Sunteți pe pagina 1din 7

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ A ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE LA

DISCIPLINA LIMBA ENGLEZĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019 - 2020


Conform programei școlare aprobată prin O.M. nr. 3393/28.02.2017

Unitatea școlară: Colegiul National Constantin Cantacuzino


Cadru didactic: Vasii Elenuta Viză director:
Disciplina: Limba Engleză Viză șef catedră:
Clasa: a V-a
Manual:Limba modernă 2-Limba engleză
Nr. ore: 2 ore/săptămână / L2

SEMESTRUL I

Nr. Unitatea de Conţinuturialeunităţiide Competenţespecificevizate Nr. Perioada Observaţii


Crt. învăţare învăţare ore
1. WELCOME - The alphabet 2.2. Participarea la dialoguri simple în contexte de 2 9-13
BACK! - Asking about names necesitateimediată; septembrie
- Cardinal numbers 2.4. Manifestareadisponibilitățiipentru a explora
noimodelearticulatorii/ de intonațieși accent;
2. WELCOME - Asking about age 1.1 Oferireauneireacții non verbale 1 16-20
BACK! - A/An – The adecvate, la salut/ o întrebare/ septembrie
- Colours instrucțiunesimplărostităclarșirar;
2.1. Reproducereaunorformule / unormesaje simple
siscurte, respectândpronunțiașiintonațiaspecifice;

3. WELCOME - The verb to be 2.3. Prezentarea unui obiect /unei persoane/unui personaj 3 16-27
BACK! - Classroom language prin identificare septembrie
3.2. Identificarea semnificaţiei globale a unui text simplu
pe teme familiare

1
4. SCHOOL - Vocabulary: School 1.2. Recunoaștereaunorreperespațiale 2 30
DAYS subjects 1.3. Identificareaunor aspecte culturale simple septembrie
- Reading: Students 2.1. Reproducereaunor formule/unormesaje simple si -4
around the world scurte, respectândpronunțiașiintonațiaspecifice octombrie
- Countries and
nationalities

5. SCHOOL - Speaking: giving 2.2. Participarea la dialoguri simple în contexte de 2 7-11


DAYS personal details necesitateimediată octombrie
- Grammar: The verb „to 2.4. Manifestareadisponibilitățiipentru a explora
be” (affirmative) noimodelearticulatorii/de intonațieși accent

6. SCHOOL - Personal subject 2.4. Manifestareadisponibilitățiipentru a explora 2 14-18


DAYS pronouns noimodelearticulatorii/de intonațieși accent octombrie
- Sports 3.2. Identificareasemnificaţieiglobale a unui text
- The verb „to be” simplupetemefamiliar
(Negative)
- The verb „to be” (
interrogative and short
answers)

7. SCHOOL - Greetings 1.3. Identificareaunor aspecte culturale simple 2 21-25


DAYS - Across Cultures 2.1. Reproducereaunor formule/unormesaje simple si octombrie
scurte, respectândpronunțiașiintonațiaspecifice
2.2. Participarea la dialoguri simple în contexte de
necesitateimediată
8. SCHOOL - Revision 1 3.4. 1 28
DAYS - Halloween in Ireland Manifestareacuriozitățiipentrudecodareaunormesajescrise octombrie
FESTIVITIES simple – 01
4.2. Redactareaunuimesajsimplucătre un coleg/prieten noiembrie
4.3. Participarea la proiecte de grupîn care se elaborează,
cusprijin, mesajescurte

2
9. SCHOOL - Fun Time 1 2.4. Manifestareadisponibilitățiipentru a explora 2 28
DAYS - Rooms, furniture and noimodelearticulatorii/de intonațieși accent octombrie
MY WORLD other; -8
- Revision noiembrie
Test paper 1 04-08
noiembrie
10. MY WORLD - Reading: Unusual 1.3. Identificareaunor aspecte culturale simple 2 11-15
Buildings 2.1. Reproducereaunor formule/unormesaje simple si noiembrie
- Furniture, Appliances scurte, respectândpronunțiașiintonația
and Other; Specifice
-
11. MY WORLD - Plurals; 2.1. Reproducereaunor formule/unormesaje simple si 2 18-22
- Vocabulary Skills: scurte, respectândpronunțiașiintonația noiembrie
Shapes; specifice
- Prepositions of place; 2.2. Participarea la dialoguri simple în contexte de
necesitateimediată
2.3.
Prezentareaunuiobiect/uneipersoane/unuipersonajpriniden
tificare
12. MY WORLD - Describing location 3.2. Identificareasemnificaţiei globale a 2 25-29
- Talking about your unuitextsimplupetemefamiliare noiembrie
room and your things 4.3. Participarea la proiecte de grupîn care se elaborează,
Across Cultures:Landmarks cusprijin, mesajescurte

13. MY WORLD - Fun Time 2; 2.4. Manifestareadisponibilitățiipentru a explora 2 4-8


- Revision 2; noimodelearticulatorii/de intonațieși accent decembrie
Reading: Monstertrackers 3.2. Identificareasemnificaţiei globale a
unuitextsimplupetemefamiliare
3.4.
Manifestareacuriozitățiipentrudecodareaunormesajescrise
simple

3
14. MY 1.2. Recunoaștereaunorreperespațiale 2 02-06
FAVOURITES! 1.3. Identificareaunoraspecteculturale simple decembrie
2.1. Reproducereaunorformule/unormesaje simple
siscurte, respectândpronunțiașiintonațiaspecifice
15. MY - Personal things and 1.3. Identificareaunor aspecte culturale simple 2 09 – 13
FAVOURITES! pets; 2.1. Reproducereaunor formule/unormesaje simple si decembrie
- Reading: Amazing Iron scurte, respectândpronunțiașiintonația
Man; Specifice
- Adjectives
- Parts of the body;
FESTIVITIES - Christmas in the UK

16. MY - Describing appearance 2.1. Reproducereaunor formule/unormesaje simple si 2 16-20


FAVOURITES! - This/These – scurte, respectândpronunțiașiintonația decembrie
That/Those specifice
- Possessive adjectives - 2.2. Participarea la dialoguri simple în contexte de
Possessive case necesitateimediată

- SEMESTRUL al II-lea
17. MY - Reading: Extraordinary 2.3. 2 13-17
FAVOURITES! abilities Prezentareaunuiobiect/uneipersoane/unuipersonajpriniden ianuarie
- Talking about abilities tificare
- The verb „have got” 3.2. Identificareasemnificaţiei globale a
unuitextsimplupetemefamiliare2.2. Participarea la
dialoguri simple în contexte de necesitateimediată
18. MY - Talking about 1.3. Identificareaunoraspecteculturale simple 2 20 – 23
FAVOURITES! possessions 2.1. Reproducereaunorformule/unormesaje simple ianuarie
- Across cultures: siscurte, respectândpronunțiașiintonația
Souvenirs around the Specific
World
- Fun Time 3

4
19. ME AND THE - Vocabulary: Days of the 2.1. Reproducereaunorformule/unormesaje simple 2 27-31
OTHERS week – Months; siscurte, respectândpronunțiașiintonația ianuarie
- Daily routines specifice
- Reading: The Flinstones 2.2. Participarea la dialoguri simple în contexte de
- Valentine's Day in necesitateimediată
FESTIVITIES Australia 1.3 Identificarea unor aspecte culturale
simple;
2.1. Reproducerea unor formule / unor mesaje simple si
scurte, respectând pronunția și intonația specifice;

20. ME AND THE - Family members 2.2. Participarea la dialoguri simple în contexte de 2 3-7
OTHERS - Character adjectives necesitate imediată; februarie
- Grammar: Present 2.3. Prezentarea unui obiect / unei persoane / unui
Simple (affirmative) personaj prin identificare;

21. ME AND THE - Talking about people's 2.4. Manifestarea disponibilității pentru a explora noi 2 10-14
OTHERS jobs modele articulatorii/ de intonație și accent; februarie
- Talking about people's 3.2. Identificarea semnificaţiei globale a unui text simplu
jobs pe teme familiare;
- Present Simple
(negative)

22. ME AND THE - Telling the time 3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite de 2 17-21
OTHERS - Making arrangements la prieteni, colegi, profesor, în situații uzuale; februarie
- Across Cultures: Family 3.4. Manifestarea curiozității pentru decodarea unor
celebrations mesaje scrise simple;
- Fun Time 4

23. ME AND THE - Revision 4 4.1 Scrierea unei felicitări de ziua cuiva sau pentru o 1 24-28
OTHERS Monstertrackers sărbătoare; februarie
4.2. Redactareaunuimesajsimplucătre un coleg / prieten;
Test paper 1 24-28

5
februarie
24. FOOD - Vocabulary: Food 1.3 Identificarea unor aspecte culturale 2 02-06
- Expressing likes and simple; martie
dislikes 2.1. Reproducerea unor formule / unor mesaje simple si
- Meals scurte, respectând pronunția și intonația specifice;

25. FOOD - Containers and 2.2. Participarea la dialoguri simple în contexte de 2 9-13
Partitives necesitate imediată; martie
- Speaking: Shopping 3.2. Identificarea semnificaţiei globale a unui text simplu
- A/An – Some/Any pe teme familiare;

26. FOOD - A lot of – (how) much – 3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite de 2 16-20
(how) many la prieteni, colegi, profesor, în situații uzuale; martie
- Prepositions of time
- Question Words

27. FOOD - Ordering food/drinks 3.4. Manifestarea curiozității pentru decodarea unor 2 23-27
- Across Cultures: Festive mesaje scrise simple; martie
Days 4.1 Scrierea unei felicitări de ziua cuiva sau pentru o
sărbătoare;

28. FOOD - Fun Time 5 4.2. Redactarea unui mesaj simplu către un coleg / 1 30 martie
Revision 5 prieten; – 3 aprilie
Test paper 1 30 martie
– 3 aprilie
29. OUT & ABOUT - Vocabulary: Seasons – 1.1 Oferirea unei reacții non verbale 2 22 - 24
Months; Weather; adecvate, la salut/ o întrebare/ instrucțiune simplă rostită aprilie
- Reading: In allweathers clar și rar;
- Town/Villages – Places 1.3 Identificarea unor aspecte culturale
simple;
30. OUT & ABOUT - The Imperative 2.1. Reproducerea unor formule / unor mesaje simple si 2 27-30
- Expressinglikesanddisli scurte, respectând pronunția și intonația specifice; aprilie

6
kes
- Prepositions of
movement

31. OUT & ABOUT - It/There 2.2. Participarea la dialoguri simple în contexte de 2 4-8 mai
- Commenting on clothes necesitate imediată;
- Across Cultures: The 3.1. Recunoaştereasemnificaţiei unor fraze uzuale
four seasons tipicepentruviaţacotidiană;
32. OUT & ABOUT - Fun Time 6 3.2. Identificarea semnificaţiei globale a unui text simplu 2 11-15 mai Scoala altfel
- Revision 6 pe teme familiare; 18-22 mai
3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite de
la prieteni, colegi, profesor, în situații uzuale;

33. OUT & ABOUT Monster trackers 4.2. Redactarea unui mesaj simplu către un coleg / 2 25-29 mai
prieten;
34. FESTIVITIES - Birthdays in Canada 2.4. Manifestarea disponibilității pentru a explora noi 2 01-05
- Modules 1-2 modele articulatorii/ de intonație și accent; iunie
3.4. Manifestarea curiozității pentru decodarea unor
mesaje scrise simple;
4.3. Participarea la proiecte de grupîn care se elaborează,
cusprijin, mesajescurte
17. EVALUATION - Modules 3-4 2.4. Manifestarea disponibilității pentru a explora noi 2 08-12
- Modules 5-6 modele articulatorii/de intonație și accent iunie
3.4. Manifestarea curiozității pentru decodarea unor
mesaje scrise simple
4.3. Participarea la proiecte de grup în care se elaborează,
cu sprijin, mesaje scurte