Sunteți pe pagina 1din 11

Poriect de lecție clasa a IV- a și clasa I

Clasa a IV- a Clasa I


Data: 03.12.2020 Data: 03.12.2020
Profesor învățământ primar: Tocaciu Florina Ancuța Profesor ȋnvǎțǎmânt primar: Tocaciu Florina Ancuța
Şcoala : Gimnazială Ațintiș Unitatatea de ȋnvăţământ: Școala Gimnazială Ațintiș
Clasa: IV A Clasa: I A
Aria curriculară: Om și societate Aria curriculară : Consiliere şi orientare
Disciplina: Educație civică Disciplina: Dezvoltare personalǎ-activitate principalǎ,
Unitatea tematică: Raporturile noastre cu ceilalți oameni .Valori Comunicare ȋn Limba Românǎ,Matematicǎ şi explorarea
morale mediului,Arte vizuale -activitate secundarǎ
Subiectul : Bine -Rău Unitatea tematică: Eroi de poveste
Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoștințe Subiectul lecţiei: Meseriile
Forma de realizare: activitate integrată Tipul lecţiei: Mixtǎ
Discipline implicate :
Comunicare în limba română Competențe spcifice
Muzică şi mişcare Dezvoltare personală:
Arte vizuale şi abilităţi practice
1.1. Prezentarea unor trăsături personale elementare, în contexte
Competenţe specifice integrate: variate
Educație civică 2.2. Transmiterea unor mesaje verbale şi nonverbale simple
2.1. Explorarea unor valori morale care stau la baza relațiilor despre propriile experienţe de viaţă
cu ceilalți oameni 3.1.Identificarea unor sarcini de lucru simple în contexte variate
3.1. Relaționarea pozitivă cu ceilalți, în rezolvarea unor 3.3. Explorarea unor meserii cunoscute sau preferate
sarcini simple de lucru Competențe integrate
Limba și literatura română Comunicare în limba română:
2.1. Descrierea unui personaj dintr-o carte/ dintr-un film /a
unui personaj imaginar urmărind un set de repere 1.1. Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe
4.4. Povestirea pe scurt a unei secvenţe dintr-o poveste/ dintr- teme familiare, rostit clar si rar
un film/desen animat / a unei activităţi/ a unei întâmplări 2.2. Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor
imaginate/trăite simple
Arte vizuale și abilități practice 3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de
1.1. Exprimarea de opinii proprii referitoare la mesajele tipar sau de mână
comunicate prin limbaj vizual 4.2 Redactarea unor mesaje scurte
Matematica si explorarea mediului:
Obiective operaţionale:
3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din
O1 să găsească semnificațiile valorilor morale ”bine”, ”rău” mediul apropiat
ca bază a relațiilor cu ceilalți oameni; Arte vizuale și abilitǎți practice:
O2 să dezbată situații despre ”bine – rău” pentru stabilirea
comportamentului bun; 2.3.Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple,
O3 să alcătuiască jocuri de rol pe tema faptelor bune; pe baza interesului direct
O4 să desprindă mesajele unor compoziții plastice
înfățișând emoții negative;
O5 să găsească proverbe potrivite pentru ilustrarea valorii Obiective operaționale
morale ”bine”
O6 să coopereze cu colegii în rezolvarea sarcinilor de lucru Cognitive :
date
La sfârșitul lecției,elevii vor fi capabili:

Metode, procedee şi mijloace de învăţământ OC1-să identifice simbolurile adecvate caracteristicilor zilei
a) Metode și procedee (vreme, anotimp)
conversația, explicația, studiul de caz, exercițiul, jocul de OC2-să formuleze răspunsuri la ghicitori
rol OC3-să realizeze corespondența ȋntre numele profesiei ,persoana
care profeseazǎ ,uneltele folosite și locul de desfǎșurare
b) Forme de organizare OC4-să formuleze enunţuri corecte din punct de vedere
 frontal gramatical
 individual OC5-să rezolve sarcinile fişei
Temporale: 45 minute Motrice:
Umane: 11 elevi
La sfârșitul lecției,elevii vor fi capabili:
c) resurse materiale OM1-sǎ pǎstreze poziția corectǎ a corpului,a caietului ȋn timpul
dispozitiv digital elev- profesor, platforma online Google scrisului
Classroom, manual digital, fișe de lucru online, OM2-sǎ pǎstreze ordinea ȋn timpul sarcinilor ce presupun mișcare
youtube.,Ward Wall,,Power Point OM3-să mânuiască materialul intuitiv
Afective:
d) Forme si tehnici de evaluare La sfârșitul lecției,elevii vor fi capabili:
 observarea sistematică OA1-să colaboreze în rezolvarea sarcinilor
 răspunsul elevilor OA2-să participe cu plǎcere și sǎ ȋși spunǎ pǎrerea personalǎ
 Quizzis
Metode, procedee şi mijloace de învăţământ
BIBLIOGRAFIE :
Bibliografie: a) Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
Breben Silvia, Gongea Elena, Ruiu Georgeta, Fulga Mihaela problematizarea, jocul didactic.
– Metode interactive de grup, Editura Arves, 2002 b) Mijloace de învăţământ : dispozitiv digital elev-
Jinga Ioan, Istrate Elena (coord.) – Manual de pedagogie, profesor, platforma online Google Classroom, manual
București: Editura ALL, 2006 digital, fișe de lucru online, youtube.,Ward Wall,,Power
Propunător: Hammaș Ilonka, Școala Gimnazială nr. 9 ”Nicolae Point
Orghidan”, Brașov ghicitori despre meserii, fişe de lucru, Laptop,PPT.-,,Meserii,
c) Forme de organizare : frontală, individual
Temporale: 45 minute
Umane: 4 elevi
d)Forme şi tehnici de evaluare : observarea sistematică,
aprecieri verbale, evaluare reciprocă.
BIBLIOGRAFIE:

2.MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE -„Programa pentru


disciplinele Comunicare în limba română, Matematică şi
explorarea mediului, Arte vizuale şi abilitǎţi practice, Dezvoltare
personală, aprobată prin ordin al ministrului Nr.
3418/19.03.2013;Bucureşti, 2013

3. -Anca Veronica Tǎut, Rodica Horvath-Dezvoltare personalǎ-


caiet de aplicații ,Editura Sinapsis,2014

4.Viorica și Dumitru Pârâialǎ,Claudia Bǎlan ,Anica Vasilache ,


Teodora Tanasǎ-ACTIVITĂŢI ÎN COMPLETAREA
PROGRAMULUI DIN CICLUL PRIMAR-Editura
Euristica,2004

5.Gabriela Ivan ,,200 de ghicitori pentru copii”

6. https://www.twinkl.ro/resources/romania-teaching-resources-
invatamant-prescolar-teme/romania-teaching-resources-
invatamant-prescolar-teme-viata-de-zi-cu-zi/romania-teaching-
resources-invatamant-prescolar-teme-viata-de-zi-cu-zi-meserii/2
Desfășurarea activității

Competent Forme de Activitatea învățătoarei și a elevilor Competente Forme de


e specifice/ organizare specifice/ organizare
Activitatea învățătoarei și a elevilor / Evaluare / Evaluare
Metode si Metode și
procedee procedee

1. Moment organizatoric Conversaţia Frontal/ 1. Moment organizatoric DP-2.2, 3.1 Frontal/


Observarea CLR-3.1, -1.1
Observarea
Conectarea elevilor și a profesorului pe sistematică Conectarea elevilor și a profesorului sistematică
platforma Classroom ,respectiv pe pe platforma Classroom ,respectiv pe Instructajul
videoconferință Meet. videoconferință Meet. verbal

Se trimite elevilor ghidul pentru utilizarea Meet Se trimite elevilor ghidul pentru Conversația
cu 3 pași de respectat: utilizarea Meet cu 3 pași de respectat:

1. Asigurați-vă că sunteți pe modul „mut” 4. Asigurați-vă că sunteți pe


atunci când nu vorbiți. modul „mut” atunci când nu
vorbiți.
2. Fiți voi înșivă și respectați-i pe ceilalți. 5. Fiți voi înșivă și respectați-i
pe ceilalți.
3. Puneți întrebări folosind chat-ul. 6. Puneți întrebări folosind chat-
ul.
Configurați un spațiu intenționat unde se va Configurați un spațiu intenționat unde
desfășura ora/.Elevii se pregătesc se va desfășura ora/.Elevii se
pentruactivitate. pregătesc pentruactivitate.
2.Captarea atenţiei 2.Captarea atenţiei DP-3.3
O1, O7 Frontal
Se propune elevilor să privească imaginea Se propune elevilor sa privească CLR-3.1 Frontal
Conversaţia Individual/
prezentată si îi rog să se gândească la cuvinte pe PPT-ul prezentat în care au de Observația Individual/
care ei le considera că trebuie sa le atribuie observarea precizat ,,Cine ma poate ajuta
observarea
cuvântului bunătate:blând, cuminte, afectuos, Brainstor- curentă a daca..?,, Exercițiul curentă a
apreciat, pozitiv, ocrotitor, recunoscător, demn comportam comportam
de încredere, darnic, responsabil. / Elevii ascultă Ming en-tului de 3. Anunţarea temei şi a obiectivelor en-tului de
explicaţiile învăţătoarei și apoi răspund la învățare operaţionale învățare
întrebări. Noutatea zilei este că astăzi vom dedica
ziua unor activităţi în care va trebui să
arătăm ce ştim despre meserii,cum se
numesc persoanele care muncesc,unde
muncesc, ce lucruri meșteresc și ce
unelte folosesc, Broscuța Mamǎ ,
CLR-2.2
gospodinǎ priceputǎ, vrea sǎ vǎ ȋndrume
sǎ vǎ alegeți o meserie potrivitǎ și va Conversația
trimis prin poștaș o scrisoare pentru
voi(anexa 2)

Se menționează că însușirea morală ”rău” aduce


4. Dirijarea învățării
cuvinte opuse celor scrise (nemilos, neascultător,
Frontal
rece, disprețuitor, nepăsător, înșelător). Se citeşte scrisoarea. DP-3.3
CLR 2.3 Individual/
3. Anunţarea temei şi a obiectivelor Elevii vor asculta apoi cu atenţie CLR-1.1 Observarea
Explicaţia Individual ghicitorile şi vor ghici răspunsurile. sistematicǎ
operaţionale DP-3.3
(Anexa 3)
Frontal/
Se anunță elevii că în această oră vor discuta ,, Brașov,1 mai 2015 CLR-4.2
Observarea
despre valorile morale: bine – rău.
sistematică explicația
Se notează titlul pe tablă Jamboard sau tablă Dragii mei elevi,
./Elevii se familiarizează cu tema lecţiei. O2, O3, O6, conversația
Sunt în vizitǎ la Universitatea
O7 Transilvania din Brașov.Studenții de aici
4. Dirijarea învățării Frontal știu deja ce meserie vor profesa.Acum se
conversația, perfecționeazǎ.Dacǎ vreți sǎ aflați
Deschidem manualul digital la pagina lecției . Individual/
explicația, meseriile alese de ei rǎspundeți la
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a jocul de rol Observarea ghicitori.Poate și vouǎ vǎ place sǎ fiți
%20IV-a/Educatie%20Civica/Aramis/Partea sistematică colegii lor.
%20I/manual.html
Apreciere Broscuța Ema,,
Se anunță elevii că vor discuta despre ”bine” și
”rău”, folosind dialoguri purtate de copiii din verbal 5. Realizarea feed-back-ului
imagini (anexa 1). Pentru aceste dialoguri, sunt
stabilite întrebări de sprijin astfel încât elevii să Se propune elevilor să dea rezolvări Frontal/
pentru întrebarile adresate în jocul de DP-1.1, 2.2,
își spună părerile despre comportamentul 3.3 Aprecieri
copiilor. Pe baza acestor dialoguri, se vor face și pe platformal Wordwall verbale
jocuri de rol pentru corectarea comportamentelor CLR-2.4
https://wordwall.net/resource/240746
rele./ Elevii citesc dialogurile ,se fac jocuri de O5, O7
3/meserii Conversația
rol..
Conversația Frontal/ Explicația
Explicația Aprecieri
verbale Exercițiul
5. Realizarea feed-back-ului
Exercițiul
Se propune elevilor să noteze în caiete proverbe
descoperite realizând Quizzul .

https://wordwall.net/ro/resource/6928775/prover
be-despre-bine 6. Evaluarea performanței

Relevii realizează Quizzul,aranjează cuvintele Se vor face aprecieri generale şi


individuale asupra participării elevilor la Conversaţia Frontal
amestecate pentru a descoperi proverbele apoi
lecţie, precum şi asupra Aprecieri
le transcriu în caiete.
comportamentului lor pe parcursul orei. verbale
Conversaţia

Frontal
Individual/
Aprecieri
verbale

6. Evaluarea performanței

Se fac aprecieri verbale individuale şi colective


cu privire la activitatea elevilor. Si li se
recomanda elevilor să copieze în caiete de la
pagina 40 chenarul ,,Aflăm,,/ Elevii ascultă și
primesc aprecierile.
Valori morale: bine – rău

Anexa 1

GEORGE __
Alin, adu-mi, te rog, un pahar cu apă!  De ce credeți că George cere apă de la Alin, în loc să se
__
servească singur?
ALIN Nu pot acum! Mă joc la calculator!
 De ce Alin refuză să îl ajute pe George? Cum este el?
__
Petru Îți aduc eu!
 Ce face Mihai? Ce dovedește prin purtarea lui?

IOANA __
Îmi împrumuți, te rog, o rezervă pentru stilou?  Ce părere aveți despre Ioana?
__  Cum este Virgil?
VIRGIL Nu, pentru că nici tu nu mi-ai dat!
 Voi cum a-ți răspunde la rugămintea Ioanei?

DAN __
De ziua ta, Maria, ți-am adus această minge!  Cum i se adresează Dan Mariei?
__  Prin ce se deosebește Maria de Dan?
MARIA Nu îmi place, mai am și altele!...
 Care ar putea fi răspunsul vostru pentru Dan?
IRINUCA __
Așteaptă-mă și pe mine, Andrei, să trecem strada  De ce credeți că are nevoie Irinuca de Andrei?
împreună!  De ce Andrei nu are răbdare cu Irinuca? Cum este el?
__  Voi ce i-ați fi propus Irinucăi?
ANDREI Descurcă-te singură, eu mă grăbesc!

Anexa 2
Proverbe

Bine faci, bine găsești.


Binele cu bine se răsplătește.
Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face.
O faptă bună nu e niciodată inutilă.

Anexa 2 Meseriile

,, Brașov,1 mai 2015

Dragii mei elevi,

Sunt în vizitǎ la Universitatea Transilvania din Brașov.Studenții de aici știu deja ce meserie vor profesa.Acum se perfecționeazǎ.Dacǎ vreți
sǎ aflați meseriile alese de ei rǎspundeți la ghicitori.Poate și vouǎ vǎ place sǎ fiți colegii lor.

Broscuța Ema

Anexa 3 Meseriile

1.Cin´ te-ascultǎ și-ți prescrie


Cum sǎ iei o doctorie?

2:În bibliotecǎ-l vezi mereu, 4:Peste muncitori e șef


Și-ți dǎ cǎrți pe gustul tǎu În fabricǎ cu ei lucreazǎ.
Cǎrțile nu sunt un dar O problemǎ dacǎ e,
Cǎci le dǎ un ....bibliotecar Imediat îl informeazǎ

3:Cine-l vede în halat 5:Pe vapor cǎlǎtorește


Îl recunoaște imediat, Și îi place aventura
Stetoscopul folosește Precum Popay și el este
Când un pacient sosește. Despre cine se vorbește?
Ca pârât sau pârâtor,
6. Dimineaţa îţi zâmbeşte Ai nevoie de-ajutor.
Când la grădiniţă vii Doar el ți-l dǎ imediat.Meseria-i de...
Pentru şcoală pregăteşte
Grupa-ntreagă de copii... Te învaţă să citeşti,
Să scrii şi să socoteşti,
7.În clasǎ pe orișicine Munca să o preţuieşti
Îl învațǎ ce e bine? De vrei bun şi drept să creşti.

8. Cine zboară fără să zboare? Cu ciocan,clei şi rindea


Face mobile aşa
9.Locul lui este pe scenǎ, Ca să-ţi placă ţie, mie.
Joacǎ roluri variate, Să ghicească cine ştie.
Fiind prinț sau cerșetor,
Meseria-i de actor. Toată ziua, el tot sapă
Din adâncuri ca să scoată
Pentru ţară mult cărbune.Cine ştie cum îi spune?
10.O problemǎ dacǎ ai

S-ar putea să vă placă și