Sunteți pe pagina 1din 76

FAST EVO X ONT

MANUALE D’USO PER L’UTENTE


ISTRUZIONI TECNICHE PER L’INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE
MANUAL DE UTILIZARE
INSTRUCŢIUNI TEHNICE PENTRU INSTALERE ŞI ÎNTREŢINERE
MANUAL DE USUARIO
INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN Y EL MANTENIMIENTO
MANUAL DE UTILIZAÇÃO PARA O USUÁRIO
INSTRUÇÕES TÉCNICAS PARA A INSTALAÇÃO E A MANUTENÇÃO
SCALDABAGNO A GAS - INCALZITOR DE APA CU FUNCTIONARE PE GAZ
CALENTADORES A GAS - AQUECEDORES GAS

HOT WATER I HEATING I RENEWABLE I AIR CONDITIONING


IT RO
Istruzioni d’uso per l’utente Instructiuni de utilizare
Marcatura CE............................................................... 3 Marcarea CE................................................................ 3
Avvertenze generali...................................................... 4 Instrucțiuni generale..................................................... 4
Norme di sicurezza....................................................... 5 Norme de siguranţă...................................................... 5
Pannello di controllo..................................................... 7 Panoul de comenz........................................................ 7
Inserimento delle batterie............................................. 7 Introducerea bateriei.................................................... 7
Sostituzione delle batterie............................................ 7 Înlocuirea bateriilor....................................................... 7
Procedura di accensione.............................................. 8 Procedura de aprindere................................................ 8
Regolazione della temperatura dell’acqua................... 8 Reglarea temperaturii apei........................................... 8
Procedura di spegnimento........................................... 9 Procedura de oprire...................................................... 9
Condizioni di arresto dell’apparecchio.......................... 9 Condiţii de oprire a aparatului...................................... 9
Protezione antigelo..................................................... 10 Protectie anti – îngheţ................................................ 10
Cambio Gas............................................................... 10 Schimbare gaz........................................................... 10
Manutenzione............................................................. 10 Întreţinere................................................................... 10

Istruzioni tecniche per l’installazione e la Instrucţiuni tehnice pentru instalare şi


manutenzione (riservato al tecnico qualificato).... 11 întreţinere (rezervat tehnicienilor autorizati)........... 11

ES PT
Manual de usuario..................................... 36 Manual de utilização para o usuário........ 36

Instrucciones técnicas para la Instrucciones técnicas para la


instalación y el mantenimiento instalación y el mantenimiento
(Reservado para el técnico cualificado).......................... 45 (Reservado para el técnico cualificado).......................... 45
manuale d’uso manual de utilizare

Egregio Signore, Stimaţi Clienţi,


desideriamo ringraziarLa per aver preferito nel suo Dorim să vă mulţumim că aţi optat pentru cumpărarea
acquisto un apparecchio di ns. produzione. Siamo certi centralei produsă de noi.
di averLe fornito un prodotto tecnicamente valido. Suntem siguri că v-am furnizat un produs eficient din
Questo libretto è stato preparato per informarLa, punct de vedere tehnic.
con avvertenze e consigli, sulla sua installazione, il Acest manual a fost realizat pentru a vă informa,
suo uso corretto e la sua manutenzione per poterne cu recomandări (avertizări) şi sfaturi, în legătură cu
apprezzare tutte le qualità. instalarea centralei, cu folosirea corectă ,întreţinerea
Conservi con cura questo libretto per ogni ulteriore şi verifi carea acesteia pentru a putea aprecia toate
consultazione. calităţile produsului. Păstraţi cu grijă acest manual
Il nostro servizio tecnico di zona rimane a Sua pentru orice informaţie ulterioară. Serviciul nostru
completa disposizione per tutte le necessità. tehnic din zonă este activ şi la dispoziţia dvs. pentru
toate informatiile. Cu respect

ATTENZIONE!! ATENȚIE
L’acqua a temperatura superiore ai 50°C Apa cu o temperatura mai mare de 50
provoca gravi ustioni. poate provoca grave arsuri.
Verificare sempre la temperatura Verificati intotdeauna temperatura apei
dell’acqua prima di qualsiasi utilizzo. inainte de prima utilizare.

¡IMPORTANTE! IMPORTANT!
Se l’apparecchio viene installato in zone Daca aparatul este instalat intr-o zona
con presenza di acqua dura ( >200 mg/l) cu apa dura (>200 mg/l) este necesar
è necessario installare un addolcitore per de a instala o instalatie de dedurizare a
limitare la precipitazione di calcare nello apei pentru a limita cantitatea de calcar
scambiatore. în schimbătorul de căldură.Garanția nu
La garanzia non copre i danni causati dal acoperă daunele cauzate de calcar.
calcare.

Marcatura CE Marcaje CE
Il marchio CE garantisce la rispondenza dell’apparecchio alle Marca CE garantează conformitatea aparatului la următoarele
seguenti direttive: directive:
- 2016/426/EU - relativa agli apparecchi a gas - 2016/426/EU cu privire la aparatele pe gaz
- 2014/30/EU -relativa alla compatibilità elettromagnetica - 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagneti
- 2014/35/EU - relativa alla sicurezza elettrica - 2014/35/EU cu privire la siguranţa electrică.
- 2009/125/EC Energy related products - 2009/125/EC Produse cu Impact Energetic
- 814/2013 Regolamento UE - 814/2013 Regulamentul delegat UE

3
manuale d’uso manual de utilizare

Il presente libretto costituisce parte integrante Prezentul manual constituie parte integrantă şi
ed essenziale del prodotto. esenţială a produsului.
Deve essere conservato con cura dall’utente e Amândouă trebuie păstrate cu grijă de către
dovranno sempre accompagnare l’apparecchio utilizator şi va trebui să însoţească mereu
anche in caso di sua cessione ad altro echipamentul, chiar şi în cazul cesionării lui
proprietario o utente e/o di trasferimento su unui alt utilizator sau proprietar şi/sau în cazul
altro impianto. mutării lui la o altă instalaţie.
Leggere attentamente le istruzioni e le Citiţi cu atenţie instrucţiunile şi recomandările
avvertenze contenute nel presente libretto (avertizările) incluse în prezentul manual şi în
in quanto forniscono importanti indicazioni manualul de instalare şi de întreţinere deoarece
riguardanti la sicurezza di installazione, d’uso e amândouă conţin indicaţii importante privind
di manutenzione. siguranţa instalării, folosirea şi întreţinerea.
Questo apparecchio serve a produrre acqua calda per uso Acest aparat este destinat incalzirii si/sau producerii apei
domestico. calde pentru uz casnic.
Deve essere allacciato ad una rete di distribuzione di acqua Trebuie sa fie racordat la reteaua de distribuire apa rece,
calda sanitaria compatibilmente alle sue prestazioni ed alla compatibila cu calitatile si capacitatile sale.
sua potenza. Este interzisa folosirea în scopuri diferite de cele specificate.
È vietata l’utilizzazione per scopi diversi da quanto specificato. Constructorul nu este responsabil pentru eventualele
Il costruttore non è considerato responsabile per eventuali defectiuni aparute din cauza folosirii improprii, gresite si
danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli o da un necorespunzatoare sau pentru nerespectarea instructiunilor
mancato rispetto delle istruzioni riportate sul presente libretto. din prezentul manual.
Il tecnico installatore deve essere abilitato all’installazione Instalatorul trebuie să fie autorizat pentru instalarea aparatelor
degli apparecchi per il riscaldamento secondo il Decreto de încălzire conform prescriptiilor tehnice PT-A1 şi la sfârşitul
Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 recante riordino delle executării lucrării trebuie să elibereze clientului certificatul de
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti garantie pentru montajul aparatului .
all’interno degli edifici. Instalarea, întreținerea și alte lucrări trebuie să se desfășoare
Questo apparecchio, relativamente ai materiali a contatto în conformitate cu legislația în vigoare și informațiile furnizate
con acqua sanitaria, risponde ai requisiti previsti dal Decreto de producător.
Ministeriale n. 174/2004 del 6 aprile 2004. În cazul defectiunilor si /sau unei proaste functionari opriti
Regolamento concernete i materiali e gli oggetti che possono aparatul, închideti robinetul de gaz e inlocuiti bateria si nu
essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, încercati sa îl reparati singur, adresati-va personalului calificat
adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo ( numai catre centrul de asistenta tehnica autorizat ISCIR
umano. si agreat de ARISTON THERMO ROMANIA SRL si care a
L’installazione, la manutenzione e qualsiasi altro intervento efectuat punerea in functiune – vezi certificatul de garantie).
devono essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti e Eventualele reparatii, efectuate numai cu piese de schimb
delle indicazioni fornite dal costruttore. originale, trebuie sa fie executate doar de tehnicieni calificati.
In caso di guasto e/o cattivo funzionamento spegnere Nerespectarea indicatiilor de mai sus poate compromite
l’apparecchio, chiudere il rubinetto del gas, rimuovere le siguranta aparatului si pentru aceasta constructorul nu este
batterie e non tentare di ripararlo ma rivolgersi a personale responsabil.
qualificato. În cazul lucrarilor sau întretinerilor si verificarilor structurilor
Eventuali riparazioni, effettuate utilizzando esclusivamente asezate în apropierea conductelor sau dispozitivelor de
ricambi originali, devono essere eseguite solamente da evacuare gaze arse si a accesoriilor lor, opriti aparatul si la
tecnici qualificati. Il mancato rispetto di quanto sopra può terminarea lucrarilor adresativa personalului calificat pentru a
compromettere la sicurezza dell’apparecchio e fa decadere verifica eficienta conductelor sau dispozitivelor.
ogni responsabilità del costruttore. În cazul unei nefolosiri îndelungate a centralei trebuie să:
Nel caso di lavori o manutenzioni di strutture poste nelle - întrerupeţi alimentarea electrică punând întrerupătorul
vicinanze dei condotti o dei dispositivi di scarico dei fumi e extern în poziţia „OFF”;
loro accessori, spegnere l’apparecchio e a lavori ultimati far - închideţi robinetul de gaz;
verificare l’efficienza dei condotti o dei dispositivi da personale - inlocuiti bateria;
tecnico qualificato. - goliţi instalaţia termică şi de apă menajeră dacă există
In caso di inutilizzo prolungato dell’apparecchio è necessario: pericol de îngheţ.
- spegnere l’apparecchio ruotando la manopola in posizione În cazul dezactivării definitive a aparatul i adresaţi-vă
“OFF”, personalului calificat pentru a efectua această operaţiune.
- chiudere il rubinetto del gas, Pentru curăţarea componentelor externe, opriţi aparatul
- rimuovere le batterie, şi aşezaţi întrerupătorul extern în poziţia “OFF” si inlocuiti
- svuotare l’impianto sanitario se c’è pericolo di gelo. bateria.
In caso di disattivazione definitiva dell’ apparecchio far Nu folosiţi şi nu păstraţi substanţe uşor inflamabile în locul în
eseguire le operazioni da personale tecnico qualificato. care este instalat aparatul.
Per la pulizia delle parti esterne spegnere l’apparecchio e
rimuovere le batterie.
Non utilizzare o conservare sostanze facilmente infiammabili
nel locale in cui è installato l’apparecchio.

4
manuale d’uso manual de utilizare

Norme di sicurezza Norme de siguranta

Legenda simboli: Legenda simboluri:


Il mancato rispetto dell’avvertenza Nerespectarea indicațiilor de avertizare
comporta rischio di lesioni, in determinate prezintă riscul de prejudiciu, sau deces în
circostanze anche mortali, per le persone anumite circumstanțe, pentru oameni
Il mancato rispetto dell’avvertenza Nerespectarea indicațiilor de avertizare
comporta rischio di danneggiamenti, in prezintă riscul de daune în anumite
determinate circostanze anche gravi, per circumstanțe, de asemenea grave, de
oggetti, piante o animali obiecte, plante sau animale

Non effettuare operazioni che implichino Nu efectuaţi operaţii care implică


l’apertura dell’apparecchio. desfacerea aparatului.
Folgorazione per presenza di componenti Electrocutare la contactul cu conductorii
sotto tensione. sub tensiune.
Lesioni personali per ustioni per presenza di Leziuni personale provocate de arsuri de la
componenti surriscaldati o per ferite per presenza componentele supraîncălzite sau de răniri
di bordi e protuberanze taglienti. datorate prezenţei unor componente care
Non effettuare operazioni che implichino pot tăia.
la rimozione dell’apparecchio dalla sua Nu efectuaţi operaţii care implică mutarea
installazione. aparatului din instalaţia sa.
Folgorazione per presenza di componenti Electrocutare la contactul cu conductorii
sotto tensione. sub tensiune.
Esplosioni, incendi o intossicazioni per perdita Inundaţii din cauza pierderilor de apă
gas dalle tubazioni scollegate. prin tuburile (conductele) desprinse din
Allagamenti per perdita acqua dalle tubazioni racorduri.
scollegate. Explozii, incendii sau intoxicaţii din cauza
Non danneggiare il cavo di alimentazione pierderilor de gaz de la ţevile stricate.
elettrica. Nu provocaţi daune la cablul de alimentare
Folgorazione per presenza di fili scoperti electrică.
sotto tensione. Electrocutare provocată de firele
Non lasciare oggetti sull’apparecchio. descoperite şi aflate sub tensiune
Lesioni personali per la caduta dell’oggetto a Nu lăsaţi obiecte pe aparat.
seguito di vibrazioni. Leziuni personale provocate de căderea
Danneggiamento dell’apparecchio o degli aparatului.
oggetti sottostanti per la caduta dell’oggetto Defectarea aparatului sau a obiectelor
a seguito di vibrazioni.
în cauză ca urmare a căderii din cauza
Non salire sull’apparecchio.
vibraţiilor.
Lesioni personali per la caduta
Nu vă urcaţi pe aparat
dell’apparecchio
Leziuni personale provocate de căderea
Danneggiamento dell’apparecchio o
aparatului.
degli oggetti sottostanti per la caduta
dell’apparecchio a seguito del distacco dal Defectarea aparatului sau a obiectelor în
fissaggio. cauză ca urmare a căderii aparatului din
Non salire su sedie, sgabelli, scale o cauza desprinderii din dispozitivele de
supporti instabili per effettuare la pulizia fixare
dell’apparecchio. Nu vă urcaţi pe scaune, taburete, scări
Lesioni personali per la caduta dall’alto o per sau suporturi instabile pentru a efectua
cesoiamento (scale doppie). curăţarea aparatului.
Leziuni personale provocate de cădere
(scări duble).

5
manuale d’uso manual de utilizare

Non effettuare operazioni di pulizia Nu efectuaţi operaţiuni de curăţare a


dell’apparecchio senza aver prima spento aparatului fără să opriţi mai întâi centrala
l’apparecchio, e portato l’interruttore esterno şi să aşezaţi întrerupătorul extern în
in posizione OFF. poziţia “OFF”.
Folgorazione per presenza di componenti Electrocutare la contactul cu conductorii
sotto tensione. sub tensiune
Non utilizzare insetticidi, solventi o detersivi Nu folosiţi insecticide, dizolvanţi sau
aggressivi per la pulizia dell’apparecchio. detergenţi agresivi pentru curăţarea
Danneggiamento delle parti in materiale aparatului.
plastico o verniciate. Dăunează părţilor dina material plastic
Non utilizzare l’apparecchio per scopi diversi sau părţilor lăcuite.
da quello di un normale uso domestico. Nu utilizaţi aparatul în alte scopuri decât
Danneggiamento dell’apparecchio per cel pentru care a fost destinat, uz casnic.
sovraccarico
Defectarea aparatului prin supraîncărcare
di funzionamento.
în funcţionare.
Danneggiamento degli oggetti indebitamente
Defectarea obiectelor folosite incorect.
trattati.
Nu lăsaţi copiii şi persoanele necalificate
Non fare utilizzare l’apparecchio da bambini o
să folosească aparatul.
persone inesperte.
Danneggiamento dell’apparecchio per uso Defectarea aparatului din cauza folosirii
improprio. improprii a aparatului.
Nel caso si avverta odore di bruciato o si În cazul în care se simte miros de ars sau
veda del fumo fuoriuscire dall’apparecchio, se vede fum ieşind din aparat, întrerupeţi
spegnere l’apparecchio, chiudere il rubinetto alimentarea electrică, închideţi robinetul
principale del gas, aprire le finestre ed de gaz, deschideţi ferestrele şi anunţaţi
avvisare il tecnico. tehnicianul.
Lesioni personali per ustioni, inalazione fumi, Leziuni personale datorate arsurilor,
intossicazione. inhalării de fum, intoxicaţiilor.
Nel caso si avverta forte odore di gas, În cazul în care se simte miros puternic de
chiudere il rubinetto principale del gas, aprire gaz închideţi robinetul de gaz, deschideţi
le finestre ed avvisare il tecnico. ferestrele şi anunţaţi tehnicianul.
Esplosioni, incendi o intossicazioni. Explozii, incendii sau intoxicaţii.

ATTENZIONE!!!! ATENȚIE!
L’apparecchio può essere utilizzato da bambini Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârste de la
dietà non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte 8 ani și peste și persoane cu handicapfizic redus,
capacità fisiche, sensoriali o mentali, o privedi senzorial sau psihicsau lipsa de experiență și
esperienza o della necessaria conoscenza, cunoștințe în cazul în careau fost supravegheate
purché sotto sorveglianza oppure dopo che le și instruitecu privire la utilizarea aparatului într-
stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all’uso un mod sigurși să înțeleagă pericolele implicate.
sicuro dell’apparecchio e alla comprensione Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non Produsele de curatare si intretinere nu trebuie să
devono giocare con l’apparecchio. La pulizia e fiefolosite de copiii fără supraveghere.
la manutenzione destinata ad essere effettuata
dall’utilizzatore non deve essere effettuata da
bambini senza sorveglianza.

6
manuale d’uso manual de utilizare

ATTENZIONE ATENŢIE!
L’installazione, la prima accensione, le regolazioni di Instalaţia, prima pornire, reglările de verificare
manutenzione devono essere effettuate, secondo le (întreţinere, revizia) trebuie să fie efectuate conform
istruzioni, esclusivamente da personale qualificato. instrucţiunilor şi numai de către personal calificat,
Un’errata installazione può causare danni a autorizat ISCIR si agreat de producator – vezi lista
persone, animali o cose, nei confronti dei quali il centrelor de service din certificatul de garantie.
costruttore non è considerato responsabile. O instalare greşită poate provoca daune
Se l’apparecchio è installato all’interno persoanelor, animalelor şi lucrurilor şi pentru care
dell’appartamento verificare che siano rispettate firma constructoare nu este responsabilă.
le disposizioni relative all’entrata dell’aria ed Dacă aparatul este instalat în interiorul unui
alla ventilazione del locale (secondo le leggi apartament, verificaţi ca toate dispoziţiile legale
vigenti). în vigoare, referitoare la aerisirea şi ventilaţia
încăperii, să fie respectate.

Pannello di controllo Panoul de comenzi

1 -
Manopola ON/OFF e 1- Buton ON / OFF si reglarea
regolazione temperatura temperaturii
2 -
Led segnalazione errori 1
2- Led de raportare a erorilor și
e riochiesta sostituzione înlocuirea bateriilor
batterie 2

Inserimento delle batterie Introducerea bateriilor


- sganciare lo sportellino posto - Eliberați dispozitivele din
sul fondo dell’apparecchio partea de jos a aparatului
- introdurre le batterie rispettando - Introduceți bateriile conform
la polarità polarității

Sostituzione delle batterie Înlocuirea bateriilor


- sganciare lo sportellino posto sul fondo - Eliberați panoul din partea de jos a aparatului
dell’apparecchio - Scoateți bateriile și înlocuiți-le cu respectarea
- rimuovere le batterie e sostituirle rispettando la polaritatii.
polarità.
ATENȚIE!
ATTENZIONE!! Nu aruncați bateriile uzate;
Non disperdere le pile usate nell’ambiente Nu utilizați baterii uzate
Non utilizzare pile usate.

7
manuale d’uso manual de utilizare

Procedura di accensione Procedura de aprindere


- verificare che il rubinetto sul raccordo - verificati dacă valva pe intrarea apei
dell’acqua fredda sia aperto rece este deschisa
- verificare che il rubinetto del gas sia - verificați dacă robinetul de gaz este
aperto deschis
- verificare che le batterie in dotazione - verificați bateriile furnizate (1,5 V LR20)
(1,5V LR20) siano correttamente sunt corect introduse în compartimentul
inserite nell’apposito vano bateriilor
- ruotare la manopola tra le posizioni di - rotiți butonul între pozițiile min și max.
min e max.
Dispozitivul este gata de funcționare.
L’apparecchio è pronto per il funzionamento
Deschideți un robinet de apă caldă,
Aprire un rubinetto dell’acqua calda, aparatul se va activa automat.
l’apparecchio si mette in funzione
automaticamente. Notă: Dacă aparatul nu porneste ,verificati
că supapa de gaz și / sau apă rece sunt
Nota: Se l’apparecchio non si mette in deschise.
funzione, verificare che il rubinetto del gas e/o dell’acqua
fredda siano aperti. Verificați dacă bateriile sunt introduse.
Verificare che le pile siano state inserite.
De îndată ce robinetul este închis, apartul se oprește
Non appena il rubinetto viene chiuso l’apparecchio si automat.
spegne automaticamente.

ATTENZIONE!! ATENȚIE!
L’acqua a temperatura superiore ai 50°C Apa la o temperatură de peste 50 ° C
provoca gravi ustioni. provoacă arsuri grave.
Verificare sempre la temperatura Verificati intotdeauna temperatura apei
dell’acqua prima di qualsiasi utilizzo. înainte de orice utilizare.

Regolazione della potenze e della temperatura Reglarea puterii și a temperaturii apei


dell’acqua Dispozitivul vă permite să setați o temperatură
L’apparecchio consente di impostare constanta, indiferent de cantitatea de apă.
una temperatura dell’acqua costante Prin butonul de raglare se poate regla
indipendentemente dalla quantità del puterea și temperatura apei:
prelievo. - Prin rotirea spre dreapta crește puterea și
Tramite la manopola è possibile regolare la temperatura
potenza e la temperatura dell’acqua: - Prin rotirea spre stânga va scădea puterea
- ruotando verso destra si aumenta la și temperatura.
potenza e la temperatura
- ruotando verso sinistra si diminuisce la
potenza e la temperatura.

Procedura di spegnimento Procedura de oprire


Per spegnere l’apparecchio portare la Pentru a opri aparatul, rotiți butonu in
manopola in posizione OFF. lpoziția OFF.

Per spegnere completamente


l’apparecchio chiudere il rubinetto del gas Pentru a opri aparatul se închide complet
e rimuovere le batterie robinetul de gaz și scoateți bateriile.

8
manuale d’uso manual de utilizare

Condizioni di arresto dell’apparecchio Condiţii de oprire a aparatului


L’apparecchio è protetto da malfunzionamento tramite Aparatul este protejat de disfuncționalități de controalele
controlli interni da parte della scheda elettronica. interne ale placii electronice.
In caso di blocco il led rosso si accende - vedi tabella Când este blocat, LED-ul roșu se aprinde - vezi tabelul
sotto riportata. de mai jos.
Per ripristinare il sistema è necessario effettuare un ON/ Pentru a restaura sistemul, trebuie să efectuați un ON /
OFF dell’apparecchio. OFF al aparatului.

Tabella errori Tabel Erori

Led Controlli da Led Controale care


Descrizione Descriere
(rosso) effettuare (roșu) trebuie efectuate
Fisso Batterie esaurite Sostituire le batterie Fix Baterii consumate Inlocuiti bateriile

Singolo Intermitent
lampeggio semnal
dublu
Doppio intermitent
lampeggio Spegnere l’apparecchio portando la
manopola in posizione OFF, chiudere il semnal
Triplo Opriți aparatul punand butonul în poziția
rubinetto del gas, rimuovere le batterie e triplu
lampeggio OFF, închideți valva de gaz, scoateți
contattare un tecnico qualificato intermitent
bateriile si contactați un tehnician
Quattro semnal calificat
lampeggi cvadruplu
Cinque intermitent
lampeggi cinci
semnale
Se effettuate le verifiche l’apparecchio non intermitente
riparte o si blocca ripetutamente portare la
manopola posizione di OFF, chiudere il rubinetto În cazul în care, după verificarea faptului că
del gas, rimuovere le batterie e contattare un aparatul nu pornește sau se opreste în mod
tecnico qualificato. repetat puneti butonul in poziția OFF, opriți
gazul,scoateți bateria și contactați un tehnician
NON RIMETTERE IN FUNZIONE L’APPARECCHIO calificat.
SE L’ERRORE NON È STATO ELIMINATO.
NU PORNITI APARATUL DACA EROAREA NU A
FOST ELIMINATA

ATTENZIONE!! ATENȚIE
IL SENSORE FUMI NON DEVE MAI ESSERE DETECTORUL DE FUM NU TREBUIE
MODIFICATO O MESSO FUORI SERVIZIO MODIFICAT SAU SCOS DIN FUNCȚIUNE
PER NON COMPROMETTERE IL BUON PENTRU A NU COMPROMITE FUNCTIONAREA
FUNZIONAMENTO DELL’APPARECCHIO. CORECTA A APARATULUI.EVENTUALELE
EVENTUALI CATTIVE CONDIZIONI DI CADERI DE TIRAJ POT PROVOCA REFLUXUL
TIRAGGIO POSSONO PROVOCARE IL GAZELOR ARSE IN INCAPERE.
RIFLUSSO DI GAS COMBUSTI NELL’AMBIENTE RISC DE INTOXICARE CU MONOXID DE
DI INSTALLAZIONE. CARBON.
PERICOLO DI INTOSSICAZIONE DA
MONOSSIDO DI CARBONIO.

9
manuale d’uso manual de utilizare

Arresto Temporaneo per anomalia evacuazione fumi Deficiențe de evacuare a fumului


Tale controllo blocca l’apparecchio in caso di anomalia Controlul menționat blochează aparatul în cazul în care
di evacuazione fumi. Il blocco è temporaneo. se înregistrează o anomalie a sistemului de evacuare a
Dopo 12 minuti l’apparecchio inizia la procedura gazelor de ardere.
di accensione; se le condizioni sono ritornate alla Dupã 12 minute se reia procedura de aprindere:
normalità prosegue nel funzionamento in caso contrario dacă s-au restabilit condițiile de funcționare, aparatul
l’apparecchio si blocca. pornește; în caz contrar, ea se blochează.
ATTENZIONE!! ATENȚIE
n caso di malfunzionamento o di interventi ripetuti, În caz de funcționare necorespunzătoare sau de
è necessario: intervenții repetate este necesar sa :
- spegnere l’apparecchio, - Opriți alimentarea,
- chiudere il rubinetto del gas, - Închideți robinetul de gaz,
- rimuovere le batterie - Scoateți bateriile
- contattare il Servizio Assistenza o un - Contactați centrul de service calificat pentru a
tecnico qualificato per rimediare al difetto di remedia evacuarea fumului si a verifica cauza
evacuazione dei fumi verifi cando la causa del defecțiuni.
malfunzionamento. În cazul lucrărilor de întreținere pe aparat folosiți
In caso di intervento di manutenzione sul numai piese originale urmarind cu atenție
dispositivo utilizzare solo ricambi originali instrucțiunile.
seguendo attentamente le relative istruzioni. Un astfel de dispozitiv nu ar trebui să mai
Tale dispositivo non deve mai essere messo fie pus in functiune,daca nu se pot remedia
fuori servizio in quanto ne risulterebbe defectele, deoarece aceasta ar pune în pericol
compromessa la sicurezza per l’utente. de siguranță utilizatorul.

Protezione antigelo Antigel (Anti-îngheţ)


Se l’apparecchio è installato in un luogo dove le Dacă aparatul este instalat într-un loc în care țevile sunt
tubazioni sono a rischio di gelo si consiglia di svuotarlo. supuse riscului de îngheț, se recomandă să-l goleasca.
Procedere come sotto indicato: Procedează după cum se arată mai jos:
- Portare la manopola in posizione OFF - Rotiți butonul în poziția OFF- Închideți robinetul de
- Chiudere il rubinetto di intercettazione del gas gaz
- Rimuovere le batterie - Scoateți bateriile
- Chiudere il rubinetto di entrata acqua fredda - Închideti robinetul de apă rece
- Aprire i rubinetti dell’acqua calda sanitaria fino a - Deschideți robinetele de apă caldă până la golirea
completo svuotamento dell’apparecchio e delle completa a aparatului și a tevilor.
tubazioni. Pentru a umple din nou sistemul deschideti robinetul de
Per riempire nuovamente l’apparecchio aprire il rubinetto intrare apa rece și robinetele de apă caldă pana curge
sull’entrata fredda ed aprire i rubinetti dell’acqua calda apa calda .
sanitaria fino a che esce acqua.

Cambio Gas Schimbare gaz


L’apparecchio può essere trasformato per uso da gas Centralele noastre sunt proiectate atât pentru
metano (G20) a Gas Liquido (G31) o viceversa a cura funcţionarea cu gaz metan , cât şi cu gaz GPL.
di un Tecnico Qualificato con l’utilizzo dell’apposito Kit. În cazul în care ar fi necesară transformarea, adresaţi-
vă unui tehnician autorizat al Centrului de Asistenţă
Manutenzione Tehnică. (vezi certificatul de garantie)
La manutenzione è essenziale per la sicurezza, il buon
funzionamento e la durata dell’ apparecchio. Întreţinere
Va effettuata in base a quanto previsto dalle norme Întreţinerea(verificarea, revizia) este obligatorie prin
vigenti. lege şi este esenţială pentru siguranţa, buna funcţionare
E’ consigliabile far eseguire annualmente, da un tecnico şi durata centralei.
qualificato, la manutenzione ordinaria. La fiecare 24 de luni este obligatorie efectuarea analizei
gazelor arse (combustiei) pentru a controla randamentul
şi emisiile de substanţe poluante.( conform PT-A1).
Toate aceste operaţiuni sunt înscrise în livretul
aparatului.

10
Istruzioni tecniche per l’installazione e la Instrucţiuni tehnice pentru instalare şi
manutenzione întreţinere
(riservato al tecnico qualificato) (rezervat tehnicienilor autorizati)

Generalità.................................................................. 12 Generalităţi................................................................ 12
Avvertenze per l’installatore....................................... 12 Recomandări (avertizări) pentru instalare.................. 12
Norme di sicurezza..................................................... 14 Norme de siguranţă.................................................... 14

Descrizione del prodotto......................................... 17 Descrierea produsului............................................. 17


Vista complessiva - Schema idraulico........................ 17 Vedere de Ansamblu - Schema hidraulică................. 17
Dimensioni.................................................................. 18 Dimensiuni.................................................................. 18
Distanze minime per l’installazione............................ 18 Distanţe minime pentru instalare................................ 18

Installazione.............................................................. 19 Instalare..................................................................... 19
Avvertenze prima dell’installazione............................ 19 Recomandări pentru prima instalare.......................... 19
Luogo di installazione................................................. 20 Locul de instalare....................................................... 20
Collegamento gas...................................................... 21 Racordarea la gaz...................................................... 21
Collegamento idraulico............................................... 21 Racordarea la reţeaua de apă (hidraulică)................. 21
Vista dei raccordi idraulici........................................... 21 Racorduri hidraulicei................................................... 21
Collegamento condotti scarico fumi........................... 22 Racordarea la coșul de fum....................................... 22
Schema elettrico......................................................... 23 Schema electrică........................................................ 23
Microinterruttori.......................................................... 24 Microîntrerupător........................................................ 24

Messa in funzione..................................................... 25 Punerea în funcţiune................................................ 25


Predisposizione al servizio......................................... 25 Pregătirea pentru punerea în funcţiune...................... 25
Alimentazione elettrica............................................... 25 Alimentare Electrică................................................... 25
Alimentazione gas...................................................... 25 Alimentare Gaz........................................................... 25
Riempimento circuito idraulico................................... 25 Umplerea instalaţiei cu apă........................................ 25
Prima accensione....................................................... 25 Prima pornire.............................................................. 25
Verifica delle regolazioni gas...................................... 26 Verificarea reglărilor pe partea de gaz....................... 26
Controllo della pressione di alimentazione................. 26 Controlul presiunii de alimentare................................ 26
Controllo della pressione massima e minima Controlul presiunii maxime si minime la arzator......... 26
al bruciatore............................................................... 26 Reglarea aprinderii lente............................................ 27
Controllo della pressione di lenta accensione............ 27 Adaptarea la alt tip de gaz.......................................... 28
Tabella riepilogativa gas............................................. 28 Tabel rezumativ transformare gas.............................. 28
Cambio gas................................................................ 28

Sistemi di protezione dell’apparecchio.................. 29 Sisteme de protecţie ale aparatului........................ 29


Arresto temporaneo per anomalie evacuazione fumi.29 Tabel de eroare.......................................................... 29
Tabella riepilogativa codici di errore........................... 30 Defi ciențe de evacuare a fumului.............................. 30

Manutenzione............................................................ 31 întreţinere.................................................................. 31
Istruzioni per l’apertura della mantellatura Instrucţiuni pentru deschiderea carcasei şi controlarea
ed ispezione dell’interno.......................................... 31 interiorului centralei.................................................... 31
Note generali.............................................................. 31 Note generale............................................................. 31
Prova di funzionamento.............................................. 32 Proba de funcţionare.................................................. 32
Procedura di svuotamento dell’apparecchio.............. 32 Operaţiuni de golire.................................................... 32
Istruzioni per l’utente.................................................. 32 Informaţii pentru utilizator........................................... 32
Smaltimento e riciclaggio dell’apaprecchio................ 33 Eliminarea si reciclarea aparatului............................. 33
Targhetta caratteristiche............................................. 33 Placa de timbru caracteristici..................................... 33

Dati tecnici................................................................ 34 Date tehnice.............................................................. 34


generalità generalităţi

Avvertenze per l’installatore Recomandări (avertizări) pentru instalare


L’installazione e la prima accensione Instalaţia şi prima punere în funcţiune
dell’apparecchio devono essere effettuate (prima pornire) a aparatului trebuie să fie
da personale qualificato in conformità alle efectuate numai de către personal calificat în
normative nazionali di installazione in vigore e conformitate cu normele naţionale de instalare
ad eventuali prescrizioni delle autorità locali e in vigoare şi cu eventualele dispoziţii ale
di enti preposti alla salute pubblica. autorităţilor locale şi ale instituţiilor de sănătate
publică.
Questo apparecchio serve a produrre acqua calda per Acest aparat este destinat producerii apei calde pentru
uso domestico. uz casnic.
Deve essere allacciato a una rete di distribuzione Trebuie să fie racordat la reţeaua de distribuire apă
di acqua calda sanitaria compatibilmente alle sue caldă menajeră compatibile cu capacităţile şi puterile
prestazioni ed alla sua potenza. sale.

È vietata l’utilizzazione per scopi diversi da quanto Este interzisă folosirea în scopuri diferite de cele
specificato. Il costruttore non è considerato responsabile specificate. Constructorul nu este responsabil
per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed pentru eventualele defecţiuni apărute din cauza
irragionevoli o da un mancato rispetto delle istruzioni folosirii improprii, greşite şi neadecvate sau pentru
riportate sul presente libretto. nerespectarea instrucţiunilor din prezentul manual.

L’installazione, la manutenzione e qualsiasi altro Instalaţia, întreţinerea (revizia) şi orice altă intervenţie
intervento, che richiede l’utilizzo di componenti e trebuie să fie efectuate în conformitate cu normele în
accessori in cui vi è contatto con la acqua potabile, vigoare şi conform instrucţiunilor furnizate de către
devono essere effettuati nel rispetto delle norme vigenti constructor.
e delle indicazioni fornite dal costruttore. O instalare greşită poate provoca daune persoanelor,
Un’errata installazione può causare danni a persone, animalelor şi lucrurilor şi pentru care firma constructoare
animali e cose per i quali l’azienda costruttrice non è nu este responsabilă.
responsabile. Aparatul este furnizat într-un ambalaj de carton, după
L’apparecchio viene fornito in un imballo di cartone, ce aţi scos ambalajul verificaţi integritatea aparatului şi
dopo aver tolto l’imballo assicurarsi dell’integrità e della asiguraţi-vă că elementele furnizate sunt complete. În
completezza della fornitura. In caso di non rispondenza cazul unor neconformităţi adresaţi-vă furnizorului.
rivolgersi al fornitore. Elementele de ambalaj (benzile de plastic, saci de
Gli elementi di imballaggio (graffe, sacchetti in plastica, plastic, polistiren expandat, etc.) nu trebuie să fie lăsate
polistirolo espanso, ecc.) non devono essere lasciati la îndemâna copiilor, deoarece sunt surse de pericole.
alla portata dei bambini in quanto fonti di pericolo.
În cazul defecţiunilor şi /sau unei proaste funcţionări
In caso di guasto e/o cattivo funzionamento spegnere opriţi aparatul, închideţi robinetul de gaz, scoateti
l’apparecchio, chiudere il rubinetto del gas, rimuovere bateriile şi nu încercaţi să îl reparaţi singur, adresaţi-vă
le batterie e non tentare di ripararlo ma rivolgersi a personalului calificat.
personale qualificato.
Prima di ogni intervento di manutenzione/riparazione Înainte de orice întreținere / reparații în aparat, este
nell’apparecchio è necessario: necesar sa :
- ruotare la manopola in posizione “OFF” - Rotiți butonul în poziția “OFF”
- chiudere il rubinetto del gas - Închideți robinetul de gaz
- rimuovere le batterie. - Scoateți bateriile.

Eventuali riparazioni, effettuate utilizzando Eventualele reparaţii efectuate, folosind exclusiv piese
esclusivamente ricambi originali, devono essere de schimb originale, trebuie să fie executate doar de
eseguite solamente da tecnici qualificati. Il mancato tehnicieni calificaţi. Nerespectarea indicaţiilor de mai
rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza sus poate compromite siguranţa aparatului şi pentru
dell’apparecchio e fa decadere ogni responsabilità del aceasta constructorul nu este responsabil.
costruttore.
Nel caso di lavori o manutenzioni di strutture poste nelle În cazul lucrărilor sau reviziilor structurilor aşezate în
vicinanze dei condotti o dei dispositivi di scarico dei fumi apropierea conductelor sau dispozitivelor de evacuare
e loro accessori, mettere fuori servizio l’apparecchio gaze arse şi a accesoriilor lor, scoateţi aparatul din
chiudendo il rubinetto del gas e rimuovendo le batterie. funcţiune închizând robinetul de gaz si scotand bateriile.

12
generalità generalităţi

A lavori ultimati far verificare l’efficienza dei condotti e La terminarea lucrărilor puneţi personalul calificat să
dei dispositivi da personale tecnico qualificato. verifice eficienţa conductelor sau dispozitivelor.

Per la pulizia delle parti esterne spegnere l’apparecchio Pentru curăţarea componentelor externe, spegnere
e rimuovere le batterie. l’apparecchio e rimuovere le batterie.
Effettuare la pulizia con un panno umido imbevuto di Curăţaţi cu o cârpă umezită cu apă şi săpun.
acqua saponata. Nu folosiţi detergenţi agresivi, insecticide sau produse
Non utilizzare detersivi aggressivi, insetticidi o toxice. Respectarea normelor în vigoare permite o
prodotti tossici. Il rispetto delle norme vigenti permette funcţionare sigură, ecologică şi o economie de energie.
un funzionamento sicuro, ecologico e a risparmio În cazul folosirii unui kit sau unui opţional trebuie să fie
energetico. folosite cele originale.
Nel caso di uso di kit od optional si dovranno utilizzare
solo quelli originali.

ATTENZIONE!! ATENȚIE!!
L’acqua a temperatura superiore ai 50°C Apa la o temperatură de peste 50 °C provoacă
provoca gravi ustioni. arsuri grave.Verificati intotdeauna temperatura
Verificare sempre la temperatura dell’acqua apei înainte de orice utilizare.
prima di qualsiasi utilizzo.
ATENȚIE!!
ATTENZIONE!! DETECTORUL DE FUM NU TREBUIE
IL SENSORE FUMI NON DEVE MAI ESSERE MODIFICAT SAU SCOS DIN FUNCȚIUNE
MODIFICATO O MESSO FUORI SERVIZIO PENTRU A NU COMPROMITE FUNCTIONAREA
PER NON COMPROMETTERE IL BUON CORECTA A APARATULUI.EVENTUALELE
FUNZIONAMENTO DELL’APPARECCHIO. CADERI DE TIRAJ POT PROVOCA REFLUXUL
EVENTUALI CATTIVE CONDIZIONI DI GAZELOR ARSE IN INCAPERE.RISC DE
TIRAGGIO POSSONO PROVOCARE INTOXICARE CU MONOXID DE CARBON .
IL RIFLUSSO DI GAS COMBUSTI
NELL’AMBIENTE DI INSTALLAZIONE.
ATENȚIE
PERICOLO DI INTOSSICAZIONE DA
APARATUL POATE FI UTILIZAT NUMAI CU
MONOSSIDO DI CARBONIO.
PREZENȚA APEI ÎN SCHIMBĂTORUL DE
CĂLDURĂ.
ATTENZIONE!!
L’APPARECCHIO PUÒ ESSERE UTILIZZATO
SOLO CON PRESENZA DI ACQUA NELLO
SCAMBIATORE

13
generalità generalităţi

Norme di sicurezza Norme de siguranţă

Legenda simboli: Legendă simboluri:


Il mancato rispetto dell’avvertenza Nerespectarea indicaţiilor de avertizare
comporta rischio di lesioni, in determinate prezintă riscul provocării de leziuni, în
circostanze anche mortali, per le persone anumite circumstanţe chiar mortale,
Il mancato rispetto dell’avvertenza pentru persoane.
comporta rischio di danneggiamenti, in Nerespectarea indicaţiilor de avertizare
determinate circostanze anche gravi, per prezintă riscul provocării daunelor, în
oggetti, piante o animali anumite circumstanţe chiar foarte grave,
pentru obiecte, plante şi animale.
Installare l’apparecchio su parete solida, non
soggetta a vibrazioni.. Instalaţi aparatul pe un perete solid, nesupus
Rumorosità durante il funzionamento. vibraţiilor.
Non danneggiare, nel forare la parete, Zgomot în timpul funcţionării
cavi elettrici o tubazioni preesistenti.
Nu deterioraţi, atunci când găuriţi peretele,
Folgorazione per contatto con conduttori
cablurile electrice sau tuburile (conductele)
sotto tensione. Esplosioni, incendi o
existente
intossicazioni per perdita gas dalle tubazioni
Electrocutare la contactul cu conductorii sub
danneggiate.
tensiune. Explozii, incendii sau intoxicaţii
Danneggiamento impianti preesistenti.
din cauza pierderilor de gaz prin conductele
Allagamenti per perdita acqua dalle tubazioni
deteriorate.
danneggiate.
Deteriorarea instalaţiilor deja existente.
Eseguire i collegamenti elettrici con
Inundaţii din cauza pierderilor de apă prin
conduttori di sezione adeguata.
conductele deteriorate.
Incendio per surriscaldamento dovuto al
Efectuaţi conectările electrice cu conductori
passaggio di corrente elettrica in cavi
cu secţiune adecvată.
sottodimensionati.
Incendiu prin supraîncălzire din cauza
Proteggere tubi e cavi di collegamento in
trecerii curentului electric în cabluri
modo da evitare il loro danneggiamento.
subdimensionate.
Folgorazione per contatto con conduttori
Protejaţi tuburile şi cablurile de conectare
sotto tensione. Esplosioni, incendi o
astfel încât să evitaţi deteriorarea lor.
intossicazioni per perdita gas dalle tubazioni
Electrocutare la contactul cu conductorii sub
danneggiate.
tensiune. Explozii, incendii sau intoxicaţii
Allagamenti per perdita acqua dalle tubazioni
din cauza pierderilor de gaz prin conductele
danneggiate.
deteriorate.
Assicurarsi che l’ambiente di installazione
Inundaţii din cauza pierderilor de apă prin
e gli impianti a cui deve connettersi
conductele deteriorate.
l’apparecchiatura siano conformi alle
Asiguraţi-vă că mediul de instalare şi
normative vigenti.
instalaţiile la care trebuie să se conecteze
Folgorazione per contatto con conduttori
aparatul sunt în conformitate cu normele în
sotto tensione incorrettamente installati.
vigoare.
Danneggiamento dell’apparecchio per
Electrocutare la contactul cu conductorii sub
condizioni di funzionamento improprie.
tensiune, incorect instalaţi.
Adoperare utensili ed attrezzature
Deteriorarea aparatului din cauza condiţiilor
manuali adeguati all’uso (in particolare
improprii de funcţionare.
assicurarsi che l’utensile non sia deteriorato
Folosiţi ustensile şi aparaturi manuale
e che il manico sia integro e correttamente
adecvate uzului (în mod special asiguraţi-vă
fissato), utilizzarli correttamente, assicurarli
că ustensila nu s-a deteriorat şi că mânerul
da eventuale caduta dall’alto, riporli dopo
este întreg şi corect fixat), utilizaţi-le în mod
l’uso.
corect, asiguraţi-vă că nu vor cădea de la

14
generalità generalităţi

Lesioni personali per proiezione di schegge înălţime, după utilizare puneţi-le la locul lor.
o frammenti, inalazione polveri, urti, tagli, Leziuni din cauza proiectărilor de schije sau
punture, abrasioni, rumore, vibrazioni. de fragmente, inhalare praf, lovituri, tăieri,
Danneggiamento dell’apparecchio o di înţepături, zgârieturi.
oggetti circostanti per proiezione di schegge, Deteriorarea aparatului sau obiectelor din
colpi, incisioni. jurul acestuia din cauza proiectării schijelor,
Assicurarsi che le scale portatili siano loviturilor, tăieturilor.
stabilmente appoggiate, che siano Asiguraţi-vă că scările portabile sunt bine
appropriatamente resistenti, che i gradini sprijinite (sunt stabile), că sunt rezistente, că
siano integri e non scivolosi, che non vengano treptele sunt întregi şi nu sunt alunecoase, că
spostate con qualcuno sopra, che qualcuno nu vor fi mutate cu cineva pe ele, că cineva le
vigili. supraveghează.
Lesioni personali per la caduta dall’alto o per Leziuni din cauza căderilor de la înălţime sau
cesoiamento (scale doppie). din cauza tăieturilor (scări duble).
Assicurarsi che le scale a castello Asiguraţi-vă că scările castel sunt bine
siano stabilmente appoggiate, che siano sprijinite (sunt stabile), că sunt rezistente, că
appropriatamente resistenti, che i gradini treptele sunt întregi şi nu sunt alunecoase, că
siano integri e non scivolosi, che abbiano au balustrade de-a lungul rampei şi parapete
mancorrenti lungo la rampa e parapetti sul pe platformă.
pianerottolo. Leziuni din cauza căderilor de la înălţime.
Lesioni personali per la caduta dall’alto. Asiguraţi-vă că în cazul efectuării
Assicurarsi, durante i lavori eseguiti in lucrărilor la o anumită înălţime (în general,
quota (in genere con dislivello superiore a due mai mult de doi metri peste nivel) au fost
metri), che siano adottati parapetti perimetrali prevăzute bare de susţinere (parapete) în zona
nella zona di lavoro o imbragature individuali de lucru sau centuri de siguranţă individuale
atti a prevenire la caduta, che lo spazio apte să prevină căderea, că în spaţiul parcurs
percorso durante l’eventuale caduta sia libero la o eventuală cădere nu există obstacole
da ostacoli pericolosi, che l’eventuale impatto periculoase, că eventual impact va fi atenuat
sia attutito da superfici di arresto semirigide de suprafeţe de oprire semirigide sau
o deformabili. deformabile.
Lesioni personali per la caduta dall’alto. Leziuni din cauza căderilor de la înălţime.
Assicurarsi che il luogo di lavoro abbia Asiguraţi-vă că locul de muncă dispune
adeguate condizioni igienico sanitarie in de condiţii igienice şi sanitare adecvate în
riferimento all’illuminazione, all’aerazione, ceea ce priveşte iluminatul, ventilarea,
alla solidità. soliditatea.
Lesioni personali per urti, inciampi, ecc. Leziuni provocate de loviri, împiedicări etc.
Proteggere con adeguato materiale Protejaţi aparatul şi zonele din apropierea
l’apparecchio e le aree in prossimità del luogo locului de muncă cu material adecvat.
di lavoro. Deteriorarea aparatului sau obiectelor din
Danneggiamento dell’apparecchio o di jurul acestuia din cauza proiectării schijelor,
oggetti circostanti per proiezione di schegge, loviturilor, tăieturilor.
colpi, incisioni. Manevraţi aparatul cu protecţiile adecvate, cu
Movimentare l’apparecchio con le dovute grijă şi precauţie maximă.
protezioni e con la dovuta cautela. Deteriorarea aparatului sau obiectelor din
Danneggiamento dell’apparecchio o di jurul acestuia din cauza loviturilor, tăieturilor,
oggetti circostanti per urti, colpi, incisioni, zdrobirilor.
schiacciamento. În timpul lucrărilor dotaţi-vă cu echipamentul
individual de protecţie adecvat.
Leziuni din cauza proiectărilor de schije sau
de fragmente, inhalare praf, lovituri, tăieri,
înţepături, zgârieturi, zgomot, vibraţii.

15
generalità generalităţi

Indossare, durante le lavorazioni, gli Organizaţi dezmembrarea materialului şi


indumenti e gli equipaggiamenti protettivi aparaturilor astfel încât manevrarea acestora
individuali. să fie uşoară şi sigură, evitând grămezile care
Lesioni personali per folgorazione, proiezione pot provoca căderi sau prăbuşiri.
di schegge o frammenti, inalazioni polveri, Deteriorarea aparatului sau obiectelor din
urti, tagli, punture, abrasioni, rumore, vibrazioni. jurul acestuia din cauza loviturilor, tăieturilor,
Organizzare la dislocazione del materiale e zdrobirilor.
delle attrezzature in modo da rendere agevole Operaţiunile în interiorul aparatului trebuie să
e sicura la movimentazione, evitando cataste fie efectuate cu maximă precauţie astfel încât
che possano essere soggette a cedimenti o să se evite contactele bruşte cu părţile
crolli. ascuţite.
Danneggiamento dell’apparecchio o di Leziuni din cauza tăierilor, înţepăturilor,
oggetti circostanti per urti, colpi, incisioni, zgârieturilor.
schiacciamento. Faceţi operabile toate funcţiile de siguranţă
Le operazioni all’interno dell’apparecchio şi control pe care le necesită o intervenţie
devono essere eseguite con la cautela la aparat şi, înainte de punerea în funcţiune,
necessaria ad evitare bruschi contatti con asiguraţi-vă că ele funcţionează corect.
parti acuminate. Explozii, incendii sau intoxicaţii din cauza
Lesioni personali per tagli, punture, abrasioni. scurgerilor de gaz sau din cauza unei
Ripristinare tutte le funzioni di sicurezza evacuări a fumului necorespunzătoare.
e controllo interessate da un intervento Deteriorarea sau blocarea aparatului din
sull’apparecchio ed accertarne la funzionalità cauza funcţionării necontrolate.
prima della rimessa in servizio. Goliţi componentele care ar putea conţine apă
Esplosioni, incendi o intossicazioni per caldă, activând evacuările respective,
perdita gas o per incorretto scarico fumi. înainte de manevrarea lor.
Danneggiamento o blocco dell’apparecchio Leziuni din cauza arsurilor.
per funzionamento fuori controllo. Efectuaţi îndepărtarea depunerilor de calcar
Svuotare i componenti che potrebbero de pe componente respectând specificaţiile
contenere acqua calda, attivando eventuali din fişa de siguranţă a produsului utilizat; în
sfiati, prima della loro manipolazione. plus aerisiţi încăperea, folosiţi echipament
Lesioni personali per ustioni. de protecţie adecvat şi evitaţi amestecarea
Effettuare la disincrostazione da calcare di cu produse diverse, protejând aparatul şi
componenti attenendosi a quanto specificato obiectele din jur.
nella scheda di sicurezza del prodotto usato, Leziuni din cauza contactului pielii şi ochilor
aerando l’ambiente, indossando indumenti cu substanţe acide, inhalare sau ingestie de
protettivi, evitando miscelazioni di prodotti agenţi chimici nocivi.
diversi, proteggendo l’apparecchio e gli Deteriorarea aparatului sau obiectelor din
oggetti circostanti. jurul lui din cauza coroziunii la substanţe acide.
Lesioni personali per contatto di pelle o occhi În cazul în care se simte miros de ars sau
con sostanze acide, inalazione o ingestione se vede fum ieşind din aparat, întrerupeţi
di agenti chimici nocivi. alimentarea electrică, deschideţi ferestrele şi
Danneggiamento dell’apparecchio o di oggetti anunţaţi tehnicianul.
circostanti per corrosione da sostanze acide. Leziuni personale datorate arsurilor, inhalării
Nel caso si avverta odore di bruciato o si de fum, intoxicaţiilor.
veda del fumo fuoriuscire dall’apparecchio,
togliere l’alimentazione elettrica, aprire le
finestre ed avvisare il tecnico.
Lesioni personali per ustioni, inalazione fumi,
intossicazione.

16
descrizione del prodotto descrierea de comenzi

Vista complessiva - schema idraulico Vedere de Ansamblu - Schema hidraulică

2 1

14
6

3 13

4
13
7
16
4
9
5 11
15

10

6 7 8 9

A B C

Legenda: Legenda:
1. Sensore fumi 1. Sonda de fum
2. Cappa fumi 2. Colector de fum
3. Scambiatore di calore 3. Schimbator
4. Bruciatore 4. Arzator
5. Collettore gas 5. Rampa gazs
6. Termostato di sovratemperatura 6. Termostat supratemperatură
7. Valvola gas 7. Valva gaz
8. Scatola scheda elettronica 8. Cutie placa electronica
9. Sensore di portata acqua 9. Senzor de debit
10. Scheda accensione 10. Placa electronica aprindere
11. Manopola ON/OFF e regolazione temperatura 11. Buton on/off si de reglare a temperaturii
13. Elettrodo accensione e rilevazione fiamma 13. Electrod de aprindere si relevare flacara
14. Telaio monoblocco 14. Cadru metalic
15. Filtro entrata acqua fredda 15. Filtru intrare apa rece
16. Sonda acqua calda sanitaria 16. Sonda apa calda

17
descrizione del prodotto descrierea de comenzi

Dimensioni Dimensiuni

a
A A
Legenda: B C C Legenda:

m
l
A = Uscita acqua calda b A = Lesire apa calda

k
c B
B = Ingresso gas d f B = Intrare gaz
e g
C = Entrata acqua fredda C = Intrare apa rece
h
i
j

Peso
Modello Greutate
Ø a b c d e f g h i j k l m
Model lordo netto
brut net
11 litri 113 40,8 117 234,1 310 25,8 3 11,0 9,6
580 47,8 58,8 97 210,8 225,2 23,3
14 litri 132 72 147,8 264,6 370 22,8 0 12,4 11,0

Distanze minime per l’installazione Distanţe minime pentru instalare


Per permettere un agevole svolgimento delle operazioni Pentru a permite o desfăşurare uşoară a operaţiunilor
di manutenzione dell’apparecchio è necessario de întreţinere (revizie) la aparat, este necesar să se
rispettare un’adeguata distanza nell’installazione. respecte distanţele minime indicate în schemă.
Posizionare l’apparecchio secondo le regole della Aşezaţi aparat în conformitate cu regulile tehnice,
buona tecnica utilizzando una livella a bolla. folosind o nivelă cu bulă.

18
installazione instalare

Avvertenze prima dell’installazione Recomandări pentru prima instalare


L’apparecchio serve a riscaldare l’acqua ad una temperatura Aparatul serveşte pentru încălzirea apei la o temperatură mai
inferiore a quella di ebollizione. mică decât temperatura de fierbere.
Esso deve essere allacciato ad una rete di acqua sanitaria Acesta trebuie să fie racordat la o reţea de apă menajeră,
dimensionata in base alle sue prestazione ed alla sua potenza. ambele dimensionate în conformitate cu prestaţiile şi cu
Prima di collegare l’apparecchio è necessario: puterea centralei.
- effettuare un lavaggio accurato delle tubazioni degli Înainte de a racorda centrala este necesar:
impianti per rimuovere eventuali residui di filettature, - să efectuaţi o spălare atentă a conductelor instalaţiilor
saldature o sporcizie che possano compromettere il corretto pentru a îndepărta eventualele reziduuri de la filetare,
funzionamento dell’apparecchio; de la sudură sau murdăriile care pot compromite corecta
- verificare la predisposizione dell’apparecchio per il funcţionare a centralei;
funzionamento con il tipo di gas disponibile (leggere - să verificaţi pregătirea (dotarea) centralei pentru
quanto riportato sull’etichetta dell’imballo e sulla targhetta funcţionarea cu tipul de gaz disponibil (citiţi cele prezen-
caratteristiche); tate pe eticheta ambalajului şi pe placa de timbru cu car-
- controllare che la canna fumaria non presenti strozzature e acteristicile centralei);
non vi siano collegati scarichi di altri apparecchi, salvo che - să verificaţi ca nu cumva coşul de evacuare gaze arse
questa sia stata realizzata per servire più utenze secondo (fum) să fie întrerupt (gâtuit) şi ca nu cumva să fie racor-
quanto previsto dalle Norme vigenti; date şi alte evacuări de la alte aparate, cu excepţia cazului
- controllare che, nel caso di raccordo su canne fumarie în care acest lucru s-a realizat pentru a servi mai mulţi
preesistenti, queste siano state perfettamente pulite e non utilizatori conform celor prevăzute de Normele în vigoare;
presentino scorie, in quanto l’eventuale distacco delle stesse - să verificaţi, în cazul racordării la coşuri de fum deja exis-
potrebbe ostruire il passaggio dei fumi, causando situazioni tente, dacă acestea sunt perfect curăţate şi să nu prezinte
di pericolo; resturi de zgură, deoarece eventuala desprindere a aces-
- controllare che, nel caso di raccordo su canne fumarie non tora ar putea obstrucţiona trecerea gazelor arse (fumului)
idonee, queste siano state intubate; determinând situaţii periculoase;
- in presenza di acque con durezza particolarmente elevata, - să verificaţi, în cazul racordării la coşuri de fum neadec-
si avrà rischio di accumulo di calcare con conseguente vate, dacă acestea au fost intubate;
diminuzione di efficienza dei componenti dell’apparecchio. - în prezenţa apelor cu o duritate foarte ridicată, va exista
riscul de acumulare de calcar având ca şi consecinţă di-
minuarea eficienţei componentelor centralei.
Gli apparecchi tipo B sono apparecchi a camera
aperta previsti per essere collegati ad un condotto di
La aparatele de tip B11bs (aparate cu camerã deschisã
evacuazione dei prodotti della combustione verso
prevãzute pentru a fi racordate la un coș de fum exterior
l’esterno del locale; l’aria comburente è prelevata
încãperii; aerul necesar combustiei este preluat direct
direttamente nell’ambiente in cui la caldaia è installata.
din încãperea unde este montat cazanul) evacuarea fu-
Lo scarico dei fumi è a tiraggio naturale.
mului se realizeazã prin tiraj natural.
QUESTO TIPO DI APPARECCHIO NON PUÒ
ACEST TIP DE CAZAN NU POATE FI INSTALAT ÎN-
ESSERE INSTALLATO IN UN LOCALE CHE NON
TRO ÎNCÃPERE CARE NU ESTE VENTILATÃ CORE-
RISPONDE ALLE APPROPRIATE PRESCRIZIONI DI
SPUNZÃTOR.
VENTILAZIONE.
Cazanul trebuie instalat pe un perete întreg și fix, astfel
Per non compromettere il regolare funzionamento
încât sã nu permitã accesul la pãrțile electrice sub ten-
dell’apparecchio il luogo di installazione deve essere
siune prin intermediul deschiderii posterioare a cadrului
idoneo in relazione al valore della temperatura limite
de fixare.
di funzionamento ed essere protetto in modo tale che
Pentru a nu compromite funcționarea normalã a
l’apparecchio non entri direttamente in contatto con gli
aparatului, ambientul în care este instalat aparatul tre-
agenti atmosferici.
buie sã corespundã din punct de vedere al temperatu-
L’apparecchio è progettato per l’installazione a parete
rilor limitã de funcționare și trebuie sã fie protejat de
e deve essere installato su una parete idonea a
agenșii atmosferici.
sostenerne il peso.
Aparatul este conceput pentru montare pe perete și
Nella creazione di un vano tecnico si impone il rispetto
trebuie să fie instalat pe un perete adecvat care sa
di distanze minime che garantiscano l’accessibilità alle
suporte greutatea acestuia.
parti interne dell’apparecchio.
Pentru realizarea unui spaþiu tehnic este necesarã re-
spectarea distanțelor minime ce garanteazã accesibili-
tatea la pãrțile interne ale cazanului.

19
installazione instalare

ATTENZIONE!! ATENŢIE!!
NESSUN OGGETTO INFIAMMABILE DEVE ÎN APROPIEREA CENTRALEI NU TREBUIE SĂ
TROVARSI NELLE VICINANZE DELLA EXISTE OBIECTE INFLAMABILE.
DELL’APPARECCHIO. ASIGURAŢI-VĂ CĂ AMBIENTUL DE
ASSICURARSI CHE L’AMBIENTE DI INSTALARE ŞI INSTALAŢIILE LA CARE
INSTALLAZIONE E GLI IMPIANTI A CUI DEVE TREBUIE SĂ FIE RACORDAT APARATUL
CONNETTERSI L’APPARECCHIO SIANO SUNT ÎN CONFORMITATE CU NORMELE ÎN
CONFORMI ALLE NORMATIVE VIGENTI. VIGOARE.
SE NEL LOCALE DI INSTALLAZIONE SONO DACĂ ÎN ÎNCĂPEREA DE INSTALARE ESTE
PRESENTI POLVERI E/O VAPORI AGGRESSIVI, PRAF ŞI/SAU SUNT VAPORI AGRESIVI,
L’APPARECCHIO DEVE FUNZIONARE APARATUL TREBUIE SĂ FUNCŢIONEZE ÎN
INDIPENDENTEMENTE DALL’ARIA DEL MOD INDEPENDENT FAŢĂ DE AERUL DIN
LOCALE. ÎNCĂPERE.

ATTENZIONE!! ATENŢIE!!
L’INSTALLAZIONE, LA PRIMA ACCENSIONE, INSTALAREA ŞI PRIMA APRINDERE
LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE (PORNIRE) ALE APARATUL TREBUIE SĂ
DELL’APPARECCHIO, DEVONO ESSERE FIE EFECTUATE DE CĂTRE PERSONALUL
EFFETTUATE DA PERSONALE QUALIFICATO CALIFICAT ÎN CONFORMITATE CU NORMELE
IN CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE NAŢIONALE DE INSTALARE, ÎN VIGOARE
NAZIONALI DI INSTALLAZIONE IN VIGORE ŞI CONFORM EVENTUALELOR PREVEDERI
E AD EVENTUALI PRESCRIZIONI DELLE ALE AUTORITĂŢILOR LOCALE ŞI ALE
AUTORITÀ LOCALI E DI ENTI PREPOSTI ALLA INSTITUŢIILOR DE SĂNĂTATE PUBLICĂ.
SALUTE PUBBLICA.

Luogo di installazione Locul de instalare


Nella scelta del luogo di installazione dell’apparecchio Alegerea locului de instalare a dispozitivului trebuie sa
rispettare le disposizioni delle Norme in vigore. fie în conformitate cu prevederile si reglementările în
vigoare.
L’apparecchio deve essere installato in POSIZIONE
PERFETTAMENTE VERTICALE. Aparatul trebuie să fie instalat în POZITIE
VERTICALA PERFECTA.
L’apparecchio non può essere installato nelle
vicinanze di una fonte di calore. Aparatul nu poate fi instalat în apropierea unei
Non installare l’apparecchio in ambienti dove la surse de căldură.Nu instalați aparatul in locuri în
temperatura possa scendere fino a 0°C. care temperatura poate scadea la 0 ° C.

Per installazioni all’interno di mobili, considerare Pentru instalare în interiorul mobilierului,


che la temperatura massima del mantello considerăm că temperatura maximă a mantalei
dell’apparecchio è inferiore a 85°C e che vengano aparatului este mai mică de 85 ° C și trebuie
rispettate le distanze minime necessarie per la respectate distanțele minime necesare pentru
manutenzione. întreținere.

20
installazione instalare

Collegamento gas Racordarea la gaz


L’apparecchio è stato progettato per utilizzare gas Aparatul a fost proiectat pentru a utiliza gaze ce aparţin
appartenenti alle categorie come riportato sulla categoriilor prezentate în următorul tabel:
seguente tabella
Naţiunea Modelul Categoria
NAZIONE MODELLO CATEGORIA FAST EVO X ONT 11 EU
RO II2H3B/P
FAST EVO X ONT 11 EU FAST EVO X ONT 14 EU
IT II2H3+
FAST EVO X ONT 14 EU
Asiguraţi-vă cu ajutorul plăcii de timbru aşezate pe
Accertarsi tramite le targhette poste sull’imballo e ambalaj şi pe aparat, că acesta este destinat ţării în care
sull’apparecchio che sia destinato al paese in cui dovrà va trebui să fie instalat, că, de asemenea, categoria de
essere installato, che la categoria gas per la quale gaz pentru care aparatul a fost proiectat corespunde
l’apparecchio è stato progettato corrisponda ad una uneia dintre categoriile admise de ţara de destinaţie.
delle categorie ammesse dal paese di destinazione. Conductele de racordare gaz trebuie să fie realizate
La tubazione di adduzione del gas deve essere şi dimensionate conform celor prevăzute de Normele
realizzata e dimensionata secondo quanto prescritto specifice şi în baza puterii maxime a aparatului;
dalle Norme specifiche ed in base alla potenza massima asiguraţi-vă şi de corecta dimensionare şi de racordarea
dell’apparecchio, assicurarsi anche del corretto robinetului de interceptare.
dimensionamento ed allacciamento del rubinetto di Înainte de instalare se recomandă o curăţare atentă
intercettazione. a conductelor de gaz pentru a îndepărta eventualele
Prima dell’installazione si consiglia un’accurata pulizia reziduuri care ar putea compromite funcţionarea
delle tubazioni del gas per rimuovere eventuali residui aparatului.
che potrebbero compromettere il funzionamento Este necesar să se verifice dacă gazul distribuit
dell’apparecchio. corespunde gazului pentru care a fost prevazut aparatul
E’ necessario verificare che il gas distribuito corrisponda (a se vedea placa de timbru de pe aparat).
a quello per cui è stato predisposto l’apparecchio(vedi În plus, este important să se verifice dacă presiunea
targa dati). gazului (metan sau GPL) ce urmează a fi utilizat pentru
E’ inoltre importante verificare la pressione del alimentarea aparatului, in cazul in care este insuficientă,
gas (metano o GPL) che si andrà ad utilizzare ar putea duce la reducerea puterii generatorului cu
per l’alimentazione dell’apparecchio, in quanto se consecinţe neplăcute asupra utilizatorului.
insufficiente può ridurre la potenza del generatore con
disagi per l’utente.
Racordarea la reţeaua de apă (hidraulică)
Collegamento idraulico În figură sunt reprezentate racordurile pentru racordarea
In figura sono rappresentati i raccordi per l’allacciamento centralei la reţeaua de apă (hidraulică) şi la instalaţia de
idraulico e gas. gaz.
Verificare che la pressione massima della rete idrica Fiţi atenţi ca presiunea maximă a reţelei de apă să
non superi i 10 bar; in caso contrario è necessario nu depăşească 10 bar, în caz contrar este necesară
installare un riduttore di pressione. instalarea unui reductor de presiune.
Verificare che la pressione minima non sia inferiore a Verificati ca presiunea minma sa nu fie mai mica de 0,2
0,2 mbar. mbar.

Vista raccordi idraulici Racorduri hidraulice

Legenda: Legenda:
A. Uscita acqua calda A. Iesire apa calda 1/2”
sanitaria 1/2” A B C B. Intrare gaz 1/2”
B. Ingresso Gas 1/2” C. Intrare apa rece 1/2”
C. Entrata fredda 1/2” G. Filtru intrare apa rece
G. Filtro entrata acqua fredda

21
installazione instalare

L’apparecchio è provvisto di un filtro “G” sull’ingresso Dispozitivul are o intrare cu filttru “G” pentru apă rece.
dell’acqua fredda. In caso di sporcizia nell’impianto În caz de mizerie in apa procedati periodic la curatirea
idrico provvedere periodicamente alla pulizia dello filtrului.
stesso.
IMPORTANTE!! IMPORTANT!
Non mettere in funzione l’apparecchio Nu folosiți aparatul fără filtru.
senza il filtro.
IMPORTANT!
IMPORTANTE!! Daca aparatul este instalat intr-o zona
Se l’apparecchio viene installato in zone cu apa dura (>200 mg/l) este necesar
con presenza di acqua dura ( >200 mg/l) è de a instala o instalatie de dedurizare a
necessario installare un addolcitore per apei pentru a limita cantitatea de calcar
limitare la precipitazione di calcare nello în schimbătorul de căldură.Garanția nu
scambiatore. acoperă daunele cauzate de calcar.
La garanzia non copre i danni causati dal
calcare.

Collegamento condotti scarico fumi Racordarea la coșul de fum


L’installazione dei condotti di scarico fumi deve essere Instalarea cosului de fum trebuie să fie efectuată în
effettuata in conformità alle normative vigenti ed alle conformitate cu reglementările în vigoare și instrucțiunile
istruzioni fornite dal costruttore. furnizate de producător.
Nel caso di installazione di tipo B il locale in cui La varianta instalației de tip B este necesar ca
l’apparecchio viene installato deve essere ventilato spațiul în care aparatul este instalat trebuie să fie
da una adeguata presa d’aria conforme alle norme aerisit prin aport de aer conform cu normativele in
vigenti. vigoare.
Nell’installazione di un sistema di scarico fare attenzione În instalarea unui sistem de evacuare trebuie să se
alle tenute per evitare infiltrazioni di fumi nel circuito acorde o atenție deosebita garniturilor pentru a preveni
aria. infaltrarea de fum în circuitul de aer.

Verificare la corretta evacuazione dei prodotti della Verificați evacuarea corectã a gazelor de ardere
combustione misurando il contenuto di CO2 alla mãsurând conținutul în CO2, la puterea termicã nominalã
portata termica nominale. Tale valore non deve essere a centralei. Aceastã valoare nu trebuie sã depãșeascã
superiore a quello riportato nella tabella Dati Tecnici. limita indicatã în tabela cu DATE TEHNICE.
Se il valore risultasse superiore, far verificare l’efficienza În caz contrar, controlați eficacitatea sistemului de
del sistema scarico fumi. Nel caso in cui non sia possibile evacuare. Dacã nu e posibil sã aduceți valoarea de CO2
riportare il valore del CO2 a quanto indicato in tabella la limitele admise (vezi DATE TEHNICE), nu puneți în
Dati Tecnici non mettere in funzione l’apparecchio. funcțiune centrala.

ATTENZIONE!! ATENȚIE!!
IL SENSORE FUMI NON DEVE MAI ESSERE DETECTORUL DE FUM NU TREBUIE
MODIFICATO O MESSO FUORI SERVIZIO MODIFICAT SAU SCOS DIN FUNCȚIUNE
PER NON COMPROMETTERE IL BUON PENTRU A NU COMPROMITE FUNCTIONAREA
FUNZIONAMENTO DELL’APPARECCHIO. CORECTA A APARATULUI.EVENTUALELE
EVENTUALI CATTIVE CONDIZIONI DI CADERI DE TIRAJ POT PROVOCA REFLUXUL
TIRAGGIO POSSONO PROVOCARE GAZELOR ARSE IN INCAPERE.RISC DE
IL RIFLUSSO DI GAS COMBUSTI INTOXICARE CU MONOXID DE CARBON .
NELL’AMBIENTE DI INSTALLAZIONE.
PERICOLO DI INTOSSICAZIONE DA
MONOSSIDO DI CARBONIO.

22
installazione instalare

Schema elettrico Schema electrică

1 2

10

giallo/galben - 15
6 arancio/portocaliu - 14
marrone / maro - 13
rosso/ roşu - 12
rosso/ roşu - 12
4
8 nero / negru - 10
arancio/portocaliu - 9
9 7 verde / verde - 8
bianco / alb - 7
nero / negru - 6
arancio/portocaliu - 5
verde / verde - 4
arancio/portocaliu - 3
5 rosso/ roşu - 2
nero / negru - 1

1: Elettrodo rilevazione fiamma 1: Electrod de relevare flacara (ionizare)


2: electrod aprindere 2: electrod aprindere
3: Valva gaz 3: Valva gaz
4: Sensore di portata acqua 4: Senzor de debit
5: Scheda principale 5: Placa electronica principala
6: Manopola On/OFF 6: Buton on/off si de reglare a temperaturii apeia
e regolazione temperatura 7: LED
7: LED 8: Sonda temperatura apa calda
8: Sonda temperatura apa calda 9: Termostat supratemperatură
9: Termostat supratemperatură apa e fum
apa e fum 10:Placa electronica de aprindere
10:Scheda accensione

23
installazione instalare

Microinterruttori Microintrerupatori
Posizionamento microinterruttori, vedi tabella sotto Pozitia microintrerupatorilor, vezi tabelul de mai jos
riportata.

MOD. GAS Numero microinterruttore / Numar intrerupatori


1 2 3 4 5 6 7 8
11 L
G20 ON OFF OFF ON
ON
FAST EVO X ONT

Regolazione alla
G30 ON Regolazione della OFF ON
massima potenza
Modalità Test potenza di lenta OFF ON OFF
Reglarea
Modul Test accensione
G31 puterii maxime
Reglarea puterii de
14 L OFF aprindere lentă
G20 OFF OFF OFF ON
Impostazione di
Regolazione alla
fabbrica OFF
G30 minima potenza ON OFF
setările din fabrică Impostazione di fabbrica
Reglarea OFF ON OFF
setările din fabrică
G31 puterii minime

OFF Jumper
1
Led ON DIP

2
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Vite regolazione massimo/minimo e lenta accensione 1. Surub de reglare maxim/minim si aprinderea lenta
2. Microinterruttori 2. Microintrerupatori

24
messa in funzione punerea în funcţiune

Predisposizione al servizio Pregătirea pentru punerea în funcţiune


Per garantire la sicurezza ed il corretto funzionamento Pentru a garanta siguranţa şi buna funcţionare a
dell’apparecchio la messa in funzione deve essere aparatului, punerea în funcţiune trebuie să fi e efectuată
eseguita da un tecnico qualificato in possesso dei de către un tehnician califi cat şi care să fi e autorizat de
requisiti di legge. lege, în acest sens.
Alla prima accensione è necessario eseguire un La prima pornire trebuie să efectuați o verificare a
controllo delle regolazioni gas. setărilor de gaz.

Alimentazione Elettrica Alimentarea Electrică


- Posizionare correttamente le batterie - Introduceti bateriile corect, respectand
nell’apposito vano rispettando la polaritatea.
polarità.

Riempimento circuito idraulico Umplerea instalaţiei cu apă


Procedere nel modo seguente: Procedaţi după cum urmează:
- aprire gradualmente il rubinetto posto sull’entrata fredda; - Deschideti treptat robinetul de la intrare apa rece;
- aprire un rubinetto dell’acqua calda sanitaria. - Deschideți un robinet de apă caldă.

Alimentazione Gas Alimentare Gaz


Procedere nel modo seguente: Procedaţi în următorul mod:
- verificare che il tipo di gas erogato corrisponda a quello - verificaţi dacă tipul de gaz furnizat corespunde cu cel indicat
indicato sulla targhetta dell’apparecchio pe placa de timbru a aparatului;
- aprire porte e finestre - deschideţi uşile şi ferestrele;
- evitare la presenza di scintille e fiamme libere - evitaţi apariţia scânteilor şi fl ăcărilor libere;
- verificare la tenuta dell’impianto del combustibile con - verificaţi etanşeitatea instalaţiei de combustibil cu robinetul
rubinetto di intercettazione chiuso e successivamente de interceptare al centralei pus pe închis şi ulterior deschis,
aperto con valvola del gas chiusa (disattivata), per 10 minuti iar valva de gaz închisă (dezactivată), timp de 10 minute
il contatore non deve indicare alcun passaggio di gas. contorul (sesizorul de gaz) nu trebuie să indice nici o trecere
de gaz.
Prima accensione Prima pornire
La prima accensione deve essere eseguita da Prima aprindere trebuie să fie efectuată de către
un TECNICO QUALIFICATO, è inoltre necessario un TEHNICIAN CALIFICAT, trebuie de asemenea să
effettuare un controllo delle impostazioni gas. efectueze o verificare de control a setărilor gazului.
Assicurarsi che: Asiguraţi-vă că:
- il rubinetto gas sia aperto; - robinetul de gaz este închis;
- il condotto di evacuazione dei prodotti della combustione - conducta de evacuare a gazelor de ardere trebuie să
sia idoneo e libero da eventuali ostruzioni. fie adecvată şi fără nici un obstacol
- le necessarie prese di ventilazione del locale siano - gurile de ventilație necesară a camerei sunt deschise (
aperte (installazioni di tipo B). instalare de tip B).
Ruotare la manopola tra le posizioni di minimo e massimo. Rotiți butonul între pozițiile minima și maximă.Deschideți un
Aprire un rubinetto dell’acqua calda sanitaria. robinet de apă caldă.

ATTENZIONE!! ATENȚIE!!
L’acqua a temperatura superiore ai 50°C Apa la o temperatură de peste 50 °C provoacă
provoca gravi ustioni. arsuri grave.Verificati intotdeauna temperatura
Verificare sempre la temperatura dell’acqua apei înainte de orice utilizare.
prima di qualsiasi utilizzo.
ATENȚIE
ATTENZIONE!! APARATUL POATE FI UTILIZAT NUMAI
L’APPARECCHIO PUÒ ESSERE UTILIZZATO CU PREZENȚA APEI ÎN SCHIMBĂTORUL
SOLO CON PRESENZA DI ACQUA NELLO DE CĂLDURĂ.
SCAMBIATORE

25
messa in funzione punerea în funcţiune

Verifica della regolazione gas Verificarea reglărilor pe partea de gaz

a
b

Controllo della pressione di alimentazione Controlul presiunii de alimentare.


1. Chiudere il rubinetto gas 1. Inchideti robinetul de gaz
2. Allentare la vite “b” ed inserire il tubo di raccordo 2. Desfaceţi şurubul “b” şi introduceţi tubul de racord
del manometro nella presa di pressione. al manometrului în priza de presiune.
3. Aprire il rubinetto del gas 3. Deschideti robinetul de gaz
4. Mettere l’apparecchio in funzione aprendo un 4. Puneti aparatul in functiune deschizand un robinet
rubinetto dell’acqua calda sanitaria. de apa calda sanitara.
La pressione di alimentazione deve corrispondere a Presiunea de alimentare trebuie să corespundă
quella prevista per il tipo di gas per cui l’apparecchio celei prevăzute pentru tipul de gaz pentru care
è predisposto. cazanul a fost predispus.

ATTENZIONE!! ATENȚIE!!
LSe la pressione di alimentazione non Daca presiunea de alimentare nu corespunde
corrisponde a quanto indicato nella Tabella cu valoarea indicata in tabelul de gaz, NU
Riepilogativa Gas NON METTERE IN PUNETI IN FUNCTIUNE APARATUL .
FUNZIONE L’APPARECCHIO.

5. Spegnere l’apparecchio chiudendo il rubinetto 5. Opriți aparatul prin închiderea robinetuluide apă
dell’acqua calda sanitaria caldă menajeră
6. Chiudere il rubinetto del gas 6. Închideți robinetul de gaz
7. Staccare il manometro e stringere la vite “b”. 7. Scoateți manometrul și strângeți șurubul “B”.
8. Aprire il rubinetto del gas e verificare la tenuta della 8. Deschideti robinetul de gaz și verificați scurgerile la
vite di misurazione. surubul de masura

Controllo della pressione massima e minima al Controlul presiunii maxime și minime la arzător
bruciatore (vedi Tabella riepilogativa gas) (vezi Rezumatul tabelului de gaz)
1. Chiudere il rubinetto del gas. 1. Închideți robinetul de gaz.
2. Allentare la vite “a” ed inserire il tubo di raccordo 2. Slăbiți șurubul “A” și introduceți tubul manometrului
del manometro nella presa di pressione. în priza de presiune.
3. Aprire il rubinetto del gas. 3. Deschideti robinetul de gaz.
4. Togliere le batterie. 4. Scoateți bateriile.
5. Posizionare il microinterruttore 1 in posizione ON e 5. Puneți microintrerupatorul 1 în poziția ON și
reinserire le batterie. reintroduceți bateriile.Deschideți un robinet de
Aprire un rubinetto dell’acqua calda. apă caldă.(Mod de testare activat - LED-ul este
(Modalità Test attivata - Il led è arancione e portocaliu și clipește)
lampeggia) 6. Aduceți microintrerupatorul 2 în poziția ON (Aparatul
6. Posizionare il microinterruttore 2 in posizione ON este fortat sa functioneze la putere maximă).
(L’apparecchio è forzato alla massima potenza).

26
messa in funzione punerea în funcţiune

7. Regolare, tramite la vite arancione, la pressione 7. Reglati, cu ajutorul șurubului portocaliu, presiunea
massima al bruciatore maximă a arzătorului
8. Posizionare il microinterruttore 2 in posizione OFF 8. Aduceți microintrerupatorul 2 în poziția OFF
(L’apparecchio è forzato alla minima potenza) (aparatul este fortat sa functioneze la puterea
9. Regolare, tramite la vite arancione, la pressione minimă)
minima al bruciatore. 9. Reglati, cu ajutorul șurubului portocaliu, presiunea
10. Al termine riposizionare il microinterruttore 1 minimă a arzătorului.
in posizione OFF (Modalità Test disattivata). Il 10. După terminarea pasului 9,readuceti
led è arancione, tutte le regolazioni sono state microintrerupatorul 1 în poziția OFF (Mod de
memorizzate. Chiudere il rubinetto dell’acqua testare off).LED-ul este portocaliu, toate ajustările
calda. au fost memorate. Închideti robinetul de apa calda.
11. Chiudere il rubinetto del gas, scollegare il 11. Închideți robinetul de gaz, deconectați manometru,
manometro, stringere la vite “a” e controllarne la strângeți șurubul “A” și verificați scurgerile (după
tenuta (dopo aver riaperto il rubinetto del gas). re-deschiderea robinetului de gaz).

ATTENZIONE: Ogni volta che il microinterruttore 1 AVERTISMENT: De fiecare dată când


viene posizionato su ON, è necessario impostare microintrerupatorul 1este setat pe ON, trebuie să
sia massima che minima potenza. setați puterea maximă dupa care puterea minimă.

Controllo della pressione di lenta accensione (vedi Controlul presiunii aprinderii lente
Tabella riepilogativa gas) (a se vedea tabelul rezumativ de Gaz )
1. Chiudere il rubinetto del gas 1. Închideți robinetul de gaz
2. Allentare la vite “a” ed inserire il tubo di raccordo 2. Slăbiți șurubul “A” și introduceți tubul manometrului
del manometro nella presa di pressione. în priza de presiune.
3. Aprire il rubinetto del gas 3. Deschideti robinetul de gaz
4. Togliere le batterie. 4. Scoateți bateriile.
5. Posizionare il microinterruttore 1 in posizione ON e 5. Puneți microintrerupatorul 1 în poziția ON și
reinserire le batterie. reintroduceți bateriile.Deschideți un robinet de
Aprire un rubinetto dell’acqua calda. apă caldă.(Mod de testare activat - LED-ul este
(Modalità Test attivata - Il led è arancione e portocaliu și clipește)
lampeggia) 6. Așezați microintrerupatorul 3 la ON (aparatul este
6. Posizionare il microinterruttore 3 in posizione ON forțat să functioneze la puterea de aprindere).
(L’apparecchio è forzato alla potenza di 7. Reglati, cu ajutorul șurubului portocaliu, presiunea
accensione). lenta de aprindere.
7. Regolare, tramite la vite arancione, la pressione di 8. După terminarea pasului 7, readuceti
lenta accensione. microintrerupatorul 3 înpoziția OFF.
8. Al termine riposizionare il microinterruttore 3 in 9. Readuceti microintrerupatorul 1 în poziția 1OFF.
posizione OFF. LED-ul este portocaliu, toate reglajele au fost
9. Riposizionare il microinterruttore 1 in posizione memorate. inchideti robinetul de apa calda.
OFF. Il led è arancione, tutte le regolazioni sono 10. Închideți robinetul de gaz, deconectați manometru,
state memorizzate. hiudere il rubinetto dell’acqua strângeți șurubul “A” și verificați scurgerile (după
calda. re-deschiderea robinetul de gaz).
10. Chiudere il rubinetto del gas, scollegare il
manometro, stringere la vite “a” e controllarne la
tenuta (dopo aver riaperto il rubinetto del gas).

1. Vite regolazione massimo/minimo e 1. Surub de reglare presiune maxima/


lenta accensione minima si aprinderea lenta
2. Microinterruttori
OFF Jumper
1 2. Microintrerupatori
Led ON DIP

2
1 2 3 4 5 6 7 8

ATTENZIONE ATENŢIE
Le regolazioni della pressione massima e minima Ajustările de presiune maximă și minimă și aprindere
e della lenta accensione devono essere effettuate lentă trebuie făcute separat, în conformitate cu
separatamente seguendo le relative istruzioni instrucțiunile si procedurile prezentate .
completando la procedura indicata.

27
messa in funzione punerea în funcţiune

Tabella riepilogativa gas Tabel reglare gaz

FAST EVO X ONT 11 EU FAST EVO X ONT 14 EU


G20 G30 G31 G20 G30 G31
Indice di Wobbe inferiore
Indice Wobbe inferior MJ/m3 45,67 80,58 70,69 45,67 80,58 70,69
(15°C, 1013 mbar)
Pressione nominale di alimentazione
mbar 20 28/30 37 20 28/30 37
Presiunea de intrare gaz
Pressione massima al bruciatore
mbar 10,5 24,1 31,3 12,2 26,0 33,7
Presiune la ieşire a valvei de gaz max
Pressione minima al bruciatore
mbar 2,2 5,1 6,6 2,1 4,7 5,9
Presiune la ieşire a valvei de gaz min
Pressione di lenta accensione
mbar 7,0 10,8 18,8 7,1 15,4 23,4
Presiunea de aprindere lentă
Ugelli bruciatore
nr. 12 x 2 14 x 2
Nr. duze arzător
0,85 0,85
Ø ugelli bruciatore principale Duze diametru mm 0,5 x 22 + 0,47 x 2 0,5 x 24 + 0,48 x 4
x24 x28
Consumi max/min
Consum max./min. massimo
2,270 0,648 0,842 2,763 0,789 1,028
(15°C, 1013 mbar) max
(G.N.= m3/h) (LPG kg/h))

Cambio Gas Adaptarea la alt tip de gaz


L’apparecchio può essere trasformato per uso da gas Cazanul poate funcţiona şi cu gaz lichid; trecerea de la
metano (G20) a Gas Liquido (G30-G31) o viceversa gaz metan (G20) la gazul lichid (G30 - G31) sau invers
a cura di un TECNICO QUALIFICATO con l’utilizzo se va face de un INSTALATOR CALIFICAT, utilizând
dell’apposito Kit. setul special furnizat.

ATTENZIONE!! ATENȚIE!
Seguire le operazioni indicate nel foglio istruzioni Urmați pașii din foaia de instrucțiuni cuprinse în
contenuto nel KIT Cambio Gas. KIT-ul pentru schimbarea tipului de gaz.
Dopo aver modificato la posizione dei microswitch După modificarea poziției microintrerupatoarelor
nr. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 è necessario (con l’apparecchio in nr. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 trebuie sa (cu aparatul în stand-by):
stand-by): - Scoateți bateriile
- togliere le batterie - Așteptați 10 secunde
- attendere 10 secondi - Reintroduceți bateriile.
- reinserire le batterie. Apoi, treceti la setările de gaz indicate in pagina 26.
Procedere quindi alle Regolazioni Gas come
indicato alla pag. 26.

28
sistemi di protezione sisteme de protecţie

Sistemi di protezione Sisteme de protecţie


L’apparecchio è protetto dai malfunzionamenti tramite Aparatul este protejat de funcţionarea
controlli interni da parte della scheda a microprocessore necorespunzătoare prin placa electronica ce execută
che opera, se necessario, un blocco di sicurezza. anumite controale interne, care declanşează, dacă este
Spegnere l’apparecchio, chiudere il rubinetto del gas e necesar, un dispozitiv de blocare, de siguranţă.
contattare un tecnico qualificato. Inchideti aparatul si robinetul de gaz si contactati un
tehnician autorizat .
Gli errori sono segnalati tramite il LED. Erorile sunt semnalate prin aprinderea unor combinatii
de leduri .

OFF Jumper
Led ON DIP

1 2 3 4 5 6 7 8

Arresto Temporaneo per anomalia evacuazione Deficiențe de evacuare a fumului


fumi Controlul menționat blochează aparatul în cazul în care
Tale controllo blocca l’apparecchio in caso di anomalia se înregistrează o anomalie a sistemului de evacuare a
di evacuazione fumi. Il blocco è temporaneo. gazelor de ardere.
Dopo 12 minuti l’apparecchio inizia la procedura Dupã 12 minute se reia procedura de aprindere:
di accensione; se le condizioni sono ritornate alla dacă s-au restabilit condițiile de funcționare, aparatul
normalità prosegue nel funzionamento in caso contrario pornește; în caz contrar, ea se blochează.
l’apparecchio si blocca.
ATENȚIE
ATTENZIONE!! În caz de funcționare necorespunzătoare sau de
n caso di malfunzionamento o di interventi ripetuti, intervenții repetate este necesar sa :
è necessario: - Opriți alimentarea,
- spegnere l’apparecchio, - Închideți robinetul de gaz,
- chiudere il rubinetto del gas, - Scoateți bateriile
- rimuovere le batterie - Contactați centrul de service calificat pentru a
- contattare il Servizio Assistenza o un remedia evacuarea fumului si a verifica cauza
tecnico qualificato per rimediare al difetto di defecțiuni.
evacuazione dei fumi verifi cando la causa del În cazul lucrărilor de întreținere pe aparat folosiți
malfunzionamento. numai piese originale urmarind cu atenție
In caso di intervento di manutenzione sul instrucțiunile.
dispositivo utilizzare solo ricambi originali Un astfel de dispozitiv nu ar trebui să mai
seguendo attentamente le relative istruzioni. fie pus in functiune,daca nu se pot remedia
Tale dispositivo non deve mai essere messo defectele, deoarece aceasta ar pune în pericol
fuori servizio in quanto ne risulterebbe de siguranță utilizatorul.
compromessa la sicurezza per l’utente.

ATTENZIONE!! ATENȚIE!!
L’acqua a temperatura superiore ai 50°C Apa la o temperatură de peste 50 °C provoacă
provoca gravi ustioni. arsuri grave.Verificati intotdeauna temperatura
Verificare sempre la temperatura dell’acqua apei înainte de orice utilizare.
prima di qualsiasi utilizzo.

29
sistemi di protezione sisteme de protecţie

Tabella errori Tabel de eroare

Led Controlli da Led Controale de


Descrizione Descriere
(rosso) effettuare (roșu) efectuat

Fisso Batterie esaurite Sostituire le batterie Baterii


Fix Inlocuiti bateriile
consumate
Posizione
Singolo 1. Verificare posizione Poziția
microswitch un singur 1. Verificați poziția
lampeggio microswitch microintrerupa-
non corretta semnal de microintrerupa-
torilor
intermitent torilor
incorecte
1. Controllare se il
cavo del sensore 1. verificati cablul
Sensore di e’ collegato senzorului sa fie
Doppio doua senzor de
temperatura correttamente corect legat
lampeggio semnale temperatura
difettoso 2. Verificare se la 2. verificati ca
pressione acqua e’ intermitente defect
presiunea apei sa
troppo bassa nu fie prea mica
1. Controllare che il
tubo di ingresso 1. controlati ca
Mancata gas non sia alimentarea cu
Triplo accensione dopo intercettato gaz sa nu fie
lipsa aprindere
lampeggio corretta 2. Verificare che trei semnale cumva oprita
dupa corectarea
scarica di l’elettrodo di intermitente 2. verificati
aprinderii scanteii
scintilla rilevazione fiamma electrodul de
sia correttamente ionizare sa fie
posizionato corect pozitionat

Quattro Controllare che il verificati ca


Valvola gas patru
lampeggi diaframma gas non valva de gaz diafragma de gaz sa
difettosa semnale
sia ostruito o bloccato defecta nu fie obturata sau
intermitente
1. Controllare blocata
una eventuale
ostruzione dello 1. controlati o
Cinque scarico fumi eventuala
Sovratemperatura cinci obturare a
lampeggi 2. Verificare che la
pressione acqua semnale supratemperatura evacuarii fumului
non sia troppo intermitente 2. verificati ca
bassa presiunea apei sa
nu fie prea mica

ATTENZIONE!!
IL SENSORE FUMI NON DEVE MAI ESSERE ATENȚIE!!
MODIFICATO O MESSO FUORI SERVIZIO DETECTORUL DE FUM NU TREBUIE
PER NON COMPROMETTERE IL BUON MODIFICAT SAU SCOS DIN FUNCȚIUNE
FUNZIONAMENTO DELL’APPARECCHIO. PENTRU A NU COMPROMITE FUNCTIONAREA
EVENTUALI CATTIVE CONDIZIONI DI TIRAGGIO CORECTA A APARATULUI.EVENTUALELE
POSSONO PROVOCARE IL RIFLUSSO CADERI DE TIRAJ POT PROVOCA REFLUXUL
DI GAS COMBUSTI NELL’AMBIENTE DI GAZELOR ARSE IN INCAPERE.RISC DE
INSTALLAZIONE. INTOXICARE CU MONOXID DE CARBON .
PERICOLO DI INTOSSICAZIONE DA
MONOSSIDO DI CARBONIO.
ATENȚIE
APARATUL POATE FI UTILIZAT NUMAI
ATTENZIONE!!
CU PREZENȚA APEI ÎN SCHIMBĂTORUL
L’APPARECCHIO PUÒ ESSERE UTILIZZATO
DE CĂLDURĂ.
SOLO CON PRESENZA DI ACQUA NELLO
SCAMBIATORE
30
manutenzione întreţinere

Istruzioni per l’apertura della mantellatura ed Instrucţiuni pentru deschiderea carcasei şi


ispezione dell’interno controlarea interiorului aparatului
Prima di qualunque intervento nell’apparecchio chiudere il Înainte de orice intervenție închideti robinetul de gaz și scoateți
rubinetto del gas e rimuovere le batterie. bateriile.Pentru a avea acces în interiorul unității, trebuie să:
Per accedere all’interno dell’apparecchio è necessario: - Scoateți butonul 19
- rimuovere la manopola 19 - Desfaceți cele 3 șuruburi L
- svitare le 3 viti L - Desfaceti capacul aparatului din carligele E
- agganciare il mantello al telaio tramite i ganci E

L
L L

La manutenzione è essenziale per la sicurezza, il buon Întreţinerea(verificarea, revizia) este esenţială pentru
funzionamento e la durata dell’apparecchio. siguranţa, buna funcţionare şi durata de viata a aparatului.
Va effettuata in base a quanto previsto dalle norme vigenti. Se efectuează în baza celor prevăzute de normele în vigoare.
Prima di iniziare le operazioni di manutenzione chiudere Inainte de inceperea operatiunilor de intretinere, inchideti
il rubinetto del gas, dell’acqua dell’impianto sanitario e robinetul de gaz, de alimentare cu apa rece si scoateti bateriile.
rimuovere le batterie. La sfârşit se redau (se reiau) reglările iniţiale.
Al termine vanno ripristinate le regolazioni iniziali.
Note generale
Note Generali Este recomandabil, să se efectueze asupra aparatului, cel
Si raccomanda di effettuare sull’apparecchio, almeno puţin o dată pe an, următoarele controale (verificări):
1. Controlul garniturilor de izolare (susţinere) pe partea
una volta l’anno, i seguenti controlli:
de apă cu eventuala înlocuire a garniturilor şi redarea
1. Controllo delle tenute della parte acqua con eventuale
etanşeităţii.
sostituzione delle guarnizioni e ripristino della tenuta.
2. Controlul garniturilor de izolare pe partea de gaz cu
2. Controllo delle tenute della parte gas con eventuale
eventuala înlocuire a garniturilor şi redarea etanşeităţii.
sostituzione delle guarnizioni e ripristino della tenuta.
3. Controlul cu ochiul liber al stării în ansamblu a aparatului.
3. Controllo visivo dello stato complessivo dell’apparecchio.
4. Controlul cu ochiul liber al arderii şi eventual demontarea şi
4.
Controllo visivo della combustione ed eventuale
curăţarea arzătorului.
smontaggio e pulizia del bruciatore
5. Ca urmare a verificării de la punctul 3, eventuala demontare
5. A seguito del controllo al punto “3”, eventuale smontaggio
şi curăţarea camerei de combustie
e pulizia della camera di combustione.
6. Ca urmare a verificării de la punctul 4, eventuala demontare
6. A seguito del controllo al punto “4”, eventuale smontaggio
şi curăţarea arzătorului şi injectorului
e pulizia del bruciatore e dell’iniettore.
7. Curăţarea schimbătorului principal de căldură.
7. Pulizia dello scambiatore di calore primario.
8. Verificarea funcţionării sistemelor de siguranţă încălzire:
8. Verifica del funzionamento dei sistemi di sicurezza
- siguranţă temperatura limită
riscaldamento:
- sonda de fum
- sicurezza temperatura limite.
9. Verificarea funcţionării sistemelor de siguranţă pe partea
- sicurezza fumi
de gaz:
9. Verifica del funzionamento dei sistemi di sicurezza parte
- siguranţă lipsă gaz sau flacără (ionizare).
gas:
10. Controlul eficienţei producţiei de apă menajeră (verificarea
- sicurezza mancanza gas o fiamma (ionizzazione).
debitului si a temperaturii).
10.Controllo dell’efficienza della produzione di acqua sanitaria
(verifica della portata e della temperatura).

31
manutenzione întreţinere

11. Pulizia del filtro in ingresso acqua fredda. 11. Curatarea filtrului de pe intrarea apei reci .

ATTENZIONE!! L’APPARECCHIO NON DEVE ATENTIE: APARATUL NU TREBUIE PORNIT

ESSERE MESSO IN FUNZIONE SENZA FILTRO. FARA ACEST FILTRU
12.Controllo generale del funzionamento dell’apparecchio. 12. Controlul general al funcţionării aparatului.
13.Rimozione dell’ossido dall’elettrodo di rilevazione tramite 13. Îndepărtarea oxidului de la electrodul de sesizare cu
tela smeriglio. ajutorul şmirghelului.

ATTENZIONE!! ATENȚIE!!
IL SENSORE FUMI NON DEVE MAI ESSERE DETECTORUL DE FUM NU TREBUIE
MODIFICATO O MESSO FUORI SERVIZIO MODIFICAT SAU SCOS DIN FUNCȚIUNE
PER NON COMPROMETTERE IL BUON PENTRU A NU COMPROMITE FUNCTIONAREA
FUNZIONAMENTO DELL’APPARECCHIO. CORECTA A APARATULUI.EVENTUALELE
EVENTUALI CATTIVE CONDIZIONI DI TIRAGGIO CADERI DE TIRAJ POT PROVOCA REFLUXUL
POSSONO PROVOCARE IL RIFLUSSO GAZELOR ARSE IN INCAPERE.RISC DE
DI GAS COMBUSTI NELL’AMBIENTE DI INTOXICARE CU MONOXID DE CARBON .
INSTALLAZIONE.
Proba de funcţionare
PERICOLO DI INTOSSICAZIONE DA După ce aţi efectuat operaţiunile de întreţinere reumpleţi şi
MONOSSIDO DI CARBONIO. instalaţia de apă menajeră.
- Puneţi în funcţiune aparatul.
Prova di funzionamento - Verificaţi setările şi buna funcţionare a tuturor dispozitivelor
Dopo aver effettuato le operazioni di manutenzione, riempire de comandă, reglare şi control.
l’apparecchio e l’impianto sanitario. - Verificaţi izolarea (etanşeitatea) şi buna funcţionare a
- Mettere in funzione l’apparecchio. instalaţiei de evacuare gaze arse / alimentare aer necesar
- Verificare le impostazioni e il buon funzionamento di tutti gli arderii (comburent).
organi di comando, regolazione e controllo.
- Verificare la tenuta e il buon funzionamento dell’impianto di Golirea instalaţiei sanitare
evacuazione fumi/prelievo aria comburente. Ori de câte ori există pericolul de îngheţ, trebuie golită
instalaţia sanitară în felul următor:
Procedura di svuotamento dell’apparecchio - Închideţi robinetul de la reţeaua de apă,
Ogni qualvolta esista pericolo di gelo, deve essere svuotato - deschideţi toate robinetele de apă caldă şi rece.
l’impianto sanitario nel seguente modo: ATENŢIE
- chiudere il rubinetto della rete idrica; Goliţi componentele ce ar putea conţine apă calda, activând
- aprire tutti i rubinetti dell’acqua calda. eventualele ventile de evacuare, înainte de manevrarea lor.
ATTENZIONE Efectuaţi desfundarea (dez-incrustrare) de calcar a
Svuotare i componenti che potrebbero contenere acqua calda, componentelor respectând specificaţiile din fişa de siguranţă
attivando eventuali sfiati, prima della loro manipolazione. a produsului utilizat, aerisind ambientul, folosind echipament
Effettuare la disincrostazione da calcare di componenti attenendosi de protecţie, evitând să amestecaţi produse diferite, protejând
a quanto specificato nella scheda di sicurezza del prodotto usato, aparatul şi obiectele înconjurătoare.
aerando l’ambiente, indossando indumenti protettivi, evitando Închideţi ermetic deschiderile folosite pentru a efectua citirea
miscelazioni di prodotti diversi, proteggendo l’apparecchio e gli presiunii gazului sau a reglărilor de gaz.
oggetti circostanti. Asiguraţi-vă că duza este compatibilă cu gazul de alimentare.
Richiudere ermeticamente le aperture utilizzate per effettuare letture În cazul în care se simte miros de ars sau se vede ieşind
di pressione gas o regolazioni gas. fum din aparat sau se simte miros puternic de gaz, întrerupeţi
Accertarsi che gli ugelli siano compatibili con il gas di alimentazione. alimentarea electrică, închideţi robinetul de gaz, deschideţi
Nel caso si avverta odore di bruciato o si veda del fumo fuoriuscire ferestrele şi informaţi tehnicianul.
dall’apparecchio o si avverta forte odore di gas, togliere l’alimentazione
elettrica, chiudere il rubinetto del gas, aprire le finestre ed avvisare il tecnico. Informaţii pentru utilizator
Informaţi utilizatorul cu privire la modalităţile de funcţionare
ale aparatului.
Informazioni per l’Utente În special, livraţi utilizatorului toate manualele de instrucţiuni
Informare l’utente sulla modalità di funzionamento
şi avertizaţi-l să le păstreze împreună cu aparatul.
dell’apparecchio.
Avertizaţi utilizatorul să:
In particolare consegnare all’utente il manuale di istruzione,
- Controleze şi să regleze temperatura precum şi să
informandolo che deve essere conservato a corredo
comande dispozitivele de reglare, în scopul gestionării
dell’apparecchio.
economice şi corecte ale instalaţiei.
Inoltre far presente all’utente quanto segue:
- Execute, conform normelor, operaţiile de întreţinere ale
- Come impostare la temperatura ed i dispositivi di regolazione
instalaţiei.
per una corretta e più economica gestione dell’apparecchio.
- Nu modifice, în nici un caz, valorile setate, de alimentare
- Far eseguire, come da normativa, la manutenzione
cu aer necesar arderii şi de evacuare a gazelor de
periodica dell’impianto.
ardere.
- Non modificare, in nessun caso, le impostazioni relative
all’alimentazione di aria di combustione e del gas di
combustione.
32
manutenzione întreţinere

Smaltimento e riciclaggio dell’apparecchio. Eliminarea si reciclarea aparatului.


I nostri prodotti sono progettati e realizzati per la maggior Produsele noastre sunt proiectate si fabricate pentru cea mai
parte dei componenti con materiali riciclabili. mare a componentelor din materiale reciclabile.
L’apparecchio i suoi eventuali accessori devono essere Aparatul si accesoriile sale trebuie eliminate in mod
smaltiti adeguatamente differenziando, ove possibile i vari corespunzator si materialele diferite diferentiate, acolo unde
materiali. este posibil.
Lo smaltimento dell’imballlo utilizzato per il per il trasporto Ambalajul utilizat pentru transportul aparatului trebuie eliminat
dell’apparecchio deve essere effettuato dall’installatore/ de instalator/dealer.
rivenditore.
ATENTIE :
ATTENZIONE!! Reciclarea si eliminarea aparatului si a accesoriilor
Per il riciclaggio e lo smaltimento dell’apparecchio e degli trebuie facuta conform normelor si reglemantarilor in
eventuali accessori rispettare quanto stabilito dalla vigoare.
normativa vigente.

Targhetta caratteristicheì Placa de timbru caracteristici

2
1

3 4
5

7
8 MAX MIN
9 12 Q 14
P60/80°C 15
13

10 11 16 17 18

20
19 21
22

1. Marchio 1. Marca
2. Produttore 2. Producător
3. Modello - Nr. di serie 3. Mode- Nr de serie
4. Codice commerciale 4. Cod comercial
5. Nr. di omologa 5. Nr omologare
6. Paesi di destinazione - categoria gas 6. Ţări de destinaţie – categorie gaz
7. Predisposizione Gas 7. Predispunere Gaz
8. Tipologia di installazione 8. Tip instalaţie
9. Dati elettrici 9. Date electrice
10. Pressione massima sanitario 10. Presiune maximă sanitară
12. Tipo apparecchio 12.Tip cazan
14. Portata termica max - min 14. Capacitate termică max – min
15. Potenza termica max - min 15. Putere termică max – min
16. Portata specifica 16. Debit specific
17. Taratura potenza apparecchio 17. Calibrare putere cazan
19. Gas utilizzabili 19.Gaz utilizabil
20. Temperatura ambiente minima di funzionamento 20. Temperatura ambiantă minimă de funcţionare
22. Temperatura massima sanitario 22. Temperatura maximă circ. sanitar

33
dati tecnici date tehnice

Nome modello FAST EVO X FAST EVO X


Nume model ONT 11 EU ONT 14 EU
Certificazione CE (pin)
Certifi care CE (pin)
0063CT7982
Tipo
B11bs
Tip
Categoria Gas IT - II2H3+
Categorie gaz RO - II2H3B/P
Portata termica massima
kW 21,5 27,0
Putere termică maximă
Portata termica minima
kW 9,5 10,5
Putere termică minimă
Potenza termica massima
kW 19,1 24,0
Putere termică utila maximă
Potenza termica minima
kW 8,4 9,3
Putere termică utila minimă
Temperatura massima acqua calda
°C 65
Temperatura maximă apa calda
Temperatura minima acqua calda
°C 35
Temperatura minimă apa calda
Portata nominale acqua
l/min 11 14
Debit nominal apă caldă
Portata minima acqua calda
l/min 2 3
Debit minim apă caldă
Pressione acqua minima ammessa
bar >0,1
Presiune minimă apă
Pressione acqua massima ammessa
bar 10,0
Presiune maximă apă
Portata necessaria aria per combustione
m3/h 35,9 45,4
Debit de aer necesar arderii
Tiraggio minimo
Tiraj minim Pa 8 12

Contenuto di CO2
% 6,3 6,7
Conţinut de CO2
Temperatura fumi alla portata termica minima
°C 94 103
Temperatura fum la putere termica minima
Portata massica fumi massima
g/s 13,4 16,9
Debit maxim de fum
Temperatura minima di funzionamento
°C +5 +5
Temperatura minima de functionare
Dimensioni
Dimensiuni
Altezza
mm 580 580
Înălțime
Larghezza
mm 310 370
Lățime
Profondità
mm 210 210
Adâncime
Alimentazione elettrica - Batterie
2x1,5V LR20
Alimentare electrica - baterie
Accensione tramite scintille elettriche
Aprindere prin electrod de aprindere

34
dati tecnici date tehnice

Dati ErP - EU 814/2013 Date ErP - EU 814/2013

Modello FAST EVO X FAST EVO X


Model ONT 11 EU ONT 14 EU
Modelli equivalenti vedi Allegato A (*)
Modele echivalente vezi Anexa A (*)
Profilo di carico dichiarato
M L
Profilul de sarcină declarat
Consumo quotidiano di energia elettrica Qelec
kWh 0,000 0,000
Consumul zilnic de energie electrică Qelec
Consumo quotidiano di combustibile Qfuel
kWh 8,642 15,650
Consumul zilnic de combustibil Qfuel
Livello della potenza sonora all’interno LWA
dB 60 64
Nivelul de putere acustică, în interior LWA
Emissione di ossidi di azoto NOx
mg/kWh 46,5 48,5
Emisii de oxizi de azot NOx

(*) La lista dei prodotti equivalenti è riportata (*) Pentru lista modelelor echivalente , vezi ANEXA
nell’Allegato A che è parte integrante di questo A, care este parte integranta a Manulului de utilizare,
Manuale d’uso, installazione e manutenzione. instalare si intretinere .

Scheda prodotto - EU 812/2013 Fișă a produsului - EU 812/2013


Marchio
Marca
Modello FAST EVO X FAST EVO X
Model ONT 11 EU ONT 14 EU
Profilo di carico dichiarato
Profilul de sarcină declarat M L
Classe di Efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua
Clase de randament energetic aferent încălzirii apei
A A
Efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua ηWH
% 74 79
Randamentul energetic aferent încălzirii apei ηWH
Consumo annuo di energia elettrica AEC
kWh 0 0
Consumul anual de energie electrică AEC
Consumo annuo di combustibile AFC
GJ 6 12
Consumul anual de combustibil AFC
Regolazione temperatura termostato
°C 55 55
Setările pentru temperatură ale termostatului
Livello di potenza sonora all’interno LWA
dB 60 64
Nivelul de putere acustică, în interior LWA

IMPORTANTE! IMPORTANT !!!


I prodotti privi dell’etichetta e della relativa Produsele fara pachetul cu eticheta si fisa
scheda per insiemi di scaldacqua e dispositivi pentru incalzitoare de apa si dispozitive solare,
solari, previste dal regolamento 812/2013, non cerute de Regulamentul 812/2013 nu sunt
sono destinati alla realizzazione di tali insiemi. prevazute pentru a fi folosite in acest sistem.
L’utilizzo in tali applicazioni è consentito solo Realizarea acestor sisteme este permisa
in abbinamento al kit 3632077, dove saranno folosind kitul cu codul 3632077. In kit sunt
rese disponibili le relative etichette e schede incluse pachetele cu eticheta si fisa.
per insiemi.

35
Manual de usuario Manual de utilização para o usuário

Marca CE..................................................................37 Marcação CE.............................................................37


Advertencia general..................................................38 Advertência general.............................................. ....38
Normas de seguridad................................................39 Regras de segurança................................................39
Tablero de mandos....................................................41 Painel de controlo......................................................41
Inserción de las pilas.................................................41 Inserimento das pilhas..............................................41
Sustitución de las pilas..............................................41 Substituição das pilhas..............................................41
Procedimiento de encendido.....................................42 Procedimento de ligação........................................... 42
Regulación de la temperatura del agua.................... 42 Regulação da temperatura da água................... .......42
Procedimiento de apagado.......................................42 Procedimento de desligação..................................... 42
Condiciones de paro del aparato.............................. 43 Condições de paragem do aparelho......................... 43
Protección antihielo...................................................44 Protecção antigelo..................................................... 44
Cambio de gas..........................................................44 Mudança de gás....................................................... .44
Mantenimiento...........................................................44 Manutenção............................................................... 44

Instrucciones técnicas para la Instruções técnicas para a


instalación y el mantenimiento instalação e a manutenção
(Reservado para el técnico cualificado).................45 (Reservado para o técnico qualificado)..................... 45
manual de usuario manual de utilização para o usuário

Estimado Cliente: Prezado senhor,


deseamos agradecerle por haber elegido comprar queremos agradecer-lhe por ter preferido adquirir um
un calendador instantáneo de agua a gas de nuestra esquentador da nossa produção. Temos a certeza de
producción. Estamos seguros de ofrecerle un producto ter-lhe fornecido um produto tecnicamente válido.
técnicamente válido. Este livrete foi preparado para informar, com
Este manual fue preparado para informarlo, con advertências e conselhos, acerca da sua instalação, a
advertencias y consejos sobre su instalación, su uso sua utilização certa e manutenção para poder aproveitar
correcto y su mantenimiento y lograr así que Ud. pueda todas as qualidades.
apreciar todas sus cualidades. Guarde com cuidado este livrete para todas consultas
Conserve con cuidado este manual para cualquier posteriores.
futura consulta. O nosso serviço técnico de zona permanece à Sua
Nuestro servicio técnico de su zona permanece a su completa disposição para todas as eventualidades.
completa disposición para todo lo que sea necesario.
Atenciosamente.
Cordiales saludos.

GARANTIA GARANTIA
La garantía de este aparato será válida a partir A garantia do aparelho é válida a
de la fecha de la factura. partir da data da factura.
Para cualquier intervención en el circuito eléctrico, Para qualquer intervenção no circuito eléctrico,
hidráulico y de gas llamar al Servicio Técnico Oficial hidráulico e de gás chamar o
de la marca. Centro de Serviço Técnico Autorizado.

ATENCIÓN! ATENÇÃO!
El agua con temperatura superior a los A água a uma temperatura superior aos
50°C provoca quemaduras graves. 50°C provoca queimaduras graves.
Verifique siempre la temperatura del agua Verificar sempre a temperatura da água
antes de utilizar. antes de qualquer utilização.

¡IMPORTANTE! IMPORTANTE!!
Si el aparato está instalado en una zona Se o aparelho está instalado numa zona
de agua dura (> 200 mg/l) es necesario de água dura (> 200 mg/l) é necessário
instalar un descalcificador para limitar la instalar um descalcificador para limitar a
precipitación de cal en el intercambiador. acumulação de calcário no permutador.
La garantía no cubre los daños causados A garantia não cobre danos causados
por el cal. pelo calcário.

Marca CE Marcação CE
La marca CE garantiza que el aparato responde a las A marca CE garante que o aparelho corresponde às
siguientes directivas: seguintes directivas:
- 2016/426/EU - relativa a los aparatos a gas - 2016/426/EU relativa aos aparelhos a gás
- 2014/30/EU - relativa a la compatibilidad - 2014/30/EU relativa à compatibilidade electromagnética
electromagnética - 2014/35/EU relativa à segurança eléctrica
- 2014/35/EU- relativa a la seguridad eléctrica - 2009/125/CE Concepção ecológica dos produtos
- 2009/125/CE Diseño ecológico para productos relacionados relacionados com o consumo de energia
con la energía Energy related Products - 814/2013 Regulamento delegado UE
- 814/2013 Reglamento delegado UE

37
manual de usuario manual de utilização para o usuário

El presente manual es parte integrante O presente livrete constitui parte integrante


y esencial del producto. Debe ser e essencial do produto. Deve ser guardado
conservado por el usuario con cuidado y com cuidado pelo utilizador e sempre
deberá acompañar siempre el aparado, acompanhar o esquentador, inclusive se
aún en el caso de cederla a otro propietario mudar de proprietário ou de utilizador e/ou
o usuario y/o transferirla a otra instalación.
for transferido para outro estabelecimento.
Lea atentamente las instrucciones y las
advertencias contenidas en el presente
Leia com atenção as instruções e as
manual ya que suministra importantes advertências contidas no presente livrete e
indicaciones referidas a la seguridad de la no manual para a instalação e a manutenção
instalación, el uso y el mantenimiento. porque fornecem importantes indicações
relativas à segurança na instalação,
Este aparato sirve para producir agua caliente para uso
domiciliario.
utilização e manutenção.
Se debe conectar a una instalación compatible con sus
prestaciones y con su potencia. Este aparelho serve para produzir água quente para uso
doméstico.
Está prohibido su uso con finalidades diferentes a las Deve ser ligado a uma rede de distribuição de água quente
especificadas. El fabricante no se considera responsable doméstica compatível com as suas performances e a sua
por los daños derivados de usos impropios, incorrectos e potência.
irracionales o por no respetar las instrucciones contenidas en
el presente manual. É proibido utilizar para finalidades diferentes das
especificadas. O fabricante não pode ser considerado
El técnico instalador debe estar habilitado para la instalación responsável por eventuais danos derivantes de utilizações
de aparatos para la calefacción y al finalizar el trabajo, impróprias, erradas ou irracionais ou de falta de obediência
debe entregar al comprador la declaración de conformidad. das instruções indicadas no presente livrete.
La instalación, el mantenimiento y cualquier otra operación,
se deben realizar respetando las normas vigentes y las O técnico de instalação deve ser habilitado para instalar
indicaciones suministradas por el fabricante. aparelhos de aquecimento e, no final do trabalho, deve
entregar ao comitente a declaração de conformidade. A
En caso de avería y/o mal funcionamiento, apague el aparato, instalação, a manutenção e quaisquer outras intervenções
cierre el grifo de gas, quitar las pilas y no intente repararlo, devem ser efectuadas no respeito das regras em vigor e das
llame a personal especializado. indicações fornecidas pelo fabricante.
Las reparaciones, realizadas utilizando exclusivamente
repuestos originales, deben ser realizadas solamente por No caso de avaria e/ou mau funcionamento, desligue o
técnicos especializados. No respetar lo indicado arriba, aparelho, feche a torneira do gás, retire as pilhas e não tente
puede afectar la seguridad del aparato y hace caducar toda repará-lo, deve dirigir-se a pessoal qualificado.
responsabilidad del fabricante. Eventuais reparações, efectuadas com emprego
En el caso de trabajos o de mantenimiento de estructuras exclusivamente de peças originais, devem ser efectuadas
ubicadas en las cercanías de los conductos o de los somente por técnicos qualificados. A desobediência do acima
dispositivos de descarga de humos y sus accesorios, apague apresentado poderá comprometer a segurança do aparelho e
el aparato y una vez finalizados los trabajos, solicite a exime o fabricante de qualquer responsabilidade.
personal técnico especializado que verifique la eficiencia de No caso de trabalhos ou manutenções de estruturas situadas
los conductos o de los dispositivos. nas proximidades dos condutos ou dos dispositivos de
descarga de fumo e dos seus acessórios, apague o aparelho
En el caso de no utilizar el aparato por un tiempo prolongado, e, quando terminarem os trabalhos, verifique a eficiência
es necesario: dos condutos e dos dispositivos mediante pessoal técnico
- apagar el aparato girando el mando en posición “OFF”, qualificado.
- cerrar los grifos de gas y de la instalación de agua para uso
domiciliario, Em caso de prolongada inutilização do esquentador será
- quitar las pilas, necessário:
- vaciar la instalación sanitaria si hay peligro de congelación. - desligar o aparelho girando o botão para a posição “OFF”,
Si debe desactivar en forma definitiva el aparato, haga realizar - fechar as torneiras do gás e do sistema sanitário,
las operaciones por personal técnico especializado. - remover as pilhas,
- esvaziar o sistema sanitário se houver perigo de congelar.
Para la limpieza de las partes externas, apague el aparato y Em caso de desactivação definitiva do esquentador, mande
quitar las pilas. No utilice ni conserve sustancias fácilmente efectuar as operações por pessoal técnico qualificado.
inflamables en el ambiente en el que está instalada la caldera.
Para a limpeza das partes exteriores, desligue o aparelho
e remova as pilhas. Não utilize nem guarde substâncias
facilmente inflamáveis no lugar onde estiver instalado o
esquentador.

38
manual de usuario manual de utilização para o usuário

Normas de seguridad Regras de segurança

Leyenda de símbolos: Legenda dos símbolos:


No respetar la advertencia significa un A falta de obediência de uma
riesgo de lesiones para las personas, advertência implica risco de lesões,
que en determinadas ocasiones em determinadas circunstâncias até
pueden ser incluso mortales. mesmo mortais, para pessoas.
No respetar la advertencia significa un A falta de obediência de uma
riesgo de daños para objetos, plantas advertência implica risco de danos,
o animales, que en determinadas em determinadas circunstâncias até
ocasiones pueden ser graves. mesmo graves, para objectos, plantas
ou animais.
No realice operaciones que impliquen la
apertura del aparato. Não realize operações que impliquem
Fulguración por la presencia de componentes abertura do aparelho.
bajo tensión. Fulguração por causa da presença de
Lesiones personales como quemaduras componentes sob tensão.
debido a la presencia de componentes Lesões pessoais por queimaduras por causa da
recalentados o heridas producidas por bordes y presença de componentes superaquecidos ou
por feridas por causa da presença de beiras e
protuberancias cortantes.
protuberâncias cortantes.
No realice operaciones que impliquen la
Não realize operações que impliquem tirar o
remoción del aparato del lugar en el que está aparelho da sua instalação.
instalado. Fulguração por causa da presença de
Fulguración por la presencia de componentes componentes sob tensão.
bajo tensión. Explosões, incêndios ou intoxicações por causa
Explosiones, incendios o intoxicaciones por de vazamento de gás de encanamentos soltos.
pérdida de gas de los tubos desconectados. Alagamentos por causa de vazamento de
Inundaciones por pérdida de agua de los água dos encanamentos soltos.
tubos desconectados. Não danifique o cabo de alimentação
No dañe el cable de alimentación eléctrica. eléctrica.
Fulguración por la presencia de cables Fulguração por causa da presença de fios
pelados bajo tensión. descobertos sob tensão.
No deje objetos sobre el aparato. Não deixe objectos sobre o aparelho.
Lesões pessoais por causa da queda do
Lesiones personales por la caída del objeto
objecto, se houver vibrações.
como consecuencia de las vibraciones.
Danos ao aparelho ou aos objectos situados
Daño del aparato o de los objetos que se abaixo dele, devidos à queda do objecto se
encuentren debajo de él, por la caída del houver vibrações.
objeto como consecuencia de las vibraciones. Não suba sobre o aparelho.
No suba sobre el aparato. Lesões pessoais por causa da queda do
Lesiones personales por la caída del aparato aparelho.
Daño del aparato o de los objetos que se Danos ao aparelho ou aos objectos situados
encuentren debajo de él, por la caída del abaixo dele, por causa de queda do aparelho
aparato debido a que se desenganche de la se soltar-se da fixação.
fijación. Não suba em cadeiras, bancos, escadas ou
No suba a sillas, taburetes, escaleras o suportes instáveis para efectuar a limpeza do
soportes inestables para efectuar la limpieza aparelho.
del aparato. Lesões pessoais por causa de queda de
cima ou se as escadas duplas abrirem-se.
Lesiones personales por la caída desde una
gran altura o por cortes (escaleras dobles).
39
manual de usuario manual de utilização para o usuário

No realice operaciones de limpieza del aparato Não realize operações de limpeza do aparelho
si primero no lo ha apagado y ha llevado el sem antes tê-lo desligado e colocado o
interruptor externo a la posición OFF. interruptor exterior na posição OFF.
Fulguración por la presencia de componentes Fulguração por causa da presença de
bajo tensión. componentes sob tensão.
No utilice insecticidas, solventes o Não utilize insecticidas, solventes nem
detergentes agresivos para la limpieza del detergentes agressivos para a limpeza do
aparelho.
aparato.
Danos às peças em material plástico ou
Daño de las partes de material plástico o
pintadas.
pintadas. Não utilize o aparelho para finalidades
No utilice el aparato con finalidades diferentes diferentes da normal utilização doméstica.
a las de un uso domiciliario normal Danos ao aparelho por causa de sobrecarga
Daño del aparato por sobrecarga de no funcionamento.
funcionamiento. Danos aos objectos indevidamente tratados.
Daño de los objetos indebidamente tratados. Não permita que crianças ou pessoas não
No permita que los niños o personas capazes utilizem o aparaelho.
inexpertas utilicen el aparato. Danos ao aparelho por causa de utilização
Daño del aparato por uso impropio imprópria.
Si advierte olor a quemado o ve salir Se sentir cheiro de queimado, ou vir fumo a
humo del aparato, desconecte la alimentación sair do aparelho, interrompa a alimentação
eléctrica, cierre el grifo de gas, abra las eléctrica, feche a torneira principal do gás,
abra as janelas e chame um técnico.
ventanas y llame al técnico.
Lesões pessoais por queimaduras, inalação
Lesiones personales provocadas por
de fumo ou intoxicação.
quemaduras, inhalación de humo o Se sentir um forte cheiro de gás, feche
intoxicación. a torneira principal do gás, abra as janelas e
Si advierte un fuerte olor a gas, cierre el grifo chame um técnico.
principal de gas, abra las ventanas y llame al Explosões, incêndios ou intoxicações.
técnico.
Explosiones, incendios o intoxicaciones.

¡ADVERTENCIA! ATENÇÃO!
El equipo puede estar utilizado por niños de 8 años O aparelho pode ser utilizado por crianças a
como mínimo y por personas con capacidades partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades
físicas, mentales o sensoriales reducidas o sin físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou sem
experiencia o sin conocimiento necesario pero experiência ou sem o conhecimento necessário,
desde que sob vigilância. ou depois de terem
siempre bajo vigilancia o después de haber
recebido instruções relativas ao uso seguro do
recibido instrucciones relativas al uso seguro
aparelho e de quais os perigos inerentes à sua
del aparato y a la comprensión de los peligros utilização.
inherentes al uso del aparato. As crianças não devem brincar com o aparelho.
Los niños no deben jugar con el aparato. A limpeza e manutenção são responsabilidade do
La limpieza y el mantenimiento son usuário e não podem ser efetuadas por crianças
responsabilidad del usuario y no pueden ser sem vigilância.
efectuadas por niños sin vigilancia.

40
manual de usuario manual de utilização para o usuário

ATENCIÓN ATENÇÃO
La instalación y las regulaciones que se A instalação, o primeiro arranque e as
producen durante el mantenimiento, deben regulações de manutenção devem ser
ser efectuadas por personal especializado y efectuados segundo as instruções e
según las instrucciones. exclusivamente por pessoal qualificado.
Una incorrecta instalación puede causar daños
Uma instalação errada poderá causar
a personas, animales o cosas, con respecto
a los cuales el fabricante no se considera
danos a pessoas, animais ou objectos, em
responsable. relação aos quais o fabricante não pode
Si el aparato se instala en el interior de un ser considerado responsável.
apartamento, verifique que se respeten Se o esquentador for instalado no
las disposiciones correspondientes a interior de um apartamento, verifique
la entrada de aire y a la ventilación del que sejam respeitadas as disposições
ambiente (según las leyes vigentes). relativas à entrada de ar e a ventilação
do ambiente (segundo a legislação em
vigor).

Tablero de mandos Painel de controlo

1- Mando ON/OFF y regulación 1 - Botão ON/OFF e regulação da


temperatura 1
temperatura
2 - Led señalización errores y de 2 - Led sinalização erros e
sustitución de pilas substituição das pilhas.
2

Inserción pilas Inserimento das baterias


- abrir la caja posicionada en el - desencaixar a abertura localizada
fondo del equipo do fundo do aparelho
- introducir las pilas respetando la - introduzir as pilhas respeitando a
polaridad polaridade

Sustitución de las pilas Sostituzione delle batterie


- brir la caja posicionada en el fondo del equipo - desencaixar a abertura localizada do fundo do aparelho
- quitar las pilas usadas y sustituirlas por nuevas pilas - remover as pilhas e introduzir respeitando a polaridade.
respetando la polaridad
ATENÇÃO!!
Não deitar para o ambiente as pilhas
¡ADVERTENCIAS!
usadas. Não utilizar pilhas usadas.
No tirar las pilas usadas en el medio
ambiente. No utilizar pilas usadas.

41
manual de usuario manual de utilização para o usuário

Procedimiento de encendido Procedimento de ligação


- controle que la llave en el empalme del agua fría esté - Certifique-se de que a torneira da ligação da água fria
abierta está aberta.
- controle que la llave del gas esté abierta - Certifique-se de que a torneira do gás está aberta.
- verificar que las pilas incluidas de serie (1,5V LR20) estén - Verificar que as pilhas incluídas de série (1,5V LR20)
correctamente instaladas estão correctamente instaladas
- girar el mando entre la posición mín y máx. - Rodar o comando entre a posição mín. e máx.

El aparato ya está listo para funcionar. O aparelho já está pronto para o funcionamento.

Abra el grifo de agua caliente, el aparato se pone en A abertura de uma torneira de água quente coloca o aparelho
funcionamiento automáticamente. a funcionar automaticamente.

Nota: Si el equipo no se pone en funcionamiento, Nota: Se o aparelho não se colocar em funcionamento,


controle que la llave de gas y/o de agua fría esté abierta. certifique-se de que a torneira do gás e/ou da água fria
Verificar que las pilas estén correctamente instaladas. estão abertas.
Verificar que as pilhas estão correctamente instaladas.
En cuanto se cierra la llave, el aparato se apaga
automáticamente. Quando se fecha a torneira, o aparelho desliga-se
automaticamente.

ATENCIÓN! ATENÇÃO!
El agua con temperatura superior A água a uma temperatura superior
a los 50°C provoca quemaduras graves. aos 50°C provoca queimaduras graves.
Verifique siempre la temperatura del agua Verificar sempre a temperatura da água
antes de utilizar. antes de qualquer utilização.
Regulación de la temperatura del agua Regulação da potência e da temperatura da água
El aparato permite ajustar una temperatura del agua constante O aparelho permite ajustar uma temperatura da água
independientemente de la cantidad de agua deseada. constante independentemente da quantidade de água
Desde el mando es posible ajustar la potencia y la temperatura desejada.
del agua: Através do comando é possível ajustar a potência
- girando hacía la derecha se aumenta la e a temperatura da água:
potencia y la temperatura - rodando o manípulo para a direita aumenta
- girando hacía la izquierda se reduce la a potência e a temperatura
potencia y la temperatura. - rodando o manípulo para a esquerda
diminui a potência e a temperatura

Procedimiento de apagado Procedimento de desligação


Para apagar el aparato poner el mando en Para apagar o aparelho rodar o comando para a
posición OFF. posição OFF.

Para apagar completamente el aparato cierre el Para desligar completamente o aparelho feche a
grifo del gas. torneira do gás.

42
manual de usuario manual de utilização para o usuário

Condiciones de paro del aparato Condições de paragem do aparelho


El aparato se protege del funcionamiento incorrecto mediante O aparelho está protegido contra avarias por controlos
controles internos realizados por la tarjeta electrónica. internos na placa electrónica.
En caso de bloqueo el led rojo se enciende - ver tabla debajo. Em caso de bloqueio o Led vermelho acende-se - consukte a
Para reiniciar el sistema es necesario efectuar un ON/OFF tabela em baixo.
del aparato. Para reiniciar o sistema é necessário efectuar um ON/OFF
do aparelho.

Tabla de errores Tabela de erros

Led Controles por Led Controlos a


Descripción Descrição
(rojo) efectuar (vermelho) efectuar

Fijo Pilas gastadas Sustituir las pilas Fixo Pilhas gastas Substituir as pilhas

Parpadea 1 Intermitência
vez única

Parpadea 2 Intermitência
veces dupla
Desligar o aparelho rodando o botão na
Apagar el aparato poniendo el mando en posição OFF, fechar a torneira do gás,
Parpadea 3 posición OFF, cerrar el grifo de gas, quitar las Intermitência
veces tripla remover as pilhas e contactar um técnico
pilas y contactar un técnico cualificado. qualificado.
Parpadea 4 Intermitência
veces quadrupla
Parpadea 5 Intermitência
veces quíntupla

Si el aparato no se enciende o se bloquea Se o aparelho não se liga ou se bloqueia de


de nuevo, cerrar el grifo de gas, poner el novo, fechar a torneira do gás, colocar o
mando en posición OFF y contactar un comando em posição OFF e contactar um
técnico cualificado. técnico qualificado.

NO PONGA NUEVAMENTE EN SE O ERRO NÃO TIVER SIDO ELIMINADO,


FUNCIONAMIENTO EL APARATO SI AÚN NÃO RECOLOQUE O APARELHO EM
SE ELIMINÓ EL ERROR. FUNCIONAMENTO.

ADVERTENCIAS!! ATENÇÃO!
EL SENSOR DE HUMOS NO DEBE O SENSOR DE FUMOS NÃO
ESTAR NUNCA MODIFICADO O DEVE ESTAR MODIFICADO OU
PUESTA FUERA DE SERVICIO PARA DESLIGADO PARA NÃO COMPROMETER
NO COMPROMETER EL BUEN O BOM FUNCIONAMENTO DO APARELHO.
FUNCIONAMIENTO DEL APARATO. O FUNCIONAMENTO IRREGULAR DA
CONDICIONES EVENTUALES DE TIRO TIRAGEM PODE PROVOCAR O REFLUXO
PUEDEN PROVOCAR EL REFLUFO DE GÁS NO AMBIENTE DA INSTALAÇÃO.
DE GAS EN EL AMBIENTE DE LA PERIGO DE INTOXICAÇÃO POR
INSTALACIÓN. MONÓXIDO DE CARBONO.
PELIGRO DE INTOXICACIÓN POR
MONOXIDO DE CARBONO.

43
manual de usuario manual de utilização para o usuário

Parada Temporal por anomalía en la evacuación de Paragem temporária por causa de anomalia no
humos escoamento de fumo
Este control bloquea el aparato en caso de anomalía en la Este controlo bloqueia o esquentador em caso de anomalia de
evacuación de humos. El bloqueo del aparato es temporal y escoamento dos fumos. O bloqueio do aparelho é temporário
está señalado por el led rojo. e é sinalizado com o led vermelho.
Después de 12 minutos, el aparato comienza el procedimiento Después de 12 minutos, el aparato comienza el procedimiento
de encendido; si las condiciones han vuelto a la normalidad, de encendido; si las condiciones han vuelto a la normalidad,
continúa el funcionamiento, en caso contrario, el aparato se continúa el funcionamiento, en caso contrario, el aparato se
bloquea. bloquea.

Advertencias importantes: Advertências importantes:


- Si el aparato no se enciende o se bloquea de - Se o aparelho não se liga ou se bloqueia
nuevo, cerrar el grifo de gas, poner el mando de novo, fechar a torneira do gás, colocar o
en posición OFF y contactar un técnico comando em posição OFF e contactar um
cualificado. técnico qualificado.
- En el caso de secesivas intervenciones del - No caso de secessivas intervenções do
dispositivo, es necesário actuar pararemediar el dispositivo, è necessário intervir para resolver
defecto en la evacuación de humos verificando la o defeito de escoamento do fumo, procurar
causa del mal funcionamento; portanto a causa do mau funcionamento;
- En el caso de una intervención de - No caso de intervenção de manutenção do
manutenimiento sobre el dispositivo, utilizarsólo dispositivo, utilizar somente peças de reposição
repuestos originales siguiendo atentamente las originais seguindo atentamente asrelativas
instrucciones correspondientes; instruções;
- En ningún caso y por ningún motivo,el - Este dispositivo não deve por motivo algun
dispositivo debe ser puesto fuora deuso ser colocado fora de uso, porque isto
ya que pondría en peligro la seguridad del comprometeria a segurança do usuário.
usuario.

Protección antihielo Protecção antigelo


Si el aparato se instala en un lugar en donde las tuberías Se o aparelho estiver instalado num local onde exista o risco
corren peligro de helarse, se recomienda vaciarlo. de congelamento das canalizações, é aconselhável esvaziá-
Realice lo que se indica a continuación: lo.
- Poner el mando el modo OFF Proceda conforme indicado a seguir:
- Cierre la llave de interceptación del gas - Rodar o comando na posição OFF
- Quitar las pilas - Feche a torneira de intercepção do gás
- Cierre la llave de entrada del agua fría - Retirar as pilhas
- Abra las llaves del agua caliente sanitaria hasta que se - Feche a torneira de entrada de água fria
vacíe completamente el aparato y las tuberías. - Abra as torneiras da água quente sanitária até esvaziar
completamente o aparelho e as canalizações.

Para llenar nuevamente el aparato, abra la llave de la entrada Para encher novamente o aparelho, abra a torneira de entrada
de agua fría y abra las llaves del agua caliente sanitaria hasta da água fria e abra as torneiras da água quente sanitária até
que salga agua. começar a sair água.

Cambio de gas Mudança de gás


Nuestras calderas son proyectadas tanto para el Os nossos esquentadores são projectados para funcionar
funcionamiento con gas metano como con gas GPL. quer com gás metano, quer com gás GLP.
Si fuera necesario realizar la transformación, llame a un Se for necessário mudar, dirija-se a um técnico qualificado ou
técnico especializado o a un Servicio de Asistencia Técnica a um nosso Serviço de Assistência Técnica autorizado.
autorizado.

Manutenção
Mantenimiento A manutenção é essencial para a segurança, o bom
El mantenimiento es fundamental para la seguridad, el buen funcionamento e a duração do esquentador e deve ser
funcionamiento y la duración de el aparato y se realiza de efectuada conforme quanto previsto pelas normas em vigor.
acuerdo a lo previsto por las normas vigentes.

44
Instrucciones técnicas para la Instruções técnicas para a
instalación y el mantenimiento instalação e a manutenção
(Reservado para el técnico cualificado) (Reservado para o técnico qualificado)

Generalidades.....................................................................46 Informações gerais.......................................................... .46


Advertencias para el instalador............................................46 Advertências para o instalador........................................... .46
Normas de seguridad...........................................................48 Regras de segurança.......................................................... 48

Descripciòn del producto..................................................52 Descrição do producto..................................... ................52


Vista del conjunto - Esquema Hidráulico..............................52 Vista Geral - Esquema hidráulico........................................52
Dimensiones.........................................................................53 Dimensões............................................................ ..............53
Distancias mínimas..............................................................53 Distancias mínimas...................................................... .......53

Instalación...........................................................................54 Instalação...................................................................... .....54


Advertencias antes de la instalación....................................54 Advertências antes da instalação................................. .......54
Lugar de instalación.............................................................56 Local de instalação..................................................... .........56
Conexión del gas..................................................................56 Ligação de gás....................................................................56
Conexión Hidráulica.............................................................57 Ligação hidráulica............................................... ................57
Vista de las conexiones........................................................57 Vista das juntas........................................................ ...........57
Conexión de los conductos de descarga de humos.............58 Ligação das condutas de evacuação de fumos............... ...58
Esquema Eléctrico...............................................................59 Esquema Eléctrico....................................................... .......59

Puesta en marcha...............................................................61 Colocação em funcionamento.................................... .....61


Preparación para el servicio.................................................61 Preparação para o serviço............................................ ......61
Alimentación eléctrica..........................................................61 Alimentação Eléctrica................................................... .......61
Llenado de los circuitos hidráulicos......................................61 Enchimento do circuito hidráulico................................ ........61
Alimentación de Gas............................................................61 Alimentação de gás................................................... ..........61
Puesta en marcha................................................................61 Primeira ligação........................................................ ...........61
Verificación de las regulaciones de gas...............................62 Verificação das regulações do gás.............................. ........62
Control de la presión de alimentación..................................62 Controlo da pressão de alimentação...................... .............62
Control de la presión en el quemador..................................62 Controlo da pressão no queimador....................... ..............62
Control de la potencia del lento encendido..........................63 Controlo de la potencia de lento acendimento.................... 63
Tabla de transformación de gas...........................................64 Tabela sobre a transformação do gás.................... .............64
Cambio de gas.....................................................................64 Mudança de Gás...................................................... ...........64

Sistemas de protección del calentador............................65 Sistemas de protecção do esquemador.................... .....65


Tabla resumen de los códigos de errores............................66 Tabela recapitulativa de códigos de erro...................... .........6
Parada temporal por anomalía evacuación Paragem temporária por causa de anomalia mo
de humos..............................................................................67 escoamento de fumo...........................................................67
Protección antihielo..............................................................67 Protecção antigelo...............................................................67

Mantenimiento....................................................................68 Manutenção.......................................................... ..............68


Instrucciones para la apertura de las tapas Instruções para abrir a capa do esquentador
del calentador...................................................................68 e fazer a inspecção interna.............................................. ...68
Notas generales...................................................................69 Notas Gerais.......................................................................69
Prueba de funcionamiento...................................................70 Prova de funcionamento................................................ .....70
Procedimiento de vaciado del aparato.................................70 Operações para esvaziar o aparelho.............................. ....70
Información para el usuario..................................................70 Informações para o utilizado....................................... ........70
Eliminación y reciclaje del aparato.......................................71 Eliminação e reciclagem do aparelho................................. 71
Simbologia tarjeta de características...................................71 Simbologia placa das características........................... .......71

Datos técnicos....................................................................72 Dados Técnicos...................................................... ...........72


Datos ErP.............................................................................73 Dados ErP...........................................................................73
Ficha del producto................................................................73 Ficha de produto.................................................................73
generalidades informações gerais

Advertencias para el instalador Instruções para o instalador


La instalación del aparato debe ser A instalação do aparelho deve ser
efectuada por personal cualificado conforme efectuada por pessoal qualificado conforme as
con lo establecido por las normas nacionales normativas em vigor e eventuais normas das
vigentes sobre instalaciones y por las normas autoridades locais e organismos encarregues
dictadas por autoridades locales y organismos de salvaguardara saúde pública.
encargados de salvaguardar la salud pública.
Este aparelho serve para produzir água quente para uso
Este aparato sirve para producir agua caliente para uso doméstico.
domiciliario. Deve ser ligado a uma rede de distribuição de água quente
Debe estar conectado a una una red de distribución de agua doméstica compatível com as suas performances e a sua
caliente domiciliaria compatible con sus prestaciones y su potência.
potencia.
É proibido utilizar para finalidades diferentes das
Está prohibido su uso con finalidades diferentes a las especificadas. O fabricante não pode ser considerado
especificadas. El fabricante no se considera responsable por responsável por eventuais danos derivantes de utilizações
eventuales daños derivados de usos impropios, incorrectos e impróprias, erradas ou irracionais ou de falta de obediência
irracionales o por no respetar las instrucciones contenidas en das instruções indicadas no presente livrete.
el presente manual.
A instalação, a manutenção e quaisquer outras intervenções
La instalación, el mantenimiento y cualquier otra operación, devem ser efectuadas a obedecer as regras em vigor e as
se deben realizar respetando las normas vigentes y las indicações fornecidas pelo fabricante.
indicaciones suministradas por el fabricante. Uma instalação errada poderá causar danos pessoais,
Una incorrecta instalación puede causar daños a personas, materiais ou a animais, em relação aos quais o fabricante não
animales o cosas de los cuales el fabricante no es responsable. pode ser considerado responsável.

El aparato se suministra en un embalaje de cartón, después O esquentador é fornecido em embalagem de cartão, depois
de haber quitado dicho embalaje verifique la integridad del de ter tirado a embalagem, certifique-se que o aparelho esteja
aparato y que esté completo. Ante cualquier problema, llame em bom estado e o fornecimento seja completo. Se não
al proveedor. corresponder, contacte o fornecedor.
Los elementos que componen el embalaje (grapas, bolsas Os componentes da embalagem (grampos, saquinhos em
de plástico, poliestireno celular, etc.) no se deben dejar al matéria plástica, polistireno expandido etc.) não devem ser
alcance de los niños ya que constituyen una fuente de peligro. deixados ao alcance de crianças, porque podem ser fontes
No permita que los niños o personas no habilitadas utilicen el de perigo. ,Não deixe crianças ou pessoas não habilitadas
utilizarem o aparelho.
aparato.

En el caso de avería y/o mal funcionamiento, No caso de avaria e/ou mau funcionamento,
apague el aparato, cierre el grifo de gas, quitar desligue o aparelho, feche a torneira do gás,
las pilas y no intente repararlo, diríjase a retire as pilhas e não tente repará-lo, mas dirija-
personal especializado. se a pessoal qualificado.
Antes de qualquer intervenção no esquentador é necessário:
Antes de realizar cualquier tipo de operación en el aparato,
- Poner el mando el modo OFF
es necesario:
- Cierre la llave de interceptación del gas
- Poner el mando el modo OFF
- Quitar las pilas.
- Cierre la llave de interceptación del gas
Eventuais reparações, efectuadas com emprego
- Quitar las pilas.
exclusivamente de peças originais, devem ser efectuadas
Las posibles reparaciones, utilizando exclusivamente
somente por técnicos qualificados. A desobediência do acima
repuestos originales, deben ser realizadas solamente por
apresentado poderá comprometer a segurança do aparelho e
técnicos especializados. No respetar lo mencionado arriba,
exime o fabricante de qualquer responsabilidade.
puede afectar la seguridad del aparato y hace caducar toda
responsabilidad del fabricante.
No caso de trabalhos ou manutenção de estruturas situadas
En el caso de trabajos o de mantenimiento de estructuras nas proximidades dos condutos ou dos dispositivos de
ubicadas en las cercanías de los conductos o de los descarga de fumo e dos seus acessórios, apague o aparelho
dispositivos de descarga de humos y sus accesorios, apague e, quando terminarem os trabalhos, verifique a eficiência
el aparato y una vez finalizados los trabajos, solicite a dos condutos e dos dispositivos mediante pessoal técnico
personal técnico especializado que verifique la eficiencia de qualificado.
los conductos o de los dispositivos.

46
generalidades informações gerais

Para la limpieza de las partes externas, apague el aparato, Para a limpeza das partes exteriores, desligue o esquentador
cierre el grifo de gas y quitar las pilas. feche a torneira do gás e retire as pilhas.
Realice la limpieza con un paño húmedo empapado en agua Efectue a limpeza com um pano húmido, molhado com água
con jabón. ensaboada.
No utilice detergentes agresivos, insecticidas o productos Não utilize detersivos agressivos, insecticidas nem produtos
tóxicos. tóxicos.
Para un funcionamiento seguro, ecológico y ahorrar energía Para um funcionamento seguro, ecológico e com economia
se debe cumplir la normativa vigente. de energia, respeitar a regulamentação em vigor.
En caso de utilizar kits u opciones, se recomienda utilizar Caso sejam utilizados kits ou elementos opcionais,
exclusivamente productos o accesorios ARISTON. recomendase a utilização exclusiva de produtos ou acessórios
ARISTON.

ATENCIÓN! ATENÇÃO!
El agua con temperatura superior a los A água a uma temperatura superior aos
50°C provoca quemaduras graves. 50°C provoca queimaduras graves.
Verifique siempre la temperatura del agua Verificar sempre a temperatura da água
antes de utilizar. antes de qualquer utilização.

ADVERTENCIAS ATENÇÃO!
EL SENSOR DE HUMOS NO DEBE ESTAR O SENSOR DE FUMOS NÃO DEVE
NUNCA MODIFICADO O PUESTA FUERA ESTAR MODIFICADO OU DESLIGADO
DE SERVICIO PARA NO COMPROMETER PARA NÃO COMPROMETER O BOM
EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL FUNCIONAMENTO DO APARELHO.
APARATO. O FUNCIONAMENTO IRREGULAR DA
CONDICIONES EVENTUALES DE TIRO TIRAGEM PODE PROVOCAR O REFLUXO
PUEDEN PROVOCAR EL REFLUFO DE GÁS NO AMBIENTE DA INSTALAÇÃO.
DE GAS EN EL AMBIENTE DE LA PERIGO DE INTOXICAÇÃO POR
INSTALACIÓN. MONÓXIDO DE CARBONO.
PELIGRO DE INTOXICACIÓN POR
MONOXIDO DE CARBONO.

ATENCIÓN! ATENÇÃO!
ATENCIÓN! NO UTILICE EL APARATO ATENÇÃO! NÃO UTILIZAR O APARELHO
SIN AGUA. SEM ÁGUA.

47
generalidades informações gerais

Normas de seguridad Regras de segurança

Leyenda de símbolos: Legenda dos símbolos:


No respetar la advertencia significa un A falta de obediência de uma advertência
riesgo de lesiones para las personas,que implica risco de lesões, em determinadas
en determinadas ocasiones pueden ser circunstâncias até mesmo mortais, para
incluso mortales pessoas.
No respetar la advertencia significa un A falta de obediência de uma advertência
riesgo de daños para objetos, plantas o implica risco de danos, em determinadas
animales, que en determinadas ocasiones circunstâncias até mesmo graves, para
pueden ser graves objectos, plantas ou animais.

Instale el aparato en una pared sólida, no Instale o aparelho numa parede sólida,
sujeta a vibraciones. não sujeita a vibrações.
Ruido durante el funcionamiento. Ruído durante o funcionamento.
Al perforar la pared, no dañe cables eléctricos Não danifique, nem perfure a parede,
o tubos ya instalados. cabos eléctricos ou encanamentos
Fulguración por contacto con conductores preexistentes.
bajo tensión. Fulguração por causa de contacto com
Explosiones, incendios o intoxicaciones por condutores sob tensão.
pérdida de gas en los tubos dañados. Explosões, incêndios ou intoxicações por
Daño a instalaciones ya existentes. causa de vazamento de gás de encanamentos
Inundaciones por pérdidas de agua en los danificados.
tubos dañados. Danos ao equipamento preexistente.
Realice las conexiones eléctricas con Alagamentos por causa de vazamento de
conductores de sección adecuada. água dos encanamentos danificados.
Incendio por recalentamiento debido al Realize as ligações eléctricas com condutores
paso de corriente eléctrica en cables de diâmetro adequado.
subdimensionados. Incêndio por causa de superaquecimento
Proteja los tubos y los cables de conexión em consequência de passagem de corrente
para evitar que se dañen. eléctrica em cabos de medidas pequenas
Fulguración por contacto con conductores demais.
bajo tensión. Proteja tubos e cabos de ligação de maneira
Explosiones, incendios o intoxicaciones por a evitar que se danifiquem.
pérdida de gas en los tubos dañados. Fulguração por causa de contacto com
Inundaciones por pérdidas de agua en los condutores sob tensão.
tubos dañados. Explosões, incêndios ou intoxicações por
Verifique que el ambiente en el que se va a causa de vazamento de gás de encanamentos
realizar la instalación y las instalaciones a danificados.
las cuales debe conectarse el aparato sean Alagamentos por causa de vazamento de
conformes con las normas vigentes. água dos encanamentos danificados.
Fulguración por contacto con conductores Certifique-se que a sala de instalação e os
bajo tensión incorrectamente instalados. sistemas onde deve ligar-se a aparelhagem
Explosiones, incendios o intoxicaciones debido a sejam em conformidade com os regulamentos
una incorrecta ventilación o descarga de humos. em vigor.
Daño del aparato debido a condiciones de Fulguração por causa de contacto com
funcionamiento impropias. condutores sob tensão incorrectamente
Utilice herramientas manuales adecuadas instalados.
(especialmente verifique que la herramienta Explosões, incêndios ou intoxicações por causa
no esté deteriorada y que el mango esté de ventilação incorrecta ou descarga de fumo.
Danos ao aparelho por causa de da
condições impróprias de funcionamento.
Empregue equipamento e ferramentas
manuais adequadas para a utilização
(certifique-se principalmente se as ferramentas
48
generalidades informações gerais

íntegro y correctamente fijado), úselas não estão estragadas e que os cabos estejam
correctamente, evite posibles caídas desde lo em bom estado e correctamente presos),
alto y vuelva a colocarlas en su lugar después utilize-as correctamente, precavendo-se
del uso. contra eventuais quedas do alto, guarde-as
Lesiones personales debidas a proyecciones depois do uso.
de astillas o fragmentos, inhalación de polvo, Lesões pessoais por causa de arremesso de
golpes, cortes, pinchazos o abrasiones. lascas ou fragmentos, inalação de poeira,
Daño del aparato o de objetos cercanos batidas, cortes, pontadas, abrasões.
debido a proyecciones de astillas, golpes o Danos ao aparelho ou aos objectos perto,
cortes por causa de arremesso de lascas, batidas,
Utilice equipos eléctricos adecuados incisões.
(especialmente verifique que el cable y el Empregue equipamento eléctrico adequado
enchufe estén íntegros y que las partes para a utilização (certifique-se especificamente
dotadas de movimiento rotativo o alternativo que o cabo e a ficha de alimentação estejam
estén correctamente fijadas), úselos em bom estado e que as peças de movimento
correctamente, no obstaculice los pasos rotativo ou alternado estejam correctamente
con el cable de alimentación, evite posibles presas), utilize-o correctamente, não obstrua
caídas desde lo alto, desconéctelos y vuelva passagens com o cabo de alimentação,
a colocarlos en su lugar después del uso. previna-se contra eventuais quedas do alto,
Lesiones personales debidas a proyección de desligue-o e guarde-o depois do uso.
astillas o fragmentos, inhalación de polvos, Lesões pessoais por causa de fulguração,
golpes, cortes, pinchazos, abrasiones, arremesso de lascas ou fragmentos,
ruidos o vibraciones. inalação de poeira, batidas, cortes, pontadas,
Daño del aparato o de objetos cercanos abrasões, ruído, vibrações.
debido a proyecciones de astillas, golpes o Danos ao aparelho ou aos objectos perto,
cortes por causa de arremesso de lascas, batidas,
Verifique que las escaleras portátiles incisões.
estén apoyadas de forma estable, que Certifique-se que as escadas portáteis
sean suficientemente resistentes, que los estejam apoiadas firmemente, que sejam
escalones estén en buen estado y que no sean apropriadamente resistentes, que os degraus
resbaladizos, que no se desplacen cuando estejam em bom estado e não escorregadios,
hay alguien arriba y que alguien vigile. que não sejam deslocadas com alguém em
Lesiones personales debidas a una caída desde cima, que alguém vigie.
lo alto o por cortes (escaleras dobles). Lesões pessoais por causa de queda de
Verifique que las escaleras de tijera estén cima ou se as escadas duplas abrirem-se.
apoyadas de forma estable, que sean Certifique-se que as escadas fixas
suficientemente resistentes, que los estejam apoiadas firmemente, que sejam
escalones estén en buen estado y que no sean apropriadamente resistentes, que os degraus
resbaladizos, que posean apoyos a lo largo estejam em bom estado e não escorregadios,
de la rampa y barandas en el descanso. que tenham corrimão ao longo da rampa e
Lesiones personales debidas a una caída parapeitos no patamar.
desde lo alto. Lesões pessoais por causa de queda de
Durante los trabajos realizados a una cierta cima.
altura (en general con un desnivel superior Certifique-se, durante os trabalhos realizados
a los dos metros), verifique que se utilicen nas alturas (geralmente em altura superior a
barandas perimétricas en la zona de trabajo dois metros), que sejam adoptados parapeitos
o eslingas individuales para prevenir la caída, no perímetro na zona dos trabalhos ou com
que el espacio recorrido durante la eventual gaiolas individuais adequadas para a prevenir
caída esté libre de obstáculos peligrosos, que quedas, que o espaço percorrido durante
el impacto que se produciría sea atenuado uma eventual queda esteja desimpedido
por superficies de amortiguación semirígidas de obstáculos perigosos, que um eventual
o deformables. impacto seja atenuado por superfícies de
Lesiones personales debidas a una caída paragem semi-rígidas ou deformáveis.
desde lo alto. Lesões pessoais por causa de queda de
cima.

49
generalidades informações gerais

Verifique que en el lugar de trabajo existan Certifique-se que no lugar de trabalho haja
adecuadas condiciones higiénico-sanitarias adequadas condições higiénicas sanitárias
de iluminación, de aireación y de solidez. em referência a iluminação, ventilação,
Lesiones personales debidas a golpes, solidez.
tropiezos, etc. Lesões pessoais por causa de batidas,
Proteja con material adecuado el aparato tropeços etc.
y las zonas próximas al lugar de trabajo. Proteja com material adequado o aparelho e
Daño del aparato o de objetos cercanos as áreas perto do lugar de trabalho.
debido a proyecciones de astillas, golpes o Danos ao aparelho ou aos objectos perto,
cortes por causa de arremesso de lascas, batidas,
Desplace el aparato con las protecciones incisões.
correspondientes y con la debida cautela. Movimente o aparelho com as devidas
Daño del aparato o de objetos cercanos protecções e com a devida cautela.
debido a choques, golpes, incisiones o Danos ao aparelho ou aos objectos perto
aplastamiento. por causa de pancadas, batidas, incisões,
Durante los trabajos, utilice la ropa y los esmagamento.
equipos de protección individuales. Vista, durante os trabalhos, roupas e
Lesiones personales debidas a fulguración, equipamentos de protecção individual.
proyección de astillas o fragmentos, Lesões pessoais por causa de fulguração,
inhalación de polvos, golpes, cortes, arremesso de lascas ou fragmentos,
pinchazos, abrasiones, ruidos o vibraciones. inalação de poeira, batidas, cortes, pontadas,
Organice el desplazamiento del material y abrasões, ruído, vibrações.
de los equipos de modo tal que resulte fácil Organize o deslocamento do material e do
y seguro evitando realizar pilas que puedan equipamento de maneira a facilitar e tornar
ceder o derrumbarse. segura a movimentação, evite pilhas que
Daño del aparato o de objetos cercanos possam estar sujeitas a ceder ou desmoronar.
debido a choques, golpes, incisiones o Danos ao aparelho ou aos objectos perto
aplastamiento. por causa de pancadas, batidas, incisões,
Las operaciones en el interior del aparato esmagamento.
se deben realizar con la cautela necesaria As operações no interior do aparelho devem
para evitar contactos bruscos con partes ser realizadas com a cautela necessária
puntiagudas. para evitar bruscos contactos com peças
Lesiones personales como cortes, pinchazos pontiagudas.
y abrasiones. Lesões pessoais por causa de cortes,
Restablezca todas las funciones de seguridad pontadas, abrasões.
y control relacionadas con una intervención Restabeleça todas as funções de segurança
sobre el aparato y verifique su funcionalidad e comando relativas às intervenções no
antes de volver a ponerlo en funcionamiento. aparelho e certifique-se acerca da sua
Explosiones, incendios o intoxicaciones funcionalidade antes da recolocar em serviço.
por pérdidas de gas o por una incorrecta Explosões, incêndios ou intoxicações por
descarga de humos. causa de vazamento de gás ou por causa de
Daño o bloqueo del aparato debido a un incorrecta descarga de fumo.
funcionamiento fuera de control. Danos ou bloqueio do aparelho por causa de
No realice ninguna operación, sin una previa funcionamento fora de controlo.
verificación de que no existen fugas de gas Não realize nenhuma operação sem ter
utilizando el detector correspondiente. anteriormente certificado-se da ausência de
Explosiones o incendios por pérdidas de vazamentos de gás mediante um detector
gas en los tubos dañados/desconectados o apropriado.
componentes defectuosos/desconectados. Explosões, incêndios ou intoxicações
No realice ninguna operación sin una previa por causa de vazamento de gás de
verificación de ausencia de llamas directas o encanamentos danificados/soltos ou
fuentes de chispa. componente defeituosos/soltos.
Explosiones o incendios por pérdidas de Não realize nenhuma operação sem ter
gas en los tubos dañados/desconectados o anteriormente certificado-se da ausência de
componentes defectuosos/desconectados. chamas livres nem fontes de ignição.

50
generalidades informações gerais

Verifique que los pasajes de descarga y Explosões ou incêndios por causa de


ventilación no estén obstruidos. vazamento de gás de encanamentos
Explosiones, incendios o intoxicaciones por danificados/soltos ou componentes
una incorrecta ventilación o descarga de defeituosos/soltos.
humos. Certifique-se que as passagens da descarga
Verifique que los tubos de descarga de humos e ventilação não estejam obstruídas.
no tengan pérdidas. Explosões, incêndios ou intoxicações por
Intoxicaciones debidas a una incorrecta causa de ventilação incorrecta ou descarga
descarga de humos. de fumo.
Antes de manipular componentes que podrían Certifique-se que os condutos de descarga
contener agua caliente, vacíelos activando de fumo não tenham vazamentos.
los purgadores. Intoxicações por causa de descarga
Lesiones personales como quemaduras. incorrecta de fumo.
Realice la desincrustación de la caliza en Para esvaziar os componentes que
los componentes respetando lo especificado possam conter água quente, active os
en la placa de seguridad del producto usado, dispositivos para sangrar que houver, antes
aireando el ambiente, utilizando prendas da manejar os componentes.
de protección, evitando mezclar productos Lesões pessoais por causa de queimaduras.
diferentes y protegiendo el aparato y los Remova as crostas de calcário dos
objetos cercanos. componentes, obedeça o especificado na
Lesiones personales debidas al contacto ficha de segurança do produto empregado,
de la piel o los ojos con sustancias ácidas e ventile o ambiente, use roupa de protecção,
inhalación o ingestión de agentes químicos evite misturar produtos diferentes e proteja o
nocivos. aparelho e os objectos nas proximidades.
Daño del aparato o de objetos cercanos Lesões pessoais por causa de contacto na
debido a corrosión con sustancias ácidas. pele ou nos olhos com substâncias ácidas,
Cierre herméticamente los orificios inalação ou ingestão de agentes químicos
utilizados para efectuar lecturas de presión nocivos.
de gas o regulaciones de gas. Danos ao aparelho ou a objectos perto por
Explosiones, incendios o intoxicaciones causa de corrosão de substâncias ácidas.
por salida de gas de los orificios dejados Feche hermeticamente as aberturas
abiertos. utilizadas para efectuar leituras da pressão
Verifique que los inyectores y los quemadores do gás ou regulações do gás.
sean compatibles con el gas de alimentación. Explosões, incêndios ou intoxicações por
Daño del aparato debido a una incorrecta causa de saída de gás por orifícios deixados
combustión. abertos.
Si se advierte olor a quemado o se ve salir Certifique-se que os bicos e os queimadores
humo del aparato, desconecte la alimentación sejam compatíveis com o gás de alimentação.
eléctrica, cierre el grifo de gas, abra las Danos ao aparelho por causa de combustão
ventanas y llame al técnico. incorrecta.
Lesiones personales provocadas por Se sentir cheiro de queimado, ou vir fumo
quemaduras, inhalación de humo o a sair do aparelho, interrompa a alimentação
intoxicación. eléctrica, feche a torneira do gás, abra as
Cuando se advierta un fuerte olor a gas, cierre janelas e chame um técnico.
el grifo de gas, abra las ventanas y llame al Lesões pessoais por queimadura, inalação
técnico. de fumo ou intoxicação.
Explosiones, incendios o intoxicaciones. Se sentir cheiro forte de queimado feche a
torneira principal do gás, abra as janelas e
chame um técnico.
Explosões, incêndios ou intoxicações.

51
descripciòn del producto descrição do producto

Vista del conjunto - esquema hidráulico Vista geral - esquema hidráulico

2 1

14
6

3 13

13 4
7
16
4
9
5 11
15
10

6 7 8 9

A B C
Leyenda: Legenda:
1. Sondas humos 1. Sonda de fumos
2. Campana humos 2. Tampa fumo
3. Intercambiador 3. Permutador
4. Quemador 4. Queimador
5. Colector de gas 5. Colector de gás
6. Termostato de sobretemperatura 6. Termostato de sobreaquecimento
7. Válvula de gas 7. Válvula de gás
8. Caja de tarjeta electrónica 8. Caixa da placa electrónica
9. Sensor de caudal de agua 9. Caudalímetro
10. Tarjeta encendido 10. Placa de ignição
11. Mando ON/OFF y regulación temperatura 11. Comando ON/OFF e regulação temperatura
13. Electrodos de encendido y detección de 13. Eléctrodo de detecção da chama y de
llama acendimento
14. Chasis monovolumen 14. Chassis monobloco
15. Filtro entrada de agua fría 15. Filtro de entrada de água fría
16. Sonda de salida del agua caliente sanitaria 16. Sonda de saída da água quente sanitária

A. Salida agua caliente A. Saída de água quente


B. Entrada gas B. Entrada de gás
C. Entrada agua fría C. Entrada de água fria

52
descripciòn del producto descrição do producto

Dimensiones Dimensões
Ø

a
A A
B C C A. Saída de água quente

m
A. Salida agua caliente

l
b
B. Entrada de gás

k
B. Entrada gas c B
d f C. Entrada de água fria
C. Entrada agua fría e g
h
i
j

Peso
Modelo
Ø a b c d e f g h i j k l m bruto neto
Modelo
bruto net
11 EU 113 40,8 117 234,1 310 25,8 3 11,0 9,6
580 47,8 58,8 97 210,8 225,2 23,3
14 EU 132 72 147,8 264,6 370 22,8 0 12,4 11,0

Distancias mínimas Distancias mínimas


Para permitir una fácil realización de las operaciones de Para possibilitar realizar facilmente as operações de
mantenimiento del aparato, es necesario respetar una manutenção do esquentador é necessário respeitar as
adecuada distancia en la instalación. distâncias adequadas na instalação.
Coloque el aparato utilizando un nivel de burbuja. Posicionar o esquentador conforme as regras da boa técnica
utilizando um nível de bolha.

53
instalación instalação

Advertencias antes de la instalación Advertências antes da instalação


El aparato sirve para calentar el agua a una temperatura Este esquentador serve para aquecer água a uma temperatura
inferior a la de ebullición. inferior a de fervura.
La misma debe estar conectada a una instalación Este esquentador deve se ligado à Instalação dimensionado
dimensionadas de acuerdo a sus prestaciones y a su potencia. com base nas suas prestações e na sua potência.
Antes de conectar el aparato es necesario efectuar: Antes de realizar a ligação do esquentador é necessário:
- un lavado de las tuberías para eliminar eventuales - efectuar uma lavagem cuidadosa dos encanamentos dos
suciedades que puedan afectar el correcto funcionamiento equipamentos para remover eventuais aparas, resíduos
de el aparato; de solda ou sujidade que possam comprometer o correcto
- una verificación de que el aparato puede funcionar con el funcionamento do esquentador;
tipo de gas disponible (leer el contenido de la etiqueta del - verifique a predisposição do esquentador para o
embalaje y de la placa de características); funcionamento com o tipo de gás disponível (leia o
- un control del tiro de la chimenea la cual no debe presentar apresentado na etiqueta da embalagem e na placa das
estrechamientos y de que en el conducto de humo no hayan características do esquentador);
descargas de otros aparatos, salvo que el mismo haya sido - verifique se o conduto de fumo não tem esmagamentos e
fabricado para servir a más de un usuario, según lo previsto não há soltas ligações de outros aparelhos, salvo se tiver
por las Normas vigentes. sido realizadas para servir mais de um aparelho, da maneira
- un control de que, en el caso de unión a conductos de prevista pelas Regras em vigor;
humo preexistentes, los mismos hayan sido limpiados - verifique se, no caso de junta em condutos de fumo
perfectamente y no presenten escorias, ya que su eventual previamenteexistentes, estes tenham sido perfeitamente
despegue podría obstruir el paso del humo, causando limpados e não possuam resíduos, porque se soltarem-se,
situaciones de peligro. poderão obstruir a passagem do fumo e causar situações
- controle que, si existe un empalme en tubos de humos de perigo;
inadecuados, estos se hayan entubado; - verifique se, no caso de juntas em condutos de fumo não
- ante la presencia de aguas con dureza particularmente idóneos,os mesmos tenham sido entubados;
elevada, se correrá riesgo de que se acumule cal y que - se houver água com dureza especialmente alta, haverá risco
como consecuencia disminuya la eficiencia de las piezas de acumulação de calcário com consequente diminuição de
del aparato. efi ciência dos componentes do esquentador.

Los aparatos de tipo B11bs (aparatos de cámara abierta Os aparelhos do tipo B (aparelhos de câmara de
preparados para ser conectados a un conducto de combustão aberta previstos para serem ligados a uma
evacuación de los productos de la combustión. El aire conduta de evacuação dos produtos da combustão
se toma directamente del ambiente en el que la caldera para o exterior do local; ar destinado à queima do gás
está instalada). é consumido directamente do ambiente no qual está
La evacuación de humos es por tiro natural. instalada a caldeira).
Este tipo de aparato no puede ser instalado en un A descarga dos fumos da combustão é de tiragem
local que no responda a las condiciones apropriadas natural.
de ventilación. Este tipo de caldeira não pode ser instalado num
El aparato debe ser instalado en una pared fija, para local que não responde às prescrições apropriadas
impedir el acceso a las partes eléctricas en tensión a de ventilação.
través de la abertura posterior del armazón. O aparelho deve ser instalado numa parede em bom
Para no afectar el regular funcionamiento de el aparato estado e não removível, para impedir o acesso às peças
el lugar de la instalación debe responder al valor de eléctricas sob tensão através da abertura traseira da
temperatura límite de funcionamiento y estar protegido estrutura.
de agentes atmosféricos. Para não comprometer um funcionamento regular do
Para este fin será necesario crear un espacio técnico, esquentador, o lugar de instalação deve ser idóneo
respetando las distancias mínimas que garantizan la em relação ao valor da temperatura limite para o
accesibilidad a los diversos componentes. funcionamento e ser protegido de tal forma que o
esquentador não entre em contacto directo com os
agentes atmosféricos.
Na criação de um vão técnico é obrigatório obedecer as
distâncias mínimas que garantam acesso às partes do
esquentador.

54
instalación instalação

ATENCIÓN! ATENÇÃO!
Ningún objeto inflamable se debe Nenhum objecto inflamável deve
encontrar en las cercanías del aparato. encontrar-se nas proximidades do
Verifique que el ambiente en el que se va a esquentador.
realizar la instalación y las instalaciones Certifi que-se que a sala de instalação
a las cuales debe conectarse el aparato e os sistemas onde deve ligar-se o
sean conformes con las normas vigentes. aparelho sejam em conformidade com os
Si en el local en el que se instala, regulamentos em vigor.
se encuentran polvos y/o vapores Se no local de instalação houver poeiras
agresivos, el aparato deber funcionar e/ou vapores agressivos, o aparelho
independientemente del aire de dicho deverá funcionar independentemente do
local. ar do local.

ATENCIÓN! ATENÇÃO!
La instalación del aparato deben ser A instalação e a primeira vez que
efectuados por personal cualificado ACENDER o esquentador devem ser
conforme con lo establecido por las efectuadas por pessoal qualificado em
normas nacionales vigentes sobre conformidade com os regulamentos
instalaciones y por las normas dictadas nacionais de instalação em vigor e
por autoridades locales y organismos eventuais prescrições das autoridades
encargados de salvaguardar la salud locais e das organizações responsáveis
pública. pela saúde pública.

55
instalación instalação

Lugar de instalación Local de instalação


Al seleccionar el lugar de instalación del aparato, respete las Quando escolher o local de instalação do aparelho,
disposiciones de las normas vigentes. deve respeitar as disposições das normas em vigor.

El aparato tiene que estar instalado en POSICIÓN O aparelho tem de ser instalado na POSIÇÃO
PERFECTAMENTE VERTICAL. PERFEITAMENTE VERTICAL.

El aparato no se puede instalar cerca de fuentes de calor. O aparelho não pode ser instalado junto de fontes de calor.
No instale el aparato en ambientes en donde la temperatura Não instale o aparelho em ambientes onde a temperatura
pueda descender hasta 0°C. pode descer até aos 0°C.

Para instalaciones dentro de muebles, considere que la Para instalação no interior de um móvel, deve ter em atenção
temperatura máxima de la carcasa del aparato es inferior que a temperatura máxima da caixa do aparelho é inferior
a 85°C y que se deben respetar las distancias mínimas a 85°C e que devem ser respeitadas as distâncias mínimas
necesarias para realizar el mantenimiento. necessárias para a manutenção.

Conexión del gas Ligação de gás


El aparato ha sido proyectado para utilizar gases O aparelho foi projectado para utilizar gases pertencentes ao
pertenecientes al grupo H de la segunda familia (II 2H3+), tal grupo H da segunda família (II 2H3+), tal como indicado na
como se indica en table. tabela.

NACIÓN TIPO CATEGORIE NAÇÃO MODELO CATEGORIAS


FAST EVO X ONT 11 EU FAST EVO X ONT 11 EU
ES II2H3+ PT II2H3+
FAST EVO X ONT 14 EU FAST EVO X ONT 14 EU

A través de las placas colocadas en el embalaje y en el Certifique-se por meio das placas colocadas na embalagem e
aparato, controle que el aparato esté destinado al país en no aparelho que o esquentador tenha sido destinado ao país
el que deberá ser instalado y que la categoría de gas para no qual deverá ser instalado e que a categoria gás para o qual
la cual el aparato ha sido fabricado coincida con una de las foi projectado corresponda a uma das categorias admitidas
categorías admitidas por el país de destino. no país de destino.

El tubo de conexión de gas debe estar realizado y O encanamento de ligação de gás deve ser realizado
dimensionado según lo prescrito por las Normas específicas y e dimensionado segundo o estabelecido pelas Regras
en base a la potencia máxima del aparado, verifique también específicas e em base à potência máxima do esquentador,
el correcto dimensionamiento y conexión de la llave de paso. certifique-se também se o dimensionamento e a ligação da
torneira de interceptação estão certos.
Antes de la instalación, se aconseja realizar una cuidadosa
limpieza de los tubos de gas para eliminar los residuos que Antes de instalar aconselha-se uma cuidadosa limpeza dos
podrían afectar el funcionamiento del aparato. encanamentos do gás para retirar eventuais resíduos que
poderão comprometer o funcionamento do esquentador.
Es necesario verificar que el gas distribuido sea el mismo
para el cual fue fabricado el aparado (ver la placa de datos). É necessário verificar se o gás distribuído corresponde ao
tipo para o qual o esquentador foi preparado (veja a placa de
Además, es importante verificar la presión del gas (metano o identificação colocada no esquentador).
GPL) que se utilizará para la alimentación del aparato, ya que
si es insuficiente puede disminuir la potencia del generador Para mais é importante verifi car a pressão do gás (metano
ocasionando molestias al usuario. ou GPL) que será utilizado para alimentar o esquentador
porque, se for insuficiente, poderá reduzir a potência do
gerador e causar problemas para o utilizador.

56
instalación instalação

Conexión Hidráulica Ligação hidráulica


En la figura están representadas las uniones para la conexión Na figura são representadas as juntas para ligação hidráulica
hidráulica y de gas. e de gás do esquentador.
Verifique que la presión máxima de la red no supere los 10 Verifique que a pressão máxima da rede hídrica não
bar; en caso contrario es necesario instalar un reductor de ultrapasse 10 bars; em caso contrário será necessário instalar
presión. um redutor de pressão.
Verificar que la presión no sea inferior a 0,2 mbar. Certifique-se de que a pressão mínima não é inferior a 0,2
mbar.

Vista de las conexiones Vista das juntas

Leyenda: Legenda:
A. Salida agua caliente 1/2” A B C A. Saída de água quente 1/2”
B. Entrada gas 1/2” B. Entrada de gás 1/2”
C. Entrada agua fría 1/2” C. Entrada de água fria 1/2”
G. Filtro entrada de agua fría G. Filtro de entrada de água fría

El aparato posee un filtro “G” en la entrada del agua fría. O aparelho está equipado com um filtro “G” na entrada
Si hay suciedad en el sistema hídrico, realice diariamente la gua fria. Em caso de acumulação de sujidade no sistema
limpieza del mismo. hidráulico, limpe-o periodicamente.

¡IMPORTANTE! ¡IMPORTANTE!
No ponga en funcionamiento el aparato Não coloque o aparelho em funcionamento
sin el filtro sem o filtro.

¡IMPORTANTE! ¡IMPORTANTE!
Si el aparato está instalado en una zona Se o aparelho está instalado numa zona
de agua dura (> 200 mg/l) es necesario de água dura (> 200 mg/l) é necessário
instalar un descalcificador para limitar la instalar um descalcificador para limitar o
precipitación de cal en el intercambiador. surgimento de calcário no permutador.
La garantía no cubre los daños causados A garantia não cobre os danos causados
por el cal. pelo calcário.

57
instalación instalação

Conexión de los conductos de descarga de Ligação das condutas de evacuação de fumos


humos A instalação das condutas de evacuação de fumos
La instalación de los conductos de aspiración/ deve ser efectuada em conformidade com as
descarga de humos se debe realizar en normas em vigor e com as instruções do fabricante.
conformidad con las normativas vigentes y las No caso de instalação do tipo B, o local onde
instrucciones que proporciona el fabricante. o esquentador é instalado deve ser ventilado
En las instalaciones de tipo B, el local en el que por uma adequada entrada de ar conforme as
está instalado el aparato debe estar ventilado normas em vigor.
con una adecuada toma de aire conforme con Durante a instalação de um sistema de evacuação, ter
las normas vigentes. particular atenção às juntas para evitar inflitrações de
En la instalación de un sistema de evacuación, prestar fumos no circuito de ar.
atención a las juntas para evitar infiltraciones de humos
en el circuito de aire.

NOTA: En caso de no disponer de espacio suficiente NOTA: No caso de não dispor de espaço suficiente
para la instalación de los tubos de evacuación en para a instalação dos tubos de evacuação em tal
dicha distribución, es posible la instalación en tres distribuição, é possível a instalação em três tramos
tramos (vertical – horizontal – vertical), en ese caso (vertical-horizontal-vertical). Nesse caso contacte com
contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente nosso Serviço de Atenção ao Cliente e informaremos
y le informaremos de la configuración idónea para su da configuração adequada para a sua habitação.
vivienda
1b

1c
1a 1b 1c
≥ 30 cm 10 cm
1a FAST EVO X
≥ 40 cm 8 cm
ONT 11 EU
≥ 50 cm 6 cm
≥ 50 cm 100 cm 40 cm
FAST EVO X ≥ 60 cm 30 cm
ONT 14 EU ≥ 70 cm 20 cm
≥ 80 cm 10 cm

¡IMPORTANTE! Verificar que el tiro mínimo en el ¡IMPORTANTE! Verificar que a tiragem mínima na
conducto de evacuación sea ≥ al valor indicado en la conduta de evacuação seja ≥ ao valor indicado na
siguiente tabla: seguinte tabela:
FAST EVO X ONT 11 14 FAST EVO X ONT 11 14
Tiro mínimo Pa 8 12 Repuxo mínimo Pa 8 12

¡ATENCIÓN! ATENÇÃO! No caso de não ser possível


En caso de que no sea posible obtener el tiro obter a tiragem indicada NÃO COLOCAR EM
indicado NO PONER EN MARCHA EL APARATO. FUNCIONAMENTO O APARELHO

ATENCIÓN! ATENÇÃO!
EL SENSOR DE HUMOS NO DEBE ESTAR O SENSOR DE FUMOS NÃO DEVE ESTAR
NUNCA MODIFICADO O PUESTA FUERA DE MODIFICADO OU DESLIGADO PARA NÃO
SERVICIO PARA NO COMPROMETER EL COMPROMETER O BOM FUNCIONAMENTO
BUEN FUNCIONAMIENTO DEL APARATO. DO APARELHO.
CONDICIONES EVENTUALES DE TIRO O FUNCIONAMENTO IRREGULAR DA
PUEDEN PROVOCAR EL REFLUFO DE GAS TIRAGEM PODE PROVOCAR O REFLUXO DE
EN EL AMBIENTE DE LA INSTALACIÓN. GÁS NO AMBIENTE DA INSTALAÇÃO.
PELIGRO DE INTOXICACIÓN POR MONOXIDO PERIGO DE INTOXICAÇÃO POR MONÓXIDO
DE CARBONO. DE CARBONO.

58
instalación instalação

Esquema eléctrico Esquema eléctrico

1 2

10

amarillo / amarelo - 15
6 naranja / laranja - 14
marrón / marrom - 13
rojo / vermelho - 12
rojo / vermelho - 12
4
8 negro / preto - 10
naranja / laranja - 9
9 7 verde / verde - 8
blanco / branco - 7
negro / preto - 6
naranja / laranja - 5
verde / verde - 4
naranja / laranja - 3
5 rojo / vermelho - 2
negro / preto - 1

1: Sensor de Ilama 1: Sensor da chama


2: Electrodos de encendido 2: Eléctrodo de acendimento
3: Válvula de gas 3: Válvula de gás
4: Sonda de caudal de agua 4:Caudalímetro
5: Tarjeta principal 5:Placa electrónica
6: Mando On/Off y regulación temperatura 6:Comando ON/OFF e regulação da temperatura
7: LED 7: LED
8: Sonda de salida del agua caliente sanitaria 8: Sonda de saída da água quente sanitária
9: Termostato sobretemperatura agua y humos 9:Termostato de sobraquecimento água e fumos
10:Tarjeta encendido 10:Placa de ignição

59
puesta en marcha colocação em funcionamento

Microswitch Microswitch
Posicionamiento micro interuptores, ver tabla reportados. Posicionamento micro interruptores, consultar a tabela em
baixo.
MOD. GAS Número micro interruptor / Número microswitch
GÁS
1 2 3 4 5 6 7 8
11 EU G20 ON OFF OFF ON
Control de la
ON =
FAST EVO X ONT

G30 potencia
ON = Regulación a la OFF ON
del lento
Modo Test máxima potencia OFF ON OFF
G31 encendido
Modo teste Regulação à
Controle da
máxima potência
14 EU G20 potência de OFF OFF ON
OFF= OFF =
lento acendimento
Ajustes de fábrica Regulación a la
G30 OFF
Configurações de mínima potencia
Regulación a la ON OFF
fábrica Regulação à
mínima potencia OFF ON OFF
G31 mínima potência
Regulação à
mínima potência

OFF Jumper
1
Led ON DIP

2
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Tornillos regulación máximo/mínimo y lento encendido 1. Parafusos regulação máximo/mínimo e lento acendimento
2. Microswitch 2. Microswitch

60
puesta en marcha colocação em funcionamento

Preparación para el servicio Preparação para o serviço


Para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento Para garantir a segurança e o correcto funcionamento
del aparato y para que la garantía tenga validez, el primer do esquentador, a colocação em funcionamento deve
encendido lo debe realizar un Servicio de Asistencia Técnica ser efectuada por um técnico qualifi cado que possua os
autorizado. requisitos legais.
Durante la puesta en marcha es necesario seguir el control Durante ao arranque é necessário seguir o controlo da
de la regulación de gas. regulação de gás.

Alimentación eléctrica Alimentação Eléctrica


- Posicionar correctamente las pilas en - Colocar correctamente as pilhas no
su caja. seu local.

Llenado de los circuitos hidráulicos. Enchimento do circuito hidráulico.


Proceda del siguiente modo: Realize as seguintes operações:
- abra gradualmente la llave ubicado en la entrada de agua - abra gradualmente a torneira situada na entrada de água
fría; fria;
- abra la llave de agua caliente sanitaria. - abra uma torneira de água quente sanitária.

ATENCIÓN! ATENÇÃO!
NO UTILICE EL APARATO SIN AGUA. NÃO UTILIZAR O APARELHO SEM ÁGUA.

Alimentación de Gas Alimentação Gás


Proceda del siguiente modo: Realize as seguintes operações:
- verifique que el tipo de gas suministrado sea el mismo que - verifique que o tipo de gás fornecido corresponda ao
el indicado en la placa del aparato; indicado na placa do esquentador;
- abra las puertas y ventanas; - abra portas e janelas;
- evite la presencia de chispas o llamas directas; - evite a presença de faíscas e chamas livres;
- verifique la estanqueidad de la instalación de combustible - verifique a retenção do sistema de combustível, com a
con la llave de paso ubicada en el aparato cerrada y luego torneira de interceptação situada no esquentador fechada
abierta y con la válvula de gas cerrada (desactivada), e, posteriormente aberta e a válvula de gás fechada
durante 10 minutos el contador no debe indicar el paso de (desactivada), durante 10 minutos o contador não deve
gas. indicar nenhuma passagem de gás.

Puesta en marcha Primeira ligação


La puesta en marcha debe ser realizada por un A primeira ligação deve ser efectuada por um
técnico cualificado, así que la realización del técnico qualificado, após efectuado o controle
control del ajuste de gas. das configurações do gás.
Assicurarsi che: Controle que:
- a llave de gas esté abierta; - a torneira do gás esteja aberta;
- el conducto de evacuación de productos de la combustión - a conduta de evacuação dos produtos de combustão é
sea idóneo y libre de posibles obstrucciones; adequada e está isenta de eventuais obstruções;
- las tomas de aire del ambiente estén abiertas (instalaciones - as eventuais necessárias entradas de ventilação do local
de tipo B). estejam abertas (instalações do tipo B).
Girar el mando entre la posición de mínimo y máximo. Rodar o comando entre a posição de mínimo e máximo.
Ponga en funcionamiento el aparato abriendo a llave de agua Coloque o aparelho em funcionamento abrindo uma torneira
caliente sanitaria. da água quente sanitária.

ATENCIÓN! ATENÇÃO!
El agua con temperatura superior a los A água a uma temperatura superior aos
50°C provoca quemaduras graves. 50°C provoca queimaduras graves.
Verifique siempre la temperatura del agua Verificar sempre a temperatura da água
antes de utilizar. antes de qualquer utilização.
NO UTILICE EL APARATO SIN AGUA. NÃO UTILIZAR O APARELHO SEM ÁGUA.

61
puesta en marcha colocação em funcionamento

Verificación de las regulaciones de gas Verificação das regulações do gás

a
b

Control de la presión de alimenttación. Controlo da pressão de alimentação.


1. Cierre la llave de gas 1. Feche a torneira do gás
2. Afloje el tornillo “b” e introduzca el tubo de empalme del 2. Desaperte o parafuso “b” e introduza o tubo de ligação
manómetro en la toma de presión. do manómetro na tomada de pressão.
3. Abra la llave de gas 3. Abra a torneira do gás.
4. Ponga en funcionamiento el aparato abriendo la llave de 4. Coloque o aparelho em funcionamento abrindo uma
agua caliente sanitaria. torneira da água quente sanitária.
La presión de alimentación debe corresponder a la A pressão de alimentação deve corresponder à prevista
prevista para el tipo de gas para el que está preparado el para o tipo de gás para o qual o aparelho está preparado.
aparato.

ATENCIÓN! ATENÇÃO!
Si la presión de alimentación no Se a pressão de alimentação não
corresponde a lo que indica la tabla corresponder ao indicado na Tabela
resumen de gas, NO PONGA EN Recapitulativa do Gás, NÃO COLOCAR O
FUNCIONAMIENTO EL APARATO. APARELHO EM FUNCIONAMENTO.

5. Apague el aparato cerrando la llave de agua caliente 5. Desligue o aparelho fechando a torneira da água quente
sanitaria sanitária.
6. Cierre la llave de gas 6. Feche a torneira do gás.
7. Desconecte el manómetro y ajuste el tornillo “b”. 7. Retire o manómetro e aperte o parafuso “b”.
8. Abra la llave de gas y controle la resistencia del tornillo 8. Abra a torneira do gás e verifique a vedação do parafuso
de medida. de medição.

Control de la presión máxima y minima en el Controlo da pressão máxima e mínima no queimador


quemador (ver tabla resumen gas) (ver Tabela resumo gás)
1. Cerrar la llave de gas 1. Feche a torneira do gás.
2. Aflojar el tornillo “a” e introduzca el tubo de unión del 2. Desaperte o parafuso “a” e introduza o tubo de ligação
manómetro en la toma de presión. do manómetro na tomada de pressão.
3. Abrir la llave de gas 3. Abra a torneira do gás.
4. Retirar las pilas 4. Retirar as pilhas
5. Posicionar el micro interruptor 1 en posición ON y volver 5. Posicionar o micro interruptor 1 na posição ON e voltar a
a colocar las pilas. Abrir un grifo de agua caliente colocar as pilhas. Abrir uma torneira de água quente.
(Modo Test activado - El led es naranja y parpadea) (Modo Test activado - O led é laranja e intermitente)
6. Posicionar el micro interruptor 2 en posición ON (El 6. Posicionar o micro interruptor 2 na posição ON
aparato trabaja a máxima potencia), (O aparelho trabalha à máxima potência).
7. Ajustar la presión máxima del quemador, mediante el 7. Ajustar a pressão máxima do queimador, através do
tornillo naranja. parafuso laranja
8. Posicionar el microinterruptor 2 en posición OFF (El 8. Posicionar o micro interruptor 2 na posição OFF
aparato trabaja a mínima potencia) (O aparelho trabalha à mínima potência)
9. Ajustar la presión mínima del quemador mediante el 9. Ajustar a pressão mínima do queimador através do
tornillo naranja parafuso laranja

62
puesta en marcha colocação em funcionamento

10. Después de reposicionar el micro interruptor 1 en 10. Apoós reposicionar o micro interruptor 1 na posição OFF
posición OFF (Modo test desactivado). El led es naranja, (Modo test desactivado). O led fica laranja, todos os
todos los ajustes se quedan memorizados. ajustes ficam memorizados.
Cerrar el grifo de agua caliente Fechar a torneira de água quente.
11. Cerrar el grifo de gas, conectar el manómetro, apretar el 11. Fechar a torneira de gás, ligar o manómetro, apertar
tornillo “a” y controlar la junta (después de haber abierto o parafuso”a” e controlar a junta (depois de aberta a
el grifo de gas). torneira de gás).

ADVERTENCIAS: Cada vez que el micro interruptor ATENÇÃO: Cada vez que o micro interruptor 1
1 está en posición ON, es necesario ajustar tanto la está na posição ON, é necessário ajustar tanto a
potencia máxima como la mínima. potencia máxima como a mínima.

1. Tornillos regulación máximo/ 1. Parafusos regulação máximo/


mínimo y lento encendido mínimo e lento acendimento
2. MicroswitchOFF Jumper
1 2. Microswitch
Led ON DIP

2
1 2 3 4 5 6 7 8

Control de la potencia del lento encendido Controle da potência de lento acendimento


(ver tabla resumen gas) (ver Tabela resumo gás)
1. Cerrar la llave de gas 1. Feche a torneira do gás.
2. Aflojar el tornillo “a” e introduzca el tubo de unión del 2. Desaperte o parafuso “a” e introduza o tubo de ligação
manómetro en la toma de presión. do manómetro na tomada de pressão.
3. Abrir la llave de gas 3. Abra a torneira do gás.
4. Retirar las pilas 4. Retirar as pilhas
5. Posicionar el micro interruptor 1 en posición ON y volver 5. Posicionar o micro interruptor 1 na posição ON e voltar a
a colocar las pilas. colocar as pilhas.
Abrir un grifo de agua caliente Abrir uma torneira de água quente.
(Modo Test activado - El led es naranja y parpadea) (Modo Test activado - O led é laranja e intermitente)
6. Posicionar el microinterruptor 3 en posición ON (El 6. Posicionar o micro interruptor 3 na posição ON (o
aparato arranca a la potencia de encendido). aparelho arranca na potência de ignição).
7. Regular mediante el tornillo naranja, la presión de lento 7. Regular através do parafuso laranja, a pressão de
encendido ignição lenta
8. Al terminar, reposicionar el microinterruptor 3 en modo 8. Quando terminar reposicionar o microi nterruptor 3 no
OFF. modo OFF.
9. Después de reposicionar el micro interruptor 1 en 9. Apoós reposicionar o micro interruptor 1 na posição OFF
posición OFF (Modo test desactivado). El led es naranja, (Modo test desactivado). O led fica laranja, todos os
todos los ajustes se quedan memorizados. ajustes ficam memorizados.
Cerrar el grifo de agua caliente Fechar a torneira de água quente.
10. Cerrar el grifo de gas, conectar el manómetro, apretar el 10. Fechar a torneira de gás, ligar o manómetro, apertar
tornillo “a” y controlar la junta (después de haber abierto o parafuso”a” e controlar a junta (depois de aberta a
el grifo de gas). torneira de gás).

ATENCIÓN! ATENÇÃO!
La regulación de la presión máxima y mínima y A regulação da pressão máxima e mínima
de lento encendido tienen que ser efectuados e de ignição lenta têm que ser efectuadas
separadamente siguiendo las instrucciones separadamente seguindo as instruções
completando el proceso indicado. completando o processo indicado.

63
puesta en marcha colocação em funcionamento

Tabla de transformación de gas Tabela sobre a transformação do gás

FAST EVO X ONT 11 EU FAST EVO X ONT 14 EU


G20 G30 G31 G20 G30 G31
Índice de Wobbe Inferior (15°C; 1013 mbares)
MJ/m3 45,67 80,58 70,69 45,67 80,58 70,69
Indice Wobe inf. (15°C; 1013 mbares)
Pressão nominal de
alimentação mbar 20 28/30 37 20 28/30 37
Pressione nominale di alimentazione
Presión en salida de válvula gas MAX
mbar 10,5 24,1 31,3 12,2 26,0 33,7
Presiune la ieşire a valvei de gás MAX
Presión en salida de válvula gas MIN
mbar 2,2 5,1 6,6 2,1 4,7 5,9
Presiune la ieşire a valvei de gás MIN
Presión del encendido lento
mbar 7,0 10,8 18,8 7,1 15,4 23,4
Presiune de ligação lenta
Inyectores
nr. 12 x 2 14 x 2
Bicos
Inyectores (ø)
mm 0,85 x24 0,5 x 22 + 0,47 x 2 0,85 x28 0,5 x 24 + 0,48 x 4
Bicos (ø)
Diafragma gas (ø)
mm 2,270 0,648 0,842 2,763 0,789 1,028
Diafragma gás (ø)
Consumos Max/min
Consumos Max/min máxima
2,28 1,70 1,67 2,763 0,789 1,028
(15°C, 1013 mbar) máxima
(G.N.= m3/h) (LPG kg/h))

Cambio de gas Mudança de Gás


Nuestros calentadores son proyectadas tanto para el Este esquentador pode ser transformado de gás metano
funcionamiento con gas metano como con gas GPL. G20 para gás líquido G31 ou vice-versa exclusivamente
Si fuera necesario realizar la transformación, llame a por pessoal técnico qualificado.
un técnico especializado o a un Servicio de Asistencia
Técnica autorizado.

¡ADVERTENCIAS! ATENÇÃO!!
Seguir las operaciones indicadas en la hoja de Seguir as operações indicadas no livro de
instrucciones contenida en el kit de transformación instruções inserido no kit de transformação de gás.
de gas. Após ter modificado a posição do microswitch nr
Después de haber modificado la posición del 4-5-6-7-8 é necessário (com o aparelho em modo
microswitch nr 4-5-6-7-8 es necesario (con el stand-by):
aparato en stand-by): - retirar as pilhas
- quitar las pilas - esperar 10 segundos
- esperar 10 segundos - reintroduzir as pilhas
- reintroducir las pilas Proceder às regulações de gás como indicado na
Proceder entonces a las regulaciones de gas como página 28.
indicado en la página 28.

64
sistemas de protección del calentador sistemas de protecção do esquemador

Sistemas de protección Sistemas de protecção


El aparato se protege del funcionamiento incorrecto O aparelho está protegido contra avarias através de controlos
mediante controles internos realizados por la tarjeta con internos por parte da placa do microprocessador que, se
microprocesador que realiza, si es necesario, un bloqueo de necessário, acciona um bloqueio de segurança.
seguridad. Desligue o aparelho, feche a torneira do gás e contacte um
Apague el aparato, cierre la llave de gas y contacte a un técnico qualificado.
técnico cualificado.
Os erros são assinalador através de LED vermelho
Los errores están señalizados mediante el LED rojo

OFF Jumper
Led ON DIP

1 2 3 4 5 6 7 8

ATENCIÓN! ATENÇÃO!
El sensor de humos no debe estar nunca O sensor de fumos não deve estar
modificado o puesta fuera de servicio para modificado ou desligado para não
no comprometer el buen funcionamiento comprometer o bom funcionamento do
del aparato. aparelho.
Condiciones eventuales de tiro pueden O funcionamento irregular da tiragem
provocar el reflufo de gas en el ambiente pode provocar o refluxo de gás no
de la instalación. ambiente da instalação.
Peligro de intoxicación por monoxido de Perigo de intoxicação por monóxido de
carbono. carbono.

ATENCIÓN! ATENÇÃO!
El agua con temperatura superior a los A água a uma temperatura superior aos
50°C provoca quemaduras graves. 50°C provoca queimaduras graves.
Verifique siempre la temperatura del agua Verificar sempre a temperatura da água
antes de utilizar. antes de qualquer utilização.

ATENCIÓN! ATENÇÃO!
NO UTILICE EL APARATO SIN AGUA. NÃO UTILIZAR O APARELHO SEM ÁGUA.

65
sistemas de protección del calentador sistemas de protecção do esquemador

Tabela de códigos de errores Tabela de códigos de erro

Led Controles por Led


Descripción Descrição Controlos a efectuar
(rojo) efectuar (vermelho)
Fijo Pilas gastadas Sustituir las pilas Fixo Pilhas gastas Substituir as pilhas
1. Verifique la posição
Parpadea 1 microinterruptores Intermitência 1. Verifique a posição
posición de los incorreta
vez posición incorrecta única do microswitch
microinterruptores microswitch

1. Controlar si el cable 1.Verificar se o cabo da


del sensor está sonda está ligado
correctamente Sondas de
Sensor de Intermitência correctamente.
Parpadea 2 temperatura
temperatura conectado dupla 2.Verificar se a pressão
veces defeituosas
defectuoso 2. Comprobar si la da água é demasiado
presión del agua es baixa.
demasiado baja
1. Verificar que o tubo
1. Controlar que el tubo de entrada gás não
de entrada gas no Falha na esteja danificado/
Encendido fallido sea obstruido ignição após interceptado.
después de una Intermitência
Parpadea 3 2. Comprobar que a coreecta 2. Verificar se o
correcta descarga tripla
veces el electrodo de descarga de eléctrodo de
de chispas eléctri- cliques eléctrico detecção da chama
cas detección de llama
este correctamente está posicionada
posicionado correctamente.
Confirmar que o
Controlar que el Intermitência Válvula de gás diafragma do gás não
Parpadea 4 Válvula de gas diafragma de gas quadrupla defeituosa está obstruído ou
veces defectuosa no este obstruido o bloqueado.
bloqueado
1. Verificar uma
1. Controlar una eventual obstrução
eventual obstrucción da descarga de
Intermitência Sobreaqueci-
de la evacuación de fumos.
quíntupla mento
Parpadea 5 humos 2. Verificar que a
Sobretemperatura pressão da água não
veces 2. Comprobar que la
presión del agua no é demasiado baixa.
sea demasiado baja

ATENCIÓN! ATENÇÃO!
NO PONGA NUEVAMENTE EN SE O ERRO NÃO TIVER SIDO ELIMINADO,
FUNCIONAMIENTO EL APARATO SI AÚN SE NÃO RECOLOQUE O APARELHO EM
ELIMINÓ EL ERROR. FUNCIONAMENTO.

ATENCIÓN! ATENÇÃO!
EL SENSOR DE HUMOS NO DEBE ESTAR O SENSOR DE FUMOS NÃO DEVE ESTAR
NUNCA MODIFICADO O PUESTA FUERA DE MODIFICADO OU DESLIGADO PARA NÃO
SERVICIO PARA NO COMPROMETER EL COMPROMETER O BOM FUNCIONAMENTO
BUEN FUNCIONAMIENTO DEL APARATO. DO APARELHO.
CONDICIONES EVENTUALES DE TIRO O FUNCIONAMENTO IRREGULAR DA
PUEDEN PROVOCAR EL REFLUFO DE GAS TIRAGEM PODE PROVOCAR O REFLUXO DE
EN EL AMBIENTE DE LA INSTALACIÓN. GÁS NO AMBIENTE DA INSTALAÇÃO.
PELIGRO DE INTOXICACIÓN POR PERIGO DE INTOXICAÇÃO POR MONÓXIDO
MONOXIDO DE CARBONO. DE CARBONO.

66
sistemas de protección del calentador sistemas de protecção do esquemador

Parada Temporal por anomalía en la evacuación de Paragem temporária por causa de anomalia no
humos escoamento de fumo
Este control bloquea el aparato en caso de anomalía en la Este controlo bloqueia o esquentador em caso de anomalia de
evacuación de humos. El bloqueo del aparato es temporal y escoamento dos fumos. O bloqueio do aparelho é temporário
está señalado por el led rojo. e é sinalizado com o led vermelho.
Después de 12 minutos, el aparato comienza el procedimiento Después de 12 minutos, el aparato comienza el procedimiento
de encendido; si las condiciones han vuelto a la normalidad, de encendido; si las condiciones han vuelto a la normalidad,
continúa el funcionamiento, en caso contrario, el aparato se continúa el funcionamiento, en caso contrario, el aparato se
bloquea. bloquea.

Advertencias importantes: Advertências importantes:


- Si el aparato no se enciende o se bloquea de - Se o aparelho não se liga ou se bloqueia de
nuevo, cerrar el grifo de gas, poner el mando novo, fechar a torneira do gás, colocar o
en posición OFF y contactar un técnico comando em posição OFF e contactar um
cualificado. técnico qualificado.
- En el caso de secesivas intervenciones del - No caso de secessivas intervenções do
dispositivo, es necesário actuar pararemediar el dispositivo, è necessário intervir para resolver
defecto en la evacuación de humos verificando o defeito de escoamento do fumo, procurar
la causa del mal funcionamento; portanto a causa do mau funcionamento;
- En el caso de una intervención de - No caso de intervenção de manutenção do
manutenimiento sobre el dispositivo, utilizarsólo dispositivo, utilizar somente peças de reposição
repuestos originales siguiendo atentamente las originais seguindo atentamente asrelativas
instrucciones correspondientes; instruções;
- En ningún caso y por ningún motivo,el - Este dispositivo não deve por motivo algun
dispositivo debe ser puesto fuora deuso ser colocado fora de uso, porque isto
ya que pondría en peligro la seguridad del comprometeria a segurança do usuário.
usuario.

Protección antihielo Protecção antigelo


Se o aparelho estiver instalado num local onde exista o risco
Si el aparato se instala en un lugar en donde las tuberías
de congelamento das canalizações, é aconselhável esvaziá-
corren peligro de helarse, se recomienda vaciarlo.
lo.
Realice lo que se indica a continuación:
Proceda conforme indicado a seguir:
- Poner el mando posición OFF
- Colocar o botão na posição OFF
- Cierre la llave de interceptación del gas
- Feche a torneira de intercepção do gás
- Quitar las pilas
- Remover as pilhas
- Cierre la llave de entrada del agua fría
- Feche a torneira de entrada de água fria
- Abra las llaves del agua caliente sanitaria hasta que se
- Abra as torneiras da água quente sanitária até esvaziar
vacíe completamente el aparato y las tuberías.
completamente o aparelho e as canalizações.
Para llenar nuevamente el aparato, abra la llave de la entrada
Para encher novamente o aparelho, abra a torneira de entrada
de agua fría y abra las llaves del agua caliente sanitaria hasta
da água fria e abra as torneiras da água quente sanitária até
que salga agua.
começar a sair água.

67
mantenimiento manutenção

Instrucciones para la apertura de las tapas del Instruções para abrir a capa do esquentador e fazer
calentador a inspecção interna
Antes de intervenir en el aparato cierre la llave del gas y quitar Antes de qualquer intervenção no aparelho feche a torneira
las pilas. do gás e retire as baterias.
Para acceder al interior del aparato es necesario. Para aceder ao interior do aparelho é necessário:
- remover al mando 19 - remover ao comando 19
- destornillar los 3 tornillos L - desaparafusar os 3 parafusos L
- desenganchar el chasis usando el gancho E - desencaixar o chassis utilizando o gancho E

L
L L

68
mantenimiento manutenção

El mantenimiento es esencial para la seguridad, el A manutenção é essencial para a segurança, o bom


funcionamiento correcto y la duración del aparato. Se funcionamento e a duração do aparelho. Deve ser
realiza según lo previsto por las normas vigentes. efectuada de acordo com as normas em vigor.
Antes de comenzar las operaciones de mantenimiento Antes de iniciar as operações de manutenção feche a
cierre la llave de gas y de agua de la instalación torneira do gás e da água da instalação sanitária.
sanitaria. No final será necessário restabelecer as regulações
Al final, se deben restablecer las regulaciones iniciales. iniciais.

Attención Atenção
Se recomienda efectuar los siguientes controles en Recomenda-se efectuar no aparelho, ao menos
el aparato, al menos una vez al año: uma vez por ano, os seguintes controlos:
1. Control de la hermeticidad de las partes con agua, con 1. Controlo das vedações da parte água com eventual
eventual sustitución de las juntas. substituição das guarnições e restabelecimento da
2. Control de la hermeticidad de las partes con gas, con vedação.
eventual sustitución de las juntas. 2. Controlo das vedações da parte gás com eventual
3. Control visual del estado general del aparato, si fuera substituição das guarnições e restabelecimento da
necesario realizar un desmontaje y limpieza de la cámara vedação.
de combustión. 3. Controlo visual das condições gerais do aparelho.
4. Control visual de la combustión y eventual limpieza de los 4. Controlo visual da combustão e eventual desmontagem e
quemadores, si fuera necesario realizar un desmontaje y limpeza do queimador e dos injectores.
limpieza de los inyectores. 5. Após o controlo indicado no ponto “3”, eventual
5. Una vez realizado el control del punto “3”, eventual desmontagem e limpeza da câmara de combustão.
desmontaje y limpieza de la cámara de combustión. 6. Após o controlo indicado no ponto “4”, eventual
6. Una vez realizado el control del punto “4”, eventual desmontagem e limpeza do queimador e do injector.
desmontaje y limpieza del quemador y del inyector. 7. Limpeza do permutador de calor primário lado fumos.
7.
Limpieza del intercambiador de calor principal, parte 8. Verificação do funcionamento dos sistemas de segurança:
humos. - segurança temperatura limite.
8. Verificación del funcionamiento de los sistemas de - segurança fumos
seguridad: 9. Verificação do funcionamento dos sistemas de segurança
- seguridad temperatura límite. parte gás, segurança falta de gás ou chama (ionização).
- seguridad humos 10. Controlo da efi ciência da produção de água para uso
9. Verificación del funcionamiento de los sistemas de doméstico (Verificação da vazão e da temperatura).
seguridad de la parte gas, seguridad por falta de gas o 11. Limpeza do filtro de entrada da água fria.
llama (ionización). ATENÇÃO!! O APARELHO NÃO DEVE SER

10. Control de la eficiencia de la producción de agua para uso
domiciliario (verificación del caudal y de la correspondiente
UTILIZADO SEM FILTRO.
12. Controlo geral do funcionamento do aparelho.
temperatura).
13. Remoção do óxido do eléctrodo de detecção com o uso
11. Limpieza del filtro de entrada de agua fría
de uma tela esmeril.
¡ADVERTENCIAS! EL APARATO NO SE DEBE
PONER EN MARCHA SIN FILTRO.
12. Control general del funcionamiento del aparato.
13. Eliminación del óxido del electrodo de detección utilizando
tela esmeril.

ATENCIÓN! ATENÇÃO!
EL SENSOR DE HUMOS NO DEBE ESTAR O SENSOR DE FUMOS NÃO DEVE ESTAR
NUNCA MODIFICADO O PUESTA FUERA DE MODIFICADO OU DESLIGADO PARA NÃO
SERVICIO PARA NO COMPROMETER EL COMPROMETER O BOM FUNCIONAMENTO
BUEN FUNCIONAMIENTO DEL APARATO. DO APARELHO.
CONDICIONES EVENTUALES DE TIRO O FUNCIONAMENTO IRREGULAR DA
PUEDEN PROVOCAR EL REFLUFO DE GAS TIRAGEM PODE PROVOCAR O REFLUXO DE
EN EL AMBIENTE DE LA INSTALACIÓN. GÁS NO AMBIENTE DA INSTALAÇÃO.
PELIGRO DE INTOXICACIÓN POR PERIGO DE INTOXICAÇÃO POR MONÓXIDO
MONOXIDO DE CARBONO. DE CARBONO.

69
mantenimiento manutenção

Prueba de funcionamiento Prova de funcionamento


Después de haber efectuado las operaciones de Após de serem efectuadas as operações de manutenção,
mantenimiento, llenar el aparato y la instalación sanitaria. encher o aparelho e a instalação sanitária.
- Poner en funcionamiento el quemador. - Colocar en funcionamiento a unidade.
- Controle los valores seleccionados y el buen funcionamiento - Verifique as configurações e o bom funcionamento de
de todos los órganos de mando, regulación y control. todos os órgãos de comando, regulação e controlo.
- Controle la estanqueidad y el buen funcionamiento de - Verifique a vedação e o bom funcionamento do sistema de
la instalación de evacuación de humos/toma de aire escoamento fumos/colecta de ar comburente.
comburente.

Procedimiento de vaciado del aparato Operações para esvaziar o aparelho


Cada vez que se presente peligro de hielo, se debe vaciar la Todas as vezes que houver perigo de congelação, o sistema
instalación sanitaria de la siguiente forma: deve ser esvaziado da seguinte maneira:
- cierre el grifo de la red hídrica; - feche a torneira da rede de água;
- abra todos los grifos de agua caliente y fría. - abra todas as torneiras de água quente e fria;

ATENCIÓN Atenção
Antes de manipular componentes que podrían contener agua Para esvaziar os componentes que possam conter água
caliente, vacíelos activando los purgadores. quente, active os dispositivos para sangrar que houver, antes
Realice la desincrustación de la caliza en los componentes da manejar os componentes.
respetando lo especificado en la placa de seguridad del remova as crostas de calcário dos componentes, obedeça o
producto usado, aireando el ambiente, utilizando prendas especificado na fi cha de segurança do produto empregado,
de protección, evitando mezclar productos diferentes, ventile o ambiente, use roupa de protecção, evite misturar
protegiendo el aparato y los objetos cercanos. produtos diferentes e proteja o aparelho e os objectos nas
Cierre herméticamente los orificios utilizados para efectuar proximidades.
lecturas de presión de gas o regulaciones de gas. Feche hermeticamente as aberturas utilizadas para efectuar
Verifique que los inyectores sean compatibles con el gas de leituras da pressão do gás ou regulações do gás.
alimentación Certifique-se que o bico seja compatível com o gás de
Si se advierte olor a quemado, se ve salir humo del aparato o alimentação.
se advierte un fuerte olor a gas, desconecte el aparato, cierre Se sentir cheiro de queimado. ou vir fumo a sair do aparelho,
el grifo de gas, abra las ventanas y llame al técnico ou sentir cheiro forte de gás, interrompa a alimentação
eléctrica, feche a torneira do dás, abra as janelas e chame
um técnico.

Informações para o utilizador


Información para el usuario Informar o utilizador sobre as modalidades de funcionamento
Informar al usuario sobre la modalidad de funcionamiento de do sistema.
la instalación. Em modo especial, entregar ao utilizador os manuais de
En especial, entregar al usuario los manuales de instrucciones, instruções informando-o de que os mesmo deverão ser
informándole que los mismos se deben conservar siempre conservados junto com o aparelho.
junto al aparato. Além disto, comunicar ao utilizador o seguinte:
Además, informar al usuario lo siguiente: - Como configurar a temperatura e os dispositivos de
- Cómo fi jar la temperatura y confi gurar los dispositivos de regulação para uma correcta e mais económica gestão
regulación para lograr una administración de la instalación do sistema.
correcta y más económica. - Mandar efectuar, como prescrito pela normativa, a
- Exigir el mantenimiento periódico de la instalación, según manutenção periódica do sistema.
lo indicado por las normas. - Não modificar, em caso algum, as configurações relativas
- No modificar nunca las configuraciones correspondientes à alimentação do ar de combustão e do gás de combustão.
a la alimentación de aire y de gas para la combustión.

70
mantenimiento manutenção

Eliminación y reciclaje del aparato. Eliminação e reciclagem do aparelho.


Nuestros productos están diseñados y fabricados en su Os nossos produtos estão desenhados e fabricados na sua
mayor parte por componentes de materiales reciclables. maior parte por componentes de materiais recicláveis.

El aparato y sus posibles accesorios deben eliminarse O aparelho e seus possiveis acessórios devem eliminar-se
adecuadamente separando en lo posible los diversos adequadamente fazendo a separação dos diversos materiais.
materiales. A eliminação da embalagem utilizada para o transporte do
La eliminación del embalaje utilizado para el transporte del aparelho deve ser realizada pelo instalador/vendedor.
aparato debe ser realizado por el instalador/vendedor.
ATENÇÃO!
¡ADVERTENCIA! Para a reciclagem e a eliminação do aparelho e
Para el reciclaje y la eliminación del aparato y de de todos os acessórios respeitar as disposições
todos los accesorios respetar las disposiciones de regulamentares.
la reglamentación.

Simbologia tarjeta de características Simbologia placa das características

2
1

3 4
5

7
8 MAX MIN
9 12 Q 14
P60/80°C 15
13

10 11 16 17 18

20
19 21
22

Leyenda: Legenda:
1. Marca 1. Marca
2. Fabricante 2. Produtor
3. Modelo – Nº de serie 3. Modelo – N.º de série
4. Código comercial 4. Código comercial
5. Nº de homologación 5. N.º de homologação
6. Países de destino - categoría del gas 6. Países de destino – categoria gás
7. Preparación para Gas 7. Predisposição gás
8. Tipo de instalación 8. Tipo de instalação
9. Datos eléctricos 9. Dados eléctricos
10. Presión máxima del circuito sanitario 10. Pressão máxima da água de uso doméstico
12. Tipo de calentador 12. Tipo de esquentador
14. Capacidad térmica máx. - mín. 14. Vazão térmica máx - mín
15. Potencia calorífi ca máx. - mín. 15. Potência térmica máx - mín
16. Capacidad específica 16. Potência específi ca
17. Calibrado de la potencia del calentador 17. Calibragem de potência do esquentador
19. Gases utilizables 19. Gases utilizables
20. Temperatura ambiente mínima de funcionamiento 21. Temperatura máxima do aquecimento
22. Temperatura máxima del circuito sanitario 22. Temperatura máxima da água de uso doméstico

71
datos técnicos dados técnicos

Nombre del modelo : FAST EVO X FAST EVO X


Nome modelo : ONT 11 EU ONT 14 EU
Certificación CE (pin)
Certifi cação CE (pin) 0063CT7982
Tipo
B11bs
Tipo de esquentador
Categoría del gas
II2H3+
Categoria gás
Potencia térmica nominal máx
kW 21,5 27,0
Vazão térmica nominal máx
Potencia térmica nominal min
kW 9,5 10,5
Vazão térmica nominal min

Potencia útil máx.


kW 19,1 24,0
Vazão térmica máx.
Potencia útil mín.
kW 8,4 9,3
Vazão térmica mín.

Temperatura máxima de agua caliente


°C 65
Temperatura máxima de água quente
Temperatura mínima de agua caliente
°C 35
Temperatura mínima de água quente
Caudal nominal de agua
l/min 11 14
Vazão específica de água
Caudal mínimo de agua caliente
l/min >2 >3
Vazão mínima de água quente
Presión de agua mínima admitida
bar >0,1
Pressão da água mínima admitidos
Presión de agua máxima admitida
bar 10
Pressão da água máxima admitidos

Caudal de aire necesario para combustión Caudal de ar


m3/h 35,9 45,4
necessário para a combustão
Temperatura humos con potencia térmica mínima
°C 94 103
Temperatura de fumos com potência térmica mínima
Caudal de evacuación de gas máximo
g/s 13,4 16,9
Vazão máxima de fumo
Temperatura ambiente mínima
°C +5 +5
Temperatura ambiente minima
Dimensiones
Dimensões
Altura
580 580
Altura
Longitud
310 370
Comprimento
Profundidad
210 210
Profundidade

Alimentación eléctrica - Pilas


2x1,5V LR20
Alimentação eléctrica - Bateria
Encendido por chispas eléctricas
Ignição eléctrica

72
datos técnicos dados técnicos

Datos ErP - EU 814/2013 Dados ErP - EU 814/2013

Modelo: FAST EVO X FAST EVO X


Modelo: ONT 11 EU ONT 14 EU
Modelos equivalentes ver Anexo A (*)
Modelos equivalentes veja Anexo A (*)
Perfil de carga declarado
M L
Perfil de carga declarado
Consumo diario de electricidad Qelec
kWh 0,000 0,000
Consumo diário de eletricidade Qelec
Consumo diario de combustible Qfuel
kWh 8,642 15,650
Consumo diário de combustível Qfuel
Nivel de potencia acústica en interiores LWA
dB 60 64
Nível de potência sonora, no interior LWA
Emisiones de óxidos de nitrógeno NOx
mg/kWh 46,5 48,5
Emissões de óxidos de azoto NOx

(*) La lista de modelos equivalentes viene indicada (*) A lista de modelos equivalentes vem indicada
en el ANEXO A que forma parte de este Manual de no ANEXO A, que faz parte deste Manual de uso,
uso, instalación y mantenimiento. instalação e manutenção.

Ficha del producto - EU 812/2013 Ficha de produto - EU 812/2013


Marca
Marca
Modelos FAST EVO X FAST EVO X
Modelos ONT 11 EU ONT 14 EU
Perfil de carga declarado
Perfil de carga declarado M L
Clase de Eficiencia energética de caldeo de agua
Classe de Eficiência energética do aquecimento de água
A A
Eficiencia energética de caldeo de agua ηWH
% 74 79
Eficiência energética do aquecimento de água ηWH
Consumo anual de electricidad AEC
kWh 0 0
Consumo anual de eletricidade AEC
Consumo anual de combustible AFC
GJ 6 12
Consumo anual de combustível AFC
Ajuste de la temperatura del termostato
°C 55 55
Regulação da temperatura do termostato
Nivel de potencia acústica en interiores LWA
dB 60 64
Nível de potência sonora, no interior LWA

IMPORTANTE! IMPORTANTE!
Los productos sin etiqueta ni ficha para Os produtos sem etiqueta nem ficha para
equipos combinados de calentador de agua equipamentos combinados de esquentador
y dispositivo solar, previstas en el reglamento de água e dispositivo solar, previstas no
812/2013, no están destinados a tal fin. regulamento 812/2013, não estão destinados
La utilización de tal aplicación está consentida a tal fim.
únicamente usando el código 3632077. En A utilização para tal aplicação está consentida
dicho kit está incluida la etiqueta y ficha para unicamente usando o código 3632077. No
equipos combinados. dito kit está incluída a etiqueta e a ficha para
equipamentos combinados.

73
ITALIAN DESIGN

Ariston Thermo SpA


Viale A. Merloni, 45 - 60044 Fabriano (AN)

Servizio clienti
0732 633528

Ariston Thermo Romania SRL


Polona Business Center, Strada Polonă nr. 68-72
Etaj 1, Sector 1, Cod Poștal 010505, București
Telefon: 004021-2319521
Fax : 004021-2319510
e-mail: service.ro@aristonthermo.com
199 111 222
www.ariston.com/ro

Ariston Thermo España S.L.


Parc de Sant Cugat Nord - Plaza Xavier Cugat nº 2, Edificio A, 2º
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Info.es@ariston.com

TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTE


902 89 81 81

Ariston Thermo España S.L.


SUCURSAL EM PORTUGAL
420010927100 - 040618

comercial.pt@aristonthermo.com

ATENÇÃO AO CLIENTE
21 960 5300

ariston.com