Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect de lecție clasa a IV- a și clasa I

Clasa a IV- a Clasa I


Data: 03.12.2020 Data: 03.12.2020
Profesor învățământ primar: Tocaciu Florina Ancuța Profesor ȋnvǎțǎmânt primar: Tocaciu Florina Ancuța
Şcoala : Gimnazială Ațintiș Unitatatea de ȋnvăţământ: Școala Gimnazială Ațintiș
Clasa: IV A Clasa: I A
Aria curriculară: Om și societate Aria curriculară : Consiliere şi orientare
Disciplina: Educație civică Disciplina: Dezvoltare personalǎ-activitate principalǎ,
Unitatea tematică: Raporturile noastre cu ceilalți Comunicare ȋn Limba Românǎ,Matematicǎ şi explorarea
oameni .Valori morale mediului,Arte vizuale -activitate secundarǎ
Subiectul : Bine -Rău Unitatea tematică: Eroi de poveste
Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoștințe Subiectul lecţiei: Meseriile
Forma de realizare: activitate integrată Tipul lecţiei: Mixtǎ
Discipline implicate :
Comunicare în limba română Competențe spcifice
Muzică şi mişcare Dezvoltare personală:
Arte vizuale şi abilităţi practice
1.1. Prezentarea unor trăsături personale elementare, în contexte
Competenţe specifice integrate: variate
Educație civică 2.2. Transmiterea unor mesaje verbale şi nonverbale simple
2.1. Explorarea unor valori morale care stau la baza relațiilor despre propriile experienţe de viaţă
cu ceilalți oameni 3.1.Identificarea unor sarcini de lucru simple în contexte variate
3.1. Relaționarea pozitivă cu ceilalți, în rezolvarea unor 3.3. Explorarea unor meserii cunoscute sau preferate
sarcini simple de lucru Competențe integrate
Limba și literatura română Comunicare în limba română:
2.1. Descrierea unui personaj dintr-o carte/ dintr-un film /a
1.1. Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe
unui personaj imaginar urmărind un set de repere teme familiare, rostit clar si rar
4.4. Povestirea pe scurt a unei secvenţe dintr-o poveste/ dintr- 2.2. Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor
un film/desen animat / a unei activităţi/ a unei întâmplări simple
imaginate/trăite 3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de
Arte vizuale și abilități practice tipar sau de mână
1.1. Exprimarea de opinii proprii referitoare la mesajele 4.2 Redactarea unor mesaje scurte
comunicate prin limbaj vizual Matematica si explorarea mediului:

Obiective operaţionale: 3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din
mediul apropiat
O1 să găsească semnificațiile valorilor morale ”bine”, ”rău” ca Arte vizuale și abilitǎți practice:
bază a relațiilor cu ceilalți oameni;
O2 să dezbată situații despre ”bine – rău” pentru stabilirea 2.3.Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple,
comportamentului bun; pe baza interesului direct
O3 să alcătuiască jocuri de rol pe tema faptelor bune;
O4 să desprindă mesajele unor compoziții plastice înfățișând
emoții negative; Obiective operaționale
O5 să găsească proverbe potrivite pentru ilustrarea valorii morale
”bine” Cognitive :
O6 să coopereze cu colegii în rezolvarea sarcinilor de lucru date
La sfârșitul lecției,elevii vor fi capabili:

Metode, procedee şi mijloace de învăţământ OC1-să identifice simbolurile adecvate caracteristicilor zilei
a) Metode și procedee (vreme, anotimp)
conversația, explicația, studiul de caz, exercițiul, jocul de OC2-să formuleze răspunsuri la ghicitori
rol OC3-să realizeze corespondența ȋntre numele profesiei ,persoana
care profeseazǎ ,uneltele folosite și locul de desfǎșurare
b) Forme de organizare OC4-să formuleze enunţuri corecte din punct de vedere
 frontal gramatical
 individual OC5-să rezolve sarcinile fişei
Temporale: 45 minute Motrice:
Umane: 11 elevi
La sfârșitul lecției,elevii vor fi capabili:
c) resurse materiale OM1-sǎ pǎstreze poziția corectǎ a corpului,a caietului ȋn timpul
dispozitiv digital elev- profesor, platforma online Google scrisului
Classroom, manual digital, fișe de lucru online, OM2-sǎ pǎstreze ordinea ȋn timpul sarcinilor ce presupun mișcare
youtube.,Ward Wall,,Power Point OM3-să mânuiască materialul intuitiv
Afective:
d) Forme si tehnici de evaluare La sfârșitul lecției,elevii vor fi capabili:
 observarea sistematică OA1-să colaboreze în rezolvarea sarcinilor
 răspunsul elevilor OA2-să participe cu plǎcere și sǎ ȋși spunǎ pǎrerea personalǎ
 Quizzis
Metode, procedee şi mijloace de învăţământ
BIBLIOGRAFIE :
1. Breben Silvia, Gongea Elena, Ruiu Georgeta, Fulga Mihaela – a) Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
Metode interactive de grup, Editura Arves, 2002 problematizarea, jocul didactic.
2. Jinga Ioan, Istrate Elena (coord.) – Manual de pedagogie, b) Mijloace de învăţământ : dispozitiv digital elev-
București: Editura ALL, 2006 profesor, platforma online Google Classroom, manual
3. https://www.twinkl.ro digital, fișe de lucru online, youtube.,Ward Wall,,Power
Point
ghicitori despre meserii, fişe de lucru, Laptop,PPT.-,,Meserii,
c) Forme de organizare : frontală, individual
Temporale: 45 minute
Umane: 4 elevi
d)Forme şi tehnici de evaluare : observarea sistematică,
aprecieri verbale, evaluare reciprocă.
Bibliografie

1.MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE -„Programa pentru


disciplinele Comunicare în limba română, Matematică şi
explorarea mediului, Arte vizuale şi abilitǎţi practice, Dezvoltare
personală, aprobată prin ordin al ministrului Nr.
3418/19.03.2013;Bucureşti, 2013

2.Anca Veronica Tǎut, Rodica Horvath-Dezvoltare personalǎ-


caiet de aplicații ,Editura Sinapsis,2014

3. Viorica și Dumitru Pârâialǎ,Claudia Bǎlan ,Anica Vasilache ,


Teodora Tanasǎ-ACTIVITĂŢI ÎN COMPLETAREA
PROGRAMULUI DIN CICLUL PRIMAR-Editura
Euristica,2004

4.Gabriela Ivan ,,200 de ghicitori pentru copii”

5. https://www.twinkl.ro/resources/romania-teaching-resources-
invatamant-prescolar-teme/romania-teaching-resources-
invatamant-prescolar-teme-viata-de-zi-cu-zi/romania-teaching-
resources-invatamant-prescolar-teme-viata-de-zi-cu-zi-meserii/2
Desfășurarea activității
Competent Forme de Activitatea învățătoarei și a elevilor Competente Forme de
e specifice/ organizare specifice/ organizare
Activitatea învățătoarei și a elevilor / Evaluare / Evaluare
Metode si Metode și
procedee procedee

1. Moment organizatoric Conversaţi Frontal/ 1. Moment organizatoric DP-2.2, 3.1 Frontal/


a Observarea CLR-3.1, -1.1
Observarea
Conectarea elevilor și a profesorului pe platforma sistematică Conectarea elevilor și a profesorului sistematică
Classroom ,respectiv pe videoconferință Meet. pe platforma Classroom ,respectiv pe Instructajul
videoconferință Meet. verbal
Se trimite elevilor ghidul pentru utilizarea Meet
cu 3 pași de respectat: Se trimite elevilor ghidul pentru Conversația
utilizarea Meet cu 3 pași de respectat:
1. Asigurați-vă că sunteți pe modul „mut”
atunci când nu vorbiți. 4. Asigurați-vă că sunteți pe
modul „mut” atunci când nu
2. Fiți voi înșivă și respectați-i pe ceilalți. vorbiți.
5. Fiți voi înșivă și respectați-i
3. Puneți întrebări folosind chat-ul. pe ceilalți.
6. Puneți întrebări folosind chat-
Configurați un spațiu intenționat unde se va ul.
desfășura ora/.Elevii se pregătesc pentruactivitate. Configurați un spațiu intenționat unde
se va desfășura ora/.Elevii se
2.Captarea atenţiei
pregătesc pentruactivitate.
Se propune elevilor să privească imaginea
2.Captarea atenţiei DP-3.3
prezentată si îi rog să se gândească la cuvinte pe Frontal
care ei le considera că trebuie sa le atribuie 2.Conversa Se propune elevilor sa privească CLR-3.1 Frontal
cuvântului bunătate:blând, cuminte, afectuos, ţia Individual/ PPT-ul prezentat în care au de Observația Individual/
apreciat, pozitiv, ocrotitor, recunoscător, demn de observarea precizat ,,Cine ma poate ajuta
încredere, darnic, responsabil. / Elevii ascultă Brainstor- curentă a daca..?,, Exercițiul observarea
explicaţiile învăţătoarei și apoi răspund la comportam curentă a
întrebări. Ming en-tului de 3. Anunţarea temei şi a obiectivelor comportam
învățare operaţionale en-tului de
O1, O7
Noutatea zilei este că astăzi vom dedica învățare
ziua unor activităţi în care va trebui să
arătăm ce ştim despre meserii,cum se
numesc persoanele care muncesc,unde
muncesc, ce lucruri meșteresc și ce
unelte folosesc, Broscuța Mamǎ ,
CLR-2.2
gospodinǎ priceputǎ, vrea sǎ vǎ ȋndrume
sǎ vǎ alegeți o meserie potrivitǎ și va Conversația
trimis prin poștaș o scrisoare pentru
voi(anexa 2)
Se menționează că însușirea morală ”rău” aduce
cuvinte opuse celor scrise (nemilos, neascultător,
rece, disprețuitor, nepăsător, înșelător).
4. Dirijarea învățării
3. Anunţarea temei şi a obiectivelor Se citeşte scrisoarea. DP-3.3
operaţionale Frontal
Elevii vor asculta apoi cu atenţie CLR-1.1 Individual/
Se anunță elevii că în această oră vor discuta Individual ghicitorile şi vor ghici răspunsurile. Observarea
(Anexa 3) DP-3.3
despre valorile morale: bine – rău. sistematicǎ
CLR 2.3 Frontal/
Se notează titlul pe tablă Jamboard sau tablă ,, Brașov,1 mai 2015 CLR-4.2
Observarea
./Elevii se familiarizează cu tema lecţiei.
Explicaţia sistematică Dragii mei elevi,
explicația
4. Dirijarea învățării conversația
Sunt în vizitǎ la Universitatea
Deschidem manualul digital la pagina lecției . Transilvania din Brașov.Studenții de aici
Frontal știu deja ce meserie vor profesa.Acum se
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a
%20IV-a/Educatie%20Civica/Aramis/Partea O2, O3, perfecționeazǎ.Dacǎ vreți sǎ aflați
Individual/
meseriile alese de ei rǎspundeți la
%20I/manual.html O6, O7 Observarea ghicitori.Poate și vouǎ vǎ place sǎ fiți
Se anunță elevii că vor discuta despre ”bine” și sistematică colegii lor.
”rău”, folosind dialoguri purtate de copiii din conversația
, explicația, Apreciere Broscuța Ema,,
imagini (anexa 1). Pentru aceste dialoguri, sunt
stabilite întrebări de sprijin astfel încât elevii să jocul de rol verbal 5. Realizarea feed-back-ului
își spună părerile despre comportamentul
copiilor. Pe baza acestor dialoguri, se vor face și Se propune elevilor să dea rezolvări
pentru întrebarile adresate în jocul de DP-1.1, 2.2,
jocuri de rol pentru corectarea comportamentelor 3.3 Frontal/
rele./ Elevii citesc dialogurile ,se fac jocuri de pe platformal Wordwall Aprecieri
rol.. CLR-2.4 verbale
https://wordwall.net/resource/
2407463/meserii Conversația
Frontal/ Explicația
5. Realizarea feed-back-ului
Aprecieri
O5, O7 verbale Exercițiul
Se propune elevilor să noteze în caiete proverbe
descoperite realizând Quizzul . Conversați
a
https://wordwall.net/ro/resource/6928775/
proverbe-despre-bine Explicația
Relevii realizează Quizzul,aranjează cuvintele Exercițiul 6. Evaluarea performanței
amestecate pentru a descoperi proverbele apoi le
transcriu în caiete. Se vor face aprecieri generale şi
individuale asupra participării elevilor la Conversaţia
lecţie, precum şi asupra Frontal
comportamentului lor pe parcursul orei. Aprecieri
verbale
Frontal
Individual/
Aprecieri
Conversaţi verbale
a

6. Evaluarea performanței

Se fac aprecieri verbale individuale şi colective


cu privire la activitatea elevilor. Si li se
recomanda elevilor să copieze în caiete de la
pagina 40 chenarul ,,Aflăm,,/ Elevii ascultă și
primesc aprecierile.
Valori morale: bine – rău

Anexa 1

GEORGE __
Alin, adu-mi, te rog, un pahar cu apă!  De ce credeți că George cere apă de la Alin, în loc să se
servească singur?
ALIN __
Nu pot acum! Mă joc la calculator!
 De ce Alin refuză să îl ajute pe George? Cum este el?
Petru __
Îți aduc eu!
 Ce face Mihai? Ce dovedește prin purtarea lui?

IOANA __
Îmi împrumuți, te rog, o rezervă pentru stilou?  Ce părere aveți despre Ioana?
 Cum este Virgil?
VIRGIL __
Nu, pentru că nici tu nu mi-ai dat!
 Voi cum a-ți răspunde la rugămintea Ioanei?

DAN __
De ziua ta, Maria, ți-am adus această minge!  Cum i se adresează Dan Mariei?
 Prin ce se deosebește Maria de Dan?
MARIA __
Nu îmi place, mai am și altele!...
 Care ar putea fi răspunsul vostru pentru Dan?
IRINUCA __
Așteaptă-mă și pe mine, Andrei, să trecem strada  De ce credeți că are nevoie Irinuca de Andrei?
împreună!  De ce Andrei nu are răbdare cu Irinuca? Cum este el?
 Voi ce i-ați fi propus Irinucăi?
ANDREI __
Descurcă-te singură, eu mă grăbesc!

Anexa 2
Proverbe

Bine faci, bine găsești.


Binele cu bine se răsplătește.
Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face.
O faptă bună nu e niciodată inutilă.

Anexa 2 Meseriile

,, Brașov,1 mai 2015

Dragii mei elevi,

Sunt în vizitǎ la Universitatea Transilvania din Brașov.Studenții de aici știu deja ce meserie vor profesa.Acum se perfecționeazǎ.Dacǎ vreți
sǎ aflați meseriile alese de ei rǎspundeți la ghicitori.Poate și vouǎ vǎ place sǎ fiți colegii lor.

Broscuța Ema

Anexa 3 Meseriile

1.Cin´ te-ascultǎ și-ți prescrie Când un pacient sosește.


Cum sǎ iei o doctorie?

2:În bibliotecǎ-l vezi mereu,


Și-ți dǎ cǎrți pe gustul tǎu 4:Peste muncitori e șef
Cǎrțile nu sunt un dar În fabricǎ cu ei lucreazǎ.
Cǎci le dǎ un ....bibliotecar O problemǎ dacǎ e,
Imediat îl informeazǎ
3:Cine-l vede în halat
Îl recunoaște imediat, 5:Pe vapor cǎlǎtorește
Stetoscopul folosește Și îi place aventura
Precum Popay și el este 10.O problemǎ dacǎ ai
Despre cine se vorbește? Ca pârât sau pârâtor,
Ai nevoie de-ajutor.
6. Dimineaţa îţi zâmbeşte Doar el ți-l dǎ imediat.Meseria-i de...
Când la grădiniţă vii
Pentru şcoală pregăteşte Te învaţă să citeşti,
Grupa-ntreagă de copii... Să scrii şi să socoteşti,
Munca să o preţuieşti
7.În clasǎ pe orișicine De vrei bun şi drept să creşti.
Îl învațǎ ce e bine?
Cu ciocan,clei şi rindea
8. Cine zboară fără să zboare? Face mobile aşa
Ca să-ţi placă ţie, mie.
9.Locul lui este pe scenǎ, Să ghicească cine ştie.
Joacǎ roluri variate,
Fiind prinț sau cerșetor, Toată ziua, el tot sapă
Meseria-i de actor. Din adâncuri ca să scoată
Pentru ţară mult cărbune.Cine ştie cum îi spune?

S-ar putea să vă placă și