Sunteți pe pagina 1din 38

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă


TPP-IPM I
Cadru didactic: Loredana Netedu

LIMBA ENGLEZĂ.
CURS PRACTIC PENTRU ÎNCEPĂTORI
UNIT 1

ALFABETUL LIMBII ENGLEZE. TRANSCRIEREA


FONETICĂ
THE ALPHABET. PRONUNCIATION TABLE

Alfabetul limbii engleze

Limba engleză foloseşte literele alfabetului latin, însă acestea au valori şi pronunţii diferite
faţă de limba română. Redăm în continuare cele 26 de litere ale alfabetului englez şi, între paranteze
drepte, denumirea acestora.
A, a [ei] N, n [en]
B, b [bi:] O, o [u], [ou]
C, c [si:] P, p [pi:]
D, d [di:] Q, q [kju:]
E, e [i:] R, r [a:], [a:(r)]
F, f [ef] S, s [es]
G, g [di:] T, t [ti:]
H, h [eit] U, u [ju:]
I, i [ai] V, v [vi:]
J, j [dei] W, w [dblju:]
K, k [kei] X, x [eks]
L, l [el] Y, y [wai]
M, m [em] Z, z [zed]

Transcrierea fonetică

Din cauza diferenţelor mari între scriere şi pronunţie, a devenit necesară crearea unui alfabet
fonetic ale cărui semne redau sunetele specifice limbii engleze. Dicţionarele oferă atât forma scrisă
cât şi, între paranteze drepte sau linii oblice, transcrierea fonetică, şi anume cuvântul în formă
rostită. Semnele fonetice nu se leagă între ele şi folosesc exclusiv caractere mici. În cazul vocalelor
lungi, simbolul corespunzător este urmat de două puncte. Iată, în continuare, semnele fonetice

2
însoţite de un cuvânt care conţine sunetul respectiv, pentru o mai uşoară înţelegere şi memorare a
acestora.

Vocale Diftongi
/a:/ park /ai/ nine
/۸/ (a scurt) bus /au/ how
/e/ bed /ei/ late
/æ/ (sunet între e şi a) man /eə/ there
/i/ sit /οi/ boy
/i:/ leave /iə / dear
/ο/ shot /uə / poor
/ο:/ sort /əu/ low
/u/ cook
/u:/ two
/ə / (ă scurt) reader
/ə:/ (ă lung) bird

Consoane
/b/ back /g/ glamour
/d/ desk /h/ hit
/ð/ they /j/ yet
/dз / jump /k/ king
/f/ flower /l/ live
/m/ some /p/ pencil
/n/ son /r/ red
/ŋ/song

Notă: Sunetul nu se pronunţă în poziţie finală (teacher) şi înainte de consoană (worm)


/s/ soon /v/ interview
/∫/ wash /w/ wet
/t/ tower /x/ loch
/t / chair /z/ business
/Ө/ thought /з/ pleasure

3
Noţiuni de vocabular:

Formule uzuale de salut:


How do you do!/ Bună ziua!
Notă: Se răspunde cu aceeaşi formulă. Expresia este folosită la prima întâlnire cu o persoană.
Hello / Bună!
Good morning ! Bună dimineaţa!
Good day ! / Bună ziua!
Good afternoon ! Bună ziua!
Notă: Folosită după miezul zilei.
Good evening ! / Bună seara!
Good night ! / Noapte bună!
Good bye ! / La revedere!
Bye ! / Pa!
See you ! / Ne mai vedem!
So long ! / Pe curând!

Exercises:

1. Transcrieţi fonetic următoarele cuvinte:


name, address, job, work, engineer, student, they, English, Romanian, like, (to) do, (to) be, (to) have

2. Notaţi şi pronunţaţi pe litere propriul nume şi adresa curentă, ca şi cum le-aţi dicta unui
interlocutor telefonic din străinătate.

4
UNIT 2

REGULI DE SCRIERE
SPELLING RULES

-s/ -es form


Această formă apare la: indicativ, timpul prezent simplu (Present Tense Simple), persoana
a III-a, singular: to play (a juca, a cânta la un instrument) – he/she/it plays (el/ea
joacă/interpretează), precum şi la pluralul regulat al substantivelor (acestea adaugă –s/-es la forma
de singular): book (carte) – books (cărţi).
Se ataşează –es la verbele/ substantivele care se termină în următoarele litere sau grupuri de
litere:
-ch: to reach (a ajunge la o destinaţie) – he/she/it reaches (el/ ea ajunge)
church (biserică) – churches (biserici)
-tch: to watch (a privi) – he/she/it watches
match (chibrit) – matches
-sh: to finish (a termina) – he/she/it finishes
brush (perie) – brushes
-ss: to express – he/she/it expresses
kiss (sărut) – kisses
-x: to fix (a repara) – he/she/it fixes
box (cutie) – boxes
-z: to quiz (a chestiona) – he/she/it quizes
buzz (ţârâit) – buzzes
-o: to do (a face) – he/she/it does
potato (cartof) – potatoes
-y precedat de consoană se transformă în –i şi adaugă –es:
to cry (a plânge) – he/she/it cries
fly (muscă) – flies
Notă: Celelalte verbe sau substantive ataşează doar terminaţia –s: to work (a lucra) – he/she/it
works), play (piesă) – plays, house (casă) – houses, friend (prieten) – friends.

5
-ed form
Terminaţia –ed, ataşată primei forme a unui verb regulat, ajută la formarea timpului trecut
simplu (Past Tense Simple – forma a II-a a verbelor în engleză) şi a participiului trecut (Past
Participle – forma a III-a). Verbele neregulate nu adaugă –ed, formele de bază ale acestora putând
fi găsite în tabele separate aflate în dicţionare. Iată regulile de scriere a formelor de trecut şi
participiu trecut ale verbelor regulate:
a. La verbele terminate în litera e se adaugă doar –d: to live (a locui) – lived
(am/ai/a/am/aţi/au locuit) – lived (locuit)
b. Y final, precedat de consoană, se transformă în i şi adaugă –ed: to try (a încerca) – tried –
tried
Y final, precedat de vocală, se păstrează şi adaugă –ed: to annoy (a irita) – annoyed -
annoyed
c.Grupul –ic se transformă în –ick şi adaugă –ed: to panic – panicked – panicked.
d.Consoana finală se dublează în cazul verbelor monosilabice cu o singură vocală scrisă
(to plan – planned – planned) şi al verbelor care au a doua silabă accentuată (to admit – admitted
– admitted)
Notă: În engleza britanică l final se dublează, indiferent de silaba pe care cade accentul: to quarrel
(a se certa) –quarrelled – quarrelled.

-ing form
Această formă are în limba engleză două valori: de gerunziu (Gerund), echivalent
omonimului din limba română sau folosit cu valoare substantivală şi de participiu prezent (Present
Participle), formă întâlnită în structura aspectului continuu sau ca adjectiv.
a. E final dispare când se adaugă terminaţia –ing: to smoke (a fuma, a afuma) – smoking
(fumând, fumatul – Gerund/ sau am/are/is smoking, smoking smell –Present Participle)
Notă: Se păstrează e final în verbul to be – being, atunci când verbul se termină în -ee (to agree/ a fi
de acord - agreeing) sau când există riscul ca forma obţinută să fie confundată cu cea a altui verb, ca
în cazul to singe (a pârli) – singeing vs singing, formă a verbului to sing (a cânta).
b.Y final este întotdeauna păstrat, indiferent dacă este precedat de vocală sau consoană: to
study – studying, to play – playing.
c.Grupul final –ie se transformă în -y la care se adaugă terminaţia –ing: to die (a muri) –
dying.
d. Grupul –ic devine –ick, când se adaugă –ing: to mimic – mimicking.
e. Consoana finală se dublează în aceleaşi situaţii prezentate la -ed form: to hit (a lovi) –
hitting, respectiv to refer – referring.
6
Notă: În engleza britanică l final se dublează, indiferent de poziţia accentului: to travel (a călători)
– travelling.

Noţiuni de vocabular:
Modalităţi de prezentare:
Hello, let me introduce myself./ Bună ziua, daţi-mi voie să mă prezint.
My name is… / Numele meu este…
I am…/ Sunt… (se precizează numele în ordinea prenume, nume)
I am from … / Sunt din…
I live in …. / Trăiesc în…
I am a/an …/ Eu sunt … (se indică profesia, a cărei denumire este precedată de articolul
nehotărât a/an)
I work at/ for…/ Lucrez la … (se menţionează numele companiei la care lucraţi)
I’m in charge of/ responsible for.../ Mă ocup de...

Exercises:
1. Give the –s/-es and the –ing form of the following verbs:
to bite (a muşca) to miss (a duce dorul)
to choose (a alege) to open (a deschide)
to cry to play
to do to refine (a rafina)
to draw (a desena) to ride (a călări, a merge cu bicicleta)
to drive (a conduce) to search (a căuta)
to feel (a simţi) to touch (a atinge, a emoţiona)
to hit to travel (a călători)
to lay (a întinde) to undo (a reface)
to lie (a minţi) to write (a scrie)
2. Notaţi formele de plural ale următoarelor substantive, adăugând terminaţiile –s/-es:
boy (băiat), job (slujbă), company, box (cutie), watch (ceas), subsidiary (sucursală).
3. Scrieţi o scurtă prezentare, menţionând numele, adresa, profesia şi locul de muncă.

7
UNIT 3

VERBUL

Prezentare generală

Verbul este partea de vorbire care exprimă acţiuni, stări sufleteşti sau existenţa. În limba
engleză verbul cunoaşte următoarele categorii gramaticale, după care îşi modifică forma în timpul
comunicării: mod, timp, aspect şi diateză. Persoana şi numărul nu sunt de obicei marcate, excepţie
făcând persoana a III-a, nr. singular, de la timpul prezent simplu, marcată, după cum s-a văzut, de
terminaţiile –s/-es şi persoana I, singular şi plural, marcată la viitor de auxiliarul specific shall. În
engleza vorbită există însă tendinţa de a folosi will ca unic auxiliar de viitor.
Singurul verb care are forme distincte de persoană şi număr este to be.
Înainte de prezentarea modurilor şi a timpurilor, sunt necesare câteva observaţii preliminare
referitoare la clasificarea şi construcţia acestora. În limba engleză, verbul are trei forme de bază,
de la care se formează toate celelalte timpuri.
Prima formă (V-I: to work) este infinitivul, de la care se formează timpurile prezent şi
viitor, precum şi aspectul continuu, cu ajutorul verbului auxiliar to be. Această primă formă se
regăseşte şi la condiţional optativ, prezent (Present Conditional), ca şi în forma învechită a modului
subjonctiv (Archaic Present Subjunctive). Prin înlăturarea particulei to se obţine infinitivul scurt
(work), numit short/bare infinitive, pe care îl vom regăsi în timpurile mai sus-amintite, ca şi la
imperativ: Work!/ Lucrează!.
Cea de a doua formă redă timpul trecut (V-II: worked = Past Tense Simple), care are
formă unică pentru toate persoanele (am/ai/a/am/aţi/au lucrat).
Forma a treia (V-III: worked = lucrat), numită Past Participle, nu poate îndeplini singură
funcţia de predicat şi, alături de verbul auxiliar to have, intră în componenţa timpurilor perfecte. Ca
şi în limba română, forma de participiu poate avea valoare adjectivală, caz în care precedă un
substantiv (the finished race/ cursa încheiată), sau poate intra în structura diatezei pasive (Passive
Voice: The garden is watered./ Grădina este udată.)
După formele de trecut simplu (V-II) şi participiu trecut (V-III), verbele limbii engleze se
clasifică în verbe regulate şi verbe neregulate.
a. Verbele regulate adaugă terminaţia –ed la prima formă a verbului (short infinitive),
respectând regulile învăţate în unitatea a doua.
8
to play – played (am/ai/a/am/aţi/au jucat) – played (jucat)
to live (a locui) – lived (am/ai/a/aţi/au locuit) – lived (locuit)
to cry (a plânge) – cried – cried
b. Verbele neregulate nu ataşează –ed la infinitivul scurt şi au forme care trebuie memorate
ca atare. Acestea pot avea o formă unică (to hit/ a lovi – hit – hit, to cut/ a tăia – cut – cut), două
forme (to buy/ a cumpăra – bought – bought) sau trei forme distincte (to eat/ a mânca – ate – eaten,
to drive/ a conduce – drove – driven). Verbele neregulate sunt de obicei marcate prin semnul *.
Notă: Există verbe care au atât forme regulate (to smell/ a mirosi – smelled – smelled), cât şi forme
neregulate (to smell – smelt – smelt).

Verbele auxiliare sunt acele verbe care ajută la marcarea unor categorii gramaticale cum
ar fi aspectul, timpul, persoana sau diateza, precum şi la formarea propoziţiilor interogative şi
negative, acolo unde nu există deja un auxiliar. Verbele auxiliare din limba engleză sunt: to be*, to
have*, to do*.
To be/ a fi are forme distincte de timp, persoană şi număr, după cum urmează:
Timpul prezent: Timpul trecut: Timpul viitor:
I am I was I shall be
You are You were You will be
He/She/It is He/She/It was He/She/It will be
We are We were We shall be
You are You were You will be
They are They were They will be
Aceste forme pot avea valoare predicativă ( I am here/ Sunt/ Mă aflu aici), copulativă,
atunci când intră în componenţa predicatului nominal ( I am an engineer/ Sunt inginer) sau de
auxiliar, ajutând alte verbe să formeze aspectul continuu şi diateza pasivă ( I am writing/ Scriu în
acest moment şi, respectiv, He was congratulated/ A fost felicitat.)

Have poate avea valoare predicativă, caz în care exprimă posesia ( I have three books./ Am
trei cărţi.) sau de auxiliar pentru timpurile perfecte, pe care le formează împreună cu Past Participle
(V-III) al verbului de conjugat (I have just bought a car./ Tocmai am cumpărat o casă.)
Timpul prezent: Timpul trecut: Timpul viitor:
I have I had I shall have
You have You had You will have
He/She/It has He/She/It had He/She/It will have
We have We had We shall have
You have You had You will have
9
They have They had They will have

To do este folosit ca verb auxiliar în întrebări şi în propoziţii negative, acolo unde nu există
deja un auxiliar, şi anume la Present Tense Simple şi Past Tense Simple.
I live in Ploieşti. (Locuiesc în Ploieşti)
I do not/ don’t live in Braşov. (Nu locuiesc în Braşov.)
Where do you live? (Unde locuieşti?)
Notă: Cu anumite excepţii (be, verbe modale), verbele din limba engleză nu ataşează direct negaţia,
având nevoie de un auxiliar. Propoziţiile interogative fac de asemenea necesară prezenţa unui
auxiliar care trece în poziţie iniţială.
I lived in Bucharest 20 years ago. (Am locuit în Bucureşti acum 20 de ani.)
I did not/ didn’t live in Arad.
Where did you live as a child?

Exercises:
1. Fill in the blanks with the appropriate form of to be:
I ………. in Greece last summer.
He ………… right now, he left to work. (negative)
When ………. you……. home tonight?
It …… 11 o’clock sharp.
They ………. extremely tired last night, so their boss let them leave earlier.
How old …… you? I ….. 32 years old.
2. Give the negative and the interrogative form of the following sentences:
e.g.: He works at a refinery. He doesn’t work at/for a school. Where does he work?
You like chocolate very much.
We study at Petroleum-Gas University of Ploieşti.
They participate in the English class every week-end.
I have a new car.

10
UNIT 4

MODUL INDICATIV. TIMPUL PREZENT SIMPLU


THE INDICATIVE MOOD. PRESENT TENSE SIMPLE

Modul este o categorie gramaticală care exprimă felul în care este percepută o acţiune
de către vorbitor (Scriu/ indicativ, prezent –acţiune reală, sigură vs Aş scrie/condiţional-optativ,
prezent-acţiune dorită).
Modul indicativ este un mod predicativ care exprimă acţiuni reale. Este singurul mod
care prezintă toate axele temporale (prezent, trecut şi viitor), totalizând în limba engleză
douăsprezece timpuri: Present Tense Simple and Continuous, Past Tense Simple and Continuous,
Future Tense Simple and Continuous şi timpurile perfecte corespunzătoare, exprimând
anterioritatea faţă de timpul căruia îi poartă numele: Present Perfect, Past Perfect şi Future Perfect,
fiecare cu formă de aspect simplu şi respectiv continuu.

Present Tense Simple

Structures:
a. Affirmative: Subject + V-I (short infinitive)+ -s/es (p.a III-a, sg.)
I go to work every day.
b. Negative: Subject + do/does + not + V-I.
I do not/ don’t go to work on Sundays.
c. Interrogative: Do/ Does + subject + V-I?
Does he go to the theatre?
Notă: Aşa cum am văzut în unitatea anterioară, formele negativă şi interogativă se formează în
limba engleză cu ajutorul verbelor auxiliare, care preiau terminaţiile –s/-es specifice persoanei a III-
a singular. Astfel, spunem “He doesn’t like.” şi nu ”He doesn’t likes”, persoana a III-a fiind deja
marcată de auxiliar.
Present Tense Simple se traduce prin indicativ, timpul prezent (merg, mănânc, lucrez).

Uses: Folosim Present Tense Simple pentru a exprima:


11
* adevăruri generale, legi fizice, teoreme etc. ;
Water boils at 100 C. (Apa fierbe la 100 de grade Celsius.)
* stări permanente;
My name is …. I am a Romanian and I live in Ploieşti.
* acţiuni care se desfăşoară cu regularitate;
She visits her relatives every day.
* alte valori: plan oficial din viitor (Romania becomes a EU member in 2007./ România va
deveni membră a Uniunii Europene în 2007), comentarii sportive, indicaţii regizorale sau
demonstraţii practice, în locul lui Present Tense Continuous, pentru o mai mare concizie. (Chivu
takes the ball, runs and …he scores!!!!/ Chivu preia (acum), aleargă şi …înscrie!!!)

Time expressions:
usually/ de obicei, always/ întotdeauna, every …/ în fiecare …, often/ adesea, on Tuesdays/
marţea/ în fiecare marţi, frequently/ frecvent

Vocabulary:

Zilele saptămânii (the days of the week): Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday,
Saturday, Sunday. Zilele săptămânii, ca şi lunile anului, sunt substantive proprii în limba engleză şi
se scriu întotdeauna cu majuscule, indiferent de poziţia cuvântului în propoziţie.
Lunile anului (the months of the year): January, February, March, April, May, June, July,
August, September, October, November, December.
Anotimpurile (the seasons): spring/ primăvară, summer/ vară, autumn/ fall – în engleza
americană, winter/ iarnă.
Unităţi de timp: second, minute, hour (h nu se pronunţă), day, week, month, year, decade/
deceniu, century/ secol.
Hobbies: reading/ lectura, sports, listening to music, watching TV, gardening/ grădinăritul,
pets/ animale de companie, travelling/ călătoriile;
Notă: Pentru a exprima activităţile din timpul liber folosim verbul to like = a-i plăcea, urmat de un
substantiv (flowers, pets, books), pronume sau verb la gerunziu (-ing form).
I like skiing and travelling very much./ Îmi place foarte mult să schiez şi să călătoresc.

Exercises:
1.Translate into English (Traduceţi în limba engleză):
La fiecare sfârşit de săptămână merg la facultate. (to go – went – gone)

12
Studiez Chimie, Fizică, Matematică, Limba Engleză şi altele. (to study – vb. regulat)
Vinerea mă întâlnesc cu prietenii. (to meet – met –met)
În fiecare vară merg la mare.
Iarna îmi place să schiez.
Primăvara îmi place să grădinăresc.
Nu am concediu în fiecare an.
Întotdeauna mă ajuţi. (to help – vb. regulat)
Soarele răsare la est. (to rise – rose – risen)
Zilele săptămânii sunt: luni, marţi, .
2. Give the negative and the interrogative forms of the sentences in exercise 1 (Daţi formele
negativă şi interogativă ale propoziţiilor de la exerciţiul 1.
3. Write a short composition (5 – 10 lines) presenting your habits (obiceiuri/ activităţi
zilnice) and hobbies.

13
UNIT 5

PRESENT TENSE CONTINUOUS

Present Tense Continuous se traduce, de asemenea prin indicativ, timpul prezent, ca şi


echivalentul său simplu. Întrucât limba română nu cunoaşte categoria aspectului, sunt necesare
câteva observaţii. Aspectul este o categorie specifică verbului care se referă la perceperea acţiunii
ca durativă/non-durativă, cu sau fără consecinţe şi nu la plasarea efectivă a acesteia în timp.
În limba engleză,verbul poate cunoaşte trei aspecte:
* simplu/ Simple Aspect – acţiunea se desfăşoară cu regularitate, este un obicei sau o stare/ situaţie
permanentă:
I go to school every day. I teach Romanian and English./ În fiecare zi mă duc la şcoală.
Predau limbile română şi engleză. (Present Tense Simple)

* continuu/ Progressive/ Continuous Aspect – acţiunea este surprinsă în desfăşurare, fiind


limitată la un anumit moment:
I am going to school right now./ Mă duc la şcoală acum. (Present Tense Continuous)
Notă: Aspectul continuu se construieşte după structura: Subject + to be (conjugat la timpul cerut)
+ V-ing (Present Participle).

* perfect/ Perfect(ive) Aspect – acţiunea este anterioară unui anumit moment şi are de obicei
consecinţe;
I have just gone to school./ Tocmai am fost la şcoală. (Present Perfect Simple)
Notă: Aspectul perfect are următoarea structură: Subject + to have (conjugat la timpul cerut) + V-
III/ V-ed –pentru verbele regulate. (Past Participle)

Structures:
a. Affirmative: Subject + to be (am/are/is/are) + V-I (short infinitive) + ing
I am going to work right now.
b. Negative: Subject + to be + not + V-I + ing.
I am not sleeping./ Nu dorm (în acest moment).
c. Interrogative: Tobe + subject + V-I + ing?
Is he going to the theatre? (Se duce la teatru?)

14
Uses:
* acţiune în desfăşurare în momentul vorbirii (now, right now, at present, at the moment);
I am reading at the moment./ Citesc în acest moment.
* acţiune în desfăşurare într-o perioadă limitată (these days/zilele acestea, this week/month,
etc., today/astăzi);
Today I am going to school by bus, because my car is damaged./ Astăzi merg la şcoală cu
autobuzul, deoarece maşina este stricată.
* alte valori: acţiune repetată care enervează vorbitorul – caz în care se foloseşte cu adverbe
specifice lui Present Tense Simple: (You are always smoking in the kitchen./ Tot timpul fumezi în
bucătărie.), plan personal de viitor (I am moving next week./ Mă mut săptămâna viitoare.)

Time expressions:
now, right now, at the moment, nowadays, these days, this ...., Look!/ Priveşte!, Listen!/
Ascultă!, Pay attention!/ Fii atent(ă)!

15
Vocabulary:

Relatives:/ Rude:
* parents/părinţi: mother/mamă, father/tată
* grandparents/bunici: grandmother/bunică, grandfather/bunic
* great-grandparents/străbunici: great-grandmother, great-grandfather
* children/copii: daughter/fiică, son/fiu
* grandchildren/nepoţi: granddaughter/nepoată, grandson/nepot
* great-grandchildren/strănepoţi: great-granddaughter, great-grandson
Notă: foster/adoptiv, step/vitreg

Relatives in law/ Rude prin alianţă:


* wife/soţie, husband/soţ
* mother-in-law/soacră, father-in-law/socru
* daughter-in-law/noră, son-in-law/ginere
Notă: bride/mireasă, groom/mire
* aunt/mătuşă, uncle/unchi
* niece/nepoată (de unchi/mătuşă), nephew/nepot
* cousin/văr, verişoară
* sister-in-law/cumnată, brother-in-law/cumnat
* godparents/naşi: godmother/naşă, godfather/naş
* godchildren/fini: goddaughter/fină, godson/fin

Notă: În limba engleză, substantivele formează pluralul prin ataşarea desinenţelor –s/-es,
respectând regulile învăţate în Unit 2. Exceptând substantivul child – pl.children, care are plural
neregulat, ca şi cuvintele compuse cu acesta, toate substantivele enumerate mai sus îşi formează
pluralul în mod regulat.

Exercises:
1. Answer the following questions, using Present Tense Continuous:
What are you doing right now?
Are you paying attention to me?
Look! Is he driving that car?
Where are they leaving?(to leave/a pleca)

16
2. Translate into English:
Ce faci? Mă întâlnesc cu sora şi vărul meu.
Săptămână aceasta locuiesc la mătuşa mea.
Eu nu lucrez în acest moment. Mă uit la televizor împreună cu naşii mei.
Ascultă! Fratele meu cântă la pian.
De obicei merg la serviciu cu unchiul meu, dar astăzi merg cu Sorina, cumnata mea.

17
UNIT 6

PAST TENSE SIMPLE

Past Tense Simple se traduce ca indicativ, perfect compus (am scris, am lucrat, etc.),
arătând o acţiune trecută încheiată. Acest timp se poate confunda cu Present Perfect Simple (have
gone), tradus de asemenea ca perfect compus (am mers). Diferenţa majoră este că Past Tense
Simple se înscrie pe axa trecutului, în timp ce Present Perfect Simple păstrează într-un fel sau altul
legătura cu prezentul (acţiunea are consecinţe în prezent, este recentă, are loc într-o perioadă
neterminată – săptămâna aceasta, today – sau nedeterminată).

Structures:
a. Affirmative: Subject + V-II (vb. neregulate)/ V-ed (vb.regulate)
She drove all night./ He played football yesterday.
b. Negative: Subject + did + not + V-I
She did not/ didn’t drive last night./ He did not play football yesterday.
Notă: Verbul de conjugat se foloseşte la prima formă, întrucât la formele negativă şi interogativă
auxiliarul did preia marca de trecut, fiind a II-a formă a lui do.
c. Interrogative: Did + subject + V-I?
Did he play football last Monday?

Uses:
* acţiune trecută încheiată;
After graduation, I worked as a lab-assistant./ După absolvire am lucrat ca laborant.
* acţiune trecută dintr-o perioadă încheiată, de obicei precizată în text (last .../...trecută,
yesterday/ieri, in 2003, in January, ...ago/ cu....în urmă);
I saw a film last night./ Am văzut un film aseară.
* acţiune repetată din trecut, situaţie în care poate fi înlocuit cu used to sau would, urmate de
V-I;
As a child, I often went/ used to go/ would go to my grandparents./ Copil fiind, mergeam
adesea la bunici.
* acţiuni consecutive;

18
He entered the room, shook hands and drank a cup of coffee./ A intrat, a dat mâna şi a băut o
ceaşcă de cafea.

Time expressions:
last week/month/year, 2 weeks ago, in chilhood, in1998, in highschool, etc.

Vocabulary:
Questions:
* where?/ unde? * what?/ ce?
* when?/ când? * how much?/ cât?
* how?/ cum? * how many?/ câţi,câte?
* who?/ cine? * how long?/ cât timp?
* whom?/ pe cine? * why?/ de ce?
* whose?/ a,al,ai,ale cui? * which?/ care?

Exercises:
1. Make questions from the following sentences:
I have two daughters and one son. (How many?)
I live in a house/flat. (Where?)
He works at a refinery in Ploieşti. (What?)
I am wearing jeans and a T-shirt./ Port jeans şi un tricou. (What?)
I went to the seaside last summer. (When?)
I speak English fluently. (How?)
He left out of anger./ A plecat de supărare. (Why?)

Notă: După întrebările mai sus-menţionate, numite generic wh- words, folosim structurile de la
forma interogativă a timpurilor învăţate, respectând timpul din propoziţia afirmativă.
e.g.: She played cards with her cousin last night. (What?)
What did she play?
2. Translate into English:
Am absolvit liceul în 2003. (to graduate from – vb.regulat)
Între 2003 şi 2005 am lucrat ca laborant.
În prezent lucrez ca inginer.
Lucrez. Lasă-mă în pace!
Nu am fost la bunicii mei iarna trecută.
Ce ai mâncat aseară? (to eat* – ate – eaten)

19
Ce faci acum? Mănânc o îngheţată cu verişoara mea.

Notă: Reamintim faptul că How do you do! este o formulă de salut la care se răspunde identic
atunci când facem cunoştinţă cu cineva.
How are you? se traduce Ce faci?/ Cum o mai duci?
What are you doing? se referă la acţiunea în desfăşurare în momentul vorbirii. Atât în
întrebare cât şi în răspuns, folosim Present Tense Continuous.
3. Match a question in column A with an answer from column B:
A B.
How is your mother? P-A-R-A-S-C-H-I-V
What sort of literature do you like? She is generous and caring
What time is it? Science-Fiction
How do you spell your name? (a scrie pe litere) She is fine, thank you.
Whose file is this? It is 4 o’clock sharp. (fix)
Where do you live? I am waiting for my godmother.
Whom are you waiting for? (to wait/ a aştepta) It is mine.
What is your aunt like? I live in Ploieşti, 152, Republicii Blvd.

20
UNIT 7

PAST TENSE CONTINUOUS

Past Tense Continuous se traduce prin imperfect (lucram, mâncam), arătând o acţiune în
desfăşurare din trecut.

Structures:
a.Affirmative: Subject + to be la trecut (was, were) + V-I + ing
We were working outside when the rain started./ Lucram afară când a început ploaia.
b.Negative: Subject + was/were + not + V-I + ing
They were not travelling yesterday at noon.
c.Interrogative: Was/Were + subject + V-I + ing?
Was he sleeping when you called?

Uses:
* acţiune în desfăşurare într-un moment din trecut sau când intervine o altă acţiune;
I was reading a magazine when you came/ yesterday at 7 p.m./ Citeam o revistă când ai
venit/ ieri la 7 seara.
* acţiuni trecute în desfăşurare simultan;
My mother was cooking while my father was fixing the car./ Mama gătea în timp ce tata
repara maşina.
Notă: while/ în timp ce
to fix = to repair = to mend* = a repara
* acţiuni care se desfăşurau cu regularitate în trecut, enervante pentru vorbitor;
He was always complainig about his boss./ Tot timpul se plângea în legătură cu şeful lui.
* alte valori: timp folosit frecvent în descrieri literare (The sun was shining and the treetops
were trembling in the wind.), plan personal din trecut (He was moving the following week./ Se muta
săptămâna viitoare.)

Time expressions:
while, when, as, all morning/day/week, at 3 o’clock

21
Vocabulary:

The organization of a company/ Structura unei companii:


Production: Production, Packaging, Distribution/ Dispatch, Quality
Human Resources: Training, Personnel, Wages and Salaries
Marketing: Marketing, After-Sales, Research and Development, Advertising
Finance: Buying/ Purchasing, Customer Account, Financial Services, Maintenance.

Exercises:
1. Using a dictionary, specify which department:
a. puts the products in boxes;
b. pays the employees/ angajaţi;
c. places ads in shops, magazines;
d. purchases supplies;
e. sells the products to the customers;
f. invoices customers;
g. plans how to sell new products;
h. services the machines and equipment;
i. recruits new employees;
j. arranges courses for the staff;
k. manufactures the products;
l. looks after customers’ problems and complaints/ plângeri;
m. organises control systems to prevent mistakes;
n. dispatches the products;
o. deals with taxation;
2. Translate into English:
Mă spălam pe dinţi, în timp ce soţul meu se bărbierea. (to wash, to shave)
Tot timpul fuma în bucătărie! (to smoke)
Transportau combustibil, când a avut loc o explozie puternică. (to transport, to take* place – took –
taken)
Plouă.Ia-ţi umbrela!
În septembrie şi octombrie plouă foarte mult.
Nu dormeam când m-ai sunat.
Unde mergeai când ne-am întâlnit?

22
3. Fill in the blanks with the appropriate past form:
I .......................highshool in 2005. (to graduate from/ a absolvi)
The doctor ....................the patient while his nurse was preparing the injection. (to examine/ a
examina)
Where........you ........last summer? (to go* - went - gone)
What ........you............when your brother came in? (to do* - did - done)
He ......................the classes and, because of that, he .............the exam. (to attend/ a participa la ore,
a urma un curs, to fail/ a pica la examen)
She .......always.............. too much, although she knew I hate that. (to talk/ a vorbi)

Notă: După cum aţi remarcat, pronumele I / eu se scrie întotdeauna cu majusculă, indiferent de
poziţia cuvântului în propoziţie.

23
UNIT 8

FUTURE TENSE SIMPLE

Future Tense Simple se traduce ca viitor I sau viitor propriu-zis (voi veni, voi lucra). Arată
o acţiune sau stare din viitor (plan, predicţie, dorinţă, prognoză).

Structures:
a. Affirmative: Subject + shall/will + V-I
He will visit me tomorrow./ Mă va vizita mâine.
Notă: Shall se foloseşte ca auxiliar pentru persoana I, singular şi plural, iar will pentru celelate
persoane. Există însă în engleza vorbită tendinţa de a folosi will ca unic auxiliar, shall păstrându-se
în engleza scrisă formală. În varianta contrasă, ambele auxiliare apar sub forma ‘ll.
I’ll move next week.
b. Negative: Subject + shall/will + not/ shan’t/ won’t + V-I
They won’t play basketball on Sunday./ Nu vor juca baschet duminică.
c. Interrogative: Shall/Will + subject + V-I?
Will she arrive in time?/ Va ajunge la timp?

Notă: În afară valorii sale de auxiliar pentru timpul viitor, will poate fi utilizat şi pentru a exprima o
rugăminte politicoasă (Will you help me with this luggage? Vreţi să mă ajutaţi cu aceste bagaje?)
sau dorinţa, voinţa de a face un lucru (Will you marry me?/ Vrei să te căsătoreşti cu mine?). O
utilizare mai puţin întâlnită este He will wait for me every day. = He waits for me every day, pentru
a exprima o acţiune care se desfăşoară cu regularutate în prezent (Mă aşteaptă în fiecare zi.).

Uses:
* acţiuni din viitor (predicţii, promisiuni, oferte, cereri, sugestii, speranţe);
It will rain tonight./ Diseară va ploua.
I will visit you when I have the time./ Te voi vizita când voi avea timp.
* decizii de moment;
We have run out of sugar. I’ll go and buy some./ Am rămas fără zahăr. O să mă duc să
cumpăr.

24
Notă: Folosirea viitorului nu este permisă în propoziţiile circumstanţiale de timp. Se foloseşte fie
Present Tense, pentru acţiuni simultane din viitor, fie Present Perfect, pentru acţiune anterioară celei
din principală.
e.g.: After I have graduated from university, I shall/ will get a better salary./ După ce voi absolvi
universitatea, voi avea un salariu mai mare.

Time expressions:
tomorrow/mâine, the day after tomorrow/ poimâine, next...../ săptămâna,luna, etc.viitoare, in
2010, tonight/ diseară, soon/ în curând, in a week, month, year/ peste o săptămână, lună, un an;

Other Ways of Expressing Future/ Alte modalităţi de exprimare a viitorului

Present Tense Simple: pentru planuri, programe oficiale;


e.g.: The exhibition opens on (the) 3-rd (of) August, 2007./ Expoziţia se deschide/se va deschide.....
Present Tense Continuous: pentru planuri personale;
e.g.: He is visiting his relatives next Friday./ El îşi vizitează/îşi va vizita rudele.....
Be going to + infinitive: exprimă intenţia (Am de gând să....) sau o acţiune viitoare cu o cauză
evidentă în prezent.
e.g.. Elizabeth is going to marry next September./ Elizabeth are de gând să se mărite în septembrie.
Be about to: acţiuni iminente dintr-un viitor imediat;
e.g.: Pay attention! That pot is about to fall./ Fii atent(ă)! Vasul acela stă să cadă.
Be on the point/verge of + gerund: echivalente formale ale expresiei de mai sus, traduse prin a fi
pe punctul/pe cale să... .
e.g..The conflict is on the point/ verge of ending./ Conflictul e pe care să înceteze.
Be to + infinitive: planuri, instrucţiuni sau ordine;
e.g.: The meeting is to take place on Wednesday.
You are to be here at 8 sharp./ Să fii aici la ora 8 fix.

Future Tense Continuous

Structures:
a. Affirmative: Subject + shall/will be (forme de viitor ale vb. to be) +V-I + ing
He will be working this time tomorrow./ Mâine pe vremea asta va lucra.
b. Negative: Subject + shall/will be + not + V-I + ing

25
I shall not be taking part in the meeting tomorrow at noon./ Nu voi lua parte la şedinţă mâine la
prânz.
c. Interrogative: Shall/Will + subject + be + V-ing?
Will she be cleaning the house this time tomorrow?

Uses:
* acţiune în desfăşurare într-un moment din viitor;
They will be flying to Paris this time next week./ Săptămâna viitoare pe vremea asta vor
zbura spre Paris.
* deducţii logice cu privire la o acţiune din prezent;
He will be sleeping now. It is 3 a.m../ Doarme probabil. Este ora 3 noaptea.
* planuri personale (aceeaşi utilizare ca a lui Present Tense Continuous, cu valoare de
viitor);
I’ll be seeing my friends tonight./Mă întâlnesc diseară cu prietenii mei.
Time expressions:
this time tomorrow/next week....., between10 and 12, when my mother comes etc.;

Exercises:
1. Put the verb in brackets into an appropriate present or future form:
If I am re-elected, I .......(give) you my word that the first issues I ......(tackle/ a aborda o problemă,
un subiect) are those from the environment and education.
She is so pale! She ..............(to faint/ a leşina).
You are looking gorgeous in that dress!
Really? I ...........(to buy*/ a cumpăra) it then.
Margaret .......................(to have*/ to throw* a party/ a da o petrecere) tonight.
The plane....................(to land/ a ateriza) in 30 minutes.
2. Translate into English:
Ce ai de gând să faci după ce termini facultatea?
Stă să plouă. Nu vom juca fotbal pe stadion.
În două luni îmi voi cumpăra o casă nouă.
Vrei să vii cu mine la film?
Inginerii din sucursala (subsidiary) noastră sunt pe punctul de a descoperi o nouă metodă de
purificare (purifying/ purification) a apei.

26
UNIT 9

ASPECTUL PERFECT. PERFECTIVE ASPECT

Aspectul este o categorie gramaticală specifică verbului, inexistentă în limba română, care
exprimă felul de receptare a acţiunii (în desfăşurare într-un anumit moment/ limitată sau la modul
general/ desfăşurată cu regularitate, cu sau fără consecinţe, etc.) După cum am văzut în Unit 5,
verbul poate avea trei aspecte: simplu/simple (acţiuni generale, permanente, desfăşurate cu
regularitate), continuu/continuous (acţiuni surprinse în desfăşurare într-un anumit moment/
limitate ca perioadă de desfăşurare sau regulate, repetate, dar enervante) şi perfect/perfect(ive),
având ca trăsătură definitorie anterioritatea faţă de timpul căruia îi poartă numele şi faţă de care
rămâne legat fie prin consecinţe, fie printr-o perioadă care le include pe amândouă. Pentru a vă
reaminti structura celorlalte aspecte, revedeţi unitatea mai sus-amintită.
Aspectul perfect/Perfective Aspect se construieşte cu ajutorul auxiliarului to have*,
conjugat la timpul cerut, urmat de Past Participle (V-III/ V-ed) al verbului de conjugat. La forma
negativă se adaugă negaţia not după auxiliar, în timp ce forma interogativă se obţine prin aducerea
auxiliarului în poziţie iniţială (Have/ Had/ Will,shall you.....?)

Present Perfect Simple/ Perfect compus


I have just met him./ Tomai l-am întâlnit.
I haven’t seen him this week/ Nu l-am văzut săptămâna aceasta.vs I didn’t see him last week. (Past
Tense Simple)
Have you seen her lately?/ Ai văzut-o în ultima vreme?

Uses:
* acţiune dintr-un trecut recent care are adesea consecinţe în prezent;
* acţiune dintr-un trecut neprecizat sau vag, spre deosebire de Past Tense Simple al cărui
moment este de obicei specificat;
* acţiune dintr-o perioadă neterminată, spre deosebire de Past Tense Simple exprimând o
acţiune dintr-o perioadă încheiată;

Time expressions:
just/ tocmai, lately/ în ultima vreme, recently, yet/ încă (în propoziţii negative), still/ încă (în
propoziţii afirmative), already/ deja, before/ înainte, today, this......, ever/ vreodată (prezent cu
27
precădere în propoziţii interogative), for/ de..., since/din..../de la ora....(ultimele două specifice
timpurilor perfecte şi continue).

Past Perfect Simple/ Mai mult ca perfectul


He had already cleaned the house when I got home./ Făcuse deja curat când am ajuns eu acasă.
I hadn’t been in Europe before./ Nu mai fusesem în Europa.
Had they finished the project by the time their boss came?/ Terminaseră proiectul până să vină şeful
lor?
Uses:
* acţiune trecută terminată înaintea altei acţiuni trecute;
Time expressions:
aceleaşi de la Present Perfect.

Future Tense Simple/ Viitor anterior sau Viitor II


By the end of July he will have worked at this power plant for 25 years./ La sfârşitul lunii iulie va fi
lucrat de 25 de ani în această centrală.
She won’t have travelled for 2 months by the time you meet her./ Nu va fi călătorit de 2 luni până
s-o întâlneşti.
Will you have done your homework before we go out?/ O să-ţi termini tema până să ieşim?

Uses:
* acţiune sau stare viitoare anterioară altei acţiuni din viitor sau unui moment viitor;
* presupunere, deducţie logică;
He will have gone to bed by now./ S-o fi dus să se culce.

Time expressions:
Celor de la timpurile deja învăţate, li se alătură till, until/ până..., by then/ până atunci.

Notă: Timpurile de mai sus formează aspectul continuu după următoarea structură: Subject + have
(la timpul cerut) + been + V-I + ing şi exprimă acţiuni anterioare unui anumit moment din trecut,
prezent sau viitor, dar care continuă până la acel moment şi uneori şi după aceea. Prepoziţiile
specifice acestora sunt for (urmat de perioada de desfăşurare a acţiunii) şi since (urmat de momentul
în care a debutat acţiunea).
e.g.: I have been studying French since I was 11./ Studiez franceza de la 11 ani.
He had been driving for 10 years when he had his first accident./ Conducea de 10 ani când a
avut primul său accident.

28
By next February they will have been living here for 5 years./ Anul viitor, în februarie se vor
împlini 5 ani de când locuiesc aici./ Vor fi locuind aici de 5 ani... .

Vocabulary:
Colours/ Colors –Am. English
* red/roşu * orange/portocaliu
* yellow/ galben * pink/ roz
* blue/ albastru * lemon/ galben aprins
* green/ verde * lime/ verde-gălbui
* brown/maro * olive/ oliv
* white/ alb * khaki/ kaki
* black/ negru * purple/ purpuriu
* grey/ gri * violet/mauve/lilac – nuanţe de mov
* cream/crem * scarlet/ stacojiu, cărămiziu
* beige/ bej * turquoise/ turcoaz
Notă: Pentru delimitarea nuanţelor deschis/ închis ale unei culori folosim adjectivel light/dark,
urmate de culoarea respectivă.
e.g.: light blue/ albastru deschis vs dark blue/ albastru închis, numit şi navy blue/ bleumarin.

Exercises:
1. Translate into English:
L-ai văzut recent?
Da, l-am văzut săptămâna trecută. Conducea o maşină roşie.
Nu mai văzuse până atunci o maşină roz.
O să vopseşti peretele acela portocaliu deschis până să ajung eu acasă.
Scrie de 5 minute într-o agendă verde.
Angajaţii tocmai au primit noi uniforme: albastru închis, pentru şefii de departamente, şi portocalii,
pentru mecanici.
2. Name your favourite three colours and three colours you don’t like. Give a reason for
your choice.

29
REVISION

I. Give the forms (Present Tense Simple and Continuous, Past Tense Simple and
Continuous, Future Tense Simple and Continuous) of the following verbs: to go (irregular) and to
play (regular)

II. Fill in the blanks with the appropriate form of the verbs given:
1. Where … you …… after you had left university? (to go)
2. I ………… pork because this meat … too fat and disagrees with me. (to eat-neg., to be)
3. He …………… in a conference, in 1991, when he ……his wife to be. (to participate, to meet)
4. Michael …….. at a refinery as an engineer and he really ……..his job. (to work, to like)
5. They …….. football yesterday, but, because it …………….. right now, they …………. again
tomorrow. (to play, to rain, to play)

III. Match sentences A – G to the constructions 1 – 7:


A. I am working for a new project these days.
B. He didn’t participate in that competition.
C. My husband works at an important subsidiary of a multinational company.
D. They were transporting crude oil when the tank exploded.
E. Will you wait for me if I ask you to?
F. They played football all morning.
G. He will be sleeping when I get home.

1. Past Tense Simple


2. Present Tense Continuous
3. Present Tense Simple
4. Future Tense Simple
5. Past Tense Simple (negative)
6. Past Tense Continuous
7. Future Tense Continuous

IV. Introduce yourself in a short composition (5 – 10 lines)

30
UNIT 10

NOUN. SUBSTANTIVUL

Substantivul este partea de vorbire care denumeşte fiinţe, lucruri, fenomene ale naturii,
concepte, stări sufleteşti. În limba engleză, substantivul are următoarele categorii gramaticale:
număr/ number, gen/ gender, caz/ case.
Sufixe specifice:
-er/-or: teacher/profesor, actor, painter/pictor, plumber/instalator, writer/scriitor;
-ism: criticism/atitudine critică, magnetism, vandalism, comunism;
-ist: artist, capitalist, journalist, scientist;
-ment: arrangement, development/dezvoltare, government;
-tion: foundation, organisation, recognition/recunoaştere, supposition.

Number
Din punct de vedere al numărului, substantivele limbii engleze se împart în două mari categorii:
numărabile/countable şi nenumărabile/uncountable.

Countable nouns:
a. cu plural regulat: book – books, wife – wives, girl – girls, church – churches etc.;
Notă: După cum s-a văzut şi în unităţile anterioare, substantivele cu plural regulat adaugă
terminaţiile -s/-es la forma de singular. În această categorie intră şi substantive precum knife-knives
(hoţ-hoţi) în care se remarcă alternanţa consonantică f/v.
b. cu plural neregulat:
Substantive cu plural neregulat:/Irregular plural:
child/copil – children/copii
man/bărbat – men
woman/femeie –women
goose/gâscă –geese
tooth/dinte –teeth
foot/picior -feet
mouse/şoarece –mice
titmouse/piţigoi –titmice
louse/păduche –lice

31
ox/bou, bovină – oxen
brother/frate dintr-o grupare religioasă – brethren
c. cu plural zero/zero plural (sg=pl).
species – species (specie – specii)
deer – deer (căprioară – căprioare)
sheep – sheep (oaie – oi)
d. cu plural străin (păstrat ca atare din limbile de origine, de obicei greaca sau latina)
criterion – criteria (crteriu – criterii)
phenomenon – phenomena
larva – larvae
datum – data (cu sensul de informaţie)
analysis – analises

Uncontable nouns / Substantive defective


a. singularia tantum: au doar forme de singular, fiind înlocuite prin pronumele it şi folosite
cu verbe la numărul singular.
money, knowledge/cunoaştere, information, news/ştire, ştiri, luggage/bagaj(e), honesty,
intelligence, chalk/cretă, bread/pâine;
b. pluralia tantum: au doar forme de plural, fiind înlocuite prin pronumele they şi folosite cu
verbe la numărul plural
trosers/pantaloni, overalls/salopete, pyjamas/pijamale, jeans, scissors/foarfece, glasses/ochelari,
tweezers/pensetă, tongs/cleşte, outskirts/periferieş
Notă: unele substantive pot fi atât numărabile cât şi pluralia tantum, cu modificrea sensului.
e.g.: custom – customs (obicei – obiceiuri)
customs/vamă

Gender
Animate:
a. mobile: au forme distincte de masculin şi feminin.
a.1 marcate lexical (cu forme total diferite)
cook/cocoş – hen/găină
boy – girl
drake/răţoi – duck/raţă
dog/câine – bitch/căţea
a.2 marcate morfologic, prin terminaţii ataşate formelor de masculin sau feminin.
m + -ess: actor – actress, duke – duchess, lion – lioness
32
-ine: hero – heroine
f + -er: widow/văduvă – widower/văduv
groom: bride/mireasă – bridegroom/mire
b. common gender/substantive epicene: au aceeaşi formă la masculin şi feminin.
victim, personality, student, child, elephant, person

Inanimate:
Obiectele, fenomenele naturii, conceptele sunt considerate în mod obişnuit substantive de gen
neutru care pot fi înlocuite prin pronumele it.
table, chair, rain, window, respect

Case
1. Nominative: The student studies at Petroleum – Gas University of Ploieşti.
2. Accusative: I have just seen the student.
3. Genitive: ‘s Genitive: The student’s marks are really good.
of Genitive: The colour of the new car is brighter than the old one.
4. Dative: The professor explained the new lesson to/for his students.
5. Vocative: Hey, students, come here!
Notă: Substantivele în cazul vocativ nu îndeplinesc nicio funcţie sintactică, fiind separate de restul
comunicării prin virgulă sau semnul exclamării.

Exercises:
1. Put the verb in brackets into the correct Present Tense form:
The scissors …..in the drawer/sertar. (to be)
This …..the news. (to be)
His wages …..very hight. (to be)
I think your glasses………..on the table. (to lie/a sta)
The scale …..a housewife in the kitchen. (to help)
Electronics …….a very interesting subject. (to be)
2. Give the feminine correspondents of the following nouns:
son, husband, nephew, uncle, king, lord, cock, stag/cerb, Tom-cat/ motan, brother, monk/ călugăr.

33
UNIT 11

PRONOUN. PRONUMELE

Pronumele este partea de vorbire care poate ţine locul unui substantiv, motiv pentru care
este considerat în unele lucrări subclasă a acestuia.

Pronumele personal/ Personal Pronouns sunt acele pronume care înlocuiesc


substantive nume de persoană. Redăm în continuare formele acestuia.
1-st person 2-nd person 3-rd person
Case
sg. pl. sg. pl. singular plural
Nominative/ Subjective case I we you you he/el, she/ea they/ei, ele
Accusative/Dative/Objective case Me/pe us/pe you/pe you/pe him/pe el, them/ pe ei,
mine, noi,ne, tine,te, voi,vă, lui,her/pe lor
mă,mie nouă lui vouă ea, ei
Vocative - - You! You! - -

Pronumele posesiv/ Possessive Pronouns exprimă ideea de posesie, implicând atât


posesorul cât şi obiectul posedat. Dacă în limba română acest pronume are forme diferite în funcţie
de numărul posesorilor şi al obiectelor posedate, în engleză pronumele posesiv are o singură formă
pentru fiecare persoană şi număr, indiferent de numărul şi genul obiectelor posedate, după cum
urmează:
mine – a, al, ai, ale mele
your – a, al, ai, ale tale
his – a, al, ai, ale lui
hers – a, al, ai, ale ei
ours – a, al, ai, ale noastre
yours – a, al, ai, ale voastre
theirs – a, al, ai, ale lor
Notă: În cazul în care pronumele determină un substantiv, ele au valoare adjectivală şi următoarele
forme: my (house), your (friend), his (job), her (cousins), our (company), your (manager), their
(responsability).

34
Pronumele reflexiv/ Reflexive Pronoun ţine locul obiectului gramatical care face şi
suportă acţiunea. Se poate traduce prin pronume reflexiv (mă/ m-, te, se/s-/îşi/ şi, ne, vă/v-) sau prin
pronumele de întărire (însămi, însăţi, însăşi, etc.)
myself, yourself, himself, herself, ourselves, yourselves, themselves
e.g.: She injured herself while ironing./ S-a rănit în timp ce călca.

Pronumele demonstrativ/ Demonstrative Pronoun ţine locul numelui unui


obiect:
* aflat în apropierea vorbitorului: this/ acesta, aceasta, these/ acestea, aceştia;
* aflat la depărtare de vorbitor: that/ acela, aceea, those/ aceia, acelea;

Pronumele relativ/ Relative Pronoun îndeplineşte un dublu rol: pe de o parte ţine


locul numelui unui obiect, iar pe de altă parte funcţionează ca element de legătură între două
propoziţii.
* that – care (folosit atât pentru obiecte cât şi pentru persoane)
* which – care (folosit doar pentru obiecte, fenomene)
* who – care (folosit exclusiv pentru persoane)
* whose – ale cărui/cărei
* whom – pe care

Pronumele interogativ/ Interrogative pronoun ţine locul numelui unui obiect


aşteptat ca răspuns.
* Who?/ Cine?
* Whose?/ A, al, ai, ale cui?
*Whom?/ Pe cine?
* What?/ Ce?
* Why?/ De ce?

Pronumele nehotărât/ Indefinite pronoun înlocuieşte numele unui obiect fără a-l
indica precis.
* some-: someone/ cineva, somebody/ cineva, something/ ceva, etc.;
Notă: folosite în propoziţiile afirmative;
* any-: anybody/ cineva, anyone/ cineva, anything/ ceva;
Notă: folosite în propoziţiile negative şi interogative;
* every-: everyone/ toţi, toate, everybody/ toată lumea, everything/ tot;

35
Alte tipuri:/Others:
* negative: nobody/ nimeni, noone/ nimeni, nothing/ nimic;
* reciprocal: each other/ unul pe altul, one another/ unul pe celălalt;

Exercises:
1. Insert the missing possessives:
This doesn’t look like ……notebook; it must be …… .
He has lost ….. pencil; perhaps you can lend him …… .
We have taken ….. breakfast. Has she taken ……?
John came to see me yesterday. ….father and ……were coleagues.
Tell them not to forget …..tickets.
2. Translate into English:
Acestea sunt surorile mele vitrege, iar acela îmi este cumnat.
Eu nu am rude bogate pe care să le rog să mă ajute.
Nu m-am întâlnit cu nimeni ieri, dar astăzi toată lumea m-a felicitat pentru proiectul meu.
Aceia sunt verii mei, nepoţii mamei şi strănepoţii bunicii.
A cui este această proprietate?
3. Choose the right pronoun:
We are stronger than they/them at chess.
Help my/me carry her/she, she/hers has just fainted.
Let we/us all go for a walk except him/his; him/he is tired.
Their/theirs jobs are better paid than us/ours.
Why are you/your crying?

36
UNIT 12

NUMERAL/ NUMERALUL

Numeralul este partea de vorbire, substitut al substantivului, care exprimă numărul sau
ordinea prin numărare a obiectelor. Există lucrări care consideră numeralul subclasă a
substantivului. Această parte de vorbire poate fi divizată în două mari categorii: numerale cardinale
şi numerale ordinale.

Numerale cardinale/Cardinal Numerals exprimă numărul obiectelor (prin obiect


gramatical înţelegem fiinţe, lucruri, fenomene, stări, etc.).
zero/0, one/1, two/2, three/3, ......ten/10, eleven/11, twelve/12;
Notă: Numeralele de la 13 la 19 se formează cu ajutorul terminaţiei –teen;
Numeralele 20, 30, 40, etc. se formează cu terminaţia –ty;
În cazul în care numeralul precedă un substantiv, nu se mai adaugă desinenţa –s/-es la acesta
din urmă, numeralul fiind considerat marcă de plural (corect: 2 million, 3 hundred, 5 thousand).

Numerale ordinale/Ordinal Numerals exprimă ordinea prin numărare a obiectelor. Spre


deosebire de limba română, numeralul ordinal din limba engleză are o formă unică pentru ambele
genuri.
the first/1-st – primul, prima
the second/2-nd – al doilea, a doua
the third/3-rd – al treilea, a treia
începând cu numeralul 4 se ataşează terminaţia –th (cu excepţia numeralelor compuse de la
1: 21, 31, 41 la care se adaugă –st şi de la 2: 22, 32, 42 la care se adaugă –nd)

Vocabulary:
Exprimarea datei se face cu ajutorul numeralelor ordinale aşezate înainte sau după denumirea
lunii, după cum urmează:
March, 3-rd, 2007
3-rd March, 2007
3 March, 2007
March 3, 2007

37
Notă: În documente sunt indicate formulele de mai sus, în care numele lunii este scris în litere
pentru a evita confuziile provocate de sistemele diferite de notare a datei în engleza britanică (zi,
lună, an) şi în varianta sa americană (lună, zi, an).
Sunt admise şi forme scurte cum ar fi 4.05.2010 sau 4/05/2010, dar acestea redau în Br.E.
ziua de 4 mai 2010, în timp ce în Am.E. se citesc ca 5 aprilie 2010.

Exprimarea orei se realizează cu ajutorul prepoziţiilor past/ şi, respectiv to/ fără, utilizate după
minute şi înaintea orei.
14 şi 10 minute/ ten minutes past two p.m
14 fără 10 minute/ ten minutes to two p.m
Ora fixă se exprimă cu ajutorul adjectivului sharp adăugat după oră.
5 fix/ five a.m. sharp
Quarter/ sfert (de oră), half/ jumătate (de oră) se pot folosi cu prepoziţiile past şi to:
16 şi 15 minute/ a quarter past four p.m. sau four, fifteen
16 şi jumătate/ half past four p.m sau four thirty

Exercises:
1. Notaţi în litere următoarele numerale: 24, 15, 65, 79, 83, 100, 105, 573, 2435, 1 434 500;
2. Notaţi următoarele date: 1 Mai 2006, 21 august 1978, 4 aprilie 1600, 23 septembrie 1999
şi propria dată de naştere.
3. Scrieţi echivalentele ordinale ale numeralelor cardinale date: 11, 24, 31, 62, 173, 555.
4. Notaţi pe cifre numărul dumneavoastră de telefon, fix şi mobil, ca şi cum le-aţi dicta
unui interlocutor telefonic.

38

S-ar putea să vă placă și