Sunteți pe pagina 1din 8

CLASA A XII-A/Prof.

Militaru Nicoleta
MANUAL: ENGLISH HORIZONS, ED. OXFORD
PLANIFICAREA MATERIEI PE ANUL SCOLAR 2007-2008

NR CONTINUTURI ALE UNITATII DE COMPETENTE NR DE SAPTAMANA OBSERVATII


CRT INVATARE VIZATE ORE
1 Let’s remember!
Domeniul personal: Viata personala 12
Vocabular: stil de viata,comportament 21 22
social 31 33
Elemente de constructie ale comunicarii: 41 41
timpurile verbale (simplu si continuu), manifestarea 8 17- 21 sep
adjectivul (clasificare, grade de felxibilitatii in cadrul 24-28 sep
comparatie), substantive defective de schimbului de idei si in
plural, substantive colective, verbe modale, cadrul lucrului in
fraza conditionala, vorbirea directa- echipa in diferite
vorbirea indirecta situatii de comunicare
Functii comunicative: a exprima puncte de
vedere personale, a exprima conditii, , a
exprima obligatia, necesitatea, interdictia
de a face ceva,
2 UNIT 1: STRATEGIES 11
Domeniul personal: viata personala- 14
educatie, comportament social, strategii de 21
studiu / Domeniul educational: viata 22
culturala si lumea artelor/ patrimoniul 25 1-5 oct
socio-cultural european 31 10 8-12 oct
Elemente de constructie a comunicarii: 33 15-19 oct
adjectivul (comparatia intensiva), structuri 35
care utilizeaza comparativul, ordinea 42
cuvintelor, corespondenta timpurilor 44
Functii comunicative: a formula comparatii 45
intre caracteristici ale unor persoane, Manifestarea
obiecte, locuri, fenomene, activitati, felxibilitatii in cadrul
evenimente, procese/ a compara stari, schimbului de idei si in
actiuni si fapte trecute cu cele prezente/ a cadrul lucrului in
solicita si a oferi informatii despre echipa in diverse
fenomene, evenimente, exeriente, actiuni/ a situatii de comunicare
solicita opinii, puncte de vedere personale
3 UNIT 2: EXPERIENCE 12
Domeniul personal: universul adolescentei 14
(cultura/sport/timp liber)/ Domeniul 22
educational : viata culturala si lumea 25
artelor/ patrimoniul socio-cultural 23
european 32 15-19 oct
Elemente de constructie a comunicarii: 34 10 22-26 oct
articolul zero, cazuri speciale de folosire a 36 29 oct- 2 noi
articolului, ordinea cuvintelor, 43
corespondenta timpurilor 44
Functii comunicative: a compara stari, 45
actiuni si fapte trecute cu cele prezente/ a Constientizarea rolului
exprima opinii, puncte de vedere limbii engleze ca
personale/ a exprima si a motiva mijloc de acces la piata
acordul/dezacordul fata de opiniile altora muncii si la
patrimoniul culturii
universale
4 UNIT 3: RELATIONSHIPS 13
Domeniul personal: relatii interpersonale/ 14
inter-umane/ profesionale, viata de echipa/ 21
Domeniul educational : viata culturala si 23
lumea artelor/ patrimoniul socio-cultural 24
european 25
Elemente de constructie a comunicarii: 33 10 5-9 noi
numerale ordinale, fractionare, 35 12-16 noi
multiplicative, ordinea cuvintelor, 42 19-23 noi
corespondenta timpurilor 44
Functii comunicative: a compara stari, 45
actiuni si fapte trecute cu cele prezente/ a Disponibilitatea pentru
cere si a da clarificari despre intelegerea acceptarea diferentelor
unui mesaj/ a exprima atitudini si pentru manifestarea
emotioanel( smpatie, regret, incredere, tolerantei prin
indoiala, ingrijorare)/ a exprima opinii, abordarea critica a
puncte de vedere personale diferentelor si
stereotipurilor culturale
5 UNIT 4: IDENTITY 11
Domeniul public: Aspecte din viata 14
contemaporana/ tinerii si viata comunitara/ 24
Domeniul educational: viata culturala si 25
lumea artelor/ patrimoniul socio-cultural 34 19-23 noi
european 36 10 26-30 noi
Elemente de constructie a comunicarii: 43 3-7 dec
diateza pasiva directa si indirecta, ordinea 44
cuvintelor, corespondenta timpurilor 45
Functii comunicative: a compara stari, Manifestarea
actiuni si fapte trecute cu cele prezente/ a felxibilitatii in cadrul
caracteriza persoane, fapte, actiuni/ a schimbului de idei si in
exprima atitudin emotionale, a cadrul lucrului in
argumenta/justifica puncte de vedere echipa in diverse
personale situatii de comunicare
6 Time for Revision 11
Domeniul public: Aspecte din viata 22
contemporana (socio-economice, 25
ecologice) 33
Elemente de constructie a comunicarii: 41 8 10-14 dec
adjectivul (comparatia intensiva), structuri 45 17-21 dec
care utilizeaza comparativul, ordinea Constientizarea rolului 3 ore teza
cuvintelor, corespondenta timpurilor, limbii engleze ca semestriala
diateza pasiva directa si indirecta mijloc de acces la piata
Functii comunicative: a exprima opinii, muncii si la
puncte de vedere personale, a compara patrimoniul culturii
stari, actiuni si fapte trecute cu cele universale
prezente/ a formula comparatii intre
caracteristici ale unor persoane
7 UNIT 5: COMMUNICATION 12
Domeniul personal: relatii interpersonale/ 14
Domeniul public : Mass media/ Domeniul 21
educational : viata culturala si lumea 25
artelor/ patrimoniul socio-cultural 31
european 35 7-11 ian
Elemente de constructie a comunicarii: 42 10 14-18 ian
adverbe de mod, loc, timp, cantitate, 44 21-25 ian
marime, aproximare ; grade de comparatie 45
Functii comunicative: a compara stari Dezvoltarea interesului
actiuni si fapte prezente cu cele trecute/ a pentru descoperirea
solicita si a oferi informatii despre unor aspecte socio-
fenomene, evenimente, activitati/ a culturale si
argumenta puncte de vedere personale/ a profesionale specifice,
solicita opinii, puncte de vedere personale prin receptarea unei
varietati de texte in
limba engleza
8 Revision 13
Domeniul public: Aspecte din viata 21
contemporana (socio-economice, 23
ecologice) 25
Elemente de constructie a comunicarii: 34 21-25 ian
diateza pasiva directa si indirecta, ordinea 41 6 28 ian- 1 feb
cuvintelor, corespondenta timpurilor 43
Functii comunicative: a solicita opinii, Constientizarea rolului
puncte de vedere personale/ a exprima si a limbii engleze ca
motiva acordul/dezacordul fata de opiniile mijloc de acces la piata
altora muncii si la
patrimoniul culturii
universale
SEMESTRUL AL II-LEA
9 Start again 12
Domeniul public: Aspecte din viata 22
contemporana (socio-economice, 23
ecologice) 25 11-15 feb
Elemente de constructie a comunicarii: 33 6 18-22 feb
diateza pasiva directa si indirecta, ordinea 43
cuvintelor, corespondenta timpurilor 44
Functii comunicative: a solicita si a Manifestarea
formula propuneri, sugestii/ a solicita felxibilitatii in cadrul
opinii, puncte de vedere personale/ a schimbului de idei si in
exprima satisfactia/insatisfactia fata de un cadrul lucrului in
anumit punct de vedere echipa in diverse
situatii de comunicare
10 UNIT 6: INNER WOLRD, OUTER 13
WORLD 14
Domeniul public: Mass media/ Domeniul 22
educational : viata culturala si lumea 25
artelor/ patrimoniul socio-cultural 32
european 36 18-22 feb
Elemente de constructie a comunicarii: 43 10 25-29 feb
constructii cu infinitivul si participiul, 44 3-7 mar
functiile sintactice ale participiului trecut, 45
ordinea cuvintelor, corespondenta
timpurilor Disponibilitatea pentru
Functii comunicative: a caracteriza acceptarea diferentelor
persoane, fapte, actiuni/ a compara stari, si pentru manifestarea
actiuni si fapte prezente cu cele trecute/ a tolerantei prin
exprima si a motva acordul/dezacordul fata abordarea critica a
de opiniile altora/ a cere si a da clarificari diferentelor si
pentru intelegerea unui mesaj stereotipurilor culturale
11 UNIT 7: RESPONSABILITIES 11
Domeniul ocupational: aspecte legate de 14
profesiuni si de viitorul profesional/ 23
Domeniul educational: viata culturala si 25 10-14 mar
lumea artelor/ patrimoniul socio-cultural 31 17-21 mar
european 33 10 24-28 mar
Elemente de constructie a 41
comunicarii:verbele modale, ordinea 42
cuvintelor, corespondenta timpurilor 45
Functii comunicative: a solicita si a da Constientizarea rolului
sfaturi/ a compara stari, actiuni si fapte limbii engleze ca
prezente cu cele trecute/ a exprima mijloc de acces la piata
necesitatea,obligatia, interdictia de a face muncii si la
ceva/ a exprima opinii, puncte de vedere patrimoniul culturii
personale/ a exprima si a motiva acordul/ universale
dezacordul fata de opiniile altora
12 Time for reviewing 11
Domeniul personal: optiuni pentru cariera/ 21
Domeniul ocupational: aspecte legate de 22
profesiuni si de viitorul profesional 25
Elemente de constructie a comunicarii: 31
constructii cu infinitivul si participiul, 34
verbele modale, ordinea cuvintelor, 41 8
corespondenta timpurilor 45 24-28 mar
Functii comunicative: a exprima Dezvoltarea interesului 31mar- 4 apr
necesitatea,obligatia, interdictia de a face pentru descoperirea 7-11 apr
ceva/ a exprima opinii, puncte de vedere unor aspecte socio-
personale culturale si
profesionale specifice,
prin receptarea unei
varietati de texte in
limba engleza
13 UNIT 8: DESTINATIONS 12
Domeniul ocupational: aspecte legate de 14
profesiuni si de viitorul profesional/ 22
Domeniul educational: viata culturala si 24
lumea artelor/ patrimoniul socio-cultural 25
european/ Domeniul personal: optiunui 32 7-11 apr
pentru cariera 34 14- 18 apr
Elemente de constructie a comunicarii: 41 10 21-25 apr
cuvinte de legatura (prepozitii, conjunctii, 43
locutiuni), ordinea cuvintelor, 45
corespondenta timpurilor Constientizarea rolului
Functii comunicative:a compara stari, limbii engleze ca
actiuni si fapte prezente cu cele trecute/ a mijloc de acces la piata
cere si a da detalii si explicatii/ a exprima o muncii si la
hotarare sau o promisiune/ a exprima patrimoniul culturii
opinii/puncte de vedere personale universale
14 Final review: Getting ready 12
Domeniul ocupational: aspecte legate de 14
profesiuni si de viitorul profesional/ 21
Domeniul personal: stil de viata, universul 22
adolescentei/ Domeniul public: Tinerii si 25
viata comunitara 32
Elemente de constructie a comunicarii: 33
adjectivul (comparatia intensiva), articolul 41
zero, cazuri speciale de folosire a 43 5mai- 13 iun
articolului, diateza pasiva directa si 45 24 In saptamana 5-9
indirecta, constructii cu infinitivul si mai- 3 ore teza
participiul, ordinea cuvintelor, Manifestarea semestriala
corespondenta timpurilor felxibilitatii in cadrul
Functii comunicative:a caracteriza schimbului de idei si in
persoane, fapte, actiuni/ a exprima cadrul lucrului in
obligatia, necesitatea, interdictia de a face echipa in diverse
ceva/ a argumente puncte de vedere situatii de comunicare
personale Dezvoltarea interesului
pentru descoperirea
unor aspecte socio-
culturale si
profesionale specifice,
prin receptarea unei
varietati de texte in
limba engleza