfrig und
wird gleich einschlafen. Solange Sie keine heftigen Bewegungen machen, bleibt,
es ruhig und greift nicht an.“ W ir aßen wie die Mäuschen. Wir wagten kaum zu
kauen. Doch das Tier war noch gar nicht müde.
„E r wird sich schon hinlegen“, sagte Frau Burmeester, vorher mochte er
Sie kennenlernen. Was sagen Sie nur zu diesem intelligenten Tier?“

Der Hund ging von einem Gast zum anderen. E r beschnüffelte uns. Sehr
langsam. Sehr aufmerksam. Dann blieb er neben mir stehen und legte; seihe
feuchte Schnauze in meinen Blumenkohl. Herr und Frau Burmeester lachten
herzlich und riefen hach einem frischen Teller. Ehe ich das Essen fortsetzte,
wollte ich mir die Hände waschen. Ich ging ins Badezimmer. Als ich ein paar
Minuten später wieder ins Speisezimmer zurückgehen wollte, knurrte es im Korri­
dor. Es knurrte sehr. Ich blieb also ith Badezimmer und betrachtete Burineesters
Toilettenartikel. Als ich nach-weiteren Zehn Minuten die T ür noch einmal offnen
wollte, knurrte es wieder; Noch lauter als das erste Mal. „Willst du, daß ich bis
morgen hier bleibe rief ich durch die Tür. Ich begann, mich zu kämmen. Ich
probierte einen Linksscheitel, einen Rechţj$Cheii&l. Ich bürstete mir das Haar.
Nach einer h alb en S tu n d e klopfte H err Burmeester an die Tür.
„Ist Ihnen nicht wohl?“, fragte er. „Doch, doch, aber Ihr Hündchen läßt
mich nicht hinaus“, flüsterte ich^ Stolz sagte Herr Burmeester: „Auf diese Tür,
paßt das H er besonders gut auf. Wegen der Einbrecher. Einbrecher bevorzugen
bekanntlich Badezimmer zum Einsteigen. Warum, weiß kein Mensch, aber es ist
so. Komin«: Cäsar Liebling, komm 1“ Cäsar kam nicht. Hingegen kaip Fred Bür-
meester. Und Lottchen. Und das Ehepaar Thom.
299
„Her Arme I“, rief Frau Thora.
Ich kletterte durch das schmale und hochgelegene Fenster des Badezimmers,
sprang in den Garten, verstauchte m ir den F u l und humpelte heimwärts, bis ich
ein Taxi fand. Zum Glück hatte ich mein Geld in die Rocktasche gesteckt, denn
der Mantel hing im Vorzimmer von Herrn Burmeesters Wohnung.
Ich w artete auf unserer Gartenmauer» bis L ottchen tn it meinem Mantel und
dem Schlüsse) kam. Nachdem sie mich ein wenig besorgt b etrach tet h atte, fragte
sie erstaunt: „Nanu, seit wann hast du denn einen Scheitel?“ Den Scheitel habe
ich leicht abschaffen k la u en , aber was tragischer ist: ich humple heute noch.
33 B
1. Valenz

zanken N, m it + D a mustra N , A
H err Burm eester zankte m it seiner Domnul Burm eester o m ustră pe
Frau. soţia sa.
a face reproşuri N , D
Domnul Burm eester li făcu reproşuri
soţiei sale.
sagen N, A, z u + D a spune/a zice N , A , de (spre) -\~A
(a-şi exprim a părerea)
Was sagst du zu seinem Vorschlag? Ce zici/spui de(spre) propunerea lm ?
s t e h e n bleiben N, (Lek) a se opri N , (Loc)
Der Hund ist (neben mir) stehenge- Clinele se opri (lingă mine).
blieben.
klopfen N, an + A a bate Ja ciocăni N , la + A
> E r klopfte an die Tür. E l hătu/ciocăni la uşă.
a u f passen N, (auf -f A) a f i atent N , (la - b A )
Der Hund p aßt (auf diese Tür) auf. Clinele este aten t (Ia uşa aceasta).

(vezi G 134)

300
2. vor — bevor/ehe — vorher
Wir tranken einen Wermut vor dem Essen.
bevor wir die Suppe aßen.
ehe
Wir aßen die Suppe vorher tranken wir einen Wermut.
— vor „Înainte de“ este prepoziţie. Se foloseşte cu dativul ( -* 22 B8).
— bevor/ehe „Înainte de a“, „Înainte ca“ slnt conjuncţii subordonateare.
Introduc propoziţii secundare temporale »care răspund la întrebarea wann?
Verbul conjugat stă pe ultimul loc. Propoziţiile secundare introduse prin conjune-
ţiile bevor şi ehe se traduc;adesea prin construcţii infinitivele:
Bevor wir aßen, . , . „Înainte de a mtnca, , . * .“
— vorher „Înainte de aceasta“ este adverb conjuncţional urm at nemijlocit de
verbul conjugat,; (vezi G 92, 93, 100)
S. nach —. nachdem — nachher

a. Ich rauche nach dem Essen.


b. Ich rauche, nachdem ich alles gegessen habe.
c. Ich werde rauchen,
d. Ich rauchte, hatte.
e. Ich esse, nachher rauche ich,
— nach (ex. a.) „după“ este prepoziţie. Cere cazul dativ (-+ 40 133).
— nachdem „după ce“ este conjuncţie subordonatoare. Introduce' propoziţii
secundare temporale care răspund la Întrebarea wann? Verbul conjugat ocupă uit i-
mul loc. tntre propoziţiile secundare introduse prin nachdem şi prepoziţiile princi­
pale este recomandabil să fie respectată o anum ită corespondenţă a timpurilor.
Asţfel, In propoziţia temporală se foloseşte:
— perfectul* dacă predicatul propoziţiei principale stă la prăâasnt sfeţr viitor
(ex. b. şi c.j.
— mai m ult ca perfectul* dacă predicatul propoziţiei principal® stă la imper­
fect (ex. d.).
— nachher „după aceasta^ „după aceea“ eate adverb conjunţcţienal, urmat
nemijlocit de verbul conjugat (ex. c.). (vezi G 92, 93, 100)
4. sobald /kaum daß

Sie begannen zu essen, sobald sie die Suppe brachte,


kaum daß
Conjuncţiile subordonatoare sobald şi kaum daß „îndată ce“ se folosesc eind acţiu­
nea din propoziţia tem porală se desfăşoară nemijlocit înaintea acţiunii din propo­
ziţia principală. Propoziţiile secundare introduse prin aceste Lonjuncţii răspund
la Întrebarea wann? (vezi G 92, 93, 100)
5. solange
Solange Sie ruhig bleiben, greift der Hund nicht an.
krank sind, müssen Sie im B ett bleiben.

solange „atlţ tim p cît“ este conjuncţie subordonatoare şi introduce propoziţii secun­
dare temporale. Verbul conjugat ocupă ultinţttl loc. Prepoziţiile introduse pHn-
conjuncţia solange răspund la întrebarea wie lange? „cît timp ?Cf (speri G 32, 93, 400)

301
bis

a. Ich w arte bis nächste» Monat auf deine Antwort.


b. morgen.
c. am Abend.
d. Sie w artet, du ihr eine A ntw ort gibst.

bis poate avea funcţiile d e :


— prepoziţie. Se construfeştd ţu urt substantiv nearticulat la acuzativ (ex. a.
Său cu adverbe (ex. b.}.
Adesea bis este urm at de o prepoziţie, cazul substantivului este determ inat de
prepoziţia respectivă (ex, c.J. Se traduce prin- „pinău.
— conjuncţie subordonatoare, care introduce propoziţii secundare tem porale.
Aceste* Răspund la Întrebarea wia la n g et (S3E. d.). Se traduce prin „pină“, „pină .
ce“» „pină clnd“. {vezi G 92, 93, 100)
7. D ativul, posesiv

a. Die M utter käm m t dem Kind d a s H a a r .


a'. das H a a r des Kindes.
b. Die M utter wäscht ihm d a s H e m d .
b'. sein H e m d .
c. Der Junge käm m t sich d a s H a a r .
c': sein H a a r .
d. Das Kind sitzt dem Großvater a u f d e m S c h o ß .
d'. a u f d e m S c h o ß des Großvaters.
e. Das Kind setzt sich dem Großvater a u f d e n S c h o ß .
c/. a u f d e n S c h o ß des Großvaters. 0
f. Deb K o p f tu t m ir weh.
f'. Mein K o p f tu t weh.

Dativul posesiv exprim ă un raport de peseSje, EI se rdferä la fiinţe — to genera]


persoane — cărora li se atribuie obiecte sau părţi ale corpului. Acestea din urmă
pot îndeplini in propoziţie funcţii}« de:
— ComplemiC.ntŞ’: la »cSttŞ^r- cele:'n ţ B , p i l e ,s ii) (ex. a,» b., c.).
— com plem ente circum stanţiale de isc (ex. d.).
— complemente' Circumstanţiale de direcţie (ex. e.).
— subiecte (arareori) (ex. f.).
Dativul posesiv se exprim ă printr-un substantiv (ex. a, e) sau pronume per­
sonal (ex. b, f) la cazul dativ, sau prin pronumele reflexiv la dativ (-* 1 3 B4)
în cazul în care subiectul propoziţiei şi persoana la caro se face referire sin t iden­
tice .{ex. e.),
S |/ ■
Dat fiind faptul că acest dativ exprim ă un raport de posesie, el poate fi transform at
intr-un atrib u t genitival — In cazul în care este reprezentat printr-un substan­
tiv — (ex. ft*, d \ e'), :Sau întir-un pronum e posesiv — în cazul în care este rejjre-
Zenta t prin pronumele personal Sau re fle x iv — (ex. b'. c', f').
Nu trebuie confundat dativul posesiv cu complementele la dativ.

3«J2
S. eia paar — eia Paar

A. Er wartete eia naar Tage.


Wochen.
Jahre.
Nach eia paar Tagen bekam er eine Antwort.
Wochen
Jahren
B. — H ast du Viele Bücber tß, deutscher Sprache ?
— Nein, ich habe nur ein paar.
I C. Im Schaufenster liegen Kleider, Wäsche und ein paar Schuhe;
Die M utter kauft dem.K5iid
\ ini Kaufhaus ein Paar Schuhe, . .
1. Prenumele nehetărlt invariabil ein paar „ciţiva“, „ctteva“ se poate folosi
adjectival, pe lingă substantive la plural (pot. A.).
2. Acest pronume se poata folosi şi substantival (păstrlndu-şi sensul de plural)
(pct. B.).
3. Trebuie evitată confuzia dintre prenumele nehetărlt fin paar (scris *cu
literă mică), şi substantivul eia Paar „o pereche*! (scris cu majusculă)' (pct. C.).
9. aufesseu — austrinken

Das Kind hat die Suppe nuigegessen.


den Kuchen
Das .K indlhat die Milch sxßgetrunltsn.
den Kakao

Particulele auf- şi aus- se felesesc pentru a exprima/încheierea, sfirşitul unei acţiuni:


— auîessen: „a mlnca to t“ (a nu lăsa nimic in farfurie)
— austrinken: „a bea to t“ (a goli paharul/sticla).
10. frisch
a. M utter kauft frische Eier.
b. Max nim m t ein frisches Hemd.
c. Es ist heute frisch.
d. Der Schüler muß alles 'frisch schreiben, denn er h at zu viele Fehler.
In funcţie de context, cuvtntul frisch poate avea mai multe sensuri, fiind tradus prin
— „proaspăt“ (In general despre alimente) (ex. a.).
— „curat“, „nefolosit“ (In general despre obiecte de uz personal) (ex. b ).
— „răcoros“, „răcoare“ (sens asemănător cu kühl -*■ 14 19) (ex. c.).
— „din nou“, „Încă o dată“ (în general In legătură Ott verbe care exprimă
acţiuni) (ex. d.j;

33 C

1*

Was machen Sie vor dem Essen? (sich die Hände waschen)
-♦ Bevor ich esse, wasche ich mir die Hände.
-» Ehe ich esse, wasche ich mir die Hände,

303
Was machen Sie v©r dem Essen? (einen Wermut trinken)
vor der Ahreise? (meine Koffer packen)
v«r cfom Stthlafengehdri? (die Zefyung lesen)
vor dem Sjiaziergäjig?: (m it meiner Freundin telefonieren)
var dem Beginn des U nterrichts? (die Bächer und Hefte
a u f die Bank legen)
vor der Abfahrt des Zuges? (Zeitschriften kaufen)
vor dem Frühstück? (sich waschen und sich anziehen)

Ii;h .gehfc in d if;'S tad t. (meinen Freund anrufen)


4iJ5he ich in did: S tadt gehe, rufe ich meinen Freund an.
-*• Bevor ich in die S ta d t gehe, rufe ich meinen Freund an.
-> Ich gehe in die S ţad it vorher,rüfe ich meinen Freund an.

a. E r kam an. ded-U niversität ah*, (eine Aufnahmeprüfung ablegeti) k. Der Schüler
schreibt dii. Übungen. (die neiiCn W irter lernen) % Max fuhr zum Bahnhof, (sich
von seinen Eltern verabschieden) d. Der Zug hält, (du — nicht aixgsteigen dürfen)
e. Man überquert die Straße, (nach links und naţh rcţhts sehen müssen) f. Ich
gehe in die Sk'hnlo. (Kinokarten f$ r heute abend kaufen) S- Sie fährt ini Ausland.
( viele Reiseführer und Prospekte leien)

3.

i Was machen Sit; nach deriv. Fsseii? fe in e Zigarette rauchen)


-*■ i^ftcbdem ich gegessen habe, rauche ich eine, Zigarette.
I

a. W«s machen Sie nach dem Essen? (sich die Zahne putzen)
b. nach der Reise? (sich ausruhen)
c. nach dem Spaziergang? (fernsehen)
d. nach dem Frühstück? (ins Büro gehen)
e. nach dem Besuch des Museums? (ins Hotel zurückgehen)
f. nach der Abfahrt des Zugetft (eine Zeitschrift lesen)

Î Wann bringt er dir das Buch? (E r liest es).


|; -* Er bringt, dj» Buiih» nachdem er es gelesen hat.
< «■* Er brachte m ir da« Huch, nachdem er es gelesen hatte.

a. Wann rufst du deine M utter an? ( Ich komme in Sinaia an).


b. gehen Sic nach HftusO? (Ich kaufe alles ein ).
c. schreibt e r die Aufgaben? (E r übt die Grammatikrcgeln).
d. fahrt ihr ins Gebirge? • (W ir kommen vom Meer zurück).
e. besichtigen sie die Gemäldegalerie? (Sie machen eine Stadtrundfahrt).
f. jaden Sie Gäste ein ? (Ich lasse m ir die Wohnung frisch
einrichten ).

304
5.

Die Hörer lesen/lasen den Text. Sie schreiben/schrieben ein Diktat.


-*• Nachdem die Hörer den Text gelesen haben/hatten, schreiben/schrieben
Sie ein Diktat.
-* Die H örerlesen/lasen den Text, nachher schreiben/schrieben sie ein Diktat.

a. loh schreibe den Brief. Ich bringe ihn zur Post. b. Der Arzt behandelte mein«
Großmutter. Sie fühlte sich besser, c. Die Vorstellung beginnt. Niemand darf
mehr in den ZosclMiMtrreum treten, d. Sie füllen das Formular aus. Sie können auf
Ihr Zimmer gehen, e. E r legte den Hund an die Kette. Wir konnten erleichtert
aufatnten. f. Das Kind aß die Kartfffelii auf. Es bekam auch Dessert.
, 6.

Wie lange blieb das .j&fjgd allein? (seine jtfiitttit — nach Hause kommen)
-* Das Kind blieb allein! bis seine Mutter nach Hause kam.
a. Wie lange w attete e r vor dem Haüs? (seineFrau — den Hausschlüssel bringen)
b. btiebpn Sie im Büro? ( ich — die Arbeit beenden)
c. suchte er den Schlüssel? (ick — ihn finden)
«I. mußte Paul im B ett liegen ? (er — gesund werden)
e. darf sie nicht aus dem Hause gehen? (sie — sich bester fühlen)
f. werden Sie ihm nicht Schreiben? (er — auf meinen B rief antworten)
g. m ußtest du an die Tür klepfen ? (die Großmutter — mich hören)
7. Ergänzen Sie solange oder bis!
a. E r wohnte bei seiner Tante in Bukarest, ... er an der Universität studierte.
b. E r wohnte bei seiner Tante in Bukarest, ... er sein Studium beendete, c. Dtt
kannst hier bleiben,... es regnet* d. Du kannst hier bleiben,... es nicht mehr regnet,
e. ... das Kihd nicht gesund wird, darf es nicht in die Schule gehen, f. ... du noch
Fieber hast, m ußt du zü Hause bleiben, g. Wir schauten aus dem Fenster, ... der
Zug abfuhr. h. ... du nicht besser lernst, bekommst du schlechte Noten.
8. Ergänzen Sie solange oder sobald!
a. ... das W etter schlecht ist, machen wir keinen Ausflug, b. ... das W etter besser
wird, machen wir einen'Ausflug ins Gebirge, c. Er antw ortet,... er den Brief seines
Freundes bekommt, d. E r schrieb seinem Freund nicht, ... er von ihm keine Post
erhielt, e. Ich kann nicht arbeiten, ich krank bin. f. Ich werde arbeiten, lebt
gesund bin.
9. ■

Ich tra t ins Zimmer. Das Telefon läutete.


-*• Sebald ich ins Zimmer trat, läutete das Telefon.
-+• Kaum daß ich ins Zimmer trat, läutete das Telefon.

a. Der Wecker klingelte. Ich sprang aus dem Bett. b. Der Schüler sah den Lehrer
kommen. E r grüßte höflich. C. Es läutete. Alle Schüler verließen die Klasse, d. Wir
stiegen ein. Der Autobus fuhr ah. e. Der Sohn kam in Braşov an. Er rief seine
Mutter an. f. Sie bekam den Brief mit der traurigen Nachricht. Sie begann ZU
weinen.

305
10. Ergänzen Sie die tem poralen K onjunktionen: als, wenn, seit/seitdem,
während, b is f solange, sobald/kaum daß; nachdem; bevor!che !
a. ... wir einen W erm ut tranken, erzählte Herr Tliorn Witze, b. Der Hund kam
ins Z i|tim e|| ... Isnr das Glas austrartken. e. ... Heer lurm egister den Htind an
eine K ette aus Stahl gelegt hatte, atm eten die Gäste erleichtert auf. d. ... wir
die Suppe aßen, lag der Hund ruhigefiebeff Herrn S ü fifteeste# Stuhl, e. ... wir
die Suppe aufgegessen h atten, bekamen, wir K albsketeletts m it Blumenkehl in
helländischer S e le . f. ... m an keine heftigen Bewegungen m acht, greift ein H und
nicht an, g. Im m er ... neue Gäste im Haus sind, beschnüffelt sie der Hund, h . ...
sich der H und hinlegte, ging er van einem G ast zum anderen, i. der H und
neben iä jr stehengehliebeif war, lägt« er seine feuchte Schnauze in meinpi* Teller,
j . ... er das ta t, am üsierten sich die anderen Sehr. k. Ich wallte m ir die Hände
waschen, ... ich w eiter aß. I. ... ich sah, daß mich der Hund nicht hinauslassen
wollte, blieb ich im Badeziityiner tipd begann, mich zu Jcämmpn. m. ... ich zwanzig
M inuten im Badezimmer geblieben war, kam H err Burmeester und rief den Hund,
n. Ich verstauchte m ir den Fuß, ... ich in den Garten sprang, o. Ich w artete ver
dem Haus, ... meine Frau m it dem Schlüssel kam . p. ... ich damals durch das
F enster gek lettert bin, humple ich.
11. *

! Vor dem Essen — ich — die Hände waschen


Vor dem Essen wasche ich meine Hände.
Vor dem Essen wasche Jch m ir die Hänge;

a. jeden Abend — ich — die Schuhe putzen', b. m it einer Bürste — Sie »- das
H aar bürsten. & gestern — ich - den linken Kuß veţstauehen. d. m it einem
H andtuch — er — die Hände abtrocknen: S. m it dem. Kamm — ich — dg® H aar
kämmen, fi je d en Margen *—■er — den Mund m it Mundwasser spülen.
12.

'd a s Kind — die


M utter — auf dem Schoß sitzen!
• Das Kind sitSt
auf dem Schoß der Mü(teii<..
Das K ind sitzt
der Mutter auf derţi. Schoß. >\ .. .
Das Kind sitzt
ihr auf dem Schoß.
■ - _______________________■
a. das Mädchen — die G roßm utter — auf dem $choß sitzen b. der Hund — der
fremde Mann — an den Hals springen c. die Mutter"—• j|äs Jtranfc Kind — die
H and an die Stirn legen d. der F fitör — die, Frau — das H aar käm m en e. die
Frau — der M ann-— den Rsök bürsten f. der die Kranke — das Autfc
operieren g . die M ütter — die Kinder — die weschCJi h. der ©rthopäde
— der Junge — den in Gips legen i. der Enkel —d er G roßvater —'«ich: auf
den Schoß setzen j, d ä r Juflge — das Mädchen .— in die Augen sehen
13. Setzen Sie ins Im perfekt und ins Perfekt!
a. Man b itte t mich zu Tisch, b. Der Abend verläuft ruhig, bis der Hund herein-
kommt. c. Das Tier is t schläfrig und schläft gleich ein. d. W ir essen wie die Mäus­
chen. e. Das T ier bleibt stehen und steckt seine feuchte Schnauze in meinen
Teller, f. Ich will aus dem Badezim mer zurück, aber das Tier läß t mich nicht hinaus,
g. Auf die T ür des Badezimmers p a ß t der Hund besonders gut auf. h. Ich klettere
durch das schmale Fenster dfcä Badezimmers und springe in den Garten, i. Ich
verstauche m ir den linkeri Fuß. j. Ich humple heimwärts^, bis ich ein Taxi, finde.

308
14. Ştellen Sie Fragen zu den kursiv gedruckten Satzgliedern:
a. W ir gingen zu Familie Burmeester. b. Diese waren entzückende, gebildete u n i
weiteffene Leute, c. Sie hatten eine dänische Dogge, d. ©er Gastgeber legte den
Hund an eine Kette, e. Die K ette war aus Stahlringen. Î. Nach der Suppe aßen die
Gäste K albskoteletts m it Blumenkohl in holländischer Soße. g. Alle aßen wie die
Mäuschen* h. ©er H und legte seine Schnauze in meinen Teller, i. Im Badezimmer
betrachtete ich Burmeesters Toilettenartikel, j. A u f die Badezimmertür paßte der
Hund besonders auf. k. Mein. Mantel hing im Varzimmer van Herrn Burmeesters
.Wehnung. 1. Ich w artete auf unserer Gartenmauerţ bis meine F rau kam. in. Ich
w artete auf der G artenm auer a u f meine Frau. n. Drei Stunden m ußte ich auf meine
Frau warten, o. Seit jenem Abend humple ich.
15. Antworten Sie:
a. Wie heißt der A utor dieser netten Geschichte? b. W ann wurde er zu Familie
Burm eester,eingeladen? c. W er w ar noch zugegen? d. W as sagt der A utor über
diese Familie ? e. W arum war es zuerst sehr n ett? f. W arum flog plötzlich die
Tür des Salons auf? g. Was wollte Lottchen tu n ? h. Was sagte der H ausherr?
i. Was m achte der Hund, kaum daß Frau Thorn etwas sagte? j. Was m ußten
die Gastgeber nachher machen? k. Wie verlief das Abendessen zuerst? I. Wann
wurde es anders ? W arum ? m. W arum wagten die Gäste kaum zu kauen ? n. Was
machte der Hund, während der Gastgeber seine K albskoteletts aß? o. Wohin
ging der Autor dann? p. W arum konnte er das Badezimmer nicht m ehr verlassen?
q. W as m acht, er darum im Badezimmer? r. W as sagte H err Burm eester über
seinen Hund? s. Wie kam der A utor aus dem Badezimmer heraus? t. W orüber
war seine F rau erstaunt, als sie endlich nach Hause kam und ihren Mann auf
der G artenm auer sah?
Iß. Übersetzen Sie! *
A'i a. La in<»pm:ft4j!şţ:foarte plăcut, «feoarece verm utul era excelent şi oamenii
inclntători. b. Un cline foarte mare, un dog danez, in tră apoi in salon. c. Clinele
acesta ara dresat să atace oameni, de aceea gazda l-a legat de un lan ţ din verigi
de oţel. d. In timp ce musafirii rnkicau supa, domnul Burm eester ţinea clinele. „
e. Cînd dogul şi-a băgat botul în farfuria cu conopidă a unui musafir, to ţi ceilalţi
au început să ridă. f. După ce acest m usafir Îşi spălase miinile cu apă şi săpun,
nu mai putea ieşi din baie. g. Clnd el deschidea uşa, clinele mîrîia foarte tare.
h. Gazda crezuse că acest m usafir a răm as In baie, fiindcă nu se sim ţea bine.
i. În trucît Îşi scrîntise un picior, musafirul a treb u it să m eargă acasă cu un taxi.
j. E l a aştep tat pe zidul grădinii sale, pînă ce a venit In sfîrşit soţia sa cu paltonul
şi cheia.
B. a. — Vă place conopida cu sos olandez? — Da, imi place chiar foarte
m ult. b. Ce preferi, vin sau bere? c. „Trebuie să măninci to a tă supa!“ spuse
mama. d. După ce am b ău t to t laptele, am m lncat un sandviş, e. Cumpără-mi,
te rog, un pachet de u n t proaspăt, ca să fac un to rt! I. ’E l a făcut un duş, a
Îm brăcat o cămaşă curată şi un costum maro şi s-a dus la teatru , g. Deschide
fereastra, că să intre aer proaspăt In cam eră! h. A sta este farfuria mea, ia-ţi te
rog din dulap o farfurie c u ra tă ! i. Dacă faci m ulte greşeli, te pun (lassen) să
scrii din nou compunerea pentru mîine. j. Dă-mi te rog cîteva foi curate de h îrtie !
C. a. încearcă rochia înainte de a o cum păra! b. Mi-am cum părat un costum
negru, Înainte de aceasta l-am Încercat, c. L-am intllnit ieri pe colegul meu la
gară Înainte de plecarea trenului, d. După masă m-am dus din nou In salon, ca

307
28*
să fumăm o ţigară, e. D upă ce ai mtncat, spală-te pe dinţi 1,1. Am m lncat tot,
diipă aceea am spălat vasele, g. A tlt tim p cit ai ie b ră , $efcuie să stai In casă.
b. Klaus rămtne la Bucureşti plnă m arţea viitoare, i. Vom merge cu tax iu l pină
acasă, deoarece plouă. j. Voi face ordine In cam eră pină Începe filmul la televizor,
(im Fernsehen)"

Merken Sie sich!


f..................... I
Das wird unseren A ppetit anrege p* {
I Der Hund ist auf den Mann dressiert. ;
! Sie kam en schnell zu Hilfe. \
Ist. dir nicht wohl? f
j Ich verstauchte m ir den Fuß. !
ein P aar Schuhe — <i; perec he de pantofi
I ein paar Schuhe — cîţiva pantefi j
FREUNDSCHAFTSDIENSTE 34 A
nach BERTOLT BRECHT*

Zu einem alten A raber käm en drei junge.Leute und sagten ihm: „Unser V ater
ist gesterben. E r h a t uns siebzehn Kamele hinterlassen. S ta tt uns zu sagen, wie
wir sie aufteilen sollen, h u i er im Testament» verfügt, daß der Älteste die Hälfte,
d ir Zweite ein D rittel und der Jüngste ein Neuntel der Kamele bekommen soll»
W ir rechnen und rechnen, ohne uns einigen zu können; übernehmen Sie die E n t­
scheidung!“ Der A raber dachte h ach'und sagte: „Wie ich sehe, h abt ihr ein Kamel
tu wenig, um gut teilen zu können. Ich seihst habe mir ein einziges Kamel, den­
noch stelle ich es euch zur Verfügung, dam it ihr besser teilen könnt. Nahmt es
und teilt dann, und brfngt m ir nur, w as übrigbleibt.“ Die drei Brüder bedankten
sich bei dem Alten für diesen Freundschaftsdienst, nahm en das Kamel und teilten
die achtzehn Kamele hun so, daß der Ä lteste die H älfte, das sind neun, der Zweite
ein © littel, das sirii sechs, u n i der Jüngste ein Neuntel, das sind zwei Kamele,
bekam. Zu ihrem Erstaunen blieb nach der Teilung ein Kamel übrig. Dieses brach­
ten sie ihrem alten Freund zurück. „W ir danken Ihnen herzlich“, sagten sie ihm.
„Sie haben die Lösung gefunden, Sie haheri uns geholfen, den Willen des Vaters
zu erfüllen, ohne daß wir m iteinander streiten.“

34 B1

1, Valenz

sich bedanken N, bei + D, a m ulţum i N , D, pentru + A


für + I>
Ich bedanke mich bei dem V ater li mulţumesc ta tii pentru cadou.
für das Geschenk.
streiten N, m it -f D a se certa N , cu + A
Paul streitet m it seinem Bruder. Paul se ceartă cu fratele său.

{vezi G 134)

1 Bertolt Brecht (1897—1956) este unul dintre cei mai reprezentativi scriitori germani
contemporani. Originar dintr-o familie burgheză din Augsburg, Brecht s-a alăturat din tinereţe
mişcării muncitoreşti. Intre anii 1933-1948 a trăit în exil. Este cel mai important
dramaturg german al epocii moderne, fundamentlnd teoretic aşa-numitul teatru epic. Iii vasta
sa operă dramatică („Mutter Coarage“, „Galileo Galilei“ etc.) el aplică noua teorie asupra
teatrului. A scris şi poezie şi proză. In poezii, ca de altfel In Întreaga sa operă, este un luptător
activ împotriva fascismului, obscurantismului, militarismului şi terorii.

309
2. Propoziţia modali

W ie ich sehe, h ast du keine Z eit fü r mich.


, ist er nach da.
E r gab m ir seine Adresse, ebne daß ich sie verlangt hatte.
(an )statt daß ich ihm m eine Adresse gebe.

Propoziţiile inţroduse prin wie „după cum “, ohne daß „fără (ca) să“ şi (an )statt daß
„in.Ioc să“ sînt prepoziţii secundare modale.
3, Construcţii, infinitivele eu zu

A. Ich hoffe, daß ich ihn heute treffen werde. -*• Ich hoffe, ihn heute zu treffen.
gesund werde. -+ gesund zu werden.
B. E r h a t mich, daß ich ihm helfe. -►E r h a t mich, ihm zu helfen,
ihn begleite. ihn zu begleiten.

B acă subiectul unei propoziţii introduse prin daß este identic cu subiectul (pct. A.)
sau eu com plem entul (pct. B.) propoziţiei regente, propoziţia secundară se înlocu­
ieşte de regulă printr-o construcţie infinitivală. In acest’ caz:
— se ©mite conjuncţia daß
subiectul propoziţiei secundare nu se mai pune
— verbul conjugat (la un tim p siihplu sau Compus) se înlocuieşte prin zu infi­
nitivul I sau II,
Construcţia infinitivală nu este posibilă după verbe c i sagen, antw orten, erwidern.
(vezi G 98)
4. Construcţii infinitiv ale cu um z u , « h n e zţţj (an) statt za ’

A. Sie geht ins K aufhaus, tdawritTsml sich einen Mantel IjastufCI


um zu kaufen.
B. Sie geht, ins K aufhaus, ohne|jjafr-?Te] sich etwas Ik au fd
zu kaufen.
C. Sie geht ins Kaufhaus, (an)statt Ba4-sîe1 zu Hause Lbleiftf.l
zu bleiben.

D acă subiectul prepoziţiei regente este identic cu subiectul propoziţiei secundare


1. propoziţiile introduse prin damit (pct. A.) devin construcţii infinitivele cu
um zu în care
— dam it se înlocuieşte prin um
— subiectul propoziţiei secundare nu se mai pune
— verbul conjugat (la un tim p sim plu sau compus) se înlocuieşte prin zu 4 - in­
finitivul I sau II.
2. propoziţiile introduse prin ohne daß (pct. B .)/(an)statt daß (pct. C.) devin
construcţii infinitivele cu ohne zu/(an)statt zu.
în acest caz
— conjuncţia daß se ©mite
subiectul {»opoziţiei secundar© nu se mai pune
. (la Wi tim p simplu sau c©mpus) se înlocuieşte prin zu 4-
m tim tivul I sau II. (vezi G §8) V.

313
5. der Wille, -ns

Sing. N. dei* Wille Plur. lipseşte


G. des Willens
D. dem Willen
A. den Willen

Substantivul der W ile prezintă o mică »«regularitate la declinare (-* 1 9 B5)


(vezi G 49)
. d. selbst

ich selbst/ich ... seihst eu însumi/însămi


du /du ... seihst tu lasuţi/lnsăţi
wîr /wir . selbst noi Înşine

selbst corespunde pronumelui de Întărire din limba română dar, spre deosebire de
acesta, este invariabil* (vezi G 68)
7. Numeralele fracţionare

A. Ber Zweite bekam ein Drittel der Kamele.


Jüngste Neuntel
B. Der Älteste bekam die Hälfte der Kamele.
Der Araber dachte eine halbe Stunde nach.
anderthalb jeineinhalb Stunden

1. Numeralele fracţionare se formează din numerale ordinale (-» 1 3 B7) la


care s# adaugă -1 (pct. A.).
Numeralele fracţionare sînt, de regulă, substantive de genul neutru. Se declină
după regula a 3-a (-+7 B4').
2. Excepţie de la regula de mai sus fermează: die Hälfte = — , halb =

— - (adjectival), emeinhalb/andcrthalb ==1 -j (pct. B.), (vtzi G 79)

34 C
1. Ergänzen Sie die Sätze! Gebrauchen Sie daß, damit, statt daß, ohne daß!
a. Ich lasse die Adresse meines Kellegen auf dem Tisch, du ihm schreibst, b. Ich
freue mich, Sie dennoch gekommen sind. c. W ir hoffen, ... Sie schi»** W etter
liabe» werden, d. Gehen Sie zu Peter, ... er Ihnen bei der Übersetzung hilft. «. E r
kommt zu mir, ... ... ich gü ihm gehe, ţ. Sie grüßt /hticjit■ . .wgfrst, ........ ich sic*
zurret grüße, g. E r hat cs getan, ... wir nicht miteinander streiten, h. Er hoi
es getan, ... die Sehne den Willen des Vaters erfüllen, i. Sie ging zu ihrer Bekann­
t e n , ....... diese sie eingeladen hatte.

931
2,

Hier darf man nicht parken,


-* Ich weiß, daß man hier nicht parken darf, *

s. Hier darf man nicht rauchen, b. Der Junge kann gut rechnen, c. Die zwei
•jungen Leute können sich nicht einigen, d. Sie müssen die Entscheidung über*
nehmen, e. E r muß noch nachdenken. f. Die drei jungen Leute wollten den Wil­
len ihres Vaters erfüllen, g. Sie wollten nicht miteinander streiten, h. E r möchte
zu einem Freund seines Vaters gehen, i. Dieser alte Mann sollte die Entscheidung
übernehmen,
3.

— Haben Sie gesehen, ob die Nachbarn weggegangen sind?


— Ja, ich habe sie Weggehen sehen.

a. Haben Sie gesehen, ob der Bus abgefahren ist? b. Haben Sie gesehen, ob Frau
Hagemann an der Haltestelle gew artet hat? c. Haben Sie gesehen, ob die Kinder
auf der Straße gespielt haben? d. Haben Sie gesehen, ob Herr Hagemann in der
Bibliothek gesessen hat? e. Haben Sie gesehen, ob das Buch im Bücherschrank
gestanden hat?
4.

Nähen Sie sich das Kleid selbst?


-* Nein, ich lasse es mir nähen.

a. Nähen Sie sich den Mantel selbst? b. Waschen Sie Ihre Hemden selbst? c. Re­
parieren Sie Ihren Fernseher selbst? d. Übersetzen Sie den Artikel selbst? e. Bü­
geln Sie sich die Bluse selbst? f. Stricken Sie Ihre Jacke selbst?

b.

— Wird mich Ih r Bekannter besuchen?


— Ich habe ihn gebeten, Sie zu besuchen.

a. Wird mich Ihre Bekannte besuchen ? b. Wird mich Ihr Freund anrufes? c. Wird
mir dein Freund das Buch geben? d. W ird mir deine Freundin ihren F eteapparat
zur Verfügung stellen? ft. W ird er m ir das Buch zurückbringen?

6.
A.

E r beschloß (in die Provinz fahren)


E r beschieß, in die Provinz zu fahren.

a. die Entscheidung übernehmen b. bei der Teilung halfen c. sein Kamel zur Ver
fügung stellen i . den jungen Leuten das Kamel m itgebiit

B tt
B.

Es ist nicht leicht (diesen Text ohne Wörterbuch übersetzen)


Es ist nicht leicht, diesen Text ®hne Wörterbuch zu übersetzen.

a. eine Theaterkarte fü r dieses Stück bekommen b. auf Ihre Fragp antworten


c. diesen T ext verstehen d. hier aussteigen
■ C.

«Er hat die Absicht (einen Füller kaufen)


E r h at die Absicht, einen Füller zu kaufen.

a. Deutsch studieren b. den Urlaub am Meer verbringen c. aufs Land fahren


d. am nächsten Kongreß teilnehmen e. Fremdsprachen lernen
D.

Ich habe heute keine Zeit (ins Kino gehen)


Ich habe heute keine Zeit, ins Kino zu gehen.

a. ihn zum Bahnhof begleiten b. ins Stadion gehen c. mit ihm sprechen d. das
Dorfmuseum besichtigen
E.

— H at denn Har$ schon dieses Theaterstück gesehen?


— E r behauptet, es schon gesehen zu haben.

a. H at er schon „M utter Courage“ gesehen? b. H at der Portier schon das Taxi


bestellt? c. H at Hans schon die Lösung gefunden? d. H at er seinem Freund
seinen Wagen zur Verfügung gestellt? e. Hat er seine Bekannte zum Bahnhof
gebracht? f. H at er sich für den Freundschaftsdienst bedankt? g. H at er den
T ext ohne W örterbuch übersetzt?
7. Infinitiv m it zu oder ohne z u ! ,

(anrufen) Du kannst mich auch jeden Tag ...


Du kannst mich auch jeden Tag anrufen.
(anrufen) Ich versuche, ihn später wieder ...
Ich versuche, ihn später wieder anzurufen.
a. (arbeiten) Um wifviel Uhr beginnen Sie ... ? b. (übersetzen) Geben Sie mir
etwas ...? c. (kommen) Sehen Sie ein Gewitter ...? d. (initbringen) Vergessen
Sie bitte nickt, das Blich ...! e. (lesen) Können Sie bei diesem lieht...*.? f. (schrei­
b et) Es ist nicht Immer angenehm, B riefe__ g. (kommen) E r ließ ein Ţ a x i__
8. Ergänzen Sie! Gebrauchen Sic den Infinitiv m it oder ohne zu des passen­
den Verbs!
a. Die drei jungen Leute wünschten, den Willen Ihres R a t e r s ; . (aufteilen)
b. Die drei Brüder heben versucht, die Kamele richtig .... (helfen)
c. Sie wollten nicht miteinander . . . . (übernehmen)
d. Der älteste Bruder sollte die Hälfte der Kamele .... (streiten)

313
e. Sie baten einen alten Freund ihres Vaters, die E ntscheidung .... (bekommen)
f. D er F reund w ar d am it einverstanden, den ju n g e n L euten ...... . (erfü len )
9. Ergänzen Sie die Pronom inaladverbien tmd verw andeln Sie den zweiten
Satz in einen daß-S*tz »der in eis# Iniiaitiv k o n stru k tio n I

Ich w arte Sie geben m ir eine A ntw ort.


Ich w arte darauf, daß Şi#
m ir eine A ntw ort geben.
Ich w a rte fm I* k kann |h * wiedier sehen, - r i e h w arte darauf, ihn wieder
sehen zu können.
a. Ich w arte E r ru ft mich an. b. ich w arte ...I c h kann ihm die W ah rh eit sagen.
«. E r freut «geh E r fährt nächsten M onat nach Maus. d. E r freu t sieh .., W ir
w erden den U rlaub zusamm en verbringen, e. Kr bedankte sich ... Sie. haben ihm
geholfen, fi 1£r h a t nicht ... gedacht. E r muß D iät halten, g. E r h a t nicht ...
gedacht. Sie m uß Digt halten, h . Ich habe m ich ... entschlossen. Ich mache einen
Ausflug in die nördliche Moldau;
19.
A.

E r h a t es getan, (sehen)
E r h a t es getan, um a n s zu sehen,"*'* ‘ "

a. helfen; b. kennenlernen; e. verstehen; d. ärgern; o. eine Freude m achen.


B. : * S l Ä Ä > 1 ' ' V" i

E r schrieb das D iktat, (einen Fehler maehen).


E r schrieb das D iktat, ohne einen Fehler zu machen.

a. E r kam m mir. (die G ram m atik m ithringen) b. E r h ä lt die Zeitschrift in der


H and, (ein W ort sagen) e. E r kann nicht einschlafen. (wenigstens einige Seiten
lesen) d. Sie stand vor dem L ehrer, (ein W e rt sagen)
C,

E r ging ins Kino, (zu Hause bleiben)


E r ging ins Kino, (an )statt zu Hause zu bleiben.

a. W ir gingen zu Fuß. (m it dem Bus fahren) b. E r ging ins T heater, (den Aufsatz
sehreihen) c. Sie sitzt den ganzen Tag am Fernseher, (ein gutes Buch lesen) d. Ich
bleibe lieber zu Hause, (allein hingehen) 1
11. Verwandeln Sie den zw eiten Satz in eiae Infinitivgruppe m it um «. zu,
ohne m , statt ... .zu !
__ _____________________ ■ • - - - 1 - •- . ■, : _________________ __________________________________________________ _ _________
E r ging ins Cafe. E r wollte dort eine Tasse Kaffee trinken. .
-*■ E r ging ins Cafe, um dort eine Tasse K affee m trinken.
G eh nicht hin! Auf vorher a a l
*4 G eh nicht hin, ohne vorher anzurufen I
Ic h k au fte m ir zwei M eter Stoff. Ich kaufte nicht drei Meter,
loh kaufte a iir zwei M eter Stoff, s ta tt drei M eter zu kaufen.

314
A. a. Geh cin wenig spaziere!*! Sitz nicht den ganzen Tag im Zimmer, b. Sie fahren ins
Gebirge. Sie wollen Ausflüg&maclipn. c* Er schrieb mir nur einige Worte. Er schrieb mir
keinen langen Brief, d. jsf g|Bg Er sagte kein 'Wort. e. Ich schrieb ihm. Ich wandte
nicht auf sein© Antwort, f. Mein Freund ging weg. Er erwartete michfnicht. înşine
kpilcgin übersetzt gut. Sie schaut h. Erstand um 7,30 auf. Erstand
nicht um 7 Uhr stuf. i. Wir stiegen am Kö^hiiceanu-Platz aus. Wir stiegen nicht am
Univcrsitätsplatz aus. j. S ic ging, in s K a u fh au s. Sie w o llte dem K ind ein
Geburtstagsgeschenk kaufen. •
15. a. Die drei ©rüder rechneten und rechneten. Sie konnten sich nicht einigen, b.
Einer der Brüder sagte: "Wir gehen zu einem Freund unseres Vaters. Wir streiten nicht*
c. ©er alte Araber fand ţfte I^Şsiang. Er <3fţchtâ:nicht lange nach. cl. 0 er alte Man übernahm
die Entscheidung. Er wollte den Söhnen seines Freundes helfen, e. Die drei jungen Leute
gingen zum Araber. SJe bedankten F reu f^ h ifed iitist.

i^fre rw a n d elft^ » d en zweiten Satz M^uettäamit-Satz ©der in eine Konstruktion


mit uni... zu!
Die Eltern gehen niîiilirer T0cht^ip;dcşn Ftirk. Dort spielt sie:
-®ic Eltern gehen mit ihrer Tochter in den Park, damit sie dort spielt.
Die Kinder gehen in den Park. ®ort spielen sie.
-Die Kinder gehen in den Park,.um den zu spielen.

a. Ich helfe Ihnen gern. Sieţş^rdeif ra|chef fertig, b. Ich gehe zu meiner Freundin. Ich
gratuliere ihr zum Geburtsug. c. Sic mii$i$ft.2 um Artz gehen. Er untersucht Sie. d. Mein
Vater gab mir Geld. Ich Itnn^ mir einen Plattenspieler. e. Die drei jungen Leute gingen
zum alten Araber. Sie betankten sich bei ihm für seinen Freundschaftsdienst, f. Sie
müssen etwas tun. Sie werden wieder gesund. "

13. Bilden Sie Sätze mit ohne daß, Matt da}? oder Infinitivkonstruktionen mit ahne...
ZU, statt m !

Er ist seitcinem M onatinlukarßst. Ich habe es nicht gewußt.


-E r ist seit einem Monafin Bukarest, ©himdaß ich es'gewtoßt Rabe.

Er hält daş Buch in der Hand, Er liest es nicht.


-E r hält das Buch in der i-iand, ohne es zu lesen.

a. Er wohnt scit:eincnt;M!0nat iu IukaţP ’i. Er hat mich nicht angerufen., b. Sie lies
sich das Kleid nähen- Sie näht CS sich nicht allein, c. Er fährt in die Provinz. Ich fahab hin.
d. Er lies den Arlz rufen» Sie haltdis nicht gewust. e. Komm nicht zu Wasch dir
vorher dieHände, f. ©ns Kind spicllc>mlt.d:em Messer. Die Mutter hatteeanicht bemerkt,
g. Den Vater schrieb dem Sehn den Aiißalz. Der Sohn schrieb ihn nicht allein.

14. Bilden Sie Fragen!


a. Drei junge Leute gingen zu einem allen Arafeţr. fi. © e r s t e r dieser Jungen Leute ,
war gestorben» je. Er halte ihnen SiebzehnICnmclc hinlerjassen» di. Er hatte im Testament
Verfügt, das der Älteste die Hälfte der Kamele bekommen soll. e. 1 in alter Araber half
ihnen bei der Teilung, f. M d drei IrUdiu 'bedunkten sich bei dem allen Araber iüf den
Freundschallsd icnsi. g. Sie gingen zu frieden nach Hause.

315

V~
16. Antworten Sie!
4. Weshalb gingen die drei jungen Leute zum alten Araber? b. W allte der A ra­
ber die Entscheidung übernehm en? U nter welcher Bedingung? «. W arum war
das Erstaunen der drei Brüder groß? d. W urde der Wille des Vajters erfüllt? e. Was
ta te n die jungen Leute nach der Teilung?
16. Übersetzen Sie I
A. a. Cei trei tineri n-au ştiu t cum să îm partă cămilele, b. Intrucît n-au
p u tu t cădea de acord, (ei) merseră la unul dintre prietenii tatălu i lor. c. E l le
spuse: „Nu vă certaţi! E u am numai o cămilă, totuşi v-o pun la dispoziţie ca să
vă aju t la îm părţire. Vă rog numai ca să-mi aduceţi după îm părţire ceea ce va
răm îne.“ d. Spre uimirea lor rămase după împărţire o cămilă; era cămila bătrînu-
lui prieten. •. Uimirea celor trei fraţi a fost mare. f. Ei luară Cămila şi o înapoiară
Lătrînului. g. Tinerii îi m ulţum iră pentru serviciul său prietenesc.
B. Prietenii mei au venit la mine a. ca să le dau cartea mea.
b. ca să-mi aducă cartea lor.
c. fără ca eu să-i fi aşteptat.
d. fără a-mi da un telefon.
e. în loc să merg (eu) la ei.
I. in ioc să meargă la bibliotecă.
G. a. Te-am aştep tat o jum ătate de oră. De ce ai întirziat? b. — Ciţi ani are
nepoata ta ? — (Ea) are un an şi jum ătate, c. Cît face o treim e şi cu o pătrim e?
d. Nu pot mlnca to ată portocala. Ia-ţi jum ătatea aceasta, e. Iţi mulţumesc, dar
mie nu-mi plac portocalele, f. Sun de un sfert de oră şi nimeni nu deschide uşa.

Merken Sie sich!

Ich stelle Ihnen meine Bücher zur Verfügung.


Zu unserem Erstaunen kam er doch noch zu uns.
W ir danken Ihnen herzlich für Ihre Hilfe.
W ir bedankten uns bei ihm für; seine Hilfe.
W ir streiten nie*' m iteinander.
WIEDERH ©LUN6 (IV)

GRABINSCHRIFT
von J0MANNES R. BECHER1

Vollendung träumend,
H ab ich mich vollendet,
W enn auch mein W erk
N icht als vollendet endet,
© enn das war meines W erkes
Heilige Sendung:
B ienst an der M enschheit
K ünftiger V ollendu ng.

1. Lesen Sie laut! Achten Sie besenders auf die Aussprache der fettgedruckten
Vokale 1
3. Unser Vaterland Rumänien ist einedemokratischeRepublik. b. In den Städten
und Dörfern unseres Landes gehen täglich Männer und .Frauen zur A rbeit, c. ln
den Dörfern und Gemeinden arbeiten die Bauern mit modernen landwirtschaftlichen
G eräten (Traktoren, Mähdreschern, Pflügen usw.), um die Ernte einzubringen,
d. — Werden Sie m it Ihren Eltern telefonieren oder ihnen ein Telegramm schik-
ken? — Ich werde m it ihnen telefonieren, so kann ich ihnen alles in wenigen SekuU-
den erzählen, e. Wir ärgern uns über das schlechte W etter. Es regnet den ganzen
Tag auf den Bergen, in den Wäldern, in den Tälern. W ir werden m it dem nächteten
Zug nach Hause fahren, f. Der Kellner stellte die Teller auf .den Tisch und legte
Löffel, Messer und Gabeln daneben, g. — Mit wem gehen Sie heute ins Theater?
Gehen Sie vielleicht m it Ihrer Schwester? — Ich gehe allein, denn meine Schwe­
ster fä h rf heute fflr zehn Tage ans Meer. h. Der L ehrer steht neben dem Mädchen
und lächelt: «Sehr gut, Grete“, sagt er. r Du hast keinen Fehler gemacht.“ Dann
sagt er zur Klasse: „Zählt je tz t alle von zehn bis zwanzig.“ {vezi G 4)
2. Lesen Sie laut! Achten Sie besonders auf die Betonung der kursiv gedruck­
ten W örter!
a. Bukarest ist die Hauptstadt unseres schönen V aterlandes. b. Wir
werden in einer Viertelsturwevor dem Palast der RepublikPein. c. — Z uerstwerden
wir die Universität besichtigen, zuletzt das Dorfmuseum. Sind Sie damit einverstan­
den? — Natürlich sind "wir damit einverstanden. Werden wir aber rechtzeitig wieder
auf dem Bahnhof sein? — Ganz bestimmt / d. Die ausländischen Touristen sahen
ein imposantes Gebäude: in diesem Gebäude ist der Sitz des Staatlichen Philhar
1Johanne* R. (Robert) Becher (1891—1958), poet şi scriitor, este unul dintre cei mai
importanţi reprezentanţi ai Htorâturii germane contemporane. în 1933 părăseşte Germania
hitleristă, desfăşurind in exil o bogată activitate literară, culturală şi politică. în perioada
aceasta publică valoroase culegeri de versuri ţi romanul Abschied (Despărţirea) tiranul 1945 s-a
întors în patrie.

317
m©nÎ6chcn Orch^ţcrs,»Gearge Enescu”, o. Wi? «i««l auf unsere Industrie stolz.
f. Dieser rum änische Lastkraftwagen h at einen #ehr guten Motor,. g. Ber Ingenieur
arbeitete nach eine Viertelstunde in seinem Büro. h. — F ahrt ihr zusamtyicit ins
Gebirge? — Neiţj* Ich habe im Januar Urlaub tind Erwin im August, li ©er Jungs
nahm das B latt Papier und buchstabierte aufmerksam jedes W ert. Bann wieder­
halte er zufrieden den Text,: „Guten Appetit / “ f. — Ich habem einen Füller zu Hause
überall gesucht^ aber nicht gefunden. — Vielleicht hast du ihn verloren7 k . In
Unserem Jahrhundert lebten uhd leben viele berühmte Wissenschaftler, faepi Cr 7}
3. Ergänzen Sie den kleinen ©der den großen Anfangsbuchstaben!
a. Mein V ater kom m t heute -bend aus der Provinz, b. Gehen Sie am -bend
ins Kin®? c. Am -ontag fährt mein Freund in die -undesrepublik -cu tsch lan d .
d. Haben w ir -ontags -eutsch, M athem atik und Philosaphie? e. -ontag -bend
gehen wir ins Kin®. f. Wohin gehen Sie -orgen -bend? g. Am -argen war es n®ch
ziemlich kühl. h. H aben Sie noch die Zeitung von -ien stag -b en d ? i. W ir gehen
-ienstags zu unseren E ltern, j. Jeden -ienstag gehen wir ins T heather. k. Am -ach-
m ittag regnete es. 1. Schlafen Sie -achm ittags? m . Deine Zeitschrift erscheint
-onnerstag -orm ittag. n. G ibt m an dieses T heaterstück auch -onntag -orm ittag?
o. Ich war -reitag -bend bei ihm . p. Ich habe Ihnen etwas -utes m itgebracht,
q. Was gibt es -eues?
4. Ersetzen Sie die kursiv gedruckten W örter durch andere!

Dieses Buch ist vor einem Monat erschienen.


Dieses Buch ist vor einer Woche erschienen.

a. Die S tad tru n d fah rt findet ip einer halben Stunde sta tt, b. Der Verfasser dieses
Romap? ist vor einem Jahr gestorben, c. Der Kongreß beginnt am nächsten Mon­
tag* d. Ich bin erst seit einem Tag hier. e. E r arbeitet seit dem vorigen Monat
in einer Fabrik, f. Bis zur nächsten Woche hoffe ich m it der A rbeit fertig zu sein,
g. H eute ist der 9. X 1992. h. Können Sie einen Augenblick w arten? i. W ir
haben eine halbe Stunde Fahrweg bis zum Nordbahnhof, j. Wo waren Sie am
vergangenen Montag? k. Wo w ar er vorige W oche? 1. F indet der Ausflug nächsten
Monat s ta tt? m. Die A ntw ort müssen Sie m ir bis zum kommenden Donnerstag
geben, n. Dieses Buch ist Ende Ju n i erschienen, o. Mitte Mai habe ich Urlaub.

h«:

W ann kom m t der Zug in B ukarest an? (M itternacht)


Der Zug kom m t um M itternacht m B ukarest an.

a. V orm ittag b. N aehm ittag C. Abend d. N acht ®. 13,§5 U hr


6.

W ann fahren wir los? (eine Stunde)


In einer Stunde fahren w ir los.

m 12,30 b. eine halbe Stunde c. ein« V iertelstunde d. Woche e. N achm ittag


?. Abend g. N acht h. in aller Frühe

318
7.

— W ann h a t er geheiratet? (Som m er)'


— Biesen/In d iesem 'S om m er h a t er geheiratet.

a. W inter b. H erbst c. Frühling d. M anat «. Jahr f. M ittwach g. Wache


8.

— W ann w ar W aldi weg? (Tag)


— Ich kann m ich nicht m ehr genau erinnern, wann es war, aber eines Tages
w ar er nicht m ehr da,

a. Margen b. V orm ittag c. Abend d. N achm ittag


9.

— Seit wann sind Sie in B ukarest? (ein M anat)


— Ich bin seit einem M anat hier.

a. eine W ache b. ein Ja h r c. ein Tag d. eine Stunde e. Jan u ar 1958 Î. Dezember 1963
10.

— Wie- lange bleiben Sie in Bukarest? (ein Manat)


— Ich bleibe einen M anat hier.

a. ein ganzer M anat b. eine ganze W ache c. vierzehn Tage d. einige S tunden #. ein
ganzes Jahr
11.
— Bis .w ann bleiben Sie hier? (1.11)
— Ich bleibe hier bis zum l e e r s t e n ) 11. (elften/N avem ber).

a. 2.12 b. 3.1 c. 4.2 d. 5.3 e. 6.4 f. 7.5 g. 8.6 h. 19.7 i. 29.8 j. 24.9
12 .

In welchem Ja h r ist Em inescu gesterben? (1889)


Em inescu ist 1839 (achtzehnhundertneünundachtzig) gestarben.

a. Camil Petrescu — 1957 b. G. Cälinescu — 1965 c. Heinrich Heine — 1856


d. Lessing — 1781 e. Th. Mann — 1955
13.

9. O ktaber — gestern
— H eute ist der 9. (neunte) ©kteber. D e r. wievielte w ar gestern?
G estern w ar der 8. (achte) O ktaber.

a. 16. Ja n u ar — gestern b. 26. Ja n u ar — vargestern c. 2 i. April — morgen d.


14. Mai, — morgen e. 23. August — Übermargen f. 3§. Dezember. — gestern?

319
u.

I — Von wann bis wann haben Sie Urlaub? (21. April — 7. Mai)
! — Vom 21. (einundzwanzigsten) April bis zum 7. [sieb(en)ten] Mai.

a. t. M ii? - 27. März b. 13. April - 3. Mai c. 3.8. - 26.8. d. 2 3 .9 .- 1 8 .1 0 .


». 6 .1 t — 27.11. t 29.11. - 19.12. g. heute - 16. April
15. tw . vorher oder bevor?
a. Rufen Sie mich an, ... Sie abreisen. b. Rufen Sie mich ... Ihrer Abreise an.
e. Ich reise a b , ... rufe ich Sie an. d. Bitte kommen Sie ... 12 Uhr zu mir. e. Möch*
te st du ... dem Abendessen ein wenig Spazierengehen? f. ... ich seine Bekannt-
»chaft machte, hatte ich nur wenig Freunde, g. Ich habe Hans ... einem Ja h r
kennangelernt, ... kannte ich nur seinen Bruder, h. ... wir weiter fahren,, möchte
ich etwas essen. I. E r war sehr aufgeregt, ... er den ersten Preis gewann, j. ...
dam Schlafengehen müssen wir uns die Zähne putzen, k. ... wir Schlafengehen,
müssen Wir uns die Zähne putzen. 1. Ich gehe gleich in die Stadt, ... will ich
mir n ur noch die Schuhe putzen, m . Sokrates ist im Jahre 399 ... unserer Z eit­
rechnung gestorben.
16. nach, nachher oder nachdem?
a. der Besichtigung der Kunstausstellung gingen wir in die Gemäldegalerie.
b. Wir besichtigten die Gemäldegalerie, ... gingen wir ins Dorfmuseum, e. ... wir
die Gemäldegalerie besichtigt hatten, gingen wir ins Dorfmuseum, d. ... Hans das
A bitur abgelegt hatte, arbeitete er eine Zeit in einem Außenhandelsunternehmen.
•. Helga legte die Aufnahmeprüfung a b , ... fuhr sie für einige Tage zu ihren E ltern,
f r Der G ast bezahlte die Rechnung, ... verließ er das Hotel, g. Können Sie ...
10 Uhr bei mir sein ? h. ... wir die W örter gelernt haben, machen wir alle Übun­
g e n .!. der Araber den drei jungen Leuten sein Kamel zur Verfügung gestellt
h aite, konnten sie den Willen ihres Vaters erfüllen*
17. seit, seit (dem ), oder seither?
*. ... ich beim Arzt war» halte ich Diät. b. Ich leide ... einem Jahr an starken
Magenschmerzen, c. Vor einem Ja h r war ich,.schwer krank, ... muß ioh strenge
D iät halten, d. Ich habe P eter bei der Aufnahmeprüfung getroffen, ... habe ich
ihn nicht m ehr gesehen, ö. ... einem Monat arbeitet er als \yirtschafto#teen-
schaftler In einem Außenhandelsunternehmen, f. ... er fleißig lernt, m acht er
nicht m ehr viele Fehler im Deutschen, g. ... das Schuljahr begonnen hat, fahre
ich oft über das Wochenende in* Gebirge, h. Ich kenne ihn ... einem Monat, 1;
— ... wann lernt er D eutsch? *- ich weiß nicht genau, ... wann e r Deutsch lernt.
j. ... einer Woche bin ich hier, ... arbeite ich an der Übersetzung von Verträgen.
k. — ... wann h abt ihr nichts m ehr voneinander gehört? — ... unserer Schulzeit.
18.
A. Verwandeln Sie die Satzglieder in Nebensätze!

Bei M'hlechtcm Wetter findet der Ausflug nicht statt.


-+ W enn das Wetter schlecht ist, findet der Ausflug nicht statt.

»• Beim Lesen trage ich Brille, b. Beim Aussteigen aus der Straßenbahn schaue
ich nach rechts und links. C. K innen Sie m ir beim Einsteigen helfen? d. E r h ilft
m ir beim Übersetzen aus dem Rumänischen ihs Deutsche, e. Beim Sprechen m acht

320
sie noch große Fehler, f. Bei Beginn der Stunde offnen die Schüler ihre Bücher
und Hefte, g. Beim Überqueren einer Straße muß man sehr aufmerksam sein.
1.

In ihter Jugend war sie schön.


-* Als sie jung war, war sie schön.

a. In seiner Jugend war er Spitzensportler, b. Im Alter von sieben Jahren kam


er in die Schule, e. Sie half ihm beim, Auspacken, d. Das Kind ist beim Aussteigen
aus dem Bus gefallen, e. Bei der Abfahrt des Zuges erinnerte sie sich, daß sie die
Fahrkarte zu ; Hause vergessen hatte, f. Bei der Besichtigung der Bildergalerie
Hel mir dieses Gemälde auf. g. Bei meiner Abreise war alles in Ärdnung.
; c.
Beim Lesen trage ich immer Brille.
-*• Immer wenn ich lese, trage ich Brille.

a. Beim Einpacken hilft mir immer meine Schwester, b. Beim Aussteigen beeilt
sie sich immer, c. Beim Übersetzen aus dem Rumänischen ins Deutsche muß ich
immer in W örterbüchern nachschlagen, d. Bei jedem Besuch spricht er immer nur
von seinen Kindern.
V ©.

‘Während des Essens soll man nicht sprechen.


-*■ Während man ißt, soll man nicht sprechen.

a . Während unserer Reise durch das Land besichtigten wir auch die neueil Städte.
b. Während des Regens stand-ich unter einem Baum. c. Während meines Studiums
in Bukarest ging ich ofţ in die Oper. d. Während des Binpackens erianerte sich
Frau Kitty, daß ihr Mantel bei der Schneiderin war. e. Während des Übersetzens
in der Kabine hat man Rieht die Möglichkeit, in eißem Wörterbuch nachzusehlagen.
f. Während der Prüfung darf man nicht rauchen, g. Während unseres Gesprächs
läutete das Telefon.
E.

Seit dem Beginn des Kongresses bin ich hier.


-*■ Seitdem der Kongreß begonnen hat, bin ich hier.

a.» Seit dem Beginn der Konferenz ist er sehr beschäftigt, b. Seit unserer Übersied­
lung haben wir ihn nicht mehr gesehen, c. S e il Beginn des neuen Schuljahrs lernt
meine Tochter sehr gut. d. Seit ihrer Krankheit treibt sie nickt mehr Sport, e. Seit
dem Tode seiner Mutter ist er ganz anders.
F. >.

VorlNach dem Essen g in g e r zu einem Freund.


—> Bevor er aß, ging er zu einem Freund.
-*■ Nachdem er gegessen hatte,
-» E r ging zu einem Freund, vorher aß er.
-* nachher

321
21 — Limba germană. Curs practic, vel. I
a. VorIN ach dem Essen diktierte er einen Brief, b. Vor/Nach dem Mittagessen
liefen sie Schi. e. VorfNach dem Abendessen liefen sie Schlittschuh, d. Vor[Nach
dem Frühstück fuhren sie Rad. e. YorfNach der Prüfung war er guter Laune,
f . Var[Nach der Besichtigung des M useums wurde uns eia Füm gezeigt, g. Vor[Nach
der Wiederhalung des Stoffes glaube ich, nichts mehr zu können« h. Vor[Nach
dem Einpacken rufe ich Sie nochmals an.
G.

Bis zum Beginn des Kongresses sind nur, nsch acht Tage.
-* B is der Kongreß beginnt, sind nur nach acht Tage.

a. B is zur Abfahrt des Zugs sind nur noch fünf Minuten, b. Bis zu meiner Abreise
muß ich m it der Arbeit fertig werden, c. B is zum Ende meines Urlaubs bleibe ich
bei meinen Freunden auf dem Land.
H.

Trotz seiner Krankheit ist er imm er guter Laune.


*•+ Obwohl [Obgleich[Obschon er krank ist, ist er immer guter Laune.

a. Trotz seiner harten Arbeit gelang es ihm nicht, fließend englisch zu spreche*.
b. Trotz ihrer Krankheit arbeitet sie viel. c. Trotz seiner Verletzung nahm er am
W ettbewerb teil, d. Trotz des starkin Gewitters fuhren wir los. e. Trotz des schlechten
Lichtes liest er bis in die späte Nacht.
19. als, wenn oder wann?
findet der Vortrag sta tt? — Ich Weiß~nH5h t mehr, ... er stattfindet, b. ... ich
jünger w*r, sah Ich Kriroinalstfiiekd beseitigen gern. e. ... Sie wollen, verschaffe
ich Ihnen Theaterkarten für das beste Stück dieser Spielzeit, d. Bitte gehe* Sie
öffnen, ... es läutet« e. Ich öffnete die Tür, ... iph läuten hörte, t, ... h at er das
Abitur abgelegt? g. ... es nicht zu spät Wird, so gehen wir nach in den Klub,
h. Frau Lups sagte zu ihrpm Mann; ,,... du mir Widersprichst, s® gibt’s Krach.“
20. ob oder wenn?
a. Wissen Sie vielleicht, ... Papi in diesem W erk arbeitet? Jh Wissen Sie viel­
leicht, ... Helga gut aus dem Deutschen ins Englische übersetzt? c. ... du willst,
gehen Wir' zusammen in ein Cafe. d. Ich weiß nicht, ... ich die Möglichkeit habe*
werde, mein Studium in diesem Jahr zu beenden, e. ... Sit m ir# ih e Telefonnum­
mer geben, so rufe ich ihn an. f. ... dir die Familie BauMeistef nicht sympathisch
ist, nehmen wir ihre Einladung nicht an.
2 1. das oder daß? '
a. Glauben Sie, ... e r'd a ra u f Mit Lehre ziehen wird? b. ... ist ... Üht*rnehmen,
iin dem mein Freund arbeitet, c, leb: glaube, ... es besserest, über die Brücke zu
geben, d. Ein Bekannter h at m ir erzählt, ... der Sohn unseres Kollegen Vorige
Woche ertrunken ist. e. Ich glaube, ... er sich geirrt hat. f. ... ist ... Ehepaar,
bei dem wir einen reizenden Abend verbrafchten. g. Der Mann lachte s© stark, ...
er kaum sprechen konnte, h. E r brüllte so stark, ... man es im ganzen Gasthaus
hörte, i. — Glauben Sie, ... wir noch auf’ihn j. Es ist nur natür­
lich, ... sie auf direg- Sohn stolz ist. k . .„ ist ... H aus, in dein der große Dichter
Eminescu seine Jugend verbracht hat.

322
22. iiild en Sie S ä tze in alle n V a ria n te n 1 A c h te n Sie auf das K om m a!

A.
a. sich vernehmen mehr lernen
b. wellen einige; die Stunde; täglich;
Deutsch

B. &
a. die Absicht haben weitergehen
b. wellen studieren

C.
a. die Möglichkeit haben sie; zu; der Hochzeitstag gratulieren
b. möglich sein er; zu; der Geburtstag beglückwünschen
c. wollen der Freund; zu; die einladen
• Verlobung

D.
a. leicht sein von hier anrufen
b. können . sprechen

E.
a. wichtig sein m it; der Gastgeber sprechen
b. keine Zeit haben m it; sie; darüber
e. müssen

F.
a. keine Lust, haben die Einladung annehmen
b. mögen (Folosiţi möchte) das Geschenk

23. Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie den Infinitiv I (Aktiv oder Passiv) des
passenden Verbs mit oder ohne zu !
a. (übersetzen) Ich kann deinen Wunsch ... .
b. (einladen) Versuchen Sie diesen T ext ins Deutsche ahne W ärter­
buch ...........
c. (erfüllen) Ich habe keine Lust, ihn zu meinem Geburtstag ... .
d. (einsteigen) Ich m achte hier ... .
e. (aussteigen) W ir versuchen hier ... ,
I. (verschaffen) Dieser Roman soll ins. Rumänische ... ... ,
g. (übersetzen) Können Sie mir vielleicht eine K arte für dieses Stück ...?
h. (ablegen) Leider haben wir keine Zeit, seine Einladung ... .
i. (annehmen) E r hofft, das Abitur in diesem Jahr ... .
j- (sich beeilen) Vergiß nicht am Universitätsplatz ... .
k. (aussteigen) Sie brauchen ... n ic h t......... wir warten bis Sie kommen.
l . (werden) Mäntel, Regenschirme und Taschen müssen an der Garde­
robe ...........
m. (abgeben) Die Tage beginnen schon k ü r z e r ...........
n. (sein) Sie scheint krank . . . . . . .
o. (lesen) Es ist wichtig, jeden Tag die Z e itu n g ...........

323
21*
p. (werden) Ist es Ihnen möglich, bis morgen fe rtig ....... ?
q. (prüfen) Es ist angenehm, in der Senne ...........
r. (liegen) Der Kandidat hofft, nach einmal ....... ... .
8..'(tun) Er gab sich Mühe, la u te r ...........»
t. (sprechen) Es muß etwas für ihn ....... .
u. (zum Beispiel
nehmen) Du hast die Möglichkeit, eine Brücke...........
y. (waten) Du mußt ihn dir .,......... . .
w. (benützen) Das Pferd sagte: „Es fällt mir nicht ein, durch den
Fluß ....... ,«
I. (schwimmen) Kennen Sie gut ...?
24. Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie den Infinitiv II (Aktiv oder Passiv) des
passenden Verbs mit oder ohne zu!
a. (anrufen) Sie scheint krank ... ... .., .
b. (sein) Sie behauptet, mich gestern zweimal ... ..........
c. (verstehen) Er scheint nicht gut *...............
d. (warten) Mein Freund ist stolz darauf, die Prüfung g u t ................
e. (bestehen) Er war froh, nicht lange auf die Straßenbahn ... ...' ... .
f. (wissen) Sie sollen ihre Ferien an der Schwarzmeerküste ....... .
R. (übernehmen) Der Mann behauptet, kurz vor Mitternacht ...... . ... .
li. (verbringen) Sie behauptet, nichts davon >.. ... ... .
fi (angreifen) Der alte Araber muß die Entscheidung ... ... .
$. (Untersuchen* Glauben Sie damit Ihrem Freund ... ........ ?
k. (helfen) Diese Alte muß von vielen Ä rzten....... ... .
l. (verbringen) Unser Kollege sott seinen Urlaub auf dem Land ...........
m. (verstehen) Er behauptet, Sie nicht gut ... ... ... .

25. Verwandeln Sie den daß-Sätzin eine Infisitivkonstruktionl

Ich freue mich, daß ich dipjb sehe. Ich freue mich, dich sehen.
Er bat mich, daß ich ihm hälfe, Er bat mich, ihm zu helfen.

A. a. Ich hoffe, daß ich bald wieder gesund werde.


b. , daß ich mein® -Eerien am Meer verbringen werde.
c. , daß ich mir die Regel merken werde.
d. , daß ich ihn später zu Haus finde.
B. a. Er bat mich, daß ich ihm die Sehenswürdigkeiten unserer Hauptstadt
zeige.
b. •; ţ daß ich neben ihm Platjsnehme. ,
c. • daß ich die ;^ntscheiduBg übernehme.
d. , daß ish ihnen helfe, gut teilen zu können.
C. a. Sie versprach mir, daß sie mir beim Aufsatz helfenjwird.
b. , daß sie das Telegramm aufgeben wird.
c. , daß sie mir aus dem Laden Stoff bringen wird, ..
d. , daß sie mir das Kleid nähen wird.

324
2<î. H ild en S ie S ä tz e ! G e b ra u c h e n S ie d e n In f in itiv mit zu o d e r e in e n daß-Satzi'
E r freut sich (E r trifft dich hier) -*• E r freut sich, dich hier zu treffen.
(Du schreibst ihm wie­ -*• , daß du ihm wieder
der) schreibst.
(E r h a t dich hier ge­ -+ ' , dich h ier getroffen
troffen) ' zu h a b e n ,'
(Du h ast ihm geschrie­ r* , daß d u ih m geschrie­
ben) b en hast.

A. a. E r hofft (E r b e ste h t die Prüfung)


b. (E r h at die Prüfung bestanden)
c. (Du bestehst die Prüfung)
d. (Du hast die Prüfung bestanden)
e. (Du stellst ihm deinen Wägen zur Verfügung)
B. a. E r behauptet (Er. v e rste h t die Regel nicht)
b. (Inh habe nicht re c h t "Verstanden}
c. . (Er hat mich nicht gesehen)
d. * (Ich habe ihn nicht gegrüßt)
e. (E r h at nicht falsch geparkt)
C. ä. Ich gebe zu (Ich habe ihn nicht erkannt)
b. (E r h a t m ir ©ft geholfen) .
c. (Es fällt m ir schwer hinzugehen)
d. (Ich verspäte mich oft)
e. (Ich habe falsch geparkt)
D. a. Ich freue mich (Sie sind endlich gesund)
b. (Ich habe Sfö. ketfm£ngelemt)
c. (Ich .habe Ihre Bekanntschaft gemacht)
d. (E s geht Ihnen gut)
e. (Ich habe seinen Vertrag gutverstanden)
E. a. E r b esteh t d ara u f (Ich besuche ihn)
b. . (Ich nehme seine Einladung an)
c* ‘ (E r stu d iert Medizin)
d. (Das Kind heißt wie sein V ater)

27.- Verbinden Sie Sätze m it damit oder m it um zu 1

Ich.lese Ihnen; den T ext noch einmal ver. Sie sollen ihn besser verstehen.
-* Ich lese Ihnen den T ex t nech einmal v©r, d am it Sie ihn .besäet versteh®1**
Ich lese den T ex t nach einmal. Ich m öchte ihn besser verstehen.
r* Ich lese den T ext nech einmal, um ihn besser zu verstehen.

a. Das K ihd ist ins Badezim m er gegangen. Die M utter will es waschen, b. Das
Kind ist ins Badezim m er gegangen. Es w ii| sich waschen, c. Kauft ich Sie ein
Stück begleiten!. Sie künncit m ir alles erzählen, d. Kann ich Sie ein Stück be­
gleiten? Ich m öchte etwas m it Ihnen besprechen, e. Ich gebe Ihnen seine Telefon­
num m er. Sie sollen ihn anrufen. Î. H err Lups ging in den Klub. E r wollte sich
ein. wenig amüaieren. g. F rau Eüps schickte H errn Lups in den Klub. E r bringt
auf dem Heimweg den K leinen etw as zum Essen, h. Ich nehm e ein T axi. Meine
Freundin soll nicht au f m ic h W a r t e n .

325
28. Verbinden Sie die Sätze m it (an)stalt daß oder (an)statt zu, m it ahne
daß oder ohne z u ! .
a. Der V ater hilft seiner Tochter bei den Aufgaben. Sie m acht sie nicht allein.
b. Sie w ar zu Besuch. Sie ging nicht zum Vortrag, c. Ich ging ins Büro. Ich
frühstückte nicht, d. Sie ging in die Bibliothek. Sie holte die Bücher nicht, e. E r
liest den ganzen Tag Romane-. E r lernt nicht, f. Sie unterhalten sich den ganzen
Tag. Sie. arbeiten nicht, g. Das Kind spielte m it dem Messer. Seine M utter be­
m erkte es nicht., h. E r kam zu mir. E r rief mich vo rh er nicht an. i. P eter ging
in den Klub. E r half seiner Frau nicht, j. Leg dich nicht schlafen! Putz dir vor­
her die Zähne, k. E r beschrieb das Museum. E r hatte es nicht gesehen, h Sie
spricht fließend deutsch. Sie h a t nie (i) bei einem Lehrer Deutsch gelernt, m. E r
ist vorigen Mittwoch weggefahren. leih habe es nicht gewußt, n. Geh lieber zu
Fuß. F ahr nicht m it der Straßenbahn, o. E r stieg an der 4. H altestelle aus.
E r stieg nicht an der 3. Haltestelle aus. p. E r macht sich ü ln r uns lustig. Wir
machen uns nicht über ihn lustig.
29. Bilden Sie Infinitivkonstrtiktienen m it zu, um . zu, ohne . . . zu oder
s ta tt . . . /

E r kom m t zu Ihnen, (Sie — helfen)


-*• E r kom m t zu Ihnen, um Ihnen zu helfen.

Â. a. Er kom m t bald zu Ihnen, (Sie — gratulieren) •*


b. (Sie — beglückwünschen)
B. a. Sie ging weg. (ein W ort sagen)
b. (sich verabschieden) i
e. (seine Adresse geben)
C. a. W ir h o ffe n . (sie ** treffet»)
b. (sie — begegnen)
e. (sie —■g u t beraten)
d. (sie — gut raten)
D. a. E r ging spazieren. (sein A ufsatz machen)
b. (für die- Prüfung — eich vorbsreiten)
e. (die Übungen schreiben)
E. a. E r blieb zu Hause, (sich ausziehen)
b. (ein W örterbuch nachschlagen)
e. (fernsehen)
d. (das Radio einschalten)
e. (seine Freunde anrufen)
30. Bilden Sie Sätze im Im perativ!

Î. u m sc h a lte n ------- die rumänische Kabine


Schalten Sie auf die rumänische Kabine um 1
2 . h e lfe n ------- ich
Helfen Sie mir!

a. den Freund warnen die Gefahr


b. nicht abweichen das Thema
c. nicht trauen er

326
d. sich nicht rühm en Ihr Erfölg
e. sich richten Ihr Freund
f. nicht drohen ich
g. nicht widersprechen ich
h. nicht bţuscben die T üf
i. helfen er
j. nicht stehenbleiben je d e s S ch a u fe n ster
k. aufpassen Ih re A u ssp ra ch e

31. Beginnen Sie m it dem Nebensatz!

E r besucht mich immer, wenn er in Bukarest ist.


-* Wenn er in Bukarest ist, besucht er mich immer.

a. Ich komme morgen zu Ihnen, wenn ich Sie nicht störe, b. Ich rufe Sie an,
wenn ich T heaterkarten für heute abend verschaffen kann. C, W ir nahmen an
einer S tadtrundfahrt teil, als wir in Wien waren, d. Es ist viel Zeit vergangen,
seitdem wir uns nicht gesehen haben, e. Bei dieser Prüfung darfst du im W örter­
buch nächschlagen, wenn du auf ein unbekanntes W ert stößt, f. E r setzte sich
an unseren Stammtisch, obwohl wir ihn nicht eingeladen hatten, g. Sekrates
tran k den Giftbecher aus, trotzdem er vorher hatte fliehen können, h. W ir fuhren
los, weil es nicht m ehr regnete, i. W ir tranken nur ein Glas Wein, bevor wir
weggingen, j. Man brachte die K albskoteletts m it Blumenkohl, erst nachdem wir-
die Suppe aufgegessen hatten, k. Der Hund sprang auf uns, kaum daß wir ins
Zimmer traten. 1. Ich wollte m ir die Hände waschen, ehe ich das Essen fortsetzte,
m. E r knurrte wieder* als ich die T ür öffnen wollte, n. Der Verfasser w artete auf
der Gartenm auer, bift seine Fraü m it H ut und Schlüssel kam.
32. A ntworten Sie:

A. a. Wie betrachtet der D ichter sein W erk ? b.W ie hat er sich zu vollenden ver­
sucht? c. W elches war die heilige Sendung seines W erkes ? d. W ie kann ein Künstler
d er M enschheit dienen ?

B. a. Wo arbeiten Sie? b. Wo haben Sie die Schule/Hochschule besucht?


e. Haben Sie auch Fremdsprachen gelernt? Welche? d. Warum lernen Sie Deutsch?
e. Kom m t Ihnen die deutsche Sprache schwer vor?
C. a. Haben Sie viele Freunde? b. Wo arbeiten Ihre Freunde? c. Gehen Sie
oft zu Ihren Freunden auf Besuch oder treffen Sie sich lieber in der Stadt?
33. Charakterisieren Sie einen Ihrer Freunde/eine Ihrer Freundinnen!
34. Geben Sie ein Gespräch zwischen Frau Hannenheim und einer ihrer Nach­
barinnen wieder!
35. übersetzen Sie!
A. a. N u ştiam că vă place s i faceţi sport. b. îm i place să stay acasă şi să
citesc o carte bună. c. Vă place muzica? d. «■* Cum v-a plăcut filmul de aseară?
— Mie nu mi-a plăcut de loc. e. Mie-mi place muntele mai m ult decit marea.
B. a. N-am ştiut că Marii; este nepoata dumneavoastră. Am făcut cunoştinţă
cu ea actim un an la o familie, la care am fost inVjtat(ă). b. Nu ştiam că ştiţi aşa de
bine getfmana. Nu Vă cred c-aţi Învăţat fără profesor, c. De ce vorbeşti fără

327
ca să ştii cine este ei. d. Ştiaţi c-nm fost plecată o lună? e. — De cind ii cunoşti
pe P etre? — De clnd am fest pentru prim a dată în viaţa mea la mare. Sînt
de-atunci aproxim ativ cincisprezece ani.
C. a. De ce te opreşti In faţa fiecărei vitrine? b. Tram vaiul nu opreşte aici.
e. Ploaia s-a oprit, d* E l s-a oprit cind m-a văzut.
D . a. Să nu mănlnci Înainte de masă! b. Înainte cu un an am fost în R.F.G.
e. Vin ia tine înainte de a da răspunsul, d. Mi-am petrecut concediul la m are1,
înainte de aceasta am fost citeva zile la părinţii mei la ţară. e. Acum îmi place
să m erg la teatru, mai Înainte preferam cinematograful, f. In tim pul mesei gazda
l*a liniştit pe m usafiri: „Să nu y ă fie frică, ciinele este somnoros şi adoarme
în d ată.“ g. In tim p $0 mîncam, a sunat telefonul, h. De cind fiica m ea a plecat
la m unte ca să schieze nu mi-a d at nici telefon, nici nu mi-a scris. De-atunci sînt
zece zile. Sper că nu i s-a inţlm plat nimic, i v F r a t e l e meu mai mic ( — mai
tlnăr) este electrician. Lecuieşte în provincife. — De cînd nu l-aţi v ăzut? De
ţin an. j. Colegul meii a început să inveţe limbi străine cînd a av u t cinci ani.
E. a. Dacă am tim p vin mîine la dum neavoastră ca s i vă văd. Dacă nu pot
veni vă dau un telefon, b. Nu ştiu dacă dem nul Ionescu măi locuieşte aici. c. Dacă
vă p o t ajuta, vă a ju t cu plăcere, d. El nu ştie dacă ne va pu tea vizita. Dacă are
tim p, vine la noi la era 9. e. — Credeţi că puteţi face această traducere din
bulgară în rom ână p in i inline seara? — fiu ştiu dacă voi reuşi s-o term in.
GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNG 35 A
nach O. WE1DY-P0ENICKE

Auf einer Urlaubsreise im Ausland fuhr ich einmal durch eine kleine Stadt.
Sehen nach wenigen Minuten wurde ich ven dem verhildichen Verkehr auf den
Straßen beeindruckt: weder Lastkraftwagen nach Personenwagen oder Motor­
räder schienen die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu überschreiten. Keines
dieser Verkehrsmittel parkte falsch, kein Fußgänger überquerte bei Rot. Ich' war
geradezu darüber erstaunt, wie diszipliniert alle Menschen dieser Stadt waren.
Ich entschloß mich dazu, so rasch wie möglich dieses Rätsel aufzuklären.
In einer Konditorei setzte ich mich neben einen älteren Herrn, der mir sym­
pathisch vorgekommen war. Nachdem icih fhieh nult ihm über das l ü t t e r unterhal­
ten hatte, schaltete ich geschickt das Konversationethema aüf Autos und Auto­
marken um. Ich begann nun auf meinen alten Wagen zu schimpfen} und pries
die modernen Sportwagen, mit denen man ganz schnell fahren kann.
„Wozu braucht man schon Sportwagen? So ein Auto wie Ihres reicht**, sagte
der Alte.
„Aber meine Karre fährt nicht m ehr als neunzig StundenkUemeter^ sie ist
schon sehr alt, während se ein Sportwagen über hundertachtzig fahren kann.“
„Hundertachizigi Für unsere Stadt ist au#h Ihr® «Karre» viel zu schnellt
Sehen Sie denn lucht, wie langsam man auf unseren Straßen fährt?“
„Das habe ich gleich bei der Einfahrt in die Stadt bemerkt. Ist denn hier die
Kontrolle so streng?“ fragte ich.
„Ich versichere Ihnen, daß sie nicht strenger als anderswo ist“, war die Ant­
wort.
„Dann müssen die Strafgebühren höher sein als sonst.“
„Es gibt hier gar keine Strafgebühren“, sagte der Alte und bestellte noch eine
Schale Vanilleeis.

PARKVERBOT HUPVERBOT HÖCHSTGESCHWlNlIOKgl ÜBERHOLVERBOT

Î
ST#P
BNÖAHNSTRASSE
HAUE VERBOT VORFAHRT GEWÄHREN

32»
„Also nur brave Bürger begann ich wieder.
„Die Bürger sind aueh nicht besser als in anderen Städten. Nur der Bürger­
meister ist schlauer.“
Der A lte begann von dem Eis zu essen, das ihm der Kellner gebracht hatte.
Man sah, daß ihn das Gespräch amüsierte.
„Unser Bürgermeister“, setzte er fort, „hat sich eine besondere Strafe für
Verkehrssünder ausgedacht: wenn man einen Autofahrer erwischt, der die Höchst­
geschwindigkeit von sechzig Stundenkilometern im Stadtgebiet überschritten
hat, so hält man ihn an und
„Er muß Strafe zahlen wellte ich ergänzen.
„Nein. E r muß gar kein Geld zahlen. Man bittet ihn, seinen Wagen an dem
Straßenrand zu parken und dann auszusteigen. E r muß den Wagen absperren;
man erlaubt ihm aber, den Schlüssel zu behalten. Dann lädt man ihn höflich
ein, im Wagen der Polizeistreife Platz zu nehmen, und fährt m it ihm genau zehn
Kilometer vor die Stadt. An einem Punkt im Gelände, von dem nur «ine Straße
in die Stadt zurückführt, auf der man aber sehr selten verkehrt, setzt man den
Verkehrssünder ab, und er muß den zehn Kilometer langen Weg zurück in die
Stadt laufen — bei jedem W etter, bei Tag und bei Nacht 1 Zehn Kilometer ge-
pfTasfertp Landstraße 1WelchedStrafe für einen Menschen, der einen Wagen besitzt
und «Ich «las Zufußgehen schon längst abgewöhnt hat! Seit jener Verfügung achtet
jeder Einwohner der Stadt genau auf die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit.
Nur die Fremden, die bei uns durchfahren, übertreten gelegentlich das Gesetz, und
dann müssen sie den Fußmarsch bis zu ihrem Wagen machen.“
„Das ist aber eine Idee !“ sagte ich nach einer kurzen Pause.
„Sehen Sie, deshalb reiße ich mich nicht um einen Sportwagen 1“ sagte der
Alte "taid lutschte an einem größeren Stück Eis. „Passen Sie nur gut auf, und
fahren Sie langsam durch unser Städtchen, denn jetzt wissen Sie, welches die
Strafe für die Überschreitung der Geschwindigkeitsgrenze ist...“

35 B1

1. Valenz

A. Verben
sich/A unterhalten N, (mit + B), a discuta N , (cu -f A ),
(Uber A) (despre + Ä )
E r unterhält sich (mit seinem Freund) El discută (cu prietenul său)
(über Automarken). (despre mărci de automobile).
schimpfen N, (auf -f A) a ocări la vorbi de râu N, ( A )
JSr schimpfte (auf seinen Nachbarn). El (l-)a ecărlt/(l-)a vorbit de rău
(pe vecinul său).
versichern N, D, daß a asigura N, A , că
Sie versichern mir, daß Peterrecht hat. Ei mă asigură că Petre are dreptate.
essen N, (von + D) '« minca N, ( din -f A )
Das Kind iß t (von dem Kuchen). Copilul mănîncă (din prăjitură).
lutschen N, an ~fD a suge N , A
Das Kind lutscht an einem Bonbon. Copilul suge o bomboană.
steh/B a u s d e n k e n N, A a născocija concepe N, A
Ich habe m ir einen Plan ausgedacht.. Eu am născocit/conceput un plan.

339
a b gewöhnen N, D, A a dezobişnuiN. A,de + inf/supin
Wir haben unserem Hund das Bellen Noi l-am dezobişnuit pe clinele nostru
abgewähnt. de a lătra/lătrai
a se lăsa N, de 4» supin
Er hat sich das Rauchen abgewähnt. El s-a lăsat de fumat. '
achten N, auf + A a fi atent N, la -f- A
Der Fahrer, achtet auf die Ver­ Şoferul e atent la semnele de circu­
kehrszeichen. laţie.
flich/A reißen N, um 4-A a se da tn vînt N, după -f-A/a se
omori (fig.) N , după + A
Hans reißt sich nicht um Süßigkeiten. Hans nu se dă in vînt/nu se -omoară
după dulciuri.
{veţi G 134)
B. Adjektive
erstaunt über + A mirat/uimit de + A t ,
Ich war über seine Antwort sehr Eu am fost foarte mirat/uimit de
erstaunt. . răspunsul lui.
' {vezi G 135)

2. während (-+ 32 B4)

Während es in Sinaia regnete, schneite es in Predeal.


, schien in Ctenpina die Sonne.

während „în timp ce“,. „pe cind“ introduce şi propoziţii secundare adversative
(opoziţionale). Acţiunea exprimată în aceste propoziţii stă In opoziţie cu acţiunea
exprimată In propoziţia regentă.
3. weder . . . noch nici . . . nici

A. a. Weder hat er mich angerufen, noch ist er zu mir gekommen.


b. ist zu mir gekommen, bin ich zu ihm gegangen.
c. er ist ich bin
B. a. Weder er noch ich haben etwas davon gewußt.
b. Er kann weder Schi fahren noch Schlittschuh laufen.
c. Sie Franzözisch Englisch.
d. Ich fahre ans Meer ins Gebirge.

Conjuncţiile corelative weder ... noch pot lega:


1. două propoziţii principale (pct. A.)
— in caz de identitate de stibiecte, verbele conjugate Stau imediat după con­
juncţii (ex. a.)
— dacă subiectele pint diferite, verbele conjugate pot*ta atît pe primul (ex. b.)
cit şi pe al doilea loc (er. c.)
2. două părţi de prepoziţie coordonate (pct. B.), ş.a.: (subiecte, ex. a.
— predicate,* ex. b. — complemente, ex. c. — circumstanţîkle, ex. d. etu.).
în acest caz nu se mai pune virgula ( 1 0 B9).

331
4. welches ist . .. ?

Welches ist der beste Schüler? <3


die Schülerin ?
das Kind?
sind die besten Schüler? #
Schülerinnen?
Kinder?

Pronumele interogativ welches „care1* Întrebuinţat cu verbul sein „a f?‘ se referă


la substantive de orice g e n ,a tlt la singular cit şi la plural, (veţi G 73)
5. laufen

Das Kind ist schnell in den Garten gelaufen.


Ich bin heute den ganzen Tag durch die Geschäfte gelaufen.

ln funcţie de context, laufen poate avea sensul de


— „a fugi“/„a alerga“ ;
— „a merge (pe jos)“/„a umbla“.
6. reichen

E r reichte ihr einen Strauß Blumen,


die Hand.
— Möchten Sie noch ein Stück Brot? — Nein, danke, es reicht.

35 C
1.

Ich fahre im Urlaub ans Meer.


-*■ Ich habe mich (dazu) entschlossen, im Urlaub ans Meer zu fahren.

a. Ich verbringe meinen Urlaub im Gebirge, b. W ir fahren im Sommer nach Sinaia,


c. E r kauft sich einen neuen Mantel, d. Sie schenkt der Tochter eine neue Bluse.'-
e. Verlobst du dich m it Erna? f. Verkauft ihr den alten Wagen? g. Sie heiraten
im Mai.
2.

Bitte gib mir das W örterbuch 1 i


-►Ich bitte dich, mir das W örterbuch zu geben.

a. Bitte warte noch ein p a a r Minuten 1 b. Bitte besuch mich am Sonnabend!


c. Bitte erzähl mir von deinem A ufenthalt in Italien) d. Bitte ruf mich morgen
nachm ittag an! e. Bitte nimm neben m ir Platz 1 f. Bitte komm m it uns in eine
Konditorei! g. Bitte schreib mir, sobald du dort ankommst!

332
3.

Trink riiit Kaffee 1


Ich lade dich ein, mit mir eine Tasse Kaffee’,*»■trinken.

a. Komm m it mir morgen.abend ins Konzert! b. Trink m it uns ein Glas Sekt!
c./Verbringe deinen Urlaub mit mir! d. Iß morgen' tu Mittag m it unsl e. Fahr
rfnt uns in die Berge! f. Spiel m it m ir Tischtennis!
4.

die L eh rerin — der Schüler — früher nach Hause gehen.


-* Die Lehrerin erlaubt dem Schüler, früher nach Hause zu gehen.

a. der Hausherr — die Gäste — im Wehnzimmer rauchen, b. die M utter — das


Kind — am Sonntag länger schlafen, c. der V ater — der Junge — am Samstag
tanzen gehen, d. die Ärztin — der Kranke — durch den Garten des Kranken­
hauses Spazierengehen, e. der Professor — die Hörer — b e id e r Übersetzung eines
technischen Textes das W erterbuch benutzen.- f. die Eltern — das Mädchen — im
Sommer in eine Ferienkolonie ans Meer fahren.
5. . :

Ich rauche nicht mehr.


-* Ich habe mir das Rauchen abgewohnt.

a. Peter trin k t nicht mehr. b. Mein Hund bellt nicht mehr. c. Das Kind lutscht
nfeht iftehr an dem Daumen, d. Meitf Kellege schimpft nicht mehr. «. Das Kind
widerspricht nickt mehr. f. E r geht nicht haehr zu Fuß, seitdem er ein Auto hat.
6.

Jens ist in der elften Klasse. Brigitte ist schon auf der Fakultät.
-» Jens ist in der ejftfen KlifSd, während Brigitte;«ch®n auf der Fakultät ist.
-+ Während Jens in der elften Klasse ist, ist Irigittp schon auf der Fakultät.

a. Klaus hat nur gute Noten. Martin bekommt igşj!|er schlechte Noten, b. Am
Sonntag regnete es. Am Montag schieil die Sonne, c* Ich blieb den ganzen Win*
te r gesund. Meine Schwester hatte dreimal Grippe, d. Mein Bruder mag süßen
Kaffee. Ich trinke lieber bitteren Kaffee, e. Wir wellen im Sommer eine Rund­
fahrt durch das Land machen. Mein Vater mochte ans Meer fahren. Î. Herr
Müller kann Dackel nicht leiden. Seme Frau reißt sieh darum.
7.

Ich bin nicht zu ihm gegangen. Ich habe auch nicht m it ihm telefoniert.
-*■ Weder bin ich zu ihm gegangen, noch habe ich nţit ihm telefoniert.

a. E r hat seine Freundin nicht ins Theater eingeladen. E r ist auch nicht m it ihr
in die Konditorei gegangen, b. E r hat seinem Freund zum Geburstag kein Geschenk
gegeben. E r hat ihm auch nicht gratuliert, c. Ich habe in dem Urlaub keine Briefe

333
gcsihriuben, Ich habe aücft keine Ansichtskarten geschickt, d. Else hat die Übung
nicht gemacht. Sie hat auch den Text nicht übersetzt, e. Marianne kann nicht
Schi fahren. Sie kann auch nicht Schlittschuh laufen, f. Er hat' kein Fieber ge­
habt. Der Kopf hat ihm auch nicht wehgetan. Dennoch hat er nicht in die Schule
gehen wollen.
* 8.

— Warst du in den Ferien am Meer oder im Gebirge?


— Ich war in den Ferien weder am Meer noch im Gebirge.

a. Sprichst du englisch oder spanisch? b. Tut Ihnen der Hals oder der Kopf weh?
c. Hast du meinen Brief und meine Ansichtskarte bekommen? d. Ist das Theater*
stück ein Lustspiel oder ein Trauerspiel? e. Überquert man die Straße bei Rot
oder bei Gelb? f. Hat Jens ein Fahrrad ©der ein Motorrad? g. Haben Peter odep
Radu die schwere Aufgabe lesen können? h. Hast du dich mit ihm über Musik
oder über Malerei unterhalten?
9. Setzen Sie in den Superlativ! Ergänzen Sie die Endungen!
Walch- Wagen fährt (schnell) ?
Welcher Wagen fährt am schnellsten?
Welch- ist der (schnell) Wagen?
Welches iet der schnellste Wagen?
a. Welch- Schüler lernt (gut)/?b. Welch- ist der (gut) Schüler? c. Welch- ist
die (leicht) Übung? d. Welch- Übung ist (leicht)? e. Welch- ist das (teuer)
Kleid? f. Welch- Kleid Ist (teuer)? g. Welch- Anzug ist (elegant)? h. Welch- ist
deş (elegant) Anzug? i. Welch- Farbe ist (meiern)? j. Welch- ist die (meiern)
Farbe? k. Welch- ist das (schnell) Aut®?]. Welch- Auto fährt (schnell)?
10. Setzen Sie in den Superlativ! Stellen Sie Fragen! .

(groß) — Park in Bukarest


— WelcheV ist der größte Park in Bukarest?
-*■Wissen Sie, welches der größte Park in Bukarest ist?

a. (fleißig) — Schülerin der Klasse b. (schön) — Gemälde von Tonitza c. (heth) —


Gebäude in unserer Hauptstadt d. (gut) — Roman von Sadoveanu e. (lang) —
iStraße in dieser Stadt 1. (kurz) — Weg zum Bahnhof g. (alt) — Exponat im
Museum h. (jung) — Hörerin der Gruppe i. (klein ) — Land in Europa j. (klug) —
Tie r.
11. Verbinden Sie die Sätze mit den in Klammern angegebenen Konjunktionen
oder Ksnjunktienaladverbien!
a. (so b a ld /k a u m d a ß ) Ich kam in der kleinen Stadt an. Ich wurde von dem vor­
bildlichen Verkehr beeindruckt, b. ( d a /w e il) Ich war darüber sehr erstaunt» Ich
Wollte dieses Rätsel aufkUren. c. (n a c h d e m ) Ich hatte einen Platz zum Parken gesucht*
Ich ging in eine Konditorei, d. ( d esh a lb /d esw eg en /d a ru m ) Der ältere Herr war
(njr sympathisch vorgekommen. Ich setzte mich aii seinen Tisch, e. (b evor/eh e)
Wir sprachen über Autos und Automarken. Wir unterhielten uns über das Wetter,
f. (n a c h d e m ) Ich hatte auf meinen alten Wagen geschimpft. Ich pries die moderne^

334
und raschen Sportwagen, g. (während) Mein Aut® fuhr nicht mehr als neunzig
Stundenkilometer. Ein moderner Sportwagen kann über hundertachtzig fahren,
h. (so .. . daß]so daß) Mein Aut® fuhr langsam. Ich konnte neunzig Stundenkilo­
m eter nicht überschreiten, i. (solange) Die Fahrer überschreiten die Geschwin­
digkeitsgrenze nicht. Sie werden nicht bestraft, j. ( daß) Ich wußte nicht. Es
gab in diesem Städtchen keine Strafgebühren, k. (bevor/ehe) Der Alte erzählte
weiter. E r bestellte n*ch eine Schale Vanilleeis,11. (ob) Ich fragte den Altert.
Die Verkehrssünder müssen große Strafen zahlen, in. ( wenn/falls/im Falle daß)
Man erwist h t in dieser S tadt einen Verkehrssünder. Man fährt m it ihm genau zehn
Kilometer vor die Stadt, n; (denn/dafweil) Der Verkehrssünder muß diesen Weg
zurück in die Stadt laufen. Auf jenen Straßen verkehren nur selten Autos, o. (seit-
demlseit) Der Bürgermeister hat sich diese Strafe für Verkehrssünder ausgedacht.
Jeder Bürger der Stadt achtet genau auf die Einhaltung der Höchstgeschwindig­
keit* p. (wahrend) Der Alte erzählte von dieser Verfügung* E r aß von seinem
Eis. q. (damit) Der Bürgermeister h at sich diese Strafe ausgedacht. Die Fahrer
überschreiten die Geschwindigkeitsgrenze nicht mehr. r. (wenn) Man fährt vor­
sichtig. Keine Unfälle können passieren, s. (als) Ich hörte, welches die Strafe
für die Überschreitung der Geschwindigkeitsgrenze war. Ich entschloß mich,
immer langsam und vorsichtig zu fahren.
12. Setzen Sie ins Passiv!

Der Student schreibt das Referat über Erich. Kästner,


-* Das Referat über Erich K ästner wird (von dem Studenten) geschrieben.

a. Der vorbildliche Verkehr auf den Straßen dieser Stadt beeindruckte mich sehr.
b. Kein Verkehrsmiitel überschritt die vorgeschriebene Höchstgesohunndigkeit.
c. Kein Fußgänger hat die Straße bei Rot überquert, d. Der Erzähler wird dieses
'Rätsel aufklären, e. Der Verfasser preist die modernen Sportwagen, f. Der Kellner
brachte dem Alten die Schale Eis nach zehn Minuten, g. Nur die Fremden über­
treten in dieser Stadt das Gesetz.
13.

Man muß die Übung bis morgen schreiben.


-» Die Übung muß bis morgen geschrieben werden.
------------------------------- i_________i_________ !___________________ .. ________
a. Man darf die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit nicht überschreiten.
b. Man soll die Straße nur beim grünen Licht der Verkehrsampel überqueren.
c. Man konnte den Verkehrssünder gleich erwischen, d. Man muß einen Ver­
kehrssünder sofort bestrafen, e. Man mußte dafür kein Geld zahlen, f. Man soll
den Wagen immer richtig parken, g. Man muß das Auto immer absperren. h .’Man
darf das Gesetz nicht übertreten.
14.

Man w artete zehn Minuten auf ihn.


<-* Es wurde zehn Minuten auf ihn gewartet.
-» Zehn Minuten, wurde auf ihn gewartet.
- » Auf ihn wurde zehn Minuten gewartet.

a. Man fährt auf einer Auslandsreise durch viele Städte und Dörfer, b. Man parkt
in einer Stadt hur an erlaubten Stellen, c. Man überquert nur bei Grün, d. Man

335
diskutierte über das W etter, e. Man h at auf ein anderes Konversatiensthema
umgeschaltet, f. Man fäh rt m it Sportwagen sehr schnell, g. Man verkehrt auf
jener Straße sehr selten, h. Man achtet seit jener Verfügung genau auf die Ein*
haltung der Hichstgesckvrandigkeîl,
15. Ergänzen Sie die interrogativen und die demonstrativen Pronominalad­
verbien 1
a. ... denkt er im m er wieder? — E r denkt im m er wieder daß er bald in
ţjţrlaub geht. b. ... spracht ihr? — Wir sprachen wohin wir in deri Ferien
fahren sollen, e. ... freuten sich die Eltern;? —- Die E ltern freuten sich daß
ihr Junge der beste Schüler in der Klasse ist. d. ... willst du den Lehrer bitten?
— Ich will den Lehrer ... bitten, daß er m ir dieses grammatische Problem noch
einmal erklärt, e. ... freut sich die ganze Familie? — Die ganze Familie freut
sich ..., daß sie bald einen Ausflug ins Gebirge ftiacht. f. ... w ußtest du nichts?
— Ich wußte nichts daß die Sitzung schon heute stattfindet, g. ... waren Sie
erstaunt? — Ich. w a r ... erstaunt, wie diszipliniert die, Fahrer dieser kleinen S tadt
waren,* h, ... haben Sie «Ich; entschlossen? — Ich hatte mich entschlossen, die­
ses Rätsel aufzuklären, i. ... muß m an im m er achten? — Man muß im m er ...
achten, daß m in die ţjfcschwindigkeîtsgreiue nicht überschreitet. j. ... h at er ge­
schimpft? — E r h a t ... geschimpft, daß seih Auto sehr alt ist und schon viele
Pannen gehabt bat.
16. Ergänzen Sie die Endungen!
a. Sein neu- Wagen kann über hundertfünfzig Stundenkilometer fahren, b. Man
darf nur beim grün- Licht der Verkehrsampel überqueren, c. In der klein- Kondi­
torei setzte ich mich neben einen älter- Herrn, d. Ich begann auf mein alt- Auto
zu schimpfen, e, In jener S tadt gab es einen vorbildlich- Verkehr, f. Der schlau-
Bürgermeister hatte sich eine besonder- Strafe für Verkehrssünder ausgedacht.
g. Die Verkehrssünder müssen den zehn Kilometer lang- Weg zu Fuß laufen.
h. „Das iqt eine originell- Idee% sagte ich nach einer kurz- Pause, i. Der Alte
p ß sich nicht um modern- Sportwagen, j. Das Kind lutschte an einem größer-
S$0ck Schokolade, k. Gut- Fahrer fahren iriimer vorsichtig. 1. Der Motor seines
alt- Wagens muß repariert-w erden, m. Mit schlecht- Autos soll man nicht auf
länger- Reisen fahren, n. Schwarz- Kaffee schmeckt kesser m it Sahne.
17. Setzen Sie dio; Modalverben ins Perfekt und Plusquamperfekt!

Das Kind muß um 9 Uhr zu B ett gehen. *


Das Kind hat/hatte um 9 Uhr zu B ett gehen müssen.
-* Ich weiß, daß das Kind Um 9 Uhr zu B ett hat/hatte gehen müssen.

a. Wolfgang muß in die Poliklinik gehen, b. Bas Kind will am Sonntag in den
Zirkus, c. Der Kranke darf nicht rauchen, d. Barbara mag das nicht. ©. P ro­
fessor Roth kann an dieser Konferenz nicht teilnehmen.. I. Edgar will einen Aus­
flug ins Gebirge machen, g. Ernst mag Vanilleeis nickt, h. E r muß schnell in
den Dienst, i. Ju tta muß für die Prüfung alle Lektionen wiederholen. {, E r darf
das aber nicht, k. Unser Kollege kann sehr gut Russisch.
IS. Stellen Sie F ra g e » ''z u • den gedruckten Satzgliedern!
a. In der kleinen S tadt wurde der Autor von dem vorbildlichen Verkehr beeindruckt.
b. : Kein V erkehrsm ittel überschritt die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit,
c. E r wollte dieses Rätsel aufklären, d. E r ging in eine Konditorei, e. Dort setzte
er sich neben einen älteren Herrn, f. Dieser Alte war dem Autor sympathisch vorge­

336
kommen, g. E r unterhielt sich m it dem Alten über das W etter, h. Sie sprachen
am Anfang über das Wetter. 1. E r begann dann auf seinen alten'Wagen zu schimp­
fen. ]. Auf den Straßen dieser S tadt fuhr man sehr langsam, k. Der Alte begann
von dem Vanilleeis zu essen. 1. Der Bürgermeister hatte sich eine besondere Strafe
für Verkehrssünder ausgedacht, m. Die Autofahrer haben sich das Zufußgehen
abgewöhnt, n. Seit jener Verfügung achtet man genau auf die Einhaltung der
Höchstgeschwindigkeit, o. Der Alte riß sich nicht um Sportwagen.
19. Antworten Sie! i
a. Wovon wurde der Autor in der kleinen Stadt beeindruckt? b. Worüber war
er sehr erstaunt? c. Wozu entschloß er sich? d. Warum setzte er sich in der
Konditorei neben einen älteren Herrn ? e. Worüber unterhielten sich die zwei
Männer am Anfang? f. Worauf schaltete dann der Autor das Kenversations-
them a um? g. Warum schimpfte er aufseinen alten Wagen? h. Welches war die
Meinung des Alten? i. Warum war der Verkehr in dieser kleinen Stadt vorbildlich?
j. Was erzählte der Alte über die Verkehrsstrafen in dieser Stadt? k. Wer übertrat
gelegentlich das Gesetz in dieserp Städtchen? L Was meinen 'Sie zu dieser Ver­
kehrsstrafe? m. Welche Automarken kennen Sie?
20. Übersetzen Siel
A. a . Nu-mi place nici Îngheţata de ciocolată, nici cea de vanilie, b. Nu-mi
place nici opera, nici opereta, e. Nici eu nu l-am chemat, la telefon, nici el nu a
Întrebat de mine. d. Nici n-am mincat nimic, nici n-am băut nimic. ©. Blocul
nostru este mai Înalt declt al vostru, f. Moldoveanu este cel mai Înalt munte din
România, g. Acolo se va construi o clădire foarte Înaltă, h. Care este cel mâi
Înalt munte din Europa? i. Care este cel mai mare oraş din ţara noastră? j. Care
este cel mai frumos sat din Moldova? k. Care sint romanele cele mai bune ale
lui Sadţţveanu?
B. a. O maşină nouă merge m ult mai repede declt maşina mea, care este
destul de veche. b. Care sint.maşinile de curse cele mai bune? c. Cu © maşină
de curse poţi Bă mergi cu peste o sută optzeci de kilometri pe oră. d. Viteza maximă
în oraşe este de şaizeci de kilometri pe oră. e. Va trebui să plătiţi amendă, deoa­
rece aţi depăşit viteza permisă, f. Parchează în faţa blocului, Încuie maşina şi
bagă cheile In buzunar! g. Trebuie să respectăm toate semnele de circulaţie.

Merken Sie sich!

Bei jedem W etter geht er spazieren.


Bei Tag und bei N acht cţenkt er an seine Freundin.
E r kom m t m ir sympathisch vor.
Man darf die Höchstgeschwindigkeit nicht überschreiten,
das Gesetz nicht übertreten.
Die Geschwindigkeitsgrenze in der Stadt ist 60 Stundenkilometer.
Dieser Sportwagen, kann mehr als 180 Stundenkilometer fahren.
.E r h a t falsch/am Straßenrand geparkt.
Bei R ot darf man nicht überqueren«
EIN BRIEF VON DER SCHWARZMEERKÜSTE 36 A

N e p tu n , d en 28. A u g u st 1 9 9 2

hitbc Ursula, lieber Werner!

Ihr werdet Euch wohl gewundert haben, daß wir so lange nichts von uns
hören ließen. Eueren letzten Brief, den Ihr uns von der Ostsee gesandt habt,
haben wir nicht beantwortet und wenn Euch dieser Brief erreichen wird, werden
wir schon längst nach Bukarest zurückgekehrt sein und unsere alltäglichen Arbei­
ten wiederaufgenemmen haben. Vor unserer Abreise hatten wir mit den Vorberei­
tungen für den Urlaub alle Hände voll zu tun. Wir kauften noch manche Sachen
ein: eine Luftmatratze, Strohhüte und neue Badeanzüge, Schwimmgürtel, Schau-
felchen, Siebe, Eimerchen und einen Ball für unsere Kinder, Filme für den Foto­
apparat und andere Kleinigkeiten.

Nun sind schon zwölf Tage von unserem zweiwöchigen Urlaub verstrichen.
Wir befinden uns in Neptun und genießen dessen Schönheiten und Zerstreuungs­
möglichkeiten. Wir bewohnen ein modern möbliertes Zimmer eines vierstöckigen
Hotels.
Unser Zimmer ist mit Aussicht auf das Meer, so daß wir von unserem Balkon
aus den malerischen Sonnenaufgang bewundern können.
Unsere Freunde, Anca und Radu, hingegen sind mit ihrem Auto gekommen
und haben ihr neues, modernes Zelt in einem Camping-Plaid! nahe an unserem
Hotel aufgeschlagen.
Unser tägliches Programm verläuft, wie folgt: Jeden Morgen gehen wir mit
unseren Freunden an den Strand. Die Kinder sind froh, im Sand allerlei Schlösser
und Burgen bauen oder am Wasser Muscheln sammeln zu, können. Wir aber
sonnen uns, lesen, spielen Karten und hören in unserem Kofferradio das Pro­
gramm des Feriensenders in Mamaia. Natürlich baden wir sehr viel. Kadu ist ein
sehr guter Schwimmer, und er lehrt auch unsere Kleinen schwimmen. Deren

338
Freude am W asser ist groß, und ich glaube, daß sie das Schwimmen schnell erler­
nen werden.
Zu Mittag essen wir im Restaurant unseres Hetels, nachher ruhen wir uns ein
bißchen aus.
Das Schwimmen ist aber nicht der einzige Sammersport, den man hier trei­
ben kann. Auf einem kleinen See nicht weit vom Strand kann man rudern, segeln
oder Wasserschi laufen. Außerdem gibt es hier sehr viele Sportplätze. Manchmal
spielen wir zu viert Tennis. Sobald das Spiel aus ist, laufen wir in die nächste
Konditorei. D ort iß t jeder von uns ein Eis und trinkt je zwei Flaschen Cola, um
sich zu erfrischen.
Unsere Abende verlaufen auch sehr schön: Nachdem sich die Kinder schlafen
gelegt haben, gehen wir m it den Freunden in ein Gartenlokal, wo wir Musik hören
und tanzen.
Werner, Du erinnerst Dich doch all derer, die im vorigen Jahr am Kongreß in
den N iederlanden teilgenommen haben ? Stell Dir vor, wir sind gestern Anton
Pokora aus der Tschechoslowakei auf dem Strand begegnet. JŞr ist m it der Fami­
lie nach Neptun gekommen und wohnt iii einem schönen Hotel m it Schwimm­
bassin. E r ist von der Schönheit Rumäniens begeistert.
Wir haben Euch kurz unseren Aufenthalt in Neptun beschrieben. Die
Schwarzmeerkttste ist aber viel schöner, als man es iii Worte fassen kann. Deshalb
raten wir Euch, im nächsten Jahr Euren Urlaub in einer der wundervollen O rt­
schaften an der rumänischen Küste des Schwarzen Meeres zu verbringen. Das
wird bestimm t ein einmaliges Erlebnis sein!
Wir hoffen, daß Ihr unsere Schreibverzögerung entschuldigt und wünschen
Euch frohe Ferien und auf Wiedersehen in Rumänien!
Viele liehe Grüße
Eupe Camelia und Mircea

P.S. Anca und Radu lassen Euch herzlich grüßen!

36 B
1. Valenz

A. Verben
z u r ü c k kehren üf, (Dir) a se întoarce ja se înapoia (D ir)
P eter ist (nach Arad) zurückgekehrt, Peter s-a Intors/Jnapoiat (la Arad).
genießen N, A a se bucura N , ie + A (a savura)
Wir genießen das schöne W etter, Noi ne bucurăm de vremea frumoasă.
bewohnen N, A a locui N , Lee
Wir bewohnen ein schönes Zimmer. Noi locuim Intr-s cameră frumoasă.
a ocupa N, A
Noi ocupăm o cameră frumoasă.
lehren N, At, A2/In! a învăţa N , Ax, A Jsâ
Radu lehrt die Kinder eine Fremd­ Radu li Învaţă pe? copii o limbă
sprache. străină.
Radu lehrt die Kinder schwimmen. Radu ii Învaţă pe copii să Înoate.
sich/A sonnen N a sta la soare N
| Die Kinder: sonnen sich. Copiii stau la soare.

339
22*
sich/A erinnere N, (0 ) a-si am inti la~ii aduce aminte N ,
( ie + A )
Radu erinnert sich (seines Kellegen). Radu Îşi am iateşte/aduca am inte (de
colegul său).
Ob«, erinnern se foloseşte mai frecvent ;u an -f A.
baden N a se sc&ldaja face baie N
Die K inder baden. Copiii se scaldă/fac baie.
lassen N, A, Inf-zu a transmite N , B , A
P eter läßt dich grüßen. P eter Iţi transm ite salutări.
O b s .'I n f -zu se r e d ă , în cazul de faţ%în limba română prin substantive »verbale.
(v ezi G 134)
B. Adjektive
nah(e) an -f D aproape de + A
Unser Hotel ist nahe an dem Strand, Hotelul nostru e aproape de plajă.
vroit von + B departe de -f- A
Der Sportplatz ist w eit von dem Terenul de sport e departe de hotel.
Hotel.
begeistert von -j-B entuziasmat de 4- A
Die Touristen sind von der Schönheit Turiştii stnt entuziasm aţi de frumuse­
Rumäniens begeistert. ţile României.
(vezi G 135)

2 . N um e geografice ( - 1 0 B6) 1

A, a. Rum änien: ©ie H auptstadt Rumäniens/ven Rumänien ist Bukarest.


Bulgarien: Bulgariens/ Bulgarie n Sofia.
Ja pan: Japans/ Japan Tokio»
b. Bukarest: Bukarests j/ditf) Gärten sind schön.
Berlin: Berlins
Athen: Athen«
B. Die Hauptstadt. iit
die Sm weiz: der Schweiz Bern.
der Iran: des Irans Teheran»
die Moldau: Die Touristen bewundern die Schönheiten der Moldau.
das B anat: des Banats.
C. Sie fahren nach Rumänien. Sie sind in Rumänien.
ih die Schweiz. in der Schweiz.
ins ( = in das) Banat. im ( = in dem) Banat.

1. Majoritatea numelor dc ţâri,regiuni şi localităţi primesc la genitiv tarm inaţia ,g


(10 B 6,7). Genitivul numelor geografice poate fi Înlocuit prin von + dativ (pct. A. a.).
Dacă numele geografic stă Înaintea substantivului pe care-1 determ ină, acesta
din urm ă se foloseşte fără articol (pct. A, b ).
Obs. Npţnele goografire precedate de un adjectiv atrişti tiv peţ forma genitivul atlt cu termi-
najia -s cit şi fără aceasta: die Hauptstadt des, schönen Rumänien(s)...
2.. Gţteva nume de ţă ri şilregiuni sint folosite cu articolul hotărit. Ele urm ează
regulile declinării substantivelor comune, In funcţie de genul lor (pct. B.).
3. Pentru indicarea locului se foloseşte prepoziţia in (pct. C.). P entru indicarea
dhccţwi — 1® B ?.

340
3 . V iito r u l. 1 1 ( a n t e r i o r )

A. Bis Montag wird er das Referat geschrieben haben.


nach Hause zurückgekehrt sein.
B. E r wird wohl keine Zeit dafür gehabt haben.
nicht zu Hause gewesen sein.

Viitorul II (anterior) se formează din prezentul verbului auxiliar werden la forma


respectivă şi infinitivul II (-♦30 B2) al verbului de conjugat. Se Întrebuinţează:
1 . uneori pentru exprimarea unei acţiuni sau stări viitoare, anterioară altei
acţiuni sau stări viitoare (funcţie temporală) (pct. A.).
2. frecvent pentru exprimarea unei presupuneri, unei Îndoieli sau bănuieli
(funfcţie modală) (pct. B.).
* 4. Perfectul (completare) ( - 1 7 B5) >

A. Ich bin ans andere Ufer geschwommen.


gesegelt.
gerudert.
B. Ich habe zwei Stunden geschwommen.
gesegelt.
gerudert.

Unele verbe pot forma perfectul alît cu sein cît şi cu haben:


Perfectul cu sein se foloseşte In cazul In care aceste verbe exprimă direcţia unei
mişcări (pct. A.).
Perfectul cii haben se foloseşte In cazul In care aceste verbe exprimă o mişcare fără
direcţie sau Ş durată (pct. B.).
6. Prop*zi{iicontrace^(~* 10 B9)

A. Die Jungen spielten Fußball und die Mädchen [spielton] Handball.


gingen ins Kin® [gingen] ins Theater.
B. Ich sah, daß die Jungen Fußball [gjtioltori], und [.daß]die Mädchen Handball
spielten.
Die Kinder sind frsh, daß sie irt» Sand spielen [können], und [dak si'S]
Muscheln sammeln können.

La contragerea propoziţiilor principale, în cazul In care verbul conjugat este ele­


mentul comun, acesta se pune o singură dată, în prima propoziţie (pct. A.).
La contragerea propoziţiilor secundare, conjuncţia comună şi subiectul comun se
pun o singură dată în prima propoziţie, iâ r verbul conjugat comun o singură dată
în ultima propoziţie.
6. Propoziţia comparativă reală

A. Es ist heute fgenau Jsv warm, wie es gestern war.


ebenso
nicht so
B. Es ist heute -— wärmer, als es gestern war.
nicht’

341
Propoziţiile comparative reale sint introduse prin:
1 . wie, în caz de egalitate. In regentă pot sta cuvintele corelative (genau*)
so/ebenso'sau nicht so (-+20 B3).
2. als, în caz de inegalitate (-+ 20 B4). (vezi G 108)
7. Numerale distributive

A. Die Touristen bekamen je einen Teller als Andenken.


eine Vase
ein Bild
, zwei Bilder
drei
. zehn
B. Die Schüler gehen zu zwei/ ia einer Reihe.
«tritt
vier/
fünf/
sechs/
zehn/

Numeralele distributive exprimă o grupare numerică. Ele se formează:


1. cu ajutorul numeralelor cardinale precedate de je „clte“. Numeralul cardinal
ein precedai de je are forme pentru cele trei genuri şi pentru toate cazurile singula­
rului.
2 . cu ajutorul numeralelor ordinale (fără terminaţia -e) precedate de zu „clte“,
„în (grup/număr de)“. Acestea se referă în special la grupări de persoane şi sint
invariabile.
Numeralele distributive răspund la întrebările je wieviel?, respectiv zu wievielt?
(vezi G 81)
8. dessen, deren, denen

A. a. Uli und Uwe und dessen Bruder ( = der Bruder von Uwe) sind da.
■ sein Bruder ( = der Bruder von Uli)
b. Eva und Ada und deren Schwester (—die Schwester von Ada) sind
da.
ihre Schwester ( = die Schwester von Eva)
c, Evas Eltern und Ulis Geschwister und deren Freunde ( — die
Freunde von Ulis
Gesebwistemjsindda.
ihre Freunde ( = die
Freunde von Evas
Eltern) sind da.
ö. — Schreibst du auch deinen Nachbarn?—Nein, denen schreibe ich nietjl.

Prenumele demonstrativ der, die, das are la genitiv singular (pct. A. a., b.) şi
plural (pct. A. c.) şi la dativ plural (pot. B.) alte ferme decit articolul hotărlt
(-» 12 B6).
Genitivul singular al acestui pronume se foloseşte in special in locul pronumelui
posesiv de persoana a III-a, dacă Întrebuinţarea acestuia din urmă ar putea
duce la anumite confuzii, (vezi G 64)

342
9. derer; deren

a. E rika w ar P eters Kellegin. E r erinnert sich deren ganz gut.


b. P eter erinnert sich derer, die seine Kollegin war.
% Max und T ony waren P eters Kellegen. E r erinnert sich deren ganz gut.
d. P eter erinnert sich all derer, die seine Knilegen wareif.

Genitivul feminin singular şi genitivul plural au, pe lingă forma deren, şi forma
derer.
— deren se foloseşte cu referire la propoziţia precedentă (ex. a., c.).
— derer se foloseşte cu referire la propoziţia care urmează (ex. b., d.). (vezi G 64)
10 . senden

E r sendet einen Brief.


sandte/(sendete)
h at gesandt/(gesendct).
Radin Bukarest sendet ein Konzert,
sendete
hat gesendet.

Verbul senden are, pe lingă formele neregulate, şi forme regulate: senden,


sandte, gesandt „a trim ite“, senden, -ete, -et „a em ite“, „a transm ite“ (la radio etc.).
(vezi G 12)
11. lernen; lehren; erlernen

a. Das Mädchen lernt (von der M utter) stricken. ’


b. bei einer Lehrerin Englisch,
e. Die M ţţtter lehrt das Mädchen stricken,
d. Der L ehrer Englisch.
c. Das Mädchen h a t das Stricken noch nicht erlernt.

Verbele lernen, lehren şi erlernen se pot confunda uşor, toate trei fiind traduse
prin „a învăţa“.
lernen înseam nă a Învăţa ceva de la cineva (ex. a.) sau cu cineva (ex. b.).
lehren înseam nă a învăţa pe cineva ceva. (ex. c., d.).
Ambele verbe se folosesc de regulă-cu infinitivul fără zu al altor verbe ( -*16 B9).
erlernen Înseamnă „a învăţa“, .„a-şi însuşi“ (cunoştinţe, priceperi, deprinderi,
meserii) (ex. e.).
12 . -lieh, -ig

a. (der Tag(î) -*■) P eter kom m t täglich (1) zu uns.


b. Ich nahm am dreitägigen (!) Ausflug teil.
c. (der JMonat -*) Diese Zeitschrift erscheint monatlich.
d. Max verbringt seinen einmonatigen Urlaub im Gebirge.
e. (die W«cbi]ßt) Diese Zeitung erscheint wächdritlich (!).
f. Hans verbringt seinen ztmwSchigen (!) Urlaub am Meer.'

Derivate din substantive care denumesc noţiuni temporale,


1. adjectivele In -licli exprimă revenirea riodh 's (cx. a.; c., e.)
(Adjecţi^nl/wtchentlieh se formează' din difc Woche 4- ,nt ■+ Umlaut + -Hell).

343
2 . adjectivele In -ig exprimă o durată, Acestea slnt ceru puse cu numerale car*
dinele (ex. b M d., f.),
13. der See; die See

Sie schlugen ihrt Zelt nahe an dem See auf.


W ir fahren in* Sommer an die See/ans Meer. ‘''

14. Ih r; Euch; E uer; (-*125 BIO)

F ühlt Ih r Euch gut?


Sind Euro K inder gesund ?

36 C
l.

— W orüber sind die Kinder freh? — Sie dürfen im Sand spielen.


-* Bie Kinder sind (darüber) froh, .im Sand spielen zu dürfen.

a. Sie können länger schlafen, b. Sie dürfen manchmal auch im Zelt schlafen,
c.' Sie kennen aus Sand Burgen und Schiesser bauen, d. Sie kennen m it Schau-
felchen, Sieben und Eimercnen im Sand spielen. ©. Sie kennen schöne, kleine
Muscheln sammeln, t. Sie dürfen sehr viel baden, g. Sie dürfen auch ahne
ŞcliVriifemg^rtol schwimmen, h. Sie kennen am Nachmittag auf dem kleinen See
rudern. i. Sie dürfen jeden Abend ein Eis essen.- j. Sie müssen keine Hausauf­
gaben mehr mach««. K
2.

— Wessen Sehenswürdigkeiten gefallen den Touristen sehr? (Bukarest)


— Bukarests: Sehenswürdigkeiten gefallen deii ‘Touristen «ehr.
Bi« Sehenswürdigkeiten von Bukarest gefallen den Tom&ten sehrl ,

A* a. London b. Präg c. Wgrsjchgu d. Roţn e. E ie # f. Madrid


B. a.; fârfechehland b. Frankreich d. Spanien e* Ungarn f. Polen
0* a. der Irak b. die Krim C. die 'Türkei d. der Sudan e. das Baiiat f. der
Jem en g. die Tschechoslowakei h. der Balkan i. die Niederlande j. die Dobrudscha
k. der .Jjibajaen 1. die D angalei; T
3.

— W o h l| fäh rt:e r im Sommer? (die Moldau) *ii$Vo leben seine Ffleunde?


— E r fäihrt in die MoldEgu. — Sie leben in der Moldau.

a. das Bangt b. die ftpnüimdie c. die Ukraine d. da* Elsaß e. die Volksrepublik
China f. die Vereinigten Staaten von Amerika g. das Königreich der Nieder­
lande h. die Bundesrepublik Deutschland

344
4,

Diese Novelle ist gut geschrieben.


-♦■ Das ist eine gut geschriebene Novelle.
Diese Novelle ist sehen und interessant.
-+ Das ist ein« schöne,,■interessante Novelle.

a. Dieser Hund ist gut dressiert, b. Dieser Hund ist klug und folgsam, c. Dieses
Tongefäß ist schön gearbeitet, d. Dieses Mädchen ist gebildet und intelligent,
o. Diese Wohnung ist ruhig und seimig, t. Dieser Junge ist gut erzogen, g. Dieser
Park ist malerisch angelegt, h. Diese Frau ist fleißig und geschickt, i- Dieser
Anzug ist besonders elegant, j. Dieses Zimmer ist geschmackvoll eingerichtet,
k. Dieser Verkäufer ist tüchtig und höflich. 1. Diese Jacke ist schön gestrickt,
m. Dieser Teppich ist künstlerisch gewebt.

5.

— Wann schreibst du das Referat? (Donnerstag)


— Bis Donnerstag werde ich es schon geschrieben haben.

a. Wann übersetzt er den Text? (morgen)


b. kommt er^nach Hause? (5 Uhr)
c. wiederholt sie die Lektionen ? ( nächste Woche)
d. kehrt ihr nach Arad zurück? ( übermorgen) '"
e. lernst du die Grammatikregeln? (nächste Stunde)
1. operiert der Arzt den Kranken? (Freitag)
ß. '

— Warum hat Klaus gestern gefehlt? (krank sein)


— E r wird wohl krank gewesen sein.

a. Warum hat Anna gestern so viele Gäste gehabt? (ihren Geburtstag feiern)
b. ist Jens traurig? (eine schlechte Nachricht bekommen)
c. ist Ingrid vom Meer so schnell zurückgekehrt? (kein gutes Wetter haben)
d. h at Paul nicht geantwortet? (nicht zu Hause sein)
e. ist Rolf nicht zur Sitzung gekommen? (davon nichts .wissen)
f. h at Gerda die Mathematikaufgabe nicht gelöst? (sie nicht verstehen)
7. Ergänzen Sie wie. oder als l
a. Die Sitzung dauerte länger, ... wir geglaubt hatten, b. Der neue Kollege ist
nicht so gebildet, ... ich gedacht habe. c. Du m ußt die Aufgabe so lösen, ... es dir
gezeigt worden ist. d. Das Theaterstück war besser,... wir es'erwartet hatten! â Der
Kellner brachte mir eine größere Portion, ... ich essen konnte, f. Dieser Roman
ist besser,... man mir gesagt hat. g. Günther läuft im Gebirge Langlaufschi genauso
gut, ... er Wasserschi läuft, h. E r ist so fleißig und aufmerksam,... wir es erwartet
haben, i. Die deutsche Sprache ist nicht so schwer, ... es viele glauben. ). Der
Sommer wurde heißer, ... man es im Radio gesagt hat. k. Das Dorfmuseum ist
schöner, ... es in den Prospekten beschrieben wird.

345
8. Ergänzen Sie daß oder wie!
a. Dieses Buch ist nicht so gut, ... ich geglaubt habe. I». Der Hund ist so gut
dressiert, ... man ihn nicht an eine K ette legen muß. c. Die Dogge war so groß,
... sie sich bücken mußte, wenn sie ins Speisezimmer trat. d. Unser Hotelzimmer
ist so bequem, ... wir es uns gewünscht haben, e. Das W etter war so schlecht,
... wir nicht an den Strand gehen konnten. I. Die rumänische Schwarzmeerküste
ist so schön, ... man sie nicht vergißt, g. Radu schwimmt so gut, ... er auch
unsere Kleinen schwimmen lehren wird. h. Der Sommer war nicht so heiß, ...
man es erw artet hatte.
9. Verwandeln Sie die Sätze in zusammengezogene Sätze!
a. Anton liest eine Zeitung, und Georg liest eine Zeitschrift, b. W ußtest du,
daß Klara die zehnte Klasse besucht und daß Gertrud die elfte Klasse besucht?
«. Peter kaufte im Andenken-Kiosk eine Panflöte, Marie kaufte ein schön gestick­
tes Deckchen. d. Ich bin nicht sicher, ob Cornelia und Mircea im Hotel schlafen
und ob Anca und Radu im Zelt schlafen, e. Die Jungen spielen m it dem Hund,
und die Mädchen spielen m it den Puppen, f. Die Kinder sind froh, daß sie in
den Ferien nicht früh aufstehen müssen, und daß sie keine Aufgaben mach""
müssen.
10. Ergänzen Sie distributive Numeralien!

W ir gingen gestern (4) ins Restaurant.


-*• Wir gingen gestern zu viert ins Restaurant.
D ort tranken wir (2) Flaschen Bier.
-+ Dort tranken wir je zwei Flaschen Bier.

a. In der Ferienkolonie schlafen die Pioniere (10) in einem Zimmer, b. Die Schüler
gehen (2) in die Klasse, c. Die Kinder bekamen (3) Bonbons als Dessert, d. Die
zwei Gäste bestellten (1) Braten, (1) Flasche Wein und (i) Eis* e. Nachmittag
spielen wir (4) Tennis, f . Sie besuchten mich (3), ur • mir zum G eburtstag zu
gratulieren, g. Die Kinder m it den besten Aufsätze.i erhielten (2) Bücher als
Preis, h. Die Soldaten marschierten (10) durch die Stadt., i. W ir gingen (5) ins
Kino. j. In einer (Schachtel sind (20) Zigaretten, k. Die Sportler defilierten (8) in
einer Reihe.
11. Ergänzen Sie das Demonstrativpronomen der, die, das; die in der
entsprechenden F erm !
a. — Entschuldigen Sie bitte, ist dieser Tisch frei? — ... ist leider besetzt. Der
Fenstertisch ist aber frei, ... können Sie haben, b. Ursula h at Georg und ...
G attin zum Abendessen eingeladen* c. Rotraut lud Helga und ... G atten zum
Kaffee ein. d. Die M utter ging m it ihren Kindern und ... Freunden in den Park,
e. Dieser Mantel gefällt m ü se h r,... werde ich mir kaufen. Î. Angelika w ar m it
ihrer Freundin und m it ••• Bruder im Theater, g. Gustav war m it seinem Freund
und m it... Kindern im Zirkus, h. — Schenkst du diese Krawatte deinem Neffen?
— Nein, ... werde ich etwas anderes schenken. Diese Krawatte ist für meinen
Enkel, i.*— Ist dieser Brief Von deinen Enkelkindern? — Nein, von ... habe ich
seit'langem keine Post bekommen.
12 . derer oder deren?
a. W ir rühm en uns ..., die für die Unabhängigkeit Rumäniens gestorben sind.
b. Viele sind für die Unabhängigkeit unseres Landes gestorben. Wir rühmen
uns ... sehr. c. P eter wolte m it Sonja u n d ... Bruder einen Ausflug ins Gebirge

341
machen. d. ß r kann sich ... gut erinnern, die ihm damals geholfen haben, e. Seim*
Freunde haben ilun oft geholfen. Er efiiinert sich ... mH Freude, f. Heute Şlniă
zehn Kranke interniert worden* ... Krankheit ist ansteckend, g. Die Krankheit
.... die heute interniert worden sind, ist ansteckend.
13.

! Der Vortrag dauerte |\g e i Stunden.


I *«t Das war ein zweistündiger Vortrag.

a. Die Konferenz «lauerte vier Tage |Jfc b. D asU e w itte rd a u e rte fünf Stunden (1).
e. Die Reise dauerte zwei Jahre (!). d, Die Fdrien dauerten drei Monate* e. Der
Urlaub dinierte ®vrei Wochen (1)L
14.

Diese Zeitung erscheint einmal am Tag.


-» Diese Zeitung erscheint täglich.

a. Diese Zeitschrift erscheint einmal -im Monat, b. Diese Broscttöre erscheint


einmal in der Woche (!). c. Dieser Almanaeh erscheint einmal im Jahr (!).
d. Dieses Blatt. Urstfheint einmal am Tag (!$. e. E r telefoniert einmal in der
Stunde (!) m it seiner Frau.
13. Ergänzen Sie -i" oder -lieh!
a. Wir esgen dreimal tftg-. b. Die Schüler sind von einer zweiwöch- Ferienkolonie
zurijjckgekehrţ. e. Erscheint fliese ZqitscijrijfV wecl*-? d. Stünd- fahren Züge nach
Ploieşti, e. Ich habe gestern einen zweimonatr Dackel bekommen, f. Nach einer
zweis tön d- Fuhrt kommen Sie in Predeal an. g. Jähr- bekommen wir einen
dreiwöch- Urlaub, h. Professor Müller fährt zu einer dreitäg- Konferenz in die
Schweiz, i. Unsere Freunde kam en m it ihrem sechsjähr- Sohn zu uns. j. Ich
habe bei ihm stünd- angerufen, es h at aber niemand geantw ortet, k. Mein Freund
ist von einer zweijähr- Reise zurückgekommen. 1. Hans bekom m t monatr Pros­
pekte vom Touristenam t.
16. Ersetzen Sie durc-h A ntonyme!
a. Unser Hotel ist *veil vom Strande b. In diesem alten Haus wohnt mein Freund
Max. c. Eine alte. Frau überquerte die Straße bei Rot. d. Dieser Junge ist
höflich und aufmerksam, e. W ir bewundern von unserem Balkon den Sonnenunter­
gang. f. Die Touristen sehen sich das Bauernhaus von außen an. g. Ich habe
deine Antwort nicht verstanden, h. Dieser W agen fährt sehr schnell, denn er
ist neu und gut. i. Sprich lauter, ich höre dich schlecht
17. Antworten Sie!
a. W arum haben Cornelia und Mirca» so lange nicht geschrieben? b. Was
m ußten sie noch einkaufen? c. Wie lange h atten sie Urlaub? d. Wo verbrachten
sie ihren Urlaub? e. Wo wohnten sie? 1. Wo aßen sie? g. W® wohnten ihr«
Freunde, Anca und Radu? h. W as m achten' sie am Strand? i* W as m achten
die Kinder? j. Was lehrte Radu die jj|in d er? k. Welches war ihr Nachimittags-
pm gram m ? L Was m achten Jie am Abend? m. Wem begegnete Mircea? n. Wie
ist die rumänische Schwarzmeefikiiste?

347
18. Sie -befinden; sieh am M eer und schreiben Ihrem Freund einen Brief :
Lieber A ln i.-,« '' .
19. Beschreiben Sie die rumänische Schwerzm eerküste I
20. Wie v erlä u ft Ihr Tagesprogram m aii» Meer? Erzählen Siel
Am Morgen . . . Am V orm ittag . . . 2u M ittag , . . Am N a c h m itta g . . , Am Abend . . .
In der N acht . . .
21. Ü bersetzen Sie!
A, a. Ne peöecnm vacanţa de vară pe litoralul MArii Negre. 1». Lecuim
In tr-o cam eră lUminnasä» mcibilată cu gust. c. Nu departe da...hotelul nostru fiii
bazin de in e t se află un camping. Acolo poţi să-ţi ridici cortul, d. Copiii so
joacă în nisip ţi cUiţş^Mieso Uastele şi cetAţi- e . Lingă ap ă ciibig, auoici mici şi
colorate; f . Aici la N eptun se poate face schi nautic, g, Seara ne ducem îm preună
într-o grădină de Vară, pentru a asculta muzică şi a dansa» h. Turiştii sîn t e n tu ­
ziasmaţi de frum useţea litoralului românesc.
B . a , . Nu l-om mai văzut pe Hanno dp două zale. b. Harald s-a (nlwts dintr-o
excursie de două zile la m unte. c. Ne vom petrece concediul do trei săptăm îni
Ia m ate. d. Ne aflăm de trei săptăm îni la mare. 1. Copiii a u rolncat cita o inghe-
ţa tă şi au b ă u t clte două Slîcld de Pepsi-Colă. f. Copîii dorm elte doi lntr*un p at,
deoarece sînt încă mici, g. Bazinul de înot este foarte aproape de hoţul. h. Ne-ara
dus gii maşina pînă In satul urm ătorj ca să-l căutăm pe priinar. L Luna viitoare
va avea loc la Bucureşti un congres internaţional, j. BU*t* repede la cea mai
şţp ropiatăcofetărie şi guippărd4 nficuţei un pachet de ciocolată. k . -^- Ai în v ăţat
deja să tricotezi? — Nu încă, bunica mea insă mă va învăţa în curînd s i tricotez.
), Sora mea Iţi transm ite salutări, m. Ţi-am trim is o "vedere de pe , litoralul
Mării Negre, a i p rim it-o?, O. L a c « oră ee. transm it ştiri la radifl?

M e rk e n S ie s ie h !

L aß von dir bald hören!


Vor der Abreise hatten wir alle Hände voll zu tun.
Sie haben ihr Z elt im Cam ping-Platz aufgcşchlagen
Unser Program m ^ e rlä u ft, will, f o lg t:...
Ich kann da* nicht in W orte fassen.
Das wird bestim m t ein temmabges Erlebnj» sein!
Er läßt dich schön grüßen.
DIE VERSICHERUNG 37 A
nach RODA ROjlA1

Kaum daß ich die Villa 'ln Galatz gekannt hatte, im Mai, da kamen auch
sch®n die V e rrä te r der Versicherungsgesellschafi' ^iŞlyinyiţ“.
Alle wellten mich davon überzeugen, daß ich mich zu versichern habe.
Lange sagte ich nein. Eftiböh mußte ich nachgeben und veräfcherte: die
Tante gegen Unfall, duş Villa gegen Hagel, die Möbel gegen Efciier. Aber ich
habe leider m it der „Olympia“ unangenehme Erfatüfiihgen gemacht. Was seil
ich Ihnen sagen — am 13. Juni, einem Vreitag, schlägt der Blitz bei mir ein,
schlägt die Tante tat, vernichtet einen Regenschirm, und das Klavier beginnt
zu brennen.

Ich wußte aus den Statuten der Gesellschaft, daß jeder Schaden sofort zu'
melden ist. . i ;
Ich ta t es, und noch am selben Tag kam Herr Ghizu. der Direktor der
Versicherungsgesellschaft „Olympia“, und fragte:
„Also was ist los ?“ . •
Schon diese Einleitung versprach nichts Gutes. Ich führte ihn zum Klavier
und zeigte stumm darauf. Sttilbm iiig te ich ihm auf dem Sofa die Tante. E r

1 Roda Roda eşto pseudonimul; saülarului austriac . Sander Friedrich Rasenlchl


(Jf J2-- M 5 ). A wri* romdne, cäWlfidii, anecdota |i satire.

349
betrachtete sie und sagte: „Na, die war auch nicht mehr die Jüngste. Sam t
nach etwas?“
„ J a “, entw ertete ich und zeigte ihm die traurigen Reste meines Regenschir­
mes, die unten auf dem Fufiboden lagen.
„Das alles ist sehr merkwürdig“, sagte der Direkter. „Erzählen Sie, wie das
geschehen ist!“
„Es war se: Wir sitzen gemütlich ..."
„Am offenen Fenster?“
„ J a “.
„Am of-fe-nen Fenster“, wiederholte der Direkter und machte sich Natizen.
„W ir sitzen s© — die Tante am Klavier, ich hier auf dem Stuhl, draußen
scheint die Senne, ein herrlicher wolkenloser Himmel, drinnen ist es ein wenig
kühl. Plötzlich ändert sich das W etter, es beginnt zu regnen. Die Tante spielt
die «Eroica1» und fragt mich dabei: «Ißt du eigentlich gern Gänseschmalz?»
— Das waren ihre letzten W orte. Plötzlich ein furchtbarer Donnerschlag — ich
blicke auf, das Klavier brennt.“
„Mehr als merkwürdig“, sagte der Direktor und schaute mich böse an. „Sie
sind also Ihre Tante las. Der Fall ist vor Gericht zu untersuchen.“
„H err“, sprach ich, „meinen Sie, daß ich selbst die Tante tatgeschlagen habe?“
Der D irekter antwortete mir nicht, Sandern tra t ans Klavier und versuchte
alle Tasten.
„Die tiefen Töne gehen nach“, sagte er. Ich antwortet* — nun aber schon
geärgert: „Na, Sie scheinen von Musik sehr wenig zu verstehen. Die tiefen Töne
bedeuten für sich allein gar nichts, sie sind nur die Begleitung.“
„Mein lieber Herr Reda, ick bin kein Kapellmeister und kein Komponist
— aber das weiß ich: wirklich ernste Musik wird hier links gemacht. Der Blitz
h at aber die Richtung nach rechts genommen. Ihre Tante h at bestim m t einen
unanständigen Schlager gespielt. Am offenen Fenster, bitte. Bei Gewitter. H atten
Sie das Fenster geöffnet?“
„Nein.“
„Wer sonst? Das haben wir nach festzustellen. Und was mich überrascht,
Herr Roda: der Schirm. Können Sie mir sagen, woher Sie ihn haben? Ein Schirm
fällt doch nicht vom Himmel. Zeigen Sie mir die quittierte Rechnung, wenn Sie
behaupten, ihn gekauft zu haben, je tzt wo man im Kaffeehaus so viel van gestoh­
lenen Schirmen hart. Wie hach bewerten Sie übrigens Ihre T ante?“
„Sie war auf 10 000 Galdfranken versichert.“
„H ahaha! Die alte Dame — 10 000 Franken! Da muß ich lachen. Sie h at
doch nichts verdient und war für ihre Familie nur eine Last. Sie h atten Glück,
sie auf so eine leichte A rt leszuwerden. Die Dame — traurig, daß sie sich nicht
schämte', in ihrem A lter unanständige Lieder zu spielen. Nein, nein mein Lieber,
lesen Sie unsere Statuten, Paragraph 31 a:
«Die Gesellschaft kann den Verlust in natura gutmachen, indem sie einen
gleichwertigen Ersatz liefert.» Zufällig haben wir gerade aus einem Brandfall in
Bukarest eine Dame dieses Alters übrig — die können Sie haben. Wir lassen
Ihnen das Klavier auf unsere Kasten neu lackieren und stimmen. Und dam it basta!
Es kann nicht die Pflicht einer Versicherungsgesellschaft sein, Ihnen einen
Schirm aus dem Cafe zu klauen — das machen Sie bitte allein!“
Das waren meine Erfahrungen m it Herrn Ghizu, der mich s® überzeugend
der Zuverlässigkeit der „Olympia“ versichert hatte.

1 Denumirea simfoniei a 111-a de Ludwig van Beethoven (1770 -182"), dedicată initial
lui Napoleon, ln text este vorba de o adaptare pentru pian a acestei simfonii.

35S
37 B
1. Valenz

> zeigen N, auf + A a arăta N , spre '■«§* A


Das Mädchen zeigte auf meine T ante. F ata arătă spre m ătuşa mea.
Versichern N, A, (gegen + A) a asigura N , A y (contra + G)
Der Onkel versicherte das Haus Unchiul a asigurat casa (contra in-
(gegen Feuer). cehdiului).
verstehen N, A, von + D a se pricepe N , la -f A
Ich verstehe nichts van Musik. • Etf nu mă pricep deloc la muzică.
Obs. A şe exprimă, de regulă, prin pronume nehotärlte.
a n schauen N, Â a se uita N , la A
E r schaute mich an. E l se uită la minö.
versichern ff, A, G a asigura N , A , de +