Sunteți pe pagina 1din 5

Nr. ……………./………….

2015
FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE
IN VEDEREA ACORDARII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR
PROFESOR CONSILIER ȘCOLAR
Numele si prenumele cadrului didactic:
Specializarea (cf. diplomei de licenta):
Unitatea/unitatile scolare:
Perioada evaluata:
Calificativul acordat:

Punctaj acordat Validare


Punctaj
Domenii ale evaluarii Criterii de performanta Indicatori de performanta Auto- Evaluare Evaluare consiliul
maxim
evaluare comisie CA profesoral
Identifica nevoile beneficiarilor, prin elaborarea,
1.1 Realizează analiza de nevoi a beneficiarilor
aplicarea si interpretarea a cel putin unui
din unitatea de învăţământ; 3
instrument (chestionar, interviu etc.) elevilor,
părinților, cadrelor didactice.
1.2 Elaborează documentele manageriale în
concordanță cu rezultatele analizei de nevoi şi cu
Proiecteaza documentele manageriale în acord cu
specificul activităţii (plan managerial, registru de 4
nevoile exprimate de beneficiari
activităţi, orar, planificare pentru activităţile
opţionale şi alte documente);
1. PROIECTAREA 1.3. Propune şi organizează programe de Inițiaza, proiecteaza si desfășoara activități de
ACTIVITĂŢII DE orientare şcolară, profesională şi a carierei orientare școlară, profesională și a carierei
4
ASISTENŢĂ elevilor în unităţile de învăţământ unde îşi elevilor – cel putin un program de OSP/an/unitate
PSIHOPEDAGOGICĂ: desfăşoară activitatea; scolara;
1.4. Propune în cadrul curriculumului la decizia Propune cursuri/activitati opționale vizând
şcolii cursuri opţionale vizând dezvoltarea dezvoltarea personală a elevilor – 1 curs in cadrul 1
personală a elevilor; CDS sau minim 6 activitati/an
1.5. Elaborează studii psihosociologice privind
Elaboreaza, aplica si interpreteaza studii psiho-
opţiunile elevilor claselor terminale vizând
sociologice privind opțiunile elevilor din clasele
calificările profesionale prin învăţământul
terminale ale ciclurilor de învățământ și/sau alte 3
profesional şi liceal, precum și tipurile de unități
tipuri de studii în funcție de nevoile identificate
de învățământ din cadrul rețelei și alte tipuri de
(cel puțin un studiu/an)
studii în funcție de nevoile identificate.
15

Informeaza și consiliaza preșcolarii / elevii


/părinții /cadrele didactice pe teme de cunoaştere
si autocunoaştere, adaptarea elevilor la mediul
2.1 Asigură informarea şi consilierea şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor,
preşcolarilor/elevilor, părinţilor şi a cadrelor optimizarea relaţiilor şcoală-familie; realizeaza
didactice pe diferite problematici: cunoaştere si minim 90 ședințe de consiliere individuală/an
6
autocunoaştere, adaptarea elevilor la mediul (beneficiari: elevi, părinți, cadre didactice);
şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor, realizeaza minim 40 ședințe de consiliere de
optimizarea relaţiilor şcoală-familie; grup/an (consiliere de grup la cabinet, lecții de
consiliere la clasă, lectorate cu părinții, cursuri
pentru părinți și cadre didactice, sedințe cu
părinții)
2.2 Asigură, prin intermediul metodelor,
Contribuie la diminuarea factorilor care determină
procedeelor şi tehnicilor specifice, prevenirea şi
tulburări comportamentale, comportamente de
diminuarea factorilor care determină tulburări 3
risc sau disconfort psihic prin realizarea a minim
comportamentale, comportamente de risc sau
un program de prevenire.
2. REALIZAREA disconfort psihic;
ACTIVITĂŢILOR DE Completeaza fișe de observație psihopedagogică
2.3 Realizează investigarea psihopedagogică a
ASISTENŢĂ și/sau PIP pentru elevii inregistrati in registrul de 3
copiilor și elevilor;
PSIHOPEDAGOGICĂ: activitati al cabinetului.
Realizeaza activități de consiliere şi asistenţă
2.4 Asigură servicii de consiliere şi asistenţă
psihopedagogică adaptate nevoilor copiilor cu
psihopedagogică pentru copiii cu cerinţe 3
cerinţe educaţionale speciale (cu sau fara
educaţionale speciale;
certificat).
2.5 Recomandă părinţilor consultarea altor
Orienteaza părinții spre alti specialisti pentru
instituţii pentru problemele care nu sunt de
probleme care nu sunt de competența consilierului
competenta lor - centre logopedice, comisii de 1
școlar (medic, medic specialist, logoped,
expertiză, cabinete medicale, cabinete
psiholog, psihoterapeut, psihiatru etc)
psihologice;
2.6 Organizează lectorate pentru părinţi cu Realizeaza lectorate pentru părinți cu tematică
3
tematică specifică; specifică (minim 2 lectorate/an)
Orienteaza metodologic cadrele didactice;
realizeaza mimim 8 activități de consiliere/an
2.7 Sprijină şi asigură asistenţa şi consilierea adresate cadrelor didactice (ședințe de consiliere
3
metodologică a cadrelor didactice; individuală/grup, cursuri pentru cadre didactice/
activitati in cadrul sedintelor comisiilor
metodice/consiliilor profesorale)
2.8 Oferă servicii de consiliere şi cursuri pentru Planifica și organizeaza activități de consiliere și
3
părinţi şi cadre didactice. cursuri pentru părinți și cadre didactice.
25
3.1 Elaborează chestionarele de satisfacţie a Proiecteaza chestionare de satisfacție în acord cu
3
beneficiarilor specificul activității de consiliere
3.2 Administrează chestionarele de satisfacţie a Administreaza chestionare de satisfacție unui
3
beneficiarilor eșantion reprezentativ de beneficiari
Interpreteaza rezultatele chestionarelor privind
3.3 Interpretează rezultatele chestionarelor de gradul de satisfacție a beneficiarilor; mai mult de
4
satisfacţie a beneficiarilor 50% dintre beneficiari apreciază pozitiv
activitatea de consiliere
3.4 Prezintă în consiliul profesoral al unităţii de
învăţământ un raport de activitate semestrial care
3. EVALUAREA ŞI să cuprindă informaţii privind: numărul de
PREZENTAREA copii/elevi, părinţi, cadre didactice care au
REZULTATELOR beneficiat de servicii de consiliere şi asistenţă Prezinta rezultatele activității de consiliere în
4
ACTIVITĂŢII DE psihopedagogică, măsurile ameliorative propuse cadrul consiliului profesoral (raport semestrial)
ASISTENŢĂ pentru situaţiile de criză, situaţiile speciale şi
PSIHOPEDAGOGICĂ măsurile întreprinse pentru rezolvarea/
ameliorarea acestora, alte informaţii solicitate de
unitatea de învăţământ;
3.5 Prezintă în cadrul comisiilor metodice şi in
Prezinta rezultatele studiilor/ cercetărilor realizate
cadrul consiliul profesoral al unităţii de
în cadrul comisiilor metodice și în cadrul 3
învăţământ rezultatele studiilor/cercetărilor
consiliului profesoral
realizate
3.6 Completează anual fişa de evaluare şi o Completeaza rapoartele de activitate
transmite spre analiza responsabilului comisiei semestriale/raportul anual și consemneaza
3
metodice şi consiliului de administratie al rezultatele activitatii de consiliere în fișa de
CMBRAE. evaluare
20
Adoptă strategii adecvate de interventie în acord
4.1 Gestionează situaţiile conflictuale în relaţiile
cu particularitățile problemelor identificate,
profesor-elevi, elevi-elevi, profesor-profesor, 4
contribuind la diminuarea/ rezolvarea situațiilor
4. MANAGEMENTUL profesor-familie, copil-familie
conflictuale.
CLIMATULUI
Elaboreaza planuri de educaţie individualizată şi
ŞCOLAR 4.2 Abordează diferenţiat elevii, în funcţie de
proiecteaza programe adecvate/PIP-uri pentru 4
nevoile lor specifice
elevii cu cerinţe educative speciale.
4.3 Optimizează comunicarea profesor-elevi, Faciliteaza dialogul școală-familie-comunitate 4
elevi-elevi, profesor-profesor, profesor-familie, (mediaza comunicarea, aplicand tehnici si
copil-familie, utilizând feed-back-ul procedee specifice)
bidirectional în comunicare
12
Participa la ședințele metodice la nivelul
5.1 Participă şi se implică în activităţile propuse
sectorului și al municipiului; minim 12 ședințe la
în cadrul şedinţelor metodice desfăşurate la nivel 4
nivel de sector/an și minim 3 ședințe la nivel de
de sector şi municipiu
municipiu/an.
Obține certificate de participare la cursuri de
5.2 Participă la stagii de formare/ cursuri de
5. MANAGEMENTUL formare/perfecționare asigurate de către instituții
perfectionare/ grade didactice/ manifestări 2
CARIEREI SI AL abilitate (CCD, ISE, ONG-uri etc); minim o
ştiintifice şi altele
DEZVOLTARII adeverință de participare/an
PERSONALE Disemineaza și aplica informațiile obținute în
urma participării la cursuri de formare/dezvoltare
5.3 Valorificarea cunostinţelor/ abilităţilor/
profesională în cadrul ședințelor metodice
competenţelor dobândite în cadrul activităţilor 2
organizate la nivel de sector/scoala/ consiliilor
de formare/ perfectionare
profesorale/lectoratelor cu părinții (cel putin o
interventie/an)
8
Propune proiecte și programe educaționale in
6.1 Se implică în realizarea ofertei educaţionale; 1
beneficial unitatii scolare;
Inițiaza, proiecteaza si desfășoara proiecte și
6.2 Iniţiază şi derulează proiecte şi parteneriate 3
parteneriate; minim un parteneriat/an.
6.3 Participă la consiliile profesorale, sedinţele
Participa la consiliile profesorale, ședințele cu
cu părinţii şi, dupa caz, la alte acţiuni organizate 2
6. CONTRIBUŢIA LA părinții, acțiunile organizate de instituție
de unitatea de învăţământ
DEZVOLTAREA
INSTITUŢIONALĂ ŞI 6.4 Participă, la solicitarea unităţii de învăţământ
Participa la proiecte și programe educaționale; cel
şi/sau a CMBRAE/CMBAP, la diverse proiecte 3
LA PROMOVAREA puțin o adeverință de participare
IMAGINII CMBRAE ŞI şi programe educationale
A UNITĂŢII ŞCOLARE 6.5 Colaborează cu diverse instituţii şi Colaboreaza cu ONG-uri, ANOFM, DGASPC
organizatii neguvernamentale care oferă servicii etc; minim o adeverință de colaborare/un protocol 3
şi desfăsoară activităţi în sfera educaţională; de colaborare etc.
Colaborează cu cabinetele logopedice în scopul
6.6 Colaborează cu cabinetele logopedice soluționării problemelor specifice in functie de 1
solicitari.
6.7 Colaborează cu cadrele didactice itinerante şi Colaborează cu cadrele didactice itinerante şi de
1
de sprijin sprijin în scopul adaptării programei la nevoile
elevului, precum și a soluționării problemelor
școlare, comporta-mentale sau de altă natură a
elevilor cu CES in functie de solicitari.
Colaborează cu mediatorii şcolari în scopul
6.8 Colaborează cu mediatorii şcolari soluționării problemelor specifice (implementarea 1
planului de desegregare școlară)
15
Demonstreaza prin comportament atitudini morale
7.1 Manifesta atitudini morale si civice (limbaj,
si civice in relatia cu beneficiarii serviciilor de 2
ținută, respect, comportament).
asistenta psihopedagogica.
7. CONDUITA
Cunoaste, respecta si aplica prevederile
PROFESIONALA
7.2 Respecta și promoveaza deontologia documentelor care reglementeaza activitatea
3
profesionala. specifica domeniului (OMECTS 5555/2011, ROF,
RI etc).
5
TOTAL 100
Data: Nume prenume Semnaturi

Cadru didactic evaluat


Responsabil comisie
Director CMBRAE
Membrii CA

- De la 100 pana la 85 de puncte, calificativul FOARTE BINE


- De la 84,99 pana la 71 de puncte, calificativul BINE
- De la 70,99 pana la 61 de puncte, calificativul SATISFACATOR
- Sub 60,99 puncte, calificativul NESATISFACATOR